ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ"

Transcript

1 2007

2 Ì ÁÚÏ Ó2007

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο Μεηξηθή Θπγαηξηθή Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηψλ Σχπνη νκίισλ εηαηξεηψλ πγγελ ήο επηρείξεζε πλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΠΟΥΡΔΧΗ ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 2.1. Έλλνηα Πεξηερφκελν ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ θνπφο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Δπηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε (άξζξ. 90 Ν.2190/1920) Τπνρξέσζε γηα ηελ θαηάξηηζε ελ νπνηεκέλσλ ρξεκαην - νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο Απαιιαγή ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε γηα ελ νπνίεζε ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Κεθαιαίσλ (άξζξ. 91 Ν. 2190/1920) Απαιιαζζφκελ εο απφ ηελ ελνπνίεζε ιφγσ κεγέζνπο ηνπ ζπλφινπ ηνπ νκίινπ (άξζξ. 92 Ν. 2190/1920) Απαιιαγή ηεο κεηξηθήο ππφ πξνυπνζέζεηο, φηαλ ε ελ νπνίεζε γίλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο κεηξηθήο ε νπνία εδξεχεη ζηελ Δ.Δ Απαιιαγή ηεο κεηξηθήο ππφ πξνυπνζέζεηο, φηαλ ε Δλ νπνίεζε γίλεηαη απφ κεηξηθή ηεο πνπ δελ δηέπεηαη Απφ δίθαην θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ 30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΔ ΣΗΝ ΔΝΟΠΟΙΗΗ 3.1. Γεληθά πεξί εμαηξέζεσλ Δμαίξεζε ζπγαηξηθήο ή ππνζπγαηξηθήο (άξζξν 97 Ν. 2190/1920) Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε ζε επηρεηξή ζεηο κε πνιχ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (άξζξ. 98 Ν. 2190/1920) Υσξηζηή ελ νπνίεζε επηρεηξήζεσλ πνπ εμαηξέζεθαλ ιφγσ δηαθνξεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Δμαίξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε κεηξηθήο πνπ δελ αζθεί νπνηαδήπνηε εκπνξηθή ή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (άξζξν 99 Ν. 2190/1920).. 36 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΥΔ, ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΔ ΔΝΟΠΟΙΗΗ 4.1. Βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 38

4 Η αξρή ηεο «πξαγκαηηθήο εηθφλ αο» Η αξρή ηεο «απφιπηεο ζαθήλ εηαο» Η αξρή ηεο θαηαξηίζεσο ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ Η αξρή ηεο δηάξζξσζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά παξφκνην ηξφπν κε ηε δηάξζξσζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Αξρέο, κέζνδνη θαη θαλ φλεο απνηηκήζεσο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλ νληαη ζηελ ελ νπνίεζε Λνγηζηηθέο αξρέο θαηαξηίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Μέζνδνη πνπ δηέπνπλ ηελ ηερληθή θαηαξηίζεσο ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ηερληθή θαηαξηίζεσο ησλ ελ νπνηε - κέλ σλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Ηκεξνκελία θαηαξηίζεσο ηεο ελνπνίεζεο θαη ησλ πεξηιακβαλ νκέλσλ ζ απηήλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 50 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΑΛΔΙΦΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΧΝ ΓΙΔΣΑΙΡΙ ΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ 5. ηάδηα θαηαξηίζεσο ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ νκίινπ ζηηο ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο χληαμε ελ νπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξν ησλ εγγξαθψλ ελ νπνηήζεσο Γεληθά πεξί ησλ απαιείςεσλ ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ Απάιεηςε ησλ δηεηαηξηθψλ κεξηζκάησλ Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ εζφδσλ εμφδσλ Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ ή δεκηψλ) Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ Απάιεηςε δηεηαηξηθψλ απνηειεζκάησλ (θεξδψλ ή δεκηψλ) απφ πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ πκςεθηζκφο ινγαξηαζκνχ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Δλ ζσκάησζε ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ Καηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηά ηηο εγγξαθέο ελνπνηήζεσο.. 68 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΟΠΟΙΔΧ 6.1. χλ ηαμε Δλ νπνηεκέλ νπ Πξνζαξηήκαηνο χληαμε Δλ νπνηεκέλ εο Έθζεζεο Γηαρεηξίζεσο. 74 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΚΡΙΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΉ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Οη νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη κε θξνληίδα ηνπ Γ Έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γ Τπνγξαθή ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηα θαζνξη - δφκελ α απφ ην λ φκν πξφζσπα Έθζεζε ηνπ Γ.. πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο ειεγθηέο Πξφζθιεζε ηαθηηθήο γεληθήο ζπλειεχζεσο.. 80

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 8.1. Καηαρψξεζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη δεκνζίεπζε ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλ ήζεσο Γεκνζίεπζε ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε πνιηηηθέο θαη νηθνλ νκηθέο εθεκεξίδεο Τπνβνιή ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε Τπνρξέσζε πξνο παξνρή ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο Έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε Τπνβνιή ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ Παξαιείςεηο δηαηππψζεσλ πνπ ζεξαπεχνλ ηαη Σξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζ ε Σξνπνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην δηθαζηήξην Σξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε κεηαγελέζηεξε απφθαζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλ ειεχζεσο ΔΒΓΟΜΗ ΟΓΗΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 83/349/ΔΟΚ/ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΟΜΙΛΟΤ ΣΤΡ.Α. Α.Δ 126 ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ «ΣΤΡ.Α. Α.Δ.» ΔΧ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΘΤΓΑΣΡΙΚΗ «ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ.» ΔΧ ΣΟ ΔΣΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΠΙΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. 136

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ηε ζχγρξνλ ε νηθνλ νκία παξαηεξείηαη έληνλε ηάζε ζπγθέληξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, είηε γηα λ α εμνπδεηεξψζνπλ ην κεηαμχ ηνπο αλ ηαγσληζκφ θαη λ α επηβιεζνχλ, θαηά ην δπλ αηφ, κνλ νπσιηαθφο ζηελ αγνξά, είηε γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο παξαγ σγήο θαη ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ζνβαξψλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ. Παξά ην γεγνλ φο φηη ε ζχγρξνλε επηρείξεζε είλ αη κηα κεγάιε νηθνλ νκηθή κνλ άδα κε εμεηδηθεπκέλ ε παξαγσγή θαη ηππνπνηεκέλα, θαηά θχξην ιφγσ, πξντφλ ηα, δελ έρεη πάλ ηνηε εμαζθαιηζκέλ ε ηελ επηηπρία, ιφγσ ηνπ αλ ηαγσληζκνχ πνπ αλ απηχζζεηαη ζηελ αγνξά. Έηζη, ε ζπγθέληξσζε πνιιέο θνξέο απνηειεί αλ άγθε επηβηψζεσο. Γελ πξέπεη φκσο λ α παξαβιέπνπκε φηη κε ηε ζπγθέληξσζε επηηπγράλ νληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ιφγσ πςειψλ ξπζκψλ απνδνηηθφηεηαο. Η πξαγκαηηθή, ινηπφλ, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ρξεκαηννηθνλ νκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη ζεζκνχο είηε θεθαιαηαθνχο είηε δηνηθεηηθνχο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη απαξηίδεη θαη απηψλ ηνλ ηξφπν έλ αλ φκηιν επηρεηξήζεσλ δελ εκθαλίδεη αη απφ ηηο νηθνλ νκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, αιιά απφ ηηο ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ πνπ ινγίδεηαη σο εληαία νηθνλ νκηθή νληφηεηα. «Οη ιφγνη πνπ δηαζηξεβιψλ νπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα θαη δελ αξθεί ε απιή άζξνηζε ησλ επηκέξνπο θνλ δπιίσλ ησλ ε πηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ, είλαη: Ο ινγαξηαζκφο «πκκεηνρέο ζε ζπλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» απεηθνλίδεη ηελ επέλδπζε, ε νπνία αλ ηηζηνηρεί ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. χκθσλα φκσο κε ηνπο θαλ φλ εο απνηηκήζεσο ηνπ άξζξνπ 43 παξ.6 Ν.2190/1920 ε αμία θηήζεσο ηεο ζπκκεηνρήο δελ εκπίπηεη πάληνηε κε ηελ ηξέρνπζα αμία ηεο ζπγαηξηθήο. Τπάξρνπλ δηεηαηξηθέο απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο, κε ηηο νπνίεο δηνγθψλ νληαη νη επηκέξνπο ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ.

7 Τπάξρνπλ κεηαθνξέο απνηειεζκάησλ απφ εηαηξε ία ζε εηαηξεία θαη δηεηαηξηθά έζνδα έμνδα, ηα νπνία δελ απνηεινχλ θέξδνο ζε επίπεδν νκίινπ, εθφζνλ δελ απνηεινχλ εθξνή πξνο ηξίηνπο εθηφο νκίινπ. Οη κέηνρνη ηνπ νκίινπ ελ δηαθέξνληαη γηα ηελ ζπλ νιηθή εηθφλ α, ψζηε λα έρνπλ νξζφηεξε εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κ εηνρψλ ηνπο. Σν λ νκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ ελνπνίεζε είλαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ θαη 130 (γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) ηνπ Ν.2190/ 1920 θαη άξζξνπ 133 παξ (κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα φξηα έληαμεο), κε ηηο νπνίεο πξνζαξκφζηεθε ε Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο 7 εο νδεγίαο ηεο Δ.Δ. (83/394/ΔΟΚ) 1» 1.2. Μεηξηθή Μεηξηθή (parent) είλ αη ε επηρείξεζε πνπ έρεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, κε ηελ έλλ νηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 5α, άξζξνπ 42ε ηνπ Ν.2190/ 20. Αλ αθέξνπκε ζπλνπηηθά φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, κεηξηθή είλαη ε επηρείξεζε πνπ θαιχπηεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο 2 : I. Έρεη ηελ θπξηφηεηα ηεο ην 51% ηνπιάρηζηνλ ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρείξεζεο. II. Διέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηνρψλ ή εηαίξσλ κηαο άιιεο επηρείξεζεο, έζησ θη αλ ε ζπκκεηνρήο ηεο ζην θεθάιαην ηεο άιιεο επηρείξεζεο είλ αη κηθξφηεξε απφ ην 51%ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. III. Έρεη ην δηθαίσκα λ α δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ νξγάλ σλ δηνίθεζεο κηαο άιιεο επηρείξεζεο, έζησ θη αλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζην θεθάιαην ηεο άιιεο επηρείξεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ην 51%ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. IV. Αζθεί απνδεδεηγκέλα θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία κηαο άιιεο επηρείξεζεο, έζησ θη αλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζην θεθάιαην ηεο άιιεο επηρείξεζεο είλ αη κηθξφηεξε απφ ην 51% ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ (φρη φκσο θαη κηθξφηεξε απφ ην 20%). 1.3 Θπγαηξηθή 1 Καξαπηπέξεο., άξζξν «Η ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ», πεξηνδηθφ Έςηινλ 7. 2 Αηζηφπνπινο Κ., «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», ζει. 25.

8 Θπγαηξηθή (subsidiary) είλ αη ε επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη άκεζα, κε έλ αλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο πην πάλσ ηξφπ νπο, απφ κία ή πεξηζζφηεξεο κεηξηθέο. ηαλ ε ζπγαηξηθή έρεη θαη δηθή ηεο ζπγαηξηθή ή ζπγαηξηθέο, νη ηειεπηαίεο ζεσξνχληαη θαη ζπγαηξηθέο ηεο επηθεθαιήο κεηξηθήο (ππνζπγαηξηθέο ή έκκεζεο ζπγαηξηθέο). 1.4 Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηώλ κηινο επηρεηξήζεσλ (group) είλαη ε κεηξηθή θαη φιεο νη άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν φκηινο εηαηξεηψλ ζεσξείηαη φηη έρεη εληαία νηθνλ νκηθή νλ ηφηεηα, παξά ηελ λ νκηθή αλ εμαξηεζία ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλ α κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 7 εο νδεγίαο ηεο Δ.Δ (83/394/ΔΟΚ), φκηινο επηρεηξήζεσλ είλαη: I. Σν ζχλ νιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένλ ηαη κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5εδαθ. α Ν.2190/1920, ήηνη ε κεηξηθή κε ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ. (άξζξν 90 παξ. 2 Ν.2190/1920) II. Σν ζχλ νιν ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ηα δηνηθεηηθά ηνπ ζπκβνχιηα απαξηίδνληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα απηά πξφζσπα. (άξζξν 96 παξ. 1β Ν. 2190/1920). III. Σν ζχλ νιν ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ ηεζ εί ππφ εληαία δηεχζπλ ζε: Με βάζε εηδηθή ζχκβαζε, πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπο. Με βάζε εηδηθνχ φξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. (άξζξν 96 παξ.2α Ν.2190/ 1920) 1.5 Σ ύπνη νκίισλ εηαηξεηώλ Οη φκηινη εηαηξεηψλ δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο 3 : I. Κάζεηνο όκηινο: ε κεηξηθή κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ, αζρέησο αλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ δελ ππάξρεη απ επζείαο δεζκφο ζπκκεηνρήο (άξζξν 42ε παξ.5α Ν.2190/1920) 3 Ξέλνο Υ., «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο», εκηλάξηα FORUM.

9 II. Οξηδόληηνο όκηινο: απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ α) ηα δηνηθεηηθά ηνπο ζπκβνχιη α απαξηίδνλ ηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα απηά πξφζσπα ή β) έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε είηε κε ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλαθζεί καδί ηνπο, είηε βάζε εηδηθνχ φξνπ βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο (άξζξν 96 παξ.1α θαη 2α Ν.2190/1920) 1.6 πγγελήο επηρείξεζε Μηα επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη ζπγγελ ήο ( associated undertaking) κηαο άιιεο επηρείξεζεο, φηαλ ε άιιε επηρείξεζε αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηελ πξψηε. Καηά ηελ παξ.1, άξζξνπ 106 ηνπ Ν.2190/1920, ε νπζηψδεο επηξξνή ηεθκαίξεηε φηαλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε κηα επηρείξεζε είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ ςήθσλ ηεο επηρείξεζεο απηήο. ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο αλ αθέξνληαη: A. Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν αξηζκόο 28 ( IAS) Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 28 αλ αθέξεη φηη ζπγγελήο είλαη κηα επηρείξεζε ζηελ νπνία ν επελδπηήο αζθεί νπζηψδε επηξξνή θαη ε νπνία δελ είλαη νχηε ζπγαηξηθή νχηε θνηλ νπξαμία ηνπ επελδπηή. Οπζηώδεο επηξξνή είλαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνλ νκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο εθδφηξηαο, ρσξίο φκσ ο λα αζθείηαη έιεγρνο πάλσ ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο. Αλ έλαο επελδπηήο θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ ην 20% ή πεξηζζφηεξν απφ δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο εθδφηξηαο, ηεθκαίξεηε φηη ν επελ δπηήο αζθεί κηα νπζηψδε, ην αληίζεην ζπκβαίλεη γηα πνζνζηφ θαηνρήο θάησ ηνπ 20%. Μηα ζεκαληηθή ή πιεηνςεθηθή θπξηφηεηα απφ άιιν επελ δπηή, δελ απνθιείεη αλ αγθαζηηθά έλ αλ επελ δπηή απφ ην λ α αζθεί νπζηψδε επηξξνή. Η χπαξμε νπζηψδνπο επηξξνήο κπνξεί λ α δεισζεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Παξνρή νπζηαζηηθήο ηερληθήο πιεξνθνξήζεσο πκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ραξάμεσο ηεο πνιηηηθήο Αλ ηηπξνζψπεπζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηζνδχλ ακν δηνηθεηηθφ φξγαλ ν ηεο εθδφηξηαο Αλ ηαιιαγή δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ εκαληηθέο ζπλ αιιαγέο κεηαμχ επελδπηή θαη εθδφηξηαο

10 β. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 θαη άξζξν 106 παξ.1 Ν.2190/1920 Ο Ν. 2190/1920, άξζξν 106 παξ.1, νξίδεη φηη ε νπζηψδεο απηή επηξξνή ηεθκαίξεηε φηαλ ε παξαπάλ σ ζπκκεηνρή είλ αη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ ζπλ φινπ ησλ κεηνρψλ ή ησλ εηαηξεηψλ κηαο επηρείξεζεο. Καηά ην λ φκν, ε δηάηαμε απηή ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε πνπ έρεη κηα ηέηνηα ζπκκεηνρή (ζπκκεηέρνπζα) δελ αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη, δεδνκέλ νπ φηη, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε εηαηξεία απηή ζα έπξεπε λ α ζεσξείηαη ζπγαηξηθή ηεο ζπκκεηέρνπζαο, δειαδή ζα ήηαλ ζπλ δεδεκέλ ε θαη φρη ζπγγελήο επηρείξεζε. Πξέπεη λ α ηνληζηεί φηη, αλ ζπληξέρεη απνδεδεηγκέλ α έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο παξαπάλ σ ηξφπνπο νπζηψδνπο επηξξνήο, ηφηε, γη α ην ραξαθηεξηζκφ σο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, κπνξεί ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαηφ ηεο λ α είλαη κηθξφηεξν απφ ην 20%ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, κε θαηψηαην φξην ην 10%, πνπ απνηειεί θαη ην φξην ηεο έλλνηαο ηεο «ζπκκεηνρήο» θαηά ην Ν.2190/ Απφ ηελ άιιε κεξηά, εάλ ε ζπκκεηνρή απηή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε απφ ην 20% ηνπ κεηνρηθνχ ή εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ή απφ ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο εηαηξείαο απηήο, ρσξίο φκσο λ α ζπληξέρεη απνδεδεηγκέλα θαη θάπνηνο απφ ηνπο πξναλ αθεξφκελ νπο ηξφπνπο νπζηψδνπο επηξξνήο, ηφηε ε νπζηψδεο επηξξνή είλ αη ηεθκαηξφκελε, εθηφο απνδείμεσο ηνπ ελ αληίνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξναλ αθεξφκελσλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ηεο εμεηαδφκελ εο εηαηξείαο, ηζρχνπλ αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλ ηίζηνηρσλ πνζνζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο παξ.5α, άξζξνπ 42ε ηνπ Ν.2190/1920. Δηδηθφηεξα: ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην θαη ζην πνζνζηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ιακβάλ νληαη ππφςε θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ απνξξένπλ απφ ηίηινπο πνπ αλ ήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο, αιιά βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηξίησλ (π.ρ. γηα θχιαμε ή γηα αζθάιεηα δαλείσλ). ηα πην πάλσ πνζνζηά πξνζηίζεληαη θαη ηα αλ ηίζηνηρα πνζνζηά πνπ απνξξένπλ απφ ηπρφλ ζπκκεηνρή, ζηελ ίδηα εθδφ ηξηα εηαηξεία φισλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ππνζπγαηξηθψλ ηεο ζπκκεηέρνπζαο επηρείξεζεο.

11 ζηα πην πάλ σ πνζνζηά δελ ζπλππνινγίδνληαη απηά πνπ απνξξένπλ απφ ηίηινπο πνπ θαηέρνλ ηαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ δελ είλ αη ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζπκκεηέρνπζα επ ηρείξεζε, θαζψο θαη απφ ηίηινπο πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε απηή γηα εγγχεζε ή γηα αζθάιεηα δαλ είσλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε απηή πνπ νη θχξηνη ησλ ηίηισλ απηψλ ηεο έρνπλ κεηαβηβάζεη ην δηθαίσκα ςήθνπ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πην πάλ σ πνζνζηψλ, πξέπ εη ην θεθάιαην θαη ην ζχλ νιν ησλ ςήθσλ ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο λ α ιακβάλ νληαη κεησκέλα θαηά ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα ή απφ ζπγαηξηθέο ηεο (ίδηεο κεηνρέο). 1.7 πλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ( affiliated undertakings) είλ αη νη επηρεηξήζεηο πνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε λ νκηθή κνξθή θαη ην δίθαην απφ ην νπνίν δηέπνληαη, ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα απφ ηηο ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε παξ.5 Ν.2190/1920. πλ νςίδνληαο ηηο δηαηάμεηο απηέο κπν ξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε φηη δχν επηρεηξήζεηο είλαη κεηαμχ ηνπο ζπλδεδεκέλ εο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο 4 : α. ηαλ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο θάπνηα απφ ηηο άκεζεο ή έκκεζεο ζρέζεηο κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο, πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ.5α άξζξνπ 42ε ηνπ Ν.2190/1920. ρέζε κεηξηθήο επηρείξεζεο πξνο ζπγαηξηθή ππάξρεη φηαλ κηα επηρείξεζε (κεηξηθή): Ή έρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο (ζπγαηξηθήο) επηρεηξήζεσο, έζησ θαη αλ ε πιεηνςεθία απηή ζρεκαηίδεηαη χζηεξα απφ ζπλ ππνινγηζκφ ησλ ηίηισλ θαη δηθαησκάησλ πνπ θαηέρνληαη απφ ηξίηνπο γηα ινγαξηαζκφ ηεο κεηξηθήο επηρεηξήζεσο. Δάλ ε κεηξηθή έρεη πξνλ νκηνχρεο κεηνρέο άλ επ ςήθνπ απηέο δελ πεξηιακβάλ νληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο. Ή ειέγρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο (ζπγαηξηθήο) επηρεηξήζεσο χζηεξα απφ ζπκθσλία κε άιινπο κεηφρνπο ή εηαίξνπο ηεο επηρεηξήζεσο απηήο. Γειαδή ε κεηξηθή εηαηξεία ζε ζπκθσλία κε ινηπνχο κεηφρνπο, θαηφπηλ ζπκβάζεσο ή ζπκθσλίαο έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ζηηο γεληθέο ζπλ ειεχζεηο, ε κεηξηθή έρεη κεηνρέο ζε εγγχεζε, ελ έρπξν ή 4 Ν. 2190/1920, άξζξν 42 ε πεξ. α, παξ. 5.

12 επηθαξπία κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο, ή ε κεηνςεθία ηεο ζπγαηξηθήο θαηέρεη πξνλ νκηνχρεο κεηνρέο άλ επ ςήθνπ θιπ. δελ ηζρ χεη ε πιεηνςεθία πνπ απνθηάηαη κε αζέκηην ηξφπν, φπσο κε ππφζρεζε αλ ηαιιαγκάησλ ή σθέιεηαο πνπ θαηεπζ χλεη ηνπο κεηφρνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ή ε εμαζθάιηζε ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπο θαζψο απηφ απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 59 ηνπ Ν.2190/1920. Ή ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην κηαο άιιεο επηρεηξήζεσο θαη έρεη ην δηθαίσκα, είηε άκεζα, είηε κέζσ ηξίησλ π.ρ. κέζσ ζπγαηξηθήο, λα δηνξίδεη ή λα παχεη ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο επηρεηξήζεσο απηήο (ζπγαηξηθήο). Γηα παξάδεηγκα λα έρεη εθρσξεζεί ην κάλ αηδκελη ζηε κεηξηθή ή ζχκθσλ α κε ην άξζξν 18 παξ. 3 Ν. 2190/1920 λ α κπνξεί λα δηνξίδεη ην 1/3 ηνπ Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο. Ή αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε κηα άιιε επηρείξεζε (ζπγαηξηθή). Γεζπφδνπζα επηξξνή ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή επηρείξεζε δηαζέηεη, άκεζα ή έκκεζα, δειαδή κέζσ ηξίησλ πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρεηξήζεσο απηήο, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ζπγαηξηθήο θαη, ηαπηφρξνλ α, αζθεί θπξηαξρηθή επηξξνή ζηε δηνίθεζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο ηειεπηαίαο. Γηα παξάδεηγκα, νξίδεη Γ.. θαη θαηεπζχλ ζεηο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φπσο π.ρ. ζηηο πσιήζεηο, αγ νξέο θνζηνιφγην, ζπκκεηνρή ζηνλ νξηζκφ νξγαλ νγξάκκαηνο, εθρψξεζε management, ή φηαλ ε ζπγαηξηθή έρεη πνιπκεηνρηθφηεηα λ α είλ αη ν θχξηνο κέηνρνο ε κεηξηθή. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα δηνξηζκνχ ή αλ άθιεζεο πνπ έρεη ε κεηξηθή επηρείξεζε, πξέπεη λα πξνζηίζεληαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε άιιεο επηρεηξήζεσο πνπ είλαη ζπγαηξηθή ηεο ή ζπγαηξηθή ζπγαηξηθήο ηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλ σ, απφ ηα αλ αθεξφκελ α πνζνζηά ζπκκεηνρήο ή δηθαηψκαηα ςήθνπ πξέπεη λα αθαηξνχληαη εθείλα πνπ απνξξένπλ απφ: (1) Σηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνλ ηαη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ εθηφο ηεο κεηξηθήο ή ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ή (2) Σηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνληαη γηα εγγχεζε εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί ή πνπ θαηέρνλ ηαη γηα αζθάιεηα δαλείσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ζπλ ήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ρνξήγεζεο

13 δαλείσλ, ππφ ηνλ φξν απηά ηα δηθαηψκαηα ς ήθνπ λ α αζθνχλ ηαη πξνο φθεινο ηνπ παξέρνλ ηνο ηελ εγγχεζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεσλ απφ ην ζχλ νιν ηνπ θεθαιαίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ησλ κεηφρσλ ή εηαηξεηψλ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά θεθαιαίνπ ή ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ή ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνλ ηαη θαη εδψ ελλ ννχληαη νη ίδηεο κεηνρέο πνπ απνθηψληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 2190/1920, είηε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, είηε απφ ζπγαηξηθέο ζηελ πεξίπησζε, δειαδή, ακνηβαίσλ ζπκ κεηνρψλ κεηαμχ κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο, είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλ νκά ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. β. Χο ζπλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο λ ννχληαη εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο κεηαμχ ηεο κεηξηθήο θαη ζπγαηξηθήο θαη θάζε κηα απφ ηηο ζπγαηξηθέ ο ή ηηο ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ απηψλ επηρεηξήζεσλ. γ. πλ δεδεκέλεο είλαη επίζεο νη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ Α θαη Β, άζρεηα αλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ δελ ππάξρεη απεπζείαο δεζκφο ζπκκεηνρήο. δ. Οη ζπλ δεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ πξνεγνχκελ σλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ θαζψο θαη θάζε άιιε επηρείξεζε πνπ ζπλ δέεηαη κε απηέο κε ηηο ζρέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 96. Η πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλεη θαη ηνπο νξηδφληηνπο νκίινπο ζηνπο νπνίνπο δελ ππάξρε η θεθαιαηαθή ζρέζε. Καηά ην λφκν φκσο κηα επηρείξεζε ζεσξείηαη ζπλδεδεκέλε φηαλ: 1. Η επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κηα ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλ αθέξνληαη ζηηο παξαπάλ σ πεξηπηψζεηο α έσο θαη γ, έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηελ πξψηε επηρείξεζε ή ζχκθσλ α κε φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, ή 2. Σα δηνηθεηηθά δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλ α ηεο επηρείξεζεο απηήο, θαζψο θαη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δ ελ ζπλ δέεηαη κε ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο α έσο δ απνηεινχλ ηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνλ ηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΣ ΑΡΣΙΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣ ΑΣ ΑΔΩΝ 2.1 Έλλνηα πεξηερόκελν ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Δλ νπνίεζε είλ αη ε θαηάξηηζε ελνπνηεκέλ σλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελ νπνηεκέλ εο δηαρεηξίζεσο, ζχκθσλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ φκνπ. Δλ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απηέο πνπ εκθαλ ίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, σο εληαίαο νηθνλ νκηθήο νληφηεηαο, παξαβιέπνλ ηαο ηελ ηδηαίηεξε λ νκηθή πξνζσπηθφηεηα θαζεκηάο. Η ινγηζηηθή ζπζζψξεπζε, αλαιχεη, πξνζδη νξίδεη πνζνηηθά, ηαμηλνκεί θαη ζπλνςίδεη ηα άπεηξα ζε αξηζκφ θαη πνιπζχλ ζεηα ζηε θχζε ηνπο ινγηζηηθά γεγνλ φηα, ησλ νπνίσλ ζπλνπηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία απνθαιχπηεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κε ηηο θαινχκελεο ινγηζηηθέο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ είλ αη, επν κέλσο, ην ηειηθφ πξντφλ ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο. ζηε ινγηζηηθννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηα κέζα δηα ησλ νπνίσλ ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, πνπ παξάρζεθαλ απφ ηε ινγηζηηθή, γλσζηνπνηνχληαη ζ εθείλνπο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Οη δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθννηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο απνζθνπνχλ βαζηθά ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ νκάδσλ ελ δηαθεξνκέλ σλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε, δειαδή ησλ κεηφρσλ, πηζησηψλ, εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, πειαηψλ, ηεο δεκφζηαο δηνηθήζεσο, ησλ εξγαηηθψλ ελψζεσλ θαη γεληθά ηνπ θνηλνχ. Γίλεηαη δεθηφ φηη νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη πξψηηζηα γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ θαη ησλ πηζησηψλ, δειαδή ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηεο επηρεηξήζεσο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηε ρξεκαηννηθνλ νκηθή ηεο ζέζε (πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ), γηα ηελ παξνχζα θαη κέιινπζα θεξδνθφξν ηθαλ φηεηα ηεο θαη γεληθά γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα επηβίσζε θαη πξνζαξκνγή ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελ ν νηθνλ νκηθφ πεξηβάιινλ. Δπεηδή αθξηβψο νη δεκνζηεπφκελ εο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη πεξηιακβάλ νπλ

15 ρξεκαηννηθνλ νκηθέο πιεξνθνξίεο, νη θαηαζηάζεηο απηέο θαινχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (financial statements) θαη ε ινγηζηηθή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηάξηηζε απηψλ θαιείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή. ηε ρψξα καο νη ρξεκαηννηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο θαζηεξψζεθε λ α απνθαινχλ ηαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δίρε θαζηεξσζεί λα αλ αθέξνληαη κε ηνλ φξν «Ιζνινγηζκφο» ζηελ έλλνηα ηνπ νπνίνπ ζπκ πεξηιακβάλ νληαη θαη νη θαηαζηάζεηο πνπ ηνλ ζπλ νδεχνπλ (απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη δηαζέζεσο θεξδψλ ). Σν Δ.Γ.Λ.. νλ νκάδεη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επεμεγεί φηη «είλ αη πίλαθεο, ζηνπο νπνίνπο εκθαλ ίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θ αη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλ άδσλ, θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. ε πξνζάξηεκα ησλ νηθνλ νκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπφ λ α δηεπθνιχλ νπλ ηνπο αλ ηαγσληζηέο ζηελ αλαγθαία πιήξε ελ εκέξσζ ή ηνπο 5». 2.2 θνπόο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπλ δεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ φκηιν απνηεινχληαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ επηκέξνπο εηήζησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, παξέρνλ ηαο ζηνλ αλ αγλψζηε ηνπο κηα ζπλ νιηθή εηθφλα ηεο δηάξζξσζεο ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο θαη ηεο νηθνλ νκηθήο ζέζεο θαη πνξείαο ηνπ νκίινπ, ζαλ λα απνηεινχζε νιφθιεξνο ν φκηινο κηα εληαία νηθνλ νκηθή κνλ άδα. Μηα ηέηνηα εηθφλ α είλαη, απφ πνιιέο απφςεηο, πεξηζζφηεξν δηαθαλ ήο θαη δηαθσηηζηηθή απφ φζν ζα ήηαλ εάλ ν αληαγσληζηήο κειεηνχζε ρσξηζηά ηηο επηκέξνπο εηήζηεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παξαπάλ σ επηρεηξήζεσλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλ φο φηη ηα ελ νπνηεκέλα θνλ δχιηα η νπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ είλαη, θαλ νληθά, απαιιαγκέλ α απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλ νληαη ζηηο ελ νπνηεκέλεο απηέο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο (δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο), θαζψο θαη απφ ηηο επηδξάζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εκπνξηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηελ νπνία δηέπεηαη, θαηά θαλ φλ α, ε παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ. Αλ αθέξεηαη εχζηνρα φηη νη επηκέξνπο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο νκίινπ, παξέρνπλ ηελ εηθφλ α ηνπ νκίινπ απηνχ απφ 5 αθέιιεο Δ., «Ο Παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή», ζει

16 λνκηθή θπξίσο άπνςε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλ νκηθή άπνςε πνπ επηδηψθεη κε ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ. Πξέπεη λα ηνλ ηζηεί εμαξρήο φηη ε θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε, θνξνινγηθή ή άιιε, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλ νληαη ζηελ ελ νπνίεζε, αιιά νχηε θαη δηθαίσκα κεξίζκαηνο, πέξαλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηκέξνπο (εηήζηεο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Σφζν ε κεηξηθή φζν θαη νη ελνπνηεκέλεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο δελ ράλ νπλ, ζε θακία πεξίπησζε, ηε λ νκηθή απηνηέιεηα ηνπο σο επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπνξηθνχ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ λ φκνπ θαη νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λ α θαηαξηίδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηήζηεο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφ θιπ), άζρεηα αλ νη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη ελζσκαησκέλεο θαη ζηηο ελ νπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη δεκνζηεχνληαη απφ ηε κεηξηθή. Σν Δ.Γ.Λ.. θαζνξίδεη ιεπηνκεξεηαθά ην πεξηερφκελ ν θαη ηε δνκή ησλ παξαπάλσ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη, πξνζαξκνδφκελ ν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ, πξνβιέπεη ηελ θαηάξηηζε θαη άιιεο νηθνλ νκηθήο θαηαζηάζεσο, ηνπ «πξνζαξηήκαηνο», πνπ ήηαλ άγλσζηε ζηε ρψξα καο. Ήδε, κε ηελ λέα δηάηαμε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Ν.2190/1920, φπσο αλ ηηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 29 ηνπ Π.Γ.409/1986, νξίδεηαη φηη νη εηήζηεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλ νπλ: Σνλ ηζνινγηζκφ Σν ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο» Σν «πξνζάξηεκα» θαη Σνλ «πίλ αθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ» Σα έγγξαθα απηά απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν θαη ειέγρνληαη φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα 36, 36α θαη Δίλ αη ζεκαληηθφ λ α αλ αθέξνπκε φηη νη εηαηξείεο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λ α θαηαξηίζνπλ ελνπνηεκέλ ν «πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ», ν νπνίνο φκσο πεξηιακβάλ εηαη κεηαμχ ησλ εηεζίσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θαηαξηίδνπλ θαη δεκνζηεχνπλ νη εηαηξείεο (Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). Δπίζεο ε κεηξηθή πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαξηίδεη θαη ηελ ελ νπνηεκέλ ε έθζεζε δηαρείξηζεο. Δμάιινπ, ην Δ.Γ.Λ.., εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνβιέπεη θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο «Καηαζηάζεσο 6 αθέιιεο Δ., «Ο Παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή», ζει.1851

17 Λνγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσ ο», ε νπνία φκσο δελ ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα 7. Σέινο επηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ε κεηξηθή φζν θαη νη ελ νπνηνχκελεο άκεζεο θαη έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο δελ ράλνπλ, ζε θακία πεξίπησζε, ηε λνκηθή απηνηέιεηά ηνπο σο επηρεηξήζεηο θαη ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εκπνξηθνχ θαη θνξνινγηθνχ λ φκνπ θαη νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα θαηαξηίδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ ηηο δηθέο ηνπο εηήζηεο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκφ θιπ.), άζρεηα αλ νη θαηαζηάζεηο απηέο είλ αη ελζσκαησκέλεο θαη ζηηο ελ νπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη θαη δ εκνζηεχνληαη απφ ηε κεηξηθή Δπηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε (άξζξν 90 Ν. 2190/1920) Καηά ην λ φκν, ππφθεηληαη ζε ελ νπνίεζε: α. Η κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαη ξηθέο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, αλ εμάξηεηα απφ ηελ έδξα ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ επηρεηξήζεσλ, φηαλ είηε ε κεηξηθή επηρείξεζε, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο, έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο, ή ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλ εο, ή ηεο Δηεξφξξπζκεο θαηά Μεηνρέο Δηαηξείαο. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε έλλνηα ηεο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο δελ πεξηνξίδεηαη ζην δεχηεξν βαζκφ, αιιά πξνρσξεί απεξηφξηζηα, δεδνκέλ νπ φηη θαηά ηελ έβδνκε νδεγία ηεο ΔΟΚ, πξνο ηελ νπνία πξνζαξκφζηεθε ε δηθή καο λ νκνζεζία, «θάζ ε επηρείξεζε πνπ είλαη ζπγαηξηθή κηαο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο ινγίδεηαη ζπγαηξηθή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ε νπνία είλ αη επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε ελνπνίεζε». β. ε ελ νπνίεζε ππφθεηηαη επίζεο θάζε επηρείξεζε πνπ ππφθεηηαη ζην ειιεληθφ δί θαην εθφζνλ : 1. Η επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο δελ ζπλδέεηαη κε ζρέζε κεηξηθήο -ζπγαηξηθήο, έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο πνπ έρεη ζπλαθζεί κε ηελ πξψηε επηρείξεζε, ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θα ηαζηαηηθνχ ηνπο, ή 2. ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα ηεο επηρείξεζεο απηήο, θαζψο θαη κηαο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δε ζπλ δέεηαη κε ζρέζε κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο, απνηεινχλ ηαη απφ ηα ίδηα 7 αθέιιεο Δ., «Ο Παλδέθηεο ηνπ ινγηζηή», ζει

18 πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνλ ηα θαηά ηε δηάξθ εηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (1) θαη (2) γηα λα είλαη ππνθεηκεληθέο ζε ελνπνίεζε νη επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε (α), κία ή πεξηζζφηεξεο απ`απηέο λ α έρεη η ε κνξθή ηεο Α.Δ., Δ.Π.Δ., ή Δ.Μ.Δ. Καηά ην λ φκν νη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνλ ηαη γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε πεξίπησζε (α), εθαξκφδνλ ηαη, κε νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, θαη γηα ηελ ελ νπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάγνλ ηαη ζηηο (1) θαη (2) πεξηπηψζεηο (αξ.96 παξ.3 θαη 4). 2.4 Τπνρξέσζε γηα ηελ θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (άξζξ. 96 Ν. 2190/1920) 1. χκθσλ α κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.219 0/1920 θάζε επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιελ ηθφ Γίθαην ππφθεηηαη ζε ελνπνίεζε εθφζνλ : α. ε επηρείξεζε απηή, θαζψο θαη κηα ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο -ζπγαηξηθήο (πνπ πξνβιέπνλ ηαη ζην άξζξν 42ε παξ.5 πεξηπη.α), έρνπλ ηεζεί ππφ εληαία δηεχζπλ ζε θαηφπηλ ζπκβάζεσο πνπ έρεη ζπλ αθζεί κε ηελ πξψηε επηρείξεζε ή ζχκθσλ α κε φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ή β. ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλ α ηεο επηρείξεζεο απηήο θαζψο θαη κηαο νη πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο-ζπγαηξηθήο. (πνπ πξνβιέπνλ ηαη ζην άξζξν 42ε παξ.5 πεξηπη.α),απνηεινχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ θαζήθνλ ηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηά ζεσλ. 2. Η πξνεγνχκελ ε παξάγξαθνο 1 έρεη εθαξκνγή κφλ ν ζηελ πεξίπησζε πνπ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απφ ηηο αλ αθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν απηή έρνπλ κηα απφ ηηο εηαηξηθέο κνξθέο πνπ πξνβιέπνλ ηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ Οη επηρεηξήζεηο πνπ ππ νρξενχλ ηαη λ α θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: α. Η κεηξηθή επηρείξεζε (άξζξν 90 παξ.1 Ν.2190/1920)

19 β. Η κεγαιχηεξε απφ ηηο επηρεηξήζεηο (κε θξηηήξην ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ) απφ απηέο πνπ έρνπλ ηεζεί θάησ απφ εληαία δηεχ ζπλζε. (άξζξν 96 παξ. 1α Ν.2190/1920), θαη γ. Η κεγαιχηεξε απφ ηηο επηρεηξήζεηο (κε θξηηήξην ην ζχλ νιν ηνπ ελεξγεηηθνχ) απφ απηέο, πνπ ηα δηνηθεηηθά ή ηα δηαρεηξηζηηθά ηνπο φξγαλ α απνηεινχλ ηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα. (άξζξν 96 παξ. 1β Ν.2190/1920) Η κεηξηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λ α θαηαξηίδεη ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρεηξίζεσο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (α) Η κεηξηθή επηρείξεζε λα δηέπεηαη απφ ην Διιελ ηθφ Γίθαην. (β) Η κεηξηθή επηρείξεζε ή κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ηεο λα έρνπλ ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο Αλ ψλπκεο Δηαηξείαο ή ηεο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλ εο ή ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείαο. (γ) Να ζπλ ηξέρνπλ δχν απφ ηα εμήο ηξία θξηηήξηα: ζήκεξα χλνιν ηζνινγηζκνχ Γξρ Κχθινο εξγαζηψλ Γξρ Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ Άηνκα πνπ ζηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ε κεηξηθή επηρείξεζε, ζεσξείηαη φηη ε αλαθνξά γίλεηαη ζηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε. Κξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο επηρείξεζεο απνηειεί ην ζχλ νιν ηζνινγηζκνχ θάζε επηρείξεζεο απφ ηηο ζπγθξηλφκελεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ άζξνηζε ησλ ζηνηρείσλ Α κέρξη θαη Δ ηνπ ελεξγεηηθνχ (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42 α ). ιεο νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ππνρξενχλ ηαη λ α παξέρνπλ ηηο αλ αγθαίεο πιεξνθνξίεο ζηελ επηρείξεζε πνπ, σο κεγαιχηεξε, θαηαξηίδεη ηηο ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο.

20 Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαπάλ σ νξίσλ, ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζχλ νιν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ θαζαξφ θχθιν εξγαζηψλ, επηηξέπεηαη λα κελ γίλεηαη νχηε ν ζπκςεθηζκφο ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 παξ.1 (ζπκςεθηζκφο ησλ ζπκκεηνρψλ ησλ εηαηξεηψλ κε ην πνζφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ αλ αινγεί ζ`απηέο ηηο κεηνρέο), νχηε ε απάιεηςε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 104 παξ.3 πεξηπη.α θαη β (λ α κελ γίλεηαη πξνζπάζεηα απάιεηςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλ νληαη ζηελ ελνπ νίεζε θαη ηέινο λα κελ απαιείθνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλ αιιαγέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ). ε πε ξί πησζε πνπ δελ γίλ νλ ηαη νη πη ν πάλ σ ζπκςεθη ζκνί - απαιείςεηο, ηα φξηα ηνπ ζπλ φινπ ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ν θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ πξνζαπμάλ νληαη θαηά 20% (Ν2190/ 1920 άξζξν 92 παξ.2) 8. Δπηζεκαίλεηαη όηη: α. Σα αλσηέξσ θξηηήξηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ζπλερείο εηαηξηθέο ρξήζεηο γηα λ α ππάξρεη ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ (ηξίηε) εηαηξηθή ρξήζε. β. Η κεηξηθή εηαηξεία, πνπ ήδε θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο, απαιιάζζεηαη πεξαηηέξσ ηεο ππνρξεψζεσο απηήο, εάλ ζε δχν ζπλ ερείο εηαηξηθέο ρξήζεηο δελ έρεη ηα αλ σηέξσ αλ αθεξφκελ α θξηηήξηα. γ. Σα αλσηέξσ αλ αθεξφκελα θξηηήξηα δελ ηζρ χνπλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (άξζξν 130 παξ.1 Ν.2190/1920) δ. Σα αξηζκεηηθά φξηα ηνπ νκίινπ δελ ηζρχνπλ φηαλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο έρεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξην, πνπ ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Ο θαλ φλαο ηνπ άξζξνπ 90, ηνπ Ν2190/1920θαζηεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ζε θάζε κεηξηθή επηρείξεζε ε νπνία δηέπεηαη απφ ην ειιελ ηθφ δίθαην λ α θαηαξηίδεη ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ηνπ 8 Ηιηνθαχηνπ Γ., «Πξαθηηθφο νδεγφο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ», ζει Ν. 2190/1920, άξζξν 92 παξ. 3.

21 νπνίνπ απηή εγείηαη. Με ην άξζξν 96 ηνπ Ν. 2190/1920, ν θαλ φλαο απηφο επεθηείλεηαη θαη ζηε κεγαιχηεξε επηρείξεζε ελ φο νξηδφληηνπ νκίινπ, ζηνλ νπνίν δελ ππάξρεη ζρέζε κεηξηθήο πξνο ζπγαη ξηθή επηρείξεζε. Με ηα άξζξα 91 κέρξη θαη 95 ηνπ Ν.2190/1920 παξέρνλ ηαη νξηζκέλεο ππνθεηκεληθέο θαη αληηθεηκεληθέο απαιιαγέο πνπ ζρεηίδνλ ηαη είηε κε ην κέγεζνο ηνπ ζπλ φινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο νκίινπ ή ππννκίινπ πνπ ππφθεηληαη ζε ελνπνίεζε είηε κε ην είδ νο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο είηε κε ην γεγνλ φο φηη νη κέηνρνη ή νη εηαίξνη ηεο κεηξηθήο δελ επηζπκνχλ ή δελ ελδηαθέξνλ ηαη γηα ηελ θαηάξηηζε ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νκίινπ ηεο κεηξηθήο απηήο, εθφζνλ παξάιιεια θαιχπηνλ ηαη θαη νη δηάθνξεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Δίλαη ζθφπηκν λ α ηνληζηεί φηη απηέο νη απαιιαγέο δελ αλ αηξνχλ ηνλ θαλφλα ηνπ άξζξνπ 90, αιιά ζπληζηνχλ παξεθθιίζεηο, πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ κφλν γηα ηελ ελνπνίεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξηθήο ή δηαρ εηξηζηηθήο ρξήζεο, ζηελ νπνία νη απαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο πνπ πξνβιέπνλ ηαη απφ ην λ φκν. Η κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: α. φηαλ δελ ζπληξέρνπλ ηα φξηα πνπ θαζνξί δεη ν λ φκνο (παξ.2.4) θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη εηαηξεία απφ ηηο ππνθείκελεο, πνπ νη κεηνρέο ηεο λα είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην θξάηνπο κέινπο. β. φηαλ ε κεηξηθή δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην, θαη παξάιιεια είλαη ζπγαηξηθή άιιεο κεηξηθήο, πνπ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. (άξζξν 93 Ν.2190/1920). Α Μεηξηθή (Γεξκαληθή ή Διιεληθή) 100% ή 90% θαη ζπκθσλεί ην 10% Β Θπγαηξηθή ηεο Α (Διιεληθή) 80% 75% Γ Γ

22 Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη κφλ ν αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη θαησηέξσ πξνυπνζέζεηο: Η απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε (Β), θαζψο θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο Γ θαη Γ ελνπνηνχληαη ζηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Α. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο επηρεηξήζεσο (Α) ππφθεηληαη ζε έιεγρν, θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο, θαη ηα ζηνηρεία απηά κε ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, αθνχ κεηαθξαζηνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ππνβάιινλ ηαη ζε δεκνζηφηεηα 10. Σν πξνζάξηεκα ησλ εηεζίσλ νηθνλ νκηθψλ θ αηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο (Β) πεξηιακβάλ εη ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ πξνβιέπνλ ηαη απφ ην άξζξν 93 παξ.2 πεξ.δ Ν.2190/1920 θαη ζπγθεθξηκέλα: γ. ηαλ ε κεηξηθή δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, αιιά είλ αη ζπγαηξηθή άιιεο κεηξηθήο πνπ δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. (άξζξν 95 Ν.2190/1920). Α Μεηξηθή (Ακεξηθάληθε) Β Θπγαηξηθή ηεο Α (Διιεληθή) 80% 75% Γ Γ Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνυπνζέ ζεηο ηεο πεξίπησζεο «β», κε ηε δηαθνξά φηη νη ελνπνηεκέλεο 10 Ν. 2190/1920, άξζξν 109.

23 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο (Α)έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηξφπν ηζνδχλακν, κε εθείλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920, θαη έρνπλ ειεγρζεί απφ πξφζσπα αλαγλσξηζκέλα απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο πνπ δηέπεηαη ε επηρείξεζε(α). 2.6 Απαιιαγή από ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο Απαιιαγή ππό νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο από ηελ ππνρξέσζε γηα ελνπνίεζε ησλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ Κεθαιαίσλ (άξζξν 91 Ν.2190/1920) 1. Απαιιάζζνλ ηαη, απφ ηελ ππνρξέσζε πξνο ελ νπνίεζε νη κεηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 42α Ν.2190/1920 (Ακνηβαία Κεθάιαηα, Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ) ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δελ εί ραλ άκεζε ή έκκεζε αλ άκεημε ζηε δηνίθεζε ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο. Έρεη ρνξεγήζεη δάλεηα κφλ ν ζε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ ζπκκεηνρή. Αλ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλ εηα θαη πξνο άιινπο δηθαηνχρνπο, ηα δάλ εηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ απνπιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελ εο ρξήζεο. Γελ άζθεζαλ ην δηθαίσκα ςήθνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαηά ην δηνξηζκφ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηαρεηξηζηηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλ νπ ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ησλ πέληε (5) πξνεγνχκελ σλ ρ ξήζεσλ, ή, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ε άζθεζε ήηαλ αλ αγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, θαη θαλ έλα κέινο ηνπ Γ.. ηεο κεηξηθήο δελ ζπκκεηέρεη ζηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλ α ηεο ζπγαηξηθήο επηρείξεζεο, θαη φηη ηα θαηά ηνλ ηξφπν απηφ δηνξηζζέληα κέιε ησλ νξγάλ σλ απηψλ άζθεζαλ ηα θαζήθνληα ηνπο ρσξίο θακία αλ άκεημε ή επηξξνή ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο ή κηαο απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο.

24 Η απαιιαγή γηα θάζε επηρείξεζε παξέρεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ έπεηηα απφ εμαθξίβσζε φηη ζπληξέρνπλ νη πξνεγνχκελ εο πξνυπνζέζεηο (ε νπνία αλ αλεψλεηαη θάζε ρξφλ ν). 2. Οη απαιιαζζφκελ εο απφ ηελ ππνρξέσζε ελ νπνίεζεο επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελ ε παξάγξαθν, απαιιάζζνληαη θαη απφ ηελ ππνρξέσζε λ α αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο απαιιαζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζην πξνζάξηεκα.

25 Απαιιαζζόκελεο από ηελ ελνπνίεζε ιόγσ κεγέζνπο ηνπ ζπλόινπ ηνπ νκίινπ (άξζξν 92 Ν.2190/1920) 1.Κάζε κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ.1 (θαηάξηηζε ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ),κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 91(Απαιιαγή κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζχληαμεο νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ), φηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, ην ζχλ νιν ησλ ππνθείκελσλ ζε ελ νπνίεζε επηρεηξήζεσλ δελ ππεξβαίλεη, κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο εηήζηεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο, ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία πξναλ αθεξφκελ α θξηηήξηα: χλ νιν ηζνινγηζκνχ δξρ. ή Καζαξφο θχθινο εξγαζηψλ δξρ. ή Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 250άηνκα. 2.Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη φηαλ κηα απφ ηηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο είλαη εηαηξεία θαη έρεη εθδψζεη κεηνρέο ή νκφινγα πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ Απαιιαγή ηεο κεηξηθήο ππό πξνϋπνζέζεηο, όηαλ ε ελνπνίεζε γίλεηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηξηθήο ε νπνία εδξεύεη ζηελ Δ.Δ (άξζξα Ν2190/1920) 1.Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91θαη 92 (απαιιαγή θαη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζχληαμεο νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ),θάζε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιελ ηθφ δίθαην θαη ηαπηφρξνλ α είλαη ε ίδηα ζπγαηξηθή επηρείξεζε, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ.1 (θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ) εθ φζνλ ε κεηξηθή ηεο επηρείξεζεο δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΟΚ, ζηηο εμήο δχν πεξηπηψζεηο: α. ε κεηξηθή επηρείξεζε είλαη θάηνρνο όισλ ησλ κεηνρώλ ή κεξηδίσλ ηεο απαιιαζζφκελ εο επηρείξεζεο. β. ε κεηξηθή επηρείξεζε θαηέρεη, ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ηεο απαιιαζζφκελ εο επηρείξεζεο θαη νη ινηπνί κέηνρνη ή εηαίξνη ηεο ηειεπηαίαο επηρείξεζεο ελέθξηλ αλ ηελ απαιιαγή.

26 2. Η απαιιαγή ηεο πξνεγνχκελ εο παξαγξάθνπ παξέρεηαη κφλ ν αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο : α. ε απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε, θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο ελ νπνηνχληαη ζηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ελ φο κεγαιχηεξνπ ζπλ φινπ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ε κεηξηθή επηρεί ξεζε δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. β. νη ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελ εο πεξίπησζεο α θαζψο θαη ε ελ νπνηεκέλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπλ φινπ επηρεηξήζεσλ, θαηαξηίδνληαη απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε ηνπ ζπλ φινπ απηνχ, θαη ειέγρνληαη θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ απφ ην νπνίν απηφ δηέπεηαη. γ. νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο α θαη ε ελ νπνηεκέλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο πεξίπησζεο β, θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ππνβάιινληαη απφ ηελ απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλ α κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Ν.2190/1920. δ. ην πξνζάξηεκα ησλ εηήζησλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο απαιιαζζφκελ εο επηρείξεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη: Σα ζηνηρεία ηεο πεξηπη. ηε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43α Ν.2190/1920, (επσλπκίεο, έδξεο θιπ, ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο). Σηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ην ζχλ νιν ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ε κεηξηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Αμία θαζαξψλ παγίσλ ζηνηρείσλ Καζαξφ θχθιν εξγαζηψλ Απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ίδηα θεθάιαηα, θαη Μέζν αξηζκφ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνι ήζεθε θαηά ηε ρξήζε ηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε πξνζαξηήκαηνο απφ ηελ απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε, ε επηρείξεζε απηή θαηαξηίδεη εηδηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηιακβάλ νληαη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο. 3. Η απαιιαγή δελ εθαξκφδεηαη φηαλ αμηφγξαθα εθδφζεσο ηεο απαιιαζζφκελ εο ειιεληθήο κεηξηθήο επηρείξεζεο έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην αμηψλ, πνπ ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ Απαιιαγή ηεο κεηξηθήο ππό πξνϋπνζέζεηο, όηαλ ε ελνπνίεζε γίλεηαη από κεηξηθή ηεο πνπ δελ δηέπεηαη από δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. (άξζξν 95 Ν.2190/1920)

27 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 91θαη 92 (απαιιαγή θαη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζχληαμεο νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ),θάζε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ δηέπεηαη απφ ην Διιελ ηθφ δί θαην θαη ηαπηφρξνλ α είλαη ε ίδηα ζπγαηξηθή κεηξηθήο επηρείξεζε πνπ δελ δηέπεηαη απφ ην δίθαην θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ, απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 90 παξ. 1 (θαηάξηηζε ελ νπνηεκέλσλ νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ), αλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α. ε απαιιαζζφκελ ε επηρείξεζε θαη κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 97, 98, θαη 99 Ν.2190/1920, φιεο νη ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο ελ νπνηνχληαη ζηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ελ φο κεγαιχηεξνπ ζπλ φινπ επηρεηξήζεσλ. β. νη ελ νπνηεκέλεο νη θνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελ εο πεξίπησζεο α, θαη ελδερνκέλσο ε ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ επηρεηξήζεσλ θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα λόκν ή θαηά ηξόπν ηζνδύλακν κε εθείλ ν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδνληαη, ζχκθσλ α κε ηνλ παξφληα λφκν, ελ νπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο δηαρείξηζεο. γ. νη ελνπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο α έρνπλ ειεγρζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ είλ αη αλ αγλσξηζκέλ α γηα ηνλ έιεγρν απηφ απφ ην δίθαην πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε πνπ θαηάξηηζε απηέο ηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο. 2. Καηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πεξίπησζεο, ηζρχνπλ φινη νη πεξηνξηζκνί θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελ ε παξάγξαθν γηα ηελ ελ νπνίεζε κε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., εθηφο ηνπ φξνπ λα ειέγρνληαη ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Δ.Δ.

28 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΔ ΣΗΝ ΔΝΟΠΟΙΗΗ 3.1. Γεληθά πεξί εμαηξέζεσλ Απφ ηε δηάηαμε ηεο παξ.2, ηνπ άξζξνπ 90 Ν. 2190/1920 νξίδεηαη φηη ε κεηξηθή επηρείξεζε θαη φιεο νη ζπγαηξηθέο θαη ππνζπγαηξηθέο ηεο απνηεινχλ επηρεηξήζεηο ππνθείκελεο ζε ελνπνίεζε, εθηφο εάλ είηε ε κεηξηθή είηε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο ή ππνζπγαηξηθέο εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εμαηξέζεσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα άξζξα 97, 98 θαη 99 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Με ηα πξναλ αθεξφκελ α άξζξα ηνπ Ν.2190/ 1920, είηε επηηξέπεηαη είηε επηβάιιεηαη ε εμαίξεζε κηαο ζπγαηξηθήο ή ππνζπγαηξηθήο ή, αθφκα θαη ηεο ίδηαο ηεο επηθεθαιήο κεηξηθήο απφ ην λ α πεξηιεθζεί ζηηο θαηαξηηδφκελεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζ ηάζεηο, αλ ζπληξέρεη πξαγκαηηθά θάπνηνο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο Δμαίξεζε ζπγαηξηθήο ή ππνζπγαηξηθήο (άξζξν 97 Ν. 2190/1920) ην άξζξν 97 Ν. 2190/1920πξνβιέπνλ ηαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλ αηφηεηα ζηε κεηξηθή επηρείξεζε πνπ θαηαξηίδεη ηελ ελ νπνίεζε λ α κελ ζπκπεξηιακβάλ εη κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ. 1. Η επηρείξεζε παξνπζηάδεη επνπζηώδεο ελδηαθέξνλ ηαλ κηα επηρείξεζε παξνπζηάδεη επνπζηψδεο ελ δηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100, παξ.3, (πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο) δειαδή, φηαλ ηα κεγέζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη ηφζν επνπζηψδε, ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ζπλνιηθά κεγέζε ησλ ελ νπνηεκέλσλ νηθνλνκ ηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε θαη εάλ δελ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο, δελ κεηαβάιιεηαη ζηελ νπζία ε πξαγκαηηθή εηθφλ α ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλ νκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ νκίινπ σο ζπλφινπ.

29 Η έλλνηα ηνπ νπζηψδνπο ή ηνπ επνπζηψδνπο ελ δηαθέξνληνο είλαη ζρεηηθή θαη πξνζδηνξίδεηαη ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλ νιηθφ κέγεζνο φισλ καδί ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα 100% ζπγαηξηθή, κε ζχλνιν ελεξγεηηθνχ θαη εηήζην θχθιν λ α ζεσξεζεί επνπζηψδεο θαη λα εμαηξεζεί εχινγα απφ ηελ ελ νπνίεζε ελφο νκίινπ κε ζπλνιηθά κεγέζε ελ εξγεηηθνχ θαη θχθινπ εξγαζηψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην πεληεθνληαπιάζην ησλ παξαπάλσ πνζψλ. Αλ ηίζεηα κηα άιιε ζπγαηξηθή ελ φο κηθξφηεξνπ νκίινπ, έζησ θαη αλ απηή εκθαλ ίδεη ηα κηζά απφ ηα πην πάλσ πνζά ελ εξγεηηθνχ θαη θχθινπ εξγαζηψλ, κπνξεί λ α ζεσξεζεί ζεκαλ ηηθή θαη λ α πεξηιεθζεί ζηελ ελ νπνίεζε ηνπ νκίινπ ηεο, φηαλ ηα αλ ηίζηνηρα ζπλ νιηθά κεγέζε ηνπ νκίινπ απηνχ δελ ππεξβαίλνπλ ην πεληεθνληαπιάζην απηψλ ησλ πνζψλ. 2. Ύπαξμε απζηεξώλ θαη δηαξθώλ πεξηνξηζκώλ Μηα επηρείξεζε κπνξεί λ α κε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελ νπνίεζε, φηαλ ππάξρνπλ απζηεξνί θαη δηαξθείο πεξηνξηζκνί πνπ ζίγνπλ νπζηαζηηθά: Σελ άζθεζε απφ ηε κεηξηθή επηρείξεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζηελ πεξηνπζία ή ζηε δηαρείξηζε ηεο πξνο ελ νπνίεζε επηρεηξήζεσο. Σελ άζθεζε ηεο εληαίαο δηεπζχλζεσο, φηαλ πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.2190/ 1920, δειαδή γηα επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί θάησ απφ εληαία δηεχζπλζε ή ηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά φξγαλα απ ηψλ απνηεινχληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηα ίδηα πξφζσπα. 3. Γπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ Μηα επηρείξεζε κπνξεί λ α κε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελ νπνίεζε, φηαλ είλαη δπλ αηφ λ α ζπγθεληξσζνχλ απφ απηήλ, ρσξίο δπζαλ άινγα έμνδα ή αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο, νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλ α κε ην Ν.2190/ Οη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα ηεο πξνο ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ θαηέρνληαη κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηε κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζή ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λ α ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελνπνίεζε κία επηρείξεζε ηεο νπνίαο νη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα, πνπ θαηέρεη κία άιιε επηρείξεζε ηνπ νκίινπ πξφθεηηαη λ α κεηαβηβαζηνχλ, δειαδή φηαλ ππάξρεη πξφζεζε δηαξθνχο θαηνρήο ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ. 3.3 Δμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε ζε επηρεηξήζεηο κε πνιύ δηαθ νξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (άξζξν 98 Ν.2190/1920).

30 1. Με ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 106, φηαλ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε ελ νπνίεζε θαη δελ ζπληζηνχλ νξηδφληην φκηιν, έρνπλ δξαζηεξηφη εηεο ηφζν δηαθνξεηηθέο, ψζηε ε ελ ζσκάησζε ηνπο ζηηο ελ νπνηεκέλεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ζα εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ πξαγκαηηθή εηθφλ α ηεο επηρεηξήζεσο (ην άξζξν 100, παξ.3), νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλ νληαη ζηελ ελ νπνίεζε. 2. Σν γεγνλ φο θαη κφλ ν φηη νη πξνο ελνπνίεζε επηρεηξήζεηο είλ αη, άιιεο βηνκεραληθέο, άιιεο εκπνξηθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, ή φηη απηέο νη επηρεηξήζεηο αζθνχλ βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθά πξντφληα ή παξέρνπλ δηαθνξεηηθ έο επηρεηξήζεηο, δελ απνηειεί ιφγσ εθαξκνγήο ηεο πξνεγνχκελ εο παξαγξάθνπ 1. Έηζη δελ ελνπνηνχκε γεληθψλ επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθά θιαδηθά ινγηζηηθά ζρέδηα π.ρ. ηξαπεδηθέο κε αζθαιηζηηθέο ή εηαηξείεο leasing, f actoring, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θιπ. 3. Η πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο πην πάλσ παξαγξάθνπ 1, πξέπεη λα αλ αθέξεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη ζην ελ νπνηεκέλ ν πξνζάξηεκα. ηελ ίδηα επίζεο πεξίπησζε, αλ νη εηήζηεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ή νη ηπρφλ ελ νπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμαηξέζε θαλ δελ ππνβάιινληαη ζηε δεκνζηφηεηα ησλ άξζξσλ 7β θαη 109 Ν. 2190/1920, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3190/ 1955, θαηά πεξίπησζε, νη θαηαζηάζεηο απηέο επηζπλάπηνληαη ζηηο ελ νπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο παξ.1 ή ηίζελ ηαη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλ νχ. απηήλ ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, είλαη δπλ αηή ε απφθηεζε αλ ηηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ απηψλ έπεηηα απφ ζρεηηθή αίηεζε, ζε ηηκή φρη κεγαιχηεξε απφ ην αλ ηίζηνηρν δηνηθεηηθφ θφζηνο Υσξηζηή ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ πνπ εμαηξέζεθαλ ιόγσ δηαθ νξεηηθήο δξαζηεξηόηε ηαο Δάλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ (ελδηάκεζε κεηξηθή ή άκεζεο θαη ηπρφλ έκκεζεο ζπγαηξηθέο ηεο), νη νπνίεο εμαηξέζεθαλ απφ ηελ ελνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ νκίινπ ηνπο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπ γθξνηνχλ κεηαμχ ηνπο έλ α ζχλνιν επηρεηξήζεσλ (ππνφκηιν) θαη έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ απαηηνχκελε απφ ην άξζξν 98 νκνηνγέλ εηα, ηφηε νη επηρεηξήζεηο απηέο ππφθεηληαη ζε ρσξηζηή ελνπνίεζε, εθφζνλ ζην ζχλ νιφ ηνπο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ησλ δχν απφ ηα ηξία θξηηήξηα π νπ αλαθέξνλ ηαη ζην άξζξν 92 ηνπ 11 Ν. 2190/1920, άξζξν 98.

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ηνπ Σζαιίθε Βαζίιε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΟΜΗΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΓΔΩΡΓΑΛΑ ΑΝΣΩΝH

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920

ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΆΡΘΡΟ 16 α ΣΟΤ Ν. 2190/1920 ΕΩΖ ΜΑΘΖΝΟΤ ΜΑΘΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΔΣΑΗΡΗΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΠΑΜΠΟΤΚΖ - ΣΔΛΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα