ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης. ημειώζεις Δργαζηηρίοσ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης. ημειώζεις Δργαζηηρίοσ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access"

Transcript

1 ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης ημειώζεις Δργαζηηρίοσ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access Γρ Γεώργιος ηαλίδης Νοέμβριος, 2010

2 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή ζθνπό π.ρ. ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξαγγειηώλ ησλ πειαηώλ ή ηελ νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο έξεπλαο αγνξάο. Μηα Βάζε Γεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε, αθνινπζώληαο κεξηθέο βαζηθέο αξρέο θαη θαλόλεο, ώζηε ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη λα είλαη ζσζηά νξγαλσκέλα θαη δνκεκέλα. Με ηνλ ηξόπν απηό πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη πεξηηηέο επαλαιήςεηο θαη νη θίλδπλνη ιαζώλ, απμάλεηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαδεηνύκε γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηε, όζν ζύλζεηε θαη αλ είλαη ε αλαδήηεζε. Με ηε βνήζεηα ηεο Microsoft Access κπνξείηε λα δηαρεηξίδεζηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο από έλα θαη κνλαδηθό αξρείν βάζεο δεδνκέλσλ. Μέζα ζην αξρείν απηό δηαηξείηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε μερσξηζηνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο νη νπνίνη ιέγνληαη πίνακες. Μπνξείηε λα πξνβάιεηε, λα πξνζζέηεηε θαη λα ελεκεξώλεηε ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ θορμών. Αλαδεηάηε θαη αλαθηάηε κόλν εθείλα ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεηε κε ηε ρξήζε ερωηημάηων. Αθόκα, αλαιύεηε ή εθηππώλεηε δεδνκέλα κε δηαθνξεηηθή δηάηαμε κε ηε ρξήζε εκθέζεων. Δπηηξέπεηε επίζεο ζηνπο ρξήζηεο λα πξνβάιινπλ, λα ελεκεξώλνπλ ή λα αλαιύνπλ ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ Internet κε ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ πξόζβαζεο δεδνκέλσλ. Γηα λα απνζεθεύζεηε ηα δεδνκέλα ζαο, δεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα γηα θάζε ηύπν πιεξνθνξηώλ πνπ παξαθνινπζείηε. Γηα λα ζπλδπάζεηε δεδνκέλα από δηάθνξνπο πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα, κηα θόξκα ή κηα έθζεζε, νξίζηε ηηο ζτέζεις πνπ ζα ζπλδένπλ ηνπο πίλαθεο κεηαμύ ηνπο. Έρεηε πξόζβαζε ζε όια ηα αληηθείκελα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηεο Microsoft Access, είηε γηα λα ηα πξνβάιεηε είηε γηα λα εξγαζηείηε ζε απηά, κέζσ ηνπ παξαζύξνπ πεξηήγεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ παξαζύξνπ ηεο Access. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη ηαμηλνκνύληαη ηα αληηθείκελα π.ρ. αλά ηύπν αληηθεηκέλνπ, θαηά εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, θιπ. Η δεκηνπξγία ελόο 2

3 θαηλνύξηνπ αληηθεηκέλνπ νπνηνπδήπνηε ηύπνπ γίλεηαη από ηελ θαξηέια εληνιώλ «Γεκηνπξγία» ζην επάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ηεο Access. 2 Πίνακες Έλαο πίλαθαο είλαη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθώλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε νληόηεηα, δει. αληηθείκελν, έλλνηα ή γεγνλόο (π.ρ. πξντόλ, πειάηεο, παξαγγειία). Χξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθό πίλαθα γηα θάζε νληόηεηα απνθεύγεηαη ν πιενλαζκόο δεδνκέλσλ, ε βάζε δεδνκέλσλ γίλεηαη πην απνδνηηθή θαη κεηώλνληαη ηα ζθάικαηα θαηαρώξηζεο δεδνκέλσλ. Η πξώηε θαη νπζηαζηηθόηεξε εξγαζία ζηελ πινπνίεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε ζρεδίαζε ησλ πηλάθσλ. Μειεηώληαο ηελ εθαξκνγή πνπ ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε, εληνπίδνπκε ηηο «νληόηεηεο» γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα θξαηήζνπκε δεδνκέλα π.ρ. «πειάηεο», «παξαγγειία», «πξντόλ», θιπ. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπκε έλαλ πίλαθα γηα ηελ θαζεκηά από απηέο ηηο νληόηεηεο. Κάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα ΠΡΟΙΟΝΣΑ πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα πξνϊόλ, όπωο ην όλνκά ηνπ, ηνλ θωδηθό ηνπ, ηελ ηηκή, θιπ. Κάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα ΠΡΟΙΟΝΣΑ πεξηέρεη ηνλ ίδην ηύπν πιεξνθνξηώλ γηα θάζε πξνϊόλ, όπωο ην όλνκα ηνπ πξνϊόληνο. Οη πίλαθεο νξγαλώλνπλ ηα δεδνκέλα ζε ζηήιεο πνπ ιέγνληαη πεδία θαη ζεηξέο πνπ ιέγνληαη εγγξαθέο. Καηά ηε ζρεδίαζε ηνπ θάζε πίλαθα, απνθαζίδνπκε πνηα πεδία (δει. πνηεο ζηήιεο) ζα πεξηιακβάλεη θαη ηη ηύπνπ δεδνκέλα ζα πεξηέρνληαη ζε θάζε πεδίν. Κάζε πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα πεδία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θξαηάκε όιεο ηηο 3

4 πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνύκε γηα ηελ θάζε νληόηεηα (π.ρ. ζηνλ πίλαθα Πειάηεο ζα ζέινπκε ηα πεδία: όλνκα ηνπ πειάηε, ηειέθσλν, δηεύζπλζε, θιπ.). Δίλαη ζθάικα λα ζπκπεξηιάβνπκε ζε έλα πίλαθα πεδία πνπ αθνξνύλ πιεξνθνξία άζρεηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε νληόηεηα. ε θάζε πίλαθα νξίδνπκε έλα πεδίν σο «πξσηεύνλ θιεηδί». Οη ηηκέο πνπ ζα παίξλεη ην πεδίν απηό πξέπεη λα είλαη κνλαδηθέο γηα θάζε εγγξαθή, έηζη ώζηε λα καο εμαζθαιίδεη όηη όιεο νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ζα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο ηνπιάρηζηνλ σο πξνο απηό ην πεδίν. Π.ρ. ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο κπνξεί λα νξηζηεί σο πξσηεύνλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα πειάηεο γηαηί είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε πειάηε θαη έηζη δε ζα βξεζνύλ πνηέ ζε απηόλ ηνλ πίλαθα δύν απνιύησο ίδηεο εγγξαθέο, αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ πειάηεο κε αθξηβώο ίδηα όια ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπο. Δλα θνηλό πεδίν ζπζρεηίδεη δύν πίλαθεο ώζηε ε Microsoft Access λα κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη ηα δεδνκέλα από ηνπο δύν πίλαθεο γηα πξνβνιή, επεμεξγαζία ή εθηύπσζε. ε πξνβνιή ζρεδίαζεο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα νιόθιεξν πίλαθα από ηελ αξρή ή λα πξνζζέζνπκε, λα δηαγξάςνπκε ή λα πξνζαξκόζνπκε ηα πεδία ελόο πίλαθα πνπ ππάξρεη ήδε. 4

5 Επηιέμηε πξωηεύνλ θιεηδί Οξίζηε ηνλ ηύπν δεδνκέλωλ ελόο πεδίνπ Πξνζζέζηε ή κεηνλνκάζηε έλα πεδίν ε πξνβνιή θύιινπ δεδνκέλσλ κπνξνύκε λα πξνβάιινπκε ηα δεδνκέλα ελόο πίλαθα, λα πξνζζέζνπκε ή λα επεμεξγαζηνύκε δεδνκέλα. 5

6 3 Δρωηήμαηα 3.1 Η τρήζη ηων ερωηημάηων Σα εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εκθαλίζνπκε, λα αιιάμνπκε ή λα αλαιύζνπκε δεδνκέλα κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Με ηα εξσηήκαηα κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε θαη λα επηιέμνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε. Δπίζεο κπνξνύκε λα θάλνπκε ππνινγηζκνύο πάλσ ζηα θύξηα δεδνκέλα θαη λα παξάγνπκε δεπηεξνγελή δεδνκέλα. πγθεληξώζηε δεδνκέλα από πνιινύο πίλαθεο θαη ηαμηλνκήζηε ηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 6

7 Δηεμάγεηε ππνινγηζκνύο ζε νκάδεο εγγξαθώλ. Τπνινγίζηε έλα άζξνηζκα, έλα πιήζνο ή θάπνηνλ άιιν ηύπν ζπγθεληξωηηθνύ ζηνηρείνπ. Έλα εξώηεκα επηινγήο αλαθηά δεδνκέλα από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο. Σν εξώηεκα επηινγήο είλαη ν πην θνηλόο ηύπνο εξσηήκαηνο. Αλαθηά δεδνκέλα από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο ρξεζηκνπνηώληαο θξηηήξηα πνπ νξίδεηε θαη ηα εκθαλίδεη κε ηε ζεηξά πνπ ζέιεηε. Σν εξώηεκα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζε έλα θύιιν δεδνκέλσλ, όπνπ κπνξείηε λα ελεκεξώζεηε ηηο εγγξαθέο (κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο). Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα εξώηεκα επηινγήο, γηα λα νκαδνπνηήζεηε εγγξαθέο θαη λα ππνινγίζεηε αζξνίζκαηα, πιήζε, κέζνπο όξνπο θαη άιινπο ηύπνπο ζπγθεληξσηηθώλ ζπλόισλ. Έλα εξώηεκα δεκηνπξγείηαη κε ρξήζε νδεγνύ ή ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. Γηα δεκηνπξγία εξσηήκαηνο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο επηιέγνπκε ζην θύιιν εληνιώλ Γημιοσργία ηε τεδίαζη Δρωηήμαηος. Αξρηθά θαζνξίδνπκε ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία 7

8 ζέινπκε λα εξγαζηνύκε, πξνζζέηνληαο ηνπο πίλαθεο ή άιια εξσηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηα επηζπκεηά δεδνκέλα. Αθνύ θιείζνπκε ην παξάζπξν πξνζζήθεο πηλάθσλ, ζπκπιεξώλνπκε ην πιέγκα ζρεδίαζεο, αθνινπζώληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Μηα γξακκή ζπλδέζκνπ ιέεη ζηελ MS- Access ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη ηα δεδνκέλα ελόο πίλαθα ή εξωηήκαηνο κε ηα δεδνκέλα ελόο άιινπ πίλαθα ή εξωηήκαηνο. ηηο ιίζηεο πεδίωλ εκθαλίδνληαη ηα πεδία ηωλ πηλάθωλ ή άιιωλ εξωηεκάηωλ πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζην εξώηεκά ζαο Σα πεδία, ε ζεηξά ηαμηλόκεζεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνζζέηεηε ζην πιέγκα ζρεδίαζεο πξνζδηνξίδνπλ ηη ζα βιέπεηε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξωηήκαηνο. Πξνζζέηεηε πεδία ζην πιέγκα ζρεδίαζεο ζύξνληάο ηα από ηηο ιίζηεο πεδίωλ. 8

9 3.2 Δημιοσργία ερωηήμαηος επιλογής Αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Προζθήκη πίνακα ζε ένα ερώηημα. Δπηιέγνπκε ηνλ πίλαθα ή ηνπο πίλαθεο από ηνπο νπνίνπο ζα αληιήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηε. 2. Προζθήκη πεδίων ζε ένα ερώηημα. Δηζάγνπκε έλα-έλα ζηηο ζηήιεο ηνπ πιέγκαηνο ζρεδίαζεο ηα πεδία ησλ πηθάθσλ πνπ αθνξνύλ ην εξώηεκα, δειαδή ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην απνηέιεζκα θαη απηά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα γίλεη ε επηινγή ησλ εγγξαθώλ. 3. Οριζμός κριηηρίων εξσηήκαηνο. πκπιεξώλνπκε ην θξηηήξην ή ηα θξηηήξηα πνπ επηζπκνύκε ζηα θαηάιιεια πεδία, ώζηε λα γίλεηαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ (εγγξαθώλ). 4. Δκηέλεζη σπολογιζμών ζε ερώηημα. Μπνξνύκε λα πξνβάινπκε ζύλζεηα δεδνκέλα, εθηειώληαο πξάμεηο ζηηο ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθεο. 5. Βεληίωζη ερωηήμαηος 3.3 Τρόποι ζσγκένηρωζης δεδομένων από πολλαπλούς πίνακες ή ερωηήμαηα ζε ένα ερώηημα Η ηζρύο ησλ εξσηεκάησλ βξίζθεηαη ζηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ λα ζπγθεληξώλνπλ ή λα εθηεινύλ ελέξγεηεο κε δεδνκέλα από πεξηζζόηεξνπο από έλαλ πίλαθεο ή εξσηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε αλ ζέιεηε λα εκθαλίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ελόο πειάηε καδί κε ηηο παξαγγειίεο πνπ έζεζε ν πειάηεο. Γηα λα δείηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ρξεηάδεζηε δεδνκέλα από έλα πίλαθα Πειαηώλ θαη έλα πίλαθα Παξαγγειηώλ. Όηαλ πξνζζέηεηε πεξηζζόηεξνπο από έλα πίλαθεο ή εξσηήκαηα ζε έλα εξώηεκα, πρέπει να βεβαιωθείηε όηη είλαη ελσκέλεο νη ιίζηεο πεδίσλ ηνπο κε κηα γξακκή έλσζεο, έηζη ώζηε ε Microsoft Access λα γλσξίδεη κε πνην ηξόπν ζα ζπλδπάζεη ηηο πιεξνθνξίεο. Πξνζνρή: Η έλσζε (ή ζρέζε) δύν πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ην ζσζηό πεδίν δει. ην πεδίν πνπ πεξηέρεη θνηλή πιεξνθνξία θαη έρεη πξνβιεθζεί γηα λα ζπλδέεη ινγηθά ηνπο δύν πίλαθεο. Π.ρ. ν πίλαθαο Πειαηώλ θαη ν πίλαθαο Παξαγγειηώλ πξέπεη λα ελσζνύλ κε βάζε έλα πεδίν π.ρ. Κσδηθόο_πειάηε, πνπ ζα είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα Πειάηεο θαη ζα ππάξρεη θαη ζηνλ πίλαθα Παξαγγειίεο σο «μέλν» θιεηδί γηα λα πξνζδηνξίδεη ηνλ πειάηε πνπ έδσζε ηελ θάζε παξαγγειία. Δάλ νη πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα δελ είλαη ελσκέλνη κεηαμύ ηνπο, άκεζα ή έκκεζα, ε Microsoft Access δε γλσξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εγγξαθώλ θαη, ζπλεπώο, εκθαλίδεη όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο εγγξαθώλ κεηαμύ ησλ δύν πηλάθσλ (απηό νλνκάδεηαη "γηλόκελν δηαζηαύξσζεο' ή "Καξηεζηαλό γηλόκελν'). Απηό όκσο είλαη ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα. 9

10 Δάλ έρεηε πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο κεηαμύ πηλάθσλ ζην παξάζπξν "ρέζεηο', ε Microsoft Access εκθαλίδεη απηόκαηα ηηο γξακκέο έλσζεο όηαλ πξνζζέηεηε ζρεηηδόκελνπο πίλαθεο ζε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο. Δάλ είλαη επηβεβιεκέλε ε αθεξαηόηεηα αλαθνξώλ, ε Microsoft Access εκθαλίδεη επίζεο έλα "1", επάλσ από ηε γξακκή έλσζεο, γηα λα δείμεη ηνλ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά "έλα' κηαο ζρέζεο έλα-πξνο-πνιιά θαη ην ζύκβνιν ηνπ απείξνπ γηα λα δείμεη ηνλ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά "πνιιά'. Αθόκε θαη αλ δελ έρεηε δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο, ε Microsoft Access δεκηνπξγεί απηόκαηα ελώζεηο, αλ πξνζζέζεηε δύν πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα νη νπνίνη έρνπλ από έλα πεδίν κε ίδην ή ζπκβαηό ηύπν δεδνκέλσλ θαη αλ έλα από ηα πεδία έλσζεο είλαη πξσηεύνλ θιεηδί. Σα ζύκβνιν έλα θαη πνιιά δελ εκθαλίδνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, επεηδή δελ είλαη επηβεβιεκέλε ε αθεξαηόηεηα αλαθνξώλ. Από ηε ζηηγκή πνπ είλαη ελσκέλνη δύν πίλαθεο θαη έρεηε πξνζζέζεη πεδία θαη από ηνπο δύν πίλαθεο απηνύο ζην πιέγκα ζρεδίαζεο, ε έλσζε θαζνδεγεί ην εξώηεκα λα αλαδεηήζεη ηηκέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα πεδία έλσζεο. (Απηό νλνκάδεηαη εζσηεξηθή έλσζε ζηελ νξνινγία βάζεο δεδνκέλσλ.) Όηαλ βξεζνύλ ηηκέο πνπ ηαηξηάδνπλ, ζπλδπάδνληαη νη δύν εγγξαθέο θαη εκθαλίδνληαη σο κηα εγγξαθή ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο. Δάλ θάπνηεο εγγξαθέο ηνπ ελόο πίλαθα δελ ηαηξηάδνπλ κε θακία εγγξαθή ζηνλ άιιν πίλαθα, δελ εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο. Δάλ ζέιεηε ην εξώηεκα λα εκθαλίδεη όιεο ηηο εγγξαθέο από έλα πίλαθα, αλεμάξηεηα από ην αλ ππάξρνπλ εγγξαθέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ άιιν πίλαθα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ αληίζηνηρν εηδηθό ηύπν έλσζεο από ηηο Ιδιόηηηες ζσνδέζμοσ. ημείωζη Από ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε έλα εξώηεκα πνιιαπιώλ πηλάθσλ, κπνξεί λα έρεηε ή λα κελ έρεηε ηε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ. Η έλσζε πνιιαπιώλ πηλάθσλ θαη εξσηεκάησλ ζε έλα εξώηεκα γίλεηαη σο εμήο: ε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο, ζύξεηε έλα πεδίν από ηε ιίζηα πεδίσλ γηα έλα πίλαθα ή εξώηεκα, ζην αληίζηνηρν πεδίν (έλα πεδίν κε όκνην ή ζπκβαηό ηύπν δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη παξόκνηα δεδνκέλα) ζηε ιίζηα πεδίσλ, γηα ηνλ άιιν πίλαθα ή ην εξώηεκα. Με ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηύπν έλσζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ε MS Access επηιέγεη εγγξαθέο από ηνπο δύν πίλαθεο ή ηα εξσηήκαηα, κόλν όηαλ νη ηηκέο ζηα πεδία έλσζεο είλαη ίζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ ηύπν έλσζεο, ώζηε λα επηιέγεη ε MS Access όιεο ηηο εγγξαθέο από έλα πίλαθα ή εξώηεκα, είηε ππάξρνπλ ζηνλ άιιν πίλαθα εγγξαθέο πνπ ηαηξηάδνπλ, είηε όρη. 10

11 3.4 Πληροθορίες ζτεηικά με ηη τρήζη κριηηρίων ζε ερωηήμαηα ή ζε ζύνθεηα θίληρα για ηην ανάκηηζη ζσγκεκριμένων εγγραθών Σα θξηηήξηα είλαη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεηε ζε έλα εξώηεκα ή ζε έλα ζύλζεην θίιηξν γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο κε ηηο νπνίεο ζέιεηε λα εξγαζηείηε. Γηα παξάδεηγκα, αληί λα εκθαλίζεηε όινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία ζαο, κπνξείηε λα εκθαλίζεηε κόλν ηνπο πξνκεζεπηέο από ηελ Ιαπσλία. Γηα λα γίλεη απηό, νξίδεηε θξηηήξηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηηο εγγξαθέο ησλ νπνίσλ ην πεδίν Country έρεη ηελ ηηκή "Japan". Γηα λα θαζνξίζεηε θξηηήξηα γηα έλα πεδίν ζην πιέγκα ζρεδίαζεο, θαηαρσξείζηε κηα παξάζηαζε ζην θειί Κριηήρια γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Η παξάζηαζε ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα είλαη "Japan". Μπνξείηε όκσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πην ζύλζεηεο παξαζηάζεηο, όπσο "Between 1000 And 5000". Μπνξείηε λα εηζάγεηε επηπιένλ θξηηήξηα γηα ην ίδην πεδίν ή γηα δηαθνξεηηθά πεδία. Όηαλ πιεθηξνινγείηε παξαζηάζεηο ζε πεξηζζόηεξα από έλα θειηά Κριηήρια, ε Microsoft Access ηηο ζπλδπάδεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηειεζηέο And ή Or. Δάλ νη παξαζηάζεηο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά θειηά ζηελ ίδηα γξακκή, ε Microsoft Access ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηειεζηή And, πνπ ζεκαίλεη όηη ζα επηζηξαθνύλ κόλν νη εγγξαθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε όια ηα θξηηήξηα ηαπηόρξνλα. Δάλ νη παξαζηάζεηο είλαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο ηνπ πιέγκαηνο ζρεδίαζεο, ε Microsoft Access ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηειεζηή Or, πνπ ζεκαίλεη όηη ζα επηζηξαθνύλ νη εγγξαθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα θξηηήξηα. Μπνξείηε επίζεο λα θαζνξίζεηε θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ελόο ππνινγηζκνύ. Χξεζηκνπνηώληαο θξηηήξηα, κπνξείηε λα πεξηνξίζεηε ηηο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο εθηειείηε έλαλ ππνινγηζκό, λα πεξηνξίζεηε ηηο εγγξαθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκό ή λα πεξηνξίζεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνινγηζκνύ. 3.5 Ανάκηηζη εγγραθών ποσ περιλαμβάνοσν ηιμές between, >, <, >=, <= ή καθοριζμένες ηιμές <> 1. ε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο, δεκηνπξγείζηε έλα εξώηεκα. Πξνζζέζηε ηνπο πίλαθεο ησλ νπνίσλ ηηο εγγξαθέο ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη κεηά πξνζζέζηε ηα πεδία πνπ ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηα απνηειέζκαηα, ζην πιέγκα ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο. 2. ε κηα παξάζηαζε ζην θειί Κριηήρια ηνπ θαηάιιεινπ πεδίνπ, πξνζδηνξίζηε κηα πεξηνρή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηειεζηή Between...And ή ηνπο ηειεζηέο ζύγθξηζεο (<, >, <>, <= θαη >=). Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα βξείηε ηηο παξαγγειίεο πνπ έγηλαλ, πξηλ από ηελ 1-Ιαλ-93 ή ηα πξντόληα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζηνθ κεηαμύ 10 11

12 θαη 35 κνλάδσλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη κεξηθά παξαδείγκαηα ηειεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε παξαζηάζεηο. Παράζηαζη Έννοια >234 Αξηζκνί κεγαιύηεξνη από 234 Between #2/2/93# And #12/1/93# Ηκεξνκελίεο από 2-Φεβ-93 έσο 1-Γεθ- 93 < Αξηζκνί κηθξόηεξνη από ην >="Callahan" Όια ηα νλόκαηα από Callahan κέρξη ην ηειεπηαίν γξάκκα ηνπ αγγιηθνύ αιθαβήηνπ 4 Φόρμες Οη θόξκεο απνηεινύλ έλα εύρξεζην θαη εύθνια πξνζαξκνδόκελν εξγαιείν γηα ηελ εηζαγσγή ή πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ. Οη θόξκεο ιεηηνπξγνύλ σο ηκήκα εθαξκνγώλ θαη κεζνιαβνύλ αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ. 12

13 Σε ζύλδεζε κηαο θόξκαο θαη ηεο πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ ηεο ηε δεκηνπξγείηε ρξεζηκνπνηώληαο γξαθηθά αληηθείκελα πνπ νλνκάδνληαη ζηνηρεία ειέγρνπ. Ο πην θνηλόο ηύπνο ζηνηρείνπ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε θαη θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ είλαη ην πιαίζην θεηκέλνπ. 13

14 5 Δκθέζεις Μηα έθζεζε είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα παξνπζηάζεηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε έληππε κνξθή. Έρεηε έιεγρν επάλσ ζην κέγεζνο θαη ηελ εκθάληζε θάζε ζηνηρείνπ κηαο έθζεζεο ώζηε λα κπνξείηε λα εκθαλίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο κε ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε λα ηηο δείηε. 14

15 15

16 6 ΑΚΗΗ Δηαιρεία διανομής ποηών Στεδηάζηε θαη σιοποηήζηε ζε MS-Access κηα εθαρκογή βάζες δεδοκέλωλ γηα εηαηρεία δηαλοκής ποηώλ. Η εηαηρεία δέτεηαη παραγγειίες από θαηαζηήκαηα ιηαληθής, δηαζέηεη αποζήθε κε απόζεκα προϊόληωλ θαη θάλεη ηης δηαλοκές τρεζηκοποηώληας δηάθοροσς κεηαθορείς. Θα πρέπεη λα θαηαγράθοληαη ηα προϊόληα ποσ δηαηίζεληαη (ποηά), οη ποζόηεηες ποσ σπάρτοσλ θάζε ζηηγκή ζηελ αποζήθε, οη παραγγειίες αλά πειάηε θαη ο κεηαθορέας ποσ αλαιακβάλεη ηελ θάζε παράδοζε. - Να σιοποηεζούλ οη θαηάιιειοη πίλαθες θαη λα εηζατζούλ 5 ελδεηθηηθές εγγραθές ζηολ θαζέλα. - Να σιοποηεζούλ ηα παραθάηω ερωηήκαηα o Να εκθαλίδοληαη ηα ζηοητεία ηωλ παραγγειηώλ κε εκ/λία παράδοζες ηε ζεκερηλή εκέρα o Γηα θάζε παραγγειία λα εκθαλίδοληαη ηο όλοκα θαη ε δηεύζσλζε ηοσ πειάηε θαη ηο όλοκα ηοσ κεηαθορέα - Να ζτεδηαζηεί κηα θόρκα γηα ηελ εηζαγωγή λέοσ προϊόληος - Να ζτεδηαζηεί κηα έθζεζε γηα ηελ εθηύπωζε κηας ιίζηας ηωλ πειαηώλ Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο δηαλνκήο πνηώλ είλαη: πξντόληα, πνζόηεηεο πξντόλησλ πνπ ππάξρνπλ θάζε ζηηγκή ζηελ απνζήθε, νη παξαγγειίεο, νη πειάηεο θαη νη κεηαθνξείο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εθθώλεζε καο ρξεηάδεηαη λα θξαηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα, ηηο παξαγγειίεο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο κεηαθνξείο. Άξα πξνθύπηνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο νληόηεηεο (πξντόληα, πειάηεο, παξαγγειίεο, κεηαθνξείο). Γεκηνπξγνύκε έλαλ πίλαθα γηα θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο νληόηεηεο. Άξα έρνπκε ηέζζεξηο πίλαθεο, πνπ δίδνληαη παξαθάησ ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. 16

17 Πίνακας ΠΡΟΪΟΝΣΑ Πίνακας ΠΔΛΑΣΔ 17

18 Πίνακας ΜΔΣΑΦΟΡΔΙ Πίνακας ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ Γηα θάζε πίλαθα δηαιέμακε ηα ζηνηρεία εθείλα γηα ηα νπνία θξίλνπκε απαξαίηεην όηη πξέπεη λα θξαηεζνύλ πιεξνθνξίεο. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ρξεηαδόκαζηε λα θξαηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην όλνκα ηνπ πξντόληνο, ην είδνο ηνπ, ηελ πνζόηεηά ηνπ (πνζόηεηα πνπ δηαζέηεη ζε απόζεκα ε απνζήθε) θαη ηελ ηηκή ηνπ. Έηζη πξνθύπηνπλ ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ πίλαθα. 18

19 Έλα ζεκαληηθό ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη όηη γηα θάζε πίλαθα πξέπεη λα νξίδνπκε έλα πεδίν πνπ ε ηηκή ηνπ λα είλαη νπσζδήπνηε κνλαδηθή γηα θάζε εγγξαθή, δειαδή ην πεδίν λα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε μερσξηζηή εγγξαθή ηνπ πίλαθα. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ζεσξνύκε ην πεδίν θσδηθόο_πξντόληνο ε ηηκή ηνπ νπνίνπ ζα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε μερσξηζηό πξντόλ γηα ην νπνίν θξαηνύκε πιεξνθνξίεο ζηνλ πίλαθα, κε άιια ιόγηα, δελ επηηξέπεηαη πεξηζζόηεξα από έλα πξντόληα λα έρνπλ ηνλ ίδην θσδηθό. Οκνίσο πξάηηνπκε θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο πίλαθεο. Σν πεδίν πνπ δηαιέγνπκε γηα λα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε εγγξαθή ελόο πίλαθα νλνκάδεηαη πξσηεύνλ θιεηδί θαη δελ μερλνύκε λα ην νξίζνπκε θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζην πεδίν θαη επηιέγνληαο «Πξσηεύνλ θιεηδί». Αλ μεράζνπκε λα ην θάλνπκε θαη πάκε λα απνζεθεύζνπκε ηνλ πίλαθα, ζα καο εκθαληζηεί έλα παξάζπξν πνπ ζα καο ελεκεξώλεη όηη δελ έρεη νξηζηεί πξσηεύνλ θιεηδί θαη ζα καο ξσηάεη αλ ζέινπκε λα νξίζνπκε έλα πξσηεύνλ θιεηδί. Αλ απαληήζνπκε λαη, ζα καο νξίζεη ε MS-Access έλα λέν πεδίν, πνπ ζα ην νλνκάζεη Αλαγλσξηζηηθό θαη ζα ηνπ δώζεη ηύπν δεδνκέλσλ ηελ απηόκαηε αξίζκεζε. Καιό είλαη λα κελ μερλάκε λα νξίδνπκε νη ίδηνη έλα πξσηεύνλ θιεηδί. ηελ άζθεζή καο δώζακε γηα θάζε πίλαθα σο πξσηεύνλ θιεηδί έλαλ θσδηθό. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πειάηεο δώζακε ηνλ θσδηθό πειάηε, γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ηνλ θσδηθό πξντόληνο, γηα ηνλ πίλαθα παξαγγειίεο ηνλ θσδηθό παξαγγειίαο θαη γηα ηνλ πίλαθα κεηαθνξείο ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα. Παξαηεξνύκε όηη ζε θάπνηνπο πίλαθεο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πεδία πνπ κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνπλ κνλνζήκαληα θάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα (π.ρ. ην ΑΦΜ ηνπ πειάηε πξνζδηνξίδεη ηνλ πειάηε). Καζέλα από απηά ηα πεδία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκεύζεη σο πξσηεύνλ θιεηδί. πλήζσο δηαιέγνπκε έλα πεδίν ηύπνπ «θσδηθόο» πνπ δεκηνπξγνύκε γηα απηόλ ην ζθνπό, ελώ ηα άιια πεδία νλνκάδνληαη ελαιιαθηηθά θιεηδηά. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πειάηεο, ελώ ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκέςεη σο πξσηεύνλ θιεηδί, αληί απηνύ δηαιέγνπκε ην πεδίν θσδηθόο πειάηε σο πξσηεύνλ θιεηδί, γηα ράξε επρξεζηίαο. Έλα άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη όηη όηαλ γηα θάπνην πεδίν πνπ απνηειείηαη από αξηζκνύο (π.ρ. ηειέθσλν, ΑΦΜ) δε καο ελδηαθέξεη ε ηηκή ηνπ σο αξηζκεηηθή πνζόηεηα αιιά σο ζύλνιν ςεθίσλ, πξέπεη λα νξίδνπκε ηνλ ηύπν ηνπ σο θείκελν θαη όρη σο αξηζκό. Οη πίλαθεο καο πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο. Με βάζε ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο νξίδνπκε ηη είδνπο ζπλδέζεηο ζα έρνπκε. Γεληθά όηαλ έρνπκε λα ζπλδέζνπκε δπν πίλαθεο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε ζύλδεζε πξέπεη λα κεηαθεξζεί ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ελόο πίλαθα ζηνλ άιιν. Ο πίλαθαο πνπ δίλεη ην θιεηδί ηνπ ιέγεηαη γνληόο ελώ ν πίλαθαο πνπ παίξλεη ην θιεηδί ιέγεηαη παηδί. Σν θιεηδί πνπ ιαβαίλεη ην παηδί δελ είλαη πξσηεύνλ θιεηδί γηα απηό (αθνύ έρεη δηθό ηνπ πξσηεύνλ θιεηδί), νλνκάδεηαη μέλν ή δαλεηθό θιεηδί θαη ρξεζηκεύεη ζηε ζπζρέηηζε ησλ δύν πηλάθσλ. Παξάδεηγκα: ν πίλαθαο ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηνλ πίλαθα ΠΡΟΪΟΝΣΑ γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα θάζε παξαγγειία πνην πξντόλ αθνξά. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζε, έρνπκε θξνληίζεη ζηε ζρεδίαζε ησλ πηλάθσλ λα ζπκπεξηιάβνπκε ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΑ δει. ην θσδηθόο_πξντόληνο σο μέλν θιεηδί ζηνλ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ (πεδίν θσδ_πξντόληνο). 19

20 Με βάζε ηελ πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο έρνπκε έλαλ πίλαθα πνπ ζπλδέεηαη κε όινπο ηνπο άιινπο. Απηόο είλαη ν πίλαθαο ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ, ν νπνίνο έρεη ην δηθό ηνπ πξσηεύνλ θιεηδί, ηνλ θσδηθό παξαγγειίαο θαη ηξία μέλα θιεηδηά, ηνλ θσδηθό πξντόληνο, πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα πξντόληα, ηνλ θσδηθό πειάηε, πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα πειάηεο θαη ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα κεηαθνξείο. Ο θσδηθόο πξντόληνο ηνπ πίλαθα πξντόληα θαη ν θσδηθόο πξντόληνο ηνπ πίλαθα παξαγγειίεο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα πνζόηεηα θαη γηα απηό πξέπεη πάληα λα έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν. Σν ίδην αληίζηνηρα ηζρύεη γηα ηνλ θσδηθό πειάηε θαη γηα ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα. Σώξα πξέπεη λα ζπζρεηίζνπκε ηνπο πίλαθεο. ην κελνύ εξγαιεία ππάξρεη ε επηινγή ζρέζεηο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ελαιιαθηηθά θαη σο θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. Δπηιέγνληαο ζρέζεηο ή παηώληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί από ηε γξακκή εξγαιείσλ καο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ζρέζεηο όπνπ ζα ζπζρεηίζνπκε ηνπο πίλαθέο καο. Αλ δελ καο εκθαληζηεί ην εζσηεξηθό παξάζπξν Δκθάληζε πίλαθα θάλνπκε δεμί θιηθ κέζα ζην παξάζπξν ζρέζεηο θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη δηαιέγνπκε εκθάληζε πίλαθα. Χξεζηκνπνηώληαο ην παξάζπξν εκθάληζε πίλαθαο πξνζζέηνπκε ηνπο πίλαθεο πνπ ζέινπκε λα ζπζρεηίζνπκε. Αθνύ πξνζζέζνπκε ηνπο πίλαθεο δεκηνπξγνύκε ηηο ζρέζεηο. 20

21 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζρέζε κεηαθέξνπκε πάληα ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα γνληνύ πάλσ ζην αληίζηνηρν μέλν θιεηδί ηνπ πίλαθα παηδί. ην παξάδεηγκά καο ν πίλαθαο παξαγγειίεο είλαη ην παηδί ελώ νη άιινη πίλαθεο είλαη γνληνί. Αλ ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ελόο πίλαθα δελ έρεη ίδην ηύπν κε ην αληίζηνηρν μέλν θιεηδί ηνπ πίλαθα κε ηνλ νπνίν ζέινπκε λα ηνπο ζπζρεηίζνπκε, ζα καο εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα αλαθέξεη αζπκθσλία ηύπσλ θαη ζα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο γηα λα δειώζνπκε ην πξσηεύνλ θαη ην μέλν θιεηδί κε ηνλ ίδην ηύπν δεδνκέλσλ. Αθνύ εηζάγνπκε πέληε ελδεηθηηθέο εγγξαθέο ζε θάζε πίλαθα, πάκε λα πινπνηήζνπκε ην πξώην εξώηεκα ην νπνίν δεηά λα εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηώλ κε εκεξνκελία παξάδνζεο ηελ ζεκεξηλή. Δπεηδή καο δεηνύληαη γεληθά ηα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηώλ ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, απνθαζίδνπκε λα εκθαλίζνπκε όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα παξαγγειία γηα θάζε εγγξαθή πνπ έρεη εκεξνκελία παξάδνζεο ηε ζεκεξηλή (έζησ 10/12/2005). Σν εξώηεκά καο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο αθνινπζεί. 21

22 Δθηειώληαο ην εξώηεκα απηό έρνπκε: Γηα ην δεύηεξν εξώηεκα καο δεηείηαη γηα θάζε παξαγγειία λα εκθαλίδεηαη ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ πειάηε θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ κεηαθνξέα. Έηζη πξνθύπηεη ην παξαθάησ εξώηεκα ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. 22

23 Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο καο δίλεη: εκείσζε: ζε πεξίπησζε πνπ ζπζρεηίδακε ηνπο πίλαθεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηινγή ζρέζεηο ή ην αληίζηνηρν θνπκπί ζρέζεηο, ζα κπνξνύζακε θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο πνπ ρξεηαδόκαζηε. ηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λένπ πξντόληνο. Δπεηδή δελ καο δεηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν δεκηνπξγίαο θόξκαο θαη νη απαηηήζεηο ηεο άζθεζεο είλαη ζρεηηθά απιέο, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νδεγό δεκηνπξγίαο θόξκαο αθνινπζώληαο δηαδνρηθά ηα βήκαηα ηνπ νδεγνύ. Η θόξκα καο ζα πεξηέρεη όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα πξντόληα. 23

24 Γηα ηε δεκηνπξγία έθζεζεο καο δεηείηαη κηα έθζεζε γηα ηελ εθηύπσζε κηαο ιίζηαο πειαηώλ. Οκνίσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νδεγό δεκηνπξγίαο έθζεζεο. Η έθζεζε ζα πεξηέρεη όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα πειάηεο. 24

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1. ύλζεηε κνξθνπνίεζε θαη νξγάλσζε εγγξάθνπ Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 2010 Περιεχόμενα 1. ΤΝΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΓΓΡΑΦΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2 ε Γξαπηή Δξγαζία ΠΛΗ 23 Αθαδεκαϊθό Έηνο 2005-2006 (Τόκνο Α - Κεθάιαηo 5, Τόκνο Β Κεθάιαηα 1 & 2 ) Ηκεξνκελία Παξάδνζεο 23/01/06 Άζκηζη 1 Σν Ethereal είλαη έλαο αλαιπηήο παθέησλ δηθηύνπ πνπ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES

ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ CUSTOMER SERVICES ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΔΛΔΝΗ ΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΙΗΓΗΣΔ: ΣΔΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab - Οδεγόο ρξήζεο Περιεχόμενα Πρόλογοσ... 5 Σο MLS iqtab ςασ... 6 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab... 8 Αρχικι οκόνθ... 9 υρτάρι ειδοποιιςεων (Notifications)... 11 Οκόνθ κλειδϊματοσ (Lock screen)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή, ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ; Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίθεση τύποσ SQL Injection

Επίθεση τύποσ SQL Injection ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Επίθεση τύποσ SQL Injection Απειλές και Προστασία ΦΟΙΣΗΣΗ: ΙΑΜΠΟ ΘΔΟΦΑΝΗ Ε/07154 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΥΡΗΣΟ ΞΔΝΑΚΗ Πειραιάς 2011 Πεπιεσόμενα Πεξίιεςε... 4 1.ύληνκν

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα