ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ"

Transcript

1 LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3 Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή επί ησλ Δηήζησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 33 ΔΣΖΙΔ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 35 Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ 36 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 37 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 38 Καηάζηαζε Σ ακεηαθψλ Ρνψλ 40 εκεηψζεηο επί ησλ Δηεζίσλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ΔΣΖΙΔ ΑΣΟΜΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 91 Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ 92 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 93 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 94 Καηάζηαζε Σ ακεηαθψλ Ρνψλ 95 εκεηψζεηο επί ησλ Δηεζίσλ Αηνκηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ Πιεξνθνξίεο βάζεη άξζξνπ 10 Ν.3401/2005 πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία θαηά ηε ρξήζε Γηαδηθηπαθφο ηφπνο αλάξηεζεο ησλ Αηνκηθψλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ 138 ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο ρξήζεσο απφ 1 Ηαλνπαξίνπ Γεθεκβξίνπ

3 Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.2 Ν. 3556/2007) Γειψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, ηεο εηαηξείαο LAVIPHARM A.E γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007. Γειψλνπκε επίζεο φηη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Παηαλία, 31 ε Μαξηίνπ 2014 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΗΟΚΖΣΗΚΟΤ & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΘΑΝΑΖ ΛΑΒΗΓΑ ΣΑΝΗΑ ΒΡΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΛΖΣΧ ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ 2

4 Lavipharm A.E. Αλώλπκε Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθώλ, Υεκηθώλ θαη Καιιπληηθώλ Πξντόλησλ Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο πεξηόδνπ 1/1 31/12/2013 (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007) Ζ παξνχζα Έθζεζε αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ΖΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ Σν 2013 απνηέιεζε έηνο θακπήο, θαηά ην νπνίν ε Διιεληθή νηθνλνκία πιεζίαζε ζηαδηαθά ζε ζεκείν ζηαζεξνπνίεζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ιήμε ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο ηελ επφκελε ρξνληά. Φαίλεηαη φκσο φηη έρεη θπξηαξρήζεη ζηελ νηθνλνκία έλα θιίκα αλακνλήο, θαη ελίνηε κηα θφπσζε, ζηνηρεία πνπ, αλ θαη ελ κέξεη εμεγήζηκα, κπνξεί λα δηακελχνπλ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Παξά ηηο επηκέξνπο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο, παξαηεξνχληαη ζε πνιινχο ηνκείο θαζπζηεξήζεηο θαη αδπλακία γηα πξαγκαηηθέο ηνκέο, κε απνηέιεζκα ε ειιεληθή νηθνλνκία λα κεηαζρεκαηίδεηαη κε ππεξβνιηθά αξγφ ξπζκφ θαη θπξίσο λα ζπξξηθλψλεηαη. Ζ εζσηεξηθή δήηεζε ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη, αλ θαη κε ρακειφηεξν ξπζκφ, ιφγσ ηεο θιηκαθνχκελεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηεο κείσζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Σν επίπεδν ησλ επελδχζεσλ είλαη αθφκε αλαηκηθφ, ηνπιάρηζηνλ ζε ζρέζε κε ην επηζπκεηφ, φπσο θαη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ. ε απηφ ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ θπξηάξρεζε ε ιηηφηεηα θαη ε αλαζθάιεηα, ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ήηαλ λα επηδείμεη πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία, πξνζεισκέλε ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. Δπηθεληξψζεθε ζηηο εμαγσγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηε δηαηήξεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ ήδε θαηέρεη ή δηεθδηθεί θαη, παξάιιεια, ζηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο κέζσ ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο θφζηνπο θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Όζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία Lavipharm Corp. ζηηο ΖΠΑ, ε θαζπζηέξεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά έρεη επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ακεξηθαληθήο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη αλαπφθεπθηα θαη ηνπ Οκίινπ. Σα πξφζζεηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο πνπ δεηήζεθαλ απφ ην FDA, αλέηξεςαλ ηνπο ζρεδηαζκνχο σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη θφζηνο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ επέθεξε ηε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ επελδπηή. Οη πξνζπάζεηεο αλεχξεζεο άιισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο δελ ηειεζθφξεζαλ κέζα ζην 2013 θαη ζαλ απνηέιεζκα ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνρψξεζε ζηελ πξφβιεςε απνκείσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφβιεςε δηαγξαθήο ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ, ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απεηθνλίδεηαη κία κε επαλαιακβαλφκελε επηβάξπλζε ηεο ηάμεο ησλ 25,6 εθ. Οη πξνζπάζεηεο εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα ζπλερίζνπλ θαη κέζα ζην εκεηψλεηαη φηη ε κεηξηθή εηαηξεία Lavipharm ΑΔ παξακέλεη ηδηνθηήηξηα ησλ δηθαησκάησλ εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο ζηελ Δπξψπε θαη ζε κία ζεηξά απφ άιιεο ρψξεο. Μεηά ηελ έγθξηζε κέζσ ηεο απνθεληξσκέλεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ζε 23 Δπξσπατθέο ρψξεο, ην δηαδεξκηθφ ζχζηεκα θαηληαλχιεο ηεο Lavipharm θπθινθφξεζε ζε κεγάιν αξηζκφ αγνξψλ, φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, ε Γαλία, ε νπεδία, ε Ηξιαλδία, θαζψο θαη ηεο Αζίαο φπσο ε Κνξέα θαη ε Σαυιάλδε, αγνξέο νη νπνίεο εμππεξεηνχληαη απφ ηηο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Lavipharm ζηελ Διιάδα. Σν 2013 πξνζηέζεθε θαη ε αγνξά ηεο Αγγιίαο, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή δηεχξπλζε ηεο εκπνξηθήο παξνπζίαο ηνπ πξντφληνο ζηε Γεξκαλία, ηε κεγαιχηεξε αγνξά ηεο Δπξψπεο, κέζσ ζπκθσληψλ απφ πεξηζζφηεξνπο κε απνθιεηζηηθνχο δηαλνκείο. Όζνλ αθνξά ην δηαδεξκηθφ ζχζηεκα ληηξνγιπθεξίλεο, ην 2013 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ Οιιαλδία, ελψ ε θπθινθνξία ηνπ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά αλακέλεηαη ην Α Δμάκελν ηνπ

5 ηηο 31/7/2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάγξαθν (1) β, νη κεηνρέο ηεο Lavipharm Α.Δ. κεηαθέξζεθαλ ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο. Ζ έληαμε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ηεο πιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ πνπ αθνξά ηε ζρέζε ησλ ελνπνηεκέλσλ δεκηψλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο απεηθνλίδνληαλ ζηα Δηήζηα Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηεο 31 εο /12/2011. Σν 2011, o Όκηινο Lavipharm θαηέγξαςε δεκίεο σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, έθηαθησλ, κε επαλαιακβαλφκελσλ εμφδσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 4,7 εθαη. (πξφβιεςε επηζθαιψλ πειαηψλ, απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, απνκείσζε αμίαο επελδπηηθψλ αθηλήησλ). Δπηπιένλ, βάζεη ΓΛΠ, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ κε απνηέιεζκα ηε ζσξεπηηθή απνκείσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηζεγκέλεο Lavipharm A.E. ηελ 31 ε /12/2013 δηακνξθψλνληαη ζε 65,3 εθαη. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ήδε ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ιήςεο κέηξσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Απνηειεζκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ. Σν 2013, ε Laboratoires Lavipharm, ζηελ νπνία ε Lavipharm A.E. ζπκκεηέρεη θαηά 45%, πψιεζε θαη κεηαβίβαζε ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία Hitex SAS. Ζ Hitex δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο έξεπλαο θη αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ ππεξθξίζηκσλ πγξψλ. Σν ηίκεκα πνπ θαηαβιήζεθε ζηε Laboratoires Lavipharm αλήιζε ζην πνζφ ησλ 3,1 εθαη. ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΧΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηελ Διιάδα, ζην ρψξν ηνπ θαξκάθνπ, ην 2013, επηθξάηεζαλ ηα κέηξα κε ηα νπνία ζα επηδησρζεί ν πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφο ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζην 1% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2014, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο επηζηξνθήο (clawback), ψζηε ε δαπάλε λα δηαηεξείηαη ζηα φξηα ηεο πξνυπνινγηζζείζαο, ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ κε πξνζηαηεπφκελσλ θαη ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ. Δηδηθφηεξα, ν ζηφρνο γηα ην 2013 ζηα 2,44 δηζ. ζπλεπάγεηαη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαηά 440 εθαη. Μηα παξφκνηα κείσζε απαηηείηαη θαη ην 2014 πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ 1% ηνπ ΑΔΠ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, εθφζνλ επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη, ην 2014 ε δεκφζηα θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζα έρεη κεησζεί θαηά 60% ζε ζρέζε κε ην 2009 θαη ζα θηάζεη ζε επίπεδν ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-27 (1,6% ηνπ ΑΔΠ ην 2010). Οη παξεκβάζεηο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ αθνινχζεζαλ απφ ην 2010 θαη κεηά, κεηέβαιαλ δξαζηηθά ηα δεδνκέλα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαξκάθνπ θαη επξχηεξα ηνπ ηνκέα πγείαο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο θαηά 9% ζε αμίεο ζε ζρέζε κε ην 2012, παξφιε ηελ άλνδν θαηά 5% ζε ηεκάρηα, ιφγσ ηεο αχμεζεο πσιήζεσλ ησλ γελνζήκσλ θαη γεληθφηεξα, ησλ θζελφηεξσλ ζθεπαζκάησλ. Μέζα ζε απηφ ην αξλεηηθφ πεξηβάιινλ, ε Lavipharm Hellas A.E., ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ θαξκάθνπ ζηελ Διιάδα, ην 2013 παξνπζίαζε ζηαζεξή πνξεία πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ην Θεηηθφ γεγνλφο απνηέιεζε ε έγθξηζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ Caprilon OD (olanzapine orodispersable). Όκσο, ε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε έθδνζεο δειηίνπ ηηκψλ γηα λέα θάξκαθα αλέζηεηιε ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ, ε νπνία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ Ζ εκπνξηθή δηάζεζε ηνπ Caprilon OD, ζε πιήξεο εχξνο δνζνινγηψλ (5,10,15,20 mg), ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα δπλακηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ αγνξά ησλ δηαζπεηξφκελσλ δηζθίσλ νιαλδαπίλεο. Δπηπξφζζεηα, ε θπθινθνξία ηνπ Caprilon OD ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πεξαηηέξσ δηείζδπζεο θαη ηνπ Caprilon ζηελ γεληθφηεξε αγνξά ηεο νιαλδαπίλεο θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ επαλαθπθινθνξία ηνπ Memodrin (aniracetam) θαη ηελ επαλέληαμή ηνπ ζηε Λίζηα Απνδεκηνχκελσλ απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Φαξκάθσλ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ηεο Lavipharm Hellas ζηε ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (ΚΝ). ηνλ ηνκέα ησλ δηαδεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, ε θαζηέξσζε ηεο Σηκήο Αλαθνξάο θαη ηεο επαθφινπζεο θαηαθφξπθεο αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά 4

6 πξντφληα νδήγεζε ζηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Fentadur (fentanyl) θαηά 45% ζε ηεκάρηα. Παξφι απηά, ε εηαηξεία πξνρψξεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζηελ θπθινθνξία ηεο δνζνινγίαο ησλ 12 κg/h, γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ πξντφληνο απφ 4,3% ζε 5,3% θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν (ζηνηρεία IMS QTR/1/2014). H αηηνχκελε κείσζε ηηκήο γηα ηηο δνζνινγίεο 25, 50, 75, θαη 100κg/h, φηαλ εγθξηζεί, αλακέλεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ αζζελψλ θαη σο επαθφινπζν ηελ αχμεζε πσιήζεσλ. Σν Nitrong TTS, δηαδεξκηθφ ζχζηεκα Νηηξνγιπθεξίλεο 3εο γεληάο, κε έλδεημε ηε ζηεζάγρε θαη ηε ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, παξά ηελ ππνρψξεζε ηεο αγνξάο ησλ Νηηξσδψλ θαηά 30,2% ζε αμίεο, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη νπζηαζηηθά ηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηνπ ζε πξαγκαηηθέο πσιήζεηο. Παξφηη είλαη ήδε ν εγέηεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαδεξκηθψλ ληηξσδψλ, ην Nitrong TTS βειηίσζε πεξαηηέξσ ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ζε αμίεο ην νπνίν αλέξρεηαη πιένλ ζην 49,8%, ελψ αχμεζε ζηαζεξά ην κεξίδην αγνξάο ζε ηεκάρηα απφ 38,2 ην 2012 ζε 42% ην ηνλ ηνκέα ηεο Οπξνινγίαο-Ογθνινγίαο, ε απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ Prostaplant ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013 νδήγεζε ζε πξαγκαηηθέο πσιήζεηο 1,06 εθαη., θαζψο ην πξντφλ θαηέθηεζε κεξίδην αγνξάο 17,4% ζε ηεκάρηα ζηελ αγνξά ηεο ιεππξνξειίλεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Σν Prostaplant απνηειεί κηα πξαγκαηηθή θαηλνηνκία ζην ρψξν ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ Οξκνλνεμαξηψκελνπ Καξθίλνπ ηνπ Πξνζηάηε, θαζψο πξνζθέξεη ηελ πιένλ επξέσο ζπληαγνγξαθνχκελε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έλδεημε δξαζηηθή νπζία ζε κνξθή εκθπηεχκαηνο, κεγηζηνπνηψληαο ηα ζεξαπεπηηθά νθέιε γηα ηαηξφ θαη αζζελή. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επεξεάζεη θαη ηελ αγνξά ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (OTC), αιιά θαη ησλ θαιιπληηθψλ. Σν 2013 φκσο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα ρξνληά ζρεηηθή αλάθακςεο γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο. Μέζα ζ απηφ ην θιίκα, νη πσιήζεηο ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη OTC θαξκάθσλ ηεο Lavipharm απμήζεθαλ ζε αμίεο θαηά 9% θαη θαηά 7% ζε ηεκάρηα. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηε δπλακηθή ηεο θαηεγνξίαο ησλ πξντφλησλ αληηζεςίαο. πγθεθξηκέλα, ζην Betadine, ην Νν. 1 πξντφλ ζε κεξίδην αγνξάο ζηελ θαηεγνξία ησλ αληηζεπηηθψλ, νη πσιήζεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά, ζπκβάιινληαο ζηε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά 13,1% ζε αμίεο θαη θαηά 7,3% ζε ηεκάρηα, ζε ζρέζε κε ην Ο θιάδνο ησλ δεξκνθαιιπληηθψλ πξντφλησλ, παξά ηελ πησηηθή πνξεία πνπ εκθάληζε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ην 2013 θαηάθεξε λα νινθιεξσζεί κε ζεηηθφ πξφζεκν. ην πιαίζην απηφ, ηα πξντφληα ηεο Castalia Laboratoires Dermatologiques παξνπζίαζαλ αχμεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηνπο κεξηδίνπ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ έληνλε πξνσζεηηθή θη εκπνξηθή πνιηηηθή αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηα λέα digital κέζα. Ζ άλνδνο απηή πξνήιζε απφ ηε ζεηηθή πνξεία ησλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, κε θπξηφηεξεο απηέο ηεο αληειηαθήο πξνζηαζίαο θαη ησλ πξντφλησλ αθκήο. Παξάιιεια, ην 2013 ε Castalia θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά αληηγήξαλζεο λέα ζπζθεπαζία ηεο Chronoderm Vitamine C 10% 3 θηαιηδίσλ γηα νξαηά απνηειέζκαηα απφ ηελ 1 ε εβδνκάδα ρξήζεο βάζεη θιηληθψλ κειεηψλ. Aμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Castalia δηαηεξεί ηε ζέζε ηεο αλάκεζα ζηηο πξψηεο ζπληαγνγξαθνχκελεο κάξθεο δεξκνθαιιπληηθψλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, εζηηάδνληαο ζε πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο πιήξνπο θάιπςεο ηεο πεξηνρήο ΜΔΝΑ (Middle East & Νorth Africa) θαη λα αμηνινγεζνχλ δπλαηφηεηεο δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο. Σν 9 ν WCOCD πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Αζήλα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηε κάξθα λα ππνδερζεί ηνπο αλά ρψξα δηαλνκείο θαη δεξκαηνιφγνπο κε ηνπο νπνίνπο ήδε ζπλεξγάδεηαη ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, ε Pharma PLUS, ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ δηθηχνπ θαξκαθείσλ ζηελ Διιάδα, ην 2013 ζηαζεξνπνίεζε ηνλ αξηζκφ ζπλεξγαδφκελσλ θαξκαθείσλ ζε 100 αλά ηελ επηθξάηεηα. Παξάιιεια, 31 απφ απηά ζπκκεηείραλ ζηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 30 Απγνχζηνπ 2013, κε ζηφρν ηφζν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θέληξνπ παξαθαξκάθνπ θαη ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δηθηχνπ, φζν θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ εηαηξείαο θαη θαξκαθείσλ. Σα θαξκαθεία ηνπ δηθηχνπ, παξά ηε ζπλερηδφκελε έληνλε θξίζε ηεο αγνξάο θαη ηελ πηψζε πσιήζεσλ ζηα πεξηζζφηεξα ηεο Διιάδαο, παξνπζίαζαλ αχμεζε ηνπ 5

7 θχθινπ εξγαζηψλ θαηά κέζν φξν 1,4%. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, ζεκεηψζεθε αχμεζε θαηά 13,7% ελψ ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαξκάθνπ πηψζε 5,2%, πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ ππφινηπε αγνξά. Δπίζεο, ηνλ Οθηψβξην 2013, ην πξνκεζεπηηθφ θέληξν ηεο εηαηξείαο εληζρχζεθε κε ηελ είζνδν λέσλ θσδηθψλ, κε απνηέιεζκα νη πσιήζεηο λα αλέιζνπλ ζε 0,24 εθαη., παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 36% ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σν 2013 ήηαλ θαη ε ρξνληά ηεο έληνλεο παξνπζίαο ηεο Pharma PLUS ζηα ΜΜΔ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαθεκίζεηο πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ 6 θνξέο κέζα ζην έηνο ηφζν ζηνλ Κπξηαθάηηθν Σχπν φζν θαη ην ξαδηφθσλν, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο θάξηαο πξνλνκίσλ θαηαλαισηή pluscard ηεο Pharma PLUS (πιένλ αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ κέιε) θαη ηελ ζεκαληηθή αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο ζηα θαξκαθεία ηνπ δηθηχνπ θαηά 18,8%. ηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Lavipharm Active Services (LAS), νη αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ αγνξά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ε κεγάιε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πξνο ηα θαξκαθεία θαη ε κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, φπσο θαη θαηά ην 2012, ζπλέρηζαλ λα νδεγνχλ ηελ εηαηξεία ζηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο έθζεζήο ηεο ζηελ αγνξά. Οη θηλήζεηο απηέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ην δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ζε ρακειφ κελ αιιά αζθαιή θχθιν εξγαζηψλ, ζέηνληαο ηελ εηαηξεία ζε εηνηκφηεηα ελ αλακνλή ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά ηνπ θαξκάθνπ γεληθφηεξα. Σαπηφρξνλα, ε εηαηξεία αλαλέσζε ηα ήδε ππάξρνληα ζπκβφιαηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ δηαλνκήο πξνο ηξίηνπο (3PL) πξνο ηηο ζπλεξγαδφκελεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο θαη, εθκεηαιιεπφκελε ηελ εκπεηξία ηεο, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο, ζηνρεχεη λα πξνζεγγίζεη λέεο ζπλεξγαζίεο ζηνλ ηνκέα απηφ. ην πιαίζην απηφ, νη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ Lavipharm επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ. πγθεθξηκέλα, ν Κχθινο Δξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε 30,1 εθαη. Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο παξνπζηάδεη κείσζε ιφγσ ηεο αλσηέξσ κείσζεο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα κεηψζεθαλ θαηά 19,0%, σο απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο πξνζπάζεηαο ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 21,9 εθαη. απφ 27,0 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Παξά ηα παξαπάλσ, ε κεγάιε κείσζε ησλ πσιήζεσλ επεξέαζε ην ελνπνηεκέλν EBITDA, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε (1 876) ρηι. απφ 692 εθαη. ην Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, παξά ην εμαηξεηηθά δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ν Όκηινο κείσζε ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Έηζη, ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο 11,3 εθαη. έλαληη δεκηψλ 10,6 εθαη. ην 2012 θαη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 13,1 εθαη. έλαληη δεκηψλ 7,6 εθαη. θαηά ηελ πεξζηλή αληίζηνηρε πεξίνδν. Όζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Lavipharm A.E., αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 2013 ε Δηαηξεία θαηέγξαςε κείσζε ζηηο εμαγσγέο θαηά 16,47% νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 9,28 εθαη. απφ 11,10 εθαη. ην Ο Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζε 33,09 εθαη. έλαληη 39,1 ηνπ 2012, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ πσιήζεσλ ζηνλ θιάδν θαξκάθνπ. Σα Μηθηά Απνηειέζκαηα αλέξρνληαη ζε 9,93 εθαη. απφ 12,00 ην Σν EBITDA αλήιζε ζε (4,63) εθαη. έλαληη 3,94 εθαη. ην Σέινο, παξά ηελ ειαθξά αχμεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα κεηψζεθαλ θαηά 10,0% σο απνηέιεζκα ηεο ζεηηθήο αλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ. ΖΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΥΡΖΖ 2013 Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. 6

8 ΚΙΝΓΤΝΟΙ Γεληθά H Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο: Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Κίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο Δπηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο Πηζησηηθόο θίλδπλνο Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ηελ ρνξήγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Με βάζε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Όκηινο, θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγηζην αλνηρηφ πνζφ πνπ κπνξεί λα έρεη ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία θαηαρσξνχλ πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηνπο γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο. Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα παξέρνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο κφλν απφ κεηξηθέο πξνο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, νη εγγπήζεηο πνπ είραλ ρνξεγεζεί θαη εθθξεκνχλ είλαη νη εμήο: α) εγγχεζε ηεο Lavipharm Α.Δ. ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Lavipharm Corp. πνζνχ 5,0 εθαη. Γνιαξίσλ ΖΠΑ (31 Γεθεκβξίνπ 2013: 5,0 εθαη. Γνιάξηα). β) εγγχεζε ηεο Lavipharm Active Services πξνο ηελ Καβάια Φαξκαθεπηηθή ΑΔ, ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 5,4 εθαη. (31 Γεθεκβξίνπ 2013: Δπξψ 5,4 εθαη.), απφ ην νπνίν ε εθθξεκήο νθεηιή πξνο ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 280 ρηι. Δπξψ. εκεηψλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε εγγχεζε είρε δνζεί θαηά ην δηάζηεκα πνπ ε Καβάια Φαξκαθεπηηθή ΑΔ ήηαλ ζπγαηξηθή ηεο Lavipharm Active Services. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε πηζαλή έθζεζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδνπλ, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, φηη πάληα ζα έρνπλ αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηαη ε θήκε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δηελεξγνχλ πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ελφο κήλα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη δηαζέηνπλ αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Δπηπξνζζέησο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δηαηεξνχλ γξακκέο πίζησζεο κε ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Οη παξαπάλσ γξακκέο πίζησζεο επηβαξχλνληαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην πιένλ ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ ηξαπεδψλ θαη κέξνο απηψλ θαιχπηνληαη κε εκπνξηθέο απαηηήζεηο, νκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 7

9 κεηνρέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη πξνζεκεηψζεηο επί ελζσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο παξέρεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κίλδπλνο ζπλζεθώλ αγνξάο Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν αιιαγψλ ηηκψλ, φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηα επηηφθηα, πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ή ηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο κέζσλ. Με εμαίξεζε ηνλ ππνφκηιν ζηελ Ακεξηθή, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Οκίινπ κε ρψξεο εθηφο Διιάδαο δηελεξγείηαη κε βάζε ην Δπξψ. Δπηπξφζζεηα, ε Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν φζνλ αθνξά ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιφ ηνπο είλαη ζε Δπξψ. Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη επίζεο ζηηο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, πνπ νδεγεί ζε κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, αιιαγέο ζηε Θεηηθή ιίζηα απνδεκησλφκελσλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, επηβνιή έθηαθησλ θφξσλ ε/θαη εηζθνξψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, απεξγίεο ζην ρψξν ησλ θαξκαθείσλ ε/θαη θαξκαθαπνζεθψλ, θ.α., πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα, θαζψο ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζα επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηνχλ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ. Δπηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ θηλδχλσλ ζπλζεθψλ αγνξάο, γεγνλφο πνπ κπνξεί, ζε φ,ηη αθνξά ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο Δπξσπατθέο αγνξέο, ηπρφλ επηπινθέο ή/θαη ε κε αλεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε Lavipharm Corp ζηηο ΖΠΑ ελέρνπλ πηζαλφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, παξφηη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη νπζηαζηηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζηηο ΖΠΑ. Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο άκεζεο ή έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ππνδνκέο, θαζψο θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πιελ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ξεπζηφηεηαο) φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα γεληθψο απνδεθηά πξφηππα εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο. Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. ηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο νηθνλνκηθψλ δεκηψλ θαη πξνζβνιήο ηεο θήκεο ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γεληθά πξφηππα φπσο θαηάιιεινο δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ζπκθσλία θαη παξαθνινχζεζε ζπλαιιαγψλ, ζπκκφξθσζε κε ξπζκηζηηθέο θαη άιιεο λνκηθέο απαηηήζεηο θιπ. ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Ζ πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηελ Δηαηξεία θαη λα επηηξέπεη ηε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζηνρεχνληαο ζηε βειηηζηνπνίεζή ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο 8

10 κεξίζκαηνο ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, ε ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή θξάηεζε ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ εηεζίσο, ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ χςνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε κφριεπζεο, Καζαξφο Γαλεηζκφο/Λεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε, Λεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)/Καζαξνί ρξεσζηηθνί ηφθνη Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Ζ ζπλερηδφκελε θαη θαηά ην 2013 ζπξξίθλσζε δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε επίπεδν έπιεμε ζεκαληηθά ην ζχλνιν πιένλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Ζ δξακαηηθή κείσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο, νη επαλαιακβαλφκελεο απεξγίεο, νη πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ πξνθάιεζαλ πεξαηηέξσ αλαηξνπέο ζην ρψξν ηεο πγείαο, επεξέαζαλ αξλεηηθά θαη ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ο απηφο ραξαθηήξαο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ην απζηεξφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο αγνξάο κε δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ αλαιπηηθά ηελ παξαγσγή, ηελ αδεηνδφηεζε, ηελ ηηκνιφγεζε, ηε δηάζεζε θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο ζρεηηθήο επρέξεηαο ζηελ απνηχπσζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο δαπάλεο πγείαο- έρνπλ νδεγήζεη ζε απμεκέλεο πηέζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, κέζσ απζηεξψλ θαη ρξνλνδηαγεγξακκέλσλ ζηφρσλ πεξηζηνιήο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. ε απηφ ην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πιαίζην, φπνπ επηθξαηεί πηψζε ηεο θαηαλάισζεο θαη απμαλφκελεο πηέζεηο αζθνχληαη ηφζν ζηνπο νηθνγελεηαθνχο φζν θαη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, ζηφρνο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ήηαλ λα επηδείμεη πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία, πξνζεισκέλε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο. ην πιαίζην απηφ, νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ δηακνξθψζεθαλ γηα ην επφκελν ηξηεηέο πιάλν, ζπλερίδνπλ λα επηθεληξψλνληαη α) ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη δξνκνινγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ζηφρν ηε δηείζδπζε ησλ δηαδεξκηθψλ πξντφλησλ ηδίαο αλάπηπμεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, β) ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη ελίζρπζε ηεο ζέζεο θαη ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ ήδε θαηέρεη ζηελ Διιάδα θαη ηελ αμηνπνίεζε ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ, επίιεθησλ πξντφλησλ ζε ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο, φπνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη κε επηηπρία, φπσο ηεο θαξδηνινγίαο, ηνπ ΚΝ, ηεο νγθνινγίαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, γ) ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ππνδνκήο ηεο LAS, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο φπσο απηά ζπλερψο δηακνξθψλνληαη, θαη δ) ζηελ επέθηαζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαξκαθείσλ Pharma PLUS κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ. Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ πξνζδίδνπλ λέεο δπλαηφηεηεο ελίζρπζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ ε Δηαηξεία θαηέρεη ζε Διιάδα θαη δηεζλψο αιιά θαη αλφδνπ πσιήζεσλ κέζα ζε έλα αληίμνν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. ε κέζν-καθξνπξφζεζκν νξίδνληα, θαη κε γλψκνλα ηε ζπλερή ζπγθξάηεζε εμφδσλ, ηελ απινπνίεζε ησλ δνκψλ αιιά θαη ηελ ζηνρεπκέλε αλάπηπμε ηεο Δηαηξείαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξα αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα, ε Lavipharm πξνρσξά κε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, κε ζηφρν αθελφο ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εδξαίσζε ηεο ζέζεο ηεο ζηε δηεζλή αγνξά, αθεηέξνπ ηελ ελδπλάκσζε ηεο εκπνξηθήο παξνπζίαο ηεο ζηελ Διιάδα. 9

11 ΖΜΑΝΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24, εκθαλίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ αλαιπηηθφ πίλαθα: (πνζά ζε ρηιηάδεο ) Έζνδα Πσιήζεηο Αγαζώλ Πσιήζεηο ΔΟΓΑ Τπεξεζηώλ Λνηπά Έζνδα Υξεκ/ηθά Έζνδα Αγνξέο Πεξηνπζηαθώ λ ηνηρείσλ Αγνξέο Δκπ/ησλ Αγνξέο Τπεξεζηώλ Λνηπά Υξεκ/ηθά Έμνδα ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ Lav ipharm Hellas Α.Δ Castalia Lab. Dermat. Α.Δ Pharma Logistics Α.Δ Pharma Plus Α.Δ Lav ipharm Activ e Serv ices Α.Δ Καβάια Φαξκαθεπηηθή Α.Δ L.A.S. Θεζζαινλ ίθε Μ.Δ.Π.Δ Λάξηζα Φαξκαθεπηηθή L.A.S. Πάηξα Lav ipharm Limited Laboratoires Lav ipharm S.A Lav ipharm Srl Lav ipharm Corp Lav ipharm Laboratories Inc Hitex Lav isoft Atlantis Telmar Eastern Europe Lav ico Inc Lav ipharm Group Holding Λνηπά ζρεηηδφκελ α κέιε Σέινο, νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2013 δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ ρηι., ελψ νη αληίζηνηρεο ηνπ Οκίινπ ζε Δπξψ 3 265ρηι. Παηαλία, 31 Μαξηίνπ 2014 ΔΞΟΓΑ 10

12 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κατ άρθρο 4 παρ. 7 και 8 του ν. 3556/2007 Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο «Αλψλπκε Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξία Φαξκαθεπηηθψλ, Υεκηθψλ θαη Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ Lavipharm A.E.» πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007. α) Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Lavipharm A.E. αλέξρεηαη ζε πελήληα έλα εθαηνκκχξηα νγδφληα κία ρηιηάδεο ηξηάληα ( ) Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε πελήληα έλα εθαηνκκχξηα νγδφληα κία ρηιηάδεο ηξηάληα ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) Δπξψ ε θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ (Καηεγνξία «Δπηηήξεζεο») ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Κάζε κεηνρή παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, θαη εηδηθφηεξα: ην δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο Δηαηξίαο. Μέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ηεξνχκελν απφ ηελ Δηαηξία κεηξψν κεηφρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο. Σν κέξηζκα θάζε κεηνρήο θαηαβάιιεηαη ζην κέηνρν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ηξφπνο θαη ν ηφπνο θαηαβνιήο αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηνπ Σχπνπ. Σν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε. ην δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε, ή αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κεηξεηά θαη ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ, ην δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο δηθαηψκαηα: λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη ςήθνπ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο). Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. β) Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο. 11

13 γ) εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ λ. 3556/2007 Σελ νη θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δηαηξίαο: Ο θ. Αζαλάζηνο Λαβίδαο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο θαηέρεη πνζνζηφ 12,28%, νη εηαηξείεο Lavipharm Group Holding S.A. θαη T&A Holdings (Luxembourg) S.a.r.l ζπκθεξφλησλ ηνπ ηδίνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ 21,86% θαη 18,30% αληίζηνηρα. δ) Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. Δηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ έρνπλ κέηνρνη πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη ειάρηζην ηα πνζνζηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 39 θαη 40 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζχκθσλα κε ηηο εθεί αλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο. ε) Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ Γελ πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. ζη) πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. δ) Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο (άξζξν 9), πξνβιέπεη γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα εμήο: α) Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γ.. απαξηηδφκελν απφ ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε εθιεγφκελα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηεζεί κέρξη ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα εγθξίλεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ κε δπλάκελε πάλησο λα ππεξβεί ηελ ηεηξαεηία. χκβνπινη ησλ νπνίσλ ε ζεηεία έιεμε, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί. β)ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, είηε λα εθιέμνπλ λέα κέιε ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, είηε λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, εθφζνλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6). γ)ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεησζνχλ θάησ απφ έμη (6), ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εθιέμεη αληηθαηαζηάηεο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο ή ησλ κειψλ πνπ αληηθαζίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ έμη (6). δ)ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα εθιεγέληα κέιε, αθφκα θη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 12

14 Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη. ε) Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.. γηα ηελ έθδνζε λέσλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ζηνηρ. β) ηνπ θ.λ. 2190/1920, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ σο άλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε. 2. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920 κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ, ν νπνίνο βάζεη ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, αλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην δηθαίσκα αγνξάο κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δε ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ θαη εθδίδεη θαη παξαδίδεη κεηνρέο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, απμάλνληαο αληίζηνηρα ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη πηζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή αχμεζε απηνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε Δηαηξία κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, λα απνθηήζεη ίδηεο κεηνρέο, ε ίδηα ή κε πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, θαη κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920. ζ) εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο απνθιεηζηηθά θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. Η) πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 13

15 Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο Γηα ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ε νξζή θαη ππεχζπλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Οη εθαξκνδφκελεο απφ ηελ Δηαηξεία αξρέο θαη πξαθηηθέο απνηππψλνληαη ζην Καηαζηαηηθφ, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη ζε άιινπο Καλνληζκνχο θαη πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο. Α. Γήισζε ζπκκόξθσζεο κε Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 δ) ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ (δει. ηνπ Ν. 3016/2002, ηνπ Ν. 3693/2008 αξ. 37 θαζψο θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζηα ζεκεία πνπ θαιχπηεη ζρεηηθά ζέκαηα) θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα V ηνπ Κψδηθα ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΒ, θαη ππφ ηηο εμαηξέζεηο/απνθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Β. Δμαηξέζεηο θαη Απνθιίζεηο από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιόγεζε απηώλ Ζ Δηαηξεία ηειεί ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία (λ. 2190/1920, λ. 3016/2002, λ. 3693/2008, λ. 3873/2010 λ. 3884/2010 ), ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο εηαηξηθέο ηεο αμίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα νξηδφκελα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δμαηξεηηθά, σο πξνο νξηζκέλεο Δηδηθέο Πξαθηηθέο ηνπ Κψδηθα ΔΒ πθίζηαληαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η απηνχ θαζψο θαη νξηζκέλεο απνθιίζεηο, γηα ηηο νπνίεο αθνινπζεί ζχληνκε αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ ηηο δηθαηνινγνχλ: (i) (ii) Ζ Δηαηξεία, σο εηζεγκέλε εηαηξεία κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ Κψδηθα ΔΒ, εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή θάπνησλ απφ ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ Κψδηθα. πγθεθξηκέλα εθ ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, ε Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ηελ εηδηθή πξαθηηθή Α.ΗΗΗ (3.1) πεξί ζαθνχο δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ απφ εθείλεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ηελ εηδηθή πξαθηηθή Α.VΗΗ (7.1) πεξί αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ηελ εηδηθή πξαθηηθή Β.Η (1.5) πεξί αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη ηελ εηδηθή πξαθηηθή Γ.ΗΗ (2.3) πεξί παξνρήο πιεξνθνξηψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ζηελ αγγιηθή. Ζ Δηαηξεία απνθιίλεη απφ ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο εηδηθέο πξαθηηθέο ηνπ Κψδηθα, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζηελ ιεηηνπξγία θαη αμηνιφγεζε απηνχ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ηνπ Γ... πγθεθξηκέλα, ηα σο άλσ αθνξνχλ ηηο παξαθάησ Δηδηθέο πξαθηηθέο: Μέξνο Α Δηδηθή Πξαθηηθή 1.2: ε Δηαηξία έρεη (ήδε απφ ην 2009) ζπζηήζεη Δπηηξνπή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ δπλάκεη ηεο ππ αξηζκ. 854/ Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε θαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο. Ζ Δηαηξία εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ σο άλσ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ψζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο λα ζπκπεξηιεθζεί α) ε ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην Γ θαη β) ε πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ πξνο ην Γ αλαθνξηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ Μειψλ Γ. Δηδηθέο Πξαθηηθέο 4.2 θαη 4.3: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνηίζεηαη λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ Γ κε επηζηνιή πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί γηα ηηο ππνρξεψζεηο/δεζκεχζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 14

16 Δηδηθέο Πξαθηηθέο 5.4, 5.5 θαη 5.6: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ην ελδερφκελν νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο λα πεξηιεθζνχλ ζηνλ αλαζεσξεκέλν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ (βι. ζρφιην ππφ εηδηθή πξαθηηθή 1.2 Μέξνπο Α) Δηδηθή Πξαθηηθή 6.1: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνηίζεηαη λα ζπληάμεη θαη λα πηνζεηήζεη Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Γ. Δηδηθέο Πξαθηηθέο 7.1, 7.2, 7.3: Γελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ ζεσξείηαη σο αλαγθαία ελφςεη ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Δηαηξίαο. Μέξνο Γ Δηδηθή πξαθηηθή 1.4, 1.7 θαη 1.8 (βι. ζρφιην ππφ εηδηθή πξαθηηθή 1.2 Μέξνπο Α αλσηέξσ). Γ. Δηδηθέο Πξαθηηθέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ (δει. ηνπ Ν. 3016/2002, ηνπ Ν. 3693/2008 αξ. 37 θαζψο θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζηα ζεκεία πνπ θαιχπηεη ζρεηηθά ζέκαηα) θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα V ηνπ Κψδηθα ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΒ, θαη ππφ ηηο εμαηξέζεηο/απνθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Γ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ Μεηόρσλ 1. Αξκνδηόηεηα Γεληθήο πλέιεπζεο Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε θαη γηα θάζε ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ θαη ηνπο απφληεο θαη ηνπο δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 2. ύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Μπνξεί επίζεο λα ζπλέξρεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ φπνπ επξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γ. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, ε Δηαηξεία αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, 15

17 ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ, ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ, ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο (εθφζνλ ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ), θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζχγθιεζεο. 3. πκκεηνρή ζηε Γεληθή πλέιεπζε- Αληηπξνζώπεπζε ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο πνπ εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5 εο ) εκέξαο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη, ζε πεξίπησζε Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4 εο ) εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν εθφζνλ ην επηζπκεί. Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, ν Αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. θαζψο θαη νη Πξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξίζηαληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη. Δπηπιένλ, ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ παξίζηαηαη θαη ν Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ν ηαθηηθφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο. Γηαδηθαζία ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα/κέηνρνη κπνξνχλ λα νξίδνπλ σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. ε πεξίπησζε πνπ κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, απηφο κπνξεί λα νξίζεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζνηέξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπο ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα θαζψο ηέηνηα δηαδηθαζία δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. χκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο εμ απνζηάζεσο ζηελ ςεθνθνξία θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή ζηνπο κεηφρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζρεηηθψλ ςεθνδειηίσλ κε ηα ζέκαηα απηά, ππφ ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη ηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί. Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο, θνηλνπνηείηαη δε ζηελ Δηαηξεία, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο. Έληππν πιεξεμνπζηφηεηαο γηα ην δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ ζα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο κεηφρνπο ζε έγραξηε κνξθή ζηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο (Αγίαο Μαξίλαο, 19002, Παηαλία, Αηηηθήο, ηει ), θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ( 16

18 Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχπηεη ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο είλαη: α) κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα πνπ ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, β) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, γ) ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρφ ηεο, ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, δ) ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α έσο γ. Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ 4.1. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ: i. ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ππνρξενχηαη λα νξίζεη εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ii. ηελ εγγξαθή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεησλ ζεκάησλ, κε αίηεζή ηνπο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. iii. ηε δηάζεζε ζηνπο κεηφρνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ λ. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ ηπρφλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, κε αίηεζή ηνπο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. iv. ηελ αλαβνιή απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ζπλέιεπζεο, κία κφλν θνξά, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. v. ηελ αλαθνίλσζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ησλ πνζψλ πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920. vi. ηελ ιήςε απφθαζεο επί ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δηα νλνκαζηηθήο θιήζεσο Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ, κε αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηελ παξνρή ζηελ Γεληθή πλέιεπζε 17

19 πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 παξ. 5 ηνπ θ.λ. 2190/ Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη Δηαηξείαο. Γηαζέζηκα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο Οη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ, ησλ εληχπσλ δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ, ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είλαη δηαζέζηκα ζε έγραξηε κνξθή ζηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο (Αγίαο Μαξίλαο, 19002, Παηαλία, Αηηηθήο, ηει ) απφ φπνπ νη κέηνρνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα. Δπίζεο, φια ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο ( Πξόεδξνο- Γξακκαηέαο Γεληθήο πλέιεπζεο Ο Πξφεδξνο ή αλ απηφο θσιχεηαη έλαο εθ ησλ Αληηπξνέδξσλ ή εάλ θαη απηνί θσιχνληαη, ν πξεζβχηεξνο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ πξνζσξηλψο, εθιέγνληαο έλα ή δχν γξακκαηείο κεηαμχ ησλ παξηζηακέλσλ κεηφρσλ κέρξη λα επηθπξσζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε πλέιεπζε θαη λα εθιεγεί ην ηαθηηθφ Πξνεδξείν απηήο, απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ ή δχν γξακκαηείο πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε ςεθνιεθηψλ. Πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 1. ύλζεζε Θεηεία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Αζαλάζηνο Λαβίδαο, Μελάο Σάλεο, Σάληα-Παλαγηψηα Βξαλνπνχινπ Βελεηζηάλα-Λνπθία Λαβίδα Γεκήηξηνο Γθέξηζνο Λεηψ Ησαλλίδνπ Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο, Υξήζηνο Γηακαληφπνπινο Δθηειεζηηθφ Μέινο, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ Μέινο, Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλνπζα χκβνπινο Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ Γ.. απαξηηδφκελν απφ ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε εθιεγφκελα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν. 18

20 Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζα εγθξίλεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ κε δπλάκελε πάλησο λα ππεξβεί ηελ ηεηξαεηία. χκβνπινη ησλ νπνίσλ ε ζεηεία έιεμε, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί. Ζ ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο ( θαη έρνπλ σο αθνινχζσο: Αζαλάζηνο Λαβίδαο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Γελλεκέλνο ζηελ Αζήλα, ν θ. Θαλάζεο Λαβίδαο αλαιακβάλεη ην 1976 ηε δηνίθεζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο, πνπ ηδξχζεθε ην Ο θ. Λαβίδαο δηεηέιεζε γηα 12 ζπλερή έηε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.) επηθνξηηζκέλνο κε ηηο Γηεζλείο ρέζεηο θαη ζήκεξα είλαη Πξφεδξνο ηνπ ΔΒ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην Γηεζλψλ Γξάζεσλ. Δίλαη επίζεο Πξφεδξνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ Διιάδαο Ζ.Π.Α. θη είλαη κέινο Γ.. ζε δηκεξή επηρεηξεκαηηθά ζπκβνχιηα πνπ ζηφρν έρνπλ λα πξνάγνπλ ηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε λέεο αγνξέο. To 2011, ε γαιιηθή θπβέξλεζε ηνπ απέλεηκε ηα δηάζεκα ηνπ Ηππφηε ηνπ Σάγκαηνο ηεο Λεγεψλαο ηεο Σηκήο, σο θφξν ηηκήο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε φιε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη εηδηθφηεξα κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γαιιίαο. Ο θ. Λαβίδαο είλαη επίζεο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ARIAD, εηαηξείαο βηνηερλνινγίαο κε έδξα ηε Βνζηψλε, εηζεγκέλε ζην Nasdaq ηεο Νέαο Τφξθεο. Έρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα (PhD) ζηε θαξκαθεπηηθή ρεκεία απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δίλαη επίζεο θάηνρνο Master θαη Bachelor of Science ζηε Υεκεία απφ ην Παλεπηζηήκην Ludwig Maximillian ηνπ Μνλάρνπ, θαζψο θαη θάηνρνο MBA απφ ην Institut Supérieur du Marketing et du Management ζην Παξίζη. Μηιά άπηαηζηα αγγιηθά, γαιιηθά θαη γεξκαληθά. Μελάο Σάλεο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.., Aλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ζπνχδαζε ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη δηπιψκαηνο γηα ην Πξφγξακκα Executive Development απφ ην IMEDE ηεο Διβεηίαο. Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ην 1966 ζην Κέληξν Έξεπλαο Βηνκεραλίαο ηδήξνπ θαη Υάιπβα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ελψ απφ ην εξγάζηεθε ζηελ Esso Pappas σο Αλψηαην ηέιερνο Υξεκαηνδφηεζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ. Σν 1973 μεθίλεζε ηελ ζεηεία ηνπ ζηελ Αζελατθή Επζνπνηεία ζηε ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή. Απφ ην 1976 κέρξη ηνλ Οθηψβξην 2005 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ελψ απφ ηφηε έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα Πξνέδξνπ. Σάληα Βξαλνπνύινπ Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ζπνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην London School of Economics θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ζην INSEAD. 'Αξρηζε ηελ θαξηέξα ηεο ζην Marketing ηεο Johnson & Johnson Διιάο θαη ήξζε ζηε Lavipharm ην 1987 ζαλ Marketing Manager Καιιπληηθψλ. Πξνήρζε ην 1990 ζε Γηεπζχληξηα Marketing θαη Business Development κε θχξην αληηθείκελν ηε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ. Tν 1994 έγηλε Γηεπζχληξηα Licensing θαη Δηαηξηθψλ Τπνζέζεσλ, ελψ ην 1998 αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηεο Αληηπξνέδξνπ Δηαηξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Αλάπηπμεο Δξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ. Απφ ην 2002 έσο ην 2007 δηεηέιεζε Δθηειεζηηθή Γεληθή Γηεπζχληξηα, ελψ απφ ην 2008 αζθεί θαζήθνληα Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ. Βάλα Λαβίδα ύκβνπινο, κε εθηειεζηηθό κέινο Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, ζπνχδαζε νηθνλνκηθά ζην Deree College θαη έρεη MBA απφ ην Παλεπηζηήκην La Verne. Τπήξμε ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ "Διπίδα" (χιινγνο Φίισλ Παηδηψλ κε Καξθίλν), φπνπ δηεηέιεζε Γεληθή Γξακκαηέαο γηα επηά ζπλαπηά έηε. Δίλαη Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ "MDA ΔΛΛΑ" (σκαηείν γηα ηε θξνληίδα ησλ αηφκσλ κε Νεπξνκπτθέο Παζήζεηο) απφ ηελ ίδξπζή ηνπ. Σέινο, είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ 19

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ, 30 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» και με ηο διακπιηικό ηίηλο «Forthnet A.E.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ηεο εηζεγκέλεο ζην Φ.Α. Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δπξσζύκβνπινη Αλώλπκε Δηαηξία πκβνύισλ Αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2015 ( 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΜΑΡΣΙΟ 2011 1 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή 3 Γενικέρ Απσέρ I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4 II. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.:2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. νηθνλ νκηθψλ θαηαζηάζεσλ 24. 2.5. Απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαξηίζεσο ελνπνηεκέλσλ 2007 Ì ÁÚÏ Ó2007 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο 6 1.2. Μεηξηθή.. 7 1.3. Θπγαηξηθή.. 8 1.4. Έλλνηα νκίινπ εηαηξεηψλ 8 1.5. Σχπνη νκίισλ εηαηξεηψλ. 9 1.6. πγγελ ήο επηρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της :

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της : ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της 9.5.2011: «Ά π θ π ο 9 Γιοικηηικό Σςμβούλιο 1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα