ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ"

Transcript

1 2007

2 Ì ÁÚÏ Ó2007

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο Μεηξηθή Θπγαηξηθή Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηψλ Σχπνη νκίισλ εηαηξεηψλ πγγελ ήο επηρείξεζε πλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 2.1. Έλλνηα Πεξηερφκελν ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ θνπφο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Δπηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε (άξζξ. 90 Ν.2190/1920) Τπνρξέσζε γηα ηελ θαηάξηηζε ελ νπνηεκέλσλ ρξεκαην - νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο Απαιιαγή ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε γηα ελ νπνίεζε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ (άξζξ. 91 Ν. 2190/1920) Απαιιαζζφκελ εο απφ ηελ ελνπνίεζε ιφγσ κεγέζνπο ηνπ ζπλφινπ ηνπ νκίινπ (άξζξ. 92 Ν. 2190/1920) Απαιιαγή ηεο κεηξηθήο ππφ πξνυπνζέζεηο, φηαλ ε ελ νπνίεζε γίλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο κεηξηθήο ε νπνία εδξεχεη ζηελ Δ.Δ Απαιιαγή ηεο κεηξηθήο ππφ πξνυπνζέζεηο, φηαλ ε Δλ νπνίεζε γίλεηαη απφ κεηξηθή ηεο πνπ δελ δηέπεηαη Απφ δίθαην θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ 30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΔ ΣΗΝ ΔΝΟΠΟΙΗΗ 3.1. Γεληθά πεξί εμαηξέζεσλ Δμαίξεζε ζπγαηξηθήο ή ππνζπγαηξηθήο (άξζξν 97 Ν. 2190/1920) Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε ζε επηρεηξή ζεηο κε πνιχ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (άξζξ. 98 Ν. 2190/1920) Υσξηζηή ελ νπνίεζε επηρεηξήζεσλ πνπ εμαηξέζεθαλ ιφγσ δηαθνξεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε κεηξηθήο πνπ δελ αζθεί νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (άξζξν 99 Ν. 2190/1920).. 36 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΥΔ, ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΔ ΔΝΟΠΟΙΗΗ 4.1. Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 38

4 Η αξρή ηεο «πξαγκαηηθήο εηθφλ αο» Η αξρή ηεο «απφιπηεο ζαθήλ εηαο» Η αξρή ηεο θαηαξηίζεσο ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ Η αξρή ηεο δηάξζξσζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά παξφκνην ηξφπν κε ηε δηάξζξσζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Αξρέο, κέζνδνη θαη θαλ φλεο απνηηκήζεσο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλ νληαη ζηελ ελ νπνίεζε Λνγηζηηθέο αξρέο θαηαξηίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Μέζνδνη πνπ δηέπνπλ ηελ ηερληθή θαηαξηίζεσο ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ηερληθή θαηαξηίζεσο ησλ ελ νπνηε - κέλ σλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Ηκεξνκελία θαηαξηίζεσο ηεο ελνπνίεζεο θαη ησλ πεξηιακβαλ νκέλσλ ζ απηήλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 50 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΑΛΔΙΦΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΓΙΔΣΑΙΡΙ ΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 5. ηάδηα θαηαξηίζεσο ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ ζηηο ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο χληαμε ελ νπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξν ησλ εγγξαθψλ ελ νπνηήζεσο Γεληθά πεξί ησλ απαιείςεσλ ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ Απάιεηςε ησλ δηεηαηξηθψλ κεξηζκάησλ Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ εζφδσλ εμφδσλ Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ ή δεκηψλ) Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ ή δεκηψλ) απφ πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ πκςεθηζκφο ινγαξηαζκνχ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Δλ ζσκάησζε ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ Καηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηά ηηο εγγξαθέο ελνπνηήζεσο.. 68 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΟΠΟΙΔΧ 6.1. χλ ηαμε Δλ νπνηεκέλ νπ Πξνζαξηήκαηνο χληαμε Δλ νπνηεκέλ εο Έθζεζεο Γηαρεηξίζεσο. 74 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΉ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Οη νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη κε θξνληίδα ηνπ Γ Έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γ Τπνγξαθή ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα θαζνξη - δφκελ α απφ ην λ φκν πξφζσπα Έθζεζε ηνπ Γ.. πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο ειεγθηέο Πξφζθιεζε ηαθηηθήο γεληθήο ζπλειεχζεσο.. 80

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 8.1. Καηαρψξεζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη δεκνζίεπζε ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλ ήζεσο Γεκνζίεπζε ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε πνιηηηθέο θαη νηθνλ νκηθέο εθεκεξίδεο Τπνβνιή ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε Τπνρξέσζε πξνο παξνρή ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο Έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε Τπνβνιή ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Παξαιείςεηο δηαηππψζεσλ πνπ ζεξαπεχνλ ηαη Σξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζ ε Σξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην δηθαζηήξην Σξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε κεηαγελέζηεξε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλ ειεχζεσο ΔΒΓΟΜΗ ΟΓΗΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 83/349/ΔΟΚ/ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΟΜΙΛΟΤ ΣΤΡ.Α. Α.Δ 126 ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ «ΣΤΡ.Α. Α.Δ.» ΔΧ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΘΤΓΑΣΡΙΚΗ «ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ.» ΔΧ ΣΟ ΔΣΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 136

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ηε ζχγρξνλ ε νηθνλ νκία παξαηεξείηαη έληνλε ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, είηε γηα λ α εμνπδεηεξψζνπλ ην κεηαμχ ηνπο αλ ηαγσληζκφ θαη λ α επηβιεζνχλ, θαηά ην δπλ αηφ, κνλ νπσιηαθφο ζηελ αγνξά, είηε γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο παξαγ σγήο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ζνβαξψλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ. Παξά ην γεγνλ φο φηη ε ζχγρξνλε επηρείξεζε είλ αη κηα κεγάιε νηθνλ νκηθή κνλ άδα κε εμεηδηθεπκέλ ε παξαγσγή θαη ηππνπνηεκέλα, θαηά θχξην ιφγσ, πξντφλ ηα, δελ έρεη πάλ ηνηε εμαζθαιηζκέλ ε ηελ επηηπρία, ιφγσ ηνπ αλ ηαγσληζκνχ πνπ αλ απηχζζεηαη ζηελ αγνξά. Έηζη, ε ζπγθέληξσζε πνιιέο θνξέο απνηειεί αλ άγθε επηβηψζεσο. Γελ πξέπεη φκσο λ α παξαβιέπνπκε φηη κε ηε ζπγθέληξσζε επηηπγράλ νληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ιφγσ πςειψλ ξπζκψλ απνδνηηθφηεηαο. Η πξαγκαηηθή, ινηπφλ, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ρξεκαηννηθνλ νκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη ζεζκνχο είηε θεθαιαηαθνχο είηε δηνηθεηηθνχο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη απαξηίδεη θαη απηψλ ηνλ ηξφπν έλ αλ φκηιν επηρεηξήζεσλ δελ εκθαλίδεη αη απφ ηηο νηθνλ νκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, αιιά απφ ηηο ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πνπ ινγίδεηαη σο εληαία νηθνλ νκηθή νληφηεηα. «Οη ιφγνη πνπ δηαζηξεβιψλ νπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα θαη δελ αξθεί ε απιή άζξνηζε ησλ επηκέξνπο θνλ δπιίσλ ησλ ε πηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ, είλαη: Ο ινγαξηαζκφο «πκκεηνρέο ζε ζπλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» απεηθνλίδεη ηελ επέλδπζε, ε νπνία αλ ηηζηνηρεί ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. χκθσλα φκσο κε ηνπο θαλ φλ εο απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43 παξ.6 Ν.2190/1920 ε αμία θηήζεσο ηεο ζπκκεηνρήο δελ εκπίπηεη πάληνηε κε ηελ ηξέρνπζα αμία ηεο ζπγαηξηθήο. Τπάξρνπλ δηεηαηξηθέο απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο, κε ηηο νπνίεο δηνγθψλ νληαη νη επηκέξνπο ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ.

7 Τπάξρνπλ κεηαθνξέο απνηειεζκάησλ απφ εηαηξε ία ζε εηαηξεία θαη δηεηαηξηθά έζνδα έμνδα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ θέξδνο ζε επίπεδν νκίινπ, εθφζνλ δελ απνηεινχλ εθξνή πξνο ηξίηνπο εθηφο νκίινπ. Οη κέηνρνη ηνπ νκίινπ ελ δηαθέξνληαη γηα ηελ ζπλ νιηθή εηθφλ α, ψζηε λα έρνπλ νξζφηεξε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κ εηνρψλ ηνπο. Σν λ νκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ελνπνίεζε είλαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ θαη 130 (γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) ηνπ Ν.2190/ 1920 θαη άξζξνπ 133 παξ (κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα φξηα έληαμεο), κε ηηο νπνίεο πξνζαξκφζηεθε ε Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο 7 εο νδεγίαο ηεο Δ.Δ. (83/394/ΔΟΚ) 1» 1.2. Μεηξηθή Μεηξηθή (parent) είλ αη ε επηρείξεζε πνπ έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, κε ηελ έλλ νηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5α, άξζξνπ 42ε ηνπ Ν.2190/ 20. Αλ αθέξνπκε ζπλνπηηθά φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, κεηξηθή είλαη ε επηρείξεζε πνπ θαιχπηεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο 2 : I. Έρεη ηελ θπξηφηεηα ηεο ην 51% ηνπιάρηζηνλ ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρείξεζεο. II. Διέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηνρψλ ή εηαίξσλ κηαο άιιεο επηρείξεζεο, έζησ θη αλ ε ζπκκεηνρήο ηεο ζην θεθάιαην ηεο άιιεο επηρείξεζεο είλ αη κηθξφηεξε απφ ην 51%ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. III. Έρεη ην δηθαίσκα λ α δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ νξγάλ σλ δηνίθεζεο κηαο άιιεο επηρείξεζεο, έζησ θη αλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζην θεθάιαην ηεο άιιεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ην 51%ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. IV. Αζθεί απνδεδεηγκέλα θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία κηαο άιιεο επηρείξεζεο, έζησ θη αλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζην θεθάιαην ηεο άιιεο επηρείξεζεο είλ αη κηθξφηεξε απφ ην 51% ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ (φρη φκσο θαη κηθξφηεξε απφ ην 20%). 1.3 Θπγαηξηθή 1 Καξαπηπέξεο., άξζξν «Η ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ», πεξηνδηθφ Έςηινλ 7. 2 Αηζηφπνπινο Κ., «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», ζει. 25.

8 Θπγαηξηθή (subsidiary) είλ αη ε επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη άκεζα, κε έλ αλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο πην πάλσ ηξφπ νπο, απφ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηξηθέο. ηαλ ε ζπγαηξηθή έρεη θαη δηθή ηεο ζπγαηξηθή ή ζπγαηξηθέο, νη ηειεπηαίεο ζεσξνχληαη θαη ζπγαηξηθέο ηεο επηθεθαιήο κεηξηθήο (ππνζπγαηξηθέο ή έκκεζεο ζπγαηξηθέο). 1.4 Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηώλ κηινο επηρεηξήζεσλ (group) είλαη ε κεηξηθή θαη φιεο νη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν φκηινο εηαηξεηψλ ζεσξείηαη φηη έρεη εληαία νηθνλ νκηθή νλ ηφηεηα, παξά ηελ λ νκηθή αλ εμαξηεζία ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλ α κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 7 εο νδεγίαο ηεο Δ.Δ (83/394/ΔΟΚ), φκηινο επηρεηξήζεσλ είλαη: I. Σν ζχλ νιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένλ ηαη κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5εδαθ. α Ν.2190/1920, ήηνη ε κεηξηθή κε ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ. (άξζξν 90 παξ. 2 Ν.2190/1920) II. Σν ζχλ νιν ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ηα δηνηθεηηθά ηνπ ζπκβνχιηα απαξηίδνληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα απηά πξφζσπα. (άξζξν 96 παξ. 1β Ν. 2190/1920). III. Σν ζχλ νιν ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ηεζ εί ππφ εληαία δηεχζπλ ζε: Με βάζε εηδηθή ζχκβαζε, πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπο. Με βάζε εηδηθνχ φξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. (άξζξν 96 παξ.2α Ν.2190/ 1920) 1.5 Σ ύπνη νκίισλ εηαηξεηώλ Οη φκηινη εηαηξεηψλ δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο 3 : I. Κάζεηνο όκηινο: ε κεηξηθή κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ, αζρέησο αλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ δελ ππάξρεη απ επζείαο δεζκφο ζπκκεηνρήο (άξζξν 42ε παξ.5α Ν.2190/1920) 3 Ξέλνο Υ., «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», εκηλάξηα FORUM.

9 II. Οξηδόληηνο όκηινο: απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ α) ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιη α απαξηίδνλ ηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα απηά πξφζσπα ή β) έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε είηε κε ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί καδί ηνπο, είηε βάζε εηδηθνχ φξνπ βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο (άξζξν 96 παξ.1α θαη 2α Ν.2190/1920) 1.6 πγγελήο επηρείξεζε Μηα επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη ζπγγελ ήο ( associated undertaking) κηαο άιιεο επηρείξεζεο, φηαλ ε άιιε επηρείξεζε αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηελ πξψηε. Καηά ηελ παξ.1, άξζξνπ 106 ηνπ Ν.2190/1920, ε νπζηψδεο επηξξνή ηεθκαίξεηε φηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε κηα επηρείξεζε είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ ςήθσλ ηεο επηρείξεζεο απηήο. ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο αλ αθέξνληαη: A. Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν αξηζκόο 28 ( IAS) Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 28 αλ αθέξεη φηη ζπγγελήο είλαη κηα επηρείξεζε ζηελ νπνία ν επελδπηήο αζθεί νπζηψδε επηξξνή θαη ε νπνία δελ είλαη νχηε ζπγαηξηθή νχηε θνηλ νπξαμία ηνπ επελδπηή. Οπζηώδεο επηξξνή είλαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνλ νκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο εθδφηξηαο, ρσξίο φκσ ο λα αζθείηαη έιεγρνο πάλσ ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο. Αλ έλαο επελδπηήο θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ ην 20% ή πεξηζζφηεξν απφ δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο εθδφηξηαο, ηεθκαίξεηε φηη ν επελ δπηήο αζθεί κηα νπζηψδε, ην αληίζεην ζπκβαίλεη γηα πνζνζηφ θαηνρήο θάησ ηνπ 20%. Μηα ζεκαληηθή ή πιεηνςεθηθή θπξηφηεηα απφ άιιν επελ δπηή, δελ απνθιείεη αλ αγθαζηηθά έλ αλ επελ δπηή απφ ην λ α αζθεί νπζηψδε επηξξνή. Η χπαξμε νπζηψδνπο επηξξνήο κπνξεί λ α δεισζεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Παξνρή νπζηαζηηθήο ηερληθήο πιεξνθνξήζεσο πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ραξάμεσο ηεο πνιηηηθήο Αλ ηηπξνζψπεπζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηζνδχλ ακν δηνηθεηηθφ φξγαλ ν ηεο εθδφηξηαο Αλ ηαιιαγή δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ εκαληηθέο ζπλ αιιαγέο κεηαμχ επελδπηή θαη εθδφηξηαο

10 β. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 θαη άξζξν 106 παξ.1 Ν.2190/1920 Ο Ν. 2190/1920, άξζξν 106 παξ.1, νξίδεη φηη ε νπζηψδεο απηή επηξξνή ηεθκαίξεηε φηαλ ε παξαπάλ σ ζπκκεηνρή είλ αη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ ζπλ φινπ ησλ κεηνρψλ ή ησλ εηαηξεηψλ κηαο επηρείξεζεο. Καηά ην λ φκν, ε δηάηαμε απηή ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε πνπ έρεη κηα ηέηνηα ζπκκεηνρή (ζπκκεηέρνπζα) δελ αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, δεδνκέλ νπ φηη, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε εηαηξεία απηή ζα έπξεπε λ α ζεσξείηαη ζπγαηξηθή ηεο ζπκκεηέρνπζαο, δειαδή ζα ήηαλ ζπλ δεδεκέλ ε θαη φρη ζπγγελήο επηρείξεζε. Πξέπεη λ α ηνληζηεί φηη, αλ ζπληξέρεη απνδεδεηγκέλ α έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο παξαπάλ σ ηξφπνπο νπζηψδνπο επηξξνήο, ηφηε, γη α ην ραξαθηεξηζκφ σο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, κπνξεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαηφ ηεο λ α είλαη κηθξφηεξν απφ ην 20%ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κε θαηψηαην φξην ην 10%, πνπ απνηειεί θαη ην φξην ηεο έλλνηαο ηεο «ζπκκεηνρήο» θαηά ην Ν.2190/ Απφ ηελ άιιε κεξηά, εάλ ε ζπκκεηνρή απηή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην 20% ηνπ κεηνρηθνχ ή εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ή απφ ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο εηαηξείαο απηήο, ρσξίο φκσο λ α ζπληξέρεη απνδεδεηγκέλα θαη θάπνηνο απφ ηνπο πξναλ αθεξφκελ νπο ηξφπνπο νπζηψδνπο επηξξνήο, ηφηε ε νπζηψδεο επηξξνή είλ αη ηεθκαηξφκελε, εθηφο απνδείμεσο ηνπ ελ αληίνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξναλ αθεξφκελσλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο εμεηαδφκελ εο εηαηξείαο, ηζρχνπλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλ ηίζηνηρσλ πνζνζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο παξ.5α, άξζξνπ 42ε ηνπ Ν.2190/1920. Δηδηθφηεξα: ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην θαη ζην πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ιακβάλ νληαη ππφςε θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ απνξξένπλ απφ ηίηινπο πνπ αλ ήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο, αιιά βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηξίησλ (π.ρ. γηα θχιαμε ή γηα αζθάιεηα δαλείσλ). ηα πην πάλσ πνζνζηά πξνζηίζεληαη θαη ηα αλ ηίζηνηρα πνζνζηά πνπ απνξξένπλ απφ ηπρφλ ζπκκεηνρή, ζηελ ίδηα εθδφ ηξηα εηαηξεία φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ππνζπγαηξηθψλ ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο.

11 ζηα πην πάλ σ πνζνζηά δελ ζπλππνινγίδνληαη απηά πνπ απνξξένπλ απφ ηίηινπο πνπ θαηέρνλ ηαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είλ αη ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζπκκεηέρνπζα επ ηρείξεζε, θαζψο θαη απφ ηίηινπο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε απηή γηα εγγχεζε ή γηα αζθάιεηα δαλ είσλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε απηή πνπ νη θχξηνη ησλ ηίηισλ απηψλ ηεο έρνπλ κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα ςήθνπ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πην πάλ σ πνζνζηψλ, πξέπ εη ην θεθάιαην θαη ην ζχλ νιν ησλ ςήθσλ ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο λ α ιακβάλ νληαη κεησκέλα θαηά ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα ή απφ ζπγαηξηθέο ηεο (ίδηεο κεηνρέο). 1.7 πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ( affiliated undertakings) είλ αη νη επηρεηξήζεηο πνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε λ νκηθή κνξθή θαη ην δίθαην απφ ην νπνίν δηέπνληαη, ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ.5 Ν.2190/1920. πλ νςίδνληαο ηηο δηαηάμεηο απηέο κπν ξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε φηη δχν επηρεηξήζεηο είλαη κεηαμχ ηνπο ζπλδεδεκέλ εο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο 4 : α. ηαλ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θάπνηα απφ ηηο άκεζεο ή έκκεζεο ζρέζεηο κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ.5α άξζξνπ 42ε ηνπ Ν.2190/1920. ρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή ππάξρεη φηαλ κηα επηρείξεζε (κεηξηθή): Ή έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο (ζπγαηξηθήο) επηρεηξήζεσο, έζησ θαη αλ ε πιεηνςεθία απηή ζρεκαηίδεηαη χζηεξα απφ ζπλ ππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο επηρεηξήζεσο. Δάλ ε κεηξηθή έρεη πξνλ νκηνχρεο κεηνρέο άλ επ ςήθνπ απηέο δελ πεξηιακβάλ νληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο. Ή ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο (ζπγαηξηθήο) επηρεηξήζεσο χζηεξα απφ ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο επηρεηξήζεσο απηήο. Γειαδή ε κεηξηθή εηαηξεία ζε ζπκθσλία κε ινηπνχο κεηφρνπο, θαηφπηλ ζπκβάζεσο ή ζπκθσλίαο έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ζηηο γεληθέο ζπλ ειεχζεηο, ε κεηξηθή έρεη κεηνρέο ζε εγγχεζε, ελ έρπξν ή 4 Ν. 2190/1920, άξζξν 42 ε πεξ. α, παξ. 5.

12 επηθαξπία κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο, ή ε κεηνςεθία ηεο ζπγαηξηθήο θαηέρεη πξνλ νκηνχρεο κεηνρέο άλ επ ςήθνπ θιπ. δελ ηζρ χεη ε πιεηνςεθία πνπ απνθηάηαη κε αζέκηην ηξφπν, φπσο κε ππφζρεζε αλ ηαιιαγκάησλ ή σθέιεηαο πνπ θαηεπζ χλεη ηνπο κεηφρνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ή ε εμαζθάιηζε ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπο θαζψο απηφ απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 59 ηνπ Ν.2190/1920. Ή ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρεηξήζεσο θαη έρεη ην δηθαίσκα, είηε άκεζα, είηε κέζσ ηξίησλ π.ρ. κέζσ ζπγαηξηθήο, λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο επηρεηξήζεσο απηήο (ζπγαηξηθήο). Γηα παξάδεηγκα λα έρεη εθρσξεζεί ην κάλ αηδκελη ζηε κεηξηθή ή ζχκθσλ α κε ην άξζξν 18 παξ. 3 Ν. 2190/1920 λ α κπνξεί λα δηνξίδεη ην 1/3 ηνπ Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο. Ή αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή). Γεζπφδνπζα επηξξνή ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηαζέηεη, άκεζα ή έκκεζα, δειαδή κέζσ ηξίησλ πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρεηξήζεσο απηήο, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαη, ηαπηφρξνλ α, αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο. Γηα παξάδεηγκα, νξίδεη Γ.. θαη θαηεπζχλ ζεηο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φπσο π.ρ. ζηηο πσιήζεηο, αγ νξέο θνζηνιφγην, ζπκκεηνρή ζηνλ νξηζκφ νξγαλ νγξάκκαηνο, εθρψξεζε management, ή φηαλ ε ζπγαηξηθή έρεη πνιπκεηνρηθφηεηα λ α είλ αη ν θχξηνο κέηνρνο ε κεηξηθή. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα δηνξηζκνχ ή αλ άθιεζεο πνπ έρεη ε κεηξηθή επηρείξεζε, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε άιιεο επηρεηξήζεσο πνπ είλαη ζπγαηξηθή ηεο ή ζπγαηξηθή ζπγαηξηθήο ηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλ σ, απφ ηα αλ αθεξφκελ α πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ πξέπεη λα αθαηξνχληαη εθείλα πνπ απνξξένπλ απφ: (1) Σηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνλ ηαη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ εθηφο ηεο κεηξηθήο ή ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ή (2) Σηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη γηα εγγχεζε εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ή πνπ θαηέρνλ ηαη γηα αζθάιεηα δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλ ήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ρνξήγεζεο

13 δαλείσλ, ππφ ηνλ φξν απηά ηα δηθαηψκαηα ς ήθνπ λ α αζθνχλ ηαη πξνο φθεινο ηνπ παξέρνλ ηνο ηελ εγγχεζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ απφ ην ζχλ νιν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή εηαηξεηψλ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά θεθαιαίνπ ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνλ ηαη θαη εδψ ελλ ννχληαη νη ίδηεο κεηνρέο πνπ απνθηψληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 2190/1920, είηε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, είηε απφ ζπγαηξηθέο ζηελ πεξίπησζε, δειαδή, ακνηβαίσλ ζπκ κεηνρψλ κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο, είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλ νκά ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. β. Χο ζπλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο λ ννχληαη εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο κεηαμχ ηεο κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο θαη θάζε κηα απφ ηηο ζπγαηξηθέ ο ή ηηο ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ απηψλ επηρεηξήζεσλ. γ. πλ δεδεκέλεο είλαη επίζεο νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ Α θαη Β, άζρεηα αλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ δελ ππάξρεη απεπζείαο δεζκφο ζπκκεηνρήο. δ. Οη ζπλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελ σλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ θαζψο θαη θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ ζπλ δέεηαη κε απηέο κε ηηο ζρέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 96. Η πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηνπο νξηδφληηνπο νκίινπο ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρε η θεθαιαηαθή ζρέζε. Καηά ην λφκν φκσο κηα επηρείξεζε ζεσξείηαη ζπλδεδεκέλε φηαλ: 1. Η επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κηα ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλ αθέξνληαη ζηηο παξαπάλ σ πεξηπηψζεηο α έσο θαη γ, έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηελ πξψηε επηρείξεζε ή ζχκθσλ α κε φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ή 2. Σα δηνηθεηηθά δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλ α ηεο επηρείξεζεο απηήο, θαζψο θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δ ελ ζπλ δέεηαη κε ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο α έσο δ απνηεινχλ ηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνλ ηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣ ΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣ ΑΣ ΑΔΩΝ 2.1 Έλλνηα πεξηερόκελν ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Δλ νπνίεζε είλ αη ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλ σλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελ νπνηεκέλ εο δηαρεηξίζεσο, ζχκθσλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ φκνπ. Δλ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απηέο πνπ εκθαλ ίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, σο εληαίαο νηθνλ νκηθήο νληφηεηαο, παξαβιέπνλ ηαο ηελ ηδηαίηεξε λ νκηθή πξνζσπηθφηεηα θαζεκηάο. Η ινγηζηηθή ζπζζψξεπζε, αλαιχεη, πξνζδη νξίδεη πνζνηηθά, ηαμηλνκεί θαη ζπλνςίδεη ηα άπεηξα ζε αξηζκφ θαη πνιπζχλ ζεηα ζηε θχζε ηνπο ινγηζηηθά γεγνλ φηα, ησλ νπνίσλ ζπλνπηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία απνθαιχπηεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηηο θαινχκελεο ινγηζηηθέο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ είλ αη, επν κέλσο, ην ηειηθφ πξντφλ ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο. ζηε ινγηζηηθννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηα κέζα δηα ησλ νπνίσλ ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, πνπ παξάρζεθαλ απφ ηε ινγηζηηθή, γλσζηνπνηνχληαη ζ εθείλνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Οη δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθννηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο απνζθνπνχλ βαζηθά ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ νκάδσλ ελ δηαθεξνκέλ σλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, δειαδή ησλ κεηφρσλ, πηζησηψλ, εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, πειαηψλ, ηεο δεκφζηαο δηνηθήζεσο, ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ θαη γεληθά ηνπ θνηλνχ. Γίλεηαη δεθηφ φηη νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη πξψηηζηα γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ θαη ησλ πηζησηψλ, δειαδή ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηεο επηρεηξήζεσο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηε ρξεκαηννηθνλ νκηθή ηεο ζέζε (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ), γηα ηελ παξνχζα θαη κέιινπζα θεξδνθφξν ηθαλ φηεηα ηεο θαη γεληθά γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα επηβίσζε θαη πξνζαξκνγή ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελ ν νηθνλ νκηθφ πεξηβάιινλ. Δπεηδή αθξηβψο νη δεκνζηεπφκελ εο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη πεξηιακβάλ νπλ

15 ρξεκαηννηθνλ νκηθέο πιεξνθνξίεο, νη θαηαζηάζεηο απηέο θαινχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (financial statements) θαη ε ινγηζηηθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηάξηηζε απηψλ θαιείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. ηε ρψξα καο νη ρξεκαηννηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο θαζηεξψζεθε λ α απνθαινχλ ηαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δίρε θαζηεξσζεί λα αλ αθέξνληαη κε ηνλ φξν «Ιζνινγηζκφο» ζηελ έλλνηα ηνπ νπνίνπ ζπκ πεξηιακβάλ νληαη θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ ηνλ ζπλ νδεχνπλ (απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη δηαζέζεσο θεξδψλ ). Σν Δ.Γ.Λ.. νλ νκάδεη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επεμεγεί φηη «είλ αη πίλαθεο, ζηνπο νπνίνπο εκθαλ ίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θ αη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλ άδσλ, θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. ε πξνζάξηεκα ησλ νηθνλ νκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπφ λ α δηεπθνιχλ νπλ ηνπο αλ ηαγσληζηέο ζηελ αλαγθαία πιήξε ελ εκέξσζ ή ηνπο 5». 2.2 θνπόο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπλ δεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ φκηιν απνηεινχληαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ επηκέξνπο εηήζησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, παξέρνλ ηαο ζηνλ αλ αγλψζηε ηνπο κηα ζπλ νιηθή εηθφλα ηεο δηάξζξσζεο ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο θαη ηεο νηθνλ νκηθήο ζέζεο θαη πνξείαο ηνπ νκίινπ, ζαλ λα απνηεινχζε νιφθιεξνο ν φκηινο κηα εληαία νηθνλ νκηθή κνλ άδα. Μηα ηέηνηα εηθφλ α είλαη, απφ πνιιέο απφςεηο, πεξηζζφηεξν δηαθαλ ήο θαη δηαθσηηζηηθή απφ φζν ζα ήηαλ εάλ ν αληαγσληζηήο κειεηνχζε ρσξηζηά ηηο επηκέξνπο εηήζηεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλ σ επηρεηξήζεσλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλ φο φηη ηα ελ νπνηεκέλα θνλ δχιηα η νπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ είλαη, θαλ νληθά, απαιιαγκέλ α απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλ νληαη ζηηο ελ νπνηεκέλεο απηέο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο (δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο), θαζψο θαη απφ ηηο επηδξάζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εκπνξηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηελ νπνία δηέπεηαη, θαηά θαλ φλ α, ε παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ. Αλ αθέξεηαη εχζηνρα φηη νη επηκέξνπο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο νκίινπ, παξέρνπλ ηελ εηθφλ α ηνπ νκίινπ απηνχ απφ 5 αθέιιεο Δ., «Ο Παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή», ζει

16 λνκηθή θπξίσο άπνςε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλ νκηθή άπνςε πνπ επηδηψθεη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ. Πξέπεη λα ηνλ ηζηεί εμαξρήο φηη ε θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε, θνξνινγηθή ή άιιε, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλ νληαη ζηελ ελ νπνίεζε, αιιά νχηε θαη δηθαίσκα κεξίζκαηνο, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηκέξνπο (εηήζηεο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Σφζν ε κεηξηθή φζν θαη νη ελνπνηεκέλεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο δελ ράλ νπλ, ζε θακία πεξίπησζε, ηε λ νκηθή απηνηέιεηα ηνπο σο επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπνξηθνχ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ λ φκνπ θαη νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λ α θαηαξηίδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηήζηεο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφ θιπ), άζρεηα αλ νη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη ελζσκαησκέλεο θαη ζηηο ελ νπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηε κεηξηθή. Σν Δ.Γ.Λ.. θαζνξίδεη ιεπηνκεξεηαθά ην πεξηερφκελ ν θαη ηε δνκή ησλ παξαπάλσ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη, πξνζαξκνδφκελ ν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ, πξνβιέπεη ηελ θαηάξηηζε θαη άιιεο νηθνλ νκηθήο θαηαζηάζεσο, ηνπ «πξνζαξηήκαηνο», πνπ ήηαλ άγλσζηε ζηε ρψξα καο. Ήδε, κε ηελ λέα δηάηαμε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Ν.2190/1920, φπσο αλ ηηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ Π.Γ.409/1986, νξίδεηαη φηη νη εηήζηεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλ νπλ: Σνλ ηζνινγηζκφ Σν ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» Σν «πξνζάξηεκα» θαη Σνλ «πίλ αθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ» Σα έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη ειέγρνληαη φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 36, 36α θαη Δίλ αη ζεκαληηθφ λ α αλ αθέξνπκε φηη νη εηαηξείεο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λ α θαηαξηίζνπλ ελνπνηεκέλ ν «πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ», ν νπνίνο φκσο πεξηιακβάλ εηαη κεηαμχ ησλ εηεζίσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θαηαξηίδνπλ θαη δεκνζηεχνπλ νη εηαηξείεο (Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). Δπίζεο ε κεηξηθή πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαξηίδεη θαη ηελ ελ νπνηεκέλ ε έθζεζε δηαρείξηζεο. Δμάιινπ, ην Δ.Γ.Λ.., εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνβιέπεη θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο «Καηαζηάζεσο 6 αθέιιεο Δ., «Ο Παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή», ζει.1851

17 Λνγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσ ο», ε νπνία φκσο δελ ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα 7. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ε κεηξηθή φζν θαη νη ελ νπνηνχκελεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο δελ ράλνπλ, ζε θακία πεξίπησζε, ηε λνκηθή απηνηέιεηά ηνπο σο επηρεηξήζεηο θαη ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπνξηθνχ θαη θνξνινγηθνχ λ φκνπ θαη νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα θαηαξηίδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηήζηεο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφ θιπ.), άζρεηα αλ νη θαηαζηάζεηο απηέο είλ αη ελζσκαησκέλεο θαη ζηηο ελ νπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη δ εκνζηεχνληαη απφ ηε κεηξηθή Δπηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε (άξζξν 90 Ν. 2190/1920) Καηά ην λ φκν, ππφθεηληαη ζε ελ νπνίεζε: α. Η κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαη ξηθέο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, αλ εμάξηεηα απφ ηελ έδξα ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ επηρεηξήζεσλ, φηαλ είηε ε κεηξηθή επηρείξεζε, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ή ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλ εο, ή ηεο Δηεξφξξπζκεο θαηά Μεηνρέο Δηαηξείαο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε έλλνηα ηεο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζην δεχηεξν βαζκφ, αιιά πξνρσξεί απεξηφξηζηα, δεδνκέλ νπ φηη θαηά ηελ έβδνκε νδεγία ηεο ΔΟΚ, πξνο ηελ νπνία πξνζαξκφζηεθε ε δηθή καο λ νκνζεζία, «θάζ ε επηρείξεζε πνπ είλαη ζπγαηξηθή κηαο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ινγίδεηαη ζπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ε νπνία είλ αη επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε ελνπνίεζε». β. ε ελ νπνίεζε ππφθεηηαη επίζεο θάζε επηρείξεζε πνπ ππφθεηηαη ζην ειιεληθφ δί θαην εθφζνλ : 1. Η επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε ζρέζε κεηξηθήο -ζπγαηξηθήο, έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηελ πξψηε επηρείξεζε, ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θα ηαζηαηηθνχ ηνπο, ή 2. ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ηεο επηρείξεζεο απηήο, θαζψο θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δε ζπλ δέεηαη κε ζρέζε κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο, απνηεινχλ ηαη απφ ηα ίδηα 7 αθέιιεο Δ., «Ο Παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή», ζει

18 πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνλ ηα θαηά ηε δηάξθ εηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (1) θαη (2) γηα λα είλαη ππνθεηκεληθέο ζε ελνπνίεζε νη επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε (α), κία ή πεξηζζφηεξεο απ`απηέο λ α έρεη η ε κνξθή ηεο Α.Δ., Δ.Π.Δ., ή Δ.Μ.Δ. Καηά ην λ φκν νη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνλ ηαη γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε πεξίπησζε (α), εθαξκφδνλ ηαη, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, θαη γηα ηελ ελ νπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνλ ηαη ζηηο (1) θαη (2) πεξηπηψζεηο (αξ.96 παξ.3 θαη 4). 2.4 Τπνρξέσζε γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (άξζξ. 96 Ν. 2190/1920) 1. χκθσλ α κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.219 0/1920 θάζε επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιελ ηθφ Γίθαην ππφθεηηαη ζε ελνπνίεζε εθφζνλ : α. ε επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κηα ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο -ζπγαηξηθήο (πνπ πξνβιέπνλ ηαη ζην άξζξν 42ε παξ.5 πεξηπη.α), έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλ ζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο πνπ έρεη ζπλ αθζεί κε ηελ πξψηε επηρείξεζε ή ζχκθσλ α κε φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ή β. ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλ α ηεο επηρείξεζεο απηήο θαζψο θαη κηαο νη πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο. (πνπ πξνβιέπνλ ηαη ζην άξζξν 42ε παξ.5 πεξηπη.α),απνηεινχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνλ ηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηά ζεσλ. 2. Η πξνεγνχκελ ε παξάγξαθνο 1 έρεη εθαξκνγή κφλ ν ζηελ πεξίπησζε πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο αλ αθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ κηα απφ ηηο εηαηξηθέο κνξθέο πνπ πξνβιέπνλ ηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ Οη επηρεηξήζεηο πνπ ππ νρξενχλ ηαη λ α θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: α. Η κεηξηθή επηρείξεζε (άξζξν 90 παξ.1 Ν.2190/1920)

19 β. Η κεγαιχηεξε απφ ηηο επηρεηξήζεηο (κε θξηηήξην ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ) απφ απηέο πνπ έρνπλ ηεζεί θάησ απφ εληαία δηεχ ζπλζε. (άξζξν 96 παξ. 1α Ν.2190/1920), θαη γ. Η κεγαιχηεξε απφ ηηο επηρεηξήζεηο (κε θξηηήξην ην ζχλ νιν ηνπ ελεξγεηηθνχ) απφ απηέο, πνπ ηα δηνηθεηηθά ή ηα δηαρεηξηζηηθά ηνπο φξγαλ α απνηεινχλ ηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα. (άξζξν 96 παξ. 1β Ν.2190/1920) Η κεηξηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λ α θαηαξηίδεη ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρεηξίζεσο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) Η κεηξηθή επηρείξεζε λα δηέπεηαη απφ ην Διιελ ηθφ Γίθαην. (β) Η κεηξηθή επηρείξεζε ή κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο λα έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο Αλ ψλπκεο Δηαηξείαο ή ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλ εο ή ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείαο. (γ) Να ζπλ ηξέρνπλ δχν απφ ηα εμήο ηξία θξηηήξηα: ζήκεξα χλνιν ηζνινγηζκνχ Γξρ Κχθινο εξγαζηψλ Γξρ Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ Άηνκα πνπ ζηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ε κεηξηθή επηρείξεζε, ζεσξείηαη φηη ε αλαθνξά γίλεηαη ζηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε. Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο επηρείξεζεο απνηειεί ην ζχλ νιν ηζνινγηζκνχ θάζε επηρείξεζεο απφ ηηο ζπγθξηλφκελεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 α ). ιεο νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχλ ηαη λ α παξέρνπλ ηηο αλ αγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηελ επηρείξεζε πνπ, σο κεγαιχηεξε, θαηαξηίδεη ηηο ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο.

20 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλ σ νξίσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζχλ νιν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ, επηηξέπεηαη λα κελ γίλεηαη νχηε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 παξ.1 (ζπκςεθηζκφο ησλ ζπκκεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ κε ην πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλ αινγεί ζ`απηέο ηηο κεηνρέο), νχηε ε απάιεηςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 104 παξ.3 πεξηπη.α θαη β (λ α κελ γίλεηαη πξνζπάζεηα απάιεηςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλ νληαη ζηελ ελνπ νίεζε θαη ηέινο λα κελ απαιείθνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλ αιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ). ε πε ξί πησζε πνπ δελ γίλ νλ ηαη νη πη ν πάλ σ ζπκςεθη ζκνί - απαιείςεηο, ηα φξηα ηνπ ζπλ φινπ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ν θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ πξνζαπμάλ νληαη θαηά 20% (Ν2190/ 1920 άξζξν 92 παξ.2) 8. Δπηζεκαίλεηαη όηη: α. Σα αλσηέξσ θξηηήξηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο εηαηξηθέο ρξήζεηο γηα λ α ππάξρεη ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ (ηξίηε) εηαηξηθή ρξήζε. β. Η κεηξηθή εηαηξεία, πνπ ήδε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο, απαιιάζζεηαη πεξαηηέξσ ηεο ππνρξεψζεσο απηήο, εάλ ζε δχν ζπλ ερείο εηαηξηθέο ρξήζεηο δελ έρεη ηα αλ σηέξσ αλ αθεξφκελ α θξηηήξηα. γ. Σα αλσηέξσ αλ αθεξφκελα θξηηήξηα δελ ηζρ χνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (άξζξν 130 παξ.1 Ν.2190/1920) δ. Σα αξηζκεηηθά φξηα ηνπ νκίινπ δελ ηζρχνπλ φηαλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο έρεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξην, πνπ ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Ο θαλ φλαο ηνπ άξζξνπ 90, ηνπ Ν2190/1920θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ζε θάζε κεηξηθή επηρείξεζε ε νπνία δηέπεηαη απφ ην ειιελ ηθφ δίθαην λ α θαηαξηίδεη ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ηνπ 8 Ηιηνθαχηνπ Γ., «Πξαθηηθφο νδεγφο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», ζει Ν. 2190/1920, άξζξν 92 παξ. 3.

21 νπνίνπ απηή εγείηαη. Με ην άξζξν 96 ηνπ Ν. 2190/1920, ν θαλ φλαο απηφο επεθηείλεηαη θαη ζηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε ελ φο νξηδφληηνπ νκίινπ, ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο πξνο ζπγαη ξηθή επηρείξεζε. Με ηα άξζξα 91 κέρξη θαη 95 ηνπ Ν.2190/1920 παξέρνλ ηαη νξηζκέλεο ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο απαιιαγέο πνπ ζρεηίδνλ ηαη είηε κε ην κέγεζνο ηνπ ζπλ φινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο νκίινπ ή ππννκίινπ πνπ ππφθεηληαη ζε ελνπνίεζε είηε κε ην είδ νο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο είηε κε ην γεγνλ φο φηη νη κέηνρνη ή νη εηαίξνη ηεο κεηξηθήο δελ επηζπκνχλ ή δελ ελδηαθέξνλ ηαη γηα ηελ θαηάξηηζε ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ ηεο κεηξηθήο απηήο, εθφζνλ παξάιιεια θαιχπηνλ ηαη θαη νη δηάθνξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δίλαη ζθφπηκν λ α ηνληζηεί φηη απηέο νη απαιιαγέο δελ αλ αηξνχλ ηνλ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 90, αιιά ζπληζηνχλ παξεθθιίζεηο, πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ κφλν γηα ηελ ελνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθήο ή δηαρ εηξηζηηθήο ρξήζεο, ζηελ νπνία νη απαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο πνπ πξνβιέπνλ ηαη απφ ην λ φκν. Η κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: α. φηαλ δελ ζπληξέρνπλ ηα φξηα πνπ θαζνξί δεη ν λ φκνο (παξ.2.4) θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη εηαηξεία απφ ηηο ππνθείκελεο, πνπ νη κεηνρέο ηεο λα είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θξάηνπο κέινπο. β. φηαλ ε κεηξηθή δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, θαη παξάιιεια είλαη ζπγαηξηθή άιιεο κεηξηθήο, πνπ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. (άξζξν 93 Ν.2190/1920). Α Μεηξηθή (Γεξκαληθή ή Διιεληθή) 100% ή 90% θαη ζπκθσλεί ην 10% Β Θπγαηξηθή ηεο Α (Διιεληθή) 80% 75% Γ Γ

22 Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη κφλ ν αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: Η απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε (Β), θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο Γ θαη Γ ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Α. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο επηρεηξήζεσο (Α) ππφθεηληαη ζε έιεγρν, θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο, θαη ηα ζηνηρεία απηά κε ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, αθνχ κεηαθξαζηνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ππνβάιινλ ηαη ζε δεκνζηφηεηα 10. Σν πξνζάξηεκα ησλ εηεζίσλ νηθνλ νκηθψλ θ αηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο (Β) πεξηιακβάλ εη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ πξνβιέπνλ ηαη απφ ην άξζξν 93 παξ.2 πεξ.δ Ν.2190/1920 θαη ζπγθεθξηκέλα: γ. ηαλ ε κεηξηθή δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, αιιά είλ αη ζπγαηξηθή άιιεο κεηξηθήο πνπ δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. (άξζξν 95 Ν.2190/1920). Α Μεηξηθή (Ακεξηθάληθε) Β Θπγαηξηθή ηεο Α (Διιεληθή) 80% 75% Γ Γ Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνυπνζέ ζεηο ηεο πεξίπησζεο «β», κε ηε δηαθνξά φηη νη ελνπνηεκέλεο 10 Ν. 2190/1920, άξζξν 109.

23 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο (Α)έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηξφπν ηζνδχλακν, κε εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920, θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ πξφζσπα αλαγλσξηζκέλα απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο πνπ δηέπεηαη ε επηρείξεζε(α). 2.6 Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο Απαιιαγή ππό νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο από ηελ ππνρξέσζε γηα ελνπνίεζε ησλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ Κεθαιαίσλ (άξζξν 91 Ν.2190/1920) 1. Απαιιάζζνλ ηαη, απφ ηελ ππνρξέσζε πξνο ελ νπνίεζε νη κεηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 42α Ν.2190/1920 (Ακνηβαία Κεθάιαηα, Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ) ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ εί ραλ άκεζε ή έκκεζε αλ άκεημε ζηε δηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. Έρεη ρνξεγήζεη δάλεηα κφλ ν ζε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκκεηνρή. Αλ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλ εηα θαη πξνο άιινπο δηθαηνχρνπο, ηα δάλ εηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ απνπιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελ εο ρξήζεο. Γελ άζθεζαλ ην δηθαίσκα ςήθνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαηά ην δηνξηζκφ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλ νπ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ησλ πέληε (5) πξνεγνχκελ σλ ρ ξήζεσλ, ή, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ε άζθεζε ήηαλ αλ αγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, θαη θαλ έλα κέινο ηνπ Γ.. ηεο κεηξηθήο δελ ζπκκεηέρεη ζηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλ α ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, θαη φηη ηα θαηά ηνλ ηξφπν απηφ δηνξηζζέληα κέιε ησλ νξγάλ σλ απηψλ άζθεζαλ ηα θαζήθνληα ηνπο ρσξίο θακία αλ άκεημε ή επηξξνή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ή κηαο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο.

24 Η απαιιαγή γηα θάζε επηρείξεζε παξέρεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ έπεηηα απφ εμαθξίβσζε φηη ζπληξέρνπλ νη πξνεγνχκελ εο πξνυπνζέζεηο (ε νπνία αλ αλεψλεηαη θάζε ρξφλ ν). 2. Οη απαιιαζζφκελ εο απφ ηελ ππνρξέσζε ελ νπνίεζεο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελ ε παξάγξαθν, απαιιάζζνληαη θαη απφ ηελ ππνρξέσζε λ α αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο απαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζην πξνζάξηεκα.

25 Απαιιαζζόκελεο από ηελ ελνπνίεζε ιόγσ κεγέζνπο ηνπ ζπλόινπ ηνπ νκίινπ (άξζξν 92 Ν.2190/1920) 1.Κάζε κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ.1 (θαηάξηηζε ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ),κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 91(Απαιιαγή κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζχληαμεο νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ), φηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, ην ζχλ νιν ησλ ππνθείκελσλ ζε ελ νπνίεζε επηρεηξήζεσλ δελ ππεξβαίλεη, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εηήζηεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία πξναλ αθεξφκελ α θξηηήξηα: χλ νιν ηζνινγηζκνχ δξρ. ή Καζαξφο θχθινο εξγαζηψλ δξρ. ή Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 250άηνκα. 2.Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη φηαλ κηα απφ ηηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο είλαη εηαηξεία θαη έρεη εθδψζεη κεηνρέο ή νκφινγα πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ Απαιιαγή ηεο κεηξηθήο ππό πξνϋπνζέζεηο, όηαλ ε ελνπνίεζε γίλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηξηθήο ε νπνία εδξεύεη ζηελ Δ.Δ (άξζξα Ν2190/1920) 1.Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91θαη 92 (απαιιαγή θαη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζχληαμεο νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ),θάζε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιελ ηθφ δίθαην θαη ηαπηφρξνλ α είλαη ε ίδηα ζπγαηξηθή επηρείξεζε, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ.1 (θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ) εθ φζνλ ε κεηξηθή ηεο επηρείξεζεο δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ, ζηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο: α. ε κεηξηθή επηρείξεζε είλαη θάηνρνο όισλ ησλ κεηνρώλ ή κεξηδίσλ ηεο απαιιαζζφκελ εο επηρείξεζεο. β. ε κεηξηθή επηρείξεζε θαηέρεη, ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ηεο απαιιαζζφκελ εο επηρείξεζεο θαη νη ινηπνί κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο ηειεπηαίαο επηρείξεζεο ελέθξηλ αλ ηελ απαιιαγή.

26 2. Η απαιιαγή ηεο πξνεγνχκελ εο παξαγξάθνπ παξέρεηαη κφλ ν αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο : α. ε απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε, θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο ελ νπνηνχληαη ζηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ελ φο κεγαιχηεξνπ ζπλ φινπ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ε κεηξηθή επηρεί ξεζε δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. β. νη ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελ εο πεξίπησζεο α θαζψο θαη ε ελ νπνηεκέλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπλ φινπ επηρεηξήζεσλ, θαηαξηίδνληαη απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε ηνπ ζπλ φινπ απηνχ, θαη ειέγρνληαη θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ απφ ην νπνίν απηφ δηέπεηαη. γ. νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο α θαη ε ελ νπνηεκέλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο πεξίπησζεο β, θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ππνβάιινληαη απφ ηελ απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ν.2190/1920. δ. ην πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο απαιιαζζφκελ εο επηρείξεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη: Σα ζηνηρεία ηεο πεξηπη. ηε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43α Ν.2190/1920, (επσλπκίεο, έδξεο θιπ, ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο). Σηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ην ζχλ νιν ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ε κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Αμία θαζαξψλ παγίσλ ζηνηρείσλ Καζαξφ θχθιν εξγαζηψλ Απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ίδηα θεθάιαηα, θαη Μέζν αξηζκφ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνι ήζεθε θαηά ηε ρξήζε ηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε πξνζαξηήκαηνο απφ ηελ απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε, ε επηρείξεζε απηή θαηαξηίδεη εηδηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηιακβάλ νληαη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο. 3. Η απαιιαγή δελ εθαξκφδεηαη φηαλ αμηφγξαθα εθδφζεσο ηεο απαιιαζζφκελ εο ειιεληθήο κεηξηθήο επηρείξεζεο έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ Απαιιαγή ηεο κεηξηθήο ππό πξνϋπνζέζεηο, όηαλ ε ελνπνίεζε γίλεηαη από κεηξηθή ηεο πνπ δελ δηέπεηαη από δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. (άξζξν 95 Ν.2190/1920)

27 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91θαη 92 (απαιιαγή θαη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζχληαμεο νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ),θάζε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιελ ηθφ δί θαην θαη ηαπηφρξνλ α είλαη ε ίδηα ζπγαηξηθή κεηξηθήο επηρείξεζε πνπ δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 (θαηάξηηζε ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ), αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α. ε απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε θαη κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 97, 98, θαη 99 Ν.2190/1920, φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο ελ νπνηνχληαη ζηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ελ φο κεγαιχηεξνπ ζπλ φινπ επηρεηξήζεσλ. β. νη ελ νπνηεκέλεο νη θνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελ εο πεξίπησζεο α, θαη ελδερνκέλσο ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν ή θαηά ηξόπν ηζνδύλακν κε εθείλ ν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδνληαη, ζχκθσλ α κε ηνλ παξφληα λφκν, ελ νπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο δηαρείξηζεο. γ. νη ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο α έρνπλ ειεγρζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ είλ αη αλ αγλσξηζκέλ α γηα ηνλ έιεγρν απηφ απφ ην δίθαην πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε πνπ θαηάξηηζε απηέο ηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Καηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πεξίπησζεο, ηζρχνπλ φινη νη πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελ ε παξάγξαθν γηα ηελ ελ νπνίεζε κε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., εθηφο ηνπ φξνπ λα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Δ.Δ.

28 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΔ ΣΗΝ ΔΝΟΠΟΙΗΗ 3.1. Γεληθά πεξί εμαηξέζεσλ Απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ.2, ηνπ άξζξνπ 90 Ν. 2190/1920 νξίδεηαη φηη ε κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο θαη ππνζπγαηξηθέο ηεο απνηεινχλ επηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε, εθηφο εάλ είηε ε κεηξηθή είηε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ή ππνζπγαηξηθέο εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εμαηξέζεσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 97, 98 θαη 99 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Με ηα πξναλ αθεξφκελ α άξζξα ηνπ Ν.2190/ 1920, είηε επηηξέπεηαη είηε επηβάιιεηαη ε εμαίξεζε κηαο ζπγαηξηθήο ή ππνζπγαηξηθήο ή, αθφκα θαη ηεο ίδηαο ηεο επηθεθαιήο κεηξηθήο απφ ην λ α πεξηιεθζεί ζηηο θαηαξηηδφκελεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζ ηάζεηο, αλ ζπληξέρεη πξαγκαηηθά θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο Δμαίξεζε ζπγαηξηθήο ή ππνζπγαηξηθήο (άξζξν 97 Ν. 2190/1920) ην άξζξν 97 Ν. 2190/1920πξνβιέπνλ ηαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλ αηφηεηα ζηε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ηελ ελ νπνίεζε λ α κελ ζπκπεξηιακβάλ εη κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ. 1. Η επηρείξεζε παξνπζηάδεη επνπζηώδεο ελδηαθέξνλ ηαλ κηα επηρείξεζε παξνπζηάδεη επνπζηψδεο ελ δηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100, παξ.3, (πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο) δειαδή, φηαλ ηα κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη ηφζν επνπζηψδε, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζπλνιηθά κεγέζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλνκ ηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε θαη εάλ δελ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο, δελ κεηαβάιιεηαη ζηελ νπζία ε πξαγκαηηθή εηθφλ α ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλ νκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ νκίινπ σο ζπλφινπ.

29 Η έλλνηα ηνπ νπζηψδνπο ή ηνπ επνπζηψδνπο ελ δηαθέξνληνο είλαη ζρεηηθή θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλ νιηθφ κέγεζνο φισλ καδί ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα 100% ζπγαηξηθή, κε ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη εηήζην θχθιν λ α ζεσξεζεί επνπζηψδεο θαη λα εμαηξεζεί εχινγα απφ ηελ ελ νπνίεζε ελφο νκίινπ κε ζπλνιηθά κεγέζε ελ εξγεηηθνχ θαη θχθινπ εξγαζηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην πεληεθνληαπιάζην ησλ παξαπάλσ πνζψλ. Αλ ηίζεηα κηα άιιε ζπγαηξηθή ελ φο κηθξφηεξνπ νκίινπ, έζησ θαη αλ απηή εκθαλ ίδεη ηα κηζά απφ ηα πην πάλσ πνζά ελ εξγεηηθνχ θαη θχθινπ εξγαζηψλ, κπνξεί λ α ζεσξεζεί ζεκαλ ηηθή θαη λ α πεξηιεθζεί ζηελ ελ νπνίεζε ηνπ νκίινπ ηεο, φηαλ ηα αλ ηίζηνηρα ζπλ νιηθά κεγέζε ηνπ νκίινπ απηνχ δελ ππεξβαίλνπλ ην πεληεθνληαπιάζην απηψλ ησλ πνζψλ. 2. Ύπαξμε απζηεξώλ θαη δηαξθώλ πεξηνξηζκώλ Μηα επηρείξεζε κπνξεί λ α κε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελ νπνίεζε, φηαλ ππάξρνπλ απζηεξνί θαη δηαξθείο πεξηνξηζκνί πνπ ζίγνπλ νπζηαζηηθά: Σελ άζθεζε απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζηελ πεξηνπζία ή ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνο ελ νπνίεζε επηρεηξήζεσο. Σελ άζθεζε ηεο εληαίαο δηεπζχλζεσο, φηαλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.2190/ 1920, δειαδή γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί θάησ απφ εληαία δηεχζπλζε ή ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα απ ηψλ απνηεινχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα. 3. Γπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ Μηα επηρείξεζε κπνξεί λ α κε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελ νπνίεζε, φηαλ είλαη δπλ αηφ λ α ζπγθεληξσζνχλ απφ απηήλ, ρσξίο δπζαλ άινγα έμνδα ή αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο, νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλ α κε ην Ν.2190/ Οη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ηεο πξνο ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ θαηέρνληαη κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζή ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λ α ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε κία επηρείξεζε ηεο νπνίαο νη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα, πνπ θαηέρεη κία άιιε επηρείξεζε ηνπ νκίινπ πξφθεηηαη λ α κεηαβηβαζηνχλ, δειαδή φηαλ ππάξρεη πξφζεζε δηαξθνχο θαηνρήο ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ. 3.3 Δμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε ζε επηρεηξήζεηο κε πνιύ δηαθ νξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (άξζξν 98 Ν.2190/1920).

30 1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 106, φηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε ελ νπνίεζε θαη δελ ζπληζηνχλ νξηδφληην φκηιν, έρνπλ δξαζηεξηφη εηεο ηφζν δηαθνξεηηθέο, ψζηε ε ελ ζσκάησζε ηνπο ζηηο ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλ α ηεο επηρεηξήζεσο (ην άξζξν 100, παξ.3), νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλ νληαη ζηελ ελ νπνίεζε. 2. Σν γεγνλ φο θαη κφλ ν φηη νη πξνο ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο είλ αη, άιιεο βηνκεραληθέο, άιιεο εκπνξηθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ή φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο αζθνχλ βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα ή παξέρνπλ δηαθνξεηηθ έο επηρεηξήζεηο, δελ απνηειεί ιφγσ εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελ εο παξαγξάθνπ 1. Έηζη δελ ελνπνηνχκε γεληθψλ επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθά θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα π.ρ. ηξαπεδηθέο κε αζθαιηζηηθέο ή εηαηξείεο leasing, f actoring, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θιπ. 3. Η πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1, πξέπεη λα αλ αθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζην ελ νπνηεκέλ ν πξνζάξηεκα. ηελ ίδηα επίζεο πεξίπησζε, αλ νη εηήζηεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ή νη ηπρφλ ελ νπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμαηξέζε θαλ δελ ππνβάιινληαη ζηε δεκνζηφηεηα ησλ άξζξσλ 7β θαη 109 Ν. 2190/1920, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3190/ 1955, θαηά πεξίπησζε, νη θαηαζηάζεηο απηέο επηζπλάπηνληαη ζηηο ελ νπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο παξ.1 ή ηίζελ ηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλ νχ. απηήλ ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, είλαη δπλ αηή ε απφθηεζε αλ ηηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ απηψλ έπεηηα απφ ζρεηηθή αίηεζε, ζε ηηκή φρη κεγαιχηεξε απφ ην αλ ηίζηνηρν δηνηθεηηθφ θφζηνο Υσξηζηή ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ πνπ εμαηξέζεθαλ ιόγσ δηαθ νξεηηθήο δξαζηεξηόηε ηαο Δάλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ (ελδηάκεζε κεηξηθή ή άκεζεο θαη ηπρφλ έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο), νη νπνίεο εμαηξέζεθαλ απφ ηελ ελνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ νκίινπ ηνπο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπ γθξνηνχλ κεηαμχ ηνπο έλ α ζχλνιν επηρεηξήζεσλ (ππνφκηιν) θαη έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ απαηηνχκελε απφ ην άξζξν 98 νκνηνγέλ εηα, ηφηε νη επηρεηξήζεηο απηέο ππφθεηληαη ζε ρσξηζηή ελνπνίεζε, εθφζνλ ζην ζχλ νιφ ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα π νπ αλαθέξνλ ηαη ζην άξζξν 92 ηνπ 11 Ν. 2190/1920, άξζξν 98.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» ηεο ΟΡΦΑΝΟΤΓΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : Γενικής Διοίκησης ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Γεκφζην ινγηζηηθφ θαη δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ δεκφζηνπ ηνκέα : πκβνιή ζηελ θαηάξηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα