ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ."

Transcript

1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "CENTRIC MULTIMEDIA". Γηα ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ην εμσηεξηθφ, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο Δηαηξείαο ζα απνδίδνληαη ζε πηζηή κεηάθξαζε ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα ή κε ιαηηληθά ςεθία. Σπρφλ ζπλαιιαγή ηεο Δηαηξείαο κε ηε ρξήζε ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ δελ ζίγεη ην θχξνο ηεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ Δηαηξεία. Άρθρο 2 1. Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Μνζράηνπ. 2. H Δηαηξεία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο κπνξεί λα ηδξχζεη Τπνθαηαζηήκαηα, Καηαζηήκαηα, Γξαθεία ή Πξαθηνξεία θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Άρθρο 3 Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα, πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Άρθρο 4 α) θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη: 1. Η παξνρή ππεξεζηψλ εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ( παξαγσγή Multimedia πξνγξακκάησλ) θαη ε παξαγσγή, έθδνζε θαη εκπνξία θσηνγξαθηθψλ βηληενηαηληψλ, δίζθσλ ζπκπαγνχο γξαθήο (Compact Disk) θαη ηαηληψλ ελ γέλεη, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο, κεραλεκάησλ εμαηξεηηθήο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε αληίζηνηρσλ κεζφδσλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε εκπνξηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ζθνπψλ (Multimedia). 2. Η αλάπηπμε θαη παξαγσγή ινγηζκηθνχ (Software) γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. 3. Η εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνεθηχπσζεο θαη εθηχπσζεο ελ γέλεη, κε ζχγρξνλα ειεθηξνληθά θαη κεραλνινγηθά κέζα. 4. Η θαηάξηηζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη εηδηθφηεξα marketing, ηερλννηθνλνκηθψλ θαη δηαθεκίζεσλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξνζψπσλ θαη πινπνίεζε απηψλ. 5. Η νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή δηαθεκίζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ εκπνξηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζχγρξνλα κέζα (Computers θ.ι.π.), θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε - εκπνξία δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θάζε ηχπνπ θαη πεξηερνκέλνπ. 6. Η αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 1

2 ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηελ πιεξνθφξεζε ελ γέλεη, ηα έληππα θαη ηελ δηαθήκηζε. Δπίζεο νη εξγαζίεο εθζπγρξνληζκνχ θαη πξνζαξκνγήο πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ φια ηα παξαπάλσ ζηηο θνηλνηηθέο πξνδηαγξαθέο. 7. Η εκπνξία, πξνψζεζε θαη εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέζσλ θαη πιηθψλ θάζε ηχπνπ θαη κνξθήο. 8. Η παξνρή ππεξεζηψλ θάζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ζηνπο πειάηεο ηεο Δηαηξείαο. 9. Η θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε αηφκσλ ζηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηα ηεο δεκηνπξγίαο ζρνιήο ή ηεο νξγάλσζεο εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ. 10. Η αλάπηπμε θαη παξαγσγή ινγηζκηθνχ ςπραγσγηθψλ πξνγξακκάησλ κε εηδίθεπζε ζηελ νηθηαθή ςπραγσγία (home entertainment) θαζψο επίζεο θαη ε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα (on-line gaming). 11. Η ζπκκεηνρή ζε αιινδαπέο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο δηεμαγσγήο αζιεηηθψλ ζηνηρεκάησλ. 12. Η εθκίζζσζε (ή ππεθκίζζσζε) αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο ζε ηξίηνπο. β) Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε Δηαηξεία δηθαηνχηαη: Να ζπκκεηέρεη ζε άιιεο εηαηξείεο κε νπνηνδήπνηε λνκηθφ ηχπν ή λα ζπλεξγάδεηαη κε θπζηθά πξφζσπα ή άιιεο επηρεηξήζεηο κε νπνηνδήπνηε λνκηθφ ηχπν, ειιεληθέο ή αιινδαπέο ή θνηλνπξαμίεο, φηαλ νη ζθνπνί ηνπο είλαη ίδηνη, παξφκνηνη, ζπλαθείο ή ζπκπιεξσκαηηθνί κε ηνπο επί κέξνπο ή φινπο ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο. Να παξέρεη εηαηξηθέο εγγπήζεηο ζε ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο, ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ή θαη ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. ΚΔΦΑΛΑΗΟ B Μεηοτικό Κεθάλαιο-Μεηοτές-Μέηοτοι Άρθρο 5 Κεθάλαιο Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ ΔΤΡΩ δεθαεπηά εθαηνκκπξίσλ δεθαεπηά εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δεθανθηψ επξψ θαη εμήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ ( ,64) θαη δηαηξείηαη ζε ζαξάληα ελλέα εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο ζαξάληα ελλέα ρηιηάδεο επηαθφζηεο εβδνκήληα ηέζζεξηο ( ) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηάληα έμη ιεπηψλ (0,36) ηνπ επξψ. Σν αλσηέξσ θεθάιαην ζρεκαηίζζεθε σο εμήο: (α) Αξρηθά ην Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίζζεθε ζε δξαρκέο εθαηφλ πελήληα εθαηνκκχξηα ( ) θαη δηαηξέζεθε ζε εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο ( ) αλψλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ εθάζηεο (Φ.Δ.Κ. 5194/ Σ.Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). (β) Με Απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 30εο Ινπλίνπ 1997, κεηεηξάπεζαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο απφ αλψλπκεο ζε νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαβηβάζηκεο, ιφγσ ππαγσγήο ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 1892/90 θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε Ν. 5274/Ν.Ν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ( ΦΔΚ ππ αξηζκ. 6112/ Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ). (γ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 24εο Απγνχζηνπ 1998, α π μ ή ζ ε θ ε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά δηαθφζηα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ππφ ησλ Μεηφρσλ ζην 2

3 Σακείν ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ, θαηαλεκνκέλσλ ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηνλ ιφγν ζπκκεηνρήο ελφο εθάζηνπ ζην Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. ( ΦΔΚ ππ αξηζκ. 8325/ Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) (δ) Με απφθαζε ηεο Απηφθιεηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ 1999, ε νπνία δηνξζψζεθε κε ηελ απφ 18 Οθησβξίνπ 1999 Απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, κεηεηξάπεζαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο απφ νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαβηβάζηκεο ζε νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη κεηαβηβάζηκεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 2601/98 θαη απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηξηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ππφ ησλ Μεηφρσλ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ε Δηαηξεία, κε ηελ έθδνζε ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ, θαηαλεκνκέλσλ ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο ελφο εθάζηνπ ζην Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ( ΦΔΚ ππ αξηζκ. 9838/ Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ). (ε) Με Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999, ε νπνία επαλέιαβε ηελ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ ( ) δξαρκψλ, δηά ηεο Κεθαιαηνπνηήζεσο ηζνπφζνπ κέξνπο εθ ηνπ Λνγαξηαζκνχ «Τπφινηπν Κεξδψλ Υξήζεσο εηο Νένλ», κε ηελ έθδνζε πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ, δηαλεκνκέλσλ δσξεάλ ζηνπο Μεηφρνπο θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο ελφο εθάζηνπ ζην Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. (ζη) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999, ε νπνία επαλέιαβε ηελ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999, νξίζζεθαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ειεπζέξσο δηαπξαγκαηεχζηκεο. δ) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999, ε νπνία επαλέιαβε ηελ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999, κεηαβιήζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη νξίζζεθε ζε δξαρκέο ηξηαθφζηεο (300) δη εθάζηε ηνχησλ ( ΦΔΚ ππ αξηζκ / Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ). (ε) Με Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2 Γεθεκβξίνπ 1999, θαηαξγήζεθε ε Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999, ε νπνία αθνξνχζε ζηελ θαηά δξαρκέο αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, θαη κε ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2 Γεθεκβξίνπ 1999, απμήζεθε ην κεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ δξαρκψλ εθαηφλ ελελήληα ελλέα εθαηνκκπξίσλ ηξηαθφζησλ πελήληα ρηιηάδσλ ( ) κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, δη εθδφζεσο εμαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηαθνζίσλ (300) δξαρκψλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ δηθαίσκα απφιεςεο κεξίζκαηνο απφ ηελ Υξήζε 1999 έηνπο, εθ ησλ νπνίσλ εμαθφζηεο ηξηάληα ηξεηο ρηιηάδεο ( ) κεηνρέο ζα δηαηεζνχλ κε Γεκφζηα Δγγξαθή ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, νη δε ελαπνκείλαζεο ηξηάληα κία ρηιηάδεο πεληαθφζηεο (31.500) ζα δηαηεζνχλ κε Ιδησηηθή Σνπνζέηεζε. (ζ) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999, ε νπνία επαλέιαβε ηελ Απφθαζε 3

4 ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999, απεθαζίζζε λνκίκσο, φπσο ε πξνθχςαζα ππέξ ην άξηην δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ». (η) Με Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2002, αλαθιήζεθε ιφγσ κε πινπνίεζεο έλεθα θαζπζηεξήζεσο ηνπ Υ.Α.Α. ε Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 1999 ππφ ζηνηρ. (ε) παξάγξαθνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξνχζε ζηελ θαηά δξαρκέο αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ( δπλάκεη ηεο νπνίαο είρε θαηαξγεζεί ε Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ 1999, πνπ αθνξνχζε ζηελ θαηά δξαρκέο αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ). (ηα) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2002, αλαθιήζεθαλ νη ππφ ζηνηρ. (ζη) θαη (ζ) παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ παξεπφκελεο ηεο ήδε αλαθιεζείζεο ππφ ζηνηρ. (η) ηνπ παξφληνο Απφθαζεο Απνθάζεηο ηεο απφ 2 Γεθεκβξίνπ 1999 Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ( ε νπνία επαλέιαβε ηηο απφ 24εο Ννεκβξίνπ 1999 Απνθάζεηο ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ). (ηβ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2002 απεθαζίζζε : 1) ε κείσζε ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηξηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο ( ) δξαρκέο ή ρίιηα είθνζη επηά θαη δέθα πέληε ιεπηά (1.027,15 ) ΔΤΡΩ, κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ ηξηαθφζηεο (300) ζε δηαθφζηεο ελελήληα ελλέα θαη 0,86 (299,86) δξαρκέο ή νγδφληα νρηψ ιεπηά (0,88) ΔΤΡΩ θαη 2) ε κεηαηξνπή ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο απφ δξαρκέο ζε ΔΤΡΩ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Ν ηεο 25/ ( ΦΔΚ ππ αξηζκ. 1704/ Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) (ηγ) Με Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2002, νξίζζεθαλ νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζε νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ειεπζέξσο δηαπξαγκαηεχζηκεο. (ηδ) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2002, απμήζεθε ην κεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ δξαρκψλ εθαηφλ ελελήληα ελλέα εθαηνκκπξίσλ δηαθφζησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα ( ) ή ΔΤΡΩ πεληαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα ( ), κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, δη εθδφζεσο εμαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ( ) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο δηαθνζίσλ ελελήληα ελλέα θαη 0,86 ( 299,86 ) δξαρκψλ ή νγδφληα νρηψ ιεπηψλ ( 0,88 ) ΔΤΡΩ, νη νπνίεο ζα έρνπλ δηθαίσκα απφιεςεο κεξίζκαηνο απφ ηελ Υξήζε 2002 έηνπο, εθ ησλ νπνίσλ εμαθφζηεο ηξηάληα ηξεηο ρηιηάδεο ( ) κεηνρέο δηεηέζεζαλ κε Γεκφζηα Δγγξαθή ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, νη δε ελαπνκείλαζεο ηξηάληα κία ρηιηάδεο πεληαθφζηεο ( ) δηεηέζεζαλ κε Ιδησηηθή Σνπνζέηεζε. (ηε) Με ηελ ίδηα σο άλσ Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Απηφθιεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 20ήο Φεβξνπαξίνπ 2002, ελεθξίζε λνκίκσο φπσο ε πξνθχςαζα ππέξ ην άξηην δηαθνξά απφ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ». ( ΦΔΚ ππ αξηζκ. 8099/

5 2002 Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) (ηζη) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2002, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, θαηά ην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ εθαηφλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα ( ,00), πνπ ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εθδνζεηζνκέλσλ κεηνρψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζθεζέλησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ ππφ ησλ Γηθαηνχρσλ πνπ πξνέβεζαλ ζηελ άζθεζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπο Πξναίξεζεο [ ζηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ είρε πξνβεί ε Δηαηξεία καο ζχκθσλα κε ηελ απφ 28 Ννεκβξίνπ 2002 Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζέζπηζε ην νηθείν «Πξφγξακκα Γηαζέζεσο Μεηνρψλ» ], κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα ( ) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο νγδφληα νθηψ ιεπηψλ (0,88) ΔΤΡΩ, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ζηνπο σο άλσ Γηθαηνχρνπο θαηά ην πνζνζηφ εμάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πθ εθάζηνπ Γηθαηνχρνπ, θαη κε ηηκή εμάζθεζεο ην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ νγδφληα νθηψ ιεπηψλ (0,88) αλά δηθαίσκα θαη κεηνρή.( ΦΔΚ ππ αξηζκ. 316/ Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) (ηδ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 18 εο Μαξηίνπ 2003 απνθαζίζζεθε: α) ε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά εμήληα επηά ρηιηάδεο νρηαθφζηα ηξηάληα πέληε (67.835,00)ΔΤΡΩ, δηα ηεο Κεθαιαηνπνίεζεο ηζφπνζνπ κέξνπο εθ ηνπ Λνγαξηαζκνχ ησλ Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεσο εηο λέν», ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ νγδφληα νθηψ ιεπηά (0,88) ΔΤΡΩ ζε ελελήληα ιεπηά (0,90) ΔΤΡΩ, β) ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ ελελήληα ιεπηά (0,90) ΔΤΡΩ ζε ηξηάληα ιεπηά (0,30) ΔΤΡΩ, κε ηελ έθδνζε έμη εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ νγδφληα ηξηψλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ( ) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηάληα ιεπηψλ (0,30)ΔΤΡΩ, νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζε αλαινγία δχν (2) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ γηα θάζε κία (1) παιαηά θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή.( ΦΔΚ ππ αξηζκ. 2606/ Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ) (θ) Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 30 εο Ννεκβξίνπ 2005, απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην απηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, θαηά ην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ νγδφληα ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ νγδφληα (80.280,00), πνπ ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εθδνζεζνκέλσλ κεηνρψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αζθεζέλησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο [ ζηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ είρε πξνβεί ε Δηαηξεία καο ζχκθσλα κε ηελ απφ 8 Ινπιίνπ 2005 Γεχηεξε Δπαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο καο πνπ ζέζπηζε ην νηθείν «Πξφγξακκα Γηαζέζεσο Μεηνρψλ» ], κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,30 ΔΤΡΩ, νη νπνίεο δηεηέζεζαλ ζηνπο Γηθαηνχρνπο θαηά ην πνζνζηφ εμάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ πθ εθάζηνπ Γηθαηνχρνπ, θαη κε ηηκή εμάζθεζεο ην πνζφ ησλ ΔΤΡΩ ηξηάληα ιεπηψλ (0,30) αλά δηθαίσκα θαη κεηνρή. ( ΦΔΚ ππ αξηζκ / Σεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ). (θα) Με απφθαζε ηεο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 07 εο Ννεκβξίνπ 2006 απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ΔΤΡΩ ηξία εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο εθαηφλ έληεθα θαη 0,80 ιεπηά ( ,80) θαη δε σο εμήο: -θαηά δχν εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο έμη ρηιηάδεο δηαθφζηα νγδφληα ηέζζεξα ( ,00) ΔΤΡΩ, δηα ηεο θεθαιαηνπνηήζεσο ηζφπνζνπ κέξνπο εθ ηνπ Λνγαξηαζκνχ ησλ Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε Μεηνρψλ» δηά ηεο απμήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ ηξηάληα (0,30) ιεπηά ηνπ ΔΤΡΩ, ζε πελήληα ηέζζεξα (0,54) ιεπηά ηνπ ΔΤΡΩ θαη 5

6 -θαηά ΔΤΡΩ έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ είθνζη επηά ρηιηάδεο νθηαθφζηα είθνζη επηά θαη 0,80 ιεπηά ( ,80 ΔΤΡΩ) γηα θεθάιαην θίλεζεο, κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε ηελ έθδνζε δχν εθαηνκκπξίσλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ εβδνκήληα ( ) λέσλ θνηλψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο πελήληα ηέζζεξα ιεπηά ηνπ επξψ (0,54) θαη δηθαίσκα απφιεςεο κεξίζκαηνο απφ ηε ρξήζε ηνπ έηνπο 2006, παξερνκέλνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, θαζψο επίζεο θαη κε αλαινγία δέθα (10) παιαηψλ κεηνρψλ κε δχν (2) λέεο κεηνρέο. Με ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε απεθαζίζζε φπσο ε ππέξ ην άξηηνλ δηαθνξά εμ ΔΤΡΩ ,20 κεηαμχ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο ππέξ ην άξηηνλ δηάζεζεο εμ ΔΤΡΩ 0,90 αρζεί ζε ινγαξηαζκφ «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ». (θβ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 27 εο Ινπλίνπ 2007 απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ΔΤΡΩ εμαθφζηεο εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο εμαθφζηα ελελήληα έμη θαη 0,68 ( ,68 ΔΤΡΩ) δηα ηεο θεθαιαηνπνηήζεσο ηζφπνζνπ κέξνπο εθ ηνπ Λνγαξηαζκνχ ησλ Λνγηζηηθψλ Βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε Μεηνρψλ» κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,54 ΔΤΡΩ εθάζηεο, νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε αλαινγία κία (1) λέα κεηνρή πξνο δέθα (10) παιαηέο κεηνρέο. (θγ) Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 27εο Ινπιίνπ 2007 κεηψζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο απφ 0,54 ΔΤΡΩ ζε 0,36 ΔΤΡΩ κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, νη νπνίεο ζα δηαλεκεζνχλ δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη αλαινγία κία (1) λέαο κεηνρήο πξνο δχν (2) παιαηέο.» (θδ) Με απφθαζε ηεο Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 5εο Μαΐνπ 2008 απμήζεθε ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο θαηά ΔΤΡΩ επηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο εμαθφζηα ηξηάληα θαη 0,12 ( ,12) δηα εηζθνξάο κεηνρψλ κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,36 ΔΤΡΩ εθάζηεο. (θε) Με ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά πεληαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα νθηψ επξψ θαη νθηψ ιεπηά ( ,08) επξψ κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,36 επξψ ιφγσ κεηαηξνπήο 43 νκνινγηψλ ζε κεηνρέο, εηο εθηέιεζε ησλ φξσλ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο Δηαηξείαο κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο (Φ.Δ.Κ. Σ. Α.Δ. & Δ.Π.Δ / ). Η ηπρφλ ππέξ ην άξηην δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ σο άλσ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, αλεξρφκελε ζε ,28 επξψ, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ». (θζη) Με ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά εθαηφλ είθνζη έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηα εμήληα ηέζζεξα επξψ θαη δψδεθα ιεπηά ( ,12) κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,36 επξψ ιφγσ κεηαηξνπήο 9 νκνινγηψλ ζε κεηνρέο, εηο εθηέιεζε ησλ φξσλ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο Δηαηξείαο κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο (Φ.Δ.Κ. Σ. Α.Δ. & Δ.Π.Δ / ). Η ππέξ ην άξηην δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ σο άλσ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, αλεξρφκελε ζε ,64 επξψ, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ». (θδ) Με ηελ απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά πελήληα επηά ρηιηάδεο 6

7 εθαηφλ ζαξάληα ηξία επξψ θαη πελήληα δχν ιεπηά (57.143,52) κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 0,36 επξψ ιφγσ κεηαηξνπήο 4 νκνινγηψλ ζε κεηνρέο, εηο εθηέιεζε ησλ φξσλ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο Δηαηξείαο κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο (Φ.Δ.Κ. Σ. Α.Δ. & Δ.Π.Δ / ). Η ππέξ ην άξηην δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ σο άλσ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, αλεξρφκελε ζε ,80 επξψ, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ». (θε) Με απφθαζε ηεο απφ Α Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμήζεθε θαηά νθηψ εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο δεθανρηψ ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα ελλέα ΔΤΡΩ θαη ηξηαληά δχν ιεπηά ηνπ επξψ ( ,32) κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη έθδνζε είθνζη ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ εβδνκήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ νγδφληα επηά ( ) λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο ηξηάληα έμη ιεπηψλ (0,36) ηνπ ΔΤΡΩ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμνπζηνδνηήζεθε λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ θαη ε ππέξ ην άξηην δηαθνξά πνπ ήζειε πξνθχςεη απφ ηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ λέσλ κεηνρψλ, ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο Δηαηξείαο «Απνζεκαηηθφ απφ ηελ ππέξ ην άξηην έθδνζε κεηνρψλ. Άρθρο 6 1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο, άπιεο, θαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο. Δίλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ ζε αλψλπκεο θαη αληίζηξνθα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 2. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη αδηαίξεηεο. ε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο κεηνρήο, ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπγθπξίσλ αζθνχληαη απφ θνηλφ αληηπξφζσπν. Οη ζπγθχξηνη ηεο κεηνρήο επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή. 3. Η Δηαηξεία δχλαηαη λα απμάλεη ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην κε ηελ έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, κεηαηξέςηκσλ ή κε ζε θνηλέο, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν θαη ζα πξνζδηνξίζεη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο έθδνζεο, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. 4. Η Δηαηξεία δχλαηαη λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε ηελ έθδνζε εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ, κε ή άλεπ πξνλνκίνπ,, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχεη. Άρθρο 7 Η θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο επάγεηαη απηνδίθαηα ηελ απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνχ απηήο, ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο δηθαηνδνζίαο απηψλ θαη ηνπ Νφκνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Άρθρο 8 1. Η Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, απνηεινχκελν απφ πέληε (5) έσο έληεθα (11) κέιε εθιεγφκελα γηα πεληαεηή ζεηεία. Καη εμαίξεζε, ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εμαεηία. 7

8 2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Η Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα δχλαηαη λα εθιέγεη θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. 3. Οη εμεξρφκελνη ζχκβνπινη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί. Άρθρο 9 1. Tν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Η εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Η αλσηέξσ εθινγή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Κελσζείζεο ηεο ζέζεσο θάπνηνπ ζπκβνχινπ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο απηνχ ιφγσ ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή εμ νηνπδήπνηε ιφγνπ έθπησζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθ φζνλ νη ελαπνκείλαληεο χκβνπινη έρνπλ ηε λφκηκε απαξηία δχλαηαη λα ζπλερίδεη ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ θαηά ηα αλσηέξσ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 8 ηνπ θ.λ. 2190/1920. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ. Άρθρο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο ην απαηηνχλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη νπνπδήπνηε αιινχ εθ φζνλ ζηελ ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο απηνχ. Υξέε Γξακκαηέσο ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί έλαο εθ ησλ ζπκβνχισλ, ή νηνζδήπνηε ηξίηνο, νξηδφκελνο απφ ην πκβνχιην. 3, Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε κε ηελ πξνυπφζεζε ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ λα πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. Άρθρο Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αζθεί ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 8

9 πεξηνπζίαο ηεο θαη φισλ ησλ ππνζέζεψλ ηεο, εθηφο εθείλσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα πάζεο θχζεσο, κε εμαίξεζε ηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ κε νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο ή νκνινγηαθψλ δαλείσλ κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο Δηαηξείαο. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εμνπζηψλ ηνπ δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή κε, ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο ή ηξίηνπο, θαζνξίδνληαο θαη ηελ έθηαζε ησλ αλαηηζέκελσλ εμνπζηψλ. Σα πξφζσπα ζηα νπνία αλαηίζεληαη νη αλσηέξσ εμνπζίεο δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία, σο φξγαλα απηήο, ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ. Άρθρο 12 Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, επηθπξνχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν πξφζσπν πνπ έρεη εηδηθά εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Άρθρο Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο,. θαη νη απνθάζεηο απηήο ππνρξεψλνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο θαη απηνχο αθφκε ηνπο απφληεο θαη ηνπο δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή αλ απηφο θσιχεηαη, ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη σο αλαπιεξσηή ηνπ, πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο Πξφεδξνο νξίδεη ηνλ πξνζσξηλφ γξακκαηέα. Μεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ην νξηζηηθφ πξνεδξείν, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνζπιιέθηε. 3. Σα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα ηεο πλέιεπζεο. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ απηψλ εθδίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ απφ ηνλ Αληηπξφεδξν Γ.. θαη ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ησλ αλσηέξσ δχν, απφ ηνλ αξραηφηεξν χκβνπιν. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΔΛΔΓΚΣΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΜΔΗΟΨΖΦΗΑ Άρθρο 14 Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 36 επ. ηνπ θ.λ. 2190/1920. Άρθρο 15 Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα εθηάθηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο 9

10 είλαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 39 επ. ηνπ θ.λ. 2190/1920. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ΠΔΡΗ ΔΣΖΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΩΝ Άρθρο Η εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ πξψηε (1ε) Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, νπφηε θαη δηελεξγείηαη ε απνγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε' ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άρθρο 17 Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ε λνκνζεζία πνπ εθάζηνηε δηέπεη εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Μοζτάηο, ασθημερόν Ο Πρόεδρος Γ.. & Γιεσθύνων ύμβοσλος Ροδόλθο Ονηόνι 10

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο. ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ» Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο. ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ» Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΑΣ ΑΡΘΡΑ 26Α ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ 19 ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Ε.Ν.Ε ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΕΚΣΑΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ Aξ. Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 112 πλεδξίαζεο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Ιδηαίηεξεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ θαηόρσλ Πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΤΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. Αξζξν πξώην. ύζηαζε εηαηξείαο

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΤΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. Αξζξν πξώην. ύζηαζε εηαηξείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΤΣΑΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξζξν πξώην ύζηαζε εηαηξείαο 1. πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΔΘΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΔ θαη ηνλ εηδηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της :

ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της : ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται να υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της 9.5.2011: «Ά π θ π ο 9 Γιοικηηικό Σςμβούλιο 1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ (πεξηόδνπ: 1 ε Ιαλνπαξίνπ 30 ε Ινπλίνπ 2012) ύκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 Ζ παξνχζα, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΜΑΡΣΙΟ 2011 1 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή 3 Γενικέρ Απσέρ I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4 II. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2009-31.12.2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ - ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤA Το 2009 χαρακτηρίζεται ως χρονιά ύφεσης για την παγκόσµια οικονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα