Το Μοσζείο Αζιαηικής Τέτνης ζηην Κέρκσρα Γιάννης Φίκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Μοσζείο Αζιαηικής Τέτνης ζηην Κέρκσρα Γιάννης Φίκας"

Transcript

1 Το Μοσζείο Αζιαηικής Τέτνης ζηην Κέρκσρα Γιάννης Φίκας Γηαδξνκή: Τξία πνηάκηα Μέηζνβν Ησάλληλα Ζγνπκελίηζα Κέξθπξα 1

2 Τν Μνπζείν Αζηαηηθήο Τέρλεο ζηε Κέξθπξα είλαη ην κνλαδηθό κνπζείν ζηε Διιάδα πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ηέρλε ηεο Άπσ Αλαηνιήο θαη ηεο Ηλδίαο. Σηεγάδεηαη ζην αλάθηνξν ησλ Αγίσλ Μηραήι θαη Γεσξγίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο, ζην βόξεην άθξν ηεο πιαηείαο ηεο Σπηαλάδαο. Τν Μνπζείν πεξηιακβάλεη αληηθείκελα αζηαηηθήο ηέρλεο πνπ πξνέξρνληαη από ηδησηηθέο ζπιινγέο. Ζ έθζεζε είλαη ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξηο ελόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ : ηνλ πξώηκν θηλεδηθό πνιηηηζκό, ηελ πεξίνδν ησλ Χαλ, ηε Βνπδηζηηθή ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό Ταλγθ (Αγιαΐα Καξακάλνπ, Τν Μνπζείν Αζηαηηθήο Τέρλεο ζηελ Κέξθπξα). Ο Πρώιμος Κινεζικός πολιηιζμός Ζ Κίλα θαηνηθήζεθε από ηνπο αξραηόηαηνπο ρξόλνπο, όπσο απνδεηθλύνπλ ηα θαηάινηπα ηνπ αλζξώπνπ ηνπ Γηαλκνύ (1.7 εθαη. ρξόληα π.χ.), ηνπ αλζξώπνπ ηνπ Λάληηαλ ( π.χ.) θαη ηνπ αλζξώπνπ ηνπ Πεθίλνπ ( π.χ.) Οη θηλεδηθέο Θξεζθείεο Σηελ Κίλα νη ζξεζθεπηηθέο απόςεηο θαη πεπνηζήζεηο παξνπζηάδνπλ κηα ηδηαίηεξε πνιπκνξθία. Οη αξραίνη Κηλέδνη ιάηξεπαλ ηηο δπλάκεηο ηεο θύζεο, ηνπ νπξαλνύ, ηεο γεο, ησλ πνηακώλ, αιιά θαη ηνπο ζεκαληηθνύο βαζηιείο θαη ζνθνύο. Τν 6ν αη. π.χ. εκθαλίδνληαη ν Κνκθνπθηαληζκόο θαη ν Ταντζκόο πνπ αξρηθά μεθίλεζαλ σο θηινζνθηθά θαη θνηλσληθά ξεύκαηα. Ο Λάν Τζε ( π.χ.) O Λάν Τζε γελλήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ π.χ. αηώλα θαη δ ίδαμε ηελ επίηεπμε ηνπ Τάν, ηνπ νξζνύ δξόκνπ. Ο άλζξσπνο σο κηα δσληαλή 2

3 δύλακε ηεο θύζεο κπνξεί κε ηε βνήζεηα ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο λα βαδίζεη ην κνλνπάηη ηνπ νξζνύ δξόκνπ. «Τη θάλεη ινηπόλ ν ζνθόο; Αθνινπζεί ηελ δηαίζζεζή ηνπ θαη όρη ηηο επηζπκίεο. Πξνηηκά απηό θαη όρη εθείλν». «Δώζηε ηε δύλακε ζ απηόλ Πνπ αγαπά ην ιαό ζαλ ηνλ εαπηό ηνπ». «Όηαλ πξνβάιιεζαη, δε ζε πξνζέρνπλ. Όηαλ θαπρηέζαη, έρεηο απνηύρεη. Όηαλ επηβάιιεζαη, δελ εκπλέεηο εκπηζηνζύλε. Όηαλ ππεξεθαλεύεζαη, δελ νδεγείο». «Μάζε ηελ αλδξηθή ζνπ θύζε, αιιά αθνινύζεζε ηελ ζειπθή νδό». «Οξζή ζπκπεξηθνξά, Σεκαίλεη δξάζε ρσξίο αληαπόθξηζε». «Τα αιεζηλά ιόγηα δελ είλαη επράξηζηα. ηα επράξηζηα ιόγηα δελ είλαη αιεζηλά». ( Τάν Τε Τζίγθ). 3

4 Ο Κνκθνύθηνο ( π.Χ.) «Ο άξηζηνο έρεη ζην κπαιό ηνπ ηελ αξεηή, ν κηθξόο άλζξσπνο ηε γε ηνπ. ν άξηζηνο έρεη ζην κπαιό ηνπ ηνλ λόκν, ν κηθξόο άλζξσπνο ηελ εύλνηα». «Ο άξηζηνο θαηαλνεί όηη είλαη δίθαην, ν κηθξόο άλζξσπνο θαηαλνεί όηη είλαη επσθειέο». «Τνλ άξηζην εύθνια ηνλ ππεξεηείο, δύζθνιν όκσο λα ηνλ επραξηζηήζεηο. Τνλ κηθξό άλζξσπν δύζθνια ηνλ ππεξεηείο, εύθνιν όκσο λα ηνλ επραξηζηήζεηο». «Ο άξηζηνο είλαη πςειόθξσλ, όρη όκσο ππεξόπηεο. ν κηθξόο άλζξσπνο είλαη ππεξόπηεο, όρη όκσο πςειόθξσλ». «Ο ελάξεηνο είλαη νπσζδήπνηε εύγισηηνο, ν εύγισηηνο, δελ είλαη νπσζδήπνηε θη ελάξεηνο. ν ηέιεηνο άλζξσπνο είλαη νπσζδήπνηε γελλαίνο, ν γελλαίνο δελ είλαη νπσζδήπνηε θαη ηέιεηνο άλζξσπνο». «Ο Τζί Λνπ ξώηεζε γηα ηνλ νινθιεξσκέλν άλζξσπν. είπε ν Δηδάζθαινο: Όπνηνο κπξνζηά ζην θέξδνο ζθέθηεηαη ην δίθαην. όπνηνο κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν είλαη έηνηκνο λ αςεθήζεη ηε δσή ηνπ. όπνηνο, θη αο πέξαζε θαηξόο, δελ μέραζε ηνλ ιόγν πνπ έρεη δώζεη, απηόο κπνξεί λα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλνο». 4

5 «Ο Τζί Λνύ ξώηεζε πσο ππεξεηείο ηνλ εγεκόλα. είπε ν Δηδάζθαινο: Μελ ηνλ εμαπαηήζεηο θη αο ζπγθξνπζηείο γη απηό καδί ηνπ». «Ο άξηζηνο ζηνρεύεη ςειά. ν κηθξόο άλζξσπνο ζηνρεύεη ρακειά». «Παιηά νη άλζξσπνη κειεηνύζαλ γηα λα βειηηώζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. ζήκεξα κειεηνύλ γηα εληππσζηάζνπλ ηνπο άιινπο». «Ο άξηζηνο ληώζεη ληξνπή αλ ηα ιόγηα πξνρσξνύλ πέξα απ ηα έξγα ηνπ». «Δελ ππνζέηεη εθ ησλ πξνηέξσλ πσο ζα ηνλ εμαπαηήζνπλ, δελ ζεσξεί πσο ζα δελ ηνλ εκπηζηεπζνύλ, θη όηαλ σζηόζν απηό ζπκβεί είλαη ν πξώηνο πνπ ην αηζζάλεηαη: δελ είλαη πξάγκαηη άμηνο»; (Κνκθνύθηνπ, Τα Aλάιεθηα). Η περίοδος ηων Χαν (206π.Χ.-220 μ.χ.) Ο Κηλ Ση Χνπαλγθληί, ν πξώηνο απηνθξάηνξαο ηεο Γπλαζηείαο Κηλ ( π.χ.), αλαδηνξγάλσζε δηνηθεηηθά ηελ απηνθξαηνξία. Βαζηθνί ηνπ ζηόρνη ήηαλ ε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή ελνπνίεζε ηεο Κίλαο. Θεσξνύζε όηη ν Βαζηιηάο δελ πξέπεη λα επηβάιεη ηε ζέιεζή ηνπ θαηά ηξόπν απζαίξεην, αιιά νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή θαη δίθαηε εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. Ο Κηλ Ση Χνπαλγθληί δηαίξεζε δηνηθεηηθά ηελ απηνθξαηνξία ηνπ ζε επαξρίεο πνπ ε θάζε κηα είρε έλα πνιηηηθό θαη έλαλ ζηξαηησηηθό δηνηθεηή. Έζεζε ζηελ θπθινθνξία έλα εληαίν ράιθηλν λόκηζκα, ελνπνίεζε ηα κέηξα θαη ηα ζηαζκά θαη ηε γξαθή. Ο πιεζπζκόο ηεο απηνθξαηνξίαο νξγαλώζεθε ζε νκάδεο νηθνγελεηώλ πνπ ήηαλ ζπιινγηθά ππεύζπλεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο. Θεζπίζζεθε έλα απζηεξόο πνηληθόο θώδηθαο πνπ ήηαλ δεζκεπηηθόο γηα όινπο. Τα πην ζεκαληηθά δεκόζηα έξγα ηεο επνρήο απηήο ήηαλ ην Μέγα ηείρνο, ε θαηαζθεπή δξόκσλ θαη 5

6 θαλαιηώλ θαη ην απηνθξαηνξηθό καπζσιείν ζην όξνο Ληζάλ. Σε κηθξή απόζηαζε αλαηνιηθά ηνπ όξνπο Ληζάλ έλαο ζηξαηόο νκνησκάησλ από πνιεκηζηέο εληαθηάζζεθαλ ζε έλα κεγάιν όξπγκα γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηειεηνπξγηθά ηνλ ηάθν. Οη ζηξαηηώηεο ήηαλ εμνπιηζκέλνη κε δόξαηα, ηόμα, μίθε θαη βαιιίζηξεο ελώ νη κνξθέο πιάζζεθαλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα αλαπαξηζηνύλ ππαξθηά πξόζσπα. Ζ Βνπδηζηηθή ηέρλε Από ηνλ 1 ν αη. κ.χ. ν Βνπδηζκόο από ηελ Ηλδία θαη ηελ θε ληξηθή Αζία πέξαζε ζηαδηαθά ζηε βνξεηνδπηηθή Κίλα. Τνλ βαζηθό άμνλα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Βνύδα (563 π.χ.), πξίγθεπα από ηε βόξεην Ηλδία, απνηεινύλ νη ηέζζεξηο παξαθάησ αιήζεηεο: Ο πόλνο απνηειεί ηελ παγθόζκηα εκπεηξία ηεο αλζξσπόηεηαο ζ έλαλ θόζκν όπνπ όια είλαη πξνζσξηλά. Ζ αηηία ηνπ πόλνπ είλαη ε επηζπκία. Ζ απαιιαγή από ηνλ πόλν κπνξεί λα επηηεπρζεί κόλν κέζα από ηελ απαιιαγή από ηελ επηζπκία. Ζ επηζπκία κπνξεί λα εμαιεηθζεί κέζα από ην επγελέο νθηαπιό κνλνπάηη, απηό ησλ νξζώλ απόςεσλ, ηεο νξζήο απόθαζεο, ηνπ νξζνύ ιόγνπ, ηεο νξζήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο νξζήο δξάζεο, ηεο νξζήο πξνζπάζεηαο, ηνπ νξζνύ ζηνραζκνύ, θαη ηνπ νξζνύ δηαινγηζκνύ. 6

7 Η Δσναζηεία Τάνγκ Ζ Γπλαζηεία Τάλγθ (618κ.Χ.-907κ.Χ.) έδσζε ζηελ απηνθξαηνξία 21 θπβεξλήηεο. Μεηαμύ απηώλ ήηαλ θαη ν Ταηδόλγθ, έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο απηνθξάηνξεο ηεο Κίλαο. Καιιηεξγεκέλνο άλζξσπνο, νμπδεξθήο πνιηηηθόο, ηαιαληνύρνο ζπγγξαθέαο, επλόεζε ηελ εμάπισζε ηνπ Κνκθνπθηαληζκνύ, ηνπ Ταντζκνύ θαη ηνπ Βνπδηζκνύ. Πξνζέιαβε εμαηξεηηθνύο ππνπξγνύο θαη πηζηνύο ζπκβνύινπο. Δπηδέμηνο πνιηηηθόο θαη δηπισκάηεο ζρεκάηηζε κηα θπβέξλεζε εκπλεπζκέλε από ηα πςειά ηδαληθά ηνπ Κνκθνπθηαληζκνύ. Παξαρώξεζε ζηνπο Ταντζηέο ζεκαληηθό ξόιν ζηηο απηνθξαηνξηθέο ηειεηέο θαη επηρνξήγεζε ηε κεηάθξαζε ησλ Βνπδηζηηθώλ ρεηξνγξάθσλ πνπ εηζήγαγε ζηελ Κίλα ν πξνζθπλεηήο Ξνπαλδάλγθ. Μεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ Ταηδόλγθ, ην 649 κ.χ., θπβέξλεζε ε πξώηε θαη κνλαδηθή απηνθξάηεηξα, ε Βνπ Εάν. Οη δηάδνρν ί ηεο θαη θπξίσο ν Ξνπαλδόλγθ ελίζρπζε ηελ θεληξηθή εμνπζία, ζρεδίαζε πεξηζόηεξν αλζξσπηζηηθνύο λόκνπο θαη δηέηαμε λα εθαξκνζζνύλ κε ακεξόιεπην ηξόπν. Πξνώζεζε ηελ ίδξπζε λέαο δηνηθεηηθήο ηάμεο. Δπέιεμε ηνπο ππνπξγνύο ηνπ κε βάζε ηελ αμία θαη ηα πξνζόληα ηνπο. Τν 725 κ.χ. ίδξπζε ηελ Αθαδεκία Χαλιίλ. Τνπ απνδόζεθε από ηνπο ηζηνξηθνύο ν ηίηινο ηνπ Μηλγθ Χνπάλ, δειαδή ηνπ θσηηζκέλνπ απηνθξάηνξα. Καηά ηε δπλαζηεία Ταλγθ νη Κηλέδνη ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο Πέξζεο θαζώο θαη κε ηνπο Βπδαληηλνύο. Ννκίζκαηα ηνπ απηνθξάηνξα Ζξαθιείνπ βξέζεθαλ ζε θηλεδηθνύο ηάθνπο ηνπ 7 νπ αηώλα. Δπίζεκε ζξεζθεία ηνπ θξάηνπο ήηαλ ν Βνπδηζκόο, αιιά επηθξαηνύζε έλα πλεύκα αλεμηζξεζθείαο πνπ επέηξεπε ζηνλ Βνπδηζκό, ηνλ Ταντζκό θαη ηνλ Κνκθνπθηαληζκό λα ζπλππάξρνπλ. Ζ πνίεζε, ε δσγξαθηθή, ε γιππηηθή, ε θεξακηθή θαη ε κηθξνηερλία έθζαζαλ ζε πςειό βαζκό ηειεηόηεηαο. Τελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίζζεθαλ θαη ηα πξώηα αγγεία από ιεπθή πνξζειάλε. 7

ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ

ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΙΛΑΜ Ζ Αξαβηθή Φεξζόλεζνο ήηαλ αξρηθά παηξίδα λνκαδηθώλ ιαώλ ("Αξαβαο" ζεκαίλεη "θάηνηθνο ηεο εξήκνπ»). Όηαλ κεξηθνί άξρηζαλ λα ηδξύνπλ νηθηζκνύο γύξσ ζηνλ 5ν αηώλα π.φ., πνιινί επέιεμαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία»

«Η πολυπολιηιζμικόηηηα έχει αναχθεί ζηην Αμερική ζε κυρίαρχη ιδεολογία» «Ο θνηλνηηζκόο θαζεκεξηλό βίσκα ζε κηα ρώξα πνιπεζληθή» 350 νξγαλώζεηο κε θπβεξλεηηθέο, εληεηαικέλεο λα βνεζνύλ ζηε λνκηκνπνίεζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ «Η Δπξώπε λα ιεηηνπξγήζ «Η πολυπολιηιζμικόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ

Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ Γηνλύζεο Μνπξειάηνο Γξ Αξραηνινγίαο / Δ.Κ.Π.Α., Δ.Α.Π. Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ Ο Γεώξγηνο Λακπάθεο απνηειεί θεληξηθή κνξθή ζην δήηεκα ηεο πξόζιεςεο ηνπ Βπδαληίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε

Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε Βξαδηλό Παηρλίδη «Σν θαλάξη ηνπ Γηνγέλε» Εηζαγυγή Μηα νκάδα αξραηνιόγσλ, βξήθε ζηε δηάξθεηα ησλ αλαζθαθώλ ηεο θάηη εμαηξεηηθά πνιύηηκν! Βξήθε κία καξκάξηλε πιάθα θαη έλα θαλάξη! Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη»

«Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» «Ο ρόλος ηων θεών ζηο Π ηης Ιλιάδας με αθορμή ηοσς Ομηρικούς Ύμνοσς ζηην Αθροδίηη. Μια διαθορεηική προζέγγιζη» Όηαλ αλαθνηλώζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ ΗΔ Σπκπνζίνπ Αξραίαο Κππξηαθήο Γξακκαηείαο, νη καζεηέο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr apan.gr ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΙΝΓΙΑ Δπηινγέο ΑΡΥΙΔΠΙΚΟΠΟ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑΣΟ Γηα λα γλσξίζεη θαλείο ηηο ζξεζθείεο θαη ηα ζξεζθεύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ: EΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΤΣΟΠΗΑ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝ ΣΔΡΕΟΓΛΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΜΠΑΡΓΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΜ: 04105661 Διάλογοι Φιλοζοθίας και Αρχιηεκηονικής: Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Διαίπεζη: όηαλ ρσξίδεηαη κηα έλλνηα ζηα δηάθνξα κέξε ηεο. Οπιζμόρ : είλαη ν θαζνξηζκόο θαη ε έθζεζε ησλ θύξησλ γλσξηζκάησλ κηαο έλλνηαο.

Διαίπεζη: όηαλ ρσξίδεηαη κηα έλλνηα ζηα δηάθνξα κέξε ηεο. Οπιζμόρ : είλαη ν θαζνξηζκόο θαη ε έθζεζε ησλ θύξησλ γλσξηζκάησλ κηαο έλλνηαο. ENOTHTA 1 η ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ «Σο μοναδικό κπιηήπιο για ηην επιηςσία μιαρ παπαγπάθος είναι η αποηελεζμαηική μεηάδοζη ηυν ζκέτεών ζαρ» Γξεγνξηάδεο (Η παξάγξαθνο-ην δεκηνπξγηθό γξάςηκν, εθδ.κώδηθαο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη

ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη ηακαηίλα Ράπηε ΕΠΙΘΥΜΙΑ / ΕΚΠΛΗΡΩΗ Κάζνκαη ήζπρα, δελ θάλσ ηίπνηα- ε άλνημε έξρεηαη θαη ην γξαζίδη κεγαιώλεη Έλαο δεηηάλνο θαζόηαλ ζηελ ίδηα γσληά ηνπ ίδηνπ δξόκνπ γηα πεξηζζόηεξα από ηξηάληα ρξόληα. Κάπνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ

ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΕ "Δηαηάζζνπκε όια ηα ηεξά θαη νη λανί ηνπο (ησλ Ειιήλσλ), όζα βξίζθνληαη αθόκα άζηθηα, λα θαηαζηξαθνύλ κε δηαηαγή ησλ ηνπηθώλ αξρώλ θαη λα εμαγληζηνύλ κε ηελ ύςσζε ηνπ ζεκείνπ

Διαβάστε περισσότερα