Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία"

Transcript

1 Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν ηεο γελέζιηαο ζξαθηώηηθεο επείξνπ, όζν θαη ηεο θαλαξηώηηθεο θαη επξσπατθήο παηδείαο ηνπ. Μπνξεί λα επηβεβαησζεί απηό ην γεγνλόο κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν δηήγεκα; ΑΞ:Ζ επίδξαζε ηεο γελέζιηαο ζξαθηψηηθεο επείξνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Βηδπελφο ζηα δηαινγηθά κέξε ηνπ δηεγήκαηνο. Δίλαη ε ηδησκαηηθή γιψζζα πνπ κηινχζαλ νη θάηνηθνη ηεο Βηδχεο θαη γεληθφηεξα ηεο ζξαθηθήο ππαίζξνπ. Δπίζεο ν ζπγγξαθέαο είλαη επεξεαζκέλνο απφ πνιιέο ηνπηθέο ιατθέο αληηιήςεηο, ήζε θαη έζηκα. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο αλαθνξψλ απνηεινχλ: νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηηο αζζέλεηεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο γπλαίθαο θαη γεληθφηεξα ε ππνβαζκηζκέλε ζέζε ηεο, ε δηαδηθαζία ηεο πηνζεζίαο, ε ζχλζεζε ηνπ κνηξνινγηνχ. Ζ θαλαξηψηηθε παηδεία ηνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ιφγηα γιψζζα ηνπ θαη ην έληνλν ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν, φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη ζην έξγν ηνπ. Ζ επξσπατθή ηνπ παηδεία αληαλαθιάηαη ζηελ αιεζνθάλεηα ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ. Δίλαη απηή ε δηεηζδπηηθφηεηα ηνπ Βηδπελνχ ζην βάζνο ηεο ςπρήο ησλ εξψσλ ηνπ. Νη ήξσεο ηνπ είλαη πξφζσπα ζπλήζσο ηεο νηθνγελείαο ηνπ, πξφζσπα πνπ ηα έδεζε. Άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζφξηζε ηε δηεηζδπηηθφηεηα ηνπ Βηδπελνχ ζην βάζνο ηεο ςπρήο ησλ εξψσλ ηνπ είλαη νη γλψζεηο ηνπ πάλσ ζηελ ςπρνινγία, νη κειέηεο ηνπ ζην ρψξν ηεο θηινζνθίαο θαη γεληθφηεξα ε κφξθσζε πνπ έιαβε ζηελ Δπξψπε. Ο Βηδπελόο έρεη ραξαθηεξηζζεί <<ςπρνγξαθηθόο θαη δξακαηηθόο πεδνγξάθνο>>. Δληζρύεη απηήλ ηελ άπνςε ην δηήγεκά καο; ΑΞ: Ν Βηδπελφο θαηνξζψλεη λα δηεηζδχεη ζηα κχρηα ηεο ςπρήο ησλ εξψσλ ηνπ. Κε ηε βνήζεηα ησλ ςπρνινγηθψλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη αλαιχεη ζε βάζνο ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο. Απνδίδεη ηα θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Όια απηά ζπλπθαίλνληαη κε ην παηρλίδη ηεο ελνρήο (θπξίσο ηεο κεηέξαο αιιά θαη ηνπ Γησξγή) θαη ηεο ιχηξσζεο. Νη ζπγθξνχζεηο ησλ πξνζψπσλ είλαη ζπλήζσο βνπβέο, ζησπεξέο(παξάδεηγκα ε επηζηξνθή Γησξγή θαη κεηέξαο απφ ηελ εθθιεζία). Κέζα απφ ην έξγν ηνπ αλαδεηθλχνληαη θαη νη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο ησλ εξψσλ(παξάδεηγκα ε εζσηεξηθή ζχγθξνπζε ηνπ Γησξγή κεηαμχ αγάπεο θαη δήιηαο γηα ηελ Αλληψ). Νη ζπγθξνχζεηο απηέο θαηαιήγνπλ ζε ζαπκαζηέο θνξπθψζεηο(παξάδεηγκα ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Γησξγήο άθνπζε ηελ πξνζεπρή ηεο κεηέξαο ηνπ) Νη ζπγθξνχζεηο απηέο ζπλπθαίλνληαη επίζεο κε ιεπηή ζπγθίλεζε θαη απνπλένπλ νκνξθηά. Δπηζεκαίλεηαη από κειεηεηέο ηνπ είδνπο όηη θπξίαξρν δνκηθό ζηνηρείν ηνπ δηεγήκαηνο είλαη ε αθεγεκαηηθή έθζεζε ελόο γεγνλόηνο, κε ζπληνκία θαη ιηηόηεηα, ώζηε λα κεηαδνζεί ακέζσο κηα εληύπσζε. Δπηβεβαηώλεηαη πιήξσο απηή ε αξρή ζην δηήγεκά καο; ΑΞ:Ζ εληχπσζε απηή δελ επηβεβαηψλεηαη, ηνπιάρηζηνλ πιήξσο, ζην Ακάξηεκα ηεο Κεηξφο κνπ. Θη απηφ γηαηί δελ δηαπηζηψλνληαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θιαζηθφ δηήγεκα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν κνλνθεληξηζκφο ηνπ ελφο επεηζνδίνπ ή ε ζπληνκία. Αληίζεηα, ην Ακάξηεκα ηεο Κεηξφο κνπ έρεη ζεβαζηή έθηαζε(ν Ξαιακάο ππνζηεξίδεη φηη ν Βηδπελφο ξέπεη πξνο ηε κπζηζηνξηνγξαθία) θαη επηπιένλ επεθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο επεηζνδίνπ. Ν Αξίζηνο Θακπάλεο ην ραξαθηεξίδεη <<αλαιπηηθφ δηήγεκα>> 1

2 Μεηαμύ ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεγήκαηνο γύξσ ζηα 1880, αλαθέξεηαη θαη ε επηξξνή ηεο ιανγξαθίαο. Τεθκεξηώλεηαη απηή ε άπνςε ζην παξόλ δηήγεκα; ΑΞ: Ρν έξγν ηνπ Βηδπελνχ είλαη γεκάην απφ ιανγξαθηθά ζηνηρεία. Μεπεξλά ηα πιαίζηα ηεο αθήγεζεο κηαο πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο-ηζηνξίαο θαη απνθηά επξχηεξεο δηαζηάζεηο, αθνχ ν ζπγγξαθέαο κεηαθέξεη ζην έξγν ηνπ θνκκάηηα απζεληηθήο δσήο, κέζα ζηελ νπνία αλαπλέεη θαη ε εζληθή δσή, απεηθνλίδεηαη ν εζληθφο βίνο, κηιά ην ιατθφ αίζζεκα θαη μαλαδσληαλεχεη πνιιά ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο ζξαθηθήο παξάδνζεο. Πην παξφλ δηήγεκα-φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα ηνπ Βηδπελνχ- ε κλήκε, ε παξαηήξεζε, ε πξνζσπηθή καξηπξία απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε, ζηνηρεία απφ φπνπ αληιείηαη θαη ην αθεηεξηαθφ πιηθφ ηεο ιανγξαθίαο. Πηνηρεία ιανγξαθηθά ηνπ θεηκέλνπ: -ε πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία ηεο γπλαίθαο -ε κφξθσζε απνθηνχζε εμσπξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ζε κηα θνηλσλία ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ -νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο γηα ηα << αίηηα ησλ αζζελεηψλ>>, ηα κέζα ιατθήο ηαηξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη πνιιά παξαζξεζθεπηηθά - ζξεζθεπηηθά-ηειεηνπξγηθά κέζα, κεξηθά απφ ηα νπνία παξαηεξνχληαη θαη ζηηο κέξεο καο. -νη ρήξεο ήηαλ αδηαλφεην λα μαλαπαληξεπηνχλ εθείλε ηελ επνρή. Πηνηρείν ζπληεξεηηζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνβαζκηζκέλε ζέζε ηεο γπλαίθαο. Σηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνύ νη ιηγνζηέο πεξηγξαθέο απνηεινύλ <<νξγαληθά κέξε ηεο αθήγεζεο>>. Οη πεξηγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηεγήκαηνο επηβεβαηώλνπλ ηελ άπνςε απηή; ΑΞ: Ν ξφινο ησλ πεξηγξαθψλ ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ είλαη πνιιαπιφο: -ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά -δεκηνπξγνχλ αληηζέζεηο -εληείλνπλ ηηο δξακαηηθέο αληηζέζεηο -ζηήλνπλ γέθπξεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηα πξάγκαηα (Ξ.Κνπιιάο). Πνηα ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ δίλνπλ ζην θείκελν απηνβηνγξαθηθό ραξαθηήξα; ΑΞ: Ρν νκψλπκν ηνπ αθεγεηή θαη ηνπ ζπγγξαθέα. Ρα νλφκαηα ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζην δηήγεκα ηαπηίδνληαη κε ηα αιεζηλά ηνπο νλφκαηα. Ζ θηεηηθή αλησλπκία <<κνπ>> ζηνλ ηίηιν. Ν ηφπνο φπνπ εμειίζζεηαη ην δηήγεκα αιιά θαη ε Ξφιε φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν αθεγεηήο σο ελήιηθνο ηαμηδεχεη θαη δηακέλεη, ζπκπίπηνπλ κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ παηξίδα αιιά θαη έλα απφ ηα ηαμίδηα πνπ έθαλε ν ζπγγξαθέαο. Πνηα ζηνηρεία ηεο αθήγεζεο δίλνπλ ζην θείκελν απηνβηνγξαθηθό ραξαθηήξα; ΑΞ: 1. Ζ πξσηνπξφζσπε αθήγεζε 2. Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε 3. Ν νκνδηεγεηηθφο θαη ελδνδηεγεηηθφο αθεγεηήο Α ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ (<< Αιιελ αδειθήλ δελ είρνκελ..θαη εθξάηεζελ κόλνλ εκέ πιεζίνλ ηεο>>) ΓΝΚΖ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ- ΔΘΦΟΑΠΡΗΘΑ ΚΔΠΑ ΘΑΗ ΡΟΝΞΝΗ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ - ΑΦΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ- ΓΙΩΠΠΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ Τη εληύπσζε ζαο δεκηνπξγεί ν ηίηινο ηνπ δηεγήκαηνο; 2

3 ΑΞ: Κε ηνλ ηίηιν απηφ δειψλεηαη ν απηνβηνγξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Γηεγήκαηνο. Ζ θηεηηθή αλησλπκία << κνπ >> επηηείλεη απηή ηελ εληχπσζε. Θηλεηνπνηείηαη ε πεξηέξγεηά καο ζρεηηθά κε ην πνην είλαη απηφ ην ακάξηεκα. Ξξνθαιεί θαη έλα είδνο ακεραλίαο γηαηί ν αλαγλψζηεο ζθέθηεηαη θαη ελδφκπρα θνβάηαη κήπσο απηφ ην δηήγεκα απνηειεί κηα θαηάζεζε θαηαγγειία ελφο παηδηνχ ελαληίνλ ηεο κάλαο ηνπ. Πώο πεξηγξάθεη ν αθεγεηήο ηελ ηδηαίηεξε αδπλακία θαη ζηνξγή ηεο κεηέξαο πξνο ηελ Αλληώ θαη πσο ηε δηθαηνινγεί; ΑΞ: Ν αθεγεηήο απνδίδεη ηελ ηδηαίηεξε αγάπε θαη θξνληίδα ηεο κεηέξαο πξνο ηελ Αλληψ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή.(ραξαθηεξηζηηθφ ην απφζπαζκα: <<Ήηνλ ε ρατδεκέλε ηεο κηθξάο εκψλ νηθνγελείαο θαη ηελ εγαπψκελ φινη. Αιι απ φινπο πεξηζζφηεξν ηελ εγάπα ε κήηεξ καο. Δηο ηελ ηξάπεδαλ ηελ εθάζηδε πάληνηε πιεζίνλ ηεο θαη απφ φ,ηη είρνκελ έδηδελ ην θαιχηεξνλ εηο εθείλελ. Θαη ελψ εκάο καο ελέδπε ρξεζηκνπνηνχζα ηα θνξέκαηα ηνπ καθαξίηνπ παηξφο καο, δηα ηελ Αλληψ εγφξαδε ζπλήζσο λέα>>.). Ζ δηθαηνιφγεζε απηήο ηεο αδπλακίαο: -ήηαλ κνλαρνθφξε -ήηαλ άξξσζηε(αλέθαζελ θαρεθηηθή θαη θηιάζζελνο) -ε αδπλακία ηεο κεηέξαο πξνο ηελ Αλληψ δελ ήηαλ πξντφλ κεγαιχηεξεο αγάπεο ηεο κεηέξαο ηεο πξνο απηήλ έλαληη ησλ άιισλ παηδηψλ ηεο, απιψο κηα επηβεβιεκέλε απφ ηηο ζπλζήθεο ζπκπεξηθνξά, κηα απιή-εμσηεξηθή- θαηλνκεληθή εθδήισζε Πνην είλαη ην βαζηθό αθεγεκαηηθό κνηίβν (leitmotiv) κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνσζείηαη ε δξάζε ζην πξώην κέξνο ηνπ δηεγήκαηνο; ΑΞ: Ζ καθξνρξφληα αξξψζηηα ηεο Αλληψο θαη ε ζπλερήο επηδείλσζε ηεο πγείαο ηεο είλαη ην αθεγεκαηηθφ κνηίβν κέζσ ηνπ νπνίνπ εμειίζζεηαη ε δξάζε θαη δηαγξάθνληαη νη ραξαθηήξεο κε ζαθήλεηα θαη θαζαξφηεηα. Ρα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηνλ αλαγλψζηε είλαη: -ιχπε -ζιίςε γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ απηή ε θαηάζηαζε αλαθέξεηαη ζε έλα παηδί πνπ αξγνζβήλεη -αγσλία, αλεζπρία γηα ηελ θαηάιεμε ηεο αζζέλεηαο -ζπκπάζεηα γηα ηε κάλα πνπ πξνζπαζεί αγσλησδψο λα ζψζεη ην παηδί ηεο. Πώο δηαγξάθεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο Αλληώο; ΑΞ: Πηελ ελφηεηα απηή ε Αλληψ είλαη έλα αμηνιάηξεπην παηδί, αμηαγάπεην θαη ζπλεηφ. Αγαπά ηα αδέιθηα ηεο. Κέζα ζηελ αξξψζηηα ηεο ε κφλε ηεο ραξά είλαη ηα αδέιθηα ηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ηεο. Σαξαθηεξίδεηαη απφ ήζνο θαη σξηκφηεηα, άζρεηα απφ ην πνιχ λεαξφ ηεο ειηθίαο ηεο. Η γιώζζα ηνπ δηεγήκαηνο ζηα αθεγεκαηηθά θαη δηαινγηθά κέξε. ΑΞ: Δίλαη ε θαζαξεχνπζα. Γίλεηαη αλάιαθξε, θαζψο εκπεξηέρεη πνιιέο ιέμεηο θαη ηχπνπο ηεο δεκνηηθήο. Γίλεηαη επίζεκε θαη απζηεξή, αθνχ εκπινπηίδεηαη απφ θάπνηνπο ηχπνπο αξραηνπξεπείο. Πηα δηαινγηθά κέξε ρξεζηκνπνηείηαη ε ιατθή γιψζζα, κηα γιψζζα δσληαλή, ε ιαιηά ησλ αλζξψπσλ ηεο Θξάθεο. Απηή ε ιατθή γιψζζα είλαη γεκάηε απφ ηδησκαηηζκνχο-ιεμηινγηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο. Πνην αηζζεηηθό απνηέιεζκα πξνθύπηεη από ηε γισζζηθή πνηθηιία; ΑΞ: 3

4 1.Σαξίδεη ζην έξγν αξκνλία 2.Εσληάληα 3.Ξαξαζηαηηθφηεηα 4.Ακεζφηεηα Πνηα είλαη ε νπηηθή γσλία ηεο αθήγεζεο θαη πώο ιεηηνπξγεί ζηελ πξόζιεςε ηνπ έξγνπ από ηνλ αλαγλώζηε; ΑΞ: Ζ νπηηθή γσλία ηεο αθήγεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε πνπ παίξλεη ν αθεγεηήο απφ ηα γεγνλφηα θαη απφ ηα πξφζσπα ηεο αθήγεζεο. Όηαλ ινηπφλ ν αθεγεηήο βγαίλεη έμσ απφ απηά, ηα αληηκεησπίδεη θαη ηα θαηαγξάθεη ζε ηξίην πξφζσπν, ηφηε κηιάκε γηα εμσηεξηθή νπηηθή γσλία. Όηαλ,αληίζεηα, ν αθεγεηήο ζπκκεηέρεη ζηα δξψκελα, πξσηαγσληζηεί θαη καο αθεγείηαη κφλν φζα γλσξίδεη εθείλε ηε ζηηγκή ηεο εμέιημεο ηνπ κχζνπ, ηφηε κηιάκε γηα εζσηεξηθή νπηηθή γσλία. Ν αθεγεηήο εζηηάδεη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απνκνλψλεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο δξάζεο θαη καο κεηαθέξεη κνλάρα ηα βηψκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ γλψξηδε ηφηε θαη φρη φζεο απέθηεζε ζηελ πνξεία. Ρν θείκελν μεθηλά κε ηε θξάζε: Άιιελ αδειθήλ δελ είρνκελ παξά κφλνλ ηελ Αλληψ, είλαη θαλεξφ φηη έρεη εζηηάζεη ζηηο γλψζεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε ηφηε, φηαλ ήηαλ παηδί θαη δελ γλψξηδε ην ακάξηεκα ηεο κεηξφο ηνπ. Ζ εζσηεξηθή νπηηθή γσλία θάλεη ηνλ αλαγλψζηε λα ζπκκεηέρεη πην άκεζα ζηα γεγνλφηα θαη πην δσληαλά ζην έξγν. Μέξεη φζα αθξηβψο θαη ν αθεγεηήο ηε ζηηγκή ηεο δξάζεο. Αγσληά, ζπκπάζρεη, ραίξεηαη θαη ιππάηαη καδί ηνπ. Ρν έξγν γίλεηαη πην ελδηαθέξνλ θαη ν αλαγλψζηεο αηρκαισηίδεηαη ζηελ αγσλία ηνπ γηα ηε ζπλέρεηα. Β ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ (<<Δλζπκνύκαη αθόκε εγιύησζελ από ηα βάζαλά ηνπ>>) ΓΝΚΖ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ-ΔΘΦΟΑΠΡΗΘΑ ΚΔΠΑ- ΑΦΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ-ΓΙΩΠΠΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ Σηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνύ ν θιεηζηόο ρώξνο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην δξάκα. Σπκθσλείηε κε απηή ηελ άπνςε; Ν ρψξνο ζηα δηεγήκαηα ηνπ Βηδπελνχ ιεηηνπξγεί αληηζεηηθά(ρσξηφ- πφιε/κέζα-έμσ).ν θιεηζηφο ρψξνο εγγξάθεηαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ αθεγεηή αξλεηηθά, αθνχ κέζα ζε απηφλ εμειίζζνληαη πξάγκαηα δπζάξεζηα: -ζην ζπίηη επηδεηλψλεηαη δξακαηηθά ε αζζέλεηα ηεο Αλληψο -ζην ζπίηη ε κεηέξα είρε πιαθψζεη άζεια ην πξψην ηεο κσξφ -ζην ζπίηη έδεζε ηελ ηειεηή επίθιεζεο ζην πλεχκα ηνπ λεθξνχ παηέξα. Απφ ηελ άιιε, ε εθθιεζία(εζσηεξηθφο ρψξνο) ζπλδέεηαη θαη απηή κε εθηαιηηθέο εηθφλεο-παξαηζζήζεηο πνπ βίσζε θαη θπξίσο κε ηελ πξνζεπρή ηεο κάλαο πνπ αλέηξεςε κέζα ηνπ ηε βεβαηφηεηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο απέλαληί ηνπ. Ν ρψξνο ζπλεπψο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην δξάκα. Πε εζσηεξηθνχο ρψξνπο δηαδξακαηίδνληαη ηα πην δπζάξεζηα αιιά θαη ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα γηα ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο. Σηελ ελόηεηα απηή ν αθεγεηήο απνθηά πξσηαγσληζηηθό ξόιν. Με πνηα επηρεηξήκαηα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε άπνςε απηή; 1.Ν αθεγεηήο αθεγείηαη ζε πξψην πξφζσπν. 2.Δίλαη παξψλ ζηελ αθήγεζε. 3.Έρνπκε εζσηεξηθή εζηίαζε 4.Γελ ζπκκεηέρεη απιψο, αιιά πξσηαγσληζηεί ζηα δξψκελα 4

5 5.Δίλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν ηεο αθήγεζεο ζηελ εθηαιηηθή λχρηα κέζα ζηελ εθθιεζία, απηφο πνπ δεη ηηο ηξνκεξέο ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαηζζήζεηο πνπ καο πεξηγξάθεη. Απηφο είλαη πνπ ζα βηψζεη ην δξάκα απφ ην άθνπζκα ηεο πξνζεπρήο ηεο κεηέξαο ηνπ. 6.Ξξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρεη θαη θαηά ηελ ηειεηή επίθιεζεο ζηελ ςπρή ηνπ λεθξνχ παηέξα ηνπ θαη θπξίσο ζην ζεκείν πνπ πξνζεχρεηαη κπξνζηά ζηε κεηέξα ηνπ θαη ηεο θαζηζηά θαλεξφ φηη άθνπζε ηελ πξνζεπρή ηεο ζηελ εθθιεζία. Με πνηνπο αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο πθαίλεη ν ζπγγξαθέαο ηελ θνξύθσζε ηνπ δξάκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αξξώζηηα ηεο Αλληώο; Ξεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζή ηεο ζε δηάθνξα ζεκεία θαη ρσξίο βέβαηα λα εηζέξρεηαη ζε ιεπηνκέξεηεο, απνδίδεη ιηηά θαη εχζηνρα ηελ θξίζηκε θαηάζηαζή ηεο. Κεηά ηελ ηειεηή θαη πξηλ ηνλ αγηαζκφ, πεξηγξάθνληαο καο δίλεη μαλά θάπνηα ζηνηρεία ηεο επηδείλσζεο. Ζ αγσληψδεο πξνζπάζεηα ηεο κεηέξαο λα ζψζεη ην παηδί ηεο, πνπ απνδίδεηαη κε ηελ ηειεηή επίθιεζεο ζηελ ςπρή ηνπ λεθξνχ άληξα ηεο, ην ηειεπηαίν κέζν πνπ έρεη πηα ζηε δηάζεζή ηεο, θαζψο θαη ην αηειέζθνξν απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη έλαο αθφκε ηξφπνο έληαζεο ηνπ δξάκαηνο. Ζ θνξχθσζε ηνπ δξάκαηνο δίλεηαη αθφκε πην έληερλα κε έλα εχξεκα ηνπ ζπγγξαθέα: ν Βηδπελφο πξηλ ην μεςχρηζκα ηεο Αλληψο << ζέιεη ηε βειηίσζή ηεο>>. Ξξφθεηηαη γηα κηα θαηλνκεληθή θαη παξνδηθή βειηίσζε πνπ αθήλεη φκσο ειπίδεο. Θη εθεί αθξηβψο πνπ ε ειπίδα δηαθαίλεηαη, αθνινπζεί ην μεςχρηζκα. Απηή ε αληηπαξάζεζε ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε άκεζε αλαηξνπή ηεο κηαο θαηάζηαζεο απφ ηελ άιιε, ζπληειεί ζηελ θνξχθσζε ηνπ δξακαηηθνχ ζηνηρείνπ. Πνηα εμσπξαγκαηηθά θαη καγηθά ζηνηρεία ελζσκαηώλνληαη ζηε δηήγεζε θαη ηη ξόιν παίδνπλ ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ; Δμσπξαγκαηηθά-καγηθά ζηνηρεία: -νη ςεπδαηζζήζεηο-παξαηζζήζεηο ηνπ κηθξνχ Γησξγή ζην εζσηεξηθφ ηεο εθθιεζίαο -ε πξνζπάζεηα εθδίσμεο ησλ δαηκνλίσλ θαηά ηελ εθθιεζηαζηηθή ιεηηνπξγία -ε ηειεηή επίθιεζεο ζην πλεχκα- ςπρή ηνπ λεθξνχ παηέξα (επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο ηειεηήο, νη ζρεηηθέο κε απηήλ ιατθέο αληηιήςεηο, ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ε ρξπζαιίδα, ν αγηαζκφο) Ν ξφινο ηνπο ζηελ πινθή ηνπ έξγνπ: -ςπρνινγηθή πξνιείαλζε ηνπ εδάθνπο -πξνεηνηκαζία γηα ηελ θνξχθσζε ηνπ δξάκαηνο πνπ ζα αθνινπζήζεη κε ην άθνπζκα ηεο πξνζεπρήο ηεο κεηέξαο ηνπ -ε ηειεπηαία αηειέζθνξε πξνζπάζεηα ηεο κάλαο λα ζψζεη ηελ Αλληψ πξηλ ηε κεηαθνξά ηεο ζην ζπίηη. Ζ αδπλακία θαη ηεο ζξεζθείαο λα βνεζήζεη ηελ Αλληψ ζα νδεγήζεη ζηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη, φπνπ θαη ζα παηρζεί ην ηειεπηαίν δξάκα ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο ηεο Αλληψο κπξνζηά ζην Γησξγή. -ε ηειεηή θαη ην κνηξνιφγη απνηεινχλ ζαθείο πξνζεκάλζεηο ηνπ ζαλάηνπ ηεο Αλληψο. Γ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ (<<Πνιινί είρνλ θαηεγνξήζεη.. θαη απεξρόκελ εηο ηα μέλα>>) ΓΝΚΖ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ- ΔΘΦΟΑΠΡΗΘΑ ΚΔΠΑ- ΑΦΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ- ΓΙΩΠΠΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ Με πνηεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ν ζπγγξαθέαο επηηπγράλεη ηε ζύληκεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ηεο δηάξθεηαο ησλ γεγνλόησλ; 5

6 Ζ πξψηε ηερληθή αθνξά ζηελ παξάιεηςε θάπνησλ γεγνλφησλ. Ν αθεγεηήο δειαδή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, ππεξπεδά έλα ηκήκα ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, φπνπ ηα γεγνλφηα είλαη αζήκαληα. Ν Βηδπελφο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή απηή ζηελ Δ Γηδαθηηθή Δλφηεηα(ζει.152 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ). Ζ δεχηεξε ηερληθή ζχληκεζεο ηνπ ρξφλνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο αθήγεζεο θάπνησλ γεγνλφησλ. Θάπνηα γεγνλφηα πνπ δελ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνλ αθεγεηή πεξηγξάθνληαη γξήγνξα, πεξηιεπηηθά. Κέζα ζε ιίγεο γξακκέο κπνξεί λα απνδνζεί κεγάιν κέξνο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. Ζ ηερληθή απηή εθαξκφδεηαη ζηελ ελφηεηα απηή, ζει. 141 ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Πε δχν γξακκέο, κε 4 κφιηο ξήκαηα, ν Βηδπελφο δηαλχεη αθεγεκαηηθά πνιιά ρξφληα (ζε επίπεδν ηζηνξηθνχ- πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ). Πώο ιεηηνπξγεί ν αθεγεηήο ζηηο δύν πηνζεζίεο; πάξρεη κηα βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν πηνζεζίεο ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αθεγεηή. Πηελ πξψηε πηνζεζία ν αθεγεηήο ζπκκεηέρεη ζηα δξψκελα, είλαη,εθεί, παξψλ, είλαη απηφπηεο κάξηπξαο κάιηζηα ζην εζηκηθφ ηεο πηνζεζίαο. Αληίζεηα, φηαλ γίλεηαη ε δεχηεξε πηνζεζία ιείπεη ζηα μέλα. Αθεγείηαη ηψξα ηελ πηνζεζία απηή σο παληνγλψζηεο αθεγεηήο. Πηελ πξψηε πηνζεζία ν αθεγεηήο θαη πξηλ αθφκε θχγεη γηα ηα μέλα, πξηλ αθφκε ε κεηέξα πξνιάβεη λα δείμεη ππεξβνιηθή θξνληίδα ζηελ πηνζεηεκέλε, αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ην γεγνλφο ηεο πηνζεζίαο πξνζιακβάλεηαη ζεηηθά απφ ηνλ ίδην θαη ηα αδέιθηα ηνπ. Πηε δεχηεξε πηνζεζία, αλ θαη ν ίδηνο ιείπεη, καο πεξηγξάθεη εληειψο αξλεηηθά ηελ αληίδξαζε ησλ αδειθψλ, αληίδξαζε πνπ ζα πηνζεηήζεη θαη ν ίδηνο φηαλ ζα επηζηξέςεη απφ ηελ μεληηηά. Πώο ιεηηνπξγεί ν αλνηθηόο ρώξνο ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ πνηεηή; Ν αθεγεηήο ζπλδέεη ηνλ αλνηθηφ ρψξν κε επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα. Πε απηήλ ηελ ελφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ πνκπή ηεο πηνζεζίαο αιιά θαη κε ηε ζσηεξία ηνπ ζην πνηάκη(ην ηειεπηαίν ζεσξείηαη σο επράξηζην-αλ θαη θηλδχλεπζε λα πληγεί- θαζψο κέζσ απηνχ ηνπ πληγκνχ απνθαζίζηαηαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε κεηέξα ηνπ) 2.Ππλεπψο, ν αλνηθηφο ρψξνο ιεηηνπξγεί ζεηηθά αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αθεγεηή. Απηφ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απφιπην, απιψο σο θαλφλαο.(αο αλαινγηζηνχκε ηε ζχλζεζε ηνπ κνηξνινγηνχ απφ ην γχθην ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ή ζηελ ηζηνξία ηνπ πνηακνχ αο δνχκε πεξηζζφηεξν ηνλ θίλδπλν ηνπ πληγκνχ). Πνην επεηζόδην κέζα ζε απηήλ ηελ ελόηεηα απαιιάζζεη ηνλ αθεγεηή από ηελ αγσλία αλ ηνλ αγαπά ε κεηέξα ηνπ. Να αμηνινγεζεί. Δίλαη ην επεηζφδην ζην πνηάκη. Πην επεηζφδην απηφ ε κάλα κε πλεχκα απηνζπζίαο πέθηεη κε ηα βαξηά ξνχρα θαη εμαληιεκέλε ζηνλ νξκεηηθφ πνηακφ θαη θαηαθέξλεη λα ζψζεη ην παηδί ηεο. Ν αθεγεηήο κεηά ηελ αίζζεζε ηεο απφξξηςεο πνπ είρε δνθηκάζεηο ην άθνπζκα ηεο πξνζεπρήο ηεο κεηέξαο ηνπ ζηελ εθθιεζία, ζπλεηδεηνπνηεί ηψξα φηη ε αγάπε ηεο κάλαο ηνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη. Απηφ ην επεηζφδην δξα θαηαιπηηθά ζηελ ςπρνινγία ηνπ. -εμπγηαίλεηαη ζηα κάηηα ηνπ ε κεηέξα ηνπ -ιπηξψλεηαη ν ίδηνο -ε κεξηθή απνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηε κεηέξα ηνπ πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνθαηάζηαζεο πνπ ζα έιζεη κε ηελ νκνινγία απφ ηε κάλα ηνπ ακαξηήκαηφο ηεο. Γ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ (<< Η κήηεξ κνπ βεβαίσο. αιι ηζρπξνύ ηηλόο θόβνπ>>) ΓΝΚΖ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ-ΔΘΦΟΑΠΡΗΘΝΗ ΡΟΝΞΝΗ-ΑΦΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ-ΓΙΩΠΠΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ Πώο ιεηηνπξγεί ζην θείκελν ε εκπινθή ηνπ αθεγεηή ζηα γεγνλόηα; 6

7 Δκπιεθφκελνο ν αθεγεηήο ζηα δξψκελα έρεη κηα εζσηεξηθή νπηηθή γσλία. Ζ εζσηεξηθή εζηίαζε ζεκαίλεη φηη ν αθεγεηήο εζηηάδεη, πεξηνξίδεηαη δειαδή λα καο δψζεη κνλάρα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε θαηά ηε ζηηγκή ηεο δξάζεο θαη φρη απηέο πνπ απέθηεζε κεηά. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ κπζηεξίνπ- αηλίγκαηνο. Πηνηρείν βαζηθφ γηα ηελ πινθή ηνπ κχζνπ. Πνηεο αλαδξνκηθέο θαη πνηεο πξόδξνκεο αλαρξνλίεο ππάξρνπλ ζηελ ελόηεηα θαη πώο ιεηηνπξγνύλ αηζζεηηθά; Ξξφδξνκε αλαρξνλία :ν ζπγγξαθέαο πξνεηνηκάδεη ηνλ αλαγλψζηε γηα ηηο πίθξεο πνπ επξφθεηην λα πνηίζεη ν Γησξγήο ηε κεηέξα ηνπ θεχγνληαο ζηελ μεληηηά θαη ηνλίδεη ην ζηνηρείν απηφ. Αλαδξνκηθή αθήγεζε: ε αλαδξνκία απηή εληείλεη ην δξακαηηθφ ζηνηρείν, αλ ζθεθηνχκε φηη αξγφηεξα ν αθεγεηήο ζα ζπγθξνπζηεί κε ηε κεηέξα ηνπ γηα ηε δεχηεξε πηνζεζία. Βέβαηα ε ππφζρεζε αθνξνχζε ηελ πξψηε πηνζεζία, ζηνηρείν πνπ εζθεκκέλα παξαλνεί ε κεηέξα. Δπηπιένλ, δίλεη ζηνλ αλαγλψζηε μεθάζαξα ην εχξνο ηεο νπηηθήο ηνπ αθεγεηή, ε νπνία θηλείηαη απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία έσο ηελ σξηκφηεηά ηνπ, ζηνηρείν πνπ βνεζά ηνλ αλαγλψζηε λα παξαθνινπζήζεη πην εχθνια ηελ αθήγεζε. Σε πνηα ζεκεία ηεο ελόηεηαο δηαθξίλεηε ζηνηρεία ελνρήο ηνπ αθεγεηή απέλαληη ζηε κεηέξα ηνπ; 1.<<Θαη δελ εθαληαδφκελ λα ηελ αλαθνπθίζσ>> 2.<<Δπί πνιιά έηε.. θαηψξζσζα λα ηε ζηείισ>> 3.<<Θαη φηαλ, κεηά καθξάλ απνπζίαλ, νιηγαξθήο>> 4.<<.Δπεξίκελε πξνθιεηηθψο.λα πξνθέξσ ιέμηλ >> 5.<<Θαη ιαβψλ εθίιεζα πξνο εμηιέσζηλ>> Να εληνπίζεηε ην δξακαηηθό ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζην πεξηερόκελν ηεο αθήγεζεο. -Ζ αλαθνξά ηεο πξνζδνθίαο/βεβαηφηεηαο ηεο κεηέξαο γηα ηε ζεηηθή ζέζε πνπ ζα πάξεη ν Γησξγήο ζην ζέκα ηεο Θαηεξηληψο επηζηξέθνληαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άξλεζε ηνπ αθεγεηή. -κε ηε ζχγθξνπζε κεηέξαο- αθεγεηή πξνβάιιεη έλα δξακαηηθφ αδηέμνδν πνπ ζα σζήζεη ζηελ εθκπζηήξεπζε ηεο κεηέξαο -ε επηβξάδπλζε ηεο αθήγεζεο, φηαλ ν αθεγεηήο πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο ην πψο ζα επηζπκνχζε ηελ αδειθή ηνπ επηηείλεη ηελ αγσλία ηνπ αλαγλψζηε -ε πξνζήκαλζε γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ κπζηηθνχ κε ηε θξάζε ηεο κεηέξαο:<< ε ακαξηία κνπ βιέπεηο δελ εζψζεθελ αθφκε>> -ε εθθξαζκέλε θαη νμχηαηε αγσλία ηνπ Γησξγή,φηαλ ε κεηέξα ηνπ παξαδέρεηαη φηη έρεη έλα κπζηηθφ πνπ βαξαίλεη ηελ ςπρή ηεο. Να εληνπίζεηε ην δξακαηηθό ζηνηρείν πνπ ππάξρεη ζηνλ ηξόπν αθήγεζεο. Ρν δξακαηηθφ ζηνηρείν εληνπίδεηαη: -ζηα δηαινγηθά κέξε ηεο ελφηεηαο -ζηελ απηνχζηα κεηαθνξά ζε επζχ ιφγν ησλ θξάζεσλ ηεο κεηέξαο. 7

8 Πώο εμππεξεηεί ηελ εμέιημε ηνπ κύζνπ ε ζύγθξνπζε κεηέξαο θαη γηνύ θαη πώο ηελ εξκελεύεηε; Ζ ζχγθξνπζε αθεγεηή- κεηέξαο ηνπ νδεγεί ζε έλα αδηέμνδν. Ζ κεηέξα πηα δελ έρεη θακηά ζηήξημε. Δίλαη ινηπφλ ππνρξεσκέλε, αλ ζέιεη λα βξεη απφ θάπνηνλ θαηαλφεζε θαη ζπκπαξάζηαζε, λα απνθαιχςεη ην κπζηηθφ ηεο, θάηη πνπ ζα ζπκβεί. Ππλεπψο ε ζχγθξνπζε κεηέξαο θαη γηνπ ιεηηνπξγεί σο πξνο ηελ νηθνλνκία ηνπ έξγνπ, αθνχ νδεγεί ζηελ απνθάιπςε ηνπ ακαξηήκαηνο ηεο κεηέξαο. Όζνλ αθνξά ζηελ εξκελεία ηεο, ε ζχγθξνπζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηελ άγλνηα ηνπ αθεγεηή. Ν Γησξγήο δελ γλσξίδεη ηα θίλεηξα ηεο κεηέξαο ηνπ, αθξηβψο γηαηί αγλνεί ην ακάξηεκά ηεο. Ππλεπψο, αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηε ζηάζε ηεο θαη έξρεηαη ζε ξήμε καδί ηεο γηα ην ζέκα ηεο δεχηεξεο πηνζεζίαο. Απηή ε άγλνηα ηειηθά είλαη ζηελ νπζία ν ιφγνο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο κεηέξαο. Δ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΔΝΟΤΗΤΑ (<<Η κήηεξ κνπ.θαη εγώ εζηώπεζα>>) ΓΝΚΖ ΡΝ ΘΔΗΚΔΛΝ- ΔΘΦΟΑΠΡΗΘΝΗ ΡΟΝΞΝΗ- ΑΦΖΓΖΚΑΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ- ΓΙΩΠΠΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο εγθηβσηηζκέλεο αθήγεζεο ζηελ εμέιημε ηνπ κύζνπ; Δγθηβσηηζκέλε είλαη ε αθήγεζε πνπ παξεκβάιιεηαη κέζα ζηελ αθήγεζε. Ρν δηήγεκα απηφ ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο ελφηεηεο σο πξνο ην πξφζσπν πνπ αθεγείηαη. Πηε κηα αθεγεηήο είλαη ν Γησξγήο, ζηελ άιιε ε κάλα. Κε ηελ αθήγεζε απηή: -ιχλεηαη ε απνξία ζρεηηθά κε ην πνην είλαη ην ακάξηεκα -ε κεηέξα απνθαιχπηεη ην κπζηηθφ ηεο αθεγνχκελε ιεπηνκεξψο θαη επζχγξακκα ηα γεγνλφηα ηεο κνηξαίαο λχρηαο. -ζπλεπψο, ιχλεηαη ην κπζηήξην, ην αίληγκα -ν αλαγλψζηεο αιιά θαη ν Γησξγήο (βιέπνπλ απφ ηελ ίδηα νπηηθή γσλία) κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηψξα ηελ πξνζθφιιεζε ηεο κεηέξαο ζηελ Αλληψ, ηελ άδηθε ζηάζε ηεο έλαληη ησλ άιισλ παηδηψλ, ηελ ππεξβνιηθή θξνληίδα ηεο ζηα πηνζεηεκέλα θνξίηζηα ηεο. -ν κχζνο μεηπιίγεηαη, κε ηελ έλλνηα φηη ν αλαγλψζηεο θαη ν Γησξγήο γίλνληαη ηψξα γλψζηεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, απεγθισβίδνληαη απφ ηελ εζσηεξηθή εζηίαζε ηνπ παηδηνχ-αθεγεηή ή ηνπ ελήιηθνπ, αλήμεξνπ αθεγεηή -εξκελεχνπλ φζα έρνπλ ήδε δηαδξακαηηζηεί θαη βηψλνπλ ην δξάκα πνπ απνθαιχπηεηαη ζε φιε ηνπ ηε δηάζηαζε. Πώο ιεηηνπξγνύλ ηα ζαπκαζηηθά ζηε ζθελή ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ βξέθνπο; Ξξψηηζηα δειψλνπλ αδπλακία ηεο ίδηαο θαη ηνπ παηέξα λα πηζηέςνπλ ην γεγνλφο. Δληείλνπλ ηελ έθπιεμε πνπ έλησζαλ απφ ην απξνζδφθεην ζπκβάλ Φνξηίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ην ιφγν ηνπο. Απηή ε έκθαζε ζην απξφζκελν, ζηελ έθπιεμε, ζηελ απνξία, ζηελ αδπλακία ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ηξαγηθνχ ζπκβάληνο, έκκεζα απελνρνπνηεί σο έλα βαζκφ ηε κεηέξα. Δίλαη έλα γεγνλφο ην νπνίν ζπλέβε αβνχιεηα θαη απξνζδφθεηα. Τη δειώλεη ε ζησπή ηνπ αθεγεηή ζην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο; Ζ ζησπή δείρλεη φηη ε ιπηξσηηθή απφπεηξα απέηπρε. Απνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη άιιε ειπίδα θάζαξζεο. Ζ αηειέζθνξε πξνζπάζεηα απνελνρνπνίεζεο δελ αθνξά κφλν ηε κεηέξα ηνπ αιιά θαη ηνλ 8

9 ίδην. Νχηε απηφο ινηπφλ θαηνξζψλεη λα γιηηψζεη απφ ηηο ελνρέο ηνπ γηα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ είρε αλαπηχμεη γηα ηελ αδειθή θαη ηε κεηέξα ηνπ, γηα ην γεγνλφο φηη δελ γελλήζεθε θνξίηζη (φπσο ζα ήζειαλ νη γνλείο ηνπ) θαη, ηέινο, γηαηί δελ αληηθαηέζηεζε ηελ Αλληψ ζην ζάλαην. Πώο ζπλδέεηαη ην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο κε ηνλ ηίηιν ηνπ; Ν ηίηινο απνηειεί έλα αίληγκα, ζέηεη άηππα ην εξψηεκα <<πνην είλαη ην ακάξηεκα ηεο κεηέξαο;>>, θαιιηεξγεί ηελ απνξία θαη ην κπζηήξην. Απφ ηελ άιιε, ην ηέινο ηνπ δηεγήκαηνο απαληά ζην πξφβιεκα, ιχλεη ην αίληγκα θαη ηηο απνξίεο ηνπ αλαγλψζηε. Ζ δνκή, ζπλεπψο, ιεηηνπξγεί θπθιηθά. Λπηξώλεηαη ηειηθά ε κεηέξα από ηηο ελνρέο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. ΑΠ : Ρα ιφγηα ηεο κεηέξαο ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ θεηκέλνπ, κεηά ηελ εμνκνιφγεζε απφ ηνλ Ξαηξηάξρε είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηειέζθνξνπ ηεο πξνζπάζεηάο ηεο λα ιπηξσζεί, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ηα δάθξπά ηεο. Απηφ πνπ θαηάθεξε ίζσο ήηαλ λα απαιιαρζεί απφ ην θφβν ηεο ηηκσξίαο ηνπ Θενχ. Όκσο <<ε ακαξηία είλαη ακαξηία>> γη απηήλ. Απφ ηε ζπλείδεζή ηεο δελ ζα κπνξέζεη λα απαιιαγεί παξά ηα θαηαπξαυληηθά ιφγηα ηνπ ζνθνχ Ξαηξηάξρε. Ν Ξαηξηάξρεο άιισζηε δελ έθακε παηδηά γηα λα γλσξίζεη ηη πξάγκα είλαη λα ζθνηψζεη θαλείο ην ίδην ηνπ ην παηδί! Θα ζεσξνύζαηε ηε κεηέξα ηξαγηθό πξόζσπν; Πρεηηθά κε ηελ επζχλε ηεο: φζν θη αλ κπνξεί λα ηεο απνδνζεί θάπνηα ακέιεηα πνπ ζηνίρηζε ηειηθά ηε δσή ηνπ παηδηνχ ηεο, ε ακέιεηα απηή είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη δεδνκέλε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο ζε θάπνηεο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο. Ζ κεηέξα είλαη νκνινγνπκέλσο έλα ηξαγηθφ πξφζσπν, ρηππεκέλν αδπζψπεηα απφ ηε κνίξα. Έραζε θαη ηνλ άλδξα ηεο. Θάλεη ηα πάληα γηα λα βγάιεη ην θξίκα απφ πάλσ ηεο. Ζ θξνληίδα πνπ δείρλεη ζηελ Αλληψ, ην πψο ζπληεξεί ηελ νηθνγέλεηά ηεο κεηά ην ζάλαην ηεο Αλληψο, αιιά θαη νη πηνζεζίεο, αλαδεηθλχνπλ έλα πνιχ επαίζζεην, ζπλεηδεηνπνηεκέλν άηνκν. Έρεη ζπλαίζζεζε ηνπ ρξένπο θαη ηεο επζχλεο ηεο. Αθφκε, ην γεγνλφο φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ελνρή ηεο νχηε κεηά ηα ιφγηα ηνπ Ξαηξηάξρε, καο θάλεη λα ληψζνπκε απέξαληε ζπκπάζεηα γη απηήλ θαη λα ηελ απελνρνπνηήζνπκε ζηε ζπλείδεζή καο. Έλα ζηνηρείν πνπ δελ ζα ηεο ζπγρσξήζνπκε, αλ θαη γλσξίδνπκε ηα γεγνλφηα, είλαη φηη δελ θαηφξζσζε λα κελ ηξαπκαηίζεη ςπρηθά ηα άιια παηδηά ηεο, λα θξαηήζεη θάπνηεο ζηνηρεηψδεηο ηζνξξνπίεο φζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο πξνο ηα παηδηά ηεο. Θαη απηφ ην ζηνηρείν φκσο, ε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο απέλαληη ζηα άιια ηεο παηδηά θαη ε ζχγθξνπζή ηεο κε απηά επηηείλεη ηελ ηξαγηθφηεηά ηεο. 9

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΕΤΖΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ επηκέιεηα: Κπηιαλάθε Διεπζεξία

ΒΗΕΤΖΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ επηκέιεηα: Κπηιαλάθε Διεπζεξία Αίληγκα Δλνρή πλαη- ζήκαηα Ιανγξαθία Φπρν- Γξαθία/εζνγξαθία ΒΗΕΤΖΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ επηκέιεηα: Κπηιαλάθε Διεπζεξία Αληίζεζε ύλδεζε κε εθπαηδεπηηθή ηειεόξαζε: ρνξνί ηεο Θξάθεο Γεώξγηνο Βηδπελόο, (Βηδύε 1849 - Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Μ. Βηδπελόο, "Σν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ" Ο ζπγγξαθέαο ε δσή ηνπ θαη ε επνρή ηνπ

Γ. Μ. Βηδπελόο, Σν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ Ο ζπγγξαθέαο ε δσή ηνπ θαη ε επνρή ηνπ Γ. Μ. Βηδπελόο, "Σν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ" Ο ζπγγξαθέαο ε δσή ηνπ θαη ε επνρή ηνπ Γ. Μ. Βηδπελόο (1849 1896) Ο ηζρπξφο ζχλδεζκνο, ε ζηελή αιιειεμάξηεζε ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Γ. Μ. Βηδπελνχ απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β Λυκείου Γενικήσ Παιδείασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντησ- Πατζρασ ςτο ςπίτι Κεφαλληνοφ Λουκία INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS 0 14/10/2011 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο Σθηάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο

«Ζ Φόληζζα»- Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο. Μέξνο A. Δξσηήζεηο Μέξνο A 1. Πεξηγξάςηε ην δσκάηην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε Φξαγθνγηαλλνύ κε ην κσξό θαη ηε ιερώλα; 2. Πεξηγξάςηε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο ηνπο γνλείο ηεο. 3. Τη ζπλέβε ζηε Γειραξώ, ηε κεηέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα.

Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα. Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα. (από ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή) Α. Σν πξψην εθηελέο αθεγεκαηηθφ έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηφθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα, δεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ζην «Ννπκά» ην 1912 (18 Απγνχζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.ΒΗΕΤΖΝΟ ΣΟ ΑΜΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΜΖΣΡΟ ΜΟΤ. Σν θιίκα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο σο ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ Βηδπελνύ

Γ.ΒΗΕΤΖΝΟ ΣΟ ΑΜΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΜΖΣΡΟ ΜΟΤ. Σν θιίκα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο σο ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ Βηδπελνύ Γ.ΒΗΕΤΖΝΟ ΣΟ ΑΜΑΡΣΖΜΑ ΣΖ ΜΖΣΡΟ ΜΟΤ Σν θιίκα ηεο πλεπκαηηθήο δσήο σο ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ Βηδπελνύ 19νο αηώλαο=ρνκαληηζκόο Ο Ρνκαληηζκόο σο ινγνηερληθό θίλεκα ήξζε από ην εμσηεξηθό θαη ζηελ ειιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα