ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστηριακές ασκήσεις τυ μαθήματς «Εισαγωγή στη Ζωλγία» ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Κυμυνδύρς Γεώργις Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

2 Μρφλγία & Ανατμία Δεκάπδυ Καρκινειδύς 1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ Τα καρκινειδή ανήκυν συστηματικά στ φύλ των Αρθρπόδων. Είναι κυρίως υδρόβια ζώα (γλυκών, υφάλμυρων και κυρίως θαλάσσιων υδάτων), βενθικής ή πελαγικής διαβίωσης. Τ μέγεθς των ενήλικων ατόμων πικίλλει μεταξύ αυτύ των μικρσκπικών μακρ-ζωπλαγκτνικών ( μm) ειδών και των μεγαλόσωμων αστακών (όπως Homarus americanus, με μήκς μέχρι και 1 m και βάρς 19 Kg), ή ακόμα και τυ Ιαπωνικύ αραχνκάβυρα (Macrocheira kaempferi), πίς απτελεί και τ μεγαλύτερ αρθρόπδ πυ ζει σήμερα (4 m μήκς και 18 Kg βάρς). Τα καρκινειδή εμφανίζυν σχεδόν κάθε τύπ διατρφής, όπως διηθηματφαγία, παρασιτισμός, σαπρφαγία ή σαρκφαγία (ενεργητικί θηρευτές). Τα καρκινειδή διαφέρυν από τα υπόλιπα αρθρόπδα σε πλλά χαρακτηριστικά. Τ κυριότερ ωστόσ διαγνωστικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα καρκινειδή είναι τα μναδικά αρθρόπδα με δύ ζεύγη κεραιών, τρία ζεύγη στματικών μρίων και δισχιδή εξαρτήματα (σχήματς Υ). Γενικά χαρακτηριστικά των αρθρπόδων 1. Ευκιλωματικά ζώα. Τ κίλωμα έχει περιριστεί στις κιλότητες πυ περιβάλλυν τις γνάδες και σε ρισμένυς απεκκριτικύς αδένες. 2. Παρυσιάζυν αμφίπλευρη συμμετρία. 3. Είναι πρωτστόμια, με σπειρειδή αυλάκωση, μωσαϊκή ντγένεση άμεση ή έμμεση ανάπτυξη (με ενδιάμεσα νυμφικά στάδια και μεταμόρφωση). 4. Εμφανίζυν ετερώνυμη εξωτερική μεταμέρεια, με τ σώμα να χωρίζεται σε δύ τμήματα (κεφάλι και κρμός) ή τρία τμήματα (κεφαλή, θώρακα και κιλία). 5. Πρωτγενώς φέρυν ένα αρθρωτό ζεύγς μνσχιδών εξαρτημάτων σε κάθε σωμίτη. 6. Με ή χωρίς 1 ζεύγς κεραιών. Δύ ζεύγη κεραιών. 7. Πλήρες πεπτικό σύστημα με ένα ζεύγς εξειδικευμένων στματικών ή μεταστματικών εξαρτημάτων (γνάθι ή χηληκεραίες αντίστιχα). 8. Σύνθετ μυϊκό σύστημα με λείυς και γραμμωτύς μύες πυ πρσφύνται στν εξωσκελετό (χιτινώδυς κυρίως σύστασης). 9. Η σωματική αύξηση επιτελείται με απμάκρυνση τυ εξωσκελετύ και σχηματισμό νέυ. Τ φαινόμεν αυτό καλείται έκδυση. 10. Ανικτό κυκλφρικό σύστημα με ραχιαία συσταλτή καρδιά, αρτηρίες και αιμόκιλ. 11. Αναπνή μέσω της επιδερμίδας, ή με τραχείες, βιβλιπνεύμνες ή με βράγχια. 12. Τ απεκκριτικό απτελείται από τα μαλπιγγειανά σωληνάρια. 13. Νευρικό σύστημα τύπυ δακτυλισκώληκα, με ραχιαί εγκέφαλ και διπλό νευρικό σχινί από κιλιακά γάγγλια. Καλά ανεπτυγμένα αισθητήρια. 14. Συνήθως γνχωριστικά με εσωτερική ή εξωτερική γνιμπίηση. Ωτόκα ή ωζωτόκα. Εξειδικεύσεις των καρκινειδών Τ σώμα χωρίζεται σε δύ (κεφαλθώρακα και κιλία) ή τρία τμήματα (κεφαλή, θώρακα και κιλία). Δισχιδή εξαρτήματα (σχήματς Υ) με βάση (πρωτπόδι) και δύ πρεκβλές (έξω- και ενδπόδι). Τρία ζεύγη στματικών εξαρτημάτων (1 άνω γνάθς και 2 κάτω γνάθι). Εναπόθεση αλάτων Ca στν εξωσκελετό. Βραγχιακή ή επιδερμική αναπνή. 15. Κυρίως χερσαία Κυρίως υδρόβια. Από ζεύγη κεραικών ή γναθικών αδένων, ή στα χερσαία από μαλπιγγειανά σωληνάρια. Τα περισσότερα είναι γνχωριστικά, αλλά υπάρχυν και ερμαφρόδιτα. Μερικά εμφανίζυν παρθενγένεση. Ωτόκα.

3 Μρφλγία & Ανατμία Δεκάπδυ Καρκινειδύς 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ (Μακρόυρυ) Τα Δεκάπδα καρκινειδή απτελύν τάξη των Μαλακόστρακων και περιλαμβάνυν τα Μακρόυρα Κλυμβητικά (γαρίδες), τα Μακρόυρα Βαδιστικά (καραβίδες, αστακί), τα Βραχύυρα (καβύρια) και τα Ανώμυρα (πάγυρι). ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ Δμή & σχήμα. Τ σώμα των δεκάπδων καρκινειδών είναι αμφίπλευρα συμμετρικό και μεταμερισμέν. Απτελείται από δύ ανατμικά διακριτές περιχές (τάγματα), τν κεφαλθώρακα και την κιλία σε εν σειρά μεταξύ τυς διάταξη. Στα Βραχύυρα η κιλία είναι αναδιπλωμένη κάτω από τν κεφαλθώρακα και ελασματειδής, ενώ κεφαλθώρακας είναι πεπλατυσμένς και γκώδης. Στα Ανώμυρα η κιλία είναι συνήθως μαλακή και ασύμμετρη και τα περισσότερα κιλιακά εξαρτήματα υππλασμένα ή απόντα. Κάθε σωμίτης φέρει ένα ζεύγς εξειδικευμένων και συνήθως δισχιδών εξαρτημάτων. Εξωσκελετός. Τ σώμα καλύπτεται από εξωσκελετό χιτίνης, εμπτισμέν με άλατα ασβεστίυ. Η κινητικότητα των εξαρτημάτων και των κιλιακών σωμιτών επιτυγχάνεται με α) την αντικατάσταση τυ σκληρύ εξωσκελετύ από χιτινώδεις εύκαμπτες αρθρωτικές μεμβράνες στις αρθρώσεις, και β) την αντιδιαμετρική θέση των αρθρικών επιφανειών (κόνδυλι και κτύλες) μεταξύ δύ διαδχικών τμημάτων. Η σωματική αύξηση επιτυγχάνεται με την απβλή τυ παλαιύ εξωσκελετύ και την αντικατάστασή τυ με νέ μεγαλύτερων διαστάσεων, διαδικασία γνωστή ως έκδυση. Κίνηση. Τα Μακρύυρα δεκάπδα καρκινειδή κινύνται με τη βήθεια των βαδιστικών πδιών, ή/και των πλεπδίων. Για την ταχεία διαφυγή τυς, μερικά είδη εκτινάσσυν τ σώμα τυς πρς τα πίσω με την απότμη σύμπηξη της κιλιάς και την πρώθηση νερύ με τα υρπόδια. Παρατηρείστε τις δύ διαφρετικές σωματικές περιχές, τυς σωμίτες με τα εξαρτήματά τυς και τα ανατμικά χαρακτηριστικά των αρθρώσεων. Ο κεφαλθώρακας απτελείται από 5 κεφαλικύς και 8 θωρακικύς σωμίτες, συντηγμένυς μεταξύ τυς. Πλευρικά και νωτιαία φέρει ένα ενιαί συμπαγές κάλυμμα, τ θυρεό. Τα πλευρικά τμήματα τυ τελευταίυ νμάζνται βραγχιστεγίτες και καλύπτυν τα υπκείμενα βράγχια. Στ πρόθι τμήμα τυ, τ χέλυ σχηματίζει τ ρύγχς. Η μεταμέρεια τυ κεφαλθώρακα δεν είναι εμφανής νωτπλευρικά (εξαιτίας της ύπαρξης τυ θυρεύ), αλλά μόν κιλιακά όπυ και διακρίννται έξι δακτυλιειδή μεταμερίδια. Εξαρτήματα. Ο κεφαλθώρακας φέρει 13 ζεύγη αρθρωτών εξαρτημάτων, μαδπιημένα σε λειτυργικές μάδες με διαφρετική μρφλγία (Πίνακας 1): 1 ζεύγς κεραιϊδίων, 1 ζεύγς κεραιών, 1 ζεύγς άνω γνάθων, 2 ζεύγη κάτω γνάθων, 3 ζεύγη γναθικών πδιών, και 5 ζεύγη βαδιστικών πδιών. Τα εξαρτήματα είναι κυρίως δισχιδή, απτελύμενα από τ πρωτπόδι (βασικό τμήμα άρθρωσης με τν κεφαλθώρακα), τ ενδπόδι (εγγύς στιχεί) και τ εξωπόδι (άπω στιχεί). Τ πρωτπόδι απτελείται από δύ τμήματα (ισχιπόδι και βασιπόδι), ενώ τα άλλα δύ στιχεία από πικίλ αριθμό τμημάτων. Μερικά εξαρτήματα έχυν χάσει τ δισχιδή χαρακτήρα τυς, με απώλεια τυ ενδ- ή τυ εξωπδίυ. Στόμα. Εντπίζεται στην πρόσθια κιλιακή περιχή τυ κεφαλθώρακα. Οφθαλμί. Είναι έμμισχι και σύνθετι, απτελύμενι από πλλά μματίδια. Εντπίστε και παρατηρείστε τα διαφρετικά τμήματα τυ κεφαλθώρακα και τα 13 ζεύγη εξαρτημάτων. Διακρίνετε τα κεφαλικά και τα θωρακικά εξαρτήματα. Σχεδιάστε τη βασική δμή των κεραιών και εντπίστε τ πρωτπόδι, ενδπόδι, εξωπόδι, ισχιπόδι και βασιπόδι. Πια είναι η κύρια διαφρά μεταξύ α) τυ 3 υ γναθικύ και τυ 5 υ βαδιστικύ πδιύ, β) τυ 1 υ και τυ 5 υ βαδιστικύ πδιύ; Η κιλία απτελείται από 6 σωμίτες και ένα υραί τμήμα, τ τέλσ. Κάθε σωμίτης απτελείται ραχιαία από τ νώτ, πλευρικά από τυς πλευρίτες και

4 Μρφλγία & Ανατμία Δεκάπδυ Καρκινειδύς 3 κιλιακά από τ στέρν. Τα διαδχικά στέρνα συνδένται μεταξύ τυς με χιτινώδεις εύκαμπτες αρθρωτικές μεμβράνες. Εξαρτήματα. Η κιλία φέρει 6 ζεύγη αρθρωτών εξαρτημάτων, τα πλεπόδια (1-5 ζεύγς) και τα υρπόδια (6 ζεύγς), με εξειδικευμένη μρφλγία και λειτυργία (Πίνακας 1). Τ τέλσ στερείται εξαρτημάτων, αλλά μαζί με τ 6 κιλιακό ζεύγς εξαρτημάτων σχηματίζει την υρά. Τ 1 ζεύγς πλεπδίων των θηλυκών ατόμων είναι ατρφικό, ενώ στα αρσενικά άτμα τ 1 και τ 2 ζεύγς έχυν διαφρπιηθεί σε όργανα σύζευξης. Όλα τα κιλιακά εξαρτήματα είναι δισχιδή (διακρίνεται πρωτπόδι, ενδπόδι και εξωπόδι). Έδρα. Εντπίζεται στην κιλιακή περιχή τυ τέλσυ. Εντπίστε και παρατηρείστε τα διαφρετικά τμήματα της κιλίας, μαζί με τα 6 ζεύγη εξαρτημάτων. Σχεδιάστε τη βασική δμή τυ τρίτυ πλεπόδιυ και τυ υρπόδιυ. Εντπίστε τ πρωτπόδι, ενδπόδι, εξωπόδι, ισχιπόδι και βασιπόδι. Πρσδιρίστε τ φύλ τυ εξεταζόμενυ ατόμυ. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΚΑΠΟΔΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ Η αναπνή επιτελείται από εσωτερικά βράγχια πυ βρίσκνται στυς βραγχιακύς θαλάμυς, εσωτερικά και πλευρικά τυ θυρεύ. Τα βράγχια πρσφύνται στις βάσεις των θωρακικών εξαρτημάτων (εκτός τυ 1 υ γναθικύ πδιύ) και στην εσωτερική πλευρά τυ βραγχιακύ θαλάμυ. Για την αναπνή, τ νερό εισέρχεται στυς βραγχιακύς θαλάμυς από τα κιλιακά επιμήκη ανίγματά τυς (μεταξύ των εξαρτημάτων και τυ θυρεύ) και εξέρχεται από τ πρόσθι άνιγμα (πλευρικά τυ στόματς). Η άντληση τυ νερύ στυς βραγχιακύς θαλάμυς γίνεται με την κίνηση τυ 2 υ ζεύγυς κάτω γνάθων. Αναγνωρίστε τα πρόσθια και τα κιλιακά ανίγματα των βραγχιακών θαλάμων. ΤΟΜΗ: Με τη βήθεια τυ αντίχειρα εκτείνετε τ ένα κιλακό άκρ τυ θυρεύ και με τη βήθεια τυ ψαλιδιύ κάντε κάθετη εγκάρσια τμή, στ ύψς τυ πρώτυ βαδιστικύ πδιύ. Αφαιρέστε με τη λαβίδα τ πίσθι τμήμα τυ θυρεύ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ι τμές είναι εξωτερικές. Πρέπει να γίννται μόν στν εξωσκελετό και όχι στα εσωτερικά όργανα. Αναγνωρίστε τα βράγχια. Πιάνντας τ βασιπόδι με τη λαβίδα, απκλλήστε ένα βαδιστικό πόδι και παρατηρήστε τα βράγχια στ πρωτπόδι. Παρατηρείστε τη δμή των βραγχίων στ στερεσκόπι, μέσα σε νερό. Ανικτό κυκλφρικό σύστημα. Η καρδιά απτελείται από γραμμωτύς μύες, περιβάλλεται από τ περικάρδι και εντπίζεται στ μέσ και νωτιαί τμήμα τυ κεφαλθώρακα. Η αιμλέμφς εισέρχεται από την περικαρδιακή κιλότητα στην καρδιά (μέσω των καρδιακών πών) και μέσω των αρτηριών κατευθύνεται στυς ιστύς όπυ και εξαγγειώνεται. Ακλύθως εισέρχεται στ αιμόκιλ και μέσω των πρσαγωγών βραγχιακών αγγείων στα βράγχια. Η αιμλέμφς επιστρέφει στην καρδιά μέσω των απαγωγών βραγχιακών αγγείων, των πρσαγωγών καρδιακών αγγείων και τυ περικαρδίυ. Η αιμλέμφς περιέχει αιμκυανίνη και αμιβαδκύτταρα (είναι υπεύθυνα για την πήξη της αιμλέμφυ κατά τν τραυματισμό ή ακρωτηριασμό τυ ζώυ). Αναγνωρίστε την καρδιά. Τα δεκάπδα καρκινειδή είναι γνχωριστικά. Οι γνάδες βρίσκνται στν κεφαλθώρακα, κιλιακά της περικαρδιακής κιλότητας. Τ αναπαραγωγικό σύστημα απτελείται από τις γνάδες (όρχεις ή ωθήκες) και τν αναπαραγωγικό αγωγό (σπερματαγωγός ή ωαγωγός), πίς εκβάλλει στ γεννητικό πόρ. Εκκρίσεις των σπερματαγωγών συγκλλύν τα σπερματζωάρια σε σπερματφόρα, τα πία απθηκεύνται από τ θηλυκό μέχρι την έκδυση και τη γνιμπίηση. Ο γεννητικός πόρς εντπίζεται στ ισχιπόδι τυ 5 υ (αρσενικά) ή τυ 3 υ ζεύγυς (θηλυκά) βαδιστικών πδιών. Τα δεκάπδα παρυσιάζυν φυλετικό διμρφισμό, περιρισμέν στην διαφρετική μρφλγία και λειτυργία τυ 1 υ και 2 υ ζεύγυς πλεπδίων, τα πία στα αρσενικά άτμα έχυν διαφρπιηθεί σε εξαρτήματα σύζευξης (Πίνακας 1). Μέχρι την εκκόλαψη, τα κεντρλεκιθικά αυγά είναι πρσκλλημένα στα πλεπόδια τυ θηλυκύ. Αν και η πλεινότητα των καρκινειδών παρυσιάζει έμμεση ανάπτυξη, τα δεκάπδα

5 Μρφλγία & Ανατμία Δεκάπδυ Καρκινειδύς 4 χαρακτηρίζνται από άμεση ανάπτυξη. Αναγνωρίστε τ φύλ τυ ατόμυ πυ έχετε. Εντπίστε τις γνάδες και τ γεννητικό πόρ. ΜΥΙΚΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ Τ μυϊκό σύστημα είναι καλά ανεπτυγμέν. Τ μεγαλύτερ μέρς τυ εντπίζεται στην κιλία, απτελύμεν από τυς νωτιαίυς και τυς κιλιακύς μύες. Οι μύες της κιλίας αφήνυν ένα κενό κεντρικό χώρ από τν πί διέρχεται εντερικός σωλήνας. ΤΟΜΗ: Αφαιρέστε τν νωτιαί εξωσκελετό (τεργίτες) της κιλίας, κάνντας πλευρνωτιαία επιμήκη τμή σε σχήμα Π (ξεκινώντας από τ πρόσθι άκρ της). ΠΡΟΣΟΧΗ: η τμή είναι εξωτερική. Πρέπει να γίνεται μόν στν εξωσκελετό και όχι στα εσωτερικά όργανα. Εντπίστε τυς μύες της κιλίας. Περιλαμβάνει τις γνάθυς, τη στματική κιλότητα, τν ισφάγ, τ στμάχι, τ έντερ, την έδρα και τν πεπτικό αδένα. Η έδρα εκβάλλει στην κιλιακή πλευρά τυ τέλσυ. Η στματική κιλότητα, ισφάγς, τ στμάχι και η έδρα επενδύνται εσωτερικά με χιτινώδη στιβάδα. Τ στμάχι χωρίζεται στην καρδιακή (πρόσθια) και πυλωρική (πίσθια) μίρα. Η καρδιακή μίρα τυ στμάχυ φέρει τ γαστρικό μύλ (απτελύμεν από χητινώδη δόντια και ασβεστικές πλάκες) πίς χρησιμπιείται για την περαιτέρω μάσηση της τρφής. Στην καρδιακή μίρα τυ στμάχυ απθηκεύνται άλατα ασβεστίυ, με τη μρφή ασβεστλιθικών μαζών (γαστρόλιθι). Τέλς, πριν την είσδό της στ έντερ, η τρφή διηθείται στην πυλωρική μίρα τυ στμάχυ. ΤΟΜΗ: Συνεχίστε την νωτιαία τμή τυ κεφαλθώρακα πρς τ πρόσθι τμήμα και μέχρι τη βάση τυ ρύγχυς, αφαιρώντας πρσεκτικά τ υπόλιπ (νωτιαί) τμήμα τυ θυρεύ. Κάντε νωτιαία επιμήκη τμή των κιλακών μυών με τη βήθεια τυ ψαλιδιύ. ΠΡΟΣΟΧΗ: η τμή είναι εξωτερική. Πρέπει να γίνεται μόν στν εξωσκελετό και όχι στα εσωτερικά όργανα. Αφαιρέστε πρσεκτικά τυς νωτιαίυς μύες της κιλίας και απκαλύψτε τ έντερ. Αναγνωρίστε τ στμάχι, τν ισφάγ και τ έντερ. Εντπίστε τν πεπτικό αδένα πλευρικά και πίσθια τυ στμάχυ. Παρατηρείστε την εσωτερική χιτινώδη στιβάδα τυ στόματς και της έδρας. Εντπίστε τα στματικά εξαρτήματα και παρατηρείστε τις κινητικές δυνατότητές τυς. Με πιά μίρα τυ στμάχυ ενώνεται ισφάγς και με πιά τ έντερ; Απτελείται από 1 ζεύγς απεκκριτικών ργάνων, των κεραιικών ή πράσινων αδένων. Εντπίζνται πρόσθια και κιλιακά τυ στμάχυ. Εκβάλλυν στυς απεκκριτικύς πόρυς, ι πίι εντπίζνται στυς ισχιπδίτες των κεραιών. ΤΟΜΗ: Αφαιρέστε τ στμάχι, απκόπτντάς τ από τν ισφάγ και τ έντερ. Αναγνωρίστε τυς κεραϊκύς αδένες και τυς απεκκριτικύς πόρυς. Τ κεντρικό νευρικό σύστημα των καρκινειδών απτελείται από τν εγκέφαλ, τα υπισφαγικά γάγγλια και τ κιλιακό νευρικό σχινί. Ο εγκέφαλς είναι ένα επιισφαγικό ζεύγς γαγγλίων, από τ πί εκπρεύνται τα νεύρα των φθαλμών, των κεραιών και των κεραϊδίων. Συνδέεται με τα συντηγμένα υπ-ισφαγικά γάγγλια, από τα πία εκπρεύνται τα νεύρα τυ στόματς, των εξαρτημάτων, τυ ισφάγυ και των κεραϊκών αδένων. Τ κιλιακό νευρικό σχινί νευρώνει τα εξαρτήματα, τυς μύες, και τα υπόλιπα τμήματα τυ σώματς. Τέλς, υπάρχει και συμπαθητικό νευρικό σύστημα πυ νευρώνει τ πεπτικό. Τα αισθητήρια όργανα απτελύνται από τ ζεύγς των έμμισχων σύνθετων φθαλμών, τ ζεύγς των στατκύστεων καθώς και από απτικά, σφρητικά, γευστικά τριχίδια. Τα αισθητικά τριχίδια εντπίζνται κυρίως στις κεραίες και κεραιίδια, στ στόμα και τα συγγενή εξαρτήματα, στ τέλσ κ.α. Οι στατκύστεις είναι σακειδείς σχηματισμί πυ εντπίζνται στις βάσεις των κεραιϊδίων και φέρυν τυς στατόλιθυς (ασβεστλιθικές δμές). Εξυπηρετύν την αίσθηση της ισρρπίας. Εντπίστε τν εγκέφαλ, τα υπ-ισφαγικά γάγγλια και τις στατκύστεις. Αναγνωρίστε τα αισθητικά τριχίδια των κεραιών και των κεραιϊδίων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Brusca, R.C., and G.J. Brusca Invertebrates. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts. Hickman C.P., Roberts L.S., Larson A Ολκληρωμένες Αρχές Ζωλγίας. Α Τόμς. Εκδόσεις ΙΩΝ, 581 p. Miller S.A., Harley J.P Zoology. WCB, 752 p.

6 Μρφλγία & Ανατμία Δεκάπδυ Καρκινειδύς 5 Κεραία Ρύγχς Οφθαλμός Κεφαλθώρακας (13 μεταμερή) Θυρεός Κιλία (6 μεταμερή) Κεραιίδι Θώρακας Άνω γνάθς 2 Κάτω γνάθι 3 Γναθικά πόδια 5 Πλεπόδια Τέλσ Ουρπόδια 5 Βαδιστικά πόδια Εικόνα 1. Βασικό σωματικό πρότυπ των Μαλακόστρακων καρκινειδών. Οι σιαγώνες και τα γναθικά πόδια έχυν σχεδιαστεί σε έκταση, πρκειμένυ να δειχθεί η διάταξή τυς. (από Hickman C.P., Roberts L.S., Larson A Ολκληρωμένες Αρχές Ζωλγίας. Α Τόμς. Εκδόσεις ΙΩΝ, 581 p.) Άνω γνάθς Κεραιίδι Κεραία Λαβίδα 2 Βαδιστικό πόδι η 1 κάτω γνάθς 4 Βαδιστικό πόδι η 2 κάτω γνάθς 1 γναθικό πόδι o Πλεπόδια 2 γναθικό πόδι 3 3 γναθικό πόδι Ουρπόδι Εικόνα 2. Μρφλγία των διαφρετικών εξαρτημάτων Μακρόυρυ Δεκάπδυ καρκινειδύς. (από Hickman C.P., Roberts L.S., Larson A Ολκληρωμένες Αρχές Ζωλγίας. Α Τόμς. Εκδόσεις ΙΩΝ, 581 p.)

7 Μρφλγία & Ανατμία Δεκάπδυ Καρκινειδύς 6 ΚΕΦΑΛΟΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ Kεραία Ρύγχς Kεραιίδι Οφθαλμός Εγκέφαλς Στμάχι Καρδιά Περικάρδι Όστι Όρχις Μύες Έντερ Ουρπόδι Κεραιϊκός αδένας Στόμα Πεπτικός αδένας Γάγγλι Εκβλή Σπερματαγωγύ Συζευκτικό πλεπόδι Πλεπόδι Έδρα Τέλσ Εικόνα 3. Εσωτερική ανατμία Μακρόυρυ Δεκάπδυ καρκινειδύς, μετά την αφαίρεση της αριστερής πλευράς τυ σώματς. Περικαρδιακό διάκεν Περικάρδι Καρδιά Όστι Γνάδα Βράγχια Έντερ Στερνική αρτηρία Βραγχιακός θάλαμς Στερνικό διάκεν Χείλς θυρεύ Νευρικό γαγγλιακό σχινί Βαδιστικό πόδι Πεπτικός αδένας Εικόνα 4. Εσωτερική ανατμία Μακρόυρυ Δεκάπδυ καρκινειδύς. Εγκάρσια άπψη της περιχής τυ κεφαλθώρακα πυ φέρει την καρδιά. Τα βέλη δείχνυν την κυκλφρία της αιμλέμφυ. (από Hickman C.P., Roberts L.S., Larson A Ολκληρωμένες Αρχές Ζωλγίας. Α Τόμς. Εκδόσεις ΙΩΝ, 581 p.)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι ΓΝΑΘΟΦΟΡΑ- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΦΟΤΡΟΧΟΖΩΑ & ΕΚΔΥΣΟΖΩΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι ΓΝΑΘΟΦΟΡΑ- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΦΟΤΡΟΧΟΖΩΑ & ΕΚΔΥΣΟΖΩΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι ΓΝΑΘΟΦΟΡΑ- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΦΟΤΡΟΧΟΖΩΑ & ΕΚΔΥΣΟΖΩΑ Νταϊλιάνης Στέφανος ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι ΓΝΑΘΟΦΟΡΑ- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΦΟΤΡΟΧΟΖΩΑ Νταϊλιάνης Στέφανος 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μελέτη Πρωτοστομίων (σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Ζωολογία Ι. -Ανατοµ ή σε χερσαίο γαστερόποδο-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Ζωολογία Ι. -Ανατοµ ή σε χερσαίο γαστερόποδο- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ζωολογία Ι -Ανατοµ ή σε χερσαίο γαστερόποδο- Υπεύθυνος µαθήµατος: Καθ. Μυλωνάς Μωυσής Επιµέλεια σηµειώσεων: Παρµακέλης Άρης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ ΓΝΑΘΟΦΟΡΑ & ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΦΟΤΡΟΧΟΖΩΑ Νταϊλιάνης Στέφανος

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ ΓΝΑΘΟΦΟΡΑ & ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΟΦΟΤΡΟΧΟΖΩΑ Νταϊλιάνης Στέφανος 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μελέτη Πρωτοστομίων (σχηματισμός στόματος από τον εμβρυϊκό βλαστοπόρο) που διαιρούνται σε 2 μεγάλους κλάδους: τα Λοφοτροχόζωα και τα Εκδυσόζωα. Τα Λοφοτροχόζωα είναι ακοιλωματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 4.1 Εξωτερική ανατοµία Επιπρόσθετα στα γενικά χαρακτηριστικά του Φύλου Αρθρόποδα, τα οποία είναι κοινά για όλες τις Κλάσεις του, τα ενήλικα Έντοµα έχουν:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Επιμέλεια Πουλακάκης Νίκος Ηράκλειο 2009 ΠΗΓΕΣ 1. Ηickman, C.P., L.S. Roberts, A. Larson, H. 2001.Ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΑ. Αλλόκοτος κόσμος; Σίνος Γκιώκας. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων

ΕΝΤΟΜΑ. Αλλόκοτος κόσμος; Σίνος Γκιώκας. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΕΝΤΟΜΑ Αλλόκοτος κόσμος; Σίνος Γκιώκας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων Πάτρα 2015 Έντομα: η πιο διαφοροποιημένη ομάδα οργανισμών στη Γη... ...με έντονη εξέλιξη από την εμφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι ΜΑΛΑΚΙΑ Νταϊλιάνης Στέφανος. Γιγαντιαία αχιβάδα Tridacna maxima (πηγή: Hickman et al., 14 th Edition)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι ΜΑΛΑΚΙΑ Νταϊλιάνης Στέφανος. Γιγαντιαία αχιβάδα Tridacna maxima (πηγή: Hickman et al., 14 th Edition) Γιγαντιαία αχιβάδα Tridacna maxima (πηγή: Hickman et al., 14 th Edition) 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ Η ανάπτυξη του κοιλώματος αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην ανάπτυξη πολυπλοκότερων μορφών Το

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 3: Εσωτερική μορφολογία & φυσιολογία των εντόμων Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο - ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΒΑΤΡΑΧΟΥ A. Γενικά χαρακτηριστικά και Συστηματική κατάταξη Αμφιβίων Φύλο: Χορδωτά Υποφύλο: Σπονδυλωτά Κλάση: Αμφίβια Τάξη: Άνουρα Οικογένεια :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το σώµα της µέλισσας χωρίζεται σε 3 διακριτά µέρη: την κεφαλή, το θώρακα και την κοιλία. Σε κάθε ένα από αυτά βρίσκονται διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

XI. Το Βασίλειο των Ζώων. Μέρος 2 ο

XI. Το Βασίλειο των Ζώων. Μέρος 2 ο XI. Το Βασίλειο των Ζώων Μέρος 2 ο ΕΥΚΟΙΛΩΜΑΤΙΚΑ πρωτοστόμια Δακτυλιοσκώληκες Μαλάκια Αρθρόποδα Ονυχοφόρα δευτεροστόμια Χαιτόγναθα Εχινόδερμα Ημιχορδωτά Χορδωτά Φύλο ΜΑΛΑΚΙΑ = Μαλακό σώμα Ευκοιλωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Από τους Σπόγγους στα σχιζοκοιλωματικά Πρωτοστόμια

Από τους Σπόγγους στα σχιζοκοιλωματικά Πρωτοστόμια Από τους Σπόγγους στα σχιζοκοιλωματικά Πρωτοστόμια Προέλευση Μεταζώων Την εμφάνιση του ευκαρυωτικού κυττάρου ακολούθησε μια διαφοροποίηση σε πολλές διακριτές γενεαλογικές γραμμές μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και μορφολογία πτηνού

Ανατομία και μορφολογία πτηνού Ανατομία και μορφολογία πτηνού Τα πτηνά είναι ομοιόθερμα σπονδυλωτά που φυλογενετικά σχετίζονται με τους Δεινοσαύρους Τα αρτίγονα πουλιά (Νεόρνιθες) διαιρούνται σε δύο ομάδες: (1) Παλαιόγναθα (κίβι, έμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο. Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Οστεολογία ΣΤ. ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ I Β ΕΠΑ.Λ. ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ Οστά και ανθρώπινος σκελετός Η οστεολογία αναφέρετε στην μελέτη των οστών. Οστά ονομάζονται σκληρά όργανα που παράγονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΓΑΣΕΡΖΑΗΓ ΑΗΕΓΖ ΔΩΟΘΟΓΖΑ

ΓΡΓΑΣΕΡΖΑΗΓ ΑΗΕΓΖ ΔΩΟΘΟΓΖΑ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ ΣΙΕΙΑ ΒΖΟΘΟΓΖΗΩΚ ΓΦΑΡΙΟΓΩΚ & ΣΓΧΚΟΘΟΓΖΩΚ ΓΡΓΑΣΕΡΖΑΗΓ ΑΗΕΓΖ ΔΩΟΘΟΓΖΑ ΖΩΑΚΚΕ Δ. ΘΓΟΚΑΡΔΟ ΗΑΘΕΓΕΣΕ ΖΩΑΚΚΖΚΑ 2012 2 Περιεχόμενα Κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου Ζωολογίας..3 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι. Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ Ι Εργαστηριακή άσκηση: Αρθρόποδα Επιμέλεια: Σίνος Γκιώκας Πάτρα 2015 ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ & ΜΥΡΙΑΠΟΔΑ ΧΗΛΗΚΕΡΑΙΩΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΡΑΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Γ. Βερροιόπουλος, Καθηγητής Γ. Βερροιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Πεπτικό Απεκκριτικό

V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Πεπτικό Απεκκριτικό V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Πεπτικό Απεκκριτικό Πεπτικό Σύστημα Πέψη είναι η διαδικασία με την οποία μετασχηματίζονται οι τροφές σε απλά χημικά μόρια που μπορούν να διεισδύουν στο αίμα και μέσω αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΙΔΡΥΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΛΙΑΠΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΗΤΣΙΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 4.1.1 Εισαγωγή. 4.1.2 Μορφολογία των οστών.

4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 4.1.1 Εισαγωγή. 4.1.2 Μορφολογία των οστών. 4. ΣΤΗΡΙΞΗ 4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 4.1.1 Εισαγωγή Το ερειστικό σύστημα αποτελείται από τα οστά, που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορα είδη κινητών αρθρώσεων, που επιτρέπουν την εκτέλεση ποικίλων κινήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικό πρότυπο ενός Ζώου. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης

Αρχιτεκτονικό πρότυπο ενός Ζώου. Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης Αρχιτεκτονικό πρότυπο ενός Ζώου Εισηγητής: Ν. Πουλακάκης Η βασική ομοιομορφία της βιολογικής οργάνωσης προέρχεται από την κοινή καταγωγή των οργανισμών Κάθε οργανισμός έχει κληρονομήσει ένα σχέδιο σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Προσδιορισµού των ζώων του γλυκού νερού

Κάρτες Προσδιορισµού των ζώων του γλυκού νερού Κάρτες Προσδιορισµού των ζώων του γλυκού νερού Barbara Bis Καθ. Βιολογίας, Τµ. Λιµνολογίας και Οικολογίας Ασπονδύλων, Ινστιτούτο Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Προστασίας, Πανεπιστήµιο Łódž, Πολωνία Grażyna

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΝΕOΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΕΝΙΔΟΥ Μάιος, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΡΥΟΥ ΟΡΝΙΘΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΡΥΟΥ ΟΡΝΙΘΑΣ Αναπτυξιακή βιολογία και ιστολογία Ενότητα 2: Κύριοι οργανισμοί-μοντέλα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΡΥΟΥ ΟΡΝΙΘΑΣ (J.M.W. Slack, Βασικές Αρχές Βιολογίας Ανάπτυξης, 2007) Δρ. Μαριάννα Χ. Αντωνέλου Λέκτορας Βιολογίας Κυττάρου

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 2 3 ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 1.Απο τι αποτελείται το κυτταρο; Ο οργανισμός του ανθρώπου συνίσταται από

Διαβάστε περισσότερα