Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ για το έτος 2011 Το Ενηµερωτικό ελτίο εκδόθηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί ηµόσιας Προσφοράς & Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ηµοκρατίας Λευκωσία 22 Μαΐου 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου 1.1 Εισαγωγή Υπεύθυνοι σύνταξης Λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος 3 2 Πληροφορίες σχετικά µε την Τράπεζα 2.1 Ιστορικό ραστηριότητες/προϊόντα 6 3 Μετοχικό και δανειακό κεφάλαιο 3.1 Εξέλιξη εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου Μετοχική δοµή Κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ανειακό κεφάλαιο ιοικητικό Συµβούλιο, διεύθυνση και οργανόγραµµα 4.1 ιοικητικό Συµβούλιο ιεύθυνση Οργανόγραµµα Ανθρώπινο δυναµικό 17 5 ιαχείριση κινδύνων και σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 5.1 Πιστωτικός κίνδυνος Λειτουργικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος ρευστότητας Ενταση ανταγωνισµού Κίνδυνοι που σχετίζονται µε πολιτικούς,οικονοµκούς, κανονιστικούς και άλλους συναφείς Παράγοντες Εταιρική διακυβέρνηση 19 6 Ανακοινώσεις για την περίοδο µέχρι

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1.1 Εισαγωγή Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη, τις δραστηριότητες, και προοπτικές της USB BANK PLC («η Τράπεζα»). Επίσης µε βάση την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου του 2005 [Ν.114(Ι)/2005] και άρθρο 27 του Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατίθενται όλες οι πληροφορίες οι οποίες δηµοσιεύτηκαν ή κατέστησαν διαθέσιµες στο κοινό κατά την περίοδο µέχρι Υπεύθυνοι Σύνταξης Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ανδρέας Θεοδωρίδης, Γραµµατέας/Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος 1.3 Λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος Η Τράπεζα ελέγχεται από εξωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι είναι ο ελεγκτικός οίκος Deloitte Ltd. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.1 Ιστορικό Η Τράπεζα έχει τις ρίζες της, στην κατεχόµενη Γιαλούσα, όπου το 1925 ιδρύθηκε το Ταµιευτήριο Αιγιαλούσα Λίµιτεδ, µια από τις πρώτες εγγεγραµµένες εταιρίες στην Κύπρο µε αριθµό εγγραφής ΗΕ10 και ασχολείτο µε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι εργασίες της Τράπεζας διακόπηκαν το 1974 µε την Τουρκική Εισβολή. Η Τράπεζα επαναδραστηριοποιήθηκε το 1990 στη Λευκωσία. Η Τράπεζα λειτουργεί µε άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπόκειται στο ρυθµιστικό και εποπτικό έλεγχο της αρµόδιας Αρχής. Μετά την απόκτηση του 30% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από την Universal Life το 1996, η Τράπεζα µετονοµάστηκε σε Universal Savings Bank Limited, ενώ µε την έκδοση της άδειας άσκησης τραπεζικών εργασιών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το 1997, η Τράπεζα µετονοµάστηκε σε Universal Bank Ltd. Toν Ιανουάριο του 2009 και κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Τράπεζα µετονοµάστηκε σε USB BANK PLC. 3

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (συνέχεια) Οι σηµαντικότεροι σταθµοί στην ιστορία της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:- Έτος Σταθµός/εξέλιξη 1925 Ίδρυση στη Γιαλούσα του Ταµιευτηρίου Αιγιαλούσα Λίµιτεδ, µια από τις πρώτες εγγεγραµµένες δηµόσιες εταιρίες στην Κύπρο Οι δραστηριότητες διακόπηκαν προσωρινά λόγω της Τουρκικής εισβολής Μετά την Τουρκική Εισβολή, η Τράπεζα επαναδραστηριοποιείται στη Λευκωσία υπό την επωνυµία Ταµιευτήριο Αιγιαλούσα Λίµιτεδ ως Εξουσιοδοτηµένο Οικονοµικό Ίδρυµα κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Η Universal Life εξαγοράζει το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η Τράπεζα µετονοµάζεται σε Universal Savings Bank Limited Έκδοση της Άδειας Άσκησης Τραπεζικών Εργασιών από την Κεντρική Τράπεζα γεγονός που καθιστά τη Universal Bank την 4η Κυπριακή Τράπεζα µε άδεια εργασιών στην Κύπρο Η Κεντρική Τράπεζα παραχωρεί στην Τράπεζα πλήρη Άδεια Εξουσιοδοτηµένου Συναλλασσοµένου. Βάσει αυτής της απόφασης, η Τράπεζα µπορεί να διενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές διεθνούς εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένων και των πιστώσεων, ως µια ολοκληρωµένη εµπορική Τράπεζα Αλλαγή του ονόµατος της Εταιρίας από Universal Savings Bank Limited σε Universal Bank Limited Έκδοση χρεογράφων πενταετούς διάρκειας ύψους ΛΚ Αλλαγή του ονόµατος της Εταιρείας από Universal Bank Limited σε Universal Bank Public Limited. Εφαρµογή και υλοποίηση του Internet Banking. Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) 2005 Έκδοση αξιογράφων κεφαλαίου ύψους ΛΚ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση του 52% του µετοχικού κεφαλαίου από AB Banka Snoras, Schöeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd. 2006/7 Υποβολή δύο παράλληλων ανταγωνιστικών δηµόσιων προτάσεων από Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value ΑΑΕ, και Schöeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd για αγορά πλειοψηφικού ποσοστού στο εκδοµένο κεφάλαιο της Τράπεζας ιάθεση κατά ισοµοιρία του 50,99% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από Universal Life προς τις εταιρείες Schöeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd. ιάθεση του µεριδίου που κατείχε η εταιρεία Schöeller Holdings Ltd στις εταιρείες Commercial Value A.A.E. (22,41%) και Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο (3,08%) (Όµιλος ΑΣΠΙΣ) Έγκριση συνήθους ψηφίσµατος για µετατροπή τoυ µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ. Μείωση του ποσοστού του Οµίλου ΑΣΠΙΣ στο 9,99 % ενόψει της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας για αναστολή των δικαιωµάτων ψήφου που κατείχαν Υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,71 σε 0,57 κατόπιν έγκρισης ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 2 Ιανουαρίου

5 Αλλαγή του ονόµατος της Εταιρείας από Universal Bank Public Ltd σε USB BANK PLC κατόπιν έγκρισης ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 21 Ιανουαρίου Έγκριση Ειδικών Ψηφισµάτων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 7 εκεµβρίου 2009 για : Έκδοση Μετατρέψιµου Οµόλογου ύψους µε δεκαετή διάρκεια προς τους υφιστάµενους µετόχους σε αναλογία 0,22 αξίας Μετατρέψιµου Οµολόγου για κάθε µία µετοχή. Έκδοση και παραχώρηση ικαιωµάτων Προτίµησης προς τους υφιστάµενους µετόχους σε αναλογία ένα δικαίωµα προτίµησης για κάθε µία µετοχή. Κατόπιν απόφασης ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 7 εκεµβρίου 2009 αποφασίστηκε και πραγµατοποιήθηκε η έκδοση ύψους 8 εκ. Μη Μετατρέψιµου Οµολόγου το οποίον παραχωρήθηκε µε ιδιωτική τοποθέτηση Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ποσότητας µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,57 στις κατόπιν άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης από τους µετόχους της Τράπεζας. Αγορά ποσοστού 9,90% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας από την BLC Bank SAL. Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ποσότητας ονοµαστικής αξίας 1 στις κατόπιν άσκησης του δικαιώµατος εγγραφής από τους ενδιαφερόµενους µετόχους της Τράπεζας και από τρίτους ιατύπωση πρόθεσης ηµόσιας Πρότασης από την BLC Bank SAL προς τους µετόχους της Τράπεζας για την απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού της κεφαλαίου καθώς επίσης προς τους κατόχους Μετατρέψιµων Οµολόγων για την απόκτηση µέχρι και του 100% των Μετατρέψιµων Οµολόγων της Τράπεζας. Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ηµόσιας Πρότασης η BLC Bank SAL, αποκτά συνολική συµµετοχή 93,85% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας καθώς επίσης καθίσταται κάτοχος Μετατρέψιµων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ηµεροµηνίας 4 Μαϊου 2011, στην οποία εγκρίθηκε ψήφισµα όπως τα Προτιµησιακά ικαιώµατα των υφιστάµενων µετόχων περιοριστούν και όπως προσφερθούν νέες µετοχές στην ΒLC Bank SAL. Έκδοση και παραχώρηση µετοχών µε ηµεροµηνία παραχώρησης 4 Μαίου 2011, προς την ΒLC Bank SAL. Κατόπιν της επιτυχούς ηµόσιας Πρότασης της BLC Bank SAL προς τους µετόχους της Τράπεζας για απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της διασποράς στο ευρύ κοινό µειώθηκε κάτω από 10% και ως επακόλουθο της µη συµµόρφωσης µε την προϋπόθεση για το ελάχιστο ποσοστό διασποράς για τις εταιρείες που διαπραγµατεύονται στην παράλληλη αγορά, το Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. αποφάσισε τη µετάταξη των µετοχών της Τράπεζας στην αγορά ειδικών χαρακτηριστικών δίδοντας στην Τράπεζα εύλογη περίοδο προς συµµόρφωση. 5

6 2.2 ραστηριότητες/προϊόντα Η Τράπεζα προσφέρει όλα τα είδη τραπεζικών συναλλαγών και προϊόντων. Το τραπεζικό δίκτυο καταστηµάτων ανέρχεται σε 16 καταστήµατα, 5 στην επαρχία Λευκωσίας, 2 στην επαρχία Λάρνακας, 3 στην επαρχία Λεµεσού, 3 στην επαρχία Αµµοχώστου, 2 στην Πάφο και 1 στην Πόλη Χρυσοχούς. Η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας αποτελούν προτεραιότητες για την Τράπεζα για µια συνετή επέκταση των εργασιών της και αντιµετώπιση των προκλήσεων. Η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παραµένει ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της Τράπεζας. Οι µέχρι τώρα συνεχιζόµενες επενδύσεις της Τράπεζας στον τοµέα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσµατα όπως φαίνεται από τις εισπράξεις επισφαλών χορηγήσεων. Η προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθµισης της τεχνολογίας είναι συνεχής µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Τράπεζας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και το 2012 µε στόχο την περαιτέρω αυτοµατοποίηση και απλοποίηση µεθόδων και διαδικασιών για συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση της παραγωγικότητας. Στις 17 Φεβρουαρίου 2011 και µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση ποσοστού µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, καθώς επίσης µετά την έκδοση και παραχώρηση νέων µετοχών στις 4 Μαίου 2011, η BLC Bank SAL έχει συνολική συµµετοχή 95,61% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Βασικές προτεραιότητες των νέων µετόχων αποτελούν η ενδυνάµωση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, η ανάπτυξη των εργασιών της για την εξυπηρέτηση πελατών µε τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες, η αύξηση της παραγωγικότητας καθώς επίσης και η διατήρηση ισχυρής ρευστότητας. Με τα νέα δεδοµένα η Τράπεζα αναµένεται να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, το διεθνές δίκτυο πελατών και την υποστήριξη της ΒLC Bank SAL. 6

7 3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 Εξέλιξη εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά το 2011 Έκδοση νέου Μετοχικού Κεφαλαίου και Οµολόγων Κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 4 Μαίου 2011 αποφασίστηκε η έκδοση και παραχώρηση προς την BLC Bank SAL µετοχές οι οποίες ενσωµατώθηκαν στις υφιστάµενες µετοχές της Τράπεζας. ικαιώµατα ψήφου που αναλογούν στις µετοχές που αποκτήθηκαν από την BLC Bank SAL στις 4 Μαίου 2011, έχουν προσωρινά ανασταλεί. Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε στις πλήρως πληρωθείσες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0.57 η κάθε µία. Η διαµόρφωση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από το έτος 1997 µέχρι το 2011 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:- Έτος νέας έκδοσης Αριθµός νέων µετοχών που εκδόθηκαν Oνοµαστική αξία σε * Τιµή έκδοσης νέας µετοχής σε * Σύνολο µετοχικού Κεφαλαίου σε ποσότητα µετά την αύξηση Εκδοµένο Μετοχικό Kεφάλαιο στις ,71 3, ,71 3, ,71 4, ,71 1, ,71 1, , , , , , ,71 εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών

8 Έτος νέας έκδοσης Αριθµός νέων µετοχών που εκδόθηκαν Oνοµαστική αξία σε * Υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,71 σε 0,57 σε αναλογία 3 νέες µετοχές για κάθε µία παλαιά 0,57. Τιµή έκδοσης νέας µετοχής σε * 0,68 για κάθε δύο δικαιώµατα προτίµησης Σύνολο µετοχικού Κεφαλαίου σε ποσότητα µετά την αύξηση ,57 0, * Τα ποσά έχουν µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση την ισοτιµία κλειδώµατος 1 = Λ.Κ. 0, Μετοχική δοµή Η Τράπεζα είναι δηµόσια Εταιρεία και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από τις 29 Μαρτίου Στις 31 εκεµβρίου 2011 η µετοχική της δοµή ήταν ως ακολούθως:- Κατηγορία µετόχων Αριθµός κατόχων µετοχικών τίτλων Σύνολο µετοχών Ποσοστό επί του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου % BLC Bank SAL ,61 Eταιρείες Ιδιωτικές ή ηµόσιες ,16 Ιδιώτες ,23 Σύνολο ,00 8

9 3.2 Μετοχική δοµή (συνέχεια) Οι κύριοι µέτοχοι της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2011 και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου είναι :- ΒLC BANK SAL 95,61% 3.3 Κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2011 ανερχόταν σε 36 εκ. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ανέρχεται σε 25 εκ. 3.4 ανειακό Κεφάλαιο Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο Αξιόγραφα Κεφαλαίου ευτεροβάθµιο κεφάλαιο Μη µετατρέψιµα οµόλογα Mετατρέψιµα οµόλογα

10 3.4 ανειακό Κεφάλαιο (συνέχεια) Αξιόγραφα Κεφαλαίου Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου εκδόθηκαν στις 30 εκεµβρίου 2005 και διατέθηκαν σε επαγγελµατίες επενδυτές και σε περιορισµένο αριθµό µη-επαγγελµατιών επενδυτών στην Κύπρο. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου κατατάσσονται ως πρωτοβάθµιο κεφάλαιο (Tier 1 capital) και δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης, µπορούν όµως κατ επιλογή της Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους πέντε χρόνια µετά από την ηµεροµηνία έκδοσης τους, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν µε Κεφάλαιο ίσης ή ψηλότερης διαβάθµισης, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Το επιτόκιο είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που ισχύει στην αρχή κάθε εξαµήνου πλέον 1,60% ετησίως. Ο τόκος είναι πληρωτέος δύο φορές το χρόνο, στις 30 Ιουνίου και 31 εκεµβρίου. Τηρουµένων των διατάξεων που προβλέπουν πότε µπορεί να γίνει εξαγορά, εάν η Τράπεζα δεν προβεί σε εξαγορά των αξιογράφων κεφαλαίου σε περίοδο δέκα ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης τους (δηλ. µέχρι την 31 εκεµβρίου 2015), τότε από την 1 Ιανουαρίου 2016, τα αξιόγραφα κεφαλαίου θα φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε εξαµηνίας και θα ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου και το οποίο θα είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που θα ισχύει στην αρχή κάθε εξαµήνου πλέον 2,25% ετησίως. Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα Στις 30 εκεµβρίου 2009 η Τράπεζα εξέδωσε Οµόλογα ύψους µε ηµεροµηνία λήξης 31 εκεµβρίου Τα Οµόλογα αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, ελάσσονος διαβάθµισης (subordinated) αξίες της Τράπεζας και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7,50% επί της ονοµαστικής αξίας για την περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης έως τις 31 εκεµβρίου Από τις 31 εκεµβρίου 2014 έως τη λήξη τους τα Οµόλογα θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9% επί της ονοµαστικής αξίας. Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο τόκου που αρχίζει στις (και περιλαµβάνει) την 22 εκεµβρίου 2009 και λήγει την 30 Ιουνίου 2010 (µη περιλαµβανοµένης), η κάθε περίοδος τόκου θα είναι εξαµηνιαία. Η Τράπεζα έχει δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς του Οµολόγου στο σύνολο του, αλλά όχι µέρος του, σε µετρητά στην ονοµαστική του αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους της τρέχουσας περιόδου τόκου στις 30 Ιουνίου 2015, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας. Τα Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από την 15 Απριλίου 2010 µε τον κωδικό ΤΡΑΑΟ. Μετατρέψιµα οµόλογα Στις 14 Ιουνίου 2010 η Τράπεζα εξέδωσε µετατρέψιµα οµόλογα ύψους µε ηµεροµηνία λήξης 30 Ιουνίου Τα µετατρέψιµα οµόλογα αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7,25% επί της ονοµαστικής αξίας για την περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης έως τις 30 Ιουνίου Από την 1 Ιουλίου 2015 έως τη λήξη τους τα µετατρέψιµα οµόλογα θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8,75% επί της ονοµαστικής αξίας. Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο τόκου που αρχίζει στις (και περιλαµβάνει) τις 26 Μαίου 2010 και λήγει την 30 Ιουνίου 2010 (µη περιλαµβανοµένης), η κάθε περίοδος τόκου θα είναι εξαµηνιαία. 10

11 3.4 ανειακό Κεφάλαιο (συνέχεια) Τα µετατρέψιµα οµόλογα δύναται κατ επιλογή του κατόχου τους να µετατραπούν σε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας κατά τα έτη 2012 µέχρι και 2014 ως ακολούθως: Μαρτίου και Σεπτεµβρίου για το έτος Μαρτίου και Σεπτεµβρίου για το έτος Μαρτίου και Σεπτεµβρίου για το έτος 2014 Η Τράπεζα έχει δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς του µετατρέψιµου οµολόγου στο σύνολο του, αλλά όχι µέρος του, σε µετρητά στην ονοµαστική του αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους της τρέχουσας περιόδου τόκου στις 30 Ιουνίου 2015, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας. Τα Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από την 26 Ιουνίου 2010 µε τον κωδικό ΤΡΑΜΟ. 4. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 4.1 ιοικητικό Συµβούλιο Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και αλλαγές στη σύνθεση κατά τη διάρκεια του 2011 Στις 31 εκεµβρίου 2011 το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας αποτελείτο από δεκαπέντε µέλη ως ακολούθως: Πρόεδρος: Maurice Sehnaoui Μέλη: Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.adel Kassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Nadim Κassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Nabil Kassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Walid Daouk Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Raoul Nehme Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός ΒLC Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.walid Ziade Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Tania Moussallem Μη Ανεξάρτητη, Μη Εκτελεστική Αγις Ταραµίδης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Γιώργος Γαλαταριώτης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Γιώργος Στυλιανού Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Φίλιππος Φιλής Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Ανδρέας Θεοδωρίδης Μη Ανεξάρτητος, Εκτελεστικός έσπω Πολυκάρπου Μη Ανεξάρτητη, Εκτελεστική Γραµµατέας: Ανδρέας Θεοδωρίδης 11

12 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηµόσιας Πρότασης και την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου από την BLC Bank SAL, πραγµατοποιήθηκε αναδιοργάνωση του ιοικητικού Συµβουλίου στις 21 Μαρτίου Τα πιο κάτω µέλη παραιτήθηκαν από µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου: Οι κ.κ. Mιχάλης Κλεόπας, Γιάννος Μουζούρης, Γιάννος Χριστοφή, Μάριος Χαννίδης, Γκάρο Κεχεγιάν, Georges Tabet και Echo Naji, ενώ την ίδια ηµέρα διορίστηκαν τα πιο κάτω νέα µέλη: Oι κ.κ. Maurice Sehnaoui, Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish, Walid Daouk, Nadim Kassar, Nabil Kassar, Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Adel Kassar, ΒLC Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Walid Ziade, Γιώργος Γαλαταριώτης και Άγις Ταραµίδης. O κ. Maurice Sehnaoui διορίστηκε ως νέος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ως επακόλουθο της παραίτησης του κ. Μιχάλη Κλεόπα. Eπίσης στις 21 Μαρτίου 2011 το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης διορίστηκε ως Γραµµατέας του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Μιχάλη Κλεόπα ο οποίος απεχώρησε από τη θέση του Προέδρου, Μέλους του ιοικητικού Συµβουλίου και Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ίδια ηµεροµηνία. οµή του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την Σύνολο Μελών ιοικητικού Συµβουλίου δεκαπέντε, εκ των οποίων: Εκτελεστικά/Μη Ανεξάρτητα Μέλη: Μη Εκτελεστικά & Ανεξάρτητα Μέλη: Μη Εκτελεστικά & Μη Ανεξάρτητα Μέλη: δύο τέσσερα εννέα 12

13 4.2 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) 4.2 ιεύθυνση της Τράπεζας Η διεύθυνση της Τράπεζας ασκείται από τη διευθυντική οµάδα, η οποία αποτελείται από οµάδα δέκα διευθυντών ως ακολούθως:- Θεοδωρίδης Ανδρέας - Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος Είναι κάτοχος πτυχίου BA in Economics µε εξειδίκευση σε Accounting and Finance του Πανεπιστηµίου του Manchester, Hνωµένου Βασιλείου. Είναι Εγκεκριµένος Λογιστής - µέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales, του Αssociation of Certified Public Accountants of Cyprus και του Association of Internal Auditors Cyprus. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του τo 1992 από τον ελεγκτικό οίκο Arthur Andersen Μάντσεστερ. Στη συνέχεια εργάστηκε στη Lombard Natwest Bank Ltd. Εργοδοτήθηκε στην USB Bank τo 1998 στην οποία κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Το 2009 διορίστηκε ως Ανώτερος Οικονοµικός ιευθυντής και από 1 Ιουλίου 2010 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή ιευθύνοντα Συµβούλου της Τράπεζας. Πολυκάρπου έσπω - Βοηθός Γενικού ιευθυντή ιευθύντρια Συµµόρφωσης και Έργων ιευθύντρια Ανθρώπινου υναµικού Είναι µέλος του Chartered Institute of Bankers (FCIB) και κατέχει το πτυχίο ΑCIB. Είναι o Γενικός Γραµµατέας του Institute of Financial Services στην Κύπρο. Ξεκίνησε την σταδιοδροµία της το 1976 από την Ελληνική Τράπεζα. Εργοδοτήθηκε στην USB Bank το 1999 στην οποία κατείχε διάφορες θέσεις περιλαµβανοµένων της ιευθύντριας Τραπεζικών Συναλλαγών και Εµπορικών Υπηρεσιών, ιευθύντριας Περιφέρειας Λευκωσίας, ιευθύντριας Ανάπτυξης Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας, της ιευθύντριας Τοµέα Ιδιωτών και σήµερα κατέχει τη θέση της Βοηθού Γενικού ιευθυντή, της ιευθύντριας Συµµόρφωσης και Έργων καθώς επίσης της ιευθύντριας Ανθρώπινου υναµικού. Ajram Rafael Βοηθός Γενικού ιευθυντή ιευθυντής Τοµέα Ιδιωτών, Ανάπτυξης Προϊόντων & Μάρκετιγκ Eίναι απόφοιτος του American University of Beirut στο οποίο για κάποια χρόνια διετέλεσε λέκτορας στον Κλάδο των Οικονοµικών. Ξεκίνησε την τραπεζική του καριέρα το 1999 στην Credit Libanais s.a.l., όπου εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον Λίβανο όπως, Head of Consumer Banking, Project Director για Enterprise Data Warehousing και Customer Relationship Management. Από το 2008 µέχρι πρόσφατα, είχε τη θέση του First Vice President - Retail Banking Group Head στην Arab Banking Corporation στην Αίγυπτο. Από τον Σεπτέµβρη του 2011 µέχρι σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Τοµέα Ιδιωτών, Ανάπτυξης Προϊόντων & Μάρκετιγκ, της USB Bank. Αλεξάνδρου Στέλιος - ιευθυντής Εσωτερικής Επιθεώρησης Αποφοίτησε από το London School of Economics το 1986 µε το πτυχίο B.Sc Economics και το 1987 απέκτησε το µεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Stirling University. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του το 1987 από την Ελληνική Τράπεζα στην οποία εργάστηκε στην Υπηρεσία Χορηγήσεων, στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και στην Υπηρεσία ιεθνών Σχέσεων µέχρι και το 1997 όπου και εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC. Στην USB BANK PLC διετέλεσε ιευθυντής Χορηγήσεων, και ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού. Από το 2003 µέχρι σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης της USB Bank. 13

14 4.2 ιεύθυνση της Τράπεζας (συνέχεια) Χρίστου ηµήτρης - ιευθυντής Τοµέα Επιχειρήσεων Απoφοίτησε από το University of East Anglia µε το πτυχίο B.A Economics και στη συνέχεια εργάστηκε για ένα χρόνο σε πολυεθνική εταιρία στο Λονδίνο. Το 1989 εργοδοτήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα όπου κατείχε διευθυντική θέση στο τµήµα χορηγήσεων. Το 1997 εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC στη θέση του ιευθυντή Τραπεζικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων & Ιδιωτών. Από το 2003 κατείχε τη θέση του ιευθυντή ανειοδοτήσεων και σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Τοµέα Επιχειρήσεων της USB Bank. Κόκκινος Μιχάλης - ιευθυντής ιαχείρισης Κινδύνων και Νοµικών Υπηρεσιών Απoφοίτησε από το Kent University µε το πτυχίο B.A Accounting and Social Statistics και κατέχει επίσης τον επαγγελµατικό τίτλο του εγκεκριµένου λογιστή (FCCA). Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του από τον ελεγκτικό οίκο Wagner & Partners Λονδίνου, ενώ µε την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε κατά σειρά στις εταιρίες C.F.A ShipManagement Co. Ltd και Α. Papaetis Medical Co. Ltd, από τη θέση του Αρχιλογιστή. Το 1997 συνέχισε την καριέρα του στην Alpha Bank Ltd στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Το 2001 προσλήφθηκε στην USB BANK PLC στη θέση του ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, από το 2003 ανέλαβε τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, από το 2009 κατείχε τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Κινδύνων και σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Κινδύνων και Νοµικών Υπηρεσιών της USB Bank. Πανταζής Μιχάλης - ιευθυντής ιαχείρισης Ρευστών ιαθεσίµων και Ανταποκριτών Τραπεζών Απoφοίτησε από το London School of Economics and Political Science µε το πτυχίο Βsc in Economics και στη συνέχεια απέκτησε Msc degree in Analysis, Design & Management of Information Systems από το London School of Economics. Το έτος 1996 απέκτησε από το University of Chicago Graduate School o Business, ΜΒΑ degree with concentration in Finance and Statistics. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του το 1993 στο Τreasury Division της Τράπεζας Κύπρου στην Αθήνα όπου εργάστηκε για ένα χρόνο. Επέστρεψε στη Λευκωσία το 1996 στην Τράπεζα Κύπρου ως Αssistant to the Group Chief General Manager και αργότερα στην Υπηρεσία Group Treasury Policy & Administration. To 2000 προσλήφθηκε στην USB BANK Plc στη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Ρευστών ιαθεσίµων. To 2009 ανέλαβε τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Ρευστών ιαθεσίµων, Προγραµµατισµού & Σχεδιασµού Προϊόντων και σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Ρευστών ιαθεσίµων και Ανταποκριτών Τραπεζών της USB Bank. Αδάµου Σωτήριος ιευθυντής Ανάκτησης Χρεών Είναι µέλος του Chartered Institute of Bankers London και κατέχει το πτυχίο ACIB. Είναι µέλος του Chartered Institute of Internal Auditors U.K., του Institute of Internal Auditors, New York και του Association of Internal Auditors Cyprus. Έχει παρακολουθήσει σωρεία εξειδικευµένων σεµιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ ο ίδιος διετέλεσε εσωτερικός εκπαιδευτής σε τραπεζικά θέµατα. Εργάζεται στον τραπεζικό τοµέα της Κύπρου από το Άρχισε την καριέρα του ως Λειτουργός Χορηγήσεων στην Grindlays Bank όπου εργάστηκε για εννέα συνολικά χρόνια. Το 1982 εργοδοτείται στη Λαϊκή Τράπεζα όπου υπηρετεί από διάφορες θέσεις. Το 1990 εντάσσεται στο δυναµικό της τότε Lombard NatWest Bank αρχικά στη θέση του Υποδιευθυντή του Κεντρικού καταστήµατος Λευκωσίας και ακολούθως, ως ιευθυντής Οργάνωσης και Συστηµάτων, Περιφερειακός ιευθυντής Λάρνακος, ιευθυντής Ελέγχου και Κανονισµών, Περιφερειακός ιευθυντής Λευκωσίας, ιευθυντής Καθυστερήσεων και Πιστωτικού Ελέγχου, ιευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου. Εργοδοτήθηκε το 2011 στην USB Bank και κατέχει τη θέση του ιευθυντή Ανάκτησης Χρεών της Τράπεζας. Είναι επίσης Πρόεδρος του Γυµναστικού Συλλόγου ο «Πράξανδρος» Κερύνειας, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ο.Ε.Α.Σ και µέλος του Αντικαρκινικού Συνδέσµου Κύπρου. 14

15 4.2 ιεύθυνση της Τράπεζας (συνέχεια) Γιάννακας Νικόλας ιευθυντής International Business Division Αποφοίτησε από το Cornell University, Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής µε Bachelor of Science in Civil Engineering & ακολούθως απέκτησε τον µεταπτυχιακό τίτλο Master in Engineering. Εργάστηκε για 3 χρόνια σαν µηχανικός στην Αµερική και ακολούθως απεφοίτησε από το Imperial College Business School, Ηνωµένου Βασιλείου µε τον µεταπτυχιακό τίτλο "Master of Science in Management". Ξεκίνησε την τραπεζική του καριέρα το 1991 στην Ελληνική Τράπεζα, όπου εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό συµπεριλαµβανοµένων αυτών του ιευθυντή του Γραφείου Αντιπροσωπείας Ρωσίας, Ηνωµένου Βασιλείου ως επίσης και της Υπηρεσίας ιεθνών ραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Τέλος από 2007 µέχρι τον Ιούνιο 2011 διετέλεσε ιευθυντής Οµίλου του Private Banking της Ελληνικής Τράπεζας. Από τον Ιούλιο του 2011 κατέχει τη θέση του ιευθυντή International Business Division της USB Bank. Ιωάννου Πάολα ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Αποφοίτησε από το London South Bank University, Ηνωµένου Βασιλείου µε πτυχίο BA Accounting and Finance ενώ στη συνέχεια απέκτησε το τίτλο του εγκεκριµένου λογιστή και είναι µέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) καθώς επίσης και του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία της το 2004 από τον ελεγκτικό οίκο KPMG Κύπρου ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Renaissance Capital Investment Bank Κύπρου µέχρι το Μάιο του 2008 όπου και εργοδοτήθηκε στη USB Bank, ως Financial Accountant. Από τον Αύγουστο του 2011 µέχρι σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών της USB Bank. 15

16 4.2 Οργανόγραµµα Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραµµα της Τράπεζας: 16

17 4.4 Ανθρώπινο δυναµικό Το απασχολούµενο ανθρώπινο δυναµικό της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2011 ανερχόταν σε 215 άτοµα έναντι 195 στις 31 εκεµβρίου ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ιεύθυνση της Τράπεζας θεωρεί τη ιαχείριση Κινδύνων κύρια λειτουργία και βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση σταθερής απόδοσης προς τους µετόχους της. Η Τράπεζα έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σηµαντικούς πόρους για τη ανάπτυξη και ενδυνάµωση των διαδικασιών και µέσων µε στόχο την πλήρη εναρµόνιση µε τις προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που εξετάζονται είναι κυρίως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. 5.1 Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν άτοµο ή οργανισµός αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα για αποπληρωµή πιστωτικών διευκολύνσεων που του παραχώρησε η Τράπεζα. Η Τράπεζα µειώνει αυτό το κίνδυνο µε τη διασπορά του χαρτοφυλακίου της σε ένα ευρύ φάσµα των κλάδων της οικονοµίας και µε την υιοθέτηση διαδικασιών και ελέγχων για την παροχή ποιοτικών πιστωτικών διευκολύνσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος από συνδεόµενους λογαριασµούς παρακολουθείται σε ενιαία βάση. Επίσης, µε τη σωστή διαδικασία αξιολόγησης των αιτηµάτων για πιστωτικές διευκολύνσεις µε κύριο κριτήριο τη δυνατότητα αποπληρωµής αλλά και των εξασφαλίσεων που προσφέρονται και τη µετέπειτα συνεχή παρακολούθηση των λογαριασµών και έγκαιρη λήψη διορθωτικών µέτρων, ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό. Επιπρόσθετα η Τράπεζα διατηρεί προβλέψεις για ενδεχόµενες απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις το επίπεδο των οποίων αξιολογείται σε τριµηνιαία βάση. 5.2 Λειτουργικός κίνδυνος Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος πιθανής ζηµιάς που προκύπτει από προβληµατικές εσωτερικές διαδικασίες και συστήµατα, ανθρώπινη συµπεριφορά, ή από εξωτερικούς παράγοντες. Η Τράπεζα διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό µέσω διαδικασιών και ελέγχων. Οι έλεγχοι συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων διαχωρισµό καθηκόντων, ελεγχόµενη πρόσβαση, συµφιλίωση λογαριασµών και υπολοίπων. Επιπρόσθετα η ιεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης της Τράπεζας µε τους περιοδικούς της ελέγχους αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των ελέγχων αυτών και διαδικασιών. Επίσης, η Τράπεζα έχει προβεί πρόσφατα σε αγορά εξειδικευµένου συστήµατος αναφορικά µε το λειτουργικό κίνδυνο για σκοπούς καλύτερης αναφοράς και παρακολούθησης, καθώς επίσης έχει προγραµµατίσει την διεξαγωγή σεµιναρίων προς το προσωπικό της Τράπεζας για εµπέδωση εταιρικής κουλτούρας σε θέµατα λειτουργικού κινδύνου. Μέσα στα πλαίσια εναρµόνισης µε τις προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, η Τράπεζα από την 1 Ιανουαρίου 2008 χρησιµοποιεί τη µέθοδο του βασικού δείκτη (Basic Indicator Approach) όσον αφορά τον υπολογισµό των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων για θέµατα λειτουργικού κινδύνου. 17

18 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (συνέχεια) 5.3 Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζηµιάς που προκύπτει από δυσµενείς εξελίξεις στην τιµή ή στη µεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγµατος, µετοχών και άλλων αξιών. Κίνδυνος επιτοκίων Ο κίνδυνος επιτοκίων απορρέει από τον ετεροχρονισµό στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων ενεργητικού και παθητικού. Η µεταβολή επιτοκίων παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τη διεύθυνση της Τράπεζας µέσω της Επιτροπής ιαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (ALCO). Eπιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι ο κίνδυνος µείωσης του καθαρού εσόδου τόκων από µη ευνοϊκές µεταβολές των επιτοκίων της αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός επιµετρείται µε τη µέθοδο ανάλυσης του ανοίγµατος (gap analysis) όπου υπολογίζεται η διαφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των οποίων τα επιτόκια προσαρµόζονται σε κάθε χρονική ζώνη και για κάθε νόµισµα ξεχωριστά. Η διαφορά αυτή πολλαπλασιάζεται µε 1% (υποτιθέµενη αλλαγή στα επιτόκια) για την περίοδο από την αναπροσαρµογή του επιτοκίου µέχρι τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της ανάλυσης για να υπολογιστεί η επίδραση της ετήσιας αλλαγής στα έσοδα από τόκους για το κάθε νόµισµα. Κίνδυνος από µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από τυχόν αρνητικές µεταβολές στις τιµές ξένου συναλλάγµατος, των επιτοκίων, της τρέχουσας τιµής των µετοχών και άλλων αξιών που προκαλούν ζηµιές. Ο κίνδυνος από µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος απορρέει από το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα. Για να καλύψει τον κίνδυνο αυτό, η Τράπεζα διατηρεί ισόποσες υποχρεώσεις σε ξένες Τράπεζες σε αντίστοιχα νοµίσµατα. Οποιαδήποτε ανοικτή συναλλαγµατική θέση παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τη ιεύθυνση ιαχείρισης ιαθεσίµων Ρευστών της Τράπεζας. 5.4 Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από το γεγονός ότι οι τρέχουσες ταµειακές υποχρεώσεις της Τράπεζας µπορεί να µην είναι δυνατό να αποπληρωθούν πλήρως ή έγκαιρα. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών, καθώς και την παροχή χρηµατοδότησης σε πελάτες, είναι απαραίτητη για την Τράπεζα η συνεχής ροή µετρητών. Για την ενίσχυση της ροής αυτής, η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τόσο τις καταθέσεις της όσο και τα όρια χρηµατοδότησης που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ακόµα χρησιµοποιηθεί. Η Τράπεζα στοχεύει επίσης στο να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσµα πελατών για να αποφύγει τόσο την εξάρτηση σε µικρό αριθµό πελατών όσο και τον κίνδυνο µαζικών αναλήψεων. Ο συσχετισµός της λήξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας είναι πολύ σηµαντικός για τη διεύθυνση της Τράπεζας. Θεωρείται ασύνηθες για τραπεζικούς οργανισµούς να υπάρχει πλήρεις συσχετισµός της λήξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων τους, λόγω της διαφορετικότητας των προϊόντων που προσφέρονται και των όρων παροχής διευκολύνσεων/καταθέσεων. Οι λήξεις των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και η ικανότητα αντικατάστασης, σε αποδεκτό κόστος, των έντοκων υποχρεώσεων κατά τη λήξη τους είναι σηµαντικοί παράγοντες για τη διαχείριση της ρευστότητας της Τράπεζας. Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά το ρυθµό αποπληρωµής και αντικατάστασης των έντοκων υποχρεώσεών της, όσο και τα όρια χρηµατοδότησης που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος που προκύπτει από πιθανή ταυτόχρονη λήξη µεγάλου ποσού καταθέσεων οι οποίες δεν αντικαθιστούνται. 18

19 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (συνέχεια) 5.4 Ένταση ανταγωνισµού Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εισαγωγή του ενιαίου Ευρωπαϊκού νοµίσµατος την 1 Iανουαρίου 2008 διευκόλυνε τη δραστηριοποίηση Ευρωπαϊκών Τραπεζών αυξάνοντας το είδη έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Κύπρο. Επίσης τα προβλήµατα ρευστότητας που αντιµετωπίζει σήµερα η τραπεζική αγορά αναµένεται ότι θα οδηγήσoυν σε ένταση του ανταγωνισµού, µε την προσφορά πιο ανταγωνιστικών επιτοκίων καταθέσεων από αυτά που προσφέρει η Τράπεζα, που ενδεχοµένως να δηµιουργήσει πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της Τράπεζας. 5.6 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε πολιτικούς, οικονοµικούς, κανονιστικούς και άλλους συναφείς Παράγοντες Το γενικότερο πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Παράγοντες όπως ο πληθωρισµός, η ανεργία και η εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι άµεσα συνυφασµένοι µε την πορεία της οικονοµίας και οποιαδήποτε µεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς επηρεάζοντας ανάλογα την Τράπεζα. Η Τράπεζα επηρεάζεται από πολιτικές εξελίξεις στο βαθµό που αυτές έχουν άµεση επίπτωση στις χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, όπως για παράδειγµα η πολιτική αστάθεια ή αλλαγές στην πολιτική των κυβερνήσεων. Επίσης, επηρεάζεται από τυχόν νοµικές και κανονιστικές αλλαγές και αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο του κλάδου δραστηριοποίησής της, λόγω ενδεχόµενων αλλαγών σε ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο, που είναι δυνατόν να έχουν δυσµενή επίδραση στα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. Τέλος οι αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα το τελευταίο διάστηµα έχουν επηρεάσει την τράπεζα µας µόνο σε ότι αφορά το κούρεµα των ελληνικών οµολόγων που έχει επενδύσει η τράπεζα µας για τις οποίες ζηµιές έγινε η απαιτούµενη πρόβλεψη από την τράπεζα µας στα οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος Η τράπεζα µας σε αντίθεση µε άλλες κυπριακές τράπεζες δεν αναµένεται ότι θα επηρεαστεί από προβληµατικές χορηγήσεις/προβλέψεις που έγιναν σε πελάτες στην Ελλάδα καθότι δεν έχει δραστηριότητες στην Ελλάδα. 5.5 Εταιρική διακυβέρνηση Η Τράπεζα ως εισηγµένη Εταιρία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έχει υιοθετήσει τις Αρχές του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και απεφάσισε όπως τηρεί και εφαρµόζει όλες τις διατάξεις του. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θεωρεί την ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση ως βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους της και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Toν Μάρτη 2011, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου δηµοσίευσε την 3 η (Αναθεωρηµένη) έκδοση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, προς συµµόρφωση µε τις νέες απαιτήσεις. 19

20 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Οι ανακοινώσεις οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στο επενδυτικό κοινό για τη περίοδο 31 Μαΐου 2011 µέχρι τις 22 Μαΐου 2012, παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας / Σχέσεις Επενδυτών, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου χρησιµοποιώντας το σύµβολο του κωδικού ΤΡΑΓ. Σύνοψη των εν λόγω ανακοινώσεων παρουσιάζεται πιο κάτω: Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανακοίνωση για το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και δικαιώµατα ψήφου Ανακοίνωση για την ταχυδρόµηση της πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις Καταβολή τόκου για τα Μετατρέψιµα Οµόλογα (USBCB) για την περίοδο από µέχρι (ex interest στις ) Καταβολή τόκου για τα Mη Μετατρέψιµα Οµόλογα (USBSB) για την περιόδο από µέχρι (ex interest στις ) Υπενθύµιση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιώµατος εξόδου (sell out) Αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στις Ανακοίνωση για την αποστολή του τόκου των Οµολόγων USBSB και USBCB Ανακοίνωση για την απόκτηση από την Τράπεζα πέραν του 9% της Φάρµας Χατζηιωάννου Πληροφόρηση ότι η απόκτηση µετοχών από την Τράπεζα πέραν του 9% στη Φάρµα Χατζηιωάννου, έγινε στα πλαίσια απόφασης ικαστηρίου για µείωση του χρέους προς την Τράπεζα Ειδοποίηση για την εξέταση και έγκριση των Εξαµηνιαίων Αποτελεσµάτων στις Ανακοίνωση προειδοποίησης κερδοφορίας σε σχέση µε τα περσινά αποτελέσµατα της Tράπεζας Ανακοίνωση έγκρισης των Εξαµηνιαίων Αποτελεσµάτων της Τράπεζας Απόφαση του Χ.Α.Κ. για παραµονή της USB Bank στην αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών για περίοδο έξι ακόµη µηνών Ειδοποίηση για την εξέταση και έγκριση της Ενδιάµεσης Κατάστασης ιαχείρισης στις Έγκριση της Ενδιάµεσης Κατάστασης ιαχείρισης και ανακοίνωση για αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής ιαχείρισης Κινδύνων Καταβολή τόκου για τα Μετατρέψιµα Οµόλογα (USBCB) για την περιόδο από µέχρι (ex interest στις ) Kαταβολή τόκου για τα Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα (USBSB) για την περίοδο από µέχρι (ex interest στις ) Ανακοίνωση για την αποστολή του τόκου των Οµολόγων USBSB και USBCB Ειδοποίηση για έγκριση των Ενδεικτικών Αποτελεσµάτων στις

21 Ανακοίνωση για την έναρξη της πρώτης περιόδου µετατροπής των Οµολόγων (USBCB) σε µετοχές Ανακοίνωση για την εξέταση και έγκριση των Ενδεικτικών Αποτελεσµάτων της Τράπεζας, καθορισµός συνεδρίας για έγκριση των Τελικών Αποτελεσµάτων και συζήτησης για την κεφαλαιουχική βάση Ανακοίνωση για τον καθορισµό της τιµής µετατροπής ανά µετοχή, των Μετατρέψιµων Οµολόγων (ΤΡΑΜΟ) Ανακοίνωση για το αποτέλεσµα µετά τη λήξη της περιόδου µετατροπής των Μετατρέψιµων Οµολόγων (ΤΡΑΜΟ) Ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 18 των Προϋποθέσεων ιαφάνειας Νόµων του 2007 και Ειδοποίηση για την εξέταση της Ενδιάµεσης Κατάστασης ιαχείρισης για την περίοδο από µέχρι Ανακοίνωση για το ποσοστό τελικής αποµείωσης των Οµολόγων ελληνικού ηµοσίου Ανακοίνωση από το ΧΑΚ για συνέχιση της διαπραγµάτευσης της Τράπεζας στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών για περίοδο ακόµη εννέα µηνών Έγκριση των Ελεγµένων Τελικών Αποτελεσµάτων της Τράπεζας καθώς επίσης της Μη Ελεγµένης Ενδιάµεσης Κατάστασης ιαχείρισης για την περίοδο από µέχρι Συνέχιση συνεδρίας για θέµατα Κεφαλαίου Ανακοίνωση αναφορικά µε τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για θέµατα κεφαλαίου της Τράπεζας Ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Ανακοίνωση για την ταχυδρόµηση της Πρόσκλησης προς τους µετόχους και του Εγγράφου ιορισµού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου αναφορικά µε την Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις Ανακοίνωση για δηµοσίευση της Έκθεσης Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ειδικού Εµπειρογνώµονα ηµοσίευση Ετήσιου ελτίου. 21

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 20 Απριλίου 2015 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Contents Βλέπε επισυνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 2 Περιεχόμενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 4 Χαιρετισμός Προέδρου 5 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 29 Απριλίου 2013 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 31 Μαρτίου 2008 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ, ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 4 Ανασκόπηση της Χρηµατιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. της Cyprus Trading Corporation Public Limited

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. της Cyprus Trading Corporation Public Limited ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της Cyprus Trading Corporation Public Limited (εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Woolworth (Cyprus) Properties Public Limited

Διαβάστε περισσότερα

(Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

(Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 25 Ιουνίου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Το παρόν Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ελτίο αφορά το από 22 Μαΐου 2012 εγκεκριµένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Ενηµερωτικό ελτίο της Cyprus Popular Bank Public

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου2012 Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 25 Ιουνίου 2008 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ KAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ 50%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ KAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ 50% ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α ΚΑΙ COMMERCIAL VALUE A.A.E ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ KAT ΕΛΑΧΙΣΤΟ 50% ΠΛΕΟΝ 1 ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ 60% ΤΟΥ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 70(1) ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. Correction To:0002/00000612 0002/00000620/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CPB ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα