ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])"

Transcript

1 UDC 091(=163.41) UDC (497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: /ZMSDN R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) Т И ХОН РА К И Ћ Е ВИ Ћ М а н а с т и р С т у де н и ц а Бре зо ва 10б, Кра ље во, Ср би ја m a n a s t i r. s t u d e n i c m a i l.c o m Са же так: Све ти Са ва je 1206/7. го ди не на пи сао Жи ти је Све тог Си - м е о н а (с а ч у в а но у п р е п и с у I X H 8 [Š 10]). Њ е г ов з а в р ше т а к н и је ори г и на л- но Са ви но де ло већ je, у в е л и кој м е р и, п р е у з е т и з јед н е б ес ед е Те од ор а С т у д и т а (п и с а не п р е 826. г о д и не). До с а д а н и је би ло неја сно ћ а у в ези с а ра ш ч и т а в а њ ем овог т екс т а, почевш и од и здањ а Пав ла Ј. Ша фарик а и з г о д и не п а н а д а љ е. И п а к, з б ог не до с т а т к а т ач ке и з ме ђу д в е р е че н и це у з а - в рш е т к у Ж ит ија С в ет о г С им еон а о с т ав љ ен а ј е м ог у ћн о с т д р у г а ч иј е г ра ш ч и т а в а њ а јед ног ме ста (лист 116а, ред 4). Упо ред ни пре глед по ме ну тог ме ста (лист 116а, ред 4) у овом де лу са нај ста ри јим срп ско сло вен ским (Хи ландар 387; Де ча ни 87; ХА ЗУ IV d 4) и је лин ским (Am bro si a nus gr. C 02 sup.; Pa ri si nus gr. 1018; Ot to bo ni a nus gr. 251; Am bro si a nus gr. Е 101 sup.) ру ко пис и м а С т уд ит ов и х р еч ен иц а, које су Са ви би ле узор, мо же се до ве сти у п и т а њ е њ е г о в о до с а д а ш њ е р а ш ч и т а в а њ е. Кључ не ре чи: Све ти Са ва, Те о дор Сту дит, ста ро грч ки ру кописи, српско с ло в ен ск и п р е п и си, р а ш ч и т а в а њ е УВОД 1 Пр е ви ше од д в е де це н и је и з ш т а м пе је и з а ш ло ф о т о т и п ско и з да њ е јед не ста ре књи ге зва не Сту денич ки ца ро став ник, ко је је при ре ди ла На- 1 Од ка да смо, кра јем го ди не, у Ма на сти ру Сту де ни ци, то ком чи та ња Подв и ж н ич - ких поука монасима Преподобног Теодора Студита [види: До бро то љу бље IV: 2003, 282], приме т и л и ре ч и на ма до бр о по зна т е и з Жи т и ја Све т ог Си ме о на (ко је је пи сао Све ти Са ва 1206/7. г о д и не), не п р е с т а је мо да с е ба ви мо ов ом т е мом. Пр о на ла з а к по ме н у т ог ме с т а у нај с т а ри ји м је л и н ск и м и с рп ско с ло в ен ск и м ру ко п и си ма б е с е да Пр е по до б ног Те о до ра Ст у д и т а и њи хо в о по ре ђе ње са де ло ви ма Жи т и ја Све т о га Си ме о на, ко ји ма је ова бе седа сл уж ила ка о п редложа к, до в е ло је до на с т а н к а ов ог ра да. При к у п љ а њ е и о б ра д у ма т е ри ја ла з а њ е г а по мо гл и с у м но г и

2 452 де ж да Р. Си н д и к. На кон ф о т о т и п ског и з да њ а у бр з о с е по ја вио и п р е в од овог ве о ма ра зно ли ког спи са [Синдик 1992: 401] ста ре срп ске књи жев ности. 2 Књи га, о ко јој је реч, је збор ник ве ко ви ма чу ван у ма на сти ру Студе ни ци. На стао је од две не за ви сне це ли не, од ко јих јед на има ве зе са мо на шким жи во том и са мим ма на сти ром Сту де ни цом а у дру гој се го - во ри о осни ва њу и па ду Ца ри гра да [Јовановић 1994: 285]. Ову збир ку ру ко пи са, тј. ве штач ки збор ник [Синдик 1992: 401] кон во лут, у 19. ве ку, поклонио је ђа кон Са му и ло Ма ши ре вић (ка сни ји кар ло вач ки па тријарх) свом при ја те љу Па влу Ј. Ша фа ри ку (Pa vel Jo sef Šafařík). О тој књизи Ша фа рик је об ја вио рад на не мач ком је зи ку, у Бе чу го ди не, ко ји је ве ћим де лом пре ве ден на срп ски и штам пан у Ле т о п и с у Ма т и це с рп - ске г о д и не. Да на с с е ч у в а у Ша фа ри ко в ој з би р ц и На р од ног м у з е ја у Пра гу под бро јем IX H 8 (Š 10). Од по ме ну те две це ли не Ст у де н ич ког ц а ро с т а вн ика, нас ин те ре сује она која је у ве зи са ма на сти ром Сту де ницом. У њој се, на ли сто ви ма а, на ла зи пре пис Жи ти ја Све тог Симе о на, де ла ко је је у по ме н у т ом ма на с т и ру п и са о Све т и Са в а не по с ред но по до ла ску у ње га, по чет ком 1206 [Баришић 1971: 31 56] а мо жда и го ди не [Максимовић 1986: ]. 3 Зб ог аут ори т е т а св е т и х Си ме о на и С а в е, Жи т и је Све т ог Си ме о н а в р е ме ном је по че ло да по с т а је ом и љ е на лек т и ра ч и т а в ог с рп ског мо наштва [Јовановић 1994: 287], прем да га је игу ман Са ва на пи сао да се чи та са мо у Сту де ни ци [Ракићевић 2015: 14] и са мо за по тре бе сту де ничког брат ства. Жи ти је кти то ра би ло је оба ве зан увод у Сту де нич ки ти - пик, 4 тј. у образник(ь) [Жи т и је Св ет о г Сим еон а, лист 1а; С т уд ен и чк и т и п и к, Ца р о с т а в н и к..., 1992, 37], ( обра зник ) [Свети Са ва 1994: 37] за по ме н у т и м а н а с т и р. З а т о је и ов о де ло н а п и с а но по п р а в и л и м а ов о г а жан ра ви зан тиј ске књи жев но сти [Богдановић 1986: 20]. Пи са но је за мо - на хе [Кашанин 1975: 128], за брат ство ко ме је Не ма ња и сам при па дао. 5 Ж и т и је по ч и њ е ов а ко: Слово.а. о наслѣдовани с(ве)т(а)го монастира се го. пр[ѣ]п[о]д[о]б[ь]нымь ѡ(ть)цемь нашимь и хтито ромь. г(осподи)номь сїмеѡномь. (...) пле ме ни ти љу ди из све та на у ке, ме ђу ко ји ма за хвал ност ду гу је мо пр вен стве но др Ко сти Сим и ћу, д р А лек с а н д ру Ст о ја но ви ћу, д р З о ра н у Ра н ко ви ћу, д р Ви к т о ру С а ви ћу, Ар х и ма н д ри т у др Ни ко ди му Скре та су, Ана то ли ју Ту ри ло ву ино стра ном чла ну СА НУ, др Ђор ђу Пе тро вићу, ђ а ко н у Б р а н и с л а в у Јо ц и ћу и п р о ф. Н ад и К р ајч е в и ћ. З а х в а л н о с т д у г у је м о З а д у ж б и н и Св е т ог Ма на с т и ра Х и ла н да р а и њ е ном д и р ек т о ру Го сп. М и л и в о ју Ра н ђи ћу, Ар х и ма н д ри т у Са ви игу ма ну Ма на сти ра Де ча ни и Ар хе о граф ском оде ље њу На род не би бли о те ке Ср би је. 2 Це ло де ло је пре вео То ми слав Јо ва но вић. Ви ди: С т уд ен и чк и т ип и к, Цар ос т а вн и к..., 1994: Мак си мо вић, уз то, ука зу је да су Не ма њи не мо шти по ло же не у гроб у Сту де ни ци 9, а не 19. фе бру а ра [Максимовић 1986: 438, на по ме на 5] и да је ис црп ну би бли о гра фи ју о поку ша ји ма да то ва ња пре но са мо шти ју од до го ди не. Ви де ти: [Максимовић 1986: , на по ме на 3; Mak si mo vić 1988: 42, на по ме на 50; O b o le n s k y 1988: 136]. 4 Пр е т о г а је у Х и л а н д а ру (н ај в е р о в а т н и је у д ру г ој по ло ви н и г о д и не), к а о по че т а к Х и л а н д а р с ко г т и п и к а [в и д е т и : С в ет и С ав а : 4 8], т а к о ђ е н а п и с а о Не м а њ и н о ж и т и ј е. Сту де нич ко жи ти је је, због од ре ђе них окол но сти, мно го стру ко ду же и раз ви је ни је од хи - лан дар ског [видети: Бог да но вић 1986: 20]. 5 На по чет ку жи ти ја сто ји: Оче, бла го сло ви! Ово је сто га што је сва ки пут пре не го што поч не да чи та брат ству, за то од ре ђе ни мо нах узи мао бла го слов од игу ма на, у то вре ме од Све тог Са ве а ка сни је од дру гих игу ма на Сту де ни це [видети: Све ти Са ва 1986: 97].

3 453 ( Сло во 1, О на сле ђу све тог ма на с т и ра овог п ре по доб н и м оцем на ш и м и кти то ром го спо ди ном Си ме о ном... ) [Свети Са ва 1994: 153]. Умет нич ка посеб ност овог де ла до ла зи од ле по те Са ви ног ка зи ва ња, ко је је, у осно ви, засно ва но на библијској символици и мета фо ри ци [Јовановић 1994: 288]. Преп у но је л и р ск и х ме с та у који ма је сведок Са ва де та љ но оп и сао д и ја ло г е са сво јим оцем Не ма њом, по себ но у тре ну ци ма опра шта ња пред оче ву смрт. КО РИ Ш Ћ Е ЊЕ СТ У Д И ТО ВЕ БЕ СЕ Д Е За п и са ње овог де ла Све т и Са ва је п ре у зи мао ма т е ри ја л из од ре ђе н и х рукоп ис а ко ји с у п р о у ч а в а н и. То с у п р в е н с т в е но Не м а њи н а и С а в и н а Осн и вач ка х иланда рска п овеља из го ди не [видети: Све ти Са ва 1986: 31 33] и Дру га хи лан дар ска повеља жупана Стефана, потоњег краља Прво - вен ча ног, из го ди не, чи ји се ори ги нал чу ва у Хи лан да ру [Првовенчани 1988: 55 59]. 6 Сте фан је у ње ној арен ги (уво ду), а и да ље, из ло жио Не ма њин жи вот [Првовенчани 1988: 55 59]. 7 Осим ово га, у Ст у де нич ком ж и т и ју по стоји и не ко ли ко де та ља из Хи лан дар ског ж и т и ја [Свети Са ва 1986: 43 48]. 8 По ме н у т и и звори су нау чно обрађив ан и. Оси м помен ут и х, по с т о ји још једа н и з вор који је посл уж ио С ави да конс т руише з ав ршет а к св ог ж и т и ја. У ру ко п и су I X H 8 [Š 10] то су ли сто ви 115б 117а. Из вор за ово Са ви но ме сто про на шли смо у Ка т и хе т ск и м п роп оведима монасима, св е т ог оца и ис по в ед н и к а Те о до ра Ст у д и т а ( ), в е л и ког ви з а н т и ј- ског мо на х а и к њи жев н и к а ко ји је ж и в е о че т и ри в ек а п р е Св ет ог С ав е. Пре у зе ти текст је је дан део ње го ве 56. ка т и хе з е. Реч је о нај зна чај н и јем де л у Те о до ра Ст у д и т а ко је п р ед с т а в љ а ју по - у ке ње го вим мо на си ма по зна те као Ве ли ке ка ти хе зе (ко ји чи не три књиге) и Ма л е ка т и хе зе (ко је се са сто ји од 134 по у ке). 9 Те о до р о в о де ло би ло је в е о ма по зна т о и п р ед с т а в љ а ло је в е л и к и ау т о ри т е т у Ви з а н т и ји и в а н ње них гра ни ца. На ро чи то се ово од но си на Ма л е к а т и х е з е, ода кле је с т уде н и ч к и и г у ма н Св е т и С а в а у по т р е био 56. ка т ихез у, тј. јед ну бе се ду ко ју је Пр епо до б н и Те о дор г о в о рио мо на си ма т о ком Ва с к р ш њ ег по с т а. О в е поуке биле с у р а спор еђ ене з а ч ит а њ а т о ком ц р к в е не г о д и не п р ед ман стир ским брат ством и до ти чу се мно гих стра на и по себ но сти ма нас т и рског ж иво т а [ И щен ко 1979: 157]. По с т о ја ње у п у т с т ва бо г о сл у жбе н и х ус т ав а о ч ит ању поук а Теодор а С т уд и т а т о ком ч и т а в е ц р к в е не г о д и не, на ро ч и то у вре ме Ве л и ког по с та, ч и не ло г и ч н и м п ри су с т во ве л и ког бро ја г рч к и х ру ко п и са Ма ли х ка т и хе за [E h r ha rd 1938: 227]. 10 По ре дак рас по ре да 6 Упо ред на ме ста ова два де ла и Са ви ног Жи т и ја Све т о га Си ме о н а из дво јио је и из дао го ди не А. Со ло вјев [1925: 62 89]. О њи ма је пи са ла и Рад ми ла Ма рин ко вић [1979: ]. 7 А р е н г а и з р а ж а в а ко ји је д у хов н и и и д е о л о ш к и м о т и в п и с ц а, о б ја ш њ а в а гд е је м е с т о вла да ра Не ма ње и мо на ха Си ме о на у исто ри ји и Бо жи јем до мо стро ју спа се ња све та. 8 То су Сло ва 1-3 Хи л а н д а р с ко г т и п и к а. 9 О по сто ја њу ова два збор ни ка по у ка и ова квом њи хо вом са ста ву го во ри се већ у жити ју Те о до ра Сту ди та ко је је на пи са но дру гом по ло ви ном 9. ве ка [Ищен ко 1979: 157]. 10 У Ти пи ку Св. Спа са у Ме си ни, ко ји при па да сту дит ској тра ди ци ји (а ње го во са ста вљањ е је п р е ц и з н о д а т о в а н о у г о д и н у), п и ш е д а с е т о ко м В е л и ке ч е т р д е с е т н и ц е ч и т а ј у Те о д о р о в е К а т и хе з е [ Ви д е т и: A r r a n z 1969: 202].

4 454 ови х по у к а у ра зн и м ру ко п и си ма мо же би т и ра з л и ч и т. И па к п р е о в ла дава онај који је дат у основ ним по да ци ма у пред го во ру Pa t ro lo g ia Gra e c a [Prole go me na 1903: 21 46], а ко ји у се бе укљу чу ју 134 по у ке, чи ји је са став ја сно од р е ђен. 11 Св е по у ке Те о до ра Ст у д и т а би ле су и з р е че не од с т ра не ау т о ра Пр е - по добног Теодо ра или про чи та не у од ре ђе не да не пред монасима, мада зборник Ма л и х ка т и хе з а ни је био фор ми ран као це ли на од стра не овог оца. То је м и ш љ е њ е Ема н у и ла О в р е ја ( Em m a nuel Au v r ay) [1891: LV I L V I I I ], ко ји је Ма ле кат ихезе п рир ед ио з а и здав ањ е к рајем 19. век а. Учен и к који и х је п риред ио (и л и мож да д руг и комп илат ор) је, на поче тк у св аке поуке, ука зао на дан у ко ји по у ку тре ба чи та ти, по том је сва ку од по у ка на словио ре чи ма узе тим из ње ног тек ста [A u v r ay 1891: LV I L V I I I ]. По с т о ји м и ш ље ње да је Пре по доб н и Те одор Ма ле ка т и хе зе на п и са о у по след њем пе ри о ду сво га жи во та, у вре ме го ди не [Vorst, 1914: 31 51]. Де ло ве по ме н у т е к а т и хе зе које је Све т и С а в а ко ри с т ио з а з а в р ше т а к Жи т и ја Све т ог Си м е о н а о б ра д и л и смо т а ко ш т о смо на п ра ви л и у по р е - ђе ње Авер ки је вог пре пи са Са ви ног де ла (IX H 8 [S 10]) са не ко ли ко најс т а ри ји х јел и н ск и х и словенск и х п реп иса беседе Теодора Ст уд ит а о којој је реч. 12 То с у јел и нск и рукоп иси: A mb r o si a nu s g r. C 02 sup. (да ти ран у крај 9. ве ка), Pa ri si nus gr (по че так 10. ве ка), Ot to bo ni a nus gr. 251 (поче т а к 10. ве ка), A m bro si a nu s g r. Е 101 sup. (12. век) и сло вен ски: Хи лан дар ([Т 167, Sa 231] дру га че твр ти на 13. ве ка), Де ча ни 87 (13. на 14. век), 14 ХА ЗУ IV d 4 (13. на 14. век). 15 Реч је о ка т и хе зи бр. 56 ко ја је би ла ч и т а на у Пр ву не де љу Ва ск р ш њег п о с т а : 16 Τῇ Κυριακῆˌ τῆς А ἑβδομάδος [Θεοδώρου Στουδίτου 1984: 153]; 11 Из тек ста жи ти ја Те о до ра Сту ди та, као и из по ре ђе ња, ја сно је да су Ма л е к а т и х е з е ва жни је де ло [L e r oy 1957: 74]. 12 По ре ђе ње сло вен ск и х са г рч к и м т ек с т о ви ма бе се да Те о до ра Ст уд ит а пок азује да су пре во ди ра ђе ни не за ви сно је дан од дру гог, на те ме љу ра зних грч ких списа и од стране различит и х п ре во д и ла ца. Уоп ш те за оба п ре во да по у ка на ла зи мо као п р во лек си ч ка ра з м и мо и ла же ња, ко ја од го ва ра ју раз ли ка ма ме ђу са мим грч ким ли ста ма (ка та ло зи ма), и као дру го, раз ми мо и лаже ња ко ја се об ја ш ња ва ју ра дом ра з л и ч и т и х п ре во д и ла ца на ста л и х услед не п ра ви л ног ч и та ња и л и ра з у ме в а њ а г рч к и х р е ч и, а ко је у п р е в о д и ма р е з ул т и ра ра з л и ч и т и м зна че њи ма од р е ђе не ре чи, или ко ри шће њем раз ли чи тих сло вен ских ре чи за јед ну грч ку реч [Ищен ко 1979: 170]. 13 У п р в о м х и л а н д а р с к о м к а т а л о г у С а в е Х и л а н д а р ц а ( у к о ј е м с у к њ иг е о п ис ан е S о з н а к а м а) ов ај ру ко п и с н и је е в и де нт ир а н [C h il a nd ar e c 1896]. У ње го вом дру гом ка та ло гу он но си озна ку Sa 231, али, на жа лост, овај ка та лог ни је штам пан. 14 У ка та ло гу, под Де ча ни 87 сто ји на слов: ТЕ О ДОР СТУ ДИТ, крај XI II по че так XIV ве ка. У овом де чан ском ру ко пи су, ре дак ци ја пра во пи са је срп ска и с ма лим од сту пањи ма има пра во пи сна обе леж ја ра шке нор ми ра не шко ле [Синдик 2011: 349]. 15 Те о дор Сту дит се у овом ру ко пи су не по ми ње, али све не пот пи са не по у ке при па дају ње му. Пре вод по у ка у ње му на сло вен ски исти је као и у Хи лан дар ском. Овај ру ко пис, ч и с т е с р п с ке р е ц е н з и је, у Мо ш и но в ом к а т а ло г у с е н а з и в а По с н и т р и о д и под бр. 149 [Mošin 1955: ]. Го то во све по у ке има ју нат пис о да ну у ко ји се има ју чи та ти. То је, по све му с у д е ћ и, и з б о р и з с п и с а Ма л и х к а т и х е з а ти па Хи лан дар 387, ко ји у се бе укљу чу је са мо поу ке ко је с у н а з н а ч е н е з а ч и т а њ е у п ер иод у од Нед е љ е м и т а р а и ф а р и с е ј а д о Пе т е н е д е љ е по ста, чи ме се об ја шња ва тач но уво ђе ње ових по у ка у По сни три од. Ве ћи на грч ких ру ко - пи са са Ма л и м к а т и х е з а м а на Ве ли ки пост са др жи зна чај но ма њи број по у ка не го овај из Вер ко ви ће ве збир ке [Ищен ко 1979: 167]. 16 По с т о је о з б и љ н и з а к љу ч ц и д а с у н а т п и с и о д а н у у ко ји с у ч и т а н е С т у д и т о в е п о у ке има ли већ ори ги нал ни збор ни ци Ма л и х к а т и х е з а, и да су они са ста вље ни из ме ђу 826. и

5 455 Вь нед(ѣлю) а нед(ѣлѥ) [Хиландар 387, лист 220v], В(ь) нед(ѣлю) а пос(та) [Дечани 87, лист 40; ви ди: ХА ЗУ IV d 4, лист 56v]. Помен ут а к ат ихез а бр. 56, у нај с т а ри ји м је л и н ск и м ру ко п и си ма, и ма на с лов: Κατ ή χ ησ ι ς Νς Τῇ Κυριακῆˌ τῆς А ἑβδομάδος Περί τοῦ μὴ ὑπὲρ δύναμιν ἐκτείνεσθαι ἡμᾶς ἐν τοῖς κατὰ Θεὸν σπουδάσμασι 17 καὶ τοῦ διατρέφειν τὴν ψυχὴν ἐν τοῖς πνευματικοῖς θεωρήμασιν. [Θεοδώρου Στουδίτου, 1984: 153] 18 ( К ат ихез а 56 У не де љу пр ве сед ми це. О то ме да се не упу шта мо у под ви ге по Бо гу ко ји су из над на ших мо ћи и да [треба да] хра ни мо ду шу ду хов ним с о з е р ца њи ма ). 19 У јед ном ру ко пи су из 12. ве ка (A m bro si a nu s g r. Е 101 sup.) 20 ова кати хе за има дру ги на слов: Τῇ Παρασκευήˌ τής Α ἑβδομάδος Κατήχησις Ε ( У пе т а к п р в е не де љ е: К а т и хе з а пе т а ). У ов ом ру ко п и с у к а т и хе з а је до би ла ред ни број пет (Κατήχησις Ε ) и чи та ла се у пе так пр ве не де ље по с т а, ш т о је еви ден т но и з на с ло в а. На по че т к у с ле де ће к а т и хе з е, ко ја је обе ле же на бро јем шест (Κατήχησις S ), пи ше да се чи та у Не де љу пра восла вља. 21 Овај ру ко пис пред ста вља из у зе так. За на ш у т е м у, од ве л и ког зна ча ја је сло вен ск и ру ко п ис Х и ла ндар 387 из при бли жно го ди не. Он је ва жан јер је, хро но ло шки, нај бли жи б о ра в к у Све т о г а Са ве у Х ила ндару и Ст уден иц и. Јуж нос ловенск и сп иси по у ка Те о до ра Сту ди та сре ћу се рет ко и мо гу ће је по ме ну ти са мо не ко лико ру ко п и са ју ж но сло вен ског по ре к ла, а ко ји у се би са д р же са бра не Ма ле ка т и хе зе [Ищен ко 1979: 166]. Ру ко пис Хи лан дар 387 по знат је као Поу че н и је Те о до ра Ст у д и т а, п и с а н је ус т а в ом д ру г е че т в р т и не 13. в е к а, 22 срп ске ре дак ци је, ра шког пра во пи са [Богдановић 1978: 152]. У ње му се по ја в љу је и је да н спе ц и фи ча н с рп ск и под д и ја лек т 23 ко ји је у ру ко п и си ма 842. го ди не. Вр ло је ве ро ват но да су убр зо на кон смр ти Те о до ра Сту ди та све ње го ве по у ке, од ко ји х с у н е ке в е ћ и м а л е н а т п и с е о д а н у у ко ји с у ч и т а н е, б и л е к л а с и ф и ко в а н е, о з н а ч е н е р е ч и м а у з е т и м и з с а м и х п о у к а, и о б је д и њ е н е у јед н у к њи г у м а л и х п о у к а и т р и к њи г е в е л и - к и х по ук а. О в ај пос а о је у р ад ио с амо јед а н чов е к, Н а вк р ат ије ( у чен и к, п ријат е љ и н ас ледн и к Те о до ра Сту ди та) или Ни ко лај Сту дит [Ищен ко 1979: ]. 17 У рукопису Ambrosianus gr. C 02 sup. (Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Milano), лист 47, који је с краја 9. века, ова реч је другачије написана. Стоји σπουδάσμασιν. Ову различитост, као и остале разлике у писању појединих речи у старим јелинским рукописима које користимо, приметио је др Коста Симић, на чему му се захваљујемо.). 18 Ова ко је у ру ко пи си ма с по чет ка 10. ве ка: Pa r i si nu s g r. 1018, лист 136v и O t t ob on ianu s gr. 251, лист 37v. У р у ко п и с у Am bro si a nus gr. C 02 sup., лист 47, ко ји се да ти ра у крај 9. ве ка, ис пред овог за гла вља ома шком је ука за но да је ка ти хе за из го во ре на у не де љу дру ге седм и ц е ( В е л и ке ч е т р д е с е т н и ц е) : Τῇ Κυριακῇ τῆς B ἑβδομάδος (лист 47). 19 У п р е в о д у н а л а т и н с к и и с п р ед ов о г н а с л о в а и м а д о д а т а к : Не д е љ а н ај в а ж н и ји д а н у сед ми ци!, те на слов гла си: S e r m o LV I : D o m i n i c a p r i m a e h e b d o m a d i s. Ne s u p r a vi res in d i v i n i s s t u d i i s n i t a mu r, a c s pi r i t a l i b u s a n i mu m s p e c t a c u l i s p a s c a mu s. И з и з д а њ а : B. T h e o d o r i S t u d i t a e, Ab b a t i s & C o n fe s s o r i s, S e rm on e s c at e ch et ic i, 833b 89 4h ; M ax im a Bibl iothec a Vet er u m Pat r u m, Et A nt iq uor u m S c r ipt or u m E cclesias t ic or u m, T. X I V, Lu g d u n i: 1677 О в ај текст је ушао у Pa t r o l o g i a G r a e c a, том 99 (584c 585а) али са мо у пре во ду на ла тин ски (нас за ни ма са мо део: S e r m o n e s c a t e c h e t i c i, 839f 839g [The o do ri Stu di tae 1677: 839]). 20 Ру ко пис се чу ва у Ми ла ну: A m b r o si a nu s g r. Е 101 sup., лист A m b r o si a nu s g r. Е 101 sup., лист То је н ај с т а ри ји с рп ск и ру ко п ис п и с а н н а х а р т и ји (б он би ц и н а). Ис т и је с а фи ло ло ш ке стра не ана ли зи ран у пот пу но сти [Штављанин-Ђор ђе вић 1985: ]. 23 Ре ч је о е л ем е нт у с р пс ко г јез ик а п р из р е н с ко -ј у ж н о мо р а в с ко г п од д и ја л е к т а. Н а з и в а се ова ко због под руч ја на ко ме је да нас при су тан. У 12. ве ку, при ме ри са ре флек сом лу по с то је

6 и 13. ве ка од ли ка пи са ра ко ји су по ре клом из ра шког, зет ског и хумског под ру ч ја. 24 Те о до р о в а бе се да, у ру ко п и су Х и ла н дар 387, по ч и ње ова ко (л и с т о ви: 220v 221): Вь нед(ѣлю) а нед(ѣлѥ) 25 ( У не де љу, п р в е не де љ е [ Ва ск рш њ ег поста]) Ѡ прѣсиль не протезати се намь къ б(ог)оу поспѣшьствомь и како питати д(оу)шоу д(оу)ховьними зрянми ( Да се не при си ља ва мо и не на пре же мо у под ви зи ма к а Б о г у 26 и ка ко да на па ја мо ду шу ду хов ним со зер ца њи ма ). Н а с з а н и м а јед но ме с т о међу пос ледњи м п ас усим а С авиног дел а. З а в р ше т а к Жи т и ја с а с т оји с е од по у к а ко ји м а п и с а ц, у к р а т ко, и з л а же д у хов не о сно в е по с т о ја њ а с т у де н и ч ког ма на с т и ра [ Ра к и ћеви ћ, 2015: 15]. Св е т и С а в а је, п р е т ход но, на п ра вио п р е ла з који м спаја оп ис Не ма њи ног жи во та и по у ке сту де нич ком брат ству које ће усле ди ти:... Да ми и они [који су] по сле нас до свр шет ка ово га вре ме на (све та) [бл а г од а р е ћ и] д р а г о це н и м мо л и т в а м а н а ше г а оц а и к т ит ор а п азимо н а оно што се го во ри, и ми пра те ћи [то] да ра ди мо све што je м и ло Б о г у, гле да ју ћи (угле да ју ћи се) на под ви ге и на чин жи во та ово га на ше га пре - бла же ног оца По т ом с ле де нај леп ше по уке брат и ји о со з е р ц а в а њу рај с к и х ле п о т а. Ове по у ке су коп ча Не м ањин ог ж ит ија и Ст у де н ич ког т и п и ка, њи ма, за п ра во, Ти п ик и по чи ње. У увод ном де лу Ст у де н ичког т ип ика, у скло пу Не ма њи ног ж и т и ја, у гла ви 43, з а по в е ђе но је да с е т и п и к р е дов но ч и т а у С т у де н и ц и: З а по в е д а м в а м д а ов ај т ип и к ч ит ат е... [С в е т и С ав а : 129]. А да је то и ч и ње но, по т вр ђу је за п ис х и ла н дар ског мо на ха А ве р к и ја и з г о д и не, ко ји је, по с ле п р е п и с а ног Ти п и к а, з а п и с а о:... За по в е д и све т и [Сава] да се п ро ч и та на по че т к у сва ког ме се ца Дак ле, поуке Све - то га Са ве, ко ји ма ће мо се ба ви ти у овом ра ду, ре дов но су би ле чи та не у Ст у де н и ц и. Ме сто на ко је по себ но обра ћа мо па жњу је сам пре лаз Нем ањин о г ж и т и ја на по у ке с т у де н и ч к и м мо на си ма. Најп р е ће мо и з не т и т ра д и ц и- о на л на ра ш ч и т а в а њ а ов ог ме с т а, по чев ш и од 19. в е к а, а з а т и м ће мо ис т о ме с т о у по р е д и т и с а С т уд ит ов и м п р едл ош ком који је кор ис т ио С в ет и С а в а. у В ук ан о в о м и Ми р ос л ав љ ев о м јев а нђ ељу. У 13. ве ку, по ја вљу ју се у де се так спо ме ни ка ко ји су пи са ни у тра ди ци ји ра шке шко ле [Штављанин-Ђор ђе вић 1985: ; Шта вља нин-ђорђе вић 1990: ]. 24 О в о је р уко п и с ко ји с а д р ж и н ај в е ћ и б р ој п о у к а Ма л и х к а т и х е з а, п р е в е д е н и х код Слов ен а и и м а в ел ик у в аж но с т з а и зуч ав ањ е к ар а кт ерис т ик а с лов е нског п р ев од а помен ут и х де ла [Ищен ко 1979: 166]. 25 С к р а ћ е но с т о ји ов а ко:.вь н е. а. н е7-. У де чан ском сто ји:,,в(ь) нед(ѣлю) а пос(та). пооучениѥ Ѳеѡдора стоуд(и)та (У пр ву не де љу по ста. По у ке Те о до ра Сту ди та). Де ча ни 87, лист 40. У руко пи су ХА ЗУ IV d 4, лист 56v сто ји В(ь) нед(ѣлю) а пос(та). 26 Да се не на пре же мо (уси љу је мо) Бо гу ви ше не го што су на ше мо гућ но сти. 27 Жи т и је С в е т о г С и м е о н а (IX H 8 [Š 10]), ли сто ви 115б 116а. Ов де се слу жи мо радном вер зи јом пре во да Вик то ра Са ви ћа. 28 П и с а н о п р и и г у м а н у к и р Те о ф и л у у г о р њ ој с т у д е н и ч кој и с п о с н и ц и [Студенички т и п и к, Ца р о с т а в н и к..., 1994: 133].

7 ИСТО РИ ЈАТ РА Ш Ч И ТА ВА ЊЕ ЗА ВР Ш ЕТ К А Ж И Т И ЈА СВЕ ТОГ СИ М Е О Н А 457 Сле д и и з л а г а њ е не ко л и ко р е че н и ц а А в е р к и је в ог п р еп ис а С авиног де л а ( ру ко п ис: I X H 8 [Š 10], ли сто ви 115б 116а), раш чи та но од стра не не ко л и ко ис т ра ж и в а ча. Нај ста ри је, на ма по зна то, рашчитавање овог места потиче из средине 19. ве ка. На ла зи се у из да њу Па вла Јо си фа Ша фа ри ка по све ће ном древној п исменос т и Јуж н и х Словена [Šafařík 1851]. О в ај збор н и к, ко ји са д р ж и не ко л и ц и н у с т а ри х т ек с т о в а, Ша фа ри к је и з да о, и з а ис т о п р ед г о в ор нап и с а о, у Пра г у г о д и не. И з њ е г а на в о д и мо не ке од з а в р ш н и х де ло в а т ек с т а: (...) н послѣдствоующе намь створити вса оугодна богови, вьзирающе на подвигы и житїа сего прѣблаженнаго ѡтьца нашего, вь нихьже есть сладость и веселїе, поминающе бога, веселеще се на боѕѣ. оубо оумь нашь да боудеть на небесѣхь вь видѣни, на красотахь раискыхь, (...) [Šafařík, 1851: 14, ре до ви 19 23] * * * Пот ом сле д и ра ш ч и т а в а ње д р Вла д и м и ра Ћо р о ви ћ а и з г од ине, ко ји je, у еди ци ји Де л а с т а р и х с рп с к и х п и са ц а, к њи га I, са брао и раш читао сва де ла Све тог Са ве. Ови Спи си Све тог Са ве су бри ж љи в о ра ш ч и- т а н и и ко мен т а ри с а н и, 29 а л и н и су п ри ла г о ђе н и (т ј. п р е в о ђе н и) на г о в ор - ни срп ски је зик. Део ко ји нас за ни ма, у по ме ну том из да њу, сто ји ова ко: (...) и послѣд(ь)ствѹюще наíмь твоíрити всаï оу годна б(ого)ви, вôзиíрающе на поíдвигы и жиíтїа се Íго прѣбл(а)жеíннаго wõ(ть)ца наíшего, вô hниíх(ь) же ес(ть) слаíдость и вес(е)лїе, поминающе б(ог)а, вес(е)леще с(е) на б(о)ѕѣ. ОуØбо оумь наíшь да боудет на н(е)б(е)сѣхь,вô виíдѣни, на красоíтах(ь) раíискых(ь), (...) [Свети Са ва, 1928: 174, ред 10 15]. * * * Жи т и је Све т ог Си м е о н а од Све тог Са ве пр ви је на го вор ни срп ски је зик пре вео Дра гу тин Ко стић го ди не. Ни је га та да штам пао, већ је де ло и з да т о м но г о к а сн и је [Св е т и С ав а 1997]. Гор е нав ођено мес т о гласи ов а ко:... и по с ле д у ју ћ и на м т в о р е св е у г од но Б о г у, в а зи ра ју ћ и на под ви г е и ж и т и је ов о г а п р е бла же но г а оца на ше г а, а у њи ма је с ла до с т и в е с е љ е, по м и њу ћ и Б о г а, в е с е ле ћ и с е о Б о г у. Ум, да к ле, на ш да бу де на не б е си ма у ви ђе њу, на кра со та ма рај ским... [Свети Са ва 1997: 25]. * * * По т ом с ле д и ра д М и л и в о ја Б а ш и ћ а и з дат у Б е о г ра д у г о д и не. Из ове књи ге (Ст а ре с рп с ке б и о гра ф и је) на в о д и мо:... и слу ша ју ћи да чи ни мо све оно што je Б о г у у г од но, гле да ју ћ и на под ви ге и жи вот ово га све бла же ног оца на шег, у ко ји ма je сладост и весеље, по м и њу ћ и Б о г а, в е с е ле ћ и с е Б о г ом. 29 У пред го во ру ове књи ге [Ћоровић, 1928: I L X I I I ].

8 458 Да к ле, на ш у м да буде на небеси ма у гледању, на к расот ама рајск и м... [Свети Са ва, 1924: 25]. * * * Из пре во да Спи са Све то га Са ве од Ла за ра Мир ко ви ћа из год и не, на в о д и мо од г о в а ра ју ће ме с т о:... и по сле ду ју ћи да чи ни мо све што је угод но Бо гу, гле да ју ћи на подви ге и жи вот ово га пре бла же но га оца на ше га, у ко ји ма је сла дост и ве се ље, по м и њу ћ и Бо га, ве се ле ћ и се у Бо г у. Ум на ш, да к ле, не ка бу де на не бе си ма у гле да њу на рај ске кра со те... [Свети Са ва, 1939: 135] * * * Д им ит р ије Б огд анов и ћ је р ед иг ов а о п р ев од Л аз ар а М и рков ић а и до не о де л и м и ч но но ву је зи ч к у в е р зи ју, ко ја је ( у ок ви ру Са бра н и х сп и са Св е т о г а С а в е) и з да т а у Б е о г ра д у г о д и не. По м и њ а но ме с т о и з гле да ов а ко:... и по сле ду ју ћи да чи ни мо све што је угод но Бо гу, гле да ју ћи на подвиг е и ж ив љ ењ е ов о г а п р е бла же но г а оца на ше г а, у којима је с ладо с т и ве се ље, по ми њу ћи Бо га, ве се ле ћи се у Бо гу. Ум наш, да кле, не ка бу де на не бе си ма у гле да њу на кра со те рај ске... [Свети Са ва 1986: 118]. * * * Том ис ла в Јо в а но ви ћ је, у ок ви ру ч и т а в ог Ца ро с т ав н и ка м а н а с т и ра Сту де ни це, раш чи тао и до нео свој пре вод Житија светог Симеона. Њего во де ло из да то је у Бе о гра ду го ди не: (...) и послѣд[ь]ствѹюще намь творити вса оу годна б(ого)ви. вôзирающе на подвигы и жи тїа сего прѣбл(а)женнаго w(ть)ца нашего, вôhних(ь) же ес(ть) сладость и вес(е)лїе, поминающе б(ог)а, вес(е)леще с(е) на б(о)ѕѣ. ОУбо оумь нашь да бо у дет. на н(е)б(е)сѣхь,вô видѣни. на красотах(ь) раискых[ь]. (...) [Свети Са ва, 1994: ].... и по сле ду ју ћи да чи ни мо све што је угод но Бо гу, гле да ју ћи на подви г е и ж и в љ е њ е овог пре бла же ног оца на шег, у ко ји ма је сла дост и весе ље, по ми њу ћи Бо га, ве се ле ћи се у Бо гу. Ум наш, да кле, не ка бу де на не бе си ма у гле да њу на кра со те рај ске... [Свети Са ва, 1994: ]. ПО РЕ ЂЕ ЊЕ СА И З ВО РОМ За јед н и ч ко з а св а ра ш ч и т а в а њ а ов ог ме с т а је с т е т о да с е р е че н и ца (...) поминающе б(ог)а в(е)селеще с(е) (... по ми њу ћи Бо га, ве се ле ћи се ) за вр - ша в а р е ч и ма на б(о)ѕѣ ( у Бо гу ). Да кле: (...) поминаще б(ог)а в(е)селеще с(е) на б(о)ѕѣ. (...по ми њу ћи Бо га, ве се ле ћи се у Бо гу. ). Ова ко су по ме ну ти део тек ста (ру ко пис: IX H 8 [Š 10], ли сто ви 115б 116а) ра ш ч и т ал и Пав ле Јосиф Шафари к (1851. г о д и не), Вла д и м и р Ћо ро ви ћ

9 459 (1928. г о д и не), Д ра г у т и н Кос т и ћ (1921. г о д и не), 30 М и л и во је Б а ш и ћ (1924. г о д и не), 31 Ла з ар М и р ко ви ћ (1939. г о д и не), Д и м и т ри је Б ог да но ви ћ (1986. го ди не) и То ми слав Јо ва но вић (1994. го ди не). За јед нич ко сви ма је то да се тач ка на ла зи иза ре чи на б(о)ѕѣ ( у Бо гу ). 32 По с ле з а в р ше т к а ов е р е че н и це по ч и њу по у ке Св е т ог С а в е с т у де н и ча н и- ма: ОУбо оумь нашь да бо у детì. на н(е)б(е)сѣхь,вô видѣни. (...) [Свети Са ва, 1994: ] ( Ум наш, за то, [треба] да бу де у ви ђе њи ма не бе ског... ) Сви по ме н у т и ау т о ри ов а ко ра ш ч и т а в а ју ов о ме с т о иа ко А в е р к и јев пре пис (IX H 8 [Š 10], ли сто ви 115б 116а) не ма тач ку по сле ре чи на б(о)ѕѣ. Та мо сто ји: (...) сладость и в(е)селїе. поминающе б(ог)а в(е)селеще с(е) на б(о)ѕѣ оубо оумь нашь да бо у детì, на н(е)б(е)сѣхь въ видѣни. Иа ко не ма тач ке по сле ре чи на б(о)ѕѣ, по м и њ а н и ис т ра ж и в а ч и су ра су д и л и да је т р е ба с т а ви т и п ри раш чи та ва њу. Је дан ка сни ји пре пис иде у при лог овом ста ву. То је Студе н ич к и з бор н и к из и , 33 го ди не. Он ка же: (...) и послѣд[ь]ствѹющим[ь] намъ творити всѧ оу годна б(о)гови, в(ъ)зирающе на подвиги и житїѧ се го пребл(а)женнаг[о] о(ть)ца нашегѡ, въ них[ь] же есть сладость и веселїе, поминающе б(о)га, веселяеще сѧ ѡ б(о)зѣ: оубѡ оумъ нашъ да бѹдет[ь] на н(е)б(е)сѣх[ь] въ видѣнїи, на красотах[ь] раискых[ь], (...) [Студенички збор ник R. 4186, лист 8б]. Ов де, на де ли кат ном ме сту ѡ б(о)зѣ: по сто је две тач ке. Ме ђу т и м, си т у а ц и ја је д ру г а ч и ја у с ло в ен ском и је л и н ском и з в о ру. Сло венск и ру ко п ис ко ји је, х р о но ло ш к и, нај бл и ж и б о ра в к у Све т о г а Са ве у Х и ла н да ру и Ст у де н и ц и је ру ко п ис По у ка Те о до ра Ст у д и т а из дру ге че твр ти не 13. ве ка. У ње му се ка же: 34 (...) и^зьрѣнь 35 ми д(оу)ховьными да питаѥмь д(оу)шоу. не яко же по мироу в немь же ѥсть со уѥтьство сьмѣщениѥ. немощь. и го ресть нь вь нихь же есть 36 сладость и ве селиѥ. поменоухь^б(ог)а р[е]че и вьзьвеселих[ь] се. 37 На б(о)зѣ оумь нашь оубо. на неб(е)снихь видѣнехь. (...) [Хиландар 387, 222]. На го вор ном срп ском је зи ку:... и со зер ца њи ма ду хов ним да хра ни мо ду шу; не као у све ту, у којем је су је т а, см у т њ а, с ла б о с т и г ор ч и на, в ећ је у њи ма (с о з е р ца в а њи ма д у хов н и м) с л а д о с т и в е с ељ е. С ет и х с е Б ог а, р еч е (п с а лмоп е в а ц), и об ра до вах се (Пс. 76, 4). За то, ум наш [треба] да бу де ка Бо гу [управљен] ( Б о г ом о б у з е т, у б о г о м и с л и ју), к а ви ђ е њи ма (с о з е р ц а њи ма) не б е ског... [Хиландар 387, 222]. 30 Он пре во ди:... по ми њу ћи Бо га, ве се ле ћи се о Бо гу. 31 Пре во ди:... по ми њу ћи Бо га, ве се ле ћи се Бо гом. 32 Или о Бо гу. код Дра гу ти на Ко сти ћа или се Бо гом. код Ми ли во ја Ба ши ћа. 33 На ла зи се у За гре бу, у На ци о нал ној и све у чи ли шној књи жни ци. 34 Иста си ту а ци ја је и у ру ко пи си ма Де ча ни 87, лист 41 и ХА ЗУ IV d 4, лист Сло во под се ћа на де се те рич но и без та ча ка. 36 И ако је н ап ис ано есть, у мес т о к њиже вног ѥсть, т о т р е б а по см а т р а т и к а о с т а ри ји н а ч и н о б е л е ж а в а њ а и н и ц и ја л н е г р у п е је. У д е ч а н с ком р у ко п и с у с т о ји ѥс(ть) [Дечани 87, лист 41]. Та ко је и у ру ко пи су ХА ЗУ IV d 4, лист До слов це се пре но си пр ва по ло ви на псал ма : Се тих се Бо га, и об ра до вах се; раз ми - шљах, и ома ло ду ши се дух мој (Пс. 76, 4).

10 460 Да к ле, по сле па ра фра зи ра не п р ве по ло ви не 76. пса л ма: поменоухь б(ог)а р[е]че и вьзьвеселих[ь] се. ( Се тих се Бо га, ре че, и об ра до вах се ) (Пс. 76, 4), до ла зи тач ка и к рај је речен ице. Потом поч ињу Ст уд итове поуке монасима: На б(о)зѣ оумь нашь оу бо. на неб(е)снихь видѣнехь. (...) (За то, ум наш [треба] да бу де к а Б о г у [ у п ра в љ ен] / Б о г ом о б у з е т, у б о г о м и с л и ју/, к а ви ђе њи ма /с о з е р ца њи ма / не б е ског... ). И у н ај с т а ри ји м је л и н ск и м ру ко п и си м а с е ко ри ш ћен и де о пс а лм а з а в р ша в а т ач ком:... «Έμνήσθην τοῦ Θεοῦ, φησί, καὶ εὐφράνθην 38» (Ψαλμ. ος 3). [Θεοδώρου Στουδίτου, 1984: 153] 39 (... Се тих се Бо га, и об ра до вах се [Пс. 76, 4] ). По сле ово га по чи њу по у ке мо на си ма: Επὶ Θεὸν οὖν ὁ νοῦς ἡμῶν, ἐπὶ τὰ οὐράνια θεάματα... [Θεοδώρου Στουδίτου, 1984: 153] 40 ( Да кле, ум наш тре ба да је об у зет Бо гом, не бе ским со зер ца њи ма... ). Р у ко п ис б ес е де Пр е по до б ног Теодор а С т уд ит а био је у з о р С в ет ом С а ви з а з а в р ше т а к Жи т и ја Све т о га Си ме о н а. Због те чи ње ни це по мен у т и п ри ме ри и з је л и н ск и х и с ло в ен ск и х п р е п и с а т е б е с е де на в о де на с на д ру г а ч и је ра шч ит ав ањ е од оног а ш т о је би ло уо би ча је но. У За к љу ч к у ће мо да ти пет мо гу ћих на чи на ко ји су мо гли да до ве ду до то га да ово ме с т о у А в е р к и је в ом п р е п и с у с т у де н и ч ког Жи т и ја Св е т о г а Си м е о н а оста не до не кле нејасно. ЗА КЉУ ЧАК: ПЕТ МО ГУЋ НО СТИ ЗБОГ КО ЈИХ НЕ МА ТАЧ КЕ И З М Е ЂУ РЕ Ч Е Н И Ц А Авер ки јев пре пис (IX H 8 [Š 10], ли сто ви 115б 116а) не ма тач ку по сле р е ч и на б(о)ѕѣ. Та мо сто ји: (...) сладость и в(е)селїе. поминающе б(ог)а в(е)селеще с(е) на б(о)ѕѣ оубо оумь нашь да бо у детì. на н(е)б(е)сѣхь въ видѣни. (...). Због че га се де си ло да је тач ка ис пу ште на и ка ко раш чи та ти то ме сто? Пр ва мо гућ ност: На б(о)ѕѣ је з а в р ше т а к р е че н и це Као што смо из не ли, по чев од Шафари ка па на да ље, у тра ди ци о налном р а ш ч и т ав а њу ов ог ме с т а, п р е у з е т и де о Пс а л м а 76, 4 до п у њу је с е ре ч и ма на б(о)ѕѣ (Ру ко пис IX H 8 (Š 10), лист 116а), по сле ко јих се ста вља т ач к а. Та ко з а в р ше на р е че н и ца гла си ов а ко:... и м и п ра т е ћ и [т о] да ради мо све што је ми ло Бо гу, гле да ју ћи (угле да ју ћи се) на под ви ге и на чин ж и в о т а ов о г а н аш е г а п р еб л ажено г оц а, у којим а с у н ас л ад а и в ес ељ е (ра дост), по ми њу ћи Бо га, ве се ле ћи се у Бо гу. Иа ко Авер ки јев пре пис на овом ме сту не ма тач ку (Ру ко пис IX H 8 (Š 10), лист 116а), Сту де нич ки збор ник (из и го ди не) по др жава ова кво раш чи та ва ње јер та мо, по сле ре чи ѡ б(о)зѣ: [Студенички збор ник, R. 418б, лист 8б], по сто је две тач ке. У по ме ну том збор ни ку сто ји ова ко: 38 У ру ко пи су Am bro si a nus gr. C 02 sup., лист 47v сто ји ηὐφράνθην. 39 Ис т о је у р у ко п и с и м а : Am bro si a nus gr. C 02 sup., лист 47v; Pa ri si nus gr. 1018, лист 137; Ot to bo ni a nus gr. 251, лист 37v; Am bro si a nus gr. Е 101 sup., лист Од г о в а р а р у ко п и с и м а : Am bro si a nus gr. C 02 sup., лист 47v; Pa ri si nus gr. 1018, л и с т о - ви v; Ot to bo ni a nus gr. 251, лист 37v; Am bro si a nus gr. Е 101 sup., лист. 121.

11 461 (...) и послѣд[ь]ствѹющим[ь] намъ творити всѧ оу годна б(о)гови, в(ъ)зирающе на подвиги и житїѧ се го пребл(а)женнаг[о] о(ть)ца нашегѡ, въ них[ь] же есть сладость и веселїе, поминающе б(о)га, веселяеще сѧ ѡ б(о)зѣ: оубѡ оумъ нашъ да бѹдет[ь] на н(е)б(е)сѣх[ь] въ видѣнїи, на красотах[ь] раискых[ь], (...) [Студенички збор ник, R. 418б, лист 8б]. Да кле, овај сачувани пример традиције преписивања из 18. века каже да на овом ме сту по сто ји тач ка по сле ре чи у Бо гу. Б о г о с лов ск и гле да но, ов о ра ш ч и т а в а њ е је ло г и ч но и п ри х в а тљи в о. Пр о м и ш љ а њ е з а в р ш н и х р е ч и на б(о)ѕѣ зву чи та ко као да је ре че но ѡ б(о)зѣ по сми слу: кроз Бо га. По сле тих ре чи сле де по у ке мо на си ма С т у де н и це: ОУбо оумь нашь да бо у детì. на н(е)б(е)сѣхь,вô видѣни. (...) [Свети Са ва, 1994: ] ( За то ум наш не ка бу де на не бе си ма да по сма тра... ). У ови м поук ама с е г ов ори о нап р ед ујућем с оз е рцав ању Ца рс т в а Б ож ијег ко је мо на си тре ба да оку ша ју у свом ум ном де ла њу. Ту се ка же: За то ум наш не ка бу де на не бе си ма да по сма тра рај ске ле по те, вечна боравишта, ан ђе о ско ве се ље, она мо шњи жи вот (на чин жи во та), где (и) ли ка ко ли су ду ше пра вед ни ка или гре шни ка. Ка ква ће би ти по ја ва (јав љ ањ е) в ел и ког (в ел ич а нс т в еног, с т р аш ног, моћног) Б ог а и С п асит ељ а на ше г а Ису с а Хри с т а, п р е ма п р о св е ћу ју ћој (п р о св е ће ној, по у ч ној) р е ч и: Не бе са ће уз тут ња ву про ћи, ужа ре на не бе ска те ла ће се рас па сти, зе мља и де ла што су на њој ће из го ре ти (2 Пе тр 3.10). За т и м, к ако ће т а мо св а к а д уша од г ов арајуће т ело добит и? К ак во л и [ће бити] оно збо ри ште (скуп, оку пља ње), од Ада ма до свр шет ка [века] мно штво љу ди? Ка кво [ће бити] Хри сто во стра шно и од сун ца мно го св е тл и је (б ле ш т а ви је, св е тл у ц а ви је) л и це? К а к а в л и [ ће мо] њ ег ов гл а с чу ти да ли за пра вед ни ке које при ма у Цар ство не бе ско или за гре шнике које ша ље (ба ца) у веч ну пат њу? Ово нам тре ба, љу бље на бра ћо мо ја, бри ну ти и по ми шља ти, у овом жи ве ти... (Ру ко пис IX H 8 (Š 10), лист 116а-116б). 41 Ово ме сто је ско ро до слов но пре но ше ње Ма ле ка ти хе зе бр. 56 Препо до б ног Те о до ра Ст у д и т а. 42 Да кле, као што се ви ди из на ве де них ре чи, 41 На сло вен ском, у раш чи та ва њу То ми сла ва Јо ва но ви ћа, ово ме сто из гле да ова ко: (...) 0YОУбо оумь нашь да бо у детì. на н(е)б(е)сѣхь въ видѣни. на красотах[ь] раискых[ь]. на ѡбитѣлех[ь] вѣчныих[ь]. на агг(е)льскых(ь) ликъствованїи. на ѡнамо житїи. гдѣ ли како ли со ут(ь) д(оу)ше праведных[ь]. или грѣшных[ь] како явліенїе. великаг(о) б(ог)а и сп(а)са наше го іс(оуса) х(рист)а. боудеть. о нем же просвѣще но му слово. н(е)б(е)са гласеще прѣидоуть. въздоуси съжегѡми раз[ь]дрѹшетì се. земля и яже сѹт(ь) на неи и дѣла сзжегѹтì се. Тоу же како хо щеть кажде д(оу)ша съвръ[с]тìно тѣло прїети. како во ли събор ище ѡно, ѡт[ь] адама до скончанїа. мнѡж[ь]ство чл(овѣ)чьскѡ. каково х(ри)с(то)во страшное, и паче сл(ьнь)ца?зар Ìное лице. каковì ли еговь глас(ь) слышимь. праведнымь ли прїемоуща въ ц(а)р(ь)ство н(е)б(е)сное. или грѣшникѡмь ѡт[ь]силаемомь вì вѣчноую моуку. Сїа намь п[о]добаеть любима бр атїе моа печаловати и помышляти. въ сихì жити (...) [Свети Са ва, 1994: ]. 42 У х и л а н д а р с к и м По у ч е н и ји м а Те о д о р а С т у д и т а г о р е н а в е д е н о м е с т о с т о ји ов а ко: (...) На б(о)зѣ оумь нашь оу бо. на неб(е)снихь видѣнехь. на кра сотахь раискихь. на ѡбнтѣлехь вѣчьныхь. на аньг(е)льскихь ликьствахь. на ѡнамо жити. гдѣ ли како ли со уть д(оу)ше н(ы)нѣ праведьныхь же и грѣшьныхь. како явлениѥ всачкаго (sic! [омашк а, тре ба: великаго]) б(ог)а и сп(а)са н(а)шего бѹдеть нс(оуса) х(рист)а. вь немь же посвещеномоу словоу боудеть. неб(е)са гласеще прѣидо уть. сьтихиѥ же ражьдизаѥмиѥ раздроушеть се. земла же и яже сѹ ть на нѣи и дѣла сьже го уть се.

12 462 з б ог св е г а ра н и је р е че ног (о Св е т ом Си ме о н у к т и т о ру и њ е г о в ом д у хов - ном на стро је њу), ум наш тре ба да је об у зет по сма тра њем (со зер ца њем) рајс к и х ле п о т а, к ра со т а и ве ч н и х бо ра в и ш т а. Тр е ба да бу де у по сма т ра њу ан ђе о ског ве се ља ко је се по ми ње.... Где (и)ли ка ко ли су ду ше пра вед ника или гре шни ка.... То гле да ње, о ко јем се го во ри, пред ста вља со зер цава ње бу д у ћег с т а њ а чо ве ча н с т ва. Од на шег од но са п рема буд ућем з ависи к в а л и т е т с а да ш њ ег мо на ш ког ж и в о т а. Хри сто ва по ја ва, ја вља ње, Дру ги до ла зак, ће би ти према просвећују ћој (п р осв ећеној, поу чној) р еч и : о нем же просвѣще но му сло во. Ов де се ко ри сти гла гол про све ти ти про све тли ти, оза ри ти, оба сја ти, ра све тлит и; о т к ри т и, по ка за т и т а ко да по у ч но ов де и ма са мо услов но зна че ње. 43 Ра д и с е о п р о св е ћу ју ћој, о т к ри в а лач кој... р е ч и. Не бе са ће уз тут ња ву про ћи. Ово ме сто из Све то га Пи сма (ви ди: 2 Пе тр 3. 10) је без бит них раз ли ка. А до ћи ће Дан Го спод њи као ло пов но ћу, у ко ји ће не бе са с ху ком про ћи, а сти хи је ће се ужа ре не рас па сти и зе мља и де ла што су на њој из го ре ће. (2 Пе тр 3. 10) 44 С о з е р ца в а с е о т оме к ако ће, з а најав љ ено з б ориш т е, св ак а д уша до - би ти съвръ[с]тìно, т ј. од г о в а ра ју ће т е ло (с ко ји м је би ла сје д и њ е на ). С а- бра њ е сви х љу д и око Хри с т а Ме си је ће ау т о мат ск и у з р о ко в а т и у к и да њ е см р т и за ч и та ву т во ре ви н у, од но сно вас к р се ње м р т ви х и суд све т у [М и д и ћ 2001: 43]. 45 Хри с т о в о л и це би ће м но г о св е тл и је (бле ш т а ви је, св е тл у ц а ви је) од сун ца ( паче сл(ьнь)ца зарìное лице ). Заря реч је о зо ри, сви та њу, о све тло сти и з ла з е ћег су н ца. 46 О ов о ме бра т и ја Ст у де н и це т р е ба да бр и не и п о м и ш ља, о то ме да се с т а ра и у то ме да жи ви. Они су и зв а н с ве т а те се т а ко и в л а да ј у. Уз д и- за ње ума на не бе са, те жња за она мо шњим, тј. оно стра ним жи во том и а н ђе л ск и м в е с е љ ем з а в р ша в а с е д и р ек т н и м с о з е р ца в а њ ем л и ца Хри с т а С у д и је. Таже како хо щеть каже д(оу)ша сьврьстьноѥ тѣло приѥти. каково ли же зьборище ѡно ѡт[ь] адама до сконъчания множьство члов(ѣ)иско. каково х(ри)с(то)во страшьноѥ, паче сло уньца^зарьноѥ лице. каковь лн ѥговъ глас(ь) слышнмь вь коньчиноу. что поставлениѥ боудеть. праведьнимь приѥмлѥщимь (въ) ц(а)р(ь)ство неб(е)сноѥ. и грѣшьникомь ѡт[ь]силаѥмь вь вѣчтьноую моукоу. Сия намь п[о]добаѥть братиѥ. печаловати и помышлати. вь сихъ жити (...) [Хиландар 387, лист ]. 43 Ко мен тар В. Са ви ћа. 44 К р ај с в е т а н а с т у п и ћ е н е о ч е к и в а н о. О г њ е м ћ е н а с т у п и т и п р е о б р а ж ај с в е т а. Не б е с а ће с ху ком и уз тут ња ву про ћи и не бо ће пре ста ти да по сто ји (ви ди: Мт. 24, 35 и От кр. 20, 11). Ужа ре на не бе ска те ла ће се рас па сти ми сли се на при род не еле мен те ( сти хи је ) који ће се рас па сти на кра ју вре ме на. По ан тич ким фи ло зо фи ма постојала су 4 најједностав - н и ја (п р и р од н а) е л е м е н т а од ко ји х је с а с т а в љ е н о с в е у п р и р о д и: з е м љ а, в а з д у х, в а т р а, в о д а. Иа ко се го во ри о рас па да њу, ов де се су штин ски не го во ри о уни ште њу већ о пре о бра же њу и об на вља њу кроз огањ (на ја вље но у: Авак. 2, 13). Об но вљен свет има ће н о в а н е б е с а и н о в у з е м љу (2. Пе тр 3, 13). 45 Све ти Мак сим ка же: А исти на је ста ње у бу ду ћем ве ку [Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής PG 4, 137d.], с м е ш т а ј у ћ и и с т и н у с в е т а у е с х а т он, т ј. у п о с л ед њи д о г а ђ ај, и п о и с т о в е ћу ј у ћ и је са са бра њем на ро да Бо жи јег око Хри ста. Ви де ти: [Мидић 2001: 43]. 46 Про ми шља ње В. Са ви ћа.

13 Да кле, у пр вом слу ча ју, Све ти Са ва је умет ник син те зе. Сло бод но је од се као две ре чи из јед не речени це и додао их претходној. Његова инт е р в ен ц и ја б о г о с лов ск и с т о ји. Дру га мо гућ ност: На б(о)ѕѣ је по че так ре че ни це У дру гом случају имали бисмо омашку у преписима, почевши од Студе н ич ког з бор н и ка, из 18. ве ка, где сто је две тач ке по сле ре чи ѡ б(о)зѣ: [Студенички збор ник R. 4186, л ис т 8б], п ре ко Ша фа риковог ра шч ит авања па св е до по с лед њи х ра ш ч и т а в а њ а и п р е в о да. Те ш ко је по в е р о в а т и да је у пи та њу ома шка у по ме ну том збор ни ку из и го ди не. И па к, п р ед лож ц и, к а ко је л и н ск и т а ко и с ло в ен ск и, и ма ју д ру г а ч и ји рас по ред ре чи. Тач ка је од мах по сле псал ма. Слов е н ск и: поменоухь б(ог)а р[е]че и вьзьвеселих[ь] се. [Хиландар 387, 222] 47 ( Се тих се Бо га, ре че, и об ра до вах се ) (Пс. 76, 4). Јел и нск и: «Ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ, φησί, καὶ εὐφράνθην» (Ψαλμ. ος 3). [Θεοδώρου Στουδίτου, 1984: 153] 48 (... Се тих се Бо га, и об ра до вах се [Пс. 76, 4] ). По т ом по ч и њу по у ке о у з д и з а њу у ма на не б о и о на п р е д у ју ћем с о - з е рцав ању д уховн и х с т в а рнос т и. Св е ш т о смо р ек л и у п рв ом с л учају о б о г о с лов ском см и с л у н а р ед н и х р е че н и ц а и да љ е с т оји с т ом р а з л и ком што је по че так дру га чији. Сло в ен ск и: На б(о)зѣ оумь нашь оу бо. на неб(е)снихь видѣнехь. (...) (За то, ум наш [треба] да бу де ка Бо гу [управљен] /Бо гом об у зет, у бо го ми сли ју/, к а ви ђе њи ма /с о з е р ца њи ма / не б е ског... ). Је лин ски: Ἐπὶ Θεὸν οὖν ὁ νοῦς ἡμῶν, ἐπὶ τὰ οὐράνια θεάματα... [Θεοδώρου Στουδίτου, 1984: 153] 49 ( Да кле, ум наш тре ба да је об у зет Бог ом, не б е ск и м с о з е р ца њи ма... ). Пред ло шци су ве о ма убе дљиви. Чињеница да је читаву другу поло - ви н у С т у д и т о в е Ма л е ка т и х е з е б р. 56 С в е т и С а в а до с лов но п р е но сио, ч и н и не о би ч н и м да је на г ор њ ем ме с т у од с т у п ио од п р ед ло ш к а. Њ е г о в о до слов но п ре но ше ње ос т ал и х делова овог т екс т а у п ућује на с да т раж имо раз лог за што ни је вер но пре нео и ово ме сто. За то тра жи мо тре ћу мо гућ - ност. Тре ћа мо гућ ност: Ома шка је би ла у сло вен ском пред ло шку 463 Тре ћа мо гућ ност је та да је пред ло жак ко ји је Све ти Са ва ко ри стио имао ома шку ко ја је на пра вље на при пре пи си ва њу. У једној ре че н и ц и Ст у д и т о ве бе се де п ри ме т на је ра зл ик а словенског пре пи са ове бе се де у од но су на ста ри је лин ски. 47 Иста си ту а ци ја је и у ру ко пи си ма Де ча ни 87, лист 41 и ХА ЗУ IV d 4, лист Ис т о је у р у ко п и с и м а : A m b r o si a nu s g r. C 02 sup., лист 47v; Pa ri si nus gr. 1018, лист 137; Ot to bo ni a nus gr. 251, лист 37v; Am bro si a nus gr. Е 101 sup., лист Од го ва ра ру ко пи си ма : Am bro si a nus gr. C 02 sup., лист 47v; Pa ri si nus gr. 1018, ли сто - ви v; Ot to bo ni a nus gr. 251, лист 37v; Am bro si a nus gr. Е 101 sup., лист. 121.

14 464 Је лин ски ка же:... ποῦ ποτέ εἰσιν αἱ ψυχαὶ νῦν τῶν τε δικαίων καὶ ἁμαρτωλῶν [Θεοδώρου Στουδίτου, 1984: 153] 50 ( где н и ка да н и су би ле д у ше с а да ш њи х п ра в ед н и к а и г р е ш н и к а ). Сло в ен ск и к а же: (...) гдѣ ли како ли со уть д(оу)ше н(ы)нѣ пр аведьныхь же и грѣшьныхь (...) [Хиландар 387, ли сто ви v] 51 (... где су и ка ко су са да ду ше пра вед ни ка и гре шни ка? ). А в е р к и јев п р е п ис к а же: (...) гдѣ ли како ли со ут(ь) д(оу)ше праведьных[ь], или грѣшьных[ь] (IX H 8 [Š 10], лист 116а) (... где (и)ли ка ко ли су ду ше пра вед ни ка или гре шни ка). А в е р к и јев п р е п ис С а ви ног ру ко п и с а од г о в а ра с ло в ен ском (и з д ру г е че твр ти не 13. ве ка). Ово мо же да зна чи да је Све ти Са ва за узор имао руко пис из ко га је пре пи сан Хи лан дар 387 или ру ко пис исте тра ди ци је. Ако је сло вен ски пред ло жак, ко ји је Са ва ко ри стио, имао ома шку на овом ме сту, она је мо ра ла из гле да ти ова ко: (...) вь нихъ же ѥсть 52 сладость и ве селиѥ. по мено ухь бога рече и вьзьвеселихь се на бозѣ. оумь нашь оубо. на небеснихь видѣнехь. на кра сотахь раискихь. на ѡбитѣлехь вѣчьныхь. на аньгельскихь ликьствахь. (...) Ома шка би се са сто ја ла у то ме што би тач ка ко ја је би ла ис пред ре чи на бозѣ би ла пре ме ште на иза ових ре чи, те би ста ја ло на бозѣ. То би и г у ма на С а ву на в е ло да с т ихов е и з Пс а лма 76, 4 п р еп ише с а доп уном: (...) поминающе б(ог)а в(е)селеще с(е) на б(о)ѕѣ. [Свети Са ва 1994: 192]. Че твр та мо гућ ност: Пи сар Авер ки је је ин тер ве ни сао Че т вр т а мо г ућ нос т би ла би т а да је А ве рк ије, ка о х ила ндарск и мона х и о бра з о в а н и п р е п и си в ач, до бр о по зна в а о б е с е де Пр е по до б ног Те о до ра Ст у д и т а, мо ж да у п ра во и з рукоп иса Х ила н дар 387, т е м у је би ло по зна т о и ово ме с т о. На и ша в ш и на не ло г и ч нос т у п ред ло ш к у, ос т авио је т о мес т о без тач ке, те у пре пи су сто ји: (...) вь них[ъ] же ес(ть) сладость и в(е)селїе. поминающе б(ог)а в(е)селеще с(е) на б(о)ѕѣ оубо оумь нашь да боудетì. на н(е)б(е)сѣхь въ видѣни. на кра сотах[ь] раиских[ь]. на ѡбитѣлех[ь] вѣчьных[ь]. на аньг(е)льскихь ликьствахь (...) [Свети Са ва 1994: ]. О ве р е до ве А ве рк ије је п р еп иса о г од ине, у Горњ ој с т уден и чкој ис по сни ци, за вре ме Те о фи ла игу ма на ма на сти ра Студенице [Студеничк и т и п и к, Ца ро с т ав н и к..., 1994: 133]. То ком по ме ну те го ди не и на истом ме с т у где је п ре п и са о Жи т и је Све тог Си ме о на пре пи сао је и Ст уденичк и ти пик. За пред ло жак са ко га је пре пи сао ти пик, Авер ки је је сма трао да је пр во бит ни ру ко пис. То по твр ђу је ње гов за пис: Овај ти пик (...) би пре нас на пи сан ру ком Све тог Са ве го ди не, ре че 1200, то јест ка да се пре стави г о спо д и н Си ме он [Студенички ти пик, Ца ро став ник..., 1994: 133]. Не 50 Исто је у ру ко пи си ма: Am bro si a nus gr. C 02 sup., лист 47v; Pa ri si nus gr. 1018, лист 137v; Ot to bo ni a nus gr. 251, лист 37v; Am bro si a nus gr. Е 101 sup., лист Исто у: Де ча ни 87, лист 41v и ХА ЗУ IV d 4, лист А ко је ко р и ш ћ е н с т а р и ји н а ч и н о б е л е ж а в а њ а и н и ц и ја л н е г р у п е је (као у Хи лан дар 387), он да би ста ја ло есть.

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

24 Број децембар 2012.

24 Број децембар 2012. 24 Број 123 28. децембар 2012. Члан 30. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о од ре ђи ва њу слу ча је ва у ко ји ма не ма оба ве зе из да вања ра чу на и о ра

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ Уни вер зи те т у Ис точ ном Са ра је ву, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, Република Српска DOI 10.5937/kultura1444279P УДК 27-662:316.7 930.85::27 27-662:316.48 19/20 оригиналан

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса DOI: 10.2298/SARH1402029T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.37-002-07 29 Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса Томислав Тасић 1, Саша Гргов 1, Александар Нагорни

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом DOI: 10.2298/SARH1506341C ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.36-002.828-085 : 616.411-002.828-085 : 616.155.392-06 341 Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 18 (2), Бр. 53, 203-378, 2012 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 18 (2), Бр. 53, 2012. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):495-502 DOI: 10.2298/SARH1308495I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.72-002.77-085.37 ; 615.37 495 Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије 10 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: 10.2298/SARH1402010P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.31-08 Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

Култ светог ђакона Исавра у Драчу*

Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Дубравка Прерадовић** Народни музеј у Београду, Одељење за средњи век UDC 003.07(093)»10/13» 27-36-5(496.536) Isavr, sveti DOI 10.2298/ZOG1236001P Оригиналан научни рад

Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς УДК: 27-475.5 27-788-584 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 1/2014, стр. / pp. 13 32. Монасима у манастирима и заједницама * Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

www.vulkani.rs office@vulkani.rs Copyright 2015 за ово издање Вулкан издаваштво ISBN 978-86-10-01486-0 Владимир Ћоровић И Л У С Т Р О В А Н А ИСТОРИЈА СРБА Београд, 2015. Са др жај ПР ВИ ПЕ РИ ОД 1. Про

Διαβάστε περισσότερα

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска)

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Иван М. Ђорђевић UDK 75.052.034(497.16 Perast):75.071.1 Dobričević L. Пред мет ра да су но во от кри ве не фре ске у цркви

Διαβάστε περισσότερα

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом 428 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):428-432 DOI: 10.2298/SARH1108428S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним

Διαβάστε περισσότερα

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета 438 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jul-Aug;143(7-8):438-445 DOI: 10.2298/SARH1508438B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3:616.993.19-084 Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета Бранко

Διαβάστε περισσότερα

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Драган Војводић UDK 75.052.041.5.033.2.Stefan Dečanski / Stefan Dušan На за пад ном де лу ју жног зи да на оса цркве Светог Стефана Првомученика у Дуљеву (Паштровићи)

Διαβάστε περισσότερα

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts ISSN 0352-6844 / UDK 7 (5) Matica srpska proceedings for fine arts 40 Editorial board ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, editor-in-chief (University of Belgrade Faculty of Philosophy) KOKAN GRČEV (University American

Διαβάστε περισσότερα

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):25-29 DOI: 10.2298/SARH1102025M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.72-089.843 25 Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Διαβάστε περισσότερα

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене 214 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1504214T ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 612.6.058 : 615.357.06 Синдром потпуне неосетљивости на андрогене Милина Танчић Гајић

Διαβάστε περισσότερα

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа

Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког округа 192 Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):192-196 DOI: 10.2298/SARH1104192B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.38:616.972(497.11) Фактори ризика за инфекцију сифилисом код давалаца крви Јужнобачког

Διαβάστε περισσότερα

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе 452 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):452-457 DOI: 10.2298/SARH1108452P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-089:616.13 Хируршка реваскуларизација миокарда на куцајућем срцу код болесника

Διαβάστε περισσότερα

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду

О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду Цветан Грозданов* Македонска академија наука и уметности, Скопље UDC 75.052.046.3(497.7 Ohrid)»12» DOI 10.2298/ZOG1236109G

Διαβάστε περισσότερα

Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај?

Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај? Srp Arh Celok Lek. 211 Mar-Apr;139(3-4):155-16 DOI: 1.2298/SARH114155D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.432-7-8 155 Карлична презентација плода у термину: царски рез или вагинални порођај? Јанко

Διαβάστε περισσότερα

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција

C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења акутних дентогених инфекција 446 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):446-451 DOI: 10.2298/SARH1108446D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-07 C-реактивни протеин као инфламаторни маркер у процени ефикасности лечења

Διαβάστε περισσότερα

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером

Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења примарног глаукома отвореног угла трабекулопластиком аргонским ласером 12 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):12-17 DOI: 10.2298/SARH1102012B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681-085-06-084 Превенција наглог повећања интраокуларног притиска после лечења

Διαβάστε περισσότερα

Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи

Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи Смиљка Габе лић UDK 75.052.033.2.046.3(497.7 Konče) У чланку се идентификују фигуре Пе то зар них мученика на источ ном па ру сту баца

Διαβάστε περισσότερα

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда

Достизање циљних вредности липидних параметара код болесника са дијабетесом и без њега који су прележали инфаркт миокарда 30 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):30-36 DOI: 10.2298/SARH1102030A ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-005.8:616.379-008.64-07:612.123 Достизање циљних вредности липидних параметара

Διαβάστε περισσότερα

Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења: приказ четири болесника

Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења: приказ четири болесника 380 Srp Arh Celok Lek. 2011 May-Jun;139(5-6):380-385 DOI: 10.2298/SARH1106380K ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.132-005.6-07-08 Интрамурални хематом и пенетрантни аортни улкус исход и начини лечења:

Διαβάστε περισσότερα

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству

Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству 18 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):18-24 DOI: 10.2298/SARH1102018T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-002-02-057 Утицај социјалне средине на појаву каријеса у раном детињству Иван

Διαβάστε περισσότερα

Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника

Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника udc 821.163.4(497.6)-14.09:801.66 Алма Ћишић (Тузла) Квалитативни модели риме у поезији босанскохерцеговачких песника 335 Кључне речи: босанскохерцеговачка поезија,, квалитативни модели риме: изоморфна,

Διαβάστε περισσότερα

Квалитет живота болесника с венским улкусима

Квалитет живота болесника с венским улкусима Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):743-748 DOI: 10.2298/SARH1112743D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.14-007.64-08 743 Квалитет живота болесника с венским улкусима Ивана Дунић 1, Љиљана

Διαβάστε περισσότερα

Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса

Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса Srp Arh Celok Lek. 2011 Mar-Apr;139(3-4):143-148 Doi: 10.2298/SARH1104143D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.718.4-089.843 143 Фактори који утичу на ране резултате феморофеморалних crossover бајпаса

Διαβάστε περισσότερα

Одговор Таласију XXII

Одговор Таласију XXII УДК: 271.2-284 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLV Број / Is sue 3/2012, стр. / pp. 469 478. Одговор Таласију XXII Quaestiones ad Thalassium XXII Maximus Confessoris Св. Максим Исповедник

Διαβάστε περισσότερα

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи

Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре хемостазе код жена у раној постменопаузи 52 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):52-57 DOI: 10.2298/SARH1102052T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.173-085:616.151 Поређење утицаја два различита типа хормонске терапије на параметре

Διαβάστε περισσότερα

Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама

Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама Srp Arh Celok Lek. 2010 Nov-Dec;139(1-2):107-115 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH11020107S 107 Анестезија код деце с урођеним срчаним манама у некардијалним операцијама Душица Симић

Διαβάστε περισσότερα

Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу жена од карцинома дојке у пременопаузи

Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу жена од карцинома дојке у пременопаузи Srp Arh Celok Lek. 211 May-Jun;139(5-6):339-346 DOI: 1298/SARH116339M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.19-6-89:618.11-85 339 Улога медикаментне супресије функције јајника у адјувантном лечењу

Διαβάστε περισσότερα

КОНЦЕПТ ЛЕПОТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИКОНИЧНОСТ ЛЕКСЕМА ЛЕПО И КРАСНО

КОНЦЕПТ ЛЕПОТЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ИКОНИЧНОСТ ЛЕКСЕМА ЛЕПО И КРАСНО ISSN 0350-185x, LXX (2014) UDK: 811.163.41'367.62'37 ID: 207511820 DOI: 10.2298/JFI1470173B Примљено: 21. јануара 2014. Прихваћено: 12. марта 2014. Оригинални научни рад ИВАНА С. БАШИЋ* Институт за српски

Διαβάστε περισσότερα

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR

Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу болесника с умереном и благом артеријском хипертензијом: студија LOTНAR 22 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):22-28 DOI: 10.2298/SARH1302022V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.225.015 Постмаркетиншка студија ефикасности и безбедности примене лосартана у лечењу

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ JOURNAL OF CLASSICAL STUDIES MATICA SRPSKA 13 Уредништво Сима Аврамовић (Београд), Војислав Јелић (Београд), Виктор

Διαβάστε περισσότερα

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi

Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. 2. hlas Byz. / ZR Byzantská tradícia: Am, Vi 24.2. Μνήµη τής ευρέσεως τής τιµίας κεφαλής τού Αγίου Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστού Ιωάννου. Пeрво е и 3 вт о р0 е њ брё т ен і е чес т н hz гл авы2 п т eч евы. 2. hlas Byz. / ZR.. Η τών θείων εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код болесника с хроничном инсуфицијенцијом бубрега

Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код болесника с хроничном инсуфицијенцијом бубрега Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):765-771 DOI: 10.2298/SARH1112765K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.61-008.6-085 765 Особине неуромишићног блока после примене рокуронијум-бромида код

Διαβάστε περισσότερα

Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена

Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена 116 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):116-120 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1302116D Полни диморфизам и специфичности психофармакотерапијског режима код жена Савета Драганић-Гајић

Διαβάστε περισσότερα

LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE

LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE PO[TARINA PLA]ENA ISSN 0017-0925 SLU@BENI LIST SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ГОДИНА XCV БЕОГРАД, МАРТ 2014. Господ Исус Христос из Деисиса, Света Софија, Цариград БРОЈ 3 Свето писмо у делу/делима Светога Саве

Διαβάστε περισσότερα

Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом здравља

Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом здравља Srp Arh Celok Lek. 2012 Jan-Feb;140(1-2):77-83 DOI: 10.2298/SARH1202077J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 613.9:314.04 77 Повезаност демографских и социјално- економских детерминанти са самопроценом

Διαβάστε περισσότερα

Медицинско одељење, Институт Хемофарм, Хемофарм АД, Вршац, Србија; 2. Србији као дијететски додатак у терапији

Медицинско одељење, Институт Хемофарм, Хемофарм АД, Вршац, Србија; 2. Србији као дијететски додатак у терапији 610 Srp Arh Celok Lek. 2011 Sep-Oct;139(9-10):610-618 DOI: 10.2298/SARH1110610C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.34.086 Ефекат ферментационог производа јечма и пивског квасца обогаћеног хромом

Διαβάστε περισσότερα

Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија

Одељење за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):385-389 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1206385B 385 Аутогинефилија Јасмина Баришић 1, Драгана Дуишин 1, Борјанка Батинић 1,2 1 Клиника за

Διαβάστε περισσότερα

Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника са интолеранцијом глукозе

Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника са интолеранцијом глукозе Srp Arh Celok Lek. 01 Jan-Feb;140(1-):51-57 DOI: 10.98/SARH10051P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06-08:613.7 51 Утицај умерене физичке активности на нивое липида плазме код испитаника

Διαβάστε περισσότερα

Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље

Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље 104 Srp Arh Celok Lek. 2013 Jan-Feb;141(1-2):102-106 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE DOI: 10.2298/SARH1302104S Савремено лечење статинима у клиничкој пракси: што ниже то боље Едита Стокић 1,2 1 Клиника

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Република Србија Министарство просвете Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет MATEMATИKA Драгана Станојевић Оли ве ра

Διαβάστε περισσότερα

Ка мено сапрестоље и фриз фре ско-ико на у ол та ру жичке цркве Вазнесења Хри сто вог

Ка мено сапрестоље и фриз фре ско-ико на у ол та ру жичке цркве Вазнесења Хри сто вог Ка мено сапрестоље и фриз фре ско-ико на у ол та ру жичке цркве Вазнесења Хри сто вог Милан Ра дуј ко UDK [726.591.3:75.046.3].033.2(497.11 Žiča):271.2-528 Рад за по ла зи ште има од нос функ ције простора

Διαβάστε περισσότερα

Балнеолошка класификација минералних вода Србије

Балнеолошка класификација минералних вода Србије 7 Srp Arh Celok Lek. 01 Jn-Fe;11(1-:7-80 DOI: 10.98/SARH1007K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC:.7(97.11 Балнеолошка класификација минералних вода Србије Оливера Крунић, Станко Сорајић Департман за

Διαβάστε περισσότερα

ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC:

ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):299-304 DOI: 10.2298/SARH1206299G ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.33-002-06-085 299 Поређење хемостатске ефикасности ендоскопске инјекционе терапије

Διαβάστε περισσότερα

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá

Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá Sobota pred syropôstnou nedeľou apostichá 2. hlas ZR Καθαρίσωµεν εαυτούς αδελφοί Byzantská tradícia:,, Ruská tradícia poreformná: S409, 411, 414 2013-15 irmologion.nfo.sk ΤΗ ΠΑΡΑΣΚEΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ Απόστιχα,

Διαβάστε περισσότερα

Утицај добре метаболичке контроле на неурофизиолошке параметре код болесника са дијабетесом тип 1

Утицај добре метаболичке контроле на неурофизиолошке параметре код болесника са дијабетесом тип 1 Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):285-289 DOI: 10.2298/SARH1206285M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-07:616.08-008.6 285 Утицај добре метаболичке контроле на неурофизиолошке

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност примене пегилованог интерферона алфа-2а и рибавирина у лечењу болесника с хроничним хепатитисом Ц у Републици Србији

Ефикасност и сигурност примене пегилованог интерферона алфа-2а и рибавирина у лечењу болесника с хроничним хепатитисом Ц у Републици Србији 448 Srp Arh Celok Lek. 2012 Jul-Aug;140(7-8):448-455 DOI: 10.2298/SARH1208448B ОРИГИНалНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002(497.11) Ефикасност и сигурност примене пегилованог интерферона алфа-2а и

Διαβάστε περισσότερα

Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој политоксикоманије код младих људи

Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој политоксикоманије код младих људи Srp Arh Celok Lek. 2012 Jan-Feb;140(1-2):71-76 DOI: 10.2298/SARH1202071N ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441.-02:17.7 71 Дисфункционалност основне породице као чинилац који подстиче развој

Διαβάστε περισσότερα

4 GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

4 GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 4 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 4 25.01.2013. (3) Ако лица из ста ва 1. овог чла на путу ју у гру пи већој од 50 лица, организатор путовања дужан је да обезбиједи да се у прат њи гру пе нала

Διαβάστε περισσότερα

Дејство појединачних доза дијазепама и леводопе на модулацију пластицитета моторног кортекса код здравих особа ТМС студија

Дејство појединачних доза дијазепама и леводопе на модулацију пластицитета моторног кортекса код здравих особа ТМС студија 14 Srp Arh Celok Lek. 2012 Jan-Feb;140(1-2):14-21 DOI: 10.2298/SARH1202014I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.831.3-07:615.214.03/.07 Дејство појединачних доза дијазепама и леводопе на модулацију

Διαβάστε περισσότερα

ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC:

ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: Srp Arh Celok Lek. 2012 May-Jun;140(5-6):305-312 DOI: 10.2298/SARH1206305А ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.33-006-085 305 Процена ефикасности и токсичности протокола цисплатин, 5-флуороурацил

Διαβάστε περισσότερα

БОЖАНСКА ЛИЦА САПФИНЕ ПАРТЕНОФИЛИЈЕ

БОЖАНСКА ЛИЦА САПФИНЕ ПАРТЕНОФИЛИЈЕ 177.61:82.0 801.73 ЈЕЛЕНА ПИЛИПОВИЋ Филолошки факултет Универзитет у Београду БОЖАНСКА ЛИЦА САПФИНЕ ПАРТЕНОФИЛИЈЕ Трагом Милоша Н. Ђурића, ка испитивању конкретног и апстрактног у сапфијском представљању

Διαβάστε περισσότερα