ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ~ ~ ~ ~

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ~ ~ ~ ~"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΣΑΛΚΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΙΣΟΕΛΙΔΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟ: τρατιωτικϋσ υποχρεώςεισ: Εκπληρωμϋνεσ. ~ ~ ~ ~ ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ: 1. Κινηματογρϊφοσ Σηλεϐραςη (παραγωγό - μεταπαραγωγό): μοντϊζ, οπτικϊ εφϋ, χρωματιςμϐσ, 2D και 3D animation, χειριςμϐσ κϊμερασ. 2. Υωτογραφύα: Καλλιτεχνικό και Επαγγελματικό. 3. Ιςτορύα, Αρχαιολογύα, Digital Heritage 4. Γραφιςτικό: Αφύςεσ, βιβλύα, λογϐτυπα. 5. Δημιουργύα - ςχεδιαςμϐσ ιςτοςελύδων. 6. Ζωγραφικό ςκύτςο. ΠΟΤΔΕ: MSc in Postproduction with Visual Effects, Theatre, Film and Television Department, University of York, United Kingdom (Μεταπτυχιακϐ ςτην Μεταπαραγωγό με ειδύκευςη ςτα οπτικϊ εφϋ) Πτυχύο Σμόματοσ Πλαςτικών Σεχνών και Επιςτημών τησ Σέχνησ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων (Πτυχιακό εργαςύα ςτο μϊθημα τησ Υωτογραφύασ) Παρακολοϑθηςη μαθημϊτων Αρχιτεκτονικοϑ Γραμμικοϑ χεδύου. 4. Απϐφοιτοσ Λεοντεύου Λυκεύου Πατηςύων. 1

2 ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ: Αγγιηθά: Άρηζηα i. Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge. ii. Certificate of Proficiency in English - University of Michigan. Επϊρκεια διδαςκαλύασ Αγγλικόσ γλώςςασ. Γαιιηθά : Ποιύ θαιή γλώζε i. Diplôme d études en langue française 2eme degré. ii. Diplôme approfondi de langue française (unité B2) Ιηαιηθά: Καιή γλώζε Κραηηθό Πηζηοποηεηηθό Γιφζζοκάζεηας, Επίπεδο Β2. ΦΡΗΗ Η/Τ: υςτήματα: Editing Software: Compositing- Visual & Audio Effects: Windows and Mac OS Final Cut Pro Adobe Premiere Pro Adobe After Effects Shake Motion SynthEyes Fxhome VisionLab Studio Logic Pro Pro Tools HD 3D: Cinema 4D Google Sketchup Άλλα: Adobe Photoshop Adobe Flash Adobe InDesign ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ: Υποιογηζηές Mac θαη Windows. Επαγγεικαηηθές υεθηαθές Βηληεοθάκερες συειής εσθρίλεηας. Φρήζε επαγγεικαηηθώλ κηθροθώλφλ θαη ζσζθεσώλ ετογράθεζες. Φφηηζκός ζηούληηο. Auto-Cue. 2

3 ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ( ) 3D Artist και Υωτογρϊφοσ ςτην εταιρεύα «Διϊδραςισ ΟΕ». Υωτογρϊφιςη μνημεύων και αρχαιολογικών χώρων και τριςδιϊςτατη απϐδοςό τουσ για τον Δόμο Λαμύασ. ( ) Εργαςτηριακϐσ ςυνεργϊτησ ςτο Σμόμα Υωτογραφύασ και Οπτικοακουςτικών Σεχνών ςτο ΣΕΙ Αθόνασ, ςτα μαθόματα Θεωρύα και Σεχνικό Βύντεο Ι και Θεωρύα και Σεχνικό Βύντεο ΙΙ. ( ) Εξωτερικϐσ ςυνεργϊτησ ςτην εταιρεύα παραγωγόσ PreProduction ωσ Visual Effects Artist, Compositor και Editor. ( ) Εξωτερικϐσ ςυνεργϊτησ ςτην διαφημιςτικό εταιρεύα Nova Forma. Δημιουργύα διαφϐρων εταιρικών βύντεο και ςχεδιαςμϐσ εντϑπων για διϊφορεσ εταιρεύεσ ϐπωσ Abbott Laboratories, Gabriel Health, Boderm, REN κ.ϊ. ( ) Εξωτερικϐσ ςυνεργϊτησ τησ Εκδοτικόσ Αθηνών. Δημιουργύα εξωφϑλλου του βιβλύου «Η Ακρόπολη, το Μουςείο τησ Ακρόπολησ» ςε 7 γλώςςεσ (Εκδοτικό Αθηνών, 2011), ςχεδιαςμϐσ διαφϐρων ϊλλων εξωφϑλλων, αφιςών καθώσ και ςελιδοπούηςη βιβλύων τησ εταιρεύασ. (2010) Βοηθϐσ παραγωγόσ ςτη δημιουργύα του διαφημιςτικοϑ ςποτ του τμόματοσ Theatre, Film and Television του Πανεπιςτημύου του York, «Setting the Stage for the Future» (2010). (2009) Υωτογρϊφοσ τησ εκδόλωςησ Your Space (πϐλη του York, Ηνωμϋνο Βαςύλειο) διοργϊνωςη Beam Arts και City of York Council, Νοεμβρύου ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ-ΑΝΑΥΟΡΕ: I) ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ-ΒΙΝΣΕΟ. ΒΑΙΚΗ ΥΙΛΜΟΓΡΑΥΙΑ: «Αρχαΰκή Αθήνα» (2012). Εκπαιδευτικοϑ χαρακτόρα βύντεο (02 :26 ) με τριςδιϊςτατη αναπαρϊςταςη τησ αρχαύασ Αθόνασ. «Η Ακρόπολη των Αθηνών, 3500π.Χ.-2010μ.Χ.» (2011). Εκπαιδευτικοϑ χαρακτόρα βύντεο (06 :28 ) με τριςδιϊςτατεσ αναπαραςτϊςεισ τησ Ακρϐπολησ ςε ϐλεσ τισ περιϐδουσ. «Ο Δωρικόσ Ρυθμόσ» (2011). Εκπαιδευτικοϑ χαρακτόρα βύντεο (01 :35 ) με τριςδιϊςτατεσ αναπαραςτϊςεισ των βαςικών χαρακτηριςτικών του Δωρικοϑ ρυθμοϑ. REN Clean Skincare (2012), Διαφημιςτικϐ ενημερωτικϐ βύντεο (08 :00 ) για την εταιρεύα καλλυντικών REN. «MagicHypnos» (2012). Διαφημιςτικϐ animation (01 :00 ). «Abbott Diabetes Care» (2012). ειρϊ 4 ενημερωτικών βύντεο 5-6 λεπτών για προώϐντα και υπηρεςύεσ τησ εταιρεύασ Abbott Laboratories. «Face2Face, Κράτα Γερά» (2012). (μοντϊζ, οπτικϊ εφϋ). Μουςικϐ βύντεο-κλιπ (04 :50 ) για το ςυγκρϐτημα Face2Face. Archangel (2012). (μοντϊζ, οπτικϊ εφϋ, βοηθϐσ ςκηνοθεςύασ, ςενϊριο) Σαινύα μικροϑ μόκουσ (03 :18 ). 3

4 «Four reasons to kill a film director» (2010). Σαινύα μικροϑ μόκουσ (06 :25 ). Ατομικό εργαςύα ςτα πλαύςια μεταπτυχιακόσ διατριβόσ. «Setting the Stage for the Future» (2010). Μϋλοσ του ςυνεργεύου παραγωγόσ. Διαφημιςτικϐ ςποτ του Theatre, Film and Television Department, University of York, United Kingdom. «MO» (2008): Ένασ εκ των δϑο δημιουργών (ςκηνοθεςύα, μοντϊζ, animation) ςτην ταινύα μικροϑ μόκουσ «ΜΟ» (2008) διϊρκειασ 1 λεπτοϑ και 23. Η ταινύα προβλόθηκε τον Απρύλιο 2008 ςτο Athens Video Art Festival 2008 (compilation Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων) και ςτο Υεςτιβϊλ Μηδϋν Καλαμϊτασ τον Ιοϑλιο του ΙΙ) 3D - Αναπαραςτάςεισ Μνημείων Digital Heritage: Δημιουργϐσ πλόρουσ 3D αναπαρϊςταςησ τησ αρχαύασ Αθόνασ και τησ περιοχόσ του ουνύου ςτην προςωπικό ιςτοςελύδα Ancient Athens 3D (www.ancientathens3d.com). Γενικϐτερα, δημιουργύα τριςδιϊςτατων μοντϋλων με ςκοπϐ κυρύωσ την χρόςη τουσ ςτον κινηματογρϊφο ςτην εκπαύδευςη και ςτον πολιτιςμϐ. Ετεροαναφορϋσ και χρόςη των 3D αναπαραςτϊςεών μου τησ Αρχαύασ Αθόνασ: Ετεροαναφορέσ ςε Βιβλία-Περιοδικά: το επιςτημονικϐ περιοδικϐ «Mnemosyne Supplements, Performance in Greek and Roman Theatre», edited by George W.M. Harrison & Vayos Liapis, Brill 2013, ςελ. 169 το βιβλύο "The Complete Archaeology of Greece: From Hunter-Gatherers to the 20th Century A.D.", του Dr. John Bintliff, Wiley-Blackwell Publishing, το βιβλύο τησ ςειρϊσ Humanitas-Supplementum, "Representações da Cidade Antiga, categorias históricas e discursos filosóficos", των εκδϐςεων του Πανεπιςτημύου τησ Coimbra, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra, 2010 (ςτο κεύμενο τησ Marta Mega de Andrade. ςελ.55, 172). τη Διπλωματικό Εργαςύα του Κιτςϊκη Δημ. υγκριτικό Αξιολϐγηςη Υωτογραμμετρικών Μεθϐδων υλλογικόσ Σριςδιϊςτατησ Πληροφορύασ, ΕΜΠ, Ετεροαναφορέσ ςε ςυνέδρια: το «1ο Εκπαιδευτικό υνέδριο Ένταξη και χρήςη των ΣΠΕ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία.» Βϐλοσ, Απρύλιοσ 2009, ςτην ομιλύα τησ κυρύασ Μαρύασ Γκιρτζό. 4

5 το ςυνϋδριο «2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα Κύκλοσ Γ Η Ιςτορία με το φακό του παρόντοσ Μνήμεσ και πάθη.» Αθόνα, τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών, Ίδρυμα Ωνϊςη. Αθόνα 17 Δεκεμβρύου 2010 ςτην ομιλύα του κ. Φρόςτου Φρυςϐπουλου. Ετεροαναφορέσ ςε βοηθητικό υλικό ςε μαθήματα των Πανεπιςτημίων και χολών: Monmouth College Illinois, Department of Classics, Dr. Michael Laughy (διευθυντόσ αναςκαφών Αρχαύασ Αγορϊσ Αθηνών). Πανεπιςτόμιο Washington, Σμόμα Αρχιτεκτονικόσ, Dr. Louisa Iarocci. Πανεπιςτόμιο Εδιμβοϑργου, χολό Ιςτορύασ, Κλαςικών και Αρχαιολογύασ, Dr Lloyd Llewellyn-Jones. Boston College, Department of Classics, Kendra Eshleman. Haverford College Pensylvania, Department of Classics, Bret Mulligan. Ετεροαναφορέσ ςε Μουςεία, Αρχαιολογικούσ Φώρουσ κτλ: Φρόςη εικϐνων ςτο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα του Μουςεύου Καλών Σεχνών Βουδαπϋςτησ (Σμόμα Κλαςικών Αρχαιοτότων), Δεκϋμβριοσ Σριςδιϊςτατη αναπαρϊςταςη τησ βιβλιοθόκησ Αδριανοϑ ςε φυλλϊδιο ενημερωτικϐ εκπαιδευτικϐ για τον αρχαιολογικϐ χώρο τησ βιβλιοθόκησ Αδριανοϑ, Τπουργεύο Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ, Σριςδιϊςτατη αναπαρϊςταςη τησ Ακρϐπολησ ςτο ενημερωτικϐ ϋντυπο τησ εκδόλωςησ «A BALKAN TALE» που οργανώθηκε απϐ το Goethe Institut τoν Υεβρουϊριο Ετεροαναφορέσ ςε Σηλεοπτικέσ Εκπομπέσ: Η Μηχανό του Φρϐνου «Ακρόπολη, ύμβολο Πολιτιςμού», B' μϋροσ. ΝΕΣ, 26/6/2011. Η Μηχανό του Φρϐνου «Σο κύνημα ςτου Γουδη - Α Βαλκανικϐσ Πϐλεμοσ». ΝΕΣ, 24/11/2012 Η Μηχανό του Φρϐνου «Η απελευθϋρωςη τησ Θεςςαλονύκησ». ΝΕΣ, 1/12/2012 5

6 Ετεροαναφορέσ ςε Εφημερίδεσ: ΣΑ ΝΕΑ 28 Ιουλύου 2009, ϋνθετο «Ορύζοντεσ», Άρθρο «Η περικοπή Γαβρά έγινε μπούμερανγκ για την εκκληςία» τησ Μαύρησ Αδαμοποϑλου, ςελ. 1/19 και 7/41 (Αναφορϊ ςτο φϑλλο 31 Ιουλύου 2009, ϋνθετο «Ορύζοντεσ», «Διαδικτυακά», ςελ. 23/3. ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ 31 Ιουλύου 2009, ϋνθετο «Η ϊλλη ϐψη» Άρθρο: «Οι βάνδαλοι τησ Ακρόπολησ» τησ Ν. Κοντρϊρου-Ραςςιϊ, ςελ 23, Ηλεκτρονικό Εφημερύδα τησ Ελληνικόσ Πρεςβεύασ ςτη Υινλανδύα «Greek News Bulletin» (11/2/2010). Ετεροαναφορέσ ςε Βοηθητικό υλικό ςε χολεία: 12ο Δημοτικϐ χολεύο Αθόνασ 5ο Δημοτικϐ χολεύο Φολαργοϑ III) ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ 1 ο Βραβεύο ςτον διεθνό διαγωνιςμϐ 2010 WPGA Annual Pollux Awards (The Worldwide Photography Gala Awards) ςτην κατηγορύα Macro and Micro Portfolio. Δημοςύευςη φωτογραφύασ μου ςτο ϋντυπο ARCHITECTURE CENTRE NETWORK, (2009) Υωτογρϊφοσ τησ εκδόλωςησ Your Space (πϐλη του York, Ηνωμϋνο Βαςύλειο) διοργϊνωςη Beam Arts και City of York Council, Νοεμβρύου υμμετοχό ςτην Έκθεςη Υωτογραφύασ με τύτλο: «Έκθεςη Υωτογραφύασ χολών Καλών Σεχνών Ελληνικών και Ξϋνων Πανεπιςτημύων», Βυζαντινϐ Μουςεύο Θεςςαλονύκησ, ΜαϏου Ατομικό ϋκθεςη Υωτογραφύασ ςτα πλαύςια Πτυχιακόσ Εργαςύασ. Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, επτϋμβριοσ υμμετοχό ςτην Έκθεςη Υωτογραφύασ με τύτλο: «Σα δικϊ μασ Γιϊννενα», Μουςεύο Κώςτασ Υρϐντζοσ, Ιωϊννινα 8-24 Νοεμβρύου IV) ΓΡΑΥΙΣΙΚΗ Δημιουργύα εξωφϑλλου του βιβλύου «Η Ακρόπολη, το Μουςείο τησ Ακρόπολησ» ςε 7 γλώςςεσ, Εκδοτικό Αθηνών, χεδιαςμϐσ διαφϐρων ϊλλων εξωφϑλλων και αφιςών για διαφημιςτικοϑσ ςκοποϑσ τησ εταιρεύασ Εκδοτικό Αθηνών καθώσ και ςελιδοπούηςη βιβλύων. 6

7 χεδιαςμϐσ διαφημιςτικών εντϑπων και καταλϐγων για την εταιρεύα καλλυντικών REN. χεδιαςμϐσ αφιςών και εντϑπων για διϊφορεσ εταιρεύεσ και ςυνϋδρια. V) ΦΕΔΙΑΜΟ ΙΣΟΕΛΙΔΩΝ: ΕΚΘΕΕΙ - ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΟΜΑΔΕ: ΒΡΑΒΕΙΑ: υμμετοχό ςτο Athens Video Art Festival 2008 (Σεχνϐπολισ, Απριλύου 2008), με την ταινύα μικροϑ μόκουσ «ΜΟ» (2008), compilation Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων. Σσκκεηοτή ζηο Φεζηηβάι Μεδέλ Καιακάηας, 4-6 Ιοσιίοσ Σσκκεηοτή ζηελ Έθζεζε Φφηογραθίας κε ηίηιο: «Έθζεζε Φφηογραθίας Στοιώλ Καιώλ Τετλώλ Ειιεληθώλ θαη Ξέλφλ Παλεπηζηεκίφλ», Βσδαληηλό Μοσζείο Θεζζαιολίθες, Μαΐοσ Ατομικό ϋκθεςη Υωτογραφύασ ςτα πλαύςια Πτυχιακόσ Εργαςύασ. Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, επτϋμβριοσ υμμετοχό ςτην Έκθεςη Υωτογραφύασ με τύτλο: «Σα δικϊ μασ Γιϊννενα», Μουςεύο Κώςτασ Υρϐντζοσ, Ιωϊννινα 8-24 Νοεμβρύου Μϋλοσ τησ εθελοντικόσ ομϊδασ διαμϐρφωςησ του Athens Video Art Festival ο Βραβεύο ςτον διεθνό διαγωνιςμϐ 2010 WPGA Annual Pollux Awards (The Worldwide Photography Gala Awards) ςτην κατηγορύα Macro and Micro Portfolio. ~ ~ ~ ~ 7

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014

Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Φεστιβάλ Εθελοντισμού & Πολιτισμού Χωρίς Σύνορα-2014 Kυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 10.00-22.00 Hilton Athens ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΤΜΜΕΣΟΦΕ 50 εθελοντικέσ οργανώςεισ & φορείσ με περίπτερα από το φάςμα του εθελοντιςμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύντρια Προγράμματος Bachelor in Film Studies: Dr.Alev Adil

Διευθύντρια Προγράμματος Bachelor in Film Studies: Dr.Alev Adil ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διευθύντρια Προγράμματος Bachelor in Film Studies: Dr.Alev Adil Dr. Alev Adil: Η Alev Adil εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Greenwich από το 1999. Από το 2000-02 ήταν η επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ανάπτυξης Διαδικτυακού Προϊόντος για την Οδική Ασφάλεια

Πρόταση Ανάπτυξης Διαδικτυακού Προϊόντος για την Οδική Ασφάλεια Πρόταση Ανάπτυξης Διαδικτυακού Προϊόντος για την Οδική Ασφάλεια «Ο Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας» Στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια διαδραστικού περιεχομένου και εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αρετή Αδαμοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΠΟΥ ΕΣ 1993-97 ιδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΙΒΑΡΔΑΣ. Πολιτισμικός Πληροφορικός Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, MSc

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΙΒΑΡΔΑΣ. Πολιτισμικός Πληροφορικός Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, MSc ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΙΒΑΡΔΑΣ Πολιτισμικός Πληροφορικός Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, MSc ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: e-mail: Χαρίλαος Λιβάρδας livardashar@msn.com livardashar@gmail.com Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σεπτέμβριος 2007 σήμερα Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομ/μο: Γεώργιος Δ. Στυλιαράς Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ταχ. διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών

Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Μαρία Κουρή CV 2014 1 Μαρία Α. Κουρή Λέκτωρ Πολιτιστική Διαχείριση: Συγκρότηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, PhD βιογραφικό σημείωμα & παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, PhD βιογραφικό σημείωμα & παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ, PhD βιογραφικό σημείωμα & παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15 Μαρτίου 1980 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Πραξιτέλους 9, 546 41, Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝA ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ www.amc.edu.gr Η Σχολή Η Σχολή Πολιτισμού και Επικοινωνίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και τεχνών, οι οποίες έχουν ως βασικό γνώμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ WEB DESIGN - ΔΙΚΤΥΑ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ WEB DESIGN - ΔΙΚΤΥΑ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ WEB DESIGN - ΔΙΚΤΥΑ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Κώστας ΦΡΑΓΚΟΣ, Πληροφορικός ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο Μαθηματικών, τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών, 1985

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Ν. Κανδύλη Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Αναστασία Κανδύλη Όνομα πατέρα Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 1 Μαρτίου 1978 Τόπος γέννησης Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε Σχετικά: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε 1. Η υπ. αριθ. ΚτΠ ΑΕ 10661/26.03.2012 απόφαση για την σύσταση Μητρώου Ειδικών Εμπειρογνωμόνων Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

[ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ]

[ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ] [ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ] ΘΩΜΑΣ ΚΟΛΙΟΣ Προσωπικές Σηλέφωνο: 694 7007 445 / 26510 29574 Πληροφορίες: E-mail: th_kolios@noima-ioannina.gr, Skype: bso0321 Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος. Μελανίδη 4, Σ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ.

ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ. a r t & design ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 12 ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, 94 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, 212 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, 22.186 Τ.Μ. a r t & design ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με 40 χρόνια εμπειρίας, συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Παναγιώτης Τουρνικιώτης Επιστημονικός σύμβουλος της δράσης Ηώ Πάσχου Υπεύθυνη ομάδας καλλιτεχνών

Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Παναγιώτης Τουρνικιώτης Επιστημονικός σύμβουλος της δράσης Ηώ Πάσχου Υπεύθυνη ομάδας καλλιτεχνών Ποιοι είμαστε Μυρτώ Κιούρτη Υπεύθυνη της δράσης Αρχιτέκτων μηχανικός, ΕΜΠ, Master Columbia University, New York. Διδακτορική Διατριβή, ΕΜΠ με θέμα τον συσχετισμό της ταυτότητας του κατοίκου με τον αναστοχαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ιεύθυνση Αµβροσίου Φραντζή 26, 117 45, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο 210 92 27 707, 6975884417 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κώστας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Θεολόγου ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕΧΟΜ ΕΕΝΑ Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 2. Προσωπικά Στοιχεία Διευθύνσεις 3. Σπουδές 4. Ακαδημαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW

www.unic.ac.cy ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW www.unic.ac.cy 0 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ SCHOOL OF HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND LAW 0 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SCHOOL OF BUSINESS 0 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ SCHOOL OF

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ

Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ 1993 1997 University of Illinois at Chicago Chicago, ΗΠΑ Μαρία Ρούσσου Ηρώδου Αττικού 10, Μαρούσι maria@makebelieve.gr www.makebelieve.gr/ Εκπαίδευση 2002-2006 University of London (UCL) Λονδίνο, ΜΒ Ph.D., Επιστήμη Υπολογιστών. Ειδίκευση: Εικoνική Πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα