ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΤΣΑΚΙΓΗ ΣΔΦΑΝΟ ΚΑΒΑΛΑ, 2006

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΧΓΖ..6 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΔΝΝΟΗΑ-ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ, ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ, ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΝΝΟΗΑ-ΚΟΠΟΗ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.1 Έλλνηα-ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Ζ θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο Ζ αλάγθε γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε Βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ζθνπνί αλαιπηψλ Δίδε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Έλλνηα θαη πεξηερφκελν Ηζνινγηζκφο Γνκή ηζνινγηζκνχ Ηζνινγηζκνί πνπ ζπληάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο Θεσξίεο ηζνινγηζκνχ Αδπλακίεο ηζνινγηζκνχ Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο Πίλαθαο δηάζεζεο θεξδψλ Καηάζηαζε ινγαξηαζκνχ (πεγψλ θαη ρξήζεσλ θεθαιαίνπ) γεληθήο εθκεηάιιεπζεο Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο Έθζεζε Οξθσηψλ Διεγθηψλ ινγηζηψλ..30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΖ 2.1 Δίδε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο Αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αλαιπηή Αλάινγα κε ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηεο αλάιπζεο Κπξηφηεξεο κέζνδνη αλάιπζεο Γηαζηξσκαηηθή ή θάζεηε κέζνδνο αλάιπζεο Οξηδφληηα ή ζπγθξηηηθή κέζνδνο αλάιπζεο Μέζνδνο αλάιπζεο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε δείθηεο ηάζεηο Άιιεο εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη αλάιπζεο Γηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.39 Μαιαλδξάθε Παγώλα 1

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ 3.1 Έλλνηα αξηζκνδεηθηψλ Βαζηθέο αξρέο ηεο αλάιπζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ Πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ Βήκαηα αλάιπζεο κε αξηζκνδείθηεο Γηεηαηξηθή ζχγθξηζε ηεο κνλάδαο Μεζνδνινγία θιαδηθήο αλάιπζεο Πξνβιήκαηα ζηε ζχγθξηζε κεγεζψλ - Παξάγνληεο πνπ εμαζζελνχλ ηε ζπγθξηζηκφηεηα επηιεγκέλσλ κνλάδσλ Πεγέο εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηαηηθή ζχγθξηζε ηεο κνλάδαο κε άιιεο κνλάδεο ή θιάδν κέζσ αξηζκνδεηθηψλ πγθξηηηθή δνκηθή κειέηε ηεο κνλάδαο κε άιιεο κνλάδεο (πξφηππα ή θιάδν) κέζσ θαηαζηάζεσλ θνηλνχ κεγέζνπο Δμαγσγή αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηθηψλ νκάδαο ή θιάδνπ..64 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ «ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ «ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ» 4.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία Ηζηνξηθφ ηεο Δηαηξίαο Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ Γηνίθεζε-Γηεχζπλζε εξγαζηψλ Πξνζσπηθφ Γίθηπα Πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο Πειάηεο-Πξνκεζεπηέο Δπελδχζεηο Πεξηφδνπ Πξννπηηθέο γηα ηελ ρξήζε Δμέιημε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Θπγαηξηθέο εηαηξίεο ON PRODUCTIONS ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΔ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ STER CINEMAS A.E (ΠΡΧΖΝ ΓΗΔΘΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Β.Δ.Δ ΠΑΟΤΔΡ ΜΗΟΤΕΗΚ ΠΡΟΝΣΑΚΗΟΝ ΜΟΤΗΚΔ ΠΑΡΑΓΧΓΔ - ΦΖΦΗΑΚΔ ΔΓΓΡΑΦΔ ΖΥΟΤ - ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Β.Μ.Λ. Α.Β.Δ.Δ. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΟ ΚΑΗ ΖΥΟΤ AV AUDIO VISUAL (CYPRUS) LIMITED ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΣΑΗΡΗΔ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Δ...92 Μαιαλδξάθε Παγώλα 2

4 A.V.E FOODS AND BEVERAGES A.E 93 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΛΑΓΟΤ 5.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο Θέζε ηεο Δηαηξίαο ζηνλ Κιάδν Παξνπζίαζε αληαγσληζηηθψλ εηαηξηψλ Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ Α.Δ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΧΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΧΝ ΟDEON A.E VIDEOSONIC Α.Δ VILLAGE ROADSHOW Ltd.104 ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ «ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ» ΜΔ ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 6.1 Γηαζηξσκκαηηθή ή θάζεηε κέζνδνο αλάιπζεο Μέζνδνο αλάιπζεο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε δείθηεο ηάζεο.116 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ «ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ» ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 7.1 Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ή θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο Αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ή άκεζεο ξεπζηφηεηαο Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο Αξηζκνδείθηεο ακπληηθνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εμφθιεζεο βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ ή αλαθχθισζεο απνζεκάησλ Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή αλαθχθισζεο θεθαιαίνπ θίλεζεο Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ ή αλαθχθισζεο ελεξγεηηθνχ Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξάο παγίσλ ή αλαθχθισζεο παγίνπ ελεξγεηηθνχ Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ ή αλαθχθισζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο Αξηζκνδείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο..135 Μαιαλδξάθε Παγώλα 3

5 7.3.2 Αξηζκνδείθηεο πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο κφριεπζεο ή απνηειεζκαηηθφηεηαο θεθαιαηαθήο κφριεπζεο Αξηζκνδείθηεο δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο Αξηζκνδείθηεο απνζβέζεσλ παγίσλ Αξηζκνδείθηεο απνζβέζεσλ πξνο πσιήζεηο Αξηζκνδείθηεο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ Αξηζκνδείθηεο εμφδσλ ιεηηνπξγίαο πξνο πσιήζεηο Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο επελδχζεσλ Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο θαη βησζηκφηεηαο Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο δαλεηαθά θεθάιαηα Αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο πάγηα Αξηζκνδείθηεο θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο Αξηζκνδείθηεο παγίσλ πξνο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 152 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΣΗΚΧΝ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΣΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΣΖΝ «ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ» 8.1 Πξνζδηνξηζκφο θιαδηθψλ δεηθηψλ χγθξηζε αξηζκνδεηθηψλ ηεο «Δπηρείξεζεο ήρνπ θαη εηθφλνο» κε ηα αληίζηνηρα θιαδηθά αληηπξνζσπεπηηθά κεγέζε πκπεξάζκαηα απφ ηε ζπγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο «Δπηρεηξήζεηο Ήρνπ θαη Δηθφλνο» 165 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ..169 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Παξάζεζε ηζνινγηζκψλ,θαηαζηάζεσλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο,πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειέζκαηνο ηεο «Δπηρεηξήζεηο ήρνπ θαη εηθφλνο» γηα ηα Μαιαλδξάθε Παγώλα 4

6 Αθηεξσκέλν ζηνπο γνλείο καο Μαιαλδξάθε Παγώλα 5

7 ΔΗΑΓΧΓΖ Οη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο, φκσο γηα λα γίλεη απηφ ε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξέπεη λα πξνβεί ζε νξζνινγηθέο απνθάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα θηάζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζε φια ηα επίπεδα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα γίλεηαη νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθφ θη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζπαζνχλ νη επηρεηξήζεηο λα εδξαησζνχλ ζηελ αγνξά ια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα νη δηνηθνχληεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα κειεηνχλ ηα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Με ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο απηήο ζα πξνζδηνξίζνπκε ηε γεληθή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο «Δπηρεηξήζεηο Ήρνπ θαη Δηθφλνο Α.Δ.» (AUDIOVISUAL ENTERPRISES). Ζ εξγαζία πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο : Σν πξώην κέξνο, πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα, ηνλ ζθνπφ θαη ηηο κεζφδνπο ηεο αλάιπζεο, ηα είδε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ αξηζκνδεηθηηθή αλάιπζε. Σν δεύηεξν κέξνο, πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ «Δπηρεηξήζεηο Ήρνπ θαη Δηθφλνο». Σν ηξίην κέξνο, πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε επηιεγκέλεο κεζφδνπο, θαζψο θαη ηελ ζχγθξηζή ηνπο κε αληηπξνζσπεπηηθά κεγέζε (θιάδνο) γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν Μαιαλδξάθε Παγώλα 6

8 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΔΝΝΟΗΑ-ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Μαιαλδξάθε Παγώλα 7

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΝΟΗΑ-ΚΟΠΟ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Ζ αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ είλαη έλα ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο πνπ αληιεί ηα δεδνκέλα ηνπ απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο πεγέο (άιια ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηηο θαηαζηάζεηο αιιά ζπλδένληαη κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηηο επηρείξεζεο ), δεκηνπξγεί ηελ πιεξνθφξεζε κε ηε κειέηε,αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ ζρέζεσλ θαη ηάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κέζα θαη παξέρεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηε κε ηε κειινληηθή θαηάζηαζε θαη επίδνζε ηεο επηρείξεζεο ζηνπο εθηφο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνληεο απνθάζεηο. Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ πξνθχπηνπλ ηα εμήο ηέζζεξα ζηνηρεία: 1.Σν πξώην ζηνηρείν είλαη φηη ε αλάιπζε γίλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη νπνίεο απνβιέπνπλ λα δψζνπλ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο γηα ιήςε απνθάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε. 2.Σν δεύηεξν ζηνηρείν είλαη φηη ε αλάιπζε γίλεηαη κε ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ηάζεσλ θαη θαηφπηλ κε ηελ εξκελεία θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, 3.Σν ηξίην ζηνηρείν είλαη φηη ε αλάιπζε γίλεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ γηα ηελ κειινληηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 4.Σν ηέηαξην ζηνηρείν είλαη φηη ε αλάιπζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ παξέρνληαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζπλδένληαη φκσο κε ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλαδήηεζε απηή επηπιένλ δεδνκέλσλ απφ απηά πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη απφ κέξνπο ηνπ αλαιπηή θαηαζηάζεσλ αλεμάξηεηα εάλ αλαθέξεηαη ή φρη ζηνλ νξηζκφ ηεο αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.(νηαρυο ΝΗΚΖΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓ, ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ,ΑΘΖΝΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 1984, ΔΛ 18,30) Ζ δηθαηνινγεηηθή βάζε ηεο αλαδήηεζεο επηπιένλ πιεξνθφξεζεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έηζη ν αλαιπηήο θαηαζηάζεσλ νδεγείηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξηηηθά θαιχηεξσλ απνθάζεσλ. Μαιαλδξάθε Παγώλα 8

10 Ο ζθνπόο αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ε εξκελεία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ. Με ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηαπηζηψλεηαη ε δπλαηφηεηα: Αληαπφθξηζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ζην παξφλ θαη ην κέιινλ. Δθκεηάιιεπζεο επθαηξηψλ Απνδνηηθφηεηαο θαη ε ηάζε βειηίσζεο, θαη Πιεξσκήο κεξηζκάησλ (ΜΠΑΛΣΕΖ Δ.ΚΧΣΑ, ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣ. ΚΑΣΑΣ.,ΣΡΗΣΖ ΔΚΓΟΖ,ΚΑΒΑΛΑ 2003) 1.2 Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Ο ξφινο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία ζπλδέεηαη κε απηφλ ηεο θπθινθνξίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη έξρεηαη λα θάλεη αθ' ελφο απνηειεζκαηηθφηεξε ηε ρξήζε ηνπο ζηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, θη αθεηέξνπ νηθνλνκηθφηεξε ηελ παξαγσγή θαη ηελ θπθινθνξία ηνπο. Σα παξαπάλσ νθέιε γίλνληαη εκθαλέζηεξα αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ε πιεξνθνξηαθή εθκεηάιιεπζε κπνξεί λα απνδψζεη πεξηζζφηεξα κε ηελ εληαηηθφηεξε θαη πην εμεηδηθεπκέλε επεμεξγαζία θαη κειέηε ησλ ηππνπνηεκέλσλ, θσδηθνπνηεκέλσλ θαη πεξηιεπηηθψλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δλψ παξάιιεια, ζηε δεχηεξε, είλαη γλσζηφ πφζν δαπαλεξή είλαη ε δεκνζίεπζε απφ ηνπο ππφ εμέηαζε νξγαληζκνχο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζε ηέηνηα κνξθή πνπ απηά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απεπζείαο ρσξίο άιιε επεμεξγαζία ζηα θαηά πεξίπησζε κνληέια πξφβιεςεο θαη απφθαζεο. Δλλνείηαη φηη ηα αλαθεξζέληα νθέιε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο πξνθχπηνπλ ζε φζνπο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηα εζσηεξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. κσο, νθέιε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ θαη ζηνπο εληφο κηαο κνλάδαο ζε πεξίπησζε ζπγθξηηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο κνλάδαο ζηνπο κε άιιεο παξφκνηεο ζηελ αληηθεηκεληθή κνξθή πνπ ε αλάιπζε απηή εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθηφο ησλ κνλάδσλ. (ΚΑΝΣΕΟ ΚΧΝ/ΝΟ, ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣ. ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΣΡΗΣΖ ΔΚΓΟΖ, ΔΚΓΟΔΗ ΗΝΣΔRΒΟΟΚ, ΣΡΗΣΖ ΔΚΓΟΖ,ΑΘΖΝΑ ΔΛ 21-22) Μαιαλδξάθε Παγώλα 9

11 1.3. Ζ αλάγθε γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε Δλψ ε ηθαλφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη ζέκα εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε αλάγθε γη' απηή ππάξρεη δηάρπηε ζηε ζεκεξηλή, νξγαλσκέλε νηθνλνκηθά θνηλσλία θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή γεληθά πιεξνθφξεζε. Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεη ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ελψ παξαπιεχξσο εκθαλίδνληαη θαη νη ρξήζηεο ησλ «αθαηέξγαζησλ» ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δλλνείηαη φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ρξεηάδεηαη ζε απηνχο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίνη, αλ θαη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηα εζσηεξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο κνλάδαο ππφ εμέηαζε, επηζπκνχλ εηδηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαη ησλ άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ απ' φηη νη ίδηεο νη κνλάδεο πξνζθέξνπλ ζηε κνξθή πνπ ππάξρνπλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη απφ απηνχο εμαηξνχληαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο ίδηαο ηεο κνλάδαο, κφλνλ φηαλ κειεηνχλ πξνβιήκαηα ηεο πνπ αθνξνχλ ην δηθφ ηνπο νξγαληζκφ, αιιά φρη θαη φηαλ κειεηνχλ άιιεο κνλάδεο ή ηε δηθή ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιιεο κνλάδεο. Έηζη, νη ηθαλφηεηεο θαη ε ηερληθή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη ρξήζηκεο θαη κπνξνχλ επσθειψο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ ηα ζηειέρε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα (1.1) είλαη εκθαλήο ε πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ρξεζηψλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη απηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ θαηά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ζέκα βαζκνχ θαη ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ρξήζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο πέξα απφ ηε κνξθή ζηελ νπνία πξνζθέξνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ή άιιεο πεγέο απ' φπνπ αληινχληαη. Μαιαλδξάθε Παγώλα 10

12 Πίλαθαο Υξήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη ρξήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ 1 Υξήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο Υξήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ Μέηνρνη (ησξηλνί θαη κειινληηθνί), 1. Μέηνρνη (ησξηλνί θαη κειινληηθνί),. επελδπηέο δηάθνξνη επελδπηέο δηάθνξνη 2 Πηζησηηθά ηδξχκαηα 2 Πηζησηηθά ηδξχκαηα 3 Πξνκεζεπηέο/πηζησηέο 3. Πξνκεζεπηέο/πηζησηέο 4 Αληαγσληζηέο 4. Πειάηεο.. 5 Κεληξηθή εμνπζία 5. Πξνζσπηθφ 6 Άιιεο επίζεκεο αξρέο 6. Αληαγσληζηέο.. 7 Δξγαηηθά ζπλδηθάηα 7. Κεληξηθή εμνπζία. 8 Δπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 8. Σνπηθή εμνπζία 9 Υξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη 9. Άιιεο επίζεκεο αξρέο.. ζχκβνπινη 1 0. Αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο 10. Δξγαηηθά ζπλδηθάηα 11. Δπαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο 12. Σν θνηλφ 13. Υξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη ζχκβνπινη 14. Αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο (ΚΑΝΣΕΟ ΚΧΝ/ΝΟ, ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣ. ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΣΡΗΣΖ ΔΚΓΟΖ, ΔΚΓΟΔΗ ΣΡΗΣΖ ΔΚΓΟΖ,ΑΘΖΝΑ ΔΛ 22) ΗΝΣΔRΒΟΟΚ, Μαιαλδξάθε Παγώλα 11

13 1.4 ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΚΟΠΟΗ ΑΝΑΛΤΣΧΝ Απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηεο αλαιχζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ, κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. ζηνπο Δπελδπηέο Μεηόρνπο 2. ζηνπο Γαλεηζηέο ηεο Δπηρείξεζεο 3. ζηνπο Γηνηθνύληεο ηελ Δπηρείξεζε 4. ζηνπο Αλαιπηέο ζε πεξηπηώζεηο Δμαγνξώλ θαη πγρσλεύζεσλ 5. ζηνπο Διεγθηέο ησλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ 6. Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο,ρξεκαηηζηέο, ζηειέρε ηξαπεδώλ επελδύζεσλ θαη ρξεκαηηζηεξίνπ 7. Λνηπέο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ Οη ζθνπνί πνπ επηδηψθνληαη θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία,θαηά ηελ αλάιπζε, απφ θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ελδηαθεξνκέλσλ είλαη νη εμήο: 1.θνπνί επελδπηώλ -κεηόρσλ Οη επελδπηέο,πνπ θαηά θαλφλα είλαη θαη νη κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο, είλαη εθείλνη πνπ δίλνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο θεθάιαηα,ηα νπνία εθηίζεληαη ζε πνιινχο θαη πνηθίινπο θηλδχλνπο. Σα θεθάιαηα απηά απνηεινχλ ηελ αζπίδα πξνζηαζίαο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ηεο επηρεηξήζεσο. Οη επελδπηέο κέηνρνη απνβιέπνπλ ζηε ιήςε θάπνηνπ πνζνχ απφ ηελ δηαλνκή θεξδψλ (κέξηζκα),εθφζνλ ε επηρείξεζε είλαη θεξδνθφξα θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο εμππεξεηεζνχλ νη δαλεηζηέο ηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη απηνί,πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο επηρεηξήζεσο, ρξεηάδνληαη πην γεληθέο πιεξνθνξίεο απφ φηη νη ελδηαθεξφκελνη ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ. Έρνληαο επελδχζεη θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε, νη κέηνρνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ φιε δξαζηεξηφηεηά ηεο, ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηεο, ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ κηαο επηρεηξήζεσο είλαη απαξαίηεηα φια απηά ηα ζηνηρεία. Παξάιιεια ελδηαθέξνληαη θαη γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο κέζα ζηνλ θιάδν γηα ηα κειινληηθά ηεο θέξδε θαη ηελ εμέιημε ηνπο δηαρξνληθά. Οκνίσο πξέπεη λα ζπλεθηηκήζνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο, πνπ έκκεζα επεξεάδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο,φπσο ε γεληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε,ε ζέζε πνπ θαηέρεη Μαιαλδξάθε Παγώλα 12

14 ν θιάδνο κέζα ζηελ φιε νηθνλνκία,ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε πνηφηεηα θαη ηθαλφηεηα ηεο δηνηθήζεσο ηεο. πγθεθξηκέλα ν επελδπηή-κέηνρνο απνβιέπεη: 1.ηε ιήςε θάπνηνπ κεξίζκαηνο ζην κέιινλ,δηαξθνχζεο ηεο επελδχζεσο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ. 2.ηελ πηζαλή ιήςε θάπνησλ δηθαησκάησλ απφ ηελ δηαλνκή απνζεκαηηθψλ ηεο εηαηξίαο. 3.ηελ απμεκέλε ηηκή πνπ ειπίδεη φηη ζα έρνπλ νη ηίηινη (κεηνρέο ), ζηελ Αγνξά, ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε θεθαιαίνπ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε αλάιπζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ κηαο επηρεηξήζεσο, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσο γηα λέα αγνξά ηίηισλ,ή πψιεζε ησλ ήδε θαηερφκελσλ, ή δηαηήξεζε ησλ ήδε επελδπζέλησλ θεθαιαίσλ ζε ηίηινπο,είλαη ε εξγαζία αξθεηά πνιχπινθε,απαηηείηαη λα γίλεηαη απφ εηδηθνχο αλαιπηέο επελδχζεσλ. 2. θνπνί ησλ δαλεηζηώλ κηαο επηρεηξήζεσο Γαλεηζηέο κηαο επηρεηξήζεσο είλαη φινη εθείλνη πνπ κε ηε κηα ή ηελ άιιε κνξθή δαλείδνπλ ζ απηήλ θεθάιαηα. Μηα κνξθή δαλεηζκνχ απνηειεί θαη ε πίζησζε πνπ δίλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ,ή απφ πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηελ επηρείξεζε. Οη ηειεπηαίνη απηνί αλακέλνπλ ηελ πιεξσκή ηνπο ζε βξαρχ ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζπλήζσο δελ ιακβάλνπλ ηφθν γηα ηηο πηζηψζεηο πνπ παξέρνπλ ζηελ επηρείξεζε. Μηα επηρείξεζε κπνξεί επίζεο λα δαλείδεηαη βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα θαη απφ δηάθνξεο άιιεο πεγέο,φπσο βξαρππξφζεζκεο πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, δάλεηα απφ ηξάπεδεο θαη άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο,πξνβαίλνληαο έηζη ζε άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ. Σα δαλεηαθά απηά θεθάιαηα έρεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε ε επηρείξεζε λα ηα εμππεξεηήζεη (κε ηελ θαηαβνιή ηφθσλ ) θαη λα ηα επηζηξέςεη,αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. Βέβαηα,ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο πεξηνξίδεηαη θαη πξαγκαηνπνηεί δεκηέο,ηφηε απμάλνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δαλεηζηέο ηεο, ηφζν γηα ηε ιήςε ηφθσλ φζν θαη γηα ηελ επηζηξνθή ησλ δαλεηαθψλ ηνπο θεθαιαίσλ. Βιέπνπκε φηη είλαη δηαθνξεηηθή ε ζέζε ησλ δαλεηζηψλ-πηζησηψλ απφ ησλ επελδπηψλ κεηφρσλ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ε γεληθέο γξακκέο νη δαλεηζηέο είλαη πην ζπληεξεηηθνί ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο ζε φηη αθνξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεσο θαη βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάιπζε ησλ Μαιαλδξάθε Παγώλα 13

15 νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ ηεο. Οη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ εθαξκφδνπλ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα εθηηκήζεσο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ δαλείσλ,ηελ αζθάιεηα πνπ απνιακβάλνπλ θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δφζεθαλ. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ επηρείξεζε βξαρπρξφληα δάλεηα, νη δαλεηζηέο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηε βξαρπρξφληα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηήο,ην βαζκφ ξεπζηφηεηαο ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαη ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ηνπο. Αληίζεηα νη καθξνρξφληνη δαλεηζηέο επηδηψθνπλ κηα πην ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη πξνβιέςεηο ησλ κειινληηθψλ εηζξνψλ θεθαιαίσλ, ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο ηεο επηρεηξήζεσο θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα δηαηεξήζεη απηή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάησ θαη απφ δηαθνξεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηέινο ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ θεξδψλ ηεο. Καη απηφ γηαηί ηα πξν απνζβέζεσλ θέξδε κηαο επηρεηξήζεσο απνηεινχλ ηελ θχξηα θαη πην επηζπκεηή πεγή εμππεξεηήζεσο θαη εμνθιήζεσο ησλ δαλεηαθψλ ηεο θεθαιαίσλ. 3. θνπνί ηεο δηνηθήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο επηρεηξήζεσο απνηειεί ην θπξηφηεξν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο δηνηθήζεσο. Καη απηφ γηαηί νη δηνηθνχληεο ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηαζηάζεσο,ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηά ηεο θαη ηελ κειινληηθή ηεο εμέιημε. Γεδνκέλνπ φηη νη δηνηθνχληεο κηαο επηρείξεζεο ζπλδένληαη άκεζα κε απηή θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπλερή ρξήζε ησλ βηβιίσλ ηεο, βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθφηεξε ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο δπν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ελδηαθεξνκέλσλ. Οπφηε ε αλάιπζε απηψλ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη λα πεξηιάβεη ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ αξηζκνδεηθηψλ,πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηελ ηάζε ηνπο,ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν έγθαηξνο εληνπηζκφο θαη ε αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. Έηζη,ε δηνίθεζε ζηνρεχεη θπξίσο ζην λα αζθεί έιεγρν θαη ζην λα παξαηεξεί ηελ επηρείξεζε απφ ηε ζθνπηά ησλ εθηφο ηξίησλ, δειαδή ησλ δαλεηζηψλ θαη ησλ επελδπηψλ- κεηφρσλ. Ζ ζπλερήο παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ηνπ κεγέζνπο ησλ κεηαβνιψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αξηζκνδεηθηψλ νδεγεί ηε δηνίθεζε ζηε ζπλαγσγή πνιχηηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηελ θαζηζηά ηθαλή λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ..(νηαρυο ΝΗΚΖΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓ., ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ,ΑΘΖΝΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 1984 ΔΛ 32 ) Μαιαλδξάθε Παγώλα 14

16 4.θνπνί ησλ αλαιπηώλ ζε πεξηπηώζεηο εμαγνξώλ ή ζπγρσλεύζεσλ ηαλ πξφθεηηαη γηα εμαγνξά κηαο επηρεηξήζεσο απφ κηα άιιε,ή γηα ζπγρψλεπζε δχν ε πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ,νη αλαιπηέο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα ζηνηρεία έρνπλ παξφκνηνπο ζθνπνχο κε εθείλνπο ησλ επελδπηψλ- κεηφρσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φκσο ζα πξέπεη ε αλάιπζε λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηίκεζε θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ,φπσο ε θήκε θαη ε πειαηεία θαζψο θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο,δηφηη φια απηά ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζην πξντφλ ηεο εμαγνξάο ή ηεο ζπγρσλεχζεσο. Έηζη,ε πξαγκαηνπνηνχκελε απφ ηνπο εηδηθνχο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνιχηηκε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αμίαο ησλ ζπγρσλεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ή ηεο εμαγνξαδφκελεο επηρεηξήζεσο. 5.θνπνί ησλ ειεγθηώλ ινγηζηηθώλ θαηαζηάζεσλ Οη ειεγθηέο αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηειηθά δηαηππψλνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα απηψλ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ησλ ειεγθηψλ είλαη ν εληνπηζκφο εζειεκέλσλ ή κε ζθαικάησλ θαη αηαζζαιηψλ ηα νπνία αλ δελ επηζεκαλζνχλ θαη δελ αλαθεξζνχλ,δίλνπλ κηα εζθαικέλε εηθφλα γηα ηελ επηρείξεζε πξάγκα πνπ είλαη αληίζεην κε ηηο γεληθέο παξαδεθηέο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο. Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηνλ ππνινγηζκφ νξηζκέλσλ αξηζκνδεηθηψλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρεηξήζεσο θαη ησλ ηάζεψλ ηνπο δηαρξνληθά,απνηεινχλ ηα θχξηα κέζα ζην έξγν ησλ ειεγθηψλ. Καη απηφ γηαηί αλ βξεζνχλ ζεκαληηθά ιάζε θαη αηαζζαιίεο, απηά επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεσο θαη ηα απνηειέζκαηα κηαο επηρεηξήζεσο. 6.θνπνί ινηπώλ ελδηαθεξνκέλσλ Ζ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ άιιεο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ,νη νπνίνη αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ επηδηψθνπλ,δίλνπλ θαη αλάινγε έκθαζε ζηα δηάθνξα επηκέξνπο ζηνηρεία. Έηζη,είλαη δπλαηφλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ νη εθνξηαθνί ειεγθηέο,ζε κηα θάζε ειέγρνπ ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο απφ θφξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ κεζφδσλ αλαιχζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςνπλ κ απηή,ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη λα Μαιαλδξάθε Παγώλα 15

17 πξνζπαζήζνπλ λα επηηχρνπλ θαιχηεξνπο φξνπο ακνηβψλ θαη εξγαζίαο γηα ηα κέιε ηνπο. Πέξαλ απηψλ,θαη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα απηήο,ηελ απφδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο,σο θαη άιια ζπλαθή ζηνηρεία κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξφηεξε ζπλεξγαζία θαη ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ ηηκψλ θαη φξσλ ζπλαιιαγήο..(νηαρυο ΝΗΚΖΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΛΟΓΗΣ. ΚΑΣΑΣ, ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ,ΑΘΖΝΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 1994 ΔΛ 23-28) 1.5 ΔΗΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ-ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. ε πξνζάξηεκα απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ελεκέξσζή ηνπο. Καηά ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην νη ππνρξεσηηθά θαηαξηηδφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: 1. Ηζνινγηζκόο 2. Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 3. Πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 4. Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο 5. Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο 6. Έθζεζε Οξθσηώλ Διεγθηώλ ινγηζηώλ Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη ππνρξεσηηθέο,ππάξρνπλ θαη νη πξναηξεηηθά θαηαξηηδφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ είλαη νη παξαθάησ: I. Καηάζηαζε Σακεηαθήο Ρνήο II. Καηάζηαζε Αιιαγώλ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο III. Καηάζηαζε Αιιαγώλ Οηθνλνκηθήο Θέζεο IV. Καηάζηαζε Πεγώλ θαη Υξήζεσλ Κεθαιαίσλ V. εκεηώζεηο Μαιαλδξάθε Παγώλα 16

18 Ηζνινγηζκόο Ο ηζνινγηζκφο, ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο κηαο επηρείξεζεο θαη ηηο απαηηήζεηο/ δηθαηψκαηα επ' απηψλ, απφ ηνπο πηζησηέο ή ηνπο ηδηνθηήηεο, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ο ηζνινγηζκόο ζπληζηά ηελ νηθνλνκηθή θσηνγξαθία ηεο κνλάδαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Παξνπζηάδεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο ζηε γεληθή δηάηαμε Δλεξγεηηθό = Πεγέο Δλεξγεηηθνύ (ππνρξεώζεηο + ίδηα θεθάιαηα) θαη ηα απαξηίδνληα ηηο βαζηθέο απηέο θαηεγνξίεο επηκέξνπο ζηνηρεία ζε ζηαηηθή κνξθή θαη ζε αληίζεζε κε ηε κνξθή ξνήο κε ηελ νπνία απηά παξνπζηάδνληαη ζηηο άιιεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. Έλλνηεο ελεξγεηηθνύ θαη πεγώλ ελεξγεηηθνύ: Σν ελεξγεηηθφ απνηειεί ζπγθεθξηκέλν θαη πξνζρεδηαζκέλν ζχλνιν νηθνλνκηθψλ πφξσλ κε ηελ άκεζε ή κειινληηθή ρξήζε ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο. Οη ππνρξεώζεηο είλαη νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ γηα νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ έρνπλ επελδχζεη/δαλείζεη πξνζσξηλά θαη ππφ ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θαη ρξνληθνχο φξνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα. Σα ίδηα θεθάιαηα αληηπξνζσπεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ επέλδπζε κνληκφηεξεο θαη άλεπ φξσλ κνξθήο ζ' απηήλ, εθφζνλ νη κέηνρνη, ζε αληίζεζε κε άιινπο επελδπηέο θαη πηζησηέο, έρνπλ ηειεπηαία πξνηεξαηφηεηα θαη κφλνλ ζηα απνκέλνληα (κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Σα ίδηα θεθάιαηα απαξηίδνληαη ζπλήζσο από δύν κέξε: ην εηζθεξζέλ θεθάιαην θαη ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε ή απνζεκαηηθά. Δλψ ην εηζθεξζέλ θεθάιαην αληηπξνζσπεχεη ηηο αμίεο πνπ νη ηδηνθηήηεο επέλδπζαλ ζηελ επηρείξεζε ζε αληάιιαγκα ηδηνθηεζηαθνχ ζπκθέξνληνο ζ' απηήλ (κεηνρψλ, κεξηδίσλ θ.ιπ.), ηα παξαθξαηεζέληα θέξδε ζπληζηνχλ, ζπλήζσο, επαλεπέλδπζε απηψλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε δηνίθεζε θαη πξνο φθεινο ησλ ηδηνθηεηψλ. Καλνληθά ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δηαρεηξίδεηαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία έηζη ψζηε καθξνπξφζεζκα νη ηδηνθηήηεο λα παίξλνπλ πεξηζζφηεξα απφ φηη δίλνπλ ζηελ επηρείξεζε. κσο ην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ζπλερψο παξαθξαηείηαη απφ ηε δηνίθεζε γηα αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ππνγξακκίδεη ην ζπκθέξνλ θαη ησλ managers ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο δηαθαίλνληαη έηζη δχν θπξίσο ηάμεηο επελδπηψλ κε επηξξνή: νη ηδηνθηήηεο πνπ επελδχνπλ θεθάιαηα θαη νη managers πνπ επελδχνπλ ην δηνηθεηηθφ ηνπο ηαιέλην θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο γλψζε. Δπίζεο, ηα ίδηα θεθάιαηα κε ηηο ππνρξεψζεηο θαλεξψλνπλ ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε ην ελεξγεηηθφ θαη κε ην νπνίν βξίζθνληαη ζε ζρέζε ηζφηεηαο ηνπ ηχπνπ: Μαιαλδξάθε Παγώλα 17

19 Δλεξγεηηθό = Πεγέο ελεξγεηηθνύ ή Δλεξγεηηθό = Ίδηα θεθάιαηα + Ξέλα θεθάιαηα ή Δλεξγεηηθό = Ίδηα θεθάιαηα + Τπνρξεώζεηο ή Δλεξγεηηθό = Παζεηηθό ( Ίδηα Κεθάιαηα + Τπνρξεώζεηο ). Ζ έλλνηα απηήο ηεο ηζφηεηαο γίλεηαη ακέζσο θαλεξή αλ εμεηάζνπκε ηε θχζε ηεο θάζε κίαο απφ ηηο ηξεηο ζπληζηακέλεο ηεο. Σν Δλεξγεηηθό είλαη θάπνηνη νηθνλνκηθνί πφξνη/ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηε δηάζεζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ απνηειεί λνκηθφ (θαη φρη θπζηθφ) πξφζσπν θαη έηζη δελ έρεη εμνπζία απηνδηάζεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ηεο ηζφηεηαο εκθαλίδνληαη νη απαηηήζεηο ή ηα δηθαηψκαηα επ 'απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα είλαη παξά ηζφπνζα κε ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία. Έηζη έρνπκε ηε ζρέζε Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία = Γηθαηώκαηα επί ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Οη θάηνρνη ησλ δηθαησκάησλ απηψλ δελ κπνξνχλ λα ηα εμαζθήζνπλ άκεζα αιιά κφλν ζην πιαίζην ησλ ζπκθσλεζέλησλ κε ηελ επηρείξεζε ή ηνπ λφκνπ πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο απηέο. Άκεζε είλαη ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηα πιαίζηα, ελλνείηαη, ηνπ ζθνπνχ ηεο, ηελ νπνίαλ δηνηθνχλ σο εθπξφζσπνη ησλ κεηφρσλ. ηνλ ηζνινγηζκό, θαη κέζα από ηελ παξαπάλσ ηζόηεηα, κπνξνύκε λα δνύκε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζε δύν δηαζηάζεηο: α. απηή πνπ ηα παξνπζηάδεη ζαλ κία ιίζηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο θαη, β. απηή πνπ ηα εμηζψλεη κε ηα ηζφπνζα δηθαηψκαηα επ' απηψλ κίαο ή πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Πξνθαλψο, ιφγσ απηήο ηεο ηζφηεηαο ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ιέγεηαη θαη ηζνινγηζκφο. Δπίζεο, ε ηζφηεηα απηή επηβάιιεη, αλαπφθεπθηα, ηε δπηθφηεηα θαη ζηελ ιεηηνπξγηθή ηερληθή ηεο ζχγρξνλεο ινγηζηηθήο (ε νπνία απνθαιείηαη θαη ινγηζηηθή δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο), θαη επηηπγράλεη κέζσ ηεο ηερληθήο απηήο ηελ παξαθνινχζεζε φρη κφλνλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ησλ κεηαβνιψλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ έλαληη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο κνλάδαο. Ζ έλλνηα ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ζπλδέεηαη κε ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ηνπο επί ησλ ελαπνκελφλησλ (κφλν) ζηνηρείσλ Μαιαλδξάθε Παγώλα 18

20 ηνπ ελεξγεηηθνχ κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηξίησλ θαη είλαη επθξηλήο θαη ζηελ ινγηζηηθή ηζφηεηα:. Δλεξγεηηθό = Ίδηα θεθάιαηα + Τπνρξεώζεηο ή Δλεξγεηηθό - Τπνρξεώζεηο = Ίδηα θεθάιαηα = Καζαξή ζέζε Οκαδνπνίεζε ζηνηρείσλ ηζνινγηζκνύ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνχ ιεγφκελνπ (θαη) παζεηηθνχ έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε πξψην επίπεδν ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ρξφλν ιήμεο ηνπο: θπθινθνξνύληα ή ηξέρνληα θαη πάγηα ζην ελεξγεηηθό θαη βξαρππξόζεζκα, καθξνπξόζεζκα ζην παζεηηθό. Δλλνείηαη φηη ηα ίδηα θεθάιαηα ζα κπνξνχζαλ θαη απηά λα θαηαηαγνχλ ζηα καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ. Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό θαη βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ιέγνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ ηζνινγηζκνύ ηα νπνία, πξνβιέπεηαη λα κεηαηξαπνύλ, λα θαηαλαισζνύλ ή λα ιήμνπλ κέζα ζε δηάζηεκα ελόο έηνπο από ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη π.ρ. ην ηακείν, ηα ππφινηπα πειαηψλ θαη ηα απνζέκαηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ παζεηηθνχ νη ινγαξηαζκνί πξνκεζεπηψλ, αζθαιηζηηθά ηακεία, θφξνη, αεξίζκαηα πιεξσηέα θαη ε ηξέρνπζα δφζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ. Πάγηα είλαη ζηνηρεία φπσο ηα θηίξηα θαη ηα δηάθνξα κεραλήκαηα ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη αμηφγξαθα ζπκκεηνρψλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ή θάπνηα καθξνπξφζεζκε ζρέζε κε απηέο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ παζεηηθνχ παξαδείγκαηα καθξνπξόζεζκσλ ηέηνησλ απνηεινχλ ην άιεθην κέξνο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε θαη, βέβαηα, ην κεηνρηθφ θεθάιαην. Αποτίμηση. Σν πνζφ ζην νπνίν εθθξάδεηαη θάζε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ππνρξέσζε, πνπ πεξηέρνληαη ζε έλαλ ηζνινγηζκφ, βαζίδεηαη ζηηο εμήο δχν βάζεηο απνηίκεζεο: (1) κεηξεηά ή ηζνδύλακν κεηξεηώλ ηξέρνπζαο αμίαο, ή (2) θόζηνο θηήζεο (ηζηνξηθό θόζηνο). Γηα παξάδεηγκα, ην ηακείν αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ησλ κεηξεηψλ ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο ή ζηελ ηξάπεδα. Οη ινγαξηαζκνί πειαηψλ εκθαλίδνληαη ζην πνζφ ησλ κεηξεηψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρηεί απφ ηνπο πειάηεο. Οη ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζην πνζφ ησλ κεηξεηψλ πνπ ζα απαηηεζεί γηα λα εμνθιεζνχλ απηέο. Σέηνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ιέγνληαη επίζεο λνκηζκαηηθά ζηνηρεία, θαη εκθαλίδνληαη ζε ηξέρνπζα αμία. Σα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, αλαπξνζαξκνδφκελν θαηά πεξηφδνπο κε απνθάζεηο ηεο πνιηηείαο θαη θαηά πξνζέγγηζε ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ή θαη θαζφινπ αλαπξνζαξκνζκέλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θαηαρψξεζεο ηνπ. Μαιαλδξάθε Παγώλα 19

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα Πηπρηαθήο : Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο «AQUA TRADE ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΑΗΑ ΗΥΘΤΔΡΩΝ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΖΑΦΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΥΡΟΔΙΣΗ, 7441 ΕΙΗΓΗΣΗ : κ. ΠΤΡΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΤΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικθ Ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρθση Αριιμοδεικτών Χατζηγιακτσίδης Ιωάννης

Χρηματοοικονομικθ Ανάλυση της Ε.Υ.Α.Θ. με τη χρθση Αριιμοδεικτών Χατζηγιακτσίδης Ιωάννης 1 Υπεύθςνη Δήλωζη : Βεβαηψλσ φηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη φηη θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο, είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ KATAΣΑΔΗ ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΩΛ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάηωλ είλαη νη πίλαθεο πνπ δείρλνπλ ην νηθνλνκηθό απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία) ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα νξηζκέλε πεξίνδν, όπσο απηό πξνθύπηεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΡΩΝ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ , ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο :

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο : ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο : Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ππνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Βαζικά ζημεία διάλεξηρ

Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Διοικητική Λογιστική Δηάιεμε 1 ε Εηζαγσγή ζηε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Δξ. Δεκήηξεο Μπάιηνο Βαζικά ζημεία διάλεξηρ Τη είλαη ε δηνηθεηηθή ινγηζηηθή Ο ξφινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ινγηζηή Φξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΑΛΟΤΜΙΛ

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΑΛΟΤΜΙΛ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΑΛΟΤΜΙΛ ΡΟΤΔΣΗ ΘΔΟΓΧΡΟ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ: ΓΑΜΙΓΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ, Δπίθ. Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΝΙΟ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ (Δ-ΜΒΑ)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ (Δ-ΜΒΑ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ (Δ-ΜΒΑ) Γιπλωμαηική Δπγαζία ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΔ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ ΑΞΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Ρνχιηνο Μηραήι

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΑΝΩΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΥΑΗΩΣΖ ΡΑΦΑΔΛΑ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ θ. ΜΑΣΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΕΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΕΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ. Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ζε ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ θαη ηελ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΞΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα