1 Συνοπτική ϑεωρία. 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού. p p p. p p. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Συνοπτική ϑεωρία. 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού. p p p. p p. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-180: Λογική Εαρινό Εξάµηνο 2016 Κ. Βάρσος Πρώτο Φροντιστήριο 1 Συνοπτική ϑεωρία 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού 1. Νόµος ταυτότητας : 2. Νόµοι αυτοπάθειας : 3. Αντιµεταθετικοί νόµοι : 4. Προσεταιριστικοί νόµοι : 5. Επιµεριστικοί νόµοι : 6. Νόµος διπλής άρνησης : 7. Νόµοι του de Morgan: 8. Νόµος αντιθετοαντιστροφής : 9. Νόµοι αντικατάστασης : p p p p p p p p p q q p p q q p (p q) r p (q r) (p q) r p (q r) (p q) r (p r) (q r) (p q) r (p r) (q r) p p (p q) p q (p q) p q (p q) ( q p) (p q) ( p q) (p q) ( p q) (p q) ( p q) (p q) (p q) (q p)

2 1.2 Ταυτολογίες Ο Προτασιακός Λογισµός µε τις µόνες τιµές των προτάσεων µε τις οποίες ασχολείται είναι οι τιµές αλήθειας Τ και F 1. Οταν δοθούν λογικές τιµές στις προτασιακές µεταβλητές ενός τύπου, η λογική τιµή του καθορίζεται µονοσήµαντα. Την διαδικασία απόδοσης λογικών τιµών σε έναν τύπο µπορούµε να την δούµε ως αντικατάσταση των µεταβλητών το τύπου µε τις τιµές Τ και F. Υπάρχει µια απλή και αποτελεσµατική µέθοδος εύρεσης λογικών τιµών των τύπων µε ϐάση τις τιµές των µεταβλητών τους. Είναι η λεγόµενη µέθοδος πινάκων λογικών τιµών (ή απλούστερα πίνακες αλήθειας). Για να ϐρούµε τις διάφορες λογικές τιµές ενός τύπου µε µεταβλητές ϕτιάχνουµε έναν πίνακα µε 2 n γραµµές. Στις πρώτες στήλες του πίνακα γράφουµε τις τιµές των µεταβλητών. Η τελευταία στήλη περιέχει τις λογικές τιµές του εξεταζόµενου τύπου. Ορισµός 1. Αποτίµηση των µεταβλητών λέµε κάθε αντιστοίχιση των λογικών τιµών ( Τ - F) στις προτασιακές µεταβλητές. ϕ ϕ T F F T ϕ ψ ϕ ψ ϕ ψ ϕ ψ ϕ ψ T T T T T T T F T F F F F T T F T F F F F F T T Ορισµός 2. Ενας τύπος του Προτασιακού Λογισµού, λέγεται λογικά αληθής ή ταυτολογία, αν είναι αληθής για οποιαδήποτε αποτίµηση των µεταβλητών του. Ορισµός 3. Ενας τύπος του Προτασιακού Λογισµού, λέγεται λογικά ψευδής ή αντίφαση, αν είναι ψευδής για οποιαδήποτε αποτίµηση των µεταβλητών του. Οι τύποι που δεν είναι ούτε ταυτολογίες ούτε αντιφάσεις λέγονται σχετικοί. Ορισµός 4. Οι τύποι που δεν είναι αντιφάσεις, δηλαδή οι τύποι που για µια τουλάχιστον αποτίµηση των µεταβλητών τους αληθεύουν, λέγονται ικανοποιήσιµοι. 1.3 Συνέπεια - Λογική Συνεπαγωγή - Ισοδυναµία Ορισµός 5. Ορίζουµε ως συνεπές το σύνολο το οποίο περιέχει προτάσεις οι οποίες για δεδοµένη αποτίµηση γίνονται ταυτόχρονα αληθείς. Στην περίπτωση όπου δεν µπορούµε να ϐρούµε µια τέτοια αποτίµηση το σύνολο λέγεται ασυνεπές. Πρέπει να παρατηρήσουµε ότι σε ένα συνεπές σύνολο οι προτάσεις δεν είναι πάντοτε αληθείς. π.χ. Το σύνολο S = {x, y, z R : x > y, y > z} είναι συνεπές παρότι µπορούµε να ϐρούµε αριθµούς που να µην ικανοποιούν τις προϋποθέσεις (x = 2, y = 1, z = 3). εδοµένου ενός συνόλου προτάσεων = {p 1, p 2,..., p n } µπορούµε να εξάγουµε ως συµπερασµα την πρόταση ψ, αν η ψ είναι συνέπεια των p 1, p 2,..., p n. Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιούµε τον συµβολισµό p 1, p 2,..., p n /ψ. 1 Στην ϐιβλιογραφία επίσης χρησιµοποιούνται ως τιµές αλήθειας οι τιµές (0-1) ή (Α - Ψ). 2

3 Ορισµός 6. Η εξαγωγή συµπεράσµατος p 1, p 2,..., p n /ψ είναι έγκυρη όταν δεν υπάρχει αποτίµηση κατά την οποία οι p 1, p 2,..., p n να είναι αληθείς και η ψ να είναι ψευδής. Στην περίπτωση όπου η εξαγωγή συµπεράσµατος είναι έγκυρη και κάθε µια από τις p 1, p 2,..., p n είναι αληθής λέγεται ορθή. Ορισµός 7. Λέµε ότι ο τύπος ψ είναι entailment 2 του, όταν για κάθε αποτίµηση των µεταβλητών, για την οποία όλοι οι τύποι της είναι αληθείς, ο τύπος ψ είναι αληθής. Οταν ο ψ είναι entailment του γράφουµε = ψ. Τα στοιχεία του τα λέµε υποθέσεις και τον ψ συµπέρασµα. Πρόταση 1. = ϕ αν και µόνο αν ϕ ταυτολογία. Απόδειξη. ( ) Για οποιαδήποτε αποτίµηση των µεταβλητών δεν υπάρχει υπόθεση που να µην ικανοποιείται. Καθώς = ϕ η ϕ ικανοποιείται όταν ικανοποιούνται και οι υποθέσεις, δηλαδή για οποιαδήποτε αποτίµηση. Συνεπώς η ϕ είναι ταυτολογία. ( ) Αν ϕ ταυτολογία τότε αληθεύει για κάθε αποτίµηση. Άρα αληθεύει και για οποιεσδήποτε αποτιµήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των υποθέσεων. Συνεπώς = ϕ. Πρόταση 2. ϕ = ψ αν και µόνο αν = ϕ ψ Απόδειξη. ( ) Εστω ότι έχουµε µια αποτίµηση των µεταβλητών. Αν ο τύπος ϕ ψ έπαιρνε την τιµή F ϑα έπρεπε ο ϕ να έχει την τιµή T και ο ψ την τιµή F. Αυτό όµως είναι αδύνατον καθώς ϕ = ψ. Υποχρεωτικά συνεπώς ο τύπος ϕ ψ λαµβάνει την τιµή T για κάθε αποτίµηση. Αυτό σηµαίνει ότι ο τύπος ϕ ψ είναι ταυτολογία, άρα = ϕ ψ. ( ) Εστω ότι ϕ ψ ταυτολογία. Αν έχουµε οποιαδήποτε αποτίµηση κατά την οποία το ϕ παίρνει την τιµή T τότε, λόγω της ταυτολογίας του τύπου ϕ ψ, το ψ ϑα λαµβάνει την τιµή T. Εποµένως ϕ = ψ. Παρατήρηση. ϕ = ψ αν και µόνο αν = ϕ ψ. (Γενίκευση της πρότασης 2). Ορισµός 8. Ενα σύνολο τύπων του Προτασιακού Λογισµού λέγεται αντιφατικό όταν υπάρχει τύπος ψ, τέτοιος ώστε αυτός και η άρνηση του να είναι entailment του, δηλαδή = ψ και = ψ. Παρατήρηση. Ενα σύνολο τύπων του Προτασιακού Λογισµού είναι αντιφατικό τότε και µόνο τότε όταν κάθε τύπος του είναι entailment του. Παρατήρηση. Ενα σύνολο τύπων του Προτασιακού Λογισµού είναι entailed 3 (συνεπές) τότε και µόνο τότε όταν είναι ικανοποιήσιµο, δηλαδή υπάρχει αποτίµηση που ικανοποιεί το. Πρόταση 3. = ψ αν και µόνο αν το { ψ} είναι αντιφατικό. Απόδειξη. ( ) Ας υποθέσουµε ότι = ψ. Αν υπήρχε αποτίµηση που ικανοποιεί τόσο τα στοιχεία του όσο και τον τύπο ψ, ϑα παίρναµε την τιµή T ϕ και την τιµή F για τον ψ. Κάτι τέτοια όµως είναι αδύνατον καθώς = ψ. Άρα το { ψ} δεν είναι ικανοποιήσιµο, δηλαδη είναι αντιφατικό. ( ) Εστω αποτίµηση των µεταβλητών για την οποία κάθε στοιχείο ϕ έχει την τιµή T. Επειδή το σύνολο { ψ} δεν είναι ικανοποιήσιµο, έπεται ότι η τιµή του ψ είναι F. Άρα η τιµή του ψ είναι T. ηλαδή κάθε αποτίµηση που κάνει αληθινούς τους τύπους του δίνει και στον τύπο ψ την λογική τιµή T. Ορισµός 9. Αν ισχύει ότι A = B και B = A τότε λέµε ότι τα σχήµατα A και B είναι λογικά ισοδύναµα (equivalence) και γράφουµε A B. 2 Αντ αυτού στην ϐιβλιογραφία ϑα το ϐρείτε και ως λογική συνεπαγωγή, σηµασιολογική συνέπεια και συνέπεια. 3 ηλαδή ισχύει ο ορισµός 5 για κάθε τύπο του. 3

4 Εφόσον έχουµε εισάγει και την έννοια της λογικής ισοδυναµίας µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε στους Νόµους του Προτασιακού Λογισµού, λόγου χάρη ο νόµος της αυτοπάθειας p p p µπορεί να πάρει την µορφή A A A, όπου A είναι οποιαδήποτε πρόταση. 1.4 Κανονικές Μορφές Ορισµός 10. Ενας τύπος είναι στοιχειώδης διαζευτικός όταν είναι της µορφής ϕ 1 ϕ 2... ϕ n, όπου κάθε ϕ i, µε i = 1, 2,..., n και n N, είναι προτασιακής µεταβλητή ή άρνηση προτασιακής µεταβλητής. Ορισµός 11. Ενας τύπος είναι στοιχειώδης συζευτικός όταν είναι της µορφής ϕ 1 ϕ 2... ϕ n, όπου κάθε ϕ i, µε i = 1, 2,..., n και n N, είναι προτασιακής µεταβλητή ή άρνηση προτασιακής µεταβλητής. Ορισµός 12. Ενας τύπος είναι σε κανονική διαζευτική µορφή ( DNF) όταν είναι της µορφής ψ 1 ψ 2... ψ n, όπου κάθε ψ i, µε i = 1, 2,..., n και n N, είναι στοιχειώδης συζευτικός τύπος. Ορισµός 13. Ενας τύπος είναι σε κανονική συζευτική µορφή ( CNF) όταν είναι της µορφής ψ 1 ψ 2... ψ n, όπου κάθε ψ i, µε i = 1, 2,..., n και n N, είναι στοιχειώδης διαζευτικός τύπος. Παρατήρηση. Ενας τύπος ψ 1 ψ 2... ψ n σε κανονική διαζευτική µορφή είναι ταυτολογία αν και µόνο αν ο καθένας από τους τύπους ψ i, µε i = 1, 2,..., n και n N, περιέχει µια µεταβλητή και την άρνηση της. Ορισµός 14 (Ελάχιστος όρος). Προτασιακή µεταβλητή ή σύζευξη προτασιακών µεταβλητών από τις οποίες καµία δεν είναι άρνηση οποιασδήποτε άλλης ή ένα από τα σύµβολα Τ, F. π.χ. Οι A, A, A B, F, T είναι ελάχιστοι όροι όχι όµως και ο A B B. Ορισµός 15 (Μέγιστος όρος). Προτασιακή µεταβλητή ή διάζευξη προτασιακών µεταβλητών από τις οποίες καµία δεν είναι άρνηση οποιασδήποτε άλλης ή ένα από τα σύµβολα Τ, F. π.χ. Οι A, A, A B, F, T είναι µέγιστοι όροι όχι όµως και ο A B B. Συχνά στον Προτασιακό Λογισµό χρησιµοποιούµε τις διαδικασίες της απορρόφησης και της συνένωσης ώστε να απλοποιήσουµε τις προτάσεις µε τις οποίες δουλεύουµε. Ορισµός 16 (Απορρόφηση). Ενας ελάχιστος (µέγιστος) όρος M 1 απορροφά έναν ελάχιστο (µέγιστο) όρο M 2 αν κάθε γράµµα του M 1 είναι στον M 2. Κάθε ελάχιστος όρος απορροφά το F και απορροφάται από το T. π.χ Ο κάθε ένας από τους παρακάτω όρους απορροφά όλους τους επόµενους : T, A, A C, A B C, F. Ορισµός 17 (Συνένωση). Λέµε ότι δύο ελάχιστοι (µέγιστοι) όροι M 1, M 2 συνενώνονται όταν 1. Οι M 1, M 2 έχουνε ίδιες µεταβλητές πλην µιάς. 2. Η µεταβλητή που διαφοροποιεί τον M 1 από τον M 2 στον έναν όρο εµφανίζεται ως έχει ενώ στον άλλον η άρνηση της. Από την συνένωση προκύπτει ένας τρίτος ελάχιστος (µέγιστος) όρος, ο M 3, ο οποίος αποτελείται από τις κοινές µεταβλητές των M 1 και M 2. π.χ. Οι όροι A B C D και A B C D συνενώνονται στον A B D. Παραρτήρηση. Στην συνένωση χρησιµοποιούµε την ιδιότητα ότι µια µεταβλητή και η άρνηση της συνενώνονται στον όρο Τ. 4

5 1.4.1 Αλγόριθµος µεατροπής σε CNF/DNF Βήµα 1. Αντικαθιστούµε τους λογικούς συνδέσµους και µέσω των ακόλουθων ισοδυναµιών. α A B ( A B). ϐ A B (A B) ( A B) Βήµα 2. Ελαχιστοποιούµε το πεδίο (ή εύρος) των αρνήσεων χρησιµοποιώντας τις ισοδυναµίες. γ (A 1 A 2... A n ) A 1 A 2... A n. δ (A 1 A 2... A n ) A 1 A 2... A n. ε A A Βήµα 3. Χρησιµοποιούµε την επιµεριστικότητα της διάζευξης προς την σύζευξη, ώστε να µετατρέψουµε συζεύξεις που ϐρίσκονται µέσα στο πεδίο µιας διάζευξης σε σύζευξη διαζεύξεων. Βήµα 4. Αφαιρούµε διπλά γράµµατα από µέγιστους όρους, διπλούς µέγιστους όρους, αντικαθιστούµε ταυτολογίες µε το Τ και εφαρµόζουµε τους κανόνες απορρόφησης και συνένωσης, ει δυνατόν. Κανόνες απορρόφησης σε ταυτολογίες και αντινοµίες S Τ S S F F S Τ Τ S F S Ο αλγόριθµος µετατροπής σε DNF είναι ίδιος πέραν το 3ου ϐήµατος όπου χρησιµοποιούµε την επιµεριστικότητα της σύζευξης προς την διάζευξη, ώστε να µετατρέψουµε διαζεύξεις που ϐρίσκονται µέσα στο πεδίο µιας σύζευξης σε διαάζευξη συζεύξεων. 5

6 2 Ασκήσεις Ασκηση 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω εξαγωγές συµπερασµάτων στον Προτασιακό Λογισµό είναι έγκυρες. α) A B/A ϐ) A B/A γ) A (B C)/A C δ) A B, A B/A ε) A B, A/B α) Κάνουµε τον πίνακα αλήθειας A B A B A T T T T T F F T F T F F F F F F Οπως ϐλέπουµε, αν η πρόταση A B είναι αληθής, τότε σε καµία περίπτωση η A δεν είναι ψευδής, οπότε η εξαγωγή συµπεράσµατος είναι έγκυρη. ϐ) Κάνουµε τον πίνακα αλήθειας A B A B A T T T T T F T T F T T F F F F F Οπως ϐλέπουµε, αν η πρόταση A είναι αληθής και η πρόταση B είναι αληθής, τότε η πρόταση A B είναι αληθής ενώ η πρόταση A είναι ψευδής. Άρα η εξαγωγή συµπεράσµατος δεν ειναι έγκυρη. γ) Κάνουµε τον πίνακα αλήθειας A B C B C A (B C) A C T T T T T T T T F F T T T F T F T T T F F F T T F T T T T T F T F F F F F F T F F T F F F F F F Οπως ϐλέπουµε, αν η πρόταση A (B C) είναι αληθής τότε σε καµία περίπτωση η A C δεν είναι ψευδής, οπότε η εξαγωγή συµπεράσµατος είναι έγκυρη. δ) Κάνουµε τον πίνακα αλήθειας A B A B A B A T T T F T T F T T T F T T T F F F F F F 6

7 Οπως ϐλέπουµε αν οι προτάσεις A B, A B είναι αληθείς, τότε σε καµία περίπτωση η A δεν είναι ψευδής, οπότε η εξαγωγή συµπεράσµατος είναι έγκυρη. Παρατηρήστε ότι το σύνολο των προτάσεων από το οποίο προσπαθούµε να εξάγουµε συµπεράσµα είναι ασυνεπές δεν γίνεται και οι δύο προτάσεις ταυτόχρονα είναι αληθείς. Στην περίπτωση αυτή, οποιαδήποτε εξαγωγή συµπεράσµατος είναι έγκυρη. ε) Κάνουµε τον πίνακα αλήθειας A B A B B T T T T T F F F F T F T F F F F Οπως ϐλέπουµε αν οι προτάσεις A B, A είναι αληθείς τότε σε καµία περίπτωση η B δεν είναι ψευδής, επο- µένως η εξαγωγή συµπεράσµατος είναι έγκυρη. Σε αυτή την περίπτωση το σύνολο των προτάσεων από το οποίο προσπαθούµε να εξάγουµε συµπέρασµα είναι συνεπές. Ασκηση 2. Χρησιµοποιώντας τις ϐασικές προτάσεις του Προτασιακού Λογισµού αποδείξτε τις παρακάτω ισοδυναµίες α) (((A B) C) ((A C) (A B C))) B (A C) B ϐ) ((A B) (B (C A))) (A B) B (A C) γ) ((A B D) ((A C) (B D))) ((C D) B) (B D) (A B C) α) ϐ) γ) (((A B) C) ((A C) (A B C))) B [Μεταθετικότητα ] (((A B) C) (A C)) B [Απορρόφηση ] (((A C) (B C)) (A C)) B [Επιµερισµός στο ] (A C) B [Απορρόφηση ] ((A B) (B (C A))) (A B) [Επιµερισµός στο ] ((A B) B)) ((A B) (C A)) (A B) [Απορρόφηση ] B ((A B) (C A)) (A B) [Επιµερισµός στο ] B ((A C A) (B C A)) (A B) [Μεταθετικότητα ] [Αυτοπάθεια ] B ((A C) (B C A)) (A B) [Μεταθετικότητα ] [Απορρόφηση ) B (A C) (A B) [Μεταθετικότητα ] [Απορρόφηση ] B (A C) ((A B D) ((A C) (B D))) ((C D) B) [Μεταθετικότητα ] ((A B D) (B D) (A C)) ((C D) B) [Απορρόφηση ] ((B D) (A C)) ((C D) B) [Επιµερισµός στο ] [Μεταθετικότητα ] [Μεταθετικότητα ] ((B D) (A C)) ((B D) (C B)) [Επιµερισµός στο ] ((B D) (A C)) (C B)) [Αυτοπάθεια ] ((B D) (A B C) 7

8 Ασκηση 3. Μας δίνεται ο πίνακας αλήθειας A B C X T T T T T T F T T F T T T F F F F T T T F T F T F F T F F F F F Γράψτε µια πρόταση για την στήλη X του παραπάνω πινακα. Η πρόταση που εξάγεται από τον πίνακα αλήθειας είναι (A B C) (A B C) (A B C) ( A B C) ( A B C) [Συνένωση] (A B) (A B C) ( A B) [Συνένωση] B (A B C) Ασκηση 4. Γράψτε µια πρόταση για τη στήλη X του πίνακα αληθείας και επαληθεύστε την απάντηση σας. Η πρόταση που εξάγεται από τον πίνακα αλήθειας είναι A B C X T T T T T T F F T F T F T F F F F T T F F T F T F F T T F F F T (A B C) ( A B C) ( A B C) ( A B C) [Συνένωση] (A B C) ( A B C) ( A B) [Επιµερισµός στο ] (A B C) (( A ( A B C)) ( B ( A B C))) [Επιµερισµός στο ] (A B C) (( A A) ( A B) ( A C) ( B A) ( B C)) [Αυτοπάθεια ] [Ταυτολογία] (A B C) ( A ( A B) ( A C) ( B A) T ( B C)) [Απορρόφηση] (A B C) ( A ( A C) ( B A) ( B C)) [Απορρόφηση] (A B C) ( A ( B A) ( B C)) [Απορρόφηση] (A B C) ( A ( B C)) [Νόµος De Morgan] (A B C) ( A (B C)) (A (B C)) ( A (B C)) A (B C) 8

9 Για να επαληθεύσουµε ότι η πρόταση είναι η Ϲητούµενη ϑα κάνουµε τον πίνακα αλήθειας και ϑα εξετάσουµε αν οι αποτιµήσεις για τις οποίες αληθεύει (αν αληθεύει) συµπίπτουν µε αυτές του πίνακα στην εκφώνηση. A B C B C A (B C) T T T T T T T F F F T F T F F T F F F F F T T T F F T F F T F F T F T F F F F T Παρατηρούµε ότι οι αποτιµήσεις για τις οποίες αληθεύει η πρόταση X συµπίπτουν µε αυτές της πρότασης A (B C). Συνεπώς η Ϲητούµενη πρόταση είναι η A (B C). Ασκηση 5. είξτε ότι το S : A ( A B) ( A B) είναι ταυτολογία. 1 ος Τρόπος. A ( A B) ( A B) [Επιµερισµός του στο ] A ( A (B B)) [Επιµερισµός του στο ] (A A) (A (B B)) [Ταυτολογία] T (A T ) [Ταυτολογία] T T [Ταυτολογία] T 2 ος Τρόπος. Χρησιµοποιώντας πίνακα αλήθειας. A B A B A B A B S T T F F F F T T F F T F F T F T T F T F T F F T T F T T Ασκηση 6. είξτε ότι το S : A B ( A B) είναι αντινοµία. Άρα το S είναι αντινοµία. A B ( A B) (A B) (A B) [Νόµος De Morgan] Ασκηση 7. Εξετάστε αν η παρακάτω εξαγωγή συµπεράσµατος είναι έγκυρη (Q R) P/(R Q) P 9

10 Q R P Q R (Q R) P R Q (R Q) P T T T T T T T T T F T F T T T F T T T T T T F F T F T T F T T T T F T F T F T F F F F F T F F T T F F F F T T T Παρατηρούµε ότι όταν η πρόταση (Q R) P είναι αληθής, τότε και πρότσαση (R Q) R είναι αληθής. Εποµένως η εξαγωγή συµπεράσµατος είναι έγκυρη. Ασκηση 8. είξτε την ισοδυναµία των ακόλουθων προτάσεων µε χρήση γνωστών ισοδυναµιών του Προτασιακού Λογισµού και χωρίς τη χρήση πινάκων αληθείας. Για την πρώτη πρόταση έχουµε, (((P Q) R) (R ( Q R))) R, (R (R P )) (((P Q) R) (R ( Q R))) R [Αντικατάσταση ] (((P Q) R) (R ( Q R))) R [Απαλοιφή διπλής άρνησης] (((P Q) R) (R (Q R))) R [Αντικατάσταση ] (((P Q) R) ( R (Q R))) R [Απαλοιφή παρένθεσης] (((P Q) R) ( R Q R)) R [Μεταθετικότητα της ] (((P Q) R) ( R R Q)) R [Ταυτολογία] (((P Q) R) (T Q)) R [Απορρόφηση] (((P Q) R) T) R [Απορρόφηση] T R [Αντικατάσταση ] T R F R R Για την δεύτερη πρόταση έχουµε, (R (R P )) [Αντικατάσταση ] ( R ( (R P ))) [Νόµος De Morgan] ( R ( R P ))) [Νόµος De Morgan] R (R P ) [Απορρόφηση] R Καταλήξαµε δηλαδή, ότι µε χρήση των κανόνων του Προτασιακού Λογισµόυ, οι δύο προτάσεις είναι ισοδύναµες. Ασκηση 9. είξτε ότι η ακόλουθη πρόταση είναι ταυτολογία µε χρήση γνωστών ισοδυναµιών του Προτασιακού Λογισµού και χωρίς την χρήση πινάκων αληθείας. (R Q) (R ((R Q) P )) 10

11 (R Q) (R ((R Q) P )) [Αντικατάσταση ] (R Q) (R ((R Q) P )) [Νόµος De Morgan] R Q (R ((R Q) P )) [Απαλοιφή παρένθεσης] R Q R ((R Q) P ) [Μεταθετικότητα ] R R ((R Q) P ) Q [Ταυτολογία] T ((R Q) P ) Q [Απορρόφηση] T Συνεπώς η πρόταση (R Q) (R ((R Q) P )) είναι ταυτολογία. Ασκηση 10. Να µετατρέψετε την πρόταση (A B) ((B (C ((C D) A)))) C) σε CNF. 1. Αφαιρούµε τις µη απαραίτητες παρενθέσεις. Στην συγκερκιµένη περίπτωση δεν υπάρχουν. 2. Βρίσκουµε τη διάζευξη που ϐρίσκεται σε µεγαλύτερο ϐάθος και η οποία περιέχει τουλάχιστον µία σύζευξη. Κατόπιν εφαρµόζουµε την επιµεριστική ιδιότητα της διάζευξης και έχουµε 3. Επαναλαµβάνουµε το ϐήµα 2. (A B) ((B (C ((C D) A)))) C) (A B) ((B (C ((C A) (D A))))) C) (A B) ((B (C ((C A) (D A))))) C) (A B) ((B C) (B C A) (B D A)) C) 4. Επαναλαµβάνουµε το ϐήµα 2 (παρατηρούµε ότι πρόκειται για ολόκληρη την πρόταση). (A B) ((B C) (B C A) (B D A)) (A B C) (A B C A) (A B D A) (A C) (B B C) (B B C A) (B B D A) (B C) 5. Χρησιµοποιούµε τους κανόνες της αυτοπάθειας. (A B C) (A B C) (A B D) (A C) (B C) (B C A) (B D A) (B C) 6. Εξαλείφουµε επαναλαµβανόµενες προτάσεις. (A B C) (A B D) (A C) (B C) 7. Χρησιµοποιούµε τους κανόνες απορρόφησης (A B D) (A C) (B C) Συνεπώς καταλήγουµε ότι η πρόταση (A B D) (A C) (B C) είναι σε CNF. Ασκηση 11. Να µετατρέψετε την πρόταση (A B) (A (C B)) σε CNF και σε DNF. Θα µετατρέψουµε την δοσµένη πρόταση σε CNF. 11

12 1. Αφαιρούµε τις µη απαραίτητες παρενθέσεις. Στην συγκερκιµένη περίπτωση δεν υπάρχουν. 2. Βρίσκουµε τη διάζευξη που ϐρίσκεται σε µεγαλύτερο ϐάθος και η οποία περιέχει τουλάχιστον µία σύζευξη. Κατόπιν εφαρµόζουµε την επιµεριστική ιδιότητα της διάζευξης και έχουµε (A B) (A (C B)) (A B) ((A C) (A B)) 3. Αφαιρούµε τις περιττές παρενθέσεις και επιστρέφουµε στο ϐήµα 2. (A B) (A C) (A B) 4. Προσπαθούµε να ϐρούµε τη διάζευξη η οποία ϐρίσκεται σε µεγαλύτερο ϐάθος και η οποία περιέχει τουλάχιστον µία σύζευξη. Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει τέτοια διάζευξη, άρα προχωράµε στο επόµενο ϐήµα. 5. Απλοποιούµε κάθε διάζευξη χρησιµοποιώντας τους κανόνες της αυτοπάθειας. Παρατηρούµε ότι δεν υ- πάρχουν διαζεύξεις όπου µπορούµε να εφαρµόσουµε αυτούς τους κανόνες, άρα προχωράµε στο επόµενο ϐήµα. 6. Εξαλείφουµε επαναλαµβανόµενες προτάσεις. (A B) (A C) Καταλήγουµε ότι η πρόταση (A B) (A C) είναι σε µορφή CNF. Θα µετατρέψουµε την δοσµένη πρόταση σε DNF. 1. Αφαιρούµε τις µη απαραίτητες παρενθέσεις. Στην συγκερκιµένη περίπτωση δεν υπάρχουν. 2. Βρίσκουµε τη σύζευξη που ϐρίσκεται σε µεγαλύτερο ϐάθος και η οποία περιέχει τουλάχιστον µία διάζευξη. Κατόπιν εφαρµόζουµε την επιµεριστική ιδιότητα της σύζευξης και έχουµε (A B) (A (C B)) (A (A (C B))) (B (A (C B))) 3. Επιστρέφουµε στο ϐήµα 2. Παρατηρούµε ότι έχουµε τόσο την (A (A (C B))) όσο και την (B (A (C B))), δεν έχει σηµασία µε ποια από τις δύο ϑα δουλέψουµε πρώτα. (A (A (C B))) (B (A (C B))) ((A A) (A (C B))) (B (A (C B))) ((A A) (A (C B))) ((B A) (B (C B))) 4. Αφαιρούµε περιττές παρενθέσεις. (A A) (A C B) (B A) (B C B) 5. Εφόσον δεν υπάρχει σύζευξη η οποία να περιέχει τουλάχιστον διάζευξη προχωράµε στο επόµενο ϐήµα. 6. Χρησιµοποιούµε τους κανόνες της αυτοπάθειας. A (A C B) (B A) (B C) 7. Χρησιµοποιούµε τους κανόνες απορρόφησης. Η πρόταση (B A) απορροφά την πρόταση (A C B) και µε την σειρά της η πρόταση A απορροφά την πρόταση (B A). Άρα έχουµε A (B C) 12

13 Καταλήγουµε ότι η πρόταση A (B C) είναι σε DNF. Ασκηση 12. Μετατρέψτε τις ακόλουθες προτάσεις σε CNF. είξτε όλα τα ϐήµατα µετατροπής 1) ((A B) C) (A C) 2) ( ((A B) ( A B)) C) 1) Για την πρόταση ((A B) C) (A C) έχουµε Βήµα 1 Αντικαθιστούµε τις συνεπαγωγές και τις ισοδυναµίες δουλέυοντας από µέσα προς τα έξω ((A B) C) (A C) (( A B) C) ( A C) ( ( A B) C) ( A C) (( ( A B) C) ( A C)) ( ( ( A B) C) ( A C)) Βήµα 2 Μειώνουµε το πεδίο των αρνήσεων (( ( A B) C) ( A C)) ( ( ( A B) C) ( A C)) ((( A B) C) ( A C)) ( ( A B) C) ( A C) Χρησιµοποιούµε τον κανόνα της απαλοιφής της διπλής άρνησης (((A B) C) ( A C)) (( A B) C A C) Βήµα 3 Χρησιµοποιούµε την επιµεριστικότητα της διάζευξης (((A C) ( B C)) ( A C)) (( A B) C A C) (A C A B) (A C C) (A C A) (A C C) ( B C A B) ( B C C) ( B C A) ( B C C) ( A C C B) ( A C C) ( A C A) ( A C C) Βήµα 4 Αφαιρούµε τα διπλά γράµµατα και τους διπλούς µέγιστους όρους (A C A B) (A C C) (A C) ( B C A B) ( B C C) ( B C A) ( A C C B) ( A C C) ( A C A) Αντικαθιστούµε τις ταυτολογίες µε Τ T T (A C) T T ( B C A) ( A C B) T T (A C) ( B C A) ( A C B) Τέλος το ( B C A) απορροφάται από το (A C), οπότε η τελική πρόταση σε CNF είναι (A C) ( A C B) 2) Για την πρόταση ( ((A B) ( A B)) C) έχουµε Βήµα 1 Αντικαθιστούµε τη συνεπαγωγή ( ((A B) ( A B)) C) ( ( ((A B) ( A B))) C) 13

14 Βήµα 2 Μειώνουµε το πεδίο των αρνήσεων Απαλείφουµε τις διπλές αρνήσεις ((A B) ( A B)) C ( (A B) ( A B)) C (( A B) ( A B)) C (( A B) (A B)) C Βήµα 3 Χρησιµοποιούµε την επιµεριστικότητα της διάζευξης Βήµα 4 Αντικαθιστούµε τις ταυτολογίες µε Τ ((( A B) A) (( A B) B)) C ( A A) ( B A) ( A B) ( B B) C T ( B A) ( A B) T C Από τους κανόνες απορρόφησης καταλήγουµε στην τελική πρόταση που είναι CNF ( B A) ( A B) C 14

Λογική. Φροντιστήριο 3: Συνεπαγωγή/Ισοδυναμία, Ταυτολογίες/Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF

Λογική. Φροντιστήριο 3: Συνεπαγωγή/Ισοδυναμία, Ταυτολογίες/Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Φροντιστήριο 3: Συνεπαγωγή/Ισοδυναμία, Ταυτολογίες/Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση /Πίνακες Αληθείας /Λογική Συνεπαγωγή /Ταυτολογίες /Αντινομίες Πλήρης αλγόριθμος μετατροπής CNF

Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση /Πίνακες Αληθείας /Λογική Συνεπαγωγή /Ταυτολογίες /Αντινομίες Πλήρης αλγόριθμος μετατροπής CNF Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση /Πίνακες Αληθείας /Λογική Συνεπαγωγή /Ταυτολογίες /Αντινομίες Πλήρης αλγόριθμος μετατροπής CNF 2 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Πέμπτη 3/3/2016 Κατερίνα Δημητράκη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικές μορφές - Ορισμοί

Κανονικές μορφές - Ορισμοί HY-180 Περιεχόμενα Κανονικές μορφές (Normal Forms) Αλγόριθμος μετατροπής σε CNF-DNF Άρνηση (Negation) Βασικές Ισοδυναμίες με άρνηση Νόμος De Morgan Πίνακες Αληθείας Κανονικές μορφές - Ορισμοί Ορισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση, Πίνακες Αληθείας, Λογική Συνεπαγωγή, Ταυτολογίες, Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής CNF

Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση, Πίνακες Αληθείας, Λογική Συνεπαγωγή, Ταυτολογίες, Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής CNF Βασικές Ισοδυναμίες με Άρνηση, Πίνακες Αληθείας, Λογική Συνεπαγωγή, Ταυτολογίες, Αντινομίες, Πλήρης Αλγόριθμος Μετατροπής CNF 2 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 28/02/2018 Κρεατσούλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω εξαγωγές συμπερασμάτων στον προτασιακό λογισμό είναι έγκυρες.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω εξαγωγές συμπερασμάτων στον προτασιακό λογισμό είναι έγκυρες. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εξετάστε αν οι παρακάτω εξαγωγές συμπερασμάτων στον προτασιακό λογισμό είναι έγκυρες. α) A B/A Α Β ΑΛΒ Α α α α α α ψ ψ α ψ α ψ ψ ψ ψ ψ ψ Όπως βλέπουμε, αν η πρόταση A B είναι αληθής, τότε σε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF

Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF 1 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Πέμπτη 15/02/2018 Κρεατσούλας Κωνσταντίνος Ασυνεπές σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF

Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF Συνέπεια, Εγκυρότητα, Συνεπαγωγή, Ισοδυναμία, Κανονικές μορφές, Αλγόριθμοι μετατροπής σε CNF-DNF 1 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Πέμπτη 15/02/2018 Κρεατσούλας Κωνσταντίνος Ασυνεπές σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη. ΗΥ-180 Spring 2019

Επανάληψη. ΗΥ-180 Spring 2019 Επανάληψη Έχουμε δει μέχρι τώρα 3 μεθόδους αποδείξεων του Προτασιακού Λογισμού: Μέσω πίνακα αληθείας για τις υποθέσεις και το συμπέρασμα, όπου ελέγχουμε αν υπάρχουν ερμηνείες που ικανοποιούν τις υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 1ο μέρος σημειώσεων: Προτασιακός Λογισμός Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση

Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης. Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Ασκήσεις 2ου Φροντιστηρίου: Προτασιακός Λογισμός: Κανονικές Μορφές, Απλός Αλγόριθμος Μετατροπής σε CNF/DNF, Άρνηση Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης a. Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

p p 0 1 1 0 p q p q p q 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 p q

p p 0 1 1 0 p q p q p q 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 p q Σημειώσεις του Μαθήματος Μ2422 Λογική Κώστας Σκανδάλης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2010 Εισαγωγή Η Λογική ασχολείται με τους νόμους ορθού συλλογισμού και μελετά τους κανόνες βάσει των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΧΛΤΖΙΝ ΠΥΛΟΣ ΒΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ύο προτάσεις που έχουν την ίδια σηµασία λέγονται ταυτόσηµες. 2. Μια αποφαντική πρόταση χαρακτηρίζεται αληθής όταν περιγράφει µια πραγµατική κατάσταση του κόσµου µας.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 8η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Τεχνητή Νοημοσύνη. 8η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος. Τεχνητή Νοημοσύνη 8η διάλεξη (2016-17) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται στο βιβλίο Artificial Intelligence A Modern Approach των S. Russel

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Δημήτρης Πλεξουσάκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 2ο μέρος σημειώσεων: Συστήματα Αποδείξεων για τον ΠΛ, Μορφολογική Παραγωγή, Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 1

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 1 Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 1 Άσκηση 1 Έστω οι προτάσεις / προϋπόθεσεις: Π1. Σε όσους αρέσει η τέχνη αρέσουν και τα λουλούδια. Π2. Σε όσους αρέσει το τρέξιμο αρέσει και η μουσική. Π3. Σε όσους δεν αρέσει η

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές ναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές Γενικά Προτασιακή λογική Λογική πρώτης τάξης Λογικός προγραµµατισµός Επεκτάσεις της Λογικής Πρώτης Τάξης Συστήµατα Κανόνων Επίλογος ναπαράσταση γνώσης ναπαράσταση γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Πέµπτη, 18/02/2016 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 2/18/2016

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής Στοιχεία Προτασιακής Λογικής ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μαθηματικές Προτάσεις (Μαθηματική)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 9: Προτασιακή λογική. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Ενότητα 9: Προτασιακή λογική. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 9: Προτασιακή λογική Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές ναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές! Γενικά Προτασιακή λογική Λογική πρώτης τάξης Λογικός προγραµµατισµός Επεκτάσεις της Λογικής Πρώτης Τάξης Συστήµατα Κανόνων Επίλογος ναπαράσταση γνώσης " ναπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Σημειώσεις έτους 2007-2008 Καθηγητής Γεώργιος Βούρος Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προτασιακή Λογική. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Γκόγκος Χρήστος

Προτασιακή Λογική. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Γκόγκος Χρήστος Προτασιακή Λογική (Propositional Logic) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΤΕΙ Ηπείρου Γκόγκος Χρήστος - 2015 Λογική Λογική είναι οι κανόνες που διέπουν τη σκέψη. Η λογική αφορά τη μελέτη των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής Στοιχεία Προτασιακής Λογικής ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης,. Σούλιου Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μαθηματικές Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής

Στοιχεία Προτασιακής Λογικής Μαθηματικές Προτάσεις Στοιχεία Προτασιακής Λογικής Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 10/02/2017 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen Τι

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Πέµπτη, 18/02/2016 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Προτασιακός Λογισµός (συνέχεια...) Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ118 Διακριτά Μαθηματικά. Εαρινό Εξάμηνο Παράδοση: Τρίτη 26/2/2019, μέχρι το τέλος του φροντιστηρίου

ΗΥ118 Διακριτά Μαθηματικά. Εαρινό Εξάμηνο Παράδοση: Τρίτη 26/2/2019, μέχρι το τέλος του φροντιστηρίου ΗΥ118 Διακριτά Μαθηματικά Εαρινό Εξάμηνο 2019 1 η Σειρά Ασκήσεων (Προτασιακός Λογισμός) Παράδοση: Τρίτη 26/2/2019, μέχρι το τέλος του φροντιστηρίου Σημείωση: Όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 15/03/2017 Ζωγραφιστού Δήμητρα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 15/03/2017 Ζωγραφιστού Δήμητρα Μορφολογική Παραγωγή 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 15/03/2017 Ζωγραφιστού Δήμητρα Συστήματα Αποδείξεων στον ΠΛ(1/2) Συχνά μας ενδιαφέρει να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μία εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Λογικοί πράκτορες. Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση

Λογικοί πράκτορες. Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση Λογικοί πράκτορες Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση Βάση γνώσης (knowledge base: Σύνολο προτάσεων (sentences Γλώσσα αναπαράστασης της γνώσης Γνωστικό υπόβαθρο: «Αµετάβλητο» µέρος της ΒΓ Βασικές εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Προτασιακή Λογική. Λογική Πρώτης Τάξης

Λογική. Προτασιακή Λογική. Λογική Πρώτης Τάξης Λογική Προτασιακή Λογική Λογική Πρώτης Τάξης Λογική (Logic) Αναλογίες διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων υπολογισμού και προβλημάτων νοημοσύνης: Πρόβλημα υπολογισμού 1. Επινόηση του αλγορίθμου 2. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Πέµπτη, 02/03/2017 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/2/2017

Διαβάστε περισσότερα

< 1 για κάθε k N, τότε η σειρά a k συγκλίνει. +, τότε η η σειρά a k αποκλίνει.

< 1 για κάθε k N, τότε η σειρά a k συγκλίνει. +, τότε η η σειρά a k αποκλίνει. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 3: Σειρές πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα. Εστω ( ) µια ακολουθία πραγµατικών αριθµών. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε

Διαβάστε περισσότερα

HY 180 Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5

HY 180 Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5 HY 180 Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5 Α) ΘΕΩΡΙΑ Η Μορφολογική Παραγωγή ανήκει στα συστήματα παραγωγής, δηλαδή σε αυτά που παράγουν το συμπέρασμα με χρήση συντακτικών κανόνων λογισμού. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2015-2016 Τεχνητή Νοημοσύνη Λογικοί Πράκτορες Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος Εκπαιδευτικό Υλικό: Τσίπουρας Μάρκος http://ai.uom.gr/aima/ 2 Πράκτορες βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο. Παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις. p q p. , p1 p2

Σχόλιο. Παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις. p q p. , p1 p2 A. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στα Μαθηµατικά χρησιµοποιούµε προτάσεις οι οποίες µπορούν να χαρακτηριστούν ως αληθείς (α) ή ψευδείς (ψ). Τις προτάσεις συµβολίζουµε µε τα τελευταία µικρά γράµµατα του Λατινικού αλφαβήτου:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

Υποδ: Χρησιμοποιήστε τον ορισμό της λογικής συνεπαγωγής (λογικής κάλυψης).

Υποδ: Χρησιμοποιήστε τον ορισμό της λογικής συνεπαγωγής (λογικής κάλυψης). Κανόνας Ανάλυσης 1 Μυθικός Αθάνατος 3 Μυθικός Θηλαστικό ------------------------------ 7 Αθάνατος Θηλαστικό 4 Αθάνατος έχεικέρας -------------------------------- 8 Θηλαστικό έχεικέρας 5 Θηλαστικό έχεικέρας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις

Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις Άσκηση 1 Να διατυπώσετε τον πιο κάτω συλλογισμό στον Προτασιακό Λογισμό και να τον αποδείξετε χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο της Επίλυσης. Δηλαδή, να δείξετε ότι αν ισχύουν οι πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις

Θεωρητικά Θέµατα. Ι. Θεωρία Οµάδων. x R y ή x R y ή x y(r) [x] R = { y X y R x } X. Μέρος Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 202 Μέρος 4. Θεωρητικά Θέµατα Ι. Θεωρία Οµάδων 1. Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις 1.1. Σχέσεις ισοδυναµίας. Εστω X ένα µη-κενό σύνολο. Ορισµός 1.1. Μια σχέση ισοδυναµίας επί του X είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ MYY204 Διακριτά Μαθηματικά Μθ άii Προτασιακή Λογική ιδακτικές Σημειώσεις EPP : Παράγραφοι 1.1 1.2 Rosen: Παράγραφοι 1.1 1.3 1 η +2 η Εβδομάδα Άνοιξη 2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Παν. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε την

Διαβάστε περισσότερα

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα.

τη µέθοδο της µαθηµατικής επαγωγής για να αποδείξουµε τη Ϲητούµενη ισότητα. Αριστοτελειο Πανεπιστηµιο Θεσσαλονικης Τµηµα Μαθηµατικων Εισαγωγή στην Αλγεβρα Τελική Εξέταση 15 Φεβρουαρίου 2017 1. (Οµάδα Α) Εστω η ακολουθία Fibonacci F 1 = 1, F 2 = 1 και F n = F n 1 + F n 2, για n

Διαβάστε περισσότερα

A. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

A. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Μάθηµα 1 Κεφάλαιο: Εισαγωγικό Θεµατικές Ενότητες: A. Το Λεξιλόγιο της Λογικής B. Σύνολα A. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Ορισµός Πρόταση λέµε κάθε φράση που µε βάση το νοηµατικό της περιεχόµενο µπορούµε να

Διαβάστε περισσότερα

Ask seic Majhmatik c Logik c 2

Ask seic Majhmatik c Logik c 2 Ask seic Majhmatik c Logik c 2 1. Να δειχτεί με πίνακες αλήθειας ότι οι παρακάτω προτάσεις είναι λογικά ισοδύναμες. (αʹ) (A B) και A B. (βʹ) A (B C) και (A B) (A C). (γʹ) A B και B A. (δʹ) A B και B A.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά

Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Υπολογιστικά & Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 2:Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής Στεφανίδης Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποφασισιµότητα. HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Βασικές µέθοδοι απόδειξης. 07 -Αποδείξεις. ιακριτά Μαθηµατικά, Εαρινό εξάµηνο 2017

Αποφασισιµότητα. HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Βασικές µέθοδοι απόδειξης. 07 -Αποδείξεις. ιακριτά Μαθηµατικά, Εαρινό εξάµηνο 2017 HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Πέµπτη, 02/03/2017 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/2/2017

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις

Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις Σειρά Προβλημάτων 1 Λύσεις Άσκηση 1 Σκοπεύετε να διοργανώσετε ένα πάρτι για τους συμφοιτητές σας κάτω από τους πιο κάτω περιορισμούς. Π1. Η Μαίρη δεν μπορεί να έρθει. Π2. Ο Ηλίας και η Αντιγόνη είτε θα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μελέτης της 8 ης διάλεξης

Ασκήσεις μελέτης της 8 ης διάλεξης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη, 2017 18 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Ασκήσεις μελέτης της 8 ης διάλεξης 8.1. (i) Έστω ότι α και β είναι δύο τύποι της προτασιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 28/02/2019 Ζωγραφιστού Δήμητρα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 28/02/2019 Ζωγραφιστού Δήμητρα Μορφολογική Παραγωγή 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 28/02/2019 Ζωγραφιστού Δήμητρα Συστήματα Αποδείξεων στον ΠΛ(1/2) Συχνά μας ενδιαφέρει να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μία εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1)

Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1) Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνταξη Λογικός Συμπερασμός Σημασιολογία Ορθότητα και Πληρότητα Κανονικές Μορφές Προτάσεις Horn ΕΠΛ 412 Λογική

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης

Σημειώσεις Λογικής I. Εαρινό Εξάμηνο Καθηγητής: Λ. Κυρούσης Σημειώσεις Λογικής I Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 Καθηγητής: Λ. Κυρούσης 2 Τελευταία ενημέρωση 28/3/2012, στις 01:37. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 5 2 Προτασιακή Λογική 7 2.1 Αναδρομικοί Ορισμοί - Επαγωγικές Αποδείξεις...................

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Πρώτης Τάξης. Γιώργος Κορφιάτης. Νοέµβριος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Λογική Πρώτης Τάξης. Γιώργος Κορφιάτης. Νοέµβριος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Λογική Πρώτης Τάξης Γιώργος Κορφιάτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Νοέµβριος 2008 Σύνταξη Ορισµός (Σύνταξη της λογικής πρώτης τάξης) Λεξιλόγιο Σ = (Φ, Π, r) Συναρτήσεις f Φ Σχέσεις R Π r( ) η πληθικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ

Εκπαιδευτικός Οµιλος ΒΙΤΑΛΗ Λογική και Προτασιακός Λογισµός ρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης Μακράς Στοάς 7 & Εθνικής Αντιστάσεως Πειραιάς 185 31 16 Μαρτίου 2009 Περίληψη Οι παρούσες σηµειώσεις αποτελούν µια σύντοµη εισαγωγή στην Λογική

Διαβάστε περισσότερα

HY Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο. Φροντιστήριο 6

HY Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο. Φροντιστήριο 6 HY-180 - Λογική Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016 Φροντιστήριο 6 Α) ΘΕΩΡΙΑ Μέθοδος Επίλυσης (Resolution) Στη μέθοδο της επίλυσης αποδεικνύουμε την ικανοποιησιμότητα ενός συνόλου προτάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπολογιστική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Ενότητα 2: Λογική: Εισαγωγή, Προτασιακή Λογική. Νίκος Βασιλειάδης, Αναπλ. Καθηγητής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος ηµιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου Χρήστος Πηλιχός Φοιτητής του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5)

Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5) Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στον Κατηγορηματικό Λογισμό Σύνταξη Κανόνες Συμπερασμού Σημασιολογία ΕΠΛ 412 Λογική στην

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά

Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ Χρήστος Νομικός Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2018 Χρήστος Νομικός ( Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Διακριτά και Πληροφορικής Μαθηματικά Πανεπιστήμιο ΙΙ Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 08/03/2018 Ζωγραφιστού Δήμητρα

Μορφολογική Παραγωγή. 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 08/03/2018 Ζωγραφιστού Δήμητρα Μορφολογική Παραγωγή 3 ο φροντιστήριο ΗΥ180 Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Τετάρτη 08/03/2018 Ζωγραφιστού Δήμητρα Συστήματα Αποδείξεων στον ΠΛ(1/2) Συχνά μας ενδιαφέρει να μπορούμε να διαπιστώσουμε αν μία εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

σύνθεση και απλοποίησή τους θεωρήµατα της άλγεβρας Boole, αξιώµατα του Huntington, κλπ.

σύνθεση και απλοποίησή τους θεωρήµατα της άλγεβρας Boole, αξιώµατα του Huntington, κλπ. Εισαγωγή Εργαστήριο 2 ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζεται η ψηφιακή λογική υλοποιώντας ασκήσεις απλά και σύνθετα λογικά κυκλώµατα (χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης

Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τίτλος Μαθήματος: Αλγεβρικές Δομές Ι Ενότητα: Σχέσεις Ισοδυναµίας, ιαµερίσεις, και Πράξεις Διδάσκων: Καθηγητής Νικόλαος Μαρμαρίδης, Καθηγητής Ιωάννης Μπεληγιάννης Τμήμα: Μαθηματικών 202 Μέρος 4. Θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

! όπου το σύµβολο έχει την έννοια της παραγωγής, δηλαδή το αριστερό µέρος ισχύει ενώ το δεξιό µέρος συµπεραίνεται και προστίθεται στη βάση γνώσης.

! όπου το σύµβολο έχει την έννοια της παραγωγής, δηλαδή το αριστερό µέρος ισχύει ενώ το δεξιό µέρος συµπεραίνεται και προστίθεται στη βάση γνώσης. Αποδείξεις (1/2)! Χρησιµοποιούµε τις συνεπαγωγές της βάσης γνώσης για να βγάλουµε νέα συµπεράσµατα. Για παράδειγµα:! Από τις προτάσεις:! Ακαι Α Β! µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα (τεχνική modus ponens

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Απόδειξη

Μαθηματική Λογική και Απόδειξη Μαθηματική Λογική και Απόδειξη Σύντομο ιστορικό σημείωμα: Η πρώτη απόδειξη στην ιστορία των μαθηματικών, αποδίδεται στο Θαλή το Μιλήσιο (~600 π.χ.). Ο Θαλής απέδειξε, ότι η διάμετρος διαιρεί τον κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Μαθηματικών. Ποιες είναι προτάσεις; Προτάσεις 6/11/ ο Μάθημα Μαθηματική Λογική (επανάληψη)

Προτάσεις. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Μαθηματικών. Ποιες είναι προτάσεις; Προτάσεις 6/11/ ο Μάθημα Μαθηματική Λογική (επανάληψη) Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Μαθηματικών 5 ο Μάθημα Μαθηματική Λογική (επανάληψη) Προτάσεις Η πρόταση είναι μια γλωσσική ενότητα, η οποία εκφράζει κάποιο νόημα. Παραδείγματα: Η Μαρία σχεδιάζει ένα

Διαβάστε περισσότερα

4. Ο,τιδήποτε δεν ορίζεται με βάση τα (1) (3) δεν είναι προτασιακός τύπος.

4. Ο,τιδήποτε δεν ορίζεται με βάση τα (1) (3) δεν είναι προτασιακός τύπος. Κεφάλαιο 10 Μαθηματική Λογική 10.1 Προτασιακή Λογική Η γλώσσα της μαθηματικής λογικής στηρίζεται βασικά στις εργασίες του Boole και του Frege. Ο Προτασιακός Λογισμός περιλαμβάνει στο αλφάβητό του, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Μαθηματική Λογική Εξέταση Σεπτέμβριος 2014 α Σελ. 1 από 5 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Μαθηματική Λογική Εξέταση Σεπτεμβρίου 2015 Σελ. 1 από 6 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 3 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2016/nt2016.html Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2016 Ασκηση 1. Αφού ϐρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι. Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΟΜΕΣ Ι Τµηµα Β Ασκησεις - Φυλλαδιο 2 ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi2016/asi2016.html Πέµπτη 3 Μαρτίου 2016 Αν (G, ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές Κ Ι ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Ιδιότητες & Εφαρµογές ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Έστω 2 2 πίνακας: a b A= c d Όπως γνωρίζουµε, η ορίζουσα του Α είναι ο αριθµός a

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις, Απαντήσεις-Παρατηρήσεις στην Εξέταση Περιόδου Σεπτεµβρίου.

Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις, Απαντήσεις-Παρατηρήσεις στην Εξέταση Περιόδου Σεπτεµβρίου. Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις, Απαντήσεις-Παρατηρήσεις στην Εξέταση Περιόδου Σεπτεµβρίου. Ανδρέας Ζούπας 22 Ιανουαρίου 203 Οι λύσεις απλώς προτείνονται και σαφώς οποιαδήποτε σωστή λύση είναι αποδεκτή! Θέµα-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Φροντιστήριο 4: Μορφολογική Παραγωγή. Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Λογική. Φροντιστήριο 4: Μορφολογική Παραγωγή. Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Φροντιστήριο 4: Μορφολογική Παραγωγή Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

ιδασκοντες: x R y x y Q x y Q = x z Q = x z y z Q := x + Q Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 ιδασκοντες: Αλγεβρικες οµες Ι Ασκησεις - Φυλλαδιο 1 Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/algebraicstructuresi/asi.html Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 Ασκηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκοντες: Α. Μπεληγιάννης - Σ. Παπαδάκης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt.html Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 03 Ασκηση. είξτε ότι

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 3: Προτασιακή Λογική / Θεωρία Συνόλων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Στοιχεία προτασιακής λογικής Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά. Α' Λυκείου. Μαρίνος Παπαδόπουλος

Μαθηματικά. Α' Λυκείου. Μαρίνος Παπαδόπουλος Μαθηματικά Α' Λυκείου Μαρίνος Παπαδόπουλος ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σας καλωσορίζω στον όµορφο κόσµο των Μαθηµατικών της Α Λυκείου. Τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης τάξης αποτελούν µια εισαγωγή σε βασικές µαθηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ. Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο 2 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Τµηµα Β Λυσεις Ασκησεων - Φυλλαδιο ιδασκων: Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt016/nt016.html Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 016 Ασκηση 1. Βρείτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης 3ο μέρος σημειώσεων: Μέθοδος της Επίλυσης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5: Προτασιακός Λογισμός: Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5: Προτασιακός Λογισμός: Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Λογική Δημήτρης Πλεξουσάκης Φροντιστήριο 5: Προτασιακός Λογισμός: Κατασκευή Μοντέλων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άδειες Χρήσης 1. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται στην άδεια χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1)

Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1) Προτασιακός Λογισμός (HR Κεφάλαιο 1) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνταξη Λογικός Συμπερασμός Σημασιολογία Ορθότητα και Πληρότητα Κανονικές Μορφές Προτάσεις Horn ΕΠΛ 412 Λογική

Διαβάστε περισσότερα

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί

1 Οι πραγµατικοί αριθµοί 1 Οι πραγµατικοί αριθµοί 1.1 Σύνολα αριθµών Το σύνολο των ϕυσικών αριθµών N = {1, 2, 3,...} Το σύνολο των ακεραίων Z = {... 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3,...}. Οι ακέραιοι διαµερίζονται σε άρτιους και περιττούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 20, 2 η ΟΣΣ (Προτασιακή Λογική)

ΠΛΗ 20, 2 η ΟΣΣ (Προτασιακή Λογική) ΠΛΗ 20, 2 η ΟΣΣ (Προτασιακή Λογική) Δημήτρης Φωτάκης Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική Πληροφορική Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 η Εργασία: Γενική Εικόνα Πολύ καλή εικόνα με εξαιρετική βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 5η Προτασιακή Λογική

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 5η Προτασιακή Λογική ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 5η Προτασιακή Λογική Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωση µε τις έννοιες της Προτασιακής Λογικής. Η εργασία πρέπει να γραφεί ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 1. Κεφάλαιο 1o: Συστήµατα. γ R παριστάνει ευθεία και καλείται γραµµική εξίσωση µε δύο αγνώστους.

Μάθηµα 1. Κεφάλαιο 1o: Συστήµατα. γ R παριστάνει ευθεία και καλείται γραµµική εξίσωση µε δύο αγνώστους. Μάθηµα 1 Κεφάλαιο 1o: Συστήµατα Θεµατικές Ενότητες: A. Συστήµατα Γραµµικών Εξισώσεων B. Συστήµατα 3x3 Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ορισµοί Κάθε εξίσωση της µορφής α x+β =γ, µε α, β, γ R παριστάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές

Κεφάλαιο 2. Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Κεφάλαιο Παραγοντοποίηση σε Ακέραιες Περιοχές Γνωρίζουµε ότι στο Ÿ κάθε στοιχείο εκτός από το 0 και τα ± γράφεται ως γινόµενο πρώτων αριθµών κατά τρόπο ουσιαστικά µοναδικό Από τη Βασική Άλγεβρα ξέρουµε

Διαβάστε περισσότερα

Thanasis Kehagias, 2009

Thanasis Kehagias, 2009 Μέρος II Αναλυτικη Γεωµετρια 33 34 Το παρον τευχος περιεχει συντοµη ϑεωρια, λυµενες και αλυτες ασκησεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Κατα τη γνωµη µου, για τους περισσοτερους ανθρωπους, ο µονος τροπος εξοικειωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 3 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Μαθηματική Λογική Τελική εξέταση Ιούλιος 2014 α Σελ. 1 από 5 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας

Μη γράφετε στο πίσω μέρος της σελίδας Μαθηματική Λογική Εξέταση Σεπτεμβρίου 2016 Σελ. 1 από 5 Στη σελίδα αυτή γράψτε μόνο τα στοιχεία σας. Γράψτε τις απαντήσεις σας στις επόμενες σελίδες, κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις. Στις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Μαθηµατική επαγωγή. 11 Επαγωγή

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Μαθηµατική επαγωγή. 11 Επαγωγή Επαγωγή HY8- ιακριτά Μαθηµατικά Τρίτη, /03/06 Μαθηµατική Επαγωγή Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Τελικές εξετάσεις 20 Ιανουαρίου 2005 ιάρκεια: 3 ώρες (15:00-18:00)

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά Ι

Διακριτά Μαθηματικά Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διακριτά Μαθηματικά Ι Μαθηματική λογική και αποδεικτικές τεχνικές Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Σπύρος Κοντογιάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0 Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 5: Παράγωγος Α Οµάδα. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας). (α) Αν η f είναι παραγωγίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Παρατηρήσεις. Μη Κανονικές Γλώσσες - Χωρίς Συµφραζόµενα (1) Το Λήµµα της Αντλησης. Χρήση του Λήµµατος Αντλησης.

Γενικές Παρατηρήσεις. Μη Κανονικές Γλώσσες - Χωρίς Συµφραζόµενα (1) Το Λήµµα της Αντλησης. Χρήση του Λήµµατος Αντλησης. Γενικές Παρατηρήσεις Μη Κανονικές Γλώσσες - Χωρίς Συµφραζόµενα () Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Υπάρχουν µη κανονικές γλώσσες, π.χ., B = { n n n }. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διακριτά Μαθηματικά Γιάννης Εμίρης Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://eclass.uoa.gr/ Οκτώβριος 2017 Οργάνωση Μαθήματος Προτασιακή Λογική, Αποδείξεις Κατηγορήματα και ποσοδείκτες Συνεπαγωγή Αποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8

ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Ασκησεις - Φυλλαδιο 8 ιδασκοντες: Ν. Μαρµαρίδης - Α. Μπεληγιάννης Ιστοσελιδα Μαθηµατος : http://users.uoi.gr/abeligia/numbertheory/nt2014/nt2014.html https://sites.google.com/site/maths4edu/home/14

Διαβάστε περισσότερα