Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ. Π ε ρ ί λ η ψ η"

Transcript

1 Τ Ο Π Ο Δ Η Λ Α ΤΟ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Λ Ω ΝΑΡ ΑΣ Τ Μ Η Μ Α : Ά1 Κ ΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ Π ΑΡΑΣΚ ΕΥΟΠΟΥ Λ Ο Σ Π ε ρ ί λ η ψ η Π ο δ ή λ α τ ο ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι τ ο δ ί τ ρ ο χ ο ( μ ε ρ ι κέ ς φ ο ρ έ ς τ ρ ί τ ρ ο χ ο ) ό χ η μ α, που κινείται κ α θ ώ ς ο α ν α β ά τ η ς τ ο υ χ ρ η σ ι μ ο ποιεί τ η μ υ ϊ κή δ ύ ν α μ η τ ω ν πο δ ι ώ ν τ ο υ.. Ιδ ι α ί τ ε ρ ο χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κό τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ α π ο τ ε λ ε ί η δ υ ν α τ ό τ η τ α τ ο υ ν α α ν τ α πο κρίνεται σ ε α ρ κε τ ά δ ι α φ ο ρ ε τ ι κέ ς α π α ι τ ή σ ε ι ς, ό πως είναι η μ ε τ α κίνη σ η, η ά θ λ η σ η κ α ι η ψ υ χ α γ ω γ ί α. Τ ι σ η μ α ί ν ε ι «π ο δ ή λ α τ ο»; Ας ε τ υ μ ο λ ο γ ή σ ο υ μ ε α υ τ ή τ η ν ε λ λ η ν ι κό τ α τ η λ έ ξ η. Π ο υ ς ( πό δ ι ) -ελα ύ ν ω ( ω θ ώ σ ε κίνησ η, κ ι ν ώ ). Α π τ α π α ν ά ρ χ α ι α χ ρ ό ν ι α η κ ί ν η σ η θ ε ω ρ ο ύ ντ α ν α παρ α ί τ η τ η ε κδήλωση και π ρ ο ϋ πό θ ε σ η τ η ς ζ ω ή ς : α κ ι ν η σ ί α και θ ά ν α τ ο ς, κίνη σ η κ α ι ζ ω ή. Σ τ η ν κλασική τ ο υ μ ο ρ φ ή, τ ο πο δ ή λ α τ ο α ποτελείται α π ό δ ύ ο τ ρ ο χ ο ύ ς, ο ι ο ποίοι β ρ ί σ κ ο ν τ α ι ο έ ν α ς π ί σ ω α πό τ ο ν ά λ λ ο και συν δ έ ο ν τ α ι μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς μ ε μ ε τ α λ λ ι κό σ κελετό. Βασ ι κ ά ε πίση ς μ έ ρ η ε ν ό ς τ υ π ι κ ο ύ πο δ ή λ α τ ο υ α ποτελο ύ ν τ ο τ ι μ ό ν ι, η σ έ λ α, τ ο σ ύ σ τ η μ α μ ε τ ά δ ο σ η ς της κίνησης και τα φρένα. Λ έ ξ ε ι ς κ λ ε ι δ ι ά : ποδήλατο, μεταφο ρ έ ς Α ν ά λ υ σ η κ α ι π ε ρ ι γ ρ α φ ή τ ων μ ε τ α φο ρ ών Μ ε τ α φ ο ρ έ ς, σ τ ο ν ο ι κ ο ν ο μ ι κό κ α ι ε μ π ο ρ ι κό χ ώ ρ ο, ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι γενι κά ο ποιεσδ ή π ο τ ε μ ε τ α κινήσεις ε πιβατών και φ ο ρ τ ί ω ν α π ό έ ν α ν τ ό π ο σ ε έ ν α ν ά λ λ ο ν. Σ υ ν ή θ ω ς η μ ε τ α κ ί ν η σ η ε πιβα τ ώ ν και φ ο ρ τ ί ω ν

2 γ ί ν ε τ α ι έ ν α ν τ ι κ ά π ο ι α ς α μ ο ι β ή ς π ο υ ο ν ο μ ά ζ ε τ α ι ε ι σ ι τ ή ρ ι ο ή κ ό μ ι σ τ ρ ο ή ν α ύ λ ο ς. Σ υ ν ε πώ ς ο ι μ ε τ α φ ο ρ έ ς α πο τ ε λ ο ύ ν ε μ πορικέ ς π ρ ά ξ ε ι ς, π α ρ ά γ ο υ σ ε ς ο ι κονομ ι κή χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α. Η ι σ τ ο ρ ί α τ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ώ ν ε ί ν α ι σ υ ν υ φ α σ μ έ ν η μ ε τ η ν ύ π α ρ ξ η τ η ς α ν θ ρ ώ πινης ζ ω ή ς. Ο π ρ ω τ ό γ ο ν ο ς ά ν θ ρ ω πο ς μ ε τ α κινο ύ ν τ α ν β α δ ί ζ ο ν τ α ς σ ε α ν α ζ ή τ η σ η τ ρ ο φ ή ς ή α π ό περιέργεια ν α γ ν ω ρ ί σ ε ι τ ο περιβάλλον τ ο υ, ή α κό μ α κα ι γ ι α τ η ν προστασία τ ο υ α π ό τ ο υ ς δ ι ά φ ο ρ ο υ ς φ υ σ ι κού ς κ ι ν δ ύ ν ο υ ς ( ό πω ς σ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ ά ποιου κ α τ α φ υ γ ί ο υ - σ πηλιάς). Γ ρ ή γ ο ρ α ό μ ω ς κ α τ ά λ α β ε ό τ ι ο ι φ υ σ ι κέ ς τ ο υ α ν τ ο χ έ ς γ ι α ν α δ ι α ν ύ ε ι μ ε γ ά λ ε ς α ποστάσεις ή τ α ν πε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς και π ο λ ύ περισσότερο π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η η ι κ α ν ό τ η τ ά τ ο υ ν α μ ε τ α φ έ ρ ε ι β ά ρ η σ ε σ η μ α ν τ ι κές α π ο σ τ ά σ ε ι ς. Οι α δ υ να μ ί ε ς α υ τ έ ς ο δ ή γ η σ α ν τ ο ν ά ν θ ρ ω πο σ ε α ν α ζ ή τ η σ η δ ι α φ ό ρ ω ν μ έ σ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ά ς τ ό σ ο γ ι α τ ο ν ί δ ι ο ό σ ο κ α ι γ ι α τ α α γ α θ ά τ ο υ, ξ ε κινώντας α ρ χ ι κά τ η χ ρ η σ ι μ ο ποίηση ζ ώ ω ν σ τ η ξ η ρ ά κα ι α πό τ ο π ρ ω τ ό γ ο ν ο μ ο ν ό ξ υ λ ο σ τ ι ς λ ί μ ν ε ς και τ ο υ ς πο τ α μ ο ύ ς β γ ή κε σ τ η θ ά λ α σ σ α. Έ τ σ ι παρ ά λ λ η λ α μ ε τ ι ς κα τ α πλ η κ τ ι κέ ς τ ο υ ε φ ε υ ρ έ σ ε ι ς έ φ θ α σ ε α πό τ ο ν τ ρ ο χ ό, τ ο κου πί, τ ο π α ν ί κ α ι τ ο ν α τ μ ό σ τ ο υ ς σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ς α ε ρ ο σ τ ρ ό β ι λ ο υ ς τ ω ν ε ξ ε λ ι γ μ έ ν ω ν σ ύ γ χ ρ ο ν ω ν μ έ σ ω ν μ ε τ α φ ο ρ ώ ν. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο α πο τ ε λ ε ί έ ν α ι δ ι α ί τ ε ρ α δ ι α δ ε δ ο μ έ ν ο μ ε τ α φ ο ρ ι κό μ έ σ ο. Ο α ρ ι θ μ ό ς τ ω ν πο δ η λ ά τ ω ν τ ο υ πλ α ν ή τ η σ τ ι ς μ έ ρ ε ς μ α ς υ πολογίζ ε τ α ι ό τ ι ξ ε περν ά τ ο έ ν α δ ι σ ε κατ ο μ μ ύ ρ ι ο. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο κ ι ν ε ί τ α ι μ ε τ η ν ε ν έ ρ γ ε ι α π ο υ πα ί ρ ν ε ι ο ά ν θ ρ ω πο ς α πό τ η ν τ ρ ο φ ή τ ο υ. Δ ε ν κ α τ α ν α λ ώ ν ε ι λ ο ι π ό ν καύσιμα κα ι ε πι πλέον δ ε ν έ χ ε ι έ ξ ο δ α λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς ό πως π α ρ κ ά ρ ι σ μ α, φ ό ρ ο υ ς κ λ π. Τ ο μ ι κρό β ά ρ ο ς τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ ε πι τ ρ έ πει π ο λ ύ ε ύ κολ α και α ν έ ξ ο δ α τ ο ν σ υ ν δ υ α σ μ ό τ ο υ μ ε ά λ λ α μ έ σ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς ό πω ς τ ο τ ρ α ί ν ο, τ ο πλοίο και το αεροπλάν ο. Π ε ρ ι γ ρ α φ ή του ποδηλάτου Έ ν α σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο ζ υ γ ί ζ ε ι κιλά κ α ι π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι σ ε δ ι ά φ ο ρ α μ ε γ έ θ η α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο σ ώ μ α τ ο υ α ν α β ά τ η. Μ πο ρ ε ί μ ε τ α φ έ ρ ε ι έ ν α ά τ ο μ ο ( κ α ι δ ε ύ τ ε ρ ο γ ι α μ ι κ ρ έ ς α ποστάσεις) κ α θ ώ ς κ α ι α ν τ ι κείμ ε ν α β ά ρ ο υ ς μ έ χ ρ ι 3 0 κιλά σ τ η σ χ ά ρ α. Μ πο ρ ε ί ν α α ν α πτύξει τ α χ ύ τ η τ α χ ι λ ι ο μ έ τ ρ ω ν τ η ν ώ ρ α σ τ η ν ε υ θ ε ί α κ α ι ν α α ν έ β ε ι α κό μ α και μ ε γ ά λ ε ς

3 α ν η φ ό ρ ε ς χ ω ρ ί ς ι δ ι α ί τ ε ρ ο κό πο μ ε τ η χ ρ ή σ η τ α χ υ τ ή τ ω ν. Έ ν α μ έ σ ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο κ ο σ τ ί ζ ε ι σ ή μ ε ρ α α πό 200 έως 600. Τ ο πο δ ή λ α τ ο α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α πό τ α ε ξ ή ς μ έ ρ η : τ ο πλ α ί σ ι ο, τ ο υ ς δ ύ ο τ ρ ο χ ο ύ ς, τ ο σ ύ σ τ η μ α που μ ε τ α δ ί δ ε ι τ η ν κ ί ν η σ η τ ω ν πο δ ι ώ ν τ ο υ α ν α β ά τ η σ τ ο ν ά ξ ο ν α τ ο υ κινητήρ ι ο υ τ ρ ο χ ο ύ, τ ο κ ά θ ι σ μ α τ ο υ α ν α β ά τ η ( π ο υ λ έ γ ε τ α ι σ έ λ α ), τ ο τ ι μ ό ν ι και τα φρένα. Ι σ τ ο ρ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η του π ο δ η λ ά τ ο υ Δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι σ υ γ κε κριμ έ ν η χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α σ τ η ν ο πο ί α ν α α π ο δ ί δ ε τ α ι η ε φ ε ύ ρ ε σ η τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ, ε π ο μ έ ν ω ς ο ύ τ ε σ υ γ κεκριμένο ς ε φ ε υ ρ έ τ η ς α υ τ ο ύ. Π ο λ ύ π ρ ι ν τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η κ ά π ο ι α ς κ α τ α σ κευής πα ρ ό μ ο ι α ς μ ε έ ν α τ υ πι κό σ ύ γ χ ρ ο ν ο π ο δ ή λ α τ ο, έ χ ε ι κ α τ α γ ρ α φ ε ί έ ν α ποι κίλο φ ά σ μ α ο χ η μ ά τ ω ν που ε κμεταλλεύονταν μ ό ν ο τ η μ υ ϊ κή δ ύ ν α μ η τ ο υ α ν α β ά τ η τ ο υ ς. Μ ί α α πό τ ι ς κ α τ α σ κευές α υ τ έ ς, π ο υ α πό π ο λ λ ο ύ ς θ ε ω ρ ε ί τ α ι ο π ρ ό γ ο ν ο ς τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ, ή τ α ν η d r a i s i e n n e. Τ ο , ο Σ κ ω τ σ έ ζ ο ς σ ι δ η ρ ο υ ρ γ ό ς Κ ι ρ κ πά τ ρ ι κ Μ α κμίλα ν σ χ ε δ ι ά ζ ε ι τ η ν v e l o c i p e d e. Ο Μ α κ μ ί λ α ν β ε λ τ ί ω σ ε τ η ν κα τ α σ κευή τ ο υ Φ ο ν Ντράι ς, ε ι σ ά γ ο ν τ α ς τ η χ ρ ή σ η τ ω ν πεταλιών, σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ω ν μ ε ρ ά β δ ο υ ς μ ε τ ο ν ο π ί σ θ ι ο τ ρ ο χ ό. Μ ε α υ τ ό τ ο ν τ ρ ό πο, ο α ν α β ά τ η ς δ ε ν ή τ α ν πλέο ν α ν α γ κασμένος ν α φ έ ρ ν ε ι τ α π ό δ ι α τ ο υ σ ε ε π α φ ή μ ε τ ο έ δ α φ ο ς, κά τ ι που π ε ρ ι ό ρ ι ζ ε

4 σ η μ α ν τ ι κά τ η ν τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ ο χ ή μ α τ ο ς. Τ α ε π ό μ ε ν α χ ρ ό ν ι α, μ ι α σ ε ι ρ ά α π ό ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ ε ς ι δ έ ε ς κ α ι ε φ ε υ ρ έ σ ε ι ς ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι σ τ ο π ο δ ή λ α τ ο, β ε λ τ ι ώ ν ο ν τ α ς τ ο σ υ ν ε χ ώ ς: η μ ε τ ά δ ο σ η κίνησ η ς μ έ σ ω α λ υ σ ί δ α ς, η χ ρ ή σ η τ α χ υ τ ή τ ω ν, τ α φ ρ έ ν α, ο κ ο ύ φ ι ο ς σ κελετός, τ ο δ υ ν α μ ό κα ι η σ α μ πρέλα α πο τ ε λ ο ύ ν τ ι ς πλέον χ α ρ α κτ η ρ ι σ τ ι κέ ς α υ τ ώ ν τ ω ν ε φ ε υ ρ έ σ ε ω ν. Γ ι α παρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε τ ά τ η ν ε ι σ α γ ω γ ή τ η ς α λ υ σ ί δ α ς κ α ι τ ω ν τ α χ υ τ ή τ ω ν, δ ε ν υ π ή ρ χ ε η α ν ά γ κ η έ ν α πο δ ή λ α τ ο ν α δ ι α θ έ τ ε ι μ ε γ ά λ ο υ μ ε γ έ θ ο υ ς μ προσ τ ι ν ό τ ρ ο χ ό προκειμ έ ν ο υ ν α κα τ ο ρ θ ώ ν ε ι μ ε γ ά λ ε ς τ α χ ύ τ η τ ε ς. Έ τ σ ι, τ ο ε ί ν α ι η χ ρ ο ν ι ά που κ α τ α σ κευάζεται τ ο μ ο ν τ έ λ ο r o v e r, που σ υ χ ν ά χ α ρ α κτ η ρ ί ζ ε τ α ι ω ς τ ο πρώτο σ ύ γ χ ρ ο ν ο π ο δ ή λ α τ ο. Κ α τ α σ κευασ τ ή ς τ ο υ ή τ α ν ο Τ ζ ο ν Κ ε μ π Στάρ λεϋ. Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ο π ρ ώ τ ο πο δ ή λ α τ ο ή ρ θ ε τ ο , ε ν ώ τ ο , τ η χ ρ ο ν ι ά ί δ ρ υ σ η ς τ η ς Δ ι ε θ ν ο ύ ς Πο δ η λ α τ ι κή ς Ο μ ο σ πον δ ί α ς, έ γ ι ν α ν ο ι π ρ ώ τ ο ι π ο δ η λ α τ ι κ ο ί α γ ώ ν ε ς. Τ ο π ρ ώ τ ο π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ι ο τ η ς χ ώ ρ α ς κ α τ α σ κευάζεται σ τ η ν Αθ ή ν α γ ι α τ ι ς α ν ά γ κε ς τ ω ν πρώτων Ολυμ πι α κών Α γ ώ ν ω ν, Πρόκειται γ ι α τ ο μ ε τ έ πειτα πο δ ο σ φ α ι ρ ι κ ό Γ ή πεδο Κ α ρ α ϊ σ κά κη. Σ τ ο υ ς Ο λ υ μ πι α κού ς Αγώνες τ ο υ ο ι π ο δ η λ ά τ ε ς Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς κ α ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Πα ρ α σ κευόπουλο ς α ν α δ ε ι κνύονται Ολυμπιονίκε ς σ τ α δ ύ ο α γ ω ν ί σ μ α τ α π ο δ η λ α σ ί α ς ( 8 5 κα ι χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α ). Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ ο πρώ τ ο ε λ λ η ν ι κό π ο δ ή λ α τ ο μ ε χ ε ι ρ ο πο ί η τ ο σ κελετό κα τ α σ κευάστηκε α π ό τ η ν R a f b i ke s ( HE RMES) σ τ ο Ναύπλιο. Y πά ρ χ ο υ ν δ ι ά φ ο ρ ε ς β ι ο μ η χ α ν ί ε ς κα τ α σ κευής π ο δ η λ ά τ ω ν. Σ τ η ν Ε λ λ ά δ α π α ρ ά δ ε ι γ μ α ε κ τ ε τ α μ έ ν η ς χ ρ ή σ η ς τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ α πο τ ε λ ε ί η πόλη της Κ α ρ δ ί τ σ α ς.

5 Ξ ύ λ ι ν η d r a i s i e n n e P e n n y -f a r t h i n g πο δ ή λ α τ ο

6 T h e Ro v e r S a f e t y Bicycle 1887 Σ ύ γ χ ρ ο ν ο πο δ ή λ α τ ο ( Ηλεκτρικό π ο δ ή λ α τ ο A u d i E -B i ke )

7 Α ρ χ έ ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Τ ο π ο δ ή λ α τ ο α πο τ ε λ ε ί έ ν α καλό ε ρ γ α λ ε ί ο, προκειμ έ ν ο υ ν α α ν α δ ε ι χ θ ο ύ ν ο ρ ι σ μ έ ν ε ς α ρ χ έ ς τ η ς φ υ σ ι κ ή ς. Μ ε α φ ο ρ μ ή, γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, τ ι ς ε ι κόνες π α λ α ι ο τ έ ρ ων π ο δ η λ ά τ ω ν μ ε ι δ ι α ί τ ε ρ α μ ε γ ά λ ο υ ς τ ρ ο χ ο ύ ς θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α α ν α ρ ω τ η θ ε ί κ α ν ε ί ς μ ε ποι ο ν τ ρ ό π ο ε πηρε ά ζ ε ι τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ τ ο μ έ γ ε θ ο ς τ ω ν τ ρ ο χ ώ ν τ ο υ. Σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η φ υ σ ι κή, η κίνησ η που ε κ τ ε λ ε ί έ ν α ς τ ρ ο χ ό ς π ο υ κ υ λ ά ε ί ν α ι σ ύ ν θ ε τ η : α πο τ ε λ ε ί τ ο σ υ ν δ υ α σ μ ό μ ε τ α φ ο ρ ι κ ή ς κίνησ η ς κ α ι σ τ ρ ο φ ι κ ή ς κίνησ η ς. Η τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ μ πορεί ν α μ ε λ ε τ η θ ε ί μ ε τ η χ ρ ή σ η τ ο υ κέντρου μ ά ζ α ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ, τ ο ο ποί ο α π ο δ ε ι κνύεται π ω ς β ρ ί σ κε τ α ι σ τ ο κέντρο τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ. Η τ α χ ύ τ η τ α τ ο υ κέντρου μ ά ζ α ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ α π ο δ ε ι κνύεται πω ς ε ί ν α ι ε υθύγραμμη ο μ α λ ή μ ε τ α χ ύ τ η τ α u = ω R, ό που ω η γ ω ν ι α κ ή σ υ χ ν ό τ η τ α περιστ ρ ο φ ή ς τ ο υ τ ρ ο χ ο ύ κ α ι R η α κ τ ί ν α τ ο υ. Μ ε ά λ λ α λ ό γ ι α, υ π ά ρ χ ο υ ν δ ύ ο τ ρ ό πο ι μ ε τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς μ πορεί ν α α υ ξ η θ ε ί η τ α χ ύ τ η τ α ε ν ό ς πο δ η λ ά τ ο υ : ε ί τ ε α υ ξ ά ν ο ν τ α ς τ η γ ω ν ι α κή σ υ χ ν ό τ η τ α ( ω ) τ ω ν τ ρ ο χ ώ ν ( κάν ο ν τ α ς δ η λ α δ ή γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ α π ε τ ά λ ι ), ε ί τ ε α υ ξ ά ν ο ν τ α ς τ η ν α κτίνα τ ο υ ς ( R ). Ο λ ό γ ο ς γ ι α τ ο ν ο πο ί ο τ α σ ύ γ χ ρ ο ν α πο δ ή λ α τ α δ ε ν έ χ ο υ ν τ ό σ ο μ ε γ ά λ ο υ ς τ ρ ο χ ο ύ ς, ε ί ν α ι η ε πινόηση τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς τ α χ υ τ ή τ ω ν, μ ε τ η β ο ή θ ε ι α τ ο υ ο π ο ί ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ε ύ κολ α ν α ε πιτευχθούν α υ ξ η μ έ ν ε ς τ ι μ έ ς γ ω ν ι α κή ς σ υ χ ν ό τ η τ α ς ( ω ). Χ ρ η σ ι μ ό τη τ α του ποδ η λ ά του γ ι α το ν ά ν θ ρ ωπ ο κ α ι τη ν κ ο ι ν ων ί α Η α γ ο ρ ά κα ι σ υ ν τ ή ρ η σ η ε ν ό ς π ο δ η λ ά τ ο υ κ ο σ τ ί ζ ε ι ε λ ά χ ι σ τ α. Σ τ ι ς κ α θ η μ ε ρ ι ν έ ς σ υ ν θ ή κε ς κυ κλοφορίας, β ρ έ θ η κε ό τ ι τ ο π ο δ ή λ α τ ο, γ ι α α π ο σ τ ά σ ε ι ς μ έ χ ρ ι 1 3 χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α ε ί ν α ι γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ ο α πό τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ α ζ ί μ ε τ ο κολύμπι και τ ο τ ρ έ ξ ι μ ο, θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι τ α πιο α ε ρ ό β ι α α θ λ ή μ α τ α. Μ ε τ ο π ο δ ή λ α τ ο γ υ μ ν ά ζ ε τ α ι κυρίως τ ο κ α ρ δ ι ο α ν α πνευστ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α, κ α θ ώ ς κ α ι ο ι μ υ ς τ ω ν πο δ ι ώ ν. Ο π ο δ η λ ά τ η ς ε ξ ά λ λ ο υ, λ ό γ ω τ η ς τ α χ ύ τ η τ ά ς τ ο υ, π α ρ α μ έ ν ε ι π ο λ ύ λ ι γ ό τ ε ρ ο σ τ η ν κ υ κλ ο φ ο ρ ί α α πό τ ο ν ο δ η γ ό ή ε πιβά τ η Ι.Χ., ε πιβάτες λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν,

8 τ ρ ό λ ε ϊ, τ α ξ ί κ α ι τ ο υ ς π ε ζ ο ύ ς ( ό λ ο ι α υ τ ο ί έ χ ο υ ν μ έ σ η ω ρ ι α ί α τ α χ ύ τ η τ α σ τ η ν πόλ η χ ι λ ι ό μ ε τ ρ α, ε ν ώ ο ι π ο δ η λ ά τ ε ς περί τ α 2 0 ). Τ ο π ο δ ή λ α τ ο π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι κ α ι γ ι α ψ υ χ α γ ω γ ί α. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο ποι η θ ε ί α πό τ α δ ύ ο φ ύ λ α κ α ι ό λ ε ς τ ι ς η λ ι κίες. Τ ο π ο δ ή λ α τ ο ε ί ν α ι έ ν α φ ι λ ι κό γ ι α τ ο περιβά λ λ ο ν μ έ σ ο μ ε τ α κίνη σ η ς. Απαι τ ε ί πολύ λ ί γ ε ς πρώτε ς ύ λ ε ς γ ι α ν α κα τ α σ κευασ θ ε ί. Λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί μ ε α ν α ν ε ώ σ ι μ α κ α ύ σ ι μ α ( τ ρ ο φ ή ) κα ι δ ε ν μ ο λ ύ ν ε ι τ ο πε ρ ι β ά λ λ ο ν η χ η τ ι κ ά ή μ ε κ α υ σ α έ ρ ι α. Τ ο πο δ ή λ α τ ο πα ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι πλεονεκτήματα α πό δ ι ά φ ο ρ ε ς α π ό ψ ε ι ς: ο ι κονομ ι κή ( γ ι α πα ρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε ί ω σ η τ ω ν πόρων που δ α παν ά κάθε ν ο ι κο κ υ ρ ι ό γ ι α τ ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο, μ ε ί ωση τ ω ν ω ρ ώ ν ε ρ γ α σ ί α ς που χ ά ν ο ν τ α ι λ ό γ ω τ η ς κυ κλοφορια κ ή ς συμφόρησης, μ ε ί ω σ η τ ο υ κόσ τ ο υ ς τ η ς υγεία ς χ ά ρ η σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς τ α κ τ ι κή ς ά σ κησ η ς), π ο λ ι τ ι κ ή ( γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, μ ε ί ω σ η τ η ς ε ξ ά ρ τ η σ η ς που δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί τ α ι α π ό τ ι ς ε ν ε ρ γ ε ι α κέ ς α ν ά γ κε ς, ε ξ ο ι κον ό μ η σ η μ η α ν α ν ε ώ σ ι μ ω ν π ό ρ ω ν ), κ ο ι ν ω ν ι κ ή ( γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α, ε ξ α σ φ ά λ ι σ η τ η ς κινη τ ι κό τ η τ α ς σ ε ε υ ρ ύ τ ε ρ α σ τ ρ ώ μ α τ α τ ο υ πλ η θ υ σ μ ο ύ, μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α υ τ ο ν ο μ ί α κα ι δ υ ν α τ ό τ η τ α π ρ ό σ β α σ η ς σ ε λ ε ς τ ι ς ε γ κα τ α σ τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο υ ς ν έ ο υ ς, πως κ α ι γ ι α τ ο υ ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς), ο ι κολ ο γ ι κή ( δ ι ά κ ρ ι σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν β ρ α χ υ πρ ό θ ε σ μ ω ν τ ο πικών α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν έ ν ν ο ι α τ ο υ πε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς και τ ω ν μ α κροπρόθεσμων, μη τ ο πι κά ε ν τ ο πισμένων α ποτελεσμάτων έ ν ν ο ι α τ η ς ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς ι σ ο ρ ρ ο πί α ς). Σ η μ α ν τ ι κότε ρ α μ ε ι ο ν ε κτήματ α τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ : Τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο πο ι η θ ε ί ό λ ε ς τ ι ς ε π ο χ έ ς Η χ ρ ή σ η τ ο υ ε ί ν α ι ε ξ ο ν τ ω τ ι κή τ ι ς ζ ε σ τ έ ς μ έ ρ ε ς κα ι α π α γ ο ρ ε υ τ ι κή τ ι ς β ρ ο χ ε ρ έ ς. Τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν μ π ο ρ ε ί ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ε ί σ ε ό λ α τ α α ν ά γ λ υ φ α ε δ ά φ ο υ ς. Τ ο πο δ ή λ α τ ο έ χ ε ι μ ι κρή με τ α φ ο ρ ι κή ι καν ό τ η τ α. Τ ο πο δ ή λ α τ ο κλέβεται ε ύ κ ο λ α α φ ο ύ δ ε ν δ ι α θ έ τ ε ι σ τ ο ι χ ε ί α κ υ κλ ο φ ο ρ ί α ς. Μ ε ι ω μ έ ν η α σ φ ά λ ε ι α τ ο υ π ο δ η λ ά τ η α πό τ η σ υ μ περιφορά τ ω ν ο δ η γ ώ ν τ ω ν υ πολοίπων μ ε τ α φ ο ρ ι κών μ έ σ ω ν κα ι α πό τ η ν έ λ λ ε ι ψ η μ έ τ ρ ω ν κ υ κλ ο φ ο ρ ι α κή ς πρ ο σ τ α σ ί α ς. Ο π ο δ η λ ά τ η ς ε ί ν α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α ε κτεθε ι μ έ ν ο ς σ ε περίπτωση ατυχήματος.

9 Η υ περβολική χ ρ ή σ η τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ σ υ ν δ έ ε τ α ι μ ε τ η ν ε μ φ ά ν ι σ η ο υ ρ ο γ ε ν ν η τ ι κών δ ι α τ α ρ α χ ώ ν. Ο ι ο πα δ ο ί τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ θ ε ω ρ ο ύ ν ό τ ι τ ο π ο δ ή λ α τ ο μ πο ρ ε ί ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι τ η λ ύ σ η σ τ α έ ν τ ο ν α προβλή μ α τ α σ υ γ κ ο ι ν ω νί α ς π ο υ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν τ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς μ ε γ α λ ο υ πόλεις. Κ ε ν τ ρ ι κ ά ε πιχειρήματά τ ο υ ς α π ο τ ε λ ο ύ ν τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι τ ο πο δ ή λ α τ ο δ ε ν α ν τ ι μ ε τ ω πίζει πρ ο β λ ή μ α τ α κυ κλοφορια κ ή ς σ υ μ φ ό ρ η σ η ς, α π α ι τ ε ί μ η δ α μ ι ν ό χ ώ ρ ο σ τ ά θ μ ε υ σ η ς, έ χ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α μ ε τ α κ ι ν ε ί τ α ι και ε κτός ο δ ι κού δ ι κτύ ο υ, ε ν ώ π α ρ ά λ λ η λ α δ ε μ ο λ ύ ν ε ι τ ο περιβάλλο ν μ ε κ α ν έ ν α τ ρ ό πο ( κ α υ σ α έ ρ ι α, η χ ο ρ ύ π α ν σ η ). Σ υ μ περασ μ α τ ι κ ά κ α τ α λ ή γ ο υ μ ε ό τ ι η κίνησ η μ ε έ ν α π ο δ ή λ α τ ο σ τ ο υ ς δ ρ ό μ ο υ ς ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι υ γ ε ί α, ο ι κον ο μ ί α, ά ν ε σ η, α σ φ ά λ ε ι α κ α ι τ α χ ύ τ η τ α. Σ ε α ρ κετέ ς πόλεις τ ο υ πλαν ή τ η π ρ ο ω θ ε ί τ α ι η χ ρ ή σ η τ ο υ π ο δ η λ ά τ ο υ ω ς β α σ ι κ ο ύ μ έ σ ο υ μ ε τ α κίνησ η ς. Σ τ ο ν ε υ ρ ω παϊ κό χ ώ ρ ο, χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κά πα ρ α δ ε ί γ μ α τ α α ποτελούν τ ο Άμστερν τ α μ, η Κ ο πεγχά γ η κ α ι η Βαρ κελώνη. Π α ρ α κά τ ω π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι ο ι σ η μ α ν τ ι κότε ρ ε ς πρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο π ο δ ή λ α τ ο : - Ε π ι δ ί ω ξ η τ η ς α ύ ξ η σ η ς τ η ς χ ρ ή σ η ς και τ η ς α σ φ ά λ ε ι α ς τ ο υ πο δ η λ ά τ ο υ μ ε έ ρ γ α υ πο δ ο μ ώ ν κα ι μ ε δ ρ ά σ ε ι ς αλλα γ ή ς ν ο ο τ ρ ο πί α ς των πολιτών. - Τ ο π ο θ έ τ η σ η κ α τ ά λ λ η λ ω ν θ έ σ ε ω ν σ τ ά θ μ ε υ σ η ς γ ι α πο δ ή λ α τ α σ ε κ ε ν τ ρ ι κ ά σ η μ ε ί α τ ο υ π ό λ ε ω ν μ ε σ κ ο πό τ η δ ι ε υ κόλυνση τ ω ν π ο δ η λ α τ ώ ν, τ η ν α σ φ ά λ ε ι α τ ω ν πο δ η λ ά τ ω ν κ α ι τ η δ ι α φ ή μ ι σ η τ η ς π ο δ η λ α τ ι κή ς μ ε τ α κίνησ η ς. - Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α τ ω ν κα τ ά λ λ η λ ω ν υ πο δ ο μ ώ ν ώ σ τ ε τ ο π ο δ ή λ α τ ο ν α γ ί ν ε ι τ ρ ό πο ς ζ ω ή ς. Υ πο δ ο μ έ ς ό πως θ έ σ ε ι ς σ τ ά θ μ ε υ σ η ς α πο κλειστικά γ ι α π ο δ ή λ α τ α ε πέ κτασ η τ ω ν π ο δ η λ α τ ο δ ρ ό μ ω ν. - Ε π ί σ η ς κρίνεται σ κό πι μ ο ν α β ο η θ ή σ ο υ μ ε τ α παι δ ι ά, που έ τ σ ι κι α λ λ ι ώ ς α π ό μ ι κ ρ ά α γ α πούν τ ο π ο δ ή λ α τ ο, ν α ε ί ν α ι π ρ ο σ ε κτικοί α ν α β ά τ ε ς, ν α μ ά θ ο υ ν ν α ο δ η γ ο ύ ν σ ω σ τ ά κα ι ν α τ ο υ ς δ ώ σ ο υ μ ε τ ό σ ο ε μ ε ί ς ό σ ο κ α ι τ ο κ ρ ά τ ο ς, τ α κίνη τ ρ α έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α γ ί ν ε ι τ ρ ό πο ς ζ ω ή ς κ α ι α σ φ α λ ο ύ ς μ ε τ α κίνησ η ς.

10 Β ι β λ ι ο γ ρ α φί α κ α ι πη γ έ ς πλ η ρ ο φο ρ ι ών Δ ι α δ ί κ τυο h t t p ://el.w i k i p e d i a. o r g / w i k i /%CE%9C % CE%B 5%CF%84%CE%B 1 % CF% 8 6 % CE%BF% CF% 8 1 % CE% AD% CF%82 8 / 1 2 / h t t p ://el.w i k i p e d i a. o r g / w i k i /%CE% A 0%CE%BF% CE%B 4%CE% AE % CE%BB% CE%B 1%CF% 8 4 % CE%BF 8 / 1 2 / h t t p ://www. p o d i l a t r e i s. gr/ m e s o _ m e t a f or a s. h t m l 8 / 1 2 / h t t p ://www. n e o. gr/ we b s i t e / e r g a s i a mathiti / 8 6. h t m 8 / 1 2 / h t t p ://ec. e u r o p a. eu/ e n v i r o n me n t / a r c h i v e s / c y c l i n g / c y c l i n g _ el. p d f 8 / 1 2 / h t t p ://www. martino.gr/ e f h merida / i s s u e 2 2 / / 1 2 / h t t p ://el. wi ki p e d i a. o r g/ wi ki /%CE% A 0%CE% BF% CE% B 4%CE% AE% CE % BB% CE% B 1%CF% 8 4 % CE% BF 8 / 1 2 /

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ή ς 2.5 mm Ύ ς π ί 2.5 mm ή ή πί 146 ό ύ

ά ς ή ς 2.5 mm Ύ ς π ί 2.5 mm ή ή πί 146 ό ύ ά ς ή ς 2.5 mm Ύ ς π ί 2.5 mm ή ή πί 146 ό ύ : 2% ύ π ύ ( ovelius, CORR 1982) όπ : 18% ό ά 85% - 95% 85%-90% ά ς ό ό 25% 75% ά ά ώ ή * π ή έ ή * ύ έ ή * Ά π ή ώ * ώ έ ά ή ό ό ς ό ( ύ ή ς ά - ή πά ς ά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Daedal us Life. Pet Full Cover - Cat. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ασφάλι σης Γάτας

Daedal us Life. Pet Full Cover - Cat. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ασφάλι σης Γάτας Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ασφάλι σης Γάτας Pet Full Cover - Cat Daedal us Life Το πρώτο ΟΛΟΚΛΗΡ ΩΜΕΝΟ- ΑΠΟΚΛΕΙ ΣΤΙ ΚΟ- ΚΑΙ ΝΟΤΟΜΟ πρόγραμμα ασφάλι σης κατοι κι δί ων από την Daedal us!!! Daedal us Life I

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ό ό ύ /Ecumenical Refugee Program,

ό ό ύ /Ecumenical Refugee Program, , Ω Ω ύ ς ίς π ές ά ς, π ί ό ά ά ς, ά π ϊ ύ π ό ή ί, π ί ώ πώ ώ ς, έ ά ό ό, όπ ς ί έ ή. ά ώ έ ά πύ, ές ί ς π ί ή ώ ά. Ό ά, ό πύ π ώ ύ ύ ώ ό ή π ά ς ς ύ ς ώ ς π ί έ ί ή ί π έ ό ς ή π ς π ά έ ώ ί ς π ί ς

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α :

ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ. 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : ΑΝΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ 1. Κυκλώνω με κόκκινο όπου υπάρχει Α και με μπλε όπου υπάρχει α : αδερφός, κουραμπιές, Αθήνα, ταξίδι, όμορφος, καλοκαίρι, και, ανοιχτός, Αντωνία, ΚΑΝΑΠΕΣ, εργασία, πόλη, κάστανο, Άρης 2.

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Τευχος τριτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Τα αρχεία στις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας Ασκήσεις στον πηλό Άσκηση Οι γραφείς του ανακτόρου της Πύλου Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στο ανάκτορο της Πύλου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11

των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις Χηµικής Βιοµηχανίας K58R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ-ΤΡΙ ΩΩΝ ΧΗ ΜΙ ΚΗΣ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο Α - ΓΑ 2ο ΓΕ - ΖΑΡΖ 3ο ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ 4ο ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ 5ο ΚΟΝ - ΛΑΚ 6ο ΛΑΜ - ΜΟΥΝ 7ο ΜΟΥΡ - ΝΙ 8ο ΝΟ - ΠΑΠΑΝ 9ο ΠΑΠΑΠ - Ρ 10ο Σ - ΣΤΟ 11ο ΣΤΡ - ΤΣΙΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση. Αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα