Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god /2010. lipanj 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008"

Transcript

1 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Grčki jezik Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god /2010. lipanj 2008 Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika: Inga Fröbe Naprta, prof., Klasična gimnazija, Zagreb voditeljica Koraljka Crnković, prof., Privatna klasična gimnazija, Zagreb Ivana Marijanović, prof., I. gimnazija Split, Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić, Split Zdravka Martinić-Jerčić, prof., Nadbiskupska klasična gimnazija, Zagreb Ninoslav Zubović, prof., Filozofski fakultet, Zagreb

2

3 SADRŽAJ 1. Uvod Područja ispitivanja Obrazovni ishodi Razumijevanje i uporaba jezika Vokabular Civilizacija i književnost Struktura ispita Razumijevanje i uporaba jezika Vokabular Civilizacija i književnost Tehnički opis ispita Trajanje ispita Izgled testa i način rješavanja Pribor Opis bodovanja Vrjednovanje prve ispitne cjeline Vrjednovanje druge ispitne cjeline Vrjednovanje treće ispitne cjeline Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem Primjer zadatka višestrukoga izbora Primjer zadatka kratkih odgovora Primjer zadatka dopunjavanja Primjer zadatka povezivanja Kako se pripremiti za ispit Literatura Preporučena literatura za pristupnike Preporučena literatura za profesore Korisni linkovi Odlomci iz djela autora propisanih planom i programom Dodatci Vokabular Imena Tablice glagola Glagoli prema završnom glasu osnove (verba vocalia, verba muta i verba liquida) Glagoli na μι Glagoli s osobitom tvorbom oblika... 50

4

5 1. Uvod Grčki jezik je na državnoj maturi obvezan predmet. Ispitni katalog za državnu maturu iz Grčkoga jezika temeljni je dokument ispita kojim se jasno opisuje što će se i kako ispitivati na državnoj maturi iz ovoga predmeta u škol. god. 2009/2010. Ispitni katalog sadrži sve potrebne informacije i detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita. Njime se jasno određuje što se od pristupnika očekuje na ispitu. Ispitni katalog usklađen je s odobrenim četverogodišnjim nastavnim planom i programom 1 za Grčki jezik u klasičnim gimnazijama. Razina ispita iz Grčkoga jezika na državnoj maturi u škol. god / je ista za sve učenike, kako za one koji su upisali program klasične gimnazije kao početnici, tako i za one koji su je upisali kao nastavljači. Ispitni katalog sadrži sljedeća poglavlja: Područja ispitivanja Obrazovni ishodi Struktura ispita Tehnički opis ispita Opis bodovanja Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem Kako se pripremiti za ispit U prvome i drugome poglavlju čitatelj može naći odgovor na pitanje što se ispituje. U prvome su poglavlju, kao što i sam naziv ukazuje, navedena područja ispitivanja, odnosno ključne vještine iz ovoga predmeta koje se ispituju ovim ispitom. U drugome je pak poglavlju, kroz konkretne opise onoga što pristupnik treba znati, razumjeti i moći učiniti, pojašnjen način na koji će se navedena znanja i vještine provjeravati. Treće, četvrto i peto poglavlje odgovaraju na pitanje kako se ispituje te su u njima pojašnjeni struktura i oblik ispita, vrste zadataka, način provedbe i vrjednovanja pojedinih zadataka i ispitnih cjelina. Šesto poglavlje sadrži primjere svih tipova zadataka. Slijedi poglavlje koje odgovara na pitanje kako se pripremiti za ispit. U tom poglavlju nalaze se savjeti koji pristupnicima pomažu u pripremi ispita. Dodatci su priloženi s istom svrhom. 1 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 1, Školske novine, Zagreb,

6 Dodatno, uz ispitni katalog za državnu maturu iz Grčkoga jezika bit će objavljen ogledni primjerak testa, ključ za odgovore i način bodovanja. Bitno je napomenuti da će se za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama izvršiti prilagodba ispita u skladu s Uputama za provođenje državne mature za pristupnike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koje je u godini usvojilo Vijeće Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav i koje su objavljene u studenome godine (ISBN , CIP ). Vrjednovanje uradaka također će se izvršiti u skladu s postupcima predviđenim u navedenome dokumentu. Za svaki predmet Stručna radna skupina za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama izradit će zajedničku brošuru u kojoj će biti detaljno objašnjena prava i mogućnosti prilagodbe ispitne tehnologije u odnosu na vrstu i stupanj teškoće učenika. 4

7 2. Područja ispitivanja Državnom maturom iz Grčkoga jezika provjeravaju se sljedeća ključna znanja i vještine: razumijevanje jednostavnijega izvornoga grčkoga teksta poznavanje i uporaba jezičnih zakonitosti grčkoga jezika ovladanost osnovnim vokabularom poznavanje osnova grčke civilizacije i književnosti Ispit iz Grčkoga jezika se, sukladno tome, sastoji od tri ispitne cjeline. Prvom cjelinom ispituje se razumijevanje i uporaba jezika, drugom cjelinom vokabular, a trećom cjelinom civilizacija i književnost. 3. Obrazovni ishodi U ovom su poglavlju za svaku ispitnu cjelinu određeni obrazovni ishodi, odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora znati, razumijeti i moći učiniti kako bi postigao uspjeh na ispitu Razumijevanje i uporaba jezika Prvom ispitnom cjelinom (razumijevanje i uporaba jezika) provjerava se u kojoj mjeri pristupnik zna, odnosno može: pravilno pisati i čitati grčki tekst pravilno naglašavati grčke riječi prema pravilima o naglašavanju prepoznati glasovne promjene (prijevoj, naknadno produljivanje, asimilaciju) primijeniti pravila o stezanju vokala prepoznati osnovne zakonitosti prozodije i metrike prepoznati metričke sheme heksametra, elegijskog distiha i jampskog trimetra prepoznati sve vrste riječi razlikovati i koristiti kategorije nominalnoga sustava članove padeže rodove deklinacije zamjenice brojeve stupnjeve komparacije razlikovati i koristiti (primijeniti) kategorije i oblike glagolskoga sustava lice broj način vrijeme aspekt i dijatezu 5

8 participe i infinitive razlikovati tematsku i atematsku konjugaciju i sve oblike tih konjugacija (prezentsku, futursku, aoristnu, perfektnu i pasivnu osnovu) analizirati rečenice prepoznati i prevesti osnovne sintaktičke elemente u nekoj rečenici vrste participa vrste konjunktiva i optativa u nezavisnim rečenicama vrste nezavisno složenih rečenica vrste zavisno složenih rečenica rečenične konstrukcije akuzativa i nominativa s infinitivom i genitiva apsolutnoga prepoznati ispravan prijevod rečenice iz nekoga originalnoga grčkoga teksta od pisaca propisanih programom povezivati i razumjeti dijelove neke grčke rečenice razumjeti sadržaj jednostavnijega originalnoga grčkoga teksta nekoga od pisaca propisanih programom Ksenofont Demosten Homer Herodot liričari filozofi tragici Eshil, Sofoklo, Euripid 3.2. Vokabular Drugom ispitnom cjelinom (Vokabular) provjerava se u kojoj mjeri pristupnik zna, odnosno može: prevesti (navesti značenje) riječi iz propisanoga vokabulara prevesti (navesti značenje) riječi koje proizlaze iz propisanoga vokabulara prepoznati etimologiju riječi podrijetlom iz grčkoga jezika i navesti njihovo značenje na temelju poznatoga vokabulara povezivati sinonime i antonime u grčkom jeziku 3.3. Civilizacija i književnost Trećom ispitnom cjelinom (Civilizacija i književnost) provjerava se u kojoj mjeri pristupnik zna, odnosno može: navesti i opisati likove i priče iz grčke mitologije navesti i objasniti osnovne pojmove grčke religije prepoznati i opisati najvažnije događaje grčke povijesti prepoznati i opisati društvene i kulturne prilike iz pojedinih razdoblja grčke povijesti prepoznati i razumjeti osnovne pojmove svakodnevnoga privatnoga i društvenoga života Grka (opisati svakodnevni privatni i društveni život Grka) 6

9 objasniti periodizaciju grčke književnosti prepoznati, navesti i objasniti osnovne karakteristike pojedinih književnih vrsta (epika, lirika, historiografija, retorika, filozofija, drama) navesti podatke o životu i djelu najistaknutijih predstavnika pojedinih književnih vrsta prepoznati glavne stilske karakteristike autora propisanih programom 7

10 4. Struktura ispita Ispit iz Grčkoga jezika se sastoji od triju cjelina. Prvom cjelinom ispituje se razumijevanje i uporaba jezika, drugom cjelinom vokabular, a trećom cjelinom civilizacija i književnost. U tekstu koji slijedi detaljno je opisana struktura svake ispitne cjeline Razumijevanje i uporaba jezika Ovim dijelom ispita provjerava se razina razumijevanja pročitanoga teksta, dijela teksta ili rečenice te znanja i vještine koje je pristupnik stekao u područjima morfologije i sintakse. Struktura prve ispitne cjeline prikazana je u tablici 1. Tablica 1. Struktura prve ispitne cjeline ZADATAK ISPITIVANA PODVJEŠTINA razumijevanje sadržaja teksta prepoznavanje sintaktičkih elemenata rečenice VRSTA ZADATAKA BROJ ZADATAKA zadatci višestrukoga izbora 5 zadatci višestrukoga izbora određivanje glagolskih oblika zadatci kratkih odgovora analiza rečenice zadatci kratkih odgovora prepoznavanje ispravnoga prijevoda rečenice prepoznavanje metričkih zakonitosti povezivanje i razumijevanje strukture grčke rečenice prepoznavanje ispravnoga prijevoda rečenice zadatci višestrukoga izbora 3 zadatci višestrukoga izbora 2 zadatci povezivanja 4 zadatci višestrukoga izbora poznavanje morfologije zadatci kratkih odgovora poznavanje morfologije zadatci povezivanja poznavanje morfologije zadatci višestrukoga izbora poznavanje morfologije zadatci višestrukoga izbora poznavanje morfologije zadatci višestrukoga izbora 5 Napomena! Polazni tekstovi na kojima će se ispitivati razumijevanje sadržaja u zadatcima od 1. do 5. bit će izabrani iz djela propisanih autora, ali ne iz odlomaka propisanih u ovom katalogu u dodatku Literatura. U zadatcima od 10. do 20. tekstovi (rečenice) će biti izabrani iz odlomaka propisanih u ovom katalogu u dodatku Literatura. 8

11 4.2. Vokabular Ovim dijelom ispita provjerava se poznavanje vokabulara iz tekstova propisanih nastavnim planom i programom za klasične gimnazije. Struktura druge ispitne cjeline prikazana je u tablici 2. Tablica 2. Struktura druge ispitne cjeline ZADATAK ISPITIVANA PODVJEŠTINA VRSTA ZADATAKA BROJ ZADATAKA poznavanje vokabulara zadatci povezivanja poznavanje etimologije riječi zadatci višestrukoga izbora Civilizacija i književnost Ovim dijelom ispita provjerava se poznavanje civilizacijskih sadržaja propisanih nastavnim planom i programom za učenike klasičnih gimnazija. Struktura treće ispitne cjeline prikazana je u tablici 3. Tablica 3. Struktura treće ispitne cjeline ZADATAK ISPITIVANA PODVJEŠTINA poznavanje grčke civilizacije i književnosti poznavanje grčke civilizacije i književnosti poznavanje grčke civilizacije i književnosti poznavanje grčke civilizacije i književnosti VRSTA ZADATAKA BROJ ZADATAKA zadatci povezivanja 5 zadatci višestrukoga izbora 5 zadatci dopunjavanja 6 zadatci višestrukoga izbora 5 9

12 5. Tehnički opis ispita 5.1. Trajanje ispita Ispit iz Grčkoga jezika je pisani ispit ukupnoga trajanja 90 minuta. Pristupnik sam raspoređuje zadano vrijeme i nije vremenski ograničen pri rješavanju pojedinih dijelova ispita. Za vrijeme trajanja ispita pristupnik ne smije napuštati prostoriju Izgled testa i način rješavanja Pristupnici dobivaju omotnice u kojima se nalaze ispitna knjižica i list za odgovore. Od pristupnika se očekuje da pažljivo pročitaju upute koje će slijediti pri rješavanju testa, otisnute na prvoj desnoj stranici unutar ispitne knjižice. Dodatno, uz svaku vrstu zadataka priložena je uputa za riješavanje. Čitanje ovih uputa je bitno jer je u njima naznačen i način zabilježavanja točnih odgovora. Zadatke višestrukoga izbora i zadatke povezivanja pristupnici rješavaju označavanjem slova točnoga odgovora. Slova točnih odgovora označavaju se znakom X. Ukoliko pristupnik označi više od jednoga odgovora zadatak će se bodovati s 0 (nula) bodova bez obzira na to što među označenima i točan odgovor. Zadatke dopunjavanja pristupnici rješavaju upisivanjem točnoga odgovora na za to predviđeno mjesto koje je naznačeno u uputi. Prostor s naznačenim brojem bodova popunjava ocjenjivač Pribor Pribor koji je dopušteno rabiti tijekom pisanja spita iz Grčkoga jezika su kemijske olovke plave ili crne boje. Pristupnici ne smiju koristiti rječnike, gramatičke sažetke kao ni ostala pomagala. Nije dozvoljena uporaba tehničkih pomagala. Tijekom trajanja ispita nije dozvoljeno napuštanje prostorije u kojoj se ispit provodi. 10

13 6. Opis bodovanja Uspješnost pristupnika na ispitu određuje se tako da ostvareni bodovi u svakoj od triju cjelina u ukupnom rezultatu sudjeluju s određenim udjelom. Udio ispitnih cjelina u ukupnom uspjehu na ispitu prikazan je u tablici 4. Tablica 4. Udio ispitnih cjelina u ispitu Razumijevanje i uporaba jezika 60 % Vokabular 10 % Civilizacija i književnost 30 % 6.1. Vrjednovanje prve ispitne cjeline Bodovi: Točan odgovor na pojedini zadatak donosi jedan bod. Ukupni broj bodova: Vrjednovanje druge ispitne cjeline Bodovi: Točan odgovor na pojedini zadatak donosi jedan bod. Ukupni broj bodova: Vrjednovanje treće ispitne cjeline Bodovi: Točan odgovor na pojedini zadatak donosi jedan bod. Ukupni broj bodova:

14 7. Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem U ovom poglavlju nalaze se primjeri zadataka 2. Uz svaki primjer zadatka ponuđen je opis te vrste zadatka, obrazovni ishod koji se tim konkretnim zadatkom ispituje, točan odgovor te način bodovanja Primjer zadatka višestrukoga izbora 3 Zadatak višestrukoga izbora sastoji se od upute (u kojoj je opisan način rješavanja zadatka i koja je zajednička za sve zadatke toga tipa u nizu), osnove (pitanja) te ponuđenih odgovora, od kojih je jedan točan. Pažljivo pročitajte zadatke. Na listu za odgovore uz redni broj zadatka znakom X označite slovo točnoga odgovora. Ὁ Κῦρος τὴν Ἑλληνικὴν δύναμιν κρυφαίως ἥθροιζεν, ὅπως τὸν βασιλέα ὅτι ἀπαρασκευότατον λάβοι. Potcrtana zavisna rečenica je A. vremenska B. namjerna C. posljedična TOČAN ODGOVOR: B. OBRAZOVNI ISHOD: prepoznati i prevesti (...) vrste zavisno složenih rečenica BODOVANJE: 1 bod točan odgovor 0 bodova netočno ili ukoliko se zaokruži više odgovora 7.2. Primjer zadatka kratkih odgovora 4 U zadatku kratkih odgovora pristupnik treba odgovoriti rječju ili jednostavnom rečenicom. Svoj odgovor treba upisati na za to predviđeno mjesto. U pridruženoj uputi naznačen je način rješavanja zadatka. Potpuno opišite zadane oblike iz teksta. Upišite svoje odgovore uz redni broj zadatka na listu za odgovore. ἥθροιζεν... TOČAN ODGOVOR: 3. l. sg. ind. impf. akt. OBRAZOVNI ISHOD: razlikovati i koristiti (primijeniti) kategorije i oblike glagolskoga sustava 2 Za svaku vrstu zadatka dan je primjer, bez obzira na ispitne cjeline. Primjere i specifičnosti zadataka u pojedinim ispitnim cjelinama može se pogledati u oglednom primjerku testa. 3 Primjer je preuzet iz prve ispitne cjeline (zadatci od 6. do 9). 4 Primjer je preuzet iz prve ispitne cjeline (zadatci od 10. do 13.) 12

15 BODOVANJE: 1 bod točan odgovor 0 bodova netočno ili prazno 7.3. Primjer zadatka dopunjavanja U zadatku dopunjavanja pristupnik treba dovršiti zadanu rečenicu upisivanjem pojma koji nedostaje na za to predviđeno mjesto. U pridruženoj uputi naznačen je način rješavanja zadatka. Pažljivo pročitajte tvrdnje. Na listu za odgovore uz redni broj zadatka upišite riječ koja nedostaje. Jedina Eshilova sačuvana tragedija s povijesnim sadržajem zove se. TOČAN ODGOVOR: Perzijanci OBRAZOVNI ISHOD: navesti podatke o životu i djelu najistaknutijih predstavnika pojedinih književnih vrsta BODOVANJE: 1 bod točan odgovor 0 bodova netočno ili prazno 7.4. Primjer zadatka povezivanja Zadatak povezivanja i sređivanja sastoji se od upute (u kojoj je opisan način rješavanja zadatka), osnove (pitanja), pet čestica pitanja te osam čestica odgovora. Dodatno, priložen je i primjer. Pažljivo pročitajte zadatak i povežite pojmove (od 57. do 61.) s njima istoznačnim pojmovima (od A do H). Na listu za odgovore uz redni broj zadatka znakom X označite slova točnih odgovora. φεύγω 57. μισέω 58. ἐργάζομαι 59. φημί 60. στέλλω 61. ὁράω 0. στυγέω B. λέγω C. πέμπω D. κτείνω E. ἔρχομαι F. πράττω G. βλέπω H. φυλάττω I. τρέχω A. TOČAN ODGOVOR: 57. A, 58. F, 59. B, 60. C, 61. G OBRAZOVNI ISHOD: na temelju poznatoga vokabulara povezivati sinonime i antonime u grčkom jeziku BODOVANJE: 1 bod točan odgovor 0 bodova netočno ili prazno Primjer je preuzet iz treće ispitne cjeline (zadatci od 78. do 83.) Primjer je preuzet iz druge ispitne cjeline (zadatci od 57. do 61.) U ispitu iz Grčkoga jezika za svaku vrstu zadataka priložen je primjer. U ovome zadatku to su 0. i I. 13

16 8. Kako se pripremiti za ispit Ispitom na državnoj maturi provjerava se kako su i koliko pristupnici sposobni koristiti se znanjima i vještinama iz grčkog jezika, koje su stjecali i razvijali tijekom klasičnoga gimnazijskoga obrazovanja. Ispit iz Grčkoga jezika temelji se na važećem nastavnom programu za klasične gimnazije. Redovito učenje važno je za bolje razumijevanje gradiva i pridonosi da pamćenje bude trajno i svrsishodno. Preduvjet za uspješno polaganje ispita je temeljna jezična pismenost i osnove čitanja s razumijevanjem. U pripremama za državnu maturu valja: ponoviti morfologiju (oblike deklinacije, komparacije i konjugacije, ponoviti vremena pravilnih i nepravilnih glagola) ponoviti sintaksu (analiza rečenice, sintaksa padeža osobito posvojni genitiv, dijelni genitiv, genitiv uspoređivanja, genitiv apsolutni, sintaksa rečenice) ponoviti vokabular propisan ovim ispitnim katalogom ponoviti tekstove autora koji su propisani programom Ksenofont, Herodot, Homer, Demosten, Platon, Eshil, Sofoklo, Euripid (odlomci iz djela autora propisanih planom i programom nalaze se u poglavlju Literatura) ponoviti civilizacijsko-povijesne sadržaje (mitologija i religija, povijest, svakodnevica) ponoviti književno-povijesne sadržaje autora, književnih vrsta i razdoblja u grčkoj književnosti, periodizaciju književnosti, pregled i razvoj književnih vrsta (epika, lirika, historiografija, retorika, razvoj drame i kazališta, filozofija), život i djelo autora 14

17 9. Literatura 9.1. PREPORUČENA LITERATURA ZA PRISTUPNIKE Dukat, Manthano, Alfa, Zagreb, Dukat, Gramatika grčkog jezika, Školska knjiga, Zagreb, Majnarić, Gorski, Grčko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, Martinić-Jerčić, Matković, Prometej, Školska knjiga, Zagreb, Musić, Majnarić, Gramatika grčkog jezika, Školska knjiga, Zagreb, Sabadoš, Sironić, Zmajlović, Grčka vježbenica, Školska knjiga, Zagreb, Sabadoš, Sironić, Zmajlović, Chrestomathia Graeca, Školska knjiga, Zagreb, Sabadoš, Sironić, Zmajlović, Anthologia Graeca, Školska knjiga, Zagreb, Schwab, Najljepše priče klasične starine, Mladost, Zagreb, Zamarovsky, Junaci antičkih mitova, ArtResor, Zagreb, PREPORUČENA LITERATURA ZA PROFESORE Der kleine Pauly, Lexicon der Antike in 5 Bäden, München, Der neue Pauly, Stuttgart-Weimar, Dukat, Ogledi o grčkoj tragediji, Izdavački centar Rijeka, Biblioteka Dometi, Dukat, Homersko pitanje, Globus, Zagreb, Eshil-Sofoklo-Euripid, Sabrane grčke tragedije, Vrhunci civilizacije, Beograd, Herodot, Povijest, Matica Hrvatska, Zagreb, Juric, Grčka od mitova do antičkih spomenika, Andromeda, Rijeka, Lesky, Povijest grčke književnosti, Gloden marketing, Zagreb, Musić, Nacrt grčkih i rimskih starina, Ex libris, Zagreb, Olalla, Mitološki atlas Grčke, Golden marketing, Zagreb, Povijest svjetske književnosti, II. dio, Mladost, Zagreb, Schein, Smrtni junak, Globus, Zagreb, The Oxford Concise Companion to Classical Literature, Oxford, The Oxford Companion to Classical Civilization, Oxford, The Oxford Classical Dictionary, Oxford, The Penguin Dictionary of Classical Mythology, London, The Penguin, Historical Atlas of Ancient Greece, London, Sironić, Rasprave o helenskoj književnosti, Matica Hrvatska, Zagreb, Škiljan, Leksikon antičkih autora, Latina&Graeca, Zagreb, Škiljan, Leksikon antičkih termina, Latina&Graeca, Zagreb, Zaninović, Od Helena do Hrvata, Školska knjiga, Zagreb, Zamarovsky, Otkriće Troje, Globus, Zagreb, Zamarovsky, Grčko čudo, Školska knjiga, Zagreb,

18 9.3. KORISNI LINKOVI ODLOMCI IZ DJELA AUTORA PROPISANIH PLANOM I PROGRAMOM Ksenofont, Anabaza, I, 1, 1-6, Uzroci Ksenofont, Anabaza, I, 2, 10-18, Smotra Ksenofont, Anabaza, I, 8, 12-17, Lozinka Ksenofont, Anabaza, IV, 7, 19-27, More, More! Herodot, Historiae, I, 23-24, Arion Herodot, Historiae, VII, 202, , Leonida i njegovi junaci Herodot, Historiae, VII, 208, Bezuspješne navale Perzijanaca Herodot, Historiae, VII, 220, , Herojska smrt Leonide i njegovih drugova Herodot, Historiae, VII, 228, Spomenik palim junacima Demosten, Protiv Filipa 3, 8-12 Demosten, Protiv Filipa 3, Platon, Protagora, II Platon, Protagora, XI Platon, Kriton Aristotel, gl. 4 Razvoj tragedije Aristotel, gl. 6 Određenje tragedije Homer, Ilijada, I, 1-54, Srdžba Homer, Ilijada VI, , Rastanak Hektora i Andromahe Homer, Odiseja, I,

19 Eshil, Okovani Prometej, 1-51 Eshil, Okovani Prometej, Sofoklo, Antigona, 1-68 Euripid, Medeja, Lirika, izbor Tirtej, Dulce et decorum est pro patria mori Mimnermo, Kao lišće Arhiloh, Pjesnik i vojnik; Otok Tas Semonid, Radina žena Alkej, O navis, Bibamus Sapfa, Afroditi, Čar ljubavi Napomena uz liriku! Važno je poznavati opus pjesnika i sadržaj pjesama navedenih autora, te razvoj i karakteristike lirskih vrsta u okvirima književno-povijesnih sadržaja i na razini prepoznavanja. 17

20 10. DODATCI VOKABULAR A ἄβροτος 3 i 2 ἀγαθός 3 ἀγαπάω ἀγάπη, ης, ἡ ἄγαλμα, ατος, τό ἄγγελος, ου, ὁ ἀγγέλλω ἄγκυρα, ας, ἡ ἀγείρω ἀγορά, ᾶς, ἡ ἀγορεύω ἀγρός, οῦ, ὁ ἀγών, ῶνος, ὁ ἀγωνίζομαι ἄγω ἀδελφός, οῦ, ὁ ἀδικέω ἀδικία, ας, ἡ ἄδικος 2 ᾄδω ἀεί ἀήρ, ἀέρος, ἡ ἀθάνατος 2 ἆθλος, ου, ὁ ἁθροίζω αἰθήρ, έρος, ἡ αἷμα, ατος, τό αἶξ, γός, ἡ/ὁ αἰσθάνομαι αἴσθησις, εως, ἡ besmrtan dobar, čestit voljeti ljubav nakit; ponos; kip; zavjetni dar glasnik javljati sidro skupljati; sazivati skupština, trg, trgovina javno govoriti polje igra, natjecanje; zborište; boj natjecati se, boriti se voditi brat činiti krivo; biti krivac; biti nepravedan nepravda nepravedan; zao pjevati uvijek zrak besmrtan borba, nadmetanje; muka skupljati eter; nebo; zrak krv koza; jarac opaziti, osjetiti osjećanje 18

21 αἰσχρός 3 αἱρέω αἰτέω αἰτία, ας, ἡ ἀκούω ἀκοντίζω ἀκρόπολις, εως, ἡ ἄκρος 3 ἄκων, ἄκουσα, ἆκον ἀλγεινός 3 ἀλγέω ἄλγος, ους, τό ἀλήθεια, ας, ἡ ἀληθεύω ἀληθής 2 ἀλλά ἄλλος, η, ο ἄλοχος, ου, ἡ ἁμαρτάνω ἁμάρτημα, ατος, τό ἁμαρτία, ας, ἡ ἀμείβομαι ἄμπελος, ου, ἡ ἀμφίπολος, ου, ἡ ἀνά (+ak.) ἀναβαίνω ἀνάβασις, εως, ἡ ἀνάγκη, ης, ἡ ἄναξ, ἄνακτος, ὁ ἀνάσσω ἀνδρεία, ας, ἡ ἀνδρεῖος 3 ἄνεμος, ου, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ ἄνθος, ους, τό ružan, gadan uzeti, uhvatiti, pograbiti moliti, tražiti uzrok, krivnja slušati bacati koplje gornji grad, tvrđava višnji, gornji, krajnji protiv volje bolan, mučan osjećati bol bol istina govoriti istinu istinit ali, nego drugi supruga, žena promašiti; pogriješiti pogreška, grijeh pogreška, grijeh promijeniti; odgovarati vinova loza sluškinja uz, po uzlaziti, penjati se uspon nužda, sila; sudbina vladar vladati hrabrost muževan, hrabar vjetar muž, čovjek, junak cvijet 19

22 ἄνθρωπος, ου, ὁ ἀνοίγνυμι/ ἀνοίγω ἄξιος 3 ἀοιδός, οῦ, ὁ ἀπό (+ gen.) ἀποθνῄσκω ἄποινα, ων, τά ἀπορία, ας, ἡ ἀργυροῦς, ᾶ, οῦν ἀργυρότοξος 2 ἀρετή, ῆς, ἡ ἁρμονία, ας, ἡ ἁρμόττω ἀρχή, ῆς, ἡ ἄρχω ἄρχων, οντος, ὁ ἀσπίς, ίδος, ἡ ἄστυ, εος, τό ἀτιμάζω αὐγή, ῆς, ἡ αὐδάω αὐλός, οῦ, ὁ αὐτόματος 2 αὐτός, ή, ό αὐξάνω ἀφικνέομαι ἄφρων 2 čovjek otvarati vrijedan, dostojan pjevač od umirati otkupnina neprilika srebrn srebrnoluk; epitet za Apolona vrlina, hrabrost veza, spajanje; sklad spajati; uskladiti se početak, vlast, zapovjedništvo, pokrajina počinjati, vladati, zapovijedati zapovjednik štit grad, (najčešće se odnosi na Atenu) sramotiti, prezirati, ne štovati zraka (sunca) govoriti frula, svirala koji se sam od sebe pokreće sam, isti, on (u kosim padežima) povećavati stići nerazuman, lud B βαθύς, εῖα, ύ βαίνω βάλλω βάρβαρος 2 βαρύς, εῖα, ύ βασιλεία, ας, ἡ dubok ići, koračati, stupati bacati negrčki, barbarski težak kraljevina, kraljevska vlast 20

23 βασίλεια, ας, ἡ βασιλεύς, έως, ὁ βασιλεύω βάτραχος, ου, ὁ βία, ας, ἡ βίβλος, ου, ἡ βιβλίον, ου, τό βίος, ου, ὁ βλάπτω βλέπω βοάω βοή,ῆς, ἡ βουλεύω βουλή, ῆς, ἡ βούλομαι βοῦς, βοός, ὁ βοῶπις, ιδος, ἡ βραδύς, εῖα, ύ βραχύς, εῖα, ύ βροτός, ὁ, ἡ βωμός, οῦ, ὁ kraljica kralj kraljevati, vladati žaba sila knjiga knjižica život škoditi, štetiti gledati zvati vika vijećati, savjetovati; med. odlučivati savjet, dogovor, odluka ; vijeće htjeti, željeti govedo volooka, epitet za Heru spor kratak smrtan; supst. smrtnik žrtvenik Γ γάλα, γάλακτος, τό γάμος, ου, ὁ γαμέω γάρ γελάω γέλως, ωτος, ὁ γένεσις, εως, ἡ γένος, ους, τό γηράσκω γέρων, οντος, ὁ γῆ, ῆς, ἡ γῆρας, γέρως, τό mlijeko svadba, brak ženiti se naime, jer smijati se smijeh postanak, rođenje rod, pleme stariti, slabjeti starac zemlja starost 21

24 γηραιός 3 γίγας, αντος, ὁ γίγνομαι γιγνώσκω γλαυκῶπις, ιδος, ἡ γλαῦξ, κός, ἡ γλυκύς, εῖα, ύ γλύφω γλῶττα, ης, ἡ γνώμη, ης, ἡ γονεύς, έως, ὁ γόνυ, γόνατος, τό γράμμα, ατος, τό γραμματική, ῆς, ἡ γράφω γυμνάζω γυμνάσιον, ίου, τό γυμνός 3 γυνή, γυναικός, ἡ γύψ, γυπός, ὁ star; supst. starac div postajati, biti poznavati, spoznavati sovooka, sjajnooka; epitet za Atenu sova sladak urezati u kamen, isklesati jezik mišljenje, odluka roditelj koljeno slovo; knjiga; pl. književnost, čitanje i pisanje gramatika pisati vježbati vježbalište gol; oskudno odjeven žena jastreb Δ δαίμων, ονος, ὁ δαιμόνιος 3 i 2 δάφνη, ης, ἡ δέ δεῖ δείδω δείκνυμι δεινός 3 δελφίς, ῖνος, ὁ δένδρον, ου, τό δεξιά, ᾶς, ἡ δεξιός 3 δέρμα, ατος, τό božanstvo, zao duh, duh čuvar božanski, demonski lovor a, ali, no treba plašiti se pokazivati strašan delfin drvo desnica desni koža 22

25 δεσμός, οῦ, ὁ δεσμώτης, ου, ὁ δέσποινα, ας, ἡ δεσπότης, ου, ὁ δέχομαι δῆμος, ου, ὁ δημοκρατία, ας, ἡ διά ( + gen.) διάδοχος, ου, ὁ διαφθείρω διδάσκαλος, ου, ὁ διδάσκω δίδωμι διθύραμβος, ου, ὁ δίκαιος 3 δικαιοσύνη, ης, ἡ δίκη, ης, ἡ δῖος 3 διώκω δοκέω (δοκεῖ μοι) δόξα, ης, ἡ δόρυ, δόρατος, τό δουλεύω δοῦλος, ου, ὁ δουλόω δρᾶμα, ατος, τό δράω δρόμος, ου, ὁ δύναμαι δύναμις, εως, ἡ δύσις, εως, ἡ δυστυχία, ας, ἡ δῶμα, ατος, τό δῶρον, ου, τό uže, pl.okovi (pridjev) svezan, okovan; (imenica) zarobljenik gospodarica gospodar primati narod demokracija, vlast naroda kroz, preko; (+ ak.) zbog nasljednik, zamjenik uništavati, pustošiti učitelj poučavati davati ditiramb, korska pjesma u čast Dioniza pravedan pravda pravo, pravednost bogolik; božanski; častan (pro)goniti misliti (čini mi se) misao, glas, slava koplje robovati rob, sluga zarobiti djelo, čin; drama činiti, raditi trčanje, utrka moći sila, snaga, moć zalazak, zapad nesreća stan, kuća, dom dar 23

26 Ε ἔαρ, ἔαρος, τό ἐάω ἐγείρω, ἐγείρομαι ἐγώ ἔθνος, ους, τό εἶδος, ους, τό εἴδωλον, ου, τό ἔθνος, ους, τό ἔθος, ους, τό εἱμαρμένη, ης, ἡ εἰμί εἶμι εἰρήνη, ης, ἡ εἰς (+ak) ἐκ (+gen) ἑκατόμβη, ης, ἡ ἐκεῖνος, η, ο ἑκηβόλος 2 ἐλαία, ας, ἡ ἐλαύνω ἔλαφος, ου, ὁ/ἡ ἐλευθερία, ας, ἡ ἐλεύθερος 3 ἐλέφας, αντος, ὁ ἐλπίς, ίδος, ἡ ἐμός 3 ἐν (+dat) ἐξέτασις, εως, ἡ ἔξοδος, ου, ἡ ἐπεισόδιον, ου, τό ἐπί ἐπίσταμαι ἐπιστήμη, ης, ἡ ἐπιστολή, ῆς, ἡ proljeće dopustiti probuditi se, biti budan ja narod lik, oblik, ideja lik, prilika, prikaza narod običaj sudbina biti ići ću mir u, na, za iz svečana žrtva onaj, ona, ono dalekometni, epitet za Apolon maslina kretati; jahati; hodati, ići jelen sloboda slobodan slon nada, pouzdanje moj u, na, o, po vojna smotra; ispit izlaz; eksod, izlazna pjesma kora u tragediji epizodij, dio tragedije (odgovara činovima) (+gen) na, kod, uz; (+dat) na, pri, kod; (+ak) na, protiv, za znati znanje pismo, zapovijed 24

27 ἕπομαι ἔπος, ους, τό ἐράω ἐργάζομαι ἔργον, ου, τό ἔρις, ιδος, ἡ ἑρμηνεύς, έως, ὁ ἐρυθρός 3 ἔρχομαι ἔρως, ωτος, ὁ ἐρωτάω ἐσθλός 3 ἔσοδος, ου, ἡ ἑταῖρος, ου, ὁ ἕτερος 3 ἔτος, ους, τό εὖ εὐδαιμονία, ας, ἡ εὐδαίμων, ον εὐγενής 2 εὑρίσκω εὐρύς, εῖα, ύ εὐτυχέω εὐχή, ῆς, ἡ εὔχομαι εὐώνυμος 2 ἔχθρα, ας, ἡ ἐχθρός 3 ἔχω ἕως, ἕω, ἡ slijediti riječ; govor; pjesma žudjeti, voljeti raditi, činiti djelo, posao srdžba, ljutnja, bijes vjesnik, glasnik crven dolaziti, ići želja, ljubav pitati čestit ulaz drug, prijatelj drugi (od dvojice) godina dobro, valjano sreća, blaženstvo sretan plemenit nalaziti, otkrivati širok, prostran biti sretan molba, molitva moliti lijevi neprijateljstvo, mržnja neprijateljski, mrzak imati, držati zora Ζ ζάω živjeti ζεῦγμα, ατος,τό / ζεῦγος, ους, τό / ζυγόν, οῦ, τό jaram 25

28 ζεύγνυμι ζωή, ῆς, ἡ ζώνη, ης, ἡ ζώννυμι ζῷον, ου, τό ujarmiti život pojas opasati životinja Η ἥβη, ης, ή ἡγεμών, όνος, ὁ ἡγέομαι ἤδη ἡδονή, ῆς, ἡ ἡδύς, εῖα, ύ ἥκω ἥλιος, ίου, ὁ ἡμεῖς ἡμέρα, ας, ἡ ἡμέτερος 3 ἥμισυς, εια, υ ἥρως, ἥρωος, ὁ ἧττα, ης, ἡ mladost vođa, zapovjednik voditi, biti vođa već naslada, radost ugodan došao sam, ovdje sam sunce mi dan naš pola, polovica heroj, junak poraz Θ θάλαμος, ου, ὁ θάλαττα, ης, ἡ θάλλω θάνατος, ου, ὁ θάπτω θαῦμα, ατος, τό θαυμάζω (+ak) θεά, ᾶς, ἡ θεάομαι θέατρον, ου, τό (ἐ)θέλω θεός, οῦ, ὁ bračna odaja (spavaća soba) more cvasti smrt sahranjivati čudo čuditi se, diviti se božica gledati kazalište, gledalište željeti bog 26

System Principal Parts Tenses and Voices

System Principal Parts Tenses and Voices P R I N C I P A L P A R T S O F F R E Q U E N T L Y U S E D I R R E G U L A R G R E E K V E R B S TheverbtensesinGreekaredividedintosixbasic systems calledprincipalparts.each system has a distinct verb

Διαβάστε περισσότερα

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2014./2015. GRČKI JEZIK. GRCKI 2015.indd 1 10.9.2014 13:20:07

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2014./2015. GRČKI JEZIK. GRCKI 2015.indd 1 10.9.2014 13:20:07 Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2014./2015. GRČKI JEZIK GRCKI 2015.indd 1 10.9.2014 13:20:07 GRCKI 2015.indd 2 10.9.2014 13:20:07 Sadržaj Uvod...5 1. Područja ispitivanja...5 2. Obrazovni

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας

Chapter 2 Omit none. Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα, Μοῦσα. Chapter 4 Nouns: omit Ἀθῆναι, Ἀθήνη, ναύτης, Ξέρξης, Πέρσης, Σπάρτη, ταμίας 1 Correspondence of Core Vocabulary to C.W. Shelmerdine. Introduction to Greek. Second Edition. Newburyport, MA: Focus, 2008. for GREK 1001 (Chapters 1-17) Chapter 2 Omit none Chapter 3 Nouns: omit γέφυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja NACIONALNI ISPITI U TREĆIM RAZREDIMA SREDNJIH ŠKOLA Ispitni katalog iz Grčkoga jezika za klasične gimnazije u školskoj godini 2007./2008. veljača 2008.

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Shell Remove Greek Vacation Work

Shell Remove Greek Vacation Work Shell Remove Greek Vacation Work You should be getting on with the following tasks over the summer holiday: - Learn the nouns and regular verbs from your basics sheet. Make sure you know it back to front,

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2010./2011. GRČKI JEZIK

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2010./2011. GRČKI JEZIK Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2010./2011. GRČKI JEZIK Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika: Inga Fröbe Naprta, prof., voditeljica, Klasična gimnazija,

Διαβάστε περισσότερα

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. GRČKI JEZIK

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. GRČKI JEZIK Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. 1 GRČKI JEZIK 2 Sadržaj Uvod...5 1. Područja ispitivanja...5 2. Obrazovni ishodi...6 2.1. Razumijevanje i uporaba jezika...6 2.2. Vokabular...7

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

Matura iz grčkog jezika za klasične gimnazije. Ispitni katalog za državnu maturu iz grčkog jezika

Matura iz grčkog jezika za klasične gimnazije. Ispitni katalog za državnu maturu iz grčkog jezika Matura iz grčkog jezika za klasične gimnazije Ispitni katalog za državnu maturu iz grčkog jezika Članovi stručne radne skupine za pripremu ispita iz grčkog jezika: Inga Fröbe Naprta, prof., Klasična gimnazija,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 15-α. Athematic 2 nd Aorists ACTIVE. PARADIGMS (lists of forms) BASIC PATTERN indic imperat inf ptc

Chapter 15-α. Athematic 2 nd Aorists ACTIVE. PARADIGMS (lists of forms) BASIC PATTERN indic imperat inf ptc Chapter 15-α 1. Quiz Quote. ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δὲ ἐπικίνδυνον. 2. Athematic 2 nd Aorist Active (a) What Are They?... (b) 2 nd aor. anything not

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-6

English to Greek vocabulary in lessons 1-6 English to Greek vocabulary in lessons 1-6 E to Greek vocabulary, lessons 1-6, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Click on each part of speech to access its list. nouns verbs pronouns adjectives

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω

Α α. Β β Γ γ δ. Ε ε. Ζ ζ. Η η. Θ θ. Ι ι. Κ κ Λ λ. Ν ν Ξ ξ. Ο ο. Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ. Υ υ. Φ φ Χ χ Ψ ψ. Ω ω 1 Ἀκούω Τὰ Γράμματα Φωνήεντα Σύμφωνα Ὄνομα Ἤχος Α α Ε ε Η η Ι ι Ο ο Υ υ Ω ω Β β Γ γ δ Ζ ζ Θ θ Κ κ Λ λ Μ µ Ν ν Ξ ξ Ππ Ρ ρ Σ σ,ς Τ τ Φ φ Χ χ Ψ ψ ἄλφα álfa [α] βῆτα víta [v] γάμμα gámma [γ] δέλτα délta [ð]

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary!

Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1 7 Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in lessons 1 7, p1 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀθλητής, οῦ,

Διαβάστε περισσότερα

CH11 α/β GRK 101 Handout

CH11 α/β GRK 101 Handout CH11 α/β GRK 101 Handout 1. What is aorist? Let me start with a theoretical overview of what aorist is, then a useful PRACTICAL set of guidelines (a) (b) Theoretical definition. Greek ἀοριστὸς χρόνος (aoristos

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ

expertise εὐχή, ἡ θόρυβος, ὁ noise, din, hustle and bustle κίνδυνος, ὁ danger Λακεδαιµόνιος, Spartan θύρα, ἡ κελευστής, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 3 nouns: first declension ἀπορία, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ θάλαττᾰ, ἡ θεά, ἡ θύρα, ἡ θυσία, ἡ κελευστής, κυβερνήτης, ναυµαχία, ἡ ναύτης, νίκη,

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ

ἥλιος, ὁ υἱός, ὁ ἵππος, ὁ region old man γέρων (γεροντ-), ὁ νοῦς (νόος contr.) mind, sense πλοῖον, τό πόλεµος, ὁ ῥαψῳδός, ὁ στρατηγός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 5 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ γνώµη, ἡ δεσπότης, ὁ διάνοιᾰ, ἡ δίκη, ἡ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY COMPOUND VERBS Present Future Aorist Perfect Active Perfect Middle Aorist Passive Meaning ἀγγέλλω ἀγγελῶ ἤγγειλα ἤγγελκα ἤγγελμαι ἠγγέλθην announce ἀπαγγέλλω

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2009./2010. kemija

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2009./2010. kemija Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2009./2010. kemija Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Kemije: dr. sc. Nenad Judaš, doc., voditelj, Prirodoslovno-matematički fakultet,

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

ἔ-λου-σα-ν ἐ-λού-σα-σθεσθε Thematische Verben auf - ω Aoristbildung: (1) schwacher Aorist -σα oder -α Sg. Sg. Pl. Pl.

ἔ-λου-σα-ν ἐ-λού-σα-σθεσθε Thematische Verben auf - ω Aoristbildung: (1) schwacher Aorist -σα oder -α Sg. Sg. Pl. Pl. Aoristbildung: (1) schwacher Aorist -σα oder -α Stämme auf Vokale, Diphthonge, -ς, Verschlusslaute (β,π,φ; γ,κ,χ; δ,τ,θ) (a) aktiv (b) medial ἔ-λου-σα-ς ἔ-λου-σ-ε (ν) ἐ-λου-σά-µην ἐ-λού-σω < ασο ἐ-λού-σα-το

Διαβάστε περισσότερα

STAMTIJDEN PER TIJDSTAM (kleine lijst) Deze lijst bevat de stamtijden die in de woordenlijst opgenomen zijn.

STAMTIJDEN PER TIJDSTAM (kleine lijst) Deze lijst bevat de stamtijden die in de woordenlijst opgenomen zijn. MOUSEION STAMTIJDEN PER TIJDSTAM (kleine lijst) Deze lijst bevat de stamtijden die in de woordenlijst opgenomen zijn. I AORISTUSSTAM (pseudo-)sigmatisch ἀπώλεσα ἀπ-όλλυμι te gronde richten ἐγέλασα γελάω

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks)

Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) Ἀβραάμ, ὁ Vocabulary Used 50+ Times in NT (BibleWorks) ἀγαθός, -ή, -όν ἀγαπάω ἀγάπη, -ης, ἡ ἀγαπητός, -ή, -όν ἄγγελος, -ου, ὁ ἅγιος, -α, -ον ἄγω ἀδελφός, -οῦ, ὁ αἷμα, -τος, τό αἴρω αἰτέω αἰών, -ῶνος, ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Nouns from the Core Greek Vocabulary organized by declension and paradigm. 1 st Declension

Nouns from the Core Greek Vocabulary organized by declension and paradigm. 1 st Declension Nouns from the Core Greek Vocabulary organized by declension and paradigm 1 st Declension τιμή -ῆς, ἡ honor ἀγάπη ης, ἡ love, charity ἀδελφή -ῆς, ἡ sister ἀνάγκη ης, ἡ necessity ἀρετή -ῆς, ἡ excellence

Διαβάστε περισσότερα

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatsko društvo klasičnih filologa ZAPORKA NATJECATELJA: ŽUPANIJSKO NATJECANJE U POZNAVANJU KLASIČNIH JEZIKA u kategoriji GRČKI

Διαβάστε περισσότερα

Ispitni katalog za državnu maturu 1. u školskoj godini 2014./2015. Matematika. MATEMATIKA 2015.indd :00:54

Ispitni katalog za državnu maturu 1. u školskoj godini 2014./2015. Matematika. MATEMATIKA 2015.indd :00:54 Ispitni katalog za državnu maturu 1 u školskoj godini 2014./2015. Matematika MATEMATIKA 2015.indd 1 16.9.2014. 10:00:54 2 MATEMATIKA 2015.indd 2 16.9.2014. 10:00:54 3 Sadržaj Uvod...5 1. Područja ispitivanja...5

Διαβάστε περισσότερα

STAMTIJDEN PER VERBUM (kleine lijst)

STAMTIJDEN PER VERBUM (kleine lijst) MOUSEION STAMTIJDEN PER VERBUM (kleine lijst) Deze lijst bevat de stamtijden die in de woordenlijst opgenomen zijn. Ze zijn gemarkeerd en in de context van het desbetreffende verbum gezet. PRAESENS FUTURUM

Διαβάστε περισσότερα

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. MATEMATIKA

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. MATEMATIKA Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2016./2017. 1 MATEMATIKA 2 Sadržaj UVOD... 5 1. Područja ispitivanja... 5 2. Obrazovni ishodi... 6 2.1. Obrazovni ishodi za osnovnu razinu ispita...

Διαβάστε περισσότερα

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List

R. A. Whitacre, A Patristic Greek Reader Appendix A: Vocabulary List The Greek notes assume a knowledge of the words in the following list words that occur 50 times or more in the New Testament. When a passage uses one of these words in a way not listed here, I either provide

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

GRČKI JEZIK GRK.21.HR.R.K1.44 GRK D-S021. GRK D-S021.indd :27:56

GRČKI JEZIK GRK.21.HR.R.K1.44 GRK D-S021. GRK D-S021.indd :27:56 GRČKI JEZIK GRK..HR.R.K.44.indd 8.5.5. 5:7:56 Prazna stranica 99.indd 8.5.5. 5:7:57 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih. Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV. Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Ενότητα 3: Αντωνυμίες (Zamenice) Μπορόβας Γεώργιος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE **** MLADEN SRAGA **** 0. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE α LOGARITMI Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: Mladen Sraga

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition,

Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, Greek Vocabulary List For: Antiphon, Second Tetralogy. Count, Word, Short Definition, 1, ὁ, the, that, 2, δέ, but, 3, τις, any one, any thing, some one, some thing;, 4, τίς, who? which?, 5, εἰμί, to be,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

GRK GRČKI JEZIK GRK.26.HR.R.K1.44 GRK D-S026. GRK D-S026.indd :41:35

GRK GRČKI JEZIK GRK.26.HR.R.K1.44 GRK D-S026. GRK D-S026.indd :41:35 GRK GRČKI JEZIK GRK.6.HR.R.K.44.indd.4.6. 4:4:35 Prazna stranica 99.indd.4.6. 4:4:35 OPĆE UPUTE Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih. Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Order of Frequency There are 138,020 words in the Greek New Testament consisting of 5,400 unique words (According to BibleWorks9 using Nestle-Aland 27).

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency)

Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) Words Used 41 or more times in Greek NT (sorted by frequency) ὁ, ἡ, τό the καί αὐτός, -ή, -ό σύ δέ ἐν ἐγώ εἰμί λέγω εἰς οὐ ὅς, ἥ, ὅ οὗτος, αὕτη, τοῦτο θεός, -οῦ, ὁ ὅτι and, even, also himself, herself,

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

πρεσβύτης, ὁ ambassador πυρά, ἡ funeral pyre gods δεσπότης, ὁ γεωργός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 4 nouns: first declension

πρεσβύτης, ὁ ambassador πυρά, ἡ funeral pyre gods δεσπότης, ὁ γεωργός, ὁ δοῦλος, ὁ Vocabulary to be learnt: through Section 4 nouns: first declension Vocabulary to be learnt: through Section 4 nouns: first declension ἀνοµία, ἡ ἀπορία, ἡ ἀσέβειᾰ, ἡ βοή, ἡ γῆ, ἡ δεσπότης, ὁ ἐλευθερία, ἡ εὐχή, ἡ ἡσυχία, ἡ θάλαττᾰ, ἡ θεά, ἡ θύρα, ἡ θυσία, ἡ ἱκετής, ὁ lawlessness

Διαβάστε περισσότερα

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect

The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST. 1stPP Future Aorist Perfect The Ultimate ATHENAZE I Verb Chart STRONG AORIST 1stPP Future Aorist Perfect 1. ἄγω ἄξω ἤγαγον (ἀγαγ ) ἦχα 2. αἱρέω αἱρήσω εἷλον (ἐλ-) ᾕρηκα 3. βαίνω βήσοµαι ἔβην (βα-/βη-) βέβηκα 4. βάλλω βαλῶ ἔβαλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πλούτος της αττικής γης. Όλη η υποενότητα Α (κείμενο) είναι εκτός ύλης. Δηλαδή εκτός ύλης είναι οι σελίδες 36, 37 και 38

Ο πλούτος της αττικής γης. Όλη η υποενότητα Α (κείμενο) είναι εκτός ύλης. Δηλαδή εκτός ύλης είναι οι σελίδες 36, 37 και 38 Ο πλούτος της αττικής γης Όλη η υποενότητα Α (κείμενο) είναι εκτός ύλης. Δηλαδή εκτός ύλης είναι οι σελίδες 36, 37 και 38 Ασκήσεις στο Λεξιλογικό Πίνακα (σελ. 39) 1. Να εξηγήσετε τη σημασία των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη

Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg. 1. ἡ γραμματικὴ τέχνη Preview of Grammar Sections from A Greek Ørberg The below document is a rough draft of the grammar material in the first 10 chapters of my translation of Ørberg s Lingua Latina, Familia Romana into Ancient

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

PERSON PRIMARY. Aorist. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist. Passive. Future SECONDARY. Passive. Imperfect Aorist Pluperfect (Optative)

PERSON PRIMARY. Aorist. Present Future Perfect (Subjunctive) Aorist. Passive. Future SECONDARY. Passive. Imperfect Aorist Pluperfect (Optative) Croy Lesson 8 PERSON Who is acting NUMBER Endings: and S/P Greek Verbs Kind (and with Indic, Time) of action TENSE Imperfect Manner in which action is regarded by subject MOOD Indicative Infinitive Imperative

Διαβάστε περισσότερα

Total de palabras: Palabras distintas: Frecuencia media: Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018.

Total de palabras: Palabras distintas: Frecuencia media: Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018. Jenofonte, Anábasis libro 1 Total de palabras: 9323. Palabras distintas: 1832. Frecuencia media: 5.089. Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018. Palabra / Frecuencia / Significado ὁ 1087

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I

Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I Total de palabras: 9323. Palabras distintas: 1832. Frecuencia media: 5,089. Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018. Palabra Frec. Significado ὁ 1087

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ)

Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme. ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α (ὦ μήν) ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) Konsonantische Deklination : ρ- und ν-stämme Substantiva (1) Sg. (a) -ηρ,-ηρος ὁ κρατήρ τοῦ κρατῆρ-ος τῷ κρατῆρ-ι τὸν κρατῆρ-α (ὦ κρατήρ) keine Ablautung! (b) -ην,-ηνος ὁ μήν τοῦ μην-ός τῷ μην-ί τὸν μῆν-α

Διαβάστε περισσότερα

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Alphabetical Order

Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Alphabetical Order Greek New Testament Vocabulary Use Percentage List Alphabetical Order There are 138,020 words in the Greek New Testament consisting of 5,400 unique words (According to BibleWorks9 using Nestle-Aland 27).

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 7

Vocabulary to be learnt: through Section 7 nouns: first declension Vocabulary to be learnt: through Section 7 ἀγορά, ἡ Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ marketplace, agora Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28 Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΑιγόσΠοταμοί Λάμψακοσ Σηςτόσ Αιγόσ Ποταμοί Σηςτόσ Λάμψακοσ Λάμψακοσ Λύσανδρος Ειπε αραι αςπίδα κατά μζςον τον πλουν αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν,

Διαβάστε περισσότερα

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E

T E H N I Č K I N A L A Z I M I Š LJ E NJ E Mr.sc. Krunoslav ORMUŽ, dipl. inž. str. Stalni sudski vještak za strojarstvo, promet i analizu cestovnih prometnih nezgoda Županijskog suda u Zagrebu Poljana Josipa Brunšmida 2, Zagreb AMITTO d.o.o. U

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a Testovi iz Analize sa algebrom 4 septembar - oktobar 009 Ponavljanje izvoda iz razreda (f(x) = x x ) Ispitivanje uslova Rolove teoreme Ispitivanje granične vrednosti f-je pomoću Lopitalovog pravila 4 Razvoj

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ ΗΜΑΤΩ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ ΕΛΛ ΗΝΙΚΗΣ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΑΤΑ ΛΟΓΟΣ ΗΜΑΤΩ  ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ ΕΛΛ ΗΝΙΚΗΣ ἄγαμαι ἀγγέλλω (κατ)ἄγνυμι-ύω ἀγορεύω ἀπαγορεύω ἄγω ἀθροίζω αἱδέομαι-οῦμαι αἰνέω-ῶ αἱρέω-ῶ αἴρω αἰσθάνομαι αἰσχύνω αἰτέω-ῶ αἰτιάομαι-ῶμαι ἀκούω ἀλείφω ἁλίσκομαι ἀλλάττω (-σσω) ἁμαρτάνω ἀμύνω ἀμφισβητέω-ῶ

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words)

APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY. (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) 1 APPENDIX FREQUENT NEW TESTAMENT VOCABULARY (Words occurring more than 50x in the NT in order of frequency = 310 words) ὁ, ἡ, τό the (19,864) καί and, even, also, but (8,998) αὐτός, ή, ό he, she, it;

Διαβάστε περισσότερα

Masa, Centar mase & Moment tromosti

Masa, Centar mase & Moment tromosti FAKULTET ELEKTRTEHNIKE, STRARSTVA I BRDGRADNE - SPLIT Katedra za dinamiku i vibracije Mehanika 3 (Dinamika) Laboratorijska vježba Masa, Centar mase & Moment tromosti Ime i rezime rosinac 008. Zadatak:

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

[NOUN -proper] god, God (n) lord, master, the Lord man, human Christ father, Father day, lifetime, time period wind; breath; spirit, Spirit son

[NOUN -proper] god, God (n) lord, master, the Lord man, human Christ father, Father day, lifetime, time period wind; breath; spirit, Spirit son Frequency List for New Testament Greek. (Created using Accordance Bible software and Mellel word processor. Arranged by parts of speech. Does not include improper prepositions, interjections, or particles.

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω

Croy Lesson 10. Kind of action and time of action. and/or Redup. using the verb λύω A Lesson 10 Vocabulary Summer Greek Croy Lesson 10 Ω ἄγω αἴρω ἀναβαίνω ἀπέρχοµαι ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω καταβαίνω µέλλω ὀφείλω συνάγω ἀπόστολος, ὁ ἱερόν, τό παρά (G,D,A) (+ gen.) from; (+ dat.) beside, with,

Διαβάστε περισσότερα

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI - svi elementi ne leže u istoj ravnini q 1 Z F 1 F Y F q 5 Z 8 5 8 1 7 Y y z x 7 X 1 X - svi elementi su u jednoj ravnini a opterećenje djeluje izvan te ravnine Z Y

Διαβάστε περισσότερα

THE CHILD S BOOK IN GREEK A. C. KENDRICK

THE CHILD S BOOK IN GREEK A. C. KENDRICK THE CHILD S BOOK IN GREEK A. C. KENDRICK THE CHILD S BOOK IN GREEK, BEING A SERIES OF ELEMENTARY EXERCISES IN THE GREEK LANGUAGE. BY ASAHEL C. KENDRICK, PROFESSOR OF THE GREEK LANGUAGE AND LITERATURE

Διαβάστε περισσότερα

θ ἔνατον μάθημα 9 / αἱ τρίχες/ἡ κόμη τὸ σκέλος τέλος δ εἰσὶν οἱ πόδες ἐν οἷς καὶ δακτύλους ἔχομεν. ταῦτα οὖν τὰ μέρη τοῦ σώματος.

θ ἔνατον μάθημα 9 / αἱ τρίχες/ἡ κόμη τὸ σκέλος τέλος δ εἰσὶν οἱ πόδες ἐν οἷς καὶ δακτύλους ἔχομεν. ταῦτα οὖν τὰ μέρη τοῦ σώματος. θ ἔνατον μάθημα 9 θ α τὰ μέρη τοῦ σώματος 9α ἡ κεφαλή / αἱ τρίχες/ἡ κόμη τὸ σκέλος τὸ πρόσωπον ὁ ὀφθαλμός ἡ ῥίς τὸ οὔς ἡ γλῶττα τὸ στῆθος ὁ βραχίων ὁ δάκτυλος τὸ γόνυ τὸ στόμα ὁ ὀδούς ὁ τράχηλος ὁ ὤμος

Διαβάστε περισσότερα

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA

UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA **** MLADEN SRAGA **** 00. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE UREĐAJU NA SKUPU REALNIH BROJEVA JEDNADŽBE NEJEDNADŽBE APSOLUTNE JEDNADŽBE APSOLUTNE NEJEDNADŽBE

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας

Σχηματισμός της οριστικής. Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Σχηματισμός της οριστικής Ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων α' συζυγίας Πίνακας των συνηθέστερων υγρόληκτων και ενρινόλητων ρημάτων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἀγγέλλω ἀγγέλλομαι ἀγγελῶ ἀγγελοῦμαι ἤγγειλα

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTEL: O DUŠI. fra Dario Galić i fra Bojan Rizvan

ARISTOTEL: O DUŠI. fra Dario Galić i fra Bojan Rizvan Broj 1-4 (2009)/1-2 (2010) ARISTOTEL: O DUŠI fra Dario Galić i fra Bojan Rizvan Uvod Predstavljamo danas Aristotelovo djelo koje se naziva περι ψυχης; latinski je naziv De anima, a hrvatski O duši. Da

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871)

L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Sin el conocimiento del griego no hay educación. L e v N i k oláyevich Tolstói ( C a r t a a A. A. F e t, e n e r o de 1871) Naturalmente que estoy subjetivamente a favor de que los chicos aprendan inglés.

Διαβάστε περισσότερα