Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010)"

Transcript

1 Βιογπαθικό Σημείωμα (Μάξηηνο 2010) Αξηζηείδεο Μπαιηάο Καζεγεηήο ΔΜΠ, Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ Σνκέαο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γηθαίνπ (ΑΚΔΓ) ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΔΜΦΔ) Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ) Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ Αζήλα Σει. (210) Βιογπαθικά ζηοισεία -Γελλήζεθα ζηελ Κέξθπξα ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ Δίκαη παληξεκέλνο κε ηελ Δπαγγειία Πεξξάθε -Γηεχζπλζε θαηνηθίαο: Κάιβνπ Αζήλα Σει. (210) Σποςδέρ και ζηαδιοδπομία - Ηνχληνο 1962: Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ απφ ην Κνιέγην Αζελψλ. - Οθηψβξηνο 1962-επηέκβξηνο 1967: πνπδέο, κεηά απφ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, ζηε ρνιή Μεραλνιφγσλ-Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ. - Φεβξνπάξηνο 1968: Γίπισκα Μεραλνιφγνπ-Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ θαη ζρεηηθή άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο. - Οθηψβξηνο 1968-Γεθέκβξηνο 1972: Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 1

2 Laboratoire de Physique Théorique et de Hautes Énergies ηνπ Université de Paris ΥΗ, Centre d Orsay, κε ππνηξνθία ηεο Γαιιηθήο Κπβεξλήζεσο. - Οθηψβξηνο 1971-Ηνχληνο 1972: auditeur libre ζην εκηλάξην ηνπ Charles Bettelheim ζηελ École Pratique de Hautes Études ζην Παξίζη. - Οθηψβξηνο 1970: Diplôme d Études Approfondies (DEA) ζηε Θεσξεηηθή Φπζηθή. - Γεθέκβξηνο 1972: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (3νπ θχθινπ) ζηε Θεσξεηηθή Φπζηθή. - Ηαλνπάξηνο 1973-Ηαλνπάξηνο 1974: ηξαηησηηθή ζεηεία κε εηδηθφηεηα «θαπαλεχο Ππξνβνιεηήο». - Ηαλνπάξηνο 1974-Μάηνο 1975: Μειεηεηήο ζε ηδησηηθφ γξαθείν ηερληθψλ κειεηψλ. - Μάηνο 1975-Ννέκβξηνο 1976: Βνεζφο ζηελ Έδξα Θεξκνδπλακηθήο ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Παηξψλ. - Γεθέκβξηνο 1976-Γεθέκβξηνο 1979: Βνεζφο ζηελ Έδξα (θαη Δξγαζηήξην) Φπζηθήο Α, ηεο ρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ. - Γεθέκβξηνο 1979-Γεθέκβξηνο 1982: Δπηκειεηήο ζηελ ίδηα Έδξα θαη Δξγαζηήξην. - Οθηψβξηνο 1982: Ίδξπζε (κε ηξεηο αθφκε ζπλαδέιθνπο) ηνπ Γηαηνκεαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηε Φηινζνθία θαη Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο (ΠΦΗΔΣ). Σν Πξφγξακκα απηφ είρε κηα πξνπηπρηαθή θαη κηα κεηαπηπρηαθή δηάζηαζε πνπ νδεγνχζε ηφζν ζε κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο φζν θαη ζε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ελψ αλέπηπζζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. (Οξγάλσζε ζεηξάο δηαιέμεσλ ή ζεκηλαξίσλ κε Έιιελεο θαη μέλνπο νκηιεηέο, νξγάλσζε ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπκπνζίσλ θαη ζπλεδξίσλ θιπ) - Γεθέκβξηνο 1982-Ννέκβξηνο 1984: Μφληκνο Λέθηνξαο ζην Γεληθφ Σκήκα ηνπ ΔΜΠ (Σνκέαο Φπζηθήο). - Γεθέκβξηνο 1984: Δθινγή ζε ζέζε Μφληκνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην αληηθείκελν Φηινζνθία θαη Μεζνδνινγία ηεο Φπζηθήο, ζην ίδην Σκήκα. 2

3 - Μάηνο 1992: Δθινγή ζε ζέζε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζην αληηθείκελν Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ, ζην ίδην Σκήκα. - Ηνχληνο 1995: Δθινγή ζε ζέζε Καζεγεηή ζην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΜΗΘΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ απνπνηήζεθα ηε ζέζε θαη παξέκεηλα ζηελ παιαηά κνπ ζέζε ζην ΔΜΠ. - επηέκβξηνο 2002: Δθινγή ζε ζέζε Καζεγεηή ζην αληηθείκελν Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ ζηε ρνιή Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ηέσο Γεληθφ Σκήκα) ηνπ ΔΜΠ. 3. Παπαμονή ζε εκπαιδεςηικά και επεςνηηικά ιδπύμαηα ηος εξωηεπικού - Mάξηηνο 1983-Μάηνο 1983: Academic Visitor ζην Department of Philosophy, Logic, and Scientific Method ηνπ London School of Economics and Political Science (LSE), κε ππνηξνθία ηνπ Βξεηαληθνχ πκβνπιίνπ. - επηέκβξηνο 1984-Μάηνο 1985 and επηέκβξηνο 1985-Ηαλνπάξηνο 1986: Senior Research Fellow ζην Center for Philosophy of Science ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh, κε fellowship ηνπ Κέληξνπ. - Ηαλνπάξηνο1993-Ηνχληνο 1993: Academic Visitor ζην Philosophy Department ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton, κε ππνηξνθία ηνπ Program in Hellenic Studies ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ. - Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1998: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο, κεηά απφ πξφζθιεζε, ζην εληαηηθφ ζεξηλφ πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο ηνπ (αγγιφθσλνπ) Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βνζπφξνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ δίδαμα έλα πξνπηπρηαθφ κάζεκα (6 ψξεο αλά εβδνκάδα). - επηέκβξηνο 2005-Ηαλνπάξηνο 2006: Senior Research Fellow ζην Center for Philosophy of Science ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh, κε fellowship ηνπ Κέληξνπ. - Ηαλνπάξηνο 2006-Μάηνο 2006: Δπηζθέπηεο Καζεγεηήο, κεηά απφ πξφζθιεζε, ζην Department of History and Philosophy of Science ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh, φπνπ δίδαμα έλα πξνπηπρηαθφ κάζεκα θαη έλα κεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην. 3

4 4. Διδακηικό Έπγο Α. ε πξνπηπρηαθφ επίπεδν Έρσ δηδάμεη: - Θεξκνδπλακηθή, Μεραληθή ησλ Ρεπζηψλ θαη Αεξηνζηξνβίινπο ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. - ια ηα καζήκαηα Φπζηθήο θνξκνχ ζε δηάθνξεο ρνιέο ηνπ ΔΜΠ. - χγρξνλε Φπζηθή ζην Σκήκα (ζήκεξα ρνιή) Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ ΔΜΠ. - Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ θαη Δηζαγσγή ζηελ Ηζηνξία ησλ Δπηζηεκνληθψλ θαη Φηινζνθηθψλ ηδεψλ ζε δηάθνξα Σκήκαηα (ζήκεξα ρνιέο) ηνπ ΔΜΠ. - Φηινζνθία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην Φπζηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, επί ζεηξά εηψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε. - Δηζαγσγή ζηε Φηινζνθία ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, επί ζεηξά εηψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε. - Δηζαγσγή ζηε Φπζηθή ζην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο (ΜΗΘΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κεηά απφ πξφζθιεζε. - Γνκηζκφ θαη Μεηαδνκηζκφ ζην Σκήκα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Βνζπφξνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κεηά απφ πξφζθιεζε. - Science and Philosophy in the 20 th Century ζην Department of History and Philosophy of Science ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Pittsburgh ησλ ΖΠΑ, κεηά απφ πξφζθιεζε Έρσ επηβιέςεη πνιιέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΜΠ θαη θνηηεηψλ ηνπ Φπζηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Β. ε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν Έρσ δηδάμεη: - Αλειιηπψο απφ ην 1983 θαη ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν, κεηαπηπρηαθφ 4

5 κάζεκα θνξκνχ κε αληηθείκελν ηηο ζρέζεηο θηινζνθίαο θαη επηζηεκψλ ζηνλ 20 ν αηψλα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Φηινζνθίαο θαη Ηζηνξίαο ησλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Σερλνινγίαο (ΠΦΗΔΣ) πνπ ηδξχζεθε ζην ΔΜΠ θαη θαηφπηλ ζπγρσλεχζεθε ζην δηαπαλεπηζηεκηαθφ κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα κε ην ίδην φλνκα πνπ νξγαλψλνπλ απφ θνηλνχ ν Σνκέαο ΑΚΔΓ ηεο ΔΜΦΔ ηνπ ΔΜΠ θαη ην Σκήκα ΜΗΘΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. - Αλειιηπψο απφ ην 1983 θαη ζην εαξηλφ εμάκελν, κεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην (κεξηθέο θνξέο θαη δχν) ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο, κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα θαηά θαηξνχο. (ςεηο ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθηθήο παξάδνζεο, Αιιαγή επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, ζρέζεηο θαη δηαθξίζεηο κεηαμχ επηζηεκψλ θαη επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, πιεπξέο ηεο επεηξσηηθήο θηινζνθηθήο παξάδνζεο, Γαιιηθή ζρνιή επηζηεκνινγίαο, δνκηζκφ θαη κεηαδνκηζκφ, ζρέζεηο κεηαθπζηθήο, εζηθήο θαη πνιηηηθήο θηινζνθίαο, πηλφδα, Βηηγθελζηάηλ, Μπέλγηακηλ.) - Απφ ην 2000 θαη ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν, κεηαπηπρηαθφ κάζεκα κε αληηθείκελν ηηο ζρέζεηο θηινζνθίαο θαη επηζηεκψλ ζην 20 ν αηψλα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ρεδηαζκφο, ρψξνο, πνιηηηζκφο ηεο ρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ηνπ ΔΜΠ. Μεηά ην 2001, ην κάζεκα ζπγρσλεχζεθε κε ην νκψλπκν κάζεκα ηνπ ΠΦΗΔΣ θαη δηδάζθεηαη έθηνηε ζε «κεηθηφ» αθξναηήξην. - Σν 2004 (ρεηκεξηλφ εμάκελν), κεηά απφ πξφζθιεζε, κεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην κε αληηθείκελν ηε ζρέζε πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη πνιηηηθήο πξαθηηθήο, ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. - Απφ ην 2004, ηα κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα πνπ δηδάζθσ έρνπλ εληαρζεί σο θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα Βαζηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο ηνπ Σκήκαηνο ΜΗΘΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. - Μεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην ζην Department of History and Philosophy of Science ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh κε αληηθείκελν «Sciences and Scientific Disciplines». Έρσ επηβιέςεη πνιιέο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ εληαγκέλσλ ζηα παξαπάλσ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. 5

6 Γ. Γηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο Τπφ ηελ επίβιεςή κνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί δεκφζηα κέρξη ζήκεξα 14 δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. ε 3 απφ απηέο ππήξμα ηππηθά θαη φρη νπζηαζηηθά επηβιέπσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ελψ ζε κία ππήξμα νπζηαζηηθά αιιά φρη ηππηθά επηβιέπσλ. Απφ ηνπο θαηφρνπο απηψλ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, νη 5 έρνπλ ζήκεξα θαλνληθή ζέζε ζε Διιεληθά παλεπηζηήκηα (Β. Κηληή, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Γ. Φνπξηνχλεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Κ. Παγσλδηψηεο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Π. Θενδψξνπ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ν. Σεξδφγινπ, ΔΜΠ), 5 δηδάζθνπλ ζην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, 1 δηδάζθεη κε εληνιή δηδαζθαιίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2 δηδάζθνπλ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη 1 αζθεί ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ. 3 αθφκε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ππφ ηελ επίβιεςή κνπ είλαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη εθηηκάηαη φηη ζα ππνζηεξηρζνχλ εληφο ηνπ ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο. Έρσ ππάξμεη κέινο πνιιψλ ηξηκειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ θαη πνιιψλ επηακειψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ. Τπήξμα επίζεο εμσηεξηθφο εμεηαζηήο κηαο δηαηξηβήο πνπ εθπνλήζεθε ζηηο ΖΠΑ (Virginia Polytechnic Institute and State University), κηαο ζηε Γαιιία (Université de Paris VII) θαη κηαο ζην Βέιγην (Université Libre de Bruxelles). Έρσ ζπκβάιεη ζεκαληηθά (ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θιπ) ζηε κεηάβαζε πνιιψλ θνηηεηψλ ζην εμσηεξηθφ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο ή ηε θηινζνθία θαη έρσ παξαθνινπζήζεη απφ θνληά ηελ εμέιημε αξθεηψλ απφ απηνχο. Απφ ηνπο ελ ιφγσ θνηηεηέο ζήκεξα θαηέρνπλ θαλνληθή παλεπηζηεκηαθή ζέζε 4 (. Φχιινο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Α. Αξαγεψξγεο θαη Μ. Ρεληεηδή, ΔΜΠ θαη Μ. Βαιάξεο, University of New South Wales (Sydney)). 5. Επεςνηηικό και επιζηημονικό έπγο Α. Γεληθέο ζπληεηαγκέλεο Σν ηζηνξηθφ, ν θεληξηθφο άμνλαο θαη νη επηκέξνπο φξνη ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ έξγνπ κνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ, ζε αδξέο γξακκέο, φπσο παξαθάησ: 6

7 1. Ήδε απφ ηελ επνρή φπνπ εθπνλνχζα ηε δηδαθηνξηθή κνπ δηαηξηβή ζηελ πεξηνρή ηεο ζεσξεηηθήο θπζηθήο ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ θαη άξρηζα λα θαηαλνψ ζηελ πξάμε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε νηθεία επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, κνπ αλαθηλήζεθε ηδηαίηεξα έληνλα ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ θπβεξλνχλ απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ηνπο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Απνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ, ειέγρνπλ, επεθηείλνπλ, αλαζεσξνχλ θαη αλαηξέπνπλ ηηο θπζηθέο ζεσξίεο ή ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα πνπ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ δηάθνξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνηνχ απηά νινθιεξσζνχλ, εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ πξαθηηθή ησλ επηζηεκφλσλ θαη ζπλδένπλ ηελ άζθεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ, δηιήκκαηα ζρεηηθά κε φζα ζπληζηνχλ, ή νθείινπλ λα ζπληζηνχλ, ηελ εζηθή θαη ηελ επξχηεξα θνηλσληθή ή πνιηηηθή ζηάζε ηνπ επηζηήκνλα, θπξηνιεθηηθά κε θαηέθιπζαλ. Αθνξκή γηα έλαλ ηέηνην πξνβιεκαηηζκφ, κέζα ζε έλα γεληθφηεξν θιίκα πνπ ηφηε ηνλ επλννχζε ηδηαίηεξα, ζηάζεθε ε πξνζγείσζή κνπ ζε έλα έδαθνο, ην νπνίν ν πξνεγνχκελνο ηδεαιηζκφο θαη νη κεγάιεο πξνζδνθίεο κνπ πεξίκελαλ νπζησδψο δηαθνξεηηθφ. Ζ ππεξεηδίθεπζε, νη απφηνκεο αιιαγέο εξεπλεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αλάινγα κε ηε κφδα πνπ θαζφξηδαλ θάζε ζηηγκή νη ηδέεο ησλ ζεσξνχκελσλ σο θνξπθαίσλ θπζηθψλ, ν αληαγσληζκφο θαη ην θπλήγη ησλ δεκνζηεχζεσλ, ε πξνρεηξφηεηα ηελ νπνία αξθεηέο θνξέο επέβαιε ε αλάγθε ηεο ηαρχηεξεο δπλαηήο δεκνζίεπζεο θάπνησλ απνηειεζκάησλ, ζρεκάηηδαλ ηελ εηθφλα κηαο δξαζηεξηφηεηαο φπνπ ε θπζηθή, ηνπιάρηζηνλ φπσο ηελ είρα εμηδαληθεχζεη εγψ, ζα έπξεπε λα είλαη νπζηαζηηθά απνχζα. Χζηφζν, ηδέεο, θαη κάιηζηα ηδέεο ζεκαληηθέο, δελ ζηακαηνχζαλ λα αλαδεηθλχνληαη θαη ε νπζηαζηηθή έξεπλα, ζε πείζκα απηψλ ησλ εκπνδίσλ, άλνηγε ην δξφκν ηεο θαη πξνρσξνχζε. Καη ην παξάδνμν απηφ απαηηνχζε εμήγεζε. Με απηά ηα δεδνκέλα, θαη ελφζσ ε παξαπέξα αλάκεημή κνπ κε ηε θπζηθή ησλ ζηνηρεησδψλ ζσκαηηδίσλ θαζηζηνχζε δηαξθψο νμχηεξε απηήλ ηελ θαηαιπηηθή απνξία, έθηαζα κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα λα ζπλεηδεηνπνηήζσ φηη ππάξρεη έλαο αθαδεκατθά ζπγθξνηεκέλνο, δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνο, θιάδνο -ε θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ- ν νπνίνο έρεη ηέηνηα αθξηβψο εξσηήκαηα σο αληηθείκελν κειέηεο. Έηζη βξέζεθα λα αθηεξψλσ εθεί ηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα. 2. Καζψο απηή ε ζηξνθή ζηνλ εξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κνπ ππήξμε θαηά βάζηλ απνηέιεζκα ηεο ελ ζεξκψ ζρέζεο πνπ είρα απνθηήζεη κε ηε θπζηθή, ε δξαζηεξηφηεηά κνπ ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκψλ αξρηθά επηθεληξψζεθε ζηε κεζνδνινγία θαη ηε θηινζνθία 7

8 απηήο αθξηβψο ηεο επηζηήκεο. Με δεδνκέλν δε φηη ε θπζηθή απνηειεί γηα πνιινχο κειεηεηέο επηζηήκε θαη εμνρήλ, κνπ δεκηνπξγήζεθε επζχο εμαξρήο ε πεπνίζεζε φηη, αλ έθηαλα λα θαηαλνήζσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή ζπγθξνηείηαη θαη εμειίζζεηαη, ζα απνθηνχζα έλα ζεκαληηθφ θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ νιφηεηά ηνπ. Οθείισ λα πξνζζέζσ φηη, ζην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ φπνπ αξρηθά κνπ δεκηνπξγήζεθαλ νη θαηαιπηηθέο απνξίεο πνπ πξναλέθεξα, ην εξψηεκα γηα ην επηζηεκνληθφ θαηλφκελν ζηελ νιφηεηά ηνπ, φπσο δηαηππσλφηαλ κε ηελ κνξθή ηνπ αλ ππάξρεη θαη πψο ζπγθξνηείηαη κηα επηζηήκε ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηεο ηζηνξίαο, έπαηδε θαζνξηζηηθφ ξφιν. Με απηήλ ηελ αθεηεξία, θαη ελφζσ πξνζπαζνχζα λα απνζαθελίζσ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ην πεξίγξακκα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηάο κνπ, δηαπίζησζα φηη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη λα παξακέλεη δξαζηηθή ε παξαδνζηαθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο αγγινζαμνληθέο ή «αλαιπηηθέο» θαη ζηηο «επεηξσηηθέο» (θπξίσο γαιιηθέο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά) θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ζην επηζηεκνληθφ θαηλφκελν. Καη θηάλνληαο ζρεηηθά γξήγνξα ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κηαο παξάδνζεο απνηεινχλ, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο άιιεο, πείζζεθα φηη, πξψηνλ, ε δηαρσξηζηηθή απηή γξακκή ζπληζηά πιένλ κφλνλ ην ππφιεηκκα κηαο ηζηνξηθά δηακνξθσκέλεο πξνθαηάιεςεο ηελ νπνία δελ ζηεξίδεη θαλέλαο ζνβαξφο ζεσξεηηθφο ιφγνο θαη, δεχηεξνλ, φηη ππάξρεη ην πεδίν γηα ηε γφληκε ζπζρέηηζε ησλ δχν. πγθεθξηκέλα, θαη ζε φ,ηη αθνξά εηδηθά ηε θπζηθή, ζεψξεζα φηη ην πεδίν απηφ κπνξεί λα ζπζηαζεί, ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, κέζα απφ ηε ζπκβνιή δχν θαηλνκεληθά πνιχ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην επηζηεκνληθφ θαηλφκελν. Αλαθέξνκαη, απφ ηε κηα κεξηά, ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Γάιινπ καξμηζηή θηινζφθνπ Luis Althusser, φπσο απέξξεε απφ ηε ιεγφκελε «Γαιιηθή ζρνιή ηζηνξηθήο επηζηεκνινγίαο» (Bachelard, Canguilhem, Koyré, Cavaillès) θαη φπσο αλαπηπζζφηαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Αιηνπζέξ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ (Balibar, Fichant, Pêcheux, Lecourt, Raymond, Badiou θ.α.), θαη, απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ «ηζηνξηθηζηηθή», ιεγφκελε πξνζέγγηζε ζηελ αγγινζαμνληθή θηινζνθία ηεο επηζηήκεο πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ην έξγν ηνπ T. S. Kuhn θαη εθείλν ησλ Lakatos, Feyerabend, Laudan θαη άιισλ. ην πιαίζην απηήο ηεο δεχηεξεο πξνζέγγηζεο, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε γηα κέλα ε γλσξηκία κνπ κε ην ραξαθηεξηδφκελν απφ εμαηξεηηθή ινγηθή απζηεξφηεηα έξγν ηνπ Ακεξηθαλνχ θηινζφθνπ ηεο επηζηήκεο Joseph Sneed θαη ε παξαπέξα αλάπηπμή ηνπ απφ ηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν Wolfgang Stegmüller θαη άιινπο (Balzer, Moulines, θιπ). πσο θαηαλννχζα ην δήηεκα ηφηε, θαη αξρήλ ζηφρνο ηεο θξηηηθήο ζχλζεζεο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ ζα ήηαλ ε ζπγθξφηεζε κηαο ζεσξίαο ηθαλήο λα ηδηνπνηείηαη γλσζηαθά θαηά εληαίν ηξφπν θαη ηε δνκή θαη ηα ηδηάδνληαη 8

9 ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηζηνξία θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο ηεο θπζηθήο σο επηζηήκεο. Ζ πξνζπάζεηα γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο ηέηνηαο ζεσξίαο -καδί κε φ,ηη ζα κπνξνχζε λα απνζαθελίζεη ελ πξνθεηκέλσ ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο ζεσξίαο- φξηζε, θαη εμαθνινπζεί ελ πνιινίο λα νξίδεη, ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο εξεπλεηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο. 3. Ζ παξαδνρή φηη ε θπζηθή σο επηζηήκε δελ ζπληζηά κηα γπκλή, νχησο εηπείλ, ινγηθή δνκή πνπ απιψο απνθηά πεξηερφκελν απφ ηε ζπζρέηηζή ηεο κε κηα αληίζηνηρα γπκλή εκπεηξία απνηειεί ζήκεξα θνηλφ ηφπν. Ζ θπζηθή λνείηαη πιένλ σο ηδηαίηεξα ζχλζεην πιέγκα εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εμειίζζνληαη ηζηνξηθά κέζα ζε πξνζδηνξηζκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ππφ ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ παξαγφλησλ. κσο απηέο νη θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο φςεηο θαη δηαζηάζεηο απνηεινχλ απηνδηθαίσο αληηθείκελν ησλ θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ επηζηεκψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζεσξία -φ,ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη ε έλλνηα- πνπ ζα αληηκεησπίδεη εληαία ηε δνκή, ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ηζηνξία θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο ηεο θπζηθήο είλαη ππνρξεσκέλε λα ιάβεη ππ φςηλ ηεο ηα ζρεηηθά πνξίζκαηα απηψλ ησλ επηζηεκψλ. Χζηφζν απηφ είλαη αλεπαξθέο θαη κπνξεί λα είλαη άθξσο δηθνξνχκελν. Με δεδνκέλν ηνλ επίκαρν ραξαθηήξα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ηηο θνηλσληθέο θαη ηζηνξηθέο επηζηήκεο, ηα ελ ιφγσ πνξίζκαηα δελ κπνξνχλ λα λνκηκνπνηεζνχλ θηινζνθηθά φζν παξακέλνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζεσξηψλ ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ απηά δηαηππψλνληαη. Ζ εξεπλεηηθή κνπ ελαζρφιεζε κε ην επηζηεκνινγηθφ θαζεζηψο απηνχ πνπ έρεη απνθιεζεί «ηζηνξηθφο πιηζκφο» ζπλδέεηαη κε ηνλ θχξην άμνλα ηεο εξεπλεηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν. 4. Πξνθαλψο ε δηεξεχλεζε ηνπ επηζηεκνινγηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ «ηζηνξηθνχ πιηζκνχ» δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ηεο ζεσξίαο γηα ηε δνκή, ηα ηδηάδνληα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ηζηνξία, θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο ηεο θπζηθήο πνπ πξναλέθεξα, αθνχ ηζηνξία θαη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο φςεηο νθείινπλ λα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξψηνπ. Με άιια ιφγηα, κέζσ απηψλ ησλ φςεσλ, ε θπζηθή ζπλδέεηαη επζέσο κε ηνλ «ηζηνξηθφ πιηζκφ». Αιιά αλ μεθηλάκε κε αθεηεξία ηελ ηδέα φηη ε θπζηθή απνηειεί επηζηήκε θαη εμνρήλ, ηφηε ν ραξαθηεξηζκφο «επηζηεκνληθή» δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κηα ζεσξία κε θηινζνθηθά ζπλεπή ηξφπν αλ ε ηειεπηαία δελ κνηάδεη επαξθψο κε ηε θπζηθή. κσο, ην αλ φλησο ππάξρεη ή δελ ππάξρεη απηή ε επαξθήο νκνηφηεηα δελ είλαη θάηη πνπ ε ελ ιφγσ ζεσξία πξνζθέξεη απεπζείαο ζηελ θνηλή ζέα, επηηξέπνληαο ηελ άκεζε απάληεζε. Ο αθξηβήο εληνπηζκφο ηέηνησλ νκνηνηήησλ -δειαδή, αλ πηνζεηήζνπκε 9

10 ηελ νξνινγία ηνπ Popper, ε αλαδήηεζε ησλ επνλνκαδνκέλσλ θξηηεξίσλ δηάθξηζεο (demarcation criteria)- εμαθνινπζεί αθφκε λα απνηειεί, ακέζσο ή εκκέζσο, κείδνλ ζέκα ηεο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκψλ ζην ζχλνιφ ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε δηεξεχλεζε ηεο δνκήο, ησλ ηδηαδφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ φςεσλ ηεο θπζηθήο, σο αθξηβψο επηζηήκεο θαη εμνρήλ, απνηειεί ηνλ ιπζηηειέζηεξν ίζσο ηξφπν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ φινπ δεηήκαηνο ησλ «θξηηεξίσλ δηάθξηζεο», θαη βέβαηα ηνλ θξηηηθφ έιεγρν ηνπ ίδηνπ ηνπ φξνπ απηνχ. Με άιια ιφγηα, απηή ε δηεξεχλεζε ζπληζηά αλαδήηεζε πνπ κπνξεί λα απνθαλζεί εκκέζσο θαη γηα ην επηζηεκνινγηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηνλ «ηζηνξηθφ πιηζκφ». Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα φπνηα «θξηηήξηα δηάθξηζεο» (δειαδή φ,ηη ζπληζηά κηα επηζηήκε σο επηζηήκε, δηαθξίλνληάο ηελ απφ άιια εγρεηξήκαηα πνπ απνβιέπνπλ αδηθαηνιφγεηα ζηνλ ίδην ηίηιν) δελ κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη κφλν ζηε θπζηθή νχηε κφλν ζην δεχγνο θπζηθήο θαη «ηζηνξηθνχ πιηζκνχ». Απηά νθείινπλ εμ νξηζκνχ λα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εγρεηξεκάησλ πνπ δηεθδηθνχλ ηνλ ηίηιν ηεο επηζηήκεο. Καη απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηφζν απηή θαζ εαπηή ε αλαδήηεζε ησλ ελ ιφγσ θξηηεξίσλ, φζν θαη ν ελ παξαιιήισ ή ν εθ ησλ πζηέξσλ έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, νθείιεη, αξγά ή γξήγνξα, λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ηνπ επηζηεκνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ δηέπεη ην θαζέλα απφ ηα εγρεηξήκαηα απηά μερσξηζηά. Σέηνηα εγρεηξήκαηα είλαη, κεηαμχ άιισλ, ηα καζεκαηηθά θαη ε ςπραλάιπζε. Ζ εξεπλεηηθή κνπ δξαζηεξηφηεηα επεθηάζεθε έηζη γηα λα αληηκεησπίζεη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηδηαίηεξν επηζηεκνινγηθφ θαζεζηψο θαη ησλ δχν. 5. Ζ αλαδήηεζε θξηηεξίσλ δηάθξηζεο, φπσο άιισζηε θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ησλ επηζηεκψλ, ππφθεηηαη αλαγθαζηηθά ζε κηα γεληθφηεξε θηινζνθηθή ζεψξεζε επί ηνπ θφζκνπ θαη ηεο γλψζεο ηνπ. Οη πξνζπάζεηέο κνπ λα πξνζεγγίζσ επξχηεξα ηε ζθέςε φρη κφλνλ ηνπ Αιηνπζέξ, ηνπ Κνπλ θαη ηνπ Πφπεξ, αιιά θαη εθείλε ησλ Wittgenstein, Nietzsche, Spinoza, Derrida, McDowell, Benjamin θαη άιισλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θηιφζνθνη ηεο επηζηήκεο, ππεξεηνχλ ηελ αλάγθε λα ζηνηρεηνζεηήζσ κηα ηέηνηα αθξηβψο ζεψξεζε. 6. ήκεξα είκαη, λνκίδσ, ζε ζέζε λα δηαηππψζσ ζρεηηθά νινθιεξσκέλα (φζν κπνξεί θαλείο λα κηιήζεη πνηέ γηα νινθιήξσζε ζηε θηινζνθία) ηα πνξίζκαηα ηνπ ελ ιφγσ καθξφπλννπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνξίζκαηα πνπ πξνθαλψο αλνίγνπλ έλαλ λέν θχθιν αλαδεηήζεσλ. Έρσ εληνπίζεη ηα «ζηνηρεία ηαπηφηεηαο» (identity conditions) ηεο θπζηθήο, κπνξψ λα δηαθξίλσ ηε θπζηθή απφ άιιεο επηζηήκεο ή επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, αλαδεηθλχνληαο ηηο νπζηψδεηο δηαθνξέο ησλ αληίζηνηρσλ 10

11 εγρεηξεκάησλ, ρσξίο γηα ηνχην λα κεηψλεηαη ή λα ππνηηκάηαη ε ζπλεηζθνξά θαλελφο θαη, ηέινο, έρσ, ειπίδσ, θαηνξζψζεη λα πεξη-γξάςσ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο φξνπο ζπγθξφηεζεο θαη ηελ ηζηνξηθή πνξεία πνπ δηακφξθσζε ην θαηλφκελν «επηζηήκε» ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αληίζηνηρεο θάζε θνξά θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο. Σν ππφ έθδνζε (αγγιηθά θαη ειιεληθά) βηβιίν κνπ Peeling Potatoes or Grinding Lenses: Spinoza converses with Young Wittgenstein on Immanence and its Logic αλαπηχζζεη ην γεληθφηεξν θηινζνθηθφ έδαθνο πνπ επηηξέπεη λα λνεζεί ην επηζηεκνληθφ θαηλφκελν ζην ζχλνιφ ηνπ ζε ζρέζε ηφζν κε ηε ινγηθή θαη ηελ εκπεηξία φζν θαη κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηζηνξία. Β. Γηαηξηβή La Neutrino-Production des Résonances Baryoniques dans le Modèle des Quarks (Δπηβιέπσλ ηεο Γηαηξηβήο F. Lurçat, κέιε ηεο επηηξνπήο T.N. Truong θαη Γ. Ζιηφπνπινο), Université de Paris XI, Centre d Orsay, Γ. Βηβιία 1.Γ.Βνπδνχξεο, Α. Μπαιηάο, Σύληνκε Κβαληηθή Μεραληθή, Δθδφζεηο ΣΔΔ, Αζήλα, Α.Μπαιηάο, Δπηζηεκνινγηθά: Γηα ηελ Ηζηνξία κηαο Δπηζηήκεο. Μηα Δηζαγσγή ζηελ Δπηζηεκνινγία ηνπ Λνπί Αιηνπζέξ, Δθδφζεηο Ο Πνιίηεο, Αζήλα, Α.Μπαιηάο, Γ. Φνπξηνχλεο, Ο Λνπί Αιηνπζέξ θαη ην ηέινο ηνπ θιαζηθνύ καξμηζκνύ: Ζ επηζθαιήο αζαλαζία κηαο κεδεληθήο θηινζνθίαο, Δθδφζεηο Ο Πνιίηεο, Α. Μπαιηάο (επηκ.) Εαθ Νηεξηληά, Πνιηηηθή θαη Φηιία, Ο Εαθ Νηεξηληά γηα ηνλ Λνπί Αιηνπζέξ, (κηθξ Γ. Παπαγηαλλάθνο θαη Α. Μπαιηάο), Δθθξεκέο, Αζήλα, D. Anapolitanos, A. Baltas, S. Tsinorema (editors), Philosophy and the Many Faces of Science, Rowman and Littlefield, Lanham, Maryland, Α. Μπαιηάο, Φηινμελώληαο ηνλ Εαθ Νηεξηληά: ζην πεξηζώξην επηζηήκεο θαη πνιηηηθήο, Δθθξεκέο, Αζήλα, A. Baltas, P. Machamer and M. Pera (editors), Scientific Controversies, Oxford University Press, London,

12 8. Α. Μπαιηάο, Αληηθείκελα θαη όςεηο εαπηνύ, Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο, Αζήλα, Α. Μπαιηάο, Γηα ηελ επηζηεκνινγία ηνπ Λνπί Αιηνπζέξ, Νήζνο, Α. Μπαιηάο (επηκέιεηα Θ. Σδαβάξαο θαη Γ. Παπαδφπνπινο), Τν αζπλείδεην ηνπ Νεύησλα θαη ην κήιν ηνπ Φξόηλη, Δμάληαο S. Vosniadou, A. Baltas, X. Vamvakoussi (editors), Reframing the Conceptual Change Approach in Learning and Instruction, Elsevier, A Baltas, Peeling Potatoes or Grinding Lenses: Spinoza converses with Young Wittgenstein on Immanence and its Logic, ππφ έθδνζε ζηα αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά. Γηεπζχλσ ηε ζεηξά κε αληηθείκελν ηε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο. Έρνπλ ήδε εθδνζεί 14 βηβιία ηα νπνία έρσ επηιέμεη ή εγθξίλεη θαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία είρα ηελ επζχλε ηεο επηζηεκνληθήο επηκέιεηαο. Γ. Δξγαζίεο Έρσ δεκνζηεχζεη πεξί ηηο 100 εξγαζίεο ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. Γχν εξγαζίεο κνπ έρνπλ κεηαθξαζηεί θαη δεκνζηεπζεί ζηα Σνπξθηθά (πεξηνδηθφ Defter) θαη κία ζηα Ηηαιηθά (πεξηνδηθφ Nuova Civiltà delle Machine). Κάπνηεο εξγαζίεο κνπ είλαη ζηε δηδαθηέα χιε καζεκάησλ θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο ζε παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ. Έρσ δψζεη 3 ζπλεληεχμεηο γηα πιεπξέο ηνπ έξγνπ κνπ, κία ζην πεξηνδηθφ Ψπραλάιπζε, κία ζην πεξηνδηθφ Cogito θαη κία ζην Γαιιηθφ πεξηνδηθφ Rue Descartes. Μηα εθηελήο ζπδήηεζε ησλ Α. Μπαιηά, Κ. Γαβξφγινπ θαη Β. Κηληή κε ηνλ T.S. Kuhn έρεη δεκνζηεπζεί ζην πεξηνδηθφ Νεύζηο θαη κεηαθξαζηεί ζην J. Conant and J. Haugeland, The Road since Structure, Thomas S. Kuhn, Philosophical Essays , with an Autobiographical Interview, The University of Chicago Press, Απφ ηηο εξγαζίεο κνπ αληηπξνζσπεπηηθέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη παξαθάησ. 1. P. Andreadis, A. Baltas, A. Le Yaouanc, L. Oliver, O. Pene, J.-C. Raynal, A Study of Neutrino Production of Nucleon Isobars in the Quark Model, Annals of Physics, 88, 1, 1974,

13 2. Γ. Βνπδνχξεο, Α. Μπαιηάο, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ δχν εδξψλ Φπζηθήο ηνπ ΔΜΠ θαη εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ, Αλακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θπζηθήο ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Α Παλειιήλην πλέδξην Φπζηθήο, Θεζζαινλίθε, Απξίιηνο 1977, Πξαθηηθά, Α.Baltas, Κ. Gavroglu, A Modification of Popper's Tetradic Schema and the Special Relativity Theory, Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, XI/2, 1980, Α.Μπαιηάο, Γηα ην Οηθνινγηθφ Κίλεκα: Δπηζηήκε θαη Γηεπηζηεκνληθφηεηα, Ο Πνιίηεο, 63, 1983, Α. Μπαιηάο, Ζ λνεκαηηθή απηνλνκία ησλ ζεσξηψλ ηεο θπζηθήο θαη ην πξφβιεκα ηεο εθιαΐθεπζεο ζην Ακεηόο: ζηε κλήκε ηνπ Φώηε Απνζηνιόπνπινπ, Κέληξν Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ, Αζήλα, 1984, A.Baltas, La confutabilità del materialismo storicν e la strutura della pratica politica Nuova Civiltà delle Machine, nn.3/4, 1986, Α.Βaltas, Ideological Assumptions' in Physics: Social Determinations of Internal Structures ζην A. Fine and P. Machamer (eds), PSA 1986, Vol.2, 1987, East Lansing, Michigan: Philosophy of Science Association, Α.Baltas, The structure of Physics as a Science, ζην D. Batens. J. P. van Bendegem (editors), Theory and Experiment, 1988, D. Reidel, Α. Μπαιηάο, Γηα ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ - Φπζηθή θαη Ηζηνξηθφο Τιηζκφο, Ο Πνιίηεο, 94, 1988, Αλαηχπσζε ζην Γ. ηακάηεο, Γ. Μειηφο (επηκ.), Αικαλάθ Κνηλσληνινγίαο '88, Δμάληαο, 1989, A. Baltas, Louis Althusser and Joseph D. Sneed: A Strange Encounter in Philosophy of Science? ζην K. Gavroglu, Y. Goudaroulis and P. Nicolacopoulos (editors), Imre Lakatos and Theories of Scientific Change, Kluwer Academic Publishers, 1989,

14 11.A. Arageorgis, A. Baltas, Demarcating Technology from Science: Problems and Problem Solving in Technology, Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie, XX/2, 1989, Α. Baltas, Once Again on the Meaning of Physical Concepts, ζην P. Nicolacopoulos (editor), Greek Studies in Philosophy of Science, Kluwer Academic Publishers, 1990, A. Baltas, On some Structural Aspects of Physical Problems, Synthese, 89, 1991, A.Μπαιηάο, Πξφηαζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο έλλνηαο Δπηζηήκε, Λόγνπ ράξηλ, 2, 1991, A.Baltas, Theory Change, Rationality and Ideology, ζην F.Minazzi (editor), La Filosofia della Scienza Oggi (Europa 1993), Napoli, Instituto Italiano per gli Studi Filosofici, A. Baltas, Physics as a Mode of Production, Science in Context, 6, 2 (1993), pp A. Baltas, Looking at Demarcation from a Tilted Angle: Critical Notice on L. Althusser, Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Scientists and Other Essays, Philosophy of Science, 60, 4, 1993, pp A. Baltas, Language/Ideology, Philosophy, Silence: Wittgenstein and Althusser on a New Practice of Philosophy, ζην D. Givev (editor), Die Verschmelzung der Untersuchungsbereiche, Peter Lang, A. Baltas, On the Harmful Effects of Excessive Antiwhiggism, ζην K. Gavroglu, J. Cristianidis, and E. Nicolaidis (editors), Trends in the Historiography of Science, Kluwer Academic Publishers, 1994, Α. Μπαιηάο, πληζηνχλ ηα καζεκαηηθά επηζηεκνληθή ήπεηξν; Νεύζηο, 3 (1995), A. Baltas, Louis Althusser: The Dialectics of Erasure and the Materialism of Silence, Strategies, 9/10 (1996), A. Baltas, Constraints and Resistance: Stating a Case for Negative Realism, ζην E. Agassi (editor), Realism and Quantum Physics, Rodopi, Amsterdam, Atlanta, Ga, 1997,

15 23. A. Baltas, On the Stakes of Marxism s Future: Philosophy, Science and Politics Again, European Planning Studies, 7 (1), 1999, Α. Μπαιηάο, Ζ επηβνιή ηεο κεζφδνπ: επινγία ή θαηάξα; ζην Γ. Πξεινξέλδνο, Γ. Φαξάθιαο (επηκ.) Πνιηηηθέο ηνπ Οξζνινγηζκνύ: δέθα κειέηεο γηα ηνλ Καξηέζην, Αμηνινγηθά, Δμάληαο, 1999, Α. Μπαιηάο, Ο Wittgenstein θαη ην a priori ηεο γιψζζαο, ζην Γ. Καηή, Μ. Κνλδχιε, Κ. Νηθεθνξίδνπ (επηκ.), Γιώζζα θαη Νόεζε: επηζηεκνληθέο θαη θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο, Αιεμάλδξεηα, A. Baltas, Classifying Scientific Controversies, ζην A. Baltas, P. Machamer and M.Pera (editors) Scientific Controversies, Oxford University Press, London, A. Baltas, On the Grammatical Aspects of Radical Scientific Discovery, Philosophiae Scientae, 8 (1), 2004, A. Μπαιηάο, Έλα ληηβάλη γηα ηνλ ηάιηλ ή κεηαμχ επηζπκίαο θαη επζχλεο (150 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ Φξφπλη), Νέα Δζηία, 1795, Γεθέκβξηνο 2006, Α. Μπαιηάο, Ζ «ηζηνξία θαη ε θηινζνθία ηεο επηζηήκεο» απέλαληη ζηηο «ζπνπδέο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο»: πνξεία, δεζκνί θαη αληηπαιφηεηεο, ζην Χαξηζηήξηνο Τόκνο, Γεκήηξηνο Γ. Νηάληαο, Καζεγεηήο Φηινζνθίαο, Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ληβάλε, 2006, Α. Μπαιηάο θαη Μ. Αζαλάζαθεο, Ηζηνξία, ηζηνξηνγξαθία θαη πνιηηηθή πξαθηηθή: ρφιην ζην «Θέζεηο γηα ηε θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο», ζην Α. ππξνπνχινπ (επηκ.) Βάιηεξ Μπέλγηακηλ, Δηθόλεο θαη κύζνη ηεο λεσηεξηθόηεηαο, Αιεμάλδξεηα, 2007, A. Baltas, Nonsense and Paradigm Change, ζην Léna Soler, Howard Sankey and Paul Hoyningen-Huene (editors), Rethink Scientific Change and Theory Comparison: Stabilities, Ruptures, Incommensurabilities, Springer, 2008, Α. Μπαιηάο, Μαξμηζκφο θαη θηινζνθία ηεο επηζηήκεο: επηζηεκνληθή αληηθεηκεληθφηεηα έλαληη θνηλσληθνχ ζρεηηθηζκνχ ζην Γ. Γηαιέηεο (επηκ.) Μαξμηζκόο θαη επηζηήκε: Boris Hessen, Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ξίδεο ησλ «Αξρώλ Φπζηθήο Φηινζνθίαο» ηνπ Νεύησλα, Νεθέιε, 2010, ππφ εθηχπσζε. 15

16 Δπηπιένλ, έρσ θάλεη κεξηθέο κεηαθξάζεηο θαη έρσ δεκνζηεχζεη αξθεηέο βηβιηνπαξνπζηάζεηο ή βηβιηνθξηηηθέο φπσο θαη αξθεηνχο πξνιφγνπο ζε βηβιία άιισλ ή βηβιία πνπ επηκειήζεθα επηζηεκνληθά ν ίδηνο. Δ. πλέδξηα, ζπκπφζηα, νκηιίεο Έρσ ζπκκεηάζρεη σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε πεξίπνπ 50 ζπλέδξηα ή ζπκπφζηα, δηεζλή ή ειιεληθά, θαη έρσ πξνζθιεζεί λα κηιήζσ πνιιέο θνξέο ζε δηάθνξα ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (University of Chicago, Columbia University, UCLA, New School of Social Research, Virginia Polytechnic Institute and State University, Princeton University, University of Pittsburgh, Boston University, University of Denver, University of Nevada-Reno, Union College, LSE, Oxford University, Max Planck Institute, University of Pisa, University of Catania, University of Haifa, θ.α.) γηα ζέκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δνπιεηάο κνπ. Απφ ηα δξαζηεξηφηεηεο απηέο ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ. -πλέδξην κε ζέκα Rationality in Science and in Politics, Λνθάξλν, Διβεηία, Ηνχληνο (Μεηείραλ, κεηαμχ άιισλ, νη Emilio Segré, John C. Eccles θαη Carlo Rubbia (βξαβεία Νφκπει), ν Norberto Bobbio, o Carl G. Hempel, o Larry Laudan θαη νadolph Grünbaum) - 6th Joint Conference on the History and Philosophy of Science, Γάλδε θαη Βξπμέιιεο, Βέιγην, Αχγνπζηνο (Πξφθεηηαη γηα έλα θιεηζηφ ζπκπφζην πνπ νξγαλψλεη θάζε δχν ρξφληα ε International Union of History and Philosophy of Science γηα λα παξνπζηαζηνχλ θαη ζπδεηεζνχλ νη λέεο ηδέεο πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην πεδίν ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο ζην δηάζηεκα ησλ δχν εηψλ.) Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Pittsburgh, ΖΠΑ, Οθηψβξηνο 1986 (Πξφθεηηαη γηα ην ηαθηηθφ ζπλέδξην ηεο Γηεζλνχο Philosophy of Science Association. ην πλέδξην ηνπ 1986 πξνζθιήζεθαλ κφλν ηξεηο νκηιεηέο απφ νιφθιεξε ηελ Δπξψπε.) - Boston Colloquium for the Philosophy of Science, Βνζηφλε, ΖΠΑ, Ννέκβξηνο (Πξφθεηηαη γηα πνιχ γλσζηφ δηεζλψο δηαξθέο Colloquium, ην νπνίν δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 30 ρξφληα θαη ζην νπνίν θαινχληαη λα κηιήζνπλ ζε ζέκα θηινζνθίαο, ηζηνξίαο θαη θνηλσληνινγίαο ησλ επηζηεκψλ νκηιεηέο απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν.) 16

17 - Commemorative Lecture on the Occasion of the Death of Louis Althusser, Department of History and Philosophy of Science and Center for the Philosophy of Science, University of Pittsburgh, ΖΠΑ, Ννέκβξηνο πλέδξην κε ζέκα Inglese, Lingua Officiale della Filosofia della Scienza Oggi?, Νάπνιη, Ηηαιία, Απξίιηνο πκπφζην κε ζέκα New Trends in Philosophy of Science, Καηάληα, Ηηαιία, Μάηνο Invited Leonard Lecture, Philosophy Department, University of Nevada- Reno, Ννέκβξηνο πλέδξην κε ζέκα Scientific Realism and Empirical Theories, Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze, Νάπνιε, Ηηαιία, Μάξηηνο (Πξφθεηηαη γηα ην επίζεκν ηαθηηθφ ζπλέδξην ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο.) - Conference on The Legacy of Thomas S. Kuhn, The Dibner Institute, MIT, Cambridge, ΖΠΑ, Ννέκβξηνο (Κιεηζηφ ζπλέδξην ζηε κλήκε ηνπ T.S. Kuhn ζην νπνίν ζπκκεηείραλ νη γλσζηφηεξνη δηεζλψο καζεηέο ηνπ θαη νξηζκέλνη απφ εθείλνπο πνπ απνδεδεηγκέλα επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ην έξγν ηνπ.) - 12th Joint Conference on the History and Philosophy of Science, Pittsburgh, on Philosophical and Methodological Problems in the Historiography of Science, Ννέκβξηνο (Πξφθεηηαη γηα έλα θιεηζηφ ζπκπφζην πνπ νξγαλψλεη θάζε δχν ρξφληα ε International Union of History and Philosophy of Science γηα λα παξνπζηαζηνχλ θαη ζπδεηεζνχλ νη λέεο ηδέεο πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην πεδίν ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο επηζηήκεο ζην δηάζηεκα ησλ δχν εηψλ.) - 15 th World Congress of Psychosomatic Medicine, Athens, April 1999, ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ζέκα «πξνυπνζέζεηο κηαο ζεσξίαο γηα ηα ςπρνζσκαηηθά θαηλφκελα». - πλέδξην Critical Issues in Science and Technology Studies, Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society, Graz, Απζηξία, Ηνχληνο πκπφζην Observation and Experiment in the Natural and Social Sciences, European Science Foundation, Μπνιφληα, Ηηαιία, Οθηψβξηνο

18 - πκπφζην Kuhn, νξγαλσκέλν απφ ην University of East Anglia ζην Λνλδίλν, Βξεηαλία, Αχγνπζηνο πλέδξην Incommensurability, Université de Nancy, Ναλζχ, Γαιιία, Ηνχληνο πλέδξην Contingency and Dissent in Science, LSE, Λνλδίλν, Βξεηαλία, Ηνχληνο Πξνζθεθιεκέλε νκηιία ζην Max Planck Institute for the History of Science, Βεξνιίλν, Γεξκαλία, Ννέκβξηνο Πξνζθεθιεκέλε νκηιία ζην Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh, ΖΠΑ, Ννέκβξηνο 2009 Δπηπιένλ, έρσ δηνξγαλψζεη ή ζπλδηνξγαλψζεη δηάθνξα ζπλέδξηα ή ζπκπφζηα ελψ ππήξμα ν βαζηθφο νξγαλσηήο ησλ Athens-Pittsburgh Symposia on Philosophy and History of Science and Technology πνπ δηνξγαλψλνληαλ θάζε δχν ρξφληα ζηελ Διιάδα, κε δηαθνξεηηθφ ζέκα θάζε θνξά θαη πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο παγθνζκίσο γλσζηφηεξνπο εηδηθνχο ζην ζέκα. Έρνπλ δηεμαρζεί 5 ηέηνηα ζπκπφζηα. 6. Ξένερ γλώζζερ Αγγιηθά, Γαιιηθά, ιίγα Γεξκαληθά, ιίγα Ηηαιηθά. 7. Διακπίζειρ - Ζκεξίδα κε αληηθείκελν ηε ζπδήηεζε ηνπ άξζξνπ κνπ Constraints and Resistance: Stating the Case for Negative Realism, Σκήκα ΜΗΘΔ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μάηνο Κξαηηθφ βξαβείν Γνθηκίνπ-Κξηηηθήο 2002 γηα ην βηβιίν κνπ Αληηθείκελα θαη όςεηο εαπηνύ, Βηβιηνπσιείν ηεο Δζηίαο, πλέδξην πξνο ηηκήλ κνπ πνπ δηνξγάλσζαλ ην Hellenic Studies Program θαη ην Philosophy Department ηνπ New York University (NYU) ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2003 κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε ησλ 60 ρξφλσλ κνπ. Μεηείραλ νη Αιέμαλδξνο Νερακάο, Paul Benacerraf, Jim Conant, Peter Machamer, Paul Boghossian, Bruce Robbins, ηάζεο Γνπξγνπξήο, Γηψξγνο Φνπξηνχλεο θαη Μαξία Ρεληεηδή. 18

19 7. Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ - Μέινο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Γηπισκαηνχρσλ Μεραλνιφγσλ Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ, ηνπ Σ.Δ.Δ., ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ, ηνπ Διιελν - γαιιηθνχ Σερληθνχ θαη Δπηζηεκνληθνχ πλδέζκνπ, ηεο Philosophy of Science Association θαη ηεο Society for the Social Study of Science. - Δθιεγκέλν κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ Σ.Δ.Δ. ( θαη ). - Μέινο θαη θαηφπηλ Δπηκειεηήο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Παηδείαο ηνπ ΣΔΔ ( ). - Μέινο εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο κεραληθνχ ( ). - Δμεηαζηήο ηνπ ΗΚΤ γηα ππνηξνθίεο ζε εηδηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηινζνθία θαη ηε θηινζνθία ησλ επηζηεκψλ ( ). - Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ησλ πεξηνδηθψλ Ο Πνιίηεο, Λόγνπ Χάξηλ θαη Νεύζηο. - Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ ( ) - Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Γειθψλ ( ) - Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Πνιηηηθνχ Πξνβιεκαηηζκνχ Νίθνο Πνπιαληδάο (1998- ζήκεξα) - Μέινο ηεο ΚΠΔ ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο, ησλ Κηλεκάησλ θαη ηεο Οηθνινγίαο (2000-ζήκεξα)

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Howard Gardner θαη ην Έξγν ηνπ 1. Ησάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ hadzigeo@rhodes.aegean.gr Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ

Ο Howard Gardner θαη ην Έξγν ηνπ 1. Ησάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ hadzigeo@rhodes.aegean.gr Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 100 Ο Howard Gardner θαη ην Έξγν ηνπ 1 Ησάλλεο Υαηδεγεσξγίνπ hadzigeo@rhodes.aegean.gr Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Θα ήζεια θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα πσ φηη είλαη κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα