Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/ / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/ / EL Oδηγίες ασφαλείας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε πάντοτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας και προειδοποίησης! Κίνδυνος Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Προειδοποίηση Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο που προέρχεται από τη συσκευή, και ο οποίος αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται επίσης για προειδοποιήσεις σχετικά µε υλικές ζηµιές. Προσοχή Επισηµαίνει µια πιθανά απειλητική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα ζηµιές στο µηχάνηµα ή στον περιβάλλοντα χώρο. Επισήµανση Παραπέµπει σε χρήσιµες πληροφορίες π.χ. για την έναρξη λειτουργίας. Επισήµανση τεκµηρίωσης Παραπέµπει σε κάποιο εγχειρίδιο, π.χ. στις οδηγίες λειτουργίας, σε έναν κατάλογο ή σε ένα δελτίο στοιχείων. Η τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου αποτελεί προϋπόθεση για: την απρόσκοπτη λειτουργία την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιέχει σηµαντικές πληροφορίες για το σέρβις και θα πρέπει να φυλάσσεται κοντά στη συσκευή. Οδηγίες ασφαλείας MOVITRANS / MOVIPRO 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Προβλεπόµενη χρήση Οι µονάδες κίνησης και ελέγχου της σειράς MOVIPRO προορίζονται για επαγγελµατική χρήση και µάλιστα για την ενσωµάτωση σε βιοµηχανικές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή µηχανές. Ο σκοπός τους είναι η ρύθµιση των στροφών ασύγχρονων και σύγχρονων τριφασικών ηλεκτροκινητήρων µέσω της συχνότητας. Οι χρησιµοποιούµενοι ηλεκτροκινητήρες πρέπει να είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία µε µετατροπείς συχνοτήτων. Στη συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέονται άλλα φορτία (χωρητικά). Οι συσκευές ενδείκνυνται µόνο για βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, και ειδικότερα για αποκεντρωµένη χρήση. Κατά την ενσωµάτωση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή µηχανές η έναρξη της λειτουργίας απαγορεύεται µέχρι που να διαπιστωθεί πως το µηχάνηµα τηρεί την οδηγία 89/336/EΟΚ περί ΗΜΣ, µέχρι που να πιστοποιηθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία 98/37/ΕΟΚ περί µηχανών και να τηρείται η οδηγία περί χαµηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ. Οι συσκευές καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει η Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/ ΕΟΚ. Για τις συσκευές αυτές εφαρµόζονται τα εναρµονισµένα πρότυπα της σειράς EN / VDE 0160 σε συνδυασµό µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN / VDE και EN / VDE Τα τεχνικά στοιχεία και τις πληροφορίες, σχετικά µε τις συνθήκες σύνδεσης θα τις βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης και στα εγχειρίδια. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται αυτά τα στοιχεία! Κατά την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας και τη χρήση εγκαταστάσεων µε σύστηµα µεταφοράς ενέργειας άνευ επαφών, οι οποίες λειτουργούν επαγωγικά, στο χώρο των θέσεων εργασίας πρέπει να τηρούνται οι κανονισµοί BG και οι διατάξεις B11 "Ηλεκτροµαγνητικά πεδία"! Μη προβλεπόµενη χρήση Η αποσυναρµολόγηση των καλυµµάτων καθώς και η τυχόν επισκευή µε δική σας πρωτοβουλία των συσκευών της σειράς MOVIPRO αποτελούν ανεπίτρεπτες ενέργειες. Οι συσκευές της σειράς MOVIPRO δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν λειτουργίες ασφαλείας αν δεν υπάρχουν συστήµατα ασφαλείας ανώτερης κλίµακας. Οι συσκευές οι ίδιες δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας σύµφωνα µε το πρότυπο EN 954-1, Για να εξασφαλίσετε την προστασία των µηχανηµάτων και των ατόµων χρησιµοποιήστε υπερκείµενα συστήµατα ασφαλείας! Περιβάλλον χρήσης Αν δεν προβλέπεται ρητά για κάποιες συγκεκριµένες περιπτώσεις, απαγορεύεται: Η χρήση σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις. Η χρήση σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατµούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. 4 Οδηγίες ασφαλείας MOVITRANS / MOVIPRO

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Απόσυρση αποβλήτων Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανονισµοί! Αν χρειάζεται κατά την απόσυρση ξεχωρίστε τα διάφορα εξαρτήµατα ανάλογα µε τα υλικά και σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς π.χ. σαν: Σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωµάτων (πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων) Πλαστικά (περίβληµα) Λαµαρίνες Χαλκό κλπ. Οδηγίες ασφαλείας MOVITRANS / MOVIPRO 5

6 2 Υποδείξεις ασφαλείας 2 Υποδείξεις ασφαλείας Γενικά Όλες οι εργασίες για τη µεταφορά, την εγκατάσταση, την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση επιτρέπεται να γίνονται από ειδικευµένους ηλεκτρολόγους! Πρέπει να τηρούνται οι κανονισµοί IEC και CENELEC HD 384 ή DIN VDE 0100 και IEC 60664/DIN VDE 0110 καθώς και οι κρατικοί κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων! Εξειδικευµένο προσωπικό στα πλαίσια αυτών των βασικών υποδείξεων ασφαλείας θεωρούνται τα άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε την τοποθέτηση, τη συναρµολόγηση, την έναρξη λειτουργίας και τη χρήση της συσκευής και που διαθέτουν την απαιτούµενη εκπαίδευση για την εργασία που έχουν αναλάβει. Προειδοποίηση Κατά την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαραίτητων καλυµµάτων, τη µη προβλεπόµενη χρήση, καθώς και κατά την λανθασµένη εγκατάσταση ή το χειρισµό υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυµατισµών και υλικών ζηµιών. Τηρείτε τις υποδείξεις στα εγχειρίδια! Τοποθέτηση Η τοποθέτηση, η θέση, η συναρµολόγηση και η ψύξη των συσκευών πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις και τις οδηγίες στα αντίστοιχα εγχειρίδια. Οι συσκευές θα πρέπει να προστατεύονται από τη µη επιτρεπτή καταπόνηση. Ειδικότερα κατά τη µεταφορά, την εγκατάσταση και τη χρήση δεν επιτρέπεται να παραµορφωθούν ή να υποστούν ζηµιά τα διάφορα εξαρτήµατα ούτε να τροποποιηθούν οι αποστάσεις µόνωσης. εν πρέπει να ακουµπάτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα και τις επαφές! Ηλεκτρική σύνδεση Κατά κανόνα δεν επιτρέπονται οι εργασίες σε συσκευές που βρίσκονται υπό ηλεκτρική τάση! Αυτό όµως µπορεί να είναι απαραίτητο κατά την έναρξη της λειτουργίας, τη βασική διάρθρωση και τη ρύθµιση των παραµέτρων. Κατά τις εργασίες σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων (π.χ. BGV A3)! Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς. Τηρείτε τις επιτρεπόµενες διατοµές αγωγών, τις ασφάλειες, τη σύνδεση αγωγού γείωσης. Τηρείτε τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν στα αντίστοιχα εγχειρίδια! Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας, όπως θωράκιση, γείωση, διάταξη φίλτρων και τοποθέτηση αγωγών, θα βρείτε στα εγχειρίδια των συσκευών. Αυτές οι υποδείξεις πρέπει να τηρούνται πάντα ακόµη και για συσκευές που φέρουν το σήµα CE. Η τήρηση των οριακών τιµών που ορίζονται από τη νοµοθεσία περί ηλεκτρο- µαγνητικής συµβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του µηχανήµατος ή της εγκατάστασης, όπου ενσωµατώνεται αυτή η συσκευή. 6 Οδηγίες ασφαλείας MOVITRANS / MOVIPRO

7 Υποδείξεις ασφαλείας 2 Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Μην εγκαθιστάτε και µη λειτουργείτε συσκευές που έχουν υποστεί βλάβες. Σε περίπτωση ζηµιάς, πρέπει να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία µεταφοράς. Κατά την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας των υπόλοιπων µονάδων, π.χ. ηλεκτροκινητήρας και φρένο, θα πρέπει να τηρήσετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης! Βεβαιωθείτε ότι τα προληπτικά µέτρα και τα προστατευτικά συστήµατα ανταποκρίνονται στις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN ). Απαραίτητα µέτρα προστασίας: Συστήµατα µε MOVITRANS Προστατευόµενη αποσύνδεση DIN VDE , 1997 (IEC , 2002) Εξίσωση δυναµικού µε σύνδεση χαµηλής αντίστασης στο σκελετό του µηχανήµατος Προστασία ESD (κατά τη φορητή χρήση) Συστήµατα µε ηλεκτρική τροφοδοσία Γείωση της συσκευής Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για τον ασφαλή διαχωρισµό µεταξύ των συνδέσεων αγωγών ρεύµατος και ηλεκτρονικών σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN Για να διασφαλιστεί ο ασφαλής διαχωρισµός, πρέπει επίσης και όλα τα συνδεµένα κυκλώµατα να πληρούν τις απαιτήσεις για τον ασφαλή διαχωρισµό. Αν χρειάζεται αυτός ο διαχωρισµός, τα συνδεδεµένα κυκλώµατα σηµάτων πρέπει να συνδέονται µε SELV ή PELV! Λειτουργία και σέρβις Οι εγκαταστάσεις στις οποίες τοποθετούνται οι συσκευές της σειράς MOVIPRO, θα πρέπει να εξοπλίζονται µε διατάξεις παρακολούθησης και προστασίας σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας, όπως π.χ. η νοµοθεσία περί τεχνικών µέσων λειτουργίας, κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων κλπ. Οι επισκευές γίνονται µόνο από την εταιρία κατασκευής. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ελάτε σε επαφή µε την εταιρία SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG και συνεννοηθείτε σχετικά µε τις παραπέρα ενέργειες. Όταν η συσκευή είναι συνδεµένη µπορεί να εµφανιστούν επικίνδυνες τάσεις στους ακροδέκτες εξόδου και στα συνδεµένα καλώδια και τους ακροδέκτες του κινητήρα. Αυτό συµβαίνει επίσης και όταν η συσκευή είναι σε αναστολή και ο ηλεκτροκινητήρας σταµατηµένος. Όταν η ένδειξη 7 γραµµών σβήνει, αυτό δεν σηµαίνει, πως η συσκευή είναι χωρίς ηλεκτρική τάση! Κάποιες εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας της συσκευής ή κάποια µηχανική εµπλοκή µπορεί να επιφέρουν σταµάτηµα του ηλεκτροκινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήµατος ή µια επαναφορά του συστήµατος µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από µόνος του σε λειτουργία. Αν για λόγους ασφαλείας αυτή η συµπεριφορά δεν επιτρέπεται για το µηχάνηµα που τίθεται σε κίνηση, πρέπει να υπάρχουν εξωτερικά συστήµατα ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ξεχωριστά. Τηρείτε το πρότυπο EN 60204! Στην περίπτωση σέρβις θα πρέπει να διασφαλιστεί µε τα κατάλληλα µέτρα, πως οι συνδεδεµένοι ηλεκτροκινητήρες δεν θα τεθούν σε λειτουργία από µόνοι τους. Τηρείτε το πρότυπο EN 60204! Οι συνδέσεις στην έξοδο του µετατροπέα θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνον µε την τελική βαθµίδα σε αναστολή. Η ενεργοποίηση µε ενεργή την τελική βαθµίδα προκαλεί αυξηµένη φθορά και τελικά καταστροφή των επαφών. Η επιλογή των διαστάσεων των διακοπτών πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τη µέγιστη συνεχή τάση (µέγιστη τάση ενδιάµεσου κυκλώµατος). Οδηγίες ασφαλείας MOVITRANS / MOVIPRO 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Τεχνολογία ασφαλείας Προειδοποίηση! Αν δεν υπάρχουν υπερκείµενα συστήµατα ασφαλείας, οι µονάδες ηλεκτροκίνησης και ελέγχου της σειράς MOVIPRO δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν λειτουργίες ασφαλείας, για τις οποίες οι συσκευές δεν προβλέπονται ρητά. Από τυχόν δυσλειτουργία των µονάδων ηλεκτροκίνησης και ελέγχου της σειράς MOVIPRO µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί και υλικές ζηµιές. Στην περίπτωση που οι µονάδες ηλεκτροκίνησης και ελέγχου της σειράς MOVIPRO µπορούν να αναλάβουν λειτουργίες ασφαλείας, τότε σχεδιάζονται και εξοπλίζονται κατάλληλα! Στην περίπτωση αυτή ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά µε την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας! Για να εξασφαλίσετε την προστασία των µηχανηµάτων και των ατόµων χρησιµοποιήστε υπερκείµενα συστήµατα ασφαλείας! Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση! Η σύνδεση και αποσύνδεση των βυσµάτων και των φις δεν επιτρέπεται να γίνεται όταν οι συσκευές είναι υπό τάση! Οι τροποποιήσεις στη βασική διάρθρωση της συσκευής µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη λειτουργία προστασίας. Για το λόγο αυτό µετά από κάθε αλλαγή στη βασική διάρθρωση πρέπει να ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων προστασίας. Μηχανική προστασία Ολόκληρο το σύστηµα ηλεκτρικού ρεύµατος και ηλεκτρονικού ελέγχου έχει τοποθετηθεί για προστασία µέσα σε ένα κουτί (για το είδος προστασίας βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά"). Οι υποδοχές των αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος και των αγωγών σηµάτων ελέγχου (αισθητήρες/ενεργοποιητές/δίαυλοι) είναι κατασκευασµένες για προστασία από άγγιγµα µε περίβληµα προστασίας IP65 (σε ασφαλισµένη/βιδωµένη κατάσταση). Ηλεκτρική προστασία ιεπαφές Όλες οι υποδοχές για την ηλεκτρική τροφοδοσία, τις συνδέσεις ηλεκτροκινητήρων, τους αισθητήρες, τους ενεργοποιητές, τους διαύλους κλπ. είναι τοποθετηµένες γεωµετρικά ή κωδικοποιηµένα ανάµεσα στα διάφορα λειτουργικά εξαρτήµατα χωρίς κίνδυνο σύγχυσης. Αυτό δεν ισχύει για τα βύσµατα µια λειτουργικής οµάδας, π.χ. τα βύσµατα ηλεκτροκινητήρων. Προστασία ESD Στα συστήµατα MOVITRANS ως προστασία ESD επιτρέπεται ένας αγωγός υψηλής αντίστασης 1 έως 100 MΩ προς το σταθερό τµήµα της εγκατάστασης. Θωράκιση Χρησιµοποιείτε µόνο θωρακισµένα καλώδια ηλεκτροκινητήρα και σηµάτων ελέγχου. Τοποθετήστε τη θωράκιση σε όσο το δυνατό συντοµότερη διαδροµή και µε απλωτή επαφή και στις δύο πλευρές της γείωσης. Για αποφυγή των βρόχων γείωσης, µπορείτε να γειώστε το ένα άκρο της θωράκισης µέσω ενός πυκνωτή (220 nf / 50 V) αντιπαρασιτικής δράσης. Σε καλώδιο απλής θωράκισης συνδέστε τα σύρµατα θωράκισης και στις δύο πλευρές. Σε καλώδιο διπλής θωράκισης (π.χ. υβριδικό καλώδιο) συνδέστε την εξωτερική θωράκιση στην πλευρά του MOVIPRO και την εσωτερική θωράκιση στην άλλη πλευρά (π.χ. ηλεκτροκινητήρας). 8 Οδηγίες ασφαλείας MOVITRANS / MOVIPRO

9 SEW-EURODRIVE Driving the world

10 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση Με ανθρώπους που σκέπτονται γρήγορα και αναπτύσσουν το µέλλον µαζί σας. Με ένα δίκτυο εξυπηρέτησης που είναι πάντα κοντά σας σε όλον τον κόσµο. Με µηχανισµούς κίνησης και συστήµατα ελέγχου που βελτιώνουν αυτόµατα την παραγωγικότητά σας. Με ένα ευρύτατο Know-how στους βασικότερους βιοµηχανικούς τοµείς της εποχής µας. Με ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, χωρίς συµβιβασµούς, ώστε η καθηµερινή εργασία να γίνεται όλο και πιο απλή. SEW-EURODRIVE Driving the world Με παγκόσµια παρουσία για γρήγορες και αποτελεσµατικές λύσεις. Σε κάθε µέρος του κόσµου. Με νεωτεριστικές ιδέες που προσφέρουν σήµερα λύσεις για προβλήµατα του αύριο. Με παρουσία στο διαδίκτυο, που παρέχει 24 ώρες την ηµέρα πρόσβαση σε πληροφορίες και σε αναβαθµίσεις λογισµικού. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B. Έκδοση 01/2006 11364092 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVTRAC B Πληκτρολόγιο FBG11B GA3A Έκδοση 1/26 1136492 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 01/2006 GA3A000 11363800 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 01/2006 GA3A000 11363800 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή GA3A000 Έκδοση 01/2006 11363800 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen

open Συνοπτικό εγχειρίδιο Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου DeviceNet/CANopen Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο open Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP

Οδηγίες λειτουργίας. MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 12/21 1723 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVIMOT MM..D με τριφασικό ηλεκτροκινητήρα DRS/DRE/DRP Έκδοση 01/2011 17068606

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/2008 16631005 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIFIT -MC FC471000 Έκδοση 05/2006 11461608 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D GC310000 Έκδοση 12/2005 11407204

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι σερβοκινητήρες CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Έκδοση /0 0976 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315

Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR.71-225, 315 Έκδοση 12/2009 16881001 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM. Έκδοση 11/2008 11354518 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM. Έκδοση 11/2008 11354518 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι σερβοκινητήρες DFS / CFM Έκδοση 11/2008 11354518 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες Έκδοση 10/2008 16715403

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τερματικά χειρισμού DOP11A. Έκδοση 05/2006 11424818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τερματικά χειρισμού DOP11A. Έκδοση 05/2006 11424818 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 05/2006 11424818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Οδηγίες λειτουργίας. Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Μονάδα φρένου BST για ασφαλή πέδηση για ενσωμάτωση ηλεκτρολογικού πίνακα Έκδοση 10/2011

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τερµατικά χειρισµού DOP11A. Έκδοση 03/2004 A6.J75 1122 7303 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Τερµατικά χειρισµού DOP11A. Έκδοση 03/2004 A6.J75 1122 7303 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Τερµατικά χειρισµού DOP11A A6.J75 Έκδοση 03/2004 1122 7303 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 5/26 114244 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα