ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια: ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ ΚΑΒΑΛΑ 2008

2 Πεπιεσόμενα Δηζαγσγή 4 Κεθάιαην 1 Έλλνηεο & Ηζηνξηθά ζηνηρεία ΓΛΠ & ΔΓΛ Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα.7 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ 10 Έλλνηα θαη ζθνπφο ησλ ΓΛΠ...12 Φάζεηο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ.14 Βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο λνκνζεζίαο (ΚΝ 2190/1920 θαη ΔΓΛ) θαη ησλ ΓΠΥΠ ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 15 Σξφπνη πηνζέηεζε θαη εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ..28 Γπζρέξεηεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ 30 Ο ξφινο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ΓΛΠ...32 Η έλλνηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ..34 ηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ.34 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1725/ Κεθάιαην 2 Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 θνπφο ηνπ πξνηχπνπ..37 Πεδίν εθαξκνγήο...37 Καηεγνξίεο παξνρψλ 38 Οξηζκνί 38 Βξαρχρξνλεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο.41 1

3 Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: Γηάθξηζε κεηαμχ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία: πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 53 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο..64 Παξνρέο ιήμεσο εξγαζηαθήο ζρέζεσο..65 Παξαδείγκαηα ΓΛΠ Κεθάιαην 3 Λνγαξηαζκφο 44 Πξνβιέςεηο Η έλλνηα ηεο πξφβιεςεο..71 Καηεγνξίεο πξνβιέςεσλ..71 Πσο ζρεκαηίδνληαη θαη γηαηί ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξνβιέςεηο.. 72 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία..73 Σν άξζξν 42 ε 14 θσδ. Ν. 2190/ Έθπησζε ησλ πξνβιέςεσλ απνδεκηψζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα...76 Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 44 Πξνβιέςεηο 77 Η 205/1988 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ Γηνηθήζεσο Γηάζηαζε απφςεσλ ζπγγξαθέσλ...77 Σν θείκελν ηεο γλσκνδφηεζεο 205/1988 ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ Γηνηθήζεσο..79 Παξαδείγκαηα:: 44 «Πξνβιέςεηο»..83 2

4 Κεθάιαην 4 Έξεπλεο Δπηπηψζεηο πκπεξάζκαηα Δμέηαζε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ΓΛΠ θαη ησλ Δπξσπατθψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ...90 ΓΛΠ θαη κηθξέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.94 Σα ΓΛΠ θαη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (Άξζξν)..99 Σα ΓΛΠ σθέιεζαλ ηνλ θιάδν ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ Μειέηε ηεο Hellastat.101 Έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ ζηηο εηζεγκέλεο ζην Υ.Α εηαηξείεο απφ ηνλ Γηεζλή Διεγθηηθφ Οίθν Grant Thornton.103 Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 θαη ηξαπεδηθά ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα Πσο ε IFRIC (Γηεξκελεία ΓΛΠ 19) αληηκεησπίδεη ην ελεξγεηηθφ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ηηο ειάρηζηεο ρξεκαηνδνηηθέο απαηηήζεηο ηνπο 111 Παξάξηεκα 1 - Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ 114 Παξάξηεκα 2 - Καλνληζκνί ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ απφ ην

5 Ειζαγυγή θνπφο ηεο παξαθάησ εξγαζίαο είλαη λα δψζεη, κε φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηφ ηξφπν, ηελ εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Καηαγξάθεη ηελ νπζία πνπ είρε ην ΔΓΛ γηα ηα επηρεηξεκαηηθά δξψκελα θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηνχ κε θάηη θαηλνχξην θαη εμίζνπ δπλαηφ, ζε δηεζλέο επίπεδν απηή ηε θνξά. ζεκεηψλεη ηηο δπζρέξεηεο, ηηο δηαθνξέο κε ην παιηφ αιιά θαη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ έπαημαλ νη επνπηηθέο αξρέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΓΛΠ. εκαληηθφ θνκκάηη απνηεινχλ νη θαλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κε ηνπο νπνίνπο έρνπκε κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ρεηξηδφκαζηε ηα ΓΛΠ. Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 19 θαηαιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Σν πξφηππα απηφ ινηπφλ, δείρλεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, φπσο θαη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη θαη ην έξγν πνπ έρεη πξνζθέξεη σο ηψξα ην ΔΓΛ ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ κε ηνλ ινγαξηαζκφ 44. Πην αλαιπηηθά, παξαθάησ αλαθέξεηαη θαηά θεθάιαην ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο: ην πξψην θεθάιαην αλαιχεηαη ε εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ΔΓΛ θαη φια φζα απηφ αληηπξνζψπεπε. Καηφπηλ, παξνπζηάδεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ε έλλνηα θαη ν ζθνπφο ησλ ΓΛΠ, φπσο θαη νη θάζεηο θαη νη ηξφπνη πξνεηνηκαζίαο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ γηα ηελ νκαιή πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε ηνπο. Αθφκα δελ παξαιείπνληαη λα αλαθεξζνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ηζρχνπζαο Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ λενθεξκέλσλ ΓΛΠ φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πσο ζε θάζε ηη θαηλνχξην έηζη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππήξμαλ δπζρέξεηεο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, φπνπ ν ξφινο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ηνπο. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ δίλεηαη ε έλλνηα θαη ν ζηφρνο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, φπσο επίζεο θαη ν θαλνληζκφο ηνπ ΔΚ αξηζ. 1725/2003 κε ηνλ νπνίν ε Δπξσπατθή Έλσζε πηνζεηεί φια ηα ηζρχνληα ΓΛΠ εθηφο ησλ πξνηχπσλ 32 θαη 39. Καηά ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζνπκε ζπγθεθξηκέλα ην ΓΛΠ 19, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. Αξρηθά αλαθέξνληαη ηα ζηεξεφηππα ηκήκαηα φπσο ν ζθνπφο, ην πεδίν εθαξκνγήο, νη θαηεγνξίεο ησλ παξνρψλ 4

6 επηγξακκαηηθά, αιιά θαη νη νξηζκνί νη νπνίνη εξκελεχνπλ ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ην νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχνληαη εθηελέζηεξα νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ησλ παξνρψλ πνπ είλαη νη θάησζη: 1. Βξαρχρξνλεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 2. Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία (νη νπνίεο αλαιχνληαη ζε άιιεο δχν ππνθαηεγνξίεο) Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, θαη Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 3. Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 4. Παξνρέο ιήμεσο εξγαζηαθήο ζρέζεσο Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ πξνγξακκάησλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ ππνζηεξίδεη ην ΓΛΠ 19. ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη κεξηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ. ην ηξίην θεθάιαην αζρνινχκαζηε κε ηνλ ινγαξηαζκφ 44 «Πξνβιέςεηο» ηνπ ΔΓΛ. Θεσξείηαη ζθφπηκν λα αζρνιεζνχκε κε ηηο πξνβιέςεηο φπσο απεηθνλίδνληαη θαηά ην ΔΓΛ δηφηη ππάξρεη κηα ζπλάθεηα φζνλ αθνξά ηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη ζην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο πξφβιεςεο, ε δηάθξηζε απηήο ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο φπσο επίζεο ν ζρεκαηηζκφο, ε ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο απηήο. Οη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία ζεσξείηαη έλα νπζηψδεο θνκκάηη πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 42 ε 14 θσδ. Ν. 2190/1920. ζεσξήζεθε θαιφ λα ζπκπεξηιεθζεί ε έθπησζε ησλ πξνβιέςεσλ απνδεκηψζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα θνξνινγεηέα έζνδα φπσο θαη ε κεξηθή αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 44 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα παξαδείγκαηα ησλ πξνβιέςεσλ, γηα λα ππάξρεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. Έλα θαίξην δήηεκα ζεσξείηαη ε δηάηαζε απφςεσλ κεηαμχ ζπγγξαθέσλ, ζρεηηθά κε ηελ 205/1988 γλσκνδφηεζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθψλ πκβνχισλ Γηνηθήζεσο. ην ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζεκεηψλνληαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζρεκαηηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πξνβιέςεσλ απνδεκηψζεσο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ. Σν ηέηαξην ηκήκα ηεο εξγαζίαο ζπγθεληξψλεη δηάθνξεο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ είραλ ηα ΓΛΠ κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. θνπφο ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη λα δείμνπλ, κε φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηφ ηξφπν, ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, ηφζν ζηνλ 5

7 επηρεηξεκαηηθφ θφζκν φζν θαη ζηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο νξγαληζκνχο. Δπίζεο, αξθεηά νπζηψδε ζεσξείηαη ε εμέηαζε ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ΓΛΠ θαη ησλ Δπξσπατθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. πγθεθξηκέλα φκσο γηα ην ΓΛΠ 19 αλαθέξνληαη ηα ζεκεία ζπζρεηηζκνχ θαη απφθιηζεο κε ηα Δπξσπατθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηεο εξγαζίαο θαηαξηίδεηαη απφ ηα παξαξηήκαηα, κέζα απφ ηα νπνία κπνξνχκε λα δνχκε ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπ Δπξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. Οη θαλνληζκνί πνπ εμέδσζε ην Δ.Κ. απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ ΓΛΠ. 6

8 Κεθάλαιο 1- Έννοιερ & Ιζηοπικά ζηοισεί ΔΛΠ & ΕΓΛΣ ΠΡΧΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Η εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα, έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν παξνρήο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ. Έηζη ινηπφλ, κε βάζε ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 3229/2004 θαη ησλ ππνινίπσλ δηαηάμεσλ νη νπνίεο εθαξκφζζεθαλ ζηελ ρψξα καο, φπσο θαη ζηα ππφινηπα Κξάηε-Μέιε, απφ , νξίδεηαη φηη: Οη εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά αλψλπκεο εηαηξείεο, ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Παξάιιεια κε ηελ εηζαγσγή ησλ ΓΛΠ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, επήιζαλ θαη εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ειεγθηηθήο, ζχκθσλα κε ηελ φγδνε ειεγθηηθή Οδεγία θαη ησλ Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ, απηέο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα εθζπγρξνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο, απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο, φισλ ησλ εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο θαη ηεο ειεγθηηθήο, γηα ηε θαιχηεξε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξφια απηά, νη πξψηεο ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχζεθαλ ρσξίο λα πξνεγεζεί έιεγρνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, ελψ απφ ηηο πξψηεο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κεηά, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχζεθαλ πιένλ ειεγκέλεο. Μέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απνκαθξχλζεθαλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ έγηλαλ πιένλ εχθνια θαηαλνεηέο θαη αμηνπνηήζηκεο ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, παξέρνληαο νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ίζεο αμηνπηζηίαο κε απηή ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο εθάξκνδαλ ηα ΓΛΠ. Με ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε πξψηε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο εθάξκνζαλ ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 1, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηελ επθνιφηεξε πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ. 7

9 Βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε φζν θαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο. Η πηζηή θαη ζπλεηή εθαξκνγή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηχπσλ θαη ηνπ πξνηχπνπ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο εμαζθάιηζε ζπγθξίζηκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηφζν ρξνληθά θαη θπξίσο κεηαμχ ηνπ έηνπο κεηάβαζεο θαη ηνπ έηνπο πιήξεο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Η αγνξά πξνζαξκφζηεθε γξήγνξα ζηελ απνδνρή θαη επεμεξγαζία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πςειήο αλάιπζεο θαη ζπγθξηζηκφηεηαο, θαη ηα νθέιε ήηαλ εκθαλή γηα ηνπο επελδπηέο θαη ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Οη πξψηεο ελδείμεηο είλαη φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πέηπραλ ζηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζηελ παξνρή αμηφπηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, παξφηη νη ζπλζήθεο πηνζέηεζεο ησλ πξνηχπσλ ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιεο, ην ζεζκηθφ πιαίζην βξηζθφηαλ ζε εμέιημε, νη επηρεηξήζεηο θαη ηα ζηειέρε ηνπο ηεινχζαλ αθφκε ζε δηαξθή δηαδηθαζία ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, ζε φζεο επηρεηξήζεηο θιήζεθαλ λα ηα εθαξκφζνπλ είλαη ελζαξξπληηθά. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη έγηλε κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε φζα επηηάζζνπλ ηα ΓΛΠ. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θιήζεθαλ λα εθαξκφζνπλ ηα ΓΛΠ κέζα ζε έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη λα μεπεξάζνπλ θαη ηηο πξφζζεηεο δπζθνιίεο πνπ είρε ε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα. Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ δηαπηζηψζεθαλ πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ ήηαλ: Η δπζθνιία ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ (ηδίσο ζε νκίινπο κε πνιιέο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο). ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ κε εκπεηξία εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. ηελ ππνηίκεζε ηεο δπζθνιίαο ηεο πξφθιεζεο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 8

10 Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ είρε ζεηηθέο αιιά θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηζρπξφηεξεο ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο. Οη επηρεηξήζεηο είραλ αξρηθά λα αληηκεησπίζνπλ απμεκέλεο αλαπξνζαξκνζκέλεο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηνπο, ιφγσ ηεο απνηίκεζεο ηνπο ζηηο ηξέρνπζεο αμίεο. εκαληηθή ζεηηθή επίπησζε είρε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ απνζβέζεσλ κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαη φρη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ. Αληίζηνηρεο ζεηηθέο επηπηψζεηο είρε γηα ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ε αλαγλψξηζε ηεο δηάζεζεο θεξδψλ σο ππνρξέσζε-δαπάλε θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αξλεηηθέο ήηαλ αληίζεηα νη επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ζέκαηνο ηνπ ΓΛΠ19, δειαδή ηεο αλαγλψξηζεο ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα απνρψξεζεο. Απμεκέλεο ήηαλ επίζεο νη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ θαη ε εμνδνπνίεζε ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο θαη ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. Οη επηπηψζεηο ηφζν ζηα ίδηα θεθάιαηα φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη βέβαηα απφ ηνλ θιάδν ζην νπνίν αλήθεη ε θάζε επηρείξεζε. ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ έληνλεο νη επηπηψζεηο απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ αμηψλ ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, κέζσ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο, αιιά θαη ησλ απνζβέζεσλ, κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ζπληειεζηψλ, αλάινγα κε ηελ σθέιηκε δσή πνπ έρνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ε εμνδνπνίεζε ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ. ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθφηεξεο είλαη νη επηπηψζεηο ησλ ΓΛΠ 32 θαη 39 κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία, κέζσ ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο παξνρέο ζνπο εξγαδνκέλνπο απνηέιεζε βαζηθή επίπησζε ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ πιένλ λα απνιακβάλνπλ φια ηα νθέιε απφ ηελ παξνρή ζπγθξίζηκσλ θαη γεληθά απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Η ελεκέξσζε φισλ φζσλ θάλνπλ ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη πιένλ επθνιφηεξε θαη αθξηβέζηεξε, ιφγσ ηεο νκνηνκνξθίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη, αιιά θαη ιφγσ ηεο αλαιπηηθήο εηήζηαο έθζεζεο πνπ αθνινπζεί ηηο 9

11 νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η πξνζέγγηζε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ είλαη επθνιφηεξε θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο απνηειεζκαηηθφηεξεο. Αδπλακίεο εληνπίδνληαη αθφκε φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία απφιπηεο θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ, ηηο δηαθνξέο κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ηελ πιήξε παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη αλαιχζεσλ. Η ΔΛΣΔ (Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ) θαη ην ΛΟΣ (πκβνχιην Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο) ζα ζπλερίζνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, απνζθνπψληαο ζηελ νξζφηεξε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηε ρψξα καο. Αιιά ζα πξέπεη θαη νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα ζπκβάιινπλ ζηελ φζν ν δπλαηφλ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. Σν πξψην βήκα γηα ηελ ζσζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά ζα ρξεηαζηεί αθφκα δηαξθήο θαη επίπνλε πξνζπάζεηα γηα λα πνχκε φηη ηα ΓΛΠ ζηε ρψξα καο εθαξκφδνληαη ζσζηά, απνκαθξχλνληαο ζσζηά θαη ζηαδηαθά ην θαζεζηψο ηνπ ΔΓΛ. Η ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ θιεζέλησλ λα εθαξκφζνπλ ηα ΓΛΠ επαγγεικαηηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο, ελψ ην εγρείξεκα ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ απνηειεί παξάιιεια θαη κηα κνλαδηθή επθαηξία πεξαηηέξσ θαηαμίσζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ θιάδνπ ηλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Η παξνρή ζσζηήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ απφ ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ νηθνλνκία ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη πξφνδφ ηεο. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (ΔΓΛ) Γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα έηε (απφ ην ) ε ρψξα αγσληδφηαλ λα απνθηήζεη ην δηθφ ηεο Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Σν 1980 επηηέινπο, κε ην λ.1041/1980 θαη ην π. δ. 1123/1980, ε ρψξα απέθηεζε έλα ζχγρξνλν πξσηνπνξηαθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην πνπ ηέζεθε ζε πξναηξεηηθή εθαξκνγή ην 1981 θαη ζε ππνρξεσηηθή απφ ( γηα εκπνξηθέο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ) θαη απφ (γηα βηνκεραληθέο θαη μελνδνρεηαθέο) εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά 10

12 απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο. Αξγφηεξα, ε ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ ΔΓΛ επεθηάζεθε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, δειαδή ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ Δ. Δλ ησ κεηαμχ εθπνλήζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηα Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα: ησλ Αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ Σξαπεδψλ, ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο, ψζηε λα κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε ζήκεξα φηη έρνπκε πεηχρεη ινγηζηηθή ηππνπνίεζε ζε εζληθή θιίκαθα θαη φηη απνθηήζακε κηα θνηλή ινγηζηηθή γιψζζα ζπλελλφεζεο κεηαμχ Κξάηνπο θαη θνξνινγνπκέλσλ θαζψο θαη νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο νξγαλψζεσλ. Σν ΔΓΛ αλακθηζβήηεηα έδσζε κηα λέα βάζε εο ινγηζηηθήο ζηε ρψξα καο, βνήζεζε ζηε κεραλνγξάθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ειαρηζηνπνίεζε ην ινγηζηηθφ θφζηνο θαη ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπο θαη δίλεη αμηφπηζηα ζηνηρεία ζπγθξίζηκα θαη δηαρξνληθά, θαηάιιεια γηα ηελ θαηάξηηζε δεηθηψλ ηεο νηθνλνκίαο, ζηνπο νπνίνπο βαζίδνληαη θξίζηκεο γηα ηνλ ηφπν απνθάζεηο. Γη απηφ ε θαζηέξσζε ηνπ ΔΓΛ έδσζε ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηελ ππνδνκή πνπ ρξεηαδφηαλ, ε νπνία απέθεξε θαη απνθέξεη ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο αιιά θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Σν ΔΓΛ θαη κεηά ηελ επηβνιή ησλ ΓΛΠ, πξέπεη λα εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηε βάζε ηεο ινγηζηηθήο ζηε ρψξα καο, αθφκε θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαινχληαη λα δεκνζηεχνπλ θαηαζηάζεηο ζχκθσλεο κε ηα ΓΛΠ, γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: Γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ΔΓΛ θαη ησλ ΚΛ αλαιψζεθαλ εθαηνκκχξηα εξγαηνσξψλ απφ ην ινγηζηηθφ θφζκν θαη εθαηνκκχξηα δξαρκψλ γηα ηε ινγηζηηθή θαη κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηηο ρψξαο. Η θνξνινγηθή λνκνζεζία, κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο έρεη ελαξκνληζηεί κε ην ΔΓΛ θαη ηα ΚΛ, θαη πνιιέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο απηήο παξαπέκπνπλ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ ΔΓΛ. Σν ίδην θαη πνιιά έληππα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ηππνπνηεζεί ράξηο ζην ΔΓΛ θαη ηα ΚΛ θαη ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο έρνπλ εμνηθεησζεί ζ απηά ηα ινγηζηηθά ζρέδηα. Η θνξνινγεηέα χιε πξνζδηνξίδεηαη θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν κε βάζε ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ΔΓΛ. Σπρφλ θαηάξγεζε ή αλάκεημε ηνπ ΔΓΛ θαη ησλ ΚΛ κε ηα ΓΛΠ ζα δεκηνπξγήζεη ινγηζηηθή αλαζηάησζε. Κάζε επηρείξεζε ζα έρεη ην δηθφ ηεο 11

13 ινγηζηηθφ ζρέδην, ελαξκνληζκέλν ελδερνκέλσο κε ηα ΓΛΠ, κε ζπλέπεηα λα επηθξαηήζεη ινγηζηηθφ θαη θνξνινγηθφ ράνο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΓΛ πεηχρακε λα κηιάκε θνηλή ινγηζηηθή γιψζζα ελψ κε ηελ κε κειεηεκέλε θαη πξνγξακκαηηζκέλε απνκάθξπλζε απφ ην ΔΓΛ ζα επαλέιζνπκε θαη πάιη ζηε ινγηζηηθή απνδηνξγάλσζε πνπ επί πνιιά ρξφληα καο βαζάληδε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΓΛ. Η εθπφλεζε απφ θάζε κηα επηρείξεζε δηθνχ ηεο ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηα ΓΛΠ θαη ε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηνπ ζα επηβαξχλεη αδηθαηνιφγεηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ηεξάζηην θφζηνο, ην νπνίν γηα ηηο κεζαίνπ θαη κηθξνχ κεγέζνπο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα είλαη δπζβάζηαθην. ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ Χο Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα νξίδεηαη έλα ζχλνιν Λνγηζηηθψλ Αξρψλ, Καλφλσλ, Μεζφδσλ θαη Γηαδηθαζηψλ, γεληθά απνδεθηψλ, ε θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε νκνηνκνξθία θαηαξηίζεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο ζε αθξηβή, αιεζή θαη νκνηφκνξθε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (Δπελδπηψλ, Μεηφρσλ, Πηζησηψλ, Δξγαδνκέλσλ, Γεκφζηνπ Σνκέα θ.ιπ.). Απφ ηα πξναλαθεξφκελα, αβίαζηα ζπλάγεηαη ε ζεκαζία θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο νηθνλνκίαο, ψζηε λα παξέιθεη πεξαηηέξσ αλάιπζε. Η θάζε ρψξα κπνξεί λα έρεη- θαη έρεη-ηα δηθά ηεο Λνγηζηηθά Πξφηππα. Απηά δηακνξθψλνληαη είηε απφ ινγηζηηθά ζψκαηα είηε απφ ηηο λνκνζεηηθέο αξρέο, θάζε ρψξαο. Η Διιάδα έρεη λνκνζεηήζεη ηα δηθά ηεο Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηα νπνία φκσο έρεη πξνζαξκφζεη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. Χο γλσζηφ, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη εθδψζεη Λνγηζηηθέο Οδεγίεο, νη νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία θαη ζηελ λνκνζεηεκέλε ινγηζηηθή ηππνπνίεζε (Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη Κιαδηθά). Η θαηάξηηζε ησλ Λνγηζηηθψλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έγηλε ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Παξάιιεια φκσο, Η Δπξσπατθή Έλσζε επεδίσμε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ελαξκνλίζεσο ησλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ θαη Καλφλσλ ζε θάζε Κξάηνο Μέινο απηήο. 12

14 Ο ζθνπφο ησλ ΓΛΠ εζηηάδεηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ε νπνία ζεσξείηαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφνδν ηεο νηθνλνκίαο. Η δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ παξνρή αμηφπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Σα ΓΛΠ νθείινπλ: Να δεκηνπξγνχλ έλα νπζηαζηηθφ θαη αζθαιέο πιαίζην γηα ηελ παξνρή έγθπξεο θαη πςειήο πνηφηεηαο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο Να απνηππψλνπλ κε δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο, ηεο έθζεζεο ηεο ζηνπο δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, αιιά θαη ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήηαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο Να δηεπθνιχλνπλ θαη λα κελ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ Να είλαη επίθαηξα, εχρξεζηα θαη ιεηηνπξγηθά Να πξνζεγγίδνπλ κε ζπλέπεηα θαη επίγλσζε ηα δηάθνξα ινγηζηηθά γεγνλφηα πνπ πξνθχπηνπλ Να παξέρνπλ αθξηβείο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξηζψξην παξαλνήζεσλ θαη ιαζψλ πνπ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ απφ κηα ελαιιαθηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζηηθά γεγνλφηα, λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα απνθεχγνληαη πεξηπηψζεηο παξαπιεξνθφξεζεο ή απνπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επελδπηψλ Να είλαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγή φρη κφλν γηα ηηο αλεπηπγκέλεο, αιιά θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο θαη επξχηεξα νηθνλνκίεο πκπεξαζκαηηθά, απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζπζηεκάησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ παξνρή αμηφπηζηεο πιεξνθφξεζεο. Αθφκα, δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ρξεκαηννηθνλνκηθήο πεηζαξρίαο, πεξηνξίδεη ηα ελδερφκελα παξαπνίεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο αγνξάο ζηελ εηθφλα πνπ πξνβάιιεη κηα επηρείξεζε αιιά θαη ζην επνπηηθφ ζχζηεκα. 13

15 Αληηζέησο, ε αλεπάξθεηα θαη ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα επηθέξεη αζηάζεηα θαη αβεβαηφηεηα ζηελ αγνξά, ε νπνία θηλεί ηα λήκαηα ησλ θεθαιαίσλ. Έηζη, ην πεξηερφκελν θαη ε πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ δξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ αιιά θαη ζηελ νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, κεηφρσλ, δαλεηζηψλ θαη επελδπηηθνχ θνηλνχ. ΦΑΔΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ Η κεηάβαζε απφ ηα Δζληθά Λνγηζηηθά πξφηππα, ηα νπνία εθαξκφδνληαη επί δεθαεηίεο, ζηα άγλσζηα γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πξνυπνζέηεη κηα πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πέληε θάζεηο. Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο είλαη απαξαίηεην νη επηρεηξήζεηο λα έιζνπλ ζε επαθή θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ φιεο εθείλεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη θαη νη νπνίεο ζα επεξεαζηνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ ΓΛΠ. ηε δεχηεξε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαιχζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα επεξεαζηνχλ αιιά θαη ηελ πξφζζεηε πιεξνθφξεζε πνπ ζα απαηηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα εθηηκήζνπλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία θαη ην θεθάιαηφ ηνπο, θαζψο θαη λα νξίζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαηά ην νπνίν ζα δεκνζηεχζνπλ ηηο πξψηεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα ΓΛΠ. Η Σξίηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο αλαθέξεηαη ζηε ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ ππάξρνληνο θαη ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. θφπηκν είλαη λα εληνπηζζνχλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ππάξρνπζεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη εθείλεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηα ΓΛΠ. ην πιαίζην ηεο ηξίηεο θάζεο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηλίζνπλ ην πψο ζα επεξεαζηνχλ ν κεραληζκφο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ν αληίζηνηρνο πξνγξακκαηηζκφο θαη πξνυπνινγηζκφο πνπ έρνπλ δηελεξγήζεη. 14

16 ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ εθείλνη νη ηξφπνη πνπ ζα θαιχςνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπ ππάξρνληνο θαη ηνπ δηεζλνχο ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα δηάθνξα ηερληθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, φπσο θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα. Δίλαη απαξαίηεην ζηε θάζε απηή νη επηρεηξήζεηο λα δηεπθξηλίζνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο ηελ επίδξαζε ησλ ΓΛΠ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ αγνξά. ηελ πέκπηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο νη επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ λα πινπνηήζνπλ ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ην λέν ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ε ζρεηηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ, θαζψο θαη λα κελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο θαη ιάζε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. ηελ Πέκπηε θάζε, ηέινο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαξηίζνπλ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ην κέηξν πνπ ζέηνπλ ηα ΓΛΠ. Παξάιιεια νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο θαη λα δηνξζψλνπλ ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αηέιεηεο ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο ηνπο ζην δηεζλέο ινγηζηηθφ ζχζηεκα. ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΣΖ ΗΥΤΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ (ΚΝ 2190/1920 ΚΑΗ ΔΓΛ) ΚΑΗ ΣΧΝ ΓΠΥΠ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Με ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ην έηνο 2005, δεκηνπξγήζεθε αλαζηάησζε ζηνλ Διιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν σο πξνο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Δ.Γ.Λ.. θαη ηελ εθαξκνγή πιένλ ησλ ΓΛΠ. Παξφηη δηαλχνπκε πιένλ ην ηξίην έηνο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ, ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην επηρεηξήζεηο,δηαπηζηψλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ινγηζηέο δπζθνιεχνληαη λα ηα εθαξκφζνπλ κε επηηπρία. Γη απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε ηηο βαζηθφηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ΓΛΠ θαη ζην Δ.Γ.Λ., νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 15

17 Γνκή θαη πεξηερφκελν νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ζην ΔΓΛ θαζνξίδεηαη ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξέρεηαη έλα πιήξεο ππφδεηγκα ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, ην νπνίν πξέπεη λα ηεξνχλ φιεο νη αλψλπκεο εηαηξίεο θαη νη ΔΠΔ. Αληίζεηα ζηα ΓΛΠ δελ θαζνξίδεηαη θαλέλα ππφδεηγκα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Παξέρεηαη κφλν ν ειάρηζηνο αξηζκφο ινγαξηαζκψλ πνπ πξέπεη λα παξαηίζεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο απηέο. Λνγηζηηθέο εθηηκήζεηο Γηνίθεζεο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, ε απνηίκεζε ηνπ ζπλφινπ, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε βάζε δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη θαζνξηζκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, ε απνηίκεζε ζρεδφλ φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε βάζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο (π.ρ. εθηίκεζε εχινγεο αμίαο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη θαζνξηζκφο σθέιηκεο δσήο ηνπο γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, εθηίκεζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπο θ.η.ι.). Γηφξζσζε ζεκαληηθψλ ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ Απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία δελ πξνβιέπεηαη ε δηφξζσζε ζεκαληηθψλ ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Αληίζεηα, ζην ΓΛΠ 8 πξνβιέπεηαη φηη ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο κέζσ ηνπ ινγ. «Απνηειέζκαηα εηο λένλ». 16

18 Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, ηα έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο (Λνγ.16) θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη απνζβέλνληαη ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα εληφο 5 εηψλ. Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη ηα έμνδα απηά θαηαρσξνχληαη απ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, εθηφο απφ ηα έμνδα αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ γηα ηελ απφθηεζε κε άκεζσλ εθκεηαιιεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία θεθαιαηνπνηνχληαη, (εθφζνλ ε νηθνλνκηθή κνλάδα επηιέμεη ηελ κέζνδν θεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηφθσλ). Καηαρψξηζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ή ηελ απνηίκεζε ζε επξψ ησλ θάζε είδνπο απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη είηε ζηα έμνδα εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο απνηίκεζεο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ), είηε ζην παζεηηθφ (π.ρ. πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο απνηίκεζεο απαηηήζεσλ ζε μέλν λφκηζκα), είηε ζηα απνηειέζκαηα (π.ρ. ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηίκεζεο ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα). Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη, νη θάζε είδνπο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη απ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο φπσο αλαθέξεηαη ζην ΓΛΠ 21. εθηφο αλ ζπληξέρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο πνπ κπνξεί λα πξνζαπμήζνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο. Απνηίκεζε άπισλ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920, ηα πάγηα ζηνηρεία (γήπεδα, νηθφπεδα, θηίξηα) απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεο, αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε 4 έηε θαη απνζβέλνληαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο απφζβεζεο. Σα άπια ζηνηρεία δελ αλαπξνζαξκφδνληαη θαη απνζβέλνληαη αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. 17

19 Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ ηα άπια θαη πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα απνηηκψληαη ζηηα εχινγεο αμίεο ηνπο θαη απνζβέλνληαη αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο φπσο νξίδνπλ ηα ΓΛΠ 38 θαη 16. Αμία θηήζεο άπισλ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ε αμία ηνπο δηαθαλνλίδεηαη ζην κέιινλ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, αμίαο θηήζεο ησλ άπισλ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη, γεληθά, ην ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο. Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη ε αμία θηήζεο ησλ άπισλ θαη παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ν δηαθαλνληζκφο ηεο αμίαο ηνπο γίλεηαη ζην κέιινλ, είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αληίζηνηρσλ νθεηινκέλσλ δφζεσλ, δειαδή δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηφθνη ησλ δφζεσλ φπσο αλαθέξεη ην ΓΛΠ 16. Καηαρψξεζε δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, νη δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κπνξεί λα θεθαιαηνπνηεζνχλ, εθφζνλ αθνξνχλ ηελ δεκηνπξγία άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αληίζεηα, ζηα ΓΠΥΠ πξνβιέπεηαη φηη νη δαπάλεο έξεπλαο θαηαρσξνχληαη, πάληνηε, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ελψ νη δαπάλεο αλάπηπμεο θεθαιαηνπνηνχληαη ππφ νξηζκέλεο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 38. Απνηίκεζε βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (δψληα δψα ή θπηά) ην ΚΝ 2190/1920 θαη ζην ΔΓΛ δελ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη ζπλεπψο, εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο (δελ δηελεξγνχληαη απνζβέζεηο). Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα αγξνηηθά πξντφληα πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο. Οη κεηαβνιέο απφ 18

20 ηελ απνηίκεζε ζηηο εχινγεο αμίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 41. Λνγηζηηθή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξνβιέπεηαη φηη, ηα αθίλεηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο νπζίαο ηνπ εθκηζζσηή θαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεο ηνπ κηζζσηή. ηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη αθξηβψο ην αληίζεην (θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο νπζίαο ηνπ κηζζσηή θαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεο ηνπ εθκηζζσηή). Χο αμία θηήζεο θαηαρσξείηαη ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ. Λνγίδνληαη απνζβέζεηο ζηα βηβιία ηνπ κηζζσηή, θαζψο θαη ηφθνη κηζζσκάησλ. ηα βηβιία ηνπ εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη αληίζηνηρε ρξεκαηννηθνλνκηθή απαίηεζε φπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 17. Απνηίκεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, νη ζπκκεηνρέο θαη ηα ρξεφγξαθα απνηηκψληαη ζηελ θαη είδνο ρακειφηεξε αμία κεηαμχ αμίαο θηήζεο θαη ηξέρνπζαο αμίαο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη ηα αλσηέξσ αμηφγξαθα θαη γεληθφηεξα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα απνηηκψληαη σο εμήο: 1. Έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία -Γάλεηα θαη απαηηήζεηο -Γηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο (π.ρ νκφινγα, πξνζ. θαηαζέζεηο θ.ιπ.) Απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 2. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία -κεηνρέο γηα θεξδνζθνπία 19

21 -νκφινγα γηα θεξδνζθνπία -παξάγσγα γηα θεξδνζθνπία -ινηπά ζηνηρεία Απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία Οη δηαθνξέο απνηίκεζεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 3. δηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία (δελ ππάξρεη ζαθήο πξφζεζε γηα θεξδνζθνπία) -ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο -ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο -νκφινγα -ινηπά ζηνηρεία Απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία (φηαλ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά ή αμηφπηζηε απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο.) ε αληίζεηε πεξίπησζε απνηηκψληαη ζην θφζηνο κείνλ ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο. Οη δηαθνξέο απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη απ επζείαο ζηε θαζαξή ζέζε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Καηαρψξηζε ηδίσλ κεηνρψλ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, νη ίδηεο κεηνρέο θαηαρσξνχληαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κε ηελ αμία θηήζεο ηνπο θαη παξάιιεια ζρεκαηίδεηαη ηζφπνζν απνζεκαηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα θέξδε ή δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ηνπο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη νη ίδηεο κεηνρέο εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σα θέξδε ή δεκηέο απφ ηελ πψιεζε ηνπο θαηαρσξνχληαη απ επζείαο ζηε θαζαξή ζέζε φπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 32. Δκθάληζε κεξηζκάησλ πξνο ηνπο κεηφρνπο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, ηα πξνηεηλφκελα απφ ην Γ κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε πξηλ αθφκε εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 20

22 Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, ηα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε κφλνλ φηαλ εγθξηζνχλ πξνο δηαλνκή απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο εηαηξείαο (π.ρ. Γ, Γεληθή πλέιεπζε θ.ιπ.) Δκθάληζε επηρνξεγήζεσλ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, νη επηρνξεγήζεηο εκθαλίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαη απνζβέλνληαη ( κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα) αλάινγα ηνπ ρξφλνπ απφζβεζεο ησλ επηρνξεγεζέλησλ παγίσλ. Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη, νη επηρνξεγήζεηο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη εθηφο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε κε ηε κνξθή εζφδνπ επνκέλσλ ρξήζεσλ είηε αθαηξεηηθά απφ ηε ινγηζηηθή αμία θαη απνζβέλνληαη, νκνίσο, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν απφζβεζεο ησλ παγίσλ πνπ έρνπλ επηρνξεγεζεί, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 20. Δκθάληζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, ν θφξνο εηζνδήκαηνο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ. Αληίζεηα, ν θφξνο εηζνδήκαηνο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηα ΓΛΠ, είλαη έμνδν ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, φπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 12. Αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, δελ πξνβιέπεηαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο κειινληηθψλ ρξήζεσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη εηεξνρξνληζκφο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε, απφ ηελ Φνξνινγηθή Αξρή, νξηζκέλσλ εζφδσλ ή εμφδσλ πνπ έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί. Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη ε απεηθφληζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ εηζνδήκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΓΛΠ

23 Καηαρψξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ. ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ δελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά γηα ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ. κσο, απφ ηα άξζξα 42 θαη 43 ηνπ παξαπάλσ ΚΝ, πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο, αθνχ ζε θάζε ρξήζε ινγίδνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ ηελ αθνξνχλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ είζπξαμεο ή πιεξσκήο ηνπο. Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη, ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, δειαδή πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. Έθηαθηα απνηειέζκαηα χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ, έθηαθηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ κε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πψιεζε παγίσλ). Αληίζεηα, ζηα ΓΛΠ πξνβιέπεηαη φηη, έθηαθηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ κφλνλ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. αιινηξηψζεηο παγίσλ, θαηαζηξνθέο). Δκθάληζε θεξδψλ θαηά κεηνρή Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ηνπ ΔΓΛ δελ πξνβιέπεηαη εκθάληζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θεξδψλ θαηά κεηνρή. Αληίζεηα, απφ ην ΓΛΠ 33 πξνβιέπεηαη ε εκθάληζε ησλ θεξδψλ θαηά κεηνρή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Απνπιεζσξηζκφο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο δελ πξνβιέπεηαη απνπιεζσξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηηο Τπεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο. 22

24 Αληίζεηα απφ ην ΓΛΠ 29 πξνβιέπεηαη, αλαιπηηθά, ε κέζνδνο απνπιεζσξηζκνχ ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πίλαθαο κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαη ΔΓΛ, πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη κέξνο ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Αληίζεηα, απφ ηα ΓΛΠ, αληί ηνπ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ, πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη φιεο νη κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Πξνζάξηεκα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 θαζνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αληίζεηα, ηα ΓΛΠ απαηηνχλ ηελ γλσζηνπνίεζε πνιιψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα παξαηίζεληαη ζην Πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη βαζηθφηεξεο πιεξνθνξίεο θαιχπηνπλ ηα εμήο ζέκαηα: Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Καηεγνξίεο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη αμίεο εκθάληζήο ηνπο Πάγηα απνθηεζέληα ή δηαηεζέληα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνηρεία ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ θαη θνηλνπξαμηψλ ηνηρεία ζπλαιιαγψλ ζπλδεφκελσλ κεξψλ ηνηρεία ελνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ Απνηίκεζε απνζεκάησλ απνηίκεζε ινηπψλ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ- Παζεηηθνχ Γηαρείξηζε θηλδχλσλ Αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ Φφξνη εηζνδήκαηνο 23

25 Ίδηα θεθάιαηα Πξνβιέςεηο Έζνδα- έμνδα Παξνρέο ιήμεο εξγαζηαθήο ζρέζεο Πιεξνθνξίεο γηα ηα θέξδε θαηά κεηνρή Οηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ηνκέα Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθνπηφκελεο εθκεηαιιεχζεηο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ Πιεξνθνξίεο γηα ηα βαζηθά ιάζε θαη ηηο κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο Πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο Τπνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνβιέπεηαη φηη γηα λα ππάξρεη ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πιεξνχληαη, γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ, δχν απφ ηα ηξία θαησηέξσ αξηζκεηηθά θξηηήξηα ζε δχν ζπλερφκελεο ρξήζεηο. Μεηά ηηο απαιείςεηο Πξηλ ηηο απαιείςεηο χλνιν Ηζνινγηζκνχ Κχθινο εξγαζηψλ Μέζνο πξνζσπηθνχ (άηνκα) φξνο Αληίζεηα, ζην ΓΛΠ 27 πξνβιέπεηαη φηη, ππάξρεη ππνρξέσζε γηα θαηάξηηζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηα αξηζκεηηθά φξηα ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, αξθεί λα ππάξρεη έιεγρνο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο. 24

26 Απαιιαγή ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ απφ ηελ πιήξε Δλνπνίεζε Απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνβιέπεηαη ε απαιιαγή απφ ηελ νιηθή ελνπνίεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πνπ δελ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεο ελδηαθέξνλ, θαζψο θαη εθείλσλ κε δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ εθείλε ηεο κεηξηθήο. Οη εηαηξίεο απηέο ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Αληίζεηα, ζην ΓΛΠ 27 πξνβιέπεηαη φηη ζηελ νιηθή ελνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο, αλεμαξηήησο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζθνπνχ. Γειαδή, ζηελ ελνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή έρεη ζηελ νπζία ηνλ έιεγρν ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (π.ρ. θεθαιαίνπ, ςήθσλ, δηνίθεζεο θ.ιπ.) Υξφλνο ελνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ πξνβιέπεηαη φηη ε ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο ππνρξέσζεο ηνπο λα πεξηιεθζνχλ ζηελ ελνπνίεζε. Αληίζεηα, ζην ΓΠΥΠ 3 πξνβιέπεηαη φηη ε ελνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αγνξάο. Σξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο (ππεξαμία θαηά ηα ΓΛΠ) Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνβιέπεηαη φηη, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελνπνηνχκελε ζπγαηξηθή εηαηξία θαη ηεο αληίζηνηρεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο, πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο ελνπνίεζεο, ζεσξείηαη, θαηά ηελ ελνπνίεζε, σο δηαθνξά ελνπνίεζεο. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη, επηηξέπεηαη ε θαηαλνκή ηεο δηαθνξάο απηήο ζηα ελνπνηνχκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ζπγαηξηθήο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ππεξαμίεο ζηα ζηνηρεία απηά. Αληίζεηα ζην ΓΠΥΠ 3 πξνβιέπεηαη φηη, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο θηήζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε ελνπνηνχκελε ζπγαηξηθή εηαηξία θαη ηεο αληίζηνηρεο εχινγεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο απηήο, πνπ πξνθχπηεη, θαηά ηελ αγνξά, κεηά ηελ επαλεθηίκεζε 25

27 φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ζηηο εχινγεο (ηξέρνπζεο) αμίεο, ζεσξείηαη θαηά ηελ ελνπνίεζε σο ππεξαμία (Goodwill). Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο (ππεξαμία θαηά ηα ΓΛΠ) Απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνβιέπεηαη ε απφζβεζε ησλ ρξεσζηηθψλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο, είηε εθάπαμ είηε ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρξήζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε έηε. Παξέρεηαη, φκσο ε επρέξεηα ηεο απεπζείαο εκθάληζεο ησλ δηαθνξψλ απηψλ, αθαηξεηηθά ησλ ελνπνηεκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Αληίζεηα, ζην ΓΠΥΠ 3 πξνβιέπεηαη φηη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ ελνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ απνδέρεηαη απφζβεζε θαη είλαη ππνθείκελν ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Η ππεξαμία κεηαθέξεηαη απ επζείαο ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα. Λνγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ εχινγεο θαη ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 3, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο κηαο ελνπνηνχκελεο εηαηξείαο, θαη ηεο αληηζηνίρνπ ινγηζηηθήο αμίαο απνζβέλεηαη θαηά ηελ ελνπνίεζε ησλ παγίσλ κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή πνπ έρεη απνκείλεη. ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, παξφηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνβιέπνπλ θάηη παξφκνην, ζηελ πξάμε ε αλσηέξσ αλαθεξφκελε δηαθνξά θαηαρσξείηαη σο δηαθνξά ελνπνίεζεο. Αλαινγηθή ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 δελ επηηξέπεηαη ε αλαινγηθή ελνπνίεζε. Έηζη ινηπφλ νη θνηλνπξαμίεο ελνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 26

28 Αληίζεηα, κε βάζε ην ΓΛΠ 27 επηηξέπεηαη ε αλαινγηθή ελνπνίεζε ησλ θνηλνπξαμηψλ. Δλνπνίεζε εηαηξεηψλ νξηδνληίνπ νκίινπ Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνβιέπεηαη ε ελνπνίεζε εηαηξεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ εληαία δηνίθεζε (νξηδφληηνο φκηινο εηαηξεηψλ). Αληίζεηα ζην ΓΠΥΠ 3 δελ πξνβιέπεηαη ε ελνπνίεζε ηέηνησλ εηαηξεηψλ. Σξφπνο ππνινγηζκνχ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνβιέπεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα δηακνξθσζέληα ίδηα θεθάιαηα ζην ηέινο θάζε ρξήζεο. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 27, ν ππνινγηζκφο ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο γίλεηαη επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εχινγεο αμίεο ησλ επηκέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ θαηά ηελ αγνξά απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία, εθηφο απφ απηά πνπ αλαινγνχζαλ ζηε κεηνςεθία έζνδα (π.ρ. θέξδε ρξήζεο θ.ιπ.)πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ αγνξά θαη δελ δηαλεκήζεθαλ. Δκθάληζε δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο Απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/1920 πξνβιέπεηαη φηη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο εκθαλίδνληαη ζε ηδηαίηεξν ινγαξηαζκφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. Αληίζεηα, φπσο νξίδεη ην ΓΛΠ 27 ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ζηε θαζαξή ζέζε ησλ ελνπνηνχκελσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ εκθαλίδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ. Δλνπνίεζε ζπγγελνχο επηρείξεζεο Οη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 27

29 Οη δηαηάμεηο ηνπ 2190/1920 νξίδνπλ ηα εμήο: Καηά ηελ πξψηε ελζσκάησζε ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ κε ηελ αληίζηνηρε ινγηζηηθή αμία ηεο. Η δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη θαηαρσξείηαη μερσξηζηά ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ. ηε ζπλέρεηα ε ινγηζηηθή αμία ηεο ζπκκεηνρήο απμάλεηαη ή κεηψλεηαη κε ην πνζφ ηεο ηπρφλ κεηαβνιήο πνπ ζεκεηψζεθε κέζα ζηε ρξήζε ζηα ίδηα θεθάιαηα θάζε ζπγγελνχο επηρείξεζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα ηεο, ζην κέηξν πνπ αλαινγεί ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο ή κείσζεο ηεο παξαπάλσ ινγηζηηθήο αμίαο εκθαλίδεηαη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη ηνπ ελνπνηεκέλνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο κε ην ηίηιν «θέξδε ή δεκηέο ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο». Αληίζεηα, ζην ΓΛΠ 28 πξνβιέπνληαη ηα εμήο: Η ελνπνίεζε ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ζπκκεηνρή θαηαρσξείηαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο θαη ε ινγηζηηθή αμία απμάλεηαη ή κεηψλεηαη γηα λα δείμεη ην κεξίδην ηνπ επελδπηή ζηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ηεο ζπγγελνχο επηρείξεζεο, κεηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο. Σα κεξίζκαηα, πνπ ν επελδπηήο ιακβάλεη απφ ηε ζπγγελή επηρείξεζε, κεηψλνπλ ε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο. Καηά ηελ απφθηεζε ηεο ζπκκεηνρήο, θάζε δηαθνξά(ζεηηθή ή αξλεηηθή), κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ππεξαμία), ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ3. ΣΡΟΠΟΗ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΛΠ Οη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα γηα δεθαεηίεο θαη ζπλεπψο έρνπλ ηαπηίζεη ηηο πνιηηηθέο αιιά θαη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ηνπο κε ηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηα εγρψξηα πξφηππα. Σα πξφηππα απηά έρνπλ γίλεη επξέσο απνδεθηά απφ ηελ ειιεληθή αγνξά θεθαιαίνπ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππάξρνπζεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νηθνλνκίεο, δνκέο, θνπιηνχξα θαη πξαθηηθέο. 28

30 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ηξφπνο εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ ζην ειιεληθφ νηθνλνκηθφ θχθισκα είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ νη ρξήζηεο ηελ εηζθνξά ησλ ΓΛΠ ζηελ πξφνδν ηεο εγρψξηαο αγνξάο θεθαιαίνπ φπσο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα ππάξμεη επξεία απνδνρή θαη αλαγλψξηζε. Η πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ νθείιεη λα γίλεη κε ηελ απαξαίηεηε ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα, δηφηη δηαθνξεηηθά νη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζα εθθξάδνπλ ηελ πξαγκαηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν θαίξην εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθδεισζεί ε ζπκπεξηθνξά θαη ε αληίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ακέζσο κεηά ηελ ελαξκφληζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπο κε ηα ΓΛΠ. Σν νπνίν εξψηεκα αθνξά θπξίσο ην βαζκφ: o Αμηνπηζηίαο ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο o πγθξηζηκφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ίδηνπ νκίινπ o πκκφξθσζεο κε ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ ΓΛΠ. Η έιιεηςε ζπγθξηζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πηζαλφ ελδερφκελν παξαπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ ή ηνπιάρηζηνλ ηελ αδπλακία αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ κε αθξίβεηα θαη πηζηφηεηα, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη αλαζηάησζε ζηηο αγνξέο θεθαιαίνπ. Γηα ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ έλα ηέηνην ελδερφκελν κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθφ, θαζψο ε έιιεηςε ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ε εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνπο επελδπηέο λα αλαζεσξήζνπλ ηηο επελδπηηθέο επηινγέο ηνπο. Σα ΓΛΠ επεξεάδνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ είλαη κεγάινπ κεγέζνπο ζπγθξηηηθά κε ηηο κηθξφηεξεο ζε κέγεζνο επηρεηξήζεηο, θαζψο, νη επηινγέο ηνπο γίλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αληηθείκελν θξηηηθήο απφ επελδπηέο θαη ειεγθηέο θαη επθνιφηεξα έιθνπλ ηελ πξνζνρή ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Σν εξψηεκα πνπ ππνβάιιεηαη είλαη θαηά πφζν νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηε βαξχηεηα ησλ ΓΛΠ, θαζψο ηα ηειεπηαία ζα νδεγήζνπλ ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ηα δηάθνξα ινγηζηηθά κεγέζε. Σα δείγκαηα πνπ έρνπλ δνζεί κέρξη ζηηγκήο δείρλνπλ φηη: Οη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ δηαπηζηψζεη πιήξσο ή έρνπλ ππνηηκήζεη ηηο ζπλέπεηεο ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. Δπνκέλσο, ελδερφκελε θαζπζηέξεζε απφ ηηο 29

31 επηρεηξήζεηο λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αθφκε θαη πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο πφξσλ ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξίεο, εμαηηίαο ηεο πςειήο δήηεζεο πνπ ζα ππάξμεη γηα παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη θαζνδεγεηηθψλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή ησλ ΓΛΠ. Η αξκφδηα αξρή έθδνζεο ησλ ΓΛΠ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζψκαηνο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, πνπ είλαη επξέσο απνδεθηά, ζα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζα απνηεινχλ ηνλ πην δπλαηφ θξίθν ζηελ νηθνλνκηθή ινγηζηηθή. Σα ΓΛΠ, έρνληαο απνθηήζεη δηεζλή αλαγλψξηζε θαη απνδνρή, απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο ινγηζηηθέο κνλάδεο θαη επηδηψθνπλ λα πεξηνξίζνπλ θαη λα εμαιείςνπλ ηελ έιιεηςε επαξθνχο θαη ζπγθξίζηκεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ κπνξεί λα ππάξρεη, φρη κφλν ζην πιαίζην ηεο εγρψξηαο, αιιά θαη ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θεθαιαίνπ. ΓΤΥΔΡΔΗΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ Με ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ηζρχνληνο Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (ΔΓΛ), πνπ ζπληάρζεθε κε βάζε ηελ ηέηαξηε νδεγία ηεο ΔΟΚ, ππήξμαλ έληνλεο αληηδξάζεηο απφ ζνβαξνχο θχθινπο, κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη έλα ηέηνην ελδερφκελν ζα πξνθαινχζε αλαηαξαρέο θαη απνξξχζκηζε φρη κφλν ζηα ινγηζηήξηα ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζε βαζηθέο ζρέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ επεξεάδεη ηελ αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνξείαο θαη απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πνηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, αλαιπηψλ θαη επελδπηψλ. Σα ΓΛΠ επεξεάδνπλ ζπλνιηθά θάζε πιεπξά ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ θνζηνινγηθή θαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ηε δηακφξθσζε ηεο επελδπηηθήο ζηξαηεγηθήο, ην δαλεηζκφ, ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ινγηζηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ην ραξαθηήξα ηεο δηνίθεζεο γεληθφηεξα. Χζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλα δεηήκαηα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαη ηα νπνία απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νκαιά θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ε κεηάβαζε ζην δηεζλέο ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη είλαη ηα παξαθάησ: 30

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΣΔΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΑΒΑΛΑ ΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΔΗΜΔΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2006 ΘΔΜΑ: ΟΗ ΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ Ζ ΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΥΔΗΡΗΜΟ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ - Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ» IAS

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2.

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗΗ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΟΛΗΗΚΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα