ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μερικές χρήσιµες συµβουλές για τη φωνητική των ρωσικών Το ρωσικό αλφάβητο αποτελείται από 33 ρωσικά κυριλλικά γράµµατα: 10 φωνήεντα (σηµειώνονται µε µπλε χρώµα) και 23 σύµφωνα. Ρωσικό γράµµα Προφορά Πώς λέγεται ελληνικά А а А а [а] март, дать, час, па рк / α/ (προφορά: α) Б б Б б [b] банк, бар, бла нк / µπαι/ (προφορά: µπ) В в В в [v] вино, ве чер, вода / βαι/ (προφορά: β) Г г Г г [g] год, гид, гость / γκαι/ (προφορά: γκ) Д д Д д [d] да та, дверь, день / νται/ (προφορά: ντ) Е е Е е [jе] éсли, éхать, éвро / ιε / (προφορά: γιε) Ё ё Ё ё [jо] ёлка, даём, ещё / ιο / (προφορά: γιο) Ж ж Ж ж [zh] мо жно, ва жно, ло жка / ǯαι/ (προφορά: ζ παχύ) З з З з [z] зал, зае зд, зака з / ζαι/ (προφορά: ζ) И и И и [i] июнь, три, имя / η/ (προφορά: ι) Й й Й й [j] йо гурт, сейф, мой / η κράτκαγιε/ (προφορά: ι ψιλό/ βραχύ) К к К к [k] ко мната, ключ, люкс / κα / (προφορά: κ ) Л л Л л [l] ла мпа, ви лка, туале т / ελ / (προφορά: λ) М м М м [m] март, но мер, вам / αιµ/ (προφορά: µ) Н н Н н [n] нет, нож, ночь / αιν/ (προφορά: ν) О о О о [o] но мер, бронь, сок / ο / (προφορά: ο) П п П п [p] пи во, пе рец, суп / παι/ (προφορά: π) Р р Р р [r] рад, вопро с, рис / αιρ/ (προφορά: ρ) С с С с [s] сало н, са уна, сейча с / αις/ (προφορά: σ) Т т Т т [t] телефо н, за втра, нет / ται/ (προφορά: τ) У у У у [u] стул, душ, у жин / ου / (προφορά: ου) Ф ф Ф ф [f] телефо н, фен, фа нта / αιφ/ (προφορά: φ) Х х Х х [h] [кh] хлеб, холл, вы ход / χα / (προφορά: χ) Ц ц Ц ц [ts] цена, цель, пи цца / τσαι / (προφορά: τσ) Ч ч Ч ч [ch] чай, часы, ча шка / tǯαι/ (προφορά: τσ)

2 Ш ш Ш ш [sh] душ, шеф, шум / ǯα/ (προφορά: σ παχύ) Щ щ Щ щ [shsh] щи, щука, щит / ǯ α/ (προφορά: σ παχύ) ь ь [' ] день, июль, соль / τβιόρντιι ζνακ (το ь είναι άφωνο)/ ы ы [yy] сыр, мы ло, вы / ị/ (προφορά: ι) ъ ъ [''] подъём, съел / µιάχκιι ζνακ (το ъ είναι άφωνο)/ Э э Э э [е] эта ж, э тот, сэр / αι/ (προφορά: ε, αι) Ю ю Ю ю [ju] мю сли, утюг, люкс / ιου / (προφορά: γιου) Я я Я я [ja] мясо, пять, пляж / ια/ (προφορά: για) Φωνήεντα Το ρωσικό φωνητικό σύστηµα περιλαµβάνει 6 βασικούς φωνητικούς ήχους: [а], [и], [э], [o], [у], [ы], που υποδεικνύονται από τα ακόλουθα γράµµατα: а, о, э, и, у, ы, е, ё, ю, я. Τα γράµµατα а, е, и, о, у αντιστοιχούν στα πέντε πιο κοινά φωνήεντα a, e, i, o, u σε διαφορετικές γλώσσες. Τα φωνήεντα [э], [o], [у], [а], [ы], [и] ([e,o,u,a,уу,i]), όταν θέλουµε να δώσουµε έµφαση προφέρονται µε περισσότερη δύναµη, για παράδειγµα: сэр [сэр], суп [суп], бланк [бланк], мы [мы], холл [хол], стул [стул], гид [гит]. Э э Το γράµµα э [э] προφέρεται ως ένα ανοικτό φωνήεν. Το γράµµα αυτό χρησιµοποιείται στην αρχή των λέξεων και µετά από σκληρά φωνήεντα: этот [э тат], этаж [этáж], эклер [эклéр], экран [экрáн], мэр [мэр], сер [сэр], эропо рт [аэропо рт]. О о Σε τονισµένη θέση το φωνήεν [о] προφέρεται όπως ο ήχος: сорт [сорт], порт [порт], стол [стол], но мер [нóм'ир], число [числó] о фис [óф'ис]. Σε άτονη θέση το φωνήεν [ο] προφέρεται σαν ένας σύντοµος ήχος, παρόµοιο µε το [а]: обе д [абéт], оди н [ади н], оте ль [атéл'], окно [акнó], опла та [аплáта], хорошо [харашó], пого да [пагóда], вода [вадá], да ма [дáма]. она [анá] вода [вадá] о пото м [пато м] [а] когда [какдá] а па спорт [пáспарт]

3 У у Το γράµµα у προφέρεται σαν τον ρωσικό ήχο [у] και δεν αλλάζει ποτέ. Στα ελληνικά είναι παρόµοιο µε τον ήχο [ου] στο ουρά, πούδρα, τούλι: тут [тут], стул [стул], у жин [у жын], зову т [заву т], ждут [ждут], бу ду [бу ду], стук [стук], услу га [услу га]. И и Στα Ρωσικά το γράµµα и προφέρεται σαν τον ήχο [и] (π.χ. [η] στο ψηλή ) και χρησιµοποιείται πάντα µετά από ένα µαλακό σύµφωνο ή στην αρχή µίας λέξης: три [тр'и], лифт [л'и фт], рис [р'ис], игра [игрá], внизу [вн'изу ], фи рма [ф'и рма]. А а Στα Ρωσικά το γράµµα a προφέρεται όπως ο ήχος [а] ανεξάρτητα µε το αν θέλουµε να δώσουµε έµφαση ή όχι (παρόµοιο στα ελληνικά µε τον ήχο σε µία τονισµένη θέση π.χ. µπάλα, καλά, πολλά). дам [дáм], там [тáм], нам [нáм], са ми [сáм'и], март [март], банк [банк], фами лия [фами л'ийа], караме ль [карам'éл'] Ωστόσο, η προφορά ενός φωνήεντος αλλάζει ως προς την ποιότητα και προφέρεται σαν ένας ήχος παρόµοιος µε [и] σε µερικές λέξεις, όπως: часы [ч исы ], к пяти [к п'ит'и ] ([и] = [η] στα ελληνικά). ы Το Ρωσικό γράµµα ы δεν έχει ισοδύναµο σε άλλες γλώσσες. Προφέρεται σαν τον ήχο [ы], παρόµοιο µε τον ήχο letterǯ, 'e' = [əi]; away, ago/ στα αγγλικά. Το γράµµα ы χρησιµοποιείται µετά από σκληρά φωνήεντα, στη µέση ή στο τέλος µίας λέξης: был, сын, ты, кассы. Για παράδειγµα: сыр [сыр], ты [ты], вы [вы], ры ба [ры ба], был [был], мы ло [мы ло], вы ход [вы хат]. 1. Ακούστε και επαναλάβετε. [о] [а] [ы] [у] дом том; дам там вы мы стул клуб тот ром зал рад сыр мыл душ труд зонт код бар сад быт ты куда туда фото тост дата - парк сын был суп друг порт торт банк март дым ры ба зуб фут 2. Ακούστε και επαναλάβετε: [э] это этаж сэр этот эти мэр эта этот эклéр сэр [и] тир тип вид пил приз бит пиво виза пи цца фи рма

4 3. Ακούστε και επαναλάβετε: тут там суп сам стул стол су мма зову т [заву т] у жин ну жен [ну жын] ми ло [м'и ла] мы ло [мы ла] бил [б'ил] был [был] мил [м'ил] мыл [мыл] пи ли [п'и л'и] бы ли [бы л'и] сыр тир [т'ир] 4. Ακούστε και επαναλάβετε: Σε τονισµένη θέση το о διαβάζεται ως [а] фо то э тот Ви ктор отве т обе д вопрóс [а] Υπάρχουν γράµµατα στο ρωσικό αλφάβητο που αντιστοιχούν σε δύο ήχους. Αυτά είναι τα γράµµατα я, ё, е, ю. Στην αρχή µίας λέξης ή µετά από ένα άλλο φωνήεν αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασµό δύο άλλων ήχων: я [й+а], ё [й+о], е [й+е], ю [й+у]. Εάν µία λέξη αρχίζει µε ένα από αυτά τα γράµµατα е, ё, ю, я, θα πρέπει να προφέρονται [й] δλδ.[j] µπροστά από το φωνήεν (παρόµοια µε τους ήχους [για, γιε, γιο, γιου] στις λέξεις γυαλίζω, γιεν, γιόγκα, γιουβέτσι): я [йа], я блоко [йа блака], есть [йес'т'], ёлка [йо лка], юг [йук]. Το γράµµα ё είναι πάντα τονισµένο (παρόµοιο µε το [γιο] στις λέξεις γιορτή, γιόγκα): всё [вс'о ], полёт [пал'о т], даём [дайо м], печём [п'ич'о м], узнаём [узнайо м] Σε συνδυασµό δύο φωνηέντων όταν το δέυτερο είναι е, ё, ю, я, προφέρονται µε [й] µεταξύ τους (i.e. [j] για Αγγλόφωνους). Για παράδειγµα: встаю [встайу ), продаю (прадайу ), моя (майа). Σε άλλες πιθανές θέσεις, τα γράµµατα е, ё, ю, я επίσης επηρεάζουν την προφορά του προηγούµενου συµφώνου. Προφέρεται ως ένα µαλακό σύµφωνο: мя со [м а са], сесть [с ес т ], люблю [л убл у ], тётя [т от а], нёс [н'ос]. Όταν το γράµµα е [е] είναι σε µη τονισµένη θέση µετά από ένα µαλακό σύµφωνο προφέρεται ως [и], δηλαδή [ι] στα ελληνικά: дела [д'илá], неде ля [н'ид'éл'а], места [м'истá], февра ль [ф'ивра л'], тебя [т'иб'а ], весна [в'иснá], семья [с'им'йа], меня [м'ин'а ], стена [с'т'инá]. 5. Ακούστε και επαναλάβετε: она [анá] по то м [патóм] сре да [ср'идá] по е хать [пайéхат']

5 э то [э та] ом ле т [амлéт] во да [вадá] ок но [акнó] че мо да н [ч'имадáн] мо ло ко [малакó] от ве т [атвéт] ма га зи н [магаз'и н] так си [такс'и ] це на [цынá] те бя [т'иб'á] вес на [в'иснá] се мья [с'им'йá] се го д ня [с'ивóдн'а] Σύµφωνα Τα γράµµατα ь, ъ δεν αντιπροσωπεύουν καθόλου ήχους. Το γράµµα ь γράφεται για να δείξει ότι το προηγούµενο σύµφωνο είναι µαλακό (σηµειώνεται εδώ µε το σύµβολο ['] µετά από αυτό). Για παράδειγµα: гость [гост'], спа льня [спáл'н'а], дверь [д'в'ер'], соль [сол'], июнь [ийýн'], дека брь [д'икáбр'], пять [п'ат'], крова ть [кравáт'], то лько [тóл'ка], есть [йес'т']. Το γράµµα ъ δείχνει ότι [й] (δηλαδή το [j]) θα πρέπει να προφέρεται σε αυτή τη θέση. Για παράδειγµα: подъе зд [пад'йéст], съе л [с'йéл], объявле ние [аб'йивл'éн'ие]. Υπάρχουν 36 σύµφωνα στη ρωσική γλώσσα. 12 από αυτά τα σύµφωνα διαφέρουν ως προς τη σκληρότητα - απαλότητα. Τα µαλακά σύµφωνα σηµειώνονται µε το σύµβολο ['] εδώ: б б з з' н н' с с' в в' л л' п п' т т' д д' м м' р р' ф ф' Για παράδειγµα: Σκληρά σύµφωνα (1 η στήλη) - µαλακά σύµφωνα (2 η στήλη) был [был] бил [б'ил] вы ход [вы хат] Ви ктор [В'и ктар] дом [дом] де ло [д'е ла] зуб [зуп] зе бра [з'е бра] ма сло [ма сла] ми ни-бар [м'ин'и-бар] на до [на да] ня ня [н'йа н'йа] парк [парк]- пять [п'ат'] ры ба [ры ба] рис [р'ис] сок [сок] сёмга [с'о мга] гроза [гроза] грозя [граз'а] ты [ты] ти хо [т'иха] нос [нос] нёс [н'ос] Η προφορά των 3 συµφώνων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή: г г'; к к'; х х' (i.e. [g],[k], [h]). Μπροστά από τα φωνήεντα и, е προφέρονται πάντα µαλακά (η απαλότητα εδώ χαρακτηρίζεται µε το σύµβολο [']): г' гид [г'ит]

6 к' х' и, е ру ки за втраки хек [ру к'и] [зáфтрак'и] [х'ек] Τα Г, к, х προφέρονται ως σκληρά σύµφωνα όταν βρίσκονται µπροστά από τα φωνήεντα а, о, у. г к х а, о, у го род ка тер ку шать хала т [гóрат] [кáт'ир] [ку шат'] [халáт] Τα σύµφωνα ж, ш, ц προφέρονται πάντα ως σκληρά σύµφωνα. Για παράδειγµα: жил [жыл]; цирк [цырк]; шифр [шыфр]; маши на [машы на]; реши л [решы л]. Τα σύµφωνα ч, щ [ч ; ш :] είναι πάντα µαλακά. Για παράδειγµα: чай [ч'ай]; щи [ш':и], борщ [борш':], счёт [ш':от]. Το ρωσικό σύµφωνο й [й] εµφανίζεται στη µέση και το τέλος των λέξεων, µετά από φωνήεντα: музе й [муз'éй], мой [мой], дава й [давáй]; сейф [с'ейф], пойду [пайду ], райо н [райóн] ή στην αρχή των λέξεων: йод [йот], йо гурт [йóгурт], йога [йóга]. Υπάρχουν φωνητικά σύµφωνα στη ρωσική φωνητική (б, в, г, д, з, ж), τα οποία στο τέλος των λέξεων είναι άφωνα δηλαδή προφέρονται ως άφωνα σύµφωνα. б п клуб [клуп]; гриб [грип]; обе д [аб'е т]; в ф прав [праф]; гото в [гато ф]; г к друг [друк]; утю г [ут'у к] д т гид [г'ит]; го род [гóрат]; прое зд [прайéст]; вход [вхот] з с зака з [закáс]; газ [гас]; ж ш гара ж [гарáш]; нож [нош] бага ж [багáш]. Ο τόνος στα Ρωσικά Ο τόνος στις λέξεις της ρωσικής γλώσσας είναι: 1) Ελεύθερος/ µη σταθερός, δηλαδή µπορεί να µπει σε οποιαδήποτε συλλαβή (1 η, 2 η, 3 η )

7 гó-род, ба-гáж, мо-ло-кó; 2) Ευέλικτος, δηλαδή µπορεί να αλλάξει τη θέση του σε µία λέξη, ανάλογα µε τη γραµµατική της µορφή (απαρέµφατο ή παρελθοντικός χρόνος, ενικός ή πληθυντικός, κ.λπ.) по-ня ть пó-нял по-ня-ла ; ок-нó óк-на; гó-род го-ро-да ; 3) Σηµασιολογικός, δηλαδή µπορεί να καθορίσει την έννοια της λέξης: за мок (κάστρο) και замо к (κλειδαριά), уже (κιόλας) και у же (στενότερος). Πάντα προσπαθείτε να αποστηθίσετε τη σωστή προφορά και τον τόνο στις λέξεις που χρησιµοποιείτε τακτικά. Τονισµός Πλήρης πρόταση. ήλωση. Ελλιπής πρόταση/ µέρος της πρότασης Ερωτήσεις µε ερωτηµατικές λέξεις Ερωτήσεις χωρίς ερωτηµατικές λέξεις Μία πλήρης δηλωτική πρόταση έχει έναν πτωτικό τονισµό µε τον τόνο της τελευταίας συλλαβής να πέφτει απότοµα. Μία ελλιπής δηλωτική πρόταση έχει ένα πτωτικό τονισµό µε ένα σταδιακά αυξανόµενο τόνο πριν από την παύση. Η έµφαση είναι στην ερωτηµατική λέξη που ακολουθείται από ένα βαθµιαία πτωτικό τόνο. Αυξανόµενος τόνος στο σηµασιολογικό κέντρο της ερώτησης και απότοµα πτωτικός τόνος στις συλλαβές χωρίς έµφαση. \ Это Ивано в. Он наш гость. \ В нашей гостинице комфортно. \ Кто это? \ Где рестора н? \ Это мистер Иванов? \ \ Он наш гость? Πώς να προφέρετε συνδυασµούς πολλών γραµµάτων Στα Ρωσικά υπάρχουν συνδυασµοί γραµµάτων η προφορά των οποίων δεν είναι σύµφωνοι µε τους κανόνες που περιγράφτηκαν προηγουµένως: - сч, жч [sch]: счёт, мужчи на - зж [zh':]: е зжу [йéж':у], по зже [пóж':и].

8 - вств [stv]: здра вствуйте - стн [sn]: изве стный, уча стник [уч'áс'н'ик] - здн [zn]: по здно [пóзна], пра здник [прáзн'ик] - здк [sk]: пое здка [пайéска] - стл [sl]: сча стлив [ш':áсл'иф] - вст [st]: здра вствуй [здрáствуй] - стн [sn]: ле стница [л'éс'н'ица] - чт [sht]: in the word что, что бы [што бǯй] - тс [ts]: де тский - чн [shn]: in the word: коне чно - στη λέξη сегодня και στις καταλήξεις -ого and -его των αντωνυµιών και των επιθέτων, το γράµµα г προφέρεται ως [v]: сеѓодня (σήµερα), о коло э того до ма (κοντά στο σπίτι) - στις λέξεις που είναι δανεικές από άλλες γλώσσες, τα σύµφωνα παραµένουν σκληρά πριν από το γράµµα е: те ннис, компью тер Γένος των ουσιαστικών στη ρωσική γλώσσα Τα ουσιαστικά στη ρωσική γλώσσα ανήκουν σε τρία γένη : Αρσενικό (мужской род), Θηλυκό (женский род) και Ουδέτερο (средний род). Σε αντίθεση µε τα Αγγλικά, µερικές από τις γλώσσες της Λατινικής και τα βουλγαρικά, το γένος ενός ουσιαστικού στη ρωσική γλώσσα µπορεί να αναγνωριστεί εύκολα, απλά κοιτάζοντας την κατάληξή της στην ονοµαστική πτώση (βασική µορφή) στον ενικό. Ένα αρσενικό ουσιαστικό τελειώνει σε ένα σύµφωνο: σκληρό: сок, телефо н, но мер, рестора н, сейф, туале т, интерне т, холл, лифт, хлеб, сыр, тури ст µαλακό: день 1, июнь, отель, гость й (-ий): чай, музе й, трамва й, Алексе й, Ю рий, Анато лий Ένα θηλυκό ουσιαστικό τελειώνει σε ένα φωνήεν: -а: страна, гос-ти -ни-ца, ко м-на-та, ка-би -на -я (-ия): спа ль-ня, ку хня, фа-ми -лия, экску рсия, по рция - µαλακό σύµφωνο: крова ть, бронь Υπάρχουν µία σειρά από ουσιαστικά, που τελειώνουν σε -ь και µπορεί να είναι είτε αρσενικά είτε θηλυκά. Υπάρχουν γενικά µερικοί τρόποι για να το προβλέψετε αυτό. Συχνά, ένα ουσιαστικό που τελειώνει σε сть, -ость όπως часть (µέρος), сто имость (τιµή, αξία) ή τελειώνει σε -шь, -щь, -жь, -чь είναι θηλυκό. Ένα ουδέτερο ουσιαστικό τελειώνει σε ένα φωνήεν: -е: мо ре, по ле, кафе, пюре, биде, по-ло-те н-це -о: число, окно, о т-че-ство, е вро, о-де-я -ло, табло, пи во, вино, ма сло -ие: бро-ни -ро-ва-ние, об-слу -жи-ва-ние, же-ла -ние, ре-ше -ние -мя: имя, вре мя Αρσενικό он Θηλυκό она Ουδέτερο оно 1 Letter Ь ( soft sign ) is not pronounced, it indicates that the consonant preceding it is pronounced softly.

9 Сок страна мо ре Сыр гости ница по ле холл ко мната кафе (cafe) сейф каби на пюре лифт спа льня число хлеб ку хня окно день фами лия пи во июнь экску рсия вино оте ль по рция о зеро но мер крова ть жела ние тури ст бронь реше ние рестора н и мя интерне т вре мя телефо н Чай музе й трамва й Ю рий ко фе Υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις σε αυτό τον κανόνα, αλλά είναι εύκολο να εντοπιστούν: - Υπάρχουν ορισµένα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -a, -я; που συνδέονται συνήθως µόνο µε αρσενικά, όπως мужчи на (άνθρωπος), колле га, дя дя (θείος) де душка (παππούς), ко фе και παρόµοια αυτών, ή υποκοριστικά αρσενικών ονοµάτων Серëжа, Ва ня, Пе тя και ούτω καθεξής. Αυτά τα ουσιαστικά έχουν ένα χαρακτηριστικό που είναι εύκολο να θυµάστε: κλίνονται όπως τα θηλυκά ονόµατα, αλλά κάθε δεικτική αντωνυµία, επίθετο και παρόµοιες λέξεις κλίνονται όπως τα αρσενικά ουσιαστικά. - Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε о, -е, -и, -ю που προέρχονται απευθείας από άλλες ξένες γλώσσες, όπως кафе, биде, пюре, е вро, кино, ризо тто, такси, фоайе, меню δεν κλίνονται, ανεξάρτητα από την πτώση στην οποία πρέπει να είναι, ωστόσο ορισµένα επίθετα και δεικτικές αντωνυµίες το κάνουν: диети ческое меню Αριθµός 1. Τα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε ένα зал за лы, лифт ли фты, σκληρό σύµφωνο παίρνουν ы για να σχηµατίσουν τον πληθυντικό -ы тури ст тури сты Τα θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -a αλλάζουν σε -ы ко мната ко мнаты, страна стра ны -ы για να σχηµατίσουν τον πληθυντικό ви за ви зы 2. Τα ουσιαστικά που λήγου σε -ь, -й, -я -и день дни, гость го сти τελειώνουν σε -и στον πληθυντικό музе й музе и, трамва й - трамва и ку хня ку хни, по рция по рции

10 3. Τα ουδέτερα ουσιαστικά που λήγουν σε o -a окно о кнa, о зеро озëра αλλάζουν σε a στον πληθυντικό 4. Τα ουδέτερα ουσιαστικά που λήγουν σε -e -я мо ре моря, по ле - поля αλλάζουν σε я στον πληθυντικό 5. Τα αρσενικά και θηλυκά ουσιαστικά -и парк па рки, бланк бла нки, που λήγουν σε к, -г, -х, -ж, -ч, -ш, -щ флаг фла ги, нож ножи, παίρνουν и στον πληθυντικό ночь но чи, пла щ - плащи ка-ран-да ш ка-ран-да-ши 6. ώστε προσοχή στις εξαιρέσεις: дом дома, го род города, но мер но мера, а дрес адреса, па спорт паспорта, по вар повара 7. Τα ακόλουθα ουσιαστικά χρησιµοποιούνται µόνο στον πληθυντικό. εν έχουν ενικό: часы, очки, брю ки, шо рты, джи нсы, де ньги 8. Προσοχή: οι ακόλουθες λέξεις δεν κλίνονται και δεν έχουν πληθυντικό: такси, меню, кафе, е вро, ра дио, ко фе, казино Γράψτε τις παρακάτω λέξεις στον πληθυντικό. рестора н рестора ны гость го сти но мер Но мера тури ст сок го род лифт банк па спорт Гид оте ль а дрес эта ж врач дом маши на апте ка ви за пляж мо ре моря фен су мка по ле авто бус дверь ка мера музе й магази н ключ Στη ρωσική γλώσσα ένα ουσιαστικό (καθώς και ένα επίθετο, ένας αριθµός και µία αντωνυµία) έχει διαφορετική µορφή. Για παράδειγµα: гид, ги да, ги ду, у ги да, с ги дом, о ги де. Κάθε µορφή έχει τη σηµασία της, απαντά σε µία ερώτηση και εκτελεί ένα ρόλο στην πρόταση. Οι µορφές αυτές ονοµάζονται (γραµµατικές) πτώσεις. Υπάρχουν έξι πτώσεις στη ρωσική γλώσσα: Ονοµαστική (Ονοµ.) Γενική (Γεν.) οτική ( οτ.) Αιτιατική (Αιτ.) Οργανική (Οργ.) - Кто? Что? - Кого? Чего? - Кому? Чему? - Кого? Что? - Кем? Чем?

11 Προθετική (Προθ.) - О ком? О чëм? Где? Κάθε πτώση έχει πολλές σηµασίες. Η ονοµαστική πτώση δείχνει ένα πρόσωπο ή αντικείµενο. Η γενική πτώση δείχνει κατοχή, αντικείµενο της άρνησης, τοποθεσία. Η δοτική δηλώνει τον αποδέκτη µίας δράσης. Η αιτιατική δείχνει το αντικείµενο της δράσης. Η οργανική δείχνει το µέσο ή το εργαλείο από ή µε το οποίο το υποκείµενο επιτυγχάνει µία δράση. Η προθετική δηλώνει τον τόπο της δράσης. Η ονοµαστική πτώση δεν χρησιµοποιείται ποτέ µε προθέσεις, ενώ η προθετική πτώση χρησιµοποιείται πάντα µε προθέσεις. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιούνται προθέσεις ή όχι.

12

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μερικές χρήσιμες συμβουλές για τη φωνητική των ρωσικών Το ρωσικό αλφάβητο αποτελείται από 33 ρωσικά κυριλλικά γράμματα: 10 φωνήεντα (σημειώνονται με μπλε χρώμα) και

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса DOI: 10.2298/SARH1402029T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.37-002-07 29 Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса Томислав Тасић 1, Саша Гргов 1, Александар Нагорни

Διαβάστε περισσότερα

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом DOI: 10.2298/SARH1506341C ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.36-002.828-085 : 616.411-002.828-085 : 616.155.392-06 341 Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Διαβάστε περισσότερα

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије 10 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: 10.2298/SARH1402010P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.31-08 Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Прокимны Литургии. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ œ œ œ œ ϖ ϖ. œ ς œ. для клироса

Прокимны Литургии. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ ς œ. œ œ œ œ œ ϖ ϖ. œ ς œ. для клироса 1 ГЛАС 1 воскресный Бу -ди, Господи, милость Твоя на нас Прокимны Литургии для клироса Œ µ я - ко - же у - по - ва - хом, у - по - ва - хом на Тя. Œ святителю общий Œ µ 2 Ус-та моя возглаголют премуд -

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):495-502 DOI: 10.2298/SARH1308495I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.72-002.77-085.37 ; 615.37 495 Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα:

Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: 1 Το άρθρο, γενικά Πρόσεξε τα παρακάτω παραδείγματα: Αυτός είναι ο Γιάννης, αυτή είναι η Έλσα και αυτό είναι το σκυλάκι τους. Οι μπαμπάδες και οι μαμάδες καμιά φορά είναι αυστηροί με τα παιδιά τους. Γιωργάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

Култ светог ђакона Исавра у Драчу*

Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Дубравка Прерадовић** Народни музеј у Београду, Одељење за средњи век UDC 003.07(093)»10/13» 27-36-5(496.536) Isavr, sveti DOI 10.2298/ZOG1236001P Оригиналан научни рад

Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς УДК: 27-475.5 27-788-584 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 1/2014, стр. / pp. 13 32. Монасима у манастирима и заједницама * Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Διαβάστε περισσότερα

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене 214 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1504214T ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 612.6.058 : 615.357.06 Синдром потпуне неосетљивости на андрогене Милина Танчић Гајић

Διαβάστε περισσότερα

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска)

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Иван М. Ђорђевић UDK 75.052.034(497.16 Perast):75.071.1 Dobričević L. Пред мет ра да су но во от кри ве не фре ске у цркви

Διαβάστε περισσότερα

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом 428 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):428-432 DOI: 10.2298/SARH1108428S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника

Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника udc 821.163.4(497.6)-14.09:801.66 Алма Ћишић (Тузла) Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника 335 Кључне речи: босанскохерцеговачка поезија,, квалитативни модели риме: изоморфна,

Διαβάστε περισσότερα

Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи

Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи Смиљка Габе лић UDK 75.052.033.2.046.3(497.7 Konče) У чланку се идентификују фигуре Пе то зар них мученика на источ ном па ру сту баца

Διαβάστε περισσότερα

www.vulkani.rs office@vulkani.rs Copyright 2015 за ово издање Вулкан издаваштво ISBN 978-86-10-01486-0 Владимир Ћоровић И Л У С Т Р О В А Н А ИСТОРИЈА СРБА Београд, 2015. Са др жај ПР ВИ ПЕ РИ ОД 1. Про

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):25-29 DOI: 10.2298/SARH1102025M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.72-089.843 25 Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Διαβάστε περισσότερα

Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса

Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):143-148 Doi: 10.2298/SARH1104143D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.718.4-089.843 143 Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Драган Војводић UDK 75.052.041.5.033.2.Stefan Dečanski / Stefan Dušan На за пад ном де лу ју жног зи да на оса цркве Светог Стефана Првомученика у Дуљеву (Паштровићи)

Διαβάστε περισσότερα

Project RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2013 3841/001-001 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR

Project RETOUR, 543384-LLP-1-2013-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2013 3841/001-001 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR Το μάθημα RETOUR προορίζεται για ενήλικες ασχολούνται με το διεθνή τουρισμό, απασχολούμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μαγαζιά. Το μάθημα παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама

Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама Srp Arh Celok Lek. 2010 Nov-Dec;139(1-2):107-115 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH11020107S 107 Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама Душица Симић

Διαβάστε περισσότερα

Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу жена од карцинома дојке у пременопаузи

Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу жена од карцинома дојке у пременопаузи Srp Arh Celok Lek. 211 May-Jun;139(5-6):339-346 DOI: 1298/SARH116339M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.19-6-89:618.11-85 339 Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу

Διαβάστε περισσότερα

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција 446 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):446-451 DOI: 10.2298/SARH1108446D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-07 C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења

Διαβάστε περισσότερα

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером 12 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):12-17 DOI: 10.2298/SARH1102012B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681-085-06-084 Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења

Διαβάστε περισσότερα

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству 18 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):18-24 DOI: 10.2298/SARH1102018T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-02-057 Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству Иван

Διαβάστε περισσότερα

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR 22 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):22-28 DOI: 10.2298/SARH1302022V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.225.015 Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу

Διαβάστε περισσότερα

Квалитет живота болесника с венским улкусима

Квалитет живота болесника с венским улкусима Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):743-748 DOI: 10.2298/SARH1112743D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.14-007.64-08 743 Квалитет живота болесника с венским улкусима Ивана Дунић 1, Љиљана

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA 13 Уредништво Сима Аврамовић (Београд), Војислав Јелић (Београд), Виктор

Διαβάστε περισσότερα

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи 52 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):52-57 DOI: 10.2298/SARH1102052T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.173-085:616.151 Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре

Διαβάστε περισσότερα

КОНЦЕПТ ЛЕПОТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИКОНИЧНОСТ ЛЕКСЕМА ЛЕПО И КРАСНО

КОНЦЕПТ ЛЕПОТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИКОНИЧНОСТ ЛЕКСЕМА ЛЕПО И КРАСНО ISSN 0350-185x, LXX (2014) UDK: 811.163.41'367.62'37 ID: 207511820 DOI: 10.2298/JFI1470173B Примљено: 21. јануара 2014. Прихваћено: 12. марта 2014. Оригинални научни рад ИВАНА С. БАШИЋ* Институт за српски

Διαβάστε περισσότερα

Одговор Таласију XXII

Одговор Таласију XXII УДК: 271.2-284 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLV Број / Is sue 3/2012, стр. / pp. 469 478. Одговор Таласију XXII Quaestiones ad Thalassium XXII Maximus Confessoris Св. Максим Исповедник

Διαβάστε περισσότερα

Project RETOUR, LLP IT-KA2-KA2MP Agreement number / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR

Project RETOUR, LLP IT-KA2-KA2MP Agreement number / ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ RETOUR Το μάθημα RETOUR προορίζεται για ενήλικες που ασχολούνται με το διεθνή τουρισμό, απασχολούμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μαγαζιά. Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија

Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):385-389 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1206385B 385 Аутогинефилија Јасмина Баришић 1, Драгана Дуишин 1, Борјанка Батинић 1,2 1 Клиника за

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier

Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier Η Ελληνική λογοτεχνία στις διαλέκτους * Maxim Kisilier Η γλώσσα της ελληνικής λογοτεχνίας σχεδόν ποτέ δεν υπήρχε σαν οµοιογενές σώµα, όµως ήταν και µάλλον είναι και ακόµα ένα σύνολο διαφορετικών γλωσσικών

Διαβάστε περισσότερα

Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена

Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена 116 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):116-120 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1302116D Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена Савета Драганић-Гајић

Διαβάστε περισσότερα

Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код болесника с хроничном инсуфицијенцијом бубрега

Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код болесника с хроничном инсуфицијенцијом бубрега Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):765-771 DOI: 10.2298/SARH1112765K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.61-008.6-085 765 Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код

Διαβάστε περισσότερα

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts ISSN 0352-6844 / UDK 7 (5) Matica srpska proceedings for fine arts 40 Editorial board ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, editor-in-chief (University of Belgrade Faculty of Philosophy) KOKAN GRČEV (University American

Διαβάστε περισσότερα

LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE PO[TARINA PLA]ENA ISSN 0017-0925 SLU@BENI LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ГОДИНА XCV БЕОГРАД, МАРТ 2014. Господ Исус Христос из Деисиса, Света Софија, Цариград БРОЈ 3 Свето писмо у делу/делима Светога Саве

Διαβάστε περισσότερα

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда 30 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):30-36 DOI: 10.2298/SARH1102030A ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-005.8:616.379-008.64-07:612.123 Достизање циљних вредности липидних параметара

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο προτεινόμενος οδηγός προορίζεται για ενήλικες που θέλουν να μελετήσουν τη ρωσική γλώσσα από το επίπεδο αρχαρίων ή για άτομα που έχουν ήδη σπουδάσει ρωσικά σε διάφορες μορφές μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.)

Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) Α ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Η α κλίση ουσιαστικών περιλαμβάνει: Αρσενικά σε ας και -ης Θηλυκά σε α και -η (Υπάρχει και η κατηγορία των συνηρημένων ουσιαστικών που θα τη μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.) ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника са интолеранцијом глукозе

Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника са интолеранцијом глукозе Srp Arh Celok Lek. 01 Jan-Feb;140(1-):51-57 DOI: 10.98/SARH10051P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06-08:613.7 51 Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника

Διαβάστε περισσότερα

Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења: приказ четири болесника

Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења: приказ четири болесника 380 Srp Arh Celok Lek. 2011 May-Jun;139(5-6):380-385 DOI: 10.2298/SARH1106380K ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.132-005.6-07-08 Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο προτεινόμενος οδηγός προορίζεται για ενήλικες που θέλουν να μελετήσουν τη ρωσική γλώσσα από το επίπεδο των αρχαρίων ή για άτομα που έχουν ήδη σπουδάσει ρωσικά σε διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље

Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље 104 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):102-106 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1302104S Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље Едита Стокић 1,2 1 Клиника

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Γ Δημοτικού Γ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 1η Πάλι μαζί Γραμματική Συντακτικό Οικογένειες λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа 192 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):192-196 DOI: 10.2298/SARH1104192B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.38:616.972(497.11) Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај?

Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај? Srp Arh Celok Lek. 211 Mar-Apr;139(3-4):155-16 DOI: 1.2298/SARH114155D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.432-7-8 155 Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај? Јанко

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду Цветан Грозданов* Македонска академија наука и уметности, Скопље UDC 75.052.046.3(497.7 Ohrid)»12» DOI 10.2298/ZOG1236109G

Διαβάστε περισσότερα

Гаммы, упражнения. 2. Подмен. 3. Арпеджио. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ. > β

Гаммы, упражнения. 2. Подмен. 3. Арпеджио. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ϖ. > β Гаммы, упражнения Piano 1.До мажор расходящаяся 2. Подмен 3. Арпеджио 2 4. Аккорды. 6. Через одну. 8. 9. Ломанные арпеджио Аккорды 3 10. 11. 12. 4 13. Ля минор мелодический T S D T µ µ 14. Соль мажор 1.Ми

Διαβάστε περισσότερα

Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом здравља

Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом здравља Srp Arh Celok Lek. 2012 Jan-Feb;140(1-2):77-83 DOI: 10.2298/SARH1202077J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 613.9:314.04 77 Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет MATEMATИKA Драгана Станојевић Оли ве ра

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑ Α ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ονοµατικά σύνολα της Νέας Ελληνικής: Εξάλειψη µορφολογικών αµφισηµιών

Διαβάστε περισσότερα