ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 17 ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας κινούνται σε τρία επίπεδα: Α. Επίπεδο των γνώσεων: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: Να αναγνωρίζουν τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής και τον τρόπο προσδιορισμού του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών. Β. Επίπεδο των ικανοτήτων: Να περιγράφουν και να κατονομάζουν τους λογαριασμούς της ομάδας 9. Να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες λογιστικής παρακολούθησης της αναλυτικής λογιστικής και να είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα και ασκήσεις. Να μπορούν να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από την ορθή εφαρμογή (ή από την απουσία ορθής εφαρμογής) της σύνδεσης Γενικής Λογιστικής με Αναλυτική Λογιστική. Γ. Επίπεδο στάσεων: Να αντιληφθούν και να αποδεχτούν το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση Αναλυτικής και Γενικής Λογιστικής με τον προβλεπόμενο τρόπο, με σκοπό τον ορθό προσδιορισμό του κόστους. Να συνειδητοποιήσουν τη σκοπιμότητα-χρησιμότητα της καταγραφής, μερισμού και παρακολούθησης του κόστους. 3_.indd /10/2014 4:52:35 μμ

2 432 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Θ Ε Μ Α Τ Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Υ Λειτουργία και συνδεσμολογία των λογαριασμών. Υπόχρεοι τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής. Χρόνος και τρόπος καταχώρισης των εγγραφών στην Αναλυτική Λογιστική. Διάρθρωση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής. Περιεχόμενο και λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9. Σύνδεση Γενικής με Αναλυτική Λογιστική ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Με τους λογαριασμούς της ομάδας 9 καλύπτονται οι εσωτερικές ανάγκες της οικονομικής μονάδας, παρακολουθώντας το σχηματισμό του λειτουργικού και του κατά φορέα κόστους, τα συνολικά και τα κατ' είδος αναλυτικά αποτελέσματα. Ακόμη, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συνόλου της εκμετάλλευσης και των τμημάτων της. Η ομάδα 9 λειτουργεί ανεξάρτητα από τους λογαριασμούς ουσίας της Γενικής Λογιστικής (ομάδες 1-8) και οι λογαριασμοί συνδέονται και συλλειτουργούν μόνο μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η διατήρηση της αρχής της κατ' είδος συγκέντρωσης και παρακολούθησης στη Γενική Λογιστική των αποθεμάτων, των εξόδων, των εσόδων και της κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις, που αναφέρονται στην εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. του άρθρου 7 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ Α'43), υποχρεώθηκαν οι ανώνυμες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίες υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) του Ν.Δ. 3329/1955 (ΦΕΚ Α'280), τώρα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.1969/1991 (ΦΕΚ Α'167), για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων να εφαρ- 3_.indd /10/2014 4:52:35 μμ

3 Kεφάλαιο 17: Ομάδα 9η Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης 433 μόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ. (πλήρως δηλαδή) και τους λογαριασμούς της ομάδας 9, που αναφέρονται στην Αναλυτική Λογιστική εκμετάλλευσης από την εταιρική χρήση που αρχίζει μετά την 31 η Δεκεμβρίου ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δεν προβλέπεται κάποιος ειδικός τρόπος καταχώρισης των λογιστικών εγγραφών της Αναλυτικής Λογιστικής. Με την απόφαση /ΠOΛ. 1155/1993 του Υπ. Οικονομικών, η καταχώριση των εγγραφών μπορεί να γίνει είτε στο Γενικό Ημερολόγιο, επί κλασικού συστήματος, είτε στο Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων ή στο Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο, επί συγκεντρωτικού συστήματος, καθώς επίσης και στο Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δε θα αναμειγνύονται σε καμία περίπτωση οι εγγραφές αυτές με τις εγγραφές της Γενικής Λογιστικής. Επίσης, μπορεί η καταχώριση των εγγραφών της Αναλυτικής Λογιστικής να γίνεται σε ειδικό (χωριστό) ημερολόγιο, το οποίο μπορεί να τηρείται αθεώρητο, εφόσον τα δεδομένα των εγγραφών της Αναλυτικής Λογιστικής θα έχουν ήδη καταχωριστεί πρωτογενώς σε θεωρημένο ημερολόγιο της Γενικής Λογιστικής. Με τη χρήση των λογαριασμών της ομάδας 9 υπολογίζεται το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά (κατ' είδος δραστηριότητας) αποτελέσματα βραχυχρόνια (μηνιαία, ετήσια κ.λπ.) Με τη γνωμάτευση 1389/90 του Ε.Σ.Υ.Λ. οι υποχρεωτικής τήρησης λογαριασμοί της Αναλυτικής Λογιστικής πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον στο τέλος της χρήσης. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ., δηλαδή το λειτουργικό κόστος στους υπολογαριασμούς του 92 και το κόστος παραγωγής στους υπολογαριασμούς του 93 να προσδιορίζεται χωρίς αυθαίρετους μερισμούς, αλλά με βάση τα πραγματικά γεγονότα του σκοπού και της αιτίας ανάλωσης των εξόδων, καθώς και των πρώτων και βοηθητικών υλών-υλικών ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων, τριτοβάθμιων κ.λπ. λογαριασμών του κυκλώματος γίνεται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, κάτω από τους παρακάτω υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς: 3_.indd /10/2014 4:52:35 μμ

4 434 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 90 Διάμεσοι-Αντικρυζόμενοι λογαριασμοί. 91 Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων. 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους. 93 Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη). 94 Αποθέματα. 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος. 96 Έσοδα-Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα. 97 Διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού. 98 Αναλυτικά αποτελέσματα. Η τήρηση όλων των παραπάνω πρωτοβάθμιων λογαριασμών δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον δεν είναι απαραίτητοι από την οικονομική μονάδα. Σε περίπτωση όμως χρήσης τους θα πρέπει να είναι αναπτυγμένοι κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Οι επιχειρήσεις, που ελέγχονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 90, 92, 93, 94, 96 και 98. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί (91, 95 και 97) γίνονται υποχρεωτικοί, εφόσον η οικονομική μονάδα αποφασίσει να τους τηρήσει ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ 9 90 Διάμεσοι-Αντικρυζόμενοι λογαριασμοί Με τη χρήση του λογαριασμού 90, ο οποίος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της Γενικής Λογιστικής στην Αναλυτική Λογιστική, εξασφαλίζεται η αυτονομία της λειτουργίας των συστημάτων Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής. Οι υπολογαριασμοί του 90 ονομάζονται διάμεσοι, επειδή κατά τη μεταφορά των δεδομένων παρεμβάλλονται μεταξύ των λογαριασμών των δύο τομέων της Λογιστικής, και αντικριζόμενοι, επειδή αντικρίζουν απόλυτα τους λογαριασμούς των ομάδων 2, 3_.indd /10/2014 4:52:35 μμ

5 Kεφάλαιο 17: Ομάδα 9η Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης 435 6, 7 και 8 της Γενικής Λογιστικής, χωρίς κατά τη μεταφορά αυτή να θίγονται ή να κινούνται οι οικείοι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής. Η αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα της Γενικής Λογιστικής που αναφέρονται: στα αρχικά αποθέματα, στις αγορές των αποθεμάτων, στα πραγματοποιηθέντα κατ' είδος έξοδα και έσοδα και στους λογαριασμούς της ομάδας 8. Η μεταφορά των δεδομένων της Γενικής Λογιστικής αποβλέπει στην επεξεργασία τους μέσα στο κλειστό κύκλωμα της Αναλυτικής Λογιστικής, με στόχο το σχηματισμό του λειτουργικού κόστους και τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων, των υπηρεσιών ή του κόστους αγοράς των εμπορευμάτων ΣΥΝ ΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής Λογαριασμοί ομάδας 2 Λογαριασμοί ομάδας 6 Λογαριασμοί ομάδας 7 Λογαριασμοί ομάδας 8(81-85) Αρχικά αποθέματα λογισμένα Αγορές λογισμένες Οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισμένα Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα Αποτελέσματα λογισμένα. 91 Ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων Ο λογαριασμός 91 λειτουργεί ως διάμεσος ανάμεσα στο λογαριασμό 90 και στους λοιπούς λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής. Παρεμβαλλόμενος μεταξύ τους εξυπηρετεί την κατάταξη των εξόδων και των εσόδων κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο της Γενικής Λογιστικής, με αποτέλεσμα τη λήψη πληροφοριών, τη συγκέντρωση των κατ' είδος εξόδων της Γενικής Λογιστικής, τα οποία μερίζονται στους φορείς κόστους, και την εξαγωγή βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων με τη βοήθεια των λογαριασμών 91.02, 91.06, και _.indd /10/2014 4:52:36 μμ

6 436 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους Στους υπολογαριασμούς του 92 προσδιορίζεται και παρακολουθείται το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Οι ανάπτυξη του λογαριασμού 92 γίνεται σε υποχρεωτικής τήρησης δευτεροβάθμιους. ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας. Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποχρεωτικών δευτεροβάθμιων λογαριασμών γίνεται ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας. Ο τελευταίος βαθμός ανάλυσης κάθε λογαριασμού, στον οποίο συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το κόστος ενός κέντρου, ταυτίζεται με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδα 6 και 2 (όταν τα αποθέματα που αναλώνονται, δε χρεώνονται απευθείας στο κόστος παραγωγής, λογαριασμός 93) της Γενικής Λογιστικής. Παράδειγμα ανάλυσης του κόστους κέντρου Χ 92 Κέντρα (θέσεις) κόστους Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Έξοδα λειτουργίας τμήματος Χ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Φόροι-τέλη Διάφορα έξοδα κ.λπ. 3_.indd /10/2014 4:52:36 μμ

7 Kεφάλαιο 17: Ομάδα 9η Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης Κόστος παραγωγής (παραγωγή σε εξέλιξη) Στους υπολογαριασμούς του 93 συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το ολικό κόστος παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών ή πάγιων στοιχείων), το κόστος ερευνών και ανάπτυξης και το κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιων στοιχείων. 94 Αποθέματα Στους υπολογαριασμούς του 94 παρακολουθούνται τα κάθε είδους, μορφής και κατηγορίας αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, έτοιμα και ημιτελή κτλ) της οικονομικής μονάδας. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 94 γίνεται σε υποχρεωτικής τήρησης δευτεροβάθμιους. ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 94 Αποθέματα Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Υποπροϊόντα και υπολείμματα Παραγωγή σε εξέλιξη κ.λπ. κ.λπ. Η ανάλυση του 94 στους υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους γίνεται σύμφωνα με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 2 της Γενικής Λογιστικής. 95 Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος Στους υπολογαριασμούς του 95 παρακολουθούνται οι αποκλίσεις του πραγματικού από το πρότυπο κόστος, όταν η οικονομική μονάδα εφαρμόζει σύστημα πρότυπης κοστολόγησης. 3_.indd /10/2014 4:52:36 μμ

8 438 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ 96 Έσοδα-Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα Στους υπολογαριασμούς του 96 παρακολουθούνται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας τα έσοδα της ομάδας 7 της Γενικής Λογιστικής, το κόστος πωληθέντων και τα άμεσα έξοδα πωλήσεων. Έτσι, προσδιορίζεται αναλυτικά το αποτέλεσμα κατά πηγή προέλευσης (εμπόρευμα, προϊόν). 97 Διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού Στους υπολογαριασμούς του 97 παρακολουθούνται οι διαφορές που δη - μιουργούνται κατά το λογισμό στο κόστος και στα έσοδα, ή κατά τον καταλογισμό στους τελικούς φορείς των εξόδων κατ' είδος ή των ομαδοποιημένων στοιχείων κόστους, καθώς και κατά τη μεταφορά στην Αναλυτική Λογιστική των οργανικών εσόδων. 98 Αναλυτικά αποτελέσματα Στους υπολογαριασμούς του 98 στο τέλος κάθε περιόδου λογισμού ή στο τέλος κάθε χρήσης συγκεντρώνονται τα υπόλοιπα όλων των αποτελεσματικών λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής, στους οποίους απεικονίζονται τα οργανικά και ανόργανα αποτελέσματα της οικονομικής μονάδας. 3_.indd /10/2014 4:52:37 μμ

9 Kεφάλαιο 17: Ομάδα 9η Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις 1. Τι παρακολουθούμε με τους λογαριασμούς της ομάδας 9; 2. Ποιοί έχουν υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής; 3. Ποιο είναι το περιεχόμενο και η λειτουργία του λογαριασμού 90; 4. Τι παρακολουθούμε με τον λογαριασμό 92; Ερωτήσεις σωστού λάθους Τοποθετήστε κύκλο γύρω από το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Με τους λογαριασμούς της ομάδας 9 καλύπτονται οι εσωτερικές ανάγκες της οικονομικής μονάδας, παρακολουθώντας το σχηματισμό του λειτουργικού και του κατά φορέα κόστους. Σ Λ 2. Στους υπολογαριασμούς του 95 παρακολουθούνται οι αποκλίσεις του πραγματικού από το πρότυπο κόστος, όταν η οικονομική μονάδα εφαρμόζει σύστημα πρότυπης κοστολόγησης. Σ Λ 3. Η ομάδα 9 λειτουργεί μαζί με τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής (ομάδες 1-8) και οι λογαριασμοί συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους. Σ Λ 4. Η αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί τα δεδομένα της Γενικής Λογιστικής που αναφέρονται: στα αρχικά αποθέματα, στις αγορές των αποθεμάτων, 3_.indd /10/2014 4:52:37 μμ

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα