ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης. ημειώζεις Δργαζηηρίοσ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης. ημειώζεις Δργαζηηρίοσ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access"

Transcript

1 ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης ημειώζεις Δργαζηηρίοσ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access Γρ Γεώργιος ηαλίδης Νοέμβριος, 2010

2 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή ζθνπό π.ρ. ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξαγγειηώλ ησλ πειαηώλ ή ηελ νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο έξεπλαο αγνξάο. Μηα Βάζε Γεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε, αθνινπζώληαο κεξηθέο βαζηθέο αξρέο θαη θαλόλεο, ώζηε ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη λα είλαη ζσζηά νξγαλσκέλα θαη δνκεκέλα. Με ηνλ ηξόπν απηό πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη πεξηηηέο επαλαιήςεηο θαη νη θίλδπλνη ιαζώλ, απμάλεηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαδεηνύκε γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηε, όζν ζύλζεηε θαη αλ είλαη ε αλαδήηεζε. Με ηε βνήζεηα ηεο Microsoft Access κπνξείηε λα δηαρεηξίδεζηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο από έλα θαη κνλαδηθό αξρείν βάζεο δεδνκέλσλ. Μέζα ζην αξρείν απηό δηαηξείηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε μερσξηζηνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο νη νπνίνη ιέγνληαη πίνακες. Μπνξείηε λα πξνβάιεηε, λα πξνζζέηεηε θαη λα ελεκεξώλεηε ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ θορμών. Αλαδεηάηε θαη αλαθηάηε κόλν εθείλα ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεηε κε ηε ρξήζε ερωηημάηων. Αθόκα, αλαιύεηε ή εθηππώλεηε δεδνκέλα κε δηαθνξεηηθή δηάηαμε κε ηε ρξήζε εκθέζεων. Δπηηξέπεηε επίζεο ζηνπο ρξήζηεο λα πξνβάιινπλ, λα ελεκεξώλνπλ ή λα αλαιύνπλ ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ Internet κε ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ πξόζβαζεο δεδνκέλσλ. Γηα λα απνζεθεύζεηε ηα δεδνκέλα ζαο, δεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα γηα θάζε ηύπν πιεξνθνξηώλ πνπ παξαθνινπζείηε. Γηα λα ζπλδπάζεηε δεδνκέλα από δηάθνξνπο πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα, κηα θόξκα ή κηα έθζεζε, νξίζηε ηηο ζτέζεις πνπ ζα ζπλδένπλ ηνπο πίλαθεο κεηαμύ ηνπο. Έρεηε πξόζβαζε ζε όια ηα αληηθείκελα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηεο Microsoft Access, είηε γηα λα ηα πξνβάιεηε είηε γηα λα εξγαζηείηε ζε απηά, κέζσ ηνπ παξαζύξνπ πεξηήγεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ παξαζύξνπ ηεο Access. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη ηαμηλνκνύληαη ηα αληηθείκελα π.ρ. αλά ηύπν αληηθεηκέλνπ, θαηά εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, θιπ. Η δεκηνπξγία ελόο 2

3 θαηλνύξηνπ αληηθεηκέλνπ νπνηνπδήπνηε ηύπνπ γίλεηαη από ηελ θαξηέια εληνιώλ «Γεκηνπξγία» ζην επάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ηεο Access. 2 Πίνακες Έλαο πίλαθαο είλαη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθώλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε νληόηεηα, δει. αληηθείκελν, έλλνηα ή γεγνλόο (π.ρ. πξντόλ, πειάηεο, παξαγγειία). Χξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθό πίλαθα γηα θάζε νληόηεηα απνθεύγεηαη ν πιενλαζκόο δεδνκέλσλ, ε βάζε δεδνκέλσλ γίλεηαη πην απνδνηηθή θαη κεηώλνληαη ηα ζθάικαηα θαηαρώξηζεο δεδνκέλσλ. Η πξώηε θαη νπζηαζηηθόηεξε εξγαζία ζηελ πινπνίεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε ζρεδίαζε ησλ πηλάθσλ. Μειεηώληαο ηελ εθαξκνγή πνπ ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε, εληνπίδνπκε ηηο «νληόηεηεο» γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα θξαηήζνπκε δεδνκέλα π.ρ. «πειάηεο», «παξαγγειία», «πξντόλ», θιπ. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπκε έλαλ πίλαθα γηα ηελ θαζεκηά από απηέο ηηο νληόηεηεο. Κάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα ΠΡΟΙΟΝΣΑ πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα πξνϊόλ, όπωο ην όλνκά ηνπ, ηνλ θωδηθό ηνπ, ηελ ηηκή, θιπ. Κάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα ΠΡΟΙΟΝΣΑ πεξηέρεη ηνλ ίδην ηύπν πιεξνθνξηώλ γηα θάζε πξνϊόλ, όπωο ην όλνκα ηνπ πξνϊόληνο. Οη πίλαθεο νξγαλώλνπλ ηα δεδνκέλα ζε ζηήιεο πνπ ιέγνληαη πεδία θαη ζεηξέο πνπ ιέγνληαη εγγξαθέο. Καηά ηε ζρεδίαζε ηνπ θάζε πίλαθα, απνθαζίδνπκε πνηα πεδία (δει. πνηεο ζηήιεο) ζα πεξηιακβάλεη θαη ηη ηύπνπ δεδνκέλα ζα πεξηέρνληαη ζε θάζε πεδίν. Κάζε πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα πεδία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θξαηάκε όιεο ηηο 3

4 πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνύκε γηα ηελ θάζε νληόηεηα (π.ρ. ζηνλ πίλαθα Πειάηεο ζα ζέινπκε ηα πεδία: όλνκα ηνπ πειάηε, ηειέθσλν, δηεύζπλζε, θιπ.). Δίλαη ζθάικα λα ζπκπεξηιάβνπκε ζε έλα πίλαθα πεδία πνπ αθνξνύλ πιεξνθνξία άζρεηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε νληόηεηα. ε θάζε πίλαθα νξίδνπκε έλα πεδίν σο «πξσηεύνλ θιεηδί». Οη ηηκέο πνπ ζα παίξλεη ην πεδίν απηό πξέπεη λα είλαη κνλαδηθέο γηα θάζε εγγξαθή, έηζη ώζηε λα καο εμαζθαιίδεη όηη όιεο νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ζα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο ηνπιάρηζηνλ σο πξνο απηό ην πεδίν. Π.ρ. ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο κπνξεί λα νξηζηεί σο πξσηεύνλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα πειάηεο γηαηί είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε πειάηε θαη έηζη δε ζα βξεζνύλ πνηέ ζε απηόλ ηνλ πίλαθα δύν απνιύησο ίδηεο εγγξαθέο, αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ πειάηεο κε αθξηβώο ίδηα όια ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπο. Δλα θνηλό πεδίν ζπζρεηίδεη δύν πίλαθεο ώζηε ε Microsoft Access λα κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη ηα δεδνκέλα από ηνπο δύν πίλαθεο γηα πξνβνιή, επεμεξγαζία ή εθηύπσζε. ε πξνβνιή ζρεδίαζεο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα νιόθιεξν πίλαθα από ηελ αξρή ή λα πξνζζέζνπκε, λα δηαγξάςνπκε ή λα πξνζαξκόζνπκε ηα πεδία ελόο πίλαθα πνπ ππάξρεη ήδε. 4

5 Επηιέμηε πξωηεύνλ θιεηδί Οξίζηε ηνλ ηύπν δεδνκέλωλ ελόο πεδίνπ Πξνζζέζηε ή κεηνλνκάζηε έλα πεδίν ε πξνβνιή θύιινπ δεδνκέλσλ κπνξνύκε λα πξνβάιινπκε ηα δεδνκέλα ελόο πίλαθα, λα πξνζζέζνπκε ή λα επεμεξγαζηνύκε δεδνκέλα. 5

6 3 Δρωηήμαηα 3.1 Η τρήζη ηων ερωηημάηων Σα εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εκθαλίζνπκε, λα αιιάμνπκε ή λα αλαιύζνπκε δεδνκέλα κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Με ηα εξσηήκαηα κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε θαη λα επηιέμνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε. Δπίζεο κπνξνύκε λα θάλνπκε ππνινγηζκνύο πάλσ ζηα θύξηα δεδνκέλα θαη λα παξάγνπκε δεπηεξνγελή δεδνκέλα. πγθεληξώζηε δεδνκέλα από πνιινύο πίλαθεο θαη ηαμηλνκήζηε ηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 6

7 Δηεμάγεηε ππνινγηζκνύο ζε νκάδεο εγγξαθώλ. Τπνινγίζηε έλα άζξνηζκα, έλα πιήζνο ή θάπνηνλ άιιν ηύπν ζπγθεληξωηηθνύ ζηνηρείνπ. Έλα εξώηεκα επηινγήο αλαθηά δεδνκέλα από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο. Σν εξώηεκα επηινγήο είλαη ν πην θνηλόο ηύπνο εξσηήκαηνο. Αλαθηά δεδνκέλα από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο ρξεζηκνπνηώληαο θξηηήξηα πνπ νξίδεηε θαη ηα εκθαλίδεη κε ηε ζεηξά πνπ ζέιεηε. Σν εξώηεκα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζε έλα θύιιν δεδνκέλσλ, όπνπ κπνξείηε λα ελεκεξώζεηε ηηο εγγξαθέο (κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο). Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα εξώηεκα επηινγήο, γηα λα νκαδνπνηήζεηε εγγξαθέο θαη λα ππνινγίζεηε αζξνίζκαηα, πιήζε, κέζνπο όξνπο θαη άιινπο ηύπνπο ζπγθεληξσηηθώλ ζπλόισλ. Έλα εξώηεκα δεκηνπξγείηαη κε ρξήζε νδεγνύ ή ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. Γηα δεκηνπξγία εξσηήκαηνο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο επηιέγνπκε ζην θύιιν εληνιώλ Γημιοσργία ηε τεδίαζη Δρωηήμαηος. Αξρηθά θαζνξίδνπκε ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία 7

8 ζέινπκε λα εξγαζηνύκε, πξνζζέηνληαο ηνπο πίλαθεο ή άιια εξσηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηα επηζπκεηά δεδνκέλα. Αθνύ θιείζνπκε ην παξάζπξν πξνζζήθεο πηλάθσλ, ζπκπιεξώλνπκε ην πιέγκα ζρεδίαζεο, αθνινπζώληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Μηα γξακκή ζπλδέζκνπ ιέεη ζηελ MS- Access ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη ηα δεδνκέλα ελόο πίλαθα ή εξωηήκαηνο κε ηα δεδνκέλα ελόο άιινπ πίλαθα ή εξωηήκαηνο. ηηο ιίζηεο πεδίωλ εκθαλίδνληαη ηα πεδία ηωλ πηλάθωλ ή άιιωλ εξωηεκάηωλ πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζην εξώηεκά ζαο Σα πεδία, ε ζεηξά ηαμηλόκεζεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνζζέηεηε ζην πιέγκα ζρεδίαζεο πξνζδηνξίδνπλ ηη ζα βιέπεηε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξωηήκαηνο. Πξνζζέηεηε πεδία ζην πιέγκα ζρεδίαζεο ζύξνληάο ηα από ηηο ιίζηεο πεδίωλ. 8

9 3.2 Δημιοσργία ερωηήμαηος επιλογής Αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Προζθήκη πίνακα ζε ένα ερώηημα. Δπηιέγνπκε ηνλ πίλαθα ή ηνπο πίλαθεο από ηνπο νπνίνπο ζα αληιήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηε. 2. Προζθήκη πεδίων ζε ένα ερώηημα. Δηζάγνπκε έλα-έλα ζηηο ζηήιεο ηνπ πιέγκαηνο ζρεδίαζεο ηα πεδία ησλ πηθάθσλ πνπ αθνξνύλ ην εξώηεκα, δειαδή ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην απνηέιεζκα θαη απηά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα γίλεη ε επηινγή ησλ εγγξαθώλ. 3. Οριζμός κριηηρίων εξσηήκαηνο. πκπιεξώλνπκε ην θξηηήξην ή ηα θξηηήξηα πνπ επηζπκνύκε ζηα θαηάιιεια πεδία, ώζηε λα γίλεηαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ (εγγξαθώλ). 4. Δκηέλεζη σπολογιζμών ζε ερώηημα. Μπνξνύκε λα πξνβάινπκε ζύλζεηα δεδνκέλα, εθηειώληαο πξάμεηο ζηηο ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθεο. 5. Βεληίωζη ερωηήμαηος 3.3 Τρόποι ζσγκένηρωζης δεδομένων από πολλαπλούς πίνακες ή ερωηήμαηα ζε ένα ερώηημα Η ηζρύο ησλ εξσηεκάησλ βξίζθεηαη ζηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ λα ζπγθεληξώλνπλ ή λα εθηεινύλ ελέξγεηεο κε δεδνκέλα από πεξηζζόηεξνπο από έλαλ πίλαθεο ή εξσηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε αλ ζέιεηε λα εκθαλίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ελόο πειάηε καδί κε ηηο παξαγγειίεο πνπ έζεζε ν πειάηεο. Γηα λα δείηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ρξεηάδεζηε δεδνκέλα από έλα πίλαθα Πειαηώλ θαη έλα πίλαθα Παξαγγειηώλ. Όηαλ πξνζζέηεηε πεξηζζόηεξνπο από έλα πίλαθεο ή εξσηήκαηα ζε έλα εξώηεκα, πρέπει να βεβαιωθείηε όηη είλαη ελσκέλεο νη ιίζηεο πεδίσλ ηνπο κε κηα γξακκή έλσζεο, έηζη ώζηε ε Microsoft Access λα γλσξίδεη κε πνην ηξόπν ζα ζπλδπάζεη ηηο πιεξνθνξίεο. Πξνζνρή: Η έλσζε (ή ζρέζε) δύν πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ην ζσζηό πεδίν δει. ην πεδίν πνπ πεξηέρεη θνηλή πιεξνθνξία θαη έρεη πξνβιεθζεί γηα λα ζπλδέεη ινγηθά ηνπο δύν πίλαθεο. Π.ρ. ν πίλαθαο Πειαηώλ θαη ν πίλαθαο Παξαγγειηώλ πξέπεη λα ελσζνύλ κε βάζε έλα πεδίν π.ρ. Κσδηθόο_πειάηε, πνπ ζα είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα Πειάηεο θαη ζα ππάξρεη θαη ζηνλ πίλαθα Παξαγγειίεο σο «μέλν» θιεηδί γηα λα πξνζδηνξίδεη ηνλ πειάηε πνπ έδσζε ηελ θάζε παξαγγειία. Δάλ νη πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα δελ είλαη ελσκέλνη κεηαμύ ηνπο, άκεζα ή έκκεζα, ε Microsoft Access δε γλσξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εγγξαθώλ θαη, ζπλεπώο, εκθαλίδεη όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο εγγξαθώλ κεηαμύ ησλ δύν πηλάθσλ (απηό νλνκάδεηαη "γηλόκελν δηαζηαύξσζεο' ή "Καξηεζηαλό γηλόκελν'). Απηό όκσο είλαη ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα. 9

10 Δάλ έρεηε πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο κεηαμύ πηλάθσλ ζην παξάζπξν "ρέζεηο', ε Microsoft Access εκθαλίδεη απηόκαηα ηηο γξακκέο έλσζεο όηαλ πξνζζέηεηε ζρεηηδόκελνπο πίλαθεο ζε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο. Δάλ είλαη επηβεβιεκέλε ε αθεξαηόηεηα αλαθνξώλ, ε Microsoft Access εκθαλίδεη επίζεο έλα "1", επάλσ από ηε γξακκή έλσζεο, γηα λα δείμεη ηνλ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά "έλα' κηαο ζρέζεο έλα-πξνο-πνιιά θαη ην ζύκβνιν ηνπ απείξνπ γηα λα δείμεη ηνλ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά "πνιιά'. Αθόκε θαη αλ δελ έρεηε δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο, ε Microsoft Access δεκηνπξγεί απηόκαηα ελώζεηο, αλ πξνζζέζεηε δύν πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα νη νπνίνη έρνπλ από έλα πεδίν κε ίδην ή ζπκβαηό ηύπν δεδνκέλσλ θαη αλ έλα από ηα πεδία έλσζεο είλαη πξσηεύνλ θιεηδί. Σα ζύκβνιν έλα θαη πνιιά δελ εκθαλίδνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, επεηδή δελ είλαη επηβεβιεκέλε ε αθεξαηόηεηα αλαθνξώλ. Από ηε ζηηγκή πνπ είλαη ελσκέλνη δύν πίλαθεο θαη έρεηε πξνζζέζεη πεδία θαη από ηνπο δύν πίλαθεο απηνύο ζην πιέγκα ζρεδίαζεο, ε έλσζε θαζνδεγεί ην εξώηεκα λα αλαδεηήζεη ηηκέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα πεδία έλσζεο. (Απηό νλνκάδεηαη εζσηεξηθή έλσζε ζηελ νξνινγία βάζεο δεδνκέλσλ.) Όηαλ βξεζνύλ ηηκέο πνπ ηαηξηάδνπλ, ζπλδπάδνληαη νη δύν εγγξαθέο θαη εκθαλίδνληαη σο κηα εγγξαθή ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο. Δάλ θάπνηεο εγγξαθέο ηνπ ελόο πίλαθα δελ ηαηξηάδνπλ κε θακία εγγξαθή ζηνλ άιιν πίλαθα, δελ εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο. Δάλ ζέιεηε ην εξώηεκα λα εκθαλίδεη όιεο ηηο εγγξαθέο από έλα πίλαθα, αλεμάξηεηα από ην αλ ππάξρνπλ εγγξαθέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ άιιν πίλαθα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ αληίζηνηρν εηδηθό ηύπν έλσζεο από ηηο Ιδιόηηηες ζσνδέζμοσ. ημείωζη Από ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε έλα εξώηεκα πνιιαπιώλ πηλάθσλ, κπνξεί λα έρεηε ή λα κελ έρεηε ηε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ. Η έλσζε πνιιαπιώλ πηλάθσλ θαη εξσηεκάησλ ζε έλα εξώηεκα γίλεηαη σο εμήο: ε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο, ζύξεηε έλα πεδίν από ηε ιίζηα πεδίσλ γηα έλα πίλαθα ή εξώηεκα, ζην αληίζηνηρν πεδίν (έλα πεδίν κε όκνην ή ζπκβαηό ηύπν δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη παξόκνηα δεδνκέλα) ζηε ιίζηα πεδίσλ, γηα ηνλ άιιν πίλαθα ή ην εξώηεκα. Με ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηύπν έλσζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ε MS Access επηιέγεη εγγξαθέο από ηνπο δύν πίλαθεο ή ηα εξσηήκαηα, κόλν όηαλ νη ηηκέο ζηα πεδία έλσζεο είλαη ίζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ ηύπν έλσζεο, ώζηε λα επηιέγεη ε MS Access όιεο ηηο εγγξαθέο από έλα πίλαθα ή εξώηεκα, είηε ππάξρνπλ ζηνλ άιιν πίλαθα εγγξαθέο πνπ ηαηξηάδνπλ, είηε όρη. 10

11 3.4 Πληροθορίες ζτεηικά με ηη τρήζη κριηηρίων ζε ερωηήμαηα ή ζε ζύνθεηα θίληρα για ηην ανάκηηζη ζσγκεκριμένων εγγραθών Σα θξηηήξηα είλαη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεηε ζε έλα εξώηεκα ή ζε έλα ζύλζεην θίιηξν γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο κε ηηο νπνίεο ζέιεηε λα εξγαζηείηε. Γηα παξάδεηγκα, αληί λα εκθαλίζεηε όινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία ζαο, κπνξείηε λα εκθαλίζεηε κόλν ηνπο πξνκεζεπηέο από ηελ Ιαπσλία. Γηα λα γίλεη απηό, νξίδεηε θξηηήξηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηηο εγγξαθέο ησλ νπνίσλ ην πεδίν Country έρεη ηελ ηηκή "Japan". Γηα λα θαζνξίζεηε θξηηήξηα γηα έλα πεδίν ζην πιέγκα ζρεδίαζεο, θαηαρσξείζηε κηα παξάζηαζε ζην θειί Κριηήρια γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Η παξάζηαζε ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα είλαη "Japan". Μπνξείηε όκσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πην ζύλζεηεο παξαζηάζεηο, όπσο "Between 1000 And 5000". Μπνξείηε λα εηζάγεηε επηπιένλ θξηηήξηα γηα ην ίδην πεδίν ή γηα δηαθνξεηηθά πεδία. Όηαλ πιεθηξνινγείηε παξαζηάζεηο ζε πεξηζζόηεξα από έλα θειηά Κριηήρια, ε Microsoft Access ηηο ζπλδπάδεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηειεζηέο And ή Or. Δάλ νη παξαζηάζεηο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά θειηά ζηελ ίδηα γξακκή, ε Microsoft Access ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηειεζηή And, πνπ ζεκαίλεη όηη ζα επηζηξαθνύλ κόλν νη εγγξαθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε όια ηα θξηηήξηα ηαπηόρξνλα. Δάλ νη παξαζηάζεηο είλαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο ηνπ πιέγκαηνο ζρεδίαζεο, ε Microsoft Access ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηειεζηή Or, πνπ ζεκαίλεη όηη ζα επηζηξαθνύλ νη εγγξαθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα θξηηήξηα. Μπνξείηε επίζεο λα θαζνξίζεηε θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ελόο ππνινγηζκνύ. Χξεζηκνπνηώληαο θξηηήξηα, κπνξείηε λα πεξηνξίζεηε ηηο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο εθηειείηε έλαλ ππνινγηζκό, λα πεξηνξίζεηε ηηο εγγξαθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκό ή λα πεξηνξίζεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνινγηζκνύ. 3.5 Ανάκηηζη εγγραθών ποσ περιλαμβάνοσν ηιμές between, >, <, >=, <= ή καθοριζμένες ηιμές <> 1. ε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο, δεκηνπξγείζηε έλα εξώηεκα. Πξνζζέζηε ηνπο πίλαθεο ησλ νπνίσλ ηηο εγγξαθέο ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη κεηά πξνζζέζηε ηα πεδία πνπ ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηα απνηειέζκαηα, ζην πιέγκα ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο. 2. ε κηα παξάζηαζε ζην θειί Κριηήρια ηνπ θαηάιιεινπ πεδίνπ, πξνζδηνξίζηε κηα πεξηνρή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηειεζηή Between...And ή ηνπο ηειεζηέο ζύγθξηζεο (<, >, <>, <= θαη >=). Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα βξείηε ηηο παξαγγειίεο πνπ έγηλαλ, πξηλ από ηελ 1-Ιαλ-93 ή ηα πξντόληα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζηνθ κεηαμύ 10 11

12 θαη 35 κνλάδσλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη κεξηθά παξαδείγκαηα ηειεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε παξαζηάζεηο. Παράζηαζη Έννοια >234 Αξηζκνί κεγαιύηεξνη από 234 Between #2/2/93# And #12/1/93# Ηκεξνκελίεο από 2-Φεβ-93 έσο 1-Γεθ- 93 < Αξηζκνί κηθξόηεξνη από ην >="Callahan" Όια ηα νλόκαηα από Callahan κέρξη ην ηειεπηαίν γξάκκα ηνπ αγγιηθνύ αιθαβήηνπ 4 Φόρμες Οη θόξκεο απνηεινύλ έλα εύρξεζην θαη εύθνια πξνζαξκνδόκελν εξγαιείν γηα ηελ εηζαγσγή ή πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ. Οη θόξκεο ιεηηνπξγνύλ σο ηκήκα εθαξκνγώλ θαη κεζνιαβνύλ αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ. 12

13 Σε ζύλδεζε κηαο θόξκαο θαη ηεο πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ ηεο ηε δεκηνπξγείηε ρξεζηκνπνηώληαο γξαθηθά αληηθείκελα πνπ νλνκάδνληαη ζηνηρεία ειέγρνπ. Ο πην θνηλόο ηύπνο ζηνηρείνπ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε θαη θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ είλαη ην πιαίζην θεηκέλνπ. 13

14 5 Δκθέζεις Μηα έθζεζε είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα παξνπζηάζεηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε έληππε κνξθή. Έρεηε έιεγρν επάλσ ζην κέγεζνο θαη ηελ εκθάληζε θάζε ζηνηρείνπ κηαο έθζεζεο ώζηε λα κπνξείηε λα εκθαλίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο κε ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε λα ηηο δείηε. 14

15 15

16 6 ΑΚΗΗ Δηαιρεία διανομής ποηών Στεδηάζηε θαη σιοποηήζηε ζε MS-Access κηα εθαρκογή βάζες δεδοκέλωλ γηα εηαηρεία δηαλοκής ποηώλ. Η εηαηρεία δέτεηαη παραγγειίες από θαηαζηήκαηα ιηαληθής, δηαζέηεη αποζήθε κε απόζεκα προϊόληωλ θαη θάλεη ηης δηαλοκές τρεζηκοποηώληας δηάθοροσς κεηαθορείς. Θα πρέπεη λα θαηαγράθοληαη ηα προϊόληα ποσ δηαηίζεληαη (ποηά), οη ποζόηεηες ποσ σπάρτοσλ θάζε ζηηγκή ζηελ αποζήθε, οη παραγγειίες αλά πειάηε θαη ο κεηαθορέας ποσ αλαιακβάλεη ηελ θάζε παράδοζε. - Να σιοποηεζούλ οη θαηάιιειοη πίλαθες θαη λα εηζατζούλ 5 ελδεηθηηθές εγγραθές ζηολ θαζέλα. - Να σιοποηεζούλ ηα παραθάηω ερωηήκαηα o Να εκθαλίδοληαη ηα ζηοητεία ηωλ παραγγειηώλ κε εκ/λία παράδοζες ηε ζεκερηλή εκέρα o Γηα θάζε παραγγειία λα εκθαλίδοληαη ηο όλοκα θαη ε δηεύζσλζε ηοσ πειάηε θαη ηο όλοκα ηοσ κεηαθορέα - Να ζτεδηαζηεί κηα θόρκα γηα ηελ εηζαγωγή λέοσ προϊόληος - Να ζτεδηαζηεί κηα έθζεζε γηα ηελ εθηύπωζε κηας ιίζηας ηωλ πειαηώλ Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο δηαλνκήο πνηώλ είλαη: πξντόληα, πνζόηεηεο πξντόλησλ πνπ ππάξρνπλ θάζε ζηηγκή ζηελ απνζήθε, νη παξαγγειίεο, νη πειάηεο θαη νη κεηαθνξείο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εθθώλεζε καο ρξεηάδεηαη λα θξαηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα, ηηο παξαγγειίεο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο κεηαθνξείο. Άξα πξνθύπηνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο νληόηεηεο (πξντόληα, πειάηεο, παξαγγειίεο, κεηαθνξείο). Γεκηνπξγνύκε έλαλ πίλαθα γηα θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο νληόηεηεο. Άξα έρνπκε ηέζζεξηο πίλαθεο, πνπ δίδνληαη παξαθάησ ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. 16

17 Πίνακας ΠΡΟΪΟΝΣΑ Πίνακας ΠΔΛΑΣΔ 17

18 Πίνακας ΜΔΣΑΦΟΡΔΙ Πίνακας ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ Γηα θάζε πίλαθα δηαιέμακε ηα ζηνηρεία εθείλα γηα ηα νπνία θξίλνπκε απαξαίηεην όηη πξέπεη λα θξαηεζνύλ πιεξνθνξίεο. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ρξεηαδόκαζηε λα θξαηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην όλνκα ηνπ πξντόληνο, ην είδνο ηνπ, ηελ πνζόηεηά ηνπ (πνζόηεηα πνπ δηαζέηεη ζε απόζεκα ε απνζήθε) θαη ηελ ηηκή ηνπ. Έηζη πξνθύπηνπλ ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ πίλαθα. 18

19 Έλα ζεκαληηθό ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη όηη γηα θάζε πίλαθα πξέπεη λα νξίδνπκε έλα πεδίν πνπ ε ηηκή ηνπ λα είλαη νπσζδήπνηε κνλαδηθή γηα θάζε εγγξαθή, δειαδή ην πεδίν λα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε μερσξηζηή εγγξαθή ηνπ πίλαθα. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ζεσξνύκε ην πεδίν θσδηθόο_πξντόληνο ε ηηκή ηνπ νπνίνπ ζα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε μερσξηζηό πξντόλ γηα ην νπνίν θξαηνύκε πιεξνθνξίεο ζηνλ πίλαθα, κε άιια ιόγηα, δελ επηηξέπεηαη πεξηζζόηεξα από έλα πξντόληα λα έρνπλ ηνλ ίδην θσδηθό. Οκνίσο πξάηηνπκε θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο πίλαθεο. Σν πεδίν πνπ δηαιέγνπκε γηα λα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε εγγξαθή ελόο πίλαθα νλνκάδεηαη πξσηεύνλ θιεηδί θαη δελ μερλνύκε λα ην νξίζνπκε θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζην πεδίν θαη επηιέγνληαο «Πξσηεύνλ θιεηδί». Αλ μεράζνπκε λα ην θάλνπκε θαη πάκε λα απνζεθεύζνπκε ηνλ πίλαθα, ζα καο εκθαληζηεί έλα παξάζπξν πνπ ζα καο ελεκεξώλεη όηη δελ έρεη νξηζηεί πξσηεύνλ θιεηδί θαη ζα καο ξσηάεη αλ ζέινπκε λα νξίζνπκε έλα πξσηεύνλ θιεηδί. Αλ απαληήζνπκε λαη, ζα καο νξίζεη ε MS-Access έλα λέν πεδίν, πνπ ζα ην νλνκάζεη Αλαγλσξηζηηθό θαη ζα ηνπ δώζεη ηύπν δεδνκέλσλ ηελ απηόκαηε αξίζκεζε. Καιό είλαη λα κελ μερλάκε λα νξίδνπκε νη ίδηνη έλα πξσηεύνλ θιεηδί. ηελ άζθεζή καο δώζακε γηα θάζε πίλαθα σο πξσηεύνλ θιεηδί έλαλ θσδηθό. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πειάηεο δώζακε ηνλ θσδηθό πειάηε, γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ηνλ θσδηθό πξντόληνο, γηα ηνλ πίλαθα παξαγγειίεο ηνλ θσδηθό παξαγγειίαο θαη γηα ηνλ πίλαθα κεηαθνξείο ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα. Παξαηεξνύκε όηη ζε θάπνηνπο πίλαθεο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πεδία πνπ κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνπλ κνλνζήκαληα θάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα (π.ρ. ην ΑΦΜ ηνπ πειάηε πξνζδηνξίδεη ηνλ πειάηε). Καζέλα από απηά ηα πεδία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκεύζεη σο πξσηεύνλ θιεηδί. πλήζσο δηαιέγνπκε έλα πεδίν ηύπνπ «θσδηθόο» πνπ δεκηνπξγνύκε γηα απηόλ ην ζθνπό, ελώ ηα άιια πεδία νλνκάδνληαη ελαιιαθηηθά θιεηδηά. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πειάηεο, ελώ ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκέςεη σο πξσηεύνλ θιεηδί, αληί απηνύ δηαιέγνπκε ην πεδίν θσδηθόο πειάηε σο πξσηεύνλ θιεηδί, γηα ράξε επρξεζηίαο. Έλα άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη όηη όηαλ γηα θάπνην πεδίν πνπ απνηειείηαη από αξηζκνύο (π.ρ. ηειέθσλν, ΑΦΜ) δε καο ελδηαθέξεη ε ηηκή ηνπ σο αξηζκεηηθή πνζόηεηα αιιά σο ζύλνιν ςεθίσλ, πξέπεη λα νξίδνπκε ηνλ ηύπν ηνπ σο θείκελν θαη όρη σο αξηζκό. Οη πίλαθεο καο πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο. Με βάζε ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο νξίδνπκε ηη είδνπο ζπλδέζεηο ζα έρνπκε. Γεληθά όηαλ έρνπκε λα ζπλδέζνπκε δπν πίλαθεο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε ζύλδεζε πξέπεη λα κεηαθεξζεί ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ελόο πίλαθα ζηνλ άιιν. Ο πίλαθαο πνπ δίλεη ην θιεηδί ηνπ ιέγεηαη γνληόο ελώ ν πίλαθαο πνπ παίξλεη ην θιεηδί ιέγεηαη παηδί. Σν θιεηδί πνπ ιαβαίλεη ην παηδί δελ είλαη πξσηεύνλ θιεηδί γηα απηό (αθνύ έρεη δηθό ηνπ πξσηεύνλ θιεηδί), νλνκάδεηαη μέλν ή δαλεηθό θιεηδί θαη ρξεζηκεύεη ζηε ζπζρέηηζε ησλ δύν πηλάθσλ. Παξάδεηγκα: ν πίλαθαο ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηνλ πίλαθα ΠΡΟΪΟΝΣΑ γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα θάζε παξαγγειία πνην πξντόλ αθνξά. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζε, έρνπκε θξνληίζεη ζηε ζρεδίαζε ησλ πηλάθσλ λα ζπκπεξηιάβνπκε ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΑ δει. ην θσδηθόο_πξντόληνο σο μέλν θιεηδί ζηνλ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ (πεδίν θσδ_πξντόληνο). 19

20 Με βάζε ηελ πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο έρνπκε έλαλ πίλαθα πνπ ζπλδέεηαη κε όινπο ηνπο άιινπο. Απηόο είλαη ν πίλαθαο ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ, ν νπνίνο έρεη ην δηθό ηνπ πξσηεύνλ θιεηδί, ηνλ θσδηθό παξαγγειίαο θαη ηξία μέλα θιεηδηά, ηνλ θσδηθό πξντόληνο, πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα πξντόληα, ηνλ θσδηθό πειάηε, πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα πειάηεο θαη ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα κεηαθνξείο. Ο θσδηθόο πξντόληνο ηνπ πίλαθα πξντόληα θαη ν θσδηθόο πξντόληνο ηνπ πίλαθα παξαγγειίεο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα πνζόηεηα θαη γηα απηό πξέπεη πάληα λα έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν. Σν ίδην αληίζηνηρα ηζρύεη γηα ηνλ θσδηθό πειάηε θαη γηα ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα. Σώξα πξέπεη λα ζπζρεηίζνπκε ηνπο πίλαθεο. ην κελνύ εξγαιεία ππάξρεη ε επηινγή ζρέζεηο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ελαιιαθηηθά θαη σο θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. Δπηιέγνληαο ζρέζεηο ή παηώληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί από ηε γξακκή εξγαιείσλ καο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ζρέζεηο όπνπ ζα ζπζρεηίζνπκε ηνπο πίλαθέο καο. Αλ δελ καο εκθαληζηεί ην εζσηεξηθό παξάζπξν Δκθάληζε πίλαθα θάλνπκε δεμί θιηθ κέζα ζην παξάζπξν ζρέζεηο θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη δηαιέγνπκε εκθάληζε πίλαθα. Χξεζηκνπνηώληαο ην παξάζπξν εκθάληζε πίλαθαο πξνζζέηνπκε ηνπο πίλαθεο πνπ ζέινπκε λα ζπζρεηίζνπκε. Αθνύ πξνζζέζνπκε ηνπο πίλαθεο δεκηνπξγνύκε ηηο ζρέζεηο. 20

21 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζρέζε κεηαθέξνπκε πάληα ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα γνληνύ πάλσ ζην αληίζηνηρν μέλν θιεηδί ηνπ πίλαθα παηδί. ην παξάδεηγκά καο ν πίλαθαο παξαγγειίεο είλαη ην παηδί ελώ νη άιινη πίλαθεο είλαη γνληνί. Αλ ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ελόο πίλαθα δελ έρεη ίδην ηύπν κε ην αληίζηνηρν μέλν θιεηδί ηνπ πίλαθα κε ηνλ νπνίν ζέινπκε λα ηνπο ζπζρεηίζνπκε, ζα καο εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα αλαθέξεη αζπκθσλία ηύπσλ θαη ζα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο γηα λα δειώζνπκε ην πξσηεύνλ θαη ην μέλν θιεηδί κε ηνλ ίδην ηύπν δεδνκέλσλ. Αθνύ εηζάγνπκε πέληε ελδεηθηηθέο εγγξαθέο ζε θάζε πίλαθα, πάκε λα πινπνηήζνπκε ην πξώην εξώηεκα ην νπνίν δεηά λα εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηώλ κε εκεξνκελία παξάδνζεο ηελ ζεκεξηλή. Δπεηδή καο δεηνύληαη γεληθά ηα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηώλ ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, απνθαζίδνπκε λα εκθαλίζνπκε όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα παξαγγειία γηα θάζε εγγξαθή πνπ έρεη εκεξνκελία παξάδνζεο ηε ζεκεξηλή (έζησ 10/12/2005). Σν εξώηεκά καο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο αθνινπζεί. 21

22 Δθηειώληαο ην εξώηεκα απηό έρνπκε: Γηα ην δεύηεξν εξώηεκα καο δεηείηαη γηα θάζε παξαγγειία λα εκθαλίδεηαη ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ πειάηε θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ κεηαθνξέα. Έηζη πξνθύπηεη ην παξαθάησ εξώηεκα ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. 22

23 Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο καο δίλεη: εκείσζε: ζε πεξίπησζε πνπ ζπζρεηίδακε ηνπο πίλαθεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηινγή ζρέζεηο ή ην αληίζηνηρν θνπκπί ζρέζεηο, ζα κπνξνύζακε θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο πνπ ρξεηαδόκαζηε. ηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λένπ πξντόληνο. Δπεηδή δελ καο δεηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν δεκηνπξγίαο θόξκαο θαη νη απαηηήζεηο ηεο άζθεζεο είλαη ζρεηηθά απιέο, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νδεγό δεκηνπξγίαο θόξκαο αθνινπζώληαο δηαδνρηθά ηα βήκαηα ηνπ νδεγνύ. Η θόξκα καο ζα πεξηέρεη όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα πξντόληα. 23

24 Γηα ηε δεκηνπξγία έθζεζεο καο δεηείηαη κηα έθζεζε γηα ηελ εθηύπσζε κηαο ιίζηαο πειαηώλ. Οκνίσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νδεγό δεκηνπξγίαο έθζεζεο. Η έθζεζε ζα πεξηέρεη όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα πειάηεο. 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 4. Γεκηνπξγία θαη ρξήζε κηαο ζρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ

Κεθάιαην 4. Γεκηνπξγία θαη ρξήζε κηαο ζρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Κεθάιαην 4. Γεκηνπξγία θαη ρξήζε κηαο ζρεζηαθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ύλνςε ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζε Access. Έρνληαο γλσξίζεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νξγαλώλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια)

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) : Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) Εσθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Μαρία Ζώτοσ mzotou@uom.gr Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο HLOOKUP θαη VLOOKUP Γηα λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο από κηα βάζε δεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα