Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ για το έτος 2011 Το Ενηµερωτικό ελτίο εκδόθηκε σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί ηµόσιας Προσφοράς & Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ηµοκρατίας Λευκωσία 22 Μαΐου 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα 1 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου 1.1 Εισαγωγή Υπεύθυνοι σύνταξης Λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος 3 2 Πληροφορίες σχετικά µε την Τράπεζα 2.1 Ιστορικό ραστηριότητες/προϊόντα 6 3 Μετοχικό και δανειακό κεφάλαιο 3.1 Εξέλιξη εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου Μετοχική δοµή Κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ανειακό κεφάλαιο ιοικητικό Συµβούλιο, διεύθυνση και οργανόγραµµα 4.1 ιοικητικό Συµβούλιο ιεύθυνση Οργανόγραµµα Ανθρώπινο δυναµικό 17 5 ιαχείριση κινδύνων και σύστηµα εσωτερικού ελέγχου 5.1 Πιστωτικός κίνδυνος Λειτουργικός κίνδυνος Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος ρευστότητας Ενταση ανταγωνισµού Κίνδυνοι που σχετίζονται µε πολιτικούς,οικονοµκούς, κανονιστικούς και άλλους συναφείς Παράγοντες Εταιρική διακυβέρνηση 19 6 Ανακοινώσεις για την περίοδο µέχρι

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ 1.1 Εισαγωγή Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη, τις δραστηριότητες, και προοπτικές της USB BANK PLC («η Τράπεζα»). Επίσης µε βάση την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου του 2005 [Ν.114(Ι)/2005] και άρθρο 27 του Κανονισµού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατίθενται όλες οι πληροφορίες οι οποίες δηµοσιεύτηκαν ή κατέστησαν διαθέσιµες στο κοινό κατά την περίοδο µέχρι Υπεύθυνοι Σύνταξης Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι: Ανδρέας Θεοδωρίδης, Γραµµατέας/Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος 1.3 Λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος Η Τράπεζα ελέγχεται από εξωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι είναι ο ελεγκτικός οίκος Deloitte Ltd. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 2.1 Ιστορικό Η Τράπεζα έχει τις ρίζες της, στην κατεχόµενη Γιαλούσα, όπου το 1925 ιδρύθηκε το Ταµιευτήριο Αιγιαλούσα Λίµιτεδ, µια από τις πρώτες εγγεγραµµένες εταιρίες στην Κύπρο µε αριθµό εγγραφής ΗΕ10 και ασχολείτο µε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι εργασίες της Τράπεζας διακόπηκαν το 1974 µε την Τουρκική Εισβολή. Η Τράπεζα επαναδραστηριοποιήθηκε το 1990 στη Λευκωσία. Η Τράπεζα λειτουργεί µε άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπόκειται στο ρυθµιστικό και εποπτικό έλεγχο της αρµόδιας Αρχής. Μετά την απόκτηση του 30% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από την Universal Life το 1996, η Τράπεζα µετονοµάστηκε σε Universal Savings Bank Limited, ενώ µε την έκδοση της άδειας άσκησης τραπεζικών εργασιών από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το 1997, η Τράπεζα µετονοµάστηκε σε Universal Bank Ltd. Toν Ιανουάριο του 2009 και κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Τράπεζα µετονοµάστηκε σε USB BANK PLC. 3

4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (συνέχεια) Οι σηµαντικότεροι σταθµοί στην ιστορία της Τράπεζας παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:- Έτος Σταθµός/εξέλιξη 1925 Ίδρυση στη Γιαλούσα του Ταµιευτηρίου Αιγιαλούσα Λίµιτεδ, µια από τις πρώτες εγγεγραµµένες δηµόσιες εταιρίες στην Κύπρο Οι δραστηριότητες διακόπηκαν προσωρινά λόγω της Τουρκικής εισβολής Μετά την Τουρκική Εισβολή, η Τράπεζα επαναδραστηριοποιείται στη Λευκωσία υπό την επωνυµία Ταµιευτήριο Αιγιαλούσα Λίµιτεδ ως Εξουσιοδοτηµένο Οικονοµικό Ίδρυµα κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Η Universal Life εξαγοράζει το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Η Τράπεζα µετονοµάζεται σε Universal Savings Bank Limited Έκδοση της Άδειας Άσκησης Τραπεζικών Εργασιών από την Κεντρική Τράπεζα γεγονός που καθιστά τη Universal Bank την 4η Κυπριακή Τράπεζα µε άδεια εργασιών στην Κύπρο Η Κεντρική Τράπεζα παραχωρεί στην Τράπεζα πλήρη Άδεια Εξουσιοδοτηµένου Συναλλασσοµένου. Βάσει αυτής της απόφασης, η Τράπεζα µπορεί να διενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές διεθνούς εµπορίου, συµπεριλαµβανοµένων και των πιστώσεων, ως µια ολοκληρωµένη εµπορική Τράπεζα Αλλαγή του ονόµατος της Εταιρίας από Universal Savings Bank Limited σε Universal Bank Limited Έκδοση χρεογράφων πενταετούς διάρκειας ύψους ΛΚ Αλλαγή του ονόµατος της Εταιρείας από Universal Bank Limited σε Universal Bank Public Limited. Εφαρµογή και υλοποίηση του Internet Banking. Υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) 2005 Έκδοση αξιογράφων κεφαλαίου ύψους ΛΚ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόκτηση του 52% του µετοχικού κεφαλαίου από AB Banka Snoras, Schöeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd. 2006/7 Υποβολή δύο παράλληλων ανταγωνιστικών δηµόσιων προτάσεων από Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value ΑΑΕ, και Schöeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd για αγορά πλειοψηφικού ποσοστού στο εκδοµένο κεφάλαιο της Τράπεζας ιάθεση κατά ισοµοιρία του 50,99% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από Universal Life προς τις εταιρείες Schöeller Holdings Ltd και Path Holdings Ltd. ιάθεση του µεριδίου που κατείχε η εταιρεία Schöeller Holdings Ltd στις εταιρείες Commercial Value A.A.E. (22,41%) και Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο (3,08%) (Όµιλος ΑΣΠΙΣ) Έγκριση συνήθους ψηφίσµατος για µετατροπή τoυ µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ. Μείωση του ποσοστού του Οµίλου ΑΣΠΙΣ στο 9,99 % ενόψει της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας για αναστολή των δικαιωµάτων ψήφου που κατείχαν Υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,71 σε 0,57 κατόπιν έγκρισης ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 2 Ιανουαρίου

5 Αλλαγή του ονόµατος της Εταιρείας από Universal Bank Public Ltd σε USB BANK PLC κατόπιν έγκρισης ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 21 Ιανουαρίου Έγκριση Ειδικών Ψηφισµάτων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 7 εκεµβρίου 2009 για : Έκδοση Μετατρέψιµου Οµόλογου ύψους µε δεκαετή διάρκεια προς τους υφιστάµενους µετόχους σε αναλογία 0,22 αξίας Μετατρέψιµου Οµολόγου για κάθε µία µετοχή. Έκδοση και παραχώρηση ικαιωµάτων Προτίµησης προς τους υφιστάµενους µετόχους σε αναλογία ένα δικαίωµα προτίµησης για κάθε µία µετοχή. Κατόπιν απόφασης ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 7 εκεµβρίου 2009 αποφασίστηκε και πραγµατοποιήθηκε η έκδοση ύψους 8 εκ. Μη Μετατρέψιµου Οµολόγου το οποίον παραχωρήθηκε µε ιδιωτική τοποθέτηση Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ποσότητας µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,57 στις κατόπιν άσκησης των δικαιωµάτων προτίµησης από τους µετόχους της Τράπεζας. Αγορά ποσοστού 9,90% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας από την BLC Bank SAL. Εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ποσότητας ονοµαστικής αξίας 1 στις κατόπιν άσκησης του δικαιώµατος εγγραφής από τους ενδιαφερόµενους µετόχους της Τράπεζας και από τρίτους ιατύπωση πρόθεσης ηµόσιας Πρότασης από την BLC Bank SAL προς τους µετόχους της Τράπεζας για την απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού της κεφαλαίου καθώς επίσης προς τους κατόχους Μετατρέψιµων Οµολόγων για την απόκτηση µέχρι και του 100% των Μετατρέψιµων Οµολόγων της Τράπεζας. Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ηµόσιας Πρότασης η BLC Bank SAL, αποκτά συνολική συµµετοχή 93,85% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας καθώς επίσης καθίσταται κάτοχος Μετατρέψιµων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ηµεροµηνίας 4 Μαϊου 2011, στην οποία εγκρίθηκε ψήφισµα όπως τα Προτιµησιακά ικαιώµατα των υφιστάµενων µετόχων περιοριστούν και όπως προσφερθούν νέες µετοχές στην ΒLC Bank SAL. Έκδοση και παραχώρηση µετοχών µε ηµεροµηνία παραχώρησης 4 Μαίου 2011, προς την ΒLC Bank SAL. Κατόπιν της επιτυχούς ηµόσιας Πρότασης της BLC Bank SAL προς τους µετόχους της Τράπεζας για απόκτηση µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της διασποράς στο ευρύ κοινό µειώθηκε κάτω από 10% και ως επακόλουθο της µη συµµόρφωσης µε την προϋπόθεση για το ελάχιστο ποσοστό διασποράς για τις εταιρείες που διαπραγµατεύονται στην παράλληλη αγορά, το Συµβούλιο του Χ.Α.Κ. αποφάσισε τη µετάταξη των µετοχών της Τράπεζας στην αγορά ειδικών χαρακτηριστικών δίδοντας στην Τράπεζα εύλογη περίοδο προς συµµόρφωση. 5

6 2.2 ραστηριότητες/προϊόντα Η Τράπεζα προσφέρει όλα τα είδη τραπεζικών συναλλαγών και προϊόντων. Το τραπεζικό δίκτυο καταστηµάτων ανέρχεται σε 16 καταστήµατα, 5 στην επαρχία Λευκωσίας, 2 στην επαρχία Λάρνακας, 3 στην επαρχία Λεµεσού, 3 στην επαρχία Αµµοχώστου, 2 στην Πάφο και 1 στην Πόλη Χρυσοχούς. Η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας αποτελούν προτεραιότητες για την Τράπεζα για µια συνετή επέκταση των εργασιών της και αντιµετώπιση των προκλήσεων. Η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων παραµένει ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της Τράπεζας. Οι µέχρι τώρα συνεχιζόµενες επενδύσεις της Τράπεζας στον τοµέα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσµατα όπως φαίνεται από τις εισπράξεις επισφαλών χορηγήσεων. Η προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθµισης της τεχνολογίας είναι συνεχής µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Τράπεζας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και το 2012 µε στόχο την περαιτέρω αυτοµατοποίηση και απλοποίηση µεθόδων και διαδικασιών για συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση της παραγωγικότητας. Στις 17 Φεβρουαρίου 2011 και µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση ποσοστού µέχρι και του 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, καθώς επίσης µετά την έκδοση και παραχώρηση νέων µετοχών στις 4 Μαίου 2011, η BLC Bank SAL έχει συνολική συµµετοχή 95,61% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Βασικές προτεραιότητες των νέων µετόχων αποτελούν η ενδυνάµωση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, η ανάπτυξη των εργασιών της για την εξυπηρέτηση πελατών µε τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες, η αύξηση της παραγωγικότητας καθώς επίσης και η διατήρηση ισχυρής ρευστότητας. Με τα νέα δεδοµένα η Τράπεζα αναµένεται να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, το διεθνές δίκτυο πελατών και την υποστήριξη της ΒLC Bank SAL. 6

7 3. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 Εξέλιξη εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά το 2011 Έκδοση νέου Μετοχικού Κεφαλαίου και Οµολόγων Κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσµατος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ηµεροµηνίας 4 Μαίου 2011 αποφασίστηκε η έκδοση και παραχώρηση προς την BLC Bank SAL µετοχές οι οποίες ενσωµατώθηκαν στις υφιστάµενες µετοχές της Τράπεζας. ικαιώµατα ψήφου που αναλογούν στις µετοχές που αποκτήθηκαν από την BLC Bank SAL στις 4 Μαίου 2011, έχουν προσωρινά ανασταλεί. Το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε στις πλήρως πληρωθείσες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0.57 η κάθε µία. Η διαµόρφωση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από το έτος 1997 µέχρι το 2011 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:- Έτος νέας έκδοσης Αριθµός νέων µετοχών που εκδόθηκαν Oνοµαστική αξία σε * Τιµή έκδοσης νέας µετοχής σε * Σύνολο µετοχικού Κεφαλαίου σε ποσότητα µετά την αύξηση Εκδοµένο Μετοχικό Kεφάλαιο στις ,71 3, ,71 3, ,71 4, ,71 1, ,71 1, , , , , , ,71 εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών εν πραγµατοποιήθηκε έκδοση µετοχών

8 Έτος νέας έκδοσης Αριθµός νέων µετοχών που εκδόθηκαν Oνοµαστική αξία σε * Υποδιαίρεση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 1,71 σε 0,57 σε αναλογία 3 νέες µετοχές για κάθε µία παλαιά 0,57. Τιµή έκδοσης νέας µετοχής σε * 0,68 για κάθε δύο δικαιώµατα προτίµησης Σύνολο µετοχικού Κεφαλαίου σε ποσότητα µετά την αύξηση ,57 0, * Τα ποσά έχουν µετατραπεί σε Ευρώ µε βάση την ισοτιµία κλειδώµατος 1 = Λ.Κ. 0, Μετοχική δοµή Η Τράπεζα είναι δηµόσια Εταιρεία και οι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από τις 29 Μαρτίου Στις 31 εκεµβρίου 2011 η µετοχική της δοµή ήταν ως ακολούθως:- Κατηγορία µετόχων Αριθµός κατόχων µετοχικών τίτλων Σύνολο µετοχών Ποσοστό επί του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου % BLC Bank SAL ,61 Eταιρείες Ιδιωτικές ή ηµόσιες ,16 Ιδιώτες ,23 Σύνολο ,00 8

9 3.2 Μετοχική δοµή (συνέχεια) Οι κύριοι µέτοχοι της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2011 και κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου είναι :- ΒLC BANK SAL 95,61% 3.3 Κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2011 ανερχόταν σε 36 εκ. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ανέρχεται σε 25 εκ. 3.4 ανειακό Κεφάλαιο Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο Αξιόγραφα Κεφαλαίου ευτεροβάθµιο κεφάλαιο Μη µετατρέψιµα οµόλογα Mετατρέψιµα οµόλογα

10 3.4 ανειακό Κεφάλαιο (συνέχεια) Αξιόγραφα Κεφαλαίου Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου εκδόθηκαν στις 30 εκεµβρίου 2005 και διατέθηκαν σε επαγγελµατίες επενδυτές και σε περιορισµένο αριθµό µη-επαγγελµατιών επενδυτών στην Κύπρο. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου κατατάσσονται ως πρωτοβάθµιο κεφάλαιο (Tier 1 capital) και δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης, µπορούν όµως κατ επιλογή της Τράπεζας να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους πέντε χρόνια µετά από την ηµεροµηνία έκδοσης τους, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν µε Κεφάλαιο ίσης ή ψηλότερης διαβάθµισης, εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Το επιτόκιο είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που ισχύει στην αρχή κάθε εξαµήνου πλέον 1,60% ετησίως. Ο τόκος είναι πληρωτέος δύο φορές το χρόνο, στις 30 Ιουνίου και 31 εκεµβρίου. Τηρουµένων των διατάξεων που προβλέπουν πότε µπορεί να γίνει εξαγορά, εάν η Τράπεζα δεν προβεί σε εξαγορά των αξιογράφων κεφαλαίου σε περίοδο δέκα ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης τους (δηλ. µέχρι την 31 εκεµβρίου 2015), τότε από την 1 Ιανουαρίου 2016, τα αξιόγραφα κεφαλαίου θα φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε εξαµηνίας και θα ισχύει για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου και το οποίο θα είναι ίσο µε το εκάστοτε βασικό επιτόκιο που θα ισχύει στην αρχή κάθε εξαµήνου πλέον 2,25% ετησίως. Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα Στις 30 εκεµβρίου 2009 η Τράπεζα εξέδωσε Οµόλογα ύψους µε ηµεροµηνία λήξης 31 εκεµβρίου Τα Οµόλογα αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, ελάσσονος διαβάθµισης (subordinated) αξίες της Τράπεζας και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7,50% επί της ονοµαστικής αξίας για την περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης έως τις 31 εκεµβρίου Από τις 31 εκεµβρίου 2014 έως τη λήξη τους τα Οµόλογα θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9% επί της ονοµαστικής αξίας. Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο τόκου που αρχίζει στις (και περιλαµβάνει) την 22 εκεµβρίου 2009 και λήγει την 30 Ιουνίου 2010 (µη περιλαµβανοµένης), η κάθε περίοδος τόκου θα είναι εξαµηνιαία. Η Τράπεζα έχει δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς του Οµολόγου στο σύνολο του, αλλά όχι µέρος του, σε µετρητά στην ονοµαστική του αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους της τρέχουσας περιόδου τόκου στις 30 Ιουνίου 2015, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας. Τα Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από την 15 Απριλίου 2010 µε τον κωδικό ΤΡΑΑΟ. Μετατρέψιµα οµόλογα Στις 14 Ιουνίου 2010 η Τράπεζα εξέδωσε µετατρέψιµα οµόλογα ύψους µε ηµεροµηνία λήξης 30 Ιουνίου Τα µετατρέψιµα οµόλογα αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, και ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7,25% επί της ονοµαστικής αξίας για την περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης έως τις 30 Ιουνίου Από την 1 Ιουλίου 2015 έως τη λήξη τους τα µετατρέψιµα οµόλογα θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 8,75% επί της ονοµαστικής αξίας. Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο τόκου που αρχίζει στις (και περιλαµβάνει) τις 26 Μαίου 2010 και λήγει την 30 Ιουνίου 2010 (µη περιλαµβανοµένης), η κάθε περίοδος τόκου θα είναι εξαµηνιαία. 10

11 3.4 ανειακό Κεφάλαιο (συνέχεια) Τα µετατρέψιµα οµόλογα δύναται κατ επιλογή του κατόχου τους να µετατραπούν σε συνήθεις µετοχές της Τράπεζας κατά τα έτη 2012 µέχρι και 2014 ως ακολούθως: Μαρτίου και Σεπτεµβρίου για το έτος Μαρτίου και Σεπτεµβρίου για το έτος Μαρτίου και Σεπτεµβρίου για το έτος 2014 Η Τράπεζα έχει δικαίωµα πρόωρης εξαγοράς του µετατρέψιµου οµολόγου στο σύνολο του, αλλά όχι µέρος του, σε µετρητά στην ονοµαστική του αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους της τρέχουσας περιόδου τόκου στις 30 Ιουνίου 2015, ή σε οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας. Τα Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα έχουν εισαχθεί για διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου από την 26 Ιουνίου 2010 µε τον κωδικό ΤΡΑΜΟ. 4. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 4.1 ιοικητικό Συµβούλιο Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου Σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου και αλλαγές στη σύνθεση κατά τη διάρκεια του 2011 Στις 31 εκεµβρίου 2011 το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας αποτελείτο από δεκαπέντε µέλη ως ακολούθως: Πρόεδρος: Maurice Sehnaoui Μέλη: Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.adel Kassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Nadim Κassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Nabil Kassar Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Walid Daouk Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Raoul Nehme Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός ΒLC Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ.walid Ziade Μη Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Tania Moussallem Μη Ανεξάρτητη, Μη Εκτελεστική Αγις Ταραµίδης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Γιώργος Γαλαταριώτης Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Γιώργος Στυλιανού Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Φίλιππος Φιλής Ανεξάρτητος, Μη Εκτελεστικός Ανδρέας Θεοδωρίδης Μη Ανεξάρτητος, Εκτελεστικός έσπω Πολυκάρπου Μη Ανεξάρτητη, Εκτελεστική Γραµµατέας: Ανδρέας Θεοδωρίδης 11

12 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηµόσιας Πρότασης και την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου από την BLC Bank SAL, πραγµατοποιήθηκε αναδιοργάνωση του ιοικητικού Συµβουλίου στις 21 Μαρτίου Τα πιο κάτω µέλη παραιτήθηκαν από µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου: Οι κ.κ. Mιχάλης Κλεόπας, Γιάννος Μουζούρης, Γιάννος Χριστοφή, Μάριος Χαννίδης, Γκάρο Κεχεγιάν, Georges Tabet και Echo Naji, ενώ την ίδια ηµέρα διορίστηκαν τα πιο κάτω νέα µέλη: Oι κ.κ. Maurice Sehnaoui, Fransa Invest Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Mansour Bteish, Walid Daouk, Nadim Kassar, Nabil Kassar, Fransabank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Adel Kassar, ΒLC Bank SAL εκπροσωπούµενη από τον κ. Walid Ziade, Γιώργος Γαλαταριώτης και Άγις Ταραµίδης. O κ. Maurice Sehnaoui διορίστηκε ως νέος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ως επακόλουθο της παραίτησης του κ. Μιχάλη Κλεόπα. Eπίσης στις 21 Μαρτίου 2011 το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης διορίστηκε ως Γραµµατέας του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Μιχάλη Κλεόπα ο οποίος απεχώρησε από τη θέση του Προέδρου, Μέλους του ιοικητικού Συµβουλίου και Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την ίδια ηµεροµηνία. οµή του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την Σύνολο Μελών ιοικητικού Συµβουλίου δεκαπέντε, εκ των οποίων: Εκτελεστικά/Μη Ανεξάρτητα Μέλη: Μη Εκτελεστικά & Ανεξάρτητα Μέλη: Μη Εκτελεστικά & Μη Ανεξάρτητα Μέλη: δύο τέσσερα εννέα 12

13 4.2 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (συνέχεια) 4.2 ιεύθυνση της Τράπεζας Η διεύθυνση της Τράπεζας ασκείται από τη διευθυντική οµάδα, η οποία αποτελείται από οµάδα δέκα διευθυντών ως ακολούθως:- Θεοδωρίδης Ανδρέας - Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος Είναι κάτοχος πτυχίου BA in Economics µε εξειδίκευση σε Accounting and Finance του Πανεπιστηµίου του Manchester, Hνωµένου Βασιλείου. Είναι Εγκεκριµένος Λογιστής - µέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales, του Αssociation of Certified Public Accountants of Cyprus και του Association of Internal Auditors Cyprus. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του τo 1992 από τον ελεγκτικό οίκο Arthur Andersen Μάντσεστερ. Στη συνέχεια εργάστηκε στη Lombard Natwest Bank Ltd. Εργοδοτήθηκε στην USB Bank τo 1998 στην οποία κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις. Το 2009 διορίστηκε ως Ανώτερος Οικονοµικός ιευθυντής και από 1 Ιουλίου 2010 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή ιευθύνοντα Συµβούλου της Τράπεζας. Πολυκάρπου έσπω - Βοηθός Γενικού ιευθυντή ιευθύντρια Συµµόρφωσης και Έργων ιευθύντρια Ανθρώπινου υναµικού Είναι µέλος του Chartered Institute of Bankers (FCIB) και κατέχει το πτυχίο ΑCIB. Είναι o Γενικός Γραµµατέας του Institute of Financial Services στην Κύπρο. Ξεκίνησε την σταδιοδροµία της το 1976 από την Ελληνική Τράπεζα. Εργοδοτήθηκε στην USB Bank το 1999 στην οποία κατείχε διάφορες θέσεις περιλαµβανοµένων της ιευθύντριας Τραπεζικών Συναλλαγών και Εµπορικών Υπηρεσιών, ιευθύντριας Περιφέρειας Λευκωσίας, ιευθύντριας Ανάπτυξης Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας, της ιευθύντριας Τοµέα Ιδιωτών και σήµερα κατέχει τη θέση της Βοηθού Γενικού ιευθυντή, της ιευθύντριας Συµµόρφωσης και Έργων καθώς επίσης της ιευθύντριας Ανθρώπινου υναµικού. Ajram Rafael Βοηθός Γενικού ιευθυντή ιευθυντής Τοµέα Ιδιωτών, Ανάπτυξης Προϊόντων & Μάρκετιγκ Eίναι απόφοιτος του American University of Beirut στο οποίο για κάποια χρόνια διετέλεσε λέκτορας στον Κλάδο των Οικονοµικών. Ξεκίνησε την τραπεζική του καριέρα το 1999 στην Credit Libanais s.a.l., όπου εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον Λίβανο όπως, Head of Consumer Banking, Project Director για Enterprise Data Warehousing και Customer Relationship Management. Από το 2008 µέχρι πρόσφατα, είχε τη θέση του First Vice President - Retail Banking Group Head στην Arab Banking Corporation στην Αίγυπτο. Από τον Σεπτέµβρη του 2011 µέχρι σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Τοµέα Ιδιωτών, Ανάπτυξης Προϊόντων & Μάρκετιγκ, της USB Bank. Αλεξάνδρου Στέλιος - ιευθυντής Εσωτερικής Επιθεώρησης Αποφοίτησε από το London School of Economics το 1986 µε το πτυχίο B.Sc Economics και το 1987 απέκτησε το µεταπτυχιακό τίτλο MBA από το Stirling University. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του το 1987 από την Ελληνική Τράπεζα στην οποία εργάστηκε στην Υπηρεσία Χορηγήσεων, στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και στην Υπηρεσία ιεθνών Σχέσεων µέχρι και το 1997 όπου και εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC. Στην USB BANK PLC διετέλεσε ιευθυντής Χορηγήσεων, και ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού. Από το 2003 µέχρι σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης της USB Bank. 13

14 4.2 ιεύθυνση της Τράπεζας (συνέχεια) Χρίστου ηµήτρης - ιευθυντής Τοµέα Επιχειρήσεων Απoφοίτησε από το University of East Anglia µε το πτυχίο B.A Economics και στη συνέχεια εργάστηκε για ένα χρόνο σε πολυεθνική εταιρία στο Λονδίνο. Το 1989 εργοδοτήθηκε από τη Λαϊκή Τράπεζα όπου κατείχε διευθυντική θέση στο τµήµα χορηγήσεων. Το 1997 εργοδοτήθηκε στην USB BANK PLC στη θέση του ιευθυντή Τραπεζικών Υπηρεσιών Επιχειρήσεων & Ιδιωτών. Από το 2003 κατείχε τη θέση του ιευθυντή ανειοδοτήσεων και σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Τοµέα Επιχειρήσεων της USB Bank. Κόκκινος Μιχάλης - ιευθυντής ιαχείρισης Κινδύνων και Νοµικών Υπηρεσιών Απoφοίτησε από το Kent University µε το πτυχίο B.A Accounting and Social Statistics και κατέχει επίσης τον επαγγελµατικό τίτλο του εγκεκριµένου λογιστή (FCCA). Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του από τον ελεγκτικό οίκο Wagner & Partners Λονδίνου, ενώ µε την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε κατά σειρά στις εταιρίες C.F.A ShipManagement Co. Ltd και Α. Papaetis Medical Co. Ltd, από τη θέση του Αρχιλογιστή. Το 1997 συνέχισε την καριέρα του στην Alpha Bank Ltd στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Το 2001 προσλήφθηκε στην USB BANK PLC στη θέση του ιευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, από το 2003 ανέλαβε τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, από το 2009 κατείχε τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Κινδύνων και σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Κινδύνων και Νοµικών Υπηρεσιών της USB Bank. Πανταζής Μιχάλης - ιευθυντής ιαχείρισης Ρευστών ιαθεσίµων και Ανταποκριτών Τραπεζών Απoφοίτησε από το London School of Economics and Political Science µε το πτυχίο Βsc in Economics και στη συνέχεια απέκτησε Msc degree in Analysis, Design & Management of Information Systems από το London School of Economics. Το έτος 1996 απέκτησε από το University of Chicago Graduate School o Business, ΜΒΑ degree with concentration in Finance and Statistics. Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του το 1993 στο Τreasury Division της Τράπεζας Κύπρου στην Αθήνα όπου εργάστηκε για ένα χρόνο. Επέστρεψε στη Λευκωσία το 1996 στην Τράπεζα Κύπρου ως Αssistant to the Group Chief General Manager και αργότερα στην Υπηρεσία Group Treasury Policy & Administration. To 2000 προσλήφθηκε στην USB BANK Plc στη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Ρευστών ιαθεσίµων. To 2009 ανέλαβε τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Ρευστών ιαθεσίµων, Προγραµµατισµού & Σχεδιασµού Προϊόντων και σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή ιαχείρισης Ρευστών ιαθεσίµων και Ανταποκριτών Τραπεζών της USB Bank. Αδάµου Σωτήριος ιευθυντής Ανάκτησης Χρεών Είναι µέλος του Chartered Institute of Bankers London και κατέχει το πτυχίο ACIB. Είναι µέλος του Chartered Institute of Internal Auditors U.K., του Institute of Internal Auditors, New York και του Association of Internal Auditors Cyprus. Έχει παρακολουθήσει σωρεία εξειδικευµένων σεµιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ ο ίδιος διετέλεσε εσωτερικός εκπαιδευτής σε τραπεζικά θέµατα. Εργάζεται στον τραπεζικό τοµέα της Κύπρου από το Άρχισε την καριέρα του ως Λειτουργός Χορηγήσεων στην Grindlays Bank όπου εργάστηκε για εννέα συνολικά χρόνια. Το 1982 εργοδοτείται στη Λαϊκή Τράπεζα όπου υπηρετεί από διάφορες θέσεις. Το 1990 εντάσσεται στο δυναµικό της τότε Lombard NatWest Bank αρχικά στη θέση του Υποδιευθυντή του Κεντρικού καταστήµατος Λευκωσίας και ακολούθως, ως ιευθυντής Οργάνωσης και Συστηµάτων, Περιφερειακός ιευθυντής Λάρνακος, ιευθυντής Ελέγχου και Κανονισµών, Περιφερειακός ιευθυντής Λευκωσίας, ιευθυντής Καθυστερήσεων και Πιστωτικού Ελέγχου, ιευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου. Εργοδοτήθηκε το 2011 στην USB Bank και κατέχει τη θέση του ιευθυντή Ανάκτησης Χρεών της Τράπεζας. Είναι επίσης Πρόεδρος του Γυµναστικού Συλλόγου ο «Πράξανδρος» Κερύνειας, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.Ο.Ε.Α.Σ και µέλος του Αντικαρκινικού Συνδέσµου Κύπρου. 14

15 4.2 ιεύθυνση της Τράπεζας (συνέχεια) Γιάννακας Νικόλας ιευθυντής International Business Division Αποφοίτησε από το Cornell University, Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής µε Bachelor of Science in Civil Engineering & ακολούθως απέκτησε τον µεταπτυχιακό τίτλο Master in Engineering. Εργάστηκε για 3 χρόνια σαν µηχανικός στην Αµερική και ακολούθως απεφοίτησε από το Imperial College Business School, Ηνωµένου Βασιλείου µε τον µεταπτυχιακό τίτλο "Master of Science in Management". Ξεκίνησε την τραπεζική του καριέρα το 1991 στην Ελληνική Τράπεζα, όπου εργάστηκε σε διάφορες διευθυντικές θέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό συµπεριλαµβανοµένων αυτών του ιευθυντή του Γραφείου Αντιπροσωπείας Ρωσίας, Ηνωµένου Βασιλείου ως επίσης και της Υπηρεσίας ιεθνών ραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Τέλος από 2007 µέχρι τον Ιούνιο 2011 διετέλεσε ιευθυντής Οµίλου του Private Banking της Ελληνικής Τράπεζας. Από τον Ιούλιο του 2011 κατέχει τη θέση του ιευθυντή International Business Division της USB Bank. Ιωάννου Πάολα ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Αποφοίτησε από το London South Bank University, Ηνωµένου Βασιλείου µε πτυχίο BA Accounting and Finance ενώ στη συνέχεια απέκτησε το τίτλο του εγκεκριµένου λογιστή και είναι µέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) καθώς επίσης και του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία της το 2004 από τον ελεγκτικό οίκο KPMG Κύπρου ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Renaissance Capital Investment Bank Κύπρου µέχρι το Μάιο του 2008 όπου και εργοδοτήθηκε στη USB Bank, ως Financial Accountant. Από τον Αύγουστο του 2011 µέχρι σήµερα κατέχει τη θέση του ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών της USB Bank. 15

16 4.2 Οργανόγραµµα Πιο κάτω παρουσιάζεται το οργανόγραµµα της Τράπεζας: 16

17 4.4 Ανθρώπινο δυναµικό Το απασχολούµενο ανθρώπινο δυναµικό της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2011 ανερχόταν σε 215 άτοµα έναντι 195 στις 31 εκεµβρίου ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ιεύθυνση της Τράπεζας θεωρεί τη ιαχείριση Κινδύνων κύρια λειτουργία και βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση σταθερής απόδοσης προς τους µετόχους της. Η Τράπεζα έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σηµαντικούς πόρους για τη ανάπτυξη και ενδυνάµωση των διαδικασιών και µέσων µε στόχο την πλήρη εναρµόνιση µε τις προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που εξετάζονται είναι κυρίως ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. 5.1 Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν άτοµο ή οργανισµός αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα για αποπληρωµή πιστωτικών διευκολύνσεων που του παραχώρησε η Τράπεζα. Η Τράπεζα µειώνει αυτό το κίνδυνο µε τη διασπορά του χαρτοφυλακίου της σε ένα ευρύ φάσµα των κλάδων της οικονοµίας και µε την υιοθέτηση διαδικασιών και ελέγχων για την παροχή ποιοτικών πιστωτικών διευκολύνσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος από συνδεόµενους λογαριασµούς παρακολουθείται σε ενιαία βάση. Επίσης, µε τη σωστή διαδικασία αξιολόγησης των αιτηµάτων για πιστωτικές διευκολύνσεις µε κύριο κριτήριο τη δυνατότητα αποπληρωµής αλλά και των εξασφαλίσεων που προσφέρονται και τη µετέπειτα συνεχή παρακολούθηση των λογαριασµών και έγκαιρη λήψη διορθωτικών µέτρων, ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό. Επιπρόσθετα η Τράπεζα διατηρεί προβλέψεις για ενδεχόµενες απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις το επίπεδο των οποίων αξιολογείται σε τριµηνιαία βάση. 5.2 Λειτουργικός κίνδυνος Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος πιθανής ζηµιάς που προκύπτει από προβληµατικές εσωτερικές διαδικασίες και συστήµατα, ανθρώπινη συµπεριφορά, ή από εξωτερικούς παράγοντες. Η Τράπεζα διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό µέσω διαδικασιών και ελέγχων. Οι έλεγχοι συµπεριλαµβάνουν µεταξύ άλλων διαχωρισµό καθηκόντων, ελεγχόµενη πρόσβαση, συµφιλίωση λογαριασµών και υπολοίπων. Επιπρόσθετα η ιεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης της Τράπεζας µε τους περιοδικούς της ελέγχους αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των ελέγχων αυτών και διαδικασιών. Επίσης, η Τράπεζα έχει προβεί πρόσφατα σε αγορά εξειδικευµένου συστήµατος αναφορικά µε το λειτουργικό κίνδυνο για σκοπούς καλύτερης αναφοράς και παρακολούθησης, καθώς επίσης έχει προγραµµατίσει την διεξαγωγή σεµιναρίων προς το προσωπικό της Τράπεζας για εµπέδωση εταιρικής κουλτούρας σε θέµατα λειτουργικού κινδύνου. Μέσα στα πλαίσια εναρµόνισης µε τις προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, η Τράπεζα από την 1 Ιανουαρίου 2008 χρησιµοποιεί τη µέθοδο του βασικού δείκτη (Basic Indicator Approach) όσον αφορά τον υπολογισµό των κεφαλαιουχικών απαιτήσεων για θέµατα λειτουργικού κινδύνου. 17

18 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (συνέχεια) 5.3 Κίνδυνος αγοράς Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζηµιάς που προκύπτει από δυσµενείς εξελίξεις στην τιµή ή στη µεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγµατος, µετοχών και άλλων αξιών. Κίνδυνος επιτοκίων Ο κίνδυνος επιτοκίων απορρέει από τον ετεροχρονισµό στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων ενεργητικού και παθητικού. Η µεταβολή επιτοκίων παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τη διεύθυνση της Τράπεζας µέσω της Επιτροπής ιαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού (ALCO). Eπιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι ο κίνδυνος µείωσης του καθαρού εσόδου τόκων από µη ευνοϊκές µεταβολές των επιτοκίων της αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός επιµετρείται µε τη µέθοδο ανάλυσης του ανοίγµατος (gap analysis) όπου υπολογίζεται η διαφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των οποίων τα επιτόκια προσαρµόζονται σε κάθε χρονική ζώνη και για κάθε νόµισµα ξεχωριστά. Η διαφορά αυτή πολλαπλασιάζεται µε 1% (υποτιθέµενη αλλαγή στα επιτόκια) για την περίοδο από την αναπροσαρµογή του επιτοκίου µέχρι τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία της ανάλυσης για να υπολογιστεί η επίδραση της ετήσιας αλλαγής στα έσοδα από τόκους για το κάθε νόµισµα. Κίνδυνος από µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από τυχόν αρνητικές µεταβολές στις τιµές ξένου συναλλάγµατος, των επιτοκίων, της τρέχουσας τιµής των µετοχών και άλλων αξιών που προκαλούν ζηµιές. Ο κίνδυνος από µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος απορρέει από το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα. Για να καλύψει τον κίνδυνο αυτό, η Τράπεζα διατηρεί ισόποσες υποχρεώσεις σε ξένες Τράπεζες σε αντίστοιχα νοµίσµατα. Οποιαδήποτε ανοικτή συναλλαγµατική θέση παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τη ιεύθυνση ιαχείρισης ιαθεσίµων Ρευστών της Τράπεζας. 5.4 Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από το γεγονός ότι οι τρέχουσες ταµειακές υποχρεώσεις της Τράπεζας µπορεί να µην είναι δυνατό να αποπληρωθούν πλήρως ή έγκαιρα. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών, καθώς και την παροχή χρηµατοδότησης σε πελάτες, είναι απαραίτητη για την Τράπεζα η συνεχής ροή µετρητών. Για την ενίσχυση της ροής αυτής, η Τράπεζα παρακολουθεί στενά τόσο τις καταθέσεις της όσο και τα όρια χρηµατοδότησης που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν ακόµα χρησιµοποιηθεί. Η Τράπεζα στοχεύει επίσης στο να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσµα πελατών για να αποφύγει τόσο την εξάρτηση σε µικρό αριθµό πελατών όσο και τον κίνδυνο µαζικών αναλήψεων. Ο συσχετισµός της λήξης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας είναι πολύ σηµαντικός για τη διεύθυνση της Τράπεζας. Θεωρείται ασύνηθες για τραπεζικούς οργανισµούς να υπάρχει πλήρεις συσχετισµός της λήξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων τους, λόγω της διαφορετικότητας των προϊόντων που προσφέρονται και των όρων παροχής διευκολύνσεων/καταθέσεων. Οι λήξεις των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων και η ικανότητα αντικατάστασης, σε αποδεκτό κόστος, των έντοκων υποχρεώσεων κατά τη λήξη τους είναι σηµαντικοί παράγοντες για τη διαχείριση της ρευστότητας της Τράπεζας. Η Τράπεζα παρακολουθεί στενά το ρυθµό αποπληρωµής και αντικατάστασης των έντοκων υποχρεώσεών της, όσο και τα όρια χρηµατοδότησης που έχουν εγκριθεί και δεν έχουν χρησιµοποιηθεί, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος που προκύπτει από πιθανή ταυτόχρονη λήξη µεγάλου ποσού καταθέσεων οι οποίες δεν αντικαθιστούνται. 18

19 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (συνέχεια) 5.4 Ένταση ανταγωνισµού Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η εισαγωγή του ενιαίου Ευρωπαϊκού νοµίσµατος την 1 Iανουαρίου 2008 διευκόλυνε τη δραστηριοποίηση Ευρωπαϊκών Τραπεζών αυξάνοντας το είδη έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Κύπρο. Επίσης τα προβλήµατα ρευστότητας που αντιµετωπίζει σήµερα η τραπεζική αγορά αναµένεται ότι θα οδηγήσoυν σε ένταση του ανταγωνισµού, µε την προσφορά πιο ανταγωνιστικών επιτοκίων καταθέσεων από αυτά που προσφέρει η Τράπεζα, που ενδεχοµένως να δηµιουργήσει πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της Τράπεζας. 5.6 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε πολιτικούς, οικονοµικούς, κανονιστικούς και άλλους συναφείς Παράγοντες Το γενικότερο πολιτικοοικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Παράγοντες όπως ο πληθωρισµός, η ανεργία και η εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι άµεσα συνυφασµένοι µε την πορεία της οικονοµίας και οποιαδήποτε µεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονοµικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλους τους τοµείς επηρεάζοντας ανάλογα την Τράπεζα. Η Τράπεζα επηρεάζεται από πολιτικές εξελίξεις στο βαθµό που αυτές έχουν άµεση επίπτωση στις χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, όπως για παράδειγµα η πολιτική αστάθεια ή αλλαγές στην πολιτική των κυβερνήσεων. Επίσης, επηρεάζεται από τυχόν νοµικές και κανονιστικές αλλαγές και αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο του κλάδου δραστηριοποίησής της, λόγω ενδεχόµενων αλλαγών σε ευρωπαϊκό ή τοπικό επίπεδο, που είναι δυνατόν να έχουν δυσµενή επίδραση στα αποτελέσµατα και τη χρηµατοοικονοµική θέση της Τράπεζας. Τέλος οι αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα το τελευταίο διάστηµα έχουν επηρεάσει την τράπεζα µας µόνο σε ότι αφορά το κούρεµα των ελληνικών οµολόγων που έχει επενδύσει η τράπεζα µας για τις οποίες ζηµιές έγινε η απαιτούµενη πρόβλεψη από την τράπεζα µας στα οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος Η τράπεζα µας σε αντίθεση µε άλλες κυπριακές τράπεζες δεν αναµένεται ότι θα επηρεαστεί από προβληµατικές χορηγήσεις/προβλέψεις που έγιναν σε πελάτες στην Ελλάδα καθότι δεν έχει δραστηριότητες στην Ελλάδα. 5.5 Εταιρική διακυβέρνηση Η Τράπεζα ως εισηγµένη Εταιρία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έχει υιοθετήσει τις Αρχές του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και απεφάσισε όπως τηρεί και εφαρµόζει όλες τις διατάξεις του. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θεωρεί την ορθή και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση ως βασική προϋπόθεση για τη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους της και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Toν Μάρτη 2011, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου δηµοσίευσε την 3 η (Αναθεωρηµένη) έκδοση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, προς συµµόρφωση µε τις νέες απαιτήσεις. 19

20 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Οι ανακοινώσεις οι οποίες δηµοσιεύθηκαν στο επενδυτικό κοινό για τη περίοδο 31 Μαΐου 2011 µέχρι τις 22 Μαΐου 2012, παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας / Σχέσεις Επενδυτών, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου χρησιµοποιώντας το σύµβολο του κωδικού ΤΡΑΓ. Σύνοψη των εν λόγω ανακοινώσεων παρουσιάζεται πιο κάτω: Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ανακοίνωση για το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και δικαιώµατα ψήφου Ανακοίνωση για την ταχυδρόµηση της πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις Καταβολή τόκου για τα Μετατρέψιµα Οµόλογα (USBCB) για την περίοδο από µέχρι (ex interest στις ) Καταβολή τόκου για τα Mη Μετατρέψιµα Οµόλογα (USBSB) για την περιόδο από µέχρι (ex interest στις ) Υπενθύµιση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πληροφόρηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δικαιώµατος εξόδου (sell out) Αποφάσεις που πάρθηκαν κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στις Ανακοίνωση για την αποστολή του τόκου των Οµολόγων USBSB και USBCB Ανακοίνωση για την απόκτηση από την Τράπεζα πέραν του 9% της Φάρµας Χατζηιωάννου Πληροφόρηση ότι η απόκτηση µετοχών από την Τράπεζα πέραν του 9% στη Φάρµα Χατζηιωάννου, έγινε στα πλαίσια απόφασης ικαστηρίου για µείωση του χρέους προς την Τράπεζα Ειδοποίηση για την εξέταση και έγκριση των Εξαµηνιαίων Αποτελεσµάτων στις Ανακοίνωση προειδοποίησης κερδοφορίας σε σχέση µε τα περσινά αποτελέσµατα της Tράπεζας Ανακοίνωση έγκρισης των Εξαµηνιαίων Αποτελεσµάτων της Τράπεζας Απόφαση του Χ.Α.Κ. για παραµονή της USB Bank στην αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών για περίοδο έξι ακόµη µηνών Ειδοποίηση για την εξέταση και έγκριση της Ενδιάµεσης Κατάστασης ιαχείρισης στις Έγκριση της Ενδιάµεσης Κατάστασης ιαχείρισης και ανακοίνωση για αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής ιαχείρισης Κινδύνων Καταβολή τόκου για τα Μετατρέψιµα Οµόλογα (USBCB) για την περιόδο από µέχρι (ex interest στις ) Kαταβολή τόκου για τα Μη Μετατρέψιµα Οµόλογα (USBSB) για την περίοδο από µέχρι (ex interest στις ) Ανακοίνωση για την αποστολή του τόκου των Οµολόγων USBSB και USBCB Ειδοποίηση για έγκριση των Ενδεικτικών Αποτελεσµάτων στις

21 Ανακοίνωση για την έναρξη της πρώτης περιόδου µετατροπής των Οµολόγων (USBCB) σε µετοχές Ανακοίνωση για την εξέταση και έγκριση των Ενδεικτικών Αποτελεσµάτων της Τράπεζας, καθορισµός συνεδρίας για έγκριση των Τελικών Αποτελεσµάτων και συζήτησης για την κεφαλαιουχική βάση Ανακοίνωση για τον καθορισµό της τιµής µετατροπής ανά µετοχή, των Μετατρέψιµων Οµολόγων (ΤΡΑΜΟ) Ανακοίνωση για το αποτέλεσµα µετά τη λήξη της περιόδου µετατροπής των Μετατρέψιµων Οµολόγων (ΤΡΑΜΟ) Ανακοίνωση σύµφωνα µε το άρθρο 18 των Προϋποθέσεων ιαφάνειας Νόµων του 2007 και Ειδοποίηση για την εξέταση της Ενδιάµεσης Κατάστασης ιαχείρισης για την περίοδο από µέχρι Ανακοίνωση για το ποσοστό τελικής αποµείωσης των Οµολόγων ελληνικού ηµοσίου Ανακοίνωση από το ΧΑΚ για συνέχιση της διαπραγµάτευσης της Τράπεζας στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών για περίοδο ακόµη εννέα µηνών Έγκριση των Ελεγµένων Τελικών Αποτελεσµάτων της Τράπεζας καθώς επίσης της Μη Ελεγµένης Ενδιάµεσης Κατάστασης ιαχείρισης για την περίοδο από µέχρι Συνέχιση συνεδρίας για θέµατα Κεφαλαίου Ανακοίνωση αναφορικά µε τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου για θέµατα κεφαλαίου της Τράπεζας Ειδοποίηση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Ανακοίνωση για την ταχυδρόµηση της Πρόσκλησης προς τους µετόχους και του Εγγράφου ιορισµού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου αναφορικά µε την Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις Ανακοίνωση για δηµοσίευση της Έκθεσης Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ειδικού Εµπειρογνώµονα ηµοσίευση Ετήσιου ελτίου. 21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 29 Απριλίου 2013 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme

Maurice Sehnaoui. Nadim Κassar Nabil Kassar Walid Daouk. Raoul Nehme 111 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 20 Απριλίου 2015 Έκθεση Περί Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση και εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ιακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 31 Μαρτίου 2008 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 1 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Contents Βλέπε επισυνημμένες σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 2 Περιεχόμενα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 4 Χαιρετισμός Προέδρου 5 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 70(1) ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση

Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση Μηνύματα Υποψηφίων για τις εκλογές για ανάδειξη μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Χρίστος Βασιλείου Αγαπητοί συνάδερφοι, φίλες και φίλοι, Με την

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ

Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ Ενηµερωτική συνάντηση µε επενδυτές και αναλυτές Λευκωσία, Το Όραµα µας Να ξεχωρίζουµε ανάµεσα στις εταιρείες του κλάδου µας ως οι κορυφαίοι δηµιουργοί αξίας για τους πελάτες, µετόχους και το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τέσσερις επιτροπές, Διοίκησης, Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών υποστηρίζουν το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης MΕΡΟΣ Α Η OPTIONS CASSOULIDES PLC (πρώην Options Cassoulides Public Company Limited) πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των διαδικασιών και συστηµάτων που ακολουθούνται για την ορθή διεύθυνση και διοίκηση ενός οργανισµού.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 25 Ιουνίου 2008 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα