ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE (Όθωνος 8, Αθήνα, τηλ ) («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») ενηµερώνει τα φυσικά πρόσωπα που υπογράφουν το παρόν έντυπο («Υποκείµενα») ότι τα προσωπικά τους δεδοµένα που περιλαµβάνονται στo έντυπο αυτό καθώς και άλλα προσωπικά τους δεδοµένα που τυχόν η Τράπεζα έχει συλλέξει µε τη συνδροµή τους ή δηµιουργηθούν µετά την αποδοχή της παρούσας αίτησης (πχ. οικονοµικά δεδοµένα), θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την Τράπεζα, ως εξής: Σκοπός επεξεργασίας: (α) έγκριση της παρούσας αίτησης, (β) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της συµβατικής σχέσης που δηµιουργείται, κατόπιν εγκρίσεως της παρούσας, και των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο της σχέσης αυτής λόγω της πρόσβασης στην υπηρεσία διενέργειας συναλλαγών µέσω ηλεκτρονικών δικτύων (γ) προάσπιση των συµφερόντων της Τράπεζας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της (δ) προώθηση πωλήσεων ή/και υπηρεσιών, µετά από συγκατάθεση του Υποκειµένου που δίδεται στο τέλος του εντύπου αυτού. Αποδέκτες των δεδοµένων: 1. Για όλα τα δεδοµένα: Η διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και οι θυγατρικές ή συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. 2. Για τα δεδοµένα που δικαιούται ή υποχρεούται η Τράπεζα να ανακοινώνει βάσει νόµου ή δικαστικής απόφασης ή των οποίων η ανακοίνωση είναι αναγκαία για την προάσπιση των εννόµων συµφερόντων της : οι δηµόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές, δηµόσιοι λειτουργοί και τρίτοι. 3.Για τα δεδοµένα τα σχετικά µε τη διενέργεια διατραπεζικών συναλλαγών µέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δικτύων: η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣ» (Αλαµάνας 2, Μαρούσι). Τα Υποκείµενα των δεδοµένων έχουν το δικαίωµα να γνωρίζουν εάν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείµενο επεξεργασίας (δικαίωµα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997) καθώς και να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδοµένων που τα αφορούν (δικαίωµα αντίρρησης, άρθρο 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδοµένων, µπορείτε να απευθύνεστε στον εκάστοτε επικεφαλής της /νσης Ηλεκτρονικών ικτύων της Τράπεζας (.., τηλ...). ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Πατρώνυµο: ιεύθυνση κατοικίας: Αριθµός τηλεφώνου: Αριθµός Φαξ: ιεύθυνση Α Τ :./., ΑΦΜ/ ΟΥ : e-banking: m-banking: (αριθµός) (ηµερ/νία εκδόσεως) (εκδούσα αρχή) Αριθµός κινητού τηλεφώνου γι α την πρόσβαση στην υπηρεσία m-banking: Στ 1 σήµερα την ( ) του έτους δύο χιλιάδες ( ), 2 µε την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής «ΤΡΑΠΕΖΑ») ότι επιθυµώ να µου χορηγηθεί η δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών (εφεξής «Συναλλαγές») µέσω ηλεκτρονικών δικτύων (στη συνέχεια συλλογικά «Ηλεκτρονικά ίκτυα»), όπως, ενδεικτικά, µέσω διαδικτύου (εφεξής «e-banking»), κινητής τηλεφωνίας (εφεξής «m-banking»).περαιτέρω, δηλώνω ότι η σύµβαση που θα συναφθεί µετά την εκ µέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποδοχή της παρούσας, θα διέπεται από τους όρους που περιλαµβάνονται στο έντυπο µε τον Κωδικό Αριθµό../. (εφεξής «Όροι Συναλλαγών µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων»), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα αίτηση και αποτελεί µε αυτήν ενιαίο και αναπόσπαστο όλο και των οποίων έλαβα πλήρη γνώση και τους κατανόησα και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΘΕΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ Ι aστο ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ ΙΟ έχοµαι να χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias AE ή/και να ανακοινώνονται σε θυγατρικές ή συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, τα προσωπικά µου δεδοµένα που περιλαµβάνονται στο παρόν έντυπο, µε σκοπό την απευθείας διαφήµιση ή προώθηση πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. ٱ εν συναινώ Ο ΑΙΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΗΣ. (Υπογραφή) 1 Πόλη. 2 Ηµεροµηνία (αριθµητικώς και ολογράφως).

2 ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1.01 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέγει κατά την υπογραφή των Όρων Συναλλαγών µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων το/τα Ηλεκτρονικό/ά ίκτυο/α στο/α οποίο/α επιθυµεί να αποκτήσει πρόσβαση, στα οποία σήµερα εντάσσεται το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία. Σε περίπτωση που α) ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυµεί να τροποποιήσει την πρόσβασή του αναφορικά µε το είδος του δικτύου µέσω του οποίου αποκτά πρόσβαση (διακοπή, ενεργοποίηση πρόσβασης µέσω συγκεκριµένου δικτύου κ.λπ.) ή β) η ΤΡΑΠΕΖΑ παρέχει στο µέλλον τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών από απόσταση και µέσω άλλων δικτύων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα δηλώνει την τροποποίηση ή θα αποκτά πρόσβαση στα νέα δίκτυα αντίστοιχα µε την υποβολή αίτησης προς την ΤΡΑΠΕΖΑ, είτε εγγράφως, είτε µέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Europhone Banking) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, είτε µέσω του διαδικτυακού τόπου της Η πρόσβαση του ΠΕΛΑΤΗ σε κάθε Ηλεκτρονικό ίκτυο θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση µοναδικών και ατοµικών κωδικών (περαιτέρω «Κωδικοί Πρόσβασης»). Οι Κωδικοί Πρόσβασης είναι: 1. Για το e-banking α) το Username, το οποίο αποτελεί την ταυτότητα του ΠΕΛΑΤΗ στο e-banking, και το οποίο σήµερα είναι ο αριθµός κάρτας του ΠΕΛΑΤΗ, εκδόσεως της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, και β) το Password, που επιτρέπει στον ΠΕΛΑΤΗ την πρόσβαση στο e-banking 2. Για το m-banking α) ο αριθµός του τηλεφώνου του ΠΕΛΑΤΗ, όπως αυτός διαβιβάζεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή πληκτρολογείται από τον ΠΕΛΑΤΗ επί απόρρητου αριθµού και β) το Password. 3. Για την υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, ο Κωδικός Certificate, µέσω του οποίου παράγεται το ψηφιακό πιστοποιητικό (περαιτέρω «Πιστοποιητικό») του ΠΕΛΑΤΗ για τη διενέργεια Συναλλαγών που αφορούν σε µεταφορές κεφαλάιων. Το Password και ο Κωδικός Certificate παράγονται ηλεκτρονικά, κάτω από συνθήκες ασφάλειας, που καθιστούν αδύνατη την αναπαραγωγή τους H συνδυασµένη χρήση κατά τα παραπάνω του Username, του Password και του Πιστοποιητικού, όπου αυτό απαιτείται κατά την κρίση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αποδεικνύει στην ΤΡΑΠΕΖΑ ότι η εντολή διενέργειας των Συναλλαγών προέρχεται αποκλειστικά και µόνον από τον ΠΕΛΑΤΗ. Για το λόγο αυτό, ο ΠΕΛΑΤΗΣ εξουσιοδοτεί δια του παρόντος την ΤΡΑΠΕΖΑ να προβαίνει στην άµεση εκτέλεση των εντολών που της διαβιβάζει στα πλαίσια και σύµφωνα µε τους Όρους Συναλλαγών µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων Για λόγους ασφάλειας των Συναλλαγών, η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώνει τον ΠΕΛΑΤΗ να αλλάζει τους Κωδικούς Πρόσβασής του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο Οι Συναλλαγές, που είναι δυνατόν να διενεργηθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων, προσδιορίζονται από την ΤΡΑΠΕΖΑ στον διαδικτυακό τόπο αυτής και σήµερα ενδεικτικά είναι ενηµέρωση για το υπόλοιπο και την κίνηση των λογαριασµών, που τηρεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ στην ΤΡΑΠΕΖΑ, µεταφορές κεφαλαίων κ.λπ. αναλόγως και µε τη φύση έκαστου ηλεκτρονικού δικτύου Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΠΕΛΑΤΗ την αποστολή κάθε εντολής για τη διενέργεια οποιασδήποτε Συναλλαγής εγγράφως ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο κρίνει πρόσφορο Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τον τρόπο πρόσβασης στα Ηλεκτρονικά ίκτυα, διενέργειας Συναλλαγών ή και το είδος και τον αριθµό των Συναλλαγών σύµφωνα µε τον όρο 3.02 παρακάτω, χωρίς η µεταβολή αυτή να συνιστά τροποποίηση των Όρων Συναλλαγών µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενηµερώνεται για τις τροποποιήσεις αυτές µέσω του διαδικτυακού τόπου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

3 1.08 Εντολές αποσταλείσες µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων µπορούν να ανακληθούν µόνο εφόσον είναι τεχνικά και διαδικαστικά αναστρέψιµες εκ µέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και σε αυτήν την περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται µε την τυχόν δαπάνη της ανάκλησης είτε της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο αυτής, είτε και τρίτων Η ΤΡΑΠΕΖΑ διατηρεί το δικαίωµα να µην εκτελεί συγκεκριµένη Συναλλαγή ή να αναστέλλει προσωρινά τη δυνατότητα διενέργειας Συναλλαγών µέσω των Ηλεκτρονικών ικτύων για λόγους που ανάγονται στην προστασία των συναλλαγών, την ασφάλεια του ΠΕΛΑΤΗ και της ίδιας και τη συντήρηση και αναβάθµιση της τεχνολογικής της υποδοµής. H προσωρινή αναστολή από την ΤΡΑΠΕΖΑ της δυνατότητας διενέργειας Συναλλαγών από τον ΠΕΛΑΤΗ µέσω των Ηλεκτρονικών ικτύων («Φραγή Πρόσβασης») είναι δυνατόν να λάβει χώρα οποτεδήποτε, κατά την κρίση της χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώνει στον ΠΕΛΑΤΗ την αιτία της αναστολής, υποχρεούται όµως να τον ενηµερώσει περί του γεγονότος της επιβολής Φραγής Πρόσβασης µέσω του διαδικτυακού της τόπου ή της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Europhone Banking) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ κατά τα διαλαµβανόµενα στον όρο 11 κατωτέρω Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει, για οποιοδήποτε λόγο Φραγή Πρόσβασης, µέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Europhone Banking) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, οπότε η αναστολή της πρόσβασής του στα Ηλεκτρονικά ίκτυα πραγµατοποιείται αµέσως µε την εν λόγω δήλωσή του Για την εκ νέου ενεργοποίηση του ΠΕΛΑΤΗ µετά τη Φραγή Πρόσβασης απαιτείται σχετική δήλωση του ΠΕΛΑΤΗ προς την ΤΡΑΠΕΖΑ µέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Europhone Banking), εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι εγγεγραµµένος στην υπηρεσία αυτή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και διαθέτει τον σχετικό κωδικό πρόσβασης (Europhone Pin), άλλως εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα πρόσβασης του ΠΕΛΑΤΗ ενεργοποιείται εντός των επόµενων πέντε εργάσιµων ηµερών. 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 2.01 Το Πιστοποιητικό δηµιουργείται µε την εισαγωγή από τον ΠΕΛΑΤΗ του Κωδικού Certificate στη σχετική ιστοσελίδα του διαδικτυακού τόπου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Το µέσο, στο οποίο αποθηκεύεται το Πιστοποιητικό, αλλά και η εν γένει διαδικασία δηµιουργίας και αποθήκευσης των Πιστοποιητικών καθώς και ο µέγιστος αριθµός αυτών, που είναι δυνατόν να δηµιουργήσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ορίζονται από την ΤΡΑΠΕΖΑ, κατά την κρίση της, στον διαδικτυακό της τόπο Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται, για λόγους ασφαλείας, όποτε το κρίνει απαραίτητο, να ακυρώνει το Πιστοποιητικό του ΠΕΛΑΤΗ και να τον εφοδιάζει µε νέο Κωδικό Certificate για την έκδοση νέου Πιστοποιητικού Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει ευθύνη εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ διενεργήσει Συναλλαγή, για την οποία η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει ορίσει ότι απαιτείται η χρήση Πιστοποιητικού αποθηκευµένου σε συγκεκριµένο µέσο, και δεν έχει γίνει από τον ΠΕΛΑΤΗ η αποθήκευση στο µέσο αυτό. Σε περίπτωση αµφισβήτησης Συναλλαγής ή για τη διαπίστωση αν η Συναλλαγή διενεργήθηκε µε Πιστοποιητικό αποθηκευµένο σε συγκεκριµένο µέσο από τον ΠΕΛΑΤΗ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να προσκοµίσει το µέσο στο οποίο έχει αποθηκευτεί το Πιστοποιητικό στην ΤΡΑΠΕΖΑ για εξέταση. Τυχόν αδυναµία του ΠΕΛΑΤΗ να προσκοµίσει το µέσο σε κατάσταση τέτοια, ώστε να είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω εξέταση, απαλλάσσει την ΤΡΑΠΕΖΑ από κάθε ευθύνη σχετικά µε τη διενεργηθείσα Συναλλαγή Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ χάσει το Πιστοποιητικό του ή το µέσο αποθήκευσης αυτού ή η χρήση του Πιστοποιητικού καταστεί αδύνατη για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο, είναι

4 υποχρεωµένος να ακυρώσει ο ίδιος το Πιστοποιητικό µέσα από τον διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή, σε περίπτωση που αδυνατεί, να ειδοποιήσει άµεσα την ΤΡΑΠΕΖΑ µέσω της υπηρεσίας Europhone Banking και να ζητήσει Φραγή Πρόσβασης Όταν το µέσο αποθήκευσης αποστέλλεται στον ΠΕΛΑΤΗ από την ΤΡΑΠΕΖΑ, ανήκει κατά κυριότητα στην ΤΡΑΠΕΖΑ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να υπογράψει Απόδειξη Παραλαβής Μέσου Αποθήκευσης, απευθυνόµενη προς την ΤΡΑΠΕΖΑ. 3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 3.01 Η ΤΡΑΠΕΖΑ, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύµφωνα µε τους Όρους Ηλεκτρονικών ικτύων, συντηρεί την κατάλληλη πληροφοριακή υποδοµή (information infrastructure) συµπεριλαµβανοµένων και των απαραίτητων συστηµάτων υλικού (hardware) και λογισµικού (software). Η ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας και µετάδοσης πληροφοριών, καθώς και της τεχνολογικής υποδοµής που τα υποστηρίζει, επιβάλλουν προσέγγιση, εφαρµογή και ερµηνεία των παρόντων Όρων κατά τρόπο που θα είναι ανοικτός σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης δεδοµένων. Τυχόν τεχνολογικές αναβαθµίσεις, βελτιώσεις και εν γένει µεταβολές στην υποδοµή των Ηλεκτρονικών ικτύων θα πραγµατοποιούνται αυτόµατα από την ΤΡΑΠΕΖΑ Στο πλαίσιο της ανωτέρω παραγράφου, η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να τροποποιεί ή να αναθεωρεί µονοµερώς αποκλειστικά και µόνο εκείνους τους όρους από τους παρόντες οι οποίοι αφορούν στη διαδικασία και στις τεχνικές παραµέτρους πρόσβασης του ΠΕΛΑΤΗ στα Ηλεκτρονικά ίκτυα, όπως η διαδικασία αυτή περιγράφεται στην Όρους Ηλεκτρονικών ικτύων, (ενδεικτικά όρια συναλλαγών, µέθοδοι ασφάλειας και προστασία του συστήµατος, µέθοδοι ταυτοποίησης και πιστοποίησης του ΠΕΛΑΤΗ κ.λπ.), οι δε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις από την ΤΡΑΠΕΖΑ είναι δεσµευτικές για τον ΠΕΛΑΤΗ από τη στιγµή που του γίνονται γνωστές, είτε εγγράφως είτε µε σχετική καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Οι παραπάνω τεχνικού ή /και διαδικαστικού χαρακτήρα τροποποιήσεις δεν αποτελούν και τροποποίηση των παρόντων Όρων. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 4.01 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες, συµβατές µε το σύστηµα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενηµερωµένες εκδόσεις προγραµµάτων, λειτουργικών συστηµάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραµµάτων και συναφών προγραµµάτων προστασίας δεδοµένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.) και σε καµία περίπτωση να µην αποθηκεύει σε αυτόν µη αναγνωρισµένα προγράµµατα ή προγράµµατα άνευ νοµίµου αδείας για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να διενεργεί τις Συναλλαγές σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπως αυτές αναγράφονται στον διαδικτυακό τόπο αυτής. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταχωρεί εντολές απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν υποχρεούται σε εκτέλεση αυτών ή να ενηµερώσει σχετικά τον ΠΕΛΑΤΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί η ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις των νοµίµων εκπροσώπων, προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως του ΠΕΛΑΤΗ καθώς και σε οποιαδήποτε παράνοµη, αντισυµβατική ή/και αθέµιτη ενέργεια αυτών ή και του ίδιου εδοµένου ότι η παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόσταση και η κρυπτογράφηση των επικοινωνιών µέσω ηλεκτρονικών δικτύων ρυθµίζεται µε διαφορετικό

5 τρόπο από κράτος σε κράτος και ο διαδικτυακός τόπος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι προσβάσιµος από οποιαδήποτε χώρα του κόσµου, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ενηµερώνεται και να τηρεί το δίκαιο, το οποίο αφορά στην παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών από απόσταση και στην κρυπτογράφηση των επικοινωνιών µέσω ηλεκτρονικών δικτύων, της χώρας στην οποία βρίσκεται εγκατεστηµένος Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται σε περίπτωση απώλειας της συσκευής κινητού τηλεφώνου, διακοπής της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ή αλλαγή αριθµού κλήσης, να δηλώσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ, πάραυτα, την απώλεια, τη διακοπή ή την αλλαγή, ώστε να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία m-banking Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να µην χρησιµοποιεί ως κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα τρίτων το Password ή και τον Κωδικό Certificate που χρησιµοποιεί για να αποκτήσει πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά ίκτυα της Τράπεζας Οι Κωδικοί Πρόσβασης του όρου 1.02 πιο πάνω ισοδυναµούν µε την υπογραφή του ΠΕΛΑΤΗ και είναι αυστηρά προσωπικοί. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το Password µε άλλο της επιλογής του, υποχρεούται να καταστρέφει τα έντυπα στα οποία αυτοί του αποστέλλονται, να µην τους αναγράφει ούτε συγκεκαλυµµένα, σε άλλο µέσο, να τους αποµνηµονεύσει και να λάβει κάθε µέτρο πρόνοιας για τη µη διαρροή τους σε οποιονδήποτε τρίτο. Η φύλαξη των Κωδικών Πρόσβασης σε οποιαδήποτε αναγνώσιµη µορφή αποτελεί βαριά αµέλεια εκ µέρους του ΠΕΛΑΤΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ειδοποιήσει άµεσα την ΤΡΑΠΕΖΑ και µε έγγραφο σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω και υπόνοιας ακούσιας ή εκούσιας διαρροής των Κωδικών Πρόσβασης προς οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα διενέργειας Συναλλαγών. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει την πλήρη ευθύνη για τυχόν διενέργεια Συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο µέχρι τη χρονική στιγµή της γνωστοποίησης στην ΤΡΑΠΕΖΑ της διαρροής των Κωδικών Πρόσβασης Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ ουδεµία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αποθετική ζηµία που ενδεχόµενα θα υποστεί ο ίδιος από τη µη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν συνολικά από τον όρο ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 5.01 Η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαµβάνει να επιµελείται τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών της ικτύων, ρητά µη ευθυνόµενη πάντως σε περίπτωση που σηµειωθεί οιαδήποτε διακοπή, η οποία οφείλεται σε α) γεγονότα ανώτερης βίας, όπως πτώση ή καθυστέρηση των δικτύων, ή διακοπή της ηλεκτροδότησης ή απεργία του προσωπικού της ΤΡΑΠΕΖΑΣ β) προγραµµατισµένες ή µη εργασίες για τη συντήρηση ή την αναβάθµιση της τεχνολογικής της υποδοµής, ή γ) λανθασµένη πληκτρολόγηση του ΠΕΛΑΤΗ ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισµού του ΠΕΛΑΤΗ ή τρίτου Η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του συστήµατος, όπως αυτά επιβάλλονται από την συναλλακτική πρακτική. Η ΤΡΑΠΕΖΑ µολονότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να αναβαθµίζει τα συστήµατα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράµµατα, εντούτοις πρακτικά δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί τη µη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζηµίας του εξοπλισµού, του λογισµικού, των αρχείων ή άλλης ζηµίας του ΠΕΛΑΤΗ, η οποία προκαλείται από ιό Η ΤΡΑΠΕΖΑ µεταδίδει µέσω των Ηλεκτρονικών ικτύων τις πληροφορίες που αποστέλλονται ηλεκτρονικά και αυτόµατα από τρίτους (ενδεικτικά Χρηµατιστήριο Αθηνών, θυγατρικές της κ.λπ.) στο σύστηµά της, όπως ακριβώς αυτές αποστέλλονται σε αυτήν και ουδεµία ευθύνη φέρει για το περιεχόµενό τους.

6 5.04 Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες υπόκεινται ρητά σε εδικές ρήτρες µη ευθύνης (disclaimers) ή κάποιες Συναλλαγές σε ειδικούς όρους, η ΤΡΑΠΕΖΑ προβαίνει σε ανάρτηση των ειδικών ρητρών και όρων σε εµφανές σηµείο στον διαδικτυακό της τόπο, ώστε ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών ή η διενέργεια των Συναλλαγών συνεπάγεται την εκ µέρους του αποδοχή αυτών των ρητρών ή/και όρων Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης εντολής του ΠΕΛΑΤΗ για µεταφορά κεφαλαίων σε άλλη τράπεζα, όταν οφείλεται σε υπαιτιότητα της τράπεζας αυτής Η ΤΡΑΠΕΖΑ ευθύνεται απέναντι στον ΠΕΛΑΤΗ για οποιαδήποτε θετική ζηµία αυτός υποστεί, η οποία οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αµέλεια στη σφαίρα επιρροής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αποκλειοµένης οποιασδήποτε άλλης ευθύνης, όπως για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων περιλαµβανοµένου και του ΠΕΛΑΤΗ. 6. ΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η διάρκεια της παρούσας είναι αόριστη και µπορεί να καταγγελθεί εγγράφως, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, από οποιονδήποτε συµβαλλόµενο. Η ανωτέρω καταγγελία επιφέρει τη λύση της σύµβασης από την περιέλευση στον αντισυµβαλλόµενο του σχετικού εγγράφου, η δε δυνατότητα πρόσβασης του ΠΕΛΑΤΗ στα Ηλεκτρονικά ίκτυα, παύει από την εποµένη της περιελεύσεως της σχετικής καταγγελίας στον αντισυµβαλλόµενο. 7. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 7.01 Η πρόσβαση του ΠΕΛΑΤΗ στα Ηλεκτρονικά ίκτυα και η χρήση των συστηµάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, δυνάµει των παρόντων Όρων, δεν δηµιουργεί οποιασδήποτε µορφής δικαίωµα υπέρ αυτού επί των εν γένει δικαιωµάτων βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας, των οποίων η ΤΡΑΠΕΖΑ ή τρίτος είναι νόµιµη δικαιούχος. Με την επιφύλαξη του όρου 7.02 κατωτέρω, οποιαδήποτε αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, αποµίµηση ή παραποίηση, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσο, και οποιαδήποτε εν γένει προσβολή αυτών από τον ΠΕΛΑΤΗ συνιστά παράνοµη, αθέµιτη και ποινικώς κολάσιµη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, επιφέρουσα άλλως τις κυρώσεις της εφαρµοστέας νοµοθεσίας εις βάρος του ΠΕΛΑΤΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωµα να εκτυπώνει, να αντιγράφει, να ανασύρει από τον διαδικτυακό τόπο προς χρήση (download) ή προσωρινά να αποθηκεύει από τον διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αποκλειστικά και µόνο για εκτέλεση των παρεχόµενων Συναλλαγών, µέρος ή αποσπάσµατα του διαδικτυακού τόπου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Οιαδήποτε άλλη χρήση, όπως ενδεικτικά η διασύνδεση του διαδικτυακού τόπου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, µε τον διαδικτυακό τόπο τρίτου (linking), απαγορεύεται ρητά, της ΤΡΑΠΕΖΑΣ δικαιουµένης άλλως σε αποκατάσταση οιασδήποτε, θετικής ή/και αποθετικής, ζηµίας ήθελε αυτή υποστεί, καθώς και αποζηµιώσεως κατ εφαρµογή των διατάξεων του ανωτέρω όρου Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι η χρήση των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών από τον ίδιο. Ως εκ τούτου Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έχει ως σκοπό α) την αποσυµπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισµικού του διαδικτυακού τόπου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ή β) τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση του ΠΕΛΑΤΗ σε οποιαδήποτε υπηρεσία, λογισµικό, σύστηµα, µεµονωµένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή και αρχείο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή γ) την επίθεση στον διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και εν γένει στα συστήµατα αυτής καθ οιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά µε τη χρήση µηχανικών µέσων ή αυτοµατοποιηµένων µεθόδων.

7 8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ Οι πληροφορίες που περιέρχονται στον ΠΕΛΑΤΗ και στην ΤΡΑΠΕΖΑ κατά τη διενέργεια των Συναλλαγών είναι απόρρητες και εµπιστευτικές. Τα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τις προστατεύουν από την πρόσβαση σε αυτές οποιουδήποτε τρίτου και να τις χρησιµοποιούν µόνο στο µέτρο που είναι αναγκαίο αποκλειστικά και µόνο για τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών. 9. ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 9.01 Οι εντολές που αποστέλλονται µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων, βάσει των παρόντων Όρων, αναγνωρίζονται ως έγκυρες, δεσµευτικές και ισχυρές, και ως προερχόµενες από τον ΠΕΛΑΤΗ, και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν µπορεί να τις αµφισβητήσει αποκλειστικά και µόνο γιατί στερούνται έγγραφου τύπου ή ιδιόχειρης υπογραφής. Τα ηλεκτρονικά αρχεία που τηρεί η ΤΡΑΠΕΖΑ, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων εντολές, αιτήσεις και Συναλλαγές του ΠΕΛΑΤΗ µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, επί των οποίων επιτρέπεται ανταπόδειξη, υπό τον περιορισµό των διατάξεων της επόµενης παραγράφου Μεταφορά χρηµάτων από και σε λογαριασµό και ενδεχόµενες χρεώσεις αµοιβών, προµηθειών και εξόδων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για Συναλλαγές του ΠΕΛΑΤΗ, σύµφωνα µε τον όρο 10 κατωτέρω, καταγράφονται στα εµπορικά βιβλία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπως αυτά τηρούνται κατά περίπτωση, και στα περιοδικώς αποστελλόµενα, µε ταχυδροµείο ή άλλο συµφωνηθέντα τρόπο, στον ΠΕΛΑΤΗ αποσπάσµατα/αντίγραφα κίνησης του λογαριασµού, που υπόκειται στην εκάστοτε Συναλλαγή, µε την ένδειξη που συµπληρώνει α) ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την αποστολή της εντολής ή β) η ΤΡΑΠΕΖΑ, σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν συµπληρώσει ένδειξη, προκειµένου να προσδιορίσει την εντολή. Τα αντίγραφα των ως άνω λογαριασµών εξάγονται από τα εµπορικά βιβλία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και συνιστούν πλήρη απόδειξη της κίνησης λογαριασµού του ΠΕΛΑΤΗ, επιτρεποµένης ανταπόδειξης. 10. ΚΟΣΤΟΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να χρεώνει τον ΠΕΛΑΤΗ εφάπαξ για τη χρήση του µέσου αποθήκευσης του Πιστοποιητικού και ανά Συναλλαγή ή µηνιαίως µε προµήθεια για τις Συναλλαγές, που θα εκτελεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ µέσω των Ηλεκτρονικών ικτύων, σύµφωνα µε τον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ο οποίος γνωστοποιείται στον ΠΕΛΑΤΗ µε έγγραφο ή/και καταχώριση σε εµφανές σηµείο στον διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Οι χρεώσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ θα πραγµατοποιούνται επί του εκάστοτε λογαριασµού, που υπόκειται στη συγκεκριµένη Συναλλαγή, σύµφωνα µε τις συµβάσεις των λογαριασµών αυτών. Επί Συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µεταξύ λογαριασµών που τηρούνται αµφότεροι στην ΤΡΑΠΕΖΑ, οι χρεώσεις θα διενεργούνται επί του λογαριασµού από τον οποίο θα µεταφέρονται τα χρήµατα. Η χρέωση για το µέσο αποθήκευσης του Πιστοποιητικού θα πραγµατοποιείται µαζί µε την πρώτη, από την παραλαβή του µέσου, χρήση της υπηρεσίας e-banking. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ενηµερώνεται για τις χρεώσεις µέσω των αντιγράφων κίνησης των ανωτέρω λογαριασµών του Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι γνωρίζει τον ισχύοντα τιµοκατάλογο παροχής υπηρεσιών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, τον αποδέχεται και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την ΤΡΑΠΕΖΑ να χρεώνει τους ανωτέρω λογαριασµούς του µε το τυχόν κόστος διενέργειας Συναλλαγών µέσω των Ηλεκτρονικών ικτύων. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να αναπροσαρµόζει τον τιµοκατάλογό της λαµβανοµένων υπόψη τυχόν αύξηση του πληθωρισµού και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα ενηµερώνεται για την αναπροσαρµογή είτε εγγράφως είτε µε καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

8 οπότε και θεωρείται ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενηµερώθηκε για την αναπροσαρµογή την πρώτη, µετά την καταχώριση, φορά, που θα συνδεθεί µε τον διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ (χρησιµοποιώντας τους Κωδικούς Πρόσβασής του). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι αποδέχεται την εκάστοτε ως άνω αναπροσαρµογή, εκτός εάν εγγράφως καταγγείλει τους παρόντες Όρους εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από της γνωστοποιήσεως σε αυτόν της σχετικής αναπροσαρµογής. 11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Λόγω της ιδιαιτερότητας του µέσου διενέργειας των Συναλλαγών τα µέρη συναινούν ότι επικοινωνούν, πέραν των συµβατικών τρόπων επικοινωνίας, π.χ. τηλέφωνο, φαξ κ.λπ., εκτός αν προβλέπεται άλλως στους παρόντες Όρους, ως εξής: Α) Η ΤΡΑΠΕΖΑ επικοινωνεί µε τον ΠΕΛΑΤΗ α) µέσω γνωστοποιήσεων που αναρτώνται στον διαδικτυακό της τόπο, ή β) µε προσωπικό µήνυµα στο σύστηµα ηλεκτρονικής ειδοποίησης του e-banking/sms για το m-banking, ή γ) µε αποστολή εγγράφων στην εκάστοτε δηλωθείσα στην ΤΡΑΠΕΖΑ από τον ΠΕΛΑΤΗ τελευταία διεύθυνσή του. Β) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επικοινωνεί µε την ΤΡΑΠΕΖΑ α) µέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Europhone Banking), ή β) µε προσωπικό µήνυµα στο σύστηµα ηλεκτρονικής ειδοποίησης του e-banking, ή γ) στα υποκαταστήµατα αυτής Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς καµία καθυστέρηση στην ΤΡΑΠΕΖΑ εγγράφως κάθε αλλαγή της ταχυδροµικής ή ηλεκτρονικής διεύθυνσής του. Ρητά συµφωνείται ότι η εκάστοτε ταχυδροµική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόµιµη διεύθυνση του συµβαλλοµένου στο οποίο αφορά, στην οποία νόµιµα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα ή αποστέλλονται µηνύµατα και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν µπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε σχετική ένσταση Ο ΠΕΛΑΤΗΣ, δια της υπογραφής των παρόντων Όρων, συναινεί για λόγους ασφάλειας των Συναλλαγών στη µαγνητοφώνηση της τηλεφωνικής επικοινωνίας του και κάθε τρίτου προστηθέντος του από το Europhone Banking και την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της ιεύθυνσης e-banking της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και συνοµολογεί ότι οι µαγνητοφωνήσεις αποτελούν πλήρη απόδειξη της επικοινωνίας του µε την ΤΡΑΠΕΖΑ, επιτρεποµένης ανταπόδειξης. 12. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιβαρύνεται µε το κόστος τρίτων, όπως π.χ. δαπάνη σύνδεσης µε δίκτυα ηλεκτρονικών πληροφοριών, τηλεφωνικά και λοιπά τέλη, φόρους, εισφορές, έξοδα ή οποιασδήποτε φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του ηµοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων που επιβάλλονται µε αιτία ή αφορµή τους παρόντες Όρους ή τις Συναλλαγές Όλοι οι παρόντες Όροι Συναλλαγών µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων συµφωνούνται ως ουσιώδεις. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός Όρου Συναλλαγών µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων δε θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων. Η τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι δυνατή είτε µε έγγραφο είτε µε καταχώριση στο διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Εάν εκ λόγων δηµιουργίας ή µεταβολής του νοµοκανονιστικού πλαισίου ένας ή περισσότεροι Όροι Συναλλαγών µέσω Ηλεκτρονικών ικτύων προσκρούουν σε αυτό, τότε αυτοί αναθεωρούνται και ισχύουν σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, χωρίς να επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων ή εν γένει η συµβατική σχέση ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΛΑΤΗ Πέραν των διατάξεων της παρούσας, κατά τα λοιπά ισχύουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, και οι τυχόν ειδικοί όροι, που ρυθµίζουν κάθε συγκεκριµένο είδος Συναλλαγής. Σε περίπτωση αντίθεσης µεταξύ Όρου Συναλλαγών Ηλεκτρονικών ικτύων και

9 διατάξεων των ΓΟΣ ή τυχόν ειδικών όρων για επιµέρους Συναλλαγή θα υπερισχύουν οι παρόντες Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015

Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015 Α Ι Τ Η Σ Η Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π Ι Λ Ο Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ O T E TV GO Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Ε Ω Σ 3 1-12- 2015 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Α.Φ.Μ.: EMAIL: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ

Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών. Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εφαρμογών Η παρακάτω άδεια χρήσης ισχύει για όλες τις εφαρμογές της ΑΤΤΑΙΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΑΙΝ. Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Contactless Reader). VODAFONE....

Contactless Reader). VODAFONE.... ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Enter Visa Tap n Pay H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), σε συνεργασία µε τον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας µε την επωνυµία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.E.T.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΑΡ.ΠΡΩΤ: 36297/1-11-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Στην Αθήνα σήμερα, την 1 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους Δύο Χιλιάδες Δέκα Τρία (2013), αφενός η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ OTE TV GO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ OTE TV GO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ OTE TV GO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 3 0-06- 2016 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Δ.Τ/ ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Α.Φ.Μ.: EMAIL: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ OTE TV ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α. Γενικοί Όροι Πρόσβασης και Χρήσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της αποφάσεις του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ... Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας Nestle Ελλάς Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Πατρόκλου 4) (εφεξής: Nestle) διοργανώνει στη σελίδα της στο Facebook www.facebook.com/nestlebaby.gr διαδραστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE Ε Ι Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ε Λ Α Τ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ Τ/Φ ΓΡΑΜΜΗΣ: Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠ/ΠΟΥ: Α.Φ.Μ. ΠΕΛΑΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα