A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε ΙΔΙΩΣΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A B C D E F G H I J K L M Δλεκέρωζε 25.08.11 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ΙΔΙΩΣΙΚΟ"

Transcript

1 Δλεκέρωζε ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1 METRONCERT MC/119/ICM Δ.Δ.Π. ΠΡΙΗΓΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΝΠ ΒΗ.ΞΔ. ΙΑΚΗΑΠ ΚΞΙΝΛΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΙΗΑ 2368, , A CERT AE 1012AGRO ΑΓΘΟΝΛΑΡΠ Α.Δ. ΙΑΟΗΠΑΠ 0006 ΠΘΝΟΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΘΑΓΗΑΛΛΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΑΚΓΓΑΙΑ 1352, , A CERT AE 1012AGRO KIKU HELLAS ΖΚΑΘΗΑΠ ΚΝΛΝΠΞΗΡΑ ΛΑΝΠΑΠ / ΞΝΙΡΠΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΚΖΙΑ KIKU 762, ,8 7 3 A CERT AE 1012AGRO ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΒΔΙΔΠΡΗΛΝ ΓΖΚΝ ΦΔΟΥΛ / ΘΗΘΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ ΒΑΚΒΑΘΗ 7150, ,3 78 A CERT AE 1101AGRO ΑΓΔΠΚΔΡΝΠ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ Λ.ΓΟΑΚΑΠ ΓΟΑΚΑΠ ΦΥΡΝΙΗΒΝΠ ΓΟΑΚΑΠ ΓΘΝΛΡΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1235, A CERT AE 1101AGRO ΓΟΑΚΑΠ ΦΥΡΝΙΗΒΝΠ ΓΟΑΚΑΠ ΓΘΝΛΡΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1235, A CERT AE 1121AGRO A CERT AE A CERT AE A CERT AE A CERT AE 1121AGRO AGRO AGRO AGRO ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ A CERT AE 1121AGRO ΑΓΟΝΡΗΘΝΠ ΘΙΑΓΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΛΝΚΝ ΙΑΟΗΠΑΠ ΘΑΗ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 10-12, ΙΑΟΗΠΑ / ΕΑΦΔΗΟΝΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ A CERT AE 1012AGRO ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ ΓΗΑΠ ΝΔ ΙΑΟΗΠΑΠ 0007 ΞΟΓΔΡΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ / ΓΘΑΟΑΓΘΝΛΖΠ ΘΔΝΣΑΟΖΠ ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ 175, , A CERT AE 0610AGRO ΑΛΑΡΝΙΖ ΑΒΔΑΔ ΛΑΝΠΑΠ 2ο τικ ΚΝΛΝΠΞΗΡΥΛ-ΣΑΟΗΔΠΠΑΠ-ΑΛΘΔΚΗΑ / ΚΔΕΔΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΟΝΓΑΘΗΛΑ 902, ,35 51 A CERT AE 0610AGRO ΑΛΑΡΝΙΖ ΑΒΔΑΔ ΛΑΝΠΑΠ 2ο τικ ΚΝΛΝΠΞΗΡΥΛ-ΣΑΟΗΔΠΠΑΠ-ΑΛΘΔΚΗΑ / ΚΔΕΔΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΛΔΘΡΑΟΗΛΗΑ 356, , A CERT AE 1012AGRO ΝΟΕΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΞΖΓΥΛ Λ. ΘΑΒΑΙΑΠ "ΒΗΝ-ΝΟΕΑ" ΘΑΒΑΙΑΠ 6011 ΞΖΓΔΠ ΘΑΒΑΙΑΠ / ΓΘΝΛΡΑΘΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΟΕΗ 50, , A CERT AE 1101AGRO ΓΔΥΞΝΛΗΘΝ ΠΞΗΡΗ-ΙΝΘΑΠ ΔΞΔ ΙΑΟΗΠΑΠ 12ο ΣΙΚ ΙΑΟΗΠΑΠ-ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ / ΚΝΠΑΗΙΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 6220, , A CERT AE 1101AGRO ΓΞΠ ΔΜΑΟΣΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΔΜΑΟΣΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 2322, ,7 225 A CERT AE 1101AGRO ΓΞΠ ΔΜΑΟΣΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΔΜΑΟΣΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 2322, ,7 225 A CERT AE 1101AGRO ΓΞΠ ΔΜΑΟΣΝ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΔΜΑΟΣΝΠ ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 2322, , A CERT AE 1102AGRO ΔΑΠ ΑΗΓΗΑΙΔΗΑΠ ΠΛΞΔ ΑΣΑΦΑΠ ΘΝΟΗΛΘΝ 201, ΑΗΓΗΝ / ΠΥΡΖΟΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΔΙΗΑ 2173, , A CERT AE 1101AGRO ΔΑΠ ΑΚΦΗΘΙΔΗΑΠ ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ ΑΘ.ΔΡΑΜΗΑ 27, ΑΚΦΗΘΙΔΗΑ ΑΓΓΔΙΖΠ ΠΥΘΟΑΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 9083, , A CERT AE 1012AGRO ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΑΞΑΘΡΝ 35, ΚΑΠΝΙΝΓΓΗ / ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 20661, ,7 270 A CERT AE 1012AGRO ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΑΞΑΘΡΝ 35, ΚΑΠΝΙΝΓΓΗ / ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 20661, ,7 270 A CERT AE 1012AGRO ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΑΞΑΘΡΝ 35, ΚΑΠΝΙΝΓΓΗ / ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 20661, , A CERT AE 1012AGRO ΘΔΠΠΑΙΗΘΖ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΙΑΟΗΠΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΝ 20, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΑΙΦΝΛΡΕΝΠ ΖΙΗΑΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1795, ,8 228 A CERT AE 1012AGRO ΘΔΠΠΑΙΗΘΖ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΑ ΙΑΟΗΠΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΝ 20, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΑΙΦΝΛΡΕΝΠ ΖΙΗΑΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1795, , A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, ,9 771 A CERT AE 1101AGRO ΙΔΘΝΠ ΣΟΠΝΠ ΙΑΟΗΠΑΠ Κ.ΚΞΝΡΠΑΟΖ 10, 1222 ΙΑΟΗΠΑ ΘΝΡΠΗΚΞΝΓΔΥΟΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 67750, , A CERT AE 1010AGRO ΝΞΝΟΔΙΙΝ ΑΔΒΔ ΙΑΟΗΠΑΠ 10ο τικ ΙΑΟΗΠΑΠ-ΑΓΗΑΠ, 1500 ΙΑΟΗΠΑ / ΓΑΙΑΒΗΘΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΡΝΚΑΡΑ 92, , A CERT AE 1110AGRO ΝΟΕΝΚΙΝΗ ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖΠ ΑΔ ΠΔΟΟΥΛ 6200 ΑΛΑΓΔΛΛΖΠΖ ΠΔΟΟΥΛ / ΑΞΗΓΝΞΝΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΟΕΗ 958, 9 958, 9 18 A CERT AE 0811AGRO ΡΠΗΛΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΡΟΗΘΑΙΥΛ ΚΔΓΑΟΣΖ ΡΟΗΘΑΙΥΛ / ΡΠΗΛΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΝΗΛΝΞΝΗΖΠΗΚΝ ΠΡΑΦΙΗ A CERT AE 1102AGRO ΑΠΞΘΘ ΔΙΑΦΝΛΖΠΗΝ- ΣΟΠΝΠΘΑΙΗΡΗΠΠΑΠ ΣΑΛΗΥΛ ΔΙΑΦΝΛΖΠΗ ΘΗΠΑΚΝ / ΣΑΙΘΗΑΓΑΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΡΝΚΑΡΑ 179, , EQA HELLAS A.E. 2902/08 ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ ΑΒΔΔ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΟΑΚΚΑΡΗΘΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΚΑΘΟΖΠ ΚΑΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ EQA HELLAS A.E ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΘΟΑΘΖΠ ΑΒΔΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΒΗ.ΞΔ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΡΘ ΡΠΝΞΝΟΓΖΠ ΦΗΙΗΞΞΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 6.911, , EQA HELLAS A.E. ΠΝΓ 2369/11 Ν.Ξ. ΑΦΝΗ Λ. ΘΑΟΑΓΗΥΟΓΝ ΑΒΔΔ ΙΑΟΗΠΑΠ ΠΡΑΟΝΠ ΦΑΟΠΑΙΥΛ ΡΠΗΛΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ , , EQA HELLAS A.E Α.Π. ΡΑΜΗΑΟΣΖΠ ΔΒΝΗΑΠ ΡΑΜΗΑΟΣΖΠ ΥΟΔΥΛ ΡΘ ΘΝΛΡΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΠΘΑ 5.157, , EQA HELLAS A.E. ΠΝΓ 375/11 ΒΑΚΒΑΘΗ 1.9,20 22 ΟΕΗ 716, EQA HELLAS A.E. 3655/10 ΒΗΝS ESTATE ABEE ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΕΔΓΝΙΑΡΗΝ ΑΟΘΑΓΗΑΠ ΕΑΣΑΟΗΑΠ ΖΙΗΑΠ ΑΚΞΔΙΗ 910, ,05 29 ΑΣΙΑΓΗ ΚΖΙΑ 693, EQA HELLAS A.E. 399/10 Ν.Ξ. ΣΑΡΕΖΠΑΙΑΡΑΠ ΙΑΟΗΠΑΠ 3ο ΣΙΚ ΑΓΗΑΠ-ΙΑΟΗΠΑΠ ΦΝΘΑΙΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 1.37,50 2 ΘΑΠΡΑΛΑ 11,5 ΝΚΑΓΑ ΦΗΠΡΗΘΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ 8 EQA HELLAS A.E ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ 1ο ΣΙΚ Λ.Δ.Ν. ΙΑΚΗΑΠ-ΑΘΖΛΥΛ ΡΘ ΚΞΔΙΔΠΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΦΗΠΡΗΘΗ 33,2 9 33,2 9 Λ.ΦΘΗΥΡΗΓΑΠ "ΦΘΗΑ" Ν.Ξ. ΘΔΛΓΟΗΠΡΑΘΖΠ Η. & ΠΗΑ ΑΟΒΖ ΒΗΑΛΛΝΠ ΡΘ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 9 EQA HELLAS A.E. 301/09 ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΔΛΓΟΗΠΡΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΓΓΝΟΗ 268, ,2 35 Ν.Δ. ΘΟΖΡΖΠ 10 EQA HELLAS A.E. 360/10 ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΙΖΟΖΠ "POLIANA" ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ ΦΗΣΡΗΑ Γ.Γ. ΚΘΖΛΑΗΥΛ ΠΘΙΖΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΔΙΗΑ 115, , EQA HELLAS A.E. 308/09 ΔΑΠ ΛΑΜΝ ΘΘΙΑΓΥΛ ΣΥΟΑ ΛΑΜΝ, ΛΑΜΝΠ ΒΔΟΛΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΔΙΗΑ ,80 ΞΑΡΑΡΑ 271, EQA HELLAS A.E ΔΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ ΘΔΟΘΟΑΠ Η. ΘΔΝΡΝΘΖ 63, ΡΘ 9100, ΘΔΟΘΟΑ ΞΟΔΛΡΝΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΙΗΑ 5.783, , EQA HELLAS A.E. 3392/09 ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΓΖΚΑΘΝΠ Α.Δ. - AGRODIM AGRIPLAN - ΞΟΑΠΗΛΖ ΘΔΠΠΑΙΗΑ Κ. ΔΞΔ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΔΑΓΓΔΙΗΠΡΟΗΑΠ 8, ΑΙΚΟΝΠ ΒΝΙΝ ΓΖΚΑΘΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ Γ. ΘΑΟΡΑΙΖ 1, ΒΝΙΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΞΝΙΕΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 83.29, , EQA HELLAS A.E. 3691/10 Α.Π. ΓΗΑΛΛΝΙΖΠ ΙΑΟΗΠΑΠ ΓΗΑΛΛΝΙΖ ΙΑΟΗΠΑΠ ΡΟΑΓΑΘΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΟΝΓΑΘΗΛΑ 809,7 ΑΣΙΑΓΗΑ 21 1 ΒΔΟΗΘΝΘΑ 99,9 ΑΚΓΓΑΙΑ 312,3 15 ΘΑΟΓΗΑ 2,5 1 ΓΑΚΑΠΘΖΛΑ 13, , , EQA HELLAS A.E Α.Π. ΞΔΡΟΗΛΑΠ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΞΔΡΟΗΛΑ ΙΑΘΥΛΗΑΠ ΘΑΞΑΠΝΟΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΙΗΑ 5023, ,

2 Α/Α ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΝΟΜΟ ΣΑΥ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛ. /FAX ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ * ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΤΜΕΝΗ ΕΚΣΑΗ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΣΑΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ 1 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΟΝΓΑΘΗΛΝ , ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΝΗΛΝΞΝΗΖΠΗΚΝ ΠΡΑΦΙΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΞΑΡΑΡΑ ΛΥΞΖ 259, 11 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΑ ΡΝΚΑΡΑ 18,5 13 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΑΚΛΡΑΗΝ ΦΙΥΟΗΛΖΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ 7 ΑΚΛΡΑΗΝ / ΓΗΑΛΛΗΡΠΝΞΝΙΝΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΦΑΠΝΙΗ ΜΖΟΝ 597,5 29 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΝΚΑΓΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΟΝΓΝΞΖΠ ΟΝΓΝΞΖΠ ΞΑΟΑΓΖΚΖ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ ΡΔΟΕΖΠ ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1620, ,1 11 ΝΚΑΓΑ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΒΑΚΒΑΘΝΠ ΞΖΛΔΗΝΠ ΔΘΘΝΘΘΗΠΡΖΟΗΑ ΖΚΑΘΗΑΠ Α.Β.Β.Δ ΙΑΟΗΠΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ Γ.Γ. ΝΚΝΟΦΝΣΥΟΗΝ ΓΖΚΝ ΞΙΑΡΘΑΚΞΝ / ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 32362, ,9 396 Ξ.Δ.Ν. ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ - ΑΘΖΛΥΛ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑ ΓΑΙΑΛΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 60295, , ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΑΠΞΝ ΟΑΣΖΠ Λ. ΞΗΔΟΗΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΟΑΣΖ Γ.ΞΔΡΟΑΠ Λ.ΞΗΔΟΗΑΠ / ΚΞΗΛΗΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΘΔΟΑΠΗΑ 538, ,981 7 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ Δ.Α.Π. ΑΟΡΑΠ & ΦΗΙΗΞΞΗΑΓΑΠ ΑΟΡΑΠ ΚΑΜΗΚΝ ΓΟΑΗΘΝ 20 ΑΟΡΑ / ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΔΙΗΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ Α.Θ.Π. ΙΝΦΝ - ΚΖΙΗΑΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΙΝΦΝΠ Λ. ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΗΑΛΛΥΡΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΘΑΞΛΝΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΑΠΔΞΓΞ ΙΝΡΟΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΙΝΡΟΝΠ ΑΚΦΗΙΝΣΗΑΠ ΡΘ ΘΑΡΝΗΘΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΔΙΗΑ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΠΝΟΙΑΠ ΑΘ.-ΡΠΝΚΞΑΛΑΘΖΠ ΠΡ. & ΠΗΑ Ν.Δ. ΙΑΟΗΠΑΠ ΟΖΓΑ ΦΔΟΟΑΗΝ 9 ΦΑΟΠΑΙΑ / ΡΠΝΚΞΑΛΑΘΖΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗ 1756, ,1 300 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΜΑΛΘΖΠ ΑΗΚΝ 2 ΜΑΛΘΖ / ΣΑΡΕΖΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΘΑΞΛΝΠ 17697, ,6 298 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΜΑΛΘΖΠ ΑΗΚΝ 2 ΜΑΛΘΖ / ΣΑΡΕΖΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ BAMBAKI 9756,1 107 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΜΑΛΘΖΠ ΑΗΚΝ 2 ΜΑΛΘΖ / ΣΑΡΕΖΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΟΝΓΗΑ 63, ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΔΑΠ ΜΑΛΘΖΠ ΜΑΛΘΖΠ ΑΗΚΝ 2 ΜΑΛΘΖ / ΣΑΡΕΖΔΙΔΘΔΟΗΑΓΖΠ ΘΥΛ/ΛΝΠ ΑΘΡΗΛΗΓΗΑ 897,52 67 ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΔΞΔ ΝΔΦ ΔΑΠ ΑΟΡΑΠ ΑΟΡΑΠ ΚΑΜΗΚΝ ΓΟΑΗΘΝ 20 ΑΟΡΑ / ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΒΑΓΓΔΙΖΠ ΔΙΗΑ LRQA LRQA LRQA LRQA LRQA LRQA LRQA ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΟΕΗΝ 5338, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΟΔΒΘΗΑ 1017, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΙΑΘΝΟΗ 111, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΦΑΠΝΙΗΑ 073, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΦΑΘΔΠ 2252, ΑΦΝΗ Θ. ΘΑΟΑΓΔΥΟΓΗΝ ΑΔΒΔ - 3 ΑΙΦΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΞΑΟΝΓΝΠ ΝΟΦΔΝΠ 13, ΟΝΦ ΘΙΑΗΟΖ ΘΑΟΑΣΑΙΗΝ ΠΗΡΑΟΗ 851, ΑΗΓΗΥΛ Ιαθωλία Αηγές ΚΖΡΠΗΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΔΙΗΑΠ 3002, ,6 8 ΤΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ LRQA LRQA ΑΟΓΑΙΑΠΡΖΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΑΟΓΑΙΑΠΡΖ ΠΡΑΚΝΙΖΠ ΔΙΗΑΠ 681, ,9 6 ΓΑΦΛΗΝ Ιαθωλία Γαθλί K. ΘΑΡΠΝΙΖΠ ΔΙΗΑΠ 1186, , LRQA ΔΠΞΔΟΗΓΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ IAΟΓΑΛΝ Ζιείας Γισθόρηδο, Μσιοθέρας ΠΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ 88, , LRQA ΔΠΞΔΟΗΓΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ IAΟΓΑΛΝ Ζιείας Γισθόρηδο, Μσιοθέρας ΠΟΝΓΗΑΛΛΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΚΑΛΡΑΟΗΛΗΑ 10 98, LRQA ΓΔΟΑΘΗΝ Ιαθωλία ΓΔΟΑΘΗ Γ. ΣΟΗΠΡΑΘΖΠ ΔΙΗΑΠ 28620, , LRQA ΑΠ ΠΡΗΚΑΓΘΑΠ Θορηλζίας Γ.Δ. Φηιή 9, ΠΡΗΚΑΓΘΑ Γ. ΓΑΟΓΑΛΖΠ ΔΞΗΡΟΑΞΔΕΗΝ ΠΡΑΦΙΗ 1622, , 98 - LRQA ΜΟΝΘΑΚΞΗΝ Ιαθωλία Μεροθάκπη ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΑΘΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ ΔΙΗΑΠ LRQA ΑΠ ΕΑΟΝ Θρήηες Εαρός, Ζράθιεηο ΣΑΙΘΗΑΓΑΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΔΙΗΑΠ 1336, ,2 1 - LRQA ΔΑΠ ΙΑΚΗΑΠ Ιακία Ιεωληδίοσ A. ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ Βακβαθηού 17039, , LRQA ΔΑΠ ΙΑΚΗΑΠ Ιακία Ιεωληδίοσ A. ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΔΙΗΑΠ , , LRQA ΔΑΠ ΚΔΠΠΑΟΑΠ Θρήηες Κεζζαρά ΠΡΑΟΝΙΑΘΖΠ ΚΔΛΔΙΑΝΠ ΔΙΗΑΠ 15902, , ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - - LRQA ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ Αηηωιοαθαρλαλία Κεζοιόγγη Ξ. ΕΥΓΟΑΦΝΠ Θαπλού 591, ΔΑΠ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - - LRQA ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ Αηηωιοαθαρλαλία Κεζοιόγγη Ξ. ΕΥΓΟΑΦΝΠ ΔΙΗΑΠ , LRQA ΔΑΠ ΘΔΠΞΟΥΡΗΑΠ Θεζπρωηίας Ζγοσκελίηζα ΠΗΥΕΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΔΙΗΑΠ 2385, , LRQA ΔΑΠ ΚΙΝΞΝΡΑΚΝ Θρήηε Ξέρακα, Οέζσκλοσ ΓΗΑΞΗΡΕΑΘΖ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΔΙΗΑΠ 1678, , LRQA ΦΑΦΙΗΑΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Ιαθωλία Κοιάοη Ξ. ΦΑΦΙΗΑΠ ΔΙΗΑΠ 62961, ,1 156 ΞΔΡΟΝΞΝΙΑΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ - - LRQA ΓΖ ΘΔΥΛ Ιαθωλία Γύζεηο ΡΠΔΡΠΑΘΝ ΞΑΛΑΓΗΥΡΑ ΔΙΗΑΠ 1985, ,8 31

3 ΠΡΑΟΝΠ ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ 17 - LRQA Δ.Δ. Ιαθωλία Ιεσθότωκα Π. ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖΠ ΔΙΗΑΠ 29, , LRQA ΙΟΑΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ Ιαθωλία Γαηκοληά Θ. ΙΟΑΠ ΔΙΗΑΠ 207, ,1 0 ΚΔΙΑΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ 19 - LRQA ΔΙΑΗΝΟΓΗΑ ΑΠΘΙΖΞΗΔΗΝ Αργοιίδα Ισγοσρηό Δ. ΚΔΙΙΑΠ ΔΙΗΑΠ 929, , LRQA ΝΚΑΓΑ ΒΑΚΒΑΘΝΞΑΟΑΓΥΓΥΛ ΔΞΑΟΣΗΑΠ ΑΓΗΑΠ ΙΑΟΗΠΑ Αγηά ΘΝΓΥΟΖΠ ΟΗΕΝΙΖΠ ΒΑΚΒΑΘΗΝ 3718, ,3 6 ΠΑΟΑΛΡΖΠ ΑΓΑΚΑΛΡΗΝΠ & ΠΗΑ - LRQA Ν.Δ. ΓΗΑΛΛΑΘΝΙΗΑΠ Γ. Ιαθωλία Γεράθη Α. ΠΑΟΑΛΡΖΠ ΔΙΗΑΠ 1529, ,5 165 ΘΔΝΓΥΟΝ Κ. ΡΟΥΓΑΓΖΠ ΓΟ. - LRQA ΝΔ / «ΘΑΚΗΠ» Θορηλζίας Πηηκάγθα Γ. ΡΟΥΓΑΓΖΠ Δπηηραπέδηοσ Πηαθσιηού 1219, , LRQA ΡΠΝΘΙΔΟΖ ΚΑΟΗΑ Ιαθωλία Ιογγάζηρα ΞΑΞΑΓΑΘΝΠ ΛΗΘΝΠ ΔΙΗΑΠ Νηλοποηήζηκοσ - LRQA / Α ΑΝΠ ΡΟΛΑΒΝ ΙΑΟΗΠΑ Ρύρλαβος Α. ΞΟΑΞΑΠ Πηαθσιηού 369, , LRQA ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ Ιαθωλία ΑΓ. ΗΥΑΛΛΖΠ ΚΝΛΔΚΒΑΠΗΑΠ Π. ΤΣΝΓΗΝΠ ΔΙΗΑΠ 253, ,5 56 ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ - LRQA ΔΑΠ ΙΑΚΗΑΠ Ιαθωλία Ιεωληδίοσ A. ΞΑΞΑΘΑΛΑΠΗΝ ΛΡΝΚΑΡΑ 796, , 12 ΠΡΑΘΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ - LRQA Ν.Δ. Ιαθωλία Βειιηές Η. ΠΡΑΘΑΘΖΠ ΔΙΗΑΠ 2782, ,2 60 ΡΟΔΑΚΙΝΑ- 1 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 01/2010 Α.. Π. ΜΤΛΟΣΟΠΟ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ Π. ΜΤΛΟΣΟΠΟ, ΓΙΑΝΝΙΣΑ ΛΤΙΣΑ ΙΩΑΝΝΘ ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ ΣΕΡΜΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΟΤ - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΡΟΔΑΚΙΝΑ- 2 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 02/2010 Ε.Α.. ΒΕΡΟΙΑ ΘΜΑΘΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΘ ΕΤΘΤΜΙΟ ΝΕΚΣΑΡΙΝΙΑ 6.627, , ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 03/2010 Ε.Α.. ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΤΛΙΔΘ ΒΑΜΒΑΚΙ , , ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 08/2010 ΑΓΡΟΣΟΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΤΣΙΚΘ ΛΟΚΡΙΔΑ Ν. ΦΘΙΟΣΙΔΩ ΦΘΙΩΣΙΔΟ ΚΑΣΩ ΣΙΘΟΡΕΑ, ΛΟΚΡΙΔΑ Ν. ΦΘΙΩΣΙΔΟ ΧΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΠΝΑ ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 09/2010 ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΠΙΕΡΙΑ ΜΟΧΟΠΑΣΑΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΑΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΠΝΑ 3695, , ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 10/2010 ΑΜΨΟΤ Α.. -ΖΝΩΘ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑ ΣΕΡΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ, Ν. ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΣΑΡΑ ΠΑΧΑΛΘ ΚΑΠΝΑ 2.2, , ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 12/2010 ΜΕΛΛΟ Κ. ΧΡΘΣΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΘΓΑΔΙΑ ΕΡΜΙΟΝΘ ΜΕΛΛΟ ΧΡΘΣΟ ΕΛΙΑ 130, ,8 1 8 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 11/2010 ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ "ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΠΡΟ ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ" ΣΘ ΕΑ ΘΛΕΙΑ-ΟΛΤΜΠΙΑ ΠΤΡΓΟΤ ΚΟΚΚΙΝΟΤ 8 & ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΤΡΓΟ ΚΑΣΑΝΘ ΑΛΕΞΘ ΦΑΧ ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 07/2010 ΕΑ ΘΘΒΩΝ ΘΘΒΩΝ ΠΙΝΔΑΡΟΤ 98, ΘΘΒΑ ΦΑΧ, 2310, 10 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 06/2010 ΕΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΡΙΚΑΛΑ ΙΟΤΛΙΕΣΑ ΑΔΑΜ 13, ΣΡΙΚΑΛΑ ΦΑΧ ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 0/10 ΓΕΑΝΕΣ Α.Ε, ΛΑΡΙΑ ΡΟΤΒΕΛΣ 62 ΛΑΡΙΑ 12 ΠΑΕΓΕ CERT Κ. 05/10 ΕΑ Ν. ΡΟΔΟΠΘ ΡΟΔΟΠΘ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΤ 3 ΚΟΜΟΣΘΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ KOZANH / Γκογκομιτροσ Φώτιοσ ΚΟΗΑΝΘ - ΕΡΒΙΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ 2 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΧΘ ΕΛΑΟΝΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΘ ΣΑΦΙΔΑ 10, , ΔΕΛΑΒΕΚΟΤΡΑ ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 6992, , ΛΑΗΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΟΣΑΡΕΛΑ ΠΕΣΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ , , , ΦΑΧ ΚΟΤΚΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ , , Καπνόσ Ανατολικοφ Σφπου 1809, ,8 119 ΛΑΡΙΑ / Γκουτηζλασ Γεώργιοσ Καπνόσ 209, , QMSCERT Ε.Π.Ε AΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΔΕΝΔΡΟΤ "ΟΡΤΗΑ" ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κωςτοφδθσ Γεώργιοσ Ρφηι 255, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 670 ΑΡΝΙΑ ΠΕΛΛΑ / Παπαγιαννίδθσ Ακανάςιοσ Ροδάκινα 2098, , QMSCERT Ε.Π.Ε. Κεράςια 1200, , QMSCERT Ε.Π.Ε. Μιλα 733, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 198 ΔΕΝΔΡΩΝ- ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΓΙΑ ΛΑΡΙΑ Μπαντραλζξθσ Αλεξανδροσ Ροδάκινα 1258, ,3 51 QMSCERT Ε.Π.Ε. Αχλάδια 2, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΒΑΣΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Βρανάσ Χριςτοσ Ροδάκινα 75, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Ροδάκινα 2922, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Δαμάςκθνο 222, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Νεκταρίνι 76, ,91 211

4 16 ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Κεράςι 783, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Βερίκοκο 38, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Μιλο 293, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Αχλάδι 17, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Λωτόσ 20, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Κυδώνι 21, , ΘΜΑΘΙΑ / Κατςιαμάκασ Θωμάσ Ακτινίδιο , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ Ροδάκινα 269, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ υμπφρινα , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ 1158, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ Ακτινίδια 1381, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ Κεράςια 257, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΠΙΚΟΠΘ ΘΜΑΘΙΑ Κυριακίδθσ Ιωάννθσ Αχλάδια 285, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Φανιάδθσ Θεόδωροσ Κεράςια 651, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Φανιάδθσ Θεόδωροσ 619, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Φανιάδθσ Θεόδωροσ Μιλα 251, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΓΛΤΦΑ ΦΘΙΩΣΙΔΑ / Βουδοφντασ Χριςτοσ Ελιά 388, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Πορτοκάλια 1102, , 115 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Λεμόνια 3, , 115 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Αβοκάντο 112, , 115 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Γκρζιπ-Φροφτ 7, , 115 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο ΚΟΡΜΟ ΧΑΝΙΑ / Ευτφχθσ Σρικουνάκθσ Μανταρίνια, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 225 ΛΑΦΤΣΙΟΤ ΒΟΙΩΣΙΑ / Μάρκοσ Γεώργιοσ Βαμβάκι 1777, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΤ ΕΡΜΘ ΘΜΑΘΙΑ / Βοργιατηίδθσ Κωνςταντίνοσ 2731, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΜΑΡΙΝΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ 861, ,89 70 QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΜΑΡΙΝΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Κεράςια 16, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ ΝΑΟΤΑ 9692, QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Κεράςια 1051, QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Βερίκοκα QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Δαμάςκθνα 53, QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Μιλα 125, QMSCERT Ε.Π.Ε. 195 ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Σάςιοσ Ιωάννθσ Αχλάδια

5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Καρποφηθσ Γεώργιοσ Μιλα 683, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΤΛΟΤ ΘΜΑΘΙΑ / Καρποφηθσ Γεώργιοσ 85, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 193 Ο ΗΤΓΟ ΘΜΑΘΙΑ / Χαντηάρασ Θλίασ Ροδάκινα 262, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 193 Ο ΗΤΓΟ ΘΜΑΘΙΑ / Χαντηάρασ Θλίασ Πιπεριζσ Θερμοκθπίου 79, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 193 Ο ΗΤΓΟ ΘΜΑΘΙΑ / Χαντηάρασ Θλίασ Μελιτηάνεσ Θερμοκθπίου 31, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 193 Ο ΗΤΓΟ ΘΜΑΘΙΑ / Χαντηάρασ Θλίασ Φαςολάκια Θερμοκθπίου 27, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΙ ΟΔΡΤΕ ΕΒΡΟ Άγγελοσ Κατςιάνθσ Επιτραπζηιο Αμπζλι QMSCERT Ε.Π.Ε AΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΔΕΝΔΡΟΤ "ΡΤΗΙΑ" ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Πζϊκοσ Εμμανουιλ του Δθμθτρίου Ρφηι 3007, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΟ ΜΕΓΑΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ, ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΑΛΑΙΦΤΣΟΤ Α.. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ Α.. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ Α.. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ Α.. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΙΟΤ ΠΕΛΛΑ / Σαηοποφλου Αγακι Ροδάκινα- 2178, , ΛΑΡΙΑ Γκαντηώρασ Ιωάννθσ Αχλάδια 110, ΛΑΡΙΑ Γκαντηώρασ Ιωάννθσ Ροδάκινα- 00, ΛΑΡΙΑ Γκαντηώρασ Ιωάννθσ Καρποφηια ΛΑΡΙΑ Γκαντηώρασ Ιωάννθσ ταφφλια (Οινοποιιςιμα Επιτραπζηια) QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑ / Κωνςταντινόπουλοσ Αλζξανδροσ Φαςόλια Πρεςπών 627, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΤΡΓΩΝ KOZANH / Μιλιοσ Πζτροσ Μιλα 1727, ,5 57 QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΤΡΓΩΝ KOZANH / Μιλιοσ Πζτροσ Κεράςια , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ 5525, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ Βερίκοκα 165, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ Ακτινίδια 85, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ Δαμάςκθνα 36, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΡΟΦΘΣΘ ΘΛΙΑ ΠΕΛΛΑ Σρθτίδθσ Παναγιώτθσ παράγγια 259, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΠΑΡΑΓΓΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΞΑΝΘΘ «ΔΘΜΟΚΡΙΣΟ» ΣΑΤΡΟΤ «Ο ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» ΞΑΝΘΘ / Χαράλαμποσ Κιλεκάκθσ παράγγι 587, ,8 19 ΘΜΑΘΙΑ / Φυςίκασ Βαςίλειοσ Ροδάκινα 718, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΒΑΙΛΘ ΛΑΡΙΑ Δεςκάτασ Κωνςταντίνοσ Βαμβάκι 3792, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ Αγγοφρι Θερμοκ. 67, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ πανάκι Τπαίκ. 2, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ Κολοκφκι (Τπαίκ. - Θερμοκ.) , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ Μαροφλι (Τπαίκ. - Θερμοκ.) 0, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ Α.. ΒΑΙΛΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Κοφςασ Οδυςςζασ Σομάτα Θερμοκ ,5 1

6 QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε. 120 ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ «Θ ΔΘΜΘΣΡΑ» ΒΟΝΘ ΚΟΗΑΝΘ / ακοφλασ Νικόλαοσ 2353, ,6 11 ΘΡΑΚΛΕΙΟ / Πατεργιανάκθσ Μιχαιλ Ελιά 2986, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΗΑΓΟΡΑ ΠΘΛΙΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ , 2280 / , Κυριάκοσ Χρ. Κονςοφλασ Μιλο 853, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΗΑΓΟΡΑ ΠΘΛΙΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ , 2280 / , Κυριάκοσ Χρ. Κονςοφλασ Αχλάδι 279, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΗΑΓΟΡΑ ΠΘΛΙΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ , 2280 / , Κυριάκοσ Χρ. Κονςοφλασ Ελιά 1535, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΓΡΟΣΘ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ Ε.Π.Ε. ΛΑΡΙΑ / Θζοσ Νικόλαοσ Φακι ,7 72 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΓΡΟΣΘ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ Ε.Π.Ε. ΛΑΡΙΑ / Θζοσ Νικόλαοσ Ρεβφκι 619, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 716 ΑΡΓΟΛΙΚΘ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Καχριμάνθσ πυρίδων Πορτοκάλια 5659, , 506 "ΘΛΙΟ" ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 3 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Οινοποιιςιμο ΜΑΓΝΘΙΑ / Κίτςιοσ Ιωάννθσ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΤ «Θ ταφφλι 2159, ,7 132 ΔΘΜΘΣΡΑ» QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Βρώςιμθ/Ελαιοποιιςι ΜΑΓΝΘΙΑ / Κίτςιοσ Ιωάννθσ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΤ «Θ μθ Ελιά 59, ,7 132 ΔΘΜΘΣΡΑ» 35 QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Ε.Π.Ο.Π ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Παςχοφλασ Αντώνιοσ 7396, , 563 QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Ε.Π.Ο.Π ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Παςχοφλασ Αντώνιοσ Κεράςια 617, , 563 QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Ε.Π.Ο.Π ΝΑΟΤΑ ΘΜΑΘΙΑ / Παςχοφλασ Αντώνιοσ Μιλα 557, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ ΚΟΗΑΝΘ Κουτλιάμπασ Νικόλαοσ 163, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Κ. ΦΛΑΜΟΤΡΙΑ ΠΕΛΛΑ / Μπόπτςθσ Γεώργιοσ 567, ,5 6 QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Κ. ΦΛΑΜΟΤΡΙΑ ΠΕΛΛΑ / Μπόπτςθσ Γεώργιοσ Κεράςια 66, , QMSCERT Ε.Π.Ε Α..Κ. ΚΕΡΑΙΑ ΒΟΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μάρκου Διονφςιοσ Κεράςια 733, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΟ "Θ ΔΘΜΘΣΡΑ" ΑΓ. ΘΜΑΘΙΑ / Καηίλασ Γεώργιοσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 1296, ,61 80 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΟ "Θ ΔΘΜΘΣΡΑ" ΑΓ. ΘΜΑΘΙΑ / Καηίλασ Γεώργιοσ Πιπεριζσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 38, ,61 80 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΟ "Θ ΔΘΜΘΣΡΑ" ΑΓ. ΘΜΑΘΙΑ / Καηίλασ Γεώργιοσ Μελιτηάνεσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 10, ,61 80 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΟ "Θ ΔΘΜΘΣΡΑ" ΑΓ. Φαςολάκι ΘΜΑΘΙΑ / Καηίλασ Γεώργιοσ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Θερμοκθπίου 1, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΕΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ» ΚΑΣΟΡΙΑ / κεφοποφλου Ιωάννα Φαςόλια 31, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΕΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ» ΚΑΣΟΡΙΑ / κεφοποφλου Ιωάννα Πατάτα 36, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΕΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ» ΚΑΣΟΡΙΑ / κεφοποφλου Ιωάννα Μιλα 36, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΣΟΜΙΚΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ «ΚΕΦΟΠΟΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΑ» ΚΑΣΟΡΙΑ / κεφοποφλου Ιωάννα Αχλάδια ,1 3 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΑΡΙΣΙΔΟΤ ΝΙΚΟΛΕΣΑ ΚΙΛΚΙ Χαριτίδου Νικολζτα ταφφλι QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΡΘΣΟ ΠΕΣΙΚΑ & ΣΕΑ ΘΜΑΘΙΑ / Πετικάσ Χριςτοσ ΠΕΣΙΚΑ Ο.Ε. 1511, ,1 31 QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΡΘΣΟ ΠΕΣΙΚΑ & ΣΕΑ ΠΕΣΙΚΑ Ο.Ε. ΘΜΑΘΙΑ / Πετικάσ Χριςτοσ Δαμάςκθνα 35, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Αβοκάντο 108, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Αμπζλι 36, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Γκρζιπφρουτ 61, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Ελιζσ 539, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Λεμόνια, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Μανταρίνια 26, ,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΔΘΜΟΤ ΜΟΤΟΤΡΩΝ ΧΑΝΙΑ / Βολάνθσ Μανοφςοσ Πορτοκάλια 55, 6186,2 167 QMSCERT Ε.Π.Ε ΒΕΡΜΙΟΤ ΚΟΗΑΝΘ / ιδθρόπουλοσ οφοκλισ Μιλα ,5 9

7 QMSCERT Ε.Π.Ε ΒΕΡΜΙΟΤ ΚΟΗΑΝΘ / ιδθρόπουλοσ οφοκλισ Κεράςια 113, ,5 9 5 QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Π.. ΠΣΕΛΕΟΤ ΜΑΓΝΘΙΑ / Λεϊμονθσ Νικόλαοσ Ελιά 17717, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Καλογιάννθσ Χρθςτόσ 359, ,02 2 QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Καλογιάννθσ Χρθςτόσ Κεράςια 323, ,02 2 QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Καλογιάννθσ Χρθςτόσ Πατάτα ,02 2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 7 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ε.Α.. Καπνόσ (Ανατολικοφ ΚΑΒΑΛΑ Μελενεκλισ Βαςίλειοσ ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ - Σφπου) 1755, ,5 167 ΠΑΓΓΑΙΟΤ 8 QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Ροδάκινα 3126, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Κεράςια 1297, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Δαμάςκθνα 61, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Βερίκοκα , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α.. ΕΔΕΑ - ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ / Μωχςιάδθσ άββασ Μιλα 53, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 208 ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Χατηάκθσ Χαράλαμποσ Ελιά 2163, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΕΑ ΠΙΕΡΙΑ Γκουντάρασ Ακανάςιοσ Καπνόσ 20100, , ΠΙΕΡΙΑ 51 QMSCERT Ε.Π.Ε. 756 Ε.Α.. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ / Σςοπάνογλου υμεών Ελιά 1968, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 798 E.A.. ΝΟΜΟΤ ΡΟΔΟΠΘ ΡΟΔΟΠΘ / Κοφκκοσ Κωνςταντίνοσ Βαμβάκι 10259, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 798 E.A.. ΝΟΜΟΤ ΡΟΔΟΠΘ ΡΟΔΟΠΘ / Κοφκκοσ Κωνςταντίνοσ Ελιά 818, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Σομάτα 31,1 3 28,5 5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Αγγοφρι 185, ,5 5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Πιπεριά 12,1 6 28,5 5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Μελιτηάνα 17, ,5 5 QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΑ ΘΣΕΙΑ ΤΠ. ΓΟΤΔΟΤΡΑ ΛΑΙΘΙ / Βακόντιοσ Εμμανουιλ Φαςόλι , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΝΩΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΒΙΑΛΣΙΑ ΕΡΡΕ / Βαςιλοφδθσ Βαςίλθσ Βαμβάκι 18917, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΕΝΩΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΒΙΑΛΣΙΑ ΕΡΡΕ / Σςιακίρθσ Ακανάςιοσ Ελιά 813, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α. ΑΡΣΑ & ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΑΡΣΑ / Ευάγγελοσ Βαγγζλθσ Ακτινίδια 1818, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α. ΑΡΣΑ & ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΑΡΣΑ / Ευάγγελοσ Βαγγζλθσ Μανταρίνια 85, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ε.Α. ΑΡΣΑ & ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΑΡΣΑ / Ευάγγελοσ Βαγγζλθσ Πορτοκάλια 3581, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 183 ΕΝΩΘ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ Ο.Δ.Π. ΝΟΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ / Λουφαρδάκθσ Ιωάννθσ Ελιά 17167, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε. 118 QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε. 265 ΕΚΚΟΚΚΙΣΘΡΙΑ- ΚΛΩΣΘΡΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΟΙ ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΦΟΙ ΛΑΗΑΡΙΔΘ ΑΕΒΕ - ELIZA FRUIT ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ ΤΝ/ΜΟ Ν.ΕΡΡΩΝ "ΕΜΜΑΝΟΤΘΛ ΠΑΠΑ" ΕΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΩ ΑΓΙΑΝΝΘ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΘ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΩ ΑΓΙΑΝΝΘ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΛΕΚΣΟ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΞΑΝΘΘ / Πζτςασ Δθμιτριοσ Βαμβάκι ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ Κουγιώνθσ Γεώργιοσ Ελιά 997, ,8 1 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ Ροδάκινα 28, ,17 38 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ Βερίκοκο ,17 38 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ Κεράςι 10, ,17 38 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ ταφφλι 7, 5 639,17 38 ΠΕΛΛΑ Λαηαρίδθσ Θεόδωροσ Ακτίνιδιο 109, ,17 38 ΕΡΡΕ / Παπαδόπουλοσ Κων/νοσ Καπνόσ 8655, ,2 592 ΠΙΕΡΙΑ / Σολιόπουλοσ ωτιριοσ Ροδάκινα 370,3 3 78,9 0 ΠΙΕΡΙΑ / Σολιόπουλοσ ωτιριοσ Βιομ. Σομάτα 378,6 6 78,9 0 ΛΑΡΙΑ / Δόντασ Απόςτολοσ Βαμβάκι 5508, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΒΑΜΒΑΚΙΟΤ "EUROACTION BAMBAKIA" ΕΡΡΕ / Ιωαννίδθσ Απόςτολοσ Βαμβάκι 1399, , 118

8 QMSCERT Ε.Π.Ε. 95 QMSCERT Ε.Π.Ε. 95 ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΕΝΩΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΠΩΛΘΘ ΟΠΩΡΟΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ ΒΕΡΜΙΟΤ (Γ.Ε..Π.Ο.Β.) ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΕΝΩΘ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΠΩΛΘΘ ΟΠΩΡΟΚΘΠΕΤΣΙΚΩΝ ΒΕΡΜΙΟΤ (Γ.Ε..Π.Ο.Β.) ΠΕΛΛΑ / Αλλατηάσ άββασ Ροδάκινα 5815, , 25 ΠΕΛΛΑ / Αλλατηάσ άββασ Ακτινίδια 207, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε. «Κοιλάδα του Ενιπζα» ΛΑΡΙΑ / Γιαννακόπουλοσ ωτιριοσ Φακι 362, ,9 109 QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε. «Κοιλάδα του Ενιπζα» ΛΑΡΙΑ / Γιαννακόπουλοσ ωτιριοσ Ρεβίκι 557, ,9 109 QMSCERT Ε.Π.Ε ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε. ΛΑΡΙΑ / Γιαννακόπουλοσ ωτιριοσ «Κοιλάδα του Ενιπζα» Φαςόλι 237,7 5 37, QMSCERT Ε.Π.Ε. 229 Θ. ΣΡΙΓΚΑ Ο.Ε. ΚΑΡΔΙΣΑ / Ηαφείρθσ Ακανάςιοσ Βαμβάκι 26069, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΑΣΗΘΜΙΧΑΘΛ Α.& Ξ. Ο.Ε. ΛΑΡΙΑ Χατηθμιχαιλ Αναςτάςιοσ Βαμβάκι 9322, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΧΟΡΟΗΟΠΟΤΛΟ ΧΡΘΣΟ.Π.Α.Ε. ΔΡΑΜΑ / Χοροηόπουλοσ Χριςτοσ Πατάτα 378, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΠΑ ΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΤΡΓΙΑ ,01 / ΔΡΑΜΑ Α.Β.Ε.Ε ιάρκοσ Αντώνθσ Βαμβάκι 1198, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΠ ΠΑΡΑΓΓΙΑ ΓΑΛΑΣΑΔΩΝ ΠΕΛΛΘ - ΘΛΙΟ Κ.Α..Ο. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ Κ.Α..Ο. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΠΕΛΛΑ / Σεμπερεκίδθσ πφροσ παράγγι 2008, ,67 8 ΘΜΑΘΙΑ / Νεςτορόπουλοσ Αντώνιοσ Ροδάκινα 6099, ,5 290 ΘΜΑΘΙΑ / Νεςτορόπουλοσ Αντώνιοσ Αχλάδια 126, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 150 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΕΩΝ ΚΟΤΛΟΤΡΑ "ΚΑΟ ΚΟΜΕΞ" ΘΜΑΘΙΑ / Μουτςεράσ Δθμιτριοσ Ροδάκινα 6015, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΟΑ ΔΑΝΑΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Αριςτείδθσ Λειβαδίτθσ Βερίκοκο QMSCERT Ε.Π.Ε. 197 ΚΑΟΚ ΑΡΓΟΛΙΚΘ ΓΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Μαφρασ Γεώργιοσ Βερίκοκο 297, ,7 700 QMSCERT Ε.Π.Ε. 197 ΚΑΟΚ ΑΡΓΟΛΙΚΘ ΓΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Μαφρασ Γεώργιοσ Πορτοκάλια 137, ,7 700 QMSCERT Ε.Π.Ε. 197 ΚΑΟΚ ΑΡΓΟΛΙΚΘ ΓΘ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Μαφρασ Γεώργιοσ Μανταρίνια 1157, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΓΙΑΦΙΝΘ ΑΡΑΦΙΑΝΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ Κυργιαφίνθσ αραφιανόσ Ελιά QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ Ροδάκινο 365, ,3 30 "Κ.Ο.Π.Α. - ΟΠΕΓΑ ΒΟΡΑ" QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ Κεράςι 38, ,3 30 "Κ.Ο.Π.Α. - ΟΠΕΓΑ ΒΟΡΑ" QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑ ΠΕΛΛΑ / Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ Δαμάςκθνο ,3 30 "Κ.Ο.Π.Α. - ΟΠΕΓΑ ΒΟΡΑ" 78 QMSCERT Ε.Π.Ε Κ.Ο.Π.Α. ΒΟΡΑ /ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΓΕΚΟΑ ΠΕΛΛΑ Καϊλάρθσ Μιχαιλ Ροδάκινο 267, , QMSCERT Ε.Π.Ε Κ.Ο.Π.Α. ΒΟΡΑ /ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΓΕΚΟΑ ΠΕΛΛΑ Καϊλάρθσ Μιχαιλ Κεράςι 570, , QMSCERT Ε.Π.Ε Κ.Ο.Π.Α. ΒΟΡΑ /ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΓΕΚΟΑ ΠΕΛΛΑ Καϊλάρθσ Μιχαιλ Δαμάςκθνο 567, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΟΣΙΝΟ Ε.Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ / Καπλάνθσ Λεωνίδασ Ελιά 18,5 1 18, QMSCERT Ε.Π.Ε. 222 ΑΓΡΟΣΘ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΘ Ε.Π.Ε.- ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ "ΚΣΘΜΑ ΑΓΡΟΣΘ" ΛΑΡΙΑ / Θζοσ Νικόλαοσ Βαμβάκι 3538, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΣΘΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ / Μαυρίδθσ Πολυχρόνθσ 82 QMSCERT Ε.Π.Ε. 159 ΚΤΡ-ΓΙΑΝΝΘ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΙ ΘΜΑΘΙΑ / Μπουτάρθσ τυλιανόσ Οινοποιιςιμο ταφφλι Οινοποιιςιμο ταφφλι 575, , , , QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Σομάτα 151, , 51 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Αγγοφρι 52, , 51 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Πιπεριά 6, , 51 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Μελιτηάνα 1,6 285, 51 QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΤΡΒΑ Α.Ε. ΛΑΙΘΙ / Πθγιάκθσ Φρίξοσ Κολοκφκι , 51 8 QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΘ. ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ο.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟ / Λουκόπουλοσ Γεώργιοσ ταφφλι 622, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΜΑΤΡΙΔΘ ΠΟΛΤΧΡΟΝΘ ΦΛΩΡΙΝΑ / Μαυρίδθσ Πολυχρόνθσ Οινοποιιςιμο ταφφλι QMSCERT Ε.Π.Ε ΜΠΟΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΦΛΩΡΙΝΑ Μπόςκοσ Χαράλαμποσ Οινοποιιςιμο ταφφλι

9 ΕΝΩΘ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 87 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ "ΝΕΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Σςιχιτασ Χριςτοσ Βαμβάκι 33205, ,7 575 ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ" 88 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Γιανακομιχελάκθσ Γεώργιοσ Σομάτα 50, ,6 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Γιανακομιχελάκθσ Γεώργιοσ Αγγοφρι 31, ,6 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Γιανακομιχελάκθσ Γεώργιοσ Πιπεριά 117, ,6 1 QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΑ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙ / Γιανακομιχελάκθσ Γεώργιοσ Μελιτηάνα 7,9 207, QMSCERT Ε.Π.Ε. 277 ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΡΤΗΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Ναλμπάντθσ Βαςίλειοσ Ρφηι QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΤΜΝΘ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ / Κωνςταντίνοσ Κωνςταντίνου Ελιά 65, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΙΝΑΜΠΕΛΟ Α.Ε. ΚΩ / Σριανταφυλλοποφλου Μαίρθ Οινοποιιςιμο ταφφλι 103, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 683 ΠΟΛΤΓΤΡΟ Ο.Π. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ / Λευτζρθσ Μπουντοφρθσ Ελιά 297, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΕΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΔΘ Α.Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Ε.Π.Ε., Διακριτικόσ τίτλοσ «ΠΑΣΡΟΚΛΟ» ΘΡΑΚΛΕΙΟ / Καμπιτάκθσ Μιχαιλ ταφφλια ΛΑΡΙΑ Παναγιωτάκοσ Νικόλαοσ Πιπεριά ΚΑΒΑΛΑ / Παναγιωτίδθσ Ιάκωβοσ Επιτραπζηια ταφφλια 51,6 9 51,6 9 ΛΑΡΙΑ / Γιαννακόπουλοσ ωτιρθσ Βαμβάκι 998, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΠΙΣΟΠΟΙΘΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ Σςάπουρνασ Γιώργοσ Ελιά 8672, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΡΙΓΑΝΘ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ Κατςικάρασ Λεωνίδασ Ρίγανθ 51,3 1 51, QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΡΔΙΣΑ Ρίηου Άννα Βαμβάκι 5680, ,9 78 «ΕΛΛΑΝΙΑ» 100 QMSCERT Ε.Π.Ε ΤΝΔΕΜΟ ΠΡΟΩΘΘΘ ΕΠΙΣΡΑΠΕΗΙΑ ΕΛΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ / Καραφεφγασ Χριςτοσ Επιτραπζηια Ελιά 163,72 163,72 (.Π.Ε.Ε.) 101 QMSCERT Ε.Π.Ε. 225 ΤΝΕΚΚΟ ΕΒΡΟ ΑΒΕΕ ΕΒΡΟ / Κολγιώνθσ Δθμιτρθσ Βαμβάκι QMSCERT Ε.Π.Ε ΘΕΟΔΟΙΑΔΘ ΘΕΟΔΟΙΟ LAMKO ΕΡΡΕ / Θεοδοςιάδθσ Θεοδόςιοσ παράγγι QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Ροδάκινα 6997, , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Κεράςια 78, , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Βερίκοκα 17,5 791, QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Μιλα 315, , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Αχλάδια 85, , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ Δαμάςκθνα , QMSCERT Ε.Π.Ε VENUS GROWERS ΘΜΑΘΙΑ / Καραϊνδροσ Θεολόγθσ 105 QMSCERT Ε.Π.Ε ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΛΑΡΙΑ / Μάρκου Βαςίλειοσ Βαμβάκι 17922, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΟΜΑΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΘ ΧΑΣΗΟΠΟΤΛΟ Ι. & ΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΛΑΡΙΑ / Γκοντινάκοσ Μαργαρίτθσ Βαμβάκι 26516, ,1 395 ΟΜΑΔΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΝΣΡΟΤ ΓΕΩΠΟΝΙΑ 107 QMSCERT Ε.Π.Ε Α.. ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΣΑ Δεςκάτασ Κωνςταντίνοσ Βαμβάκι 18190, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΑΓΡΟΕΠΕΝΔΤΣΙΚΘ Ε.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΘ / Μπάτηιοσ Ιωάννθσ Βαμβάκι 60, , QMSCERT Ε.Π.Ε. 178 ΕΚΚΟΚΚΙΣΘΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ Α.Ε. ΠΕΛΛΑ / Πατςιάνθσ Θεόφιλοσ Βαμβάκι 38567, ,88 571

10 QMSCERT Ε.Π.Ε Ο.Ο.Δ.Π. ΒΑΜΒΑΚΟ ΚΕΝΣΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Πανικίδθσ τυλιανόσ Βαμβάκι 29770, , QMSCERT Ε.Π.Ε Ο.Ο.Δ.Π. ΒΑΜΒΑΚΟ Δ. ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ Καραςαρίδθσ Κωνςταντίνοσ Βαμβάκι 710, , QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΙΣΟΠΟΙΘΜΕΝΑ ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ «ΕΛΑΙΩΝΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΜΕΘΝΙΑ / Ακαναςόπουλοσ Νικόλαοσ Ελιά 981, ,8 188 ΛΑΚΩΝΙΑ Μακρυςόπουλοσ Νεκτάριοσ Ελιά QMSCERT Ε.Π.Ε QMSCERT Ε.Π.Ε ΚΑΛΛΙΡΑΧΘ ΠΡΙΝΟΤ ΘΑΟ Ελευκερίου Θεόδωροσ Ελιά 28, ,2 229 ΘΑΟ Καρκαμάνθσ Γεώργιοσ Ελιά 5193, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΒΟΤΚΟΛΙΩΝ ΚΡΘΣΘ Λουφαρδάκθσ Ιωάννθσ Ελιά 3250, , QMSCERT Ε.Π.Ε ΠΑΛΑΙΩΝ ΡΟΤΜΑΣΩΝ ΚΡΘΣΘ Μαραγκουδάκθσ Νικόλαοσ Ελιά 3.031, ,20 99 TUV AUSTRIA 1 HELLAS Δ.Ξ.Δ "ΔΙΑΗΝΘΑΚΞΝΠ" ΑΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΥΛ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΓΑΟΓΑΙΗΑΛΝΗ ΓΘΗΝΙΝ ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΔΙΗΑ 2359, ,9 51 TUV AUSTRIA 2 HELLAS Δ.Ξ.Δ ΝΔΦ/ ΔΑΠ ΔΒΝΗΑΠ ΔΒΝΗΑΠ ΞΖΙΗΘΑ ΚΞΑΚΞΑΡΠΝΙΖΠ ΠΡΑΟΝΠ ΔΙΗΑ 3896, ,5 151 TUV AUSTRIA 3 HELLAS Δ.Ξ.Δ ΔΙΑΗΝΟΓΔΗΑ ΦΝΗΛΗΘΗΑΠ ΑΒΔΔ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΦΝΗΛΗΘΗΑ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΚΞΝΡΕΑΘΖΠ ΓΗΥΟΓΝΠ ΔΙΗΑ TUV AUSTRIA HELLAS Δ.Ξ.Δ ΘΑΞΛΗΘΝΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ ΛΝΚΝ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Κ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ ΗΝΟΓΑΛΗΓΖΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ ΘΑΞΛΝΠ 2138, ,9 131 ΑΓΡΟΣ. ΓΔΧΡΓΟΚΣΖΝ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ "Ζ ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗ ΜΠΑΛΣΑΣΕΗΓΖ ΔΤΣΑΘΗΟ 1 TUV-HELLAS ΟΜΟΝΟΗΑ" / Ρνδάθηλα 157, ,2 87 ΑΓΡ.ΤΝ/ΜΟ ΟΠΧΡΟΚ/ΚΧΝ ΓΗΑΒΑΣΟΤ "ΑΓΗΟ ΓΗΑΒΑΣΟ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 2 TUV-HELLAS ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ" / Ρνδάθηλα 00, , 202 ΑΔΠΟΠ ΣΤΡΝΑΒΟΤ & 1ν ΥΛΜ ΣΤΡΝΑΒΟΤ - ΛΑΡΗΑ ΓΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3 TUV-HELLAS ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ ΘΔΑΛΗΑ / Αριάδηα 15, , 156 ΑΔΠΟΠ ΣΤΡΝΑΒΟΤ & 1ν ΥΛΜ ΣΤΡΝΑΒΟΤ - ΛΑΡΗΑ ΓΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3 TUV-HELLAS ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ ΘΔΑΛΗΑ / Ρνδάθηλα 1751, , 156 ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΝΖΗΟΤ ΝΖΗ ΚΑΗΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ TUV-HELLAS / Ρνδάθηλα 1, ,7 99 ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΝΖΗΟΤ ΝΖΗ ΚΑΗΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ TUV-HELLAS / Αριάδηα 82, ,7 99 ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΝΖΗΟΤ ΝΖΗ ΚΑΗΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ TUV-HELLAS / Μήια 100, ,7 99 Α ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΠΧΛΖΔΧΝ ΤΜΠΤΡΖΝΧΝ ΡΟΓΑΚΗΝΧΝ ΦΑΛΑΝΖ & ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ ΦΑΛΑΝΖ ΛΑΡΗΑ ΟΤΛΟΤΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 5 TUV-HELLAS ΤΝ.Π.Δ.ΔΓΑ ΘΔΑΛΗΑ / Αριάδηα 251, ,7 103 Α ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΠΧΛΖΔΧΝ ΤΜΠΤΡΖΝΧΝ ΡΟΓΑΚΗΝΧΝ ΦΑΛΑΝΖ & ΠΔΡΗΥΧΡΧΝ ΦΑΛΑΝΖ ΛΑΡΗΑ ΟΤΛΟΤΛΖ ΒΑΗΛΔΗΟ 5 TUV-HELLAS ΤΝ.Π.Δ.ΔΓΑ ΘΔΑΛΗΑ / Ρνδάθηλα , TUV-HELLAS Δ.Α.. ΝΑΟΤΑ "ΦΡΟΤΣΔΝΧΖ" 7 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΔΓΟΝ/ΘΡΑΚΖ 7 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΔΓΟΝ/ΘΡΑΚΖ 8 TUV-HELLAS Δ.Α.. ΓΡΑΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΔΓΟΝ/ΘΡΑΚΖ 11ν ρηι. ΒΔΡΟΗΑ - ΝΑΟΤΑ ΤΓΡΑ 18 ΤΓΡΑ 18 Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΗ / / / / ΜΗΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΚΛΔΑΡΥΟ ΑΡΑΝΣΗΓΖ ΚΛΔΑΡΥΟ ΧΣΖΡΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Ρνδάθηλα 991, ,6 53 Αθηηλίδηα ,5 905 Διηέο βξώζηκεο 6623, ,5 905 Παηάηεο 32, ,6 35 ΒΡΑΣΑΜA ΓΚΑΡΛΖ ΛΑΜΠΡΗΝΟ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΔΛΑΗΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 9 TUV-HELLAS ΒΡΑΣΑΜΧΝ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Διηέο βξώζηκεο ΑΡΓΑ FROST Α.Δ. ΦΤΓΔΗΑ- ΚΟΜΑΡΑ ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΜΑΡΘΑ 10 TUV-HELLAS ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΑ ΔΒΡΟΤ Φαζνιάθη 138, ,8 96 ΑΡΓΑ FROST Α.Δ. ΦΤΓΔΗΑ- ΚΟΜΑΡΑ ΜΑΤΡΟΤΓΖ ΜΑΡΘΑ 10 TUV-HELLAS ΓΗΑΛΟΓΖΣΖΡΗΑ ΔΒΡΟΤ Αξαθάο 138, , TUV-HELLAS ΔΓ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ Γ. & Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ / ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΔΛΖ ΥΡΖΣΟ Βακβάθη 20027, , TUV-HELLAS ΔΓ ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ Γ. & Μ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ / ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΔΛΖ ΥΡΖΣΟ Ρνδάθηλα 06, ,3 587 Δ.Α.. ΛΑΡΗΑ - ΣΤΡΝΑΒΟΤ - ΔΡΜΟΤ 8 ΣΗΚΡΗΚΑ ΠΤΡΗΓΧΝ 12 TUV-HELLAS ΑΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ / Βακβάθη 39931, , TUV-HELLAS ΟΤΟΤΛΣΕΟΓΛΟΤ ΝΗΚ. ΑΔ 1 TUV-HELLAS ΔΤ.ΓΔ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΔ - AGRINO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1 TUV-HELLAS ΔΤ.ΓΔ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΔ - AGRINO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1 TUV-HELLAS ΔΤ.ΓΔ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΔ - AGRINO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 1 TUV-HELLAS ΔΤ.ΓΔ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΔ - AGRINO ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΤΦΔΛΖ ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ ΒΗΠΔΘ ΗΝΓΟΤ / / / / / ΟΤΟΤΛΣΕΟΓΛΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΗΣΗΟΛΑ ΑΝΑΣΑΗΟ Βακβάθη 22522, ,7 291 Φαζόιηα ,8 131 Ρύδη ,8 131 Λαζνύξη 202, ,8 131 Φαθή ,8 131 ΠΟΣΟ ΘΑΟΤ ΓΔΛΖΣΔΡΓΗΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ 15 TUV-HELLAS ΤΝ/ΜΟ Γ.Γ.ΘΔΟΛΟΓΟΤ ΘΑΟΤ ΚΑΒΑΛΑ / Διηέο ειαηνπνηήζηκεο ,2 376 ΜΤΧΝΟ 7 ΒΑΚΟΝΣΗΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 16 TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΖΣΔΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ / Διηέο ειαηνπνηήζηκεο 550, ,6 381 ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗ - ΥΟΝΓΡΟ ΕΑΨΜΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 17 TUV-HELLAS ΥΟΝΓΡΟΤ Γ.ΒΗΑΝΝΟΤ / Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ 96, ,51 31 ΟΜΑΓΑ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗ - ΥΟΝΓΡΟ ΕΑΨΜΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 17 TUV-HELLAS ΥΟΝΓΡΟΤ Γ.ΒΗΑΝΝΟΤ / Σνκάηεο ζεξκνθεπίνπ 0,1 3 96, TUV-HELLAS ΚΣΖΜΑ ΥΡΤΟΥΟΟΤ Ο.Δ. ΣΡΑΝΣΕΑ ΜΑΡΗΝΑ, ΝΑΟΤΑ / ΝΑΝΑ ΥΡΤΟΥΟΟΤ Aκπέιη νηλνπνηήζηκν 281, , TUV-HELLAS ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΑΓΡΗΝΗΟΤ (ΟΜΑΓΑ ΚΑΠΝΟΤ) ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΓΡΗΝΗΟ / ΚΟΤΣΟΤΠΗΑ ΘΧΜΑ Καπλά TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ 20 TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ 20 TUV-HELLAS Α.. ΚΟΤΣΟΤΡΑ "ΦΟΗΝΗΚΑ" ΛΑΗΘΗΟΤ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ ΚΟΤΣΟΤΡΑ ΖΣΔΗΑ / / / ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΜΠΑΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Αγγνύξηα ζεξκνθεπίνπ 17, , Πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ , Μειηηδάλεο ζεξκνθεπίνπ 29, ,27 525

1 A CERT AE 1202AGRO13030084 AGRONUTS AE ΛΑΡΙΣΑΣ 40006 ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2495052480 ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 2.044,69 76 2.

1 A CERT AE 1202AGRO13030084 AGRONUTS AE ΛΑΡΙΣΑΣ 40006 ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2495052480 ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΑ 2.044,69 76 2. 1 METRONCERT MC/119/ICM Ε.Ε.Σ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ 2231042443 ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΙΑ 24368,53 429 24368,53 429 1 A CERT AE 1202AGRO13030084 AGRONUTS AE ΛΑΡΙΣΑΣ 40006 ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 2495052480

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη διαχείριση στη Φυτική Παραγωγή. Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων. Σελίδα 1

Ολοκληρωµένη διαχείριση στη Φυτική Παραγωγή. Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων. Σελίδα 1 1 Α.Σ. "Ο ΖΥΓΟΣ" ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΓΙΟΣ Τ.Κ. 59100 ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠ. ΡΟ ΑΚΙΝΑ & ΒΙΟΜ. ΡΟ ΑΚΙΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ & ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ & ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 2.758,60 140 2/066-2445.05/1.0 25.08.2005 24.08.2008

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο

Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Επώνυμο Ονομα Πατρώνυμο Ειδικότητα Διεφθυνςη Τηλζφωνο Αγαπόπουλοσ Αχιλλζασ Βαςίλειοσ Χειρουργόσ ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Άγγοσ Ιωάννθσ Παφλοσ Ιατρ. Βιοπ/γία ΕΤ ΓΝΚΩ-ΚΤ 22420-54200 Ακαναςιάδθ Ελζνθ Αναςτάςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1

ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑΣ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ Δημητρίου ΔΡΑΜΑ 1 ΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΡΑΜΑ 1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ πρωην ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑ 1 ΠΟΠΩΒ ΡΑΦΙΚ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ 113 2009-05-07 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 2009-05-07 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 2009-05-07 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση 12/05/2011 1

Ενημέρωση 12/05/2011 1 Ενημέρωση 12/05/2011 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΔΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 "Agrino" ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20 ΑΓΡΙΝΙΟ ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΑΣOΛΙΑ (ΓIΓΑΝΤΕΣ ΠΓΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ- 16/4/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. Ενημέρωση 26-05-2011 1 ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΔΡΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1 "Agrino" ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

263 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ [Last Update : 19/09/2012] ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

263 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ [Last Update : 19/09/2012] ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ATTIKH 1 Αγ.Ιωάννης Ρέντης Αγ.Άννης 46 & Μακρυγιάννη 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2104930205 2104920979 Μπίρμπος Χρίστος Url : www.ygraeriokinisi.gr e-mail:contact@ygraeriokinisi.gr 1259 http://maps.google.com/maps?oe=utf-8&gfns=1&q=37.96742736930719,+23.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πρατηρίων Υγραερίου στην Ελληνική Επικράτεια

Κατάλογος Πρατηρίων Υγραερίου στην Ελληνική Επικράτεια ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Κατάλογος Πρατηρίων Υγραερίου στην Ελληνική Επικράτεια Μελετητής πρατηρίου: ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΤΕ 01. ΑΜΘ ( Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης ) Νομός Θέση Υπεύθυνος Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α/Α ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦ & ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΕΡΜΟΥ 2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα