ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ"

Transcript

1 ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Γξ Θεκηζηνθιήο Σδώηδαο Δλδνθξηλνιόγνο

2 Γείθηεο Μάδαο ώκαηνο (ΒΜΙ) BMI= Σωματικό Βάρος Υψος Καηεγνξηνπνίεζε ΒΜΙ Κίλδπλνο Διιεηπνβαξήο <18.5 Απμεκέλνο 2 Φπζηνινγηθνύ Βάξνπο Υακειόο Τπέξβαξνο Μέηξηνο Παρύζαξθνο Απμεκέλνο νβαξά παρύζαξθνο >40 Πνιύ Απμεκέλνο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 1998

3 Η ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Ω ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΓΙΑ Γη2

4 METABOΛΙΚΑ ΤΓΙΔΙ ΠΑΥΤΑΡΚΟΙ Παξνπζηάδνπλ «θπζηνινγηθή» επαηζζεζία ησλ ηζηώλ ηνπ (ιηπώδεο, κπηθόο, ήπαξ) ζηε δξάζε ηεο ηλζνπιίλεο Πξνζηαηεύεηαη ή εκθαλίδεη αληίζηαζε ζε αλάπηπμε θαξδηνκεηαβνιηθώλ επηπινθώλ ΑΡΑ, ν BMI από κόλνο ηνπ δελ κπνξεί λα «αλαδείμεη» ηνλ θαξδηνκεηαβνιηθό θίλδπλν

5 The Obese Without Cardiometabolic Risk Factor Clustering and the Normal Weight With Cardiometabolic Risk Factor Clustering ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΙΚΔ RP Wildman et al,arch Intern Med. 2008

6 Κύξηνο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ θαξδηνκεηαβνιηθό θίλδπλν επη παρπζαξθίαο είλαη ε παξνπζία ππεξβνιηθνύ ζπιαρληθνύ ιίπνπο

7 ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ: ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ 1947:1 ε αλαθνξά ζε αλδξηθνύ vs γπλαηθείνπ ηύπνπ παρπζαξθία (J. Vague) : ρέζε θαηαλνκήο ιίπνπο θαη κεηαβνιηθώλ επηπινθώλ Γείθηεο WHR(Α>1,Γ>0,85) (P. Bjorntorp) 1987: Mέηξεζε ζπιαρληθνύ ιίπνπο (CT) θαη ζρέζε κε δηαηαξαρέο γιπθόδεο-ιηπηδίσλ (S. Fujioka et al) : Γείθηεο WC (πεξίκεηξνο κέζεο)-θεσξία «ππεξηξηγιπθεξηδαηκηθήο κέζεο»-οξηα πςεινύ θηλδύλνπ (Α>90 cm,γ>85) θαη πνιύ πςεινύ θηλδύλνπ (Α>102 cm,γ>88) -(JP Despres et al) 2001: : Δπίζεκε ζύζηαζε γηα εθηίκεζε πεξηκέηξνπ κέζεο (Α>102 cm,γ>88) (ATP III νδεγίεο )

8

9 Μέζνδνη εθηίκεζεο ζπιαρληθήο παρπζαξθίαο

10 Η ΠΔΡΙΜΔΣΡΟ ΜΔΗ ΔΙΝΑΙ ΔΝΑ ΓΔΙΚΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Γπλαίθεο cm >88 cm Απμεκέλνο Κίλδπλνο Άλδξεο >102 cm Απμεκέλνο Κίλδπλνο ATPIII,2001

11 πιαρληθή παρπζαξθία:dexa Dual energy X-ray absorptiometry of the whole body. Regional image analysis of the visceral fat is conducted at the level of L3 L5 lumbar vertebrae,shuster A. et al,the British Journal of Radiology, 85,2012

12 πιαρληθή παρπζαξθία: CT scan Tzotzas Σ.et al, Handbook of Anthropometry 2012

13 πιαρληθή παρπζαξθία: MRI scan Shuster A. et al,the British Journal of Radiology, 85,2012

14

15 Απαξαίηεηε ε ηαπηόρξνλε κέηξεζε θαη ησλ 2 δεηθηώλ Tchernof, Després,Physiol Rev 2013

16 ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ:ΤΓΚΡΙΔΙ ATTICA ΔΙΔΠ 2003 MET-ΤΝ GREECE 2003 A ΠΜ>94 36% ΠΜ>102 27% ΠΜ>102 24% Γ ΠΜ>80 43% ΠΜ>88 36% ΠΜ>88 23% ΓΑΛΛΙΑ 2000 USA 2000 A(>102) 26% 38% Γ(>88) 26% 60%

17 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ -ΗΛΙΚΙΑ : ηαδηαθή ζπζζώξεπζε ζπιαρλ. ιίπνπο κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο - ΦΤΛΟ : Πεξηζζόηεξν ζπιαρληθό ιίπνο ζε άλδξεο (νξκόλεο θύινπ)-εμεγεί ηηο δηαθνξέο ζε θίλδπλν ΚΑΝ -ΓΔΝΔΣΙΚΗ :To νινζσκαηηθό ιίπνο θιεξνλνκείηαη θαηά 10-25%- Ο θνηιηαθνύ ηύπνπ θαηλόηππνο θαηά 50% - ΓΙΑΣΡΟΦΗ : Οη ηαρείο πδαηάλζξαθεο (Φξνπθηόδε)επλννύλ ηελ θνηιηαθή παρπζαξθία

18 Υξόλην stress: Η ζπλερήο ππεξπαξαγσγή θνξηηδόιεο: πξνθαιεί ζπιαρληθή αλαθαηαλνκή ιίπνπο θαη Mεη.πλ Roberge, Am J Physiol Endocrinol Metab 2007

19 Figure 2 Chronic stress can lead to development of the metabolic syndrome. 35 Chrousos, G. P. (2009) Stress and disorders of the stress system Nat Rev Endocrinol doi: /nrendo

20 Oη θαξδηνκεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο επί ζπιαρληθήο παρπζαξθίαο

21 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΙΚΟΤ ΛΙΠΟΤ

22 Σα ζηξώκαηα ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ

23 ΛΙΠΟΓΔΝΔΗ VS ΛΙΠΟΛΤΗ ΤΠΟΓΟΡΙΟ ΠΛΑΥΝΙΚΟ (Μetabolic Regulation, KN Frayn Ed, Portland Press 1997)

24

25 ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΛΑΥΝΙΚΟ VS ΤΠΟΓΟΡΙΟ ΛΙΠΟ - Μεγαιύηεξα ιηπνθύηηαξα (Άλδξεο) Ληπόιπζε, HSL ( αλδξελεξγηθώλ ππνδνρέσλ) Ληπνγέλεζε ( αληηιηπόιπζε ηλζνπιίλεο) ππνδνρείο αλδξνγόλσλ -Κπηηαξνθίλεο -( αδηπνλεθηίλεο, IL 6, PAI 1, TNFa) Μηθξόηεξα ιηπνθύηηαξα (γπλαίθα) Ληπόιπζε ( αλδξελεξγηθώλ ππνδνρέσλ) Ληπνγέλεζε, LPL ( αληηιηπόιπζε ηλζνπιίλεο) Τπνδνρείο νηζηξνγόλσλ (κεξν-γινπηηαην) Κπηηαξνλίλεο Λεπηίλε Γηήζεζε καθξνθάγσλ (ππνθιηληθή θιεγκνλή) Γηήζεζε καθξνθάγσλ

26 ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΓΙΟΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ :MHXANIMOI 1) Η ππιαία ζεσξία ( portal hypothesis ) 2) Κπηηαξνθίλεο θαη ππνθιηληθή θιεγκνλή 3) Η ζεσξία ηεο επεθηαηηθόηεηαο ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ

27 1) Η ΠΤΛΑΙΑ ΘΔΩΡΙΑ Ebbert,Jensen, Nutrients 2013

28 ΓΙΑΦΟΡΔ ΤΠΟΓΟΡΙΟΤ-ΠΛΑΥΝΙΚΟΤ ΛΙΠΩΓΟΤ ΙΣΟΤ Foster, Pagliassotti,ADIPOCYTE 2012

29 ΛΙΠΟΠΡΩΣΔΪΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΔΠΙ ΠΛ. ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Betteridge DJ, Acta Diabetol 1999

30 ΛΙΠΟΠΡΩΣΔΙΝΔ Δ ΣΤΠΟΤ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Tchernof, Després,Physiol Rev 2013

31 ΑΠO ΣΗ ΠΛ. ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΣΟ Γη2 ΠΛ.ΛΙΠΟ Ιλζνπιηλναληίζηαζε Ιλζνπιηλναληίζηαζε πεξηθεξηθή ρξεζηκνπνίεζε γιπθόδεο ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΔΑ Σνμηθή δξάζε ζην β-θύηηαξν Ηπαηηθή ππεξπαξαγσγή γιπθόδεο Γη2 Προσαρμογή από Boden G. Diabetes 1997; 46: 3-10.

32 2) ΚΤΣΣΑΡΟΚΙΝΔ ΚΑΙ ΤΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΦΛΔΓΜΟΝΗ

33

34 ΓΡΑΔΙ ΑΓΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ

35 Παξαγσγή ησλ θπηηαξνθηλώλ επη παρπζαξθίαο S.Tateya et al, Frontiers in Endocrinology 2013

36 FFA and Adipokines in Endothelial Dysfunction Increased visceral fat Increased lipolysis Increased TNF Decreased adiponectin Increased FFA levels Insulin Shear stress Endothelium NO production Vascular dilation Adapted from Steinberg H et al. Diabetes. 2000;49:1231.

37 3. Η ζεσξία ηεο επεθηαηηθόηεηαο ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ

38 Πξνζηαηεπηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ππνδόξηνπ ιίπνπο ησλ ηζρίσλ - Σν ππνδόξην ιίπνο (βι. ηζρία γπλαίθεο) έρεη LPL - H Ληπνπξ. ιηπάζε παγίδεπζε Δ.ΛΟ ηνπηθά ΑΡΑ πξνζηαζία ήπαηνο κπώλ-ζπιαρληθνύ ιίπνπο από ιηπνηνμηθόηεηα (θπξίσο ζε γπλαίθεο) Rev Med Liege 2009

39 H ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΔΠΔΚΣΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΛΙΠΩΓΟΤ ΙΣΟΤ ΔΚΣΟΠΗ ΛΙΠΟΓΔΝΔΗ (Adipose tissue expandability: the metabolic problems of obesity may arise from the inability to become more obese) Tan, Vidal-Puig, Βηochem Soc Trans 2008

40 MONΣΔΛΟ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ 2 ΜΟΡΦΩΝ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ Βluher, Curr Opin Lipidol 2009

41

42 PATHOPHYSIOLOGY OF HUMAN VISCERAL OBESITY: AN UPDATE André Tchernof and Jean-Pierre Després ΔΚΣΟΠΗ ΛΙΠΟΓΔΝΔΗ Physiol Rev 2013, 93:

43 To παξάδεηγκα ησλ αγσληζηώλ PPARγ (TZDs) Πξνθαινύλ σξίκαλζε ησλ ιηπνθπηηάξσλ θαη επέθηαζε ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ (θπξίσο ηνπ ππνδνξίνπ), κεηώλνληαο ηε δηαζπνξά «εθηόπνπ» ιηπνπο Tan, Vidal-Puig, Βηochem Soc Trans 2008

44 O «ηνπηθόο» ππεξθνξηηδνιηζκόο

45 O απμεκέλνο ηνπηθά κεηαβνιηζκόο ηεο θνξηηδόιεο επί ζπι.παρπζαξθίαο

46 O απμεκέλνο ηνπηθά κεηαβνιηζκόο ηεο θνξηηδόιεο επί ζπι.παρπζαξθίαο Ο ξόινο ηεο 11-β-Hydroxysteroid dehydrogenase ηύπνπ 1 (11β-HSD1) Απμ. Έθθξαζε ππνδνρέσλ θνξηηθνεηδώλ ζην ζπιαρληθό ιίπνο Τπεξπαξαγσγή θνξηηδόιεο ζην ζπιαρληθό ιίπνο Δπίηαζε ζπι.παρπζαξθίαο, ηλζνπι/ζε- ΜΔΣ.ΤΝ Morton, Mol Cell Endocr 2010

47 ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΚΑΙ 11β- HSD1 MCED, Girard 2003

48 H επίδξαζε ηεο 11β-HSD1 ζην ιηπνθύηηαξν επί παρπζαξθίαο

49 Κνηλά κεηαβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ζ.cushing- Mεη.πλ Σνπηθή (ζπιαρληθή) ζπζζώξεπζε ιίπνπο Απμ. Γηαθνξνπνίεζε ιηπνθπηηάξσλ Κπηηαξηθό stress Τπεξπαξαγσγή ιηπνθπηηαξνθηλώλ Ιλζνπιηλναληίζηαζε

50 Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ζπιαρληθνύ ηύπνπ παρπζαξθίαο

51 1) Γηαηξνθή, Αζθεζε -Όζν κεγαιύηεξν ην πνζνζηό ηνπ ζπιαρληθνύ ιίπνπο ηόζν κεγαιύηεξε ε απώιεηα ηνπ θαηά ηε δίαηηα Γελ είλαη γλσζηή δηαηξνθηθή επηινγή πνπ λα πξνθαιεί επηιεθηηθή απώιεηα ελδνζπιαρληθνύ ιίπνπο - Aζθεζε : Aπώιεηα θαηά πξνηίκεζε ζπιαρληθνύ ιίπνπο (ιηπόιπζε ινγσ ππεξδξαζηεξηόηεηαο ζπκπαζεηηθνύ)

52

53

54 2) Φάξκαθα

55 Οξκνληθά θάξκαθα - Η απμεηηθή νξκόλε πξνθαιεί επηιεθηηθή απώιεηα ζπιαρληθνύ ιίπνπο Μekala,Tritos, JCEM Σα νηζηξνγόλα ρνξεγνύκελα σο ππνθαηάζηαζε βειηηώλνπλ ηελ αλδξηθή θαηαλνκή ηνπ ιίπνπο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ εκκελόπαπζε Tchernof, Després,Physiol Rev 2013

56 Οη αγσληζηέο PPARγ (Γιηηαδόλεο) Πξνθαινύλ σξίκαλζε ησλ ιηπνθπηηάξσλ θαη επέθηαζε ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ (θπξίσο ηνπ ππνδνξίνπ), κεηώλνληαο ηε δηαζπνξά «εθηόπνπ» ιηπνπο (Αύμεζε ππνδνξίνπ κείσζε ζπιαρληθνύ ιίπνπο) Tan, Vidal-Puig, Βηochem Soc Trans 2008

57 Aλαζηνιή 11β-HSD1 - Φιαβνλνεηδή, θαθέο - Φάξκαθα (carbenoxolone,γιηηαδόλεο,κεηθνξκίλε) Δπαγσγή 11β-HSD1 Κεθνξεζκέλα θαη trans-ιηπαξά νμέα θξνπθηόδε Pereira et al, Diabetes,Obesity,Metabolism,2012

58 The 11--Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 Inhibitor INCB13739 Improves Hyperglycemia in Patients With Type 2 Diabetes Inadequately Controlled by Metformin Monotherapy Rosenstock J, Diabetes Care 2010

59 Βαξηαηξηθή Υεηξνπξγηθή Γελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ απώιεηαο ππνδνξίνπ ή ελδνζπιαρληθνύ ιίπνπο

60 Photographs and Abdominal Magnetic Resonance Images Obtained before and after Action and Risk Factors for Coronary Heart Disease Absence of an Effect of Liposuction on Insulin Action and Risk Factors for Coronary Heart Disease Klein, S. et al. N Engl J Med 2004;Volume 350:

61 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - Η ζπιαρληθνύ ηύπνπ παρπζαξθία πξνθαιεί θαξδηνκεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο θαη αζεξνκάησζε κέζσ κεραληζκώλ ηλζνπιηλναληίζηαζεο, έθθξηζεο αζεξνγόλσλ θπηηαξνθηλώλ θαη ππνθιηληθήο θιεγκνλήο. Απνηειεί δείθηε έθηνπεο ιηπνγέλεζεο ηαπηόρξνλα κε ην ήπαξ, ηνπο ζθειεηηθνύο κύεο θαη ην κπνθάξδην - Μαδί κε ην BMI,πξέπεη λα κεηξάκε πάληνηε θαη ηελ πεξίκεηξν κέζεο - Τπάξρνπλ πξννπηηθέο αληηκεηώπηζήο ηεο κε θαξκαθα πνπ κεηώλνπλ ηελ εθηνπε ιηπνγέλεζε, αλαζηνιείο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο θνξηηδόιεο θ.α.

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν;

Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Yπάξρεη κεηαβνιηθό ζύλδξνκν; Γεκ. Θ. Καξακήηζνο 20ν εηήζην ζπλέδξην ΓΔΒΔ Λίγε ηζηνξία Κylin E. 1923 Yπέξηαζε, ππεξγιπθαηκία, νπξηθή αξζξίηηδα (ζπρλή ζπλύπαξμε) Vague J. 1947 Αλδξνεηδήο θαη γπλαηθνεηδήο

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΟΡΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV

HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΩΝ ΘΗΛΩΜΑΣΩΝ 5η Σύνοδος HPV ινίκσμε: κηα λέα επηδεκία; Δπηδεκηνινγηθόο θόξηνο ηνπ ηνύ HPV Σωκράτης Καταφσγιώτης Βιολόγος Μοριακός Ιολόγος Δξγαζηήξην Μνξηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί

Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογικά δεδομένα και διαγνωστικοί προβληματισμοί Χριστίνα Χρυσοχόου Επιµ Α, Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική, ΙΓΝΑ Σακχαρώδης διαβήτης και υγεία Τον 1ον αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Ιζηνξηθή αλαδξνκή Αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ε πάζεζε ήηαλ αξθεηά γλσζηή θαη ζπρλά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα