10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ"

Transcript

1 Πράσινη Χημεία- Πράσινη Τεχνολογία 10. Ο Ρόινο ηεο Πξάζηλεο Χεκείαο ζηε Βειηίωζε ηωλ Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ Οη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο ζηνλ 21 ν Αηώλα Τα ηειεπηαία 20 ρξφληα, κε ηελ πεηξειατθή θξίζε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε ηερλνινγία ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ή ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο ή πξάζηλε ελέξγεηα) έρεη πξνσζεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Η εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηνπ άλεκνο, ηεο θπθινθνξίαο ησλ λεξψλ, ηεο γεσζεξκίαο, ησλ παιηξξνηψλ ζηηο ζάιαζζεο είλαη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθά θαηλφκελα γηα ηελ παξαγσγή, θπξίσο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη ζρεηηθά «θαζαξέο» κνξθέο ελέξγεηαο, αλαλεψζηκεο θαη «θηιηθέο» ζην πεξηβάιινλ. Σπγρξφλσο δελ απαηηείηαη ελεξγεηαθή παξέκβαζε (εμφξπμε ή θαχζε) θαη δελ παξάγνπλ απφβιεηα, θαπζαέξηα ή ηνμηθέο νπζίεο. Απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη ε αθεηεξία γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο Γε κε ζχγρξνλε αληηκεηψπηζε ησλ πςειψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ βηνκεραληθνχ ηξφπνπ δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 1, Είδε Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέξγεηαο (ΑΠΕ) Οη πην γλσζηέο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη: 3,4 1) Αηνιηθή ελέξγεηα. Φξεζηκνπνηείηαη κε απμαλφκελν ξπζκφ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 2) Ηιηαθή ελέξγεηα. Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο. Τελ ηειεπηαία δεθαεηία Φσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο θαη ζπζζσξεπηέο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα, 3) Υδαηνπηώζεηο. Υπάξρνπλ εδψ θαη δεθαεηίεο ρηιηάδεο πδξνειεθηξηθά ζε φιν ηνλ θφζκν. Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, 4) Γεωζεξκηθή ελέξγεηα. (ζεξκφηεηα απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο κε ξαδηελεξγφ απνζχλζεζε. Δίλαη εθκεηαιιεχζηκε εθεί φπνπ ε ζεξκφηεηα αλεβαίλεη κε θπζηθφ ηξφπν ζηελ επηθάλεηα, 5) Ελέξγεηα από παιίξξνηεο. Δθκεηαιιεχεηαη ηελ αλχςσζε θαη πηψζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο (πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο έιμεο ηεο Σειήλεο θαη Ήιηνπ θαη ιφγσ ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο), 6) Ελέξγεηα από θύκαηα. Δθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο, 7) Ελέξγεηα ηωλ ωθεαλώλ. Δθκεηαιιεχεηαη ηεο δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ζηα δηάθνξα ζηξψκαηα σθεαλψλ θαη ζεξκηθψλ θχθισλ. 157

2 8) Βηνκάδα. Δθκεηάιιεπζε ησλ πδαηάλζξαθεο θπηψλ, θαη απνβιήησλ βηνκεραλίαο, γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο. Βηναηζαλφιε, βηναέξην, βηνληίδει..ρήκα Πάξθν ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ 50 MW θσηνβνιηαϊθψλ ζηελ ηνπνζεζία La Florida (Badajoz), Ιζπαλία, Αλεκνγελλήηξηεο ζε πεξηνρή ηεο Κξήηεο. 158

3 Πξφζθαηε κειέηε (2011) νξγαληζκνχ ηνπ ΟΗΔ, βξήθε φηη ζε παγθφζκηα θιίκαθα νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) αλαπηχρζεθαλ κε ξπζκφ 32% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 θαη έθηαζαλ ζην επίπεδν ησλ 211 δηζεθαηνκκπξίσλ ($) δνιαξίσλ ζε επελδχζεηο. 5 Οη αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο βηνκεραληθέο ρψξεο επελδχνπλ κε απμαλφκελν ξπζκφ ζε ηερλνινγίεο ΑΠΔ νπνπδήπνηε ππάξρνπλ δηαζέζηκα θεθάιαηα θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή. Η Κίλα γηα παξάδεηγκα, επέλδπζε ην δηζεθ. δνιάξηα (28% πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ην 2008) Τν ίδην ζπλέβεθε θαη κε ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Λαηηληθήο Ακεξηθήο, 13 δηζεθ. $ ην 2010 (39% ζε ζρέζε κε ην 2009), ζηε Μέζε Αλαηνιή 5 δηζεθ & (αχμεζε 104%) θαη ζηελ Ιλδία 3,8 δηζεθ. $ (αχμεζε 25%). Σηελ Δπξψπε έγηλαλ επελδχζεηο 35 δηζεθ. $ γηα πάξθα κε αλεκνγελλήηξηεο (κείσζε 22%). Σε Δπξσπατθέο ρψξεο έγηλαλ απμεκέλεο επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά πάξθα κηθξήο έθηαζεο: Γεξκαλία 34 δηζεθ. $ (αχμεζε 132% ζε ζρέζε κε ην 2009), Ιηαιία 5.5 δηζεθ. $ (59%), Γαιιία 2.7 δηζεθ, $ (150%), Τζερία 2,3 δηζεθ $ (163%). 5 Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απμάλνληαη κε αξγφ ξπζκφ ζηηο ΗΠΑ. Τν 2009 νη ΑΠΔ απέδηδαλ ην 8% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ειηαθή θαη αηνιηθή ελέξγεηα απνηεινχλ, πεξίπνπ, 10% ησλ ΑΠΔ. 6 ρήκα Τν 2009, θαηαλνκή ησλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο ΗΠΑ. Οη αλαλεψζηκεο (ή ήπηεο) πεγέο ελέξγεηαο θαηαιακβάλνπλ κφλν ην 8%. Οη ΑΠΔ είλαη Βηνκάδα 50%, Υδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 35%, Αλεκνγελλήηξηεο 9%, γεσζεξκία 5% θαη ειηαθή ελέξγεηα (θσηνβνιηατθά), πεξίπνπ, 1%. Οη Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ην 2008 ζπλέβαιαλ ζην 10,3% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο Τν 2008, ε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ΑΠΔ) ππνινγίζηεθε ζην 10,3% ηεο αθαζάξηζηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ ησλ 27, ζε ζχγθξηζε κε 9,7% ην 2007 θαη 8,8% ην

4 Τν 2009 ε νδεγία γηα ηηο ΑΠΔ θαζνξίζεη επηκέξνπο ζηφρνπο γηα φια ηα θξάηε κέιε, έηζη ψζηε ε ΔΔ ζα επηηχρεη κεξίδην 20% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο έσο ην Οη ελ ιφγσ ζηφρνη ιακβάλνπλ ππφςε ηα δηαθνξεηηθά ζεκεία εθθίλεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ, ην δπλακηθφ ησλ ΑΠΔ θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ. 7 Τα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ήηαλ ην 2010 πνιχ αθξηβά ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα. Μειέηε ηεο Δπξσπατθήο Βηνκεραλίαο Φσηνβνιηατθψλ (European Photovoltaic Industry Association) βξήθε φηη ε παξαγσγή κίαο θηινβαηψξαο (kwh) απφ θάξβνπλν (Γεξκαλία) έρεη θφζηνο 0,9 επξψ, ελψ απφ θσηνβνιηατθά θπκαίλεηαη κεηαμχ 16-0,35 επξψ, αλάινγα κε ην ζχζηεκα θαη ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο. Γειαδή είλαη εμαηξεηηθά αθξηβή αιιά κε ην κέγεζνο θαη λέεο ηερλνινγίεο κπνξεί λα ζπλαγσληζζεί ηηο ζπκβαηηθέο. Η παξαγσγή ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΗΠΑ ζηεξίδεηαη αθφκε κε επξσπατθέο θαη θξαηηθέο επηδνηήζεηο. Πηζηεχεηαη φηη ην θφζηνο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκαηηθά ζα κεηψλεηαη θάζε ρξφλν θαη ην 2020 ζα πεηχρεη λα ζπλαγσληζζεί ηηο άιιεο αλαλεψζηκεο θαη ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 8 Aλ θαη ε δέζκεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαίλεηαη λα είλαη ε πιένλ «πξάζηλε» παξαγσγή ελέξγεηαο, ππάξρνπλ πνιιά ηερλνινγηθά θαη πιηθνηερληθά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ ζε ζπζηήκαηα δηθηχσλ θαη πιηθά πνπ ζα είλαη θηιηθά ζην πεξηβάιινλ. 9,10 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο. Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα Οη αλαλεψζηκεο ή ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο κε ηελ θαηαζθεπή δηθηχσλ, εθκεηάιιεπζεο θαη δηαλνκήο παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο, αιιά θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα Πιενλεθηήκαηα αλαλεώζηκεο πεγώλ ελέξγεηαο Δίλαη πνιχ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνληαο νπζηαζηηθά κεδεληθά θαηάινηπα θαη ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα. Δδψ ε Πξάζηλε Φεκεία θαη Μεραληθή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθφ έξγν, βειηησκέλσλ πιηθψλ, ζπζηήκαηα απνξξχπαλζεο θαη κεησκέλα απνξξίκκαηα. Γελ πξφθεηηαη λα εμαληιεζνχλ πνηέ, ζε αληίζεζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα. Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κηθξψλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαζψο θαη λα απνηειέζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ πνπ επηθξαηεί κέρξη ζήκεξα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηφπνπ πιεζπζκνχ, θαηαξγψληαο ηελ αλάγθε γηα ηεξάζηηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο (θαηαξρήλ γηα ηελ χπαηζξν) αιιά θαη γηα κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Ο εμνπιηζκφο ησλ αλαλεψζηκσλ είλαη απιφο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θαη έρεη κεγάιν ρξφλν δσήο ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο. Δπηδνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο. Αλ θαη νη επηδνηήζεηο ζεσξνχληαη φηη ζα κεησζνχλ ηκεκαηηθά θαζψο ην θφζηνο κεηψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Σην ηκήκα απηφ ε Πξάζηλε Φεκεία θαη 160

5 Μεραληθή έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθφ έξγν θαη λέα πιηθά ψζηε νη αλαλεψζηκεο πεγέο λα ζπλαγσληζζνχλ ηηο ζπκβαηηθέο Μεηνλεθηήκαηα αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέξγεηαο Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρνπλ αξθεηά κηθξφ ζπληειεζηή απφδνζεο, ηεο ηάμεο ηνπ 30% ή θαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο. Σπλεπψο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν αξρηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ζε κεγάιε επηθάλεηα εδάθνπο. Γη' απηφ κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη γηα λα επηβηψζνπλ νηθνλνκηθά επηδνηνχληαη απφ θπβεξλήζεηο γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Αθφκε θαη ζήκεξα (2011) νη ΑΠΔ θαιχπηνπλ κφλν ην 10% πξνο ην παξφλ θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Τo κεηνλέθηεκα απηφ πηζηεχεηαη φηη ζα μεπεξαζζεί ηελ επφκελε δεθαεηία κε λέα πιηθά, έξεπλα θαη επελδχζεηο ζε ηερλνινγηθά δίθηπα θαη εγθαηαζηάζεηο. Η παξνρή θαη απφδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο αιιά θαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη. Τα αλαλεψζηκα απηά ζπζηήκαηα βειηηψλνληαη ζπζηεκαηηθά κε λέεο εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο, λέα πιηθά θαη θαιχηεξα δίθηπα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη δηαλνκήο. Γηα ηηο αηνιηθέο κεραλέο ππάξρεη ε άπνςε φηη δελ είλαη θνκςέο απφ αηζζεηηθή άπνςε θη φηη πξνθαινχλ ζφξπβν θαη ζαλάηνπο πνπιηψλ. Με ηελ εμέιημε φκσο ηεο ηερλνινγίαο ηνπο θαη ηε κειεηεκέλε επηινγή ρψξσλ εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ζε πιαηθφξκεο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα ή ζε πεξηνρέο ρσξίο δέλδξα) απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζρεδφλ ιπζεί ή κεηψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ. Γελ ππάξρεη ηερλνινγηθή εθαξκνγή πνπ λα είλαη 100% «ήπηα» γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα νηθνζπζηήκαηα Γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα ιέγεηαη φηη πξνθαινχλ έθιπζε κεζαλίνπ απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ θπηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απ' ην λεξφ έηζη ζπληεινχλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Τα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα μεπεξαζζνχλ κε λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη «πξάζηλεο» ρεκηθέο δηεξγαζίεο. Η Αηνιηθή ελέξγεηα απμάλεη πνζνηηθά ζηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, αλ θαη ην θφζηνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη αξθεηά κεγάιν, ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε θαη δελ παξάγεη ζπλερή ειεθηξηθή ελέξγεηα (αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ). Οη αλεκνγελλήηξηεο πξνθαινχλ ζφξπβν, είλαη νπηηθά επηβαξπληηθέο γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο πξνθαιείηαη βηνκεραληθή ξχπαλζε. Παιηφηεξα ε αηνιηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ άληιεζε λεξνχ απφ πεγάδηα θαζψο θαη γηα κεραληθέο εθαξκνγέο (π.ρ. ηελ άιεζε ζηνπο αλεκφκπινπο). Έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ειεθηξνπαξαγσγή αιιά ην κέγεζνο (ηεο κεγαιχηεξεο αηνιηθήο θαηαζθεπήο) κπνξεί λα πξνκεζεχζεη θαζεκεξηλά κφλν ηηο αλάγθεο 475 νηθηψλ. Ηιηαθή ελέξγεηα. Φξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο (ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο θαη θνχξλνη) ελψ ε ρξήζε ηεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ έρεη αξρίζεη λα θεξδίδεη έδαθνο, κε ηελ βνήζεηα 161

6 ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. Η Δπξσπατθή Έλσζε πνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην πεηξέιαην θαη θάξβνπλν γηα ην 90% ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εθαξκφδεη κεγάιεο θιίκαθαο επηδνηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ δηθηχσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ρήκα Αλαλεψζηκεο ή αεηθφξεο πεγέο ελέξγεηαο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο βξίζθνληαη ζε κεγάιε άλζεζε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Πνιιέο νξγαλψζεηο Πξάζηλεο Φεκείαο θαη Μεραληθήο (Τερλνινγίαο) πξνσζνχλ ηελ επηκφξθσζε ηερληθψλ, ππαιιήισλ βηνκεραληψλ, ηερλνιφγσλ θαη επηζηεκφλσλ ζε ζέκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο πξάζηλεο ρεκείαο θαη πξάζηλεο κεραληθήο Παξάδεηγκα ACS Summer School on Green Chemistry and Sustainable Energy (2011, McGill University (Montreal, Canada). Φσξίο δίδαθηξα θαη κε επηδφηεζε ηεο κεηαθνξάο θαηνηθίαο θαη ηξνθήο Σπφλζνξεο ηνπ θαινθαηξηλνχ ζρνιείνπ. 162

7 10.4. Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο, Πξάζηλε Χεκεία θαη Πξάζηλε Μεραληθή Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη δεδνκέλεο αιιά φιεο επηδέρνληαη κεγάιεο βειηηψζεηο ζε απφδνζε θαη πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Τα λέα πιηθά, νη λεφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ επηηπγράλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ λαλνθαηάιπζε θαη κε βην-ελεξγέο επηθάλεηεο έρνπλ επηηειέζεη ζεκαληηθά άικαηα ζηελ κεηαηξνπή δηαθφξσλ απιψλ πιηθψλ ή ξχπσλ ζε ελέξγεηα. ρήκα Η λαλνθαηάιπζε, νη βηνεπηθάλεηεο θαη άιιεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ κεηαηξνπή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Πξφζθαηε έξεπλα (Samorjai GA et al, JACS, 2009) ππνγξακκίδεη ηηο πξνφδνπο ζηελ λαλνθαηάιπζε θαη ζηηο βηνεπηθάλεηεο γηα ηελ κεηαηξνπή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαη ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε πξάζηλεο ρεκεία θαη νη εθπιεθηηθέο ηερληθέο (scanning tunneling microscopy, sum frequency generation (SFG) vibrational spectroscopy, time-resolved Fourier transform infrared methods, and ambient pressure X-ray photoelectron spectroscopy) πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπιεθηηθή πξφνδν ηεο λαλνθαηάιπζεο. 14 Μεγάιεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη λέα πιηθά ζηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ κεηψζεη δξακαηηθά ην θφζηνο θαη έρνπλ βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο «θαζαξήο» ειηαθήο ελέξγεηαο. Η Πξάζηλε Φεκεία θαη Πξάζηλε Μεραληθή έρνπλ ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο βειηηψζεηο απηέο αιιά θαη κία ζεηξά απφ λέεο αλαθαιχςεηο θαη πιηθά Η ηερλνινγία ησλ θπςειίδσλ θαπζίκνπ ή ειεθηξνρεκηθφ ζηνηρείν θαχζεο (fuel cells), φπσο ε θπςειίδα πδξνγφλνπ πνπ ζεσξείηαη ν απνδνηηθφηεξνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηνπ πδξνγφλνπ ζηελ απηνθίλεζε, είλαη κία πξάζηλε ηερληθή κε πνιιέο πξννηπηθέο. 21 Η ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή θξίζε ηνπ πιαλήηε έρεη επηηαρχλεη ηελ αλαδήηεζε απνδνηηθψλ θαη ήπησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή εξγάδνληαη θαη εξεπλνχλ ρηιηάδεο εξεπλεηηθά θέληξα θαη παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα. Αιιά ζπγρξφλσο απφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηηο λέεο ηερλνινγίεο έρεη εηζαρζεί θαη ε έλλνηα ηεο αλαλεψζηκεο πεγήο, ηεο πξάζηλεο ρεκείαο θαη κεραληθήο θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηνπο

8 Παξάιιεια, αλαιπηέο θαη ηερλνιφγνη θαηαγξάθνπλ ηηο ηάζεηο θαη ηηο λέεο εθαξκνγέο, θαζψο θαη ηε κειινληηθή εμέιημε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ηηο ζεκεξηλέο ηάζεηο θαη ηηο δηαρξνληθέο εμειίμεηο. 26,27 Η Ακεξηθαληθή Φεκηθή Δηαηξεία, Green Chemistry Institute, δηνξγαλψλεη ην 2011 ην 15 ν ζπλέδξην γηα Πξάζηλε Φεκεία θαη Μεραληθή. Έλα απφ ηα ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο Πξάζηλεο Φεκείαο θαη ηεο Πξάζηλεο Μεραληθήο κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο Τν Σπλέδξην ηνπ 2011 έρεη ηίηιν : 15 th Annual Green Chemistry and Engineering Conference Global Challenges, Greene Chemistry Solutions Έλα απφ ηα ζέκαηα ζηα νπνία επηθεληξψλνληαη νη δηαιέμεηο ζα είλαη Session: Green Chemistry Approaches to Renewable Energy Green chemistry is having an impact on renewable energy including the use of earth, abundant materials and efficient catalyzed processes for energy storage, solar energy and fuels, and hydrogen storage, production and utilization. Οη εξγαζίεο ζα επηθεληξψζνπλ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηηο πεξηνρέο: 1) Biomass conversion to fuels; 2) Solar energy harvesting and conversion; 3) Energy storage in batteries, supercapacitors and chemical bonds; 4) Hydrogen production, storage and utilization. Απφ ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ θαίλεηαη φηη ε Πξάζηλε Φεκεία θαη ε Μεραληθή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζε ζέκαηα βηνκάδαο θαη κεηαηξνπήο ζε ρξήζηκα βηνθαχζηκα, ζε ζέκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο, ηφζν ζηε ζπιινγή ηεο θαη ζηε κεηαηξνπήο ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζε ζέκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζε κπαηαξίεο, ππεξζπζζσξεπηέο θαη ρεκηθέο ελψζεηο θαη ζηελ παξαγσγή, απνζήθεπζε θαη ρξήζε πδξνγφλνπ σο «πξάζηλνπ» θαπζίκνπ. ρήκα Τν 15 ν ζπλέδξην Πξάζηλεο Φεκείαο θαη Μεραληθήο ηεο Ακεξηθαληθήο Φεκηθήο Δηαηξίαο-Ιλζηηηνχην Πξάζηλεο Φεκείαο (2011) ήηαλ αθηεξσκέλν ζηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηεο ρεκείαο θαη ηερλνινγίαο 164

9 10.5. Πξάζηλε Χεκεία θαη ν Ρόινο ηεο ζηελ Εμνηθνλόκεζε Νεξνύ θαη ζηελ Αλαθύθιωζε Η Παγθφζκηα θξίζε γηα θαζαξφ πφζηκν λεξφ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηνπ πιαλήηε Γε ηνπ 21 νπ αηψλα. Η θξίζε έρεη απισζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε πνιιέο ρψξεο θαη ε ιεηςπδξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη εθξεθηηθέο θαηαζηάζεηο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Η θξίζε ηνπ γιπθνχ λεξνχ είλαη αλαγλσξηζκέλν δηεζλέο πξφβιεκα απφ ηνλ ΟΗΔ θαη ζην επίθεληξν πνιιψλ ηερλνινγηθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ρήκα Παγθφζκηνο ράξηεο κε ηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα λεξνχ. Η Υπνζαράξηα Αθξηθή θαη νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο έρνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα κε ηελ έιιεηςε λεξνχ. Δπίζεο, πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο θαη ηκήκα ηεο Απζηξαιίαο έρνπλ νμχηαην πξφβιεκα ιεηςπδξίαο Απφ ην 2001, ν ΟΟΣΑ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θαη Σπλεξγαζίαο, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development) πνπ θαιχπηεη ηηο πην αλεπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε, είρε πξνζδηνξίζεη φηη κεηά απφ ηε γεσξγία (πνπ θαηαλαιψλεη κεηαμχ 56-75% ηνπ γιπθνχ λεξνχ, ε βηνκεραλία έξρεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζηε δεχηεξε ζέζε κε 20-22%. Η ρεκηθή βηνκεραλία ηδηαίηεξα έρεη ηελ πξψηε ζέζε κε 43%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ βηνκεραλία κεηάιισλ 26% θαη ηε βηνκεραλία ραξηνπνιηνχ θαη ράξηνπ κε πνζνζηφ 11% ζε θαηαλάισζε λεξνχ. 31 Σην ζέκα ηεο επάξθεηαο πφζηκνπ λεξνχ, αλαθχθισζεο, εμνηθνλφκεζεο γηα ηε γεσξγία, θαη πξνζηαζία ησλ πεγψλ, ε πξάζηλε ρεκεία θαη ε πξάζηλε κεραληθή κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Η Πξάζηλε Φεκεία θαη Μεραληθή κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ εξεπλεηηθά ψζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ε ρξήζε λεξνχ απφ ηε ρεκηθή βηνκεραλία, ζηε γεσξγία θαη αζηηθέο πεξηνρέο, 165

10 αιιά θαη ζπγρξφλσο γηα λα βειηησζνχλ νη κέζνδνη αλαθχθισζεο, θαη αθαιάησζεο. 31 Global water use in 2005 ρήκα Η θαηαλάισζε γιπθνχ λεξνχ ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο έρεη απμεζεί δξακαηηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Τν 70% ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο (ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ είλαη 80-85%), ην 2% απφ ηε βηνκεραλία θαη πεξίπνπ ην 8% γηα νηθηαθή ρξήζε. Η Πξάζηλε Φεκεία κε ηηο αξρέο πνπ έρεη ζέζεη ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζε πνιιά πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θαη ηδηαίηεξα ζηε πξνζηαζία ηνπ γιπθνχ λεξνχ πνπ είλαη κία πνιχηηκε πινπηνπαξαγσγηθή πεγή γηα ηνλ πιαλήηε Γε. Πνιπάξηζκεο έξεπλεο θαη κειέηεο έρνπλ αθηεξσζεί ζηε κείσζε θαηαλάισζεο λεξνχ γηα βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, γηα αζηηθή θαη αγξνηηθή ρξήζε. Σπγρξφλσο, ε πξάζηλε ρεκεία θαη κεραληθή επηθεληξψλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηνλ ηερλνινγηθφ 166

11 εμνπιηζκφ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο αλαθχθισζεο Η ρεκηθή βηνκεραλία ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ηδηαίηεξα γιπθνχ λεξνχ, έρεη επηηχρεη λα εθαξκφζεη ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηεξγαζία κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ..η Πξάζηλε Φεκεία θαη Πξάζηλε Μεραληθή έρνπλ επηηχρεη ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ ηφζν γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ αιιά θαη ζηελ αλαθχθισζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ βηνκεραληθνχ λεξνχ Τν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ρεκηθέο βηνκεραλίεο κε ηε λεξφ (θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε ησλ ζσιελψζεσλ θαη ζηηο ρεκηθέο δηαιχζεηο θαη αληηδξάζεηο) είλαη ε δηάβξσζε ησλ κεηαιιηθψλ ηκεκάησλ θαη ην αληηκεηψπηδαλ κε αληηδηαβξσηηθέο ρεκηθέο νπζίεο (tolytriazole, TTA) πνπ εθηφο απφ ηα ηερληθά πξνβιήκαηα ήηαλ επηθίλδπλεο ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, νη ρεκηθέο βηνκεραλίεο ρξεηάδνληαλ λα θαηεξγαζζνχλ ηα αησξνχκελα ζηεξεά θαη ξχπνπο απφ ην λεξφ. Τα ηειεπηαία ρξφληα δηάθνξεο ρεκηθέο εηαηξείεο αλέπηπμαλ λέα αληηδηαβξψηηθα πιηθά (φπσο ην Bricorr-288 ηεο Albright & Wilson American, θαη ην Stabrex απφ ηελ Nalco Chemical Co,). Τα πιηθά απηά είλαη ιηγφηεξν ηνμηθά θαη βηνδηαζπψκελα. 32 Η Βηνκεραλία ραξηνπνιηνχ θαη ράξηνπ είρε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηαλάισζεο λεξνχ γηα ηελ νμείδσζε θαη δηαρσξηζκφ ιηγλίλεο απφ ηελ θπηηαξίλε. Τα ηειεπηαία ρξφληα λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη λένη νμεηδσηηθνί παξάγνληεο (φδνλ, ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ, θαηαιπηηθέο δηεξγαζίεο κε polyoxometalates). Δπίζεο, ε ιεχθαλζε (paper bleaching) ηνπ ράξηνπ γίλεηαη πιένλ κε φδνλ θαη απνθεχγεηαη ε xξήζε ρισξίνπ πνπ δεκηνπξγνχζε δηνμίλεο θαη ρισξνθαηλφιεο Η βηνκεραλία κηθξνυπνινγηζηψλ θαη θαηαζθεπή ησλ εκηαγσγψλ (semiconductors, microchip) είλαη γλσζηφ φηη ρξεζηκνπνηεί ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ θαηά ηε βηνκεραληθή πνιιψλ ζηαδίσλ δηεξγαζία. Τα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εκηαγσγψλ (κηθξνηζίπ) θαη ησλ κεραλεκάησλ αληηθαηέζηεζαλ ηηο παιαηέο ηερληθέο (λεξφ θαη επηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο) κε ππεξθξίζηκν πγξφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO 2 ) Η βηνκεραλία πνπ θαηαλαιψλεη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ είλαη ε βηνκεραλία δέξκαηνο ηφζν ζηελ θαηεξγαζία φζν θαη ζην θηλίξηζκα ησλ δεξκάησλ. Τα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ επηηεπρζεί ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ ζηα δηάθνξα βηνκεραληθά ζηάδηα κε λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη ε αλαθχθισζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ λεξνχ. 45 Οη βηνκεραλίεο αλάπηπμεο θσηνγξαθηθψλ θίικ θαη ε θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία είλαη δχν βηνκεραλίεο κε κεγάιε θαηαλάισζε λεξνχ, αιιά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ηε ρξήζε λεξνχ ζηα βηνκεραληθά ζηάδηα ησλ παξαγσγηθψλ δηεξγαζηψλ. Η απνκάθξπλζε ηνπ αξγχξνπ (απφ ηηο έθπιπζε ησλ θίικ) επηηπγράλεηαη κε θσηνθαηαιπηηθή κέζνδν. 46,47 Η βηνκεραλία επεμεξγαζίαο κεηάιισλ θαη κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ είλαη επίζεο έλαο άιινο ηνκέαο κε κεγάιε ρξήζε λεξνχ θαη παξαγσγήο πδάηηλσλ απνβιήησλ πνπ απαηηνχλ θαζαξηζκφ θαη αλαθχθισζε. Η πξάζηλε ρεκεία έρεη πεηχρεη αξθεηέο αιιαγέο ζηηο ηερλνινγηθέο δηεξγαζίεο κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηθξφηεξσλ πνζνηήησλ πδαηηθψλ απνβιήησλ. 32 Τελ ηειεπηαία δεθαεηία ε απνιχκαλζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ κε λέεο ηερληθέο (εθηφο ηεο ρισξίσζεο θαη άιισλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 167

12 εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο) έρεη γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κε πξαθηηθέο πνπ επηηεχρζεθαλ κεηά απφ ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο γηα «πξάζηλεο» κεζφδνπο, φπσο ειηαθή παζηεξίσζε (solar pasteurization), αθαιάησζε κε κεκβξάλεο, θπζηθή δηήζεζε θαη ειηαθή απφζηαμε (solar distillation). 48 Η Πξάζηλε Φεκεία θαη Μεραληθή κπνξνχλ λα παίμνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ θαη ηε πνηφηεηά ηνπ, ηφζν γηα βηνκεραληθή ρξήζε φζν θαη γηα θαηαλάισζε ζε αζηηθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζηε αλαθχθισζή ηνπ. 49,50 Οη ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο έρνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πεγψλ θξέζθνπ λεξνχ θαη αληηκεηψπηζεο πεξηφδσλ ιεηςπδξίαο. Τν πξφζθαην ζπλέδξην ζηελ Αζήλα (Advancing Non Conventional Water Resources Management in the Mediterranean, Athens 14-15/9/2011, Global Water Partnership Mediterranean) παξνπζίαζε ηηο δηάθνξεο πεγέο κε ζπκβαηηθψλ πεγψλ χδαηνο θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, φπσο αθαιάησζεο [desalination, ηδηαίηεξα κε ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη κε ηερληθέο φπσο αληίζηξνθε ψζκσζε, (reverse osmosis)], αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνχ πνπ έρεη ππνζηεί ηξηηνγελή θαζαξηζκφ (reuse of waste water after treatment), ζπιινγή βξφρηλνπ λεξνχ κε δεμακελέο θαη θξάγκαηα (rainwater harvesting), αλαθχθισζε λεξνχ απφ γεσξγηθή ρξήζε (recycling of agricultural water run-off), κεηαθνξά λεξνχ απφ δηάθνξεο ιεθάλεο απνξξνήο (inter-basin transfers). Σην ζπλέδξην παξνπζηάζζεθαλ ηα θπξηφηεξα ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα ησλ κε ζπκβαηηθψλ πεγψλ λεξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σε πνιιά απφ ηα ηερλνινγηθά ζέκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ε Πξάζηλε Φεκεία θαη Μεραληθήο κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν

13 Βηβιηνγξαθία Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο θαη Πξάζηλε Χεκεία 1. Johansson TB, Kelly H, Reddy AKN, Williams RH, Burnham L (Eds). Renewable Energy Sources for Fuels and Electricity. Island Press, New York, 1993; UNEP/IPCC. Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Main Report. UNEP publishing, New York, Twidell J, Weir AD. Renewable Energy Sources. Taylor and Francis, London, Boyle G. Renewable Energy: Power for Sustainable Future. Oxford University Press (for the Open University), Oxford, Armstrong L. Towards sustainable energy future: realities and opportunities. Review. Philos Transact A Math Phys Eng Sci 369: , United Nations. Environment Programme. The Global Trends in Renewable Energy Investment 2011 (report was prepared for the UN by Bloomberg New Energy Finance). BBC report Geology.Co. Trends in renewable energy production and consumption in the USA (http://geology.com/articles/renewable-energy-trends/). 7. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources (http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/ pdf) 8. EURACTIVE. European solar power to be competitive by 2020, days lobby. (www.euractive.com/en/climate-environment/european-solar-powercompetitive-2020-lobby-news ?utm_s). 9. Grossmann WD, Grossmann I, Steininger K. Indicators to determine winning renewable energy technologies with application to photovoltaics. Environ Sic Technol 44(13): , Fthenakis VM, Kim HC, Alsema E. Emissions from photovoltaics Life Cycle. Environ Sci Technol 42(6): , Hick M. Advantages and disadvantages of renewable energy. Renewable Energy Today (http://renewableenergy-today.com) 12. Rigel M. Fostering the use of renewable energies in the European Union: the race between feed-in-tariffs and green certificates. Renewable Energy 31(1): 1-17, Schilling MA, Esmundo M. Technology S-curves in renewable energy alternatives: analysis and implications for industry and government. Energy Policy 37(5): , Samorjai GA, Frei H, Park JY. Advancing the frontiers in nanocatalysis, biointerfaces, and renewable energy conversion by innovations of surface techniques. J Am Chem Soc 131(46): , Raugei W, Frankl P. Life cycle impacts and costs of photovoltaic systems: Current state of the art and future outlooks. Energy 34: , Curtright AE, Apt J. Character of power output from utility-scale photovoltaic systems. Progr Photovoltaics Res Appl 16: , Peter M. Towards sustainable photovoltaics: the search for new materials. Review. Philos Transact A Mat Phys Eng Sci 369: , Gratzel M. Solar energy conversion by dye-sensitized photovoltaic cells. Inorg Chem 44(20): ,

14 19. Liu Q, Yu G, Liu JL. Solar radiation as large-scale resource for energyshort world. Energy Environ 20(3): , Subbiah J, Beaujuge PM. Efficient solar cells via a chemical polymerizable donor-acceptor heterocyclic pentamer. Appl Mater & Interf 1(6): , Martin KE, Kopasz JP, McMurphy KW. Status of fuel cells and the challenge facing fuel cell technology today. In: Fuel Cell Chemistry and Operation. ACS Symposium Series, Vol. 1040, ACS Publications, Washington DC, (April) 2010, Chapter 1, pp Armand M, Tarascou J-M. Building better batteries. Nature 451: , Jensen SH, Larsen PH, Morgensen M. Hydrogen and synthetic fuel production from renewable energy sources. Int J Hydrogen Energy 32(15): , Poliakoff M. Licence P. Sustainable technology: green chemistry. Nature 450: , Tsoutsos T, Frantzeskaki N, Gekas V. Environmental impacts from the solar energy technologies. Energy Pol 33: , REN21. Renewable Global Status Report: 2009 Update. In Report for the Renewable Energy Policy. Network for the 21 st Century. REN21, Secretariat, Paris, DeVries BJM, van Vuuren DP, Hoogwjk MM. Renewable energy sources: their global potential for the first half of the 21 st century at a global level: An integrated approach. Energy Pol 35: , Βηβιηνγξαθία εμνηθνλόκεζεο λεξνύ 28. Gleick PH, Palaniappan M, Monkawa M, Morrison J, Cooley S. The World s Water The Biennial Report on Freshwater Resources. Island Press, Washington DC, Pearce F. When the Rivers Run Dry: Water-The Defining Crisis of the Twenty-first Century. Beacon Press, Boston, MA, Barlow M. Blue Covenant: The Global Water Crisis and the Coming Battle for the Right to Water. New Press, New York, OECD Environmental Outlook for the Chemical Industry. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD Publications, Paris, (www.oecd.org/ehs). 32. Hjeresen DL. Green chemistry and the global water crisis. Pure Appl Chem 73(8): , Hjeresen DL. Green chemistry: the impact on water quality and supplies. Chapter 2. In: Norling P, Wood-Black F, Masciangioli TM (Eds). Water and Sustainable Development: Opportunities for the Chemical Sciences: A Workshop Report to the Chemical Sciences Roundtable. National Research Council, The National Academies Press, Washington DE, Rainharvest CO. Water Rhapsody: re-thinking water. Global water shortages threatening grain harvests (www.rainharvest.co.za). 35. Hodgdon S. Boosting investments in clean water technologies. A Clean Technology White paper from Brodeur Partners and Beaupre (www.beaupre.com). 170

15 36. Lens P, Pol LH, Wilderer P, Asano T (Eds). Water Recycling and Reuse Recovery in Industry: Analysis, Technologies and Implementations. IWA publishing (International Water Association), London, Edwards JD. Industrial Wastewater Treatment. A Guidebook. CRC Press, Boca Raton, FL, Mann JG, Liu YA. Industrial Water Reuse and Wastewater Utilization. McGraw-Hill, New York, Collins TJ, Hall JA, Vuocolo LD, et al. The activation of hydrogen peroxide for selective, efficient wood pulp bleaching. In: Anastas PA, Turdo P(Eds). Green Chemistry: Challenging Perspectives. Oxford University Press, Oxford, 2000, pp Collins TJ. Papermaking: green chemistry through the mill. Nature 414: , Horwitz CP, Collins TJ, Spatz J, et al. Iron-TAML catalysts in the pulp and paper industry. ACS Symposium No. 921, ACS publications, Washington DC, 2006, pp Zhou H, Fang J, Yang J, Xie X. Effect of supercritical CO 2 on surface structure of PMMA/PS blend thin films. J Supercrit Fluids 26(2): , Weibel GL, Ober CK. An overview of supercritical CO 2 applications in microelectronic processing. Microelectr Eng 65(1-2): , O Neil A, Watkins JJ. Green chemistry in the microelectronics industry. Green Chem 6: , Rao JR, Chandrababu NK, Muralidharan C, et al. Recouping the wastewater: a way forward for cleaner leather processing. J Cleaner Prod 11(5): , Huang M, Tso E, Patye AK. Removal of silver in photographic processing waste by TiO 2 -based photocatalysis. Environ Sci Technol 30(10): , Constable DJC, Dunn PJ, Hayler JD, et al. Key green chemistry research areas- a perspective from the pharmaceutical manufacturers. Green Chem 9: , Chittaranjan R, Ravi J (Eds). Drinking Water Treatment. Focusing on Appropriate Technology and Sustainability. Springer, Berlin, Ghernaout D, Ghernaout B, Naceur MW. Embodying the chemical water treatment in the green chemistry- A review. Desalination 271(1-3):1-10, Balzani V, Armardi N. Energy for a Sustainable World. Wiley-VCH, Weinheim, Global Water Partnership-Mediterranean (GWP M) Regional Conference on Advancing Non-Conventional water Resources Management in the Mediterranean. Athens, September, Proceedings. (www.gwpmed.org) 171

16 Βηβιία γηα ηελ Παγθόζκηα Κξίζε ηνπ Νεξνύ Solomon S. Water: The Epic Struggle for Wealth, Power and Civilization. Harper, New York, 2010 Niemeyer M. Water: The Essence of Life. Duncan Baird, London, De Villiers M. Water: The Fate of Our Most Precious Resource. Houghton Miffin, Boston, MA, Pearce F. When Rivers Run Dry: Water, the Defining Crisis of the Twenty-First Century. Beacon Press, Boston, MA,

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ:ΠΗΓΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε. Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ

Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε. Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Οηθνλνκηθνηερληθή Αλάιπζε Ζ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, βηνληίδει θαη θσηνβνιηαηθώλ Γηαλλάθεο Αξηζηνηέιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus

EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus EU energy policy Strategies for renewable energy sources in Cyprus Dr. Andreas Poullikkas Electricity Authority of Cyprus 0 Contents Future energy systems Strategies for RES Towards 2020 Post 2020 - Towards

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σατινίδης Σσμεών Απάνηηζη.

Σατινίδης Σσμεών Απάνηηζη. Σατινίδης Σσμεών Σα βηνθαχζηκα είλαη ην κφλν θαηάιιειν δηαζέζηκν ππνθαηάζηαην ηεο βελδίλεο θαη ηνπ ληήδει ζηηο κεηαθνξέο. Βηνθαχζηκα φπσο ην βηνληήδει θαη ε βηναηζαλφιε ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα αλακεκηγκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Χ ΚΑΤΙΜΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:Κνο ΣΙΧΛΗ ΠΤΡΟ πνπδαζηήο:ανασαιαγη

Διαβάστε περισσότερα

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia

μ., μ μ. μ 10% μ μ μ μ μ (SWRO),, KWinana, μ, μ μ 21:. 17% μ : Desalination in Western Australia μ., μ 2012 200. μ. μ μ μ, 10% μ μ,, μ μ μ μ, μ μ,. μ μ (SWRO),, KWinana, μ 21:. 17% μ μ μ. : Desalination in Western Australia μ 2006 μ μ μ 33 μ μ μ. μ μ,. μ μ, μ μ SWRO. μ 22: μ μ Degremont, μ μ μ (SWRO),,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ»

«ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΩΝ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΗΔΘΝΔΗ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «ΟΗ ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ» Ζιέθηξα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 2013 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΠΣΠ ΘΑΗ EΛΔΟΓΔΗΑ Σελίδα 2 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΥΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤ ΟΡΙΜΟ Ζ Ηζρχο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ηεο θπζηθήο. Δίλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ποσδαζηές: Ανδριανός Εσάγγελος Ζάλιαρης Χρήζηος Καθηγηηής: Δρ. Ανηωνιάδης Πανηελής 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ. Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο. Πκήκα Θνγηζηηθήο. Νηπρηαθή Γξγαζία ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΜ ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΜ ΖΔΞΡΙΑ ΗΑΒΑΘΑΟ Ορνιή Δηνίθεζεο θαη Μηθνλνκίαο Πκήκα Θνγηζηηθήο Νηπρηαθή Γξγαζία Αλαλεώζηκεο Νεγέο Γλέξγεηαο θαη ε Γθαξκνγή ηνπο ζηνλ Πνπξηζηηθό Πνκέα Ρπνβιεζείζα ζηνλ Ηαζεγεηή Οθαξβαηζφπνπιν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε

www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε www.litusgo.eu LitusGo Εγρεηξίδην Ελφηεηα 19 Δλέξγεηα: θαηαλάισζε θαη δηαρείξηζε Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy ν έξγν ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Επξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον

Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλασ Σχολι Τεχνολόγων Εφαρμογών Τμιμα Τεχνολογίασ Πετρελαίου & Φυςικοφ Αερίου Πτυχιακι Εργαςία Βιοαέριο: Μία ενέργεια για το μέλλον του Μπογιατηι Τηανι Α.Ε.Μ.: 2734 Επιβλζπουςα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ»

ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: «Διαχείριςη φυςικών πόρων για παραγωγή ενέργειασ» ` Σποσδαστές: Δμπλιούκ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΔΩ ΓΤΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΠΑΞΔΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα