A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε ΙΔΙΩΣΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ"

Transcript

1 Δλεκέρωζε ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 METRONCERT MC/119/ICM Δ.Δ.Π. ΠΡΙΗΓΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ ΒΗ.ΞΔ. ΙΑΚΗΑΠ ΚΞΙΝΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΙΗΑ 2368, , A CERT AE 1012AGRO ΑΓΘΟΝΛΑΡΠ Α.Δ. ΙΑΟΗΠΑΠ 0006 ΠΘΝΟΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΘΑΓΗΑΛΛΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΚΓΓΑΙΑ 1352, , A CERT AE 1012AGRO KIKU HELLAS ΖΚΑΘΗΑΠ ΚΝΛΝΠΞΗΡΑ ΛΑΝΠΑΠ / ΞΝΙΡΠΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΚΖΙΑ KIKU 762, ,8 7 3 A CERT AE 1012AGRO ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΒΔΙΔΠΡΗΛΝ ΓΖΚΝ ΦΔΟΥΛ / ΘΗΘΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ ΒΑΚΒΑΘΗ 7150, ,3 78 A CERT AE 1101AGRO ΑΓΔΠΚΔΡΝΠ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ Λ.ΓΟΑΚΑΠ ΓΟΑΚΑΠ ΦΥΡΝΙΗΒΝΠ ΓΟΑΚΑΠ ΓΘΝΛΡΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1235, A CERT AE 1101AGRO ΓΟΑΚΑΠ ΦΥΡΝΙΗΒΝΠ ΓΟΑΚΑΠ ΓΘΝΛΡΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1235, A CERT AE 1121AGRO A CERT AE A CERT AE A CERT AE A CERT AE 1121AGRO AGRO AGRO AGRO ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ A CERT AE 1121AGRO ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ A CERT AE 1012AGRO ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ ΓΗΑΠ ΝΔ ΙΑΟΗΠΑΠ 0007 ΞΟΓΔΡΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ / ΓΘΑΟΑΓΘΝΛΖΠ ΘΔΝΣΑΟΖΠ ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ 175, , A CERT AE 0610AGRO ΑΛΑΡΝΙΖ ΑΒΔΑΔ ΛΑΝΠΑΠ 2ο τικ ΚΝΛΝΠΞΗΡΥΛ-ΣΑΟΗΔΠΠΑΠ-ΑΛΘΔΚΗΑ / ΚΔΕΔΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΟΝΓΑΘΗΛΑ 902, ,35 51 A CERT AE 0610AGRO ΑΛΑΡΝΙΖ ΑΒΔΑΔ ΛΑΝΠΑΠ 2ο τικ ΚΝΛΝΠΞΗΡΥΛ-ΣΑΟΗΔΠΠΑΠ-ΑΛΘΔΚΗΑ / ΚΔΕΔΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ 356, , A CERT AE 1012AGRO ΝΟΕΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΞΖΓΥΛ Λ. ΘΑΒΑΙΑΠ "ΒΗΝ-ΝΟΕΑ" ΘΑΒΑΙΑΠ 6011 ΞΖΓΔΠ ΘΑΒΑΙΑΠ / ΓΘΝΛΡΑΘΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΟΕΗ 50, , A CERT AE 1101AGRO ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΠΞΗΡΗ-ΙΝΘΑΠ ΔΞΔ ΙΑΟΗΠΑΠ 12ο ΣΙΚ ΙΑΟΗΠΑΠ-ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ / ΚΝΠΑΗΙΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 6220, , A CERT AE 1101AGRO ΓΞΠ ΔΜΑΟΣΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΔΜΑΟΣΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 2322, ,7 225 A CERT AE 1101AGRO ΓΞΠ ΔΜΑΟΣΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΔΜΑΟΣΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 2322, ,7 225 A CERT AE 1101AGRO ΓΞΠ ΔΜΑΟΣΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΔΜΑΟΣΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 2322, , A CERT AE 1102AGRO ΔΑΠ ΑΗΓΗΑΙΔΗΑΠ ΠΛΞΔ ΑΣΑΦΑΠ ΘΝΟΗΛΘΝ 201, ΑΗΓΗΝ / ΠΥΡΖΟΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΔΙΗΑ 2173, , A CERT AE 1101AGRO ΔΑΠ ΑΚΦΗΘΙΔΗΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΑΘ.ΔΡΑΜΗΑ 27, ΑΚΦΗΘΙΔΗΑ ΑΓΓΔΙΖΠ ΠΥΘΟΑΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 9083, , A CERT AE 1012AGRO ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΑΞΑΘΡΝ 35, ΚΑΠΝΙΝΓΓΗ / ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 20661, ,7 270 A CERT AE 1012AGRO ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΑΞΑΘΡΝ 35, ΚΑΠΝΙΝΓΓΗ / ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 20661, ,7 270 A CERT AE 1012AGRO ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΑΞΑΘΡΝ 35, ΚΑΠΝΙΝΓΓΗ / ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 20661, , A CERT AE 1012AGRO ΘΔΠΠΑΙΗΘΖ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΙΑΟΗΠΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΝ 20, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΑΙΦΝΛΡΕΝΠ ΖΙΗΑΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1795, ,8 228 A CERT AE 1012AGRO ΘΔΠΠΑΙΗΘΖ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΙΑΟΗΠΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΝ 20, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΑΙΦΝΛΡΕΝΠ ΖΙΗΑΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1795, , A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, , A CERT AE 1010AGRO ΝΞΝΟΔΙΙΝ ΑΔΒΔ ΙΑΟΗΠΑΠ 10ο τικ ΙΑΟΗΠΑΠ-ΑΓΗΑΠ, 1500 ΙΑΟΗΠΑ / ΓΑΙΑΒΗΘΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΡΝΚΑΡΑ 92, , A CERT AE 1110AGRO ΝΟΕΝΚΙΝΗ ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖΠ ΑΔ ΠΔΟΟΥΛ 6200 ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΠΔΟΟΥΛ / ΑΞΗΓΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΟΕΗ 958, 9 958, 9 18 A CERT AE 0811AGRO ΡΠΗΛΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΚΔΓΑΟΣΖ ΡΟΗΘΑΙΥΛ / ΡΠΗΛΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΝΗΛΝΞΝΗΖΠΗΚΝ ΠΡΑΦΙΗ A CERT AE 1102AGRO ΑΠΞΘΘ ΔΙΑΦΝΛΖΠΗΝ- ΣΟΠΝΠΘΑΙΗΡΗΠΠΑΠ ΣΑΛΗΥΛ ΔΙΑΦΝΛΖΠΗ ΘΗΠΑΚΝ / ΣΑΙΘΗΑΓΑΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΡΝΚΑΡΑ 179, , EQA HELLAS A.E. 2902/08 ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΑΒΔΔ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΚΑΘΟΖΠ ΚΑΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ EQA HELLAS A.E ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΘΟΑΘΖΠ ΑΒΔΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΒΗ.ΞΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΡΘ ΡΠΝΞΝΟΓΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 6.911, , EQA HELLAS A.E. ΠΝΓ 2369/11 Ν.Ξ. ΑΦΝΗ Λ. ΘΑΟΑΓΗΥΟΓΝ ΑΒΔΔ ΙΑΟΗΠΑΠ ΠΡΑΟΝΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ ΡΠΗΛΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ , , EQA HELLAS A.E Α.Π. ΡΑΜΗΑΟΣΖΠ ΔΒΝΗΑΠ ΡΑΜΗΑΟΣΖΠ ΥΟΔΥΛ ΡΘ ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΠΘΑ 5.157, , EQA HELLAS A.E. ΠΝΓ 375/11 ΒΑΚΒΑΘΗ 1.9,20 22 ΟΕΗ 716, EQA HELLAS A.E. 3655/10 ΒΗΝS ESTATE ABEE ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΖΙΗΑΠ ΑΚΞΔΙΗ 910, ,05 29 ΑΣΙΑΓΗ ΚΖΙΑ 693, EQA HELLAS A.E. 399/10 Ν.Ξ. ΣΑΡΕΖΠΑΙΑΡΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 3ο ΣΙΚ ΑΓΗΑΠ-ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΝΘΑΙΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 1.37,50 2 ΘΑΠΡΑΛΑ 11,5 ΝΚΑΓΑ ΦΗΠΡΗΘΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ 8 EQA HELLAS A.E ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 1ο ΣΙΚ Λ.Δ.Ν. ΙΑΚΗΑΠ-ΑΘΖΛΥΛ ΡΘ ΚΞΔΙΔΠΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΦΗΠΡΗΘΗ 33,2 9 33,2 9 Λ.ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ "ΦΘΗΑ" Ν.Ξ. ΘΔΛΓΟΗΠΡΑΘΖΠ Η. & ΠΗΑ ΑΟΒΖ ΒΗΑΛΛΝΠ ΡΘ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 9 EQA HELLAS A.E. 301/09 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΔΛΓΟΗΠΡΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΓΓΝΟΗ 268, ,2 35 Ν.Δ. ΘΟΖΡΖΠ 10 EQA HELLAS A.E. 360/10 ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΙΖΟΖΠ "POLIANA" ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΦΗΣΡΗΑ Γ.Γ. ΚΘΖΛΑΗΥΛ ΠΘΙΖΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΔΙΗΑ 115, , EQA HELLAS A.E. 308/09 ΔΑΠ ΛΑΜΝ ΘΘΙΑΓΥΛ ΣΥΟΑ ΛΑΜΝ, ΛΑΜΝΠ ΒΔΟΛΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΙΗΑ ,80 ΞΑΡΑΡΑ 271, EQA HELLAS A.E ΔΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ Η. ΘΔΝΡΝΘΖ 63, ΡΘ 9100, ΘΔΟΘΟΑ ΞΟΔΛΡΝΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΙΗΑ 5.783, , EQA HELLAS A.E. 3392/09 ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΓΖΚΑΘΝΠ Α.Δ. - AGRODIM AGRIPLAN - ΞΟΑΠΗΛΖ ΘΔΠΠΑΙΗΑ Κ. ΔΞΔ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 8, ΑΙΚΟΝΠ ΒΝΙΝ ΓΖΚΑΘΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ Γ. ΘΑΟΡΑΙΖ 1, ΒΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΝΙΕΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 83.29, , EQA HELLAS A.E. 3691/10 Α.Π. ΓΗΑΛΛΝΙΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΗΑΛΛΝΙΖ ΙΑΟΗΠΑΠ ΡΟΑΓΑΘΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΟΝΓΑΘΗΛΑ 809,7 ΑΣΙΑΓΗΑ 21 1 ΒΔΟΗΘΝΘΑ 99,9 ΑΚΓΓΑΙΑ 312,3 15 ΘΑΟΓΗΑ 2,5 1 ΓΑΚΑΠΘΖΛΑ 13, , , EQA HELLAS A.E Α.Π. ΞΔΡΟΗΛΑΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΞΔΡΟΗΛΑ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΘΑΞΑΠΝΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΙΗΑ 5023, ,

2 Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΗ ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ 1 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΟΝΓΑΘΗΛΝ , ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΝΗΛΝΞΝΗΖΠΗΚΝ ΠΡΑΦΙΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΞΑΡΑΡΑ ΛΥΞΖ 259, 11 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ ΡΝΚΑΡΑ 18,5 13 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΦΑΠΝΙΗ ΜΖΟΝ 597,5 29 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΝΚΑΓΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΟΝΓΝΞΖΠ ΟΝΓΝΞΖΠ ΞΑΟΑΓΖΚΖ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΡΔΟΕΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1620, ,1 11 ΝΚΑΓΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΞΖΛΔΗΝΠ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΖΚΑΘΗΑΠ Α.Β.Β.Δ ΙΑΟΗΠΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ Γ.Γ. ΝΚΝΟΦΝΣΥΟΗΝ ΓΖΚΝ ΞΙΑΡΘΑΚΞΝ / ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 32362, ,9 396 Ξ.Δ.Ν. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ - ΑΘΖΛΥΛ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑ ΓΑΙΑΛΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 60295, , ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΑΠΞΝ ΟΑΣΖΠ Λ. ΞΗΔΟΗΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΟΑΣΖ Γ.ΞΔΡΟΑΠ Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ / ΚΞΗΛΗΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΔΟΑΠΗΑ 538, ,981 7 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ Δ.Α.Π. ΑΟΡΑΠ & ΦΗΙΗΞΞΗΑΓΑΠ ΑΟΡΑΠ ΚΑΜΗΚΝ ΓΟΑΗΘΝ 20 ΑΟΡΑ / ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΔΙΗΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ Α.Θ.Π. ΙΝΦΝ - ΚΖΙΗΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΙΝΦΝΠ Λ. ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΗΑΛΛΥΡΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΘΑΞΛΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΑΠΔΞΓΞ ΙΝΡΟΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΙΝΡΟΝΠ ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ ΡΘ ΘΑΡΝΗΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΔΙΗΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΠΝΟΙΑΠ ΑΘ.-ΡΠΝΚΞΑΛΑΘΖΠ ΠΡ. & ΠΗΑ Ν.Δ. ΙΑΟΗΠΑΠ ΟΖΓΑ ΦΔΟΟΑΗΝ 9 ΦΑΟΠΑΙΑ / ΡΠΝΚΞΑΛΑΘΖΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1756, ,1 300 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΜΑΛΘΖΠ ΑΗΚΝ 2 ΜΑΛΘΖ / ΣΑΡΕΖΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΘΑΞΛΝΠ 17697, ,6 298 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΜΑΛΘΖΠ ΑΗΚΝ 2 ΜΑΛΘΖ / ΣΑΡΕΖΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ BAMBAKI 9756,1 107 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΜΑΛΘΖΠ ΑΗΚΝ 2 ΜΑΛΘΖ / ΣΑΡΕΖΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΟΝΓΗΑ 63, ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΜΑΛΘΖΠ ΑΗΚΝ 2 ΜΑΛΘΖ / ΣΑΡΕΖΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ 897,52 67 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΝΔΦ ΔΑΠ ΑΟΡΑΠ ΑΟΡΑΠ ΚΑΜΗΚΝ ΓΟΑΗΘΝ 20 ΑΟΡΑ / ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΔΙΗΑ LRQA LRQA LRQA LRQA LRQA LRQA LRQA ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΟΕΗΝ 5338, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΟΔΒΘΗΑ 1017, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΙΑΘΝΟΗ 111, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΦΑΠΝΙΗΑ 073, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΦΑΘΔΠ 2252, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΠΗΡΑΟΗ 851, ΑΗΓΗΥΛ Ιαθωλία Αηγές ΚΖΡΠΗΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΔΙΗΑΠ 3002, ,6 8 ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ LRQA LRQA ΑΟΓΑΙΑΠΡΖΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΑΟΓΑΙΑΠΡΖ ΠΡΑΚΝΙΖΠ ΔΙΗΑΠ 681, ,9 6 ΓΑΦΛΗΝ Ιαθωλία Γαθλί K. ΘΑΡΠΝΙΖΠ ΔΙΗΑΠ 1186, , LRQA ΔΠΞΔΟΗΓΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ IAΟΓΑΛΝ Ζιείας Γισθόρηδο, Μσιοθέρας ΠΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ 88, , LRQA ΔΠΞΔΟΗΓΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ IAΟΓΑΛΝ Ζιείας Γισθόρηδο, Μσιοθέρας ΠΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΚΑΛΡΑΟΗΛΗΑ 10 98, LRQA ΓΔΟΑΘΗΝ Ιαθωλία ΓΔΟΑΘΗ Γ. ΣΟΗΠΡΑΘΖΠ ΔΙΗΑΠ 28620, , LRQA ΑΠ ΠΡΗΚΑΓΘΑΠ Θορηλζίας Γ.Δ. Φηιή 9, ΠΡΗΚΑΓΘΑ Γ. ΓΑΟΓΑΛΖΠ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝ ΠΡΑΦΙΗ 1622, , 98 - LRQA ΜΟΝΘΑΚΞΗΝ Ιαθωλία Μεροθάκπη ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΑΘΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΔΙΗΑΠ LRQA ΑΠ ΕΑΟΝ Θρήηες Εαρός, Ζράθιεηο ΣΑΙΘΗΑΓΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΙΗΑΠ 1336, ,2 1 - LRQA ΔΑΠ ΙΑΚΗΑΠ Ιακία Ιεωληδίοσ A. ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ Βακβαθηού 17039, , LRQA ΔΑΠ ΙΑΚΗΑΠ Ιακία Ιεωληδίοσ A. ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΔΙΗΑΠ , , LRQA ΔΑΠ ΚΔΠΠΑΟΑΠ Θρήηες Κεζζαρά ΠΡΑΟΝΙΑΘΖΠ ΚΔΛΔΙΑΝΠ ΔΙΗΑΠ 15902, , ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - - LRQA ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ Αηηωιοαθαρλαλία Κεζοιόγγη Ξ. ΕΥΓΟΑΦΝΠ Θαπλού 591, ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - - LRQA ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ Αηηωιοαθαρλαλία Κεζοιόγγη Ξ. ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΔΙΗΑΠ , LRQA ΔΑΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ Θεζπρωηίας Ζγοσκελίηζα ΠΗΥΕΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΔΙΗΑΠ 2385, , LRQA ΔΑΠ ΚΙΝΞΝΡΑΚΝ Θρήηε Ξέρακα, Οέζσκλοσ ΓΗΑΞΗΡΕΑΘΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΔΙΗΑΠ 1678, , LRQA ΦΑΦΙΗΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Ιαθωλία Κοιάοη Ξ. ΦΑΦΙΗΑΠ ΔΙΗΑΠ 62961, ,1 156 ΞΔΡΟΝΞΝΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ - - LRQA ΓΖ ΘΔΥΛ Ιαθωλία Γύζεηο ΡΠΔΡΠΑΘΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΔΙΗΑΠ 1985, ,8 31

3 ΠΡΑΟΝΠ ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ 17 - LRQA Δ.Δ. Ιαθωλία Ιεσθότωκα Π. ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖΠ ΔΙΗΑΠ 29, , LRQA ΙΟΑΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ Ιαθωλία Γαηκοληά Θ. ΙΟΑΠ ΔΙΗΑΠ 207, ,1 0 ΚΔΙΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 19 - LRQA ΔΙΑΗΝΟΓΗΑ ΑΠΘΙΖΞΗΔΗΝ Αργοιίδα Ισγοσρηό Δ. ΚΔΙΙΑΠ ΔΙΗΑΠ 929, , LRQA ΝΚΑΓΑ ΒΑΚΒΑΘΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΔΞΑΟΣΗΑΠ ΑΓΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑ Αγηά ΘΝΓΥΟΖΠ ΟΗΕΝΙΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗΝ 3718, ,3 6 ΠΑΟΑΛΡΖΠ ΑΓΑΚΑΛΡΗΝΠ & ΠΗΑ - LRQA Ν.Δ. ΓΗΑΛΛΑΘΝΙΗΑΠ Γ. Ιαθωλία Γεράθη Α. ΠΑΟΑΛΡΖΠ ΔΙΗΑΠ 1529, ,5 165 ΘΔΝΓΥΟΝ Κ. ΡΟΥΓΑΓΖΠ ΓΟ. - LRQA ΝΔ / «ΘΑΚΗΠ» Θορηλζίας Πηηκάγθα Γ. ΡΟΥΓΑΓΖΠ Δπηηραπέδηοσ Πηαθσιηού 1219, , LRQA ΡΠΝΘΙΔΟΖ ΚΑΟΗΑ Ιαθωλία Ιογγάζηρα ΞΑΞΑΓΑΘΝΠ ΛΗΘΝΠ ΔΙΗΑΠ Νηλοποηήζηκοσ - LRQA / Α ΑΝΠ ΡΟΛΑΒΝ ΙΑΟΗΠΑ Ρύρλαβος Α. ΞΟΑΞΑΠ Πηαθσιηού 369, , LRQA ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ Ιαθωλία ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ Π. ΤΣΝΓΗΝΠ ΔΙΗΑΠ 253, ,5 56 ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - LRQA ΔΑΠ ΙΑΚΗΑΠ Ιαθωλία Ιεωληδίοσ A. ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΛΡΝΚΑΡΑ 796, , 12 ΠΡΑΘΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ - LRQA Ν.Δ. Ιαθωλία Βειιηές Η. ΠΡΑΘΑΘΖΠ ΔΙΗΑΠ 2782, ,2 60 ΡΟΔΑΚΙΝΑ- 1 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 01/2010 Α.. Π. ΜΤΛΟΣΟΠΟ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ Π. ΜΤΛΟΣΟΠΟ, ΓΙΑΝΝΙΣΑ ΛΤΙΣΑ ΙΩΑΝΝΘ ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ ΣΕΡΜΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΡΟΔΑΚΙΝΑ- 2 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 02/2010 Ε.Α.. ΒΕΡΟΙΑ ΘΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΘ ΕΤΘΤΜΙΟ ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ 6.627, , ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 03/2010 Ε.Α.. ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΤΛΙΔΘ ΒΑΜΒΑΚΙ , , ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 08/2010 ΑΓΡΟΣΟΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΣΙΚΘ ΛΟΚΡΙΔΑ Ν. ΦΘΙΟΣΙΔΩ ΦΘΙΩΣΙΔΟ ΚΑΣΩ ΣΙΘΟΡΕΑ, ΛΟΚΡΙΔΑ Ν. ΦΘΙΩΣΙΔΟ ΧΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΠΝΑ ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 09/2010 ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΠΙΕΡΙΑ ΜΟΧΟΠΑΣΑΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΠΝΑ 3695, , ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 10/2010 ΑΜΨΟΤ Α.. -ΖΝΩΘ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑ ΣΕΡΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ, Ν. ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΣΑΡΑ ΠΑΧΑΛΘ ΚΑΠΝΑ 2.2, , ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 12/2010 ΜΕΛΛΟ Κ. ΧΡΘΣΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΘΓΑΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΘ ΜΕΛΛΟ ΧΡΘΣΟ ΕΛΙΑ 130, ,8 1 8 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 11/2010 ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ "ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΠΡΟ ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ" ΣΘ ΕΑ ΘΛΕΙΑ-ΟΛΤΜΠΙΑ ΠΤΡΓΟΤ ΚΟΚΚΙΝΟΤ 8 & ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΤΡΓΟ ΚΑΣΑΝΘ ΑΛΕΞΘ ΦΑΧ ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 07/2010 ΕΑ ΘΘΒΩΝ ΘΘΒΩΝ ΠΙΝΔΑΡΟΤ 98, ΘΘΒΑ ΦΑΧ, 2310, 10 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 06/2010 ΕΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ ΙΟΤΛΙΕΣΑ ΑΔΑΜ 13, ΣΡΙΚΑΛΑ ΦΑΧ ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 0/10 ΓΕΑΝΕΣ Α.Ε, ΛΑΡΙΑ ΡΟΤΒΕΛΣ 62 ΛΑΡΙΑ 12 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 05/10 ΕΑ Ν. ΡΟΔΟΠΘ ΡΟΔΟΠΘ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΤ 3 ΚΟΜΟΣΘΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ KOZANH / Γκογκομιτροσ Φώτιοσ ΚΟΗΑΝΘ - ΕΡΒΙΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ 2 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΧΘ ΕΛΑΟΝΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΘ ΣΑΦΙΔΑ 10, , ΔΕΛΑΒΕΚΟΤΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 6992, , ΛΑΗΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΟΣΑΡΕΛΑ ΠΕΣΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ , , , ΦΑΧ ΚΟΤΚΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ , , Καπνόσ Ανατολικοφ Σφπου 1809, ,8 119 ΛΑΡΙΑ / Γκουτηζλασ Γεώργιοσ Καπνόσ 209, , QMSCERT Ε.Π.Ε AΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΔΕΝΔΡΟΤ "ΟΡΤΗΑ" ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κωςτοφδθσ Γεώργιοσ Ρφηι 255, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 670 ΑΡΝΙΑ ΠΕΛΛΑ / Παπαγιαννίδθσ Ακανάςιοσ Ροδάκινα 2098, , QMSCERT Ε.Π.Ε. Κεράςια 1200, , QMSCERT Ε.Π.Ε. Μιλα 733, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 198 ΔΕΝΔΡΩΝ- ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΓΙΑ ΛΑΡΙΑ Μπαντραλζξθσ Αλεξανδροσ Ροδάκινα 1258, ,3 51 QMSCERT Ε.Π.Ε. Αχλάδια 2, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΒΑΣΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Βρανάσ Χριςτοσ Ροδάκινα 75, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Ροδάκινα 2922, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Δαμάςκθνο 222, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Νεκταρίνι 76, ,91 211

4 16 ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Κεράςι 783, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Βερίκοκο 38, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Μιλο 293, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Αχλάδι 17, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Λωτόσ 20, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Κυδώνι 21, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Ακτινίδιο , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ Ροδάκινα 269, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ υμπφρινα , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ 1158, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ Ακτινίδια 1381, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ Κεράςια 257, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ Αχλάδια 285, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Φανιάδθσ Θεόδωροσ Κεράςια 651, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Φανιάδθσ Θεόδωροσ 619, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Φανιάδθσ Θεόδωροσ Μιλα 251, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΓΛΤΦΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ / Βουδοφντασ Χριςτοσ Ελιά 388, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Πορτοκάλια 1102, , 115 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Λεμόνια 3, , 115 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Αβοκάντο 112, , 115 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Γκρζιπ-Φροφτ 7, , 115 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Μανταρίνια, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 225 ΛΑΦΤΣΙΟΤ ΒΟΙΩΣΙΑ / Μάρκοσ Γεώργιοσ Βαμβάκι 1777, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΤ ΕΡΜΘ ΘΜΑΘΙΑ / Βοργιατηίδθσ Κωνςταντίνοσ 2731, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΜΑΡΙΝΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ 861, ,89 70 QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΜΑΡΙΝΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Κεράςια 16, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ ΝΑΟΤΑ 9692, QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Κεράςια 1051, QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Βερίκοκα QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Δαμάςκθνα 53, QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Μιλα 125, QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Αχλάδια

5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Καρποφηθσ Γεώργιοσ Μιλα 683, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Καρποφηθσ Γεώργιοσ 85, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 193 Ο ΗΤΓΟ ΘΜΑΘΙΑ / Χαντηάρασ Θλίασ Ροδάκινα 262, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 193 Ο ΗΤΓΟ ΘΜΑΘΙΑ / Χαντηάρασ Θλίασ Πιπεριζσ Θερμοκθπίου 79, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 193 Ο ΗΤΓΟ ΘΜΑΘΙΑ / Χαντηάρασ Θλίασ Μελιτηάνεσ Θερμοκθπίου 31, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 193 Ο ΗΤΓΟ ΘΜΑΘΙΑ / Χαντηάρασ Θλίασ Φαςολάκια Θερμοκθπίου 27, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΙ ΟΔΡΤΕ ΕΒΡΟ Άγγελοσ Κατςιάνθσ Επιτραπζηιο Αμπζλι QMSCERT Ε.Π.Ε AΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΔΕΝΔΡΟΤ "ΡΤΗΙΑ" ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Πζϊκοσ Εμμανουιλ του Δθμθτρίου Ρφηι 3007, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΟ ΜΕΓΑΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ, ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΑΛΑΙΦΤΣΟΤ Α.. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ Α.. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ Α.. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ Α.. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ ΠΕΛΛΑ / Σαηοποφλου Αγακι Ροδάκινα- 2178, , ΛΑΡΙΑ Γκαντηώρασ Ιωάννθσ Αχλάδια 110, ΛΑΡΙΑ Γκαντηώρασ Ιωάννθσ Ροδάκινα- 00, ΛΑΡΙΑ Γκαντηώρασ Ιωάννθσ Καρποφηια ΛΑΡΙΑ Γκαντηώρασ Ιωάννθσ ταφφλια (Οινοποιιςιμα Επιτραπζηια) QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑ / Κωνςταντινόπουλοσ Αλζξανδροσ Φαςόλια Πρεςπών 627, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΤΡΓΩΝ KOZANH / Μιλιοσ Πζτροσ Μιλα 1727, ,5 57 QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΤΡΓΩΝ KOZANH / Μιλιοσ Πζτροσ Κεράςια , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ 5525, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ Βερίκοκα 165, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ Ακτινίδια 85, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ Δαμάςκθνα 36, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ παράγγια 259, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΞΑΝΘΘ «ΔΘΜΟΚΡΙΣΟ» ΣΑΤΡΟΤ «Ο ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» ΞΑΝΘΘ / Χαράλαμποσ Κιλεκάκθσ παράγγι 587, ,8 19 ΘΜΑΘΙΑ / Φυςίκασ Βαςίλειοσ Ροδάκινα 718, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΒΑΙΛΘ ΛΑΡΙΑ Δεςκάτασ Κωνςταντίνοσ Βαμβάκι 3792, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ Αγγοφρι Θερμοκ. 67, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ πανάκι Τπαίκ. 2, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ Κολοκφκι (Τπαίκ. - Θερμοκ.) , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ Μαροφλι (Τπαίκ. - Θερμοκ.) 0, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ Σομάτα Θερμοκ ,5 1

6 QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε. 120 ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ «Θ ΔΘΜΘΣΡΑ» ΒΟΝΘ ΚΟΗΑΝΘ / ακοφλασ Νικόλαοσ 2353, ,6 11 ΘΡΑΚΛΕΙΟ / Πατεργιανάκθσ Μιχαιλ Ελιά 2986, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΗΑΓΟΡΑ ΠΘΛΙΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ , 2280 / , Κυριάκοσ Χρ. Κονςοφλασ Μιλο 853, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΗΑΓΟΡΑ ΠΘΛΙΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ , 2280 / , Κυριάκοσ Χρ. Κονςοφλασ Αχλάδι 279, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΗΑΓΟΡΑ ΠΘΛΙΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ , 2280 / , Κυριάκοσ Χρ. Κονςοφλασ Ελιά 1535, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΓΡΟΣΘ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ Ε.Π.Ε. ΛΑΡΙΑ / Θζοσ Νικόλαοσ Φακι ,7 72 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΓΡΟΣΘ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ Ε.Π.Ε. ΛΑΡΙΑ / Θζοσ Νικόλαοσ Ρεβφκι 619, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 716 ΑΡΓΟΛΙΚΘ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Καχριμάνθσ πυρίδων Πορτοκάλια 5659, , 506 "ΘΛΙΟ" ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 3 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Οινοποιιςιμο ΜΑΓΝΘΙΑ / Κίτςιοσ Ιωάννθσ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΤ «Θ ταφφλι 2159, ,7 132 ΔΘΜΘΣΡΑ» QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Βρώςιμθ/Ελαιοποιιςι ΜΑΓΝΘΙΑ / Κίτςιοσ Ιωάννθσ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΤ «Θ μθ Ελιά 59, ,7 132 ΔΘΜΘΣΡΑ» 35 QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Ε.Π.Ο.Π ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Παςχοφλασ Αντώνιοσ 7396, , 563 QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Ε.Π.Ο.Π ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Παςχοφλασ Αντώνιοσ Κεράςια 617, , 563 QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Ε.Π.Ο.Π ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Παςχοφλασ Αντώνιοσ Μιλα 557, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ ΚΟΗΑΝΘ Κουτλιάμπασ Νικόλαοσ 163, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Κ. ΦΛΑΜΟΤΡΙΑ ΠΕΛΛΑ / Μπόπτςθσ Γεώργιοσ 567, ,5 6 QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Κ. ΦΛΑΜΟΤΡΙΑ ΠΕΛΛΑ / Μπόπτςθσ Γεώργιοσ Κεράςια 66, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Κ. ΚΕΡΑΙΑ ΒΟΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μάρκου Διονφςιοσ Κεράςια 733, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΟ "Θ ΔΘΜΘΣΡΑ" ΑΓ. ΘΜΑΘΙΑ / Καηίλασ Γεώργιοσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 1296, ,61 80 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΟ "Θ ΔΘΜΘΣΡΑ" ΑΓ. ΘΜΑΘΙΑ / Καηίλασ Γεώργιοσ Πιπεριζσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 38, ,61 80 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΟ "Θ ΔΘΜΘΣΡΑ" ΑΓ. ΘΜΑΘΙΑ / Καηίλασ Γεώργιοσ Μελιτηάνεσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 10, ,61 80 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΟ "Θ ΔΘΜΘΣΡΑ" ΑΓ. Φαςολάκι ΘΜΑΘΙΑ / Καηίλασ Γεώργιοσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Θερμοκθπίου 1, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΕΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ» ΚΑΣΟΡΙΑ / κεφοποφλου Ιωάννα Φαςόλια 31, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΕΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ» ΚΑΣΟΡΙΑ / κεφοποφλου Ιωάννα Πατάτα 36, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΕΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ» ΚΑΣΟΡΙΑ / κεφοποφλου Ιωάννα Μιλα 36, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΕΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ» ΚΑΣΟΡΙΑ / κεφοποφλου Ιωάννα Αχλάδια ,1 3 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΑΡΙΣΙΔΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΚΙΛΚΙ Χαριτίδου Νικολζτα ταφφλι QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΡΘΣΟ ΠΕΣΙΚΑ & ΣΕΑ ΘΜΑΘΙΑ / Πετικάσ Χριςτοσ ΠΕΣΙΚΑ Ο.Ε. 1511, ,1 31 QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΡΘΣΟ ΠΕΣΙΚΑ & ΣΕΑ ΠΕΣΙΚΑ Ο.Ε. ΘΜΑΘΙΑ / Πετικάσ Χριςτοσ Δαμάςκθνα 35, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Αβοκάντο 108, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Αμπζλι 36, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Γκρζιπφρουτ 61, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Ελιζσ 539, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Λεμόνια, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Μανταρίνια 26, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Πορτοκάλια 55, 6186,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΒΕΡΜΙΟΤ ΚΟΗΑΝΘ / ιδθρόπουλοσ οφοκλισ Μιλα ,5 9

7 QMSCERT Ε.Π.Ε ΒΕΡΜΙΟΤ ΚΟΗΑΝΘ / ιδθρόπουλοσ οφοκλισ Κεράςια 113, ,5 9 5 QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Π.. ΠΣΕΛΕΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ / Λεϊμονθσ Νικόλαοσ Ελιά 17717, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Καλογιάννθσ Χρθςτόσ 359, ,02 2 QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Καλογιάννθσ Χρθςτόσ Κεράςια 323, ,02 2 QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Καλογιάννθσ Χρθςτόσ Πατάτα ,02 2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 7 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ε.Α.. Καπνόσ (Ανατολικοφ ΚΑΒΑΛΑ Μελενεκλισ Βαςίλειοσ ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ - Σφπου) 1755, ,5 167 ΠΑΓΓΑΙΟΤ 8 QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Ροδάκινα 3126, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Κεράςια 1297, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Δαμάςκθνα 61, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Βερίκοκα , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Μιλα 53, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 208 ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Χατηάκθσ Χαράλαμποσ Ελιά 2163, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΕΑ ΠΙΕΡΙΑ Γκουντάρασ Ακανάςιοσ Καπνόσ 20100, , ΠΙΕΡΙΑ 51 QMSCERT Ε.Π.Ε. 756 Ε.Α.. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ / Σςοπάνογλου υμεών Ελιά 1968, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 798 E.A.. ΝΟΜΟΤ ΡΟΔΟΠΘ ΡΟΔΟΠΘ / Κοφκκοσ Κωνςταντίνοσ Βαμβάκι 10259, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 798 E.A.. ΝΟΜΟΤ ΡΟΔΟΠΘ ΡΟΔΟΠΘ / Κοφκκοσ Κωνςταντίνοσ Ελιά 818, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Σομάτα 31,1 3 28,5 5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Αγγοφρι 185, ,5 5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Πιπεριά 12,1 6 28,5 5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Μελιτηάνα 17, ,5 5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Φαςόλι , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΝΩΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΒΙΑΛΣΙΑ ΕΡΡΕ / Βαςιλοφδθσ Βαςίλθσ Βαμβάκι 18917, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΝΩΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΒΙΑΛΣΙΑ ΕΡΡΕ / Σςιακίρθσ Ακανάςιοσ Ελιά 813, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α. ΑΡΣΑ & ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΑΡΣΑ / Ευάγγελοσ Βαγγζλθσ Ακτινίδια 1818, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α. ΑΡΣΑ & ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΑΡΣΑ / Ευάγγελοσ Βαγγζλθσ Μανταρίνια 85, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α. ΑΡΣΑ & ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΑΡΣΑ / Ευάγγελοσ Βαγγζλθσ Πορτοκάλια 3581, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 183 ΕΝΩΘ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ Ο.Δ.Π. ΝΟΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Λουφαρδάκθσ Ιωάννθσ Ελιά 17167, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε. 118 QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε. 265 ΕΚΚΟΚΚΙΣΘΡΙΑ- ΚΛΩΣΘΡΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΟΙ ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ ΤΝ/ΜΟ Ν.ΕΡΡΩΝ "ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΠΑΠΑ" ΕΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΩ ΑΓΙΑΝΝΘ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΩ ΑΓΙΑΝΝΘ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΛΕΚΣΟ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΞΑΝΘΘ / Πζτςασ Δθμιτριοσ Βαμβάκι ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ Κουγιώνθσ Γεώργιοσ Ελιά 997, ,8 1 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ Ροδάκινα 28, ,17 38 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ Βερίκοκο ,17 38 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ Κεράςι 10, ,17 38 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ ταφφλι 7, 5 639,17 38 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ Ακτίνιδιο 109, ,17 38 ΕΡΡΕ / Παπαδόπουλοσ Κων/νοσ Καπνόσ 8655, ,2 592 ΠΙΕΡΙΑ / Σολιόπουλοσ ωτιριοσ Ροδάκινα 370,3 3 78,9 0 ΠΙΕΡΙΑ / Σολιόπουλοσ ωτιριοσ Βιομ. Σομάτα 378,6 6 78,9 0 ΛΑΡΙΑ / Δόντασ Απόςτολοσ Βαμβάκι 5508, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ "EUROACTION BAMBAKIA" ΕΡΡΕ / Ιωαννίδθσ Απόςτολοσ Βαμβάκι 1399, , 118

8 QMSCERT Ε.Π.Ε. 95 QMSCERT Ε.Π.Ε. 95 ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΕΝΩΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΠΩΛΘΘ ΟΠΩΡΟΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ ΒΕΡΜΙΟΤ (Γ.Ε..Π.Ο.Β.) ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΕΝΩΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΠΩΛΘΘ ΟΠΩΡΟΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ ΒΕΡΜΙΟΤ (Γ.Ε..Π.Ο.Β.) ΠΕΛΛΑ / Αλλατηάσ άββασ Ροδάκινα 5815, , 25 ΠΕΛΛΑ / Αλλατηάσ άββασ Ακτινίδια 207, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε. «Κοιλάδα του Ενιπζα» ΛΑΡΙΑ / Γιαννακόπουλοσ ωτιριοσ Φακι 362, ,9 109 QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε. «Κοιλάδα του Ενιπζα» ΛΑΡΙΑ / Γιαννακόπουλοσ ωτιριοσ Ρεβίκι 557, ,9 109 QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε. ΛΑΡΙΑ / Γιαννακόπουλοσ ωτιριοσ «Κοιλάδα του Ενιπζα» Φαςόλι 237,7 5 37, QMSCERT Ε.Π.Ε. 229 Θ. ΣΡΙΓΚΑ Ο.Ε. ΚΑΡΔΙΣΑ / Ηαφείρθσ Ακανάςιοσ Βαμβάκι 26069, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΑΣΗΘΜΙΧΑΘΛ Α.& Ξ. Ο.Ε. ΛΑΡΙΑ Χατηθμιχαιλ Αναςτάςιοσ Βαμβάκι 9322, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΟΡΟΗΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ.Π.Α.Ε. ΔΡΑΜΑ / Χοροηόπουλοσ Χριςτοσ Πατάτα 378, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΠΑ ΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΓΙΑ ,01 / ΔΡΑΜΑ Α.Β.Ε.Ε ιάρκοσ Αντώνθσ Βαμβάκι 1198, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΠ ΠΑΡΑΓΓΙΑ ΓΑΛΑΣΑΔΩΝ ΠΕΛΛΘ - ΘΛΙΟ Κ.Α..Ο. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ Κ.Α..Ο. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΕΛΛΑ / Σεμπερεκίδθσ πφροσ παράγγι 2008, ,67 8 ΘΜΑΘΙΑ / Νεςτορόπουλοσ Αντώνιοσ Ροδάκινα 6099, ,5 290 ΘΜΑΘΙΑ / Νεςτορόπουλοσ Αντώνιοσ Αχλάδια 126, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 150 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΚΟΤΛΟΤΡΑ "ΚΑΟ ΚΟΜΕΞ" ΘΜΑΘΙΑ / Μουτςεράσ Δθμιτριοσ Ροδάκινα 6015, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΟΑ ΔΑΝΑΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Αριςτείδθσ Λειβαδίτθσ Βερίκοκο QMSCERT Ε.Π.Ε. 197 ΚΑΟΚ ΑΡΓΟΛΙΚΘ ΓΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Μαφρασ Γεώργιοσ Βερίκοκο 297, ,7 700 QMSCERT Ε.Π.Ε. 197 ΚΑΟΚ ΑΡΓΟΛΙΚΘ ΓΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Μαφρασ Γεώργιοσ Πορτοκάλια 137, ,7 700 QMSCERT Ε.Π.Ε. 197 ΚΑΟΚ ΑΡΓΟΛΙΚΘ ΓΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Μαφρασ Γεώργιοσ Μανταρίνια 1157, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΓΙΑΦΙΝΘ ΑΡΑΦΙΑΝΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ Κυργιαφίνθσ αραφιανόσ Ελιά QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ Ροδάκινο 365, ,3 30 "Κ.Ο.Π.Α. - ΟΠΕΓΑ ΒΟΡΑ" QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ Κεράςι 38, ,3 30 "Κ.Ο.Π.Α. - ΟΠΕΓΑ ΒΟΡΑ" QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ Δαμάςκθνο ,3 30 "Κ.Ο.Π.Α. - ΟΠΕΓΑ ΒΟΡΑ" 78 QMSCERT Ε.Π.Ε Κ.Ο.Π.Α. ΒΟΡΑ /ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΓΕΚΟΑ ΠΕΛΛΑ Καϊλάρθσ Μιχαιλ Ροδάκινο 267, , QMSCERT Ε.Π.Ε Κ.Ο.Π.Α. ΒΟΡΑ /ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΓΕΚΟΑ ΠΕΛΛΑ Καϊλάρθσ Μιχαιλ Κεράςι 570, , QMSCERT Ε.Π.Ε Κ.Ο.Π.Α. ΒΟΡΑ /ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΓΕΚΟΑ ΠΕΛΛΑ Καϊλάρθσ Μιχαιλ Δαμάςκθνο 567, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΟΣΙΝΟ Ε.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ / Καπλάνθσ Λεωνίδασ Ελιά 18,5 1 18, QMSCERT Ε.Π.Ε. 222 ΑΓΡΟΣΘ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ Ε.Π.Ε.- ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ "ΚΣΘΜΑ ΑΓΡΟΣΘ" ΛΑΡΙΑ / Θζοσ Νικόλαοσ Βαμβάκι 3538, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΣΘΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ / Μαυρίδθσ Πολυχρόνθσ 82 QMSCERT Ε.Π.Ε. 159 ΚΤΡ-ΓΙΑΝΝΘ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ ΘΜΑΘΙΑ / Μπουτάρθσ τυλιανόσ Οινοποιιςιμο ταφφλι Οινοποιιςιμο ταφφλι 575, , , , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Σομάτα 151, , 51 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Αγγοφρι 52, , 51 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Πιπεριά 6, , 51 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Μελιτηάνα 1,6 285, 51 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Κολοκφκι , 51 8 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΘ. ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ο.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟ / Λουκόπουλοσ Γεώργιοσ ταφφλι 622, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΜΑΤΡΙΔΘ ΠΟΛΤΧΡΟΝΘ ΦΛΩΡΙΝΑ / Μαυρίδθσ Πολυχρόνθσ Οινοποιιςιμο ταφφλι QMSCERT Ε.Π.Ε ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ Μπόςκοσ Χαράλαμποσ Οινοποιιςιμο ταφφλι

9 ΕΝΩΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 87 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ "ΝΕΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Σςιχιτασ Χριςτοσ Βαμβάκι 33205, ,7 575 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ" 88 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Γιανακομιχελάκθσ Γεώργιοσ Σομάτα 50, ,6 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Γιανακομιχελάκθσ Γεώργιοσ Αγγοφρι 31, ,6 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Γιανακομιχελάκθσ Γεώργιοσ Πιπεριά 117, ,6 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Γιανακομιχελάκθσ Γεώργιοσ Μελιτηάνα 7,9 207, QMSCERT Ε.Π.Ε. 277 ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΡΤΗΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Ναλμπάντθσ Βαςίλειοσ Ρφηι QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΤΜΝΘ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Κωνςταντίνοσ Κωνςταντίνου Ελιά 65, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΙΝΑΜΠΕΛΟ Α.Ε. ΚΩ / Σριανταφυλλοποφλου Μαίρθ Οινοποιιςιμο ταφφλι 103, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 683 ΠΟΛΤΓΤΡΟ Ο.Π. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ / Λευτζρθσ Μπουντοφρθσ Ελιά 297, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΕΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΘ Α.Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε., Διακριτικόσ τίτλοσ «ΠΑΣΡΟΚΛΟ» ΘΡΑΚΛΕΙΟ / Καμπιτάκθσ Μιχαιλ ταφφλια ΛΑΡΙΑ Παναγιωτάκοσ Νικόλαοσ Πιπεριά ΚΑΒΑΛΑ / Παναγιωτίδθσ Ιάκωβοσ Επιτραπζηια ταφφλια 51,6 9 51,6 9 ΛΑΡΙΑ / Γιαννακόπουλοσ ωτιρθσ Βαμβάκι 998, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΘΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ Σςάπουρνασ Γιώργοσ Ελιά 8672, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΡΙΓΑΝΘ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ Κατςικάρασ Λεωνίδασ Ρίγανθ 51,3 1 51, QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΡΔΙΣΑ Ρίηου Άννα Βαμβάκι 5680, ,9 78 «ΕΛΛΑΝΙΑ» 100 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΔΕΜΟ ΠΡΟΩΘΘΘ ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΑ ΕΛΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Καραφεφγασ Χριςτοσ Επιτραπζηια Ελιά 163,72 163,72 (.Π.Ε.Ε.) 101 QMSCERT Ε.Π.Ε. 225 ΤΝΕΚΚΟ ΕΒΡΟ ΑΒΕΕ ΕΒΡΟ / Κολγιώνθσ Δθμιτρθσ Βαμβάκι QMSCERT Ε.Π.Ε ΘΕΟΔΟΙΑΔΘ ΘΕΟΔΟΙΟ LAMKO ΕΡΡΕ / Θεοδοςιάδθσ Θεοδόςιοσ παράγγι QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Ροδάκινα 6997, , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Κεράςια 78, , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Βερίκοκα 17,5 791, QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Μιλα 315, , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Αχλάδια 85, , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Δαμάςκθνα , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ 105 QMSCERT Ε.Π.Ε ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΛΑΡΙΑ / Μάρκου Βαςίλειοσ Βαμβάκι 17922, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΘ ΧΑΣΗΟΠΟΤΛΟ Ι. & ΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΛΑΡΙΑ / Γκοντινάκοσ Μαργαρίτθσ Βαμβάκι 26516, ,1 395 ΟΜΑΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΝΣΡΟΤ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 107 QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΣΑ Δεςκάτασ Κωνςταντίνοσ Βαμβάκι 18190, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΓΡΟΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ Ε.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΘ / Μπάτηιοσ Ιωάννθσ Βαμβάκι 60, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 178 ΕΚΚΟΚΚΙΣΘΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ Α.Ε. ΠΕΛΛΑ / Πατςιάνθσ Θεόφιλοσ Βαμβάκι 38567, ,88 571

10 QMSCERT Ε.Π.Ε Ο.Ο.Δ.Π. ΒΑΜΒΑΚΟ ΚΕΝΣΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Πανικίδθσ τυλιανόσ Βαμβάκι 29770, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ο.Ο.Δ.Π. ΒΑΜΒΑΚΟ Δ. ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ Καραςαρίδθσ Κωνςταντίνοσ Βαμβάκι 710, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΙΣΟΠΟΙΘΜΕΝΑ ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ «ΕΛΑΙΩΝΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΜΕΘΝΙΑ / Ακαναςόπουλοσ Νικόλαοσ Ελιά 981, ,8 188 ΛΑΚΩΝΙΑ Μακρυςόπουλοσ Νεκτάριοσ Ελιά QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΛΛΙΡΑΧΘ ΠΡΙΝΟΤ ΘΑΟ Ελευκερίου Θεόδωροσ Ελιά 28, ,2 229 ΘΑΟ Καρκαμάνθσ Γεώργιοσ Ελιά 5193, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΒΟΤΚΟΛΙΩΝ ΚΡΘΣΘ Λουφαρδάκθσ Ιωάννθσ Ελιά 3250, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ ΚΡΘΣΘ Μαραγκουδάκθσ Νικόλαοσ Ελιά 3.031, ,20 99 TUV AUSTRIA 1 HELLAS Δ.Ξ.Δ "ΔΙΑΗΝΘΑΚΞΝΠ" ΑΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΥΛ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΝΗ ΓΘΗΝΙΝ ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΔΙΗΑ 2359, ,9 51 TUV AUSTRIA 2 HELLAS Δ.Ξ.Δ ΝΔΦ/ ΔΑΠ ΔΒΝΗΑΠ ΔΒΝΗΑΠ ΞΖΙΗΘΑ ΚΞΑΚΞΑΡΠΝΙΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΔΙΗΑ 3896, ,5 151 TUV AUSTRIA 3 HELLAS Δ.Ξ.Δ ΔΙΑΗΝΟΓΔΗΑ ΦΝΗΛΗΘΗΑΠ ΑΒΔΔ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΦΝΗΛΗΘΗΑ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΚΞΝΡΕΑΘΖΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΔΙΗΑ TUV AUSTRIA HELLAS Δ.Ξ.Δ ΘΑΞΛΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΛΝΚΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Κ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ ΗΝΟΓΑΛΗΓΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ ΘΑΞΛΝΠ 2138, ,9 131 ΑΓΡΟΣ. ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ "Ζ ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗ ΜΠΑΛΣΑΣΕΗΓΖ ΔΤΣΑΘΗΟ 1 TUV-HELLAS ΟΜΟΝΟΗΑ" / Ρνδάθηλα 157, ,2 87 ΑΓΡ.ΤΝ/ΜΟ ΟΠΧΡΟΚ/ΚΧΝ ΓΗΑΒΑΣΟΤ "ΑΓΗΟ ΓΗΑΒΑΣΟ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 2 TUV-HELLAS ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ" / Ρνδάθηλα 00, , 202 ΑΔΠΟΠ ΣΤΡΝΑΒΟΤ & 1ν ΥΛΜ ΣΤΡΝΑΒΟΤ - ΛΑΡΗΑ ΓΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3 TUV-HELLAS ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ ΘΔΑΛΗΑ / Αριάδηα 15, , 156 ΑΔΠΟΠ ΣΤΡΝΑΒΟΤ & 1ν ΥΛΜ ΣΤΡΝΑΒΟΤ - ΛΑΡΗΑ ΓΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3 TUV-HELLAS ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ ΘΔΑΛΗΑ / Ρνδάθηλα 1751, , 156 ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΝΖΗΟΤ ΝΖΗ ΚΑΗΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ TUV-HELLAS / Ρνδάθηλα 1, ,7 99 ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΝΖΗΟΤ ΝΖΗ ΚΑΗΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ TUV-HELLAS / Αριάδηα 82, ,7 99 ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΝΖΗΟΤ ΝΖΗ ΚΑΗΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ TUV-HELLAS / Μήια 100, ,7 99 Α ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΠΧΛΖΔΧΝ ΤΜΠΤΡΖΝΧΝ ΡΟΓΑΚΗΝΧΝ ΦΑΛΑΝΖ & ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ ΦΑΛΑΝΖ ΛΑΡΗΑ ΟΤΛΟΤΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 5 TUV-HELLAS ΤΝ.Π.Δ.ΔΓΑ ΘΔΑΛΗΑ / Αριάδηα 251, ,7 103 Α ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΠΧΛΖΔΧΝ ΤΜΠΤΡΖΝΧΝ ΡΟΓΑΚΗΝΧΝ ΦΑΛΑΝΖ & ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ ΦΑΛΑΝΖ ΛΑΡΗΑ ΟΤΛΟΤΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 5 TUV-HELLAS ΤΝ.Π.Δ.ΔΓΑ ΘΔΑΛΗΑ / Ρνδάθηλα , TUV-HELLAS Δ.Α.. ΝΑΟΤΑ "ΦΡΟΤΣΔΝΧΖ" 7 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΔΓΟΝ/ΘΡΑΚΖ 7 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΔΓΟΝ/ΘΡΑΚΖ 8 TUV-HELLAS Δ.Α.. ΓΡΑΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΔΓΟΝ/ΘΡΑΚΖ 11ν ρηι. ΒΔΡΟΗΑ - ΝΑΟΤΑ ΤΓΡΑ 18 ΤΓΡΑ 18 Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ / / / / ΜΗΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΚΛΔΑΡΥΟ ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΚΛΔΑΡΥΟ ΧΣΖΡΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Ρνδάθηλα 991, ,6 53 Αθηηλίδηα ,5 905 Διηέο βξώζηκεο 6623, ,5 905 Παηάηεο 32, ,6 35 ΒΡΑΣΑΜA ΓΚΑΡΛΖ ΛΑΜΠΡΗΝΟ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΔΛΑΗΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 9 TUV-HELLAS ΒΡΑΣΑΜΧΝ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Διηέο βξώζηκεο ΑΡΓΑ FROST Α.Δ. ΦΤΓΔΗΑ- ΚΟΜΑΡΑ ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΜΑΡΘΑ 10 TUV-HELLAS ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΑ ΔΒΡΟΤ Φαζνιάθη 138, ,8 96 ΑΡΓΑ FROST Α.Δ. ΦΤΓΔΗΑ- ΚΟΜΑΡΑ ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΜΑΡΘΑ 10 TUV-HELLAS ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΑ ΔΒΡΟΤ Αξαθάο 138, , TUV-HELLAS ΔΓ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ Γ. & Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ / ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΔΛΖ ΥΡΖΣΟ Βακβάθη 20027, , TUV-HELLAS ΔΓ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ Γ. & Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ / ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΔΛΖ ΥΡΖΣΟ Ρνδάθηλα 06, ,3 587 Δ.Α.. ΛΑΡΗΑ - ΣΤΡΝΑΒΟΤ - ΔΡΜΟΤ 8 ΣΗΚΡΗΚΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 12 TUV-HELLAS ΑΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ / Βακβάθη 39931, , TUV-HELLAS ΟΤΟΤΛΣΕΟΓΛΟΤ ΝΗΚ. ΑΔ 1 TUV-HELLAS ΔΤ.ΓΔ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΔ - AGRINO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1 TUV-HELLAS ΔΤ.ΓΔ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΔ - AGRINO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1 TUV-HELLAS ΔΤ.ΓΔ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΔ - AGRINO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1 TUV-HELLAS ΔΤ.ΓΔ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΔ - AGRINO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΤΦΔΛΖ ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ / / / / / ΟΤΟΤΛΣΕΟΓΛΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ Βακβάθη 22522, ,7 291 Φαζόιηα ,8 131 Ρύδη ,8 131 Λαζνύξη 202, ,8 131 Φαθή ,8 131 ΠΟΣΟ ΘΑΟΤ ΓΔΛΖΣΔΡΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ 15 TUV-HELLAS ΤΝ/ΜΟ Γ.Γ.ΘΔΟΛΟΓΟΤ ΘΑΟΤ ΚΑΒΑΛΑ / Διηέο ειαηνπνηήζηκεο ,2 376 ΜΤΧΝΟ 7 ΒΑΚΟΝΣΗΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 16 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΖΣΔΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ / Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 550, ,6 381 ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗ - ΥΟΝΓΡΟ ΕΑΨΜΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 17 TUV-HELLAS ΥΟΝΓΡΟΤ Γ.ΒΗΑΝΝΟΤ / Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ 96, ,51 31 ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗ - ΥΟΝΓΡΟ ΕΑΨΜΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 17 TUV-HELLAS ΥΟΝΓΡΟΤ Γ.ΒΗΑΝΝΟΤ / Σνκάηεο ζεξκνθεπίνπ 0,1 3 96, TUV-HELLAS ΚΣΖΜΑ ΥΡΤΟΥΟΟΤ Ο.Δ. ΣΡΑΝΣΕΑ ΜΑΡΗΝΑ, ΝΑΟΤΑ / ΝΑΝΑ ΥΡΤΟΥΟΟΤ Aκπέιη νηλνπνηήζηκν 281, , TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΑΓΡΗΝΗΟΤ (ΟΜΑΓΑ ΚΑΠΝΟΤ) ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΓΡΗΝΗΟ / ΚΟΤΣΟΤΠΗΑ ΘΧΜΑ Καπλά TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ 20 TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ 20 TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ / / / ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ 17, , Πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ , Μειηηδάλεο ζεξκνθεπίνπ 29, ,27 525

11 TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ 20 TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ 20 TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ 20 TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ 21 TUV-HELLAS ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΡΑΓΑΝΟΤ ΖΛΔΗΑ 21 TUV-HELLAS ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΡΑΓΑΝΟΤ ΖΛΔΗΑ 22 TUV-HELLAS ΔΦΟΠΔΓ ΓΚΟΡΗΣΑ ΛΑΚΧΝΗΑ 23 TUV-HELLAS ΝΣΗΝΑ Β. ΑΦΟΗ ΑΔΒΔ ΘΔΑΛΗΑ 2 TUV-HELLAS ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΛΗΜΔΝΑΡΗΧΝ ΘΑΟΤ ΚΑΒΑΛΑ/ΑΝΑΣ.ΜΑΚ- ΘΡΑΚΖ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ Σξαγαλό, Ζιεία Σξαγαλό, Ζιεία ΓΚΟΡΗΣΑ-ΛΑΚΧΝΗΑ ΤΚΟΤΡΗΟ-ΛΑΡΗΑ ΛΗΜΔΝΑΡΗΑ ΘΑΟΤ / / / / / / / / / ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΤΠΡΗΧΣΖ Α. ΚΧΝ/ΝΟ ΚΤΠΡΗΧΣΖ Α. ΚΧΝ/ΝΟ ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΗΑ ΣΑΤΡΟ ΝΣΗΝΑ ΜΗΥΑΛΖ ΚΤΡΗΧΣΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Σνκάηεο ζεξκνθεπίνπ 8, , Κνινθπζάθηα 0, , Φαζόιηα , Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 680, , Μαληαξίληα Πνξηνθάιηα Διηέο βξώζηκεο Ακύγδαια 88, ,1 197 Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 12327, , TUV-HELLAS ΔΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΣΡΗΑ ΜΟΝΑΣΖΡΗΑ / ΚΑΣΑΝΣΧΝΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 12378, , TUV-HELLAS Α ΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ "ΝΔΣΟ" ΚΑΒΑΛΑ/ΑΝΑΣ.ΜΑΚ- ΘΡΑΚΖ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΚΑΒΑΛΑ / ΛΗΣΟ ΦΧΣΗΟ Αθηηλίδηα 107, , TUV-HELLAS Α ΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ "ΝΔΣΟ" ΚΑΒΑΛΑ/ΑΝΑΣ.ΜΑΚ- ΘΡΑΚΖ ΥΡΤΟΤΠΟΛΖ ΚΑΒΑΛΑ / ΛΗΣΟ ΦΧΣΗΟ παξάγγη 11, , TUV-HELLAS AGRITEX ΔΝΔΡΓEΗΑΚΖ Α.Δ. 2ν ρικ Π.Δ.Ο Αιεμάλδξεηαο-Θεζζαινλίθεο / ΥΑΨΣΑ ΒΑΗΛΖ Σνκάηεο ζεξκνθεπίνπ TUV-HELLAS ΓΑΗΑ ΔΠΔ 1 ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΟ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ- ΔΓΔΑ / ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ ΑΝΘΟΤΛΑ Φαζνιάθη 623, TUV-HELLAS ΓΑΗΑ ΔΠΔ 1 ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΟ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ- ΔΓΔΑ / ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ ΑΝΘΟΤΛΑ Αξαθάο 925, Ο.Ο.Γ. ΔΛΑΗΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΓΗΑ ΛΑΤΡΑ 19 ΚΑΛΤΒΑ ΑΘΑΝΑΗΟ 29 TUV-HELLAS / Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 67, , TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Μειηηδάλεο ζεξκνθεπίνπ 3, 1 58, 1 30 TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Σνκάηεο ζεξκνθεπίνπ , 1 30 TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ , 1 30 TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Ακπέιη , 1 30 TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ , 1 30 TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Mαξνύιη , 1 30 TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Λάραλν , 1 30 TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Μπξόθνια , 1 30 TUV-HELLAS ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑ ΚΟΜΗΟΤ Α.Δ. ΡΟΓΟΠΖ ΚΟΜΗΟ ΚΟΜΟΣΖΝΖ / ΚΑΡΡΟ ΥΡΤΟΣΟΜΟ Κνπλνππίδη , 1 31 TUV-HELLAS ΚΑΠΝΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΝΔΟ ΚΟΠΑΚ ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ ΠΗΔΡΗΑ ΠΑΤΗΛΤΠΟΤ / ΗΧΑΝΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ Kαπλά TUV-HELLAS Α ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΚΛΔΚΣΧΝ ΚΑΠΝΧΝ ΟΛΤΜΠΟΤ (ΠΔΚΟ ΒΡΟΝΣΟΤ) ΠΗΔΡΗΑ ΒΡΟΝΣΟΤ ΠΗΔΡΗΑ / ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΘΧΜΑ Kαπλά 5003, , TUV-HELLAS ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΚΑΠΝΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΚΟ ΠΗΔΡΗΑ ΚΟΝΣΑΡΗΧΣΗΑ ΠΗΔΡΗΑ ΡΗΕΟ ΖΛΗΑ Kαπλά TUV-HELLAS ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝ/ΜΧΝ ΡΟΓΟΠΖ - ΔΒΡΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΠΔΡΓΗΚΑ / ΔΑΣ ΥΟΤΔΗΝ Kαπλά TUV-HELLAS Δ.Α.. ΠΑΓΓΑΗΟΤ ΚΑΒΑΛΑ 1ν ΥΛΜ. ΔΛΔΤΘΡΟΤΠΟΛΖ ΔΡΡΧΝ / ΘΔΗΟΚΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Διηέο ειαηνπνηήζηκεο ΦΧΣΗΑΓΖ ΣΡ. ΦΧΣΗΑΓΟΤ ΔΛ. Ο.Δ.- ΚΟΛΟΚΤΝΘΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ ΦΧΣΗΑΓΖ ΣΡΤΦΧΝ 36 TUV-HELLAS AROSIS ΚΑΣΟΡΗΑ / Φαζόιηα 275, ,2 9 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΣΡΗΚΑΛΑ ΚΡΟΤΣΑΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 37 TUV-HELLAS Α.Δ / Βακβάθη 1893, ,7 260 ΟΜΑΓΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 1ν ΥΛΜ Ν.Δ.Ο. ΛΑΜΗΑ - ΑΘΖΝΧΝ ΗΧΑΝΝΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ 38 TUV-HELLAS ΠΑΝΑΓΡΟΣΗΚΖ ΦΘΟΗΧΣΗΓΑ / Βακβάθη ΟΜΑΓΑ ΔΛΑΗΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 2ν ΥΛΜ Ν.Δ.Ο. ΛΑΜΗΑ - ΑΘΖΝΧΝ ΗΧΑΝΝΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ 39 TUV-HELLAS ΠΑΝΑΓΡΟΣΗΚΖ ΦΘΟΗΧΣΗΓΑ / Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 3213, , TUV-HELLAS ΓΗΑΚΟΤΜΖ ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ Ο.Δ ΜΔΖΝΗΑ 1 TUV-HELLAS ΚΑΡΟΤΜΠΑΛΖ Α.Δ. ΜΔΖΝΗΑ ΚΤΝΖΓΟΤ ΠΤΛΗΑ ΛΤΚΟΣΡΑΦΟ TUV-HELLAS ΖΛΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ. ΜΔΖΝΗΑ ΑΝΓΑΝΗΑ / ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 10 ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΜΔΖΝΗΑ (UNION OF AGRICULTURAL CO- 3 TUV-HELLAS OPERATIVES) ΜΔΖΝΗΑ / ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΔΝΧΖ ΗΑΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 10 ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ TUV-HELLAS ΜΔΖΝΗΑ ΜΔΖΝΗΑ / ΓΗΑΚΟΤΜΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΡΟΤΜΠΑΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΖΛΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΕΟΜΠΟΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΟΕΟΜΠΟΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 3971, ,8 112 Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 3828, ,2 220 Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 3996, ,7 23 Διηέο ειαηνπνηήζηκεο , 1900 ηαθύδα Κνξηλζηαθή 1516, , Ζ ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 26 ΑΠΟΤΝΣΕΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ 5 TUV-HELLAS ΔΑ ΦΛΧΡΗΝΑ ΦΛΧΡΗΝΑ / Φαζόιηα 203, ,1 30 ΟΜΑΓΑ ΔΛΑΗΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΤΦΔΛΖ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΥΑΨΚΑΛΖ ΗΧΑΝΝΖ 6 TUV-HELLAS ΤΛΖΔΑ ΕΑΚΤΝΘΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ / Διηέο βξώζηκεο ΑΝΘΔΗΑ 38 ΓΡΗΣΧΝΖ ΦΗΛΗΠΠΟ 7 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΠΑΣΡΧΝ ΑΥΑΗΑ / Aκπέιη νηλνπνηήζηκν TUV-HELLAS ΚΣΖΜΑ ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΑΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΠΑΝΟΜΖ / ΓΔΡΟΒΑΗΛΔΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Aκπέιη νηλνπνηήζηκν TUV-HELLAS ΣΑΝΣΑΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΔ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Αγηνο Παύινο / Γεκεηξηάδεο η. Άγγεινο ηαθύιηα βξώζηκα 755, , TUV-HELLAS ΑΟΠ ΔΠΗΚΟΠΖ ΝΑΟΤΑ ΔΠΗΚΟΠΖ ΑΝΘΔΜΗΧΝ / ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ Ρνδάθηλα 5310, , TUV-HELLAS ΑΟΠ ΔΠΗΚΟΠΖ ΝΑΟΤΑ ΔΠΗΚΟΠΖ ΑΝΘΔΜΗΧΝ / ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ Αθηηλίδηα 875, , TUV-HELLAS ΑΟΠ ΔΠΗΚΟΠΖ ΝΑΟΤΑ ΔΠΗΚΟΠΖ ΑΝΘΔΜΗΧΝ / ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ Κεξάζηα 65, , TUV-HELLAS ΑΟΠ ΔΠΗΚΟΠΖ ΝΑΟΤΑ ΔΠΗΚΟΠΖ ΑΝΘΔΜΗΧΝ / ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ Γακάζθελα 255, , TUV-HELLAS ΑΟΠ ΔΠΗΚΟΠΖ ΝΑΟΤΑ ΔΠΗΚΟΠΖ ΑΝΘΔΜΗΧΝ / ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ Μήια 371, , TUV-HELLAS ΑΟΠ ΔΠΗΚΟΠΖ ΝΑΟΤΑ ΔΠΗΚΟΠΖ ΑΝΘΔΜΗΧΝ / ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ Αριάδηα 369, , TUV-HELLAS ΔΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ΦΟΡΟ ΠΡΔΒΔΕΑ / ΝΣΟΤΚΑ ΓΖΜΖΣΡΖ Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 561, , TUV-HELLAS Δ.Α. ΟΡΔΣΗΑΓΟ ΤΝ.ΠΔ ΔΒΡΟΤ ΚΡΑ / ΡΑΕΓΚΔΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ Βακβάθη 2200, , TUV-HELLAS Δ.Α. ΟΡΔΣΗΑΓΟ ΤΝ.ΠΔ ΔΒΡΟΤ ΚΡΑ / ΡΑΕΓΚΔΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ Παηάηεο 105, , TUV-HELLAS SKL ΑΔΒΔ - EKKOKKIΣΖΡΗΑ ΒΑΜΒΑΚΟ ΒΟΗΧΣΟΗΑ ΟΡΥΟΜΔΝΟ ΒΟΗΧΣΗΑ / ΚΛΑΠΑΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ Βακβάθη 1725, , ν ΥΛΜ ΟΡΥΟΜΔΝΟΤ - ΚΑΣΡΟΤ ΑΓΓΔΛΟΤΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 55 TUV-HELLAS ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΓΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΔΒΔ ΒΟΗΧΣΟΗΑ / Βακβάθη 7765, ,3 9 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΑΝΓΡΟΝΗΚΟΤ 5 ΑΝΔΗΑΓΖ ΑΝΣΧΝΗΟ 56 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΔΡΡΧΝ ΔΡΡΧΝ Βακβάθη 23920, ,5 362 Α.. ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΑΘ. ΓΗΑΚΟΤ & ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ 31 ΣΟΤΚΑΛΑ ΑΝΓΡΔΑ 57 TUV-HELLAS ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Ν. ΖΛΔΗΑ ΖΛΔΗΑ / ηαθύδα Κνξηλζηαθή 536, , TUV-HELLAS FARMER HELLAS A.E. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΓΡΟΣΔΜΑΥΗΟ 378 Α / ΚΟΜΗΓΖ ΘΔΟΛΟΓΟ Παηάηεο TUV-HELLAS ΑΓΡΟΣΖ ΔΠΔ ΔΡΡΧΝ ΠΑΡΑΛΗΜΝΗΟ ΣΕΔΜΔΣΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Βακβάθη 11, ,3 27 Κ.Α..Ο. ΓΖΜΟΤ ΚΤΡΡΟΤ 8ν ΥΛΜ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ - ΑΡΑΒΖΟΤ Α. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΓΖ 60 TUV-HELLAS Ο.Π.Δ.Γ.Α / Κεξάζηα 93, ,7 2 Κ.Α..Ο. ΓΖΜΟΤ ΚΤΡΡΟΤ 8ν ΥΛΜ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ - ΑΡΑΒΖΟΤ Α. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΓΖ 60 TUV-HELLAS Ο.Π.Δ.Γ.Α / Βεξίθνθα ,7 2 Κ.Α..Ο. ΓΖΜΟΤ ΚΤΡΡΟΤ 8ν ΥΛΜ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ - ΑΡΑΒΖΟΤ Α. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΓΖ 60 TUV-HELLAS Ο.Π.Δ.Γ.Α / Ρνδάθηλα ,7 2 Κ.Α..Ο. ΓΖΜΟΤ ΚΤΡΡΟΤ 8ν ΥΛΜ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ - ΑΡΑΒΖΟΤ Α. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΓΖ 60 TUV-HELLAS Ο.Π.Δ.Γ.Α / Μήια 5,6 761,7 2 Κ.Α..Ο. ΓΖΜΟΤ ΚΤΡΡΟΤ 8ν ΥΛΜ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ - ΑΡΑΒΖΟΤ Α. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΓΖ 60 TUV-HELLAS Ο.Π.Δ.Γ.Α / Αριάδηα 98, ,7 2 Κ.Α..Ο. ΓΖΜΟΤ ΚΤΡΡΟΤ 8ν ΥΛΜ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ - ΑΡΑΒΖΟΤ Α. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΓΖ 60 TUV-HELLAS Ο.Π.Δ.Γ.Α / Γακάζθελα 201, ,7 2 Κ.Α..Ο. ΓΖΜΟΤ ΚΤΡΡΟΤ 8ν ΥΛΜ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ - ΑΡΑΒΖΟΤ Α. ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΓΖ 60 TUV-HELLAS Ο.Π.Δ.Γ.Α / Αθηηλίδηα 28, ,7 2 ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΑΓΡΗΝΗΟ 61 TUV-HELLAS ΠΑΡΑΓ.ΠΑΡΑΓΓΗΟΤ & ΛΟΗΠΧΝ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ / ΚΟΤΣΟΤΠΗΑ ΘΧΜΑ παξάγγηα Κ/Ξ ΑΓΡΟΣ. ΤΝ/ΚΧΝ ΚΟΤΛΟΤΡΑ ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ ΥΡΖΣΟ 62 TUV-HELLAS ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΑΛ.Μ.ΜΔ / Ρνδάθηλα-Νεθηαξίληα

12 TUV-HELLAS TUV-HELLAS TUV-HELLAS TUV-HELLAS TUV-HELLAS TUV-HELLAS ΡΟΒΗΧΝ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΓΡΟΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΝ/ΜΟΤ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΓΡΟΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΝ/ΜΟΤ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΓΡΟΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΝ/ΜΟΤ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΓΡΟΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΝ/ΜΟΤ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΓΡΟΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΤΝ/ΜΟΤ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΡΟΒΗΔ ΔΤΒΟΗΑ ΣΤΜΠΑΚΗ ΣΤΜΠΑΚΗ ΣΤΜΠΑΚΗ ΣΤΜΠΑΚΗ ΣΤΜΠΑΚΗ / / / / / / ΒΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΡΖΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΥΡΖΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΥΡΖΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΥΡΖΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΥΡΖΣΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Διηέο βξώζηκεο Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ 238, ,7 23 Σνκάηα ππαίζξηα 352, 97 69,7 23 Μειηηδάλεο ζεξκνθεπίνπ 33, ,7 23 Πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ ,7 23 Κνινθπζάθηα ,8 23 ΑΡΥΑΝΔ ΓΑΚΑΝΑΛΖ ΜΗΥΑΛΖ 65 TUV-HELLAS ΑΜΚΔ "ΑΡΥΑΝΔ" / ηαθύιηα βξώζηκα 115, ,7 79 ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ ΝΔΑ ΚΑΡΤΑ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΣΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 66 TUV-HELLAS ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑ / παξάγγηα 1123, ,6 38 ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ - 8ν ΥΛΜ. ΜΟΛΑΧΝ ΜΟΝΔΒΑΗΑ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑΚΖ ΝΗΚΟ 67 TUV-HELLAS ΛΗΜΖΡΑ ΛΑΚΧΝΗΑ - ΚΑΔΛΛ ΛΑΚΧΝΗΑ / Διηέο ειαηνπνηήζηκεο TUV-HELLAS Α.. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ ΛΑΗΘΗΟΤ ΓΡΑ ΛΤΓΗΑ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ / ΒΔΡΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Σνκάηεο ζεξκνθεπίνπ 221, , TUV-HELLAS Α.. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ ΛΑΗΘΗΟΤ ΓΡΑ ΛΤΓΗΑ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ / ΒΔΡΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ 139, , TUV-HELLAS Α.. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ ΛΑΗΘΗΟΤ ΓΡΑ ΛΤΓΗΑ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ / ΒΔΡΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ 29, , TUV-HELLAS Α.. ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ ΛΑΗΘΗΟΤ ΓΡΑ ΛΤΓΗΑ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ / ΒΔΡΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Μειηηδάλεο ζεξκνθεπίνπ 15, , TUV-HELLAS NEFELI FRUIT Α.Δ 69 TUV-HELLAS NEFELI FRUIT Α.Δ 69 TUV-HELLAS NEFELI FRUIT Α.Δ 69 TUV-HELLAS NEFELI FRUIT Α.Δ ΚΤΓΡΑ ΚΤΓΡΑ ΚΤΓΡΑ ΚΤΓΡΑ / / / / ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ Μήια ,23 98 Αριάδηα ,23 98 Ρνδάθηλα 53, 1 237,23 98 Κεξάζηα 5, ,23 98 ΚΤΓΡΑ ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΥΡΖΣΟ 69 TUV-HELLAS NEFELI FRUIT Α.Δ / Νεθηαξίληα 2, ,23 98 Α.. ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΟΜΗΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 70 TUV-HELLAS ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ "ΑΝΑΣΟΛΖ" ΛΑΗΘΗΟΤ / ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Σνκάηα ππαίζξηα 392, ,7 252 Α.. ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΟΜΗΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 70 TUV-HELLAS ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ "ΑΝΑΣΟΛΖ" ΛΑΗΘΗΟΤ / ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ 271, ,7 252 Α.. ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΟΜΗΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 70 TUV-HELLAS ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ "ΑΝΑΣΟΛΖ" ΛΑΗΘΗΟΤ / ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ 322, ,7 252 Α.. ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΓΖΜΟΤ ΣΟΜΗΟ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ 70 TUV-HELLAS ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ "ΑΝΑΣΟΛΖ" ΛΑΗΘΗΟΤ / ΑΓΓΔΛΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Μειηηδάλεο ζεξκνθεπίνπ 57, ,7 252 ΟΜΑΓΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΓΟΤΡΗΧΝ Α.. ΦΑΡΖ ΦΟΡΑΓΑ ΦΔΝΓΟΤΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤHΛ 71 TUV-HELLAS ΦΑΡΖ - Γ. ΒΗΑΝΝΟΤ / Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ ,9 66 ΟΜΑΓΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΓΟΤΡΗΧΝ Α.. ΦΑΡΖ ΦΟΡΑΓΑ ΦΔΝΓΟΤΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤHΛ 71 TUV-HELLAS ΦΑΡΖ - Γ. ΒΗΑΝΝΟΤ / Σνκάηεο ζεξκνθεπίνπ 11,6 5 29,9 66 ΟΜΑΓΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΓΟΤΡΗΧΝ Α.. ΦΑΡΖ ΦΟΡΑΓΑ ΦΔΝΓΟΤΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤHΛ 71 TUV-HELLAS ΦΑΡΖ - Γ. ΒΗΑΝΝΟΤ / Μειηηδάλεο ζεξκνθεπίνπ ,9 66 ΟΜΑΓΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΓΟΤΡΗΧΝ Α.. ΦΑΡΖ ΦΟΡΑΓΑ ΦΔΝΓΟΤΡΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤHΛ 71 TUV-HELLAS ΦΑΡΖ - Γ. ΒΗΑΝΝΟΤ / Πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ,3 1 29,9 66 ΜΑΝΣΕΟΤΚΖ ΦΧΣΗΟ ΔΧΒΑΛΣΑ ΜΑΝΣΕΟΤΚΖ ΦΧΣΗΟ 72 TUV-HELLAS "REGENBOGEN" / παξάγγηα 856, ,5 2 ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΦΡΟΤΣΧΝ & ΝΔΑ ΜΑΝΧΛΑΓΑ ΖΛΔΗΑ ΓΟΤΡΓΑΡΖ ΑΝΓΡΔΑ 73 TUV-HELLAS ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ "Ζ ΤΡΜΗΝΖ" ΖΛΔΗΑ / Φξάνπιεο , TUV-HELLAS Α ΥΑΛΑΣΡΑ Α' ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΑΛΑΣΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / ΚΟΤΗΜΣΕΖ ΛΔΧΝΗΓΑ Ρύδη 96, ,5 26 ΑΓΡΗΝΗΟ ΚΟΤΣΟΤΠΗΑ ΘΧΜΑ 75 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ / Διηέο ειαηνπνηήζηκεο GEOPLANT ΑΔΔΓΔ - EIΓΗΚΔ ΛΔΥΑΗΝΑ ΖΛΔΗΑ ΜΠΟΤΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 76 TUV-HELLAS ΓΔΧΡΓΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΗΑ ,2/ Φξάνπιεο , TUV-HELLAS ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ζπαλαθη , TUV-HELLAS ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ καξνπιη 66, 2 712, TUV-HELLAS ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ αληίδη 2, , TUV-HELLAS ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ παληδάξη , TUV-HELLAS ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ζηηάξη, , TUV-HELLAS Α.. ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΥΑΝΗΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΓΖΜΟΤ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ / ΑΛΤΓΗΕΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Μειηηδάλεο ζεξκνθεπίνπ 29, , TUV-HELLAS Α.. ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΥΑΝΗΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΓΖΜΟΤ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ / ΑΛΤΓΗΕΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 66, 1 813, TUV-HELLAS Α.. ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΥΑΝΗΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΓΖΜΟΤ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ / ΑΛΤΓΗΕΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Σνκάηεο ζεξκνθεπίνπ 236, , TUV-HELLAS Α.. ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΥΑΝΗΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΓΖΜΟΤ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ / ΑΛΤΓΗΕΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ 56, , TUV-HELLAS Α.. ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΥΑΝΗΧΝ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ ΓΖΜΟΤ ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ / ΑΛΤΓΗΕΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ 2, , TUV-HELLAS ΔΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Γ.ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΚΑΗ ΚΑΡΤΧΣΑΚΖ ΓΧΝΗΑ ΓΛΑΡΑΚΖ ΦΧΣΗΟ ΔΛΗΑ ΟΜΑΓΑ ΟΡΤΕΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΠΔΓΗΑΓΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Δ.Α. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ "ΝΔΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ" ΟΓΟ Α8-ΟΣ 5β - ΒΗ.ΠΔ. ΗΝΓΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ / ΠΛΑΣΖΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ TUV-HELLAS ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΡΤΕΗ 81 TUV-HELLAS ΔΑ ΠΔΕΧΝ ΚΑΛΛΟΝΖ ΠΔΓΗΑΓΟ / ΖΛΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΛΗΑ 21355, , TUV-HELLAS ΔΑ ΔΛΗΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΑΗΑΝΑΚΖ ΥΡΖΣΟ ΔΛΗΑ 377, , TUV-HELLAS ΡΔΝΗΔΡΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ Δ.Δ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ ΚΟΡΦΑΛΧΝΑ ΚΗΑΜΟΤ / ΡΔΝΗΔΡΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΔΑ ΚΑΛΑ ΠΑΜΦΗΛΧΝ / ΓΗΑΕΗΣΕΟΓΛΟΤ ΑΛΔΚΟ ΔΛΗΑ ΠΑΛΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΤΡΓΟΤ / ΒΑΡΒΑΡΔΟ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΛΗΑ 85 TUV-HELLAS ΔΑ ΛΔΥΑΗΝΧΝ ΖΛΔΗΑ , , TUV-HELLAS ΔΑ ΓΑΣΟΤΝΖ ΖΛΔΗΑ ΗΧΑΝΝΟΤ ΛΗΑΚΟΤ / ΚΟΛΟΣΟΤΡΟ ΠΔΣΡΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS Α ΘΡΑΦΑΝΟΤ ΘΡΑΦΑΝΟ ΚΡΖΣΖ / ΓΗΟΤΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΛΗΑ 5, ,3 355 Λ.62 ΜΑΡΣΤΡΧΝ /2810- ΓΑΒΑΛΑ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ, ΥΑΛΚΗΑΓΑΚΖ ΔΛΗΑ ΔΛΑΗΟΠΟΗΖΗΜΖ ΔΑ "KNOSSOS" 88 TUV-HELLAS ΗΧΑΝΝΖ (ΚΟΡΧΝΔΗΚΖ) 3062, , TUV-HELLAS ΔΑ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΘΖΔΧ 6 & ΑΝΣ/ΡΥΟΤ ΓΔΓΔ / ΑΛΑΣΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΛΑΗΟΓΔΝΓΡΑ 207, ,5 139 "ΑΡΗΣΑΗΟΝ" - ΟΤΛΖ ΥΑΨΚΑΛΖ ΚΟΤΛΗΚΑΓΟ,ΕΑΚΤΝΘΟ / ΥΑΨΚΑΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS & ΗΑ Δ.Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ 1536, , TUV-HELLAS ΚΟΤΡΑ ΘΔΡΑΠΝΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ ΣΟΤΣΟΤΛΖ ΝΗΚΖΣΑ ΔΛΗΑ ΔΛΑΗΑ ΓΖ ΛΑΚΧΝΗΑ 2009, ,6 68 ΡΑΦΣΔΛΖ ΠΡΧΣΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ & 92 TUV-HELLAS ΜΔΓΑΛΟΥΧΡΗ & ΠΡΧΣΟΤΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΛΗΑ ΗΑ Δ.Δ / & 93 TUV-HELLAS Α ΑΝΧΓΔΗΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ ΑΝΧΓΔΗΑ ΛΑΚΧΝΗΑ / ΥΡΖΣΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΛΗΑ ΚΑΛΟΜΟΗΡΑ ΜΗΥ ΦΑΒΗΟΤ ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΟΨΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ ΦΑΒΗΟ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΔΛΑΗΟΤΡΓΔΗΟ-ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΛΑΚΧΝΗΑ TUV-HELLAS ΖΛΗΑ Π. ΑΛΑΡΖ ΛΑΚΧΝΗΑ ΘΔΟΛΟΓΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΖΛΗΑ ΑΛΑΡΖ ΔΛΗΑ 5526, , TUV-HELLAS Α.. ΓΚΟΡΗΣΑ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΚΟΡΗΣΑ-ΛΑΚΧΝΗΑ ΣΑΤΡΟ ΥΗΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS Α.. ΑΓΗΧΝ ΑΠΟΣΟΛΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ ΒΟΨΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ / ΠΑΠΟΤΛΗΑ ΠΟΛΤΥΡΟΝΖ ΔΛΗΑ 98 TUV-HELLAS ΠΑΝΣΑΝΑΑ ΒΟΨΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ / ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΛΗΑ Α.. ΠΑΝΣΑΝΑΑ ''Ζ ΠΡΟΟΓΟ'' ΛΑΚΧΝΗΑ Π.ΣΡΑΣΖΓΑΚΖ-Γ.ΣΡΑΣΖΓΑΚΖ 99 TUV-HELLAS Ο.Δ. ΛΑΚΧΝΗΑ ΒΟΤΣΗΑΝΟΗ ΛΑΚΧΝΗΑ ΣΡΑΣΖΓΑΚΖ ΠΔΣΡΟ ΔΛΗΑ , , , ,5 51

13 ΠΑΡΑΚΟΗΛΑ / ΥΑΣΕΖΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΠΑΡΑΚΟΗΛΧΝ 19581, ,7 505 ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟ ΓΔΡΑ / ΣΟΤΠΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟΤ TUV-HELLAS Α ΜΟΡΗΑ ΜΟΡΗΑ / ΠΟΛΤΥΝΗΑΣΖ ΖΛΗΑ ΔΛΗΑ ΛΑΗΚΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟ ΓΔΡΑ / ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΛΗΑ 13316, , TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΑΛΑΗΟΚΖΠΟΤ 10 TUV-HELLAS Α ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ ''Ζ ΓΖΜΖΣΡΑ'' ΠΟΛΗΥΝΗΣΟ / ΠΑΠΑΥΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΛΗΑ 165, ,9 520 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ / ΑΝΓΡΟΝΗΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗΟΤ 15693, ,1 27 ΔΛΗΑ ΜΗΣΔΓΝΑ / ΖΛΗΑ ΓΗΑΝΝΖ 106 TUV-HELLAS ΜΗΣΔΓΝΧΝ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟ / ΣΑΜΑΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 1839, ,1 61 ΑΓΗΑΟ / ΒΑΗΛΑ ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΑΓΗΑΟΤ 19269, ,8 8 ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΑ / ΓΟΤΡΟΤΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΝΣΗΑ 121, , TUV-HELLAS ΑΓΡΟΒΗΜ Α.Δ. ΜΔΖΝΗΑ 6 ρηιηόκεηξν Eζληθήο νδνύ Καιακάηα - Μεζζελεο / Γπθηέαο Γεκήηξεο ΔΛΗΑ TUV-HELLAS Α.. ΓΟΤΒΧΝ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΟΤΒΔ ΛΑΚΧΝΗΑ ΒΟΤΓΟΤΡΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΔΛΗΑ 6635, , TUV-HELLAS ΚΑΣΔΛΛΑ " Ζ ΣΡΗΣΔΛΛΑ" ΔΤΒΟΗΑ ΚΑΣΔΛΛΑ ΔΤΒΟΗΑ ΛΑΛΑΝΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗ TUV-HELLAS ΚΑΣΔΛΛΑ " Ζ ΣΡΗΣΔΛΛΑ" ΔΤΒΟΗΑ ΚΑΣΔΛΛΑ ΔΤΒΟΗΑ ΛΑΛΑΝΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΡΟΣΟ TUV-HELLAS ΚΑΣΔΛΛΑ " Ζ ΣΡΗΣΔΛΛΑ" ΔΤΒΟΗΑ ΚΑΣΔΛΛΑ ΔΤΒΟΗΑ ΛΑΛΑΝΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΜΑΡΟΤΛΗ TUV-HELLAS ΚΑΣΔΛΛΑ " Ζ ΣΡΗΣΔΛΛΑ" ΔΤΒΟΗΑ ΚΑΣΔΛΛΑ ΔΤΒΟΗΑ ΛΑΛΑΝΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΛΑΥΑΝΟ TUV-HELLAS ΔΑ ΑΣΑΛΑΝΣΖ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΑΣΑΛΑΝΣΖ ΥΡΖΣΟΤ ΕΖΖ ΔΛΗΑ 15715, , TUV-HELLAS Α.Μ.Κ.Δ. ΑΒΡΑΜΗΟΤ ΜΔΖΝΗΑ ΑΒΡΑΜΗΟΤ ΚΟΛΛΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS ΣΔΛΟΤΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2ν ΥΛΜ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ - ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΔΛΟΤΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΡΟΣΟ TUV-HELLAS ΣΔΛΟΤΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2ν ΥΛΜ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ - ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΔΛΟΤΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΛΑΥΑΝΟ TUV-HELLAS ΣΔΛΟΤΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2ν ΥΛΜ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ - ΘΔ/ΝΗΚΖ ΣΔΛΟΤΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΔΛΗΝΟ TUV-HELLAS Α.. ΓΑΡΓΑΛΗΑΝΧΝ ΜΔΖΝΗΑ ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ / ΒΑΡΟΤΣΟ ΖΛΗΑ ΔΛΗΑ 6829, , TUV-HELLAS Α.. ΚΔΦΑΛΟΥΧΡΗΟΤ ΚΔΦΑΛΟΥΧΡΗ / ΓΔΛΗΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΡΟΓΑΚΗΝΑ 19, , TUV-HELLAS Α.. ΚΔΦΑΛΟΥΧΡΗΟΤ ΚΔΦΑΛΟΥΧΡΗ / ΓΔΛΗΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ ΝΔΚΣΑΡΗΝΗΑ 16, , TUV-HELLAS ΑΚΓΔ ΚΟΜΑΡΑ ΔΒΡΟΤ ΚΟΜΑΡΑ, ΔΒΡΟ / ΜΠΗΣΕΗΜΗΝΟΤΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΠΑΡΑΓΓΗ 675, , TUV-HELLAS A. ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΛΑΣΑΝΟ ΚΗΑΜΟΤ ΓΗΑΝΝΔΝΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΣΟΜΑΣΑ 1, , TUV-HELLAS A. ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΛΑΣΑΝΟ ΚΗΑΜΟΤ ΓΗΑΝΝΔΝΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΓΓΟΤΡΗ, , TUV-HELLAS A. ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΛΑΣΑΝΟ ΚΗΑΜΟΤ ΓΗΑΝΝΔΝΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΔΛΗΣΕΑΝΑ 0, , TUV-HELLAS A. ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΛΑΣΑΝΟ ΚΗΑΜΟΤ ΓΗΑΝΝΔΝΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΟΛΟΚΤΘΗ 0, , TUV-HELLAS A. ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΛΑΣΑΝΟ ΚΗΑΜΟΤ ΓΗΑΝΝΔΝΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΡΑΓΗΚΗ 1, , TUV-HELLAS A. ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΥΑΝΗΧΝ ΠΛΑΣΑΝΟ ΚΗΑΜΟΤ ΓΗΑΝΝΔΝΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΓΚΗΝΑΡΑ , TUV-HELLAS ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΑΡΒΖ ΑΡΒΖ ΓΖΜΟΤ ΒΗΑΝΝΟΤ ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΑΓΓΟΤΡΗ 272,5 298, TUV-HELLAS ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΑΡΒΖ ΑΡΒΖ ΓΖΜΟΤ ΒΗΑΝΝΟΤ ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΜΑΣΑ 20, , TUV-HELLAS ΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΑΡΒΖ ΑΡΒΖ ΓΖΜΟΤ ΒΗΑΝΝΟΤ ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΗΠΔΡΗΑ , TUV-HELLAS ΖΛΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ ΜΔΖΝΗΑ ΑΝΓΑΝΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΗΧΑΝΝΖ ΔΛΗΑ 353, ,5 199 ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝ/ΜΟ 123 TUV-HELLAS ΦΑΛΑΝΘΖ ΜΔΖΝΗΑ ΦΑΛΑΝΘΖ ΣΑΜΠΟΤΚΟ ΑΓΑΜ ΔΛΗΑ 008, , TUV-HELLAS ΓΗΑΚΟΤΜΖ ΚΑΡΟΤΜΠΑΛΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Α.Δ &ΗΑ ΜΔΖΝΗΑ ΛΤΚΟΣΡΑΦΟ ΚΑΡΟΤΜΠΑΛΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΔΛΗΑ 3868, , TUV-HELLAS Ο.Δ ΜΔΖΝΗΑ ΚΤΝΖΓΟΤ ΠΤΛΗΑ ΓΗΑΚΟΤΜΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΔΛΗΑ TUV-HELLAS Α.Μ.Κ.Δ ΛΔΤΚΟΥΧΡΑ ΜΔΖΝΗΑ ΛΔΤΚΟΥΧΡΑ ΜΔΖΝΖ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΟ ΔΛΗΑ ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε Α 2 ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε A 3 ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε Α ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε Α 5 ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε Α 6 ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε Α 7 ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε Α 8 ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε Α 9 ΛΕΣΡΙΝΑ Α.Ε Α Α.Δ.Δ. ΑΜΤΚΛΩΝ ΠΑΡΣΗ «ΛΑΚΩΝΙΑ» ΤΝ.ΠΔ. Δ.Γ.Α. ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΔΦ - ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΓΑ «Δ.Α.. ΑΡΓΟΛΙΓΑ» ΟΔΦ - ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΑΡΚΑΓΙΑ «Δ.Α.. ΑΡΚΑΓΙΑ» ΟΔΦ - ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ «Δ.Α.. ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ» ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ «Δ.Α.. ΟΔΦ ΛΑΚΩΝΙΑ» ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΟΤ «Δ.Α.. ΟΔΦ ΜΟΝΟΦΑΣΙΟΤ» ΟΔΦ - ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΝΔΜΔΑ «Δ.Α.. ΝΔΜΔΑ» ΟΔΦ - ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΤ «Δ.Α.. ΠΑΡΟΤ» ΔΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΘΗΒΩΝ «Δ.Α.. ΟΔΦ ΘΗΒΩΝ» ΛΑΚΩΝΙΑ ο τλμ. Δ.Ο. πάρτης Γσθείοσ, Σ.Κ πάρτη / ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΠΑΠΑΔΑΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΙΩΝ 2826, ,1 120 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2 ον τλμ. Νασπλίοσ Ν. Κίος T.K / ΑΝΑΣΑΙΟ ΞΤΠΟΛΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 7.12, , ΑΡΚΑΔΙΑ 28θσ Οκτωβρίου 8, Σρίπολθ Σ.Κ / ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΑΣΙΚΕΡΟ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 93, ,7 135 ΔΩΔΕΚΑΝΘΑ Κλαφδιου Πζπερ 1, Ρόδοσ Σ.Κ / ΜΑΝΩΚΘ ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΘ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 7.601, , ΛΑΚΩΝΙΑ Λεωνίδου 113, πάρτθ Σ.Κ / ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΗΑΝΕΣΟ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ , ,70 ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Αςιμι, Θράκλειο Κριτθσ Σ.Κ / ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΛΙΣΘ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 3.393, , ΑΡΓΟΛΙΔΑ Λεωφ. Παπακωνςταντίνου 81Α, Νεμζα / ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΕΛΕΝΣΗΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 5.797, , ΚΤΚΛΑΔΩΝ Αγιοσ Γεώργιοσ, Λιβάδια Παροικιά Πάροσ, Σ.Κ / ΜΙΧΑΛΘ ΚΡΙΠΘ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΣΙΑ Πινδάρου 98, Θιβα Σ.Κ / ΩΣΘΡΙΟ ΧΟΛΙΑΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Q-check ΜΙΓΚΟ. & ΙΑ Ε.Ε ΟΜΑΔΑ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ ΚΑΡΔΙΣΑ "ΓΑΙΑ" ΚΑΡΔΙΣΑ ΑΡΑΝΣΑΠΟΡΟΤ / ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΟΔΘ ΒΑΜΒΑΚΙ 90,3 93 / ΒΑΜΒΑΚΙ 90, Q-check ΜΙΓΚΟ. & ΙΑ Ε.Ε ΑΓΡΟΚΣΘΜΑ ΕΡΒΩΣΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΒΩΣΑ / ΛΙΟΤΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΟΜΑΣΑ 2/ ΣΟΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΚΘΠΙΟΤ 30 ΘΕΡΜΟΚΘΠΙΟΤ 30 2

14 EUROCERT 6AG/2003 ΑΚΓΕ ΣΤΧΕΡΟΤ ΕΒΡΟΤ ΣΤΧΕΡΟ ΕΒΡΟΤ ΣΚ Α.ΗΑΓΓΙΛΘ ΠΑΡΑΓΓΙ 1195, , EUROCERT 10 AG/ ΕΑ ΕΒΡΟΤ ΤΝΠΕ ΕΒΡΟΤ 3 ο τλμ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ - ΦΔΡΡΩΝ ΚΙΣΙΚΙΔΘ ΒΑΜΒΑΚΙ 9860, , EUROCERT 3AG/ Α ΠΑΝΑΓΙΣΑ ΠΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΣΑ ΒΕΓΟΡΙΣΙΔΑ, Νικολαίδθσ Ορφζασ ΜΘΛΟ 658, ,3 193 EUROCERT 3AG/ Α ΠΑΝΑΓΙΣΑ ΠΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΣΑ ΒΕΓΟΡΙΣΙΔΑ, Νικολαίδθσ Ορφζασ ΚΕΡΑΙ 876, EUROCERT 3AG/ Α ΠΑΝΑΓΙΣΑ ΠΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΣΑ ΒΕΓΟΡΙΣΙΔΑ, Νικολαίδθσ Ορφζασ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 139,89 6 EUROCERT 103 AG/ Α ΑΓΡΑ ΕΔΕΑ ΑΓΡΑ ΕΔΕΑ T.K ΝΑΝΣΘ Θ. ΚΕΡΑΙ 1595, EUROCERT 63AG/ ΜΑΝΔΑΛΟ Α..Ο " Θ ΠΡΟΟΔΟ" ΠΕΛΛΑ ΜΑΝΔΑΛΟ - ΠΕΛΛΑ Βαςιλειάδθσ Γεώργιοσ ΒΕΡΙΚΟΚΑ 13, , EUROCERT 63AG/ ΜΑΝΔΑΛΟ Α..Ο " Θ ΠΡΟΟΔΟ" ΠΕΛΛΑ ΜΑΝΔΑΛΟ - ΠΕΛΛΑ Βαςιλειάδθσ Γεώργιοσ 27,819 9 EUROCERT 63AG/ ΜΑΝΔΑΛΟ Α..Ο " Θ ΠΡΟΟΔΟ" ΠΕΛΛΑ ΜΑΝΔΑΛΟ - ΠΕΛΛΑ Βαςιλειάδθσ Γεώργιοσ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 360, EUROCERT 68AG/ Α.. ΝΕΟ ΜΤΛΟΣΟΠΟ ΠΕΛΛΑ ΝΕΟ ΜΤΛΟΣΟΠΟ ΣΗΑΒΑΛΑΚΟΓΛΟΤ Κ. Δαμάςκθνο 10, , EUROCERT 68AG/ Α.. ΝΕΟ ΜΤΛΟΣΟΠΟ ΠΕΛΛΑ ΝΕΟ ΜΤΛΟΣΟΠΟ ΣΗΑΒΑΛΑΚΟΓΛΟΤ Κ. ΚΕΡΑΙ 20,3 12 EUROCERT 68AG/ Α.. ΝΕΟ ΜΤΛΟΣΟΠΟ ΠΕΛΛΑ ΝΕΟ ΜΤΛΟΣΟΠΟ ΣΗΑΒΑΛΑΚΟΓΛΟΤ Κ. ΡΟΔΑΚΙΝΟ EUROCERT 7AG/ Α.. ΕΒΑΣΙΑΝΩΝ ΠΕΛΛΑ ΕΒΑΣΙΑΝΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Γ. ΡΟΔΑΚΙΝΟ 692, ,1 8 1 EUROCERT 7AG/ Α.. ΕΒΑΣΙΑΝΩΝ ΠΕΛΛΑ ΕΒΑΣΙΑΝΑ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Γ. ΒΕΡΙΚΟΚΑ 15 EUROCERT 96AG/ ΑΓΡ.ΤΝ/ΜΟ ΦΡΟΤΣΩΝ -ΛΑΧ.ΣΑΦ ΚΑΒΑΛΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΑ Κ. ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΑ ΣΑΦΤΛΙΑ 810, 2 810, 2 16 EUROCERT 27AG/ ΜΠΡΑΒΟ Α.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΣΙΜΑΓΚΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΑΛΕΞΙΟ ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΑ ΣΑΦΤΛΙΑ 708, , EUROCERT 100AG/ ΕΡΜΤΛΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ ΟΡΜΤΛΙΑ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ ΣΕΦΑΝΙΔΘ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΕΛΙΕ 1272, , EUROCERT 102AG/ Κ.Α..Ο. ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΠΕΛΛΑΠΕΛΛΑ ΠΑΛΑΙΦΤΣΟ ΠΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Κ. Ροδάκινο 10582, , EUROCERT 102AG/ Κ.Α..Ο. ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΠΕΛΛΑΠΕΛΛΑ ΠΑΛΑΙΦΤΣΟ ΠΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Κ. Νεκταρίνι 20 EUROCERT 102AG/ Κ.Α..Ο. ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΠΕΛΛΑΠΕΛΛΑ ΠΑΛΑΙΦΤΣΟ ΠΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Κ. ΒΕΡΙΚΟΚΑ 21 EUROCERT 102AG/ Κ.Α..Ο. ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΠΕΛΛΑΠΕΛΛΑ ΠΑΛΑΙΦΤΣΟ ΠΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Κ. Δαμάςκθνο 22 EUROCERT 102AG/ Κ.Α..Ο. ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΠΕΛΛΑΠΕΛΛΑ ΠΑΛΑΙΦΤΣΟ ΠΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Κ. ΚΕΡΑΙ 23 EUROCERT 102AG/ Κ.Α..Ο. ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ - ΠΕΛΛΑΠΕΛΛΑ ΠΑΛΑΙΦΤΣΟ ΠΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ Κ. ΜΘΛΟ 2 EUROCERT 77AG/ ΒΕΓΟΡΑ Ε.Π ΦΛΩΡΙΝΑ ΒΕΓΟΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑ Ευκυμιάδθσ Ευςτάκιοσ ΡΟΔΑΚΙΝΑ 51, , EUROCERT 76AG/ ΟΛΤΜΠΙΑΚΘ ΦΡΟΤΣΩΝ ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΒΕΕ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΜΘΔΕΑ ΜΠΑΛΑΚΑΝΑΚΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΡΑΓΓΙ 113, , EUROCERT 90AG/ Α ΠΕΗΩΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΗΑ-ΚΑΛΛΟΝΘ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ ΑΝΕΣΘ ΕΛΙΕ 2773, , EUROCERT 89AG/ ΕΑ ΠΕΗΩΝ ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΘ ΠΕΔΙΑΔΟ-Δ.ΚΑΗΑΝΣΗΑΚΘ ΒΑΙΛΕΙΑΔΘ ΑΝΕΣΘ ΕΛΙΕ 3125, , EUROCERT 91AG/ Α ΑΝΔΡΟΤΑ ΜΕΘΝΙΑ ΑΝΔΡΟΤΑ ΚΡΟΤΣΟΤΡΘ Θ. ΕΛΙΕ 76, , EUROCERT 6AG/ A.. ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ ΘΜΑΘΙΑ ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ ΠΑΡΙΘ Ι. ΚΕΡΑΙ 119, , EUROCERT 6AG/ A.. ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ ΘΜΑΘΙΑ ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ ΠΑΡΙΘ Ι. ΡΟΔΑΚΙΝΟ 1076, EUROCERT 6AG/ A.. ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ ΘΜΑΘΙΑ ΕΙΡΘΝΟΤΠΟΛΘ ΠΑΡΙΘ Ι. ΝΕΚΣΑΡΙΝΙ 86, EUROCERT 5AG/ Γ.Ε.Ο.Κ. Α.Ε. Ο.Π. Ε.Γ.Α ΚΑΣΟΡΙΑ ΦΩΣΕΙΝΘ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ Θ. ΣΟΜΑΣΑ 275, , EUROCERT 7AG/ ΕΛΑΙΩΝΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ Α.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 9ο χλμ Π.Ε.Ο. ΘΕ/ΚΘ ΚΙΛΚΙ ΧΙΓΚΑ Ι. ΕΛΙΕ 507,9 507,9 3 EUROCERT 18AG/ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΔΙΑΔΟ ΔΘΜΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ ΚΡΙΘΙΝΑΚΘ ΙΩΑΝΝΘ ΕΛΙΕ 230, , EUROCERT 9AG/ Ε.Α. ΚΙΑΣΟΤ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΙΑΣΟ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ Κ. ΕΛΙΕ 6508, , EUROCERT 106AG/ ΜΑΤΡΙΔΘ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕΛΛΑ ΡΙΗΑΡΙ ΜΑΤΡΙΔΘ ΑΒΡΑΑΜ Αγγοφρι κερμοκθπίου 2 1 7, EUROCERT 106AG/ ΜΑΤΡΙΔΘ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕΛΛΑ ΡΙΗΑΡΙ ΜΑΤΡΙΔΘ ΑΒΡΑΑΜ Μελιτηάνα κερμοκθπίου 1 38 EUROCERT 106AG/ ΜΑΤΡΙΔΘ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕΛΛΑ ΡΙΗΑΡΙ ΜΑΤΡΙΔΘ ΑΒΡΑΑΜ Πιπεριά κερμοκθπίου 1 39 EUROCERT 106AG/ ΜΑΤΡΙΔΘ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕΛΛΑ ΡΙΗΑΡΙ ΜΑΤΡΙΔΘ ΑΒΡΑΑΜ Σομάτα κερμοκθπίου EUROCERT 107 AG/ ΤΚΙΚΘ ΤΝ. ΠΕ 6ο Χλμ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΜΕΘΝΙΑ ΚΤΡΙΑΗΘ Α. ΤΚΑ EUROCERT 81AG/ ΚΑΠΝΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΒΙΑΛΣΘΝΙΓΡΘΣΑ ΕΡΡΩΝ ΣΙΕΡΒΕΣΑ Μ. ΚΑΠΝΟ 665, , EUROCERT 6AG/ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΙΚΟΑΓΡΟΣΙΚΘ Α.Ε ΜΕΣΑΞΑΔΕ Ν. ΕΒΡΟΤ ΠΑΤΛΟΤΔΘ Ι. ΦΑΟΛΙΟΤ ,5 6 3 EUROCERT 6AG/ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΙΚΟΑΓΡΟΣΙΚΘ Α.Ε ΜΕΣΑΞΑΔΕ Ν. ΕΒΡΟΤ ΠΑΤΛΟΤΔΘ Ι. ΑΡΑΚΑ 1809,5

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

1 A CERT AE 1202AGRO13030084 AGRONUTS AE ΛΑΡΙΣΑΣ 40006 ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2495052480 ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 2.044,69 76 2.

1 A CERT AE 1202AGRO13030084 AGRONUTS AE ΛΑΡΙΣΑΣ 40006 ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2495052480 ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 2.044,69 76 2. 1 METRONCERT MC/119/ICM Ε.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ 2231042443 ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΑ 24368,53 429 24368,53 429 1 A CERT AE 1202AGRO13030084 AGRONUTS AE ΛΑΡΙΣΑΣ 40006 ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2495052480

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

file:///c:/users/nikos/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2...

file:///c:/users/nikos/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%2... Page 1 of 5 Σελίδα 1 από 5 Αρ.Μητρώου 042643 Ονομ/μο ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε. Τίτλος Α.Φ.Μ. 094114316 ΔΟΥ. Φ.Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Εδρα ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ Διεύθυνση Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 28 Πόλις ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικό ροδάκινο

Βιομηχανικό ροδάκινο Βιομηχανικό ροδάκινο Προϊόντα που παράγει η βιομηχανία Κομπόστα μισού ροδακίνου Κομπόστα σε φέτες Κύβο ροδακίνου Φρουτοσαλάτα Καταψυγμένο κύβο(γιαούρτι, παγωτό, παιδικές τροφές κλπ) Χυμό Μεταποιημένα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Βόλου : Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Βόλου : Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010 ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Βόλου : Αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010 1 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΤΑΓΙΑΣ-ΕΥΞ/ΛΗ- ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 99,70 επί εδάφους 1196 17/6/2010 2 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΝΤΑΓΙΑΣ-ΕΥΞ/ΛΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (2): ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Σ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ Σ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ & ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΕΤΟΣ 2014) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Ένηαξη ππάξεων κπαηικών ενιζσύζεων ζηο Πεπιθεπειακό Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Μακεδονίαρ Θπάκηρ» ηος ΕΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔIEYΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ρασ. Γ/νζη : Θαθ. Ουζζίδη 11 Ρασ. Θώδικαρ : 540 08 Ξληποθοπίερ : K. Ξαπαγευπγίος Ρηλ. : 2313309464 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης

Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Οδηγός Απόκτησης Γης και Αποζημίωσης Διάρκεια του Έργου και Κατασκευή 38μ Η τυπική διάσταση της ζώνης κατασκευής είναι 38μ 3-6 μήνες Η διάρκεια κατασκευής θα διαρκέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΩΡΙΑ Χρήστος Τσιπάς

ΦΥΤΩΡΙΑ Χρήστος Τσιπάς ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΩΔ ΕΙΔΟΣ-ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 000001 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 000002 ΜΑΝΑΚΙ ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ 000003 ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015

ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552. Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αριθμός μηνών ζσναθούς εμπειρίας (έως 60 μήνες) ΠΡΟΧΡΗΝΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡ.ΠΡΧΣ: Φ/ΒΤΕ/2552 Τπηρεζία : ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΑΥΑΨΑ ΖΜ/ΝΗΑ: 01/04/2015 Αρ. Γιαγ/ζμού: ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΛΖΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΣΟΜΔΑ ΕΖΜΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΡ.ΠΡΩΣ.78640/21-5-2010 ΑΘΖΝΑ, 21/5/2010 ΠΡΟ:ΣΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΔΗ ΚΑΗ ΣΗ ΛΟΗΠΔ ΜΟΝΑΓΔ ΠΑΡΑΓΩΓΖ,ΣΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΔΗ,ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014. Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Γ Η Μ Ο Β Ο Λ Β Η ηαπξόο 13-05-2014 Αξηζκ. Πξση. : 12.151 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΔΚΛΟΓΧΝ ΣΗ 18 εο ΜΑΨΟΤ 2014 Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15

ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΥΑΛΚΙΓΑ 12-13 Ιοσν 2010. 5000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΔΦΗΒΩΝ (50) ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 1 A/A 00:56:14:38 00:56:17:15 ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ - Ιοσν 00 ΑΠΟΣΕΛΜΑΣΑ 000m ΔΛΔΤΘΔΡΟ - ΑΝΓΡΩΝ (0) /6/00 Απογ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΙΡΔ 6 7 8 9 0 879 ΓΗΑΛΛΗΥΡΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ 980 ΝΠΦΞ ΑΛΓΟ 869 ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΞΔΡΟΝΠ 98 ΔΝΦΞΦ ΑΛΓΟ 0766 ΞΑΛΡΔΙΑΛΡΥΛΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 Ο ΕΤΟΣ ΕΠΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2011 2012 ΜΑΘΗΜΑ : Γνωρίζοντας τις Τροφές Οι συμμετέχουσες Μαθήτριες και συμμετέχοντες Μαθητές ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΒΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥς: Δουβίκα Ελένη Ζαφείρη Αικατερίνη Παρασκευαϊδης Αθανάσιος Σπίνος Αντώνης Τσούρη Αμαλία Φρούτα - Λαχανικά ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Φρούτα κυρίως ώριμοι καρποί Ως επιδόρπια

Διαβάστε περισσότερα

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 1 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 2 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 3 ΜΕΝΟΥ Νο1 ΜΕΝΟΥ Νο2 ΜΕΝΟΥ Νο3 ΜΕΝΟΥ Νο4 ΜΕΝΟΥ Νο5 Για οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε ςτο μενοφ ςασ,μπορεί να πραγματοποιηθεί! Μπουφέσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια.

Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. Συνδυασμός δέντρων και γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια επιφάνεια. ........ Tα δασογεωργικά συστήματα στην Ελλάδα καταλαμβάνουν έκταση 1.044.875 εκτ. που αντιστοιχεί στο 32% της συνολικής γεωργικής γης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΝΘΟΣ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΑΧΛΑΔΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΕΛΙΑ ΣΕ ΣΙΡΟΠΙ ΚΑΡΟΤΟ ΒΑΒΥ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Φορέας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Υπηρεσία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έδρα Υπηρεσίας: ΑΣΤΡΟΣ Διάρκεια Σύμβασης: ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ

ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ ΕΚΔΘΛΩΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ Α ΚΤΚΛΟΤ Δευτζρα 30 Ιουνίου 2014, 14.00 19.00, «ΘΕΑΣΡΟΝ» Κζντρο Πολιτιςμοφ «Ελληνικόσ Κόςμοσ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14.00-18.00 Παρουςιάςεισ Επιχειρθματικών Ομάδων * Αίθουςα ΕΜΕΛΗ Σομζασ ΣΠΕ (Σεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις Δάλλας Γεώργιος Χ. Κάτω Τρίτος 2251093258 Δάλας Ιορδάνης Χ. Μυτιλήνη 2251020403. Δάπεδα και Πλακάκια Μωσαικά

Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις Δάλλας Γεώργιος Χ. Κάτω Τρίτος 2251093258 Δάλας Ιορδάνης Χ. Μυτιλήνη 2251020403. Δάπεδα και Πλακάκια Μωσαικά ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κατασκευές Ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτιρίων Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Ιστοσελίδα ΑΦΟΙ Α ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ ΟΕ Ιωάννη Δελή 11 2251041244 http://www.chatzimanolakis.gr/ Γεωτρήσεις και Τσιμεντενέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη:

Γ. Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΤΜΗΜΑΤΑ Γ ------- Λεωφ. Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Α Α: ΒΕΖΡ4691ΩΓ-Σ2 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 10437 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα

Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα Μέλισσα και Ελλάδα μια Ευλογημένη Παρέα Εισήγηση : Αικατερίνη Καλαϊτζίδου Τεχνολόγος Γεωπόνος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας Μελισσοκομία στην Ε.Ε Στοιχεία Μελιού Ετήσια Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ ΑΕ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΘΝΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΣΥΗΥΓΟΣ ΕΥΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 58.401,070 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 165.093,750 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΘ ΕΥΩ

ΓΑΛΘΝΟΣ ΣΡΥΙΔΩΝ ΣΥΗΥΓΟΣ ΕΥΩ 60.000,000 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 58.401,070 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΩ 165.093,750 ΕΘΝΙΚΘ ΓΕΝΘΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΘ ΕΥΩ ΑΒΑΜΟΡΟΥΛΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΕΥΩ 120.333,220 ΕΘΝΙΚΘ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΕΥΩ 667.000,000 ΚΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΘΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΕΥΩ 153.000,000 ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΤΙΚΘ ΚΟΗΑΝΘΣ ΑΛΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΩ 180.000,00 ΕΘΝΙΚΘ ΑΛΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΡΙΣΤΘΜΕΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα