Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση"

Transcript

1 Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη θάκεξα Ζ αληίιεςε ηνπ ρξώκαηνο είλαη ζύλζεηε πρλά νη «θαλόλεο ρξώκαηνο» είλαη «άρξεζηνη»

2 Φσο - Υξώκα θαη αλζξώπηλε όξαζε Φσο: ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε: λ=c/ι λ:ζπρλόηεηα, c:ηαρύηεηα θσηόο, ι:κήθνο θύκαηνο Κάζε κήθνο ι θαη άιιν ρξώκα Αλζξώπηλε όξαζε: 400nm<ι<700nm Βιέπνπκε ζην ζθνηάδη, αζπξόκαπξα, κε ηα ξαβδία Βιέπνπκε ζην θσο, έγρξσκα, κε ηα θσλία. 3 είδε: επαίζζεηα ζε θόθθηλν, πξάζηλν θαη κπιε ΦΑΜΑ θαη RGB

3 Αληίιεςε θσηόο θαη ρξώκαηνο Πεξηγξαθή θσηεηλήο πεγήο Αθηηλνβνιία (Radiance): πλνιηθό πνζό ελέξγεηαο εθπνκπήο ηεο πεγήο (ζε Watts). Φσηεηλόηεηα (Luminance): Δθηίκεζε ηνπ πνζνύ ελέξγεηαο πνπ θηάλεη ζηνλ παξαηεξεηή (ζε lumens (lm)). Λακπξόηεηα (Brightness): Τπνθεηκεληθόο παξάγνληαο. Δκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο θσηεηλόηεηαο, ν αρξσκαηηθόο παξάγνληαο. Κιίκαθα κέηξεζεο: επίπεδα ηνπ γθξη Υξώκα: πσο αληηιακβαλόκαζηε ηε ζπρλόηεηα αθηηλνβνιίαο ηνπ θσηόο Σν ρξώκα ελόο αληηθεηκέλνπ εμαξηάηαη από ην ίδην θαη ηελ θσηεηλή πεγή. Δίλαη ην ρξώκα πνπ αληαλαθιά Ζ αληίιεςε ηνπ ρξώκαηνο γίλεηαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα από ηα θσλία

4 Ο αλζξώπηλνο εγθέθαινο μερσξίδεη 3 παξακέηξνπο γηα ην θσο πνπ πέθηεη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα: Απόρξσζε (Hue): Ζ αληίιεςε ηνπ κήθνπο θύκαηνο ηνπ νξαηνύ θσηόο από ην θόθθηλν πξνο ην γαιάδην. Σν επηθξαηέζηεξν ρξώκα όπσο ην αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο Κνξεζκόο (Saturation): Αίζζεζε ηνπ πόζν «θαζαξό» είλαη έλα ρξώκα, κε ην πνζό ηνπ άζπξνπ πνπ αλακεηγλύεηαη. Έλα πιήξσο θνξεζκέλν ρξώκα απνηειείηαη από κία ζπρλόηεηα Λακπξόηεηα (Brightness): Δμαξηάηαη από ηε θσηεηλόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν Μάηη είλαη πνιύ πην επαίζζεην ζε κηθξέο αιιαγέο ζηελ θσηεηλόηεηα από κηθξέο αιιαγέο ζην ρξώκα Ζ αληίζεζε είλαη ππνθεηκεληθόο παξάγνληαο θαη πξνθύπηεη κόλν κέζσ ζύγθξηζεο Αιιαγέο ζηελ Απόρξσζε Αιιαγέο ζηνλ Κνξεζκό Αιιαγέο ζηελ Λακπξόηεηα Σα γθξη ηεηξάγσλα ζην θίηξηλν θαη κπιε είλαη ηαπηόζεκα, αιιά θαίλνληαη δηαθνξεηηθά

5 Χρωματικά Μοντέλα Υξσκαηηθό κνληέιν: πξνδηαγξαθή ελόο ζπλόινπ ρξσκάησλ κε ζπλδπαζκνύο ιίγσλ βαζηθώλ. Καλέλα από ηα βαζηθά δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί από κίμε άιισλ βαζηθώλ Μνληέιν πεξηγξαθήο ρξώκαηνο: Πεξηγξάθεη, ζπγθξίλεη, θαηεγνξηνπνηεί, ηαμηλνκεί ηα ρξώκαηα Καηεγνξίεο κνληέισλ: Πσο δεκηνπξγνύληαη ζηελ έμνδν (νζόλεο, εθηππσηέο) Δμαξηεκέλα από ηε ζπζθεπή πξνβνιήο Ίδηεο ρξσκαηηθέο «ζπληεηαγκέλεο» δεκηνπξγνύλ ειαθξώο δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζε θάζε ζπζθεπή (RGB, CMY) Πσο ηα αληηιακβάλεηαη ην κάηη Ίδηεο ρξσκαηηθέο «ζπληεηαγκέλεο» αλαπαξηζηνύλ έλα κνλαδηθό ρξώκα (CIE XYZ)

6 Πξνζζεηηθό (Additive Colour RGB ) Σα βαζηθά ρξώκαηα Red, Green, Blue (RGB) Οη ζπλδπαζκνί ησλ R,G θαη B ζε πνηθίιεο αλαινγίεο θαη εληάζεηο δίλνπλ όιεο ηηο αληηιεπηέο απνρξώζεηο Ολνκάδνληαη πξνζζεηηθά, επεηδή ζε ηζόπνζεο δόζεηο δίλνπλ ιεπθό ρξώκα. Ζ δεκηνπξγία καύξνπ ρξώκαηνο πξνϋπνζέηεη ηελ απνπζία ηνπο. Πξνζζεηηθή κέζνδνο, γηα Οζόλεο, Πξνβνιείο Βάδεη ρξώκα ζε ζθνηεηλό θόλην Πην «εύθνιν» λα παξαρζνύλ όια ηα ρξώκαηα Red + Green = Yellow Green + Blue = Cyan Blue + Red = Magenta Red + Green + Blue = RGB mix Ζ εηθόλα αλαιύεηαη ζε ππνεηθόλεο (Σα άζπξα Pixel αληηζηνηρνύλ ζην ρξώκα) RED GREEN BLUE

7 Αθαηξεηηθό (Subtractive Model CMY ) Σα πκπιεξσκαηηθά ρξώκαηα Cyan, Magenta θαη Yellow (CMY). Σν CMY βαζίδεηαη ζηελ απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηεο ηππσκέλεο κειάλεο. Αθαηξεηηθή κέζνδνο γηα εθηππσηέο, ηππσκέλεο εηθόλεο Μπινθάξεη ην θσο ζηελ αληαλάθιαζε ηνπ ζε άζπξε επηθάλεηα Cyan + Magenta = Blue Magenta + Yellow = Red Yellow + Cyan = Green Cyan+ Magenta + Yellow = Black πξαθηηθά ν ζπλδπαζκόο C,M,Y δίλεη ζθνύξν θαθέ γη απηό ρξεζηκνπνηείηαη έμηξα ην καύξν σο ελίζρπζε M = B + R = - G C = B + G = - R Y = R + G = - B CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

8 Ζ κεηαηξνπή RGB θαη CMY Color Complement C M Y R G B Κύξηα δηαγώλην => gray levels, Μαύξν (0, 0, 0), Άζπξν (1, 1, 1) Σν θαλάιη alpha alpha Μαδί κε ηα θαλάιηα R,G,B ππάξρεη θαη ην θαλάιη alpha ην νπνίν εθθξάδεη ηελ αδηαθάλεηα ησλ pixels 208,58,19, ,58,19,121 (α=0.6)

9 πλδπάδνληαο Φσηεηλή Πεγή, Δπηθάλεηα Αληαλάθιαζεο θαη Φίιηξν Μία άζπξε επηθάλεηα αληαλαθιά όια ηα ρξώκαηα Μία καύξε επηθάλεηα απνξξόθα όια ηα ρξώκαηα Μηα ρξσκαηηζηή επηθάλεηα αληαλαθιά ηα RGB ρξώκαηα πνπ ηε ζπλζέηνπλ Έλα Υξσκαηηζηό Φίιηξν επηηξέπεη όια ηα RGB ρξώκαηα πνπ ην ζπλζέηνπλ Y Δπηθάλεηα: Y = R + G, Υξώκα πξνο ηελ Δπηθάλεηα: C = B + G Κνηλό ην G,ζα αλαθιαζηεί C Φίιηξν: C = B + G Υξώκα πξνο ην Φίιηξν: G = G Κνηλό ην G,ζα πεξάζεη Y Δπηθάλεηα: Y = R + G Υξώκα πξνο ηελ Δπηθάλεηα: R, G Κνηλά ηα R, G,ζα αλαθιαζηνύλ G Φίιηξν: G = G Υξώκα πξνο ην Φίιηξν: Y = R + G Κνηλό ην G,ζα πεξάζεη RGB CMYK κάηη

10 Subjective Model, HSB HSB - Hue-Saturation-Brightness Hue απόρξσζε: Υξώκα (0-360 ν ) Saturation θνξεζκόο (0-1) Αλαθέξεηαη ζην πόζν καθξηά είλαη έλα ρξώκα από έλα γθξη ίδηαο έληαζεο Brightness θσηεηλόηεηα (0-1) Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ρξσκάησλ κε βάζε ηελ αλζξώπηλε αληίιεςε. ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΟΡΔΜΟ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ

11 Γηαρσξηζκόο θσηεηλόηεηαο, θαη πιεξνθνξίαο ρξώκαηνο Μνληέιν YIQ Γηα ηε ζπκβαηόηεηα κεηαμύ έγρξσκεο θαη αζπξόκαπξεο TV Τ: θσηεηλόηεηα (γηα αζπξόκαπξεtv) Η: απόρξσζε (κεηάδνζε κε κηθξόηεξε αθξίβεηα) Q: ρξσκαηηθή θαζαξόηεηα (κεη. κε κηθξόηεξε αθξίβεηα) Όξαζε: πην επαίζζεηε ζηε θσηεηλόηεηα από ρξώκα Δίλαη επαλαθσδηθνπνίεζε RGB Μεηαηξνπή RGB ζε YIQ Y= 0,299R + 0,587G + 0,114 B I = 0,596R - 0,274G - 0,322B Q = 0,211R - 0,523G + 0,312B Μνληέιν YCbCr Δπεμεξγαζία ςεθηαθνύ video Τ: θσηεηλόηεηα. Cb: ρξσκαηηθή δηαθνξά σο πξνο κπιε (κηθξ.αθξίβεηα) Cr: ρξσκαηηθή δηαθνξά σο πξνο θόθθηλν (κηθξ.αθξίβεηα) Μεηαηξνπή RGB ζε ΤCbCr Y= 0.299R+0.587G+0.114B Cb= R-0.331G+0.50B Cr=0.5000R-0.428G-0.081B Τ I Q Τ Cb Cr

12 Δμαζθαιίδεη όηη όινη νη ΖΤ ζα εκθαλίζνπλ ηα ρξώκαηα ζσζηά θαηά ηελ εθηέιεζε παιέηαο κε 256 ρξώκαηα. Indexed Color Πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε παιέηα ρξσκάησλ κέρξη 256 ρξώκαηα ην ρξώκα αληηζηνηρεί έλαο αθέξαηνο αξηζκόο από 0 κέρξη ηνλ αξηζκό ρξσκάησλ ζηνλ πίλαθα ρξώκαηνο (ζπλήζσο 256) Όηαλ απαηηείηαη έλα ρξώκα πνπ δελ είλαη ζηνλ πίλαθα ρξεζηκνπνηείηαη ην θνληηλόηεξν ρξώκα πξνζεγγηζηηθά. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ηα αξρεία πξέπεη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν όγθν (πρ δηαδίθηπν) πλήζσο ηα αξρεία RGB κεηαηξέπνληαη ζε indexed Color

13 Μνληέιν CIE ΥΤΕ Γηάγξακκα CIE Γεκηνπξγήζεθε από CIE (Commission Internationale de l' Eclairage),1931 Δλώ ηα RGB, CMY είλαη εμαξηώκελα ησλ ζπζθεπώλ, CIE XYZ (θαη CIE L*a*b* παξαθάησ) βαζίδνληαη ζηελ αλζξώπηλε αληίιεςε (αλεμάξηεηα ζπζθεπώλ) Υ,Τ,Ε: ππνζεηηθέο κεηαβιεηέο, ν ζπλδπαζκόο ηνπο παξάγεη όια ηα νξαηά ρξώκαηα Τ: ζρεηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ εκθαλή θσηεηλόηεηα Υξώκα: νξίδεηαη από απόρξσζε θαη θσηεηλόηεηα Γηάγξακκα CIE xy: (2D) απόρξσζε: x,y Μπιε=435.8nm Πξάζηλν=546.1nm Κόθθηλν=700nm Πξνβνιή ζε κηα επηθάλεηα ζηαζεξήο θσηεηλόηεηαο (κεηαβιεηή z) Υξώκαηα ίδηαο απόρξσζεο ζην ίδην ζεκείν αλεμαξηήηνπ θσηεηλόηεηαο Υξώκαηα πνπ δηαθέξνπλ ζε θσηεηλόηεηα δελ θαίλνληαη

14 Όξηα δηαγξάκκαηνο: ρξώκα απόιπηα θαζαξό Πξνο ην άζπξν ε θαζαξόηεηα κεηώλεηαη. εκεία ζε επζύγξακκν ηκήκα: κίμε ησλ 2 ρξσκάησλ ησλ άθξσλ ηνπ. ε ηξίγσλν έρνπκε κίμε 3 ρξσκάησλ Υξώκα Α (κε κνλνρξσκαηηθή): κείγκα από ιεπθό (C) θαη ην επηθξαηνύλ κήθνο θύκαηνο (B) Καζαξόηεηα: Ζ δηαθνξά ηνπ C ζε ζρέζε κε ην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηνπ ρξσκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο κε ηελ ίδηα απόρξσζε A = tc + (1 - t) B AC / BC: ε θαζαξόηεηά Υξσκαηόκεηξα, θαζκαηνθσηόκεηξα κεηξνύλ x,y,z ε πνιινύο ηνκείο βηνκεραλίαο θαη παλεπηζηεκίσλ

15 Luminance Μνληέιν CIE L*a*b* Δπηζπκεηό ραξαθηεξηζηηθό: επαηζζεζία ζηηο ρξσκαηηθέο κεηαβνιέο Οκνηόκνξθα: ηα κνληέια πνπ ηθαλνπνηνύλ ην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθό RGB, CIE-XYZ δελ είλαη νκνηόκνξθα CIE L*a*b* είλαη νκνηόκνξθν CIE L*a*b* (1976): ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή όηη έλα ρξώκα δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηόρξνλα πξάζηλν θαη θόθθηλν ή θίηξηλν θαη κπιέ Σξεηο ζπληζηώζεο: L*: θσηεηλόηεηα b*: πξάζηλν έσο θόθθηλν b*: θίηξηλν έσο κπιε Hue L* a* b*

16 Ολνκαζία ρξσκάησλ πγθξίλνληαο άγλσζην ρξώκα θαη δείγκα από κηα ζπιινγή: Σν ρξώκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζην πιαίζην κηαο θσηεηλήο πεγήο εμαξηάηαη από ηελ αλζξώπηλε θξίζε Σν PANTONE Matching System ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο εθηύπσζεο, πθάζκαηνο, πιαζηηθνύ Munsell ζύζηεκα ρξσκάησλ εη δεηγκάησλ ζηνλ ηξηαδηάζηαην ρώξν κε ίζεο αληηιεπηέο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο hue, lightness, chroma (saturation) Οη θαιιηηέρλεο νξίδνπλ ην ρξώκα σο απόρξσζε, ζθηά θαη ηόλν, ρξεζηκνπνηώληαο ιεπθέο θαη καύξεο πξνζκίμεηο

17 Υξήζε Υξσκαηηθώλ Μνληέισλ γηα Raster γξαθηθά Απνιύησο ζαθήο πξόηππα ζηε βηνκεραλία: θάηη ζαλ ην ρώξν CIE. Οζόλεο θαζνδηθνύ ζσιήλα: RGB ρώξνο TV: YIQ ρώξνο Δθηππσηέο: CMY, CMYK ρώξνο Φηιηθόηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε: HSV Αληηιεπηηθή ζηαζεξόηεηα: Munsell ή CIE L*a*b*

18 Το Χρώμα στην Οθόνη και στον Εκτυπωτή

19 Υξσκαηηθόο ρώξνο Υξσκαηηθνί ρώξνη (ΥΥ): ππνζύλνια ησλ ρξσκαηηθώλ κνληέισλ (ΥΜ). Έλα ΥΜ θαζνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ηηκώλ, ελώ έλαο ΥΥ νξίδεη ηελ απόιπηε εξκελεία απηώλ ησλ ηηκώλ σο ρξώκαηα. Δληόο ηνπ ΥΜ RGB ππάξρνπλ δηάθνξνη ΥΥ: AdobeRGB, srgb, ProPhoto RGB, θιπ. Οξηζκέλα ΥΜ (πρ CIE L*a*b) έρνπλ έλα ζηαζεξό ΥΥ επεηδή ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηξόπν αληίιεςεο ησλ ρξσκάησλ από ην αλζξώπηλν κάηη (πεξηγξάθνληαη σο αλεμάξηεηα ζπζθεπήο) Άιια ΥΜ (RGB, HSL, HSB, CMYK θ.α.) κπνξνύλ λα έρνπλ πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ΥΥ αλάινγα ηεο ζπζθεπήο (πεξηγξάθνληαη σο εμαξηώκελα από ηε ζπζθεπή). Ζ θάζε ζπζθεπή (νζόλε, εθηππσηήο θα) έρεη ην δηθό ηεο ΥΥ θαη κπνξεί λα αλαπαξάγεη κόλν ηα ρξώκαηα ζηελ θιίκαθά ηεο. Όηαλ κηα εηθόλα κεηαθηλείηαη από κία ζπζθεπή ζε κία άιιε, ηα ρξώκαηα ηεο εηθόλαο ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ θαζώο ε θάζε ζπζθεπή εξκελεύεη ηηο ηηκέο RGB ή CMYK ζύκθσλα κε ην δηθό ηεο ΥΥ.

20 Κιίκαθεο ρξώκαηνο (Colour Gamuts) Κάζε ζπζθεπή αλαπαξαγάγεη έλα κνλαδηθό ππνζύλνιν ηνπ νξαηνύ θάζκαηνο, ε θιίκαθα ρξώκαηόο (colour gamut) Οη θιίκαθεο ρξώκαηνο ζηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο δελ ηαηξηάδνπλ αθξηβώο Σα ρξώκαηα ζε κία νζόλε ππνινγηζηή κπνξεί λα κελ είλαη εθηππώζηκα Οη εηθόλεο πνπ ζαξώλνληαη κπνξεί λα εκθαληζηνύλ δηαθνξεηηθά ζηελ νζόλε

21 ύζηεκα δηαρείξηζεο ρξσκάησλ Σν πξόβιεκα ηεο αζπκθσλίαο ησλ ρξσκαηηθώλ ρώξσλ κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ θαη άξα ηεο δηαθνξεηηθήο ρξσκαηηθήο απεηθόληζεο ιύλεηαη κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξσκάησλ (ΓΥ) πγθξίλεη ην ρξσκαηηθό ρώξν ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε έλα ρξώκα κε ην ρξσκαηηθό ρώξν ζηνλ νπνίν ζα αλαπαξαρζεί ην ίδην ρξώκα θαη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αλαπξνζαξκνγέο γηα λα ππάξμεη ρξσκαηηθή ζπλέπεηα Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ρξσκάησλ ηεο Adobe ρξεζηκνπνηεί πξνθίι ICC, κηα κνξθή πνπ έρεη νξηζηεί από ηνλ νξγαληζκό ICC (International Color Consortium) σο πξόηππν γηα όιεο ηηο πιαηθόξκεο. Υσξίο ζύζηεκα δηαρείξηζεο ρξσκάησλ, νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρξσκάησλ ζαο εμαξηώληαη από ηε ζπζθεπή. Βαζηθά ζέκαηα γηα ηε ζπλεπή παξαγσγή ρξσκάησλ: Βεβαησζείηε όηη όιεο νη πιεπξέο ηεο ξνήο εξγαζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξσκάησλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζπλεξγαηώλ ζαο Βαζκνλόκεζε θαη δεκηνπξγία πξνθίι γηα ηελ νζόλε ζαο. Πξνζζήθε ρξσκαηηθώλ πξνθίι ζην ζύζηεκά ζαο γηα όιεο ηηο ζπζθεπέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε, όπσο ζαξσηέο θαη εθηππσηέο. Ρύζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ρξσκάησλ ζε εθαξκνγέο Adobe. (Πξναηξεηηθά) Πξνεπηζθόπεζε ησλ ρξσκάησλ κε δνθίκην κέζσ ινγηζκηθνύ.

22 Δξγαζία κε ρξσκαηηθά πξνθίι Όιεο νη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ρξώκαηνο πξέπεη λα έρνπλ έλα ρξσκαηηθό πξνθίι ζπκβαηό κε ην πξόηππν ICC ε έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξσκάησλ (ΓΥ) ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πξνθίι: Πξνθίι νζόλεο: Πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αλαπαξαγσγήο ησλ ρξσκάησλ ζηελ νζόλε. Πξνθίι ζπζθεπώλ εηζόδνπ: Πεξηγξάθεη ηα ρξώκαηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα απνηππώζεη ή λα ζαξώζεη κηα ζπζθεπή εηζόδνπ (ςεθηαθή θάκεξα). Πξνθίι ζπζθεπώλ εμόδνπ: Πεξηγξάθεη ην ρξσκαηηθό ρώξν ζπζθεπώλ εμόδνπ (εθηππσηέο, ηππνγξαθηθό πηεζηήξην). Πξνθίι εγγξάθσλ: Οξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξσκαηηθό ρώξν RGB ή CMYK ελόο εγγξάθνπ. A. Πεξηγξαθή πξνθίι ζπζθεπήο εηζόδνπ θαη εγγξάθνπ B. Σν ΓΥ αλαγλσξίδεη ηα πξαγκαηηθά ρξώκαηα C. Σν πξνθίι ηεο νζόλεο δειώλεη ζην ΓΥ ηελ κεηαηξνπή ησλ ηηκώλ ηνπ εγγξάθνπ ζην ρξσκαηηθό ρώξν ηεο νζόλεο D. Σν ΓΥ ρξεζηκνπνηώληαο ην πξνθίι ηνπ εθηππσηή κεηαηξέπεη ηηο ηηκέο ηνπ εγγξάθνπ ζε ηηκέο ρξσκάησλ εμόδνπ ηνπ εθηππσηή

23 Σν ρξώκα ζηελ Οζόλε Βαζκνλόκεζε νζόλεο: ξύζκηζε ζε κηα επξέσο γλσζηή πξνδηαγξαθή. Μεηά ηε βαζκνλόκεζε: κε βνεζεηηθό πξόγξακκα δεκηνπξγίαο πξνθίι απνζεθεύζηε έλα πξνθίι ρξώκαηνο. Ση πξέπεη λα θάλεηε γηα ηε βαζκνλόκεζε Ζ νζόλε πξέπεη λα είλαη αλακκέλε γηα πάλσ από κηζή ώξα Ζ νζόλε έρεη ξπζκηζηεί γηα 24 bit ρξώκα ή ζε πςειόηεξν επίπεδν. Ρπζκίζηε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζε νπδέηεξεο απνρξώζεηο ηνπ γθξη. Ζ βαζκνλόκεζε θαιό είλαη λα γίλεηαη αλά κήλα Βαζκνλνκήζηε θαη δεκηνπξγήζηε έλα πξνθίι γηα ηελ νζόλε ζαο κε: Windows: εγθαηαζηήζηε θαη ρξήζε βνεζεηηθνύ πξνγξάκκαηνο βαζκνλόκεζεο Μac OS: βνήζεκα βαζκνλόκεζεο System Preferences/Displays/Color. Με ρξήζε ζπζθεπώλ κέηξεζεο θαη ινγηζκηθό ηξίησλ θαηαζθεπαζηώλ Σα ρξσκαηηθά πξνθίι θάζε ζπζθεπήο πξνκεζεύνληαη ή εγθαζίζηαληαη: θαηά ηελ πξνζζήθε κηαο ζπζθεπήο ζην ζύζηεκά ζαο. κε πξνκήζεηα από ηνλ παξνρέα ππεξεζηώλ εθηύπσζεο πνπ ζπλεξγάδεζηε κέζσ web

24 πληειεζηήο γάκα πληειεζηήο γάκα: ην θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ζηελ απόδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ ηόλσλ ηνπ γθξη ζε θάζε ζπζθεπή εηθόλαο Μηα νζόλε, γηα απινύζηεπζε ζεσξνύκε αζπξόκαπξε, πνπ δέρεηαη ηηκέο ζήκαηνο 0 έσο 255 ζα απνδίδεη ζηε κέζε ηηκή 127 ην 50% γθξη ελώ ζηηο ηηκέο 0 θαη 255 ην καύξν θαη άζπξν αληίζηνηρα. Όκσο ε νζόλε ιεηηνπξγεί κε γξακκηθά εθζεηηθά, ζύκθσλα κε ην δίπια ζρήκα. Έηζη ε ηηκή 127 ηνπ ζήκαηνο video (0.5) αληηζηνηρεί ζε 25% γθξη, αληί γηα 50%. O εθζέηεο ηεο δηπιαλήο θακπύιεο είλαη ν ζπληειεζηήο γάκα Ζ δηόξζσζε ηνπ ζπληειεζηή γάκα κπνξεί λα γίλεη από ηηο θάξηεο γξαθηθώλ, ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ή θαη ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο Σα PC monitors έρνπλ γ: πεξίπνπ 2.5, ελώ ηα Mac monitors έρνπλ γ:1.8. Οη Mac εηθόλεο εκθαλίδνληαη ζθνηεηλέο ζηα PC Δηθόλα από Mac. Σελ δίλνπκε ζην PC ηνλ PC ηελ θάλνπκε πην θσηεηλή γηα λα θαλεί ην ίδην Ο PC ηελ δίλεη πίζσ. Σώξα θαίλεηαη πην θσηεηλή

25 Σερλνινγίεο Οζόλεο Καζνδηθήο Λπρλίαο (Cathode Ray Tube, CRT). Ζιεθηξόληα δηεγείξνπλ θώζθνξν - RGB Τγξώλ Κξπζηάιισλ (Liquid Crystal Display, LCD). Υξήζε πγξώλ θξπζηάιισλ γηα ηελ πόισζε ηνπ θσηόο θαη ηε δεκηνπξγία εηθόλαο TFT. Παξαιιαγή ησλ LCD. Δθηόο ησλ ζηξσκάησλ ησλ LCD δηαζέηνπλ θαη ιεπηό ζηξώκα ηξαλδίζηνξ ππό ηε κνξθή ιεπηνύ θίικ. Plasma. Plasma:ηνληζκέλν αέξην ην νπνίν δηεγείξεη ην θώζθνξν LED (Light Emitting Diode). Γνκνύληαη από κηθξόηεξα θνκκάηηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. ηεξίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία 3 εηδώλ LED - RGB Δθπνκπήο Πεδίνπ (Field Emitting Display, FED). αλ CRT κε θσζθόξνπο ζε pixels θαη κε κηθξνζθνπηθά ππξνβόια ειεθηξνλίσλ πίζσ από θάζε Pixel LCoS (Liquid Crystal on Silicon). Υξήζε κηθξνύ ηζηπ πνπ ιεηηνπξγεί αλαθιώληαο ην θσο πνπ πξνζπίπηεη επάλσ ηνπ από θσηεηλή πεγή. Σν ηζηπ είλαη έλαο πίλαθαο πγξώλ θξπζηάισλ Πνιπκεξώλ εθπνκπήο Φσηόο (Light Emitting Polymers, LEP). Τιηθά πνπ κνηάδνπλ κε ηα θνηλά πιαζηηθά όκσο είλαη εκηαγώγηκα πλδπαζκνύ Τγξώλ Κξπζηάιισλ θαη Πιάζκαηνο (Plasma Addressed Liquid Crystal, PALC).

26 LED CRT LCD LCoS Gas Plasma

27 CRT

28 LCD-TFT

29 PLASMA

30 LED

31 Σν ρξώκα ζηελ εθηύπσζε Ζ βαζκνλόκεζε ρξώκαηνο ζηνλ εθηππσηή: δίλεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγήζεη αθξηβή ρξώκαηα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θεθαιέο εθηύπσζεο, ηα κειάληα θαη ηνλ ηύπν ραξηηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη θάησ από ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Με ηε βαζκνλόκεζε ρξώκαηνο, κπνξνύκε λα έρνπκε παλνκνηόηππεο εθηππώζεηο από δύν δηαθνξεηηθνύο εθηππσηέο ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ζ βαζκνλόκεζε πξέπεη λα γίλεη κεηά από: Αληηθαηάζηαζε θεθαιήο εθηύπσζεο Σνπνζέηεζε λένπ ηύπνπ ραξηηνύ πνπ δελ έρεη αθόκα βαζκνλνκεζεί κε ην ηξέρνλ ζύλνιν ησλ θεθαιώλ εθηύπσζεο Μεηά από έλα ζπγθεθξηκέλν όγθν εθηύπσζεο από ηελ ηειεπηαία βαζκνλόκεζε Όηαλ ν εθηππσηήο παξακείλεη ζβεζηόο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα Όηαλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ ζεκαληηθά (ζεξκνθξαζία, πγξαζία) Λήςε πξνζαξκνζκέλσλ πξνθίι γηα επηηξαπέδηνπο εθηππσηέο (αλ ηα πξνθίι εμόδνπ ηνπ εθηππσηήο ζαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά) Αγνξά πξνθίι γηα ηνλ ηύπν ή ζπγθεθξηκέλν εθηππσηή θαη ην ραξηί ζαο Γεκηνπξγία δηθνύ ζαο πξνθίι κε ρξήζε ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζε ζαξσηή. Γεκηνπξγία δηθνύ ζαο πξνθίι κε ρξήζε εξγαιείνπ πιηθνύ δεκηνπξγίαο πξνθίι. Βέιηηζηε ξύζκηζε ελόο πξνθίι πνπ δεκηνπξγήζεθε κε κία από ηηο πξνεγνύκελεο κεζόδνπο, κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο πξνθίι.

32 Γεληθνί θαλόλεο γηα κηα θαιή εθηύπσζε εγγξάθνπ Να είλαη CMYK ή CMYK κε extra ρξώκαηα Pantone Οη εηθόλεο λα είλαη HIGH RES 300 TIFF, EPS ή JPG Σα δηαλπζκαηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ηππώλνληαη ζε αλάιπζε πςειόηεξε ησλ εηθόλσλ (2450 dpi) θαη λα απνθεύγεηαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε εηθόλα Σα γξάκκαηα λα είλαη outline Σα καύξα γξάκκαηα λα είλαη κόλν καύξν C:0 M:0 Y:0 K:100 θαη overprint Γηα δπλαηό καύξν C:30 M:0 Y:0 K:100 Σα έγγξαθα λα έρνπλ μάθξηζκα ηνπιάρηζηνλ 2.5 mm Πσο δνπιεύεη έλαο laser εθηππσηήο

33 Πσο δνπιεύεη έλαο laser εθηππσηήο Καζαξηζκόο Φσηνεπαίζζεηνπ Σπκπάλνπ Πξνεηνηκαζία Φσηνεπαίζζεηνπ Σπκπάλνπ Καηαγξαθή ζην Φσηνεπαίζζεην Σύκπαλν ρεκαηηζκόο εηθόλαο κε ηόλεξ ζην Φσηνεπαίζζεην Σύκπαλν Μεηαθνξά ηνπ ηόλεξ ζην ραξηί ηεξέσζε ηνπ ηόλεξ ζην ραξηί

34 Πσο δνπιεύεη έλαο ζεξκηθήο ηερλνινγίαο inkjet εθηππσηήο (πεξηζζόηεξνη) Ο ζάιακνο ηνπ κειαληνύ ζεξκαίλεηαη κέζσ ζεξκαληηθήο αληίζηαζεο, ην κειάλη δεκηνπξγείηαη κηα θπζαιίδα αέξα, ιόγσ ηεο ζέξκαλζεο, Δθηηλάζζεηαη κηα κηθξή ζηαγόλα κειαληνύ από ην αθξνθύζην. Σν κειάλη ςύρεηαη, ε θπζαιίδα ράλεηαη, δεκηνπξγώληαο θελό πνπ αλαπιεξώλεηαη κε κειάλη από ην θύξην δνρείν κειαληνύ. Πσο δνπιεύεη έλαο πηεδνειεθηξηθήο ηερλνινγίαο inkjet εθηππσηήο Παηέληα ηεο Epson Υξεζηκνπνηεί έλαλ πηεδνειεθηξηθό θξύζηαιιν γηα θάζε αθξνθύζην. Με εθαξκνγή ηάζεο ζηνλ θξύζηαιιν θάκπηεηαη θαη πξνθαιεί ζπκπίεζε ζηνλ ζάιακν Δθηίλαμε κηαο ζηαγόλαο κειαληνύ

35 Formats Αρχείων Εικόνας

36 Απαξαίηεηνη νξηζκνί - έλλνηεο Φεθηαθή εηθόλα: «ςεθηδσηό» pixels ηα νπνία δηαζέηνπλ πιεξνθνξία θσηεηλόηεηαο θαη ρξώκαηνο Δίδε γξαθηθώλ: Υαξηνγξαθηθά: απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ γηα θάζε pixel Γηαλπζκαηηθά: απνζεθεύνληαη σο ζύλνιν ζρεκάησλ κε καζεκαηηθνύο ηύπνπο (ζρέδηα) Γηαθνξέο κεηαμύ γξαθηθώλ Υαξηνγξαθηθά Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη κε βάζε ην pixel Δπεμεξγαζία ζε επίπεδν Pixel Μεγαιύηεξε πνηθηιία ρξσκάησλ Δίλαη κεγάια ζε κέγεζνο Υάλνπλ ζε αλάιπζε θαηά ην δνπκ Απνδίδνπλ θαιύηεξα ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν Γηαλπζκαηηθά Μαζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο Μηθξά ζε κέγεζνο Γε ράλνπλ ζε αλάιπζε ζην δνπκ Γηα ζρέδηα Γηαλπζκαηηθή (0,0) Απνζήθεπζε: Έζησ νξζνγώλην: 200Υ200 pixel Φεθηνγξαθηθή αλ Γηαλπζκαηηθό (Οξζνγώλην, 0,0, 200, 200, θόθθηλν,κπιε) πλνιηθά 7 αξηζκνί αληί αλ Φεθηνγξαθηθό 200Υ200= αξηζκώλ

37 Αλάιπζε εηθόλαο: Ζ ππθλόηεηα δηάηαμεο ησλ pixels ζηελ εηθόλα (ppi: pixels per inch) Βάζνο ρξώκαηνο: Ο αξηζκόο ησλ bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ρξώκαηνο ελόο Pixel Απόδνζε ρξσκάησλ: Έγρξσκε, Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ, Γηηνληθή 72ppi 18ppi 9ppi Έγρξσκε Γηαβάζκηζε ηνπ γθξη Αζπξόκαπξε 24bits 4bits 1bit Μέγεζνο αξρείνπ ςεθηνγξαθηθήο εηθόλαο = (αξηζκόο pixels πιάηνπο) X (αξηζκόο pixels ύςνπο) Υ (βάζνο ρξώκαηνο) = = (ζπλνιηθόο αξηζκόο pixels) Υ (βάζνο ρξώκαηνο)

38 JPG Join Photo Group TIFF, TIF Tag Image File Format GIF Graphics Interchange Format Φεθηνγξαθηθό. ρεδόλ απνθιεηζηηθά γηα θσηνγξαθίεο. Έλα από ηα δύν format πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην internet γηαηί επηηπγράλεη πνιύ κεγάιν βαζκό ζπκπίεζεο κε απώιεηεο. Ο βαζκόο ζπκπίεζεο κπνξεί λα επηιεγεί από ην ρξήζηε ζε έλα κεγάιν εύξνο. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32, αζπξόκαπξν κνληέιν:8bit Φεθηνγξαθηθό. Kπξίσο ζηελ ηππνγξαθία Σα κεγάινπ κεγέζνπο αξρεία ζπκπηέδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ρσξίο απώιεηα πνηόηεηαο (looseless). Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32bit Kαηάιιειν γηα αξρεηνζέηεζε γηαηί ε ζπκπίεζε είλαη looseless, θαη ηαπηόρξνλα ππάξρεη δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο πιήζνπο πιεξνθνξηώλ ππό κνξθή θεηκέλνπ ζε εηδηθά πεδία. Δπηηξέπεη θαηαρώξεζε πνιιώλ εηθόλσλ ζε έλα αξρείν (multi page). Υξεζηκνπνηείηαη από ηα fax θαη ηα πξνγξάκκαηα OCR Φεθηνγξαθηθό. Tν δεύηεξν format πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην internet. Καηάιιειν γηα γξαθηθά, όρη γηα θσηνγξαθίεο. Γηα όρη πνιιά ρξώκαηα παξάγεη εμαηξεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο αξρεία. Βάζνο ρξώκαηνο 8bit RGB Τπνζηεξίδεη δηαθάλεηα θαη θίλεζε

39 BMP Φεθηνγξαθηθό. Έλα από ηα format πνπ θαζηεξώζεθε από ηα windows. Βάζνο ρξώκαηνο 24, 8, 4 θαη 1 bit. RGB. Γελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ PS Post Script EPS Encapsulated PostScript PDF Portable Document File FPX Flush Pix Γηαλπζκαηηθό. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ γιώζζα πεξηγξαθήο ζειίδσλ γηα εθηππσηέο. Σν απαξαίηεην ζηελ ηππνγξαθία. ην ίδην αξρείν θαηαρσξείηαη θείκελν, γξαθηθά, εηθόλεο. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32bit Παξαιιαγή ηνπ TIF θαη ηνπ PS. ηελ ηππνγξαθία Γπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο raster θαη vector εηθόλεο ηαπηόρξνλα. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32bit Γηεπθνιύλεη ηε ρξήζε θσηνγξαθηώλ ζε αξρεία.ps πγγξαθή manuals, ην ίδην αξρείν: θείκελν, γξαθηθά, θσηνγξαθίεο, πνιιέο ζειίδεο. Δπηηπγράλεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζπκπίεζε. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32bit Φεθηνγξαθηθό. Γηα θαηαρώξεζε θσηνγξαθηώλ. Ηθαλνπνηεηηθή ζπκπίεζε. Βάζνο ρξώκαηνο 24 bit ή 32 bit γηα RGB ή CMYK αληίζηνηρα.

40 PCD Photo CD PNG PSD PhotoShop Data WMF Windows Meta File CDR CorelDRaw PICT, PIC Φεθηνγξαθηθό ηεο Kodak γηα ην Photo CD. Μόλν γηα θσηνγξαθίεο, βάζνο ρξώκαηνο πεξίπνπ 24 bit Δλαιιαθηηθή ιύζε ζην gif γηα ηελ παξνπζίαζε εηθόλσλ ζην web Παξνπζίαζε πξαγκαηηθνύ ρξώκαηνο (16.7 Μ ρξώκαηα) πκπίεζε ρσξίο απώιεηα, κεγάια αξρεία αθαηάιιεια γηα ην web Γηαηεξεί πιεξνθνξία γηα ην alpha channel Φεθηνγξαθηθό. Photoshop format. Κξαηά πιεξνθνξίεο γηα επίπεδα, channels θα. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit Γηαλπζκαηηθό γεληθήο ρξήζεο Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit Corel Draw format. Καηαρσξεί όια ηα επίπεδα (layers). Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit Φεθηνγξαθηθό. (ζε κεγάιε θιίκαθα ζε ιεηηνπξγηθά Macintosh) Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit PCX Φεθηνγξαθηθό. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit DXF DWG Γηαλπζκαηηθό θαη γηα ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα. AutoCAD format. Vector. θαη γηα ηξηζδηάζηαηεο ζρέδηα.

41 Δυνατότητες Προγραμμάτων Επεξεργασίας Εικόνας

42 Δπεμεξγαζία εηθόλαο Πξάμεηο ζε pixels Δθαξκνγή ζπλάξηεζεο ζε κεξηθά ή όια ηα pixels ηεο εηθόλαο (αιιαγή ρξώκαηνο, δηόξζσζε θσηεηλόηεηαο θιπ.) Φηιηξάξηζκα Δθαξκνγή ζπλάξηεζεο ζηα pixels εηθόλαο γηα πξνζζήθε εθέ, ζακπώκαηνο θα ύλζεζε εηθόλσλ ύλζεζε εηθόλαο από άιιεο Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί Πεξηζηξνθή, θαηνπηξηθή ελαιιαγή ζπληεηαγκέλσλ, παξακόξθσζε θιπ. Μεηαηξνπέο Μνληέια ρξσκάησλ (RGB, ) Μνξθώλ απεηθόληζεο (GIF, JPEG, ) Δπεμεξγαζία γξαθηθώλ ηνηρεηώδεο αλακόξθσζε Καζνξηζκόο ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ πνπ νξίδνπλ έλα γεσκεηξηθό αληηθείκελν (είδνο ζηνηρείνπ, ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ, θιπ.) Γνκεκέλε αλακόξθσζε Πξάμεηο ζε νκάδεο αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηάηαμήο ηνπο ζην ρώξν θίαζε / Φσηεηλόηεηα Δπίδξαζε θσηόο ζηελ παξνπζίαζε ελόο αληηθεηκέλνπ (αληαλάθιαζε, πνιιαπιέο πεγέο θσηόο, δηάρπζε θσηόο) Απεηθόληζε Απιάθηα, ξαβδώζεηο, εμνγθώκαηα, texture Απόδνζε ζε εηθόλα Rendering

43 Dithering: κε ρξήζε 2 ρξσκάησλ, δίλνπκε ηελ αίζζεζε ελόο 3 νπ ρξώκαηνο. Δίλαη έλαο ηξόπνο κείσζεο ησλ ρξσκάησλ ζηα 256 ή θαη ιηγόηεξα 256 ρξώκαηα κε Dithering 256 ρξώκαηα ρσξίο Dithering

44 Halftoning: αληαιιάζεη ηε ρσξηθή αλάιπζε κε αλάιπζε ησλ απνρξώζεσλ ηνπ γθξη (ή ρξώκαηνο) Μέγεζνο θνπθίδαο αλάινγν ηεο ηηκήο απόρξσζεο ηνπ γθξη Γάκα (gamma): αλαθέξεηαη ζην βαζκό αληίζεζεο κεηαμύ ησλ κεζαίσλ γθξίδσλ ηηκώλ κηαο εηθόλαο. Aliasing: Tα pixel είλαη ηεηξάγσλα. Με δνπκ ζε πεξηνρέο κε δηαγώληεο γξακκέο ή θύθινπο, παξαηεξνύκε νδνλησηή εκθάληζε (aliasing). Antiliasing: Αιγόξηζκνο νκαινπνίεζεο απηώλ ησλ άθξσλ. Ζ ηδέα βξίζθεηαη ζηε δεκηνπξγία γεηηνληθώλ pixel «κέζνπ όξνπ» ησλ ηξηγύξσ pixel ηνπο.

45 Άλλα Θέματα Από ηνλ αηζζεηήξα CCD ζην αξρείν Willard Boyle θαη George Smith, Ππθλσηέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ CCD θνξηίδνληαη αλάινγα ηεο έληαζεο θσηόο To CCD δε δηαθξίλεη ρξώκα, γηα απηό ηνπνζεηείηαη πάλσ ηνπ έλα ρξσκαηηθό θίιηξν γηα λα πξνθύςεη έγρξσκε εηθόλα. ηε ζπλέρεηα νη ππθλσηέο εθθνξηίδνληαη Πξνθύπηνπλ ηηκέο ςεθηαθώλ ηάζεσλ πνπ απνζεθεύνληαη ζε κλήκε Ο αηζζεηήξαο δίλεη ηελ αθαηέξγαζηε κνξθή ηεο εηθόλαο (raw format). Με ηελ απνςεθηδνπνίεζε (demosaicing) πξνθύπηεη έλα ραξηνγξαθηθό αξρείν ηε ζπλέρεηα ην αξρείν bitmap επεηδή έρεη ζρεηηθά ζπκπηέδεηαη κεηαηξέπεηαη ζε αξρείν JPEG. Σερλεηή Όξαζε Ζ αίζζεζε ηεο όξαζεο κπνξεί λα πξνθύςεη δηεγείξνληαο ηα λεύξα πίζσ από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή κε ειεθηξηθό ξεύκα. Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ κηθξνζθνπηθνύ εκθπηεύκαηνο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή.

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα