Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η"

Transcript

1 Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ Π ε ρ ί λ η ψ η Π ο δ ή λ α τ ο ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι τ ο δ ί τ ρ ο χ ο ( μ ε ρ ι κέ ς φ ο ρ έ ς τ ρ ί τ ρ ο χ ο ) ό χ η μ α, που κινείται κ α θ ώ ς ο α ν α β ά τ η ς τ ο υ χ ρ η σ ι μ ο ποιεί τ η μ υ ϊ κή δ ύ ν α μ η τ ω ν πο δ ι ώ ν τ ο υ.. Ιδ ι α ί τ ε ρ ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κό τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ α π ο τ ε λ ε ί η δ υ ν α τ ό τ η τ α τ ο υ ν α α ν τ α πο κρίνεται σ ε α ρ κε τ ά δ ι α φ ο ρ ε τ ι κέ ς α π α ι τ ή σ ε ι ς, ό πως είναι η μ ε τ α κίνη σ η, η ά θ λ η σ η κ α ι η ψ υ χ α γ ω γ ί α. Τ ι σ η μ α ί ν ε ι «π ο δ ή λ α τ ο»; Ας ε τ υ μ ο λ ο γ ή σ ο υ μ ε α υ τ ή τ η ν ε λ λ η ν ι κό τ α τ η λ έ ξ η. Π ο υ ς ( πό δ ι ) -ελα ύ ν ω ( ω θ ώ σ ε κίνησ η, κ ι ν ώ ). Α π τ α π α ν ά ρ χ α ι α χ ρ ό ν ι α η κ ί ν η σ η θ ε ω ρ ο ύ ντ α ν α παρ α ί τ η τ η ε κδήλωση και π ρ ο ϋ πό θ ε σ η τ η ς ζ ω ή ς : α κ ι ν η σ ί α και θ ά ν α τ ο ς, κίνη σ η κ α ι ζ ω ή. Σ τ η ν κλασική τ ο υ μ ο ρ φ ή, τ ο πο δ ή λ α τ ο α ποτελείται α π ό δ ύ ο τ ρ ο χ ο ύ ς, ο ι ο ποίοι β ρ ί σ κ ο ν τ α ι ο έ ν α ς π ί σ ω α πό τ ο ν ά λ λ ο και συν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς μ ε μ ε τ α λ λ ι κό σ κελετό. Βασ ι κ ά ε πίση ς μ έ ρ η ε ν ό ς τ υ π ι κ ο ύ πο δ ή λ α τ ο υ α ποτελο ύ ν τ ο τ ι μ ό ν ι, η σ έ λ α, τ ο σ ύ σ τ η μ α μ ε τ ά δ ο σ η ς της κίνησης και τα φρένα. Λ έ ξ ε ι ς κ λ ε ι δ ι ά : ποδήλατο, μεταφο ρ έ ς Α ν ά λ υ σ η κ α ι π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ων μ ε τ α φο ρ ών Μ ε τ α φ ο ρ έ ς, σ τ ο ν ο ι κ ο ν ο μ ι κό κ α ι ε μ π ο ρ ι κό χ ώ ρ ο, ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι γενι κά ο ποιεσδ ή π ο τ ε μ ε τ α κινήσεις ε πιβατών και φ ο ρ τ ί ω ν α π ό έ ν α ν τ ό π ο σ ε έ ν α ν ά λ λ ο ν. Σ υ ν ή θ ω ς η μ ε τ α κ ί ν η σ η ε πιβα τ ώ ν και φ ο ρ τ ί ω ν

2 γ ί ν ε τ α ι έ ν α ν τ ι κ ά π ο ι α ς α μ ο ι β ή ς π ο υ ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι ε ι σ ι τ ή ρ ι ο ή κ ό μ ι σ τ ρ ο ή ν α ύ λ ο ς. Σ υ ν ε πώ ς ο ι μ ε τ α φ ο ρ έ ς α πο τ ε λ ο ύ ν ε μ πορικέ ς π ρ ά ξ ε ι ς, π α ρ ά γ ο υ σ ε ς ο ι κονομ ι κή χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α. Η ι σ τ ο ρ ί α τ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ώ ν ε ί ν α ι σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η μ ε τ η ν ύ π α ρ ξ η τ η ς α ν θ ρ ώ πινης ζ ω ή ς. Ο π ρ ω τ ό γ ο ν ο ς ά ν θ ρ ω πο ς μ ε τ α κινο ύ ν τ α ν β α δ ί ζ ο ν τ α ς σ ε α ν α ζ ή τ η σ η τ ρ ο φ ή ς ή α π ό περιέργεια ν α γ ν ω ρ ί σ ε ι τ ο περιβάλλον τ ο υ, ή α κό μ α κα ι γ ι α τ η ν προστασία τ ο υ α π ό τ ο υ ς δ ι ά φ ο ρ ο υ ς φ υ σ ι κού ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς ( ό πω ς σ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ ά ποιου κ α τ α φ υ γ ί ο υ - σ πηλιάς). Γ ρ ή γ ο ρ α ό μ ω ς κ α τ ά λ α β ε ό τ ι ο ι φ υ σ ι κέ ς τ ο υ α ν τ ο χ έ ς γ ι α ν α δ ι α ν ύ ε ι μ ε γ ά λ ε ς α ποστάσεις ή τ α ν πε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς και π ο λ ύ περισσότερο π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η η ι κ α ν ό τ η τ ά τ ο υ ν α μ ε τ α φ έ ρ ε ι β ά ρ η σ ε σ η μ α ν τ ι κές α π ο σ τ ά σ ε ι ς. Οι α δ υ να μ ί ε ς α υ τ έ ς ο δ ή γ η σ α ν τ ο ν ά ν θ ρ ω πο σ ε α ν α ζ ή τ η σ η δ ι α φ ό ρ ω ν μ έ σ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ά ς τ ό σ ο γ ι α τ ο ν ί δ ι ο ό σ ο κ α ι γ ι α τ α α γ α θ ά τ ο υ, ξ ε κινώντας α ρ χ ι κά τ η χ ρ η σ ι μ ο ποίηση ζ ώ ω ν σ τ η ξ η ρ ά κα ι α πό τ ο π ρ ω τ ό γ ο ν ο μ ο ν ό ξ υ λ ο σ τ ι ς λ ί μ ν ε ς και τ ο υ ς πο τ α μ ο ύ ς β γ ή κε σ τ η θ ά λ α σ σ α. Έ τ σ ι παρ ά λ λ η λ α μ ε τ ι ς κα τ α πλ η κ τ ι κέ ς τ ο υ ε φ ε υ ρ έ σ ε ι ς έ φ θ α σ ε α πό τ ο ν τ ρ ο χ ό, τ ο κου πί, τ ο π α ν ί κ α ι τ ο ν α τ μ ό σ τ ο υ ς σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ς α ε ρ ο σ τ ρ ό β ι λ ο υ ς τ ω ν ε ξ ε λ ι γ μ έ ν ω ν σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν μ έ σ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ώ ν. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο α πο τ ε λ ε ί έ ν α ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ι α δ ε δ ο μ έ ν ο μ ε τ α φ ο ρ ι κό μ έ σ ο. Ο α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν πο δ η λ ά τ ω ν τ ο υ πλ α ν ή τ η σ τ ι ς μ έ ρ ε ς μ α ς υ πολογίζ ε τ α ι ό τ ι ξ ε περν ά τ ο έ ν α δ ι σ ε κατ ο μ μ ύ ρ ι ο. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο κ ι ν ε ί τ α ι μ ε τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ πα ί ρ ν ε ι ο ά ν θ ρ ω πο ς α πό τ η ν τ ρ ο φ ή τ ο υ. Δ ε ν κ α τ α ν α λ ώ ν ε ι λ ο ι π ό ν καύσιμα κα ι ε πι πλέον δ ε ν έ χ ε ι έ ξ ο δ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ό πως π α ρ κ ά ρ ι σ μ α, φ ό ρ ο υ ς κ λ π. Τ ο μ ι κρό β ά ρ ο ς τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ ε πι τ ρ έ πει π ο λ ύ ε ύ κολ α και α ν έ ξ ο δ α τ ο ν σ υ ν δ υ α σ μ ό τ ο υ μ ε ά λ λ α μ έ σ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς ό πω ς τ ο τ ρ α ί ν ο, τ ο πλοίο και το αεροπλάν ο. Π ε ρ ι γ ρ α φ ή του ποδηλάτου Έ ν α σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο ζ υ γ ί ζ ε ι κιλά κ α ι π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι σ ε δ ι ά φ ο ρ α μ ε γ έ θ η α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο σ ώ μ α τ ο υ α ν α β ά τ η. Μ πο ρ ε ί μ ε τ α φ έ ρ ε ι έ ν α ά τ ο μ ο ( κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο γ ι α μ ι κ ρ έ ς α ποστάσεις) κ α θ ώ ς κ α ι α ν τ ι κείμ ε ν α β ά ρ ο υ ς μ έ χ ρ ι 3 0 κιλά σ τ η σ χ ά ρ α. Μ πο ρ ε ί ν α α ν α πτύξει τ α χ ύ τ η τ α χ ι λ ι ο μ έ τ ρ ω ν τ η ν ώ ρ α σ τ η ν ε υ θ ε ί α κ α ι ν α α ν έ β ε ι α κό μ α και μ ε γ ά λ ε ς

3 α ν η φ ό ρ ε ς χ ω ρ ί ς ι δ ι α ί τ ε ρ ο κό πο μ ε τ η χ ρ ή σ η τ α χ υ τ ή τ ω ν. Έ ν α μ έ σ ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο κ ο σ τ ί ζ ε ι σ ή μ ε ρ α α πό 200 έως 600. Τ ο πο δ ή λ α τ ο α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α πό τ α ε ξ ή ς μ έ ρ η : τ ο πλ α ί σ ι ο, τ ο υ ς δ ύ ο τ ρ ο χ ο ύ ς, τ ο σ ύ σ τ η μ α που μ ε τ α δ ί δ ε ι τ η ν κ ί ν η σ η τ ω ν πο δ ι ώ ν τ ο υ α ν α β ά τ η σ τ ο ν ά ξ ο ν α τ ο υ κινητήρ ι ο υ τ ρ ο χ ο ύ, τ ο κ ά θ ι σ μ α τ ο υ α ν α β ά τ η ( π ο υ λ έ γ ε τ α ι σ έ λ α ), τ ο τ ι μ ό ν ι και τα φρένα. Ι σ τ ο ρ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η του π ο δ η λ ά τ ο υ Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι σ υ γ κε κριμ έ ν η χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α σ τ η ν ο πο ί α ν α α π ο δ ί δ ε τ α ι η ε φ ε ύ ρ ε σ η τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ, ε π ο μ έ ν ω ς ο ύ τ ε σ υ γ κεκριμένο ς ε φ ε υ ρ έ τ η ς α υ τ ο ύ. Π ο λ ύ π ρ ι ν τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η κ ά π ο ι α ς κ α τ α σ κευής πα ρ ό μ ο ι α ς μ ε έ ν α τ υ πι κό σ ύ γ χ ρ ο ν ο π ο δ ή λ α τ ο, έ χ ε ι κ α τ α γ ρ α φ ε ί έ ν α ποι κίλο φ ά σ μ α ο χ η μ ά τ ω ν που ε κμεταλλεύονταν μ ό ν ο τ η μ υ ϊ κή δ ύ ν α μ η τ ο υ α ν α β ά τ η τ ο υ ς. Μ ί α α πό τ ι ς κ α τ α σ κευές α υ τ έ ς, π ο υ α πό π ο λ λ ο ύ ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ο π ρ ό γ ο ν ο ς τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ, ή τ α ν η d r a i s i e n n e. Τ ο , ο Σ κ ω τ σ έ ζ ο ς σ ι δ η ρ ο υ ρ γ ό ς Κ ι ρ κ πά τ ρ ι κ Μ α κμίλα ν σ χ ε δ ι ά ζ ε ι τ η ν v e l o c i p e d e. Ο Μ α κ μ ί λ α ν β ε λ τ ί ω σ ε τ η ν κα τ α σ κευή τ ο υ Φ ο ν Ντράι ς, ε ι σ ά γ ο ν τ α ς τ η χ ρ ή σ η τ ω ν πεταλιών, σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ω ν μ ε ρ ά β δ ο υ ς μ ε τ ο ν ο π ί σ θ ι ο τ ρ ο χ ό. Μ ε α υ τ ό τ ο ν τ ρ ό πο, ο α ν α β ά τ η ς δ ε ν ή τ α ν πλέο ν α ν α γ κασμένος ν α φ έ ρ ν ε ι τ α π ό δ ι α τ ο υ σ ε ε π α φ ή μ ε τ ο έ δ α φ ο ς, κά τ ι που π ε ρ ι ό ρ ι ζ ε

4 σ η μ α ν τ ι κά τ η ν τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ ο χ ή μ α τ ο ς. Τ α ε π ό μ ε ν α χ ρ ό ν ι α, μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς ι δ έ ε ς κ α ι ε φ ε υ ρ έ σ ε ι ς ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι σ τ ο π ο δ ή λ α τ ο, β ε λ τ ι ώ ν ο ν τ α ς τ ο σ υ ν ε χ ώ ς: η μ ε τ ά δ ο σ η κίνησ η ς μ έ σ ω α λ υ σ ί δ α ς, η χ ρ ή σ η τ α χ υ τ ή τ ω ν, τ α φ ρ έ ν α, ο κ ο ύ φ ι ο ς σ κελετός, τ ο δ υ ν α μ ό κα ι η σ α μ πρέλα α πο τ ε λ ο ύ ν τ ι ς πλέον χ α ρ α κτ η ρ ι σ τ ι κέ ς α υ τ ώ ν τ ω ν ε φ ε υ ρ έ σ ε ω ν. Γ ι α παρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε τ ά τ η ν ε ι σ α γ ω γ ή τ η ς α λ υ σ ί δ α ς κ α ι τ ω ν τ α χ υ τ ή τ ω ν, δ ε ν υ π ή ρ χ ε η α ν ά γ κ η έ ν α πο δ ή λ α τ ο ν α δ ι α θ έ τ ε ι μ ε γ ά λ ο υ μ ε γ έ θ ο υ ς μ προσ τ ι ν ό τ ρ ο χ ό προκειμ έ ν ο υ ν α κα τ ο ρ θ ώ ν ε ι μ ε γ ά λ ε ς τ α χ ύ τ η τ ε ς. Έ τ σ ι, τ ο ε ί ν α ι η χ ρ ο ν ι ά που κ α τ α σ κευάζεται τ ο μ ο ν τ έ λ ο r o v e r, που σ υ χ ν ά χ α ρ α κτ η ρ ί ζ ε τ α ι ω ς τ ο πρώτο σ ύ γ χ ρ ο ν ο π ο δ ή λ α τ ο. Κ α τ α σ κευασ τ ή ς τ ο υ ή τ α ν ο Τ ζ ο ν Κ ε μ π Στάρ λεϋ. Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ο π ρ ώ τ ο πο δ ή λ α τ ο ή ρ θ ε τ ο , ε ν ώ τ ο , τ η χ ρ ο ν ι ά ί δ ρ υ σ η ς τ η ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Πο δ η λ α τ ι κή ς Ο μ ο σ πον δ ί α ς, έ γ ι ν α ν ο ι π ρ ώ τ ο ι π ο δ η λ α τ ι κ ο ί α γ ώ ν ε ς. Τ ο π ρ ώ τ ο π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ι ο τ η ς χ ώ ρ α ς κ α τ α σ κευάζεται σ τ η ν Αθ ή ν α γ ι α τ ι ς α ν ά γ κε ς τ ω ν πρώτων Ολυμ πι α κών Α γ ώ ν ω ν, Πρόκειται γ ι α τ ο μ ε τ έ πειτα πο δ ο σ φ α ι ρ ι κ ό Γ ή πεδο Κ α ρ α ϊ σ κά κη. Σ τ ο υ ς Ο λ υ μ πι α κού ς Αγώνες τ ο υ ο ι π ο δ η λ ά τ ε ς Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς κ α ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Πα ρ α σ κευόπουλο ς α ν α δ ε ι κνύονται Ολυμπιονίκε ς σ τ α δ ύ ο α γ ω ν ί σ μ α τ α π ο δ η λ α σ ί α ς ( 8 5 κα ι χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α ). Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ο πρώ τ ο ε λ λ η ν ι κό π ο δ ή λ α τ ο μ ε χ ε ι ρ ο πο ί η τ ο σ κελετό κα τ α σ κευάστηκε α π ό τ η ν R a f b i ke s ( HE RMES) σ τ ο Ναύπλιο. Y πά ρ χ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ε ς β ι ο μ η χ α ν ί ε ς κα τ α σ κευής π ο δ η λ ά τ ω ν. Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α π α ρ ά δ ε ι γ μ α ε κ τ ε τ α μ έ ν η ς χ ρ ή σ η ς τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ α πο τ ε λ ε ί η πόλη της Κ α ρ δ ί τ σ α ς.

5 Ξ ύ λ ι ν η d r a i s i e n n e P e n n y -f a r t h i n g πο δ ή λ α τ ο

6 T h e Ro v e r S a f e t y Bicycle 1887 Σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο ( Ηλεκτρικό π ο δ ή λ α τ ο A u d i E -B i ke )

7 Α ρ χ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Τ ο π ο δ ή λ α τ ο α πο τ ε λ ε ί έ ν α καλό ε ρ γ α λ ε ί ο, προκειμ έ ν ο υ ν α α ν α δ ε ι χ θ ο ύ ν ο ρ ι σ μ έ ν ε ς α ρ χ έ ς τ η ς φ υ σ ι κ ή ς. Μ ε α φ ο ρ μ ή, γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, τ ι ς ε ι κόνες π α λ α ι ο τ έ ρ ων π ο δ η λ ά τ ω ν μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ α μ ε γ ά λ ο υ ς τ ρ ο χ ο ύ ς θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α ν α ρ ω τ η θ ε ί κ α ν ε ί ς μ ε ποι ο ν τ ρ ό π ο ε πηρε ά ζ ε ι τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ω ν τ ρ ο χ ώ ν τ ο υ. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η φ υ σ ι κή, η κίνησ η που ε κ τ ε λ ε ί έ ν α ς τ ρ ο χ ό ς π ο υ κ υ λ ά ε ί ν α ι σ ύ ν θ ε τ η : α πο τ ε λ ε ί τ ο σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ α φ ο ρ ι κ ή ς κίνησ η ς κ α ι σ τ ρ ο φ ι κ ή ς κίνησ η ς. Η τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ μ πορεί ν α μ ε λ ε τ η θ ε ί μ ε τ η χ ρ ή σ η τ ο υ κέντρου μ ά ζ α ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ, τ ο ο ποί ο α π ο δ ε ι κνύεται π ω ς β ρ ί σ κε τ α ι σ τ ο κέντρο τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ. Η τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ κέντρου μ ά ζ α ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ α π ο δ ε ι κνύεται πω ς ε ί ν α ι ε υθύγραμμη ο μ α λ ή μ ε τ α χ ύ τ η τ α u = ω R, ό που ω η γ ω ν ι α κ ή σ υ χ ν ό τ η τ α περιστ ρ ο φ ή ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ κ α ι R η α κ τ ί ν α τ ο υ. Μ ε ά λ λ α λ ό γ ι α, υ π ά ρ χ ο υ ν δ ύ ο τ ρ ό πο ι μ ε τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς μ πορεί ν α α υ ξ η θ ε ί η τ α χ ύ τ η τ α ε ν ό ς πο δ η λ ά τ ο υ : ε ί τ ε α υ ξ ά ν ο ν τ α ς τ η γ ω ν ι α κή σ υ χ ν ό τ η τ α ( ω ) τ ω ν τ ρ ο χ ώ ν ( κάν ο ν τ α ς δ η λ α δ ή γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ α π ε τ ά λ ι ), ε ί τ ε α υ ξ ά ν ο ν τ α ς τ η ν α κτίνα τ ο υ ς ( R ). Ο λ ό γ ο ς γ ι α τ ο ν ο πο ί ο τ α σ ύ γ χ ρ ο ν α πο δ ή λ α τ α δ ε ν έ χ ο υ ν τ ό σ ο μ ε γ ά λ ο υ ς τ ρ ο χ ο ύ ς, ε ί ν α ι η ε πινόηση τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς τ α χ υ τ ή τ ω ν, μ ε τ η β ο ή θ ε ι α τ ο υ ο π ο ί ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ε ύ κολ α ν α ε πιτευχθούν α υ ξ η μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ω ν ι α κή ς σ υ χ ν ό τ η τ α ς ( ω ). Χ ρ η σ ι μ ό τη τ α του ποδ η λ ά του γ ι α το ν ά ν θ ρ ωπ ο κ α ι τη ν κ ο ι ν ων ί α Η α γ ο ρ ά κα ι σ υ ν τ ή ρ η σ η ε ν ό ς π ο δ η λ ά τ ο υ κ ο σ τ ί ζ ε ι ε λ ά χ ι σ τ α. Σ τ ι ς κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς σ υ ν θ ή κε ς κυ κλοφορίας, β ρ έ θ η κε ό τ ι τ ο π ο δ ή λ α τ ο, γ ι α α π ο σ τ ά σ ε ι ς μ έ χ ρ ι 1 3 χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α ε ί ν α ι γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ ο α πό τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ α ζ ί μ ε τ ο κολύμπι και τ ο τ ρ έ ξ ι μ ο, θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι τ α πιο α ε ρ ό β ι α α θ λ ή μ α τ α. Μ ε τ ο π ο δ ή λ α τ ο γ υ μ ν ά ζ ε τ α ι κυρίως τ ο κ α ρ δ ι ο α ν α πνευστ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι μ υ ς τ ω ν πο δ ι ώ ν. Ο π ο δ η λ ά τ η ς ε ξ ά λ λ ο υ, λ ό γ ω τ η ς τ α χ ύ τ η τ ά ς τ ο υ, π α ρ α μ έ ν ε ι π ο λ ύ λ ι γ ό τ ε ρ ο σ τ η ν κ υ κλ ο φ ο ρ ί α α πό τ ο ν ο δ η γ ό ή ε πιβά τ η Ι.Χ., ε πιβάτες λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν,

8 τ ρ ό λ ε ϊ, τ α ξ ί κ α ι τ ο υ ς π ε ζ ο ύ ς ( ό λ ο ι α υ τ ο ί έ χ ο υ ν μ έ σ η ω ρ ι α ί α τ α χ ύ τ η τ α σ τ η ν πόλ η χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α, ε ν ώ ο ι π ο δ η λ ά τ ε ς περί τ α 2 0 ). Τ ο π ο δ ή λ α τ ο π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι κ α ι γ ι α ψ υ χ α γ ω γ ί α. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο ποι η θ ε ί α πό τ α δ ύ ο φ ύ λ α κ α ι ό λ ε ς τ ι ς η λ ι κίες. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο ε ί ν α ι έ ν α φ ι λ ι κό γ ι α τ ο περιβά λ λ ο ν μ έ σ ο μ ε τ α κίνη σ η ς. Απαι τ ε ί πολύ λ ί γ ε ς πρώτε ς ύ λ ε ς γ ι α ν α κα τ α σ κευασ θ ε ί. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί μ ε α ν α ν ε ώ σ ι μ α κ α ύ σ ι μ α ( τ ρ ο φ ή ) κα ι δ ε ν μ ο λ ύ ν ε ι τ ο πε ρ ι β ά λ λ ο ν η χ η τ ι κ ά ή μ ε κ α υ σ α έ ρ ι α. Τ ο πο δ ή λ α τ ο πα ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι πλεονεκτήματα α πό δ ι ά φ ο ρ ε ς α π ό ψ ε ι ς: ο ι κονομ ι κή ( γ ι α πα ρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε ί ω σ η τ ω ν πόρων που δ α παν ά κάθε ν ο ι κο κ υ ρ ι ό γ ι α τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο, μ ε ί ωση τ ω ν ω ρ ώ ν ε ρ γ α σ ί α ς που χ ά ν ο ν τ α ι λ ό γ ω τ η ς κυ κλοφορια κ ή ς συμφόρησης, μ ε ί ω σ η τ ο υ κόσ τ ο υ ς τ η ς υγεία ς χ ά ρ η σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς τ α κ τ ι κή ς ά σ κησ η ς), π ο λ ι τ ι κ ή ( γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε ί ω σ η τ η ς ε ξ ά ρ τ η σ η ς που δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι α π ό τ ι ς ε ν ε ρ γ ε ι α κέ ς α ν ά γ κε ς, ε ξ ο ι κον ό μ η σ η μ η α ν α ν ε ώ σ ι μ ω ν π ό ρ ω ν ), κ ο ι ν ω ν ι κ ή ( γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, ε ξ α σ φ ά λ ι σ η τ η ς κινη τ ι κό τ η τ α ς σ ε ε υ ρ ύ τ ε ρ α σ τ ρ ώ μ α τ α τ ο υ πλ η θ υ σ μ ο ύ, μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α υ τ ο ν ο μ ί α κα ι δ υ ν α τ ό τ η τ α π ρ ό σ β α σ η ς σ ε λ ε ς τ ι ς ε γ κα τ α σ τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο υ ς ν έ ο υ ς, πως κ α ι γ ι α τ ο υ ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς), ο ι κολ ο γ ι κή ( δ ι ά κ ρ ι σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν β ρ α χ υ πρ ό θ ε σ μ ω ν τ ο πικών α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν έ ν ν ο ι α τ ο υ πε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς και τ ω ν μ α κροπρόθεσμων, μη τ ο πι κά ε ν τ ο πισμένων α ποτελεσμάτων έ ν ν ο ι α τ η ς ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς ι σ ο ρ ρ ο πί α ς). Σ η μ α ν τ ι κότε ρ α μ ε ι ο ν ε κτήματ α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ : Τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο πο ι η θ ε ί ό λ ε ς τ ι ς ε π ο χ έ ς Η χ ρ ή σ η τ ο υ ε ί ν α ι ε ξ ο ν τ ω τ ι κή τ ι ς ζ ε σ τ έ ς μ έ ρ ε ς κα ι α π α γ ο ρ ε υ τ ι κή τ ι ς β ρ ο χ ε ρ έ ς. Τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί σ ε ό λ α τ α α ν ά γ λ υ φ α ε δ ά φ ο υ ς. Τ ο πο δ ή λ α τ ο έ χ ε ι μ ι κρή με τ α φ ο ρ ι κή ι καν ό τ η τ α. Τ ο πο δ ή λ α τ ο κλέβεται ε ύ κ ο λ α α φ ο ύ δ ε ν δ ι α θ έ τ ε ι σ τ ο ι χ ε ί α κ υ κλ ο φ ο ρ ί α ς. Μ ε ι ω μ έ ν η α σ φ ά λ ε ι α τ ο υ π ο δ η λ ά τ η α πό τ η σ υ μ περιφορά τ ω ν ο δ η γ ώ ν τ ω ν υ πολοίπων μ ε τ α φ ο ρ ι κών μ έ σ ω ν κα ι α πό τ η ν έ λ λ ε ι ψ η μ έ τ ρ ω ν κ υ κλ ο φ ο ρ ι α κή ς πρ ο σ τ α σ ί α ς. Ο π ο δ η λ ά τ η ς ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α ε κτεθε ι μ έ ν ο ς σ ε περίπτωση ατυχήματος.

9 Η υ περβολική χ ρ ή σ η τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ σ υ ν δ έ ε τ α ι μ ε τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η ο υ ρ ο γ ε ν ν η τ ι κών δ ι α τ α ρ α χ ώ ν. Ο ι ο πα δ ο ί τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ θ ε ω ρ ο ύ ν ό τ ι τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ πο ρ ε ί ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι τ η λ ύ σ η σ τ α έ ν τ ο ν α προβλή μ α τ α σ υ γ κ ο ι ν ω νί α ς π ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν τ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς μ ε γ α λ ο υ πόλεις. Κ ε ν τ ρ ι κ ά ε πιχειρήματά τ ο υ ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν α ν τ ι μ ε τ ω πίζει πρ ο β λ ή μ α τ α κυ κλοφορια κ ή ς σ υ μ φ ό ρ η σ η ς, α π α ι τ ε ί μ η δ α μ ι ν ό χ ώ ρ ο σ τ ά θ μ ε υ σ η ς, έ χ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α μ ε τ α κ ι ν ε ί τ α ι και ε κτός ο δ ι κού δ ι κτύ ο υ, ε ν ώ π α ρ ά λ λ η λ α δ ε μ ο λ ύ ν ε ι τ ο περιβάλλο ν μ ε κ α ν έ ν α τ ρ ό πο ( κ α υ σ α έ ρ ι α, η χ ο ρ ύ π α ν σ η ). Σ υ μ περασ μ α τ ι κ ά κ α τ α λ ή γ ο υ μ ε ό τ ι η κίνησ η μ ε έ ν α π ο δ ή λ α τ ο σ τ ο υ ς δ ρ ό μ ο υ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι υ γ ε ί α, ο ι κον ο μ ί α, ά ν ε σ η, α σ φ ά λ ε ι α κ α ι τ α χ ύ τ η τ α. Σ ε α ρ κετέ ς πόλεις τ ο υ πλαν ή τ η π ρ ο ω θ ε ί τ α ι η χ ρ ή σ η τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ ω ς β α σ ι κ ο ύ μ έ σ ο υ μ ε τ α κίνησ η ς. Σ τ ο ν ε υ ρ ω παϊ κό χ ώ ρ ο, χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κά πα ρ α δ ε ί γ μ α τ α α ποτελούν τ ο Άμστερν τ α μ, η Κ ο πεγχά γ η κ α ι η Βαρ κελώνη. Π α ρ α κά τ ω π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ο ι σ η μ α ν τ ι κότε ρ ε ς πρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο π ο δ ή λ α τ ο : - Ε π ι δ ί ω ξ η τ η ς α ύ ξ η σ η ς τ η ς χ ρ ή σ η ς και τ η ς α σ φ ά λ ε ι α ς τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ μ ε έ ρ γ α υ πο δ ο μ ώ ν κα ι μ ε δ ρ ά σ ε ι ς αλλα γ ή ς ν ο ο τ ρ ο πί α ς των πολιτών. - Τ ο π ο θ έ τ η σ η κ α τ ά λ λ η λ ω ν θ έ σ ε ω ν σ τ ά θ μ ε υ σ η ς γ ι α πο δ ή λ α τ α σ ε κ ε ν τ ρ ι κ ά σ η μ ε ί α τ ο υ π ό λ ε ω ν μ ε σ κ ο πό τ η δ ι ε υ κόλυνση τ ω ν π ο δ η λ α τ ώ ν, τ η ν α σ φ ά λ ε ι α τ ω ν πο δ η λ ά τ ω ν κ α ι τ η δ ι α φ ή μ ι σ η τ η ς π ο δ η λ α τ ι κή ς μ ε τ α κίνησ η ς. - Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ω ν κα τ ά λ λ η λ ω ν υ πο δ ο μ ώ ν ώ σ τ ε τ ο π ο δ ή λ α τ ο ν α γ ί ν ε ι τ ρ ό πο ς ζ ω ή ς. Υ πο δ ο μ έ ς ό πως θ έ σ ε ι ς σ τ ά θ μ ε υ σ η ς α πο κλειστικά γ ι α π ο δ ή λ α τ α ε πέ κτασ η τ ω ν π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν. - Ε π ί σ η ς κρίνεται σ κό πι μ ο ν α β ο η θ ή σ ο υ μ ε τ α παι δ ι ά, που έ τ σ ι κι α λ λ ι ώ ς α π ό μ ι κ ρ ά α γ α πούν τ ο π ο δ ή λ α τ ο, ν α ε ί ν α ι π ρ ο σ ε κτικοί α ν α β ά τ ε ς, ν α μ ά θ ο υ ν ν α ο δ η γ ο ύ ν σ ω σ τ ά κα ι ν α τ ο υ ς δ ώ σ ο υ μ ε τ ό σ ο ε μ ε ί ς ό σ ο κ α ι τ ο κ ρ ά τ ο ς, τ α κίνη τ ρ α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α γ ί ν ε ι τ ρ ό πο ς ζ ω ή ς κ α ι α σ φ α λ ο ύ ς μ ε τ α κίνησ η ς.

10 Β ι β λ ι ο γ ρ α φί α κ α ι πη γ έ ς πλ η ρ ο φο ρ ι ών Δ ι α δ ί κ τυο h t t p ://el.w i k i p e d i a. o r g / w i k i /%CE%9C % CE%B 5%CF%84%CE%B 1 % CF% 8 6 % CE%BF% CF% 8 1 % CE% AD% CF%82 8 / 1 2 / h t t p ://el.w i k i p e d i a. o r g / w i k i /%CE% A 0%CE%BF% CE%B 4%CE% AE % CE%BB% CE%B 1%CF% 8 4 % CE%BF 8 / 1 2 / h t t p ://www. p o d i l a t r e i s. gr/ m e s o _ m e t a f or a s. h t m l 8 / 1 2 / h t t p ://www. n e o. gr/ we b s i t e / e r g a s i a mathiti / 8 6. h t m 8 / 1 2 / h t t p ://ec. e u r o p a. eu/ e n v i r o n me n t / a r c h i v e s / c y c l i n g / c y c l i n g _ el. p d f 8 / 1 2 / h t t p ://www. martino.gr/ e f h merida / i s s u e 2 2 / / 1 2 / h t t p ://el. wi ki p e d i a. o r g/ wi ki /%CE% A 0%CE% BF% CE% B 4%CE% AE% CE % BB% CE% B 1%CF% 8 4 % CE% BF 8 / 1 2 /

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 1, Απρίλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131 Αίγινα 180 10

Διαβάστε περισσότερα