24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε"

Transcript

1

2 Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα Τ: F: W: E: 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα Υπόγεια 28 Stop στα Τρωκτικά Συνεργάτες: Κων/νος Ανδρονόπουλος Δέσποινα Κυριακίδου Μαγγίνας Γιάννης Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Βικτώρια Μπαντή Νίκος Ίσαρης Μαίρη Σκουλαρίκη Κική Μανωλιού 41 Γίνε Συνδρομητής 54 Παραλαβή Πετρελαίου 2 Επιµέλεια-Παραγωγή: Αnderson s Ltd Συνδροµές: Υποδοχή ιαφήµισης: Ε πι τρέ πε ται η α να δη μο σί ευ ση μέ ρους ή ό λου του πε - ριε χο μέ νου, ε φό σον υ πάρ χει α κρι βής α να φο ρά της πη - γής. Τα ε νυ πό γρα φα άρ θρα εκ φρά ζουν τις α πό ψεις του υ - πο γρά φο ντος και σε κα μί α πε ρί πτω ση της ε πι χεί ρη σης. Το έντυπο δεν φέ ρει κα μί α ευ θύ νη για αλ λα γές σε η - με ρο μη νί ες, προ γράμ μα τα, τυ χόν πα ρα λεί ψεις ή τυπογραφικά λάθη. Κεί με να και φω το γρα φί ες πα ρα μέ νουν στο αρ χεί ο της ε ται ρεί ας και δεν ε πι στρέ φο νται. Το περιεχόμενο της έκδοσης, τα κείμενα, οι διαφημίσεις και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από αυτή, χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση. 4. Monoiso 6. Over Master Service 8. Καμινάδες Φυσικού Αερίου 10. Κρατείστε τα σώματα των καλοριφέρ σας σε καλή κατάσταση 12. Aberon ΟΕ Ανελκυστήρες 14. Ανελκυστήρες. Συχνές Ερω τήσεις 15. PDL Electronic Systems 16. Συντήρηση Καυστήρα 17. General Building Services 18. Εισαγωγή Δορυφορικού σήματος σε παλαιές πολυ - κατοικίες 20. Επιδότηση Κουφωμάτων 21. Συνεργάτες 22. Remain Green 24. Πλημμυρισμένα Υπόγεια 28. Stop στα Τρωκτικά 29. Petrol Company 37. Φωτοβολταϊκά Συστήματα 41. Συνδρομές Οδηγού Διαχείρισης Πολυκατοικίας 42. Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 50. Η Διαταγή Αποδοχής της Χρήσης Μισθίου Ακίνητου 52. Κοινό Πρόγραμμα Σεισμικής Ενίσχυσης και Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 54. Παραλαβή Πετρελαίου 56. Ψηφιακή Τηλεόραση 59. Φυτέψτε Πράσινο στις Ταράτσες των Πολυκατοικιών 61. Γρήγορο Ευρετήριο Επιχειρήσεων

3 3

4 MONOISO Μονώσεις - Στεγανώσεις - Θερμοπροσόψεις - Συντήρηση Κτιρίων Ξηρά Δόμηση - Γεμίσματα 4 Χτί ζε τε ή α να και νί ζε τε το σπί τι σας; Ε µπι στευ θεί τε µας να δη µιουρ γή σου µε έ να σπί τι τό σο ά νε το που δεν θα θέ λε τε να φύ γε τε. Για έ να σπί τι που εί ναι θερ µό και ά νε το. Για έ να σπί τι που εί ναι ει ρη νι κό και ή ρε µο. Μέ χρι πριν α πό λί γα χρό νια, η μό νω ση δεν ή ταν υ πο - χρε ω τι κή. Έ τσι ε άν το σπί τι σας εί ναι με γα λύ τε ρο α πό 25 χρο νών, οι πι θα νό τη τες να εί ναι μο νω μέ νο εί ναι ε ξαι ρε - τι κά μι κρές. Α κό μα και τα τε λευ ταί α χρό νια συ νερ γεί α που δεν έ χουν την α πα ραί τη τη ε ξει δί κευ ση το πο θε τούν μό - νω ση που εί ναι κά τω α πό τα τρέ χο ντα πρό τυ πα ε νερ γεια - κής α πο δο τι κό τη τας με α πο τέ λε σμα την α πώ λεια θερ μό - τη τας το χει μώ να και δυ σκο λί α ψύ ξης το κα λο καί ρι. Ε άν το σπί τι σας έ χει: α πηρ χαιω μέ νες ο ρο φές και τοί - χους, μυ ρω διές μού χλας, έ να συ ναί σθη μα υ γρα σί ας, το πά τω μά σας εί ναι κρύ ο και υ γρό, και η θέρ μαν ση α πορ - ρο φά έ να με γά λο μέ ρος του οι κο νο μι κού σας προ ϋ πο λο - γι σμού έ χε τε πρό βλη μα α νε παρ κούς μό νω σης. Ε μπι στευ θεί τε μας να διορ θώ σου με την πα λιά σας μό - νω ση ό που εί ναι α νε παρ κής, χρη σι μο ποιώ ντας τις πλέ ον σύγ χρο νες τε χνι κές και υ λι κά. Ε μπι στευ θεί τε μας την μό νω ση κά θε νέ ας οι κο δο μής για να α πο φύ γε τε α τέ λειες και ε πι διορ θώ σεις που κο στί - ζουν χρή μα τα και χρό νο. Εί μα στε μέ λος του Πα νελ λή νιου Σύν δε σμου Ε ται ριών Μό νω σης (ΠΣΕΜ) μέ λους του Πα νευ ρω πα ϊ κού Συν δι κα - λι στι κού Ορ γά νου Μο νω τών FESI και της Διε θνούς Έ νω - σης Στε γα νο ποί η σης IWA με α πο τέ λε σμα να α να λαμ βά - νου με με υ πευ θυ νό τη τα την ο λο κλή ρω ση έρ γων μό νω - σης, θερ μο μό νω σης, στε γα νο ποί η σης, θερ μο πρό σο ψης, η χο μό νω σης, χρη σι μο ποιό ντας τα κα λύ τε ρα υ λι κά ευ ρω - πα ϊ κών και ελ λη νι κών ερ γο στα σί ων α νά λο γα με τις α νά - γκες και α παι τή σεις του κά θε έρ γου. Ε γκα τα στή στε µό νω ση µε τις υ ψη λό τε ρες α πο δό σεις και αυ ξή στε την α ξί α του α κι νή του σας. ω ρε άν ε πί σκε ψη - µε λέ τη α πό πο λι τι κό µη χα νι κό Η MONOISO - ΜΗ ΤΡΟ ΠΟΥ ΛΟΣ έ χει την τε χνο γνω σί α για να α ντε πε ξέλ θει σε κά θε εί δους έρ γο ΜΟ ΝΩ ΣΣ, ΣΤΕ ΓΑ ΝΟ - ΠΟΙ Η ΣΗΣ, ΘΕΡ ΜΟ ΜΟ ΝΩ ΣΗΣ, ΞΗ ΡΑΣ ΔΟ ΜΗ ΣΗΣ ή ΣΥ ΝΤΗ - ΡΗ ΣΗΣ ΚΤΙ ΡΙΟΥ. Μπο ρεί να εν σω μα τώ σει στην κα τα σκευ ή κά θε και νο το μί α και να χρη σι μο ποι ή σει ό λα ε κεί να τα σύγ - χρο να υ λι κά που ε ξα σφα λί ζουν ποιό τη τα, α ντο χή, μό νω - ση και κα λό αι σθη τι κό α πο τέ λε σμα. Α να λαμ βά νου με κά θε έρ γο α πό τη με λέ τη έ ως την ο - λο κλή ρω σή του έ χο ντας έ τσι τη δυ να τό τη τα να εν σω μα - τώ νο νται στο έρ γο κά θε φο ρά οι πιο κα τάλ λη λες λύ σεις και κυ ρί ως στην πιο κα τάλ λη λη φά ση της κα τα σκευ ής ώ - στε να μειώ νε ται το κό στος α πό κα θυ στε ρή σεις, λά θη και ε τε ρο χρο νι σμέ νες ε νέρ γειες. Ε πι τυγ χά νο ντας με αυ τό τον τρό πο το βέλ τι στο α πο τέ - λε σμα ποιοι κά και οι κο νο μι κά. Στό χος μας εί ναι η δι κή σας ι κα νο ποί η ση α πό το α πο - τέ λε σμα της ερ γα σί α μας. Αυ τό άλ λω στε εί ναι η κα λύ τε - ρη ε πι βε βαί ω ση της δι κής μας ποιό τη τας και ι κα νό τη τας. ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΙΟΛΟΥ ΤΗΛ Β. ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ: Π. ΜΕΛΑ 27 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: ΗΛΕΙΑΣ 6 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ: ΤΗΛ

5 5

6 Over Master Service Πολυτεχνική Εταιρεία Εξυπηρέτησης Πολυκατοικιών 6 H ε ται ρεί α Η ε ται ρεί α OVER MASTER SERVICE ι δρύ θη κε το 2007, με έ δρα στην Α θή να, ε πί της ο δού Α χαρ - νών 204 & Θή ρας, α πό δυ να μι κά στε λέ χη, ει δι - κευ μέ να στις υ πη ρε σί ες ε ξυ πη ρέ τη σης πο λυ κα - τοι κιών. Η συ νέ πεια και η α ξιο πι στί α χα ρα κτη ρί ζουν την ε ται ρί α, ο πού αυ τό α πο δει κνύ ε ται και α πό την συ - νε χή της α νο δι κή της πο ρεί α. Σκο πός της ε ται ρί ας εί ναι η ά ψο γη και μα κρο - χρό νια συ νερ γα σί α με τους πε λά τες της ι κα νο - ποιώ ντας τις α νά γκες της κά θε πο λυ κα τοι κί ας, με υ πη ρε σί ες α ρί στης ποιό τη τας. ια χεί ρι ση Πο λυ κα τοι κιών Έκ δο ση και δια νο μή ει δο ποι η τη ρί ων κοι νο - χρή στων λο γα ρια σμών α να δια μέ ρι σμα. Α να κοί νω ση εί σπρα ξης λο γα ρια σμών κοι νο - χρή στων λο γα ρια σμών σε δυο προ κα θο ρι - σμέ νες η με ρο μη νί ες α νά μή να. Πα ρα κο λού θη ση ο φει λών α πό το ει δι κό τμή - μα δια χει ρί σε ων της ε ται ρί ας με σκο πό την εί σπρα ξη τους. Πλη ρω μή των κοι νό χρη στων λο γα ρια σμών της πο λυ κα τοι κί ας. Έ λεγ χος της πο λυ κα τοι κί ας κά θε ε βδο μά δα, για την σω στή λει τουρ γί α της. Σε πο λυ κα τοι κί ες που έ χουν πε τρέ λαιο η πα - ρά δο ση του γί νε ται κα τό πιν ει δο ποι ή σε ως, και με την πα ρου σί α ο ποιου δή πο τε ε νοί κου της πο λυ κα τοι κί ας. Υ πη ρε σί ες ερ γα σιών Έκ δο ση Κοι νο χρή στων. Α πο λυ μάν σεις. Α πο φρά ξεις - Συ ντη ρή σεις α πο χε τεύ σε ων. Συ ντή ρη ση καυ στή ρων - ε γκα τα στά σεις - φυ - σι κό α έ ριο. Δια νο μή πε τρε λαί ου θέρ μαν σης σε ό λη την ατ τι κή Κα θα ρι σμός δε ξα με νών πε τρε λαί ου. Πυ ρο σβε στή ρες - α να γο μώ σεις - πω λή σεις. Ε πι τυγ χά νο ντας για τους πε λά τες της, τις χα - μη λό τε ρες τι μές της α γο ράς η ε ται ρί α ΟVER MAS- TER SERVICE εί ναι πά ντα δια θέ σι μη να ε ξυ πη ρε - τή σει α κό μα και βρά δια & αρ γί ες. Αχαρνών 204 & Θήρας, Αθήνα Τηλ.: , Fax:

7

8 8 Στην ε ται ρεί α Μη τρό που λος, με πο λυε τή πεί ρα στον χώ ρο το πο θέ τη σης συ στη μά των σω λή νων ε ξά τμι σης, α ξιο ποιού με την ε μπει ρί α των ε ξει δι κευ μέ νων τε χνι - κών μας για να σας ο δη γή σου με με α σφά λεια στην κα λύ τε ρη λύ ση. Η και νο το μί α και η ποιό τη τα των προ - ϊ ό ντων που χρη σι μο ποιού με μας κα θι στούν την ι δα - νι κό τε ρη λύ ση για βιο μη χα νι κές ε φαρ μο γές κα θώς και για τη με μο νω μέ νη ε σω τε ρι κή κα τα σκευ ή. Τα προ ϊ ό ντα που χρη σι μο ποιού με εί ναι κα τα σκευα - σμέ να α πό χά λυ βα ποιό τη τας AISI 316L ε σω τε ρι κά και χά λυ βα AISI 304 ε ξω τε ρι κά, με μό νω ση κε ρα μι κών ι - νών υ ψη λής πυ κνό τη τας. Ο α νο ξεί δω τος χά λυ βας AISI 316L εί ναι αν θε κτι κός σε διά βρω ση α πό ο ξέ α και συ - νε πώς κα τάλ λη λος για ο ποιο δή πο τε λέ βη τα με συμ - βα τι κά καύ σι μα.ό λα έ χουν σχε δια στεί να πλη ρούν ευ - ρω πα ϊ κές με λε τη τι κές και κα τα σκευα στι κές α παι τή - σεις για την α πα γω γή των υ πο προ ϊ ό ντων καύ σης. Οι υ ψη λής ποιό τη τας υ πη ρε σί ες και η α ξιό πι στη ε - ξυ πη ρέ τη ση των πε λα τών μας δια κρί νουν και χα ρα - κτη ρί ζουν την ε ται ρεί α μας. Συν δυά ζου με τις ε ξει δι κευ μέ νες υ πη ρε σί ες με σκέ - ψη και νο το μί ας και την ι κα νό τη τα των ά ρι στα εκ παι - δευ μέ νων συ νερ γεί ων μας για να το πο θε τού με κα - πνο δό χους (κα πνο δό χοι α νο ξεί δω του, κα πνο δό χος χά λυ βα) και συ στή μα τα ε ξά τμι σης (σω λή νας ε ξά τμι - σης, κα πνο δό χος α νο ξεί δω του, σω λή νας κα πνο δό - χων, δα κτύ λιος τοί χων) που μπο ρούν να συν δυα στούν και να εν σω μα τω θούν σε κά θε σπί τι και ερ γα σια κό χώ ρο χω ρίς προ βλή μα τα. Ό φε λη θεί τε α πό την πο λυε τή µας ε µπει ρί α. ΛΟ ΓΟΙ Ε ΠΙ ΛΟ ΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟ ΝΤΩΝ ΜΑΣ: ΑΝ ΘΕ ΚΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ - ΚΑ ΤΑΛ ΛΗ ΛΑ ΚΑΙ ΕΥ ΚΟ ΛΟ ΤΟ - ΠΟ ΘΕ ΤΟΥ ΜΕ ΝΑ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΜΑ ΤΑ ΜΗ ΔΑ ΜΙ ΝΗ ΣΥ ΝΤΗ ΡΗ ΣΗ - ΧΑ ΜΗ ΛΟ ΠΟ ΣΟ ΣΤΟ ΡΥ ΠΑΝ ΣΗΣ - ΕΛ ΚΥ ΣΤΙ ΚΟΣ ΣΧΕ ΔΙΑ ΣΜΟΣ ΚΑ ΘΑ ΡΙ ΣΜΟΙ ΚΑ ΜΙ ΝΑ ΩΝ Ό λες οι κα μι νά δες πρέ πει να ε πι θε ω ρού νται και να σκου πί ζο νται ε τη σί ως για να α φαι ρού νται τα υ πο προ - ϊ ό ντα της καύ σης (ό πως η αι θά λη και η τέ φρα) και για να δια τη ρούν το σχή μα τους ώ στε οι κα πνοί να μπο - ρούν να βγούν α πό το χώ ρο σας (οι κια κό ή ερ γα σια - κό) με α πο τέ λε σμα να βελ τιω θεί η α πο δο τι κό τη τα τους. Α να λαμ βά νου με να ε πι θε ω ρή σου με και να κα θα ρί - σου με την κα μι νά δα και το τζά κι σας με ε ξει δι κεύ μέ - να συ νερ γεί α και σύγ χρο νες με θό δους και ερ γα λεί α φρο ντί ζο ντας για την κα θα ριό τη τα του χώ ρου σας ε - σω τε ρι κά και ε ξω τε ρι κά. Η ε πι θε ώ ρη σή μας πε ρι λαμ βά νει και πλή ρη α να - φο ρά για την κα τά στα ση την ο ποί α βρί σκε ται η κα μι - νά δα σας και τις τυ χόν ε πι σκευές στις ο ποί ες πρέ πει να προ χω ρή σε τε για την α σφά λεια και την κα λύ τε ρη α πο δο τι κό τη τα της κα μι νά δας σας. ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΙΟΛΟΥ ΤΗΛ Β. ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ:Π. ΜΕΛΑ 27 ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΤΗΛ Ν. ΠΡΟΑΣΤΙΑ: ΗΛΕΙΑΣ 6 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΗΛ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ: ΤΗΛ

9 9

10 10 Έ να α πό τα κυ ριό τε ρα πλε ο νε κτή µα τα ε νός συ στή - µα τος θέρ µαν σης µε ζε στό νε ρό εί ναι η α ξιο πι στί α του και η πε ριο ρι σµέ νη α νά γκη συ ντή ρη σης που α - παι τεί. Κα λό εί ναι να ε λέγ χε τε το σύ στη μα θέρ μαν σης α πό έ ναν ε παγ γελ μα τί α συ ντη ρη τή του λά χι στον μια φο ρά το χρό νο και σε συν δυα σμό με αυ τό για να εί στε σί γου - ροι ό τι τα σώ μα τα δου λεύ ουν σω στά κα λό θα εί ναι να κά νε τε τους πα ρα κά τω έ λεγ χους μό νοι σας. Ε ξα έ ρω ση Κα τά την διάρ κεια του κα λο και ριού που η κε ντρι κή θέρ μαν ση δεν λει τουρ γεί α έ ρας μπο ρεί να ει σχω ρή σει στο κλει στό σύ στη μα νε ρού. Ό ταν ο α έ ρας ει σχω ρή σει στο σύ στη μα το ζε στό νε ρό δεν μπο ρεί να κυ κλο φο ρή σει α πο τε λε σμα τι κά και αυ τό έ χει σας α πο τέ λε σμα την μειω μέ νη α πό δο ση του συ στή - μα τος με αρ νη τι κές φυ σι κά συ νέ πειες. Η λύ ση εί ναι η ε ξα έ ρω ση που πρέ πει να γί νε τε κά θε φθι νό πω ρο. Πρώ τα πρέ πει να α νά ψε τε την θέρ μαν ση και να πε ρι - μέ νε τε να ζε στα θεί το νε ρό. Αρ χί ζο ντας α πό τον α νώ τε ρο ό ρο φο και το σώ μα που βρί σκε ται πιο μα κριά α πό τον λέ βη τα κά νου με ε ξα έ ρω - ση. Στο πά νω μέ ρος του σώ μα τος υ πάρ χει μια βαλ βί δα ε - ξα έ ρω σης που έ χει το πο θε τη θεί ε κεί για να μπο ρεί να βγει ο πα γι δευ μέ νος α έ ρας α πό το σύ στη μα. Κρα τεί στε έ να μι κρό δο χεί ο ή έ να σφου γκά ρι κά τω α - πό την βαλ βί δα και α νοίξ τε την με έ να κα τσα βί δι ή με το ει δι κό κλει δί. Ο πα γι δευ μέ νος α έ ρας θα βγει κά νο ντας τον χα ρα κτη - ρι στι κό ή χο α κο λου θού με νος α πό καυ τό νε ρό. Ό ταν το ζε στό νε ρό αρ χί σει να βγαί νει κλεί στε την βαλ βί δα. Έ λεγ χος για διαρ ρο ές στις ε νώ σεις των βαλ βί δων µε τους σω λή νες. Το στε γα νο τι κό υ λι κό γύ ρω α πό τις ε νώ σεις των πα - λαιών σω λη νώ σε ων φθεί ρε ται η οι ε νώ σεις των βαλ βί - δων μπο ρεί να χα λα ρώ σουν. Αν δεί τε ση μά δια υ γρα σί ας κο ντά στις ε νώ σεις των βαλ - βί δων πρώ τα προ σπα θή στε να τις σφί ξε τε με έ να κλει δί. Ε άν η υ γρα σί α ε πι μέ νει μπο ρεί τε να αλ λά ξε τε το στε - γα νο ποι η τι κό υ λι κό (μοιά ζει με λε πτά νή μα τα α πό φυ σι - κό σχοι νί μπο ρεί τε να το βρεί τε σε κα τα στή μα τα με υ δραυ - λι κά εί δη) πρώ τα κλεί στε την βαλ βί δα πα ρο χής και με τά χα λα ρώ στε το πα ξι μά δι τυ λί ξε τε το γύ ρω α πό τις βόλ τες στα θε ρά και σφι χτέ το πα ξι μά δι ξα νά στη θέ ση του. Έ λεγ χος για χα λα ρούς συν δέ σµους στις σω λη νώ - σεις. Οι σω λή νες που με τα φέ ρουν ζε στό νε ρό δια στέλ λο νται και συ στέλ λο νται κα θώς η θερ μο κρα σί α του νε ρού α νε - βαί νει και κα τε βαί νει. Αυ τή η δια δι κα σί α δη μιουρ γεί κί νη ση σε χα λα ρούς σω - λή νες που αυ τοί με την σει ρά τους δη μιουρ γούν διά φο - ρους ε νο χλη τι κούς θο ρύ βους. Συ χνά μπο ρεί τε να α παλ λα γεί τε α πό τους θο ρύ βους αυ - τούς φρο ντί ζο ντας οι σω λή νες να εί ναι κα λά στε ρε ω μέ - νοι και να υ πάρ χει αρ κε τό κε νό γύ ρω α πό αυ τούς και τους τοί χους.

11 11

12 ABERON OE Ανελκυστήρες 12 Η ε ται ρεί α Η ε ται ρεί α ι δρύ θη κε το 2004 α πό αν θρώ πους με πο λυε τή πεί - ρα και ε ξει δί κευ ση. Η ABERON Ο Ε προ ήλ θε α πό την σύ μπρα ξη των συ να φών α το - μι κών ε πι χει ρή σε ων ΠΑΠ ΠΑ ΠΑΝ. ΧΑ ΡΑ ΛΑ ΜΠΟΥ και ΓΚΛΑ ΒΑ ΝΙΚ. Ο ΔΥΣ ΣΕ Α. Οι ε ταί ροι έ χουν συ νε χή ε να σχό λη ση με τους α νελ κυ στή ρες α πό το 1985 και προ χώ ρη σαν στην ί δρυ ση της ε ται ρεί ας με σκο πό την ε πέ κτα ση των δρα στη ριο τή των τους. Στους βα σι κούς σκο πούς ί δρυ σης της ε ται ρεί ας πε ρι λαµ βά - νο νται τα ε ξής: Αύ ξη ση της α ντα γω νι στι κό τη τας, κα λύ τε ρη και τα χύ τε ρη ε - ξυ πη ρέ τη ση Προ σφο ρά μη χα νη μά των ά ρι στης ποιό τη τας Προ σι τές τι μές, ά με σο service, τα χύ τε ρη α πο κα τά στα ση τυ - χών προ βλη μά των H Αberon α πο τε λεί την κα λύ τε ρη ε πι λο γή για ε σάς που ε - πι θυ µεί τε: Με λέ τη Ε γκα τά στα ση Ε πι σκευ ή Συ ντή ρη ση Aνελ κυ στή ρων Φι λο σο φί α Η φι λο σο φί α της ε ται ρεί ας μας έ χει στο ε πί κε ντρο ε σάς, τους πε λά τες μας. Ε νερ γώ ντας δυ να μι κά και α ξιό πι στα, φρο ντί ζου - με να α ντα πο κρι νό μα στε με τον κα λύ τε ρο τρό πο στις α παι τή - σεις σας και να ι κα νο ποιού με τις α νά γκες σας με υ πη ρε σί ες υ - ψη λής ποιό τη τας. Σκο πός μας εί ναι να δια σφα λί σου με τα α ντα γω νι στι κά μας πλε - ο νε κτή μα τα με μια σει ρά στρα τη γι κών συ νερ γα σιών με σπου - δαί ους κα τα σκευα στές, πα ρέ χο ντας συγ χρό νως ε λευ θε ρί α ε - πι λο γών και έ να ευ ρύ πε δί ο υ ψη λής ποιό τη τας υ πη ρε σιών. Με υ ψη λή τε χνο λο γι κή ε ξει δί κευ ση, ευ ρύ τε χνο λο γι κό πε δί - ο, και ε μπει ρί α στον χώ ρο των α νελ κυ στή ρων, η Αberon α πο - τε λεί την κα λύ τε ρη ε πι λο γή για ε σάς που ε πι θυ μεί τε πρω το - πο ρια κά προ ϊ ό ντα και α πο τε λε σμα τι κές λύ σεις. Προ ϊ ό ντα 1. Υ δραυ λι κοί Α τό μων 2. Η λε κτρο μη χα νι κοί Α τό μων 3. Θά λα μοι 4. Πόρ τες Θα λά μων 5. Πόρ τες Ο ρό φων (αυ τό μα τες/η μιαυ τό μα τες) 6. Κομ βιο δό χοι Θα λά μων - Κομ βιο δό χοι Ο ρό φων 7. Α να βα τό ρια 8. Κυ λιό με νες Σκά λες 9. Ει δι κές Κα τα σκευές Αυ το κι νή των Με λέ τη Α να λαμ βά νου με υ πεύ θυ να την εκ πό νη ση προ με λέ της-με λέ - της για την κα τα σκευ ή α νελ κυ στή ρων πα ντός τύ που. Με την χρή ση ε ξει δι κευ μέ νου λο γι σμι κού σχε δί α σης και κά - τω α πό την ε πί βλε ψη των η λε κτρο λό γων μη χα νι κών της ε ται - ρεί ας μας προ χω ρού με στην σχε δί α ση βελ τι στο ποι η μέ νων λύ - σε ων για κά θε α νά γκη. Συ ντή ρη ση Συ ντή ρη ση α πό ε ξει δι κευ μέ νο προ σω πι κό Δ ει δι κό τη τας, με πο λυε τή πεί ρα και με συ νε χείς ε νη με ρώ σεις στην α να βάθ μι - ση και την ε ξει δι κεύ ση στην νέ α τε χνο λο γί α. Συ ντή ρη ση α νά τα κτά χρο νι κά δια στή μα τα 5-24 φο ρές τον χρό - νο (α νά λο γα το εί δος του α νελ κυ στή ρα) και ε πα νέ λεν χος 4-6 φο ρές τον χρό νο α πό η λε κτρο λό γους μη χα νι κούς. Κοµ βιο δό χος θα - λά µου ε πι φα - νεια κής στή ρι - ξης Aberon τυ - πο ποι η μέ νων δια στά σε ων ή προ σαρ μο σμέ νων στις δια στά σεις του θα λά μου. Μια σύγ χρο νη πρό τα ση της Aberon. Τα α νά γλυ φα panels, τα συν - δια σμέ να μο τί βα Vivo και οι μο - ντέρ νοι συν δυα - σμοί των χρω μά - των συν θέ τουν μια πρό τα ση μο - ντέρ νας σχε δί α - σης και αι σθη τι - κής. Ε ξω τε ρι κή αυ τό µα τη πόρ τα α νελ κυ στή ρα τη - λε σκο πι κού α νοίγ µα τος Forum/Vivo Α ξιό πι στη λει τουρ γί α σύμ φω να με τις υ ψη λό - τε ρες ποιο τι κές προ δια γρα φές Προ ηγ μέ νη τε χνο λο γί α μέ σω inverter VVVF Ο λο κλη ρω μέ νη και α σφα λής λει τουρ γί α, με εν σω μα τω μέ νο τον αυ τό μα το και τον χει ρο κί - νη το α πε γκλω βι σμό Α θό ρυ βη λει τουρ γί α Εύ κο λη συ ντή ρη ση, με δυ να τό τη τα πρό σβα - σης σε κά θε πι θα νό ση μεί ο Α πλή και γρή γο ρη ε γκα τά στα ση Με γά λη ποι κι λί α ε πεν δύ σε ων Inox κά θε τύ που Με πι στο ποί η ση πυ ρα σφά λειας (ό που α παι τεί - ται) REI 60, REI 90

13 13

14 Ανελκυστήρες Συχνές Ερωτήσεις για την Συντήρηση - Αναβάθμιση - Εγκατάσταση EMKAN Ειδικές Μηχανολογικές Κατασκευές Ανέλκυσης ΤΗΛ.: emkan.terapad.com 14 Πολ λές φο ρές αρ κε τοί άν θρω ποι οι ο ποί οι τυγ χά νουν δια χει - ρι στές της πο λυ κα τοι κί ας, ι διο κτή τες ή α κό μα και άν θρω ποι που δη μιουρ γούν το δι κό τους σπί τι μπο ρεί να προ βλη μα τι στούν σχε - τι κά με τον α νελ κυ στή ρα για τη συ ντή ρη ση, την α να βάθ μι ση του, την ε πι σκευ ή του και φυ σι κά για την ε γκα τά στα ση του, ε δώ α - πα ντά με ει λι κρι νά τις πιο συ νη θι σμέ νες ε ρω τή σεις για τη διευ - κό λυν ση σας: Τι µου προ σφέ ρει η συ ντή ρη ση; Mας ε ξα σφα λί ζει την α σφα λή με τα φο ρά μας, την μεί ω ση των βλα βών, αλ λά και την πρό λη ψη τους ω στε να μην εμ φα νί ζο νται με με γά λη συ χνό τη τα δη μιουρ γώ ντας προ βλή μα τα στους ε νοί - κους. Πρέ πει να γί νε ται η συ ντή ρη ση κά θε µή να ; Ό χι α πα ραί τη τα, η συ ντή ρη ση ο ρί ζε ται α πό κά ποιους πα ρά γο ντες, πό σοι κα τοι κούν ε ντός της πο λυ κα τοι κί ας, τι χρή ση ε χει ο α νελ - κυ στή ρας, αν εί ναι νέ ου τύ που η πα λαιού, αν υ πάρ χουν ευ πα - θείς ο μά δες, κ.τ.λ. πά ντως γε νι κό τε ρα το μη χά νη μα με τά το πέ - ρας του έ βδο μου έ τους α πό την ε γκα τά στα ση του κα λό εί ναι να ε λέγ χε ται μη νιαί α για την κα λύ τε ρη και α σφα λή με τα φο ρά σας. Μπο ρώ να αλ λά ξω συ ντη ρη τή ; Ό λοι ε μείς προ σφέ ρου με σε σας τις υ πη ρε σί ες μας και πραγ μα - τι κά το κά νου με με με γά λη ευ χα ρί στη ση, ό μως υ πάρ χουν δια - χει ρι στές η ι διο κτή τες που μπο ρεί να μην εί ναι ευ χα ρι στη μέ νοι α πό ε μάς, ε μείς δε μπο ρού με να δε σμεύ σου με κά ποιον πε λά τη μας να μην αλ λά ξει συ ντη ρη τή και να μη συ νερ γα στεί με κά ποιον άλ λο συ νά δερ φο, έ τσι και αλ λιώς πά νω α πό ό λα εί ναι να με νε - τέ ε σείς ευ χα ρι στη μέ νοι προ τι μώ ντας μας.ό ταν οι υ πη ρε σί ες μας πλέ ον δεν σας εί ναι χρή σι μες αυ τό ση μαί νει ό τι την α πό λυ τη ευ - θύ νη την έ χου με ε μείς που δε σας προ σφέ ρα με κά τι κα λύ τε ρο. Τι εί ναι η α να βάθ µι ση; Η α να βάθ μι ση εί ναι: η πρό σθε ση υ λι κών που εν δε χο μέ νως τη χρο νο λο γί α που ο α νελ κυ στή ρας σας να ε γκα τα στά θη κε να μην ή ταν υ πο χρε ω τι κά, η να μην υ πήρ χαν καν στο ε μπό ριο, αλ λά και η α ντι κα τά στα ση πα λαιών υ λι κών με νέ α, τα ο ποί α έ χουν CE και ό λες τις προ δια γρα φές που ο ρί ζει η Ε.Ε. και εί ναι δο κι μα - σμέ να, έ τσι ώ στε να σας προ σφέ ρουν τη μέ γι στη α σφά λεια κα - τά τη με τα φο ρά σας. Πρέ πει να κά νου µε α να βάθ µι ση στη πο λυ κα τοι κί α µου; Δυ στυ χώς ή ευ τυ χώς η α να βάθ μι ση εί ναι α πα ραί τη τη διό τι κα τά πρώ των: υ πάρ χουν αρ κε τοί το πο θε τη μέ νοι α νελ κυ στή ρες σή - με ρα, που δε πλη ρούν ού τε καν τις βα σι κές προ δια γρα φές α σφά - λειας και κα τά δεύ τε ρον: για τί το ο ρί ζει η υ πάρ χου σα νο μο θε σί - α. Πρέ πει να τη κά νω τώ ρα την α να βάθ µι ση ή να πε ρι µέ νω; Ό τι και πε ρι θώ ρια να δο θούν για την α να βάθ μι ση των α νελ κυ - στή ρων και ό σο και να κα θυ στε ρή σει η ε φαρ μο γή της νο μο θε - σί ας κά ποια στιγ μή θα γί νει και ί σως να υ πάρ ξουν σο βα ρές κυ - ρώ σεις, έ τσι κι αλ λιώς ε άν ό λοι πε ρι μέ νου με τη τε λευ ταί α στιγ - μή εί ναι φυ σι κό να μη προ λά βουν τα συ νερ γεί α της κά θε ε ται - ρεί ας να τα πα ρα δώ σουν στο χρό νο τους, ας μη ξε χνά με ό τι η πα ρά τα ση έ χει δο θεί δυ στυ χώς λό γο της δια μαρ τυ ρί ας των τε - χνι κών ε ται ρειών μας και ό χι για την α δυ να μί α του κό σμου να α - ντε πε ξέλ θει οι κο νο μι κά. σε αυ τή τη πε ρί πτω ση μπο ρεί τε να ε πι - κοι νω νή σε τε μα ζί μας ώ στε να ε νη με ρω θεί τε για κά ποιο οι κο - νο μι κό πα κέ το. Μπο ρώ να πά ρω προ σφο ρές και α πό άλ λες ε ται ρί ες ή εί - µαι υ πο χρε ω µέ νος να α να βαθ µί σω τον α νελ κυ στή ρα µου µε τον ή δη υ πεύ θυ νο συ ντη ρη τή; Εί ναι υ πο χρέ ω ση σας να πά ρε τε προ σφο ρές και α πό άλ λους συ - νά δερ φους και να τις συ γκρί νε τε ε πι λέ γο ντας πά ντα τη κα λύ τε - ρη που οι κο νο μι κά και ό χι μό νο, σας συμ φέ ρει. έ τσι κι αλ λιώς πά ντα μια κα λή έ ρευ να α γο ράς ε πι βάλ λε ται. Θα ή θε λα να το πο θε τή σω τον α νελ κυ στή ρα στο µελ λο - ντι κό µου σπί τι µε την ε ται ρεί α σας αλ λά έ πει τα να α να θέ σω τη συ ντή ρη ση σε άλ λο συ νά δερ φο σας, µπο ρώ; Ό πως εί πα με έ χου με ε λεύ θε ρη α γο ρά, σα φώς και μπο ρεί τε εί ναι δι κή σας α πό φα ση αν συ νερ γα στεί τε μα ζί μας ή ό χι. Ε άν δεν α να θέ σω σε σας τη συ ντή ρη ση α φού έ χε τε α να - λά βει τη το πο θέ τη ση η εγ γύ η ση του α νελ κυ στή ρα θα ι σχύ ει; Ό λα τα μη χα νή μα τα τα ο ποί α προ μη θεύ ε ται η ε ται ρεί α μας έ - χουν εγ γύ η ση α πό το ερ γο στά σιο κα τα σκευ ής, ά ρα φυ σι κά και ι σχύ ουν οι εγ γυ ή σεις σε αυ τή τη πε ρί πτω ση βέ βαια ο κά θε συ - ντη ρη τής που α να λαμ βά νει τον ε κά στο τε α νελ κυ στή ρα α πευ - θύ νε ται κα τευ θεί αν στη κα τα σκευά στρια - προ μη θεύ τρια ε ται - ρεί α. Θέ λω να το πο θε τή σω α νελ κυ στή ρα χω ρίς µη χα νο στά σιο µπο ρώ; Φυ σι κά και μπο ρεί τε α φού δε χρειά ζε ται τί πο τα πα ρα πά νω α πό έ να κοι νό α νελ κυ στή ρα η μό νη προ ϋ πό θε ση να έ χει φρε ά τιο 1400*1700mm και κα νο νι κή ά νω και κά τω α πό λη ξη. Τι πα ρα πά νω µου προ σφέ ρει α πό έ να κοι νό α νελ κυ στή ρα; Τα χύ τη τες ά νω του 1m/5sec Oμα λό στα μά τη μα και ξε κί νη μα με inverter τε λευ ταί ας γε νιάς ε ξοι κο νό μη σης ε νέρ γειας Ε ξα σφά λι ση χώ ρου α φού δε χρειά ζε ται ξε χω ρι στό μη χα νο στά - σιο αυ τό μα τες ου ρές μπο ρεί τε να ε πι κοι νω νή στε μα ζί μας για πε ραι τέ ρω πλη ρο φό ρη ση. Μπο ρώ να το πο θε τή σω και υ δραυ λι κό α νελ κυ στή ρα χω - ρίς µη χα νο στά σιο ή µό νο συµ βα τι κό; Φυ σι κά και μπο ρεί τε, α φού δια θέ του με και α ντί στοι χο υ δραυ λι - κό μη χά νη μα.

15 PDL Electronic Systems Συστήματα ασφαλείας Θυροτηλεοράσεις - Θυροτηλέφωνα -Ενδοεπικοινωνίες Συστήματα λήψης δορυφορικών και επίγειων σημάτων Η PDL, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει καθιερωθεί ως µία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της εµπορίας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών ειδών. Ανανεώνει συνεχώς την γκάμα των προϊόντων της, αλλά και προσφέρει ποικιλία επιλογών σε θυροτηλεοράσεις, θυροτηλέφωνα, ενδοεπικοινωνίες, συστήματα συναγερμών, κλειστά κυκλώματα επιτήρησης χώρων, συστήματα πυρανίχνευσης, καθώς και συστήματα λήψης δορυφορικών και επίγειων σημάτων. Συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών, όπως: Bosch, Bitron video, Aiphone κ.ά. Διαθέτει έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία, τα οποία αναλαμβάνουν την εγκατάσταση κάθε ηλεκτρονικού συστήματος. Εθνάρχου Μακαρίου 36 - άφνη Τηλ.: Κιν.: Ε-mail: 15

16 16 Στο λέ βη τα πρέ πει να γί νουν: Κα θα ρι σμός της θερ μα ντι κής ε σω τε ρι κής ε πι φά - νειας και των α ε ριαυ λών με συρ μά τι νες βούρ τσες. Στε γα νο ποί η ση τυ χόν διαρ ρο ών καυ σα ε ρί ων. Στον καυ στή ρα πρέ πει να γί νουν: Κα θα ρι σμός του α κρο φυ σί ου (μπεκ) του καυ στή - ρα ή α ντι κα τά στα σή του, αν δια πι στω θεί ό τι εί ναι μι κρό ή με γά λο για το λέ βη τα ή έ χει συ μπλη ρώ σει τον α ριθ μό ω ρών λει τουρ γί ας, που προ δια γρά φει ο κα τα σκευα στής του. Κα θα ρι σμός της κε φα λής καύ σης και του στρο βι - λι στή. Κα θα ρι σμός και έ λεγ χος των η λε κτρο δί ων α νά - φλε ξης και του φω το στοι χεί ου. Κα θα ρι σμός της α ντλί ας πε τρε λαί ου και των φίλ - τρων πε τρε λαί ου στη σω λη νο γραμ μή, που φέρ νει το καύ σι μο α πό τη δε ξα με νή στον καυ στή ρα. Κα θα ρι σμός των πτε ρυ γί ων του α νε μι στή ρα. Στην κα πνο δό χο πρέ πει να γί νουν: Ε πι με λη μέ νος και τα κτι κός κα θα ρι σμός του κα πνα - γω γού και της κα πνο δό χου α πό τις κά πνες, του λά - χι στον κά θε δύ ο (2) χρό νια. Τι πε ρι λαµ βά νουν ΟΙ ΡΥΘ ΜΙ ΣΕΙΣ; Ό πως και η συ ντή ρη ση έ τσι και οι ρυθ μί σεις πρέ πει να γί νουν α πό τον ει δι κό τε χνί τη, τον α δειού χο συ ντη - ρη τή καυ στή ρων. Εί ναι σκό πι µο να γνω ρί ζε τε ό τι πε - ρι λαµ βά νουν: Ρύθ μι ση της α να λο γί ας α έ ρα και πε τρε λαί ου, έ τσι που να γί νε ται σω στή καύ ση. Ρύθ μι ση της σω στής θέ σης του στρο βι λι στή και των η λε κτρο δί ων. Έ λεγ χος και ρύθ μι ση του κυ κλώ μα τος αυ το μα τι - σμού, με το ο ποί ο αρ χί ζει και στα μα τά ει η καύ ση, των ορ γά νων α σφα λεί ας (θερ μο στά τες, βαλ βί δα α σφα λεί ας) και έν δει ξης (θερ μό με τρα, μα νό με τρα). Ο τε χνί της πρέ πει να συ μπλη ρώ νει υ πο χρε ω τι κά το φύλ λο συ ντή ρη σης και ρύθ μι σης της ε γκα τά στα σης και να το πα ρα δί δει στον δια χει ρι στή του κτι ρί ου. Στις ε - γκα τα στά σεις με συ νο λι κή θερ μι κή ι σχύ με γα λύ τε ρη ή ί ση με Kcal/h ε πι βάλ λε ται η διε νέρ γεια με τρή - σε ων, του λά χι στον μια φο ρά το μή να και η κα τα χώ ρη - σή τους σε σχε τι κό βι βλί ο. Άλ λες ερ γα σί ες γε νι κής συ ντή ρη σης, που διευ κο - λύ νουν την κα λή λει τουρ γί α της κε ντρι κής θέρ µαν - σης: Α πο κα τά στα ση της θερ μο μό νω σης της ε ξω τε ρι κής ε πι φά νειας του λέ βη τα και των σω λη νώ σε ων του λε βη το στά σιου, αν έ χουν κα τα στρα φεί. Κα θα ρι σμός της δε ξα με νής πε τρε λαί ου α πό σκου - ριές, λά σπες, νε ρό κλπ. με τά την εκ κέ νω σή της, του λά χι στον κά θε τρί α (3) χρό νια. Α πο μά κρυν ση των κα πνο συλ λε κτών, αν υ πάρ χουν, α πό τις τα ρά τσες.

17 General Building Services Η GENERAL BUILDING SERVICES εί ναι η νέ α α νερ χό με νη δύ να μη στο χώ ρο της ε ξυ πη ρέ τη σης πο λυ κα τοι κιών. Με τά α πό ε πι τυ χη μέ νη πο ρεί α και δυ να μι κή πα ρου σί α, στο χώ ρο της τε χνι κής υ πο στή ρι ξης οι κιών και ε παγ γελ μα τι κών χώ ρων ε δώ και 12 χρό νια, η ε ται ρεί α ε - πε κτά θη κε και δη μιούρ γη σε την "ΛΥ ΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟ ΛΥ ΚΑ ΤΟΙ ΚΙΑ". Η ε πέ κτα ση ή ταν α να με νό με νη κα τό πιν "α παί τη σης" των ευ χα ρι - στη μέ νων πε λα τών, αλ λά και η συ νέ χεια του αρ χι κού στό χου της ε - ται ρεί ας να κά νει πά ντα την δια φο ρά, σε σχέ ση με τον α ντα γω νι σμό, προ σφέ ρο ντας με με γά λη ε πι τυ χί α την ά ρι στη ποιό τη τα στις υ πη ρε - σί ες με τις πιο α ντα γω νι στι κές τι μές. Η ε πάν δρω ση της ε ται ρεί ας α πο τε λεί ται α πό έ μπει ρα διοι κη τι κά στε - λέ χη και άρ τια κα ταρ τι σμέ νο τε χνι κό προ σω πι κό. Η λει τουρ γί α της ε - ται ρεί ας βα σί ζε ται στην μα κρο πρό θε σμη και διαρ κή σχέ ση ε μπι στο σύ - νης με τον πε λά τη, τον ο ποί ο α ντι με τω πί ζει με σε βα σμό η κά θε βαθ μί - δα του προ σω πι κού (α πό τον δια νο μέ α έ ως την κε ντρι κή διοί κη ση). Με 24ω ρο τη λε φω νι κό κέ ντρο τε χνι κής υ πο στή ρι ξης, η G.B.S. προ σφέ ρει: Έκ δο ση κοι νο χρή στων, με το πιο ε ξε λιγ μέ νο πρό γραμ μα της α γο ράς ό που ε ξα σφα λί ζε ται η ορ θό τη τα κα τα νο μής των κοι νό χρη - στων δα πα νών. ια χεί ρι ση πο λυ κα τοι κί ας με α πό λυ τη Ορ γά νω ση, Σα φή νεια και Δια φά νεια ό που ε ξα σφα λί ζε ται η η ρε μί α στις σχέ σεις με τα ξύ των ε νοί κων της πο λυ κα τοι κί ας, α φού τα δια χει ρι στι κά κα θή κο ντα ε κτε - λού νται α πό ε παγ γελ μα τί ες του χώ ρου οι ο ποί οι α να λαμ βά νουν να ε φαρ μό ζουν το δί καιο της πο λυ κα τοι κί ας με α πό λυ τη νο μι μό τη τα. Η ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ια νο µή Πε τρε λαί ου α πό ε πι λεγ μέ νους με αυ στη ρά κρι τή ρια συ νερ γά τες, που εγ γυώ νται την πα ρά δο ση της ορ θής πο σό τη τας της πα ραγ γε λί ας σε α ντα γω νι στι κές τι μές. Α πο λύ µαν ση που ε φαρ μό ζε ται α πό ει δι κούς ε παγ γελ μα τί ες οι ο ποί οι δια θέ τουν ό λες τις σχε τι κές πι στο ποι ή σεις που προ βλέ πο νται. Συ ντή ρη ση καυ στή ρα α πο κλει στι κά και μό νο α πό α δειού χους ε πι λεγ μέ νους ε παγ γελ μα τί ες αρ μό διους να εκ δί δουν τα σχε τι κά πι - στο ποι η τι κά που α παι τού νται α πό το Υ πουρ γεί ο Πε ρι βάλ λο ντος. Α να γό µω ση πυ ρο σβε στή ρων τη ρώ ντας ό λους τους προ βλε - πό με νους κα νό νες α σφα λεί ας. Κα θα ρι σµός πο λυ κα τοι κί ας στις πιο α ντα γω νι στι κές τι μές, με συ νερ γεί α αυ στη ρά ε πι λεγ μέ να. Τε χνι κή υ πο στή ρι ξη α πό Η λε κτρο λό γους, Υ δραυ λι κούς, Ψυ - κτι κούς, Ε λαιο χρω μα τι στές και γε νι κά κά θε τε χνι κής φύ σε ως ει δι κό - τη τα που α φο ρά στο κτί ριο, με κρι τή ριο ε πι λο γής α πο κλει στι κά και μό νο την ά με ση ε ξυ πη ρέ τη ση του πε λά τη, με σε βα σμό και ποιό τη τα. Η GENERAL BUILDING SERVICES, τα χύ τα τα α να πτυσ σό με νη στο χώ ρο ε ξυ πη ρέ τη σης κτι ρί ων, στό χο έ χει να α να πτυ χθεί ε ντός της ε - πό με νης 2ε τί ας με υ πο κα τα στή μα τα στο Νο μό Ατ τι κής αλ λά και Πα - νελ λα δι κά την ε πό με νη 3ε τί α, προ κει μέ νου να κα λύ πτει ά με σα και διαρ κώς ό λο και πε ρισ σό τε ρους κα τα να λω τές που με την ε μπι στο - σύ νη τους την τι μούν ε δώ και τό σα χρό νια. General Building Services (G.B.S.) Π. Τσαλ δά ρη 28-30, Κε ρα τσί νι-πει ραιάς 17

18 18 Θα µιλήσουµε για τους δια φο ρε τι κούς τύ πους ε γκα - τα στά σε ων και τι λύ σεις υ πάρ χουν. Υ πάρ χουν τριών κα τη γο ριών κα λω διώ σεις τη λε ο πτι - κού σή μα τος στις Πο λυ κα τοι κί ες. Στην πρώ τη, που εί ναι και οι πα λαιό τε ρες, δεν υ πήρ - χε καν κε ντρι κή ε γκα τά στα ση και ο κά θε έ νοι κος το πο - θε τού σε την δι κή του κε ραί α στη τα ρά τσα, με το τω ρι νό α πί θα νο «δά σος» α πό σί δε ρο που εί ναι έ τοι μο να πέ σει στα κε φά λια μας με την α ντί στοι χη ευ θύ νη του κά θε ε - νοί κου & δια χει ρι στή. Στη δεύ τε ρη, που εί ναι και οι πιο νε ό τε ρες,υ πάρ χει η κε ντρι κή ε γκα τά στα ση και κου τσά στρα βά λει τουρ γεί που ό μως και πά λι στη τα ρά τσα εμ φα νί ζε ται πά λι το «σί δε - ρο». Στην τρί τη κα τη γο ρί α Πο λυ κα τοι κιών εί ναι οι νε ό κτι - στες,ό που η ε γκα τά στα ση λει τουρ γεί κα νο νι κά και πολ - λές α πό αυ τές έ χουν και πρό βλε ψη για δο ρυ φο ρι κή λή - ψη ή και την έ χουν ή δη ε γκα τε στη μέ νη. Σε κά θε μί α α πό αυ τές τις κα τη γο ρί ες θα δού με ποιες λύ σεις υ πάρ χουν ό χι μό νο για δο ρυ φο ρι κή λή ψη αλ λά και πώς εί ναι δυ να τόν να έ χου με και τέ λεια ει κό να και στα ελ λη νι κά κα νά λια!!! Θα φα νεί πα ρά ξε νο αλ λά η πρώ τη κα τη γο ρί α εί ναι και η πιο τυ χε ρή α πό πλευ ράς λύ σε ων, ε κτός α σφα λώς της τρί της κα τη γο ρί ας, και να δού με για τί. Στη πρώ τη κα τη γο ρί α λοι πόν έ χου με τη δυ να τό τη τα, και μά λι στα με ε πι δό τη ση α πό το Δή μο Α θη ναί ων που φθά νει τα 350, να α φαι ρέ σου με τις κε ραί ες α πό την τα - ρά τσα, να τη καλ λω πί σου με, να το πο θε τή σου με πρά σι - νο και ό τι άλ λο θέ λου με. Τα κα λώ δια των κε ραιών το - πο θε τού νται μέ σα σε ει δι κά κα νά λια και το πο θε τεί ται κε - ντρι κή κε ραί α με ε νι σχυ τή, ό πως και στις νε όδ μη τες πο - λυ κα τοι κί ες, και έ να κα λώ διο πε ρι με τρι κά της τα ρά τσας μέ σα σε προ στα τευ τι κό σω λή να ό που συν δέ ο νται (μέ σω ει δι κών TAP-OFF) οι πα ρο χές των ε νοί κων, ό που πριν ή - ταν ε πά νω στις κε ραί ες. Τώ ρα έ χου με τη δυ να τό τη τα της ε γκα τά στα σης Δο ρυ φο ρι κού κα τό πτρου στο δώ μα,μα ζί με τη και νούρ για κε ραί α, και πα ρο χή δο ρυ φο ρι κού σή - μα τος, μέ σω ει δι κών συ ζευ κτών, στα ση μεί α ό που συν - δέ ο νται οι έ νοι κοι χω ρίς ε πι πλέ ον κα λώ διο προς τα δια - με ρί σμα τα. Κα τα λα βαί νε τε λοι πόν το πλε ο νέ κτη μα που έ χουν 3500 πα λιές πο λυ κα τοι κί ες στην Α θή να. Πε ριτ τό να α να φέ ρου με ό τι η ποιό τη τα του σή μα τος της νέ ας ε - γκα τά στα σης εί ναι εγ γυ η μέ να ά ρι στο.

19 Στη δεύ τε ρη κα τη γο ρί α, που εί ναι και η πιο «ά τυ χη», υ πάρ χουν οι ε ξής λύ σεις: Υ πάρ χει μια μι κρή πι θα νό τη τα η το πο λο γί α της ε γκα - τά στα σης να εί ναι «α στέ ρας» που ση μαί νει ό τι το κά θε δια μέ ρι σμα έ χει το δι κό του κα λώ διο. Τό τε με μια αλ λα - γή πρί ζας TV με πρί ζα TV/SAT στο κά θε δια μέ ρι σμα,ώ - στε να μπο ρούν να «πε ρά σουν» και οι άλ λες πε ριο χές συ χνο τή των με αρ κε τά άλ λα δο ρυ φο ρι κά δε δο μέ να και με μί α προ σθή κη συ ζεύ κτη ε πι γεί ων & δο ρυ φο ρι κών ση - μά των στου κά θε ε νοί κου το α νε ξάρ τη το κα λώ διο η ε - γκα τά στα ση εί ναι έ τοι μη να λει τουρ γή σει. Η με γά λη πλειο ψη φί α ό μως των κτι ρί ων δεν έ χουν αυ τή τη το πο λο γί α αλ λά την εν σει ρά που ση μαί νει ό τι α - πό τη τα ρά τσα «κα τε βαί νουν» 2 ή πε ρισ σό τε ρα κα λώ δια προς τα δια με ρί σμα τα σε στή λες κοι νές. Ε δώ δυ να τό τη - τα δο ρυ φο ρι κής λή ψης έ χουν μό νο τα πρώ τα δια με ρί - σμα τα προς τη τα ρά τσα και τα υ πό λοι πα χρειά ζο νται ε - ξω τε ρι κό κα λώ διο. Σ αυ τή την δεύ τε ρη κα τη γο ρί α υ πάρ χει και μια με γά - λη ο μά δα κτι ρί ων που ε νώ δια θέ τουν κε ντρι κή ε γκα τά - στα ση για τα ε πί γεια σή μα τα αυ τή εί ναι α πε νερ γο ποι η μέ - νη διό τι ή πο τέ δεν λει τούρ γη σε σω στά ή κά ποιος έ νοι - κος «πεί ρα ξε» τις πρί ζες ή τον ε νι σχυ τή ή α πό ο ποιον - δή πο τε άλ λο λό γο. Αυ τές λοι πόν οι πο λυ κα τοι κί ες έ χουν πε ρά σει α πό πλευ ράς το πο λο γί ας στην πρώ τη κα τη γο ρί α και ι σχύ ει ό τι και για αυ τές και έ χουν γί νει τυ χε ρές!!! Στη τρί τη και τε λευ ταί α κα τη γο ρί α τώ ρα δεν χρειά ζο νται να γί νουν πολ λά πα ρά να γί νει η ε γκα τά στα ση του δο ρυ - φο ρι κού κα τό πτρου και η κα τάλ λη λη σύν δε ση με τα κα - λώ δια των δια με ρι σμά των και το πο θέ τη ση πρι ζών TV/SAT. Ό λες οι πιο πά νω πε ρι γρα φές σας δί νουν μί α ει κό να της κα τά στα σης των κτι ρί ων στην Χώ ρα μας ό σον α φο - ρά τα χα μη λά ρεύ μα τα, ό πως λέ γο νται. Πέ ραν ό μως του τε χνι κού τμή μα τος του άρ θρου μη σας δια φύ γει και το πε ρι βαλ λο ντο λο γι κό. Οι τα ρά τσες στην Χώ ρα μας έ χουν κα τα ντή σει χω μα τε ρές με κα λώ δια, η - λια κούς σκου ρια σμέ νους, κε ραί ες, βα ρέ λια και ό τι άλ λο ή θε λε φα ντα στεί ο κα θέ νας α πό ε μάς. Εί ναι μί α με γά λη ευ και ρί α, με το πρό γραμ μα «Πρό σο - ψη» του Δή μου Α θη ναί ων, που ξε κί νη σε α πό το 2004, να ε πι δο τη θού με και να α να βαθ μί σου με τα κτί ρια μας με πο λύ μι κρό κό στος. Το 2007 με α πό φα ση του Υ πουρ γού ΠΕ ΧΩ ΔΕ δί νε ται η δυ να τό τη τα να ε ντα χθούν σε α ντί στοι χο πρό γραμ μα και ό ποιος άλ λος Δή μος το ε πι θυ μεί. 19

20 20 Έ να μι κρό πα κέ το «Ε ξοι κο νο μώ κατ οί κον», της τά ξης των ε κατ. ευ ρώ, για την α ντι κα τά στα ση κου φω μά των κ.λπ. σχε διά ζει το υ πουρ γεί ο Πε ρι βάλ λο ντος, Ε νέρ γειας και Κλι μα τι κής Αλ λα γής δή λω σε η υ πουρ γός Τί να Μπιρ μπί λη, ε νώ ε - πα νέ λα βε τη προ ε κλο γι κή δέ σμευ ση ό τι δεν θα αυ ξη θούν τα τι μο - λό για της ΔΕ Η. Α πό τον Δε κέμ βριο η υ πουρ γός έ χει θέ σει σε δη μό σια δια βού - λευ ση τον νέ ο Κα νο νι σμό Ε νερ γεια κής Α πό δο σης Κτη ρί ων (ΚΕ- ΝΑΚ) και το Προ ε δρι κό Διά ταγ μα για τους Ε νερ γεια κούς Ε πι θε ω - ρη τές. Πα ράλ λη λα, θα ξε κι νή σει τον Ια νουά ριο έ να μι κρό πα κέ το του «Ε ξοι κο νο μώ κατ οί κον», με αυ στη ρά κρι τή ρια για τους δι - καιού χους λό γω του πε ριο ρι σμέ νου προ ϋ πο λο γι σμού του. Ε τσι πέ ραν της πα λαιό τη τας του κτη ρί ου και της τι μής εκ κί νη - σης ζώ νης, θα θε σπι στούν και ει σο δη μα τι κά κρι τή ρια. Στό χος του υ πουρ γεί ου εί ναι αρ γό τε ρα, ό ταν ε ξα σφα λι στούν οι α πα ραί τη τοι πό ροι, να υ πάρ ξει ευ ρύ τε ρο πρό γραμ μα ε νερ γεια κής α να βάθ μι - σης κτη ρί ων, το ο ποί ο ε κτός της ε πι δό τη σης θα πε ρι λαμ βά νει φο - ρο λο γι κά κί νη τρα και χα μη λό το κα τρα πε ζι κά δά νεια για τους δι - καιού χους. Στο σχεδιασμό του υπουργείου, είναι να δοθεί επιδότηση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, με το βάρος να πέφτει στην εξοικονόμηση ενέργειας, και κατά δεύτερο στη μείωση της ρύπανσης. Αυτό σημαίνει, ότι μάλλον θα επιδοτείται η αντικατάσταση τζαμιών κλπ, αλλά όχι των καυστήρων, κάτι που προβλεπόταν στην αρχικά προκήρυξη του προγράμματος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Κά θε τη πτώ ση ση µειώ θη κε φέ τος στον τζί ρο των ε ται ρειών πα ρα γω γής προ ϊ ό ντων προ φίλ α λου µι νί ου. Με γά λες ε πι χει ρή - σεις του κλά δου βρί σκο νται α ντι µέ τω πες µε µια α πό τις χει ρό - τε ρες χρο νιές των τε λευ ταί ων ε τών. Σύμ φω να με τις ε κτι μή σεις, στα τε λι κά προ ϊ ό ντα κου φω μά των η πτώ ση του τζί ρου, κα τά μέ σο ό ρο, εί ναι της τά ξε ως του 40%. Κύ - ρια αι τί α για την πρω το φα νή αυ τή συρ ρί κνω ση στις δρα στη ριό τη - τες των ε ται ρειών πα ρα γω γής α λου μι νί ου εί ναι η α νά λο γη πτώ ση της οι κο δο μι κής δρα στη ριό τη τας, σε συν δυα σμό και με την α προ - θυ μί α- λό γω μεί ω σης του δια θέ σι μου ει σο δή μα τος- των νοι κο κυ - ριών να α να νε ώ σουν τα πα λιά τους πορ το πα ρά θυ ρα. Τα στοι χεί α που έ χουν στη διά θε σή τους οι ε ται ρεί ες δεί χνουν ό τι οι α ντι κα τα - στά σεις πα λαιών κου φω μά των α ντι στοι χούν τα τε λευ ταί α χρό νια σε μό λις 5% του συ νο λι κού τζί ρου των ε ται ρειών πα ρα γω γής κου - φω μά των. Υ πό µνη µα φο ρέ ων της α γο ράς για το πρό γραµ µα "Ε ξοι κο - νο µώ κατ' οί κον" στο αρ µό διο υ πουρ γεί ο Την ά με ση έ ναρ ξη υ λο ποί η σης του προ γράμ μα τος «Ε ξοι κο νο - μώ κατ' οί κον» ζη τούν α πό την υ πουρ γό Πε ρι βάλ λο ντος και Ε νέρ - γειας, 10 συλ λο γι κοί φο ρείς της α γο ράς, που εκ προ σω πούν κλά - δους της βιο μη χα νί ας και των κα τα σκευών. Σε υ πό μνη μα που υ - πέ βα λαν στην υ πουρ γό Πε ρι βάλ λο ντος και άλ λους συ ναρ μό διους υ πουρ γούς, κά νουν συ γκε κρι μέ νες προ τά σεις για την ε φαρ μο γή του προ γράμ μα τος, το ο ποί ο εί χε ε ξαγ γελ θεί α πό την προ η γού με - νη κυ βέρ νη ση, αλ λά προς το πα ρόν έ χει α να βλη θεί επ' α ό ρι στο. Σύμ φω να με τα ό σα έ χει α φή σει να εν νο η θεί μέ χρι στιγ μής η πο λι τι κή η γε σί α του υ πουρ γεί ου, οι δια θέ σι μες πι στώ σεις πε ριο ρί - ζο νται σε πε ρί που 50 ε κα τομ μύ ρια ευ ρώ, κά τι που ε πέ βα λε να υ - πάρ ξει α να σχε δια σμός του προ γράμ μα τος. Α πό την πλευ ρά τους, οι ε παγ γελ μα τί ες των ε μπλε κό με νων κλά δων εί δαν να χά νε ται μί α ο λό κλη ρη χρο νιά, κα θώς α πό την αρ χή του 2009, ο πό τε και έ γι - ναν οι αρ χι κές α να φο ρές στο πρό γραμ μα, η α γο ρά κου φω μά των, υα λο πι νά κων, μο νω τι κών κ.λπ. νέ κρω σε, σε α να μο νή της ε φαρ - μο γής του, ε νώ η θέ ση των κλά δων έ γι νε α κό μη πιο δυ σχε ρής, λό γω της πα ρα τε τα μέ νης κρί σης. Με τα δε δο μέ να αυ τά, οι 10 ε πι χει ρη μα τι κοί φο ρείς προ τεί νουν με το υ πό μνη μά τους σει ρά μέ τρων για την ε φαρ μο γή του προ - γράμ μα τος που θα α να ζω ο γο νή σει την α γο ρά, θα δη μιουρ γή σει θέ σεις ερ γα σί ας και θα προ σφέ ρει έ σο δα στο Δη μό σιο. Στο υ πό µνη µα προ τεί νο νται τα ε ξής: Οι δια θέ σι μες πι στώ σεις να δια τε θούν ά με σα με συ γκε κρι μέ νες προ τε ραιό τη τες στις ε πι λέ ξι μες ε φαρ μο γές, με κα θα ρά τε χνο οι - κο νο μι κά κρι τή ρια. Τα υ λι κά των ε πεμ βά σε ων του προ γράμ μα τος να υ πα χθούν στο κα θε στώς ΦΠΑ 9% (άρ θρο 23 ν. 3522/2006 σχε τι κά με τις ε πι - σκευές - α να και νί σεις κτη ρί ων). Να υ πάρ ξει φο ρο λο γι κή α παλ λα γή του 100% του πο σού των δα - πα νών για υ λι κά και ερ γα σί ες με νό μι μα πα ρα στα τι κά α πό τη φο - ρο λο γί α ει σο δή μα τος, με α πό σβε ση σε πέ ντε οι κο νο μι κές χρή - σεις, α νά 20% ε τη σί ως (ό πως α κρι βώς συμ βαί νει και στη Γερ μα - νί α). Στο υ πό μνη μα, α να φέ ρε ται ε πί σης ό τι δε δο μέ νης και της πα ρα - τε τα μέ νης κρί σης στον κλά δο των κα τα σκευών, η μό νη διέ ξο δος α πό την κρί ση εί ναι η στρο φή προς τις ε φαρ μο γές ε νερ γεια κής βελ - τί ω σης των υ φι στά με νων κτη ρί ων, τα κτι κή που με με γά λη ε πι τυ - χί α ο δή γη σε στην α νά καμ ψη τους α ντί στοι χους κλά δους άλ λων ευ ρω πα ϊ κών χω ρών, στις ο ποί ες μά λι στα ο κλά δος των κα τα - σκευών δεν α πο τε λεί κύ ρια πα ρα γω γι κή δρα στη ριό τη τα, ό πως συμ βαί νει στην Ελ λά δα.

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.

ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΟΚΑΛ - Π.ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ > Η ε ται ρεία μας ΙΑ ΤΡΟ ΚΑ Λ-Π.ΚΑ ΛΑ ΘΙΑ ΝΑ ΚΗΣ Ε.Π.Ε. Ιδρύ θη κε στις αρ χές του 2000 στον Άλι μο και δρα στη ριο ποιεί ται στον το μέα της ει σα γω γής

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Σάββας Τουμανίδης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο

Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο Ξαναζωντανεύει τώρα σ ὅλο τὸν Κόσμο ὅ ρος Φυ σι ο θε ρα πεί α (καὶ Φυ σι ο θε ρα πευ τι κή) δὲν ἔ χει καμμί α ἀ πο λύ τως συγ γέ νεια ἢ ἄλ λη σχέ ση μὲ τὴν συ νη θι σμέ νη Φυ σι ο θε ρα πεί α, ποὺ ὅ λοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 23, εκέμβριος 2004, Ἀρ. 275

Ἔτος 23, εκέμβριος 2004, Ἀρ. 275 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305

Ἔτος 26, Σεπτέμβριος 2007, Ἀριθ. 305 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 23, Νοέμβριος 2004, Ἀρ. 274

Ἔτος 23, Νοέμβριος 2004, Ἀρ. 274 Ἱδρυτὴς - ἰδιοκτήτης, ἐκδότης - διευθυντὴς ΗΜ. Ι. ΛΑΜΠΡΟΥ Κυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Ἀθήνα. Τηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655 Τηλεομοιότυπος: 2103314997 ΙΑ ΙΚΤΥΟ: http://www.davlos.gr Ἠλεκτρονικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ψαλμὸς ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα