ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Η δήισζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) ζειίδεο, κεγέζνπο Α4, ζπλερφκελεο ζε δχν (2) θχιια αλαδηπινχκελα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Η δήισζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) ζειίδεο, κεγέζνπο Α4, ζπλερφκελεο ζε δχν (2) θχιια αλαδηπινχκελα."

Transcript

1 ΔΞΑΗΡ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. : Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : FAX : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΛΑΓΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΜΖΜΑ 2 ο Σαρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε Σ.Κ. : 18510, Πεηξαηάο Σειέθσλν : Αζήλα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΠΟΛ ΠΡΟ: Ω Π.Γ. Θέμα: «Σύπορ και πεπιεσόμενο ηηρ καηά ηο άπθπο 26 ηος Ν.27/1975 (Α 77) Πεπί θοπολογίαρ πλοίυν, επιβολήρ ειζθοπάρ ππορ ανάπηςξη ηηρ Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ, εγκαηαζηάζευρ αλλοδαπών ναςηιλιακών επισειπήζευν και πςθμίζευρ ζςναθών θεμάηυν, δήλυζηρ θοπολογίαρ πλοίυν με ξένη ζημαία, ζςνςποβαλλόμενα με αςηή δικαιολογηηικά έγγπαθα και διεςκπινήζειρ για ηην εθαπμογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος αςηού, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 24 ηος Ν.4110/2013 (Α 17)». ΑΠΟΦΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ Έρνληαο ππφςε: α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.27/1975 (Α 77) έηζη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.4110/2013 (Α 17). β) Σελ αξηζ.07927/ (Φ.Δ.Κ. 2574/Β /24.09/2012) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε. 1

2 γ) Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (Φ.Δ.Κ. Α 141), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 94/2012 (Φ.Δ.Κ. Α 149). δ) Σν Π.Γ. 86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Φ.Δ.Κ. Α 141). ε) Όηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Οξίδνπκε φηη ε ππφ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.27/1975 (φπσο ηζρχεη κε ηνλ Ν. 4110/2013) δήισζε θφξνπ πινίσλ κε μέλε ζεκαία, ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ππφ ηε δηαρείξηζε εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ Διιάδα, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975 γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013, ζα έρεη ηνλ αθφινπζν ηχπν θαη πεξηερφκελν: Α. ΣΤΠΟ ΓΖΛΩΖ. Η δήισζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) ζειίδεο, κεγέζνπο Α4, ζπλερφκελεο ζε δχν (2) θχιια αλαδηπινχκελα. Β. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΖΛΩΖ ΚΑΗ ΤΝΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ. Η δήισζε θνξνινγίαο πινίσλ λενινγεκέλσλ κε μέλε ζεκαία (άξζξν 26 ηνπ Ν.27/1975) πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο: I. ειίδα πξψηε: 1. Σνλ ηίηιν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Πινίσλ Πεηξαηά πνπ είλαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ αθνξά, ηνλ αξηζκφ δήισζεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαθέινπ. 2. Σν φλνκα, ηνλ ηχπν, ηε ζεκαία λενιφγεζεο, ηνλ ιηκέλα θαη ηνλ αξηζκφ λενιφγεζεο απηνχ, ηελ ζε θφξνπο νιηθή ρσξεηηθφηεηα, ηελ ειηθία ηνπ πινίνπ θαη ην ρξφλν παξάδνζεο απηνχ, έηνηκνπ γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. 3. Σελ επσλπκία ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο, ηε δηεχζπλζε ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο (registered address). 4. Σελ επσλπκία ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο, ηε δηεχζπλζε, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ θαη ην Α.Φ.Μ. απηήο. 5. Σν επψλπκν, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ εθπξνζψπνπ. 2

3 6. Σν επψλπκν, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ αληηθιήηνπ (αλ ππάξρεη). 7. ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. Δηδηθφηεξα, ε δήισζε πξέπεη λα πεξηέρεη ζε ζηήιεο: α) Σα θιηκάθηα νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε θφξνπο. β) Σνπο θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θιηκαθίνπ. γ) Σνπο ζπληειεζηέο θιηκαθίνπ. δ)σν πνζφ πνπ πξνθχπηεη βάζεη ζπληειεζηψλ πξνεγνχκελεο ζηήιεο. ε)σνλ ζπληειεζηή θφξνπ βάζεη ειηθίαο, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 27/1975 θαη ησλ πξάμεσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2687/1953. ζη) Σνλ νθεηιφκελν θφξν ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ($) δ) Σνλ αλαινγνχληα θφξν ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ($), ιίξεο Αγγιίαο ( ) θαη επξψ ( ), θαζψο θαη ηηο κεηψζεηο ηνπ θφξνπ θαη ηελ ηηκή R (επίζεκε ηζνηηκία κεηαμχ ησλ άιισλ δχν λνκηζκάησλ θαη ηνπ επξψ). 8. Σελ ειηθία ηνπ πινίνπ θαηά έηε θαζψο θαη ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ($) αλά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. 9. Σελ εκεξνκελία ζχληαμεο θαη παξαιαβήο ηεο δήισζεο, ηηο ππνγξαθέο ηνπ δεινχληνο θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε παξαιαβή Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Πινίσλ Πεηξαηά. Δπίζεο, ηηο ελδείμεηο βεβαίσζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ κε ηηο ππνγξαθέο ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ, δειαδή ηνπ ελεξγήζαληνο ηε βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε ηνπ θφξνπ. ΗΗ. ΗΗΗ. ειίδα δεχηεξε: Γελ γξάθεηαη ηίπνηα (θελή ζειίδα γηα ιφγνπο αζθαιείαο απφ ηπρφλ κεγάιε πνζφηεηα κειάλεο πνπ ζα αιινηψζεη ηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο ζειίδαο). ειίδα ηξίηε: Αλαθέξνληαη θαηά ζεηξά ηα δηάθνξα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο: α) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ λαππεγείνπ γηα ην ρξφλν παξάδνζεο απηνχ, έηνηκν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο, ε ειηθία ηνπ πινίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην έγγξαθν εζληθφηεηαο ηνπ νηθείνπ λενινγίνπ. β) Σν έγγξαθν εζληθφηεηαο γηα ην φλνκα, ηε ζεκαία, ηνλ ιηκέλα θαη ηνλ αξηζκφ λενιφγεζεο, ην δηεζλέο δηαθξηηηθφ ζήκα 3

4 (Γ.Γ..), ηνλ αξηζκφ ΙΜΟ, ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ ειηθία ησλ πινίσλ ππφ μέλε ζεκαία πνπ δηαρεηξίδνληαη. γ) Βεβαίσζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο. δ)τπεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο δηαρεηξίζηξηαο φηη απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο. ε) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο ειιεληθήο ή πξνμεληθήο Αξρήο ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απηψλ, πηζηνπνηεηηθφ απφ αιινδαπή αξκφδηα Αξρή (κεηαθξαζκέλν δεφλησο) ηνπ ηφπνπ φπνπ λαπινρεί ην πινίν, γηα ηελ αξγία απηνχ, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. ε πεξίπησζε έιιεηςεο φισλ ησλ παξαπάλσ Αξρψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ πινίνπ, ζεσξεκέλν δεφλησο. ζη) Βεβαίσζε ηεο κειέηεο ππνινγηζκνχ ηνπ πινίνπ ζε θ.ν.ρ., ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Κιάδν Διέγρνπ Δκπνξηθψλ Πινίσλ ηνπ Τ.Ν.Α. ΗV. ειίδα ηέηαξηε: Αλαθέξνληαη νδεγίεο φζνλ αθνξά: α) ηνλ ππφρξεν πξνο επίδνζε ηεο δήισζεο. β) ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. γ) ηηο κεηψζεηο ηνπ θφξνπ. δ) ηελ πξνζεζκία επίδνζεο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ. ε)ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε. ζη) ην λφκηζκα θαηαβνιήο θαη δ) ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ή ππνβνιήο εθπξφζεζκεο δήισζεο. Γ. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΑΡΘΡΟΤ 26 ΣΟΤ Ν.27/1975. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4110/2013 (Α 17) κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.27/1975 (Α 77), επηβάιιεηαη γηα πξψηε θνξά θφξνο ζηα πινία κε μέλε ζεκαία, ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ εκεδαπέο ή αιινδαπέο εηαηξίεο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975. Η επηβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, φπσο ηζρχεη, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππαγσγή ζε θφξν εηζνδήκαηνο ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πινίσλ κε μέλε ζεκαία, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ πκβάζεσλ Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο αλαθνξηθά κε ηνπο 4

5 θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ θαη ησλ Γηκεξψλ Ναπηηιηαθψλ πκβάζεσλ πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα κε άιια θξάηε. 1. Ποιούρ βαπύνει ο θόπορ: Ο θφξνο βαξχλεη ηνπο αιινδαπνχο πινηνθηήηεο ή πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο γηα ηα πινία κε μέλε ζεκαία, ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ππφ ηε δηαρείξηζε εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975. Οη σο άλσ δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο είλαη αιιειέγγπα ππφρξεεο κε ηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξίεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ γίλεηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975, νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.27/1975. ε πεξίπησζε πνπ ε πινηνθηήηξηα εηαηξία αιιάμεη ηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία ζηελ νπνία έρεη αλαζέζεη ηε δηαρείξηζε πινίνπ ηεο κε μέλε ζεκαία, ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία επζχλεηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν αζθνχζε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ. ε πεξίπησζε εθνχζηαο κεηαβίβαζεο ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ κε μέλε ζεκαία, ην νπνίν κεηά ηε κεηαβίβαζε παξακέλεη ππφ ηε δηαρείξηζε ειιεληθήο ή αιινδαπήο εηαηξίαο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975, ν θφξνο ηνπ άξζξνπ 26 βαξχλεη ην λέν πινηνθηήηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαβίβαζεο, ελψ ν λένο πινηνθηήηεο είλαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξενο κε ηα πξφζσπα πνπ είλαη ππφρξεα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ πνπ βαξχλεη ην πινίν κέρξη ην ρξφλν ηεο κεηαβίβαζεο. 2. Τποσπέυζη ςποβολήρ εηήζιυν ζςγκενηπυηικών δηλώζευν: Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ παξαπάλσ θφξνπ, νη εκεδαπέο ή αιινδαπέο εηαηξίεο νη νπνίεο δηαρεηξίδνληαη ηα πινία κε μέλε ζεκαία θαη είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 27/1975 έσοςν ςποσπέυζη να ςποβάλλοςν εηηζίυρ, ενηόρ ηος Ηανοςαπίος κάθε έηοςρ, ζςγκενηπυηική δήλυζη ζηη Γ.Ο.Τ. Πλοίυν, κε θνηλνπνίεζε ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην φλνκα, ε ζεκαία, ην Γηεζλέο Γηαθξηηηθφ ήκα (Γ.Γ..), ν αξηζκφο ΙΜΟ, ε νιηθή ρσξεηηθφηεηα θαη ε ειηθία ησλ πινίσλ κε μέλε ζεκαία πνπ δηαρεηξίδνληαη θαηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο, ζηελ νπνία ζα επηζπλάπηνληαη ηα αληίζηνηρα έγγξαθα εζληθφηεηαο ησλ πινίσλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε πινίνπ κε μέλε ζεκαία αλαηίζεηαη ζηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε απφ ηε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία, εληφο κελφο απφ ηελ αλάιεςε ηεο δηαρείξηζεο. Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππέρνπλ ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν.1599/

6 Δξαιπεηικά και μόνο για ηην ππώηη εθαπμογή ηυν διαηάξευν αςηών, η ςποβολή ηυν παπαπάνυ ζςγκενηπυηικών δηλώζευν μποπεί να γίνει μέσπι και ηιρ 15 Μαπηίος ηος Ζ ιζσύρ ηυν διαηάξευν ηος θόπος: Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 8 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 27/1975 αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 γηα πινία κε μέλε ζεκαία ησλ νπνίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή ε δηαρείξηζε γίλεηαη απφ εκεδαπέο ή αιινδαπέο εηαηξίεο νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ απηνχ. 4. Τπόσπεορ για ςποβολή δήλυζηρ: ε ππνβνιή δήισζεο ππνρξενχληαη ν πινηνθηήηεο ή ε πινηνθηήηξηα εηαηξία πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν λενιφγην θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, αλεμάξηεηα κε ηελ θαηνηθία, ή δηακνλή, ή ηελ έδξα απηήο ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή, ε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία εκεδαπή ή αιινδαπή εγθαηαζηεκέλε ζηελ Διιάδα κε βάζε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.27/1975, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο θαη ν αληίθιεηνο απηψλ, εάλ ππάξρεη. Ο θφξνο νθείιεηαη γηα ην εκεξνινγηαθφ έηνο κέζα ζην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο. 5. Φοπολογικοί ζςνηελεζηέρ: α) Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο θαζνξίδεηαη ζε δνιάξηα Η.Π.Α. θαηά θφξν νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία απηψλ. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα, ζπληειεζηέο θαη θιηκάθηα πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.27/1975 θαη ηηο εθδηδφκελεο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο απφ ην έηνο επηβνιήο ηνπ παξφληνο θφξνπ (ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.27/1975), δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2687/1953 πξάμεηο, γηα ηα πινία πνπ λενινγνχληαη κε ειιεληθή ζεκαία. Η ειηθία ηνπ πινίνπ ππνινγίδεηαη φηη αξρίδεη ηελ πξψηε (1 ε ) Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνινπζεί εθείλν κέζα ζην νπνίν παξαδφζεθε ζηνλ πινηνθηήηε ή ηνλ εθνπιηζηή, απφ ην λαππεγείν έηνηκν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ ζε θ.ν.ρ. απαηηείηαη κειέηε ππνινγηζκνχ ζε θ.ν.ρ. ησλ πινίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ αξζξ. 26 ηνπ Ν. 27/1975 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην αξζξ. 24 ηνπ Ν. 4110/2013 γίλεηαη, ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 973/1971, απφ δηπισκαηνχρν Ναππεγφ Μεραληθφ, κέινπο ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδνο ή θαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ Διιάδα λενγλψκνλα θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Κιάδν Διέγρνπ Δκπνξηθψλ Πινίσλ ηνπ Τ.Ν.Α. Ο Κιάδνο Διέγρνπ Δκπνξηθψλ Πινίσλ κε ηελ θαηάζεζε ηεο κειέηεο ρνξεγεί άκεζα αξρηθή βεβαίσζε πξνο ρξήζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ 6

7 Γ.Ο.Τ. Πινίσλ Πεηξαηά, ζηελ νπνία θαίλεηαη ε ππνινγηζζείζα απφ ηελ κειέηε ρσξεηηθφηεηα ζε θ.ν.ρ. θαη αθνχ νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν ηεο κειέηεο εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηελ ηειηθή βεβαίσζε γηα ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ ζε θ.ν.ρ. Η Γ.Ο.Τ. Πινίσλ Πεηξαηά ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε επαλππνινγηζκφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ, εάλ απφ ηελ ηειηθή βεβαίσζε πξνθχπηεη δηαθνξά απφ ηελ αξρηθψο δεισζείζα ρσξεηηθφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ έλα πινίν είρε θαηακεηξεζεί ζχκθσλα κε ην Ν.Γ. 973/1971 αξθεί ε πξνζθφκηζε ζηελ Γ.Ο.Τ. Πινίσλ Πεηξαηά ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ ρσξεηηθφηεηα ζε θ.ν.ρ. θαη ε ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο φηη νπδεκία αιιαγή σο πξνο ηελ θαηακέηξεζε ηνπ πινίνπ έρεη επέιζεη απφ ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 6. Μειώζειρ θόπος: Ο θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο θαη πνπ αλαθέξεηαη ζε δσδεθάκελε πεξίνδν εξγαζίαο ηνπ πινίνπ, κεηψλεηαη: α) αλαιφγσο, ζε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο αξγίαο ηνπ πινίνπ ιφγσ επηζθεπψλ θ.ιπ. γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηνπο δχν ζπλαπηνχο κήλεο θαηά ην πξνεγνχκελν ή θαηά ην έηνο ηεο θνξνινγίαο ηνπ θαη β) θαηά 50%, αλ πξφθεηηαη γηα πινία δξνκνινγεκέλα ζε ηαθηηθέο γξακκέο. Δπηπιένλ, απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ εθπίπηεη ν θφξνο ρσξεηηθφηεηαο (tonnage tax) ή νπνηαδήπνηε παξφκνηα επηβάξπλζε πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε γηα ην πινίν κε μέλε ζεκαία θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θφξνο ηεο αιινδαπήο έρεη θαηαβιεζεί ζε άιιν λφκηζκα πέξαλ ησλ δνιαξίσλ Η.Π.Α., ιηξψλ Αγγιίαο θαη επξψ, ην πνζφ θφξνπ ηεο αιινδαπήο ζα κεηαηξαπεί ζε δνιάξηα Η.Π.Α. κε βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο σο πξνο ην δνιάξην Η.Π.Α. ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 7. Πποθεζμία ςποβολήρ δήλυζηρ και καηαβολήρ ηος θόπος: Η δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζηελ Γ.Ο.Τ. Πινίσλ Πεηξαηά κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο. Μαδί κε ηελ δήισζε θαηαβάιιεηαη ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ, ηα άιια ηξία ηέηαξηα (3/4) ηνπ θφξνπ θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο (3) ηζφπνζεο δφζεηο κέζα ζηνπο κήλεο Ινχλην, επηέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ έηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ε δήισζε. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαρείξηζε πινίνπ κε μέλε ζεκαία αλαηεζεί ζε δηαρεηξίζηξηα εηαηξία εγθαηεζηεκέλε ζηελ Διιάδα δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.27/1975 κεηά ηελ πξψηε (1 ε ) Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, νθείιεηαη θφξνο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάζεζεο ηεο δηαρείξηζεο ζε ηφζα δσδέθαηα, φζνη νη κήλεο κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. αλ κήλαο ζεσξείηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηνπιάρηζηνλ 16 εκεξψλ. Η δήισζε θαη ε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη απφ ηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξία ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο. 7

8 Δξαιπεηικά και μόνο για ηην ππώηη εθαπμογή ηυν διαηάξευν αςηών, η ςποβολή ηηρ δήλυζηρ ηος θόπος πλοίυν με ξένη ζημαία και η καηαβολή ηος ενόρ ηεηάπηος (1/4) ηος θόπος αςηού μποπεί να γίνει μέσπι και ηην 29/3/2013. Με θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εμνκνηψλεηαη θαη ε αλέθθιεηε πίζησζε πνπ αλνίγεηαη ζε ηξάπεδα ηνπ εζσηεξηθνχ ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ην νθεηιφκελν πνζφ θφξνπ, φηαλ πξνζάγεηαη ην απνδεηθηηθφ ηνπ αλνίγκαηνο απηήο. Ζ δήλυζη είναι απαπάδεκηη, αν δεν καηαβληθεί καηά ηην ημέπα ςποβολήρ ηηρ η ππώηη δόζη ηος οθειλόμενος θόπος. 8. ςνςποβαλλόμενα δικαιολογηηικά έγγπαθα: Μαδί κε ηε δήισζε πνπ επηδίδεηαη γηα πξψηε θνξά κε ην θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.27/1975 έηζη φπσο ηζρχεη κε ηνλ Ν.4110/2013 (άξζξν 24), πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιινληαη: α) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ λαππεγείνπ γηα ην ρξφλν παξάδνζεο απηνχ, έηνηκν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. ε πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο πξνζθφκηζεο ηεο παξαπάλσ βεβαίσζεο, ε ειηθία ηνπ πινίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην έγγξαθν εζληθφηεηαο ηνπ νηθείνπ λενινγίνπ β) έγγξαθν εζληθφηεηαο γηα ην φλνκα, ηε ζεκαία, ηνλ ιηκέλα θαη ηνλ αξηζκφ λενιφγεζεο, ην δηεζλέο δηαθξηηηθφ ζήκα (Γ.Γ..), ηνλ αξηζκφ ΙΜΟ, ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ ειηθία ησλ πινίσλ κε μέλε ζεκαία πνπ δηαρεηξίδνληαη γ) βεβαίσζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξίαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο δ) ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο δηαρεηξίζηξηαο φηη απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ε) πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο ειιεληθήο ή πξνμεληθήο Αξρήο ή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο απηψλ, πηζηνπνηεηηθφ απφ αιινδαπή αξκφδηα Αξρή (κεηαθξαζκέλν δεφλησο) ηνπ ηφπνπ φπνπ λαπινρεί ην πινίν, γηα ηελ αξγία απηνχ, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο φισλ ησλ παξαπάλσ Αξρψλ, αξθεί ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ πινίνπ, ζεσξεκέλν δεφλησο θαη ζη) βεβαίσζε ηεο κειέηεο ππνινγηζκνχ ηνπ πινίνπ ζε θ.ν.ρ., ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Κιάδν Διέγρνπ Δκπνξηθψλ Πινίσλ ηνπ Τ.Ν.Α. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ δειψζεσλ θαη ηε βεβαίσζε ηνπ θφξνπ αξκφδηνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. Πινίσλ Πεηξαηά. 9. Νόμιζμα καηαβολήρ: Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ή ζε ιίξεο Αγγιίαο, κε επηινγή ηνπ ππφρξενπ θαη κε βάζε ηελ επίζεκε ηζνηηκία κεηαμχ ησλ λνκηζκάησλ απηψλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο. Η θαηαβνιή ηνπ θφξνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κε επξψ πνπ πξνέξρνληαη απνδεδεηγκέλα απφ ηελ εηζαγσγή λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο ζε δνιάξηα Η.Π.Α. ή ιίξεο Αγγιίαο, ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ ή ηνπ πξάθηνξα ή δηαρεηξηζηή ή εθπξνζψπνπ ηνπ 8

9 πινίνπ ζηελ Διιάδα, βάζεη ηεο επίζεκεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 10. ςνέπειερ παπάλειτηρ ή ςποβολήρ εκππόθεζμηρ ή ανακπιβούρ δήλυζηρ: ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ππνβνιήο απφ ηνλ ππφρξεν ηεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν ή ππνβνιήο απφ απηφλ εθπξφζεζκεο ή αλαθξηβνχο δήισζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2523/1997, φπσο ηζρχνπλ. Γ. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ Κ. ΜΟΤΟΤΡΟΤΛΗ ΤΝΝΖΜΔΝΑ: 1. Τπφδεηγκα δήισζεο γηα ην 2013 (έληππν Δ 566/13 ) 2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4110/2013 (θχιια 4) ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2) 9

10 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΤΠ.Δ.Δ. θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο απηήο 4. Γ.Γ.Π.. - Γ/λζε Eθαξκνγψλ H/Y (Γ30) 5. Τπεξεζία ΣΑΥISnet (γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν) 6. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο) ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, Αθηή Βαζηιεηάδε, Πεηξαηάο (πξνο ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθψλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ) 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Νίθεο 5-7, Αζήλα (πξνο ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθψλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ) ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν Κ. Γελ. Γξακκαηέα ΓΓΠ 5. Γξαθείν Κ. Αλαπι. Γελ. Γ/ληή Φνξνινγίαο 6. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 7. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20) 8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 9. Γελ. Γ/λζε Οηθ/θήο Δπηζεψξεζεο, Θεκηζηνθιένπο 5, ΑΘΗΝΑ 10.ΓΓΠ-Γ/λζε Δθαξκνγψλ Η/Τ (Γ30) (10) 11.Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α (5), Β (5), Γ (40) 12.Γξαθείν θ. Αλαπι. Γηεπζπληνχ Γ12 10

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο;

Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ. 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 1. Πνηνο είλαη ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ θιεξνλνκηάο; Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ. 2. Πνηα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ A. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ &ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΒ Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Σειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1077 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΦΔΚ Β 1141/2012 ΑΓΑ: Β4ΩΜΖ ΕΩ0 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 26 Μαπηίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : Κ1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα