ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ"

Transcript

1 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ για τθν Οικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) Forthnet Media Α.Ε. Αρικμόσ Ξθτρϊου Α.Ε /01ΟΦ/Β/08/117 Γ.Ε.Ξ.Θ. : Ρδόσ Ξάνθσ Θζςθ Μάντηα Σαλλινθ Αττικισ

2 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΦΘΥΙΑ ΕΜΘΕΥΘ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ... 3 ΕΜΘΕΥΘ ΕΝΕΓΧΡΧ ΑΟΕΠΑΤΦΘΦΩΟ ΡΤΜΩΦΩΟ ΕΝΕΓΜΦΩΟ ΝΡΓΙΥΦΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΥΧΟΡΝΙΜΡΧ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΘΕΥΘΥ ΦΘΥ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΞΕΦΑΒΡΝΩΟ ΙΔΙΩΟ ΜΕΦΑΝΑΙΩΟ ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ ΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΦΑΞΕΙΑΜΩΟ ΤΡΩΟ (ΕΞΞΕΥΘ ΞΕΘΡΔΡΥ) ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ ΥΘΞΕΙΩΥΕΙΥ ΕΣΙ ΦΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ ΓΙΑ ΦΘ ΧΤΘΥΘ ΣΡΧ ΕΝΘΠΕ ΦΘΟ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ ΓΕΟΙΜΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΦΑΙΤΕΙΑ: ΒΑΥΘ ΣΑΤΡΧΥΙΑΥΘΥ ΦΩΟ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ: ΕΓΜΤΙΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ: ΒΑΥΙΜΕΥ ΝΡΓΙΥΦΙΜΕΥ ΑΤΧΕΥ: ΥΘΞΑΟΦΙΜΕΥ ΝΡΓΙΥΦΙΜΕΥ ΕΜΦΙΞΘΥΕΙΥ ΜΑΙ ΜΤΙΥΕΙΥ: ΥΧΟΕΧΙΥΘ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΑΥ: ΜΧΜΝΡΥ ΕΤΓΑΥΙΩΟ: ΑΞΡΙΒΕΥ ΜΑΙ ΕΠΡΔΑ ΣΤΡΥΩΣΙΜΡΧ: ΑΣΡΥΒΕΥΕΙΥ: ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΕΥΡΔΑ / (ΕΠΡΔΑ): ΝΡΙΣΑ ΕΠΡΔΑ: ΦΡΤΡΥ ΕΙΥΡΔΘΞΑΦΡΥ: ΥΧΞΞΕΦΡΧΕΥ ΥΕ ΘΧΓΑΦΤΙΜΕΥ ΕΦΑΙΤΕΙΕΥ: ΙΔΙΡΧΤΘΥΙΞΡΣΡΙΡΧΞΕΟΑ ΕΟΥΩΞΑΦΑ ΣΑΓΙΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ: ΑΥΩΞΑΦΑ ΣΑΓΙΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ: ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ ΜΑΙ ΦΑΙΟΙΩΟ: ΑΣΡΘΕΞΑΦΑ: ΕΞΣΡΤΙΜΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ: ΣΤΡΜΑΦΑΒΡΝΕΥ ΜΑΙ ΝΡΙΣΕΥ ΑΣΑΙΦΘΥΕΙΥ: ΧΤΘΞΑΦΙΜΑ ΔΙΑΘΕΥΙΞΑ: ΞΕΦΡΧΙΜΡ ΜΕΦΑΝΑΙΡ: ΞΕΤΙΥΞΑΦΑ: ΞΑΜΤΡΣΤΡΘΕΥΞΑ ΔΑΟΕΙΑ: ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΣΡ ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΙΜΕΥ ΞΙΥΘΩΥΕΙΥ ΑΟΑΞΕΦΑΔΡΦΩΟ: ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΑΣΡ ΔΙΜΑΙΩΞΑΦΑ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΩΟ ΜΑΙ ΦΑΙΟΙΩΟ: ΣΤΡΞΘΘΕΧΦΕΥ: ΔΕΔΡΧΝΕΧΞΕΟΕΥ ΜΑΙ ΝΡΙΣΕΥ ΒΤΑΧΧΣΤΡΘΕΥΞΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ: ΕΣΙΧΡΤΘΓΘΥΕΙΥ: ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ ΣΑΤΡΧΩΟ ΑΣΡΧΩΤΘΥΕΩΟ ΕΤΓΑΗΡΞΕΟΩΟ: ΥΧΟΔΕΔΕΞΕΟΑ ΞΕΤΘ: ΔΕΥΞΕΧΥΕΙΥ ΜΑΙ ΕΟΔΕΧΡΞΕΟΕΥ ΧΣΡΧΤΕΩΥΕΙΥ: ΧΤΘΞΑΦΡΡΙΜΡΟΡΞΙΜΑ ΞΕΥΑ: ΔΙΜΑΥΦΙΜΕΥ ΔΙΑΦΡΤΕΥ-ΔΙΑΙΦΘΥΙΕΥ: ΞΕΦΑΓΕΟΕΥΦΕΤΑ ΓΕΓΡΟΡΦΑ: ΥΦΡΙΧΕΙΑ & ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ΧΤΘΥΕΩΥ ΑΣΡ 1 ΙΑΟΡΧΑΤΙΡΧ 2014 ΕΩΥ 31 ΔΕΜΕΞΒΤΙΡΧ Υελίδα 2 από 65

3 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΣΘΙΑ ΕΚΘΕΘ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «FORTHNET ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘΣΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ, ΠΑΡΟΧΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «FORTHNET MEDIA Α.Ε.» 1. ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΣΘ ΣΡΕΧΟΤΑ ΧΡΘΘ Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ αποφάςιςε τθν απορρόφθςθ τθσ κυγατρικισ τθσ Ξultichoice Hellas A.E.E. με θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ 30 Ιουνίου Θ τελικι ζγκριςθ τθσ απορρόφθςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ελιφκθ ςτισ 30 Ρκτωβρίου Θ Forthnet Media A.E. ζλαβε το 2014 άδεια από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ για τθν παροχι ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν και ζχει υπογράψει Υφμβαςθ Σαραχϊρθςθσ με το Ελλθνικό Μράτοσ, βάςει του Ο. 2644/1998. Βάςει αυτισ τθσ άδειασ, και για 15 χρόνια, θ εταιρεία εξουςιοδοτικθκε να παρζχει απ ευκείασ ςτουσ ςυνδρομθτζσ ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ μζςω δορυφόρου, με τθν επεξεργαςία τθλεοπτικοφ ψθφιακοφ ςιματοσ. Φο κόςτοσ τθσ άδειασ ιταν Φο οφειλόμενο ποςό τθσ αδείασ, για παροχι ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ περιλαμβάνεται ςτουσ λοιποφσ φόρουσ και τζλθ. Φον Ιοφλιο 2014 υποβλικθκε από τθν εταιρεία ΡΦΕ Α.Ε. μθ δεςμευτικι προςφορά προσ το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ μθτρικισ Forthnet Α.Ε. για τθν πικανι απόκτθςθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ NOVA. Επίςθσ, υποβλικθκε από τισ εταιρείεσ Vodafone Group Service και Wind Hellas Φθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. κοινι μθ δεςμευτικι προςφορά προσ το Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ μθτρικισ Forthnet Α.Ε. για τθν πικανι απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ δεν ανικουν ςτθν κυριότθτά τουσ. Υτα πλαίςια των ανωτζρω προςφορϊν, θ μθτρικι Eταιρεία ςυμφϊνθςε ςτθ διενζργεια ανεξάρτθτων ελζγχων (due diligence), εφαρμόηοντασ τθν κείμενθ νομοκεςία, διαδικαςία θ οποία ολοκλθρϊκθκε πλιρωσ για τον ΡΦΕ και για τθν Vodafone Wind. Δικαιϊματα Περιεχομζνου Ματά τθ διάρκεια του 2014, ςυνεχίςτθκε θ ςτενι ςυνεργαςία με τθ διοργανϊτρια αρχι του επαγγελματικοφ πρωτακλιματοσ ποδοςφαίρου Αϋ Εκνικισ Ματθγορίασ, Super League και μεταδόκθκαν όλοι οι αγϊνεσ του Σρωτακλιματοσ, τα δικαιϊματα του οποίου είναι εξαςφαλιςμζνα μζχρι και τθν αγωνιςτικι περίοδο Θ Εταιρεία, μζςω τθσ μθτρικισ τθσ, προχϊρθςε ςε επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθ διοργανϊτρια αρχι του επαγγελματικοφ πρωτακλιματοσ ποδοςφαίρου Αϋ Εκνικισ Ματθγορίασ, Super League για δφο επιπλζον αγωνιςτικζσ περιόδουσ, ιτοι για τισ περιόδουσ και Σεραιτζρω, θ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ Nova εξακολουκεί να κατζχει τα δικαιϊματα τθσ πλζον ανταγωνιςτικισ διοργάνωςθσ καλακοςφαίριςθσ ςτθν Ευρϊπθ (Euroleague Basketball Competition), κακϊσ και του πιο ιςτορικοφ και φθμιςμζνου τουρνουά τζννισ, το Wimbledon, ενϊ, παράλλθλα, διατιρθςε τα δικαιϊματα αποκλειςτικισ μετάδοςθσ όλων των εντόσ ζδρασ αγϊνων 11 ομάδων του Εκνικοφ Σρωτακλιματοσ καλακοςφαίριςθσ τθσ Α1 Ανδρϊν. Επιπλζον θ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ Nova ςφναψε νζα ςυμφωνία για τθν αποκλειςτικι μετάδοςθ των εντόσ ζδρασ αγϊνων τθσ ιςτορικισ ομάδασ του ΣΑΟΑΘΘΟΑΛΜΡΧ, ςτα πλαίςια του Εκνικοφ Σρωτακλιματοσ καλακοςφαίριςθσ τθσ Α1 Ανδρϊν, για τρεισ (3) αγωνιςτικζσ περιόδουσ (ζωσ τθν αγωνιςτικι περίοδο ). Επίςθσ, θ Εταιρεία ανακοίνωςε τθν απόκτθςθ των τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων του Γαλλικοφ Σρωτακλιματοσ, ενϊ προχϊρθςε ςτθν απόκτθςθ των αντίςτοιχων του Μυπζλου Σορτογαλίασ, ενιςχφοντασ περαιτζρω το ακλθτικό περιεχόμενο τθσ Nova. Υελίδα 3 από 65

4 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. Επίςθσ, ξεκίνθςε αποκλειςτικι ςυνεργαςία, τριετοφσ διάρκειασ με τθν Μολυμβθτικι Ρμοςπονδία Ελλάδασ και τθν Ελλθνικι Φίλακλθ Ρμοςπονδία Αντιςφαίριςθσ (Tennis). Φαυτόχρονα, θ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ Nova εξακολουκεί να κατζχει τα δικαιϊματα αποκλειςτικισ μετάδοςθσ πλθκϊρασ άλλων προβεβλθμζνων διοργανϊςεων ςε διάφορα ακλιματα για τθν περιοχι τθσ Ελλάδασ ι/και τθσ Μφπρου ενδυναμϊνοντασ τθν ςτρατθγικι τθσ επιλογι για προβολι και υποςτιριξθ του Ελλθνικοφ Ακλθτιςμοφ που υπογραμμίηεται από το επικοινωνιακό τθσ υςτερόγραφο «λα για τθν ομάδα ςου». Σαράλλθλα, θ ψθφιακι πλατφόρμα τθσ NOVA ςυνεχίηει τθν αποκλειςτικι προςφορά ςε κινθματογραφικζσ ταινίεσ και ςειρζσ 1θσ προβολισ, διατθρϊντασ τισ ςυμφωνίεσ τθσ με μεγάλα studios του Hollywood (Disney, Sony, Paramount, FOX, Warner ΘΒΡ ), αλλά και ςυνζχιςε τισ ςυνεργαςίεσ τθσ με τουσ υπόλοιπουσ τοπικοφσ διανομείσ (π.χ. ΡDEOΟ Spentzos, Audiovisual, Feelgood, κ.α.), κακϊσ και με ανεξάρτθτουσ διεκνείσ προμθκευτζσ προγράμματοσ (π.χ. CBS, Starz, BetaFilm, Lionsgate), πάντα με αποκλειςτικό περιεχόμενο. Επίςθσ, θ Εταιρεία ανακοίνωςε τθν ςυνεργαςία τθσ με τθ Village Roadshow Pictures για τθν αποκλειςτικι μετάδοςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν του ςυγκεκριμζνου ςτοφντιο του Hollywood, που ςθμειϊνουν μεγάλεσ ειςπρακτικζσ επιτυχίεσ. Ματά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ ςυνζχιςε τισ πολυετείσ ςυνεργαςίεσ τθσ με τα ςθμαντικότερα διεκνι κανάλια (Fox, Fox Life, Nat Geo & Nat Geo Wild, Discovery & Animal Planet, CNN, Boomerang, History Channel, Travel Channel, MTV, Nickelodeon, κ.α.) προβάλλοντασ πλιρωσ υποτιτλιςμζνα ι μεταγλωττιςμζνα ςθμαντικοφ ενδιαφζροντοσ προγράμματα. Επιπλζον, επζκτεινε τισ ϊρεσ του αποκλειςτικοφ ψυχαγωγικοφ καναλιοφ NovaLifε εμπλουτίηοντασ το με νζεσ ςειρζσ ελλθνικισ ι ξζνθσ παραγωγισ κακϊσ και αναβάκμιςε ςε High definition το αποκλειςτικά ςχεδιαςμζνο για τουσ ςυνδρομθτζσ τθσ Nova, Οovasports 24HD. Ματά τθ διάρκεια του 2014 ςθμαντικι βαρφτθτα δόκθκε ςτον εμπλουτιςμό περιεχομζνου τθσ υπθρεςίασ novago, τθν πρωτοποριακι over the top υπθρεςία, δίνοντασ πρόςβαςθ μζςω κάκε φορθτισ ςυςκευισ, ςε linear streaming κανάλια κακϊσ και ςε πλθκϊρα on demand προγραμμάτων. Ανάπτυξθ Δικτφου και Επενδφςεισ Ματά τθ διάρκεια του 2014 θ Εταιρεία: Φον Δεκζμβριο του 2014, ξεκίνθςε θ BCP (Business Continuity Plan - BCP) μελζτθ για τισ υπθρεςίεσ τθσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ (Pay TV ), θ οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ςτο τζλοσ του Νζεσ Τπθρεςίεσ Θ Εταιρεία προχϊρθςε ςτο λανςάριςμα τθσ υπθρεςίασ novago. Ξε τθ νζα αυτι καινοτόμα υπθρεςία, οι ςυνδρομθτζσ των ακλθτικϊν καναλιϊν Novasports και των κινθματογραφικϊν καναλιϊν Novacinema, ζχουν τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ LIVE καναλιϊν, On-Demand προγραμμάτων, κακϊσ και προγραμμάτων catchup, όπου και αν βρίςκονται, όποια ςυςκευι και αν διακζτουν. Θ υπθρεςία εμφανίηει ςθμαντικι αποδοχι και διατίκεται ιδθ ςε περιςςότερουσ από ςυνδρομθτζσ. Θ Εταιρεία προχϊρθςε ςτθ διάκεςθ τθσ νζασ υπθρεςίασ Nova 3Play SAT, παρζχοντασ ποιοτικι ψυχαγωγία και αξιόπιςτθ επικοινωνία, αποκλειςτικά μζςω δορυφόρου, ακόμα και ςτισ πιο απομακρυςμζνεσ περιοχζσ. Θ υπθρεςία Nova 3Play SAT δφναται να εμπλουτιςτεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε οικογζνειασ, με όλεσ τισ πρόςκετεσ υπθρεςίεσ του Nova 3Play. H Εταιρεία λάνςαρε τθ νζα υπθρεςία, «Nova Εξοχικό», με τθν οποία οι ςυνδρομθτζσ τθσ υπθρεςίασ Nova 3Play ζχουν τθν ευκαιρία να παρακολουκοφν το τθλεοπτικό πρόγραμμα τθσ Nova και τθν περίοδο των διακοπϊν τουσ ςτθν εξοχικι τουσ κατοικία. Mια ευρεία γκάμα από νζεσ υπθρεςίεσ προσ Επιχειρθςιακοφσ Σελάτεσ αναπτφχκθκε όπωσ Virtual PBX, DDoS Protection, Cloud 360 (Fcloud), Cloud Backup, Enterprise Mail 365, Platinum Support κ.α. Θ Εταιρεία βελτιϊνοντασ ςυνζχεια τθν εμπειρία των ςυνδρομθτϊν τθσ, παρουςίαςε τθν αναςχεδιαςμζνθ υπθρεςία e-bill, κακϊσ και το νζο e-shop. Επίςθσ, κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2014, ολοκλθρϊκθκε θ Α φάςθ αναδιάρκρωςθσ του Φμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Σελατϊν τθσ Εταιρείασ. Ωσ αποτζλεςμα αυξικθκε θ παραγωγικότθτα του τθλεφωνικοφ κζντρου και βελτιϊκθκε θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ, τθν ίδια ςτιγμι που θ πελατειακι βάςθ αυξάνεται, αγγίηοντασ ιςτορικά υψθλά. Υελίδα 4 από 65

5 2. ΕΠΙΔΟΕΙ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΘΜΕΙΑ Λειτουργικά Αποτελζςματα υνδυαςτικζσ Τπθρεςίεσ/3Play Υτο τζλοσ του Δεκεμβρίου του 2014, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ, ανιλκαν ςτα 363,5 χιλιάδεσ, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 27,4%, ςε ςχζςθ με το τζλοσ του 2013, ενιςχφοντασ τθν παρουςία τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου ςτα ελλθνικά νοικοκυριά. Οοικοκυριά με Nova 3Play/ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ Σοςοςτό νοικοκυριϊν με Nova 3Play/ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ Οζα νοικοκυριά με Nova 3Play/ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ Q Q Δ ,4% 44,6% 35,7% +8,9π.μ ,0% Τπθρεςίεσ υνδρομθτικισ Σθλεόραςθσ Υτο τζλοσ του 2014, θ ςυνδρομθτικι βάςθ παρουςίαςε αφξθςθ 12,1% ςυγκριτικά με πζρυςι, φτάνοντασ ςτο ιςτορικό υψθλό των 507,3 χιλιάδων ςυνδρομθτϊν. Θ εξάπλωςθ των υπθρεςιϊν 3play αναμζνεται να ςυνεχίςει να είναι ο κφριοσ άξονασ ανάπτυξθσ τθσ αγοράσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ. υνδρομθτζσ PayTV Ελλάδα Q Q Δ Υυνδρομθτζσ PayTV Ελλάδα ,1% Οικονομικά Αποτελζςματα (ςε χιλ.) Μφκλοσ εργαςιϊν Ηθμίεσ προ φόρων ( ) (34.595) Ηθμίεσ μετά από φόρουσ ( ) (32.749) EBITDA ( ) (2.846) Φα οικονομικά αποτελζςματα εμφανίηονται μειωμζνα μετά τθν ςυγχϊνευςθ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ Ξultichoice Hellas A.E.E (θμερομθνία ζγκριςθσ απορρόφθςθσ: 30 Ρκτωβρίου 2014), και για το λόγο αυτό δεν είναι ςυγκρίςιμα με τα αντίςτοιχα τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. Επιπλζον κατά τθν τρζχουςα χριςθ περιλαμβάνεται ςτισ ηθμίεσ ποςό που αφορά απομείωςθ ςυμμετοχισ ςτθ κυγατρικι ΟΕΦΞΕD N.V. Υελίδα 5 από 65

6 3. ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΣΘΣΕ ΓΙΑ ΣΟ 2015 Μίνδυνοι που ςχετίηονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον: Θ πρόςφατθ οικονομικι κρίςθ μπορεί να επιδράςει αρνθτικά τόςο ςτθ δυνατότθτα τθσ Εταιρείασ να αντλιςει κεφάλαια, είτε μζςω δανειςμοφ είτε μζςω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, όςο και ςτο κόςτοσ δανειςμοφ του. Θ αβεβαιότθτα που απορρζει από τθν Ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ ζχει και είναι πικανό να ςυνεχίςει να ζχει αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ. Ξεταβολζσ ςτθν καταναλωτικι ςυμπεριφορά λόγω τθσ φφεςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ λιτότθτασ από τθν Ελλθνικι κυβζρνθςθ, τθσ αυξανόμενθσ ανεργίασ κα μποροφςαν να επθρεάςουν τθ ηιτθςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ Εταιρείασ επιδρϊντασ δυςμενϊσ ςτθ δραςτθριότθτα, ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ, ςτα αποτελζςματα και ςτισ προοπτικζσ τθσ Εταιρείασ. Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ: Ρ μιλοσ Forthnet και θ Εταιρεία ζχουν ςθμαντικά επίπεδα τραπεηικοφ δανειςμοφ με ςθμαντικζσ ςυμβατικζσ αποπλθρωμζσ κεφαλαίου κατά τα προςεχι ζτθ. Επιπρόςκετα, θ Διοίκθςθ του Ρμίλου βρίςκεται ςε ςυηθτιςεισ με τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ ϊςτε να λθφκεί κατάλλθλθ και αμοιβαία αποδεκτι παρζκκλιςθ (waiver) από τθν παραβίαςθ οριςμζνων ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που απορρζουν από τα Ρμολογιακά Δάνεια του Ρμίλου Forthnet. Αδυναμία ςυμφωνίασ ςε κατάλλθλθ και αμοιβαία αποδεκτι παρζκκλιςθ (waiver) μεταξφ τθσ Διοίκθςθσ και των δανειςτριϊν τραπεηϊν, ενδζχεται να κζςει ςε κίνδυνο τθν ομαλι ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ του Ρμίλου Forthnet και τθσ Εταιρείασ. Θ Διοίκθςθ του Ρμίλου Forthnet ζχει ξεκινιςει ςυηθτιςεισ με τισ κοινοπραξίεσ των δανειςτριϊν τραπεηϊν με ςκοπό τθν αναχρθματοδότθςθ των δανείων του. Υε περίπτωςθ που δεν ολοκλθρωκοφν επιτυχϊσ ι εάν επιτευχκοφν μερικϊσ οι ενζργειεσ για τθν αναχρθματοδότθςθ του ςυνόλου των δανείων του Ρμίλου, ενδζχεται να υπάρξουν ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ, τα αποτελζςματα και τισ προοπτικζσ του Ρμίλου Forthnet και τθσ Εταιρείασ. Μίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν αγορά που δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία: Ρ ζντονοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν τθσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ ςτθν Ελλάδα, ενδζχεται να ζχει δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτα λειτουργικά αποτελζςματά τθσ Εταιρείασ. Ρ τομζασ τθσ παροχισ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν είναι υψθλισ ζνταςθσ κεφαλαίου και υπόκειται ςε γριγορεσ και ςθμαντικζσ τεχνολογικζσ αλλαγζσ. Φυχόν αδυναμία τθσ Εταιρείασ να ανταποκρικεί αποτελεςματικά ςτισ τεχνολογικζσ αλλαγζσ μπορεί να ζχει ουςιϊδθ δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτα λειτουργικά αποτελζςματά τθσ. Υελίδα 6 από 65

7 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. 4. ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕΣΑΞΤ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Ρι κάτωκι εταιρείεσ ςυναλλάςςονται με λιψθ ι παροχι υπθρεςιϊν κατά τθν ςυνικθ δραςτθριότθτα τουσ και κεωροφνται ςυνδεδεμζνα μζρθ. Ρι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ αναφζρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείασ χζςθ με τθν Εταιρεία Χριςθ που ζλθξε τθν Πωλιςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ Αγορζσ από ςυνδεδεμζνα μζρθ Ποςά που οφείλουν τα ςυνδεδεμζνα μζρθ Ποςά που οφείλονται ςτα ςυνδεδεμζνα μζρθ υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ: Forthnet Α.Ε. Ξζτοχοσ Intervision Services BV Θυγατρικι NetMed Α.Ε. Θυγατρικι NetMed N.V. Θυγατρικι Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Θυγατρικι Forth CRS S.A. Θυγατρικι Hellas Online Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Vodafone Panafone Α.Ε.Ε.Φ Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Lumiere Cosmos Communications Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Lumiere Productions S.A. Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Wind Ελλάσ Φθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Υφνολα Υφνολα Ρι ςυναλλαγζσ τθσ Multichoice Hellas A.E.E. με τθν Εταιρεία (ζωσ τθν θμερομθνία απορρόφθςθσ 30 Ρκτωβρίου 2014) αφοροφν ςε: Σρομικεια οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου καναλιϊν Novacinema Novasports. Χπθρεςίεσ διαχείριςθσ και ψθφιακϊν ςυνδρομθτϊν. Επεξεργαςία και μεταφορά ραδιοτθλεοπτικϊν ςθμάτων μζςω δορυφόρου. Υελίδα 7 από 65

8 Θ Εταιρεία, ζωσ τθν απορρόφθςθ τθσ Multichoice Hellas A.E.E., εξζδιδε πιςτωτικά τιμολόγια προσ τθν τελευταία ςε περίπτωςθ που κρινόταν απαραίτθτο βάςει τθσ αρχισ τθσ τιρθςθσ των ίςων αποςτάςεων αναφορικά με ενδοεταιρικζσ τιμολογιςεισ. H μθτρικι εταιρεία Forthnet A.E. παρζχει ςτθν Εταιρεία κυρίωσ υπθρεςίεσ μεταπϊλθςθσ των δικαιωμάτων του ελλθνικοφ πρωτακλιματοσ και τθσ UEFA. Επιπλζον, τα ενδοεταιρικά ζξοδα προσ τθ Forthnet ςχετίηονται με τθν επαναχρζωςθ του μεριδίου τθσ για διαφθμίςεισ από ςυνδυαςτικζσ πωλιςεισ, τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ (τθλεφωνία, internet, κ.λ.π.), επαναχρζωςθ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν κακϊσ επίςθσ και επαναχρζωςθ του μεριδίου των προμθκειϊν προσ ςυνεργάτεσ τθσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και αναφζρονται ςτθν περίοδο , όπου απορροφικθκε θ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. από τθν Forthnet Media A.E. Φα ενδοεταιρικά ζςοδα από Forthnet αναφζρονται κυρίωσ ςτθν χρζωςθ του μεριδίου τθσ για διαφθμίςεισ από ςυνδυαςτικζσ πωλιςεισ (ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ 3-play) και αναφζρονται ςτθν περίοδο , όπου απορροφικθκε θ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. από τθν Forthnet Media A.E. Θ ενδοεταιρικι απαίτθςθ από τθ Forthnet Α.Ε. προκφπτει επιπλζον, από τθν είςπραξθ λογαριαςμϊν μζςω του δικτφου καταςτθμάτων Forthnet. Ρι ςυναλλαγζσ με τθ Netmed A.E. αφοροφν κυρίωσ ςτθν παροχι διαχειριςτικϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ςε παροχι τθλεφωνικοφ κζντρου εξυπθρζτθςθσ πελατϊν (customer services). H Intervision Services B.V. παρζχει ςτθν Εταιρεία δικαιϊματα τθλεοπτικοφ περιεχομζνου. Ξζροσ του υπολοίπου απαίτθςθσ από τθν NetmedN.V., αφορά χοριγθςθ δανείου με επιτόκιο δανειςμοφ Εuribor πλζον περικωρίου 1,75% (2013:3,5%). Θ υποχρζωςθ προσ τθ Netmed N.V. αφορά τθν εξαγορά των μετοχϊν που κατείχε ςτθν εταιρεία Multichoice Hellas A.E.E. Ρι αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου κακϊσ επίςθσ των Διευκυντικϊν Υτελεχϊν τθσ Εταιρείασ για τα ζτθ 2014 και 2013 ανιλκαν ςε και , αντίςτοιχα. 5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2015 Φο 2015 θ Εταιρεία κα ςυνεχίςει το πλάνο ανάπτυξθσ τθσ ςυνδρομθτικισ τθσ βάςθσ, μζςω «ςτόχευςθσ» πελατϊν μεγαλφτερθσ αξίασ, ακολουκϊντασ ςτρατθγικι με ζμφαςθ ςτθν αξία των υπθρεςιϊν παρά ςτθ μειωμζνθ ι επικετικι τιμι. Ειδικότερα: ςον αφορά τισ Χπθρεςίεσ προσ Ρικιακοφσ Σελάτεσ για το 2015 κα επικεντρϊςει το ενδιαφζρον του ςτθν διακράτθςθ του υφιςτάμενου πελατολογίου τθσ μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ πελάτθσ, τόςο ςτο επίπεδο τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, όςο και ςτο επίπεδο τθσ υποςτιριξθσ. Σαράλλθλα, κα επιδιϊξει τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ςυνδρομθτικισ τθσ βάςθσ διακζτοντασ ποιοτικζσ υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ για επικοινωνία και ψυχαγωγία ςτο ςπίτι. Σιο ςυγκεκριμζνα: με τθν ενδυνάμωςθ των υπθρεςιϊν nova3play με επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ (add-ons) που κα βελτιϊνουν τθ ςυνολικι εμπειρία πελάτθ. με τθν διάκεςθ νζων καινοτόμων υπθρεςιϊν για αξιόπιςτθ επικοινωνία και ποιοτικι ψυχαγωγία ςε προςιτι τιμι. ςο αφορά τισ Χπθρεςίεσ προσ Εταιρικοφσ Σελάτεσ & Ξικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ και για το ζτοσ 2015 ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ αγοράσ Ξικρομεςαίων Επιχειριςεων κακϊσ και Διαφιμιςθσ. Υελίδα 8 από 65

9 Σαράλλθλα, κα εντατικοποιθκοφν οι προςπάκειεσ προϊκθςθσ ςυνδυαςτικϊν υπθρεςιϊν εςτιαςμζνων ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ μικρϊν και μεγάλων επιχειριςεων. Επενδφςεισ: Ρι επενδφςεισ που προβλζπονται για το 2015 ζχουν ωσ ςτόχο τθν περαιτζρω βελτίωςθ και διαςφάλιςθ των προςφερομζνων υπθρεςιϊν κακϊσ και τθ δθμιουργία υποδομϊν για τθν παροχι νζων υπθρεςιϊν. Σαράλλθλα, κατά τθ διάρκεια του 2015 κα ςυνεχιςτοφν οι πρωτοβουλίεσ μείωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ με ζμφαςθ ςτθ βελτιςτοποίθςθ των λειτουργιϊν και τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υφιςτάμενων υποδομϊν και εν γζνει περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ. Μάντηα, 3 Ιουνίου 2015 Σάνοσ Σαπαδόπουλοσ Σρόεδροσ Δ.Υ και Διευκφνων Υφμβουλοσ Υελίδα 9 από 65

10 ΕΚΘΕΘ ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ Προσ τουσ Μετόχουσ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «FORTHNET ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘΣΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ, ΠΑΡΟΧΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ» με το διακριτικό τίτλο«forthnet MEDIA A.E.» Ζκκεςθ επί των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ «FORTHNET ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΥΧΟΔΤΡΞΘΦΙΜΘΥ ΦΘΝΕΡΤΑΥΘΥ, ΣΑΤΡΧΘΥ ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑΜΩΟ ΧΣΘΤΕΥΙΩΟ ΜΑΙ ΥΧΞΞΕΦΡΧΩΟ» με το διακριτικό τίτλο «Forthnet Media A.E.», οι οποίεσ αποτελοφνται από τθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2014, τισ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Θ διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ευκφνθ του Ελεγκτι Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Ελζγχου. Φα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ρι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Ματά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ρ ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Σιςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. Γνϊμθ Ματά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ εταιρείασ Forthnet Media A.E. κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και τθ χρθματοοικονομικι τθσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τθσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Υελίδα 10 από 65

11 Θζμα Ζμφαςθσ Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ Υθμείωςθ 4 των οικονομικϊν καταςτάςεων ςτθν οποία αναφζρεται ότι ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014, (α) θ Εταιρεία δε βρίςκονταν ςε ςυμμόρφωςθ με οριςμζνουσ από τουσ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ και ςχετικζσ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από τισ δανειακζσ τθσ ςυμβάςεισ, (β) θ Εταιρεία δεν προχϊρθςε ςε αποπλθρωμι δόςεων φψουσ 60,0 εκατ. οι οποίεσ ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ εκκζςεωσ ελζγχου, (γ) το ςφνολο των μακροπρόκεςμων δανείων τθσ Εταιρείασ απεικονίςτθκαν ςτισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ και, (δ) το ςφνολο των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ υπερβαίνει το ςφνολο των κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και, ωσ εκ τοφτου, δεν κα είναι ςε κζςθ να αποπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ τθσ υποχρεϊςεισ. πωσ περαιτζρω αναφζρεται ςτθ Υθμείωςθ 4, (i) θ ικανότθτα τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου Forthnet ςτον οποίο ενοποιείται να προχωριςουν ςε αναχρθματοδότθςθ του ςυνόλου των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων και (ii) θ επάρκεια κεφαλαίου κίνθςθσ τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου Forthnet, δεν μποροφν να διαςφαλιςτοφν και εξαρτϊνται από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ αναχρθματοδότθςθσ των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων με τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ. Ματά ςυνζπεια, οι ανωτζρω ςυνκικεσ υποδθλϊνουν τθν φπαρξθ ςθμαντικισ αβεβαιότθτασ ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου Forthnet. Ρι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν περιλαμβάνουν προςαρμογζσ ςχετικζσ με τθν ανακτθςιμότθτα και τθν ταξινόμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, τα ποςά και τθν ταξινόμθςθ των υποχρεϊςεων ι άλλεσ προςαρμογζσ οι οποίεσ τυχόν κα απαιτοφνταν αν θ Εταιρεία και ο μιλοσ Forthnet δεν ιταν ςε κζςθ να ςυνεχίςουν ομαλά τισ δραςτθριότθτζσ τουσ. Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα άρκρα 43α και 37 του Μ.Ο. 2190/1920. Επιςθμαίνεται ότι όπωσ αναφζρεται ςτθ ςθμείωςθ 4 των οικονομικϊν καταςτάςεων, το ςφνολο των Ιδίων Μεφαλαίων τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014 ζχει καταςτεί αρνθτικό με ςυνζπεια να ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 48 του ΜΟ 2190/ Ακινα, 4 Ιουνίου 2015 Ρι Ρρκωτοί Ελεγκτζσ Νογιςτζσ Χριςτοσ Σελεντρίδθσ Δθμιτριοσ Ξερκουράκθσ Α.Ξ. ΥΡΕΝ Α.Ξ. ΥΡΕΝ ΕΤΟΥΦ & ΓΙΑΟΓΜ (ΕΝΝΑΥ) ΥΡΝ Α.Ε.Ρ.Ε. ΡΤΜΩΦΡΙ ΕΝΕΓΜΦΕΥ ΝΡΓΙΥΦΕΥ ΡΤΜΩΦΩΟ ΕΝΕΓΜΦΩΟ Α.Ξ. ΥΡΕΝ 107 Α.Ξ. ΥΡΕΝ 125 Υελίδα 11 από 65

12 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. (Σοςά ςε ευρϊ, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά) ΕΣΘΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ για τθν οικονομικι χριςθ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 Υφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Υελίδα 12 από 65

13 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 θμ Μφκλοσ εργαςιϊν Χριςεισ δικαιωμάτων και αδειϊν ( ) ( ) Μόςτοσ πωλθκζντων εμπορευμάτων ( ) - Ζξοδα προβολισ, διαφιμιςθσ και εκκζςεων ( ) ( ) Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 6 ( ) ( ) Νοιπά ζξοδα 9 ( ) ( ) Aπομείωςθ ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ 11 ( ) - Νοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ Αποςβζςεισ 7 ( ) ( ) Χρθματοοικονομικά ζςοδα Χρθματοοικονομικά ζξοδα 8 ( ) ( ) Ηθμίεσ προ φόρων ( ) ( ) Φόροσ ειςοδιματοσ Ηθμία μετά από φόρουσ ( ) ( ) Λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ Αναλογιςτικά κζρδθ / (ηθμίεσ) τθσ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 27 ( ) Φόροσ ειςοδιματοσ (34.750) Κακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ ( ) Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Υελίδα 13 από 65

14 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ ΣΘ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία θμ Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία Αςϊματα πάγια ςτοιχεία Υυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ Άλλεσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ Ενδοεταιρικά δάνεια ειςπρακτζα Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ φνολο μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Αποκζματα Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν Εμπορικζσ απαιτιςεισ Σροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ Χρθματικά διακζςιμα Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ προκεςμίασ φνολο Κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Κδια κεφάλαια Ξετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Ηθμίεσ εισ νζον ( ) ( ) φνολο ιδίων κεφαλαίων ( ) Μακροπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ Ξακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αναμεταδοτϊν Σροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ Επιχορθγιςεισ Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ φνολο Μακροπρόκεςμων Τποχρεϊςεων Βραχυπρόκεςμεσ Τποχρεϊςεισ Σρομθκευτζσ Χποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ Βραχυπρόκεςμο μζροσ μακρ/ςμων δανείων Ζςοδα επομζνων χριςεων Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ αναμεταδοτϊν Βραχυπρόκεςμο μζροσ υποχρεϊςεων από δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν Φόροι ειςοδιματοσ πλθρωτζοι Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ φνολο Βραχυπρόκεςμων Τποχρεϊςεων φνολο Τποχρεϊςεων ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ check 0,00 0,00 Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Υελίδα 14 από 65

15 ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Ηθμίεσ εισ νζο φνολο φνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ 1 Ιανουαρίου ( ) Ηθμίεσ μετά από φόρουσ - - ( ) ( ) Μακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ φνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ 31 Δεκεμβρίου ( ) φνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ 1 Ιανουαρίου ( ) Ηθμίεσ μετά από φόρουσ - - ( ) ( ) Απορρόφθςθ κυγατρικισ Μακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ - - ( ) ( ) φνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ 31 Δεκεμβρίου ( ) ( ) Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Υελίδα 15 από 65

16 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΘ ΜΕΘΟΔΟ) ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ θμ. Σαμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ Ηθμίεσ προ φόρων ( ) ( ) Σροςαρμογζσ για: - Αποςβζςεισ Ηθμία από πϊλθςθ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων 26 (47.814) - Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων πάγιου εξοπλιςμοφ (1.186) (35.826) Χρθματοοικονομικά (ζςοδα)/ζξοδα Aπομείωςθ ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ Σρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ Σροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ Λειτουργικά κζρδθ προ μεταβολϊν του κεφαλαίου κίνθςθσ ( ) (Αφξθςθ)/Μείωςθ: Αποκζματα Εμπορικζσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ ( ) Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν Σροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ ( ) Αφξθςθ/(Μείωςθ): Σρομθκευτζσ και υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν Δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ( ) ( ) Φόροι πλθρωκζντεσ ( ) ( ) Σλθρωμζσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ ( ) (80.523) Αφξθςθ λοιπϊν μακροπρόκεςμων απαιτιςεων ( ) - Ζςοδα επομζνων χριςεων Σαμειακζσ ειςροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ Σαμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ Αγορζσ ενςϊματων και αςωμάτων παγίων ςτοιχείων 12,13 ( ) ( ) Σωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ προκεςμίασ ( ) - Σαμειακζσ εκροζσ για επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ ( ) ( ) Σαμειακζσ ροζσ από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ Αποπλθρωμι δανειςμοφ από ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ ( ) ( ) Νοιπά Φραπεηικά Ζξοδα - (83.917) Μακαρι μεταβολι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ( ) ( ) Ζξοδα από ςυμφωνίεσ αντιςτάκμιςθσ επιτοκιακοφ κινδφνου ( ) ( ) Φόκοι πλθρωκζντεσ ( ) ( ) Σαμειακζσ (εκροζσ)/ειςροζσ (για)/από χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ ( ) ( ) Κακαρι μείωςθ χρθματικϊν διακεςίμων ( ) ( ) Χρθματικά διακζςιμα ςτθν αρχι τθσ χριςθσ Χρθματικά διακζςιμα από ςυγχϊνευςθ εταιριϊν Χρθματικά διακζςιμα ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ Οι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων Υελίδα 16 από 65

17 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ ΠΟΤ ΕΛΘΞΕ ΣΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ: Θ εταιρεία Forthnet Ανϊνυμθ Εταιρεία Υυνδρομθτικισ Φθλεόραςθσ, Σαροχισ Φθλεπικοινωνιακϊν Χπθρεςιϊν και Υυμμετοχϊν («Forthnet Media Α.Ε.» ι θ Εταιρεία») εδρεφει ςτον Διμο Σαλλινθσ Αττικισ,, και ιδρφκθκε το 2008 ωσ κυγατρικι τθσ εταιρείασ Forthnet Α.Ε. που εδρεφει ςτα Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Μριτθσ. Θ Εταιρεία αςχολείται με τθν απόκτθςθ, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε πάςθσ φφςεωσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν και μζςων ενθμζρωςθσ. Επίςθσ αςχολείται με τθν παραγωγι και εκμετάλλευςθ με οποιοδιποτε τρόπο κωδικοποιθμζνων τθλεοπτικϊν προγραμμάτων που προορίηονται για λειτουργία ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και τθν ςυνεργαςία με νόμιμουσ φορείσ τθλεόραςθσ για τθν εκπομπι κωδικοποιθμζνων προγραμμάτων, κακϊσ και τθν κτιςθ τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων και δικαιωμάτων τθλεοπτικισ μετάδοςθσ και διαφθμιςτικισ ι/και χορθγικισ εκμετάλλευςθσ ακλθτικϊν και άλλων γεγονότων για κωδικοποιθμζνθ ι μθ μετάδοςθ και τζλοσ τθν παροχι δορυφορικϊν υπθρεςιϊν προσ κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου, τθ μεταφορά ραδιοτθλεοπτικϊν ςθμάτων και δεδομζνων ι οποιουδιποτε ςυνδυαςμοφ κειμζνων ι/και εικόνων ι/και ιχων ι/και δεδομζνων, με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ φωνθτικισ τθλεφωνίασ, από δορυφορικοφσ ςτακμοφσ εδάφουσ προσ το διαςτθμικό τμιμα (ανοδικι δζςμθ) και από το διαςτθμικό τμιμα προσ δορυφορικοφσ ςτακμοφσ εδάφουσ (κακοδικι δζςμθ) ι τερματικζσ ςυςκευζσ λιψθσ οποιουδιποτε είδουσ. Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ αποφάςιςε τθν απορρόφθςθ τθσ κυγατρικισ τθσ Ξultichoice Hellas A.E.E. με θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ 30 Ιουνίου Θ τελικι ζγκριςθ τθσ απορρόφθςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ λιφκθκε ςτισ 30 Ρκτωβρίου Θ εταιρεία Forthnet A.E. κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφαλαίο τθσ Εταιρείασ με ποςοςτό 98,97% (31 Δεκεμβρίου 2013: 100%). Επιπλζον, θ εταιρεία Lumiere TV Public Company LTD κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφαλαίο τθσ Εταιρείασ με ποςοςτό 1,03% (31 Δεκεμβρίου 2013: 0%). Θ Forthnet Media A.E. ζλαβε το 2014 άδεια από τισ Ελλθνικζσ Αρχζσ για τθν παροχι ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν και ζχει υπογράψει Υφμβαςθ Σαραχϊρθςθσ με το Ελλθνικό Μράτοσ, βάςει του Ο. 2644/1998. Βάςει αυτισ τθσ άδειασ, και για 15 χρόνια, θ Εταιρεία εξουςιοδοτικθκε να παρζχει απ ευκείασ ςτουσ ςυνδρομθτζσ ραδιοφωνικζσ και τθλεοπτικζσ υπθρεςίεσ μζςω δορυφόρου, με τθν επεξεργαςία τθλεοπτικοφ ψθφιακοφ ςιματοσ (Υθμείωςθ 13). Φο κόςτοσ τθσ άδειασ ιταν Φο οφειλόμενο ποςό τθσ αδείασ, για παροχι ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ περιλαμβάνεται ςτουσ λοιποφσ φόρουσ και τζλθ (Υθμείωςθ 25). Υελίδα 17 από 65

18 Ρι κυγατρικζσ τθσ Forthnet Media Α.Ε. κακϊσ και θ κφρια δραςτθριότθτά τουσ, αναλφονται ωσ εξισ: Θμερομθνία Χϊρα Επωνυμία Εταιρείασ Περιγραφι δραςτθριότθτασ ςφςταςθσ ςφςταςθσ NetMed N.V. 12 Ιανουαρίου 1996 Ρλλανδία Εταιρεία ςυμμετοχϊν (Θolding) Multichoice Hellas Θ εταιρεία εκμεταλλευόταν το μπουκζτο τθσ Nova, διζνειμε τουσ Α.Ε.Ε.(αποροφικθκε 14 Υεπτεμβρίου αποκωδικοποιθτζσ, διαχειριηόταν τθν ςυνδρομθτικι βάςθ τθσ αναλογικισ και από τθν Forthnet Ελλάδα 1994 τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ και παρείχε τισ ςυνδρομθτικζσ υπθρεςίεσ του Media A.E. τθν 30 Ρμίλου NetMed ςτθν Ελλάδα. Ρκτωβρίου 2014) NetMed Α.Ε. Multichoice Holdings (Cyprus) Limited (εκκακαρίςτθκε) Multichoice (Cyprus) Public Company Limited (εκκακαρίςτθκε) Dikomo Investment Sarl (υπό εκκακάριςθ) Tiledrasi S.A.(υπό εκκακάριςθ) Intervision (Services) B.V. 14 Φεβρουαρίου 1996 Ελλάδα H εταιρεία παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ πελατϊν και ειδικότερα τεχνικι υποςτιριξθ, πλθροφορίεσ τθλεοπτικοφ προγράμματοσ, τθλεφωνικι υποςτιριξθ και διαχείριςθσ ςυμβάςεων ςυνδρομθτϊν ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ για λογαριαςμό τθσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. 20 Δεκεμβρίου 1999 Μφπροσ Εταιρεία ςυμμετοχϊν (Θolding) 13 Οοεμβρίου 1993 Μφπροσ Θ εταιρεία ενεργοφςε ωσ πράκτορασ για τθν Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ςτθν Μφπρο υπογράφοντασ ςυνδρομθτικζσ ςυμφωνίεσ, ειςπράττοντασ ςυνδρομζσ, και παρζχοντασ SMS ςτουσ ςυνδρομθτζσ του ψθφιακοφ μπουκζτου τθσ Nova Cyprus για λογαριαςμό τθσ Multichoice Ελλάσ Α.Ε.E. μζχρι να τεκεί ςε διαδικαςία εκκακάριςθσ. 18 Ιουνίου 2003 Νουξεμβοφργο Εταιρεία ςυμμετοχϊν (Θolding) 18 Ιουνίου 2003 Νουξεμβοφργο Εταιρεία ςυμμετοχϊν (Θolding) Ιανουάριοσ 1996 Ρλλανδία Χπθρεςίεσ απόκτθςθσ περιεχομζνου H κυγατρικι εταιρεία Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd, θ οποία διατθροφςε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Εταιρεία για τθ διαχείριςθ των ςυνδρομθτϊν τθσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ςτθν Μφπρο, αποφάςιςε ςτισ 9 Ιουνίου 2011 ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ, τθν εκοφςια εκκακάριςι τθσ από τουσ πιςτωτζσ τθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κυπριακι νομοκεςία του Σερί Εταιρειϊν Μυπριακοφ Οόμου. Θ εταιρεία διαγράφθκε από το Χρθματιςτιριο Αξιϊν Μφπρου ςτισ 28 Ιουνίου Θ διαχείριςθ των ςυνδρομθτϊν κακϊσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ εργαςιϊν του Ρμίλου Forthnet ςτθν Μφπρο ςυνεχίηεται από τθν Forthnet Media A.E. Θ εταιρεία λφκθκε ςτισ 29 Δεκεμβρίου 2014 και θ εκκακάριςι τθσ δθμοςιεφτθκε ςτισ 21 Ιανουαρίου 2015 ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Μυπριακισ Δθμοκρατίασ. Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ κυγατρικισ εταιρείασ Multichoice Holdings (Cyprus) Limited κατά τθν ςυνεδρίαςθ του ςτισ 11 Ιουλίου 2012 αποφάςιςε τθν παφςθ των εργαςιϊν τθσ και τθν εκοφςια εκκακάριςι τθσ. Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων ενζκρινε τισ τελικζσ πλθρωμζσ προσ τουσ πιςτωτζσ τθσ εταιρείασ ςτισ 15 Υεπτεμβρίου Θ εταιρεία λφκθκε ςτισ 5 Ξαρτίου 2015 και θ εκκακάριςι τθσ δθμοςιεφτθκε ςτισ 29 Απριλίου 2015 ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Μυπριακισ Δθμοκρατίασ. Ρ αρικμόσ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ανζρχεται ςτα 269 άτομα. Υτισ 31 Δεκεμβρίου 2013 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ του προςωπικοφ ιταν 206 άτομα. 2.1 ΒΑΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ: Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα με τα Διεκνι Σρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΣΧΑ) όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από το Υυμβοφλιο Διεκνϊν Νογιςτικϊν Σροτφπων (ΥΔΝΣ) και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.). Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, εκτόσ από τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνων παραγϊγων) τα οποία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Υελίδα 18 από 65

19 Ρι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςυμπεριλαμβάνουν τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ απορροφοφμενθσ κυγατρικισ εταιρείασ Ξultichoice Hellas A.E.E (θμερομθνία ζγκριςθσ απορρόφθςθσ: 30 Ρκτωβρίου 2014), και για το λόγο αυτό δεν είναι ςυγκρίςιμεσ με τισ αντίςτοιχεσ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ. Ρριςμζνα κονδφλια τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ αναταξινομικθκαν για να καταςτοφν ομοειδι και ςυγκρίςιμα με αυτά τθσ τρζχουςασ χριςθσ. Ρι αναταξινομιςεισ αυτζσ περιγράφονται κατωτζρω: - Φθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποςό των τθσ Εταιρείασ αναταξινομικθκε από τα δικαιϊματα ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν ςτισ απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ. - Φθν 31 Δεκεμβρίου 2013 το ποςό των τθσ Εταιρείασ αναταξινομικθκε από τουσ προμθκευτζσ ςτισ υποχρεϊςεισ προσ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ. 2.2 ΕΓΚΡΙΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ: Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ενζκρινε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ςτισ 3 Ιουνίου Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ Γενικισ Υυνζλευςθσ των Ξετόχων. 2.3 ΒΑΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ: (α) (β) υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ: Ρι ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ μείον τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ. Φο αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν πϊλθςθ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ωσ κζρδοσ ι ηθμία από πϊλθςθ ςυμμετοχϊν. Μετατροπι Ξζνων Νομιςμάτων: Φο νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ τθσ Εταιρείασ είναι το Ευρϊ. Ρι ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ που ιταν ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Ματά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τα νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ που είναι εκφραςμζνα ςε άλλα νομίςματα προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Φα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθ αποτίμθςθ τζλουσ χριςεωσ νομιςματικϊν ςτοιχείων ςε ξζνα νομίςματα απεικονίηονται ςτθν επιςυναπτόμενθ κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. Φα κζρδθ ι ηθμίεσ που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ απεικονίηονται επίςθσ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (γ) Ενςϊματα Πάγια τοιχεία: Φα κτίρια, οι εγκαταςτάςεισ και ο εξοπλιςμόσ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςισ τουσ. Ρι επιςκευζσ και οι ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται. Υθμαντικζσ βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των αντίςτοιχων παγίων εφόςον αυτζσ προςαυξάνουν τθν ωφζλιμθ ηωι, αυξάνουν τθν ικανότθτα παραγωγισ ι βελτιϊνουν τθν αποδοτικότθτα των αντίςτοιχων παγίων. Φα ςτοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά τθν πϊλθςι ι τθν απόςυρςι τουσ ι όταν δεν αναμζνονται περαιτζρω οικονομικά οφζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ τουσ. Φα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθν διαγραφι ενόσ παγίου περιλαμβάνονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ τθσ χριςθσ κατά τθν οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. Υελίδα 19 από 65

20 (δ) Αποςβζςεισ Ενςϊματων Παγίων τοιχείων: Ρι αποςβζςεισ υπολογίηονται με βάςθ τθ ςτακερι μζκοδο με ςυντελεςτζσ οι οποίοι προςεγγίηουν τισ ςχετικζσ ωφζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν παγίων. Ρι ςυντελεςτζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι οι εξισ: Είδοσ Παγίου Ετιςιοσ υντελεςτισ Απόςβεςθσ Εγκαταςτάςεισ κτιρίων 11,11%-20,00% Ξεταφορικά μζςα 16,00%-20,00% Θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 10,00%-33,00% Ξθχανιματα αναμετάδοςθσ 6,67% - 20,00% Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 10,00%-20,00% (ε) Αςϊματα Πάγια τοιχεία: Φα αςϊματα πάγια αποτελοφνται από τα κόςτθ λογιςμικοφ που αγοράηεται ι παράγεται εςωτερικά και από το κόςτοσ απόκτθςθσ ευρεςιτεχνιϊν εμπορικϊν ονομαςιϊν ςθμάτων, δικαιϊματα τίτλων, εκχωριςεισ δικαιωμάτων και αδειϊν. Φα αςϊματα πάγια απεικονίηονται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, μείον τισ ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςθσ. Αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία με οριςμζνου χρόνου προςδόκιμο οικονομικισ εκμετάλλευςθσ, αποςβζνονται με τθν ιςόποςθ κατανομι τουσ ςε τμιματα για όλα τθν διάρκεια του προςδόκιμου οικονομικισ τουσ εκμετάλλευςισ τουσ. Φο μεταφερόμενο ποςό κάκε άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου ανακεωρείται ετθςίωσ και αναπροςαρμόηεται για απομείωςθ, όταν το μεταφερόμενο ποςό υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό. Φα προςδόκιμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ και οι υπολειπόμενεσ αξίεσ των αςϊματων περιουςιακϊν ςτοιχείων αποτιμϊνται ςε ετιςια βάςθ. Επιπλζον, θ Εταιρεία κεφαλαιοποιεί ςτθν υποκατθγορία «Άδειεσ και Νοιπά Αςϊματα» τα ζξοδα απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν για υπθρεςίεσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ για τισ οποίεσ ο πελάτθσ δεςμεφεται με ςυμβόλαιο τουλάχιςτον 12 μθνϊν. Υε περίπτωςθ τερματιςμοφ του ςυμβολαίου πριν τθ λιξθ του το αναπόςβεςτο υπόλοιπο του κόςτουσ απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν καταχωρείται άμεςα ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ. Υτα αςϊματα πάγια τθσ Εταιρεία περιλαμβάνεται το κόςτοσ για τθν απόκτθςθ άδειασ παροχισ ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν. Θ άδεια χορθγικθκε για διάςτθμα δεκαπζντε (15) ετϊν ςτθν τιμι των 2,2 εκατ. Ρι περίοδοι απόςβεςθσ για τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν οριςμζνου χρόνου προςδόκιμο οικονομικισ εκμετάλλευςθσ ποικίλλουν ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν, όμωσ υπόκεινται ςτα εξισ μζγιςτα όρια: Είδοσ Αςϊματου Παγίου Ζτθ Νογιςμικά 4-5 Άδεια ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ και ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν 15 Μόςτοσ απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν (*) 1-1,5 Φιμθ και πελατεία (*) 2-5 Υιματα/εμπορικι επωνυμία (*) 15 Σελατειακι βάςθ (*) 15 Δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ευρεςιτεχνίεσ 15 (*) από απορρόφηςη θυγατρικήσ (ςτ) Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν: Δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν που ζχουν αγοραςτεί, εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ (κυκλοφοροφν ενεργθτικό) ςτο κόςτοσ κτιςθσ μειωμζνα κατά τα ποςά που αναγνωρίςτθκαν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ (όπωσ αναφζρεται κατωτζρω). Θ Εταιρεία ζχει οριςμζνεσ υποχρεϊςεισ από προγράμματα και ταινίεσ που κατθγοριοποιοφνται ωσ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςε ςχζςθ με το ΔΝΣ 39, και οι οποίεσ επιμετροφνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ. Φα δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν αναγνωρίηονται ωσ περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ δυνάμει ςυμβάςεων παροχισ αδειϊν όταν θ περίοδοσ τθσ άδειασ ξεκινάει και το κόςτοσ κάκε προγράμματοσ είναι γνωςτό ι μπορεί εφλογα να κακοριςτεί. Υελίδα 20 από 65

21 Δικαιϊματα για μεμονωμζνα ακλθτικά γεγονότα αναγνωρίηονται ςυνολικά κατά τθν αρχικι μετάδοςθ του γεγονότοσ, ενϊ δικαιϊματα (μετάδοςθσ) για ολόκλθρθ ακλθτικι περίοδο αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ιςόποςα για όλθ τθν διάρκεια τθσ ακλθτικισ περιόδου. Δικαιϊματα για υλικό γενικισ ψυχαγωγίασ και ταινίεσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ είτε ιςόποςα για τθν διάρκεια τθσ άδειασ χριςθσ τουσ ι επί τθ βάςθ των αναμεταδόςεϊν τουσ, όταν ο αρικμόσ των προβολϊν τουσ είναι περιοριςμζνοσ. Φα ζξοδα ςχετικά με τα δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν περιλαμβάνονται ςτισ χριςεισ δικαιωμάτων και αδειϊν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. Φο κόςτοσ των προγραμμάτων που είναι ίδιασ παραγωγισ τθσ Εταιρείασ καταγράφεται ωσ ζξοδο όπωσ πραγματοποιείται. (η) Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακϊν τοιχείων: Ξε τθν εξαίρεςθ των αςωμάτων παγίων ςτοιχείων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ, τα οποία ελζγχονται για απομείωςθ τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ, οι λογιςτικζσ αξίεσ των λοιπϊν μακροπρόκεςμων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. ταν θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμία απομείωςισ του καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ χριςεωσ. Θ ανακτιςιμθ αξία προςδιορίηεται ωσ θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ μείον ζξοδα πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςεωσ. Εφλογθ αξία μείον ζξοδα πϊλθςθσ είναι το ποςό που μπορεί να λθφκεί από τθ πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα πλαίςια μιασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ενϊ, αξία χριςθσ είναι θ κακαρι παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν πρόςοδο που αναμζνεται να προκφψει από τθν διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Για τουσ ςκοποφσ προςδιοριςμοφ τθσ απομείωςθσ, τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται ςτο χαμθλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακζσ ροζσ δφναται να αναγνωριςτοφν ξεχωριςτά. Αντιλογιςμόσ ηθμίασ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που λογίςτθκε ςε προθγοφμενα ζτθ, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ ότι οι εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ ζχουν αλλάξει. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ αναγνωρίηεται ωσ ζςοδο. Ενδεχόμενθ ηθμία από απομείωςθ υπεραξίασ δεν αντιλογίηεται. (θ) Επενδφςεισ και Λοιπά (Πρωτογενι) Χρθματοοικονομικά Περιουςιακά τοιχεία: Φα (πρωτογενι) χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που εμπίπτουν και ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του ΔΝΣ 39, ταξινομοφνται ανάλογα με τθν φφςθ και τα χαρακτθριςτικά τουσ ςε μία από τισ κάτωκι τζςςερισ κατθγορίεσ: Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, Απαιτιςεισ και δάνεια, Διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ, Διακρατοφμενεσ ζωσ τθν λιξθ επενδφςεισ. Φα εν λόγω χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, αρχικά αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ που αντιπροςωπεφει τθν εφλογθ αξία, πλζον ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ των άμεςων δαπανϊν απόκτθςθσ/ςυναλλαγισ. Ρι αγορζσ και οι πωλιςεισ των επενδφςεων αναγνωρίηονται κατά τθν θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ που είναι και θ θμερομθνία που θ Εταιρεία δεςμεφεται να αγοράςει ι να πωλιςει το ςτοιχείο. Θ κατθγοριοποίθςθ των ανωτζρω χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων γίνεται μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ και όπου επιτρζπεται, επανεξετάηεται και πικανόν ανακεωρείται περιοδικά. Υελίδα 21 από 65

22 (i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων: Σρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο τθσ Εταιρείασ που περιλαμβάνει επενδφςεισ που αποκτικθκαν με ςκοπό τθν ρευςτοποίθςι τουσ ςτο άμεςο μζλλον κακϊσ και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αναγνωρίηονται ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Μζρδθ ι ηθμίεσ από τθν αποτίμθςθ των ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ τθσ χριςεωσ. (ii) Απαιτιςεισ και δάνεια: Ρι απαιτιςεισ και τα δάνεια που δθμιουργοφνται, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθν μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Μζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ τθσ χριςεωσ όταν τα ςχετικά κονδφλια διαγράφονται ι απομειϊνονται, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ διαδικαςίασ απόςβεςθσ. Ρι λογαριαςμοί απαιτιςεων κατά πελατϊν, αναγνωρίηονται ςτθν τιμολογιακι τουσ αξία και ςυνικωσ ειςπράττονται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ 30 ζωσ 180 θμερϊν. Ωςτόςο, θ Εταιρεία παρζχει επιπλζον πίςτωςθ ανά περίπτωςθ. Δθμιουργείται πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ όταν θ είςπραξθ τθσ εκάςτοτε απαίτθςθσ κεωρείται πλζον ανεπίδεκτθ. Θ πρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ επιβαρφνει τθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ τθσ χριςθσ και αναπροςαρμόηεται κάκε φορά που απαιτείται. (iii) Χρθματοιοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ: Φα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που δεν μποροφν να ταξινομθκοφν ςε καμία από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ χαρακτθρίηονται και ταξινομοφνται ςαν διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ. Ξετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, οι διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία και τα προκφπτοντα κζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται απ ευκείασ ςε διακεκριμζνο κονδφλι τθσ κακαρισ κζςθσ μζχρι τθν πϊλθςθ ι τθν διαγραφι ι τθν απομείωςθ τθσ επζνδυςθσ. Θ τρζχουςα αξία των εν λόγω επενδφςεων που εμπορεφονται ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι αγορά προκφπτει από τθν ςχετικι χρθματιςτθριακι αξία τθσ επζνδυςθσ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ. Αναφορικά με τισ επενδφςεισ που δεν εμπορεφονται ςε ενεργι αγορά, θ εφλογθ αξία υπολογίηεται με βάςθ ςχετικζσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Αυτζσ οι τεχνικζσ βαςίηονται ςε πρόςφατεσ αμφοτεροβαρείσ ςυναλλαγζσ παρόμοιων επενδφςεων, με αναφορά ςτθν χρθματιςτθριακι αξία μίασ άλλθσ επζνδυςθσ με παρεμφερι χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ αποτιμϊμενθσ, ι με ανάλυςθ προεξοφλθμζνων χρθματοροϊν και μοντζλα αποτίμθςθσ επενδφςεων. (iv) Διακρατοφμενεσ ζωσ τθν λιξθ επενδφςεισ: Ξθ παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία με ςυγκεκριμζνεσ ι κακοριςμζνεσ πλθρωμζσ και ςυγκεκριμζνεσ λιξεισ κατθγοριοποιοφνται ωσ διακρατοφμενα ζωσ τθν λιξθ, όταν θ Εταιρεία ζχει τθν πρόκεςθ και ικανότθτα να τα διακρατιςει ζωσ τθν λιξθ τουσ. Ξετά τθν αρχικι τουσ αναγνϊριςθ οι διακρατοφμενεσ ζωσ τθν λιξθ επενδφςεισ επιμετρϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ τουσ μείον τυχόν απομείωςι τουσ. Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία για τα οποία δε μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα θ εφλογθ αξία τουσ, αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον τυχόν απομείωςθ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται από το ΔΝΣ 39. (κ) Από-αναγνϊριςθ Χρθματοοικονομικϊν Απαιτιςεων και Τποχρεϊςεων: (i) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ: Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (ι κατά περίπτωςθ το μζροσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι το μζροσ μίασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ) από-αναγνωρίηονται όταν: Φα δικαιϊματα για τθν ειςροι ταμειακϊν πόρων ζχουν εκπνεφςει. Θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα ςτθν ειςροι ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ αλλά ζχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρζωςθ προσ τρίτουσ να τα εξοφλιςει πλιρωσ χωρίσ ςθμαντικι κακυςτζρθςθ, υπό τθν μορφι μίασ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ. Θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει το δικαίωμα ειςροισ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ ενϊ παράλλθλα είτε (α) ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ ι (β) δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα Υελίδα 22 από 65

23 οφζλθ, αλλά ζχει μεταβιβάςει τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου. που θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει τα δικαιϊματα ειςροισ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ αλλά παράλλθλα δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ ι τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου, τότε το ςτοιχείο του ενεργθτικοφ αναγνωρίηεται ςτο βακμό τθσ ςυνεχιηόμενθσ ςυμμετοχισ τθσ Εταιρείασ ςτο περιουςιακό ςτοιχείο αυτό. Θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι θ οποία ζχει τθ μορφι εγγφθςθσ επί του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου αποτιμάται ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ του αρχικοφ υπολοίπου του ςτοιχείου ενεργθτικοφ και του μζγιςτου ποςοφ που μπορεί θ Εταιρεία να κλθκεί να καταβάλλει. ταν θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι είναι υπό τθν μορφι δικαιωμάτων αγοράσ και/ι πϊλθςθσ επί του ςτοιχείου ενεργθτικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου και δικαιωμάτων που διακανονίηονται ταμειακά), ο βακμόσ ςυνεχιηόμενθσ εμπλοκισ τθσ Εταιρείασ είναι θ αξία του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου που δφναται θ Εταιρεία να επαναγοράςει, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ ενόσ δικαιϊματοσ πϊλθςθσ του ςτοιχείου το οποίο αποτιμάται ςε εφλογεσ αξίεσ, όπου θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ περιορίηεται ςτθν χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου και τθν τιμι άςκθςθσ του δικαιϊματοσ. (ii) Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ: Φα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ απόαναγνωρίηονται όταν θ υποχρζωςθ, ακυρϊνεται ι εκπνζει ι δεν υφίςταται πλζον. Υτθν περίπτωςθ όπου μία υφιςτάμενθ υποχρζωςθ αντικακίςταται από μία άλλθ από τον ίδιο δανειςτι αλλά με ουςιαςτικά διαφορετικοφσ όρουσ, ι ςτθν περίπτωςθ όπου υπάρχουν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτουσ όρουσ μίασ υφιςτάμενθσ υποχρζωςθσ, τότε από-αναγνωρίηεται θ αρχικι υποχρζωςθ και αναγνωρίηεται μία νζα υποχρζωςθ και θ διαφορά που προκφπτει ςτα υπόλοιπα αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. (ι) (κ) (λ) (μ) Αποκζματα: Φα αποκζματα αποτιμοφνται ςτθν χαμθλότερθ τιμι μεταξφ κόςτουσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Φο κόςτοσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο FIFO. Θ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ ςτθν κανονικι λειτουργία τθσ Εταιρείασ μείον τα εκτιμϊμενα αναγκαία κόςτθ για τθν πϊλθςι τουσ. Σρόβλεψθ για βραδζωσ κινοφμενα ι απαξιωμζνα αποκζματα ςχθματίηεται εφόςον κρίνεται απαραίτθτο. Χρθματικά Διακζςιμα: Θ Εταιρεία κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ επενδφςεισ με αρχικι λιξθ μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα. Για τθ ςφνταξθ τθσ κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ ςε τράπεηεσ, κακϊσ και χρθματικά διακζςιμα όπωσ προςδιορίηονται ανωτζρω. Κόςτοσ Δανειςμοφ: Φα κόςτθ δανειςμοφ που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευαςτικισ περιόδου παγίων ςτοιχείων και ςχετίηονται με τα πάγια αυτά, κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των παγίων ςτοιχείων. λα τα υπόλοιπα κόςτθ δανειςμοφ καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ με τθν πραγματοποίθςι τουσ. Δανειακζσ Τποχρεϊςεισ: Φα δάνεια αρχικά αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ, που είναι θ εφλογθ αξία του δανείου που λαμβάνεται, κακαρά από τα ζξοδα ζκδοςθσ που ςχετίηονται με το δανειςμό. Ξετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Μζρδθ ι ηθμίεσ αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ τθσ χριςεωσ είτε μζςω τθσ διαδικαςίασ απόςβεςθσ είτε κατά τθ διαγραφι των ςχετικϊν υποχρεϊςεων. (ν) Μιςκϊςεισ: Ρι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, που μεταφζρουν ςτθν Εταιρεία ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που απορρζουν από τθν κυριότθτα του μιςκωμζνου ςτοιχείου, κεφαλαιοποιοφνται κατά τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθν εφλογθ αξία του μιςκίου ι, εάν είναι μικρότερθ, ςτθν παροφςα αξία των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Ρι πλθρωμζσ για χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ επιμερίηονται μεταξφ των χρθματοοικονομικϊν εξόδων και τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ ϊςτε να επιτευχκεί ζνα ςτακερό επιτόκιο ςτο εναπομείναν υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ. Φα χρθματοοικονομικά ζξοδα χρεϊνονται απϋ ευκείασ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. Φα κεφαλαιοποιθκζντα μιςκωμζνα πάγια αποςβζνονται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι του παγίου. Υελίδα 23 από 65

24 Ρι μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ τθσ κυριότθτασ του ςτοιχείου περιλαμβάνονται ςτισ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Φα λειτουργικά μιςκϊματα αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (ξ) Κρατικζσ Επιχορθγιςεισ: Θ Εταιρεία λαμβάνει επιχορθγιςεισ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) με ςκοπό τθ χρθματοδότθςθ ειδικϊν ζργων για τθν απόκτθςθ αςϊματων και ενςϊματων παγίων. Ρι κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν επιδότθςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων, αναγνωρίηονται όταν υπάρχει εφλογθ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και όλοι οι ςχετικοί όροι κα τθρθκοφν. ταν οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ ςχετίηονται με ζνα περιουςιακό ςτοιχείο, θ εφλογθ αξία πιςτϊνεται ςε λογαριαςμό αναβαλλόμενου εςόδου και μεταφζρεται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ με ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ με βάςθ τθν αναμενόμενθ ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ του περιουςιακοφ ςτοιχείου που επιχορθγικθκε. ταν θ επιχοριγθςθ ςχετίηεται με δαπάνθ, αναγνωρίηεται ςαν ζςοδο ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου που απαιτείται για τθν αντιςτοίχθςθ τθσ επιχοριγθςθσ ςε ςυςτθματικι βάςθ ςτισ δαπάνεσ τισ οποίεσ προορίηεται να αποηθμιϊςει. (ο) Προβλζψεισ και Ενδεχόμενεσ Τποχρεϊςεισ: Ρι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν θ Εταιρεία ζχει τρζχουςα νομικι ι κεςμικι υποχρζωςθ που απορρζει από γεγονότα του παρελκόντοσ, είναι πικανό να απαιτθκεί εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ για τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ, και εφόςον μπορεί να γίνει αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του ποςοφ τθσ υποχρζωςθσ. Ρι προβλζψεισ ανακεωροφνται κατά τθν θμερομθνία κάκε κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ και προςαρμόηονται ϊςτε να αντιπροςωπεφουν τθν τρζχουςα αξία του εξόδου που αναμζνεται να απαιτθκεί για τθν εξόφλθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Αν θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, οι προβλζψεισ υπολογίηονται προεξοφλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ με ζνα ςυντελεςτι προ φόρων ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ, και όπου κρίνεται απαραίτθτο, τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν υποχρζωςθ. Ρι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Ρι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται όταν μία ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι. (π) Φόροι Ειςοδιματοσ (Σρζχων και Αναβαλλόμενοσ): Ρ τρζχων και αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία τθσ Ελλάδασ. Ρ φόροσ ειςοδιματοσ περιλαμβάνει τουσ φόρουσ ειςοδιματοσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ με βάςθ τα κζρδθ τθσ Εταιρείασ, όπωσ προςαρμόηονται ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, πρόςκετουσ φόρουσ ειςοδιματοσ που προκφπτουν από τουσ φορολογικοφσ ελζγχουσ των φορολογικϊν αρχϊν και τον αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ βάςει των κεςμοκετθμζνων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν. Ρ αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ ςε όλεσ τισ προςωρινζσ διαφορζσ κατά τθν θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων, και τισ λογιςτικζσ τουσ αξίεσ για ςκοποφσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ. Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ: Εκτόσ εάν θ υποχρζωςθ για αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ προκφπτει από τθν απόςβεςθ τθσ υπεραξίασ ι τθν αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ςε μία ςυναλλαγι θ οποία δεν είναι ςυνζνωςθ εταιρειϊν και κατά τθν ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία, και Αναφορικά με τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ που ςχετίηονται με επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ εταιρείεσ και ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ εκτόσ όπου ο χρόνοσ αντιςτροφισ των προςωρινϊν διαφορϊν μπορεί να ελεγχκεί και είναι πικανό ότι οι προςωρινζσ διαφορζσ δεν κα αντιςτραφοφν ςτο προβλεπόμενο μζλλον. Υελίδα 24 από 65

25 Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ και μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ, ςτο βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των εκπιπτόμενων προςωρινϊν διαφορϊν και των μεταφερόμενων αχρθςιμοποίθτων φορολογικϊν ηθμιϊν. Εκτόσ τθσ περίπτωςθσ όπου θ απαίτθςθ για αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι του πακθτικοφ ςε μια ςυναλλαγι που δεν αποτελεί ςυνζνωςθ εταιρειϊν και τθ ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ οφτε το φορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία, και Αναφορικά με τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαφορζσ που ςχετίηονται με επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ, αναγνωρίηεται απαίτθςθ από αναβαλλόμενο φόρο ειςοδιματοσ ςτο βακμό που είναι πικανό ότι οι προςωρινζσ διαφορζσ αντιςτραφοφν ςτο προβλεπόμενο μζλλον και κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των προςωρινϊν διαφορϊν. Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ επανεκτιμϊνται ςε κάκε θμερομθνία τθσ κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ και μειϊνονται ςτο βακμό που δεν κεωρείται πικανό ότι κα υπάρξουν αρκετά φορολογθτζα κζρδθ ζναντι των οποίων μζροσ ι το ςφνολο των απαιτιςεων από αναβαλλόμενουσ φόρουσ ειςοδιματοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί. Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να είναι ςε ιςχφ τθν χριςθ που θ απαίτθςθ κα πραγματοποιθκεί ι θ υποχρζωςθ κα τακτοποιθκεί, και βαςίηονται ςτουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και φορολογικοφσ νόμουσ) που είναι ςε ιςχφ ι ζχουν κεςμοκετθκεί ι ουςιαςτικά κεςμοκετθκεί κατά τθν θμερομθνία του κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ. Ρ φόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με ςτοιχεία τα οποία ζχουν αναγνωριςκεί απ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ ευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια και όχι ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (ρ) Σίτλοι παραγϊγων: Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί τίτλουσ παραγϊγων για να μειϊςει τθν ζκκεςθ ςτισ διακυμάνςεισ επιτοκίων. Ρι ςυμβάςεισ ξζνου ςυναλλάγματοσ προςτατεφουν τθν Εταιρεία από διακυμάνςεισ. Είναι πολιτικι τθσ Εταιρείασ να μθν εμπορεφεται τουσ τίτλουσ παραγϊγων για ςκοποφσ κερδοςκοπίασ. Ρι τίτλοι παραγϊγων αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ ςτθν εφλογθ αξία. Φα προκεςμιακά ςυμβόλαια ςυναλλάγματοσ, ενϊ παρζχουν αποτελεςματικι οικονομικι αντιςτάκμιςθ ςφμφωνα με τθν πολιτικι τθσ Εταιρείασ για τθν διαχείριςθ κινδφνου, δεν πλθροφν τα χαρακτθριςτικά λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ. Ρι αλλαγζσ ςτθ εφλογθ αξία αναγνωρίηονται αμζςωσ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. (ς) Αναγνϊριςθ Εςόδων: Φα ζςοδα αναγνωρίηονται με βάςθ τθν αρχι του δεδουλευμζνου και μόνο εφόςον μποροφν να αποτιμθκοφν αξιόπιςτα και είναι πικανό τα οικονομικά οφζλθ να ειςρεφςουν ςτθν Εταιρεία. Φα ζςοδα περιλαμβάνουν κυρίωσ υπθρεςίεσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ, υπθρεςίεσ μετάδοςθσ ςιματοσ μζςω δορυφόρου και πωλιςεισ εξοπλιςμοφ. Φα ζςοδα από υπθρεςίεσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ πραγματοποιοφνται κατά τθν περίοδο που παρζχονται οι υπθρεςίεσ. Φα ζςοδα από τισ ςυνδρομζσ προζρχονται από τθν μθνιαία χρζωςθ των ςυνδρομθτϊν των ςυνδρομθτικϊν τθλεοπτικϊν υπθρεςιϊν. Φο ζςοδο αναγνωρίηεται κατά το μινα που παρζχεται θ υπθρεςία. Ρποιοδιποτε ζςοδο ςυνδρομισ που λαμβάνεται προκαταβολικά πριν παραςχεκεί θ υπθρεςία, καταχωρείται ωσ αναβαλλόμενο ζςοδο και αναγνωρίηεται ςτο μινα όπου παρζχεται θ υπθρεςία. Φα ζςοδα από υπθρεςίεσ μετάδοςθσ ςιματοσ μζςω δορυφόρου αναγνωρίηονται με βάςθ τθν περίοδο μετάδοςθσ ςιματοσ μζςω δορυφόρου τθσ Εταιρείασ όπωσ ςυμφωνείται ςτισ εκάςτοτε ςυμβάςεισ. Υελίδα 25 από 65

26 Φα ζςοδα από πϊλθςθ εξοπλιςμοφ αναγνωρίηονται με τθν πϊλθςθ του εξοπλιςμοφ ςτον ςυνδρομθτι. Φα διαφθμιςτικά ζςοδα τθσ Εταιρείασ προζρχονται από μετάδοςθ διαφθμίςεων από τισ ςυνδρομθτικζσ πλατφόρμεσ. Φα διαφθμιςτικά ζςοδα από τθ ςυνδρομθτικι τθλεόραςθ αναγνωρίηονται με τθ μετάδοςθ. (τ) (υ) (φ) Προβλζψεισ για Αποηθμίωςθ Προςωπικοφ λόγω υνταξιοδότθςθσ: Ρι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ ςυνταξιοδότθςθσ υπολογίηονται ςτθ παροφςα αξία των μελλοντικϊν παροχϊν που ζχουν ςυςςωρευτεί κατά τθ λιξθ του ζτουσ, με βάςθ τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ παροχϊν των εργαηομζνων κατά τθν διάρκεια τθσ παροχισ εργαςίασ. Ρι ανωτζρω υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τισ οικονομικζσ και αναλογιςτικζσ παραδοχζσ και κακορίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθν αναλογιςτικι μζκοδο αποτίμθςθσ των εκτιμϊμενων μονάδων υποχρζωςθσ (Projected Unit Credit Method). Φα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ τα οποία αναγνωρίηονται πλζον ςτα Νοιπά Υυνολικά Ειςοδιματα και οι αναμενόμενεσ αποδόςεισ των προγραμμάτων περιουςιακϊν ςτοιχείων δεν αναγνωρίηονται ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ, ενϊ υπάρχει απαίτθςθ αναγνϊριςθσ του τόκου επί τθσ κακαρισ υποχρζωςθσ (ι περιουςιακοφ ςτοιχείου) κακοριςμζνθσ παροχισ ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ, ο οποίοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ το προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιείται για τθν επιμζτρθςθ τθσ υποχρζωςθσ κακοριςμζνθσ παροχισ. Φα μθ κατοχυρωμζνα κόςτθ προχπθρεςίασ αναγνωρίηονται ςτα Αποτελζςματα Χριςθσ ςτθ νωρίτερθ θμερομθνία μεταξφ τθσ θμερομθνίασ πραγματοποίθςθσ τθσ τροποποίθςθσ και τθσ θμερομθνίασ αναγνϊριςθσ του κόςτουσ τθσ ςχετικισ αναδιάρκρωςθσ ι τερματιςμοφ. Διανομι Μερίςματοσ: Θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ παρουςιάηεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ υποχρζωςθ κατά τθ χριςθ που εγκρίνεται θ διανομι του μερίςματοσ από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των Ξετόχων. Μετοχικό Κεφάλαιο: Φο μετοχικό κεφάλαιο απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ που ζχουν εκδοκεί και είναι ςε κυκλοφορία. Φο τίμθμα που καταβλικθκε πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά μετοχι καταχωρείται ςτον λογαριαςμό «Χπζρ το άρτιο» ςτα Κδια Μεφάλαια. Άμεςεσ δαπάνεσ (κακαρζσ από αναβαλλόμενο φόρο) που διενεργοφνται ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι δικαιωμάτων καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ αφαιρετικά από τα ζςοδα τθσ ζκδοςθσ. Αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ και γνωςτοποιιςεισ Ρι λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν ςυνάδουν με εκείνεσ που είχαν υιοκετθκεί κατά τθν προθγοφμενθ οικονομικι χριςθ εκτόσ από τα παρακάτω τροποποιθμζνα πρότυπα τα οποία θ Εταιρεία ζχει υιοκετιςει κατά τθν 1 Ιανουαρίου Ωςτόςο, δεν ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ι δεν ζχουν εφαρμογι για τθν Εταιρεία. Νζα πρότυπα και διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τθν Εταιρεία ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε υγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ (ανακεϊρθςθ) ΔΛΠ 32 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ (τροποποίθςθ) υμψθφιςμόσ Χρθματοοικονομικϊν Περιουςιακϊν τοιχείων και Χρθματοοικονομικϊν Τποχρεϊςεων ΔΠΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, ΔΛΠ 27 Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ΔΠΧΑ 11 Από Κοινοφ υμφωνίεσ ΔΠΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ ΔΛΠ 36 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων (Σροποποίθςθ) Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμου ποςοφ μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ΔΛΠ 39 Χρθματοοικονομικά Μζςα (Σροποποίθςθ): Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ - Ανανζωςθ των Παραγϊγων και θ ςυνζχιςθ τθσ Λογιςτικισ Αντιςτάκμιςθσ Διερμθνεία 21: Σζλθ Υελίδα 26 από 65

27 Πρότυπα που ζχουν εκδοκεί αλλά δεν ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα λογιςτικι περίοδο και θ Εταιρεία δεν ζχει υιοκετιςει νωρίτερα: ΔΛΠ 16 Ενςϊματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία (Σροποποιιςεισ): Αποςαφινιςθ των αποδεκτϊν μεκόδων απόςβεςθσ Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου Θ τροποποίθςθ αυτι αποςαφθνίηει τθν αρχι του ΔΝΣ 16 Ενςϊματα Σάγια και του ΔΝΣ 38 Άυλα Σεριουςιακά Υτοιχεία ότι τα ζςοδα αντανακλοφν τισ οικονομικζσ ωφζλειεσ που δθμιουργοφνται από τθ λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ (τθσ οποίασ το περιουςιακό ςτοιχείο αποτελεί μζροσ) αντί των οικονομικϊν ωφελειϊν που καταναλϊνονται μζςω χριςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. Ωσ αποτζλεςμα, ο λόγοσ των εςόδων που δθμιουργοφνται προσ το ςφνολο των εςόδων που αναμζνεται να δθμιουργθκοφν, δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν απόςβεςθ των ενςϊματων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο ςε πολφ περιοριςμζνεσ περιπτϊςεισ για τθν απόςβεςθ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει ακόμα τθν τροποποίθςθ αυτι. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΛΠ 19 Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ (Σροποποίθςθ): Ειςφορζσ των εργαηομζνων Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Φεβρουαρίου Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ειςφορζσ από εργαηομζνουσ ι τρίτουσ ςε προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. Ρ ςτόχοσ τθσ τροποποίθςθσ είναι θ απλοποίθςθ του λογιςτικοφ χειριςμοφ των ειςφορϊν που είναι ανεξάρτθτεσ από τον αρικμό των ετϊν υπθρεςίασ των εργαηομζνων, για παράδειγμα, για τισ ειςφορζσ των εργαηομζνων που υπολογίηονται ςφμφωνα με ζνα ςτακερό ποςοςτό του μιςκοφ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΠΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά μζςα Σαξινόμθςθ και επιμζτρθςθ Φο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρζπεται νωρίτερθ εφαρμογι. Θ τελικι ζκδοςθ του ΔΣΧΑ 9 ςυγκεντρϊνει τισ φάςεισ του ζργου των χρθματοοικονομικϊν μζςων και αντικακιςτά το ΔΝΣ 39 Χρθματοοικονομικά Ξζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ και όλεσ τισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ του ΔΣΧΑ 9. Φο πρότυπο ειςάγει νζεσ απαιτιςεισ για τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ, απομείωςθ και λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΠΧΑ 11 χιματα υπό κοινό ζλεγχο (Σροποποίθςθ): Λογιςτικοποίθςθ απόκτθςθσ ςυμμετοχικϊν τίτλων ςε ςχιματα υπό κοινό ζλεγχο Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου Φο ΔΣΧΑ 11 αναφζρεται ςτο λογιςτικό χειριςμό των ςυμμετοχϊν ςε κοινοπραξίεσ και κοινζσ επιχειριςεισ. Θ τροποποίθςθ προςκζτει νζεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ λογιςτικοποίθςθ τθσ απόκτθςθσ ςυμμετοχισ ςε μια κοινι επιχείρθςθ που αποτελεί επιχείρθςθ ςφμφωνα με τα ΔΣΧΑ και διευκρινίηει τον κατάλλθλο λογιςτικό χειριςμό για τισ αποκτιςεισ αυτζσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριαςμοί Ρυκμιηόμενων Σιμϊν Φο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου Φο ΥΔΝΣ ζχει προγραμματίςει να εξετάςει τα ευρφτερα ηθτιματα τιμολογιακισ ρφκμιςθσ και ςχεδιάηει να δθμοςιεφςει ζγγραφο ςυηιτθςθσ για το κζμα αυτό εντόσ του Εν αναμονι των αποτελεςμάτων του ςυνολικοφ ζργου για δραςτθριότθτεσ με ρυκμιηόμενεσ τιμζσ, το ΥΔΝΣ αποφάςιςε να αναπτφξει το ΔΣΧΑ 14 ωσ προςωρινό μζτρο. Φο ΔΣΧΑ 14 επιτρζπει ςε εκείνουσ που εφαρμόηουν πρϊτθ φορά τα ΔΣΧΑ να ςυνεχίςουν να αναγνωρίηουν τα ποςά που αφοροφν ςε τιμολογιακζσ ρυκμίςεισ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προθγοφμενου πλαιςίου λογιςτικϊν αρχϊν όταν υιοκετιςουν τα ΔΣΧΑ. Ωςτόςο, για να ενιςχυκεί θ ςυγκριςιμότθτα με τισ οντότθτεσ που εφαρμόηουν ιδθ τα ΔΣΧΑ και δεν αναγνωρίηουν τζτοια ποςά, το πρότυπο απαιτεί όπωσ θ επίδραςθ τθσ τιμολογιακισ ρφκμιςθσ παρουςιάηεται χωριςτά από άλλα ςτοιχεία. Υελίδα 27 από 65

28 Ξια οικονομικι οντότθτα που παρουςιάηει ιδθ ΔΣΧΑ οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν δφναται να εφαρμόςει το πρότυπο αυτό. Φο πρότυπο δεν ζχει εφαρμογι για τθν Εταιρεία. ΔΠΧΑ 15 Ζςοδα από υμβάςεισ με πελάτεσ Φο πρότυπο εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου Φο ΔΣΧΑ 15 κακιερϊνει ζνα μοντζλο πζντε βθμάτων που κα εφαρμόηεται για ζςοδα που προκφπτουν από μια ςφμβαςθ με ζναν πελάτθ (με περιοριςμζνεσ εξαιρζςεισ), ανεξάρτθτα από το είδοσ τθσ ςυναλλαγισ εςόδων ι τον κλάδο. Ρι απαιτιςεισ του προτφπου κα εφαρμόηονται επίςθσ για τθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ των κερδϊν και ηθμιϊν από τθν πϊλθςθ οριςμζνων μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεν αποτελοφν παραγωγι από ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ τθσ οικονομικισ οντότθτασ (π.χ., πωλιςεισ ακινιτων, εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ ι άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων). Θα απαιτοφνται εκτεταμζνεσ γνωςτοποιιςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάλυςθσ του ςυνόλου των εςόδων, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ απόδοςθσ, αλλαγζσ ςτα υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων ςφμβαςθσ και των υποχρεϊςεων ςφμβαςθσ μεταξφ των περιόδων και βαςικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ. Φο πρότυπο δεν ζχει ακόμα υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΛΠ 27 Εταιρικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (τροποποίθςθ) Θ τροποποίθςθ εφαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου Θ τροποποίθςθ αυτι κα επιτρζψει ςτισ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ για επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ, κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ ςτισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ και κα βοθκιςει ςε οριςμζνεσ δικαιοδοςίεσ τθ μετάβαςθ των εταιρικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων ςτα ΔΣΧΑ μειϊνοντασ τα κόςτθ ςυμμόρφωςθσ χωρίσ τον περιοριςμό τθσ πλθροφόρθςθσ που είναι διακζςιμθ ςτουσ επενδυτζσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΠΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε υγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ - Σροποποίθςθ: Πϊλθςθ ι ειςφορά περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ ενόσ επενδυτι και τθσ ςυγγενοφσ του εταιρείασ ι τθσ κοινοπραξίασ του Ρι τροποποιιςεισ αντιμετωπίηουν μια αναγνωριςμζνθ αςυνζπεια μεταξφ των απαιτιςεων του ΔΣΧΑ 10 και εκείνεσ του ΔΝΣ 28, για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πϊλθςθσ ι τθσ ειςφοράσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων μεταξφ του επενδυτι και τθσ ςυγγενοφσ του εταιρείασ ι τθσ κοινοπραξίασ του. Θ κφρια ςυνζπεια των τροποποιιςεων είναι ότι ζνα πλιρεσ κζρδοσ ι θ ηθμία αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει μια επιχείρθςθ (είτε ςτεγάηεται ςε μια κυγατρικι είτε όχι). Ζνα μερικό κζρδοσ ι θ ηθμία αναγνωρίηεται όταν θ ςυναλλαγι περιλαμβάνει ςτοιχεία ενεργθτικοφ που δεν ςυνιςτοφν επιχείρθςθ, ακόμθ και αν τα ςτοιχεία αυτά ςτεγάηονται ςε κυγατρικι. Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου Ρι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Φο πρότυπο δεν ζχει εφαρμογι για τθν Εταιρεία. Φο ΔΛΠ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ , το οποίο είναι μια ςυλλογι τροποποιιςεων των ΔΣΧΑ. Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Φεβρουαρίου Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ των αναβακμίςεων ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΠΧΑ 2 Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν: Θ αναβάκμιςθ αυτι τροποποιεί τουσ οριςμοφσ «προχπόκεςθ κατοχφρωςθσ» και «ςυνκικεσ αγοράσ» και προςκζτει τουσ οριςμοφσ «όροσ απόδοςθσ» και «όροσ υπθρεςίασ» (που προθγουμζνωσ ιταν μζροσ του οριςμοφ τθσ «προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ»). ΔΠΧΑ 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα ςε μία απόκτθςθ επιχείρθςθσ που δεν κατατάςςεται ςτθν κακαρι κζςθ, μεταγενζςτερα επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων ανεξάρτθτα από το εάν εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΣΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μζςα. ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείσ: Θ αναβάκμιςθ αυτι απαιτεί από μια οικονομικι οντότθτα να γνωςτοποιεί τισ κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των κριτθρίων ςυνάκροιςθσ ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ και διευκρινίηει ότι θ οντότθτα κα πρζπει να παρζχει ςυμφωνίεσ μεταξφ του ςυνόλου των Υελίδα 28 από 65

29 περιουςιακϊν ςτοιχείων των τομζων και των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ οντότθτασ μόνο εάν πραγματοποιείται τακτικι αναφορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων του τομζα. ΔΠΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ αξίασ: Αυτι θ αναβάκμιςθ ςτθν βάςθ ςυμπεράςματοσ του ΔΣΧΑ 13 διευκρινίηει ότι θ ζκδοςθ του ΔΣΧΑ 13 και θ τροποποίθςθ των ΔΣΧΑ 9 και ΔΝΣ 39 δεν απομάκρυνε τθν δυνατότθτα επιμζτρθςθσ των βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων για τα οποία δεν υπάρχει δθλωμζνο επιτόκιο, ςτθν τιμολογιακι τουσ αξία χωρίσ προεξόφλθςθ, εφόςον θ επίπτωςθ τθσ μθ προεξόφλθςθσ είναι αςιμαντθ. ΔΛΠ 16 Ενςϊματα Πάγια: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όταν ζνα ςτοιχείο ενςϊματων παγίων αναπροςαρμόηεται, θ μικτι λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ. ΔΛΠ 24 Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία εταιρεία που παρζχει υπθρεςίεσ βαςικϊν διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν αναφζρουςα οικονομικι οντότθτα ι ςτθ μθτρικι εταιρεία τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ, αποτελεί ςυνδεδεμζνο μζροσ τθσ αναφζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ. ΔΛΠ 38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όταν ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αναπροςαρμόηεται, θ μικτι λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με τθν αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ. Φο ΔΛΠ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ , το οποίο είναι μια ςυλλογι των τροποποιιςεων των ΔΣΧΑ. Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ των αναβακμίςεων ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΠΧΑ 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι το ΔΣΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογισ του τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για το ςχθματιςμό μιασ από κοινοφ ςυμφωνίασ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ από κοινοφ ςυμφωνίασ. ΔΠΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ αξίασ: Θ ανακεϊρθςθ αυτι διευκρινίηει ότι το πεδίο εφαρμογισ τθσ εξαίρεςθσ χαρτοφυλακίου που ορίηεται ςτθν παράγραφο 52 του ΔΣΧΑ 13 περιλαμβάνει όλεσ τισ ςυμβάςεισ που λογιςτικοποιικθκαν εντόσ του πεδίου εφαρμογισ του ΔΝΣ 39 Χρηματοοικονομικά Μζςα: Αναγνώριςη και Επιμζτρηςη ι του ΔΣΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μζςα, ανεξάρτθτα από το εάν πλθροφν τον οριςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ι χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται ςτο ΔΝΣ 32 Χρηματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςη. ΔΛΠ 40 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι ο προςδιοριςμόσ του εάν μια ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι πλθροί τον οριςμό τόςο τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, όπωσ ορίηεται ςτο ΔΣΧΑ 3 Συνενώςεισ Επιχειρήςεων, όςο και του επενδυτικοφ ακινιτου, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΔΝΣ 40 Επενδφςεισ ςε Ακίνητα, απαιτεί τθ χωριςτι εφαρμογι και των δφο προτφπων ανεξάρτθτα του ενόσ από το άλλο. Φο ΔΛΠ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΠΧΑ , το οποίο είναι μια ςυλλογι τροποποιιςεων των ΔΣΧΑ. Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει αυτζσ τισ αναβακμίςεισ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ των αναβακμίςεων ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. ΔΠΧΑ 5 Μθ κυκλοφοροφντα Περιουςιακά Στοιχεία που Κατζχονται προσ Πϊλθςθ και Διακοπείςεσ Δραςτθριότθτεσ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αλλαγι από μία μζκοδο διάκεςθσ ςε μία άλλθ (πϊλθςθ ι διανομι ςτουσ ιδιοκτιτεσ) δεν κα πρζπει να κεωρείται ζνα νζο ςχζδιο πϊλθςθσ, αλλά ςαν μία ςυνζχιςθ του αρχικοφ ςχεδίου. Υυνεπϊσ, δεν υπάρχει διακοπι τθσ εφαρμογισ των απαιτιςεων του ΔΣΧΑ 5. Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει επίςθσ ότι θ αλλαγι τθσ μεκόδου διάκεςθσ δεν αλλάηει τθν θμερομθνία ταξινόμθςθσ. ΔΠΧΑ 7 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Γνωςτοποιιςεισ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ ςφμβαςθ εξυπθρζτθςθσ που περιλαμβάνει αμοιβι μπορεί να αποτελζςει ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι ςε ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο. Επίςθσ, θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι γνωςτοποιιςεισ του ΔΣΧΑ 7 ςχετικά με τον ςυμψθφιςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων δεν απαιτοφνται ςτισ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. ΔΛΠ 19 Παροχζσ ςε Εργαηομζνουσ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ αξιολόγθςθ τθσ φπαρξθσ ενεργοφσ αγοράσ υψθλισ ποιότθτασ εταιρικϊν ομολόγων αξιολογείται με βάςθ το νόμιςμα ςτο οποίο εκφράηεται θ υποχρζωςθ, όχι ςτθ χϊρα όπου βρίςκεται θ υποχρζωςθ. ταν δεν υπάρχει ενεργι αγορά για υψθλισ Υελίδα 29 από 65

30 ποιότθτασ εταιρικά ομόλογα ςε αυτό το νόμιςμα, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τα επιτόκια των κρατικϊν ομολόγων. ΔΛΠ 34 Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι οι απαιτοφμενεσ ενδιάμεςεσ γνωςτοποιιςεισ πρζπει να βρίςκονται είτε ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είτε να ενςωματϊνονται με παραπομπζσ μεταξφ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων και του ςθμείου όπου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ (π.χ., ςτθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ ι ςτθν Ζκκεςθ κινδφνου). Φο ΥΔΝΣ διευκρίνιςε ότι οι άλλεσ πλθροφορίεσ, εντόσ τθσ ενδιάμεςθσ οικονομικισ ζκκεςθσ πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των χρθςτϊν με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια ςτιγμι όπωσ και οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Εάν οι χριςτεσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ πλθροφορίεσ με αυτόν τον τρόπο, τότε θ ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ είναι ελλιπισ. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικζσ επιχειριςεισ: Εφαρμογι τθσ Εξαίρεςθσ Ενοποίθςθσ (Σροποποιιςεισ) Ρι τροποποιιςεισ αντιμετωπίηουν τρία ηθτιματα που προκφπτουν ςτθν πράξθ κατά τθν εφαρμογι τθσ εξαίρεςθσ ενοποίθςθσ των εταιρειϊν επενδφςεων. Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου Ρι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι θ εξαίρεςθ από τθν παρουςίαςθ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων ιςχφει ςε μθτρικι εταιρεία που είναι κυγατρικι μιασ εταιρείασ επενδφςεων, όταν θ εταιρεία επενδφςεων επιμετρά όλεσ τισ κυγατρικζσ ςτθν εφλογθ αξία. Επίςθσ, οι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν ότι μόνο μία κυγατρικι, θ οποία δεν αποτελεί θ ίδια μία εταιρεία επενδφςεων και παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτθν εταιρεία επενδφςεων ενοποιείται. λεσ οι άλλεσ κυγατρικζσ τθσ εταιρείασ επενδφςεων επιμετρϊνται ςε εφλογθ αξία. Φζλοσ, οι τροποποιιςεισ ςτο ΔΝΣ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειρήςεισ και Κοινοπραξίεσ επιτρζπουν ςτον επενδυτι, κατά τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ, να διατθριςουν θ επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ που εφαρμόηεται από τθ ςυγγενι εταιρεία τθσ εταιρείασ επενδφςεων ι κοινοπραξία ςτισ ςυμμετοχζσ τθσ ςε κυγατρικζσ. Ρι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Φο πρότυπο δεν ζχει εφαρμογι για τθν Εταιρεία. ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία ςχετικά με τισ γνωςτοποιιςεισ (Σροποποίθςθ) Ρι τροποποιιςεισ του ΔΝΣ 1 Παρουςίαςη των Οικονομικών Καταςτάςεων ενκαρρφνουν περαιτζρω τισ εταιρείεσ να εφαρμόηουν τθν επαγγελματικι τουσ κρίςθ ςτον κακοριςμό των πλθροφοριϊν που πρζπει να γνωςτοποιθκοφν και πϊσ να τισ παρουςιάηουν ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ. Ρι τροποποιιςεισ εφαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιανουαρίου Αυτζσ οι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ τροποποιιςεισ του ΔΝΣ 1 διευκρινίηουν, παρά αλλάηουν ςθμαντικά, τισ υφιςτάμενεσ απαιτιςεισ του ΔΝΣ 1. Ρι τροποποιιςεισ αφοροφν τθ ςθμαντικότθτα, τθ ςειρά των ςθμειϊςεων, τα υποςφνολα και το διαχωριςμό, τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ και τθν παρουςίαςθ των ςτοιχείων των λοιπϊν ςυνολικϊν ειςοδθμάτων (OCI) που προκφπτουν από τισ επενδφςεισ που λογιςτικοποιοφνται με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Ρι τροποποιιςεισ δεν ζχουν ακόμθ υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τθσ. 3. ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΚΣΙΜΘΕΙ ΚΑΙ ΚΡΙΕΙ: Θ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμφωνα με τα ΔΣΧΑ, απαιτεί από τθ Διοίκθςθ να προβαίνει ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ που επθρεάηουν τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων, τθ γνωςτοποίθςθ ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κακϊσ και τα ζςοδα και ζξοδα που παρουςιάηονται ςτθν υπό εξζταςθ χριςθ. Φα πραγματικά αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ εκτιμιςεισ αυτζσ. Θ Εταιρεία προβαίνει ςε λογιςτικζσ εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ προκειμζνου, είτε να επιλζξει τισ καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ είτε ςε ςχζςθ με τθ μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Ρι εν λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο / όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων. Ρι βαςικζσ εκτιμιςεισ και κρίςεισ οι οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα, θ εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια των οικονομικϊν καταςτάςεων τουσ επόμενουσ 12 μινεσ, ζχουν ωσ κάτωκι: Υελίδα 30 από 65

31 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ: Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ προβαίνει ςε περιοδικι επανεκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τθσ πρόβλεψθσ ςχετικά με τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε ςυνάρτθςθ τθσ πιςτωτικισ τθσ πολιτικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία τθσ Οομικισ Χπθρεςίασ τθσ Εταιρείασ, τα οποία προκφπτουν βάςει επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και πρόςφατων εξελίξεων των υποκζςεων που διαχειρίηεται (Υθμειϊςεισ 16 και 17). Πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ: Θ πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ με βάςθ το ΔΝΣ 12 υπολογίηεται με εκτίμθςθ των φόρων που κα καταβλθκοφν ςτισ φορολογικζσ αρχζσ και περιλαμβάνει τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ, πρόβλεψθ για τουσ πρόςκετουσ φόρουσ που πικανόν να προκφψουν από μελλοντικοφσ φορολογικοφσ ελζγχουσ και αναγνϊριςθ μελλοντικϊν φορολογικϊν ωφελειϊν (Υθμείωςθ 10). Θ τελικι εκκακάριςθ των φόρων ειςοδιματοσ ενδζχεται να αποκλίνει από τα ςχετικά ποςά τα οποία ζχουν καταχωρθκεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Συντελεςτζσ απόςβεςθσ: Φα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ αποςβζνονται ςφμφωνα με τθν υπολειπόμενθ ωφζλιμθ ηωι τουσ. Αυτζσ οι υπολειπόμενεσ ωφζλιμεσ ηωζσ επανεκτιμϊνται περιοδικά για να κακορίςουν κατά πόςο ςυνεχίηουν να είναι κατάλλθλεσ. Ρι πραγματικζσ ωφζλιμεσ ηωζσ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων ενδζχεται να διαφοροποιθκοφν από παράγοντεσ όπωσ θ τεχνολογικι καινοτομία και τα προγράμματα ςυντιρθςθσ (Υθμείωςθ 12). Απομείωςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων: Φα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ελζγχονται για ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ θ Διοίκθςθ εκτιμά τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ από το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν μονάδα ταμειακισ ροισ και να επιλζξει τον κατάλλθλο ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ για να υπολογίςει τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν. Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ: Ρι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ ςτον βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρξουν επαρκι φορολογικά κζρδθ που κα ςυμψθφιςτοφν με αυτζσ τισ φορολογικζσ ηθμίεσ (Υθμείωςθ 10). Για τον κακοριςμό του φψουσ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που μπορεί να αναγνωριςτεί απαιτοφνται ςθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτα μελλοντικά φορολογικά κζρδθ ςε ςυνδυαςμό με τισ μελλοντικζσ φορολογικζσ ςτρατθγικζσ που κα ακολουκθκοφν. (ςτ) Χρθματοδοτικζσ / Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ: Ρι ςυμβάςεισ μιςκϊςεων ταξινομοφνται αρχικά ωσ χρθματοδοτικζσ ι λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Θ αρχικι ταξινόμθςθ των μιςκϊςεων δεν μεταβάλλεται μεταγενζςτερα. Υε ςθμαντικό βακμό, θ κατθγοριοποίθςθ εξαρτάται από τθν εκτίμθςθ των όρων των ςυμβάςεων. Ματά τθν αξιολόγθςθ, ακολουκείται θ μεκοδολογία τθσ ουςίασ τθσ ςυναλλαγισ. Θ αξία των ενςϊματων παγίων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ που αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ βαςίηεται ςτθν παροφςα αξία των ςυμβατικϊν πλθρωμϊν τθσ μίςκωςθσ. Ρι ςυμβατικζσ πλθρωμζσ είναι κακοριςμζνεσ και για το λόγο αυτό θ αξία των μιςκϊςεων επιμετρείται με ςχετικι βεβαιότθτα. (η) Κεφαλαιοποίθςθ του κόςτουσ απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν: Θ Εταιρεία κεφαλαιοποιεί το κόςτοσ απόκτθςθσ ςυνδρομθτϊν οι οποίοι ζχουν δεςμευτεί με ςφμβαςθ τουλάχιςτον 12 μθνϊν. Θ κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ απαιτείται ϊςτε να εξαχκεί το ςυμπζραςμα ότι τα κόςτθ πλθροφν τα κριτιρια του ΔΝΣ 38 (π.χ. το πάγιο είναι διαχωρίςιμο, προκφπτει από ςυμβατικό ι άλλο νομικό δικαίωμα και θ Εταιρεία προςδοκά ότι κα του αποφζρει μελλοντικά ζςοδα). (θ) (κ) Απομείωςθ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων: Φα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με μθ κακοριςμζνεσ ωφζλιμεσ ηωζσ που δεν αποςβζνονται ελζγχονται ετθςίωσ για τθν απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ, μζςω τθσ ςφγκριςθσ τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ με τθν ανακτιςιμθ. Φα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία με κακοριςμζνεσ ωφζλιμεσ ηωζσ ελζγχονται για τυχόν απομείωςθ όταν υπάρχει ςχετικι ζνδειξθ. Συνζχιςθ Δραςτθριότθτασ: Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ πραγματοποιεί τθν αξιολόγθςθ τθσ παραδοχισ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ βάςθ των εγκεκριμζνων επιχειρθματικϊν ςχεδίων που καλφπτουν περίοδο πζντε ετϊν (Υθμείωςθ 4). Ρι εκτιμιςεισ και οι παραδοχζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν δθμιουργία των επιχειρθματικϊν ςχεδίων βαςίηονται ςε ιςτορικά ςτοιχεία και προθγοφμενεσ εμπειρίεσ Υελίδα 31 από 65

32 κακϊσ και ςε διάφορουσ παράγοντεσ που κεωροφνται λογικοί δεδομζνου των περιςτάςεων και επανεξετάηονται λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τρζχουςεσ και αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ςυνκικεσ αγοράσ. Θ ετοιμαςία των επιχειρθματικϊν ςχεδίων επίςθσ περιλαμβάνει μακροπρόκεςμεσ παραδοχζσ για ςθμαντικοφσ οικονομικοφσ παράγοντεσ που εμπεριζχουν ςθμαντικι χριςθ κρίςθσ τθσ Διοίκθςθσ. Υε περίπτωςθ που με τθν πάροδο του χρόνου οι κρίςεισ τθσ Διοίκθςθσ αποδειχκοφν εςφαλμζνεσ, θ αξιολόγθςθ τθσ παραδοχισ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ μπορεί να επθρεαςτεί. 4. ΤΝΕΧΙΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ: Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 θ εταιρεία Forthnet Media Α.Ε. και ο όμιλοσ Forthnet ςτον οποίο ενοποιείται (εφεξισ μιλοσ), εξακολουκοφν να βρίςκονται ςε μθ ςυμμόρφωςθ με οριςμζνουσ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ που απορρζουν από τισ ςυμβάςεισ των ομολογιακϊν δανείων (Υθμείωςθ 21) και ςυγκεκριμζνα με τουσ δείκτεσ του Υυνολικοφ Μακαροφ Φραπεηικοφ Δανειςμοφ προσ το Υφνολο Ιδίων Μεφαλαίων, του Υυνολικοφ Μακαροφ Φραπεηικοφ Δανειςμοφ προσ το Σροςαρμοςμζνο EBITDA και του Σροςαρμοςμζνου EBITDA προσ τουσ Μακαροφσ Χρεωςτικοφσ Φόκουσ όςον αφορά ςτα Χφιςτάμενα Ρμολογιακά Δάνεια ( ΧΡΔ ) αλλά και τα Οζα Ρμολογιακά Δάνεια ( ΟΡΔ ) και δεν ζχει αποπλθρϊςει ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ φψουσ 60,0 εκατ. μζχρι τθν θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 το ςφνολο των ομολογιακϊν δανείων φψουσ 224,3 εκατ. διατιρθςαν τθν κατθγοριοποίθςθ τουσ ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. Θ απεικόνιςθ των ομολογιακϊν δανείων ωσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ είχε, μεταξφ άλλων, ωσ ςυνζπεια τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 το ςφνολο των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ να υπερβαίνουν κατά 380,7 εκατ. περίπου τισ βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ τθσ. Επιπλζον, κατά τθν χριςθ 2014, θ Εταιρεία παρουςίαςε ηθμιζσ μετά από φόρουσ φψουσ 444,6 εκατ. ενϊ τα ίδια κεφάλαια κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ζχουν καταςτεί αρνθτικά ( 239,9 εκατ.). Θ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ μθτρικισ εταιρείασ Forthnet Α.Ε. φψουσ 29,1 εκατ. ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ ςτισ 3 Ιανουαρίου 2014 από τουσ παλαιοφσ μετόχουσ και τουσ αποκτιςαντεσ δικαιϊματα προτίμθςθσ κατά τθν περίοδο διαπραγμάτευςισ τουσ. Δεδομζνθσ τθσ ανεπάρκειασ κεφαλαίου κίνθςθσ, θ Εταιρεία εκτιμά πωσ δεν κα είναι ςε κζςθ να καλφψει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα ομολογιακά δάνεια μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίεσ περιλαμβάνουν αποπλθρωμζσ κεφαλαίου φψουσ 102,5 εκατ. Υτο πλαίςιο αυτό, ο μιλοσ ανζκεςε ςε ανεξάρτθτο οικονομικό ςφμβουλο, μεταξφ άλλων, να βοθκιςει τθ Διοίκθςθ του Ρμίλου (i) ςτθ διαμόρφωςθ μιασ πρόταςθσ αναχρθματοδότθςθσ που κα υποβλθκεί ςτισ δανείςτριεσ τράπεηεσ και (ii) ςτον ςυντονιςμό όλων των διαδικαςιϊν που αφοροφν τθν αναχρθματοδότθςθ των ομολογιακϊν δανείων. Θ Διοίκθςθ του Ρμίλου ςε ςυνεργαςία με τον ανεξάρτθτο οικονομικό ςφμβουλο ζχουν ξεκινιςει ιδθ ςυηθτιςεισ με τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ και απζςτειλε τθν πρόταςθ αναχρθματοδότθςθσ ςτισ εν λόγω τράπεηεσ ςτισ 19 Ξαρτίου Ρι δανείςτριεσ τράπεηεσ ηιτθςαν να πραγματοποιθκεί ανεξάρτθτθ επιςκόπθςθ επιχειρθματικoφ ςχεδίου (Independent Business Review) του Ρμίλου κακϊσ και ειδικόσ οικονομικόσ ζλεγχοσ (financial due diligence) ο οποίοσ να καλφπτει ιςτορικά οικονομικά ςτοιχεία του Ρμίλου για τα τελευταία τρία χρόνια. Φον Ξάιο του 2013 ο μιλοσ απζςτειλε ςτισ δανείςτριεσ τράπεηεσ τθν ζκκεςθ ανεξάρτθτθσ επιςκόπθςθσ επιχειρθματικoφ ςχεδίου (independent business review,) θ οποία περιλαμβάνει μεταξφ άλλων και επιςκόπθςθ τθσ πρόταςθσ αναχρθματοδότθςθσ, και τθν ζκκεςθ ειδικοφ οικονομικοφ ελζγχου (financial due diligence). Ρ μιλοσ βρίςκεται ςε διαπραγματεφςεισ με τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ για τθν αναχρθματοδότθςθ των δανειακϊν του υποχρεϊςεων. Υτισ 31 Ρκτωβρίου του 2014, κατζκεςε βελτιωμζνθ πρόταςθ για τθν αναχρθματοδότθςθ του υφιςτάμενου δανειςμοφ προσ τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ και ςτισ 29 Απριλίου 2015 υπζβαλε επικαιροποιθμζνθ πρόταςθ αναχρθματοδότθςθσ ςτα πλαίςια τθσ οποίασ εξετάηει και τθν ζκδοςθ Ξετατρζψιμου Ρμολογιακοφ δανείου φψουσ 100 εκ. Ρι ςυηθτιςεισ με τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ είναι ςε εξζλιξθ και θ διοίκθςθ του Ρμίλου είναι αιςιόδοξθ για τθν επιτυχι ζκβαςθ των διαπραγματεφςεων αναχρθματοδότθςθσ. Χπό το πρίςμα των ανωτζρω, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ζχουν ετοιμαςτεί ςτθ βάςθ τθσ δυνατότθτασ ομαλισ ςυνζχιςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ. Ωσ εκ τοφτου, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν περιλαμβάνουν προςαρμογζσ ςχετικζσ με τθν ανακτθςιμότθτα και τθν ταξινόμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, τα ποςά και τθν ταξινόμθςθ των υποχρεϊςεων ι άλλεσ προςαρμογζσ οι οποίεσ τυχόν κα απαιτοφνταν αν θ Εταιρεία δεν ιταν ςε κζςθ να ςυνεχίςει ομαλά τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. Υελίδα 32 από 65

33 Σαρά ταφτα, το ενδεχόμενο μθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ αναχρθματοδότθςθσ του ςυνόλου των δανείων τθσ υποδθλϊνει τθν φπαρξθ ςθμαντικισ αβεβαιότθτασ ςχετικά με τθ δυνατότθτα ομαλισ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ. 5. ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ: Ρ κφκλοσ εργαςιϊν αναλφεται ωσ εξισ: 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου Ζςοδα πϊλθςθσ δικαιωμάτων προγράμματοσ Ζςοδα ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ Ζςοδα διαφθμίςεων ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ Εξοπλιςμόσ Νοιπζσ υπθρεςίεσ φνολο Φα ποςά που ζχουν τιμολογθκεί αλλά κα αναγνωριςκοφν ωσ ζςοδα ςε επόμενεσ χριςεισ ανζρχονται ςε ποςό το οποίο περιλαμβάνεται ςτα «Ζςοδα Επόμενων Χριςεων» (31 Δεκεμβρίου 2013: ). 6. ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ: Ρι αμοιβζσ και τα ζξοδα προςωπικοφ αναλφονται ωσ εξισ : 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου ΑΠΟΒΕΕΙ: Ξιςκοί και θμερομίςκια Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (Υθμείωςθ 27) Σρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ (Υθμείωςθ 27) Νοιπά ζξοδα προςωπικοφ φνολο Ρι αποςβζςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου Αποςβζςεισ κτιρίων Αποςβζςεισ εξοπλιςμοφ δικτφων Αποςβζςεισ μεταφορικϊν μζςων Αποςβζςεισ επίπλων και λοιπϊν εξοπλιςμοφ φνολο αποςβζςεων ενςϊματων παγίων ςτοιχείων (θμείωςθ 12) Αποςβζςεισ λογιςμικϊν και λοιπϊν αςϊματων Αποςβζςεισ επιμεριςμοφ κόςτουσ εξαγοράσ φνολο αποςβζςεων αςϊματων παγίων ςτοιχείων (θμείωςθ 13) φνολο Υελίδα 33 από 65

34 8. ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ): Φα χρθματοοικονομικά ζςοδα / (ζξοδα) αναλφονται ωσ εξισ: 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου Φόκοι μακροπρόκεςμων δανείων (Υθμείωςθ 21) ( ) ( ) Φόκοι χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων ( ) ( ) Απόςβεςθ εξόδων ομολογιακοφ δανείου ( ) ( ) Νοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα (Υθμείωςθ 25) ( ) ( ) Φόκοι ενδοεταιρικϊν δανείων - (523) φνολο χρθματοοικονομικϊν εξόδων ( ) ( ) Σιςτωτικοί τόκοι κατακζςεων (Υθμείωςθ 18) Νοιπά ζςοδα Φόκοι ενδοεταιρικϊν δανείων φνολο χρθματοοικονομικϊν εςόδων Κακαρά χρθματοοικονομικά ζξοδα ( ) ( ) 9. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ: Φα λοιπά ζξοδα αναλφονται ωσ εξισ: 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου Αμοιβζσ και παροχζσ τρίτων Φόροι και τζλθ Διάφορα ζξοδα Σροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (Υθμείωςθ 16) Ζξοδα ςυντιρθςθσ Ενοίκια Νειτουργικά ζξοδα Σρομικειεσ φνολο ΦΟΡΟ ΕΙΟΔΘΜΑΣΟ: Υφμφωνα με τον φορολογικό νόμο 4110/2013, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ των νομικϊν προςϊπων που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα, αυξικθκε από 20% ςε 26% για τισ χριςεισ που αρχίηουν τθν 1 Ιανουαρίου Υελίδα 34 από 65

35 Ρ φόροσ ειςοδιματοσ που απεικονίηεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αναλφεται ωσ εξισ: 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου Φρζχων φόροσ ειςοδιματοσ - - Φόροσ ειςοδιματοσ προθγοφμενων χριςεων - - Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ ( ) ( ) υνολικι χρζωςθ / (πίςτωςθ) για φόρουσ ειςοδιματοσ που απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ( ) ( ) Λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα Μακαρά αναλογιςτικά κζρδθ / (ηθμιζσ) ( ) υνολικι χρζωςθ / (πίςτωςθ) για φόρουσ ειςοδιματοσ που απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ( ) Θ ςυμφωνία του φόρου ειςοδιματοσ που εμφανίηεται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ και του ποςοφ των φόρων ειςοδιματοσ που κακορίηεται από τθν εφαρμογι του ελλθνικοφ φορολογικοφ ςυντελεςτι ςτισ ηθμιζσ προ φόρων ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου Ηθμίεσ προ φόρων ειςοδιματοσ ( ) ( ) Φόροι ειςοδιματοσ υπολογιςμζνοι με τον ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι (26%) ( ) ( ) Φορολογικι επίδραςθ μθ φορολογθκζντων εςόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικοφσ ςκοποφσ ( ) Φορολογικι ηθμία για τθν οποία δεν αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων επί φορολ. ηθμιϊν προθγοφμενων ετϊν ( ) ( ) Φορολογικι επίδραςθ τθσ απομείωςθσ ςυμμετοχισ που δεν εκπίπτει για φορολογικοφσ ςκοποφσ Φορολογικι επίδραςθ από τθν αλλαγι των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν Φόροι ειςοδιματοσ που εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ( ) ( ) Θ Ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία και οι ςχετικζσ διατάξεισ υπόκεινται ςε ερμθνείεσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Ρι δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ κατατίκενται ςε ετιςια βάςθ αλλά τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που δθλϊνονται για φορολογικοφσ ςκοποφσ παραμζνουν προςωρινά ζωσ ότου οι φορολογικζσ αρχζσ εξετάςουν τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ και τα βιβλία του φορολογοφμενου, ςτιγμι κατά τθν οποία κα εκκακαριςτοφν και οι ςχετικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. Ρι φορολογικζσ ηθμίεσ ςτο βακμό που αναγνωρίηονται από τισ φορολογικζσ αρχζσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ςυμψθφιςμό των κερδϊν των πζντε επόμενων χριςεων που ακολουκοφν τθν χριςθ που αφοροφν. Υελίδα 35 από 65

36 Ζκκεςθ Φορολογικισ υμμόρφωςθσ: Για τθν χριςθ 2011 και εντεφκεν, οι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και οι Εταιρείεσ Σεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που οι ετιςιεσ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά από Οόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ο. 2190/1920 και Ο. 3190/1955 αντίςτοιχα, υποχρεοφνται να λαμβάνουν «Ετιςιο Σιςτοποιθτικό» που προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 82 του Ο.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό ζλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Οόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Ματόπιν ολοκλιρωςθσ του φορολογικοφ ελζγχου, ο Οόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό γραφείο εκδίδει ςτθν εταιρεία «Ζκκεςθ Φορολογικισ Υυμμόρφωςθσ» και ςτθ ςυνζχεια ο Οόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό γραφείο τθν υποβάλει θλεκτρονικά ςτο Χπουργείο Ρικονομικϊν εντόσ δζκα θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ από τθ Γενικι Υυνζλευςθ των Ξετόχων. Φο Χπουργείο Ρικονομικϊν κα επιλζξει δείγμα εταιρειϊν τουλάχιςτον τθσ τάξθσ του 9% για ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ του Χπουργείου. Ρ ζλεγχοσ αυτόσ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα όχι αργότερο των δεκαοκτϊ μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ «Ζκκεςθσ Φορολογικισ Υυμμόρφωςθσ» ςτο Χπουργείο Ρικονομικϊν. Θ Forthnet Media Α.Ε., ςε προθγοφμενθ χριςθ, αποδζχκθκε τθν περαίωςθ του Ο.3888/2010 για τθν ανζλεγκτθ φορολογικά υπερδωδεκάμθνθ χριςθ από ςυςτάςεϊσ τθσ (23 Απριλίου 2008) ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου Υφμφωνα με το ςχετικό φφλλο περαίωςθσ, ο ςυνολικόσ φόροσ ανιλκε ςτο ποςό των Υυνεπϊσ, θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθ χριςθ Ρ ζλεγχοσ για τθν ζκδοςθ τθσ ζκκεςθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ για τθ χριςθ 2013 διενεργικθκε από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 82 του Ο.2238/1994. Από τον ζλεγχο αυτό δεν προζκυψαν ςθμαντικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που καταχωρικθκαν και που απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Για τθν Εταιρεία, ο φορολογικόσ ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2014 ιδθ διενεργείται από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ τθσ. Ματά τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ ελζγχου, θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ δεν αναμζνει να προκφψουν ςθμαντικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που καταχωρικθκαν και απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Από τον φορολογικό ζλεγχο τθσ απορροφοφμενθσ κυγατρικισ εταιρείασ «Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.» για τθν εξάμθνθ περίοδο που ζλθξε ςτισ 30 Ιουνίου 2014 (Χποδωδεκάμθνθ χριςθ), δεν προζκυψαν ςθμαντικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που προβλζπονται και περιγράφονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 30 Ιουνίου Θ απορροφοφμενθ κυγατρικι εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθ χριςθ Φον Απρίλιο του 2012 θ Εταιρεία προχϊρθςε ςε περαίωςθ των χριςεων 2008 και 2009 τθσ εταιρείασ Syned Α.Ε. τθν οποία ζχει απορροφιςει, ο φόροσ περαίωςθσ ανιλκε ςε ποςό 226 χιλιάδεσ. Για το ςφνολο του φόρου που επιβλικθκε, θ Εταιρεία είχε διενεργιςει ιςόποςθ πρόβλεψθ για ανζλεγκτεσ χριςεισ. Φο Ξάιο του 2012 ολοκλθρϊκθκε ο φορολογικόσ ζλεγχοσ τθσ NetMed Hellas Α.Ε., τθν οποία ζχει απορροφιςει θ Εταιρεία, για τισ χριςεισ από 1 Απριλίου 2004 ζωσ 30 Ιουλίου 2010, επιβάλλοντασ πρόςκετο φόρο ποςοφ 1,8 εκατ. Για το ςφνολο του φόρου που επιβλικθκε θ Εταιρεία ζχει διενεργιςει ιςόποςθ πρόβλεψθ για ανζλεγκτεσ χριςεισ ςε προθγοφμενα ζτθ. Ρι αναβαλλόμενοι φόροι προςδιορίηονται ςτισ προςωρινζσ διαφορζσ που υπάρχουν ςτα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ με βάςθ τισ αξίεσ των λογιςτικϊν βιβλίων και τθ φορολογικι βάςθ και υπολογίηονται με εφαρμογι των κεςπιςμζνων φορολογικϊν ςυντελεςτϊν. Υελίδα 36 από 65

37 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. Θ κίνθςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ/ υποχρζωςθσ ζχει ωσ εξισ: 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου Χπόλοιπο ζναρξθσ Χπόλοιπο ζναρξθσ απορροφοφμενθσ κυγατρικισ ( ) - Αναμορφωμζνο υπόλοιπο ζναρξθσ Φόροσ αποτελεςμάτων χριςεωσ *πίςτωςθ/(χρζωςθ) Φόροσ απ ευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ ( ) - Φόροσ αποτελεςμάτων χριςεωσ *πίςτωςθ/(χρζωςθ)+ λοιπϊν ςυγκεντρωτικϊν εςόδων (34.750) Χπόλοιπο τζλουσ χριςεωσ ( ) H κίνθςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ και τθσ προθγοφμενθσ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 01 Ιανουαρίου 2014 (Χρζωςθ)/ Πίςτωςθ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ Απορροφοφμενθ κυγατρικι (Χρζωςθ)/ Πίςτωςθ ςτθν κακαρι κζςθ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ: Ζξοδα επόμενων χριςεων Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ Ενςϊματα και αςϊματα ( ) περιουςιακά ςτοιχεία - Ξεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ Νοιπά ( ) φνολο ( ) Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ: Ζξοδα επόμενων χριςεων ( ) ( ) - ( ) Ενςϊματα και αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία - - ( ) - ( ) Αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία από επιμεριςμό κόςτουσ αγοράσ ( ) ( ) φνολο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ /(υποχρζωςθ) ( ) ( ) ( ) Υελίδα 37 από 65

38 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. 01 Ιανουαρίου 2013 (Χρζωςθ)/ Πίςτωςθ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ 31 Δεκεμβρίου 2013 Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ: Ζξοδα επόμενων χριςεων Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ (11.759) Ενςϊματα και αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία Ξεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ Νοιπά (847) φνολο Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ: Ζξοδα επόμενων χριςεων ( ) ( ) ( ) φνολο Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ /(υποχρζωςθ) ( ) ( ) ( ) Ματά τθν προθγοφμενθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 θ Εταιρεία προζβθκε ςε επανεκτίμθςθ των ηθμιϊν προθγουμζνων χριςεων και αναγνϊριςε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ ποςοφ 1,7 εκατ. θ οποία αφορά φορολογικζσ ηθμίεσ για τισ οποίεσ αναμζνεται να υπάρχει επαρκζσ διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 για να ςυμψθφιςτοφν. Ματά τθν τρζχουςα χριςθ θ Εταιρεία προζβθ ςε επανακτίμθςθ και αφξθςε τθν αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ κατά το ποςό των 9,7 εκατ., κακϊσ το αναμενόμενο φορολογθτζο ειςόδθμα είναι επαρκζσ για να καλφψει τισ μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμίεσ, όπωσ προκφπτει από το επιχειρθματικό ςχζδιο τθσ Εταιρείασ. Ρι ςωρευμζνεσ φορολογικζσ ηθμίεσ για τισ οποίεσ δεν αναγνωρίςτθκε αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ανζρχονται ςε 62,3 εκατ. 11. ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΘΤΓΑΣΡΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ: Θ Εταιρεία ςυμμετζχει ςτισ κάτωκι εταιρείεσ ωσ ακολοφκωσ: Ζδρα Κόςτοσ ςυμμετοχισ Κόςτοσ ςυμμετοχισ υμμετοχι υμμετοχι Intervision (Services) B.V. Ρλλανδία ,00% 100,00% NetMed N.V. Ρλλανδία ,00% 100,00% Multichoice Hellas A.E.E. Ελλάδα ,39% φνολο Υελίδα 38 από 65

39 Θ Multichoice Hellas A.E.E. απορροφικθκε από τθν Forthnet Media A.E. με θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ 30 Ιουνίου Θ τελικι ζγκριςθ τθσ απορρόφθςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ελιφκθ ςτισ 30 Ρκτωβρίου Ματά τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ απορρόφθςθσ τα περιουςιακά ςτοιχεία και οι υποχρεϊςεισ τθσ απορροφοφμενθσ κυγατρικισ είχαν ωσ εξισ: ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Μη κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία Ιδιοτρηζιμοποιούμενα ενζώμαηα πάγια ζηοιτεία Αζώμαηα πάγια ζηοιτεία Άλλες μακροπρόθεζμες απαιηήζεις Ενδοεηαιρικά δάνεια ειζπρακηέα ύνολο μη κσκλοθορούνηων περιοσζιακών ζηοιτείων Κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία Αποθέμαηα Εμπορικές απαιηήζεις Προκαηαβολές και λοιπές απαιηήζεις Απαιηήζεις από ζσνδεμένες εηαιρείες Χρημαηικά διαθέζιμα ύνολο Κσκλοθορούνηων περιοσζιακών ζηοιτείων ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων ( ) Μακροπρόθεζμες Τποτρεώζεις ύνολο Μακροπρόθεζμων Τποτρεώζεων Βρατσπρόθεζμες Τποτρεώζεις Προμηθεσηές Υποτρεώζεις προς ζσνδεμένες εηαιρείες Έζοδα επομένων τρήζεων Φόροι ειζοδήμαηος πληρωηέοι Δεδοσλεσμένες και λοιπές βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις ύνολο Βρατσπρόθεζμων Τποτρεώζεων ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ Υελίδα 39 από 65

40 Επιπλζον, μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ NetMed N.V. θ Forthnet Media Α.Ε. ςυμμετζχει και ςτισ κάτωκι εταιρείεσ: Εταιρεία Ζδρα Ποςοςτό (%) Ποςοςτό (%) Dikomo Investment Sarl (Luxembourg) (υπό εκκακάριςθ) Tiledrasi S.A. (Luxembourg) (υπό εκκακάριςθ) Multichoice Holdings (Cyprus) Ltd (εκκακαρίςτθκε 5 Ξαρτίου 2015) Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd (εκκακαρίςτθκε 29 Δεκεμβρίου 2014) Multichoice Hellas A.E.Ε. (απορροφικθκε από τθν Forthnet Media A.E. τθν 30 Ρκτωβρίου 2014) NetMed A.E Νουξεμβοφργο 100% 100% Νουξεμβοφργο 100% 100% Μφπροσ 69,02% 69,02% Μφπροσ 35,19% 35,19% Μάντηα Αττικισ, Ελλάδα Μάντηα Αττικισ, Ελλάδα - 87% 100% 100% H κυγατρικι εταιρεία Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd, θ οποία διατθροφςε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Εταιρεία για τθ διαχείριςθ των ςυνδρομθτϊν τθσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ςτθν Μφπρο, αποφάςιςε ςτισ 9 Ιουνίου 2011 ςτθν Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων τθσ, τθν εκοφςια εκκακάριςι τθσ από τουσ πιςτωτζσ τθσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα κυπριακι νομοκεςία του Σερί Εταιρειϊν Μυπριακοφ Οόμου. Θ εταιρεία διαγράφθκε από το Χρθματιςτιριο Αξιϊν Μφπρου ςτισ 28 Ιουνίου Θ διαχείριςθ των ςυνδρομθτϊν κακϊσ και θ περαιτζρω ανάπτυξθ εργαςιϊν του Ρμίλου Forthnet ςτθν Μφπρο ςυνεχίηεται από τθν Forthnet Media A.E. Θ εταιρεία λφκθκε ςτισ 29 Δεκεμβρίου 2014 και θ εκκακάριςι τθσ δθμοςιεφτθκε ςτισ 21 Ιανουαρίου 2015 ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Μυπριακισ Δθμοκρατίασ. Θ εταιρεία Multichoice Holdings (Cyprus) Ltd., αςκοφςε τον ζλεγχο τθσ κυγατρικισ Multichoice (Cyprus) Public Company Ltd., με ποςοςτό 50,98% και επιπλζον κατείχε τθν πλειοψθφία των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ανωτζρω κυγατρικισ. Φο Διοικθτικό Υυμβοφλιο τθσ κυγατρικισ εταιρείασ Multichoice Holdings (Cyprus) Limited κατά τθν ςυνεδρίαςθ του ςτισ 11 Ιουλίου 2012 αποφάςιςε τθν παφςθ των εργαςιϊν τθσ και τθν εκοφςια εκκακάριςι τθσ. Θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων ενζκρινε τισ τελικζσ πλθρωμζσ προσ τουσ πιςτωτζσ τθσ εταιρείασ ςτισ 15 Υεπτεμβρίου Θ εταιρεία λφκθκε ςτισ 5 Ξαρτίου 2015 και θ εκκακάριςι τθσ δθμοςιεφκθκε, ςτισ 29 Απριλίου 2015, ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Μυπριακισ Δθμοκρατίασ. Θ Εταιρεία δεν προετοιμάηει ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ διότι οι ανωτζρω κυγατρικζσ τθσ ενςωματϊνονται με τθν μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ Ελλθνικι Εταιρεία Φθλεπικοινωνιϊν και Φθλεματικϊν Εφαρμογϊν Ανϊνυμθ Εταιρεία («Forthnet»). Ζλεγχοσ απομείωςθσ ςυμμετοχϊν : Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, θ Εταιρεία προχϊρθςε ςε ζλεγχο απομείωςθσ των ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ. Θ λογιςτικι αξία των ςυμμετοχϊν ιταν μεγαλφτερθ από τθν ανακτιςιμθ αξία κατά και ςυνεπϊσ θ Εταιρεία προχϊρθςε ςε απομείωςθ των ςυμμετοχϊν (31 Δεκεμβρίου 2013: δεν αναγνωρίςτθκε απομείωςθ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται παρακάτω). Για τουσ ςκοποφσ του ελζγχου απομείωςθσ των ςυμμετοχϊν, θ ανακτιςιμθ αξία κακορίςτθκε από τθν Αξία Χριςθσ, θ οποία υπολογίςτθκε βάςει των προβλεπόμενων ταμιακϊν ροϊν των κυγατρικϊν τθσ. Φο μζςο επιτόκιο προ φόρου που χρθςιμοποιικθκε για τθν προεξόφλθςθ των προβλεπόμενων ταμειακϊν ροϊν είναι 13,9%, ενϊ ο μζςοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ (μετά τθν πάροδο των πζντε ετϊν) που χρθςιμοποιικθκε είναι 1,2%, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μακροπρόκεςμεσ προοπτικζσ του Ρμίλου Forthnet. Υελίδα 40 από 65

41 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των παραδοχϊν ςε μεταβολζσ: Σραγματοποιικθκε ανάλυςθ ευαιςκθςίασ ςτθν κετικι ι αρνθτικι μεταβολι του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου κατά 0,25%, ςτθν κετικι ι αρνθτικι μεταβολι του ρυκμοφ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ κατά 0,50%. Ξια αφξθςθ ςτο προεξοφλθτικό επιτόκιο κατά 0.25% (διατθρϊντασ ςτακερό τον ρυκμό ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ) κα οδθγοφςε ςε επιπλζον απομείωςθ φψουσ , ενϊ μία μείωςθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ κατά 0,50% (διατθρϊντασ ςτακερό το προεξοφλθτικό επιτόκιο) κα οδθγοφςε ςε επιπλζον απομείωςθ φψουσ Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013, θ ανακτιςιμθ αξία των ςυμμετοχϊν ςτισ κυγατρικζσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και NETMED N.V. που παρουςιάηονταν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ, δεν μποροφςε να επιμετρθκεί ςε επίπεδο Εταιρείασ, παρά μόνο ςε ςυνάρτθςθ με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Forthnet A.E. κακϊσ για οποιοδιποτε προςδιοριςμό τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ τουσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και οι ςυνζργειεσ ςε επίπεδο Ρμίλου Forthnet. Θ Forthnet A.E. ζχει δθμιουργιςει ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ από τθν εξαγορά των κυγατρικϊν τθσ Εταιρείασ (Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και NETMED N.V.), οι οποίεσ απορρζουν κυρίωσ από τθν κετικι ανάδραςθ των πελατειακϊν βάςεων των εταιρειϊν Forthnet και Multichoice και εν γζνει των αγορϊν ςτακερισ τθλεφωνίασ/internet και ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ. Για να επιμετρθκεί θ ανακτιςιμθ αξία των κυγατρικϊν τθσ Εταιρείασ ςε ατομικό επίπεδο, κα πρζπει να γίνουν ςθμαντικζσ παραδοχζσ αναφορικά με τθν πορεία που κα είχαν οι εταιρείεσ αυτζσ ςε ατομικό επίπεδο, ωσ εάν δεν υπιρχαν οι ςυνζργιεσ που αναφζρονται παραπάνω, οι οποίεσ παραδοχζσ δεν κα βαςίηονταν ςε αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ αγοράσ, δεδομζνου ότι θ τθλεπικοινωνιακι αγορά και θ αγορά τθσ ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με το 2007 όταν αυτζσ λειτουργοφςαν ανεξάρτθτα. Υελίδα 41 από 65

42 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. 12. ΙΔΙΟΧΡΘΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΕΝΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ: ΑΠΙΑ ΜΦΘΥΘΥ Φα ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αναλφονται ωσ εξισ: Κτίρια - Εγκ/ςεισ Κτιρίων Μθχανιματα Αναμετάδοςθσ Μεταφορικά Μζςα Ζπιπλα & Λοιπόσ Εξοπλιςμόσ φνολο Ενςϊματων Παγίων Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Σροςκικεσ Σωλιςεισ/Διαγραφζσ - (4.345) (1.555) (66.808) (72.708) Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Σροςκικεσ Σωλιςεισ/Διαγραφζσ (4.301) ( ) ( ) ( ) ( ) Απορροφοφμενθ κυγατρικι Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ΑΠΟΒΕΕΙ Αποςβζςεισ ζωσ 1 Ιανουαρίου 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποςβζςεισ (17.114) ( ) (20.184) ( ) ( ) Σωλιςεισ/Διαγραφζσ Αποςβζςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Αποςβζςεισ (17.811) ( ) (333) ( ) ( ) Σωλιςεισ/Διαγραφζσ Αποςβζςεισ απορροφοφμενθσ κυγατρικισ ( ) - ( ) ( ) ( ) Αποςβζςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ΑΝΑΠΟΒΕΣΘ ΑΞΙΑ Αναπόςβεςτθ αξία 1 Ιανουαρίου Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου Υελίδα 42 από 65

43 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. 13. ΑΩΜΑΣΑ ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ: Φα αςϊματα πάγια ςτοιχεία αναλφονται ωσ εξισ: Λογιςμικά (Εξωτερικζσ κτιςεισ) Άδειεσ & Λοιπά Αςϊματα φνολο Αςϊματων Παγίων Αξία Κτιςθσ Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Αγορζσ Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Αγορζσ Απορροφοφμενθ κυγατρικι Αναγνϊριςθ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων από από εξαγορά Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου Αποςβζςεισ Αποςβζςεισ ζωσ1 Ιανουαρίου 2013 ( ) ( ) ( ) Αποςβζςεισ ( ) (281) ( ) Αποςβζςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013 ( ) ( ) ( ) Αποςβζςεισ ( ) ( ) ( ) Αποςβζςεισ χριςθσ από τθ διαδικαςία επιμεριςμοφ του κόςτουσ εξαγοράσ - ( ) ( ) Απορροφοφμενθ κυγατρικι ( ) ( ) ( ) Ξεταφορζσ & αναταξινόμθςθ (48.364) - Αναγνϊριςθ άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων από από εξαγορά - ( ) ( ) Αποςβζςεισ ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014 ( ) ( ) ( ) ΑΝΑΠΟΒΕΣΘ ΑΞΙΑ Αναπόςβεςτθ αξία 1 Ιανουαρίου Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου Υελίδα 43 από 65

44 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑΙΝΙΩΝ: Φα δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Άδειεσ δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων Άδειεσ δικαιωμάτων ταινιϊν Κόςτοσ δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν Άδειεσ δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων ( ) ( ) Άδειεσ δικαιωμάτων ταινιϊν ( ) ( ) Αποςβζςεισ δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν ( ) ( ) Άδειεσ δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων Άδειεσ δικαιωμάτων ταινιϊν Κακαρι αξία δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν Ξείον: Βραχυπρόκεςμο μζροσ δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν Μακροπρόκεςμο μζροσ δικαιωμάτων ακλθτικϊν προγραμμάτων και ταινιϊν ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ: Φα αποκζματα αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Εμπορεφματα Σρόβλεψθ για απαξίωςθ αποκεμάτων ( ) ( ) φνολο Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για απαξιωμζνα αποκζματα αναλφεται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Τπόλοιπο ζναρξθσ χριςθσ ( ) ( ) Απορρόφθςθ κυγατρικισ ( ) - Τπόλοιπο τζλουσ χριςθσ ( ) ( ) Υελίδα 44 από 65

45 16. ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ: Ρι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Σελάτεσ εςωτερικοφ Σελάτεσ εξωτερικοφ Ο.Σ.Δ.Δ. & Δθμόςιο Επιταγζσ και γραμμάτια Ξείον: Σρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ ( ) ( ) φνολο Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ αναλφεται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Τπόλοιπο ζναρξθσ χριςθσ Απορρόφθςθ κυγατρικισ Επιβάρυνςθ αποτελεςμάτων χριςθσ (Υθμείωςθ 9) Ξείον: Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ (56.185) - Τπόλοιπο τζλουσ χριςθσ Θ χρονικι απεικόνιςθ των απαιτιςεων ζχει ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Δεν είναι ςε κακυςτζρθςθ και δεν είναι απομειωμζνα Είναι ςε κακυςτζρθςθ αλλά όχι απομειωμζνα θμζρεσ θμζρεσ θμζρεσ φνολο Ρι απαιτιςεισ από πελάτεσ/ ςυνδρομθτζσ δεν είναι τοκοφόρεσ και ςυνικωσ διακανονίηονται ςε χρονικό διάςτθμα από 30 ζωσ 180 θμζρεσ. Ρι απαιτιςεισ ποςοφ , οι οποίεσ βρίςκονται ςε κακυςτζρθςθ άνω των 181 θμερϊν αφοροφν κυρίωσ υπόλοιπα που απορρζουν από ςυμβάςεισ ανταλλακτικισ διαφιμιςθσ. Υελίδα 45 από 65

46 17. ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ: Ρι προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Απαιτιςεισ από το Δθμόςιο Ζξοδα επόμενων χριςεων Φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ Σροκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ Νοιποί χρεϊςτεσ φνολο προκαταβολϊν και λοιπϊν απαιτιςεων Μείον: Πρόβλεψθ για επιςφαλείσ λοιπζσ απαιτιςεισ ( ) ( ) φνολο ΧΡΘΜΑΣΙΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ: Φα χρθματικά διακζςιμα αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Φαμείο Ματακζςεισ όψεωσ Ματακζςεισ προκεςμίασ φνολο Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ προκεςμίασ φνολο Ρι κατακζςεισ ςε τράπεηεσ τοκίηονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βαςίηονται ςτα μθνιαία επιτόκια τραπεηϊν. Φα ζςοδα από τόκουσ από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ ςε τράπεηεσ λογιςτικοποιικθκαν με τθν μζκοδο του δεδουλευμζνου και ανιλκαν κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςε (31 Δεκεμβρίου 2013: 8.069) και περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά ζςοδα ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ (Υθμείωςθ 8). Ρι δεςμευμζνεσ κατακζςεισ προκεςμίασ αφοροφν ςε ςυμβάςεισ ενεχυρίαςθσ κατακζςεων, για τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν υπζρ τρίτων (Υθμείωςθ 29). 19. ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Θ Forthnet Media Α.Ε. καταχωρικθκε ςτο Ξθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν ςτισ (ΦΕΜ Αρ. Φφλλου 2465/ ) Φο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανερχόταν ςτο ποςό των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ καταβλθτζο ςε μετρθτά από τον μοναδικό, ζωσ τθν 30 Ρκτωβρίου 2014, μζτοχο με τθν επωνυμία «ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ-ΦΘΝΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΩΟ ΜΑΙ ΦΘΝΕΞΑΦΙΜΩΟ ΕΦΑΤΞΡΓΩΟ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E. Θ εταιρεία Forthnet A.E. κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφαλαίο τθσ Εταιρείασ με ποςοςτό 98,97% (31 Δεκεμβρίου 2013: 100%). Επιπλζον, θ εταιρεία Lumiere TV Public Company LTD κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφαλαίο τθσ Εταιρείασ με ποςοςτό 1,03% (31 Δεκεμβρίου 2013: 0%) Υελίδα 46 από 65

47 Φο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των ευρϊ ιταν διαιρεμζνο ςε μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ ενόσ (1) ευρϊ θ κάκε μία. Ξε τθν από Ζκτακτθ Γενικι Υυνζλευςθ (ΦΕΜ Αρ. Φφλλου 9288/ ) το μετοχικό κεφάλαιο αυξικθκε κατά εξακόςιεσ χιλιάδεσ ( ) ευρϊ με τθν ζκδοςθ εξακοςίων ( ) χιλιάδων νζων ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ ενόσ (1) ευρϊ θ κάκε μία. Ξετά τθν απορρόφθςθ τθσ κυγατρικισ, MCH, το μετοχικό κεφάλαιο κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ανζρχεται ςτο ποςό των εξακοςίων εξιντα χιλιάδων ( ) ευρϊ και διαιρείται ςε μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ ενόσ (1) ευρϊ θ κάκε μία. Υτο μετοχικό κεφάλαιο ςυμμετζχουν οι εταιρείεσ Forthnet A.E. με ποςοςτό 98,97% και θ Lumiere TV Public Company LTD με ποςοςτό 1,03%. 20. ΜΕΡΙΜΑΣΑ: Υφμφωνα με τθν ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι εταιρείεσ υποχρεοφνται κάκε χριςθ να διανζμουν ςε μετρθτά, κάκε ζτοσ ςτουσ μετόχουσ ποςοςτό τουλάχιςτον 35% επί των κακαρϊν κερδϊν, μετά τθν αφαίρεςθ του τακτικοφ αποκεματικοφ και οριςμζνων κερδϊν από τθν εκποίθςθ μετοχϊν που περιγράφονται ςτθν παρ. 1, του άρκρου 3, του Α.Ο. 148/1967. Ρι άνω διατάξεισ δεν εφαρμόηονται, αν θ Γενικι Υυνζλευςθ των μετόχων με πλειοψθφία τουλάχιςτον 65% αποφαςίςει ςχετικά. Υτθν περίπτωςθ αυτι, το μθ διανεμόμενο μζριςμα μεταφζρεται ςτα βιβλία τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ προσ κεφαλαιοποίθςθ. Φο αποκεματικό αυτό υποχρεοφται θ ανϊνυμθ εταιρεία, εντόσ τετραετίασ από το χρόνο ςχθματιςμοφ του να το κεφαλαιοποιιςει, με ζκδοςθ νζων μετοχϊν που παραδίδει δωρεάν ςτουσ δικαιοφχουσ. (παρ. 2 άρκρου 3 Α.Ο. 148/1967). Ρι άνω διατάξεισ των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόηονται, εφόςον το αποφαςίςει θ γενικι ςυνζλευςθ με πλειοψθφία 70% τουλάχιςτον του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Θ ελλθνικι εμπορικι νομοκεςία επίςθσ απαιτεί να πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ για τθν διανομι μερίςματοσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ εξισ: (α) Απαγορεφεται θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ εάν θ κακαρι κζςθ τθσ εταιρείασ, όπωσ εμφανίηεται ςτον ιςολογιςμό μετά από αυτι τθν διανομι είναι μικρότερθ από τα ίδια κεφάλαια πλζον των μθ διανεμομζνων αποκεματικϊν. (β) Απαγορεφεται θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ εάν το αναπόςβεςτο υπόλοιπο των εξόδων πρϊτθσ εγκατάςταςθσ είναι μεγαλφτερο από τα ζκτακτα αποκεματικά ςυν το υπόλοιπο κερδϊν εισ νζο. Δεν καταβλικθκαν ι προτάκθκαν μερίςματα για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και Θ Εταιρεία εμφανίηει ηθμίεσ. 21. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: Φα μακροπρόκεςμα δάνεια τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Ρμολογιακό δάνειο φνολο Μείον βραχυπρόκεςμο μζροσ: - Ρμολογιακό δάνειο Μακροπρόκεςμο μζροσ - - Ομολογιακό Δάνειο 2008: Υτισ 14 Ξαΐου 2008, θ 100 Forthnet Media Α.Ε., υπζγραψε ςυμβάςεισ για τθν ζκδοςθ κοινοφ, εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνου ομολογιακοφ δανείου μζχρι του ποςοφ των 245 εκατ. («Χφιςτάμενο Ρμολογιακό Δάνειο» ι «ΧΡΔ»). Φισ υποχρεϊςεισ τθσ Forthnet Media Α.Ε. υπό το ομολογιακό δάνειο ζχει εγγυθκεί θ Forthnet, θ οποία ζχει παράςχει επίςθσ ενζχυρο επί του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Forthnet Media Α.Ε. υπό τθν κυριότθτάσ τθσ. Υελίδα 47 από 65

48 Φο ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειασ εννζα (9) ετϊν και χρθςιμοποιικθκε για τθ χρθματοδότθςθ μζρουσ του τιμιματοσ τθσ εξαγοράσ του ςυνόλου των μετοχϊν των αλλοδαπϊν εταιρειϊν NetMed N.V. και Intervision (Services) B.V. Θ αποπλθρωμι του ομολογιακοφ δανείου κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 αφοφ λθφκεί υπόψθ θ προπλθρωμι τθσ υποχρζωςθσ του ςυμβατικοφ κεφαλαίου για τθν χριςθ 2011 και 2012 (βλζπε παρακάτω), κα πραγματοποιθκεί ςε οκτϊ (8) μεταβλθτζσ δόςεισ από τθν 30 Ιουνίου 2013 ζωσ τθν 30 Ιουνίου Από τθν ςφμβαςθ απορρζουν για τθν Forthnet Media S.A., υποχρεϊςεισ και περιοριςμοί οι ςθμαντικότερεσ των οποίων ςυνοψίηονται ςτα εξισ: (i) υποχρζωςθ να διατθρεί κακ όλθ τθ διάρκεια του δανείου, αςφαλιςμζνα κατά παντόσ κινδφνου, ςε ευφιμωσ γνωςτι και αναγνωριςμζνθ ςτθν Ελλθνικι αγορά αςφαλιςτικι εταιρεία, τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία, ςτθν τρζχουςα εμπορικι τθσ αξία, (ii) υποχρζωςθ να υποβάλλει ςτον πλθρεξοφςιο καταβολϊν εντόσ 120 θμερϊν από το κλείςιμο τθσ χριςθσ τθν οποία αφοροφν τισ ετιςιεσ και εξαμθνιαίεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ελεγμζνεσ από αναγνωριςμζνθ εταιρεία ορκωτϊν ελεγκτϊν ςυνοδευόμενο κάκε φορά από Σιςτοποιθτικό Υυμμόρφωςθσ, και (iii) υποχρζωςθ να τθρεί κακ όλθ τθ διάρκεια του δανείου και μζχρι να εξοφλθκεί ολοςχερϊσ το δάνειο, τουσ κατωτζρω χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ, υπολογιηόμενουσ επί των ετθςίων και εξαμθνιαίων ελεγμζνων από ορκωτοφσ ελεγκτζσ, ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων του εκδότθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ για όλθ τθ διάρκεια του δανείου. Υτισ 31 Δεκεμβρίου 2011, 31 Δεκεμβρίου 2012, και 31 Δεκεμβρίου 2013 ο μιλοσ δεν ιταν ςε ςυμμόρφωςθ με δφο χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ/ Σροςαρμοςμζνο EBITDA», και «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ/ Υφνολο ιδίων κεφαλαίων» και κατά ςυνζπεια, το ςφνολο των «ΧΡΔ» είχαν ταξινομθκεί ωσ βραχυπρόκεςμα. Επιπλζον, τθν 31 Δεκεμβρίου 2013, θ Εταιρεία δε βριςκόταν ςε ςυμμόρφωςθ με ζναν επιπλζον δείκτθ «Σροςαρμοςμζνο EBITDA/ Μακαροί χρεωςτικοί τόκοι». Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ο μιλοσ εξακολουκοφςε να μθ βρίςκεται ςε ςυμμόρφωςθ με δφο χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ/ Σροςαρμοςμζνο EBITDA» και «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ/ Υφνολο ιδίων κεφαλαίων» και ζχει διατθρθκεί θ ίδια ταξινόμθςθ για το ςφνολο των «ΧΡΔ». Ομολογιακό Δάνειο 2011: Φθν 22 Ιουλίου 2011, θ Forthnet Media Α.Ε. υπζγραψε ςφμβαςθ για ζνα εξαςφαλιςμζνο ομολογιακό δάνειο με κοινοπραξία τραπεηϊν για το ποςό των («Οζο Ρμολογιακό Δάνειο» ι «ΟΡΔ») με κυμαινόμενο επιτόκιο δανειςμοφ ίςο με το Euribor τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου εκτοκιςμοφ πλζον περικωρίου επτά τοισ εκατό (7%). Υκοπόσ του δανείου ιταν θ χρθματοδότθςθ του επενδυτικοφ προγράμματοσ και λοιπϊν δραςτθριοτιτων τθσ εταιρείασ. Θ Forthnet ζχει εγγυθκεί τισ υποχρεϊςεισ τθσ Forthnet Media Α.Ε. υπό τθ ςφμβαςθ του Ρμολογιακοφ τθσ Δανείου και ζχει παράςχει ενζχυρο επί των του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ που κατζχει ςτθν Forthnet Media Α.Ε. Φο Ρμολογιακό Δάνειο καλφφκθκε πλιρωσ από τθν κοινοπραξία τραπεηϊν που είχαν ςυμμετάςχει ςτο Ρμολογιακό Δάνειο τθσ Εταιρείασ το Ξζροσ του ανωτζρου Ρμολογιακοφ Δανείου χρθςιμοποιικθκε για τθν προπλθρωμι των δόςεων του Ρμολογιακοφ Δανείου του 2008, τθν 31 Ιουλίου Θ αποπλθρωμι του Ρμολογιακοφ Δανείου κα γίνει ςε οχτϊ (8) μεταβλθτζσ δόςεισ, αρχισ γενομζνθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου Ρι δφο (2) τελευταίεσ δόςεισ είναι ίςεσ με το 40% του ςυνολικοφ ποςοφ. Υελίδα 48 από 65

49 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. Φο Ρμολογιακό Δάνειο εξαςφαλίηεται με (i) δεφτερθσ τάξθσ ενζχυρο επί των μετοχϊν που κατζχει θ FM τθσ Intervision B.V. και Οetmed N.V., (ii) ςφμβαςθ κυμαινόμενθσ αςφάλειασ επί των επιχειρθματικϊν απαιτιςεων τθσ FM, (iii) εκχϊρθςθ των απαιτιςεων από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ τθσ FM και, (iv) ενεχυρίαςθ τραπεηικϊν λογαριαςμϊν τθσ FM. Υφμφωνα με τθ ςφμβαςθ Ρμολογιακοφ Δανείου θ FM ζχει αναλάβει οριςμζνεσ υποχρεϊςεισ μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά θ διατιρθςθ κακ όλθ τθ διάρκεια του δανείου, αςφαλιςμζνων κατά παντόσ κινδφνου των περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ υποβολι ελεγμζνων ι επιςκοπθμζνων ετιςιων και εξαμθνιαίων ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων, ςυνοδευόμενεσ κάκε φορά από Σιςτοποιθτικό Υυμμόρφωςθσ, θ πρόταςθ τθσ εγγυιτριασ Forthnet προσ τθν Γενικι Υυνζλευςθ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου ποςοφ 30 εκατ. με θμερομθνία ολοκλιρωςθσ το αργότερο ζωσ τθν 31 Ιανουαρίου 2012, θ διαπραγμάτευςθ των μετοχϊν τθσ εγγυιτριασ Forthnet ςτο Χρθματιςτιριο των Ακθνϊν να μθν παφςει, αναςταλεί ι διακοπεί, θ διατιρθςθ του αρικμοφ των ενεργϊν ςυνδρομθτϊν ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ ςτα επίπεδα που ιςχφουν για κάκε ζνα από τα οικονομικά ζτθ , και θ διατιρθςθ κακ όλθ τθ διάρκεια του Ρμολογιακοφ Δανείου των χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν υπολογιηόμενων με βάςθ τισ ετιςιεσ και εξαμθνιαίεσ ελεγμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε ενοποιθμζνθ βάςθ. Θ κακοριςμζνθ ςυμφωνία των οικονομικϊν δεικτϊν είναι ωσ ακολοφκωσ: 1. EBITDA *Μζρδθ / (ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων+ / Μακαροί χρεωςτικοί τόκοι, μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 3,0 ζωσ 4,5 για τισ χριςεισ 2011 ζωσ Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ / EBITDA *Μζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν επενδυτικϊν αποτελεςμάτων και αποςβζςεων+, μικρότεροσ ι ίςοσ του 5,5 ζωσ 3,0 για τισ χριςεισ 2011 ζωσ Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ / Υφνολο ιδίων κεφαλαίων, μικρότεροσ ι ίςοσ του 1,65 ζωσ 1,0 για τισ χριςεισ 2011 ζωσ CashFlow/Debt Service, μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του 1,02 για τισ χριςεισ 2011 ζωσ Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, ο μιλοσ δεν βρίςκονταν ςε ςυμμόρφωςθ με τον χρθματοοικονομικό δείκτθ «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ / Υφνολο ιδίων κεφαλαίων» και κατά ςυνζπεια, το ςφνολο του «ΟΡΔ» είχε ταξινομθκεί ωσ βραχυπρόκεςμο. Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, ο μιλοσ δεν βριςκόταν ςε ςυμμόρφωςθ με δφο χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ ςτα πλαίςια του «ΟΡΔ», «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ / EBITDA», «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ / Υφνολο ιδίων κεφαλαίων». Υαν αποτζλεςμα το «ΟΡΔ» διατιρθςε τθν ίδια κατθγοριοποίθςθ. Επιπλζον, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 ο μιλοσ δεν βρίςκονταν ςε ςυμμόρφωςθ με τον ελάχιςτο αρικμό των ΑΣΦΒ ενεργϊν ςυνδρομθτϊν όπωσ ορίηει θ ςφμβαςθ Ρμολογιακοφ Δανείου. Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013, ο μιλοσ δεν βριςκόταν ςε ςυμμόρφωςθ με τρεισ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ / EBITDA», «Υυνολικόσ κακαρόσ τραπεηικόσ δανειςμόσ / Υφνολο ιδίων κεφαλαίων», «Σροςαρμοςμζνο EBITDA / Μακαροί χρεωςτικοί τόκοι» και κατά ςυνζπεια διατθρικθκε θ κατθγοριοποίθςθ του «ΟΡΔ» ωσ βραχυπρόκεςμο. Επιπλζον, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013, ο μιλοσ δε βριςκόταν ςε ςυμμόρφωςθ με τον ελάχιςτο αρικμό ενεργϊν ςυνδρομθτϊν ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ (PAYTV) όπωσ ορίηει θ ςφμβαςθ Ρμολογιακοφ δανείου. Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ο μιλοσ δε βριςκόταν ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ προαναφερόμενουσ χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ και με ζναν επιπλζον «Cashflow/Debt service» και κατά ςυνζπεια ζχει διατθρθκεί θ ίδια ταξινόμθςθ για το ςφνολο των «ΟΡΔ». Επιπλζον, κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ο μιλοσ δε βριςκόταν ςε ςυμμόρφωςθ με τον ελάχιςτο αρικμό ενεργϊν ςυνδρομθτϊν ςυνδρομθτικισ τθλεόραςθσ (PAYTV) όπωσ ορίηει θ ςφμβαςθ Ρμολογιακοφ δανείου. Υελίδα 49 από 65

50 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. Φθν 17 Δεκεμβρίου 2014 ζγινε δεκτό από τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ το αίτθμα ανοχισ (waiver) του Ρμίλου για τα παρακάτω: 1. Ακφρωςθ τθσ πλθρωμισ δόςθσ φψουσ 25,0 εκατ. και 2,5 εκατ. των δανείων τθσ Forthnet Media Α.Ε. που ιταν πλθρωτζα ςτισ 30 Απριλίου 2014 (προςωρινι παράταςθ από 31 Δεκεμβρίου 2013) προσ αποπλθρωμι ςτισ 31 Δεκεμβρίου Ακφρωςθ τθσ πλθρωμισ δόςθσ φψουσ 12,5 εκατ. και 2,5 εκατ. των δανείων τθσ Forthnet Media Α.Ε. που ιταν πλθρωτζα ςτισ 30 Απριλίου 2014 (προςωρινι παράταςθ από 31 Δεκεμβρίου 2013) προσ αποπλθρωμι ςτισ 31 Δεκεμβρίου Ακφρωςθ τθσ πλθρωμισ δόςθσ φψουσ 12,0 εκατ. των δανείων τθσ Forthnet Α.Ε. που ιταν πλθρωτζα ςτισ 30 Απριλίου 2014 (προςωρινι παράταςθ από 31 Δεκεμβρίου 2013) προσ αποπλθρωμι ςτισ 31 Δεκεμβρίου Ακφρωςθ τθσ πλθρωμισ δόςθσ φψουσ 10,0 εκατ. και 2,0 εκατ. των δανείων τθσ Forthnet Α.Ε. που ιταν πλθρωτζα ςτισ 31 Ξαρτίου 2014, προσ αποπλθρωμι ςτισ 31 Δεκεμβρίου Ακφρωςθ τθσ πλθρωμισ δόςθσ φψουσ 12,0 εκατ. των δανείων τθσ Forthnet Α.Ε. που ιταν πλθρωτζα ςτισ 30 Ιουνίου 2014, προσ αποπλθρωμι ςτισ 31 Δεκεμβρίου Ακφρωςθ τθσ πλθρωμισ δόςθσ φψουσ 10,0 εκατ. και 2,0 εκατ. των δανείων τθσ Forthnet Α.Ε. που ιταν πλθρωτζα ςτισ 30 Υεπτεμβρίου 2014, προσ αποπλθρωμι ςτισ 31 Δεκεμβρίου Ακφρωςθ τθσ πλθρωμισ δόςθσ φψουσ 10,0 εκατ. των δανείων τθσ Forthnet Α.Ε. που ιταν πλθρωτζα ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013, προσ αποπλθρωμι ςτισ 31 Δεκεμβρίου Φα ωσ άνω αιτιματα ανοχισ (waivers) ζγιναν αποδεκτά από τθν κοινοπραξία των δανειςτριϊν τραπεηϊν χωρίσ να ςυνυπολογίηονται τόκοι υπερθμερίασ επί των παρατεινόμενων δόςεων κεφαλαίου. Επιπλζον, ςτισ 12 Φεβρουαρίου 2015, ο μιλοσ Forthnet απζςτειλε αίτθμα ανοχισ (waiver) προσ τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ για χρονικι παράταςθ ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2015 όλων των μεταξφ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2014 και 30 Ιουνίου 2015 υποχρεϊςεων για αποπλθρωμι των δόςεων κεφαλαίου, πλθρωτζων εκ παρατάςεωσ ι ςφμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα αποπλθρωμϊν, όπωσ αυτζσ απορρζουν από τισ εν ιςχφ δανειακζσ ςυμβάςεισ. Ματά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 θ Εταιρεία δεν ζχει πραγματοποιιςει ςυμβατικζσ πλθρωμζσ ποςοφ 60 εκατ. ςφμφωνα με τισ ςυμβάςεισ δανείων (Υθμείωςθ 4). Φα ςυνολικά ζξοδα τόκων επί των μακροπρόκεςμων δανείων για τισ περιόδουσ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανιλκαν για τθν Εταιρεία ςε και αντίςτοιχα και περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα (Υθμείωςθ 8) ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 22. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΠΟ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΙΚΕ ΜΙΘΩΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑΔΟΣΩΝ: Ρ Εταιρεία μιςκϊνει εξοπλιςμό αναμετάδοςθσ ςυνολικισ αρχικισ αξίασ διάρκειασ δϊδεκα ετϊν (παρατάκθκε για ζνα ζτοσ), πλθρωτζα ςε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ και επιτόκιο 6,99% από τον Ιοφνιο του 2013 (προθγουμζνωσ το επιτόκιο κυμαινόταν από 6,5% ζωσ 9,57%). Φο 2012, θ Εταιρεία αποφάςιςε να αναβακμίςει τθν μεταφερόμενθ πλθροφορία μζςω δορυφόρων με τθν αναβάκμιςθ των 4 αναμεταδοτϊν ςε τεχνολογία DVBS-2 με αποτζλεςμα να μθν χρειάηεται τον ζναν από τουσ ιδθ υπάρχοντεσ πζντε αναμεταδότεσ. Θ νζα τεχνολογία DVBS-2 επιτρζπει τθν αναμετάδοςθ ίδιου αρικμοφ καναλιϊν χρθςιμοποιϊντασ μικρότερθ χωρθτικότθτα, ενϊ παράλλθλα επιτρζπει τθν εκπομπι δεδομζνων ςτθν υψθλότερθ δυνατι ταχφτθτα μζςω του δορυφόρου. Υελίδα 50 από 65

51 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. Ρ 5 οσ αναμεταδότθσ ςταμάτθςε να εκπζμπει τθν 1 Ιανουαρίου 2014 και δεδομζνου του γεγονότοσ αυτοφ, το 2012, ο μιλοσ προχϊρθςε ςτθν από-αναγνϊριςθ μζρουσ τθσ αξίασ κτιςεωσ κακϊσ και των υποχρεϊςεων από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναμεταδοτϊν για τα ζτθ 2014 ζωσ το ζτοσ Φο υπόλοιπο πλιρωσ αποςβεςμζνο μζροσ αποαναγνωρίςτθκε τθν 1 Ιανουαρίου 2014 (Υθμείωςθ 12). Ειδικότερα οι υποχρεϊςεισ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναμεταδοτϊν εμφανίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Χποχρζωςθ από χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αναμεταδοτϊν Ξείον: Βραχυπρόκεςμο μζροσ ( ) ( ) Μακροπρόκεςμο μζροσ Ρι μελλοντικζσ ελάχιςτεσ καταβολζσ των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων ςε ςχζςθ με τθν παροφςα αξία των κακαρϊν ελάχιςτων καταβολϊν για τθν Εταιρεία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αναλφονται ωσ εξισ: Ελάχιςτεσ καταβολζσ 31 Δεκεμβρίου 2014 Παροφςα αξία καταβολϊν Ζωσ ζνα χρόνο Ξετά από ζνα χρόνο και ζωσ και πζντε χρόνια Σάνω από πζντε χρόνια φνολο ελάχιςτων καταβολϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ Ξείον: Σοςά που αποτελοφν χρθματοοικονομικά ζξοδα ( ) - Παροφςα αξία ελάχιςτων καταβολϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ Ελάχιςτεσ καταβολζσ 31 Δεκεμβρίου 2013 Παροφςα αξία καταβολϊν Ζωσ ζνα χρόνο Ξετά από ζνα χρόνο και ζωσ και πζντε χρόνια Σάνω από πζντε χρόνια φνολο ελάχιςτων καταβολϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ Ξείον: Σοςά που αποτελοφν χρθματοοικονομικά ζξοδα ( ) - Παροφςα αξία ελάχιςτων καταβολϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΑΙΝΙΩΝ: Φα δικαιϊματα προγραμμάτων και ταινιϊν αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Σρογράμματα και Δικαιϊματα Ξείον: Βραχυπρόκεςμο μζροσ ( ) ( ) Μακροπρόκεςμο μζροσ - - Υελίδα 51 από 65

52 24. ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΕ: FORTHNET ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘΣΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ, ΠΑΡΟΧΘ Ρι προμθκευτζσ αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Σρομθκευτζσ εςωτερικοφ Σρομθκευτζσ εξωτερικοφ Ξεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ πλθρωτζεσ φνολο Υτα ανωτζρω υπόλοιπα περιλαμβάνονται και προμθκευτζσ παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων. 25. ΔΕΔΟΤΛΕΤΜΕΝΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ: Ρι δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί Νοιποί φόροι και τζλθ (Υθμείωςθ 1) Δεδουλευμζνοι τόκοι Χποχρεϊςεισ από ςυμφωνίεσ επιτοκιακοφ κινδφνου αντιςτάκμιςθσ (Υθμείωςθ 30) Νοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ φνολο Σροκειμζνου να μειϊςει τον κίνδυνο επιτοκίου, θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ αντιςτάκμιςθσ επιτοκιακοφ κινδφνου (Interest Rate Swaps) φψουσ 57,5 εκ. (2013: 135 εκ.). Ρι ςυμφωνίεσ αντιςτάκμιςθσ επιτοκιακοφ κινδφνου (Interest Rate Swaps) αφοροφν ανταλλαγι πλθρωμϊν ςτακεροφ επιτοκίου με κυμαινόμενο. Ονομαςτικι Αξία IRS Θμερομθνία Λιξθσ Επιτόκιο /06/2017 EURIBOR 3 μθνϊν Ρι εφλογεσ αξίεσ των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων βαςίηονται ςε αγοραία αποτίμθςθ (mark to market). Φο κζρδοσ για τθν Εταιρεία από τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των παραγϊγων που αφοροφν αντιςτάκμιςθ επιτοκιακοφ κινδφνου για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ανζρχεται ςε χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2013: χιλ.) και περιλαμβάνονται ςτα λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα (Υθμείωςθ 8). Ρι ηθμίεσ για τθν Εταιρεία που προζκυψαν από πράξεισ αντιςτάκμιςθσ κινδφνου επιτοκίων που ζλαβαν χϊρα κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ανζρχονται ςε χιλ. περίπου (31 Δεκεμβρίου 2013: χιλ. περίπου) και περιλαμβάνονται ςτα λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα (Υθμείωςθ 8). Φο κακαρό ποςό ηθμίασ των 568 χιλ. τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 περιλαμβάνεται ςτα λοιπά χρθματοοικονομικά ζξοδα (Υθμείωςθ 8), ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ (31 Δεκεμβρίου 2013: ηθμία 87 χιλ.). Υελίδα 52 από 65

53 26. ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΕΙ: FORTHNET ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘΣΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ, ΠΑΡΟΧΘ Ρι επιχορθγιςεισ αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Επιχοριγθςθ Ο. 3299/ Υυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ ( ) ( ) Αποςβζςεισ χριςθσ (1.186) (35.826) Τπόλοιπο τζλουσ χριςθσ Ρι αποςβζςεισ επιχορθγιςεων περιλαμβάνονται ςτο κονδφλι λοιπά ζςοδα εκμετάλλευςθσ τθσ κατάςταςθσ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ. 27. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΘΕΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: α) φνταξθ: Ρι υπάλλθλοι τθσ επιχείρθςθσ καλφπτονται με ζνα από τα διάφορα υποςτθριγμζνα από το ελλθνικό κράτοσ ςυνταξιοδοτικά ταμεία. Μάκε υπάλλθλοσ απαιτείται να καταβάλει ζνα ποςό του μθνιαίου μιςκοφ του ςτο ταμείο, μαηί με τθν επιχείρθςθ που καταβάλει επίςθσ ζνα ποςό. Ματά τθν ςυνταξιοδότθςθ, το ταμείο είναι αρμόδιο για τθν πλθρωμι των ςυντάξεων των υπαλλιλων. Ζτςι, θ επιχείρθςθ δεν ζχει καμία νομικι ι τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ να πλθρϊςει μελλοντικζσ παροχζσ ςτο πλαίςιο αυτοφ του ςχεδίου. Ρι ειςφορζσ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανιλκαν ςε και αντίςτοιχα (Υθμείωςθ 6). β) Αποηθμιϊςεισ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ: Βάςει του Ελλθνικοφ εργατικοφ δικαίου, οι υπάλλθλοι και οι εργαηόμενοι ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ απόλυςθσ ι αποχϊρθςθσ με ποςό πλθρωμισ που υπολογίηεται βάςει τθν αμοιβι του υπαλλιλου ι του εργαηομζνου, τθν προχπθρεςία και τον τρόπο τθσ λφςθσ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ). Ρι υπάλλθλοι ι οι εργαηόμενοι που παραιτοφνται ι απολφονται με αιτία δεν ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ πλθρωτζα αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ είναι ίςθ με το 40% του ποςοφ που κα ιταν πλθρωτζο για απόλυςθ χωρίσ αιτία. Υτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τθν τοπικι πρακτικι, αυτά τα προγράμματα δεν χρθματοδοτοφνται. Θ Εταιρεία καταχωρεί ςτα αποτελζςματα για δεδουλευμζνεσ παροχζσ ςε κάκε περίοδο με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ ςυνταξιοδοτικισ υποχρζωςθσ. Ρι πλθρωμζσ παροχϊν που διενεργοφνται ςτουσ ςυνταξιοδοτοφμενουσ κάκε περίοδο χρεϊνονται ζναντι αυτισ τθσ υποχρζωςθσ. Ξια διεκνισ εταιρεία ανεξάρτθτων αναλογιςτϊν πραγματοποίθςε εκτίμθςθ για τισ υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρείασ που απορρζουν από τθν υποχρζωςι του να καταβάλει αποηθμιϊςεισ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Ρι λεπτομζρειεσ και οι βαςικζσ υποκζςεισ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 για τθν Εταιρεία ζχουν ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Σαροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων υποχρεϊςεων Κακαρι υποχρζωςθ ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ υςτατικά του κακαροφ περιοδικοφ κόςτουσ ςυνταξιοδότθςθσ Μόςτοσ υπθρεςίασ Χρθματοοικονομικό κόςτοσ Μανονικι χρζωςθ ςτα αποτελζςματα Επιπλζον κόςτοσ πρόςκετων επιδομάτων υνολικι χρζωςθ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ (θμείωςθ 6) Υελίδα 53 από 65

54 υμφωνία υποχρεϊςεων παροχϊν Σαροφςα αξία υποχρζωςθσ ζναρξθσ περιόδου Απορροφοφμενθ κυγατρικι Μόςτοσ υπθρεςίασ Χρθματοοικονομικό κόςτοσ Σλθρωκείςεσ παροχζσ ( ) (80.523) Σρόςκετο κόςτοσ επιπλζον παροχϊν Αναλογιςτικά (κζρδθ)/ ηθμίεσ ( ) Παροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ Βαςικζσ Χποκζςεισ : Σροεξοφλθτικό επιτόκιο 2,24% 3,99% Σοςοςτό αφξθςθσ αμοιβϊν 0,00% 0,00% Αφξθςθ του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι 1,75% 2,00% Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των ςθμαντικϊν παραδοχϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτθν αναλογιςτικι μελζτθ για τθν Εταιρεία εμφανίηεται κατωτζρω: Επίπεδο Ευαιςκθςίασ Επιτόκιο Προεξόφλθςθσ 0,5% αφξθςθ 0,5% μείωςθ Μελλοντικι Μεταβολι Μιςκοδοςίασ 0,5% αφξθςθ 0,5% μείωςθ Επίπτωςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ( ) ( ) Προςδόκιμο ηωισ Επίπεδο Ευαιςκθςίασ Αφξθςθ 1 ζτουσ Ξείωςθ 1 ζτουσ Επίπτωςθ ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ (17.909) Αναφορικά με τθν υπόκεςθ κνθςιμότθτασ χρθςιμοποιικθκε ο πίνακασ EVK2000, ο οποίοσ ςτθρίηεται ςτθν παρατθρθκείςα κνθςιμότθτα του Ελβετικοφ πλθκυςμοφ. Ρι ακόλουκεσ πλθρωμζσ αναμζνεται να αυξιςουν τθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ κατά τα προςεχι ζτθ: Ματά τθ διάρκεια των επόμενων 12 μθνϊν (νζα οικονομικι χριςθ) Ξεταξφ 2 ζωσ 5 ετϊν Ξεταξφ 5 ζωσ 10 ετϊν Σάνω από 10 ζτθ υνολικζσ Αναμενόμενεσ Πλθρωμζσ Θ μζςθ διάρκεια τθσ υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ είναι 21,93 ζτθ (2013: 21,67 ζτθ) Φο επιπρόςκετο κόςτοσ των ςυμπλθρωματικϊν παροχϊν ςχετίηεται με παροχζσ που πλθρϊκθκαν ςε υπαλλιλουσ οι οποίοι απολφκθκαν. Φα περιςςότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ιταν αναμενόμενα ςτα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ και ςυνεπϊσ οι επιπρόςκετεσ πλθρωμζσ παροχϊν πλζον των υπαρχόντων αποκεματικϊν αντιμετωπίςτθκαν ωσ πρόςκετθ ςυνταξιοδοτικι χρζωςθ. Θ πρόςκετθ ςυνταξιοδοτικι χρζωςθ για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανζρχονται ςε και αντίςτοιχα. Υελίδα 54 από 65

55 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. 28. ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΘ: Ρι κάτωκι εταιρείεσ ςυναλλάςςονται με λιψθ ι παροχι υπθρεςιϊν κατά τθν ςυνικθ δραςτθριότθτα τουσ και κεωροφνται ςυνδεδεμζνα μζρθ. Ρι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ και τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ αναφζρονται παρακάτω: Επωνυμία Εταιρείασ χζςθ με τθν Εταιρεία Χριςθ που ζλθξε τθν Πωλιςεισ προσ ςυνδεδεμζνα μζρθ Αγορζσ από ςυνδεδεμζνα μζρθ Ποςά που οφείλουν τα ςυνδεδεμζνα μζρθ Ποςά που οφείλονται ςτα ςυνδεδεμζνα μζρθ υνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ: Forthnet Α.Ε. Ξζτοχοσ Intervision Services BV Θυγατρικι NetMed Α.Ε. Θυγατρικι NetMed N.V. Θυγατρικι Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Θυγατρικι Forth CRS S.A. Θυγατρικι Hellas Online Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Vodafone Panafone Α.Ε.Ε.Φ Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Lumiere Cosmos Communications Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Lumiere Productions S.A. Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Wind Ελλάσ Φθλεπικοινωνίεσ Α.Ε. Υυνδεδεμζνθ Εταιρεία Υφνολα Υφνολα Ρι ςυναλλαγζσ τθσ Multichoice Hellas A.E.E. με τθν Εταιρεία, (ζωσ τθν θμερομθνία απορρόφθςθσ 30 Ρκτωβρίου 2015) αφοροφν ςε: Σρομικεια οπτικοακουςτικοφ περιεχομζνου καναλιϊν Novacinema Novasports. Χπθρεςίεσ διαχείριςθσ και ψθφιακϊν ςυνδρομθτϊν. Επεξεργαςία και μεταφορά ραδιοτθλεοπτικϊν ςθμάτων μζςω δορυφόρου. Υελίδα 55 από 65

56 Θ Εταιρεία ζωσ τθν απορρόφθςθ τθσ Multichoice Hellas A.E.E. εξζδιδε πιςτωτικά τιμολόγια προσ τθν τελευταία ςε περίπτωςθ που κρινόταν απαραίτθτο βάςει τθσ αρχισ τθσ τιρθςθσ των ίςων αποςτάςεων αναφορικά με ενδοεταιρικζσ τιμολογιςεισ. H μθτρικι εταιρεία Forthnet A.E. παρζχει ςτθν Εταιρεία κυρίωσ υπθρεςίεσ μεταπϊλθςθσ των δικαιωμάτων του ελλθνικοφ πρωτακλιματοσ και τθσ UEFA. Επιπλζον, τα ενδοεταιρικά ζξοδα προσ τθ Forthnet ςχετίηονται με τθν επαναχρζωςθ του μεριδίου τθσ για διαφθμίςεισ από ςυνδυαςτικζσ πωλιςεισ, τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ (τθλεφωνία, internet, κ.λ.π.), επαναχρζωςθ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν κακϊσ επίςθσ και επαναχρζωςθ του μεριδίου των προμθκειϊν προσ ςυνεργάτεσ τθσ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και αναφζρονται ςτθν περίοδο , όπου απορροφικθκε θ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. από τθν Forthnet Media A.E. Φα ενδοεταιρικά ζςοδα από Forthnet αναφζρονται κυρίωσ ςτθν χρζωςθ του μεριδίου τθσ για διαφθμίςεισ από ςυνδυαςτικζσ πωλιςεισ (ςυνδυαςτικζσ υπθρεςίεσ 3-play) και αναφζρονται ςτθν περίοδο , όπου απορροφικθκε θ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. από τθν Forthnet Media A.E. Θ ενδοεταιρικι απαίτθςθ από τθ Forthnet Α.Ε. προκφπτει επιπλζον, από τθν είςπραξθ λογαριαςμϊν μζςω του δικτφου καταςτθμάτων Forthnet. Ρι ςυναλλαγζσ με τθ Netmed A.E. αφοροφν κυρίωσ ςτθν παροχι διαχειριςτικϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ςε παροχι τθλεφωνικοφ κζντρου εξυπθρζτθςθσ πελατϊν (customer services). H Intervision Services B.V. παρζχει ςτθν Εταιρεία δικαιϊματα τθλεοπτικοφ περιεχομζνου. Ξζροσ του υπολοίπου απαίτθςθσ από τθν Netmed N.V., αφορά χοριγθςθ δανείου με επιτόκιο δανειςμοφ Εuribor πλζον περικωρίου 1,75% (2013:3,5%). Θ υποχρζωςθ προσ τθ Netmed N.V. αφορά τθν εξαγορά των μετοχϊν που κατείχε ςτθν εταιρεία Multichoice Hellas A.E.E. Ρι αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου κακϊσ επίςθσ των Διευκυντικϊν Υτελεχϊν τθσ Εταιρείασ για τα ζτθ 2014 και 2013 ανιλκαν ςε και , αντίςτοιχα. 29. ΔΕΜΕΤΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ: Αντιδικίεσ και Διεκδικιςεισ: Θ Εταιρεία εμπλζκεται ςε διάφορεσ νομικζσ υποκζςεισ και νομικζσ διαδικαςίεσ ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ λειτουργίασ τθσ. Θ Διοίκθςθ κακϊσ και οι νομικοί ςφμβουλοι τθσ Εταιρείασ εκτιμοφν ότι όλεσ οι εκκρεμείσ υποκζςεισ αναμζνεται να διευκετθκοφν χωρίσ ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ ςτα αποτελζςματα αυτισ (βλζπε Υθμείωςθ 31). Δεςμεφςεισ: Ενοίκια κτιρίων: Θ Εταιρεία ζχει ςυνάψει εμπορικζσ ςυμφωνίεσ λειτουργικισ μίςκωςθσ για τθ μίςκωςθ κτιρίου. Ρι μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ με βάςθ τισ ιδθ υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ ενοικίαςθσ κτιρίων ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αναλφονται ωσ εξισ: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Εντόσ ενόσ ζτουσ ζτθ Άνω των 5 ετϊν φνολο Υελίδα 56 από 65

57 Εγγυιςεισ: Θ Εταιρεία εκδίδει εγγυθτικζσ επιςτολζσ προσ διάφορουσ τρίτουσ. Υτον παρακάτω πίνακα περιζχεται θ ανάλυςθ αυτϊν των εγγυθτικϊν επιςτολϊν όπωσ ζχει διαμορφωκεί ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013: 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Μαλι εκτζλεςθ ςυμβάςεων Υυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ φνολο Τποχρεϊςεισ από ςυμβάςεισ με προμθκευτζσ: Φα ανεκτζλεςτα υπόλοιπα ςυμβάςεων με προμθκευτζσ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ανζρχονται ςτο ποςό των 86,3 εκατ. και 87,3 εκατ. περίπου. 30. ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΑ: Εφλογθ αξία: Φα ποςά που περιζχονται ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ οικονομικισ κζςθσ για τα διακζςιμα, τουσ πελάτεσ και τισ λοιπζσ απαιτιςεισ, τισ προκαταβολζσ, τουσ προμθκευτζσ, και τισ λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ προςεγγίηουν τισ αντίςτοιχεσ εφλογεσ αξίεσ λόγω τθσ βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ των χρθματοοικονομικϊν αυτϊν μζςων. Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ κεωρεί ότι θ εφλογθ αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προςεγγίηει τα ποςά που εμφανίηονται ςτισ καταςτάςεισ οικονομικισ κζςθσ. Ρι εφλογεσ αξίεσ των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων βαςίηονται ςε αποτίμθςθ βάςει τθσ αξιολόγθςθσ τθσ αγοράσ. Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί τθν κατωτζρω ιεραρχία για τον κακοριςμό και τθν γνωςτοποίθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, ανά τεχνικι αποτίμθςθσ: Επίπεδο 1: διαπραγματεφςιμεσ (μθ προςαρμοςμζνεσ) τιμζσ ςε ενεργζσ αγορζσ για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ, Επίπεδο 2: λοιπζσ τεχνικζσ για τισ οποίεσ όλεσ οι ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν καταγεγραμμζνθ εφλογθ αξία είναι παρατθριςιμεσ είτε άμεςα είτε ζμμεςα, Επίπεδο 3: τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν ειςροζσ που ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν καταγεγραμμζνθ εφλογθ αξία και δεν βαςίηονται ςε παρατθριςιμα δεδομζνα τθσ αγοράσ. Για τα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ που αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςε τακτικι βάςθ, θ Εταιρεία κακορίηει εάν ζχουν επζλκει μεταβιβάςεισ μεταξφ των επιπζδων τθσ ιεραρχίασ με τθν εκ νζου αξιολόγθςθ και κατθγοριοποίθςθ (με βάςθ τα ςτοιχεία του χαμθλότερου επιπζδου που είναι ςθμαντικά για τθν επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ωσ ςφνολο) ςτο τζλοσ τθσ κάκε περιόδου αναφοράσ. Θ Εταιρεία κακορίηει τισ πολιτικζσ και τισ διαδικαςίεσ για τισ επαναλαμβανόμενεσ μετριςεισ (παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία). Υε κάκε θμερομθνία αναφοράσ, θ Εταιρεία αναλφει τισ μεταβολζσ ςτισ αξίεσ των υποχρεϊςεων που υπόκεινται ςε επαναεπιμζτρθςθ και επανεκτίμθςθ ςφμφωνα με τισ λογιςτικζσ πολιτικζσ τθσ Εταιρείασ. Για τθν ανάλυςθ αυτι, θ Διοίκθςθ επαλθκεφει τισ μεγάλεσ ειςροζσ που εφαρμόςτθκαν ςτθν τελευταία αποτίμθςθ, επιβεβαιϊνοντασ τα ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτον υπολογιςμό αποτίμθςθσ με ςυμβάςεισ και άλλα ςχετικά ζγγραφα. Ματά τθ διάρκεια τθσ περιόδου δεν υπιρξαν μεταφορζσ μεταξφ των επιπζδων 1 και 2, οφτε μεταφορζσ εντόσ και εκτόσ του επιπζδου 3 για τθν μζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. Υελίδα 57 από 65

58 Φθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και τθν 31 Δεκεμβρίου 2013, θ Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρθματοοικονομικά των οποίων θ εφλογθ αξία παρουςιάηεται παρακάτω: Εφλογθ Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 φνολο Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ Σαράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία (Υθμείωςθ 25) Ξακροπρόκεςμα δάνεια (Υθμείωςθ 21) Εφλογθ Αξία Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 φνολο Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ Σαράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία (Υθμείωςθ 25) Ξακροπρόκεςμα δάνεια (Υθμείωςθ 21) Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω τθσ μθ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ κατά τθν τρζχουςα χριςθ είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των ςτοιχείων αυτϊν όπωσ αναφζρεται ςτθ ςυνθμμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ. υναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ: Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε διεκνζσ επίπεδο και ςυνεπϊσ είναι εκτεκειμζνθ ςε κίνδυνο ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν που προκφπτουν κυρίωσ από το δολάριο ΘΣΑ. Αυτό το είδοσ κινδφνου κυρίωσ προκφπτει από εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα.tα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και οι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα, μετατρεπόμενεσ ςε Ευρϊ με τθν ιςοτιμία κλειςίματοσ αναλφονται ωσ εξισ: Ρνομαςτικά ποςά US$ Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ ( ) ( ) Βραχυχρόνια ζκκεςθ ( ) ( ) Ρ παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν ευαιςκθςία του αποτελζςματοσ τθσ χριςθσ ςε ςχζςθ με τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ και τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Ευρϊ / Δολαρίου. Χποκζτουμε ότι πραγματοποιείται μία αλλαγι τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 ςτθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία Ευρϊ/Δολαρίου τθσ τάξεωσ του 5%. Θ ανάλυςθ ευαιςκθςίασ βαςίηεται ςτα χρθματοοικονομικά μζςα ςε ξζνο νόμιςμα που κατζχει θ Εταιρεία για κάκε περίοδο αναφοράσ. Υε περίπτωςθ όπου το Ευρϊ ανατιμθκεί ςε ςχζςθ με το Δολάριο κατά ποςοςτό 5% τότε ςτο αποτζλεςμα τθσ χριςθσ κα ζχουμε τθν εξισ επίπτωςθ: Ματαςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ Υε περίπτωςθ όπου το Ευρϊ υποτιμθκεί ςε ςχζςθ με το Δολάριο κατά ποςοςτό 5% τότε ςτο αποτζλεςμα τθσ χριςθσ κα ζχουμε τθν εξισ επίπτωςθ: Ματαςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ( ) (9.846) Ρ υπολογιςμόσ τθσ "Επίδραςθσ ςτα Μζρδθ προ φόρων" βαςίηεται ςτισ μεταβολζσ του μζςου όρου των ιςοτιμιϊν ςυναλλάγματοσ τθσ χρονιάσ. Υελίδα 58 από 65

59 Θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςτο ςυναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ανάλογα με τον όγκο των ςυναλλαγϊν ςε ξζνο νόμιςμα. Εν τοφτοισ, θ ανωτζρω ανάλυςθ κεωρείται αντιπροςωπευτικι τθσ ζκκεςθσ τθσ Εταιρείασ ςτο ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Κίνδυνοσ Επιτοκίου: ςον αφορά τισ μακροπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ, θ Διοίκθςθ παρακολουκεί, ςε ςυνεχι βάςθ, τισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων και αξιολογεί τθν ανάγκθ λιψθσ ςχετικϊν κζςεων για τθν αντιςτάκμιςθ των κινδφνων που απορρζουν από αυτζσ. Ρ παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ μεταβολζσ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ (μζςω των επιπτϊςεων που ζχουν τα υπόλοιπα των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου ςτο τζλοσ χριςθσ) ςε πικανζσ αλλαγζσ επιτοκίων, κρατϊντασ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ. Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των δανείων τθσ Εταιρείασ ςε μεταβολζσ επιτοκίων: Μεταβλθτικότθτα επιτοκίων 31 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2013 Επίδραςθ ςτθν Μεταβλθτικότθτα κατάςταςθ ςυνολικοφ επιτοκίων ειςοδιματοσ Επίδραςθ ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ Eυρϊ 1,0% ( ) 1,0% ( ) -1,0% ,0% Υθμείωςθ: Ρ παραπάνω πίνακασ δεν περιλαμβάνει τθν κετικι επίπτωςθ των ειςπραχκζντων τόκων από τισ κατακζςεισ και τυχόν επιπτϊςεισ (κετικζσ ι αρνθτικζσ) από τισ ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων. Φο κζρδοσ για τθν Εταιρεία από τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία των παραγϊγων για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2014, ανζρχονται ςε χιλ. (31 Δεκεμβρίου 2013; χιλ.) και περιλαμβάνονται ςτα Νοιπά Χρθματοοικονομικά Ζξοδα (Υθμείωςθ 8). Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: Θ Εταιρεία διαχειρίηεται τουσ κινδφνουσ που μπορεί να δθμιουργθκοφν από ζλλειψθ επαρκοφσ ρευςτότθτασ φροντίηοντασ να υπάρχουν πάντα εξαςφαλιςμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ χριςθ. Θ Εταιρεία διακζτει επαρκείσ, δεςμεφςεισ και μθ, χρθματικζσ διευκολφνςεισ, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν ελλείψεων ταμειακϊν διακεςίμων. Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν διακεςίμων και εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων. Ρ παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθν 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αντίςτοιχα που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςε μθ προεξοφλθμζνεσ τιμζσ. Ποςά Άμεςα καταβλθτζα Λιγότερο από 6μινεσ 6-12 μινεσ 1με 5 ζτθ >5 ζτθ φνολο Δανειςμόσ Χρθματοδοτικι μίςκωςθ Σρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα φνολο Ποςά Άμεςα καταβλθτζα Λιγότερο από 6μινεσ 6-12 μινεσ 6με 5 ζτθ >5 ζτθ φνολο Δανειςμόσ Χρθματοδοτικι μίςκωςθ Σρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα φνολο Υελίδα 59 από 65

60 Διαχείριςθ Κεφαλαίου Ρ πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ διαχείριςθσ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ είναι να εξαςφαλιςτεί θ διατιρθςθ τθσ υψθλισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ κακϊσ και των υγιϊν δεικτϊν κεφαλαίου ϊςτε να υποςτθρίηονται και να επεκτείνονται οι δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ και να μεγιςτοποιείται θ αξία των μετόχων. Θ πολιτικι τθσ Εταιρείασ είναι να διατθριςει τουσ ςτόχουσ μόχλευςθσ ςφμφωνα με ζνα προφίλ υψθλοφ επιπζδου φερεγγυότθτασ. Θ Εταιρεία ελζγχει τθν κεφαλαιακι επάρκεια χρθςιμοποιϊντασ ζνα χρθματοοικονομικό δείκτθ που πρζπει να τθρείται για τα ομολογιακά δάνεια - Μακαρόσ δανειςμόσ /EBITDA. Υτον κακαρό δανειςμό, περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον διακζςιμα και ταμιακά ιςοδφναμα, ενϊ ςτθν λειτουργικι κερδοφορία περιλαμβάνονται κζρδθ/(ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων και αποςβζςεων μείον τα ζξοδα αναμεταδοτϊν. 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Ξακροπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ ( ) ( ) Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ - - φνολο Δανειςμοφ (Υθμείωςθ 21) ( ) ( ) Ξείον : Διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα (Υθμείωςθ 18) Κακαρόσ (δανειςμόσ) μείον μετρθτά ( ) ( ) Προςαρμοςμζνο EBITDA (με ταμειακζσ προςαρμογζσ) ( ) ( ) 31. ΔΙΚΑΣΙΚΕ ΔΙΑΦΟΡΕ-ΔΙΑΙΣΘΙΕ: (α) Ρι εκκρεμείσ αξιϊςεισ των τρίτων κατά τθσ Forthnet Media S.A. (ςτο εξισ FM, θ οποία απορρόφθςε τισ εταιρείεσ ΟetΞed Ελλάσ A.E., SYNED A.E. και Multichoice Ελλάσ Α.Ε.Ε.) ανζρχονται ςε 18,0 εκατ. περίπου πλζον τόκων και εξόδων. Από το ανωτζρω ποςό: i) Απαίτθςθ ποςοφ 4,6 εκατ. περίπου, νομιμοτόκωσ, αφορά απαίτθςθ από ΣΑΕ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ λόγω τθσ δικεν άκυρθσ εκ μζρουσ τθσ FM (πρϊθν ΟetΞed Ελλάσ A.E.) καταγγελίασ των ςχετικϊν ςυμβάςεων τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων. Υθμειϊνεται ότι θ ςυηιτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγωγισ ζχει ματαιωκεί. Σαραμζνει κεωρθτικά το δικαίωμα τθσ ΣΑΕ να υποβάλει αίτθμα για νζα δικάςιμο όμωσ το αποηθμιωτικό τθσ δικαίωμα ζχει παραγραφεί εν επιδικία. Υε κάκε περίπτωςθ, θ ΣΑΕ ζχει πάψει να υφίςταται λόγω υποβιβαςμοφ τθσ ςτθν εραςιτεχνικι κατθγορία. ii) Απαίτθςθ ποςοφ 0,81 εκατ. περίπου πλζον τόκων και εξόδων, αφορά ςε αγωγι τθσ κυπριακισ εταιρείασ LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED ωσ τίμθμα για τθν υποχρεωτικι εξαγορά, δυνάμει του άρκρου 49β του Ο. 2190/1920, από τθν ΦΘΝΕΔΤΑΥΘ Α.Ε. (προ τθσ απορρόφθςισ τθσ από τθν FM) 828 μετοχϊν τθσ εταιρείασ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε., που κατζχει θ LUMIERE TV PUBLIC COMPANY LIMITED. Εκδόκθκε απόφαςθ θ οποία απορρίπτει τθν αγωγι ωσ ουςία αβάςιμθ. Θ αντίδικοσ ζχει αςκιςει ζφεςθ θ οποία ςυηθτικθκε τθν 30 Απριλίου 2015 και αναμζνεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ. Για τισ ανωτζρω υποκζςεισ θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι δεν κα ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και κατά ςυνζπεια δεν ζχει ςχθματιςκεί πρόβλεψθ εξόδου. iii) Σοςό 7,7 εκατ. περίπου (όπωσ ανερχόταν ςτισ 9 Ξαρτίου 2006) νομιμοτόκωσ αφορά απαίτθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΦΑΕΕ Ακθνϊν) για διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου προθγουμζνων ετϊν (τθσ εταιρείασ Multichoice). Ματά των πράξεων αυτϊν, αςκικθκαν προςφυγζσ, οι οποίεσ ςυηθτικθκαν και εκδόκθκαν αποφάςεισ οι οποίεσ κάνουν εν μζρει δεκτζσ τισ προςφυγζσ και προςδιορίηουν το φορολογθτζο ειςόδθμα για μεν το οικονομικό ζτοσ 1998 ςε 0,34 εκ., για δε το οικονομικό ζτοσ 1999 ςε 0,18 εκ., επί των οποίων ποςϊν κα υπολογιςτοφν οι οφειλόμενοι φόροι. Φο ςυνολικό ποςό ανζρχεται με τουσ τόκουσ περίπου ςε 832 χιλ. εκ των οποίων θ Εταιρεία ζχει ιδθ προκαταβάλει ποςό 786 χιλ., ωσ προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των προςφυγϊν. Φο Δθμόςιο άςκθςε αιτιςεισ αναίρεςθσ, θ θμερομθνία ςυηιτθςθσ των οποίων δεν ζχει ακόμα προςδιοριςκεί. Για το τελικό ποςό φόρου που κα Υελίδα 60 από 65

61 καταλογιςκεί βάςει των ανωτζρω ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ εξόδου ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Εταιρείασ. iv) Σοςό 2,94 εκατ. περίπου αφορά αγωγι δικθγόρου, με τθν οποία ηθτά να τθσ καταβλθκεί το ανωτζρω ποςό ωσ φερόμενεσ οφειλόμενεσ δικθγορικζσ αμοιβζσ (με βάςθ τον Μϊδικα περί Δικθγόρων) από χειριςμό δικαςτικϊν υποκζςεων που αφοροφςαν τθν αντιδικία τθσ FM (προερχόμενθ από τθν απορροφθκείςα Netmed Hellas AE)/ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. και κατά του τθλεοπτικοφ ςτακμοφ ALPHA (κατά τθν περίοδο ). Εκδόκθκε πρωτόδικθ απόφαςθ που απορρίπτει τθν ωσ άνω αγωγι ωσ ουςία αβάςιμθ, θ αντίδικοσ όμωσ άςκθςε ζφεςθ θ οποία και ςυηθτικθκε. Εκδόκθκε θ απόφαςθ του Εφετείου θ οποία απορρίπτει τθν ζφεςθ, επικυρϊνοντασ τθν πρωτόδικθ απόφαςθ. Θ αντίδικοσ δικαιοφται να αςκιςει αναίρεςθσ ενϊπιον του Αρείου Σάγου. Υθμειϊνεται ότι θ απόφαςθ του Εφετείου Ακθνϊν είναι επαρκϊσ και ορκά κεμελιωμζνθ (τόςο νομικά όςο και ουςιαςτικά) και δεν φαίνεται να ζχει υποπζςει ςε κάποιο ουςιϊδεσ νομικό ςφάλμα. v) Σοςό 0,30 εκατ. περίπου αφορά αγωγι τρίτου προςϊπου κατά τθσ εταιρείασ και πρϊθν διευκφνοντοσ ςυμβοφλου αυτισ, με τθν οποία ηθτά να του καταβλθκεί το ανωτζρω ποςό ωσ αποηθμίωςθ για φερόμενθ προςβολι τθσ προςωπικότθτάσ και ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ ςε βάροσ του από ιςχυριςμοφσ που περιλαμβάνονται ςε μινυςθ που ζχει υποβάλει θ εταιρεία εναντίον του λόγω τθσ από μζρουσ του- διενζργειασ παράνομων δραςτθριοτιτων με ςκοπό και αποτζλεςμα τθν πειρατεία του ςυνδρομθτικοφ ςιματοσ τθσ εταιρείασ και τθν προςβολι τθσ πνευματικισ τθσ ιδιοκτθςίασ. Θ αγωγι ζχει οριςκεί να ςυηθτθκεί ενϊπιον του Σολυμελοφσ Σρωτοδικείου Ακθνϊν ςτισ 8 Δεκεμβρίου Υθμειϊνεται ότι κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ ποινικισ υπόκεςθσ (ςε πρϊτο βακμό) με κατθγοροφμενο τον ενάγοντα, εναντίον του οποίου ζχει αςκθκεί ποινικι δίωξθ για τισ φερόμενεσ παράνομεσ πράξεισ που αναφζρονται ςτθ μινυςθ τθσ εταιρείασ, το Δικαςτιριο ζκρινε τον κατθγοροφμενο ζνοχο και καταδίκαςε αυτόν ςε ποινι φυλάκιςθσ με αναςτολι, για τθν εκ μζρουσ του διάπραξθ των εν λόγω παράνομων πράξεων. vi) Θ υπόκεςθ τθσ αυτεπάγγελτθσ ζρευνασ τθσ Επιτροπισ Σροςταςίασ Ανταγωνιςμοφ Μφπρου (ΕΣΑ) κατά εταιρειϊν του Ρμίλου Forthnet (Forthnet Media A.E. και Multichoice) και τθσ Αρχισ Φθλεπικοινωνιϊν Μφπρου Α.Ε. (ΑΦΘΜ ι CYTA) για τθν διαπίςτωςθ πικανολογοφμενων παραβάςεων των διατάξεων περί προςταςίασ του ανταγωνιςμοφ (άρκρα 3 ι/και 6 του Μυπριακοφ Οόμου αρ. 13(Ι)2008 και άρκρα 101 ι/και 102 ΥΝΕΕ) από τουσ όρουσ τθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ διάκεςθσ περιεχομζνου μεταξφ των ανωτζρω ςυμβαλλομζνων, ςυηθτικθκε ενϊπιον τθσ ΕΣΑ κατά τθν προφορικι ακρόαςθ τθσ 9 Υεπτεμβρίου Ματά τθν ακρόαςθ, θ Εταιρεία παρουςίαςε τουσ νομικοφσ ιςχυριςμοφσ και τα αποδεικτικά τθσ ςτοιχεία προσ αντίκρουςθ των αιτιάςεων που αναφζρονται ςτο προκαταρτικό πόριςμα τθσ ζρευνασ τθσ ΕΣΑ, αναπτφςςοντασ και επεκτείνοντασ τα όςα είχε ιδθ κζςει υπόψιν τθσ ΕΣΑ μζςω του από 8 Αυγοφςτου 2014 ζγγραφου υπομνιματόσ τθσ. Θ ΕΣΑ γνωςτοποίθςε τισ απόψεισ τθσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ ςτοιχειοκετείται θ τζλεςθ των φερόμενων παραβάςεων. Θ εταιρεία κα εκφζρει τισ ζγγραφεσ απόψεισ τθσ επί των κυρϊςεων, ςε ςυνζχεια των διαπιςτϊςεων τθσ ΕΣΑ. Ξετά τθν υποβολι των ωσ άνω απόψεων τθσ εταιρείασ, θ ΕΣΑ κα προβεί ςτθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ, που κα περιλαμβάνει και τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Για τθν ανωτζρω υπό (iv) υπόκεςθ θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ ζχει ςχθματίςει επαρκι πρόβλεψθ εξόδου. Για τισ υπόλοιπεσ υποκζςεισ θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι δεν κα ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και κατά ςυνζπεια δεν ζχει ςχθματιςκεί πρόβλεψθ εξόδου. Υελίδα 61 από 65

62 (β) Ρι εκκρεμείσ αξιϊςεισ FM (προερχόμενεσ από τθν απορροφθκείςα ΟetΞed Ελλάσ A.E. και Multichoice Ελλάσ Α.Ε.Ε.) κατά των τρίτων ανζρχονται ςε 31,1 εκατ. περίπου, πλζον τόκων και εξόδων. Από το ανωτζρω ποςό: i) Σοςό 12,2 εκατ. περίπου, πλζον τόκων και εξόδων, αφοροφν αξιϊςεισ τθσ εταιρείασ κατά διαφόρων ΣΑΕ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ (περιουςιακισ και θκικισ) που υπζςτθ θ εταιρεία λόγω τθσ άκυρθσ και παράνομθσ εκ μζρουσ των ΣΑΕ- καταγγελίασ των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων που οι ΣΑΕ αυτζσ είχαν ςυνάψει με τθν FM για τθν τθλεοπτικι μετάδοςθ των ποδοςφαιρικϊν τουσ αγϊνων. Αρκετζσ από τισ αξιϊςεισ αυτζσ δεν ζχουν κρικεί αμετάκλθτα, ενϊ αρκετζσ από τισ ΣΑΕ ζχουν πάψει να υφίςτανται ωσ ενεργζσ (είτε λόγω υποβιβαςμοφ είτε λόγω εκκακάριςθσ). Υθμειϊνουμε ότι κατά τθν διάρκεια του 2012, θ αξίωςθ τθσ εταιρείασ κατά τθσ ΣΑΕ ΣΑΡΜ και των εταιρειϊν EXAFON και INTERACTIVE κατζςτθ αμετάκλθτθ και από τθν αρχικι απαίτθςθ φψουσ 18,6 εκατ. επιδικάςτθκε ποςό 0,2 εκατ.. Ρι εν λόγω εταιρείεσ δεν διακζτουν εμφανι περιουςιακά ςτοιχεία για να αποηθμιϊςουν τθν εταιρεία. Ρμοίωσ, οι εκκρεμείσ αξιϊςεισ τθσ απορροφθκείςασ Multichoice κατά των τρίτων ανζρχονται ςε 14,7 εκατ. περίπου, πλζον τόκων και εξόδων. Ρι ανωτζρω απαιτιςεισ αφοροφν ςτθν πλειονότθτά τουσ αξιϊςεισ τθσ εταιρείασ κατά διαφόρων ΣΑΕ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ (περιουςιακισ και θκικισ) που υπζςτθ θ εταιρεία λόγω τθσ άκυρθσ και παράνομθσ εκ μζρουσ των ΣΑΕ- καταγγελίασ των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων που οι ΣΑΕ αυτζσ είχαν ςυνάψει με τθν FM για τθν τθλεοπτικι μετάδοςθ των ποδοςφαιρικϊν τουσ αγϊνων. Αρκετζσ από τισ αξιϊςεισ αυτζσ δεν ζχουν κρικεί αμετάκλθτα, ενϊ αρκετζσ από τισ ΣΑΕ ζχουν πάψει να υφίςτανται ωσ ενεργζσ (είτε λόγω υποβιβαςμοφ είτε λόγω εκκακάριςθσ). Υθμειϊνουμε ότι κατά τθν διάρκεια του 2012, θ αξίωςθ τθσ εταιρείασ (πρϊθν Multichoice) κατά τθσ ΣΑΕ ΣΑΡΜ και των εταιρειϊν EXAFON και INTERACTIVE κατζςτθ αμετάκλθτθ και από τθν αρχικι απαίτθςθ φψουσ 23,4 εκατ. επιδικάςτθκε ποςό 200 χιλ. Ρι εν λόγω εταιρείεσ δεν διακζτουν εμφανι περιουςιακά ςτοιχεία για να αποηθμιϊςουν τθν εταιρεία. ii) iii) iv) Σοςό 4,5 εκατ. και 3,9 εκατ. περίπου, πλζον τόκων και εξόδων, αφορά ςε απαίτθςθ τθσ FM κατά των εταιρειϊν «ΕΙΔΘΥΕΙΥ ΟΦΡΦ ΜΡΞ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΞΣΡΤΙΜΘ ΕΦΑΙΤΕΙΑ ΣΑΤΡΧΘΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΩΟ ΜΑΙ ΕΟΘΞΕΤΩΥΘΥ» και «Ταδιοφωνικζσ και Φθλεπικοινωνιακζσ Επιχειριςεισ Α.Ε.Ε.» για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ τθσ εταιρείασ λόγω τθσ παράνομθσ αναμετάδοςθσ και αναπαραγωγισ (μζςω τθλεόραςθσ και διαδικτφου) ςτιγμιοτφπων των αγϊνων των ΣΑΕ ςτο πλαίςιο τθσ διοργάνωςθσ του επαγγελματικοφ πρωτακλιματοσ ποδοςφαίρου τθσ SUPERLEAGUE τθσ περιόδου και αντίςτοιχα, τα αποκλειςτικά δικαιϊματα μετάδοςθσ των οποίων ζχει θ FM. H ςυηιτθςθ των αγωγϊν ματαιϊκθκε ςτο πλαίςιο εξωδικαςτικισ/ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. Αγωγι κατά τθσ εταιρείασ ΕΤΦ Α.Ε. και των Φραπεηϊν Alpha και Σειραιϊσ, με τθν οποία ηθτείται να αναγνωριςκεί ότι θ Εταιρεία δεν οφείλει το ελάχιςτο εγγυθμζνο αντάλλαγμα των 2,9 εκατ. ανά ζτοσ από τθν 10 Οοεμβρίου 2008 άλλωσ από τθν 10 Οοεμβρίου 2010, αλλά ποςοςτό επί τθσ πραγματικισ βάςθσ των επίγειων αναλογικϊν ςυνδρομθτϊν τθσ. Ξε τθν κατάργθςθ τθσ ΕΤΦ, το Ελλθνικό Δθμόςιο υποκαταςτάκθκε ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ, ςυνεπϊσ αυτό κα είναι το αντίδικο ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ. Θ απαίτθςθ ςτθν κφρια και επικουρικι βάςθ ςυνίςταται ςε αναγνϊριςθ μθ φπαρξθσ δικαιϊματοσ πλθρωμισ, οπότε δεν αποτιμάται ςε χριμα ωσ αξίωςθ απαιτθτι. Θ ςυηιτθςθ τθσ αγωγισ που είχε οριςτεί για τον Απρίλιο 2015 αναβλικθκε κατόπιν αιτιματοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για το Δεκζμβριου του Αγωγι κατά τθσ Ελλθνικισ Ρμοςπονδίασ Σοδοςφαίρου (ΕΣΡ), με αίτθμα τθν ακφρωςθ, τθσ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου τθσ ΕΣΡ με τθν οποία απζρριψε τθ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ ςτθ διαδικαςία διαγωνιςμοφ/πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν απόκτθςθ των τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων Μυπζλου των περιόδων ζωσ και ανακιρυξε ωσ ανάδοχο τρίτθ εταιρεία. Ρ λόγοσ τθσ ακφρωςθσ είναι νομικόσ (θ ανάδοχοσ εταιρεία δεν είναι τθλεοπτικόσ φορζασ ςφμφωνα με το άρκρο 84 του Ο. 2725/1999). Θ αγωγι ςυηθτικθκε και εκδόκθκε θ με αρ. 731/2014 απόφαςθ που κάνει δεκτι τθν αγωγι. Θ ΕΣΡ άςκθςε ζφεςθ (όπωσ και θ εταιρεία που αφορά ςε ςυγκεκριμζνο τμιμα του ςκεπτικοφ τθσ απόφαςθσ), θ ςυηιτθςθ τθσ οποίασ ζχει προςδιοριςκεί για τθν 19 Φεβρουαρίου 2015, οπότε και ςυηθτικθκε. Εξεδόκθ θ υπ αρικμ. 2026/2015 απόφαςθ του Εφετείου θ οποία επικυρϊνει τθν πρωτόδικθ απόφαςθ. Θ υπόκεςθ δεν ζχει οικονομικό αντικείμενο. Υελίδα 62 από 65

63 v) Αγωγι κατά τθσ «ALPHA ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΘ ΦΘΝΕΡΤΑΥΘ» με τθν οποία ηθτείται να απαγορευκεί ςτθν εναγομζνθ να προβαίνει ςε πράξεισ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και να προςβάλλει το απόλυτο δικαίωμα τθσ FM, όπωσ αυτό απζρρεε από Υφμβαςθ Σαραχϊρθςθσ Δικαιωμάτων Φθλεοπτικισ Ξετάδοςθσ που θ FM είχε ςυνάψει με τθν ΣΑΕ ΑΜΤΑΦΘΦΡΥ και να υποχρεωκεί θ εναγόμενθ να καταβάλει ςτθν FM ποςό 0,5 εκατ. ωσ χρθματικι ικανοποίθςθ για τθν θκικι βλάβθ που ζχει προκλθκεί ςτθν τελευταία από τθν ακζμιτθ και αδικοπρακτικι ςυμπεριφορά τθσ «ALPHA ΔΡΤΧΦΡΤΙΜΘ ΦΘΝΕΡΤΑΥΘ». Θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ ωσ άνω αγωγισ ζχει προςδιοριςτεί για τισ 7 Ιουνίου 2006, θμερομθνία κατά τθν οποία αναβλικθκε για 22 Οοεμβρίου 2006, όπου ματαιϊκθκε και επαναπροςδιορίςτθκε για 2 Απριλίου 2008 όπου και αναβλικθκε εκ νζου για 4 Ιουνίου Θ υπόκεςθ ςυηθτικθκε, μετά από διαδοχικζσ αναβολζσ τθν 12 Δεκεμβρίου 2012 και εκδόκθκε θ με αρ. 6288/2013 απόφαςθ του Σολυμελοφσ Σρωτοδικείου Ακθνϊν, θ οποία ζκανε δεκτι τθν αγωγι επιδικάηοντασ υπζρ τθσ Εταιρείασ το ποςό των 0,3 εκατ., νομιμοτόκωσ από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ, ωσ θκικι βλάβθ λόγω τθσ παράνομθσ, κακόπιςτθσ και αντίκετθσ ςτα χρθςτά ικθ ςυμπεριφοράσ τθσ εναγομζνθσ. Θ εναγομζνθ δικαιοφται να αςκιςει ζφεςθ. vi) vii) Σοςό ςυνολικά 5,57 εκατ. πλζον τόκων και εξόδων, αφορά απαίτθςθ τθσ εταιρείασ (πρϊθν Multichoice) κατά τθσ ΕΤΦ A.E., με αγωγι που ζχει αςκιςει ενϊπιον του Σολυμελοφσ Σρωτοδικείου Ακθνϊν, ωσ αντάλλαγμα για τθν παροχι, εκ μζρουσ τθσ Multichoice, υπθρεςιϊν δορυφορικισ διανομισ και μεταφοράσ του ςιματοσ των τριϊν τθλεοπτικϊν (ΕΦ1, ΟΕΦ, ΕΦ3) και τεςςάρων ραδιοφωνικϊν (ΟΕΦ, ΕΤΑ 2, ΕΤΑ 3 και ΕΤΑ ΥΣΡΤΦ) ςτακμϊν τθσ ΕΤΦ ανά τθν επικράτεια για τα ζτθ 2008, 2009, 2010, 2011 και Ξε τθν κατάργθςθ τθσ ΕΤΦ, το Ελλθνικό Δθμόςιο υποκαταςτάκθκε ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τθσ, ςυνεπϊσ αυτό κα είναι το αντίδικο ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ. Θ ςυηιτθςθ τθσ αγωγισ που είχε οριςτεί για τον Ξάιο 2015 αναβλικθκε λόγω αποχισ των Γραμματζων για τον Ιοφνιο του Απαίτθςθ 0,3 εκατ. αφορά απαίτθςθ τθσ Εταιρείασ (πρϊθν Multichoice) κατά των εταιρειϊν PASSPOINT A.E. (ωσ πρωτοφειλζτιδα) και LANNET COMMUNICATIONS A.E. (ωσ εγγυιτρια) για μθ απόδοςθ των ειςπραχκειςϊν (από τθν PASSPOINT A.E.) ςυνδρομϊν προσ τθ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. Υθμειϊνουμε ότι θ εταιρεία LANNET ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτϊχευςθσ (κατά τθν οποία θ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. ζχει αναγγελκεί ςτθν ομάδα των πιςτωτϊν και ζχει επαλθκευκεί θ απαίτθςι τθσ ωσ βάςιμθ), θ δε PASSPOINT παραμζνει αδρανισ χωρίσ εμφανι περιουςιακά ςτοιχεία. Για τισ ανωτζρω υποκζςεισ δεν ζχει ςχθματιςτεί πρόβλεψθ εςόδου ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ. Υελίδα 63 από 65

64 32. ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ: Θ Εταιρεία, μζςω τθσ μθτρικισ τθσ, προχϊρθςε ςε επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθ διοργανϊτρια αρχι του επαγγελματικοφ πρωτακλιματοσ ποδοςφαίρου Αϋ Εκνικισ Ματθγορίασ, Super League για δφο επιπλζον αγωνιςτικζσ περιόδουσ, ιτοι για τισ περιόδουσ και Θ επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ περιλαμβάνει τα δικαιϊματα για τθλεόραςθ, ραδιόφωνο, internet και δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ και γεωγραφικι κάλυψθ ςε Ελλάδα, Μφπρο και Αλβανία. Ακινα, 3 Ιουνίου 2015 Ρ Σρόεδροσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου & Δ/νων Υφμβουλοσ Φο μζλοσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου Σαναγιϊτθσ Σαπαδόπουλοσ Μαςκανιϊτθ Αικατερίνθ Α.Δ.Φ. Υ Α.Δ.Φ. Φ Ρ Αναπλθρωτισ Γενικόσ Ρικονομικόσ Διευκυντισ Ρ Χπεφκυνοσ Υφνταξθσ & Σαρακολοφκθςθσ των Ρικονομικϊν Ματαςτάςεων Γεϊργιοσ Ξαντηϊροσ Γεωργία Γαλι Α.Δ.Φ. AK Α.Δ.Φ. Χ Αρ. Αδείασ Ρ.Ε.Ε Α Φάξθσ O Διευκυντισ Νογιςτθρίου Σολυχρόνθσ Ματςαρισ Α.Δ.Φ. ΑΜ Αρ. Αδείασ Ρ.Ε.Ε Α Φάξθσ Υελίδα 64 από 65

65 ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΧΡΘΕΩ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΕΩ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ : Αρμόδια Αρχι: Οομαρχία Ανατολικισ Αττικισ, φνκεςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου: Θμερομθνία ζγκριςθσ των Ετιςιων Οικονομικϊν Διεφκυνςθ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Εμπορίου Σαπαδόπουλοσ Σαναγιϊτθσ - Σρόεδροσ & Διευκφνων Υφμβουλοσ Μόκκοβασ Οεκτάριοσ - Αντιπρόεδροσ Καταςτάςεων: 3 Ιουνίου 2015 Μαβακλισ Ιωάννθσ - Ξζλοσ Ορκωτoί Ελεγκτζσ-Λογιςτζσ: Χριςτοσ Σελεντρίδθσ, Δθμιτριοσ Ξερκουράκθσ Μαςκανιϊτθ Αικατερίνθ - Ξζλοσ Ελεγκτικζσ Εταιρείεσ: Σφποσ Εκκεςθσ Ελζγχου : Διεφκυνςθ διαδικτφου Εταιρείασ: ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ FORTHNET MEDIA Α.Ε. - FORTHNET ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘΣΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ ΠΑΡΟΧΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ & ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 65883/01ΝΣ/Β/08/117 ΓΕ.ΜΘ ΕΔΡΑ:ΠΡΟΕΚΣΑΘ ΟΔΟΤ ΜΑΝΘ-ΘΕΘ ΚΑΝΣΗΑ, Σ.Κ , ΠΑΛΛΘΝΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΘ ΧΡΘΘ από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ζωσ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 (Δθμοςιευόμενα βάςει του ν.2190, άρκρο 135 για επιχειριςεισ που ςυντάςςουν ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενοποιθμζνεσ και μθ, κατά τα ΔΛΠ) Φα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτοχεφουν ςε μία γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ FORTHNET ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘΣΙΚΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ-ΠΑΡΟΧΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ & ΤΜΜΕΣΟΧΩΝ. Υυνιςτοφμε επομζνωσ ςτον αναγνϊςτθ, πριν προβεί ςε οποιαδιποτε είδουσ επενδυτικι επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τθν εταιρεία, να ανατρζξει ςτθν διεφκυνςθ διαδικτφου τθσ εταιρείασ όπου αναρτϊνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ, κακϊσ και θ ζκκεςθ ελζγχου του ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι. Ernst & Young Α.Ε. και ΥΡΝ Α.Ε.Ρ.Ε. Γνϊμθ με Επιφφλαξθ (Ξε κζμα ζμφαςθσ) ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΘΕΘ Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία Υφνολο ιδίων κεφαλαίων ζναρξθσ χριςθσ ( και αντίςτοιχα) Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία Ηθμίεσ μετά από φόρουσ ( ) ( ) Νοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία Μακαρά λοιπά ςυγκεντρωτικά ειςοδιματα που δε κα ταξινομθκοφν ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ ςε επόμενεσ περιόδουσ ( ) Αποκζματα Απορρόφθςθ κυγατρικισ Απαιτιςεισ από πελάτεσ Υφνολο ιδίων κεφαλαίων λιξθσ χριςθσ ( και αντίςτοιχα) ( ) Νοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Ηθμίεσ προ φόρων (Υυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) ( ) ( ) Ξετοχικό Μεφάλαιο ( μετοχζσ των 1,00) (ποςά εκφραςμζνα ςε ευρϊ) Νοιπά Υτοιχεία Ιδίων Μεφαλαίων ( ) Σλζον / μείον προςαρμογζσ για: ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ φνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων Εταιρίασ (α) ( ) Αποςβζςεισ Αποςβζςεισ επιχορθγιςεων πάγιου εξοπλιςμοφ (1.186) (35.826) Σροβλζψεισ/Νοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Ηθμία από πϊλθςθ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων (47.814) - Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ Σροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ φνολο υποχρεϊςεων (β) Σροβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (α)+(β) Χρθματοοικονομικά (ζςοδα)/ζξοδα Aπομείωςθ ςυμμετοχϊν ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ Ζςοδα επομζνων χριςεων ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΟΔΘΜΑΣΩΝ Σλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογαριαςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ: Ξείωςθ απαιτιςεων (Ξείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) Ξείον: Μφκλοσ εργαςιϊν Ματαβεβλθμζνοι Φόροι ( ) ( ) Σλθρωμζσ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ ( ) (80.523) Ηθμιζσ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν ( ) ( ) Αφξθςθ/(Ξείωςθ) ςε λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ ( ) - αποτελεςμάτων Ηθμιζσ προ φόρων ( ) ( ) φνολο ειςροϊν από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (α) Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ Ηθμιζσ μετά από φόρουσ (Α) ( ) ( ) Αγορά ενςϊματων παγίων και άχλων ςτοιχείων ( ) ( ) Σωλιςεισ ενςϊματων και αςϊματων παγίων ςτοιχείων Λοιπά υνολικά Ειςοδιματα μετά από φόρουσ (Β) ( ) Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ προκεςμίασ ( ) - φνολο εκροϊν για επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (β) ( ) ( ) υγκεντρωτικζσ ςυνολικζσ ηθμίεσ μετά από φόρουσ (Α) + (Β) ( ) ( ) Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ Ηθμίεσ μετά από φόρουσ ανά μετοχι βαςικζσ (ςε ) (674,30) (49,47) Αποπλθρωμι δανειςμοφ από ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ ( ) ( ) Μζρδθ/(Ηθμίεσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν ( ) ( ) Νοιπά Φραπεηικά Ζξοδα - (83.917) αποτελεςμάτων και ςυνολικϊν αποςβζςεων Ζξοδα από ςυμφωνίεσ αντιςτάκμιςθσ επιτοκιακοφ κινδφνου ( ) ( ) Φόκοι πλθρωκζντεσ ( ) ( ) Μακαρι μεταβολι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ( ) ( ) φνολο εκροϊν για χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (γ) ( ) ( ) Κακαρι μείωςθ ςτα ταμ.διακ.και ιςοδφναμα χριςθσ (α) + (β) + (γ) ( ) ( ) Σαμειακά Διακζςιμα και ιςοδφναμα Ζναρξθσ Χριςθσ Σαμειακά Διακζςιμα αποροφοφμενων εταιρειϊν Σαμειακά Διακζςιμα και ιςοδφναμα Λιξθσ Χριςθσ ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ και του Ρμίλου Forthnet 10. Ρι οικονομικζσ καταςτάςεισ 1. Tο κζμα ζμφαςθσ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου του ανεξάρτθτου ορκωτοφ ελεγκτι αναφζρεται ςτθν ικανότθτα τθσ Εταιρείασ τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εταιρείασ "Forthnet A.E." ςτον οποίο ενοποιείται να προχωριςουν ςε αναχρθματοδότθςθ του ςυνόλου των δανειακϊν τουσ υποχρεϊςεων και (ii) θ επάρκεια κεφαλαίου κίνθςθσ (Ζδρα: Ελλάδα, Σοςοςτό Υυμμετοχισ 31/12/2014: 98,97%) με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ. τθσ Εταιρείασ και του Ρμίλου Forthnet, δεν μποροφν να διαςφαλιςτοφν και εξαρτϊνται από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ αναχρθματοδότθςθσ των δανειακϊν 11. Δεν ζχει καταχωρθκεί κατά τθν τρζχουςα όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ χριςθ κανζνα κονδφλι απ'ευκείασ τουσ υποχρεϊςεων με τισ δανείςτριεσ τράπεηεσ. ςτθν Μακαρι Θζςθ τθσ Εταιρείασ, εκτόσ των ποςϊν που αναφζρονται ςτθν κατάςταςθ Ιδίων Μεφαλαίων ωσ εξαγορά κυγατρικισ. 12. Φα ποςά των πωλιςεων και αγορϊν ςωρευτικά από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ χριςθσ, κακϊσ και τα υπόλοιπα 2. Θ Eταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για χριςθ Ρ αρικμόσ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ ςτισ 31/12/2014 ανζρχεται ςτα 269 άτομα. Υτισ 31/12/2013 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ ςτθ λιξθ τθσ τρζχουςασ χριςθσ, που ζχουν προκφψει από του προςωπικοφ ιταν 206 άτομα. ςυναλλαγζσ τουσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΔΝΣ 24, ζχουν ωσ εξισ: 4. Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία υποκζςεισ, κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ εκτόσ αυτϊν για τισ οποίεσ θ Εταιρεία ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ (Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρϊ) 31/12/ Δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ επί των ακινιτων τθσ Εταιρείασ. α) Σωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν Δεν ςθμειϊκθκε μεταβολι ςτισ λογιςτικζσ μεκόδουσ ι τισ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ, β) Αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν Ρριςμζνα κονδφλια τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ αναταξινομικθκαν για να καταςτοφν ομοειδι και ςυγκρίςιμα με αυτά τθσ γ) Απαιτιςεισ τρζχουςασ χριςθσ (ςθμείωςθ 2.1). δ) Χποχρεϊςεισ Υτο τζλοσ τθσ τρζχουςασ χριςθσ δεν υπάρχουν μετοχζσ τθσ μθτρικισ εταιρείασ που κατζχονται είτε από τθν ίδια είτε ε) Υυναλλαγζσ και αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ διοίκθςθσ από κυγατρικζσ και ςυγγενείσ τθσ. ςτ) Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ 0 9. Θ κυγατρικι εταιρεία Multichoice Hellas AEE απορροφικθκε από τθν Εταιρεία με θμερομθνία ιςολογιςμοφ μεταςχθματιςμοφ 30 Ιουνίου η) Χποχρεϊςεισ προσ τα διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ 0 Θ τελικι ζγκριςθ τθσ απορρόφθςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ ελιφκθ ςτισ 30 Ρκτωβρίου Ακινα, 3 Ιουνίου 2015 Ρ ΣΤΡΕΔΤΡΥ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ & ΔΙΕΧΘΧΟΩΟ ΥΧΞΒΡΧΝΡΥ ΦΡ ΞΕΝΡΥ ΦΡΧ ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΡΧ Ρ ΑΟΑΣΝΘΤΩΦΘΥ ΓΕΟΙΜΡΥ Ρ ΧΣΕΧΘΧΟΡΥ ΥΧΟΦΑΠΘΥ & ΣΑΤΑΜΡΝΡΧΘΘΥΘΥ Ρ ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ ΝΡΓΙΥΦΘΤΙΡΧ ΥΧΞΒΡΧΝΙΡΧ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΥ ΔΙΕΧΘΧΟΦΘΥ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΩΟ ΜΑΦΑΥΦΑΥΕΩΟ ΣΑΣΑΔΡΣΡΧΝΡΥ ΣΑΟΑΓΙΩΦΘΥ Α.Δ.Φ. Υ ΜΑΥΜΑΟΙΩΦΘ ΑΙΜΑΦΕΤΙΟΘ ΞΑΟΦΗΩΤΡΥ ΓΕΩΤΓΙΡΥ ΓΑΝΘ ΓΕΩΤΓΙΑ ΣΡΝΧΧΤΡΟΘΥ ΜΑΦΥΑΤΘΥ Α.Δ.Φ. Φ ΑΔΦ ΑΜ Α.Δ.Φ. Χ Α.Δ.Φ. ΑΜ Αρ.Αδείασ Ρ.Ε.Ε Α' Φάξθσ Αρ.Αδείασ Ρ.Ε.Ε Α' Φάξθσ Υελίδα 65 από 65

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΡΟΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ.

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα νομικά πρόςωπα που ζχουν τθ μορφι τθσ Α.Ε., Ε.Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015)

Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε. Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015) Γ. ΒΑΙΛΑΚΟΠΟΤΛΟ Α.Ε Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 2015 (1 θ Ιανουαρίου 2015 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2015) (φμφωνα με το ν. 4308/2014) ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΦΑΝΗ & ΜΑΡΚΟΝΙ,ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ, Ελλάδα http://vasilakopoulos.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΡΜΙΟΝΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑ: ΡΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΘΣ 11 & ΕΙΘΝΘΣ ΓΩΝΙΑ, ΚΟΗΑΝΘ Α. Μ.Α.Ε.: 58860/56/Β/05/07 Α. ΓΕΜΘ: 10946536000 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ χριςεωσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ 3.789.317.358 ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012

Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012 Εκνικι Ρανγαία Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΤΘΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2012 Ιανουάριοσ 2013 Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα ςελίδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ

Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ Πθγι: Ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΟΠ) τθσ Διεφκυνςθσ ΔΕΚΟ θμειώςεισ πινάκων Ιςολογιςμοφ και Αποτελεςμάτων χριςθσ Α' Εξαμινου 2010: Σα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε.

ΜΑ ΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. ΜΑΟΥΣΙ PLAZA ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2009 (1/7/2008 30/6/2009) Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Βεβαιώνεται ότι οι ςυνημμζνεσ Ετήςιεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 01.07.2011 31.12.2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότσπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Προςωρινζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01/07/2011 31/12/2011 φμφωνα με τα Διεκνι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Περιόδου από 1 θ Ιανουαρίου 2010 μζχρι 31 θ Δεκεμβρίου 2010 ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Περιόδου από 1 θ Ιανουαρίου 2010 μζχρι 31 θ Δεκεμβρίου 2010 ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 6 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ Περιόδου από 1 θ Ιανουαρίου 2010 μζχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα