Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση"

Transcript

1 Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη θάκεξα Ζ αληίιεςε ηνπ ρξώκαηνο είλαη ζύλζεηε πρλά νη «θαλόλεο ρξώκαηνο» είλαη «άρξεζηνη»

2 Φσο - Υξώκα θαη αλζξώπηλε όξαζε Φσο: ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία κε: λ=c/ι λ:ζπρλόηεηα, c:ηαρύηεηα θσηόο, ι:κήθνο θύκαηνο Κάζε κήθνο ι θαη άιιν ρξώκα Αλζξώπηλε όξαζε: 400nm<ι<700nm Βιέπνπκε ζην ζθνηάδη, αζπξόκαπξα, κε ηα ξαβδία Βιέπνπκε ζην θσο, έγρξσκα, κε ηα θσλία. 3 είδε: επαίζζεηα ζε θόθθηλν, πξάζηλν θαη κπιε ΦΑΜΑ θαη RGB

3 Αληίιεςε θσηόο θαη ρξώκαηνο Πεξηγξαθή θσηεηλήο πεγήο Αθηηλνβνιία (Radiance): πλνιηθό πνζό ελέξγεηαο εθπνκπήο ηεο πεγήο (ζε Watts). Φσηεηλόηεηα (Luminance): Δθηίκεζε ηνπ πνζνύ ελέξγεηαο πνπ θηάλεη ζηνλ παξαηεξεηή (ζε lumens (lm)). Λακπξόηεηα (Brightness): Τπνθεηκεληθόο παξάγνληαο. Δκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο θσηεηλόηεηαο, ν αρξσκαηηθόο παξάγνληαο. Κιίκαθα κέηξεζεο: επίπεδα ηνπ γθξη Υξώκα: πσο αληηιακβαλόκαζηε ηε ζπρλόηεηα αθηηλνβνιίαο ηνπ θσηόο Σν ρξώκα ελόο αληηθεηκέλνπ εμαξηάηαη από ην ίδην θαη ηελ θσηεηλή πεγή. Δίλαη ην ρξώκα πνπ αληαλαθιά Ζ αληίιεςε ηνπ ρξώκαηνο γίλεηαη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα από ηα θσλία

4 Ο αλζξώπηλνο εγθέθαινο μερσξίδεη 3 παξακέηξνπο γηα ην θσο πνπ πέθηεη ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηώλα: Απόρξσζε (Hue): Ζ αληίιεςε ηνπ κήθνπο θύκαηνο ηνπ νξαηνύ θσηόο από ην θόθθηλν πξνο ην γαιάδην. Σν επηθξαηέζηεξν ρξώκα όπσο ην αληηιακβάλεηαη ν παξαηεξεηήο Κνξεζκόο (Saturation): Αίζζεζε ηνπ πόζν «θαζαξό» είλαη έλα ρξώκα, κε ην πνζό ηνπ άζπξνπ πνπ αλακεηγλύεηαη. Έλα πιήξσο θνξεζκέλν ρξώκα απνηειείηαη από κία ζπρλόηεηα Λακπξόηεηα (Brightness): Δμαξηάηαη από ηε θσηεηλόηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν Μάηη είλαη πνιύ πην επαίζζεην ζε κηθξέο αιιαγέο ζηελ θσηεηλόηεηα από κηθξέο αιιαγέο ζην ρξώκα Ζ αληίζεζε είλαη ππνθεηκεληθόο παξάγνληαο θαη πξνθύπηεη κόλν κέζσ ζύγθξηζεο Αιιαγέο ζηελ Απόρξσζε Αιιαγέο ζηνλ Κνξεζκό Αιιαγέο ζηελ Λακπξόηεηα Σα γθξη ηεηξάγσλα ζην θίηξηλν θαη κπιε είλαη ηαπηόζεκα, αιιά θαίλνληαη δηαθνξεηηθά

5 Χρωματικά Μοντέλα Υξσκαηηθό κνληέιν: πξνδηαγξαθή ελόο ζπλόινπ ρξσκάησλ κε ζπλδπαζκνύο ιίγσλ βαζηθώλ. Καλέλα από ηα βαζηθά δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί από κίμε άιισλ βαζηθώλ Μνληέιν πεξηγξαθήο ρξώκαηνο: Πεξηγξάθεη, ζπγθξίλεη, θαηεγνξηνπνηεί, ηαμηλνκεί ηα ρξώκαηα Καηεγνξίεο κνληέισλ: Πσο δεκηνπξγνύληαη ζηελ έμνδν (νζόλεο, εθηππσηέο) Δμαξηεκέλα από ηε ζπζθεπή πξνβνιήο Ίδηεο ρξσκαηηθέο «ζπληεηαγκέλεο» δεκηνπξγνύλ ειαθξώο δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ζε θάζε ζπζθεπή (RGB, CMY) Πσο ηα αληηιακβάλεηαη ην κάηη Ίδηεο ρξσκαηηθέο «ζπληεηαγκέλεο» αλαπαξηζηνύλ έλα κνλαδηθό ρξώκα (CIE XYZ)

6 Πξνζζεηηθό (Additive Colour RGB ) Σα βαζηθά ρξώκαηα Red, Green, Blue (RGB) Οη ζπλδπαζκνί ησλ R,G θαη B ζε πνηθίιεο αλαινγίεο θαη εληάζεηο δίλνπλ όιεο ηηο αληηιεπηέο απνρξώζεηο Ολνκάδνληαη πξνζζεηηθά, επεηδή ζε ηζόπνζεο δόζεηο δίλνπλ ιεπθό ρξώκα. Ζ δεκηνπξγία καύξνπ ρξώκαηνο πξνϋπνζέηεη ηελ απνπζία ηνπο. Πξνζζεηηθή κέζνδνο, γηα Οζόλεο, Πξνβνιείο Βάδεη ρξώκα ζε ζθνηεηλό θόλην Πην «εύθνιν» λα παξαρζνύλ όια ηα ρξώκαηα Red + Green = Yellow Green + Blue = Cyan Blue + Red = Magenta Red + Green + Blue = RGB mix Ζ εηθόλα αλαιύεηαη ζε ππνεηθόλεο (Σα άζπξα Pixel αληηζηνηρνύλ ζην ρξώκα) RED GREEN BLUE

7 Αθαηξεηηθό (Subtractive Model CMY ) Σα πκπιεξσκαηηθά ρξώκαηα Cyan, Magenta θαη Yellow (CMY). Σν CMY βαζίδεηαη ζηελ απνξξνθεηηθή ηθαλόηεηα ηεο ηππσκέλεο κειάλεο. Αθαηξεηηθή κέζνδνο γηα εθηππσηέο, ηππσκέλεο εηθόλεο Μπινθάξεη ην θσο ζηελ αληαλάθιαζε ηνπ ζε άζπξε επηθάλεηα Cyan + Magenta = Blue Magenta + Yellow = Red Yellow + Cyan = Green Cyan+ Magenta + Yellow = Black πξαθηηθά ν ζπλδπαζκόο C,M,Y δίλεη ζθνύξν θαθέ γη απηό ρξεζηκνπνηείηαη έμηξα ην καύξν σο ελίζρπζε M = B + R = - G C = B + G = - R Y = R + G = - B CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

8 Ζ κεηαηξνπή RGB θαη CMY Color Complement C M Y R G B Κύξηα δηαγώλην => gray levels, Μαύξν (0, 0, 0), Άζπξν (1, 1, 1) Σν θαλάιη alpha alpha Μαδί κε ηα θαλάιηα R,G,B ππάξρεη θαη ην θαλάιη alpha ην νπνίν εθθξάδεη ηελ αδηαθάλεηα ησλ pixels 208,58,19, ,58,19,121 (α=0.6)

9 πλδπάδνληαο Φσηεηλή Πεγή, Δπηθάλεηα Αληαλάθιαζεο θαη Φίιηξν Μία άζπξε επηθάλεηα αληαλαθιά όια ηα ρξώκαηα Μία καύξε επηθάλεηα απνξξόθα όια ηα ρξώκαηα Μηα ρξσκαηηζηή επηθάλεηα αληαλαθιά ηα RGB ρξώκαηα πνπ ηε ζπλζέηνπλ Έλα Υξσκαηηζηό Φίιηξν επηηξέπεη όια ηα RGB ρξώκαηα πνπ ην ζπλζέηνπλ Y Δπηθάλεηα: Y = R + G, Υξώκα πξνο ηελ Δπηθάλεηα: C = B + G Κνηλό ην G,ζα αλαθιαζηεί C Φίιηξν: C = B + G Υξώκα πξνο ην Φίιηξν: G = G Κνηλό ην G,ζα πεξάζεη Y Δπηθάλεηα: Y = R + G Υξώκα πξνο ηελ Δπηθάλεηα: R, G Κνηλά ηα R, G,ζα αλαθιαζηνύλ G Φίιηξν: G = G Υξώκα πξνο ην Φίιηξν: Y = R + G Κνηλό ην G,ζα πεξάζεη RGB CMYK κάηη

10 Subjective Model, HSB HSB - Hue-Saturation-Brightness Hue απόρξσζε: Υξώκα (0-360 ν ) Saturation θνξεζκόο (0-1) Αλαθέξεηαη ζην πόζν καθξηά είλαη έλα ρξώκα από έλα γθξη ίδηαο έληαζεο Brightness θσηεηλόηεηα (0-1) Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ρξσκάησλ κε βάζε ηελ αλζξώπηλε αληίιεςε. ΑΠΟΥΡΧΖ ΚΟΡΔΜΟ ΦΧΣΔΗΝΟΣΖΣΑ

11 Γηαρσξηζκόο θσηεηλόηεηαο, θαη πιεξνθνξίαο ρξώκαηνο Μνληέιν YIQ Γηα ηε ζπκβαηόηεηα κεηαμύ έγρξσκεο θαη αζπξόκαπξεο TV Τ: θσηεηλόηεηα (γηα αζπξόκαπξεtv) Η: απόρξσζε (κεηάδνζε κε κηθξόηεξε αθξίβεηα) Q: ρξσκαηηθή θαζαξόηεηα (κεη. κε κηθξόηεξε αθξίβεηα) Όξαζε: πην επαίζζεηε ζηε θσηεηλόηεηα από ρξώκα Δίλαη επαλαθσδηθνπνίεζε RGB Μεηαηξνπή RGB ζε YIQ Y= 0,299R + 0,587G + 0,114 B I = 0,596R - 0,274G - 0,322B Q = 0,211R - 0,523G + 0,312B Μνληέιν YCbCr Δπεμεξγαζία ςεθηαθνύ video Τ: θσηεηλόηεηα. Cb: ρξσκαηηθή δηαθνξά σο πξνο κπιε (κηθξ.αθξίβεηα) Cr: ρξσκαηηθή δηαθνξά σο πξνο θόθθηλν (κηθξ.αθξίβεηα) Μεηαηξνπή RGB ζε ΤCbCr Y= 0.299R+0.587G+0.114B Cb= R-0.331G+0.50B Cr=0.5000R-0.428G-0.081B Τ I Q Τ Cb Cr

12 Δμαζθαιίδεη όηη όινη νη ΖΤ ζα εκθαλίζνπλ ηα ρξώκαηα ζσζηά θαηά ηελ εθηέιεζε παιέηαο κε 256 ρξώκαηα. Indexed Color Πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε παιέηα ρξσκάησλ κέρξη 256 ρξώκαηα ην ρξώκα αληηζηνηρεί έλαο αθέξαηνο αξηζκόο από 0 κέρξη ηνλ αξηζκό ρξσκάησλ ζηνλ πίλαθα ρξώκαηνο (ζπλήζσο 256) Όηαλ απαηηείηαη έλα ρξώκα πνπ δελ είλαη ζηνλ πίλαθα ρξεζηκνπνηείηαη ην θνληηλόηεξν ρξώκα πξνζεγγηζηηθά. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ηα αξρεία πξέπεη λα έρνπλ πεξηνξηζκέλν όγθν (πρ δηαδίθηπν) πλήζσο ηα αξρεία RGB κεηαηξέπνληαη ζε indexed Color

13 Μνληέιν CIE ΥΤΕ Γηάγξακκα CIE Γεκηνπξγήζεθε από CIE (Commission Internationale de l' Eclairage),1931 Δλώ ηα RGB, CMY είλαη εμαξηώκελα ησλ ζπζθεπώλ, CIE XYZ (θαη CIE L*a*b* παξαθάησ) βαζίδνληαη ζηελ αλζξώπηλε αληίιεςε (αλεμάξηεηα ζπζθεπώλ) Υ,Τ,Ε: ππνζεηηθέο κεηαβιεηέο, ν ζπλδπαζκόο ηνπο παξάγεη όια ηα νξαηά ρξώκαηα Τ: ζρεηίδεηαη πεξίπνπ κε ηελ εκθαλή θσηεηλόηεηα Υξώκα: νξίδεηαη από απόρξσζε θαη θσηεηλόηεηα Γηάγξακκα CIE xy: (2D) απόρξσζε: x,y Μπιε=435.8nm Πξάζηλν=546.1nm Κόθθηλν=700nm Πξνβνιή ζε κηα επηθάλεηα ζηαζεξήο θσηεηλόηεηαο (κεηαβιεηή z) Υξώκαηα ίδηαο απόρξσζεο ζην ίδην ζεκείν αλεμαξηήηνπ θσηεηλόηεηαο Υξώκαηα πνπ δηαθέξνπλ ζε θσηεηλόηεηα δελ θαίλνληαη

14 Όξηα δηαγξάκκαηνο: ρξώκα απόιπηα θαζαξό Πξνο ην άζπξν ε θαζαξόηεηα κεηώλεηαη. εκεία ζε επζύγξακκν ηκήκα: κίμε ησλ 2 ρξσκάησλ ησλ άθξσλ ηνπ. ε ηξίγσλν έρνπκε κίμε 3 ρξσκάησλ Υξώκα Α (κε κνλνρξσκαηηθή): κείγκα από ιεπθό (C) θαη ην επηθξαηνύλ κήθνο θύκαηνο (B) Καζαξόηεηα: Ζ δηαθνξά ηνπ C ζε ζρέζε κε ην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηνπ ρξσκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο κε ηελ ίδηα απόρξσζε A = tc + (1 - t) B AC / BC: ε θαζαξόηεηά Υξσκαηόκεηξα, θαζκαηνθσηόκεηξα κεηξνύλ x,y,z ε πνιινύο ηνκείο βηνκεραλίαο θαη παλεπηζηεκίσλ

15 Luminance Μνληέιν CIE L*a*b* Δπηζπκεηό ραξαθηεξηζηηθό: επαηζζεζία ζηηο ρξσκαηηθέο κεηαβνιέο Οκνηόκνξθα: ηα κνληέια πνπ ηθαλνπνηνύλ ην παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθό RGB, CIE-XYZ δελ είλαη νκνηόκνξθα CIE L*a*b* είλαη νκνηόκνξθν CIE L*a*b* (1976): ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή όηη έλα ρξώκα δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηόρξνλα πξάζηλν θαη θόθθηλν ή θίηξηλν θαη κπιέ Σξεηο ζπληζηώζεο: L*: θσηεηλόηεηα b*: πξάζηλν έσο θόθθηλν b*: θίηξηλν έσο κπιε Hue L* a* b*

16 Ολνκαζία ρξσκάησλ πγθξίλνληαο άγλσζην ρξώκα θαη δείγκα από κηα ζπιινγή: Σν ρξώκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζην πιαίζην κηαο θσηεηλήο πεγήο εμαξηάηαη από ηελ αλζξώπηλε θξίζε Σν PANTONE Matching System ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο εθηύπσζεο, πθάζκαηνο, πιαζηηθνύ Munsell ζύζηεκα ρξσκάησλ εη δεηγκάησλ ζηνλ ηξηαδηάζηαην ρώξν κε ίζεο αληηιεπηέο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο hue, lightness, chroma (saturation) Οη θαιιηηέρλεο νξίδνπλ ην ρξώκα σο απόρξσζε, ζθηά θαη ηόλν, ρξεζηκνπνηώληαο ιεπθέο θαη καύξεο πξνζκίμεηο

17 Υξήζε Υξσκαηηθώλ Μνληέισλ γηα Raster γξαθηθά Απνιύησο ζαθήο πξόηππα ζηε βηνκεραλία: θάηη ζαλ ην ρώξν CIE. Οζόλεο θαζνδηθνύ ζσιήλα: RGB ρώξνο TV: YIQ ρώξνο Δθηππσηέο: CMY, CMYK ρώξνο Φηιηθόηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε: HSV Αληηιεπηηθή ζηαζεξόηεηα: Munsell ή CIE L*a*b*

18 Το Χρώμα στην Οθόνη και στον Εκτυπωτή

19 Υξσκαηηθόο ρώξνο Υξσκαηηθνί ρώξνη (ΥΥ): ππνζύλνια ησλ ρξσκαηηθώλ κνληέισλ (ΥΜ). Έλα ΥΜ θαζνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ηηκώλ, ελώ έλαο ΥΥ νξίδεη ηελ απόιπηε εξκελεία απηώλ ησλ ηηκώλ σο ρξώκαηα. Δληόο ηνπ ΥΜ RGB ππάξρνπλ δηάθνξνη ΥΥ: AdobeRGB, srgb, ProPhoto RGB, θιπ. Οξηζκέλα ΥΜ (πρ CIE L*a*b) έρνπλ έλα ζηαζεξό ΥΥ επεηδή ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηξόπν αληίιεςεο ησλ ρξσκάησλ από ην αλζξώπηλν κάηη (πεξηγξάθνληαη σο αλεμάξηεηα ζπζθεπήο) Άιια ΥΜ (RGB, HSL, HSB, CMYK θ.α.) κπνξνύλ λα έρνπλ πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ΥΥ αλάινγα ηεο ζπζθεπήο (πεξηγξάθνληαη σο εμαξηώκελα από ηε ζπζθεπή). Ζ θάζε ζπζθεπή (νζόλε, εθηππσηήο θα) έρεη ην δηθό ηεο ΥΥ θαη κπνξεί λα αλαπαξάγεη κόλν ηα ρξώκαηα ζηελ θιίκαθά ηεο. Όηαλ κηα εηθόλα κεηαθηλείηαη από κία ζπζθεπή ζε κία άιιε, ηα ρξώκαηα ηεο εηθόλαο ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ θαζώο ε θάζε ζπζθεπή εξκελεύεη ηηο ηηκέο RGB ή CMYK ζύκθσλα κε ην δηθό ηεο ΥΥ.

20 Κιίκαθεο ρξώκαηνο (Colour Gamuts) Κάζε ζπζθεπή αλαπαξαγάγεη έλα κνλαδηθό ππνζύλνιν ηνπ νξαηνύ θάζκαηνο, ε θιίκαθα ρξώκαηόο (colour gamut) Οη θιίκαθεο ρξώκαηνο ζηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο δελ ηαηξηάδνπλ αθξηβώο Σα ρξώκαηα ζε κία νζόλε ππνινγηζηή κπνξεί λα κελ είλαη εθηππώζηκα Οη εηθόλεο πνπ ζαξώλνληαη κπνξεί λα εκθαληζηνύλ δηαθνξεηηθά ζηελ νζόλε

21 ύζηεκα δηαρείξηζεο ρξσκάησλ Σν πξόβιεκα ηεο αζπκθσλίαο ησλ ρξσκαηηθώλ ρώξσλ κεηαμύ ησλ ζπζθεπώλ θαη άξα ηεο δηαθνξεηηθήο ρξσκαηηθήο απεηθόληζεο ιύλεηαη κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξσκάησλ (ΓΥ) πγθξίλεη ην ρξσκαηηθό ρώξν ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε έλα ρξώκα κε ην ρξσκαηηθό ρώξν ζηνλ νπνίν ζα αλαπαξαρζεί ην ίδην ρξώκα θαη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αλαπξνζαξκνγέο γηα λα ππάξμεη ρξσκαηηθή ζπλέπεηα Σν ζύζηεκα δηαρείξηζεο ρξσκάησλ ηεο Adobe ρξεζηκνπνηεί πξνθίι ICC, κηα κνξθή πνπ έρεη νξηζηεί από ηνλ νξγαληζκό ICC (International Color Consortium) σο πξόηππν γηα όιεο ηηο πιαηθόξκεο. Υσξίο ζύζηεκα δηαρείξηζεο ρξσκάησλ, νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρξσκάησλ ζαο εμαξηώληαη από ηε ζπζθεπή. Βαζηθά ζέκαηα γηα ηε ζπλεπή παξαγσγή ρξσκάησλ: Βεβαησζείηε όηη όιεο νη πιεπξέο ηεο ξνήο εξγαζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξσκάησλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζπλεξγαηώλ ζαο Βαζκνλόκεζε θαη δεκηνπξγία πξνθίι γηα ηελ νζόλε ζαο. Πξνζζήθε ρξσκαηηθώλ πξνθίι ζην ζύζηεκά ζαο γηα όιεο ηηο ζπζθεπέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε, όπσο ζαξσηέο θαη εθηππσηέο. Ρύζκηζε ηεο δηαρείξηζεο ρξσκάησλ ζε εθαξκνγέο Adobe. (Πξναηξεηηθά) Πξνεπηζθόπεζε ησλ ρξσκάησλ κε δνθίκην κέζσ ινγηζκηθνύ.

22 Δξγαζία κε ρξσκαηηθά πξνθίι Όιεο νη ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο ρξώκαηνο πξέπεη λα έρνπλ έλα ρξσκαηηθό πξνθίι ζπκβαηό κε ην πξόηππν ICC ε έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο Υξσκάησλ (ΓΥ) ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πξνθίι: Πξνθίι νζόλεο: Πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν αλαπαξαγσγήο ησλ ρξσκάησλ ζηελ νζόλε. Πξνθίι ζπζθεπώλ εηζόδνπ: Πεξηγξάθεη ηα ρξώκαηα πνπ είλαη ζε ζέζε λα απνηππώζεη ή λα ζαξώζεη κηα ζπζθεπή εηζόδνπ (ςεθηαθή θάκεξα). Πξνθίι ζπζθεπώλ εμόδνπ: Πεξηγξάθεη ην ρξσκαηηθό ρώξν ζπζθεπώλ εμόδνπ (εθηππσηέο, ηππνγξαθηθό πηεζηήξην). Πξνθίι εγγξάθσλ: Οξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξσκαηηθό ρώξν RGB ή CMYK ελόο εγγξάθνπ. A. Πεξηγξαθή πξνθίι ζπζθεπήο εηζόδνπ θαη εγγξάθνπ B. Σν ΓΥ αλαγλσξίδεη ηα πξαγκαηηθά ρξώκαηα C. Σν πξνθίι ηεο νζόλεο δειώλεη ζην ΓΥ ηελ κεηαηξνπή ησλ ηηκώλ ηνπ εγγξάθνπ ζην ρξσκαηηθό ρώξν ηεο νζόλεο D. Σν ΓΥ ρξεζηκνπνηώληαο ην πξνθίι ηνπ εθηππσηή κεηαηξέπεη ηηο ηηκέο ηνπ εγγξάθνπ ζε ηηκέο ρξσκάησλ εμόδνπ ηνπ εθηππσηή

23 Σν ρξώκα ζηελ Οζόλε Βαζκνλόκεζε νζόλεο: ξύζκηζε ζε κηα επξέσο γλσζηή πξνδηαγξαθή. Μεηά ηε βαζκνλόκεζε: κε βνεζεηηθό πξόγξακκα δεκηνπξγίαο πξνθίι απνζεθεύζηε έλα πξνθίι ρξώκαηνο. Ση πξέπεη λα θάλεηε γηα ηε βαζκνλόκεζε Ζ νζόλε πξέπεη λα είλαη αλακκέλε γηα πάλσ από κηζή ώξα Ζ νζόλε έρεη ξπζκηζηεί γηα 24 bit ρξώκα ή ζε πςειόηεξν επίπεδν. Ρπζκίζηε ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ζε νπδέηεξεο απνρξώζεηο ηνπ γθξη. Ζ βαζκνλόκεζε θαιό είλαη λα γίλεηαη αλά κήλα Βαζκνλνκήζηε θαη δεκηνπξγήζηε έλα πξνθίι γηα ηελ νζόλε ζαο κε: Windows: εγθαηαζηήζηε θαη ρξήζε βνεζεηηθνύ πξνγξάκκαηνο βαζκνλόκεζεο Μac OS: βνήζεκα βαζκνλόκεζεο System Preferences/Displays/Color. Με ρξήζε ζπζθεπώλ κέηξεζεο θαη ινγηζκηθό ηξίησλ θαηαζθεπαζηώλ Σα ρξσκαηηθά πξνθίι θάζε ζπζθεπήο πξνκεζεύνληαη ή εγθαζίζηαληαη: θαηά ηελ πξνζζήθε κηαο ζπζθεπήο ζην ζύζηεκά ζαο. κε πξνκήζεηα από ηνλ παξνρέα ππεξεζηώλ εθηύπσζεο πνπ ζπλεξγάδεζηε κέζσ web

24 πληειεζηήο γάκα πληειεζηήο γάκα: ην θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ζηελ απόδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ ηόλσλ ηνπ γθξη ζε θάζε ζπζθεπή εηθόλαο Μηα νζόλε, γηα απινύζηεπζε ζεσξνύκε αζπξόκαπξε, πνπ δέρεηαη ηηκέο ζήκαηνο 0 έσο 255 ζα απνδίδεη ζηε κέζε ηηκή 127 ην 50% γθξη ελώ ζηηο ηηκέο 0 θαη 255 ην καύξν θαη άζπξν αληίζηνηρα. Όκσο ε νζόλε ιεηηνπξγεί κε γξακκηθά εθζεηηθά, ζύκθσλα κε ην δίπια ζρήκα. Έηζη ε ηηκή 127 ηνπ ζήκαηνο video (0.5) αληηζηνηρεί ζε 25% γθξη, αληί γηα 50%. O εθζέηεο ηεο δηπιαλήο θακπύιεο είλαη ν ζπληειεζηήο γάκα Ζ δηόξζσζε ηνπ ζπληειεζηή γάκα κπνξεί λα γίλεη από ηηο θάξηεο γξαθηθώλ, ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ή θαη ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο Σα PC monitors έρνπλ γ: πεξίπνπ 2.5, ελώ ηα Mac monitors έρνπλ γ:1.8. Οη Mac εηθόλεο εκθαλίδνληαη ζθνηεηλέο ζηα PC Δηθόλα από Mac. Σελ δίλνπκε ζην PC ηνλ PC ηελ θάλνπκε πην θσηεηλή γηα λα θαλεί ην ίδην Ο PC ηελ δίλεη πίζσ. Σώξα θαίλεηαη πην θσηεηλή

25 Σερλνινγίεο Οζόλεο Καζνδηθήο Λπρλίαο (Cathode Ray Tube, CRT). Ζιεθηξόληα δηεγείξνπλ θώζθνξν - RGB Τγξώλ Κξπζηάιισλ (Liquid Crystal Display, LCD). Υξήζε πγξώλ θξπζηάιισλ γηα ηελ πόισζε ηνπ θσηόο θαη ηε δεκηνπξγία εηθόλαο TFT. Παξαιιαγή ησλ LCD. Δθηόο ησλ ζηξσκάησλ ησλ LCD δηαζέηνπλ θαη ιεπηό ζηξώκα ηξαλδίζηνξ ππό ηε κνξθή ιεπηνύ θίικ. Plasma. Plasma:ηνληζκέλν αέξην ην νπνίν δηεγείξεη ην θώζθνξν LED (Light Emitting Diode). Γνκνύληαη από κηθξόηεξα θνκκάηηα πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. ηεξίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία 3 εηδώλ LED - RGB Δθπνκπήο Πεδίνπ (Field Emitting Display, FED). αλ CRT κε θσζθόξνπο ζε pixels θαη κε κηθξνζθνπηθά ππξνβόια ειεθηξνλίσλ πίζσ από θάζε Pixel LCoS (Liquid Crystal on Silicon). Υξήζε κηθξνύ ηζηπ πνπ ιεηηνπξγεί αλαθιώληαο ην θσο πνπ πξνζπίπηεη επάλσ ηνπ από θσηεηλή πεγή. Σν ηζηπ είλαη έλαο πίλαθαο πγξώλ θξπζηάισλ Πνιπκεξώλ εθπνκπήο Φσηόο (Light Emitting Polymers, LEP). Τιηθά πνπ κνηάδνπλ κε ηα θνηλά πιαζηηθά όκσο είλαη εκηαγώγηκα πλδπαζκνύ Τγξώλ Κξπζηάιισλ θαη Πιάζκαηνο (Plasma Addressed Liquid Crystal, PALC).

26 LED CRT LCD LCoS Gas Plasma

27 CRT

28 LCD-TFT

29 PLASMA

30 LED

31 Σν ρξώκα ζηελ εθηύπσζε Ζ βαζκνλόκεζε ρξώκαηνο ζηνλ εθηππσηή: δίλεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγήζεη αθξηβή ρξώκαηα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θεθαιέο εθηύπσζεο, ηα κειάληα θαη ηνλ ηύπν ραξηηνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη θάησ από ζπγθεθξηκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Με ηε βαζκνλόκεζε ρξώκαηνο, κπνξνύκε λα έρνπκε παλνκνηόηππεο εθηππώζεηο από δύν δηαθνξεηηθνύο εθηππσηέο ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ζ βαζκνλόκεζε πξέπεη λα γίλεη κεηά από: Αληηθαηάζηαζε θεθαιήο εθηύπσζεο Σνπνζέηεζε λένπ ηύπνπ ραξηηνύ πνπ δελ έρεη αθόκα βαζκνλνκεζεί κε ην ηξέρνλ ζύλνιν ησλ θεθαιώλ εθηύπσζεο Μεηά από έλα ζπγθεθξηκέλν όγθν εθηύπσζεο από ηελ ηειεπηαία βαζκνλόκεζε Όηαλ ν εθηππσηήο παξακείλεη ζβεζηόο γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα Όηαλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ ζεκαληηθά (ζεξκνθξαζία, πγξαζία) Λήςε πξνζαξκνζκέλσλ πξνθίι γηα επηηξαπέδηνπο εθηππσηέο (αλ ηα πξνθίι εμόδνπ ηνπ εθηππσηήο ζαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά) Αγνξά πξνθίι γηα ηνλ ηύπν ή ζπγθεθξηκέλν εθηππσηή θαη ην ραξηί ζαο Γεκηνπξγία δηθνύ ζαο πξνθίι κε ρξήζε ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζε ζαξσηή. Γεκηνπξγία δηθνύ ζαο πξνθίι κε ρξήζε εξγαιείνπ πιηθνύ δεκηνπξγίαο πξνθίι. Βέιηηζηε ξύζκηζε ελόο πξνθίι πνπ δεκηνπξγήζεθε κε κία από ηηο πξνεγνύκελεο κεζόδνπο, κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο πξνθίι.

32 Γεληθνί θαλόλεο γηα κηα θαιή εθηύπσζε εγγξάθνπ Να είλαη CMYK ή CMYK κε extra ρξώκαηα Pantone Οη εηθόλεο λα είλαη HIGH RES 300 TIFF, EPS ή JPG Σα δηαλπζκαηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ηππώλνληαη ζε αλάιπζε πςειόηεξε ησλ εηθόλσλ (2450 dpi) θαη λα απνθεύγεηαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε εηθόλα Σα γξάκκαηα λα είλαη outline Σα καύξα γξάκκαηα λα είλαη κόλν καύξν C:0 M:0 Y:0 K:100 θαη overprint Γηα δπλαηό καύξν C:30 M:0 Y:0 K:100 Σα έγγξαθα λα έρνπλ μάθξηζκα ηνπιάρηζηνλ 2.5 mm Πσο δνπιεύεη έλαο laser εθηππσηήο

33 Πσο δνπιεύεη έλαο laser εθηππσηήο Καζαξηζκόο Φσηνεπαίζζεηνπ Σπκπάλνπ Πξνεηνηκαζία Φσηνεπαίζζεηνπ Σπκπάλνπ Καηαγξαθή ζην Φσηνεπαίζζεην Σύκπαλν ρεκαηηζκόο εηθόλαο κε ηόλεξ ζην Φσηνεπαίζζεην Σύκπαλν Μεηαθνξά ηνπ ηόλεξ ζην ραξηί ηεξέσζε ηνπ ηόλεξ ζην ραξηί

34 Πσο δνπιεύεη έλαο ζεξκηθήο ηερλνινγίαο inkjet εθηππσηήο (πεξηζζόηεξνη) Ο ζάιακνο ηνπ κειαληνύ ζεξκαίλεηαη κέζσ ζεξκαληηθήο αληίζηαζεο, ην κειάλη δεκηνπξγείηαη κηα θπζαιίδα αέξα, ιόγσ ηεο ζέξκαλζεο, Δθηηλάζζεηαη κηα κηθξή ζηαγόλα κειαληνύ από ην αθξνθύζην. Σν κειάλη ςύρεηαη, ε θπζαιίδα ράλεηαη, δεκηνπξγώληαο θελό πνπ αλαπιεξώλεηαη κε κειάλη από ην θύξην δνρείν κειαληνύ. Πσο δνπιεύεη έλαο πηεδνειεθηξηθήο ηερλνινγίαο inkjet εθηππσηήο Παηέληα ηεο Epson Υξεζηκνπνηεί έλαλ πηεδνειεθηξηθό θξύζηαιιν γηα θάζε αθξνθύζην. Με εθαξκνγή ηάζεο ζηνλ θξύζηαιιν θάκπηεηαη θαη πξνθαιεί ζπκπίεζε ζηνλ ζάιακν Δθηίλαμε κηαο ζηαγόλαο κειαληνύ

35 Formats Αρχείων Εικόνας

36 Απαξαίηεηνη νξηζκνί - έλλνηεο Φεθηαθή εηθόλα: «ςεθηδσηό» pixels ηα νπνία δηαζέηνπλ πιεξνθνξία θσηεηλόηεηαο θαη ρξώκαηνο Δίδε γξαθηθώλ: Υαξηνγξαθηθά: απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ γηα θάζε pixel Γηαλπζκαηηθά: απνζεθεύνληαη σο ζύλνιν ζρεκάησλ κε καζεκαηηθνύο ηύπνπο (ζρέδηα) Γηαθνξέο κεηαμύ γξαθηθώλ Υαξηνγξαθηθά Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη κε βάζε ην pixel Δπεμεξγαζία ζε επίπεδν Pixel Μεγαιύηεξε πνηθηιία ρξσκάησλ Δίλαη κεγάια ζε κέγεζνο Υάλνπλ ζε αλάιπζε θαηά ην δνπκ Απνδίδνπλ θαιύηεξα ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν Γηαλπζκαηηθά Μαζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο Μηθξά ζε κέγεζνο Γε ράλνπλ ζε αλάιπζε ζην δνπκ Γηα ζρέδηα Γηαλπζκαηηθή (0,0) Απνζήθεπζε: Έζησ νξζνγώλην: 200Υ200 pixel Φεθηνγξαθηθή αλ Γηαλπζκαηηθό (Οξζνγώλην, 0,0, 200, 200, θόθθηλν,κπιε) πλνιηθά 7 αξηζκνί αληί αλ Φεθηνγξαθηθό 200Υ200= αξηζκώλ

37 Αλάιπζε εηθόλαο: Ζ ππθλόηεηα δηάηαμεο ησλ pixels ζηελ εηθόλα (ppi: pixels per inch) Βάζνο ρξώκαηνο: Ο αξηζκόο ησλ bits πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ρξώκαηνο ελόο Pixel Απόδνζε ρξσκάησλ: Έγρξσκε, Γηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ, Γηηνληθή 72ppi 18ppi 9ppi Έγρξσκε Γηαβάζκηζε ηνπ γθξη Αζπξόκαπξε 24bits 4bits 1bit Μέγεζνο αξρείνπ ςεθηνγξαθηθήο εηθόλαο = (αξηζκόο pixels πιάηνπο) X (αξηζκόο pixels ύςνπο) Υ (βάζνο ρξώκαηνο) = = (ζπλνιηθόο αξηζκόο pixels) Υ (βάζνο ρξώκαηνο)

38 JPG Join Photo Group TIFF, TIF Tag Image File Format GIF Graphics Interchange Format Φεθηνγξαθηθό. ρεδόλ απνθιεηζηηθά γηα θσηνγξαθίεο. Έλα από ηα δύν format πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην internet γηαηί επηηπγράλεη πνιύ κεγάιν βαζκό ζπκπίεζεο κε απώιεηεο. Ο βαζκόο ζπκπίεζεο κπνξεί λα επηιεγεί από ην ρξήζηε ζε έλα κεγάιν εύξνο. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32, αζπξόκαπξν κνληέιν:8bit Φεθηνγξαθηθό. Kπξίσο ζηελ ηππνγξαθία Σα κεγάινπ κεγέζνπο αξρεία ζπκπηέδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ρσξίο απώιεηα πνηόηεηαο (looseless). Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32bit Kαηάιιειν γηα αξρεηνζέηεζε γηαηί ε ζπκπίεζε είλαη looseless, θαη ηαπηόρξνλα ππάξρεη δπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο πιήζνπο πιεξνθνξηώλ ππό κνξθή θεηκέλνπ ζε εηδηθά πεδία. Δπηηξέπεη θαηαρώξεζε πνιιώλ εηθόλσλ ζε έλα αξρείν (multi page). Υξεζηκνπνηείηαη από ηα fax θαη ηα πξνγξάκκαηα OCR Φεθηνγξαθηθό. Tν δεύηεξν format πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην internet. Καηάιιειν γηα γξαθηθά, όρη γηα θσηνγξαθίεο. Γηα όρη πνιιά ρξώκαηα παξάγεη εμαηξεηηθά κηθξνύ κεγέζνπο αξρεία. Βάζνο ρξώκαηνο 8bit RGB Τπνζηεξίδεη δηαθάλεηα θαη θίλεζε

39 BMP Φεθηνγξαθηθό. Έλα από ηα format πνπ θαζηεξώζεθε από ηα windows. Βάζνο ρξώκαηνο 24, 8, 4 θαη 1 bit. RGB. Γελ ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ PS Post Script EPS Encapsulated PostScript PDF Portable Document File FPX Flush Pix Γηαλπζκαηηθό. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ γιώζζα πεξηγξαθήο ζειίδσλ γηα εθηππσηέο. Σν απαξαίηεην ζηελ ηππνγξαθία. ην ίδην αξρείν θαηαρσξείηαη θείκελν, γξαθηθά, εηθόλεο. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32bit Παξαιιαγή ηνπ TIF θαη ηνπ PS. ηελ ηππνγξαθία Γπλαηόηεηα θαηαρώξεζεο raster θαη vector εηθόλεο ηαπηόρξνλα. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32bit Γηεπθνιύλεη ηε ρξήζε θσηνγξαθηώλ ζε αξρεία.ps πγγξαθή manuals, ην ίδην αξρείν: θείκελν, γξαθηθά, θσηνγξαθίεο, πνιιέο ζειίδεο. Δπηηπγράλεη εμαηξεηηθά κεγάιε ζπκπίεζε. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24, CMYK:32bit Φεθηνγξαθηθό. Γηα θαηαρώξεζε θσηνγξαθηώλ. Ηθαλνπνηεηηθή ζπκπίεζε. Βάζνο ρξώκαηνο 24 bit ή 32 bit γηα RGB ή CMYK αληίζηνηρα.

40 PCD Photo CD PNG PSD PhotoShop Data WMF Windows Meta File CDR CorelDRaw PICT, PIC Φεθηνγξαθηθό ηεο Kodak γηα ην Photo CD. Μόλν γηα θσηνγξαθίεο, βάζνο ρξώκαηνο πεξίπνπ 24 bit Δλαιιαθηηθή ιύζε ζην gif γηα ηελ παξνπζίαζε εηθόλσλ ζην web Παξνπζίαζε πξαγκαηηθνύ ρξώκαηνο (16.7 Μ ρξώκαηα) πκπίεζε ρσξίο απώιεηα, κεγάια αξρεία αθαηάιιεια γηα ην web Γηαηεξεί πιεξνθνξία γηα ην alpha channel Φεθηνγξαθηθό. Photoshop format. Κξαηά πιεξνθνξίεο γηα επίπεδα, channels θα. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit Γηαλπζκαηηθό γεληθήο ρξήζεο Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit Corel Draw format. Καηαρσξεί όια ηα επίπεδα (layers). Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit Φεθηνγξαθηθό. (ζε κεγάιε θιίκαθα ζε ιεηηνπξγηθά Macintosh) Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit PCX Φεθηνγξαθηθό. Βάζνο ρξώκαηνο RGB:24bit DXF DWG Γηαλπζκαηηθό θαη γηα ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα. AutoCAD format. Vector. θαη γηα ηξηζδηάζηαηεο ζρέδηα.

41 Δυνατότητες Προγραμμάτων Επεξεργασίας Εικόνας

42 Δπεμεξγαζία εηθόλαο Πξάμεηο ζε pixels Δθαξκνγή ζπλάξηεζεο ζε κεξηθά ή όια ηα pixels ηεο εηθόλαο (αιιαγή ρξώκαηνο, δηόξζσζε θσηεηλόηεηαο θιπ.) Φηιηξάξηζκα Δθαξκνγή ζπλάξηεζεο ζηα pixels εηθόλαο γηα πξνζζήθε εθέ, ζακπώκαηνο θα ύλζεζε εηθόλσλ ύλζεζε εηθόλαο από άιιεο Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί Πεξηζηξνθή, θαηνπηξηθή ελαιιαγή ζπληεηαγκέλσλ, παξακόξθσζε θιπ. Μεηαηξνπέο Μνληέια ρξσκάησλ (RGB, ) Μνξθώλ απεηθόληζεο (GIF, JPEG, ) Δπεμεξγαζία γξαθηθώλ ηνηρεηώδεο αλακόξθσζε Καζνξηζκόο ησλ βαζηθώλ παξακέηξσλ πνπ νξίδνπλ έλα γεσκεηξηθό αληηθείκελν (είδνο ζηνηρείνπ, ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ, θιπ.) Γνκεκέλε αλακόξθσζε Πξάμεηο ζε νκάδεο αληηθεηκέλσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηάηαμήο ηνπο ζην ρώξν θίαζε / Φσηεηλόηεηα Δπίδξαζε θσηόο ζηελ παξνπζίαζε ελόο αληηθεηκέλνπ (αληαλάθιαζε, πνιιαπιέο πεγέο θσηόο, δηάρπζε θσηόο) Απεηθόληζε Απιάθηα, ξαβδώζεηο, εμνγθώκαηα, texture Απόδνζε ζε εηθόλα Rendering

43 Dithering: κε ρξήζε 2 ρξσκάησλ, δίλνπκε ηελ αίζζεζε ελόο 3 νπ ρξώκαηνο. Δίλαη έλαο ηξόπνο κείσζεο ησλ ρξσκάησλ ζηα 256 ή θαη ιηγόηεξα 256 ρξώκαηα κε Dithering 256 ρξώκαηα ρσξίο Dithering

44 Halftoning: αληαιιάζεη ηε ρσξηθή αλάιπζε κε αλάιπζε ησλ απνρξώζεσλ ηνπ γθξη (ή ρξώκαηνο) Μέγεζνο θνπθίδαο αλάινγν ηεο ηηκήο απόρξσζεο ηνπ γθξη Γάκα (gamma): αλαθέξεηαη ζην βαζκό αληίζεζεο κεηαμύ ησλ κεζαίσλ γθξίδσλ ηηκώλ κηαο εηθόλαο. Aliasing: Tα pixel είλαη ηεηξάγσλα. Με δνπκ ζε πεξηνρέο κε δηαγώληεο γξακκέο ή θύθινπο, παξαηεξνύκε νδνλησηή εκθάληζε (aliasing). Antiliasing: Αιγόξηζκνο νκαινπνίεζεο απηώλ ησλ άθξσλ. Ζ ηδέα βξίζθεηαη ζηε δεκηνπξγία γεηηνληθώλ pixel «κέζνπ όξνπ» ησλ ηξηγύξσ pixel ηνπο.

45 Άλλα Θέματα Από ηνλ αηζζεηήξα CCD ζην αξρείν Willard Boyle θαη George Smith, Ππθλσηέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ CCD θνξηίδνληαη αλάινγα ηεο έληαζεο θσηόο To CCD δε δηαθξίλεη ρξώκα, γηα απηό ηνπνζεηείηαη πάλσ ηνπ έλα ρξσκαηηθό θίιηξν γηα λα πξνθύςεη έγρξσκε εηθόλα. ηε ζπλέρεηα νη ππθλσηέο εθθνξηίδνληαη Πξνθύπηνπλ ηηκέο ςεθηαθώλ ηάζεσλ πνπ απνζεθεύνληαη ζε κλήκε Ο αηζζεηήξαο δίλεη ηελ αθαηέξγαζηε κνξθή ηεο εηθόλαο (raw format). Με ηελ απνςεθηδνπνίεζε (demosaicing) πξνθύπηεη έλα ραξηνγξαθηθό αξρείν ηε ζπλέρεηα ην αξρείν bitmap επεηδή έρεη ζρεηηθά ζπκπηέδεηαη κεηαηξέπεηαη ζε αξρείν JPEG. Σερλεηή Όξαζε Ζ αίζζεζε ηεο όξαζεο κπνξεί λα πξνθύςεη δηεγείξνληαο ηα λεύξα πίζσ από ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή κε ειεθηξηθό ξεύκα. Σνπνζέηεζε θαηάιιεινπ κηθξνζθνπηθνύ εκθπηεύκαηνο ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή.

Το χρώμα ουσιαστικά δεν «υπάρχει» Το μάτι-εγκέφαλός μας «αντιλαμβάνεται» ως διαφορετικό χρώμα τη διαφορετική συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής

Το χρώμα ουσιαστικά δεν «υπάρχει» Το μάτι-εγκέφαλός μας «αντιλαμβάνεται» ως διαφορετικό χρώμα τη διαφορετική συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Το χρώμα ουσιαστικά δεν «υπάρχει» Το μάτι-εγκέφαλός μας «αντιλαμβάνεται» ως διαφορετικό χρώμα τη διαφορετική συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Το μάτι δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση κενών 1. Η Λαμπρότητα (Brightness) είναι Υποκειμενικός παράγοντας. 2. Το χρώμα ενός αντικειμένου εξαρτάται από το ίδιο και την φωτεινή πηγή. 3. Το Μάτι είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Το Χρώμα στα Γραυικά & στην Οπτικοποίηση

Το Χρώμα στα Γραυικά & στην Οπτικοποίηση Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 11 Το Χρώμα στα Γραυικά & στην Οπτικοποίηση Δηζαγσγή Ζ κειέηε ηνπ ρξώκαηνο θαη ηεο αληίιεςήο ηνπ από ηνλ άλζξσπν, είλαη θιάδνο ησλ: Φπζηθήο Φπζηνινγίαο Τέρλεο Γπαθικών με

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σκιές. Οη ζθηέο ζπλεηζθέξνπλ πνιύ ζηελ αίζζεζε ξεαιηζκνύ κηα ζθελήο θαη βνεζνύλ ζηελ αληίιεςε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ.

Σκιές. Οη ζθηέο ζπλεηζθέξνπλ πνιύ ζηελ αίζζεζε ξεαιηζκνύ κηα ζθελήο θαη βνεζνύλ ζηελ αληίιεςε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Σκιές Οη ζθηέο ζπλεηζθέξνπλ πνιύ ζηελ αίζζεζε ξεαιηζκνύ κηα ζθελήο θαη βνεζνύλ ζηελ αληίιεςε ηεο ζρεηηθήο ζέζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Σκιές Οη ζθηέο ζπλεηζθέξνπλ πνιύ ζηελ αίζζεζε ξεαιηζκνύ κηα ζθελήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing)

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) 1 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) Δημήτπιορ Κατσαπόρ Χεηκώλαο 2016 Διάλεξη 7η 2 Περιεχόμενα Εςπετήπια 3 Παράμετροι ενδιαφέροντος (1/2) Tuning time: Ο ρξόλνο πνπ ν θηλεηόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο)

πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο) πζηήκαηα Πνιπκέζσλ Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία πνιπκεζηθνύ ζήκαηνο II (βίληεν & ήρνο) 2 / 48 Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Πνιπκέζσλ & Γξαθηθώλ, ΣΔΠ - ΠΜ ήκαηα βίληεν Αλαινγηθό Φεθηαθό Βαζηθέο έλλνηεο αλαινγηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER

ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ECDL IMAGEMAKER ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Η εμέηαζε ηνπ ECDL ImageMaker πξνϋπνζέηεη όηη ν ππνςήθηνο θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο ςεθηαθέο εηθόλεο θαη είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Δ Β Γ Ο Μ Η Κ Α Ι O Γ Γ Ο Η Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Δ Ι Κ Ο Ν Α

Τερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Δ Β Γ Ο Μ Η Κ Α Ι O Γ Γ Ο Η Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Δ Ι Κ Ο Ν Α Τερλνινγίεο Πνιπκέζσλ Δ Β Γ Ο Μ Η Κ Α Ι O Γ Γ Ο Η Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Δ Ι Κ Ο Ν Α Η Λεηηνπξγία ηνπ Μαηηνύ (1/4) Η όξαζε είλαη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία πνπ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία αλζξώπηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων

Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ι.Δ.Κ. ΧΑΛΚΙΓΑΣ Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων Εκπαιδευτήσ Ανδρζασ Κόλλιασ 27.11.2009 Σππνγξαθηθόο ρεδηαζκόο Κωδηθνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Η δίνδνο ζπλαληάηαη σο δνκή ζε θάζε MOS ηξαλδίζηνξ. Απνηειείηαη από δπν νκνηνγελείο πεξηνρέο n θαη p ππξηηίνπ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη από έλα ρώξν κεηάβαζεο ηεο πνιηθόηεηαο, ηνλ ιεγόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται

Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation. Στα υπερμέσα η πρόσπέλαση της πληροφορίας γίνεται Τι είναι Πολυμέσα και τι Υπερμέσα Εφαρμογές που συνδυάζουν ταυτόχρονα πολλαπλά μέσα : Κί Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video, Animation Στα πολυμέσα η προσπέλαση της πληροφορίας γίνεται με γραμμικό τρόπο (προκαθορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα