ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης. ημειώζεις Δργαζηηρίοσ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης. ημειώζεις Δργαζηηρίοσ. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access"

Transcript

1 ΑΣΔΙΘ Σμήμα Δμπορίας και Γιαθήμιζης Σομέας Πληροθορικής και Σεκμηρίωζης ημειώζεις Δργαζηηρίοσ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ MS-Access Γρ Γεώργιος ηαλίδης Νοέμβριος, 2010

2 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή ζθνπό π.ρ. ηελ παξαθνινύζεζε ησλ παξαγγειηώλ ησλ πειαηώλ ή ηελ νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο έξεπλαο αγνξάο. Μηα Βάζε Γεδνκέλσλ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε, αθνινπζώληαο κεξηθέο βαζηθέο αξρέο θαη θαλόλεο, ώζηε ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρεη λα είλαη ζσζηά νξγαλσκέλα θαη δνκεκέλα. Με ηνλ ηξόπν απηό πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην νη πεξηηηέο επαλαιήςεηο θαη νη θίλδπλνη ιαζώλ, απμάλεηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαδεηνύκε γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηε, όζν ζύλζεηε θαη αλ είλαη ε αλαδήηεζε. Με ηε βνήζεηα ηεο Microsoft Access κπνξείηε λα δηαρεηξίδεζηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο από έλα θαη κνλαδηθό αξρείν βάζεο δεδνκέλσλ. Μέζα ζην αξρείν απηό δηαηξείηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε μερσξηζηνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο νη νπνίνη ιέγνληαη πίνακες. Μπνξείηε λα πξνβάιεηε, λα πξνζζέηεηε θαη λα ελεκεξώλεηε ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ θορμών. Αλαδεηάηε θαη αλαθηάηε κόλν εθείλα ηα δεδνκέλα πνπ ζέιεηε κε ηε ρξήζε ερωηημάηων. Αθόκα, αλαιύεηε ή εθηππώλεηε δεδνκέλα κε δηαθνξεηηθή δηάηαμε κε ηε ρξήζε εκθέζεων. Δπηηξέπεηε επίζεο ζηνπο ρξήζηεο λα πξνβάιινπλ, λα ελεκεξώλνπλ ή λα αλαιύνπλ ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ Internet κε ηε δεκηνπξγία ζειίδσλ πξόζβαζεο δεδνκέλσλ. Γηα λα απνζεθεύζεηε ηα δεδνκέλα ζαο, δεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα γηα θάζε ηύπν πιεξνθνξηώλ πνπ παξαθνινπζείηε. Γηα λα ζπλδπάζεηε δεδνκέλα από δηάθνξνπο πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα, κηα θόξκα ή κηα έθζεζε, νξίζηε ηηο ζτέζεις πνπ ζα ζπλδένπλ ηνπο πίλαθεο κεηαμύ ηνπο. Έρεηε πξόζβαζε ζε όια ηα αληηθείκελα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηεο Microsoft Access, είηε γηα λα ηα πξνβάιεηε είηε γηα λα εξγαζηείηε ζε απηά, κέζσ ηνπ παξαζύξνπ πεξηήγεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ παξαζύξνπ ηεο Access. Μπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη θαη ηαμηλνκνύληαη ηα αληηθείκελα π.ρ. αλά ηύπν αληηθεηκέλνπ, θαηά εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, θιπ. Η δεκηνπξγία ελόο 2

3 θαηλνύξηνπ αληηθεηκέλνπ νπνηνπδήπνηε ηύπνπ γίλεηαη από ηελ θαξηέια εληνιώλ «Γεκηνπξγία» ζην επάλσ κέξνο ηνπ παξαζύξνπ ηεο Access. 2 Πίνακες Έλαο πίλαθαο είλαη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθώλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε νληόηεηα, δει. αληηθείκελν, έλλνηα ή γεγνλόο (π.ρ. πξντόλ, πειάηεο, παξαγγειία). Χξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθό πίλαθα γηα θάζε νληόηεηα απνθεύγεηαη ν πιενλαζκόο δεδνκέλσλ, ε βάζε δεδνκέλσλ γίλεηαη πην απνδνηηθή θαη κεηώλνληαη ηα ζθάικαηα θαηαρώξηζεο δεδνκέλσλ. Η πξώηε θαη νπζηαζηηθόηεξε εξγαζία ζηελ πινπνίεζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη ε ζρεδίαζε ησλ πηλάθσλ. Μειεηώληαο ηελ εθαξκνγή πνπ ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε, εληνπίδνπκε ηηο «νληόηεηεο» γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα θξαηήζνπκε δεδνκέλα π.ρ. «πειάηεο», «παξαγγειία», «πξντόλ», θιπ. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπκε έλαλ πίλαθα γηα ηελ θαζεκηά από απηέο ηηο νληόηεηεο. Κάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα ΠΡΟΙΟΝΣΑ πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα πξνϊόλ, όπωο ην όλνκά ηνπ, ηνλ θωδηθό ηνπ, ηελ ηηκή, θιπ. Κάζε ζηήιε ηνπ πίλαθα ΠΡΟΙΟΝΣΑ πεξηέρεη ηνλ ίδην ηύπν πιεξνθνξηώλ γηα θάζε πξνϊόλ, όπωο ην όλνκα ηνπ πξνϊόληνο. Οη πίλαθεο νξγαλώλνπλ ηα δεδνκέλα ζε ζηήιεο πνπ ιέγνληαη πεδία θαη ζεηξέο πνπ ιέγνληαη εγγξαθέο. Καηά ηε ζρεδίαζε ηνπ θάζε πίλαθα, απνθαζίδνπκε πνηα πεδία (δει. πνηεο ζηήιεο) ζα πεξηιακβάλεη θαη ηη ηύπνπ δεδνκέλα ζα πεξηέρνληαη ζε θάζε πεδίν. Κάζε πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηα πεδία πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα θξαηάκε όιεο ηηο 3

4 πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκνύκε γηα ηελ θάζε νληόηεηα (π.ρ. ζηνλ πίλαθα Πειάηεο ζα ζέινπκε ηα πεδία: όλνκα ηνπ πειάηε, ηειέθσλν, δηεύζπλζε, θιπ.). Δίλαη ζθάικα λα ζπκπεξηιάβνπκε ζε έλα πίλαθα πεδία πνπ αθνξνύλ πιεξνθνξία άζρεηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε νληόηεηα. ε θάζε πίλαθα νξίδνπκε έλα πεδίν σο «πξσηεύνλ θιεηδί». Οη ηηκέο πνπ ζα παίξλεη ην πεδίν απηό πξέπεη λα είλαη κνλαδηθέο γηα θάζε εγγξαθή, έηζη ώζηε λα καο εμαζθαιίδεη όηη όιεο νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ζα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο ηνπιάρηζηνλ σο πξνο απηό ην πεδίν. Π.ρ. ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο κπνξεί λα νξηζηεί σο πξσηεύνλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα πειάηεο γηαηί είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε πειάηε θαη έηζη δε ζα βξεζνύλ πνηέ ζε απηόλ ηνλ πίλαθα δύν απνιύησο ίδηεο εγγξαθέο, αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ πειάηεο κε αθξηβώο ίδηα όια ηα ππόινηπα ζηνηρεία ηνπο. Δλα θνηλό πεδίν ζπζρεηίδεη δύν πίλαθεο ώζηε ε Microsoft Access λα κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη ηα δεδνκέλα από ηνπο δύν πίλαθεο γηα πξνβνιή, επεμεξγαζία ή εθηύπσζε. ε πξνβνιή ζρεδίαζεο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα νιόθιεξν πίλαθα από ηελ αξρή ή λα πξνζζέζνπκε, λα δηαγξάςνπκε ή λα πξνζαξκόζνπκε ηα πεδία ελόο πίλαθα πνπ ππάξρεη ήδε. 4

5 Επηιέμηε πξωηεύνλ θιεηδί Οξίζηε ηνλ ηύπν δεδνκέλωλ ελόο πεδίνπ Πξνζζέζηε ή κεηνλνκάζηε έλα πεδίν ε πξνβνιή θύιινπ δεδνκέλσλ κπνξνύκε λα πξνβάιινπκε ηα δεδνκέλα ελόο πίλαθα, λα πξνζζέζνπκε ή λα επεμεξγαζηνύκε δεδνκέλα. 5

6 3 Δρωηήμαηα 3.1 Η τρήζη ηων ερωηημάηων Σα εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εκθαλίζνπκε, λα αιιάμνπκε ή λα αλαιύζνπκε δεδνκέλα κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Με ηα εξσηήκαηα κπνξνύκε λα αλαδεηήζνπκε θαη λα επηιέμνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε. Δπίζεο κπνξνύκε λα θάλνπκε ππνινγηζκνύο πάλσ ζηα θύξηα δεδνκέλα θαη λα παξάγνπκε δεπηεξνγελή δεδνκέλα. πγθεληξώζηε δεδνκέλα από πνιινύο πίλαθεο θαη ηαμηλνκήζηε ηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 6

7 Δηεμάγεηε ππνινγηζκνύο ζε νκάδεο εγγξαθώλ. Τπνινγίζηε έλα άζξνηζκα, έλα πιήζνο ή θάπνηνλ άιιν ηύπν ζπγθεληξωηηθνύ ζηνηρείνπ. Έλα εξώηεκα επηινγήο αλαθηά δεδνκέλα από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο. Σν εξώηεκα επηινγήο είλαη ν πην θνηλόο ηύπνο εξσηήκαηνο. Αλαθηά δεδνκέλα από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο πίλαθεο ρξεζηκνπνηώληαο θξηηήξηα πνπ νξίδεηε θαη ηα εκθαλίδεη κε ηε ζεηξά πνπ ζέιεηε. Σν εξώηεκα εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζε έλα θύιιν δεδνκέλσλ, όπνπ κπνξείηε λα ελεκεξώζεηε ηηο εγγξαθέο (κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνύο). Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα εξώηεκα επηινγήο, γηα λα νκαδνπνηήζεηε εγγξαθέο θαη λα ππνινγίζεηε αζξνίζκαηα, πιήζε, κέζνπο όξνπο θαη άιινπο ηύπνπο ζπγθεληξσηηθώλ ζπλόισλ. Έλα εξώηεκα δεκηνπξγείηαη κε ρξήζε νδεγνύ ή ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. Γηα δεκηνπξγία εξσηήκαηνο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο επηιέγνπκε ζην θύιιν εληνιώλ Γημιοσργία ηε τεδίαζη Δρωηήμαηος. Αξρηθά θαζνξίδνπκε ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία 7

8 ζέινπκε λα εξγαζηνύκε, πξνζζέηνληαο ηνπο πίλαθεο ή άιια εξσηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηα επηζπκεηά δεδνκέλα. Αθνύ θιείζνπκε ην παξάζπξν πξνζζήθεο πηλάθσλ, ζπκπιεξώλνπκε ην πιέγκα ζρεδίαζεο, αθνινπζώληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Μηα γξακκή ζπλδέζκνπ ιέεη ζηελ MS- Access ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη ηα δεδνκέλα ελόο πίλαθα ή εξωηήκαηνο κε ηα δεδνκέλα ελόο άιινπ πίλαθα ή εξωηήκαηνο. ηηο ιίζηεο πεδίωλ εκθαλίδνληαη ηα πεδία ηωλ πηλάθωλ ή άιιωλ εξωηεκάηωλ πνπ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζην εξώηεκά ζαο Σα πεδία, ε ζεηξά ηαμηλόκεζεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ πξνζζέηεηε ζην πιέγκα ζρεδίαζεο πξνζδηνξίδνπλ ηη ζα βιέπεηε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξωηήκαηνο. Πξνζζέηεηε πεδία ζην πιέγκα ζρεδίαζεο ζύξνληάο ηα από ηηο ιίζηεο πεδίωλ. 8

9 3.2 Δημιοσργία ερωηήμαηος επιλογής Αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Προζθήκη πίνακα ζε ένα ερώηημα. Δπηιέγνπκε ηνλ πίλαθα ή ηνπο πίλαθεο από ηνπο νπνίνπο ζα αληιήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδόκαζηε. 2. Προζθήκη πεδίων ζε ένα ερώηημα. Δηζάγνπκε έλα-έλα ζηηο ζηήιεο ηνπ πιέγκαηνο ζρεδίαζεο ηα πεδία ησλ πηθάθσλ πνπ αθνξνύλ ην εξώηεκα, δειαδή ηα πεδία πνπ ζέινπκε λα εκθαλίδνληαη ζην απνηέιεζκα θαη απηά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα γίλεη ε επηινγή ησλ εγγξαθώλ. 3. Οριζμός κριηηρίων εξσηήκαηνο. πκπιεξώλνπκε ην θξηηήξην ή ηα θξηηήξηα πνπ επηζπκνύκε ζηα θαηάιιεια πεδία, ώζηε λα γίλεηαη ε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ (εγγξαθώλ). 4. Δκηέλεζη σπολογιζμών ζε ερώηημα. Μπνξνύκε λα πξνβάινπκε ζύλζεηα δεδνκέλα, εθηειώληαο πξάμεηο ζηηο ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο πίλαθεο. 5. Βεληίωζη ερωηήμαηος 3.3 Τρόποι ζσγκένηρωζης δεδομένων από πολλαπλούς πίνακες ή ερωηήμαηα ζε ένα ερώηημα Η ηζρύο ησλ εξσηεκάησλ βξίζθεηαη ζηε δπλαηόηεηα πνπ έρνπλ λα ζπγθεληξώλνπλ ή λα εθηεινύλ ελέξγεηεο κε δεδνκέλα από πεξηζζόηεξνπο από έλαλ πίλαθεο ή εξσηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε αλ ζέιεηε λα εκθαλίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο ελόο πειάηε καδί κε ηηο παξαγγειίεο πνπ έζεζε ν πειάηεο. Γηα λα δείηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ρξεηάδεζηε δεδνκέλα από έλα πίλαθα Πειαηώλ θαη έλα πίλαθα Παξαγγειηώλ. Όηαλ πξνζζέηεηε πεξηζζόηεξνπο από έλα πίλαθεο ή εξσηήκαηα ζε έλα εξώηεκα, πρέπει να βεβαιωθείηε όηη είλαη ελσκέλεο νη ιίζηεο πεδίσλ ηνπο κε κηα γξακκή έλσζεο, έηζη ώζηε ε Microsoft Access λα γλσξίδεη κε πνην ηξόπν ζα ζπλδπάζεη ηηο πιεξνθνξίεο. Πξνζνρή: Η έλσζε (ή ζρέζε) δύν πηλάθσλ πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ην ζσζηό πεδίν δει. ην πεδίν πνπ πεξηέρεη θνηλή πιεξνθνξία θαη έρεη πξνβιεθζεί γηα λα ζπλδέεη ινγηθά ηνπο δύν πίλαθεο. Π.ρ. ν πίλαθαο Πειαηώλ θαη ν πίλαθαο Παξαγγειηώλ πξέπεη λα ελσζνύλ κε βάζε έλα πεδίν π.ρ. Κσδηθόο_πειάηε, πνπ ζα είλαη ην πξσηεύνλ θιεηδί ζηνλ πίλαθα Πειάηεο θαη ζα ππάξρεη θαη ζηνλ πίλαθα Παξαγγειίεο σο «μέλν» θιεηδί γηα λα πξνζδηνξίδεη ηνλ πειάηε πνπ έδσζε ηελ θάζε παξαγγειία. Δάλ νη πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα δελ είλαη ελσκέλνη κεηαμύ ηνπο, άκεζα ή έκκεζα, ε Microsoft Access δε γλσξίδεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εγγξαθώλ θαη, ζπλεπώο, εκθαλίδεη όινπο ηνπο ζπλδπαζκνύο εγγξαθώλ κεηαμύ ησλ δύν πηλάθσλ (απηό νλνκάδεηαη "γηλόκελν δηαζηαύξσζεο' ή "Καξηεζηαλό γηλόκελν'). Απηό όκσο είλαη ιαλζαζκέλν απνηέιεζκα. 9

10 Δάλ έρεηε πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο κεηαμύ πηλάθσλ ζην παξάζπξν "ρέζεηο', ε Microsoft Access εκθαλίδεη απηόκαηα ηηο γξακκέο έλσζεο όηαλ πξνζζέηεηε ζρεηηδόκελνπο πίλαθεο ζε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο. Δάλ είλαη επηβεβιεκέλε ε αθεξαηόηεηα αλαθνξώλ, ε Microsoft Access εκθαλίδεη επίζεο έλα "1", επάλσ από ηε γξακκή έλσζεο, γηα λα δείμεη ηνλ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά "έλα' κηαο ζρέζεο έλα-πξνο-πνιιά θαη ην ζύκβνιν ηνπ απείξνπ γηα λα δείμεη ηνλ πίλαθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά "πνιιά'. Αθόκε θαη αλ δελ έρεηε δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο, ε Microsoft Access δεκηνπξγεί απηόκαηα ελώζεηο, αλ πξνζζέζεηε δύν πίλαθεο ζε έλα εξώηεκα νη νπνίνη έρνπλ από έλα πεδίν κε ίδην ή ζπκβαηό ηύπν δεδνκέλσλ θαη αλ έλα από ηα πεδία έλσζεο είλαη πξσηεύνλ θιεηδί. Σα ζύκβνιν έλα θαη πνιιά δελ εκθαλίδνληαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, επεηδή δελ είλαη επηβεβιεκέλε ε αθεξαηόηεηα αλαθνξώλ. Από ηε ζηηγκή πνπ είλαη ελσκέλνη δύν πίλαθεο θαη έρεηε πξνζζέζεη πεδία θαη από ηνπο δύν πίλαθεο απηνύο ζην πιέγκα ζρεδίαζεο, ε έλσζε θαζνδεγεί ην εξώηεκα λα αλαδεηήζεη ηηκέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα πεδία έλσζεο. (Απηό νλνκάδεηαη εζσηεξηθή έλσζε ζηελ νξνινγία βάζεο δεδνκέλσλ.) Όηαλ βξεζνύλ ηηκέο πνπ ηαηξηάδνπλ, ζπλδπάδνληαη νη δύν εγγξαθέο θαη εκθαλίδνληαη σο κηα εγγξαθή ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο. Δάλ θάπνηεο εγγξαθέο ηνπ ελόο πίλαθα δελ ηαηξηάδνπλ κε θακία εγγξαθή ζηνλ άιιν πίλαθα, δελ εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο. Δάλ ζέιεηε ην εξώηεκα λα εκθαλίδεη όιεο ηηο εγγξαθέο από έλα πίλαθα, αλεμάξηεηα από ην αλ ππάξρνπλ εγγξαθέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ άιιν πίλαθα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηνλ αληίζηνηρν εηδηθό ηύπν έλσζεο από ηηο Ιδιόηηηες ζσνδέζμοσ. ημείωζη Από ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε έλα εξώηεκα πνιιαπιώλ πηλάθσλ, κπνξεί λα έρεηε ή λα κελ έρεηε ηε δπλαηόηεηα ελεκέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ. Η έλσζε πνιιαπιώλ πηλάθσλ θαη εξσηεκάησλ ζε έλα εξώηεκα γίλεηαη σο εμήο: ε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο, ζύξεηε έλα πεδίν από ηε ιίζηα πεδίσλ γηα έλα πίλαθα ή εξώηεκα, ζην αληίζηνηρν πεδίν (έλα πεδίν κε όκνην ή ζπκβαηό ηύπν δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη παξόκνηα δεδνκέλα) ζηε ιίζηα πεδίσλ, γηα ηνλ άιιν πίλαθα ή ην εξώηεκα. Με ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηύπν έλσζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, ε MS Access επηιέγεη εγγξαθέο από ηνπο δύν πίλαθεο ή ηα εξσηήκαηα, κόλν όηαλ νη ηηκέο ζηα πεδία έλσζεο είλαη ίζεο. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηνλ ηύπν έλσζεο, ώζηε λα επηιέγεη ε MS Access όιεο ηηο εγγξαθέο από έλα πίλαθα ή εξώηεκα, είηε ππάξρνπλ ζηνλ άιιν πίλαθα εγγξαθέο πνπ ηαηξηάδνπλ, είηε όρη. 10

11 3.4 Πληροθορίες ζτεηικά με ηη τρήζη κριηηρίων ζε ερωηήμαηα ή ζε ζύνθεηα θίληρα για ηην ανάκηηζη ζσγκεκριμένων εγγραθών Σα θξηηήξηα είλαη πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεηε ζε έλα εξώηεκα ή ζε έλα ζύλζεην θίιηξν γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηηο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο κε ηηο νπνίεο ζέιεηε λα εξγαζηείηε. Γηα παξάδεηγκα, αληί λα εκθαλίζεηε όινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία ζαο, κπνξείηε λα εκθαλίζεηε κόλν ηνπο πξνκεζεπηέο από ηελ Ιαπσλία. Γηα λα γίλεη απηό, νξίδεηε θξηηήξηα πνπ πεξηνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηηο εγγξαθέο ησλ νπνίσλ ην πεδίν Country έρεη ηελ ηηκή "Japan". Γηα λα θαζνξίζεηε θξηηήξηα γηα έλα πεδίν ζην πιέγκα ζρεδίαζεο, θαηαρσξείζηε κηα παξάζηαζε ζην θειί Κριηήρια γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Η παξάζηαζε ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα είλαη "Japan". Μπνξείηε όκσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη πην ζύλζεηεο παξαζηάζεηο, όπσο "Between 1000 And 5000". Μπνξείηε λα εηζάγεηε επηπιένλ θξηηήξηα γηα ην ίδην πεδίν ή γηα δηαθνξεηηθά πεδία. Όηαλ πιεθηξνινγείηε παξαζηάζεηο ζε πεξηζζόηεξα από έλα θειηά Κριηήρια, ε Microsoft Access ηηο ζπλδπάδεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηειεζηέο And ή Or. Δάλ νη παξαζηάζεηο βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά θειηά ζηελ ίδηα γξακκή, ε Microsoft Access ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηειεζηή And, πνπ ζεκαίλεη όηη ζα επηζηξαθνύλ κόλν νη εγγξαθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε όια ηα θξηηήξηα ηαπηόρξνλα. Δάλ νη παξαζηάζεηο είλαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεηξέο ηνπ πιέγκαηνο ζρεδίαζεο, ε Microsoft Access ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηειεζηή Or, πνπ ζεκαίλεη όηη ζα επηζηξαθνύλ νη εγγξαθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα θξηηήξηα. Μπνξείηε επίζεο λα θαζνξίζεηε θξηηήξηα πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ελόο ππνινγηζκνύ. Χξεζηκνπνηώληαο θξηηήξηα, κπνξείηε λα πεξηνξίζεηε ηηο νκάδεο γηα ηηο νπνίεο εθηειείηε έλαλ ππνινγηζκό, λα πεξηνξίζεηε ηηο εγγξαθέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκό ή λα πεξηνξίζεηε ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ππνινγηζκνύ. 3.5 Ανάκηηζη εγγραθών ποσ περιλαμβάνοσν ηιμές between, >, <, >=, <= ή καθοριζμένες ηιμές <> 1. ε Πξνβνιή ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο, δεκηνπξγείζηε έλα εξώηεκα. Πξνζζέζηε ηνπο πίλαθεο ησλ νπνίσλ ηηο εγγξαθέο ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη κεηά πξνζζέζηε ηα πεδία πνπ ζέιεηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζηα απνηειέζκαηα, ζην πιέγκα ζρεδίαζεο εξσηήκαηνο. 2. ε κηα παξάζηαζε ζην θειί Κριηήρια ηνπ θαηάιιεινπ πεδίνπ, πξνζδηνξίζηε κηα πεξηνρή ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηειεζηή Between...And ή ηνπο ηειεζηέο ζύγθξηζεο (<, >, <>, <= θαη >=). Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα βξείηε ηηο παξαγγειίεο πνπ έγηλαλ, πξηλ από ηελ 1-Ιαλ-93 ή ηα πξντόληα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζηνθ κεηαμύ 10 11

12 θαη 35 κνλάδσλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη κεξηθά παξαδείγκαηα ηειεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε παξαζηάζεηο. Παράζηαζη Έννοια >234 Αξηζκνί κεγαιύηεξνη από 234 Between #2/2/93# And #12/1/93# Ηκεξνκελίεο από 2-Φεβ-93 έσο 1-Γεθ- 93 < Αξηζκνί κηθξόηεξνη από ην >="Callahan" Όια ηα νλόκαηα από Callahan κέρξη ην ηειεπηαίν γξάκκα ηνπ αγγιηθνύ αιθαβήηνπ 4 Φόρμες Οη θόξκεο απνηεινύλ έλα εύρξεζην θαη εύθνια πξνζαξκνδόκελν εξγαιείν γηα ηελ εηζαγσγή ή πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ. Οη θόξκεο ιεηηνπξγνύλ σο ηκήκα εθαξκνγώλ θαη κεζνιαβνύλ αλάκεζα ζην ρξήζηε θαη ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ. 12

13 Σε ζύλδεζε κηαο θόξκαο θαη ηεο πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ ηεο ηε δεκηνπξγείηε ρξεζηκνπνηώληαο γξαθηθά αληηθείκελα πνπ νλνκάδνληαη ζηνηρεία ειέγρνπ. Ο πην θνηλόο ηύπνο ζηνηρείνπ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε θαη θαηαρώξηζε δεδνκέλσλ είλαη ην πιαίζην θεηκέλνπ. 13

14 5 Δκθέζεις Μηα έθζεζε είλαη έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα παξνπζηάζεηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε έληππε κνξθή. Έρεηε έιεγρν επάλσ ζην κέγεζνο θαη ηελ εκθάληζε θάζε ζηνηρείνπ κηαο έθζεζεο ώζηε λα κπνξείηε λα εκθαλίζεηε ηηο πιεξνθνξίεο κε ηνλ ηξόπν πνπ ζέιεηε λα ηηο δείηε. 14

15 15

16 6 ΑΚΗΗ Δηαιρεία διανομής ποηών Στεδηάζηε θαη σιοποηήζηε ζε MS-Access κηα εθαρκογή βάζες δεδοκέλωλ γηα εηαηρεία δηαλοκής ποηώλ. Η εηαηρεία δέτεηαη παραγγειίες από θαηαζηήκαηα ιηαληθής, δηαζέηεη αποζήθε κε απόζεκα προϊόληωλ θαη θάλεη ηης δηαλοκές τρεζηκοποηώληας δηάθοροσς κεηαθορείς. Θα πρέπεη λα θαηαγράθοληαη ηα προϊόληα ποσ δηαηίζεληαη (ποηά), οη ποζόηεηες ποσ σπάρτοσλ θάζε ζηηγκή ζηελ αποζήθε, οη παραγγειίες αλά πειάηε θαη ο κεηαθορέας ποσ αλαιακβάλεη ηελ θάζε παράδοζε. - Να σιοποηεζούλ οη θαηάιιειοη πίλαθες θαη λα εηζατζούλ 5 ελδεηθηηθές εγγραθές ζηολ θαζέλα. - Να σιοποηεζούλ ηα παραθάηω ερωηήκαηα o Να εκθαλίδοληαη ηα ζηοητεία ηωλ παραγγειηώλ κε εκ/λία παράδοζες ηε ζεκερηλή εκέρα o Γηα θάζε παραγγειία λα εκθαλίδοληαη ηο όλοκα θαη ε δηεύζσλζε ηοσ πειάηε θαη ηο όλοκα ηοσ κεηαθορέα - Να ζτεδηαζηεί κηα θόρκα γηα ηελ εηζαγωγή λέοσ προϊόληος - Να ζτεδηαζηεί κηα έθζεζε γηα ηελ εθηύπωζε κηας ιίζηας ηωλ πειαηώλ Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα θαηαγξαθνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο δηαλνκήο πνηώλ είλαη: πξντόληα, πνζόηεηεο πξντόλησλ πνπ ππάξρνπλ θάζε ζηηγκή ζηελ απνζήθε, νη παξαγγειίεο, νη πειάηεο θαη νη κεηαθνξείο. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπκε ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εθθώλεζε καο ρξεηάδεηαη λα θξαηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα, ηηο παξαγγειίεο, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο κεηαθνξείο. Άξα πξνθύπηνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο νληόηεηεο (πξντόληα, πειάηεο, παξαγγειίεο, κεηαθνξείο). Γεκηνπξγνύκε έλαλ πίλαθα γηα θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο νληόηεηεο. Άξα έρνπκε ηέζζεξηο πίλαθεο, πνπ δίδνληαη παξαθάησ ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. 16

17 Πίνακας ΠΡΟΪΟΝΣΑ Πίνακας ΠΔΛΑΣΔ 17

18 Πίνακας ΜΔΣΑΦΟΡΔΙ Πίνακας ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ Γηα θάζε πίλαθα δηαιέμακε ηα ζηνηρεία εθείλα γηα ηα νπνία θξίλνπκε απαξαίηεην όηη πξέπεη λα θξαηεζνύλ πιεξνθνξίεο. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ρξεηαδόκαζηε λα θξαηήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην όλνκα ηνπ πξντόληνο, ην είδνο ηνπ, ηελ πνζόηεηά ηνπ (πνζόηεηα πνπ δηαζέηεη ζε απόζεκα ε απνζήθε) θαη ηελ ηηκή ηνπ. Έηζη πξνθύπηνπλ ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ πίλαθα. 18

19 Έλα ζεκαληηθό ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνλίζνπκε είλαη όηη γηα θάζε πίλαθα πξέπεη λα νξίδνπκε έλα πεδίν πνπ ε ηηκή ηνπ λα είλαη νπσζδήπνηε κνλαδηθή γηα θάζε εγγξαθή, δειαδή ην πεδίν λα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε μερσξηζηή εγγξαθή ηνπ πίλαθα. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ζεσξνύκε ην πεδίν θσδηθόο_πξντόληνο ε ηηκή ηνπ νπνίνπ ζα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε μερσξηζηό πξντόλ γηα ην νπνίν θξαηνύκε πιεξνθνξίεο ζηνλ πίλαθα, κε άιια ιόγηα, δελ επηηξέπεηαη πεξηζζόηεξα από έλα πξντόληα λα έρνπλ ηνλ ίδην θσδηθό. Οκνίσο πξάηηνπκε θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο πίλαθεο. Σν πεδίν πνπ δηαιέγνπκε γηα λα πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα θάζε εγγξαθή ελόο πίλαθα νλνκάδεηαη πξσηεύνλ θιεηδί θαη δελ μερλνύκε λα ην νξίζνπκε θάλνληαο δεμί θιηθ πάλσ ζην πεδίν θαη επηιέγνληαο «Πξσηεύνλ θιεηδί». Αλ μεράζνπκε λα ην θάλνπκε θαη πάκε λα απνζεθεύζνπκε ηνλ πίλαθα, ζα καο εκθαληζηεί έλα παξάζπξν πνπ ζα καο ελεκεξώλεη όηη δελ έρεη νξηζηεί πξσηεύνλ θιεηδί θαη ζα καο ξσηάεη αλ ζέινπκε λα νξίζνπκε έλα πξσηεύνλ θιεηδί. Αλ απαληήζνπκε λαη, ζα καο νξίζεη ε MS-Access έλα λέν πεδίν, πνπ ζα ην νλνκάζεη Αλαγλσξηζηηθό θαη ζα ηνπ δώζεη ηύπν δεδνκέλσλ ηελ απηόκαηε αξίζκεζε. Καιό είλαη λα κελ μερλάκε λα νξίδνπκε νη ίδηνη έλα πξσηεύνλ θιεηδί. ηελ άζθεζή καο δώζακε γηα θάζε πίλαθα σο πξσηεύνλ θιεηδί έλαλ θσδηθό. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πειάηεο δώζακε ηνλ θσδηθό πειάηε, γηα ηνλ πίλαθα πξντόληα ηνλ θσδηθό πξντόληνο, γηα ηνλ πίλαθα παξαγγειίεο ηνλ θσδηθό παξαγγειίαο θαη γηα ηνλ πίλαθα κεηαθνξείο ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα. Παξαηεξνύκε όηη ζε θάπνηνπο πίλαθεο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πεδία πνπ κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνπλ κνλνζήκαληα θάζε εγγξαθή ηνπ πίλαθα (π.ρ. ην ΑΦΜ ηνπ πειάηε πξνζδηνξίδεη ηνλ πειάηε). Καζέλα από απηά ηα πεδία ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκεύζεη σο πξσηεύνλ θιεηδί. πλήζσο δηαιέγνπκε έλα πεδίν ηύπνπ «θσδηθόο» πνπ δεκηνπξγνύκε γηα απηόλ ην ζθνπό, ελώ ηα άιια πεδία νλνκάδνληαη ελαιιαθηηθά θιεηδηά. Π.ρ. γηα ηνλ πίλαθα πειάηεο, ελώ ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκέςεη σο πξσηεύνλ θιεηδί, αληί απηνύ δηαιέγνπκε ην πεδίν θσδηθόο πειάηε σο πξσηεύνλ θιεηδί, γηα ράξε επρξεζηίαο. Έλα άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη όηη όηαλ γηα θάπνην πεδίν πνπ απνηειείηαη από αξηζκνύο (π.ρ. ηειέθσλν, ΑΦΜ) δε καο ελδηαθέξεη ε ηηκή ηνπ σο αξηζκεηηθή πνζόηεηα αιιά σο ζύλνιν ςεθίσλ, πξέπεη λα νξίδνπκε ηνλ ηύπν ηνπ σο θείκελν θαη όρη σο αξηζκό. Οη πίλαθεο καο πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο. Με βάζε ηελ εθθώλεζε ηεο άζθεζεο νξίδνπκε ηη είδνπο ζπλδέζεηο ζα έρνπκε. Γεληθά όηαλ έρνπκε λα ζπλδέζνπκε δπν πίλαθεο, γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη ε ζύλδεζε πξέπεη λα κεηαθεξζεί ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ελόο πίλαθα ζηνλ άιιν. Ο πίλαθαο πνπ δίλεη ην θιεηδί ηνπ ιέγεηαη γνληόο ελώ ν πίλαθαο πνπ παίξλεη ην θιεηδί ιέγεηαη παηδί. Σν θιεηδί πνπ ιαβαίλεη ην παηδί δελ είλαη πξσηεύνλ θιεηδί γηα απηό (αθνύ έρεη δηθό ηνπ πξσηεύνλ θιεηδί), νλνκάδεηαη μέλν ή δαλεηθό θιεηδί θαη ρξεζηκεύεη ζηε ζπζρέηηζε ησλ δύν πηλάθσλ. Παξάδεηγκα: ν πίλαθαο ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηνλ πίλαθα ΠΡΟΪΟΝΣΑ γηαηί πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα θάζε παξαγγειία πνην πξντόλ αθνξά. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ζύλδεζε, έρνπκε θξνληίζεη ζηε ζρεδίαζε ησλ πηλάθσλ λα ζπκπεξηιάβνπκε ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ΠΡΟΪΟΝΣΑ δει. ην θσδηθόο_πξντόληνο σο μέλν θιεηδί ζηνλ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ (πεδίν θσδ_πξντόληνο). 19

20 Με βάζε ηελ πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο έρνπκε έλαλ πίλαθα πνπ ζπλδέεηαη κε όινπο ηνπο άιινπο. Απηόο είλαη ν πίλαθαο ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ, ν νπνίνο έρεη ην δηθό ηνπ πξσηεύνλ θιεηδί, ηνλ θσδηθό παξαγγειίαο θαη ηξία μέλα θιεηδηά, ηνλ θσδηθό πξντόληνο, πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα πξντόληα, ηνλ θσδηθό πειάηε, πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα πειάηεο θαη ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα πνπ ην πήξε από ηνλ πίλαθα κεηαθνξείο. Ο θσδηθόο πξντόληνο ηνπ πίλαθα πξντόληα θαη ν θσδηθόο πξντόληνο ηνπ πίλαθα παξαγγειίεο αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα πνζόηεηα θαη γηα απηό πξέπεη πάληα λα έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν. Σν ίδην αληίζηνηρα ηζρύεη γηα ηνλ θσδηθό πειάηε θαη γηα ηνλ θσδηθό κεηαθνξέα. Σώξα πξέπεη λα ζπζρεηίζνπκε ηνπο πίλαθεο. ην κελνύ εξγαιεία ππάξρεη ε επηινγή ζρέζεηο, ε νπνία εκθαλίδεηαη ελαιιαθηηθά θαη σο θνπκπί ηεο γξακκήο εξγαιείσλ. Δπηιέγνληαο ζρέζεηο ή παηώληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί από ηε γξακκή εξγαιείσλ καο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν ζρέζεηο όπνπ ζα ζπζρεηίζνπκε ηνπο πίλαθέο καο. Αλ δελ καο εκθαληζηεί ην εζσηεξηθό παξάζπξν Δκθάληζε πίλαθα θάλνπκε δεμί θιηθ κέζα ζην παξάζπξν ζρέζεηο θαη από ην κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη δηαιέγνπκε εκθάληζε πίλαθα. Χξεζηκνπνηώληαο ην παξάζπξν εκθάληζε πίλαθαο πξνζζέηνπκε ηνπο πίλαθεο πνπ ζέινπκε λα ζπζρεηίζνπκε. Αθνύ πξνζζέζνπκε ηνπο πίλαθεο δεκηνπξγνύκε ηηο ζρέζεηο. 20

21 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ζρέζε κεηαθέξνπκε πάληα ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα γνληνύ πάλσ ζην αληίζηνηρν μέλν θιεηδί ηνπ πίλαθα παηδί. ην παξάδεηγκά καο ν πίλαθαο παξαγγειίεο είλαη ην παηδί ελώ νη άιινη πίλαθεο είλαη γνληνί. Αλ ην πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ ελόο πίλαθα δελ έρεη ίδην ηύπν κε ην αληίζηνηρν μέλν θιεηδί ηνπ πίλαθα κε ηνλ νπνίν ζέινπκε λα ηνπο ζπζρεηίζνπκε, ζα καο εκθαληζηεί κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα αλαθέξεη αζπκθσλία ηύπσλ θαη ζα πξέπεη λα κεηαβνύκε ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο γηα λα δειώζνπκε ην πξσηεύνλ θαη ην μέλν θιεηδί κε ηνλ ίδην ηύπν δεδνκέλσλ. Αθνύ εηζάγνπκε πέληε ελδεηθηηθέο εγγξαθέο ζε θάζε πίλαθα, πάκε λα πινπνηήζνπκε ην πξώην εξώηεκα ην νπνίν δεηά λα εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηώλ κε εκεξνκελία παξάδνζεο ηελ ζεκεξηλή. Δπεηδή καο δεηνύληαη γεληθά ηα ζηνηρεία ησλ παξαγγειηώλ ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, απνθαζίδνπκε λα εκθαλίζνπκε όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα παξαγγειία γηα θάζε εγγξαθή πνπ έρεη εκεξνκελία παξάδνζεο ηε ζεκεξηλή (έζησ 10/12/2005). Σν εξώηεκά καο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο αθνινπζεί. 21

22 Δθηειώληαο ην εξώηεκα απηό έρνπκε: Γηα ην δεύηεξν εξώηεκα καο δεηείηαη γηα θάζε παξαγγειία λα εκθαλίδεηαη ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ πειάηε θαζώο θαη ην όλνκα ηνπ κεηαθνξέα. Έηζη πξνθύπηεη ην παξαθάησ εξώηεκα ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. 22

23 Η εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο καο δίλεη: εκείσζε: ζε πεξίπησζε πνπ ζπζρεηίδακε ηνπο πίλαθεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ επηινγή ζρέζεηο ή ην αληίζηνηρν θνπκπί ζρέζεηο, ζα κπνξνύζακε θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο αληίζηνηρεο ζρέζεηο πνπ ρξεηαδόκαζηε. ηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λένπ πξντόληνο. Δπεηδή δελ καο δεηείηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξόπν δεκηνπξγίαο θόξκαο θαη νη απαηηήζεηο ηεο άζθεζεο είλαη ζρεηηθά απιέο, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νδεγό δεκηνπξγίαο θόξκαο αθνινπζώληαο δηαδνρηθά ηα βήκαηα ηνπ νδεγνύ. Η θόξκα καο ζα πεξηέρεη όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα πξντόληα. 23

24 Γηα ηε δεκηνπξγία έθζεζεο καο δεηείηαη κηα έθζεζε γηα ηελ εθηύπσζε κηαο ιίζηαο πειαηώλ. Οκνίσο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ νδεγό δεκηνπξγίαο έθζεζεο. Η έθζεζε ζα πεξηέρεη όια ηα πεδία ηνπ πίλαθα πειάηεο. 24

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα;

Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Αλάθηεζε δεδνκέλωλ από ηνλ Microsoft SQL Server κε ηελ ρξήζε ηνπ ADO.NET θαη ζρεηηθέο θιάζεηο. SqlConnection θαη SqlConnectionStringBuilder SqlCommand θαη SqlParameter SqlDataReader

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.)

(Πξνο ην παξόλ, νη απνζηνιέο παξαγγειηώλ ηζρύνπλ γηα ηηο Η.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά. ύληνκα, ζα γίλνληαη θαη δηεζλείο απνζηνιέο.) Καλωσορίσατε! Σν HP Photo Creations, κε ηελ ηερλνινγία ηεο RocketLife, είλαη έλαο γξήγνξνο θαη εύθνινο ηξόπνο γηα λα δεκηνπξγήζεηε πνηνηηθά ελζύκηα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα