Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η"

Transcript

1 Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ Π ε ρ ί λ η ψ η Π ο δ ή λ α τ ο ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι τ ο δ ί τ ρ ο χ ο ( μ ε ρ ι κέ ς φ ο ρ έ ς τ ρ ί τ ρ ο χ ο ) ό χ η μ α, που κινείται κ α θ ώ ς ο α ν α β ά τ η ς τ ο υ χ ρ η σ ι μ ο ποιεί τ η μ υ ϊ κή δ ύ ν α μ η τ ω ν πο δ ι ώ ν τ ο υ.. Ιδ ι α ί τ ε ρ ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κό τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ α π ο τ ε λ ε ί η δ υ ν α τ ό τ η τ α τ ο υ ν α α ν τ α πο κρίνεται σ ε α ρ κε τ ά δ ι α φ ο ρ ε τ ι κέ ς α π α ι τ ή σ ε ι ς, ό πως είναι η μ ε τ α κίνη σ η, η ά θ λ η σ η κ α ι η ψ υ χ α γ ω γ ί α. Τ ι σ η μ α ί ν ε ι «π ο δ ή λ α τ ο»; Ας ε τ υ μ ο λ ο γ ή σ ο υ μ ε α υ τ ή τ η ν ε λ λ η ν ι κό τ α τ η λ έ ξ η. Π ο υ ς ( πό δ ι ) -ελα ύ ν ω ( ω θ ώ σ ε κίνησ η, κ ι ν ώ ). Α π τ α π α ν ά ρ χ α ι α χ ρ ό ν ι α η κ ί ν η σ η θ ε ω ρ ο ύ ντ α ν α παρ α ί τ η τ η ε κδήλωση και π ρ ο ϋ πό θ ε σ η τ η ς ζ ω ή ς : α κ ι ν η σ ί α και θ ά ν α τ ο ς, κίνη σ η κ α ι ζ ω ή. Σ τ η ν κλασική τ ο υ μ ο ρ φ ή, τ ο πο δ ή λ α τ ο α ποτελείται α π ό δ ύ ο τ ρ ο χ ο ύ ς, ο ι ο ποίοι β ρ ί σ κ ο ν τ α ι ο έ ν α ς π ί σ ω α πό τ ο ν ά λ λ ο και συν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς μ ε μ ε τ α λ λ ι κό σ κελετό. Βασ ι κ ά ε πίση ς μ έ ρ η ε ν ό ς τ υ π ι κ ο ύ πο δ ή λ α τ ο υ α ποτελο ύ ν τ ο τ ι μ ό ν ι, η σ έ λ α, τ ο σ ύ σ τ η μ α μ ε τ ά δ ο σ η ς της κίνησης και τα φρένα. Λ έ ξ ε ι ς κ λ ε ι δ ι ά : ποδήλατο, μεταφο ρ έ ς Α ν ά λ υ σ η κ α ι π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ων μ ε τ α φο ρ ών Μ ε τ α φ ο ρ έ ς, σ τ ο ν ο ι κ ο ν ο μ ι κό κ α ι ε μ π ο ρ ι κό χ ώ ρ ο, ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι γενι κά ο ποιεσδ ή π ο τ ε μ ε τ α κινήσεις ε πιβατών και φ ο ρ τ ί ω ν α π ό έ ν α ν τ ό π ο σ ε έ ν α ν ά λ λ ο ν. Σ υ ν ή θ ω ς η μ ε τ α κ ί ν η σ η ε πιβα τ ώ ν και φ ο ρ τ ί ω ν

2 γ ί ν ε τ α ι έ ν α ν τ ι κ ά π ο ι α ς α μ ο ι β ή ς π ο υ ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι ε ι σ ι τ ή ρ ι ο ή κ ό μ ι σ τ ρ ο ή ν α ύ λ ο ς. Σ υ ν ε πώ ς ο ι μ ε τ α φ ο ρ έ ς α πο τ ε λ ο ύ ν ε μ πορικέ ς π ρ ά ξ ε ι ς, π α ρ ά γ ο υ σ ε ς ο ι κονομ ι κή χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α. Η ι σ τ ο ρ ί α τ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ώ ν ε ί ν α ι σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η μ ε τ η ν ύ π α ρ ξ η τ η ς α ν θ ρ ώ πινης ζ ω ή ς. Ο π ρ ω τ ό γ ο ν ο ς ά ν θ ρ ω πο ς μ ε τ α κινο ύ ν τ α ν β α δ ί ζ ο ν τ α ς σ ε α ν α ζ ή τ η σ η τ ρ ο φ ή ς ή α π ό περιέργεια ν α γ ν ω ρ ί σ ε ι τ ο περιβάλλον τ ο υ, ή α κό μ α κα ι γ ι α τ η ν προστασία τ ο υ α π ό τ ο υ ς δ ι ά φ ο ρ ο υ ς φ υ σ ι κού ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς ( ό πω ς σ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ ά ποιου κ α τ α φ υ γ ί ο υ - σ πηλιάς). Γ ρ ή γ ο ρ α ό μ ω ς κ α τ ά λ α β ε ό τ ι ο ι φ υ σ ι κέ ς τ ο υ α ν τ ο χ έ ς γ ι α ν α δ ι α ν ύ ε ι μ ε γ ά λ ε ς α ποστάσεις ή τ α ν πε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς και π ο λ ύ περισσότερο π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η η ι κ α ν ό τ η τ ά τ ο υ ν α μ ε τ α φ έ ρ ε ι β ά ρ η σ ε σ η μ α ν τ ι κές α π ο σ τ ά σ ε ι ς. Οι α δ υ να μ ί ε ς α υ τ έ ς ο δ ή γ η σ α ν τ ο ν ά ν θ ρ ω πο σ ε α ν α ζ ή τ η σ η δ ι α φ ό ρ ω ν μ έ σ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ά ς τ ό σ ο γ ι α τ ο ν ί δ ι ο ό σ ο κ α ι γ ι α τ α α γ α θ ά τ ο υ, ξ ε κινώντας α ρ χ ι κά τ η χ ρ η σ ι μ ο ποίηση ζ ώ ω ν σ τ η ξ η ρ ά κα ι α πό τ ο π ρ ω τ ό γ ο ν ο μ ο ν ό ξ υ λ ο σ τ ι ς λ ί μ ν ε ς και τ ο υ ς πο τ α μ ο ύ ς β γ ή κε σ τ η θ ά λ α σ σ α. Έ τ σ ι παρ ά λ λ η λ α μ ε τ ι ς κα τ α πλ η κ τ ι κέ ς τ ο υ ε φ ε υ ρ έ σ ε ι ς έ φ θ α σ ε α πό τ ο ν τ ρ ο χ ό, τ ο κου πί, τ ο π α ν ί κ α ι τ ο ν α τ μ ό σ τ ο υ ς σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ς α ε ρ ο σ τ ρ ό β ι λ ο υ ς τ ω ν ε ξ ε λ ι γ μ έ ν ω ν σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν μ έ σ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ώ ν. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο α πο τ ε λ ε ί έ ν α ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ι α δ ε δ ο μ έ ν ο μ ε τ α φ ο ρ ι κό μ έ σ ο. Ο α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν πο δ η λ ά τ ω ν τ ο υ πλ α ν ή τ η σ τ ι ς μ έ ρ ε ς μ α ς υ πολογίζ ε τ α ι ό τ ι ξ ε περν ά τ ο έ ν α δ ι σ ε κατ ο μ μ ύ ρ ι ο. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο κ ι ν ε ί τ α ι μ ε τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ πα ί ρ ν ε ι ο ά ν θ ρ ω πο ς α πό τ η ν τ ρ ο φ ή τ ο υ. Δ ε ν κ α τ α ν α λ ώ ν ε ι λ ο ι π ό ν καύσιμα κα ι ε πι πλέον δ ε ν έ χ ε ι έ ξ ο δ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ό πως π α ρ κ ά ρ ι σ μ α, φ ό ρ ο υ ς κ λ π. Τ ο μ ι κρό β ά ρ ο ς τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ ε πι τ ρ έ πει π ο λ ύ ε ύ κολ α και α ν έ ξ ο δ α τ ο ν σ υ ν δ υ α σ μ ό τ ο υ μ ε ά λ λ α μ έ σ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς ό πω ς τ ο τ ρ α ί ν ο, τ ο πλοίο και το αεροπλάν ο. Π ε ρ ι γ ρ α φ ή του ποδηλάτου Έ ν α σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο ζ υ γ ί ζ ε ι κιλά κ α ι π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι σ ε δ ι ά φ ο ρ α μ ε γ έ θ η α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο σ ώ μ α τ ο υ α ν α β ά τ η. Μ πο ρ ε ί μ ε τ α φ έ ρ ε ι έ ν α ά τ ο μ ο ( κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο γ ι α μ ι κ ρ έ ς α ποστάσεις) κ α θ ώ ς κ α ι α ν τ ι κείμ ε ν α β ά ρ ο υ ς μ έ χ ρ ι 3 0 κιλά σ τ η σ χ ά ρ α. Μ πο ρ ε ί ν α α ν α πτύξει τ α χ ύ τ η τ α χ ι λ ι ο μ έ τ ρ ω ν τ η ν ώ ρ α σ τ η ν ε υ θ ε ί α κ α ι ν α α ν έ β ε ι α κό μ α και μ ε γ ά λ ε ς

3 α ν η φ ό ρ ε ς χ ω ρ ί ς ι δ ι α ί τ ε ρ ο κό πο μ ε τ η χ ρ ή σ η τ α χ υ τ ή τ ω ν. Έ ν α μ έ σ ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο κ ο σ τ ί ζ ε ι σ ή μ ε ρ α α πό 200 έως 600. Τ ο πο δ ή λ α τ ο α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α πό τ α ε ξ ή ς μ έ ρ η : τ ο πλ α ί σ ι ο, τ ο υ ς δ ύ ο τ ρ ο χ ο ύ ς, τ ο σ ύ σ τ η μ α που μ ε τ α δ ί δ ε ι τ η ν κ ί ν η σ η τ ω ν πο δ ι ώ ν τ ο υ α ν α β ά τ η σ τ ο ν ά ξ ο ν α τ ο υ κινητήρ ι ο υ τ ρ ο χ ο ύ, τ ο κ ά θ ι σ μ α τ ο υ α ν α β ά τ η ( π ο υ λ έ γ ε τ α ι σ έ λ α ), τ ο τ ι μ ό ν ι και τα φρένα. Ι σ τ ο ρ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η του π ο δ η λ ά τ ο υ Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι σ υ γ κε κριμ έ ν η χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α σ τ η ν ο πο ί α ν α α π ο δ ί δ ε τ α ι η ε φ ε ύ ρ ε σ η τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ, ε π ο μ έ ν ω ς ο ύ τ ε σ υ γ κεκριμένο ς ε φ ε υ ρ έ τ η ς α υ τ ο ύ. Π ο λ ύ π ρ ι ν τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η κ ά π ο ι α ς κ α τ α σ κευής πα ρ ό μ ο ι α ς μ ε έ ν α τ υ πι κό σ ύ γ χ ρ ο ν ο π ο δ ή λ α τ ο, έ χ ε ι κ α τ α γ ρ α φ ε ί έ ν α ποι κίλο φ ά σ μ α ο χ η μ ά τ ω ν που ε κμεταλλεύονταν μ ό ν ο τ η μ υ ϊ κή δ ύ ν α μ η τ ο υ α ν α β ά τ η τ ο υ ς. Μ ί α α πό τ ι ς κ α τ α σ κευές α υ τ έ ς, π ο υ α πό π ο λ λ ο ύ ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ο π ρ ό γ ο ν ο ς τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ, ή τ α ν η d r a i s i e n n e. Τ ο , ο Σ κ ω τ σ έ ζ ο ς σ ι δ η ρ ο υ ρ γ ό ς Κ ι ρ κ πά τ ρ ι κ Μ α κμίλα ν σ χ ε δ ι ά ζ ε ι τ η ν v e l o c i p e d e. Ο Μ α κ μ ί λ α ν β ε λ τ ί ω σ ε τ η ν κα τ α σ κευή τ ο υ Φ ο ν Ντράι ς, ε ι σ ά γ ο ν τ α ς τ η χ ρ ή σ η τ ω ν πεταλιών, σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ω ν μ ε ρ ά β δ ο υ ς μ ε τ ο ν ο π ί σ θ ι ο τ ρ ο χ ό. Μ ε α υ τ ό τ ο ν τ ρ ό πο, ο α ν α β ά τ η ς δ ε ν ή τ α ν πλέο ν α ν α γ κασμένος ν α φ έ ρ ν ε ι τ α π ό δ ι α τ ο υ σ ε ε π α φ ή μ ε τ ο έ δ α φ ο ς, κά τ ι που π ε ρ ι ό ρ ι ζ ε

4 σ η μ α ν τ ι κά τ η ν τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ ο χ ή μ α τ ο ς. Τ α ε π ό μ ε ν α χ ρ ό ν ι α, μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς ι δ έ ε ς κ α ι ε φ ε υ ρ έ σ ε ι ς ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι σ τ ο π ο δ ή λ α τ ο, β ε λ τ ι ώ ν ο ν τ α ς τ ο σ υ ν ε χ ώ ς: η μ ε τ ά δ ο σ η κίνησ η ς μ έ σ ω α λ υ σ ί δ α ς, η χ ρ ή σ η τ α χ υ τ ή τ ω ν, τ α φ ρ έ ν α, ο κ ο ύ φ ι ο ς σ κελετός, τ ο δ υ ν α μ ό κα ι η σ α μ πρέλα α πο τ ε λ ο ύ ν τ ι ς πλέον χ α ρ α κτ η ρ ι σ τ ι κέ ς α υ τ ώ ν τ ω ν ε φ ε υ ρ έ σ ε ω ν. Γ ι α παρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε τ ά τ η ν ε ι σ α γ ω γ ή τ η ς α λ υ σ ί δ α ς κ α ι τ ω ν τ α χ υ τ ή τ ω ν, δ ε ν υ π ή ρ χ ε η α ν ά γ κ η έ ν α πο δ ή λ α τ ο ν α δ ι α θ έ τ ε ι μ ε γ ά λ ο υ μ ε γ έ θ ο υ ς μ προσ τ ι ν ό τ ρ ο χ ό προκειμ έ ν ο υ ν α κα τ ο ρ θ ώ ν ε ι μ ε γ ά λ ε ς τ α χ ύ τ η τ ε ς. Έ τ σ ι, τ ο ε ί ν α ι η χ ρ ο ν ι ά που κ α τ α σ κευάζεται τ ο μ ο ν τ έ λ ο r o v e r, που σ υ χ ν ά χ α ρ α κτ η ρ ί ζ ε τ α ι ω ς τ ο πρώτο σ ύ γ χ ρ ο ν ο π ο δ ή λ α τ ο. Κ α τ α σ κευασ τ ή ς τ ο υ ή τ α ν ο Τ ζ ο ν Κ ε μ π Στάρ λεϋ. Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ο π ρ ώ τ ο πο δ ή λ α τ ο ή ρ θ ε τ ο , ε ν ώ τ ο , τ η χ ρ ο ν ι ά ί δ ρ υ σ η ς τ η ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Πο δ η λ α τ ι κή ς Ο μ ο σ πον δ ί α ς, έ γ ι ν α ν ο ι π ρ ώ τ ο ι π ο δ η λ α τ ι κ ο ί α γ ώ ν ε ς. Τ ο π ρ ώ τ ο π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ι ο τ η ς χ ώ ρ α ς κ α τ α σ κευάζεται σ τ η ν Αθ ή ν α γ ι α τ ι ς α ν ά γ κε ς τ ω ν πρώτων Ολυμ πι α κών Α γ ώ ν ω ν, Πρόκειται γ ι α τ ο μ ε τ έ πειτα πο δ ο σ φ α ι ρ ι κ ό Γ ή πεδο Κ α ρ α ϊ σ κά κη. Σ τ ο υ ς Ο λ υ μ πι α κού ς Αγώνες τ ο υ ο ι π ο δ η λ ά τ ε ς Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς κ α ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Πα ρ α σ κευόπουλο ς α ν α δ ε ι κνύονται Ολυμπιονίκε ς σ τ α δ ύ ο α γ ω ν ί σ μ α τ α π ο δ η λ α σ ί α ς ( 8 5 κα ι χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α ). Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ο πρώ τ ο ε λ λ η ν ι κό π ο δ ή λ α τ ο μ ε χ ε ι ρ ο πο ί η τ ο σ κελετό κα τ α σ κευάστηκε α π ό τ η ν R a f b i ke s ( HE RMES) σ τ ο Ναύπλιο. Y πά ρ χ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ε ς β ι ο μ η χ α ν ί ε ς κα τ α σ κευής π ο δ η λ ά τ ω ν. Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α π α ρ ά δ ε ι γ μ α ε κ τ ε τ α μ έ ν η ς χ ρ ή σ η ς τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ α πο τ ε λ ε ί η πόλη της Κ α ρ δ ί τ σ α ς.

5 Ξ ύ λ ι ν η d r a i s i e n n e P e n n y -f a r t h i n g πο δ ή λ α τ ο

6 T h e Ro v e r S a f e t y Bicycle 1887 Σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο ( Ηλεκτρικό π ο δ ή λ α τ ο A u d i E -B i ke )

7 Α ρ χ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Τ ο π ο δ ή λ α τ ο α πο τ ε λ ε ί έ ν α καλό ε ρ γ α λ ε ί ο, προκειμ έ ν ο υ ν α α ν α δ ε ι χ θ ο ύ ν ο ρ ι σ μ έ ν ε ς α ρ χ έ ς τ η ς φ υ σ ι κ ή ς. Μ ε α φ ο ρ μ ή, γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, τ ι ς ε ι κόνες π α λ α ι ο τ έ ρ ων π ο δ η λ ά τ ω ν μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ α μ ε γ ά λ ο υ ς τ ρ ο χ ο ύ ς θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α ν α ρ ω τ η θ ε ί κ α ν ε ί ς μ ε ποι ο ν τ ρ ό π ο ε πηρε ά ζ ε ι τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ω ν τ ρ ο χ ώ ν τ ο υ. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η φ υ σ ι κή, η κίνησ η που ε κ τ ε λ ε ί έ ν α ς τ ρ ο χ ό ς π ο υ κ υ λ ά ε ί ν α ι σ ύ ν θ ε τ η : α πο τ ε λ ε ί τ ο σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ α φ ο ρ ι κ ή ς κίνησ η ς κ α ι σ τ ρ ο φ ι κ ή ς κίνησ η ς. Η τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ μ πορεί ν α μ ε λ ε τ η θ ε ί μ ε τ η χ ρ ή σ η τ ο υ κέντρου μ ά ζ α ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ, τ ο ο ποί ο α π ο δ ε ι κνύεται π ω ς β ρ ί σ κε τ α ι σ τ ο κέντρο τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ. Η τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ κέντρου μ ά ζ α ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ α π ο δ ε ι κνύεται πω ς ε ί ν α ι ε υθύγραμμη ο μ α λ ή μ ε τ α χ ύ τ η τ α u = ω R, ό που ω η γ ω ν ι α κ ή σ υ χ ν ό τ η τ α περιστ ρ ο φ ή ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ κ α ι R η α κ τ ί ν α τ ο υ. Μ ε ά λ λ α λ ό γ ι α, υ π ά ρ χ ο υ ν δ ύ ο τ ρ ό πο ι μ ε τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς μ πορεί ν α α υ ξ η θ ε ί η τ α χ ύ τ η τ α ε ν ό ς πο δ η λ ά τ ο υ : ε ί τ ε α υ ξ ά ν ο ν τ α ς τ η γ ω ν ι α κή σ υ χ ν ό τ η τ α ( ω ) τ ω ν τ ρ ο χ ώ ν ( κάν ο ν τ α ς δ η λ α δ ή γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ α π ε τ ά λ ι ), ε ί τ ε α υ ξ ά ν ο ν τ α ς τ η ν α κτίνα τ ο υ ς ( R ). Ο λ ό γ ο ς γ ι α τ ο ν ο πο ί ο τ α σ ύ γ χ ρ ο ν α πο δ ή λ α τ α δ ε ν έ χ ο υ ν τ ό σ ο μ ε γ ά λ ο υ ς τ ρ ο χ ο ύ ς, ε ί ν α ι η ε πινόηση τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς τ α χ υ τ ή τ ω ν, μ ε τ η β ο ή θ ε ι α τ ο υ ο π ο ί ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ε ύ κολ α ν α ε πιτευχθούν α υ ξ η μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ω ν ι α κή ς σ υ χ ν ό τ η τ α ς ( ω ). Χ ρ η σ ι μ ό τη τ α του ποδ η λ ά του γ ι α το ν ά ν θ ρ ωπ ο κ α ι τη ν κ ο ι ν ων ί α Η α γ ο ρ ά κα ι σ υ ν τ ή ρ η σ η ε ν ό ς π ο δ η λ ά τ ο υ κ ο σ τ ί ζ ε ι ε λ ά χ ι σ τ α. Σ τ ι ς κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς σ υ ν θ ή κε ς κυ κλοφορίας, β ρ έ θ η κε ό τ ι τ ο π ο δ ή λ α τ ο, γ ι α α π ο σ τ ά σ ε ι ς μ έ χ ρ ι 1 3 χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α ε ί ν α ι γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ ο α πό τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ α ζ ί μ ε τ ο κολύμπι και τ ο τ ρ έ ξ ι μ ο, θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι τ α πιο α ε ρ ό β ι α α θ λ ή μ α τ α. Μ ε τ ο π ο δ ή λ α τ ο γ υ μ ν ά ζ ε τ α ι κυρίως τ ο κ α ρ δ ι ο α ν α πνευστ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι μ υ ς τ ω ν πο δ ι ώ ν. Ο π ο δ η λ ά τ η ς ε ξ ά λ λ ο υ, λ ό γ ω τ η ς τ α χ ύ τ η τ ά ς τ ο υ, π α ρ α μ έ ν ε ι π ο λ ύ λ ι γ ό τ ε ρ ο σ τ η ν κ υ κλ ο φ ο ρ ί α α πό τ ο ν ο δ η γ ό ή ε πιβά τ η Ι.Χ., ε πιβάτες λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν,

8 τ ρ ό λ ε ϊ, τ α ξ ί κ α ι τ ο υ ς π ε ζ ο ύ ς ( ό λ ο ι α υ τ ο ί έ χ ο υ ν μ έ σ η ω ρ ι α ί α τ α χ ύ τ η τ α σ τ η ν πόλ η χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α, ε ν ώ ο ι π ο δ η λ ά τ ε ς περί τ α 2 0 ). Τ ο π ο δ ή λ α τ ο π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι κ α ι γ ι α ψ υ χ α γ ω γ ί α. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο ποι η θ ε ί α πό τ α δ ύ ο φ ύ λ α κ α ι ό λ ε ς τ ι ς η λ ι κίες. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο ε ί ν α ι έ ν α φ ι λ ι κό γ ι α τ ο περιβά λ λ ο ν μ έ σ ο μ ε τ α κίνη σ η ς. Απαι τ ε ί πολύ λ ί γ ε ς πρώτε ς ύ λ ε ς γ ι α ν α κα τ α σ κευασ θ ε ί. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί μ ε α ν α ν ε ώ σ ι μ α κ α ύ σ ι μ α ( τ ρ ο φ ή ) κα ι δ ε ν μ ο λ ύ ν ε ι τ ο πε ρ ι β ά λ λ ο ν η χ η τ ι κ ά ή μ ε κ α υ σ α έ ρ ι α. Τ ο πο δ ή λ α τ ο πα ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι πλεονεκτήματα α πό δ ι ά φ ο ρ ε ς α π ό ψ ε ι ς: ο ι κονομ ι κή ( γ ι α πα ρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε ί ω σ η τ ω ν πόρων που δ α παν ά κάθε ν ο ι κο κ υ ρ ι ό γ ι α τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο, μ ε ί ωση τ ω ν ω ρ ώ ν ε ρ γ α σ ί α ς που χ ά ν ο ν τ α ι λ ό γ ω τ η ς κυ κλοφορια κ ή ς συμφόρησης, μ ε ί ω σ η τ ο υ κόσ τ ο υ ς τ η ς υγεία ς χ ά ρ η σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς τ α κ τ ι κή ς ά σ κησ η ς), π ο λ ι τ ι κ ή ( γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε ί ω σ η τ η ς ε ξ ά ρ τ η σ η ς που δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι α π ό τ ι ς ε ν ε ρ γ ε ι α κέ ς α ν ά γ κε ς, ε ξ ο ι κον ό μ η σ η μ η α ν α ν ε ώ σ ι μ ω ν π ό ρ ω ν ), κ ο ι ν ω ν ι κ ή ( γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, ε ξ α σ φ ά λ ι σ η τ η ς κινη τ ι κό τ η τ α ς σ ε ε υ ρ ύ τ ε ρ α σ τ ρ ώ μ α τ α τ ο υ πλ η θ υ σ μ ο ύ, μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α υ τ ο ν ο μ ί α κα ι δ υ ν α τ ό τ η τ α π ρ ό σ β α σ η ς σ ε λ ε ς τ ι ς ε γ κα τ α σ τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο υ ς ν έ ο υ ς, πως κ α ι γ ι α τ ο υ ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς), ο ι κολ ο γ ι κή ( δ ι ά κ ρ ι σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν β ρ α χ υ πρ ό θ ε σ μ ω ν τ ο πικών α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν έ ν ν ο ι α τ ο υ πε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς και τ ω ν μ α κροπρόθεσμων, μη τ ο πι κά ε ν τ ο πισμένων α ποτελεσμάτων έ ν ν ο ι α τ η ς ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς ι σ ο ρ ρ ο πί α ς). Σ η μ α ν τ ι κότε ρ α μ ε ι ο ν ε κτήματ α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ : Τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο πο ι η θ ε ί ό λ ε ς τ ι ς ε π ο χ έ ς Η χ ρ ή σ η τ ο υ ε ί ν α ι ε ξ ο ν τ ω τ ι κή τ ι ς ζ ε σ τ έ ς μ έ ρ ε ς κα ι α π α γ ο ρ ε υ τ ι κή τ ι ς β ρ ο χ ε ρ έ ς. Τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί σ ε ό λ α τ α α ν ά γ λ υ φ α ε δ ά φ ο υ ς. Τ ο πο δ ή λ α τ ο έ χ ε ι μ ι κρή με τ α φ ο ρ ι κή ι καν ό τ η τ α. Τ ο πο δ ή λ α τ ο κλέβεται ε ύ κ ο λ α α φ ο ύ δ ε ν δ ι α θ έ τ ε ι σ τ ο ι χ ε ί α κ υ κλ ο φ ο ρ ί α ς. Μ ε ι ω μ έ ν η α σ φ ά λ ε ι α τ ο υ π ο δ η λ ά τ η α πό τ η σ υ μ περιφορά τ ω ν ο δ η γ ώ ν τ ω ν υ πολοίπων μ ε τ α φ ο ρ ι κών μ έ σ ω ν κα ι α πό τ η ν έ λ λ ε ι ψ η μ έ τ ρ ω ν κ υ κλ ο φ ο ρ ι α κή ς πρ ο σ τ α σ ί α ς. Ο π ο δ η λ ά τ η ς ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α ε κτεθε ι μ έ ν ο ς σ ε περίπτωση ατυχήματος.

9 Η υ περβολική χ ρ ή σ η τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ σ υ ν δ έ ε τ α ι μ ε τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η ο υ ρ ο γ ε ν ν η τ ι κών δ ι α τ α ρ α χ ώ ν. Ο ι ο πα δ ο ί τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ θ ε ω ρ ο ύ ν ό τ ι τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ πο ρ ε ί ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι τ η λ ύ σ η σ τ α έ ν τ ο ν α προβλή μ α τ α σ υ γ κ ο ι ν ω νί α ς π ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν τ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς μ ε γ α λ ο υ πόλεις. Κ ε ν τ ρ ι κ ά ε πιχειρήματά τ ο υ ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν α ν τ ι μ ε τ ω πίζει πρ ο β λ ή μ α τ α κυ κλοφορια κ ή ς σ υ μ φ ό ρ η σ η ς, α π α ι τ ε ί μ η δ α μ ι ν ό χ ώ ρ ο σ τ ά θ μ ε υ σ η ς, έ χ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α μ ε τ α κ ι ν ε ί τ α ι και ε κτός ο δ ι κού δ ι κτύ ο υ, ε ν ώ π α ρ ά λ λ η λ α δ ε μ ο λ ύ ν ε ι τ ο περιβάλλο ν μ ε κ α ν έ ν α τ ρ ό πο ( κ α υ σ α έ ρ ι α, η χ ο ρ ύ π α ν σ η ). Σ υ μ περασ μ α τ ι κ ά κ α τ α λ ή γ ο υ μ ε ό τ ι η κίνησ η μ ε έ ν α π ο δ ή λ α τ ο σ τ ο υ ς δ ρ ό μ ο υ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι υ γ ε ί α, ο ι κον ο μ ί α, ά ν ε σ η, α σ φ ά λ ε ι α κ α ι τ α χ ύ τ η τ α. Σ ε α ρ κετέ ς πόλεις τ ο υ πλαν ή τ η π ρ ο ω θ ε ί τ α ι η χ ρ ή σ η τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ ω ς β α σ ι κ ο ύ μ έ σ ο υ μ ε τ α κίνησ η ς. Σ τ ο ν ε υ ρ ω παϊ κό χ ώ ρ ο, χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κά πα ρ α δ ε ί γ μ α τ α α ποτελούν τ ο Άμστερν τ α μ, η Κ ο πεγχά γ η κ α ι η Βαρ κελώνη. Π α ρ α κά τ ω π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ο ι σ η μ α ν τ ι κότε ρ ε ς πρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο π ο δ ή λ α τ ο : - Ε π ι δ ί ω ξ η τ η ς α ύ ξ η σ η ς τ η ς χ ρ ή σ η ς και τ η ς α σ φ ά λ ε ι α ς τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ μ ε έ ρ γ α υ πο δ ο μ ώ ν κα ι μ ε δ ρ ά σ ε ι ς αλλα γ ή ς ν ο ο τ ρ ο πί α ς των πολιτών. - Τ ο π ο θ έ τ η σ η κ α τ ά λ λ η λ ω ν θ έ σ ε ω ν σ τ ά θ μ ε υ σ η ς γ ι α πο δ ή λ α τ α σ ε κ ε ν τ ρ ι κ ά σ η μ ε ί α τ ο υ π ό λ ε ω ν μ ε σ κ ο πό τ η δ ι ε υ κόλυνση τ ω ν π ο δ η λ α τ ώ ν, τ η ν α σ φ ά λ ε ι α τ ω ν πο δ η λ ά τ ω ν κ α ι τ η δ ι α φ ή μ ι σ η τ η ς π ο δ η λ α τ ι κή ς μ ε τ α κίνησ η ς. - Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ω ν κα τ ά λ λ η λ ω ν υ πο δ ο μ ώ ν ώ σ τ ε τ ο π ο δ ή λ α τ ο ν α γ ί ν ε ι τ ρ ό πο ς ζ ω ή ς. Υ πο δ ο μ έ ς ό πως θ έ σ ε ι ς σ τ ά θ μ ε υ σ η ς α πο κλειστικά γ ι α π ο δ ή λ α τ α ε πέ κτασ η τ ω ν π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν. - Ε π ί σ η ς κρίνεται σ κό πι μ ο ν α β ο η θ ή σ ο υ μ ε τ α παι δ ι ά, που έ τ σ ι κι α λ λ ι ώ ς α π ό μ ι κ ρ ά α γ α πούν τ ο π ο δ ή λ α τ ο, ν α ε ί ν α ι π ρ ο σ ε κτικοί α ν α β ά τ ε ς, ν α μ ά θ ο υ ν ν α ο δ η γ ο ύ ν σ ω σ τ ά κα ι ν α τ ο υ ς δ ώ σ ο υ μ ε τ ό σ ο ε μ ε ί ς ό σ ο κ α ι τ ο κ ρ ά τ ο ς, τ α κίνη τ ρ α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α γ ί ν ε ι τ ρ ό πο ς ζ ω ή ς κ α ι α σ φ α λ ο ύ ς μ ε τ α κίνησ η ς.

10 Β ι β λ ι ο γ ρ α φί α κ α ι πη γ έ ς πλ η ρ ο φο ρ ι ών Δ ι α δ ί κ τυο h t t p ://el.w i k i p e d i a. o r g / w i k i /%CE%9C % CE%B 5%CF%84%CE%B 1 % CF% 8 6 % CE%BF% CF% 8 1 % CE% AD% CF%82 8 / 1 2 / h t t p ://el.w i k i p e d i a. o r g / w i k i /%CE% A 0%CE%BF% CE%B 4%CE% AE % CE%BB% CE%B 1%CF% 8 4 % CE%BF 8 / 1 2 / h t t p ://www. p o d i l a t r e i s. gr/ m e s o _ m e t a f or a s. h t m l 8 / 1 2 / h t t p ://www. n e o. gr/ we b s i t e / e r g a s i a mathiti / 8 6. h t m 8 / 1 2 / h t t p ://ec. e u r o p a. eu/ e n v i r o n me n t / a r c h i v e s / c y c l i n g / c y c l i n g _ el. p d f 8 / 1 2 / h t t p ://www. martino.gr/ e f h merida / i s s u e 2 2 / / 1 2 / h t t p ://el. wi ki p e d i a. o r g/ wi ki /%CE% A 0%CE% BF% CE% B 4%CE% AE% CE % BB% CE% B 1%CF% 8 4 % CE% BF 8 / 1 2 /

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρ,.14.10. 2014 Αριθμ. Πρωτολλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΣΤ1 προϋπολογισμού 5.599,99 (με Φ.Π.Α.) ΣΤ2 προϋπολογισμού 6.839,94 (με Φ.Π.Α.) ΣΤ3 προϋπολογισμού 6.839,93

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ Τηλ.: 216 9000 699, Τηλ.& Fax: 210 9753.726 e-mail:ankaragounis@gmail.com ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές μέσω της επιβεβλημένης μείωσης των εκπομπών CO2 Ημερίδα Πράσινες Μεταφορές (ΙΕΝΕ) 2008 Πέτρος Κασσάπης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Συγκοινωνιολόγος Liverpool

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 28 28 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου, διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CD MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MULTIMEDIA» και τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος!

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 36V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα) Α1 Πετρέλαιο θέρμανσης 70.000 1,13821 79.674,70. Α2 Πετρέλαιο κίνησης 110.000 1,24390 136.829,00

Ενδεικτική ποσότητα (σε λίτρα) Α1 Πετρέλαιο θέρμανσης 70.000 1,13821 79.674,70. Α2 Πετρέλαιο κίνησης 110.000 1,24390 136.829,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΟΜΑΔΑ Α υποομάδας Είδος τιμή (σε ) Α1 Πετρέλαιο θέρμανσης 70.000 1,13821 79.674,70 Α2 Πετρέλαιο κίνησης 110.000 1,24390 136.829,00 Α3 Βενζίνη αμόλυβδη 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου

Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Θεσσαλονίκη 23-5-2012 Αριθμ.πρωτ.429 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ.1123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟ ΗΛΑΤΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ

ΠΟ ΗΛΑΤΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΠΟ ΗΛΑΤΟ & ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΗΣΗ & ΥΓΕΙΑ Κούπανη Κατερίνα, ΠΕ11 2ο ηµοτικό Σχολείο Γουµένισσας Τι είναι Ποδήλατο Ποδήλατο ονοµάζεται το δίτροχο (µερικές φορές τρίτροχο) όχηµα, που κινείται καθώς ο αναβάτης του

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου)

Στοιχεία από τη Γεωμετρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου) Στοιχία από τη Γωμτρία του χώρου (αναλυτικά στο βιβλίο: Ευκλίδια Γωμτρία Α και Β Ενιαίου Λυκίου) Σχήματα των οποίων τα σημία δν βρίσκονται όλα στο ίδιο πίπδο ονομάζονται γωμτρικά στρά (π.χ. σφαίρα, κύλινδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη.

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 07.06.2012 08.07.2012 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 07.06.2012 08.07.2012 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 07.06.2012 08.07.2012 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 1 η ΒΔΟΜΑΔΑ 2 η ΒΔΟΜΑΔΑ 3 η ΒΔΟΜΑΔΑ 4 η ΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΕΣ ΠΕ ΠΑ ΣΑ ΚΥ

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» www.esto.gr www.esto.gr www.esto. gr kefaloniaphotonews.gr www.ithacanet.gr kefalonitikanea.

ἔστω «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» www.esto.gr www.esto.gr www.esto. gr kefaloniaphotonews.gr www.ithacanet.gr kefalonitikanea. www.esto. gr kefalonitikanea.gr www.ithacanet.gr kefaloniaphotonews.gr www.esto.gr www.esto.gr/contact i n f o [at] e s t o. g r ἔστω www.esto.gr «Κύριε, είχαμε τόσο αίμα, όσο χάθηκε;» ἔστω info [at] esto.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΩΡΙΜΑΝΣΗ προς ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Ω -ΠΓ.0) Εµπλεκόµενοι φορείς ΠΓ-0 από ΠΓ-8 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 1 ΥΠΕΧΩ Ε / ΓΓ Ε ιευθυνση Οδικών Έργων ( 1) Χαρ. Τρικούπη 182 10178 Μελετών Έργων Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013

Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ 20/04/2013-21/04/2013 Α. ΖΙΡΩ - 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΑΛΗΡΟ - ΠΟΡΟΣ - ΦΑΛΗΡΟ /04/13-21/04/13 GENERAL RESULTS From Class : INT 1 To Class : INT 3 Pos Sail nr. Class Yacht Skipper Club 1 2 Points 1 GRE1111 INT

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση

10 σημεία για μια πιο οικολογική οδήγηση Η εκστρατεία ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑ (Make Cars Green) στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από την κίνηση των αυτοκινήτων και στο να βοηθήσει τους οδηγούς να σκεφτούν οικολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 1 4.4 Η ΠΥΡΜΙ ΚΙ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙ 1. Πυραµίδα Ονοµάζεται ένα στερεό του οποίου µία έδρα είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα µε κοινή κορυφή. ύο πυραµίδες φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουµε, µαθαίνουµε και διασκεδάζουµε µε το βιβλίο δραστηριοτήτων του Disney Junior

Παίζουµε, µαθαίνουµε και διασκεδάζουµε µε το βιβλίο δραστηριοτήτων του Disney Junior EXOFYLLO FINAL.pdf 1 /11/14 :10 µ.µ. Disney Παίζουµε, µαθαίνουµε και διασκεδάζουµε µε το βιβλίο δραστηριοτήτων του Disney Junior JUNIOR 2014 HI RES FINAL.indd 1 ιαθέσιµο στον /11/14 1:41 μ.μ. 17/11/14

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα

Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οικολογική οδήγηση & Φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα Oρέστης Κυριάκου Λειτουργός Ενεργειακής Διαχείρισης Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών Οικολογική οδήγηση Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕ. & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2422 28 Νοεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 340668 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 183/2005 και

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα