ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο."

Transcript

1 ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην πιηθό ην νπνίν ζα αζρνιεζνύλ, λα ην επεμεξγαζηνύλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ζηε κλήκε ηνπο εκπεηξίεο πνπ πηζαλόλ δελ είραλ κέρξη ηώξα. Θα πξέπεη δειαδή λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην κπαιάθη ηνπ ηέληο, ηελ ξαθέηα θαη γεληθά κε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ ρξήζε ηνπ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά απηνύ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Αζκήζειρ εξοικείωζηρ με ηο μπαλάκι Αηομικέρ Αζκήζειρ: 1) Πηάλνπλ ην κπαιάθη ηνπ ηέληο ζηα ρέξηα ηνπο θαη ην πεξηεξγαδόληαη 2) Σν αθήλνπλ λα θπιίζεη επάλσ ζην ρέξη ηνπο θαη επάλσ ζην ζώκα ηνπο 3) Σν πεηάλε ζηνλ αέξα κε ην έλα ρέξη θαη ην πηάλνπλ κε ην άιιν. (εθηεινύλ θαη κε ηα δύν ρέξηα) 4) Σν πεηάλε όζν πην ςειά ζηνλ αέξα κπνξνύλ θαη ην πηάλνπλ αθνύ πξώηα ην αθήλνπλ λα αλαπεδήζεη κία θνξά ζην έδαθνο 5) Σν ρηππάλε κία θνξά ζην έδαθνο θαη ην μαλαπηάλνπκε 6) Σν ρηππάλε ζην έδαθνο ζπλερόκελα κε ηελ παιάκε καο ρσξίο λα ην πηάλνπλ. (εθηειείηαη θαη κε ηα δύν ρέξηα) 7) Από κηα γξακκή πεηάλε ην κπαιάθη όζν πην καθξηά κπνξνύλε θαη ακέζσο ηξέρνπλ λα πηάζνπλ ην δηθό ηνπο κπαιάθη θαη επηζηξέθνπλ ηξέρνληαο ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε. (εθηειείηαη πξώηα κε ην δεμί θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην αξηζηεξό ρέξη) 8) Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα εθηειέζνπλ ν θαζέλαο από κία θίλεζε κε ην κπαιάθη αθήλνληαο ηνπο όιεο ηηο επηινγέο πνπ κπνξνύλ λα θαληαζηνύλ, ρσξίο λα ηνπο πεξηνξίδνπκε. Υξνληθή δηάξθεηα: 15 Σκοπόρ: Ο ζθνπόο απηώλ ησλ αζθήζεσλ είλαη ν έιεγρνο ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππό ρεηξηζκνύ αληηθεηκέλνπ (κπάιαο). Να έξζνπλ δειαδή νη καζεηέο ζε επαθή κε ην αληηθείκελν πνπ ζα αζρνιεζνύλ θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηνύ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. (Επίδξαζε ηεο βαξύηεηαο, αιιαγή ζπκπεξηθνξάο κεηά από αλαπήδεζε, πνξεία ηεο κπάιαο ζε επζεία βνιή, ηαρύηεηα θ.α.)

2 Σε ζεςγάπια: 1) Από εδξαία ζέζε εθηειείηαη θύιηζκα ηεο κπάιαο ζην έδαθνο θαη ππνδνρή από ηνλ ζπκπαίθηε ν νπνίνο βξίζθεηαη επίζεο ζε εδξαία ζέζε ζε απόζηαζε 5-6 κέηξσλ. (γόλαηα ηελησκέλα, πόδηα ζε δηάζηαζε) *Ο ζπκπαίθηεο ζα πξέπεη λα ππνδέρεηαη ηελ κπάια αλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ. 2) Από εδξαία ζέζε ζηελ ίδηα απόζηαζε εθηειείηαη ξίςε ηεο κπάιαο ζηνλ ζπκπαίθηε πξνζπαζώληαο λα αλαπεδήζεη πξώηα ε κπάια κία θνξά ζην έδαθνο. 3) Η ίδηα άζθεζε κε ηελ πξνζζήθε ελόο ρνπια-ρνππ ζηε κέζε ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ δεπγαξηώλ. Ο ζθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα ζεκαδέςνπλ νη καζεηέο ην ρνπια-ρνππ έηζη ώζηε ε κπάια λα αλαπεδήζεη κέζα ζε απηό πξνηνύ θηάζεη ζηα ρεξηά ηνπ ζπκπαίθηε. 4) Ρίςε θαη ππνδνρή ζε καθξηλή απόζηαζε (10 κέηξσλ) από όξζηα ζέζε εθαηέξσζελ κηάο θνξδέιαο. Η κπάια ζα πξέπεη λα πεξάζεη επάλσ από απηό. Υξνληθή δηάξθεηα: 20 2 ε Άζθεζε Μνηξάδνπκε ηνπο καζεηέο ζε 4 νκάδεο θαη ηνποηνπνζεηνύκε ζηηο 4 γσλίεο ηνπ ελόο γεπέδνπ. Με κία κπάια εθηειείηαη ξίςε (πάζα) ζε νπνηαδήπνηε άιιε νκάδα θαη ακέζσο πεγαίλεη ηξέρνληαο ηειεπηαίνο ζηελ νκάδα πνπ εθηέιεζε ηελ πάζα. Υξνληθή δηάξθεηα: 5 3 ε Άζθεζε Αγώλεο ζθπηαινδξνκίαο. Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ίζσλ αηόκσλ θαη μεθηλώληαο από ηελ κία πιάγηα γξακκή ηξέρνπλ θξαηώληαο ην κπαιάθη κέρξη ηελ άιιε πιάγηα γξακκή θαη επηζηξέθνπλ. Δίλνπλ ην κπαιάθη ζηνλ επόκελν όπνπ εθηειεί θαη απηόο ην ίδην. Νηθήηξηα θεξύζζεηαη ε νκάδα πνπ ζα ηεξκαηίζεη πξώηε. Υξνληθή δηάξθεηα: 5 Παηρλίδη Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δύν ηζάξηζκεο νκάδεο θαη αξαηώλνπλ ζην ρώξν εθαηέξσζελ ηνπ θηιέ.(κηα θνξδέια) Έρνπκε ζθνξπίζεη όια ηα κπαιάθηα ηνπ ηέληο κέζα ζηα δύν γήπεδα θαη κε ην έλαπζκα πνπ δίλεηαη από ηνλ θαζεγεηή ηα παηδηά πηάλνπλ ηηο κπάιεο από ην γήπεδό ηνπο θαη ηηο πεηνύλ ζην απέλαληη γήπεδν πξνζέρνληαο λα κελ θεύγνπλ έμσ από απηό. θνπόο ηεο θάζε νκάδαο είλαη λα έρεη ζην γήπεδό ηεο ιηγόηεξεο κπάιεο από ηνπο αληηπάινπο. Υξνληθή δηάξθεηα: 5

3 Αζκήζειρ μύηζηρ με ηη πακέηα 1) Από ζηαηηθή ζέζε πξνζπαζνύκε λα ρηππήζνπκε ηε κπάια ζην έδαθνο ζπλερόκελα. Αθνύ δηαπηζηώζνπκε όηη ε άζθεζε έγηλε αληηιεπηή, εθηεινύκε ηελ άζθεζε αξρηθά πεξπαηώληαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηξέρνληαο. *εκείσζε: Η ιαβή ηεο ξαθέηαο γίλεηαη από ην ιαηκό (ηξίγσλν) 2) Από ζηαηηθή ζέζε εθηεινύκε ζπλερόκελα ρηππήκαηα κε ηε ξαθέηα, ρσξίο λα ρηππήζεη ην κπαιάθη ζην έδαθνο. *εκείσζε: Λαβή από ην ιαηκό ηεο ξαθέηαο (ε παιάκε πνπ θξαηάεη ηελ ξαθέηα λα θνηηάεη ηνλ νπξαλό) 3) Από ζηαηηθή ζέζε εθηεινύκε ρηππήκαηα ηεο κπάιαο κε ην ζηεθάλη ηεο ξαθέηαο. *εκείσζε: Η ξαθέηα ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηε ζην έδαθνο. Γηα λα πεηύρνπκε ζπλερόκελα ρηππήκαηα ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην κπαιάθη. 4) Από ζηαηηθή ζέζε εθηεινύκε έλα ρηύπεκα από ηε κία πιεπξά ηεο ξαθέηαο θαη έλα από ηελ άιιε. Πξνζπαζνύκε ε κπάια λα κελ πέζεη ζην έδαθνο. *εκείσζε: Τπηηαζκό πξεληζκό ηνπ βξαρίνλα. Η ξαθέηα θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη παξάιιειε ζην έδαθνο. 5) Πξνζπαζνύκε λα εθηειέζνπκε ζπλερόκελα ρηππήκαηα κε ην κπξνζηηλό, ην πίζσ θαη ην πιατλό κέξνο ηεο ξαθέηαο ρσξίο λα καο πέζεη ην κπαιάθη ζην έδαθνο. Σηόχορ: Η πξώηε επαθή κε ηε ξαθέηα θαη ν έιεγρνο ηεο κπάιαο πλνιηθή δηάξθεηα ησλ αζθήζεσλ: 20 Ειζαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ FORHAND DRIVE Σν forehand drive είλαη ην πην βαζηθό ρηύπεκα ζην ηέληο. Είλαη ην ρηύπεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν απ όια ηα ρηππήκαηα ζε έλαλ αγώλα θαη πνιύ πεξηζζόηεξν όηαλ απηόο ν αγώλαο είλαη κεηαμύ αξραξίσλ. Γη απηό ην ιόγo ινηπόλ είλαη θαη ην πξώην αληηθείκελν πνπ δηδάζθνληαη νη αξράξηνη καζεηέο ζην ηέληο. *εκείσζε: Όιεο νη αζθήζεηο εθηεινύληαη θαη κε ηα δύν ρέξηα ελαιιάμ (ακθηπιεπξηθόηεηα).

4 Σκοπόρ: Ο ζπληνληζκόο ησλ θηλήζεσλ ζηηο δεμηόηεηεο ξίςεο θαη ππνδνρήο θαη εηζαγσγή ζηε ζηόρεπζε. Εθηίκεζε ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο θαηεύζπλζεο ηεο κπάιαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ππνδνρή. Ομαδικέρ αζκήζειρ, παισνίδια 1 ε Άζθεζε Από ζηαηηθή θαη όξζηα ζέζε θξαηώ ηε κπάια κε ην αξηζηεξό κνπ ρέξη. Σν ηεληώλσ κπξνζηά θαη αθνύ αθήζσ ην κπαιάθη λα αλαπεδήζεη κπξνζηά από ην αξηζηεξό κνπ πόδη, ιπγίδσ ειαθξώο ηα γόλαηα θαη ην πηάλσ κε ην δεμί. Επαλαιακβάλσ ηελ άζθεζε θνξέο. Μεθοδικέρ ςποδείξειρ: - Σα πόδηα βξίζθνληαη ζε ειαθξηά δηάζηαζε, πεξίπνπ ζην άλνηγκα ησλ ώκσλ. - Σν αξηζηεξό πόδη βξίζθεηαη ιίγν πην κπξνζηά από ην δεμί, κε ηα γόλαηα ειαθξώο ιπγηζκέλα. - Σν αξηζηεξό ρέξη είλαη ηελησκέλν επζεία κπξνζηά (ζε πξόηαζε) θαη ην δεμί έξρεηαη από πίζσ ηελησκέλν. - Αθνύ πηάζνπκε ην κπαιάθη, ην δεμί ρέξη ζπλαληάεη ην αξηζηεξό θαη ζπλερίδεηαη ε θίλεζε κε θάκςε ησλ αγθώλσλ. - Η θίλεζε ηειεηώλεη κε ηα δύν ρέξηα λα ηεξκαηίδνπλ επάλσ από ηνλ αξηζηεξό ώκν. Σηόχορ: Η εθκάζεζε ηεο θίλεζεο ησλ πνδηώλ θαη ησλ ρεξηώλ γηα ην ρηύπεκα ηνπ forehand drive. 2 ε Άζθεζε Σνπνζεηνύκε ηνπο καζεηέο ζε ζεηξά απέλαληη από έλαλ ηνίρν ζε απόζηαζε 2-3 κέηξσλ. Ελώ απηνί βξίζθνληαη θάζεηα κε ηνλ ηνίρν (ν αξηζηεξόο ώκνο λα έρεη θαηεύζπλζε πξνο ηνλ ηνίρν), αθήλνπλ ην κπαιάθη κε ην αξηζηεξό ρέξη λα αλαπεδήζεη ζην έδαθνο κπξνζηά αθξηβώο από ην αξηζηεξό ηνπο πόδη. ηε ζπλέρεηα έξρεηαη ην αξηζηεξό ηνπο ρέξη ηελησκέλν θαη ρηππάεη ην κπαιάθη κε ηελ παιάκε ζηέιλνληάο ην ζηνλ ηνίρν. Η θίλεζε είλαη ε ίδηα κε ηελ πξνεγνύκελε άζθεζε κόλν πνπ ηώξα δελ πηάλνπλ ην κπαιάθη αιιά ην ρηππνύλ καιαθά θαη ην νδεγνύλ ζηνλ ηνίρν. *εκείσζε: Γηα ηελ θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εθκάζεζε κπνξνύκε ζε απηό ην ζεκείν ηνλ ζηόρν πνπ έρνπλ νη καζεηέο λα ηνλ θάλνπκε πην ζπγθεθξηκέλν ηνπνζεηώληαο θάπνην ζεκάδη ζηνλ ηνίρν. Θα πξέπεη λα πξνζέμνπκε κόλν όηη ην ζεκάδη απηό ζα πξέπεη αξρηθά λα είλαη κεγάιν θαη ε απόζηαζε θνληηλή θαη ζηγά ζηγά ην ζεκάδη λα κηθξαίλεη θαη ε απόζηαζε λα κεγαιώλεη. Σκοπόρ: Η εθκάζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ forehand drive κε ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζώκαηνο απέλαληη ζηνλ ζηόρν πνπ επηζπκνύκε λα ζηείινπκε ηελ κπάια.

5 3 ε Άζθεζε (βήκα-ζηακάηεκα-ρηύπεκα) Όπσο είλαη νη καζεηέο παξαηαγκέλνη ζε ζεηξά απέλαληη από ηνλ ηνίρν, εθηεινύλ ηελ ίδηα άζθεζε κε πξηλ κόλν πνπ ηώξα πξνζζέηνπκε θαη ηελ θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πνδηώλ γηα ην ρηύπεκα. Αξρηθά εθηεινύλ ηελ άζθεζε θάλνληαο κόλν ην ηειεπηαίν βήκα. Αθήλνπλ δειαδή ηελ κπάια λα αλαπεδήζεη ζην έδαθνο, πξνβάινπλ ην αξηζηεξό πόδη κπξνζηά θαη ρηππνύλ ηελ κπάια κε ην δεμί ρέξη. ηε ζπλέρεηα εθηεινύλ κε 3 βήκαηα (πάληα ζηαηηθά, ρσξίο κεηαθίλεζε). Σα βήκαηα απηά είλαη γηα ηνπο δεμηόρεηξεο αξηζηεξό-δεμί-αξηζηεξό. Σέινο εθηεινύλ ηελ άζθεζε κε πνιιά βήκαηα. Εθηεινύλ δειαδή κε βήκα ζεκεηνηόλ θαη κε ην αξηζηεξό ρέξη πάληα ηελησκέλν κπξνζηά, κόιηο δε ν θαζεγεηήο δώζεη ην παξάγγεικα εθηεινύληαη ηα 3 ηειεπηαία βήκαηα (αξηζηεξό-δεμί-αξηζηεξό) θαη ρηππνύλ ηελ κπάια. [Μερική-προζθεηική μέθοδος διδαζκαλίας] Πποζοσή! Σα βήκαηα γηα ην θάζε ρηύπεκα ζα πξέπεη λα είλαη πάληα πεξηηηόο αξηζκόο (1,3,5,7 θ.ν.θ) 4 ε Άζθεζε Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα εθηειέζνπλ ηελ ίδηα άζθεζε δίλνληαο πεξηζζόηεξε πξνζνρή ηώξα ζην ιύγηζκα - ηέλησκα ησλ γνλάησλ θαη ζηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ ρεξηνύ πνπ ζα εθηειέζεη ην ρηύπεκα. Σν ρέξη κεηαθηλείηαη από κπξνζηά πξνο ηα πάλσ θαη πίζσ θαη ζηε ζπλέρεηα από πίζσ πξνο ηα θάησ θαη κπξνζηά θπθιηθά. Σηόχορ: πλαξκνγή ηεο θίλεζεο θαη ξπζκόο. 5 ε Άζθεζε Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δεπγάξηα. Ο έλαο εθηειεί ηελ πξνεγνύκελε άζθεζε θαη ν άιινο παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε θαη ηνλ δηνξζώλεη. Επαλαιακβάλεη γηα 10 πεξίπνπ επαλαιήςεηο θαη αιιάδνπλ ξόινπο. Σηόχορ: Η εθκάζεζε θαη ε εκπέδσζε ηεο θίλεζεο κέζσ ηεο ακνηβαίαο δηδαζθαιίαο 1 ε Άζθεζε (απηνηέληο) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΚΕΤΑ Κξαηώληαο ηελ ξαθέηα από ην ιαηκό, έρνπκε ην κπαιάθη επάλσ ζηε ξαθέηα. Σν αθήλνπκε απαιά λα αλαπεδήζεη ζην έδαθνο θαη ην μαλαπηάλνπκε κε ηε ξαθέηα καο. Υξνληθή δηάξθεηα 5 Διδακηικά ανηικείμενα: - Η ξαθέηα λα είλαη παξάιιειε ζην έδαθνο - Σν αξηζηεξό πόδη ιίγν πην κπξνζηά από ην δεμί

6 - Σα γόλαηα λα ιπγίδνπλ ειαθξά ηε ζηηγκή πνπ ε κπάια βξίζθεηαη ζην ςειόηεξν ζεκείν Σκοπόρ: Ο έιεγρνο ηεο κπάιαο κε ηε ρξήζε ηεο ξαθέηαο. 2 ε Άζθεζε (απηνηέληο κε ρηύπεκα) Εθηεινύκε ηελ ίδηα άζθεζε κε πξηλ κε ηε δηαθνξά όηη ηε κπάια δελ ηελ μαλαπηάλνπκε κε ηε ξαθέηα αιιά ηε ρηππάκε απαιά πξνο ηα πάλσ πξνζπαζώληαο λα δηαηεξνύκε ηνλ έιεγρν ηεο κπάιαο. Υξνληθή δηάξθεηα: 5 Διδακηικά ανηικείμενα: - Ραθέηα παξάιιειε ζην έδαθνο - Σνπνζέηεζε ηνπ ζώκαηνο πίζσ από ηε κπάια - Σνπνζέηεζε ξαθέηαο θάησ από ηε κπάια - Πξνβνιή ηνπ αξηζηεξνύ πνδηνύ εκπξόο - Λύγηζκα ησλ γνλάησλ πξηλ ηελ επαθή κε ηε κπάια θαη ηέλησκα απηώλ κεηά ηελ επαθή Σηόχορ: Η εθκάζεζε ηεο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζώκαηνο πίζσ από ηε κπάια. 3 ε Άζθεζε (απηνηέληο ζε δεπγάξηα) Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε δπάδεο θαη ζε κηα απόζηαζε 3-4 κέηξσλ εθηεινύλ κία πάζα ζηνλ εαπηό ηνπο (θνληξνι ηεο κπάιαο) θαη κία ζηνλ ζπκπαίρηε ηνπο. Υξνληθή δηάξθεηα 7 Μεθοδικέρ ςποδείξειρ: - Η κπάια κε ην θνληξόι λα παξακέλεη θνληά ζην ζώκα (όρη παξαπάλσ από 1 κέηξν) - Καηά ηελ πάζα ζην ζπκπαίθηε ην κπαιάθη λα αλαπεδάεη ζην έδαθνο πεξίπνπ ζηα ¾ ηεο κεηαμύ ηνπο απόζηαζεο - Να κελ δίλεηαη πνιύ ύςνο ζηελ κπάια Σηόχορ: Η έιεγρνο ηεο κπάιαο θαη ην απαιό νδήγεκά ηεο ζηνλ ζπκπαίρηε 4 ε Άζθεζε (ζην θηιέ) Υσξίδνπκε ηνπο αζθνύκελνπο ζε δπάδεο θαη παίδνπλ θνληά ζην θηιέ. Εθηεινύλ έλα θνληξόι θαη ζηε ζπλέρεηα απαιό ρηύπεκα (νδήγεκα) ηεο κπάιαο ζηνλ ζπκπαίρηε ηνπο πάλσ από ην θηιέ. Υξνληθή δηάξθεηα: 7

7 Μεθοδικέρ ςποδείξειρ: Αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα παίμνπλ ειεύζεξα πξνζέρνληαο ν θαζέλαο έλα ηερληθό ζεκείν ζηελ θίλεζή ηνπ από απηά πνπ δείμακε ζην κάζεκα. Ο θαζέλαο όπνην επηζπκεί. Σκοπόρ: Η αμηνιόγεζε ηνπ καζήκαηνο από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. 5 ε Άζθεζε Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε δπάδεο θαη παίδνπλ θνληά ζην θηιέ εθηειώληαο έλα θνληξόι θαη ζηε ζπλέρεηα ρηύπεκα forehand drive. Σν θξάηεκα ηεο ξαθέηαο εμαθνινπζεί λα γίλεηαη από ην ιαηκό. Μεθοδικέρ ςποδείξειρ: - Ο θαξπόο έξρεηαη πξώηνο θαη ε ξαθέηα αθνινπζεί - Σν αξηζηεξό ρέξη δείρλεη ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα ζηείινπκε ηε κπάια. - Η βάζε ηεο ξαθέηαο πεξλάεη από ην ύςνο ηεο ιεθάλεο - Η ξαθέηα ηε ζηηγκή ηνπ ρηππήκαηνο είλαη παξάιιειε ζην θηιέ Σκοπόρ: Σν ζσζηό ρηύπεκα ηεο κπάιαο (απαιό νδήγεκα-forehand drive) 6 ε Άζθεζε Υσξίδνπκε ηνπο καζεηέο ζε δεπγάξηα. Σν έλα δεπγάξη παίδεη ζην θηιέ εθηειώληαο θνληξόι-ρηύπεκα θαη ην άιιν παξαθνινπζεί θαη δηνξζώλεη. ηε ζπλέρεηα αιιάδνπλ ξόινπο. [Αμοιβαία μέθοδορ διδαζκαλίαρ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ Θα πξέπεη ηα πόδηα λα βξίζθνληαη ζπλέρεηα ζε θίλεζε. Σν βάξνο ηνπ ζώκαηνο κεηαθέξεηαη ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πέικαηνο θαη ηα γόλαηα είλαη ειαθξώο ιπγηζκέλα. Έρνπκε θάκςε από ηα ηζρία γηα κα κεηαθέξνπκε ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο εκπξόο ελώ ην αξηζηεξό ρέξη ππνβαζηάδεη ηε ξαθέηα από ην ιαηκό. Άζθεζε Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε δεπγάξηα εθηεινύλ θνληξόι θαη ρηύπεκα θνληά ζην θηιέ θαη αμέζωρ παίξλνπλ ηε ζέζε εηνηκόηεηαο. ύληνκν πξνηεηλόκελν αζθεζηνιόγην Υώξνο: πξναύιην ζρνιείνπ Τιηθά: 30 κπαιάθηα ηνπ ηέληο, 4 ξαθέηεο, πιαζηηθέο ξαθέηεο, 15 κηθξνί θώλνη, θνξδέια ή ηαηλία ή ζρνηλί (θηιέ)

8 Αξηζκόο καζεηώλ: 30 Άζθεζε 1 ηόρνο: ζπληνληζκόο καηηνύ, ρεξηνύ, κπάιαο Δεπηεξεύσλ ζηόρνο: εμνηθείσζε κε ηνλ εμνπιηζκό Μνηξάδνληαη νη ξαθέηεο ζηνπο κηζνύο καζεηέο θαη νη θώλνη ζηνπο ππνινίπνπο θαζώο θαη κηα κπάια ζηνλ θαζέλα. Οη καζεηέο κε ηηο ξαθέηεο εθηεινύλ: Υηππήκαηα ηεο κπάιαο ζην έδαθνο Υηππήκαηα πάλσ ζηε ξαθέηα Ελαιιαγέο ρηππεκάησλ ζην έδαθνο θαη ζηε ξαθέηα Οη καζεηέο κε ηνπο θώλνπο εθηεινύλ Ειαθξέο ξίςεηο ηεο κπάιαο ζην έδαθνο θαη πηάζηκν κε ηνλ θώλν Ειαθξέο ξίςεηο πξνο ηα πάλσ θαη πηάζηκν κε ηνλ θώλν Ελαιιαγή ζηα πιηθά ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ όινη νη καζεηέο θαη ξαθέηα θαη θώλν. Άζθεζε 2 ηόρνο: αληίιεςε ηεο αλαπήδεζεο ηεο κπάιαο θαη ηνπ ζεκείνπ επαθήο ξαθέηαοκπάιαο, εηζαγσγή ζηελ εθκάζεζε ηεο ηερληθήο ησλ βαζηθώλ ρηππεκάησλ (forehand, backhand) Οη καζεηέο ζε δεπγάξηα ηνπνζεηεκέλνη απέλαληη ν έλαο απ ηνλ άιιν κε ην θηιέ ζηε κέζε. Ο έλαο καζεηήο θξαηάεη ηε ξαθέηα θαη έλαλ θώλν ελώ άιινο ηνλ ηξνθνδνηεί κε ηε κπάια κε θίλεζε από θάησ πξνο ηα πάλσ. Ο πξώηνο καζεηήο πξνζπαζεί λα πηάζεη ηε κπάια αλάκεζα ζηε ξαθέηα θαη ζηνλ θώλν. ηε ζπλέρεηα παίξλεη ηνλ θώλν ν καζεηήο πνπ ηξνθνδνηεί θαη πξνζπαζεί λα πηάζεη ηελ κπάια πνπ ηνπ ρηππάεη ν ζπκπαίθηεο ηνπ κε ηνλ θώλν. Ελαιιαγή αζθνύκελσλ. Παξαιιαγέο άζθεζεο: ν καζεηήο κε ηε ξαθέηα κπνξεί λα πηάλεη ηελ κπάια θαη λα ηελ επηζηξέθεη κε service, αληίζηνηρα ν άιινο κπνξεί λα ηξνθνδνηεί κε πέηαγκα πάλσ από ην θεθάιη. Άζθεζε 3 ηόρνο: εμάζθεζε ηεο ηερληθήο ησλ βαζηθώλ ρηππεκάησλ forehand θαη backhand

9 Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο ε κηα απέλαληη ζηελ άιιε ζην θηιέ κε κηα ξαθέηα ε θαζεκηά. Ο θάζε καζεηήο εθηειεί έλα forehand ή backhand, δίλεη ηε ξαθέηα ζηνλ επόκελν θαη πεγαίλεη ζην ηέινο ηεο ζεηξάο ηνπ. Παξαιιαγέο άζθεζεο: ε πξώηε κπαιηά μεθηλάεη κε service εκείσζε 1.Σν θηιέ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί από ηνπο καζεηέο κε 2 θνπβαδάθηα,ηζηκέλην θαη ζθνππόμπια. Με κία θνξδέια κπνξεί λα γίλεη θηιέ ηνπ ηέληο. 2.Κώλνπο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπκε κε κπνπθάιηα από λεξό, θνκκέλα ζηε κέζε. 3.Μπαιάθηα, κπνξνύκε λα δεηήζνπκε από ηνπο ζπιιόγνπο ηέληο (νζα δελ ρξεηάδνληαη). Με εθηίκεζε Οιγα Καξαγηάλλε

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη

Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Θεωρία μοτοςυκλέτασ για την πρακτική εξέταςη Τν πξώην ζηάδην ηεο εμέηαζεο είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηεο κνηνζηθιέηαο. Οη εμεηαζηέο (2) ζα καο θάλνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο πξηλ μεθηλήζνπκε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ

Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ Σν δεηλ επηθηλδύλσο. απαηηεί ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ Σν ζύζηεκα «Αλαβάηεο Μεραλή» Μεραλή Αλαβάηεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε πξνζνρή Αιθνόι Φάξκαθα σκαηηθή θνύξαζε Δξσηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή.

Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. Η βόλτα αυτή ποτέ δεν τελειώνει. Το ποδήλατο είναι εκεί, η ζωή. 2 Ποδηλάηες, -ιζζες Πάηρας Φεζηηβάι... γηαηί ζέινπκε λα κνηξαζηνύκε ηηο ηδέεο καο, θαη λα πάξνπκε θαηλνύξγηεο, λα πεξάζνπκε από ηα ιόγηα

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΔΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΩΡΓΙΟΤ Π.ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: Κ. ΓΑΡΜΠΑ ΠΑΣΡΑ ΜΑΡΣΙΟ 2010 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πηζηνπνηείηαη όηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα: Ανάπηςξη νέος Δλληνικού

Διαβάστε περισσότερα