ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΥΦΣΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΦΘΠΑΨΛΧΨΘΦΛΣ ΑΚΘΡΩΡ ΡΕΩΡ ΞΣΛΡΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ «Ψράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΣΛ ΣΥΣΛΕΧ ΥΦΣΘΟΚΑΡ ΑΥΣ ΑΩΘΧΘ ΨΣΩ ΠΕΨΣΧΛΞΣΩ ΨΘΧ ΞΕΦΑΟΑΛΣΩ ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΑΥΣΦΑΧΘ ΨΘΧ ΕΞΨΑΞΨΘΧ ΓΕΡΛΞΘΧ ΧΩΡΕΟΕΩΧΘΧ ΨΩΡ ΠΕΨΣΧΩΡ ΨΘΧ, ΨΘΧ 30 θσ ΑΥΦΛΟΛΣΩ 2013, ΞΑΛ Θ ΣΥΣΛΑ ΞΑΟΩΦΚΘΞΕ ΥΟΘΦΩΧ ΑΥΣ ΨΣ ΨΑΠΕΛΣ ΧΦΘΠΑΨΣΥΛΧΨΩΨΛΞΘΧ ΧΨΑΚΕΦΣΨΘΨΑΧ ΠΕ ΕΛΧΦΣΦΑ ΕΛΧ ΕΛΔΣΧ Ψο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ψράπεηασ EUROBANK ERGASIAS A.E. αυξικθκε κατά ,40 με ειςφορά από το Ψαμείο Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ ομολόγων κυριότθτασ του ίδιου και εκδόςεωσ του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ, με τθν ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ευρϊ και τιμι διάκεςθσ 1, ευρϊ θ κακεμία. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ ενζκρινε το περιεχόμενο του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου μόνον όςον αφορά ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν πλθροφόρθςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τισ διατάξεισ του Ξανονιςμοφ (ΕΞ) 809/2004 τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων. Θ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΘΜΕΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Θ 10 θ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 5 2. ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν κριτθρίων κεφαλαιακισ επάρκειασ Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ δθμοςιονομικι κρίςθ τθσ Ελλάδασ Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν μεταβλθτότθτα των Ραγκόςμιων Χρθματοοικονομικϊν Αγορϊν Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου εκτόσ Ελλάδασ Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τισ αγορζσ Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν παροφςα ζκδοςθ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Υπεφκυνα πρόςωπα Τακτικόσ ζλεγχοσ Επιλεγμζνεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ Ρλθροφορίεσ για τθν Τράπεηα Λςτορικό και Ανάπτυξθ του Εκδότθ Χθμαντικά γεγονότα Υρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Φευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Σικονομίασ Χυμμετοχι τθσ Eurobank, ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ κρατικϊν ομολόγων Υϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Υολωνία Υϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ψουρκία Ξεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Eurobank Αλλαγι επωνυμίασ και βαςικϊν μετόχων Δθμόςια πρόταςθ εξαγοράσ μετοχϊν τθσ Eurobank από τθν Εκνικι Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ - αναςτολι τθσ διαδικαςίασ ςυγχϊνευςθσ των δφο τραπεηϊν Ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Eurobank Υεραιτζρω ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Eurobank Επενδφςεισ Επενδφςεισ ςε ενςϊματα και άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία για τισ χριςεισ 2010, 2011 και 2012 και τθν Υερίοδο Επενδφςεισ ςε Χυμμετοχζσ για τισ χριςεισ 2010, 2011 και Επενδφςεισ για τισ οποίεσ θ Ψράπεηα ζχει αναλάβει ιςχυρζσ δεςμεφςεισ Επιςκόπθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ Ειςαγωγι Πακροοικονομικζσ εξελίξεισ και προοπτικζσ Θ δθμοςιονομικι κρίςθ και θ προςπάκεια ςτακεροποίθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ μζςω τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων ςτιριξθσ Θ διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων Σι μακροοικονομικζσ εξελίξεισ ςτισ χϊρεσ τθσ κεντρικισ και νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και ςτθν Ξφπρο Σι προοπτικζσ και οι κίνδυνοι εφαρμογισ του προγράμματοσ Χτρατθγικι Ψραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα Οιανικι Ψραπεηικι Υαροχι ολοκλθρωμζνων επιχειρθματικϊν λφςεων ςε πολφ μεγάλουσ και ςφνκετουσ εταιρικοφσ πελάτεσ Ψραπεηικι Επιχειριςεων (Corporate Banking) 88 2

3 Corporate Transaction Banking Ραυτιλία Υρακτορεία Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων (Factoring) Επενδυτικι τραπεηικι και κεφαλαιαγορζσ Διαχείριςθ περιουςίασ Εργαςίεσ ςτο εξωτερικό Άλλεσ δραςτθριότθτεσ Εναλλακτικά δίκτυα διανομισ Κατανομι Εςόδων Οργανωτικι Διάρκρωςθ Τμιλοσ ςτον οποίο ανικει θ Eurobank Τμιλοσ τθσ Eurobank Ακίνθτα, Εγκαταςτάςεισ και Εξοπλιςμόσ Ευρεςιτεχνίεσ και ςιματα Κεφάλαια Υθγζσ Ξεφαλαίων Ψαμειακζσ Φοζσ Υεριοριςμοί ςτθ Χριςθ Ξεφαλαίων Διαχείριςθ Ξινδφνων Ξεφαλαιακι Επάρκεια Υιςτολθπτικι Διαβάκμιςθ Υαράγωγα Ενδεχόμενεσ Ωποχρεϊςεισ και Δεςμεφςεισ Ρλθροφορίεσ για τισ τάςεισ Ρροβλζψεισ ι εκτιμιςεισ κερδϊν Διοικθτικά, διαχειριςτικά και εποπτικά όργανα και ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ Διοικθτικό Χυμβοφλιο Διαχειριςτικά, εποπτικά όργανα και ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ Επιτροπζσ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου Ελεγκτικζσ Πονάδεσ Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ Ξανονιςτικι Χυμμόρφωςθ Δθλϊςεισ μελϊν διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων κακϊσ και ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν Χφγκρουςθ ςυμφερόντων Αμοιβζσ και Οφζλθ Τρόποσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου Εταιρικι διακυβζρνθςθ Ειςαγωγι Ξϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Ψράπεηασ Υρακτικζσ Υπάλλθλοι Κφριοι μζτοχοι Συναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ του Ομίλου, τθ χρθματοοικονομικι του κζςθ και τα αποτελζςματά του Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 2010 και Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Αποτελεςμάτων Χριςεων Χρθματοοικονομικζσ Υλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Λςολογιςμϊν τθσ και Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων ταμειακϊν ροϊν χριςεων Χρθματοοικονομικζσ Υλθροφορίεσ για τισ μεταβολζσ τθσ Ενοποιθμζνθσ Ξακαρισ Κζςθσ των οικονομικϊν χριςεων 2010 και

4 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων χριςεων 2011 και Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Αποτελεςμάτων Χριςεων Χρθματοοικονομικζσ Υλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Λςολογιςμϊν τθσ και Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων ταμειακϊν ροϊν χριςεων Χρθματοοικονομικζσ Υλθροφορίεσ για τισ μεταβολζσ τθσ Ενοποιθμζνθσ Ξακαρισ Κζςθσ των οικονομικϊν χριςεων 2011 και Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων περιόδου Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων περιόδου Χρθματοοικονομικζσ Υλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Λςολογιςμϊν τθσ και Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων ταμειακϊν ροϊν περιόδων και Χρθματοοικονομικζσ Υλθροφορίεσ για τισ μεταβολζσ τθσ Ενοποιθμζνθσ Ξακαρισ Κζςθσ τθσ περιόδου Επιλεγμζνοι Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ Επιλεγμζνεσ Σικονομικζσ, Χτατιςτικζσ και άλλεσ Υλθροφορίεσ Μεριςματικι Ρολιτικι Δικαςτικζσ και διαιτθτικζσ διαδικαςίεσ Σθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ Πετοχικό Ξεφάλαιο Ξαταςτατικό Κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ψράπεηασ Σθμαντικζσ Συμβάςεισ Ρλθροφορίεσ για τισ Συμμετοχζσ Ζγγραφα ςε παραπομπι και ςτθ διάκεςθ του κοινοφ Ζγγραφα ςε παραπομπι Ζγγραφα ςτθ διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ ΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΣΟΥΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ Βαςικζσ Ρλθροφορίεσ Διλωςθ για τθν επάρκεια του κεφαλαίου κίνθςθσ Μδια κεφάλαια & χρθματοοικονομικό χρζοσ Χυμφζροντα των φυςικϊν & νομικϊν προςϊπων που ςυμμετζχουν ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου _ Οόγοι τθσ Αφξθςθσ και χριςθ αντλθκζντων κεφαλαίων Σι όροι τθσ ΑΠΞ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ Δικαιϊματα μετόχων Φορολογία μεριςμάτων Φορολογία του κζρδουσ από τθν πϊλθςθ μετοχϊν εταιρειϊν ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν Φόροσ Δωρεάσ και Ξλθρονομιάσ Φορολόγθςθ Δανειςμοφ Πετοχϊν Ρροβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα Ζναρξθσ Διαπραγμάτευςθσ Δαπάνεσ ζκδοςθσ Μείωςθ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ (Dilution) 306 4

5 1. ΡΕΙΛΘΡΤΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ Θ κάτωκι ειςαγωγι ςτο Περιλθπτικό θμείωμα απαιτείται προκειμζνου να παράςχει κακοδιγθςθ ςτουσ αναγνϊςτεσ του Περιλθπτικοφ θμειϊματοσ. Οι απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ ςτα Περιλθπτικά θμειϊματα, ορίηονται ωσ «τοιχεία». Σα τοιχεία αυτά αρικμοφνται ςε Σμιματα A E (A.1 E.7). Σο παρόν Περιλθπτικό θμείωμα περιζχει όλα τα τοιχεία τα οποία απαιτείται να ςυμπεριλθφκοφν ωσ περίλθψθ ςε τζτοιου είδουσ κινθτζσ αξίεσ και ςτον Εκδότθ. Επειδι κάποια τοιχεία δεν απαιτείται να αναφερκοφν, ενδζχεται να υπάρχουν κενά ςτθν αρίκμθςθ κάποιων τοιχείων. Παρότι ενδζχεται για ζνα τοιχείο να απαιτείται να ειςαχκεί ςτο Περιλθπτικό θμείωμα λόγω του είδουσ των κινθτϊν αξιϊν και του Εκδότθ, είναι πικανό να μθ δφναται να χορθγθκεί πλθροφόρθςθ ςχετικά με το τοιχείο αυτό. τθν περίπτωςθ αυτι ςυμπεριλαμβάνεται μια ςυνοπτικι περιγραφι ςτο Περιλθπτικό θμείωμα με τθν αναφορά «Δεν ςυντρζχει». A Ειςαγωγι και προειδοποιιςεισ A.1 Προειδοποιιςεισ: - Σο παρόν Περιλθπτικό θμείωμα πρζπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί ειςαγωγι του Ενθμερωτικοφ Δελτίου. - Κάκε επενδυτισ πρζπει να βαςίςει οποιαδιποτε απόφαςι του ςε κινθτζσ αξίεσ ςτθν εξζταςθ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου ςτο ςφνολό του, - ε περίπτωςθ που αξίωςθ ςχετικι με τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο Ενθμερωτικό Δελτίο παραπεμφκεί ςε δικαςτιριο, ο ενάγων επενδυτισ ενδζχεται, βάςει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ κρατϊν μελϊν, να υποχρεωκεί να αναλάβει τα ζξοδα μετάφραςθσ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου πριν από τθν ζναρξθ τθσ νομικισ διαδικαςίασ, και - Αςτικι ευκφνθ αποδίδεται μόνο ςτα πρόςωπα εκείνα που υπζβαλαν το Περιλθπτικό θμείωμα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαδιποτε μετάφραςισ του αλλά μόνον αν το Περιλθπτικό θμείωμα είναι παραπλανθτικό, ανακριβζσ ι αςυνεπζσ, όταν διαβάηεται μαηί με τα υπόλοιπα μζρθ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου, κφριεσ πλθροφορίεσ ωσ βοικεια ςτουσ επενδυτζσ που εξετάηουν να επενδφςουν ςε αυτζσ τισ κινθτζσ αξίεσ. B.1 Ρόμιμθ και εμπορικι επωνυμία του εκδότθ. B.2 Ζδρα και νομικι μορφι του εκδότθ, νομοκεςία βάςει τθσ οποίασ ενεργεί ο εκδότθσ και χϊρα ςφςταςθσ. B.3 Υεριγραφι τθσ φφςθσ των τρεχουςϊν πράξεων και των κυριότερων δραςτθριοτιτων του εκδότθ - και ςχετικοί κφριοι παράγοντεσ αναφζροντασ τισ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ προϊόντων που πωλικθκαν ι/και Ενότθτα B Εκδότθσ και ενδεχόμενοσ εγγυθτισ Θ νόμιμθ επωνυμία του Εκδότθ είναι «Ψράπεηα Eurobank Ergasias A.E.» και ο διακριτικόσ τίτλοσ «Eurobank Ergasias» (εφεξισ «Eurobank» ι «Ψράπεηα» ι «Εκδότθσ»). Θ Ψράπεηα ιδρφκθκε το 1990 ωσ ανϊνυμθ εταιρεία ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο. Πετά τθν εξαγορά από τθν Ψράπεηα ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ελζγχου ςτθν Ψράπεηα Ακθνϊν το 1998, το Πάρτιο του 1999 θ Ψράπεηα απορροφικθκε από τθν Ψράπεηα Ακθνϊν, νομικό πρόςωπο ιδρυκζν το Ωσ ειςθγμζνθ εταιρεία υπάγεται ςτισ ρυκμίςεισ τθσ ελλθνικισ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ και ωσ πιςτωτικό ίδρυμα, ςτθν εποπτεία τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Θ Eurobank είναι καταχωρθμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο (Γ.Ε.Π.Θ.) του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων με αρικμό καταχωριςεωσ (ΑΦ. Γ.Ε.Π.Θ.) (πρϊθν ΑΦ. Π.Α.Ε. 6068/06/B/86/07). Ζδρα τθσ Ψράπεηασ είναι ο Διμοσ Ακθναίων. Σ Τμιλοσ τθσ «Ψράπεηα Eurobank Ergasias A.E.» (εφεξισ ο «Τμιλοσ» ι «Τμιλοσ Eurobank» δραςτθριοποιείται ςτουσ παρακάτω τομείσ: Οιανικι Ψραπεηικι Ψραπεηικι Πικρομεςαίων και Πεγάλων Επιχειριςεων Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίων (Asset Management) Διαχείριςθ Υεριουςίασ Χρθματιςτθριακζσ Χυναλλαγζσ 5

6 υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν, και προςδιοριςμόσ των κυριότερων αγορϊν ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται ο εκδότθσ. Επενδυτικι Ψραπεηικι Διαχείριςθ Διακεςίμων Χρθματοδοτικζσ Πιςκϊςεισ Υρακτορεία Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων Αςφαλίςεισ Real Estate Πετά τθν πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Υολωνία και τθν Ψουρκία, ο Τμιλοσ Eurobank δραςτθριοποιείται εκτόσ Ελλάδοσ ςε επτά χϊρεσ με παρουςία ςτο Οουξεμβοφργο, τθ Πεγάλθ Βρετανία, τθ Φουμανία, τθ Βουλγαρία, τθ Χερβία, τθν Συκρανία και τθν Ξφπρο, εκπροςωποφμενοσ από 616 καταςτιματα και ςθμεία εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, ενϊ οι εργαηόμενοι ςτισ χϊρεσ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςτο 48,1% του ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ του. B.4α Υεριγραφι των ςθμαντικότερων πρόςφατων τάςεων που επθρεάηουν τον εκδότθ και των αγορϊν ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται. Σι εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ του Σμίλου Eurobank για τθν περίοδο, που ζλθξε ςτισ , υπολογίηονται ςτο 68% των ςυνολικϊν εςόδων ενϊ οι διεκνείσ δραςτθριότθτεσ υπολογίηονται ςτο υπόλοιπο 32%. Σι εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ του Σμίλου Eurobank για τθν περίοδο που ζλθξε ςτισ υπολογίηονται ςτο 60% των ςυνολικϊν εςόδων ενϊ οι διεκνείσ δραςτθριότθτεσ υπολογίηονται ςτο υπόλοιπο 40%. Τςον αφορά τισ βαςικζσ τάςεισ που διαμόρφωςαν τθν πορεία του Σμίλου κατά τθ διάρκεια του Αϋτριμινου του 2013, δεν αναμζνεται να διαφοροποιθκοφν ςθμαντικά για το 2013 ςυνολικά. Για το 2013, οι κατακζςεισ πελατϊν ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι κα παραμείνουν ςτα επίπεδα του α τριμινου του 2013, παρά τθ μείωςθ που ςθμειϊκθκε τον Απρίλιο του 2013 εξαιτίασ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ χρθματοδοτικισ ςτθρίξεωσ ςτθν Ξφπρο. Χτισ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ όπου ο Τμιλοσ ζχει παρουςία οι κατακζςεισ πελατϊν αναμζνεται ότι κα είναι ελαφρϊσ αυξθμζνεσ ςε ςχζςθ με το πρϊτο τρίμθνο του 2013, εκτόσ από τθν Ξφπρο, όπου λόγω τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ χρθματοδοτικισ ςτθρίξεωσ, εκτιμάται ότι κα παραμείνουν ςτα επίπεδα του α τριμινου του Ψα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ςτθν Ελλάδα αναμζνεται να ακολουκιςουν τθν αυξθτικι τάςθ του α τριμινου του Εντοφτοισ, εκτιμάται ότι ο ρυκμόσ αφξθςισ τουσ κα είναι χαμθλότεροσ ςυγκριτικά με το 2012, λόγω τθσ προςδοκϊμενθσ μικρότερθσ φφεςθσ ςτθν Ελλθνικι οικονομία το Επομζνωσ, οι προβλζψεισ ςτα χαρτοφυλάκια χορθγιςεων τθσ Ψράπεηασ για το ςφνολο του 2013 αναμζνεται να παραμείνουν ςε επίπεδα ανάλογα με εκείνα του Χτισ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ όπου ο Τμιλοσ ζχει παρουςία οι προβλζψεισ των δανειακϊν χαρτοφυλακίων για το 2013 αναμζνεται να είναι μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με το Σι νζεσ χορθγιςεισ αναμζνεται να μειωκοφν ςε ςχζςθ με το Αϋτρίμθνο του 2013 και ςε ςυνδυαςμό με τισ αποπλθρωμζσ των υφιςτάμενων χορθγιςεων τα δανειακά χαρτοφυλάκια ςτθν Ελλάδα οδθγοφνται ςε απομόχλευςθ. Χτθν Ρ.Α. Ευρϊπθ όπου ο Τμιλοσ ζχει παρουςία, τα δάνεια αναμζνονται ελαφρϊσ αυξθμζνα ςυνζπεια τθσ αναμενόμενθσ ανάπτυξθσ. Τςον αφορά τον Λςολογιςμό του Σμίλου εκτόσ από τισ ωσ άνω αλλαγζσ ςχετικά με δάνεια και κατακζςεισ, θ Ψράπεηα ςτισ αρχζσ του 2013 μείωςε τθ χρθματοδότθςι τθσ από τθν ΕΞΨ κατά πάνω από 13 δις. ςε ςχζςθ με τον, Λοφνιο του 2012 κακϊσ θ ρευςτότθτα επθρεάςτθκε κετικά κατά κφριο λόγο από τθν επιςτροφι κατακζςεων κακϊσ και από τθν αξιοποίθςθ των ομολόγων εκδόςεωσ ΕΨΧΧ ποςοφ 5,5 δις. μζςω ςφναψθσ ςυμβάςεων επαναγοράσ ςτθν αγορά. Θ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΞΨ αναμζνεται να παραμείνει ςε ςτακερά επίπεδα ζωσ το τζλοσ του Ψα κακαρά επιτοκιακά ζςοδα για το υπόλοιπο του 2013 κα ςυνεχίςουν να επθρεάηονται από τθν παρατεταμζνθ φφεςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία ενϊ τα χρθματοοικονομικά ζςοδα δεν κα επθρεαςτοφν από τισ ζκτακτεσ ηθμίεσ που 6

7 ςυνζβθςαν το Θ πορεία των λειτουργικϊν εξόδων του Σμίλου το 2013 κα ςυνεχίςει να ακολουκεί τισ πτωτικζσ τάςεισ που ιδθ καταγράφει κάκε χρόνο από το 2008 και ζχει ιδθ καταγράψει το πρϊτο τρίμθνο του Χυνολικά για το 2013 θ εκτίμθςθ τθσ Ψράπεηασ είναι ότι κα είναι ζτοσ ςθμαντικϊν προκλιςεων τόςο ςε μακροοικονομικό επίπεδο όςο και για το τραπεηικό ςφςτθμα ακόμα κακϊσ ςτο α εξάμθνο κα ολοκλθρωκοφν οι ανακεφαλαιοποιιςεισ των τεςςάρων ςυςτθμικϊν τραπεηϊν. B.5 Εάν ο εκδότθσ είναι μζλοσ ομίλου, περιγραφι του ομίλου και τθσ κζςθσ που κατζχει ςε αυτόν ο εκδότθσ. Β.6 - Χτο βακμό που είναι γνωςτό ςτον εκδότθ, το όνομα κάκε προςϊπου το οποίο κατζχει, άμεςα ι ζμμεςα, ποςοςτό του κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου του εκδότθ που πρζπει να κοινοποιείται δυνάμει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ του εκδότθ, κακϊσ και το φψοσ τθσ ςυμμετοχισ που κατζχει το πρόςωπο αυτό. - Διευκρινίηεται εάν οι κφριοι μζτοχοι του εκδότθ κατζχουν διαφορετικά δικαιϊματα ψιφου, εφόςον υπάρχουν. - Ρα αναφερκεί εάν και από ποιον ο εκδότθσ κατζχεται ι ελζγχεται, άμεςα ι ζμμεςα, ςτο βακμό που ο εκδότθσ γνωρίηει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ, και να περιγραφεί θ φφςθ αυτοφ του ελζγχου. B.7 Επιλεγμζνεσ ιςτορικζσ κφριεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τον εκδότθ, οι οποίεσ παρζχονται για κάκε οικονομικι χριςθ τθσ περιόδου που καλφπτουν οι ιςτορικζσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ και για κάκε μεταγενζςτερθ ενδιάμεςθ οικονομικι Πετά τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Ψράπεηασ που αποφάςιςε θ ΕΓΧ ςτισ , το ΨΧΧ κατζχει το 98,56% των κοινϊν με δικαίωμα ψιφου μετοχϊν τθσ. Ξατά τθν θ Ψράπεηα δεν ενοποιικθκε από άλλθ εταιρεία. Θ Ψράπεηα ςτισ 31 Παρτίου 2013 ενοποίθςε 75 εταιρείεσ με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ και 8 εταιρείεσ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. Χθμειϊνεται ότι, θ από Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ αποφάςιςε, εκτόσ τθσ παροφςασ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, τθν παράλλθλθ μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν τθσ από ςε , με ςυνζνωςι τουσ με αναλογία δζκα (10) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ ςε μία (1) νζα κοινι μετοχι (reverse split), και (ii) μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ νζασ (προερχόμενθσ από το reverse split) κοινισ μετοχισ τθσ Ψράπεηασ από 22, ςε 0,30, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. Χθμειϊνεται ότι, με βάςθ τισ γνωςτοποιιςεισ που ζχουν αποςταλεί ςτθν Ψράπεηα δυνάμει του ν. 3556/2007, κατά τθν , κανζνα άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, πλθν τθσ ΕΨΕ, δεν κατείχε κοινζσ μετοχζσ τθσ Ψράπεηασ, που να αντιπροςωπεφουν ποςοςτό ίςο ι μεγαλφτερο του 5% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου που απορρζουν από αυτιν τθν κατθγορία μετοχϊν τθσ Ψράπεηασ. Ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν παροφςα αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, το Ψαμείο Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ (ΨΧΧ) κατζχει το 98,56% των κοινϊν μετοχϊν τθσ Ψράπεηασ. Επίςθσ, το Ελλθνικό Δθμόςιο κατζχει προνομιοφχεσ μετοχζσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ενςϊματεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά, ονομαςτικισ αξίασ 2,75 θ κάκε μία, οι οποίεσ εκδόκθκαν ςφμφωνα με το ν. 3723/2008 «Ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ οικονομίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ». Χριςεισ Χτισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Σμίλου ςτθν Υολωνία παρουςιάηονται ωσ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Χτισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Σμίλου ςτθν Υολωνία και τθν Ψουρκία παρουςιάηονται ωσ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Χτον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Σμίλου Eurobank για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν , και τθν : 7

8 περίοδο που ςυνοδεφεται από ςυγκριτικά ςτοιχεία που αντιςτοιχοφν ςτθν ίδια περίοδο τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ θ υποβολι ωςτόςο των ιςολογιςμϊν τζλουσ χριςεωσ είναι αρκετι για να πλθροφται θ απαίτθςθ περί ςυγκρίςιμων πλθροφοριϊν από τον ιςολογιςμό. Αυτό πρζπει να ςυνοδεφεται από αφθγθματικι περιγραφι τθσ ςθμαντικισ αλλαγισ ςτθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του εκδότθ και των αποτελεςμάτων εκμετάλλευςθσ κατά τθ διάρκεια ι μετά τθν περίοδο που καλφπτουν οι ιςτορικζσ κφριεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποςά ςε εκατ. )* ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ Ψαμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων Υαράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία Άυλα πάγια ςτοιχεία Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (1) Οοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (1) Σφνολο ενεργθτικοφ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Ωποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ (2) Ωποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (2) Υαράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα Ωποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ Υιςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ Οοιπζσ υποχρεϊςεισ Σφνολο υποχρεϊςεων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Οοιπά αποκεματικά (3.763) (4.922) Πετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ Υρονομιοφχοι τίτλοι Δικαιϊματα τρίτων Σφνολο (655) Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων *Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. (1) Για το 2010 οι λογαριαςμοί ζχουν αναλυκεί ϊςτε να ςυνάδουν με τθν παρουςίαςθ για τισ χριςεισ 2011 και 2012 ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ του λογαριαςμοφ «Λοιπά τοιχεία Ενεργθτικοφ» ςτθ ςθμείωςθ 30 Δθμοςιευμζνων Ενοποιθμζνων Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ (2) Για το 2010 οι λογαριαςμοί ζχουν αναλυκεί ϊςτε να ςυνάδουν με τθν παρουςίαςθ για τισ χριςεισ 2011 και 2012 ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ των λογαριαςμϊν «Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα» και «Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα» ςτθ ςθμείωςθ 31 και 32 (αντίςτοιχα) των Δθμοςιευμζνων Ενοποιθμζνων Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. Χτισ το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε κατά 11,9% ςε ςχζςθ με το 2011 και διαμορφϊκθκε ςε 67,7 δις., ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επιλεκτικισ απομόχλευςθσ των δανείων και των επενδυτικϊν τίτλων, τθσ πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ψουρκία και τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτθν Υολωνία. Ψο υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Σμίλου Eurobank προ προβλζψεων απομείωςθσ, παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 7,1% κατά τθν περίοδο , λόγω τθσ επιλεκτικισ, από πλευράσ κινδφνου, πιςτωτικισ επζκταςθσ, τθσ πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ψουρκία και τθσ απομόχλευςθσ που ςε μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθ μακροοικονομικι κρίςθ. Ψθν , το υπόλοιπο των χορθγιςεων προ προβλζψεων ςε πελάτεσ του Σμίλου Eurobank διαμορφϊκθκε ςε εκατ. ( εκατ. μετά προβλζψεων εκατ.). Χυγκεκριμζνα, τα δάνεια προσ νοικοκυριά (καταναλωτικά και ςτεγαςτικά) διαμορφϊκθκαν ςε εκατ., ενϊ τα δάνεια προσ επιχειριςεισ ςε εκατ. Ψο 78,5% του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Σμίλου Eurobank αφοροφςε ςτθν Ελλάδα τθν Θ μείωςθ των καταναλωτικϊν δανείων το 2012 ανιλκε ςε 9,5% και οφείλεται ςτθ ςτρατθγικι απόφαςθ για μεταςτροφι του χαρτοφυλακίου υπζρ των δανείων χαμθλότερου πιςτωτικοφ κινδφνου με εξαςφαλίςεισ. Σι ςυνολικζσ κατακζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων (repos), υποχϊρθςαν το 2012 κατά 5% ςε ετιςια βάςθ και διαμορφϊκθκαν ςε 30,8 δις., ζναντι 32,5 δις. το 2011, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ υποχϊρθςθσ κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2012, ωσ ςυνζπεια τθσ παρατεταμζνθσ προεκλογικισ περιόδου και τθσ ςυνακόλουκθσ πολιτικισ αβεβαιότθτασ και ανζκαμψαν ςθμαντικά ςτο δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ. 8

9 ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* Ψόκοι ζςοδα Ψόκοι ζξοδα (2.846) (3.098) (2.614) Κακαρά ζςοδα από τόκουσ Ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ Ζξοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ (134) (152) (163) Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ Ξακαρά ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ Ζςοδα από μερίςματα Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 78 (56) 51 Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 84 (20) (22) Οοιπά λειτουργικά ζςοδα 24 (1) (1) 264 (13) 94 Λειτουργικά ζςοδα Οειτουργικά ζξοδα (1.280) (1.123) (1.052) Λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ Υροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (1.273) (1.328) (1.655) Ηθμίεσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου - (6.012) (363) Οοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ από αποτιμιςεισ - (501) (331) Ηθμίεσ απομείωςθσ υπεραξίασ - (236) (42) Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ - (1) - Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρου 177 (6.975) (1.688) Φόροσ ειςοδιματοσ (60) Κζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 117 (5.656) (1.354) Ξζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (33) 160 (86) Κακαρά Κζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ 84 (5.496) (1.440) Ξακαρά κζρδθ χριςθσ που αναλογοφν ςε τρίτουσ Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) χριςθσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 68 (5.508) (1.453) Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι (ςε ) Βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (0,15) (10,13) (2,30) Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ( ) Βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (0,08) (10,42) (2,14) *Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. Ψα αποτελζςματα προ φόρων του Σμίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για τθ χριςθ 2012 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ εκατ. ζναντι εκτεταμζνων ηθμιϊν εκατ. για τθ χριςθ 2011, ωσ απόρροια ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ ομολόγων (PSI+). Ψο 2012, οι δραςτθριότθτεσ του Σμίλου επθρεάςτθκαν δυςμενϊσ από τθν ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ, παρά τθν παράλλθλθ ςτοχευμζνθ προςπάκεια περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Ωςτόςο, ο Τμιλοσ ςυνεχίηει να παράγει προ προβλζψεων κζρδθ, κακϊσ προςαρμόηεται άμεςα ςτισ νζεσ απαιτιςεισ και επωφελείται από τθ ςυγκράτθςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν. Ψο 2012 τα λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ), διαμορφϊκθκαν ςε 703 εκατ., μειωμζνα ςε ετιςια βάςθ κατά 36%. 9

10 (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) χριςθσ (5.496) 2012 (1.440) Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ: Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (51) (2) (110) μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (2) (53) (15) (17) 46 (64) Χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (191) (167) 129 μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ λοιπϊν επενδυτικϊν τίτλων ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 36 (150) (13) 424 (5) 185 μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία μετά από φόρουσ-ςυγγενείσ επιχειριςεισ (3) - - μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ Συναλλαγματικζσ διαφορζσ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (28) (41) (34) μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 0 (28) Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ (227) Συνολικό αποτζλεςμα χριςθσ μετά από φόρο που αναλογεί ςε: Πετόχουσ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (128) (5.267) (1.285) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (29) (157) 204 (5.063) (44) (1.329) Δικαιϊματα τρίτων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ - (0) (143) (5.051) (1.317) *Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. Α Ψρίμθνο 2013 Χτον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Σμίλου Eurobank τθν και τθν : ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (ποςά ςε εκατ. )* ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ Ψαμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων Υαράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία Άυλα πάγια ςτοιχεία Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ Οοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ Σφνολο ενεργθτικοφ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Ωποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ Ωποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα Υαράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα Ωποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ Υιςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ Οοιπζσ υποχρεϊςεισ Σφνολο υποχρεϊςεων ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Πετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο Οοιπά αποκεματικά (4.922) (4.511) Πετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ Υρονομιοφχοι τίτλοι Δικαιϊματα τρίτων Σφνολο (655) (237) Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο , οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και δεν ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. Χτισ το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε κατά 4,6% ςε ςχζςθ με τθν και διαμορφϊκθκε ςε 64,5 δις. ζναντι 67,7 δις., ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 10

11 επιλεκτικισ απομόχλευςθσ των δανείων ςε πελάτεσ /χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και των επενδυτικϊν τίτλων. Ψο υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου (μετά προβλζψεων) του Σμίλου Eurobank παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 1,8% τθν ςε ςχζςθ με το κλείςιμο τθσ χριςθσ 2012, λόγω τθσ επιλεκτικισ, από πλευράσ κινδφνου, πιςτωτικισ επζκταςθσ και τθσ απομόχλευςθσ που ςε μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθ μακροοικονομικι κρίςθ. Ψθν , το υπόλοιπο των χορθγιςεων (μετά προβλζψεων) ςε πελάτεσ του Σμίλου Eurobank διαμορφϊκθκε ςε εκατ. ζναντι εκατ. τθν Σι ςυνολικζσ κατακζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων (repos), αυξικθκαν εντόσ του Α τριμινου 2013 κατά 5% ςε ςχζςθ με τθν και διαμορφϊκθκαν ςε ςυνολικζσ κατακζςεισ 32,2 δις., ςυνεπεία τθσ ςτακεροποιθτικισ τάςθσ που παρουςιάηεται από το δεφτερο εξάμθνο του Θ αφξθςθ των κατακζςεων πελατϊν ςυνεχίςτθκε για τρίτο κατά ςειρά τρίμθνο (ιτοι το α τρίμθνο του 2013), με τα υπόλοιπα ςτθν Ελλάδα να ενιςχφονται κατά 1,5 δις., μετά τθν αφξθςι τουσ κατά 1,8 δις. το Δϋ τρίμθνο του Σι κατακζςεισ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των repos, ανζρχονταν ςε 31,7 δις. τθν ζναντι 30,4 δις. τθν Ψθν , θ κακαρι χρθματοδότθςθ τθσ Ψράπεηασ από τθν ΕΞΨ και από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ανιλκε ςε 29 δις., ζναντι 31 δις. τθν και 20 δις. τθν αντίςτοιχα. Σι ειςροζσ κατακζςεων και θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ επζτρεψαν θ εν λόγω χρθματοδότθςθ να διαμορφωκεί ςε 22 δις. τθν Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο , οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και δεν ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. Ψα ςυνολικά κακαρά ζςοδα από τόκουσ διαμορφϊκθκαν ςε 277 εκατ. για τθν περίοδο 11

12 ζναντι 426 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 35%. Θ παραπάνω μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο ςτθν προςπάκεια ςυγκράτθςθσ των κατακζςεων των πελατϊν, κακϊσ και τθ ςυρρίκνωςθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, με τθν παρεπόμενθ μείωςθ των εςόδων τόκων πελατϊν. Σ Τμιλοσ ςυνεχίηει να παράγει προ προβλζψεων κζρδθ, προςαρμοηόμενοσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ και τθ ςτοχευμζνθ προςπάκεια περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Ψθν περίοδο τα λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ), διαμορφϊκθκαν ςε 93 εκατ., μειωμζνα ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 κατά 64,6%. Χθμειϊνεται ότι τθν 31 Παρτίου 2013 ο Τμιλοσ προχϊρθςε ςτον αντιλογιςμό ηθμιάσ απομείωςθσ αξίασ 75 εκατ., θ οποία αρχικά αναγνωρίςτθκε το 2011, για ςυγκεκριμζνο ΣΕΔ (ονομαςτικισ αξίασ 506 εκατ.) το οποίο δεν είχε ανταλλαχκεί ςτο PSI+. Ψα αποτελζςματα προ φόρων του Σμίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για τθν περίοδο διαμορφϊκθκαν, μετά και τον αντιλογιςμό τθσ ωσ άνω ηθμίασ απομείωςθσ αξίασ 75 εκατ., ςε ηθμίεσ φψουσ 275 εκατ., περιοριςμζνεσ ζναντι ηθμιϊν 537 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 όπου είχαν ςυμπεριλθφκεί ηθμίεσ απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμίεσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ ελλθνικοφ δθμοςίου φψουσ 439 εκατ. Tα αποτελζςματα τθσ περιόδου μετά από φόρουσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) του Σμίλου Eurobank διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ 378 εκατ., ζναντι ηθμιϊν 431 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ κετικισ επίδραςθσ ζκτακτθσ προςαρμογισ φόρου φψουσ 596 εκατ. που οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προςαρμογι των ςωρευτικϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Σμίλου. Θ αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προςαρμογι των ςωρευτικϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Σμίλου τθν 31 Παρτίου 2013 κατά 608 εκατ., εκ των οποίων 596 εκατ. ζχουν απεικονιςτεί ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ 31 Παρτίου 2013 Ψο ποςό των 596 εκατ. αφορά αναπροςαρμογι του ςωρευτικοφ ποςοφ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που θ Ψράπεηα εκτιμά ότι μπορεί να ανακτιςει ςτο προςεχζσ μζλλον. Ψο ποςό αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ αξιολογείται ςε κάκε περίοδο αναφοράσ και δφναται να ανακεωρθκεί βάςει των εκάςτοτε ςε ιςχφ επιχειρθματικϊν και φορολογικϊν πλάνων τθσ Ψράπεηασ. Πετά τον επανυπολογιςμό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ των κυγατρικϊν του επιχειριςεων, ο Τμιλοσ αναγνϊριςε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ 31 Παρτίου 2013 ηθμιά 13 εκατ. Εφόςον εξαιρεκεί το ποςό των 596 εκατ., τα αποτελζςματα μετά από φόρουσ κα διαμορφϊνονταν ςε ηθμίεσ φψουσ 221 εκατ. B.9 Τταν γίνεται πρόβλεψθ ι εκτίμθςθ κερδϊν, δθλϊνεται το ποςό. B.10 Υεριγραφι τθσ φφςθσ τυχόν επιφυλάξεων ςτθν ζκκεςθ ελζγχου για τισ ιςτορικζσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ B.11 Εάν το κεφάλαιο κίνθςθσ του εκδότθ δεν επαρκεί για τισ τρζχουςεσ απαιτιςεισ του εκδότθ πρζπει να ςυμπεριλθφκεί επεξιγθςθ. Θ Διοίκθςθ τθσ Ψράπεηασ δθλϊνει ότι δεν ζχει προβεί ςε οποιαδιποτε ανακοίνωςθ πρόβλεψθσ ι εκτίμθςθσ τθσ κερδοφορίασ για τθν τρζχουςα ι για τισ επόμενεσ χριςεισ. Χτθν ζκκεςθ ελζγχου του Σρκωτοφ Ελεγκτι Οογιςτι τθσ 31 Δεκεμβρίου 2011, χωρίσ να διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ του, περιλαμβάνεται ζμφαςθ κζματοσ ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ των ηθμιϊν απομείωςθσ από τθν αναδιάρκρωςθ του Ελλθνικοφ χρζουσ ςτα εποπτικά κεφάλαια του Σμίλου, ςτισ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Σμίλου, κακϊσ και ςτισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ οι οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ. Ψο αυτό κζμα αναφζρεται και ςτθν ζκκεςθ ελζγχου του Σρκωτοφ Ελεγκτι Οογιςτι τθσ 31 Δεκεμβρίου Θ Διοίκθςθ τθσ Ψράπεηασ δθλϊνει ότι το κεφάλαιο κινιςεωσ του Σμίλου Eurobank επαρκεί για τισ τρζχουςεσ δραςτθριότθτζσ του Σμίλου για τουσ επόμενουσ 12 μινεσ. 12

13 Ενότθτα Γ Κινθτζσ αξίεσ Ραραρτιματα Γ.1 Υεριγραφι του είδουσ και τθσ κατθγορίασ των κινθτϊν αξιϊν που προςφζρονται ι/και ειςάγονται προσ διαπραγμάτευςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου οποιουδιποτε αρικμοφ αναγνϊριςθσ κινθτϊν αξιϊν. Γ.2 Ρόμιςμα ςτο οποίο είναι εκφραςμζνεσ οι κινθτζσ αξίεσ. Γ.3 Σ αρικμόσ μετοχϊν που εκδόκθκαν και ζχουν ολοςχερϊσ εξοφλθκεί, και των μετοχϊν που εκδόκθκαν αλλά δεν ζχουν εξοφλθκεί. Θ ονομαςτικι αξία ανά μετοχι, ι αναφορά του γεγονότοσ ότι οι μετοχζσ δεν ζχουν ονομαςτικι αξία. Γ.4 Υεριγραφι των δικαιωμάτων που ςυνδζονται με τισ κινθτζσ αξίεσ. Σι μετοχζσ τθσ Ψράπεηασ που κα ειςαχκοφν προσ διαπραγμάτευςθ είναι άυλεσ, κοινζσ, ονομαςτικζσ, μετά ψιφου, κα διαπραγματεφονται ςτθν κατθγορία «Ξφρια Αγορά» του Χ.Α. και εκδίδονται βάςει των διατάξεων του Ξ.Ρ. 2190/1920 και του Ξαταςτατικοφ τθσ Ψράπεηασ. Σ Ξωδικόσ ISIN (International Security Identification Number) τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Ψράπεηασ είναι GRS Σι μετοχζσ τθσ Ψράπεηασ διαπραγματεφονται ςε ευρϊ. Ξατά τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ τθσ 30 θσ Απριλίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ψράπεηασ ανιρχετο ςτο ποςό των ,94 και διαιρείτο ςε ςυνολικά ονομαςτικζσ μετοχζσ εκ των οποίων: (i) μετοχζσ κοινζσ, με ψιφο, άυλεσ, ειςθγμζνεσ ςτο Χ.Α., ονομαςτικισ αξίασ 2,22 θ κακεμία, και (ii) προνομιοφχεσ μετοχζσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ενςϊματεσ, εξαγοράςιμεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά, εκδοκείςεσ ςφμφωνα με το ν. 3723/2008, ονομαςτικισ αξίασ 2,75 θ κακεμία. Θ από Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των Πετόχων τθσ Ψράπεηασ αποφάςιςε: α) τθν μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό ,04, μζςω ταυτόχρονθσ (i) αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ από 2,22 ςε 22, με παράλλθλθ μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν τθσ από ςε , με ςυνζνωςι τουσ με αναλογία δζκα (10) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ ςε μία (1) νζα κοινι μετοχι (reverse split), και (ii) μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ νζασ (προερχόμενθσ από το reverse split) κοινισ μετοχισ τθσ Ψράπεηασ από 22, ςε 0,30, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. β) τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό ,40, με ειςφορά από το Ψαμείο Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ ομολόγων κυριότθτασ του ίδιου και εκδόςεωσ του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ (ΕFSF), με τθν ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 0,30 και τιμισ διάκεςθσ 1, θ κάκε μία (παροφςα ΑΠΞ). Θ ςυνολικι υπζρ το άρτιον αξία των νζων μετοχϊν, ποςοφ ,60, αποφαςίςτθκε να αχκεί ςτον λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο». Ξατόπιν τθσ παραπάνω αυξιςεωσ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν από Ξ2-3812/ απόφαςθ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν & Δικτφων και καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο (Γ.Ε.ΠΘ) ςτισ , το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ψράπεηασ ανιλκε ςε ,30 και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μετοχϊν τθσ ςε , εκ των οποίων α) κοινζσ μετοχζσ με ψιφο, ονομαςτικισ αξίασ 0,30 θ κάκε μία και β) προνομιοφχεσ μετοχζσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου, εκδοκείςεσ ςφμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαςτικισ αξίασ 2,75 θ κάκε μία. Χθμειϊνεται ότι ςτισ καταχωρικθκε ςτο Γ.Ε.ΠΘ το από πρακτικό του Δ.Χ. τθσ Ψράπεηασ, με το οποίο πιςτοποιικθκε θ καταβολι τθσ παραπάνω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου και θ υπζρ το άρτιο διαφορά, με τθν ειςφορά ομολόγων ζκδοςθσ του EFSF και κυριότθτασ του ΨΧΧ. Ξάκε κοινι μετοχι τθσ Ψράπεηασ ενςωματϊνει όλα τα δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων ψιφου και λιψθσ μερίςματοσ, και τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται από τον Ξ.Ρ. 2190/1920 και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτοφ. Χφμφωνα με το ιςχφον Ξαταςτατικό τθσ Ψράπεηασ : 1. Σι κοινζσ μετοχζσ τθσ Ψράπεηασ είναι άυλεσ, ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο 13

14 Ακθνϊν, καταχωροφνται ςτα αρχεία τθσ «Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε. Χυμμετοχϊν Εκκακάριςθσ Διακανονιςμοφ και Ξαταχϊριςθσ» και παρακολουκοφνται με καταχωρίςεισ ςτα αρχεία αυτά. 2. Σι κοινζσ μετοχζσ είναι αδιαίρετεσ. Χε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ μετοχισ, τα δικαιϊματα των ςυγκυρίων αςκοφνται από κοινό αντιπρόςωπο. Σι ςυγκφριοι τθσ μετοχισ ευκφνονται εισ ολόκλθρον για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτι. Χθμειϊνεται ότι δεν υφίςτανται ειδικά δικαιϊματα υπζρ ςυγκεκριμζνων μετόχων, με εξαίρεςθ: α) τα προνόμια του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ κατόχου των προνομιοφχων μετοχϊν που εξζδωςε θ Ψράπεηα ςφμφωνα με το Ρ. 3723/2008 και β) τα δικαιϊματα του ΨΧΧ, ωσ κατόχου των κοινϊν μετοχϊν που εξζδωςε θ Ψράπεηα ςφμφωνα με το Ρ. 3864/2010. Ειδικότερα: Δικαιϊματα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ κατόχου των προνομιοφχων μετοχϊν ςφμφωνα με το Ρ. 3723/2008 Δυνάμει τθσ από απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Ψράπεηασ εκδόκθκαν προνομιοφχεσ, ονομαςτικζσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ενςϊματεσ, εξαγοράςιμεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 2,75 θ κάκε μία που αναλιφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο. Χφμφωνα με το άρκρο 5 του Ξαταςτατικοφ τθσ Ψράπεηασ (όπωσ τροποποιικθκε ςτισ ) ςε ςυνδυαςμό με το ν. 3723/2008 (όπωσ ιςχφει ςιμερα μετά από διαδοχικζσ τροποποιιςεισ του), οι προνομιοφχεσ αυτζσ μετοχζσ ζχουν τα εξισ προνόμια: 1. δικαίωμα απόλθψθσ ςτακερισ απόδοςθσ λογιηόμενθσ µε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) επί τθσ τιμισ διακζςεωσ εκάςτθσ των προνομιοφχων μετοχϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο: i πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, ii πριν από τα ποςά μερίςματοσ που διανζμονται ςφμφωνα µε τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του Ρ. 3723/2008 και iii ανεξαρτιτωσ διανομισ ποςϊν μερίςματοσ προσ τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ Ψράπεηασ, και εφόςον κατόπιν καταβολισ τθσ εν λόγω απόδοςθσ οι δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Ψράπεηασ ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ ικανοποιοφν τουσ εκάςτοτε οριηόμενουσ από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ ελάχιςτουσ δείκτεσ. Θ ςτακερι απόδοςθ υπολογίηεται δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, αναλογικά προσ το χρόνο παραμονισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου, και καταβάλλεται εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ από τθν Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ, τελεί δε υπό τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ διανεμθτζων ποςϊν κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του Ξ.Ρ. 2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και προθγοφμενων χριςεων ι και αποκεματικϊν, εφόςον ζχει προθγθκεί ςχετικι απόφαςθ περί διανομισ τουσ από τθν Γενικι Χυνζλευςθ των κοινϊν μετόχων τθσ Ψράπεηασ. Επί ανεπαρκείασ των ωσ άνω διανεμθτζων ποςϊν, παρζχεται δικαίωμα προνομιακισ (προ των κοινϊν μετόχων) απολιψεωσ τθσ ωσ άνω αποδόςεωσ ζωσ εξαντλιςεωσ των ποςϊν αυτϊν. Ψο καταβαλλόμενο κατά τα ανωτζρω προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ποςό είναι πλζον του ποςοφ μερίςματοσ που διανζμεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του Ρ. 3723/2008 αποκλειςτικά προσ τουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ Ψράπεηασ και το οποίο δεν δφναται να υπερβεί το ποςοςτό 35% που προβλζπεται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 του α.ν. 148/1967. Τςον αφορά τθν καταβολι τθσ ςτακερισ ετιςιασ απόδοςθσ 10% επί του ειςφερόμενου από το Ελλθνικό Δθμόςιο κεφαλαίου ζναντι των προνομιοφχων μετοχϊν που ανζλαβε, τισ οποίεσ εξζδωςε θ Ψράπεηα ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ν. 3723/2008, αυτι ςφμφωνα με: α) τουσ όρουσ ζκδοςθσ των προνομιοφχων μετοχϊν, είναι καταβλθτζα πριν από οποιοδιποτε τυχόν διανεμόμενο μζριςμα των κοινϊν μετοχϊν και ανεξαρτιτωσ τζτοιασ διανομισ, καταβάλλεται δε, δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Ψακτικισ Γενικισ Χυνζλευςθσ και εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ διανεμιςιμων ποςϊν, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ 14

15 τελευταίασ ι και προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν. Ψα ανωτζρω επιβεβαιϊνονται και από τον Εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο Δ.Χ. τθσ Ψράπεηασ. β) το ν. 3723/2008, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το ν. 4093/2012, είναι καταβλθτζα ςε κάκε περίπτωςθ, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του Ξ.Ρ. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, εκτόσ του άρκρου 44α, πλθν τθσ περίπτωςθσ και ςτο μζτρο κατά το οποίο θ καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ κα οδθγοφςε ςε μείωςθ των κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ Ψράπεηασ κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιςτο όριο. γ) το ν. 3723/2008, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3844/2010, προςαυξάνεται, προοδευτικά και ςωρευτικά, κατά ποςοςτό 2% ετθςίωσ, κατόπιν απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομικϊν μετά από ειςιγθςθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, εφόςον μετά πάροδο πενταετίασ από τθν ζκδοςθ των προνομιοφχων μετοχϊν, θ Ψράπεηα δεν ζχει εξαγοράςει τισ μετοχζσ αυτζσ οφτε ζχει λθφκεί από τθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ απόφαςθ για τθν εξαγορά τουσ. 2. δικαίωμα ψιφου ςτθν Λδιαίτερθ Χυνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει ο Ξ.Ρ. 2190/1920, 3. δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Ψράπεηασ, µζςω ενόσ εκπροςϊπου του, που ορίηεται ωσ πρόςκετο µζλοσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. Σ εκπρόςωποσ αυτόσ ζχει τα εξισ δικαιϊματα : α) δικαίωμα αρνθςικυρίασ (veto) ςτθ λιψθ αποφάςεων με ςτρατθγικό χαρακτιρα ι αποφάςεων με τισ οποίεσ μεταβάλλεται ουςιωδϊσ θ νομικι ι χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ Ψράπεηασ και για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων ι απόφαςθσ ςχετικισ µε τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τον Υρόεδρο, το Διευκφνοντα Χφμβουλο και τα λοιπά µζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου κακϊσ και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομικϊν ι εφόςον ο εκπρόςωποσ κρίνει ότι θ απόφαςθ αυτι δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν θ να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Ψράπεηασ. β) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ Ψράπεηασ γ) δικαίωμα αρνθςικυρίασ κατά τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ για τα ίδια ωσ άνω (υπό α) κζματα, δ) δικαίωμα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία τθσ Ψράπεηασ, ςτισ εκκζςεισ αναδιάρκρωςθσ και βιωςιμότθτασ, ςτα ςχζδια για μεςοπρόκεςμεσ ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ψράπεηασ, κακϊσ επίςθσ και ςε ςτοιχεία που αφοροφν το επίπεδο παροχισ χορθγιςεων ςτθν πραγματικι οικονομία. 4. δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των άλλων μετόχων ςε περίπτωςθ που θ Ψράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. Χθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το Ρ. 3864/2010 (βλ. κατωτζρω), το δικαίωμα αυτό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςυντρζχει με το αντίςτοιχο δικαίωμα του ΨΧΧ. Ψο ΨΧΧ, ωσ κάτοχοσ τθσ πλειοψθφίασ των μετοχϊν τθσ Ψράπεηασ, ζχει τα πλιρθ δικαιϊματα που απορρζουν από το κ.ν. 2190/1920, κακϊσ και επιπλζον δικαιϊματα που απορρζουν από το ν. 3864/2010. Δικαιϊματα του ΨΧΧ ωσ κατόχου κοινϊν μετοχϊν ςφμφωνα με το Ρ. 3864/2010 Δυνάμει τθσ από απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων τθσ Ψράπεηασ εκδόκθκαν κοινζσ, με δικαίωμα ψιφου, μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία που αναλιφκθκαν από το ΨΧΧ, ςφμφωνα με το Ρ. 3864/2010 και τθν Υράξθ του Ωπουργικοφ Χυμβουλίου 38/2012. Υζραν των δικαιωμάτων που απορρζουν από τισ γενικζσ διατάξεισ του Ξ.Ρ. 2190/2190, οι μετοχζσ αυτζσ παρζχουν τα εξισ επιπλζον δικαιϊματα ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Ρ. 3864/2010: 1. δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Ψράπεηασ, µζςω ενόσ εκπροςϊπου του, που ορίηεται ωσ πρόςκετο µζλοσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. Σ εκπρόςωποσ του ΨΧΧ ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο ζχει: α. το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων εντόσ προκεςμίασ που ςυντζμνεται ςτο ζνα τρίτο των προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτον Ξ.Ρ. 2190/1920, β. το δικαίωμα αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Ψράπεηασ: 15

16 i) ςχετικισ με τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τον Υρόεδρο, το Διευκφνοντα Χφμβουλο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, κακϊσ και τουσ γενικοφσ διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ι ii) εφόςον θ υπό ςυηιτθςθ απόφαςθ δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςει ςοβαρά τθ ρευςτότθτα ι τθ φερεγγυότθτα ι τθν εν γζνει ςυνετι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ Ψράπεηασ (όπωσ επιχειρθματικι ςτρατθγικι, διαχείριςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ πακθτικοφ κ.λπ.), γ. το δικαίωμα να ηθτεί τθν αναβολι επί τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Ψράπεηασ, προκειμζνου να λάβει οδθγίεσ από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΨΧΧ, το οποίο διαβουλεφεται για το ςκοπό αυτόν με τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Ψο δικαίωμα αυτό μπορεί να αςκθκεί ζωσ το πζρασ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Ψράπεηασ, δ. το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Ψράπεηασ, ε. το δικαίωμα να εγκρίνει τον Σικονομικό Διευκυντι τθσ Ψράπεηασ. ςτ. το δικαίωμα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία τθσ Ψράπεηασ, για τουσ ςκοποφσ του Ρ. 3864/2010, με ςυμβοφλουσ τθσ επιλογισ του. Ξατά τθν άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων του, ο εκπρόςωποσ του ΨΧΧ λαμβάνει υπόψθ του τθν επιχειρθματικι αυτονομία τθσ Ψράπεηασ. 2. δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των άλλων μετόχων, από κοινοφ με το Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ δικαιοφχο των προνομιοφχων μετοχϊν του ν. 3723/2008, ςε περίπτωςθ που θ Ψράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. Επιπλζον των ανωτζρω, το ΨΧΧ, μπορεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 11 του ν. 3864/2010, για τθν εκπλιρωςθ του κατά το νόμο αυτό ςκοποφ του, να ηθτεί: (α) τθν παροχι από τα πιςτωτικά ιδρφματα, μζςω τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, οποιουδιποτε ςχετικοφ ςτοιχείου και πλθροφορίασ. Σι ςχετικζσ πλθροφορίεσ γνωςτοποιοφνται ςτο Ψαμείο από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ και καλφπτονται από το κατ άρκρο 60 του ν. 3601/2007 υπθρεςιακό απόρρθτο, μθ δυνάμενεσ να γνωςτοποιθκοφν ςε οποιονδιποτε τρίτο χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και (β) τθ διεξαγωγι επιτόπιων ελζγχων από τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου του Ψαμείου ι εμπειρογνωμόνων ι και εξωτερικϊν ελεγκτϊν ι ελεγκτικοφ γραφείου του ν. 3693/2008, οριηομζνων από το Ψαμείο, οι οποίοι υπζχουν κακικον άκρασ εχεμφκειασ, κατ ανάλογθ εφαρμογι των οικείων προβλζψεων. Επιπλζον, δυνάμει τθσ από 28/5/2012 Χφμβαςθσ Υροεγγραφισ μεταξφ τθσ Ψράπεηασ του ΨΧΧ και του ΕΨΧΧ, όπωσ τροποποιικθκε και κωδικοποιικθκε τθν 21/12/2012 και τθν 30/4/2013, ο εκπρόςωποσ του ΨΧΧ ζχει, πζραν των ανωτζρω, τα ακόλουκα δικαιϊματα, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ Αφξθςθσ Πετοχικοφ Ξεφαλαίου και τθν πίςτωςθ των μετοχϊν ςτο Χφςτθμα Άυλων Ψίτλων: - το δικαίωμα να ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, τθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Ξινδφνων, τθν Επιτροπι Αποδοχϊν και τθν Επιτροπι Ανωτάτων Χτελεχϊν, - το δικαίωμα να προςκζτει κζματα θμεριςιασ διάταξθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και των επιτροπϊν τθσ Ψράπεηασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο ίδιοσ, - το δικαίωμα αφενόσ μθνιαίασ ενθμζρωςθσ από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για όλεσ τισ ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ οι οποίεσ δεν ζχουν ςυηθτθκεί ςε επίπεδο Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και άλλων επιτροπϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο ίδιοσ και αφετζρου λιψθσ των κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ και πρακτικϊν ςυνεδριάςεων τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ και τθσ Επιτροπισ Χτρατθγικισ του Σμίλου που ςχετίηονται ι αναφζρονται ςε ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ, - το δικαίωμα να ςυμμετζχει ςτθν επιτροπι του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου που κα παρακολουκεί τθν εφαρμογι του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ τθσ Ψράπεηασ που κα εγκρικεί από το ΨΧΧ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Επιπροςκζτωσ, οι ςχζςεισ τθσ Ψράπεηασ με το ΨΧΧ κα ρυκμίηονται μζςω ςφμβαςθσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ, όπωσ προβλζπεται και από το μνθμόνιο Σικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ Υολιτικισ (Memorandum of Economic and Financial Policies), θ οποία αναμζνεται να τεκεί ςε ιςχφ εντόσ του επόμενου χρονικοφ διαςτιματοσ. 16

17 Γ.5 Υεριγραφι τυχόν περιοριςμϊν ςτθν ελεφκερθ μεταβίβαςθ των κινθτϊν αξιϊν. Γ.6 Αναφορά του κατά πόςο οι προςφερόμενεσ κινθτζσ αξίεσ αποτελοφν ι κα αποτελζςουν αντικείμενο αίτθςθσ ειςαγωγισ προσ διαπραγμάτευςθ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά και τθσ ταυτότθτασ όλων των ρυκμιηόμενων αγορϊν, ςτισ οποίεσ οι κινθτζσ αξίεσ αποτελοφν ι πρόκειται να αποτελζςουν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ. Γ.7 Υεριγραφι τθσ μεριςματικισ πολιτικισ. Θ εν λόγω ςφμβαςθ κα ρυκμίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ τθσ Ψράπεηασ και του ΨΧΧ ωσ μετόχου τθσ. Χθμειϊνεται ότι θ εν λόγω ςφμβαςθ ενδζχεται να περιλαμβάνει επιπλζον όρουσ και δεςμεφςεισ από αυτοφσ που υφίςτανται ςιμερα και με τουσ οποίουσ θ Ψράπεηα ςυμμορφϊνεται. Σι κοινζσ μετοχζσ τθσ Ψράπεηασ είναι ελεφκερα διαπραγματεφςιμεσ, πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ και ελεφκερα μεταβιβάςιμεσ. Δεν είναι γνωςτζσ ςτθν Ψράπεηα ςυμφωνίεσ μετόχων που να περιορίηουν τθν ελεφκερθ διαπραγματευςιμότθτα και μεταβίβαςθ των κοινϊν μετοχϊν τθσ Ψράπεηασ. Σι νζεσ μετοχζσ κα ειςαχκοφν προσ διαπραγμάτευςθ αποκλειςτικά ςτθν Αγορά Αξιϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και ειδικότερα ςτθν Ξφρια Ξατθγορία τθσ Αγοράσ Αξιϊν. Οόγω τθσ ςυμμετοχισ τθσ Eurobank ςτο Υρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Φευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Σικονομίασ, θ Ψράπεηα δεν ζχει καταβάλει μερίςματα ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ για τισ χριςεισ 2008 ζωσ και 2012, ενϊ ςθμειϊνεται ότι για όςο διάςτθμα θ Ψράπεηα ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα ι δεν ζχει οιαδιποτε διανεμθτζα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία κεφάλαια ενδζχεται να μθν είναι ςε κζςθ να καταβάλλει μερίςματα ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ. Θ διανομι μερίςματοσ υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ του Ρ.3723/2008 και του Ρ. 3864/2010. Ενότθτα Δ Κίνδυνοι Δ.1 Ξφριεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ βαςικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν ειδικά ςτον εκδότθ ι ςτον τομζα δραςτθριότθτάσ του. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν κριτθρίων κεφαλαιακισ επάρκειασ Ξίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν κριτθρίων κεφαλαιακισ επάρκειασ Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ δθμοςιονομικι κρίςθ τθσ Ελλάδασ Θ αβεβαιότθτα που απορρζει από τθν ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ ζχει, και πικανόν κα ςυνεχίςει να ζχει, ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του Σμίλου. Σι πιζςεισ τθσ φφεςθσ που προκαλοφνται και από τα μζτρα του Υρογράμματοσ είχαν και ενδζχεται να ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του Σμίλου. Ωπάρχουν κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν ανάγκθ τθσ Ψράπεηασ και του Σμίλου για πρόςκετα κεφάλαια και ρευςτότθτα, κυρίωσ λόγω των μεγαλφτερων απομειϊςεων, κακϊσ και τθσ χειροτζρευςθσ τθσ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου τουσ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ εκτιμιςεισ. Θ ικανότθτα τθσ Ψράπεηασ να δανειςτεί ςτισ κεφαλαιαγορζσ ζχει περιοριςτεί δραςτικά και θ Ψράπεηα είναι εξαρτθμζνθ από τθν ΕΞΨ και τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ, για τθ χρθματοδότθςι τθσ και μπορεί, λόγω των αρνθτικϊν δθμοςιονομικϊν εξελίξεων, να υπάρξουν επιπτϊςεισ από αλλαγζσ ςτον κανονιςμό τθσ ΕΞΨ και τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ αναφορικά με τισ αποδεκτζσ εξαςφαλίςεισ 17

18 ζναντι χρθματοδότθςθσ όπωσ ομόλογα και εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Ενδεχόμενθ εκροι των κεφαλαίων από κατακζςεισ πελατϊν κα μποροφςε να αυξιςει το κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και να ζχει ςθμαντικό αρνθτικό αντίκτυπο ςτα λειτουργικά αποτελζςματα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτισ προοπτικζσ ρευςτότθτασ τθσ Ψράπεηασ. Αρνθτικά αποτελζςματα ςτισ αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων του Σμίλου μπορεί να ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτο κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και ςυνεπϊσ να επιδράςουν αρνθτικά ςτα αποτελζςματα και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Σμίλου. Ψο κόςτοσ δανειςμοφ τθσ Ψράπεηασ από τθν αγορά και θ πρόςβαςθ ςε ρευςτότθτα και κεφάλαια ζχουν επθρεαςτεί αρνθτικά από τισ υποβακμίςεισ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Ψράπεηασ. Θ επιδείνωςθ τθσ αποτίμθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων εξαιτίασ των δυςμενϊν χρθματοοικονομικϊν ςυνκθκϊν μπορεί να επθρεάςει δυςμενϊσ τθ μελλοντικι κερδοφορία τθσ Ψράπεηασ αλλά και τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια. Θ Ψράπεηα υπόκειται ςε ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ όςον αφορά τθ διανομι μερίςματοσ ςτουσ κατόχουσ των κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν τθσ. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μεταβλθτότθτα των Ραγκόςμιων Χρθματοοικονομικϊν Αγορϊν Σ Τμιλοσ είναι ευάλωτοσ ςτισ ςυνεχιηόμενεσ διαταραχζσ και ςτθν μεταβλθτότθτα των παγκόςμιων χρθματοοικονομικϊν αγορϊν. Σ Τμιλοσ εκτίκεται ςε κινδφνουσ που πικανϊσ να ενςκιψουν ςε άλλα αντιςυμβαλλόμενα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου εκτόσ Ελλάδασ Σ Τμιλοσ ζχει ςθμαντικζσ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ευρϊπθ με ςυνζπεια να εκτίκεται ςε κίνδυνο δυςμενϊν πολιτικϊν, ι οικονομικϊν εξελίξεων ςτισ χϊρεσ αυτζσ. Ξίνδυνοι ςχετικοί με τθν τραπεηικι και δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν Ξφπρο. Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα Ψο Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει ςθμαντικι επιρροι ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ λειτουργίασ τθσ Ψράπεηασ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει και αςκεί ςθμαντικι επιρροι ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ λειτουργίασ τθσ Ψράπεηασ. Ψο ΨΧΧ εκλζγει το ςφνολο των μελϊν του Δ.Χ. τθσ Ψράπεηασ το οποίο ζχει όλεσ τισ εξουςίεσ που προβλζπονται από τον Ρ. 2190/1920 και δι αυτοφ να αςκεί ουςιϊδθ επιρροι ςτον οριςμό των διοικθτικϊν ςτελεχϊν τθσ Ψράπεηασ, όπωσ και ςτθ λιψθ όλων των ςθμαντικϊν αποφάςεων που αφοροφν ςτθ ςτρατθγικι, ςτθ λειτουργία και ςτισ δραςτθριότθτεσ του Σμίλου. Ψο ΨΧΧ αποφαςίηει κατά τθν κρίςθ του να διακζτει τμθματικά ι άπαξ και πάντωσ εντόσ διετίασ από τθ ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ, τισ κοινζσ μετοχζσ τθσ Ψράπεηασ που απζκτθςε. Πια τζτοια διάκεςθ και οι όροι αυτισ κα επθρεάςουν ςθμαντικά τθν τιμι διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ κρατικι ενίςχυςθ που ζλαβε θ Ψράπεηα, φψουσ 5.839,0 εκατ., ζχει λάβει μόνο προςωρινι ζγκριςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και αποτελεί αντικείμενο ζρευνασ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, εντόσ του πλαιςίου των κανόνων για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ. Σι υφιςτάμενεσ διακυμάνςεισ και θ αςτάκεια των αγορϊν ζχουν επιφζρει και κα μποροφςαν να ςυνεχίςουν να επιφζρουν ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςτισ εμπορικζσ και 18

19 Δ.3 Ξφριεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ βαςικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν ειδικά ςτισ κινθτζσ αξίεσ. επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του Σμίλου. Θ αφξθςθ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν ενδζχεται να επθρεάςει αρνθτικά τισ μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ του Σμίλου. Θ νομοκεςία περί πτϊχευςθσ φυςικϊν προςϊπων και άλλοι νόμοι που διζπουν τα δικαιϊματα των πιςτωτϊν ςτθν Ελλάδα και ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ μπορεί να περιορίςουν τθν δυνατότθτα του Σμίλου να λάβει πλθρωμζσ ςε κακυςτεροφμενα δάνεια. Σι διακυμάνςεισ των επιτοκίων ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τα κακαρά ζςοδα τθσ Ψράπεηασ από τόκουσ και επιπλζον να ζχουν και άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Θ Ψράπεηα αντιμετωπίηει ςθμαντικό ανταγωνιςμό για τθν προςζλκυςθ κατακζςεων ςτθν Ελλάδα. Αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία για τθν προςταςία των καταναλωτϊν μπορεί να περιορίςει τισ αμοιβζσ που ο Τμιλοσ χρεϊνει για κάποιεσ από τισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ του. Θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Σμίλου υπάγεται ςε περίπλοκθ νομοκεςία, θ οποία μπορεί να επθρεάςει τισ εποπτικζσ και κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ του. Θ ενδεχόμενθ απϊλεια των υψθλόβακμων ςτελεχϊν μπορεί να ζχει δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν δυνατότθτα τθσ Ψράπεηασ να εφαρμόςει τθ ςτρατθγικι τθσ. Θ Ψράπεηα ενδεχομζνωσ να μθν ζχει τθ δυνατότθτα πρόςλθψθσ ι διατιρθςθσ ζμπειρων ι/και καταρτιςμζνων ςτελεχϊν. Σ τραπεηικόσ κλάδοσ ςτθν Ελλάδα ενδεχομζνωσ να αντιμετωπίςει απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ, οι οποίεσ μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τισ δραςτθριότθτεσ του Σμίλου. Θ εφλογθ αξία οριςμζνων χρθματοοικονομικϊν μζςων που καταχωροφνται ςε εφλογθ αξία προςδιορίηεται με τθ χριςθ χρθματοοικονομικϊν μοντζλων που ενςωματϊνουν παραδοχζσ, κρίςεισ και εκτιμιςεισ, οι οποίεσ μπορεί να μεταβλθκοφν ςτο μζλλον ι τελικά να μθν αποδειχκοφν ακριβείσ. Σ Τμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράσ, κίνδυνο ρευςτότθτασ, λειτουργικό κίνδυνο. Σι ςτρατθγικζσ οικονομικισ αντιςτάκμιςθσ ενδζχεται να μθν αποςοβιςουν τθν επζλευςθ ηθμιϊν. Tα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τα δίκτυα του Σμίλου υπιρξαν, και κα ςυνεχίςουν να είναι, εκτεκειμζνα ςτουσ ςυνεχϊσ εξελιςςόμενουσ κινδφνουσ τθσ κυβερνοαςφάλειασ και των τεχνολογικϊν υποδομϊν, οι οποίοι κα μποροφςαν να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμοςιοποίθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν πελατϊν ι ςυνεργατϊν, τθν απϊλεια τθσ εταιρικισ φιμθσ, τθν επιβολι κανονιςτικϊν κυρϊςεων και οικονομικϊν απωλειϊν για τον Τμιλο. Ψο δανειακό χαρτοφυλάκιο του Σμίλου ςτθν Ελλάδα ενδζχεται να ςυνεχίηει να ςυρρικνϊνεται. Επιπλζον φόροι ενδζχεται να επιβλθκοφν ςτθν Ψράπεηα και ςτισ κυγατρικζσ τθσ. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τισ αγορζσ Σι διακυμάνςεισ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν μπορεί να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν αξία τθσ μετοχισ τθσ Ψράπεηασ. Ψο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν παρουςιάηει χαμθλότερθ ρευςτότθτα από άλλα μεγάλα διεκνι χρθματιςτιρια. Θ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Ψράπεηασ παρουςίαηε και παρουςιάηει διακυμάνςεισ. Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν παροφςα ζκδοςθ 19

20 Σι κοινζσ μετοχζσ τθσ Ψράπεηασ ςτο Χ.Α. ενδζχεται να ενταχκοφν ςτθν κατθγορία «Χαμθλισ διαςποράσ» ι να διαγραφοφν από το Χ.Α. Ενότθτα Ε Ρροςφορά E.1 Ψα ςυνολικά κακαρά ζςοδα και εκτίμθςθ των ςυνολικϊν εξόδων τθσ ζκδοςθσ/ προςφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κατ εκτίμθςθ εξόδων που χρεϊνονται ςτον επενδυτι από τον εκδότθ ι τον προςφζροντα. E.2α Οόγοι τθσ προςφοράσ και τθσ χριςθσ των εςόδων, εκτιμϊμενο κακαρό ποςό των εςόδων. Ψα κακαρά ςυνολικά ζςοδα τθσ παροφςασ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, με ειςφορά ςε είδοσ, ανιλκαν ςε 5.838,8εκατ. Ψα ζξοδα ζκδοςθσ ανιλκαν ςε 220,9 εκατ., δεν υφίςτανται ζξοδα τθσ ζκδοςθσ που βαρφνουν τον επενδυτι. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Eurobank πρότεινε ςτθ Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ τθν κάλυψθ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου αποκλειςτικά από το ΨΧΧ με ειςφορά ςε είδοσ, και ςυγκεκριμζνα με ειςφορά ομολόγων κυριότθτασ του ΨΧΧ και εκδόςεωσ του EFSF, ωσ τθ βζλτιςτθ επιλογι, αφοφ ελαχιςτοποιεί το διάςτθμα τθσ αβεβαιότθτασ ςυμβάλλοντασ ςτθ διατιρθςθ τθσ ευςτάκειασ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και οδθγεί ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Ψράπεηασ το ςυντομότερο δυνατόν. Χτθν Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ Ψράπεηασ τθν αποφαςίςτθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Ψράπεηασ µε ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν για τθν άντλθςθ ςυνολικά ευρϊ, καλυπτόµενθ µε ειςφορά ςε είδοσ από το Ψαµείο Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ, ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του Ρ. 3864/2010 και τθσ υπ αρ. 38/ Υράξθσ Ωπουργικοφ Χυμβουλίου. Θ καταβολι τθσ ωσ άνω αφξθςθσ πιςτοποιικθκε με τθν από 31 Παΐου 2013 απόφαςθ του ΔΧ τθσ Ψράπεηασ. E.3 Υεριγραφι των όρων και προχποκζςεων τθσ προςφοράσ. Ψο ποςό τθσ αφξθςθσ διατζκθκε αποκλειςτικά για τθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Ψράπεηασ. Θ Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ Ψράπεηασ που ςυνεδρίαςε ςτισ αποφάςιςε: α) τθν μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό ,04, μζςω ταυτόχρονθσ (i) αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ από 2,22 ςε 22, με παράλλθλθ μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν τθσ από ςε , με ςυνζνωςι τουσ με αναλογία δζκα (10) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ ςε μία (1) νζα κοινι μετοχι (reverse split), και (ii) μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ νζασ (προερχόμενθσ από το reverse split) κοινισ μετοχισ τθσ Ψράπεηασ από 22, ςε 0,30, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 2190/1920. β) τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό ,40, με ειςφορά από το Ψαμείο Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ ομολόγων κυριότθτασ του ίδιου και εκδόςεωσ του Ευρωπαϊκοφ Ψαμείου Χρθματοπιςτωτικισ Χτακερότθτασ (ΕFSF). Ειδικότερα, εκδόκθκαν νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 0,30 εκάςτθ (ςτο εξισ οι «Ρζεσ Πετοχζσ») και τιμισ διάκεςθσ 1, (ςτο εξισ θ «Ψιμι Διάκεςθσ») για κάκε μία Ρζα Πετοχι. Θ διαφορά μεταξφ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των Ρζων Πετοχϊν και τθσ Ψιμισ Διάκεςισ τουσ, ςυνολικοφ ποςοφ ,60, πιςτϊκθκε ςτο λογαριαςμό «Ζκδοςθ Πετοχϊν Ωπζρ το Άρτιο». Θ ανωτζρω απόφαςθ τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ εγκρίκθκε και με τθν από Αυτόκλθτθ Ξακολικι Λδιαίτερθ Χυνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων τθσ Ψράπεηασ. Πετά τθν ωσ άνω αφξθςθ, το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Ψράπεηασ ανζρχεται ςε ,30 και διαιρείται ςε κοινζσ, ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ 0,30 θ κάκε μία και προνομιοφχεσ μετοχζσ ονομαςτικισ 20

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. Ιωάννθσ Ι. Βαρδινογιάννθσ Βεβαιϊνεται ότι οι ςυνθμμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2011 είναι εκείνεσ που εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΑΝΕΚ Α.Ε. τθν 16 θ Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10.

ΖΗΜΙΕΣ 7,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ TO 9Μ:11 ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΡΔΩΝ 204 ΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 9Μ:10. ΧΟΛΙΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2011 29/12/2011 MERIT Securities S.A., Research & Analysis Department 3 Souri str., 105 57, Tel: 210.36 71 800, Fax: 210.36 71 830, E-mail: analysisdept@merit.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου

Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου ΕΘΝΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΚΚΑΔΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΦΩΝ 26 η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00 Αρικμόσ Μετοχϊν και Δικαιωμάτων Ψιφου Σφμφωνα με το άρκρο 27 παρ. 3 εδ. β Κ.Ν. 2190/1920 όπωσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Κακαρά κζρδθ 2010 προ των εκτάκτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων ςτα 485εκατ., (-50% ζναντι του 2009). Κακαρά κζρδθ 2010 μετά τθν ζκτακτθ φορολογία ςτα 406 εκατ. (-56% ζναντι του

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ.

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Γερμανικήσ χολήσ Αθηνών 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

DELTA HOTELIA S.A. ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΕΜΡΟΙΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΙΩΝ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου 2010) Βάςει των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ

ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΜΡΟ ΙΚΘ ΕΤΑΙ ΕΙΑ Τ ΟΦΙΜΩΝ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ (Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ) τθσ χριςθσ από 1 θ Ιανουαρίου 2014 ζωσ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (ΔΡΧΑ) ωσ ζχουν υιοκετθκεί από

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000

MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ζηρίδη 10, Μαροφςι Αττικήσ, Σ.Κ. 151 23, Ελλάδα Σηλ. +30 210 34 94 000 Οικονομικέσ Καταςτάςεισ τησ χρήςησ από 1 η Ιανουαρίου έωσ 31 η Δεκεμβρίου 2013 ςφμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικήσ Αναφοράσ (ΔΠΧΑ) ωσ έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη MIG MEDIA AΝΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ:

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ

Γ.Γ.Δ.Ε. ΔΙΕ.ΠΑ.Φ.Υ. Τμήμα Β - Ομάδα Ειςοδήματοσ Κωδικόσ 650 Τποχρεωτικό πεδίο Για να χρθςιμοποιθκοφν οι κωδικοί 116,117,118 και 119 κα πρζπει να ζχει ενεργοποιθκεί ο κωδικόσ 650, προκειμζνου να δθλωκεί ότι θ εταιρεία εφαρμόηει τα Δ.Λ.Π. (κωδικόσ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011

ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 ΓΡ. ΑΡΑΝΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2011 Σρίτθ, 30 Αυγοφςτου 2011 Βαςικά ημεία : Η1 2011 Οι ενοποιθμζνεσ πωλιςεισ από τισ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου αυξικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε.

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΡΟΙΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΘΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΤΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΘΣ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2010 (περιόδου 1 θ Ιανουαρίου 31 θ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος

Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος Πληροθορίες Ενημέρωζης Επενδσηών 21 Φεβρουαρίου 2011 Αποποίηζη Εσθύνης Σα ανωτζρω ςτοιχεία αναφζρονται ςτισ πλθροφορίεσ που εμπεριζχονται ι απορρζουν από τθν ανακοίνωςθ τθσ ΕΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ

Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ 2014 ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ΡΕΙΑΙΩΣ - ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΘΝΟΥ 2014 Δηλϊςεισ Διοίκηςησ Σημαντική Βελτίωςη Οργανικήσ Κερδοφορίασ «Θ ελλθνικι οικονομία ςυνεχίηει να εμφανίηει ςθμάδια ςταδιακισ ανάκαμψθσ. Τόςο

Διαβάστε περισσότερα

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία

MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία MARKS AND SPENCER-ΜΑΙΝΟΡΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανϊνυμοσ Βιομθχανικι Εμπορικι και Τεχνικι Εταιρεία Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το ζτοσ που ζλθξε ςτισ 29 Μαρτίου 2014 ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet.

Forthnet Α.Ε. Αρικμόσ Μθτρϊου Α.Ε. 34461/06/Β/95/94 Γ.Ε.Μ.Θ. 77127927000 Ε.ΤΕ.Ρ. Βαςιλικά Βουτϊν Θρακλείου Κριτθσ 710 03 http://www.forthnet. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΙΟΥ - 31 ΜΑΤΙΟΥ 2015 ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΘΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E. Forthnet

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011

Έκθεςη Αποτίμηςησ. Βαςίλθσ Σωτθρόπουλοσ, αναλυτισ 24/5/2011 Έκθεςη Αποτίμηςησ Αναλυτική έκθεςη χρηματοοικονομικού ςυμβούλου για την αποτίμηςη και γνωμοδότηςη για το δίκαιο και εύλογο εύροσ τησ αξίασ των μετοχών τησ εταιρείασ Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ.

ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. ΓΕΚ ΤΠΘΡΕΙΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεςογείων 85, 115 26 Ακινα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΘ. 02517401000 ΕΣΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΚΘΕΘ χριςθσ 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΣΕΙ Ιονίων Νιςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότθτα 12: Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Τα νομικά πρόςωπα που ζχουν τθ μορφι τθσ Α.Ε., Ε.Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΘ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ακινα, 06/04/2016-15:07 ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Δ/ΝΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 809 ΣΜΘΜΑ A Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007

ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ. για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 ΕΣΘΙΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘ ΕΜΘΕΘ για τθν Ρικονομικι Χριςθ 2014 (1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2014) φμφωνα με το Ο. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αρικμόσ ΓΕ.ΜΘ. 123290701000 Ατκίδων 4, Τ.Κ. 17671, Καλλικζα http://www.forthcrs.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. Δθμοςιοποίθςθ ςτοιχείων ςε ενοποιθμζνθ βάςθ υπό τον Ρυλϊνα ΙΙΙ 31 θ Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ... 3 1.1. Ρλαίςιο Εποπτικϊν Κεφαλαιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Νοεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Σρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα