ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Κ.Ε.Κ.) Leonardo da Vinci «Διαςφϊλιςη Ποιότητασ ςτην Οργϊνωςη Κινητικότητασ Leonardo Da Vinci, PLM: Η περύπτωςη των προγραμμϊτων του Κ.Ε.Κ. του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΚΤ «Διαχεύριςη και Παρακολούθηςη χεδύων Κινητικότητασ Leonardo Da Vinci 2012» Αθόνα, 6 Ιουλύου 2012

2 Προηγούμενη εμπειρύα ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων κινητικότητασ Leonardo Da Vinci από το ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (I) (EL/2003PL/120) υντονιςτόσ: ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων υμμετϋχοντεσ: 20 Υοιτητϋσ (11 προπτυχιακού και μεταπτυχιακού φοιτητϋσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, 6 προπτυχιακού και μεταπτυχιακού φοιτητϋσ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ και 3 προπτυχιακού φοιτητϋσ του ΑΣΕΙ Ηπεύρου) Φώρεσ υποδοχόσ: 4 (Κύπροσ, Αυςτρύα, Δανύα, Ιςπανύα) Οργανιςμού υποδοχόσ: 8 (ομοςπονδύεσ, εταιρύεσ, ερευνητικϊ ινςτιτούτα, εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ)

3 Προηγούμενη εμπειρύα ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων κινητικότητασ Leonardo Da Vinci από το ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (II) 2/11/ /9/2008 (EL/2006/PL/104) υντονιςτόσ: ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων υμμετϋχοντεσ: 11 πτυχιούχοι (2 πτυχιούχοι του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων και 9 πτυχιούχοι ϊλλων ΑΕΙ και ΑΣΕΙ) Φώρεσ υποδοχόσ: 5 (Κύπροσ, Δανύα, Γαλλύα, Γερμανύα, Ιταλύα) Οργανιςμού υποδοχόσ: 6 (εργαςτόρια πανεπιςτημύων, ερευνητικό ινςτιτούτο, νοςοκομεύο, βιβλιοθόκη)

4 Προηγούμενη εμπειρύα ςτην υλοπούηςη προγραμμϊτων κινητικότητασ Leonardo Da Vinci από το ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (III) 9/12/ /4/2009 (LLP- LDV/PLM/2007/EL/80) υντονιςτόσ: ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων υμμετϋχοντεσ: 5 πτυχιούχοι (3 πτυχιούχοι του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων, 2 πτυχιούχοι ϊλλων ΑΕΙ) Φώρεσ υποδοχόσ: 2 (Δανύα, Κύπροσ) Οργανιςμού υποδοχόσ: 2 (ερευνητικό ινςτιτούτο, εταιρύα)

5 4ο πρόγραμμα κινητικότητασ LdV, PLM LEONARDO DA VINCI, MOBILITY, PLM ( GR1 LEO ) ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ (I) υντονιςτόσ: ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων Φρονικό διϊρκεια ϋργου: 8/11/ /5/2012 υμμετϋχοντεσ: 28 Πτυχιούχοι 21 Πτυχιούχοι του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων 7 πτυχιούχοι ϊλλων ελληνικών πανεπιςτημύων (2 ΕΚΠΑ, 2 Πανεπιςτόμιο Κρότησ, 2 ΑΠΘ, 1 Πανεπιςτόμιο Πϊτρασ) Νϊκησ Λϊμπροσ ε ώρα εργαςύασ (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Catalan Institute for Water Research, Girona, ES, 2011) υνολικόσ εγκεκριμϋνοσ προώπολογιςμόσ: Ευρώ Οικονομικό Διαχεύριςη: Επιτροπό Ερευνών Π.Ι. (Πιςτοπούηςη ISO Ανϊρτηςη δαπανών: Διαύγεια)

6 ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ (II) Οργανιςμού υποδοχόσ: 19 (ερευνητικϊ κϋντρα, εργαςτόρια πανεπιςτημύων, εκπαιδευτικού οργανιςμού, ομοςπονδύα εργοδοτών και βιομηχϊνων, νοςοκομεύο) Φώρεσ Τποδοχόσ: 11 (Γαλλύα, Γερμανύα, Δανύα, Ιςπανύα, Κύπροσ, Μεγϊλη Βρετανύα, Ολλανδύα, Πολωνύα, λοβακύα, λοβενύα, ουηδύα) Φρονικό Διϊρκεια Περιόδων Πρακτικόσ Άςκηςησ: 14 περύοδοι 3μηνησ διϊρκειασ 4 περύοδοι 4μηνησ διϊρκειασ 5 περύοδοι 5μηνησ διϊρκειασ, 5 περύοδοι 6μηνησ διϊρκειασ Κατςϊνου Αναςταςύα ε ώρα εργαςύασ (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Νηπιαγωγεύο «Φαρούμενα Παιδϊκια», ΛΣΔ, Λευκωςύα, CY, 2011)

7 ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ (III) Σζύμα Ηρώ Με τουσ φοιτητϋσ τησ από το Σμόμα Διδαςκαλύασ Νϋων Ελληνικών (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Institute for Interdisciplinary Studies «Artes Liberales» - IBIAL, Warsaw, PL, 2011) Αντικεύμενα εργαςύασ: Ανθρωπιςτικϋσ Επιςτόμεσ, Προςχολικό Αγωγό, Φημεύα Σροφύμων, Περιβαλλοντικό Φημεύα, Ιατρικό, Υυςικό, Γεωλογύα, Σεχνολογύα Τλικών, Οικονομικϊ. Βϊςη πρόταςησ: Έρευνα του Γραφεύου Διαςύνδεςησ και ταδιοδρομύασ του ΠΙ, 2008 (Πτυχιούχοι ΠΙ με μεγαλύτερο πρόβλημα ϋνταξησ ςτην αγορϊ εργαςύασ-υψηλού δεύκτεσ ανεργύασ)

8 ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ (IV) Διαδικαςύα επιλογόσ ςυμμετεχόντων: Προκηρύξεισ θϋςεων /Αξιολόγηςη: (με βϊςη τα αντικεύμενα εργαςιών, το απαιτούμενο γνωςτικό υπόβαθρο, την γνώςη ξϋνων γλωςςών και τισ απαραύτητεσ δεξιότητεσ, όπωσ εύχαν καθοριςτεύ από τουσ οργανιςμούσ υποδοχόσ). Νϊκησ Λϊμπροσ Δειγματοληψύα νερού, ICRA, ES, Ανοιχτϋσ Προκηρύξεισ θϋςεων πρακτικόσ ϊςκηςησ με βϊςη το επιθυμητό προφύλ εκπαιδευόμενων, όπωσ εύχε οριςθεύ από τουσ οργανιςμούσ υποδοχόσ υνολικόσ αριθμόσ αιτόςεων ςυμμετοχόσ: 235 Αξιολόγηςη αιτόςεων: 4 Επιτροπϋσ Αξιολόγηςησ Μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ςυναφών προσ τισ προκηρυςςόμενεσ θϋςεισ (α. Υιλοςοφικό-Παιδαγωγικϊ, β. Θετικϋσ Επιςτόμεσ, γ. Ιατρικό-Βιολογύα και υναφό Αντικεύμενα, δ. Οικονομικϊ)

9 ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ (V) Εργαςιακό κατϊςταςη ςυμμετεχόντων (28 ϊτομα) Ιούλιοσ 2012 : 7 ϊτομα δϋχτηκαν πρόταςη εργαςύασ από τον οργανιςμό υποδοχόσ 11 ϊτομα βρόκαν εργαςύα ςτην Ελλϊδα 1 ϊτομο βρόκε εργαςύα ςτην Ελλϊδα ωσ διδακτορικό ερευνότρια 1 ϊτομο πρόκειται να ανούξει τη δικό του επιχεύρηςη ςτην Ελλϊδα 3 ϊτομα βρόκαν εργαςύα ςτο εξωτερικό 3 ϊτομα βρόκαν εργαςύα ςτο εξωτερικό ωσ διδακτορικού ερευνητϋσ. Κουτύνα Γλυκερύα Πηγαύνοντασ ςτη δουλειϊ University of Copenhagen, DK, 2011

10 ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΡΓΟΤ (VI) Απολογιςμόσ υλοπούηςησ ϋργου: Γκαρανϋ Βαςιλικό ε ώρα εργαςύασ University of Copenhagen, DK, % επιτυχόσ ολοκλόρωςη των εγκεκριμϋνων περιόδων πρακτικόσ ϊςκηςησ 100% Απορρόφηςη του εγκεκριμϋνου προώπολογιςμού ΔΙΑΚΡΙΕΙ Διϊκριςη από το ΙΚΤ ωσ Παρϊδειγμα Καλόσ Πρακτικόσ για τισ υψηλϋσ προδιαγραφϋσ ποιότητασ ςτο ςχεδιαςμό και υλοπούηςό του(good Practice) Καλό Πρακτικό Good Practice - CEDEFOP Study Visit Group Report με τύτλο: Quality in mobility and certificates for better crossborder mobility, Ολλανδύα, ΔΙΑΦΤΗ: Υυλλϊδιο (ελληνικϊ-αγγλικϊ), Ιςτοςελύδα, Δελτύο Σύπου

11 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (I) A. Ενημϋρωςη και καθοδόγηςη: Ανδρεόπουλοσ Δημότρησ ε ώρα εργαςύασ GEUS, DK, 2011 o o Προκηρύξεισ θέςεων (ςύντομη εκδοχόαναλυτικό εκδοχό). Αναλυτικέσ πληροφορίεσ ςχετικϊ με οργανιςμούσ υποδοχόσ, ιςτοςελύδεσ οργανιςμών, περιγραφό θϋςεων εργαςύασ και επιθυμητού προφύλ εκπαιδευόμενου, ποςό υποτροφύασ, αναλυτικϊ ςτοιχεύα για κϊλυψη δαπανών, ιςτοςελύδα ΚΕΚ με αναλυτικϋσ πληροφορύεσ γενικϊ για πρόγραμμα Leonardo. Μεγάλη διάχυςη: Γραφεύα Διαςύνδεςησ ΑΕΙ, ΑΣΕΙ ςε όλη την Ελλϊδα, ΚΠΑ ΟΑΕΔ ςε πανελλαδικό κλύμακα, οργανώςεισ κοινωνικών εταύρων (ΣΕΕ, Ενώςεισ Φημικών, Υυςικών, Υιλολόγων, Παιδαγωγών, Ιατρικού ύλλογοι κ.α.), τοπικόσ και αθηναώκόσ τύποσ, ιςτοςελύδεσ για αναζότηςη θϋςεων εργαςύασ και πρακτικόσ ϊςκηςησ.

12 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (II) B. χϋδιο μϊθηςησ και εξατομύκευςη: Κουτύνα Γλυκερύα ε ώρα εργαςύασ University of Copenhagen, DK, 2011 Πριν την κατϊθεςη τησ πρόταςησ το ΚΕΚ μαζύ με κϊθε ϋνασ από τουσ 19 εταύρουσοργανιςμούσ υποδοχόσ ςυμφωνεύ ςε ϋνα γενικό ςχϋδιο μϊθηςησ. Μετϊ την επιλογό των ςυμμετεχόντων (βϊςει του επιθυμητού προφύλ των οργανιςμών υποδοχόσ), οι επιβλϋποντεσ ςτουσ οργανιςμούσ υποδοχόσ λαμβϊνουν τα βιογραφικά των επιλεγμϋνων ςυμμετεχόντων και με βϊςη το βιογραφικό και την προςωπική επικοινωνία με τουσ ςυμμετϋχοντεσ προςαρμόζουν το αρχικό γενικό ςχϋδιο μϊθηςησ ςε ειδικό tailor-made ςχϋδιο μϊθηςησ με βϊςη τισ ειδικϋσ γνώςεισ, δεξιότητεσ και ενδιαφϋροντα του κϊθε ςυμμετϋχοντα.

13 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (III) Γ. Γενικό προετοιμαςύα (i) : Μαργουτύδησ Γιώργοσ Με ςτολό εργαςύασ για δειγματοληψύα ICRA, ES, 2011 Οδηγόσ Σαξιδεύοντασ ςτην Ευρώπη (κοινόσ) Σαξιδιωτικϊ ϋγγραφα, ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, αγορϋσ, ταξύδια, φροντύδα υγεύασ, διεθνεύσ κωδικού κλόςησ, αντιμετώπιςη ϋκτακτων αναγκών, προβλημϊτων, απώλειασ ό κλοπόσ Οδηγόσ Σαξιδεύοντασ ςτην χώρα υποδοχόσ (π.χ. Δανύα-Κοπεγχϊγη) υνολικϊ: 16 Οδηγού Πληροφορύεσ για επύςημεσ ιςτοςελύδεσ χώρασ και πόλησ υποδοχόσ, χϊρτεσ χώρασ και πόλησ υποδοχόσ, ςτοιχεύα επικοινωνύασ με ελληνικϋσ πρεςβεύεσ και προξενεύα ςτην χώρα υποδοχόσ, τηλϋφωνα ϋκτακτησ ανϊγκησ, μετακύνηςη, ςυνθόκεσ διαβύωςησ, ςυνθόκεσ εργαςύασ, αγορϊ εργαςύασ, κοινωνικό αςφϊλιςη ςτην χώρα υποδοχόσ.

14 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (IV) Γ. Γενικό προετοιμαςύα (ii) : Μπουνταγκύδου Όλγα Επύςκεψη ςτο Κϊςτρο Devin, SK VUP, SK, 2011 Διϊθεςη ςτουσ υποτρόφουσ ςυνολικού ποςού για δαπϊνεσ γλωςςικόσ, παιδαγωγικόσ και πολιτιςμικόσ προετοιμαςύασ - Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ: Μαθόματα γλώςςασ, Σαξιδιωτικού οδηγού, χϊρτεσ, βιβλύα για την ιςτορύα και τον πολιτιςμό τησ χώρασ υποδοχόσ, λεξικϊ για την γλώςςα εργαςύασ ό την γλώςςα τησ χώρασ υποδοχόσ, βιβλύα ςχετικϊ με το αντικεύμενο εργαςύασ, παρακολούθηςη πολιτιςτικών δρωμϋνων ςτην χώρα υποδοχόσ, όπωσ θεατρικϋσ παραςτϊςεισ, κονςϋρτα, ςυναυλύεσ, επύςκεψη μουςεύων, αρχαιολογικών και ιςτορικών χώρων, χώρων τϋχνησ, αξιοθϋατων ςτην χώρα υποδοχόσ, ταξύδια εντόσ τησ χώρασ υποδοχόσ 10 Φώρεσ υποδοχόσ (εκτόσ τησ Κύπρου) - μϋγιςτο ποςό ανϊ ϊτομο: 219,3 ευρώ Φώρα υποδοχόσ Κύπροσ - μϋγιςτο ποςό ανϊ ϊτομο: 100,2 ευρώ

15 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (V) Δ. Γλωςςικϋσ πτυχϋσ : Πανταζόσ Φρόςτοσ Σελετό απονομόσ βραβεύων «Marketing Excellence Awards, Ομοςπονδύα Εργοδοτών και Βιομηχϊνων Κύπρου, CY, 2011 Βαςικό κριτόριο επιλογόσ των υποψόφιων ςυμμετεχόντων εύναι η πολύ καλό γνώςη τησ γλώςςασ εργαςύασ βϊςει επύςημων πιςτοποιητικών γνώςησ τησ γλώςςασ, ςπουδών ςτο εξωτερικό, γνώςησ ορολογύασ ςτο πλαύςιο των ςπουδών. Επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ μαθημϊτων γλώςςασ (max. 219,3 Ευρώ/ϊτομο): μαθόματα βελτιςτοπούηςησ γλώςςασ εργαςύασ ό ορολογύασ (ςτην Ελλϊδα ό ςτην χώρα υποδοχόσ) Μαθόματα γλώςςασ τησ χώρασ υποδοχόσ (όταν εύναι διαφορετικό από την γλώςςα εργαςύασ)

16 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (VI) Ε. Τποςτόριξη διοικητικόσ μϋριμνασ: Καρακύτςιου ταματύνα ε ώρα εργαςύασ Institute Josef Stefan SI, 2011 Παροχό πληροφοριών και πρακτικών ςυμβουλών για ταξιδιωτικϋσ διευθετόςεισ, αςφϊλεια, διαμονό (ςε ςυνεργαςύα με τουσ οργανιςμούσ υποδοχόσ). Πληθώρα πρακτικών πληροφοριών ςτα 2 πακϋτα πολιτιςμικόσ και παιδαγωγικόσ προετοιμαςύασ. Έκδοςη αςφαλιςτικών ςυμβολαύων από το ΚΕΚ (χρϋωςη: δαπϊνεσ διαχεύριςησ) Παροχό πληροφοριών από προηγούμενουσ υποτρόφουσ

17 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (VII) Σ. Οριςμόσ μϋντορα Μπουνταγκύδου Όλγα Lunch Time με μϋντορα και ςυναδϋρφουσ VUP, SK, 2011 Κατϊ την προετοιμαςύα τησ πρόταςησ, ο κϊθε εταύροσ-οργανιςμόσ υποδοχόσ ορύζει τον μϋντορα, που ςυνόθωσ εύναι και το αρμόδιο ϊτομο επικοινωνύασ ςτον οργανιςμό υποδοχόσ. ε περύπτωςη ϋκτακτων αλλαγών, ορύζεται νϋοσ μϋντορασ πριν την προκόρυξη των θϋςεων. Επιβλϋπει την εργαςύα του εκπαιδευόμενου και αποτελεύ «ςημεύο αναφορϊσ» για αυτόν ςτον οργανιςμό υποδοχόσ υχνό επικοινωνύα με οργανιςμό αποςτολόσ για παρακολούθηςη πορεύασ πρακτικόσ ϊςκηςησ, διορθωτικϋσ παρεμβϊςεισ, επύλυςη προβλημϊτων

18 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (VIII) Ζ. Αναγνώριςη Europass Κινητικότητα (Ατομικό ϋγγραφο ελληνικϊ και αγγλικϊ) / ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικό Κϋντρο Europass) Βεβαύωςη-υςτατικό επιςτολό από οργανιςμό υποδοχόσ (Ατομικό ϋγγραφο -αγγλικϊ) Προφύλ οργανιςμού υποδοχόσ, αναφορϊ ςτο πρόγραμμα, χρονικό περύοδοσ, δραςτηριότητεσ και εργαςύεσ που αναλόφθηκαν, πρόοδοσ που ςυντελϋςτηκε και αξιολόγηςη εκπαιδευόμενου (Τπογραφϋσ: Επιβλϋπων εκπαιδευόμενου και Διευθυντόσ Οργανιςμού) Βεβαύωςη ολοκλόρωςησ προγρϊμματοσ από ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων (Ατομικό ϋγγραφο - ελληνικϊ) Νϊκησ Λϊμπροσ ICRA, ES, 2011

19 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (IX) Η. Επανϋνταξη και Αξιολόγηςη Καρύκα Ευαγγελύα ε ώρα εργαςύασ Institute of Neuroscience, Newcastle University, UK, 2011 Ενημερωτικό Corpus για Σεχνικϋσ Αναζότηςησ ςτην Αγορϊ Εργαςύασ και ύνταξη Βιογραφικού ημειώματοσ Δημιουργύα Διαδικτυακόσ Ομϊδασ LINKEDIN: διαςύνδεςη των 28 ςυμμετεχόντων με το Κ.Ε.Κ., μεταξύ τουσ και με τουσ ςυμμετϋχοντεσ των προηγούμενων προγραμμϊτων LdV για ανταλλαγό πληροφοριών ςχετικϊ με ζητόματα αγορϊσ εργαςύασ. Έκθεςη Αξιολόγηςησ προγρϊμματοσ (κατατύθεται με τελικό ϋκθεςη ϋργου βϊςη επόμενεσ προτϊςεισ): Ερωτηματολόγιο-εκπαιδευόμενοι (ςύνταξη ΚΕΚ) Ερωτηματολόγιο-οργανιςμού υποδοχόσ (ςύνταξη ΚΕΚ) Συποποιημϋνα on-line Ερωτηματολόγια Leonardo Da Vinci-Εκπαιδευόμενοι Έκθεςη αναφορϊσ τοποθϋτηςησ (Report)- Εκπαιδευόμενοι (βϊςει οδηγιών και υποδεύγματοσ ΚΕΚ)

20 Πτυχϋσ προγρϊμματοσ ςύμφωνα με τον Ευρωπαώκό Φϊρτη ποιότητασ για την κινητικότητα (X) Θ. Τποχρεώςεισ και Αρμοδιότητεσ Γκαρανϋ Βαςιλικό & Κουτύνα Γλυκερύα τιγμϋσ χαλϊρωςησ ςτην Κοπεγχϊγη University of Copenhagen, DK, 2011 αφόσ προςδιοριςμόσ των αρμοδιοτότων και ευθυνών όλων των εμπλεκόμενων (οργανιςμόσ αποςτολόσ, οργανιςμόσ υποδοχόσ, εκπαιδευόμενοσ). Εδραύωςη τακτικόσ επικοινωνύασ και καλόσ ςυνεργαςύασ Ηλεκτρονικό αποςτολό κειμϋνων με ςύνολο αρμοδιοτότων και υποχρεώςεων εταύρων υποδοχόσ και εκπαιδευόμενων (ςυντονιςμόσ ΚΕΚ) Τπογραφό ςυμβϊςεων Κατϊρτιςησ Leonardo Da Vinci από όλα τα εμπλεκόμενα μϋρη πριν την ϋναρξη τησ πρακτικόσ (Έγγραφη αποτύπωςη και δϋςμευςη για υλοπούηςη υποχρεώςεων όλων των εμπλεκόμενων μερών)

21 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ (I) CY (ΚΤΠΡΟ) Ομοςπονδύα Εργοδοτών και Βιομηχϊνων Κύπρου, Λευκωςύα Νηπιαγωγεύο Φαρούμενα Παιδϊκια ΛΣΔ, Λευκωςύα Νηπιαγωγεύο Σα Παιδικϊ Φρόνια ΛΣΔ, Λευκωςύα Νηπιαγωγεύο Casa dei Bambini ΛΣΔ, Λευκωςύα Ρουμπιϋ Ευαγγελύα ε ώρα παιχνιδιού με τα παιδιϊ (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Νηπιαγωγεύο «Σα Παιδικϊ Φρόνια», ΛΣΔ, Λευκωςύα, CY, 2011)

22 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ (II) DE (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) Dessau Medical Center, Departments of Dermatology, Venereology, Allergology and Immunology, Dessau Institute for Greek and Latin Philology, University of Hamburg, Hamburg Institut für Verbundwerkstoffe GmbH, Kaiserlautern Κρητικοπούλου ωτηρύα & Σςανούςα Ευπραξύα υνϊντηςη εργαςύασ ερευνητικόσ ομϊδασ (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Institute for Greek and Latin Philology, Hamburg, DE, 2011)

23 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ (III) DK (ΔΑΝΙΑ) GEUS,Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen Department of Food Science Faculty of Life Sciences, Copenhagen University,Copenhagen Ανδρεόπουλοσ Δημότρησ Εκπαιδευτικό εκδρομό ερευνητικού κϋντρου (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: GEUS,Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen, DK, 2011)

24 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ (IV) ES (ΙΠΑΝΙΑ) Catalan Institute for Water Research, (ICRA), Girona Department of Microbiology and ParasitologyGroup (Lab): Microbial Biostabilizers, University of Seville, Faculty of Pharmacy, Seville Κατςύφα Αγγελικό ε ώρα εργαςύασ (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Department of Microbiology and ParasitologyGroup (Lab): Microbial Biostabilizers, University of Seville, Seville, ES, 2011)

25 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ (V) FR (ΓΑΛΛΙΑ) Centre Anhima, History and Anthropology of Ancient Societies, Paris UMR 5189 HISOMA History and Sources of Ancient Societies/Université Lumière Lyon2, Lyon Δαλαμότρα Ιωϊννα ε ώρα χαλϊρωςησ - Εκδρομό ςτην πόλη Annecy, Γαλλύα (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: UMR 5189 HISOMA History and Sources of Ancient Societies/Université Lumière Lyon2, Lyon, FR, 2011)

26 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ (VI) NL (ΟΛΛΑΝΔΙΑ) PL (ΠΟΛΩΝΙΑ) Dept. of Pharmacokinetics, Toxicology and Targeting, University Centre for Pharmacy, University of Groningen, Groningen Institute for Interdisciplinary Studies «Artes Liberales» - IBIAL, Warsaw University, Warsaw Σζύμα Ηρώ ε ώρα εργαςύασ - Διδαςκαλύα Νϋων Ελληνικών (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Institute for Interdisciplinary Studies «Artes Liberales» - IBIAL, Warsaw, PL, 2011)

27 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ (VII) SE (ΟΤΗΔΙΑ) Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm SI (ΛΟΒΕΝΙΑ) Josef Stefan Institute, Ljubljana Καρακύτςιου Ματύνα Υωτογραφύα με τουσ εργαζόμενουσ του ινςτιτούτου (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Josef Stefan Institute, Ljubljana, SI, 2011)

28 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΔΟΦΗ (VIII) SK (ΛΟΒΑΚΙΑ) VUP Food Research Institute, Bratislava UK (ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΣΑΝΙΑ) Institute of Neuroscience, Psychiatry Research Laboratories, The Medical School, Newcastle University, Newcastle Μπουνταγκύδου Όλγα Επύςκεψη εργαςύασ ςε εργοςτϊςιο μπιςκότων ςτην Bratislava (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: VUP Food Research Institute, Bratislava, SK, 2011)

29 ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ (I) Ανδρεόπουλοσ Δημότρησ (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: GEUS, DK, 2011) «Απϋκτηςα νϋεσ δεξιότητεσ ωσ επιςτόμονασ δουλεύοντασ ςε ϋνα από τα καλύτερα ερευνητικϊ ινςτιτούτα τησ Ευρώπησ (GEUS Geological Survey of Denmark and Greenland), ςυνεργϊςτηκα με επιςτόμονεσ του εξωτερικού, εξοικειώθηκα ςε διαφορετικό περιβϊλλον εργαςύασ και ανϋπτυξα τισ γλωςςικϋσ μου ικανότητεσ. Επύςησ εύχα τη δυνατότητα να γνωρύςω τη Δανύα ωσ χώρα και πολιτιςμό, κϊτι που μου προςϋδωςε ανεκτύμητεσ εικόνεσ και εμπειρύεσ. Η επιτυχόσ ϋκβαςη τησ εργαςύασ μου εκτιμόθηκε και επιβραβεύτηκε με επιπλϋον ςύμβαςη εργαςύασ για πϋντε μόνεσ από τον οργανιςμό υποδοχόσ. Κατόπιν, αναζότηςα τη διεύρυνςη των επιςτημονικών μου γνώςεων με τη ςυνϋχιςη των ςπουδών μου. όμερα εργϊζομαι ωσ διδακτορικόσ ερευνητόσ ςτο πανεπιςτόμιο του Μπολζϊνο τησ Ιταλύασ. Η προηγούμενη εμπειρύα του εξωτερικού που μου δόθηκε ωσ δυνατότητα από το πρόγραμμα Leonardo του ΚΕΚ Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ϋπαιξε τον αποφαςιςτικότερο ρόλο ςτην αποδοχό μου ωσ διδακτορικού ερευνητό. Ελπύζω και εύχομαι τϋτοιου εύδουσ προγρϊμματα να διατηρηθούν και γιατύ όχι να ενιςχυθούν, ϋτςι ώςτε ακόμα περιςςότεροι να ϋχουν την ευκαιρύα να εκπαιδευτούν ςτο εξωτερικό ανούγοντασ πραγματικϊ νϋεσ ευκαιρύεσ για το μϋλλον τουσ» Δημότρησ Ανδρεόπουλοσ, Μπολζϊνο, Ιταλύα, Ιούλιοσ 2012 (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: GEUS, Copenhagen, DK, 7/1/2011-7/6/2011)

30 ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ (IΙ) Μπουνταγκύδου Όλγα Γεύμα barbeque με εργαζόμενουσ του ινςτιτούτου (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: VUP Food Research Institute, Bratislava, SK, 2011) «.Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα εύναι ότι ϋμαθα νϋεσ τεχνικϋσ και απαραύτητη ορολογύα, ςημαντικϋσ για την μελλοντικό μου εργαςύα και απϋκτηςα πολύτιμη εμπειρύα που τόςο μου ϋλειπε ςε πρακτικό επύπεδο πϊνω ςτο αντικεύμενο μου Εύχα διαμεύνει για μικρό χρονικό διϊςτημα ςτην Ολλανδύα ωσ φοιτότρια Όμωσ εύναι η πρώτη φορϊ που δοκύμαςα τισ ικανότητεσ μου ωσ εργαζόμενη και εύναι κϊτι τελεύωσ διαφορετικό. Ωσ εργαζόμενοσ καλεύςαι πλϋον να αναλϊβεισ ευθύνεσ και πρωτοβουλύεσ ςτη δουλειϊ ςου και ϋχεισ ςυγκεκριμϋνα όρια, κϊτι που λεύπει από τον φοιτητό Η πρακτικό μου πρόςφερε την εμπιςτοςύνη για τισ ςπουδϋσ μου και τισ ικανότητεσ που ϋχω αποκτόςει. Αυτό το πολύτιμο θηςαυρό πόρα μαζύ μου ςτην Ελλϊδα την αυτοπεπούθηςη που μου ϋλειπε. Θα όθελα να ευχαριςτόςω το Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, το ΙΚΤ και την Ευρωπαώκό Ένωςη για την ευκαιρύα που μου δώςατε να μϊθω για τον πολιτιςμό και την κουλτούρα τησ λοβακύασ και όχι μόνο. υμβϊλλατε ςτην πνευματικό μου καλλιϋργεια και νιώθω μεγϊλη ευγνωμοςύνη. ασ ευχαριςτώ όλουσ μϋςα από την καρδιϊ μου!» Όλγα Μπουνταγκύδου, Θεςςαλονύκη, Ιούλιοσ 2012 (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: VUP Food Research Institute, Bratislava, SK, 31/5/ /8/2011)

31 ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΩΝ (III) Σζύμα Ηρώ ε ώρα διδαςκαλύασ (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: IBIAL, Warsaw University, PL 2011) «Έπειτα από πολύ καιρό αιςθανόμουν δημιουργικό και χρόςιμη. Εκτόσ από το θετικϊ αποτελϋςματα ςτο εργαςιακό επύπεδο, η εμπειρύα αυτό υπόρξε για μϋνα καθοριςτικό ακόμα και ςε πνευματικό αλλϊ και προςωπικό επύπεδο. Η πλούςια ιςτορύα και κουλτούρα τησ Πολωνύασ εύναι κϊτι που διεύρυνε τουσ πνευματικούσ μου ορύζοντεσ, ενώ η τρύμηνη διαμονό μου ςτο εξωτερικό, χιλιϊδεσ χιλιόμετρα μακριϊ από την οικογϋνειϊ μου (κϊτι που βύωςα για πρώτη φορϊ), ςυνϋβαλε ςτην εύκολη προςαρμογό μου ςε ϋνα ξϋνο περιβϊλλον με διαφορετικό γλώςςα και κουλτούρα. Ωςτόςο το ςημαντικότερο απ όλα εύναι ότι με το πϋρασ του προγρϊμματοσ, απϋκτηςα ϋνα εφόδιο που αποδεύχτηκε πολύτιμο για την μετϋπειτα επαγγελματικό μου πορεύα. Η επαγγελματικό μου αποκατϊςταςη μετϊ την επιςτροφό μου από την Βαρςοβύα υπόρξε ϊμεςη, με την επιλογό μου ωσ διδϊςκουςα τησ ελληνικόσ γλώςςασ ωσ ξϋνη γλώςςα ςτο Κϋντρο Διδαςκαλύασ Ελληνικόσ Γλώςςασ και Πολιτιςμού του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων αλλϊ και με τη διδαςκαλύα φιλολογικών μαθημϊτων ςε φροντιςτόριο μϋςησ εκπαύδευςησ. Κλεύνοντασ, το λιγότερο που μπορώ να πω εύναι ότι το πρόγραμμα αυτό όταν για μϋνα εμπειρύα ζωόσ». Ηρώ Σζύμα, Ιωϊννινα, Ιούλιοσ 2012 (Οργανιςμόσ υποδοχόσ: Institute for Interdisciplinary Studies Artes Liberales, IBIAL, Warsaw University, Warsaw, PL, 7/2/2011-7/5/2011

32 ΕΠΙΛΟΓΟ (ΙΟΤΛΙΟ 2012)

33 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διεθνέσ Κέντρο Ελληνικήσ Παιδείασ -Παράδοςησ και Επαγγελματικήσ Εκπαίδευςησ - (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) «Σταύροσ Νιάρχοσ» Κέντρο Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ (Κ.Ε.Κ.) Επιςτημονικόσ υπεύθυνοσ & Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ: Καθ. Βενετςϊνοσ Μαυρϋασ, Αντιπρύτανησ Διοικητικό υπεύθυνη: Μαρύα Παπαδοπούλου, Τπϊλληλοσ ΙΔΑΦ, ΠΕ Παιδαγωγών, Κϊτοχοσ Ευρωπαώκού Μεταπτυχιακού ςτα Ανθρώπινα Δικαιώματα Σηλ.: Fax:

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014

ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 ΙΔΒΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Συνεδρύαςη Συμβουλύου ΙΔΒΕ 15-05-2014 Δομό τησ παρουςύαςησ Ανακοινώςεισ Όψη Υπηρεςιών και Υποδομών ΙΔΒΕ ΤΕΙ Αθόνασ Προγρϊμματα ΔΒΕ Εθνικϋσ και Διεθνεύσ Συνϋργειεσ Υπηρεςύεσ Πιςτοπούηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΜΙΑ (1) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 84Ε) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ

Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ Γραφιςτικά: Φαίδων Αρβανιτάκησ 1 Η Νϋα Παιδεύα ςτο Facebook: Μασ αρϋςει! Υύλοι του Facebook, μπορεύτε να βρεύτε το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα ςτη ςελύδα του Facebook. Πληκτρολογόςτε ςτην αναζότηςη Περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 54Λ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ΚΟΙΝΩΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΚΕΩΝ Δράςθ 1.4/13 «Προαγωγι τθσ διαπολιτιςμικότθτασ ωσ κεμελιϊδουσ μθχανιςμοφ ζνταξθσ των νομίμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό.

Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία. Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Ευκαιρίεσ εργαςίασ για ειδικευμένουσ γιατρούσ ςτη κανδιναβία Οι θϋςεισ εύναι ςε δημόςια νοςοκομεύα με τελευταύασ τεχνολογύασ εξοπλιςμό. Μόνιμο ςυμβόλαιο μετϊ από δοκιμαςτικό περύοδο 6 μηνών Ώρεσ εργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία»

Μουςική και θόρυβοσ. Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη. ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» ΕΣΔΥ ΤΕΙ Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα «Εθαρμοζμένη Δημόζια Υγεία» Μουςική και θόρυβοσ Βόγασ Δημότριοσ Ματραπϊζη Ιωϊννα Μπϊκα Λουκύα Ξεςφύγγη Καλλιρόη Υπεύθυνη καθηγήηρια: Κα Κικεμένη Ξυδέα Μουςική Μουςικό θεωρεύται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015

ΦΟΛΕΙΟ ΘΕ ΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 ΦΟΛΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 23/08/2015 Ζώντασ ϐλη τουσ τη ζωό με παγιωμϋνη την αντύληψη πωσ η ϑπαρξη και ςυνδρομό τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Ε.Ε.) εύναι δεδομϋνη, οι μαθητϋσ/-τριεσ τησ χώρασ μασ εύδαν πρϐςφατα την Ϊνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Εκπαιδευτικά προγράμματα του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS τελλίνα Κουλουζάκη Το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ S.O.S. εύναι μια περιβαλλοντικό μη-κυβερνητική οργάνωςη, μη-κερδοςκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που δραςτηριοποιεύται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα

Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 8 ο Διαφοροποιημένη διδαςκαλία Διαφοροποιημϋνη διδαςκαλύα βαςύζεται ςτην (προ)υπόθεςη ότι οι δϊςκαλοι πρϋπει να προςαρμόςουν την διδαςκαλύα τουσ ςτη διαφορετικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ

Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ Ξανθό Κωνςταντινύδου χολικό ύμβουλοσ Υυςικόσ Αγωγόσ Θρϊκησ Βιωματικζς δράσεις Β Γυμνασίου Τλοποιούνται εντόσ του ωρολογύου προγρϊμματοσ 1 ώρα την εβδομϊδα Επιλογό θϋματοσ από τα διδακτικϊ αντικεύμενα «Υύςη

Διαβάστε περισσότερα

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ H a n d B o o k Προώθηςη τησ εγχώριασ ανάπτυξησ με την ενίςχυςη ενόσ τοπικού διακριτού ςήματοσ μέςω τησ οικονομικήσ Δικτύωςησ του πρωτογενούσ, δευτερογενούσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα!

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ. Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ. Ανούξτε τισ τώρα! Από την Αθηναΰκή Ομαδική δράςη: Τα Μάτια τησ Αλήθειασ Φωτογραφία: Γιάννησ Χιωτόπουλοσ Π ε ρ ι ο δ ι κ ϐ Ν Ε Α Π Α Ι Δ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 1 Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ απαιτεύ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΗ-ΨΔΕ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΜΗΜΑ Α β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα