Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ"

Transcript

1 Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη Φημεύα, Ποιοτικό Αναλυτικό Φημεύα, Οργανικό Φημεύα, Πειραματικό Υυςικό, Γενικϊ Μαθηματικϊ, Ηλεκτρονικούσ Τπολογιςτϋσ, Υυςικοχημεύα, Τπολογιςτικϋσ Μϋθοδοι Φημεύασ, Ενόργανη Ανϊλυςη, Θεωρητικό Φημεύα, Βιοχημεύα, Υυςικϋσ Διεργαςύεσ τησ Φημικόσ Σεχνολογύασ, Φημεύα Σροφύμων, Σεχνολογύα Σροφύμων. Η Φημεύα εύναι η επιςτόμη που μελετϊ την ύλη, τη ςύνθεςη, τη δομό, τισ ιδιότητϋσ τησ και ιδιαύτερα τισ μεταβολϋσ τησ ςύςταςόσ τησ, δηλαδό τισ χημικϋσ αντιδρϊςεισ. Η Φημεύα ςχετύζεται με τα ϊτομα και τισ επιδρϊςεισ τουσ με ϊλλα ϊτομα, και ιδιαύτερα με τισ ιδιότητεσ των χημικών δεςμών. Η Φημεύα ονομϊζεται ςυχνϊ η «κεντρικό θετικό επιςτόμη» γιατύ παρεμβϊλλεται και ςυνδϋει τη Υυςικό (μϋςω τησ Υυςικοχημεύασ) με τη Γεωλογύα (μϋςω τησ Γεωχημεύασ) και με τη Βιολογύα (μϋςω τησ Βιοχημεύασ).

2 Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία Επαγγελματικϊ Δικαιώματα Σο επϊγγελμα του Φημικού εύναι νομοθετικϊ κατοχυρωμϋνο από το Ν που δημοςιεύτηκε ςτην Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ τ.261/α/ ςτισ υμφώνα με τη διεθνό βιβλιογραφύα οι απόφοιτοι του τμόματοσ Φημεύασ μπορούν να εργαςτούν: (http://www.acs.org/content/acs/en/car eers/whatchemistsdo/careers.html) Περιγραφό επαγγελμϊτων : AgriculturalChemistry AnalyticalChemistry Biochemistry Biotechnology Catalysis ChemicalEducation ChemicalEngineering ChemicalInformationSpecial ists ChemicalSales ChemicalTechnology ColloidandSurfaceChemistry Consulting ConsumerProductChemistry EnvironmentalChemistry FoodandFlavorChemistry ForensicChemistry Geochemistry HazardousWasteManageme nt InorganicChemistry MaterialsScience MedicinalChemistry OrganicChemistry PhysicalChemistry PolymerChemistry PulpandPaperChemistry R&D Management ScienceWriting TextileChemistry WaterChemistry Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία Η δομό, η ςύνθεςη, οι ιδιότητεσ και οι μεταςχηματιςμού τησ οργανικόσ και ανόργανησ ύλησ εύναι τα αντικεύμενα μελϋτησ του χημικού. Με ςύγχρονεσ μεθόδουσ για τον καθοριςμό τησ χημικόσ ςύςταςησ και των ιδιοτότων των ςωμϊτων, εξετϊζει την αλληλεπύδραςό τουσ, ανακαλύπτει νϋεσ ουςύεσ αναπτύςςοντασ ςυνεχώσ τισ υπϊρχουςεσ, ενώ αναλύει και ελϋγχει τα βιολογικϊ ςυςτόματα του ανθρώπινου οργανιςμού. Σο πεδύο των πρακτικών εφαρμογών του χημικού εύναι ιδιαύτερα ευρύ. Η Βιοχημεύα, η Κλινικό Φημεύα, η Κλινικό Ωκεανογραφύα, η Φημεύα Σροφύμων, η Κβαντικό Φημεύα και η Φημεύα Περιβϊλλοντοσ αποτελούν ςημαντικούσ και ενδιαφϋροντεσ κλϊδουσ τησ επιςτόμησ τησ Φημεύασ. τη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, ο χημικόσ διδϊςκει Οργανικό και Ανόργανη Φημεύα, καθώσ και ςυγγενό μαθόματα των θετικών επιςτημών, όπωσ Υυςικό και Βιολογύα. τη βιομηχανικό παραγωγό ο χημικόσ παρεμβαύνει ςτα ςτϊδια παραγωγόσ, επεξεργαςύασ και βελτύωςησ τερϊςτιου φϊςματοσ προώόντων, όπωσ ϋλεγχοσ και ποιότητα τροφύμων, ποτϊ, πλαςτικϊ, καύςιμα, απορρυπαντικϊ, χρώματα, φϊρμακα κ.λπ., ενώ οι χημικϋσ μελϋτεσ που πραγματοποιεύ εφαρμόζονται ςτη βιομηχανύα, ςτην ιατρικό αλλϊ και ςτην αντιμετώπιςη τησ μόλυνςησ του περιβϊλλοντοσ. Φημικού: χρηςιμοποιούν ϋνα ευρύ φϊςμα μεθόδων για την διερεύνηςη τησ χημικόσ φύςησ των ουςιών, με ςτόχο την κατανόηςη τησ ςυμπεριφορϊσ τησ ςε διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ. Μπορούν να εργαςτούν ςτουσ τομεύσ τησ χημικόσ και εγκληματολογικόσ ανϊλυςησ, ςτην ανϊπτυξη διαδικαςύασ, επικύρωςη προώόντων, ϋλεγχο ποιότητασ, τοξικολογύα, διαμόρφωςη και την ανϊπτυξη φαρμϊκων (φαρμακολογύα). Επύςησ, ϋνασ χημικόσ μπορεύ να ειδικευτεύ ςτη ςύνθεςη, ανϊλυςη και ϋρευνα τησ ποιότητασ καλλυντικών παραςκευαςμϊτωνκοςμετολόγοσ- με ςτόχο την μεύωςη του κόςτουσ ό την ποιοτικό βελτύωςη τουσ.

3 Επαγγέλμαηα Βιοχημικού αναλυτϋσ: μελετούν τισ μοριακϋσ και κυτταρικϋσ διεργαςύεσ που εκτυλύςςονται ςε όλουσ τουσ ζωντανούσ οργανιςμούσ, από τα βακτόρια, τα φυτϊ και τα ζώα μϋχρι τον ϊνθρωπο. Αναλύουν τισ επιδρϊςεισ εξωτερικών παραγόντων, όπωσ η τροφό, τα πρόςθετα τροφύμων, τα αλλεργιογόνα και τα φϊρμακα, ςτα κύτταρα, εργϊζονται δύπλα ςε γενετιςτϋσ και γιατρούσ για την πραγματοπούηςη πειραμϊτων για την ανύχνευςη αςθενειών, γενετικών διαταραχών και ϊλλων ανωμαλιών, μελετούν την αλληλεπύδραςη παραςιτοκτόνων και φυτών, και να ςυνειςφϋρουν ςτην ανϊπτυξη καλύτερων καλλιεργειών και πιο φιλικών προσ το περιβϊλλον γεωργικών πρακτικών. Επύςησ, μπορούν να εργαςτούν ςτο τομϋα τησ εγκληματολογύασ ςτα κατϊ τόπουσ Σμόματα και Γραφεύα Εγκληματολογικών Ερευνών. Ερευνητϋσ: Η επιςτημονικό ϋρευνα περιλαμβϊνει το ςχεδιαςμό και τη διεξαγωγό πειραμϊτων για την ανϊπτυξη πρακτικών εφαρμογών ςτη δημιουργύα νϋων υλικών και ςυςκευαςιών. Ωςτόςο, δεν εργϊζονται οι όλοι απόφοιτοι του Σμόματοσ Φημεύασ ωσ χημικού. Ενώ πολλού εργϊζονται ςε τομεύσ που εύναι ςυνδεδεμϋνοι με τη χημεύα, ϊλλοι επιλϋγουν μια εντελώσ διαφορετικό πορεύα, όπωσ για παρϊδειγμα ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ. Εύναι πολύ κοινό ςτουσ αποφούτουσ του τμόματοσ χημεύασ να ςυνεχύζουν τισ ςπουδϋσ ςτουσ ςε μεταπτυχιακό επύπεδο. Η υποψηφιότητα τουσ εύναι πολύ δυνατό ιδιαύτερα ςτα αντικεύμενα τισ ιατρικόσ, φαρμακολογύασ, κτηνιατρικό, οδοντιατρικό κτλ. Οι ιςχυρϋσ δεξιότητεσ τησ ϋρευνασ που αναπτύςςουν οι απόφοιτοι του τμόματοσ χημεύασ τουσ επιτρϋπουν να αςχοληθούν και ειδικότερα ςτο τομϋα διπλωμϊτων ευρεςιτεχνύασ. Ενδεικτικϊ οι απόφοιτοι του Σμόματοσ Φημεύασ μπορούν να εργαςτούν ςτουσ ακόλουθουσ τομεύσ: α) Δημόςιοσ τομϋασ: ε διϊφορα υπουργεύα και οι οργανιςμούσ που εποπτεύονται απ' αυτϊ. (π.χ. ΤΠΕΦΩΔΕ, Τπουργεύο Γεωργύασ, Τπουργεύο Βιομηχανύασ, Εμπορύου, Νομαρχύεσ, Γενικό Φημεύο του Κρϊτουσ (Γ.Φ.Κ) κ.α. τισ θϋςεισ αυτϋσ ο χημικόσ αςχολεύται κυρύωσ με τον ποιοτικό ϋλεγχο των διαφόρων ειςαγόμενων και εξαγόμενων προώόντων (πρώτεσ ύλεσ βιομηχανύασ, καύςιμα, τρόφιμα, φϊρμακα) και τον περιβαλλοντικό ϋλεγχο. Επιπλϋον, ο χημικόσ μπορεί να εργαζηεί ως ερεσνηηής ζηα διάθορα δημόζια ερεσνηηικά ιδρύμαηα και ινζηιηούηα β)βιομηχανικόσ τομϋασ: Ο χημικόσ αναλαμβϊνει ευθύνεσ ςτην παραγωγό, τον ποιοτικό ϋλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προώόντων, καθώσ και ςτην ϋρευνα για την παραγωγό και διϊθεςη νϋων προώόντων. Μπορεύ να εργαςτεύ ςτη χημικό βιομηχανύα, ςε εργοςτϊςια παραγωγόσ τροφύμων, ποτών, φαρμακευτικών προώόντων, καλλυντικών, πλαςτικών, λιπαςμϊτων υφϋςιμων υλικών, φυτοφαρμϊκων, εντομο - κτόνων,, τρωμάηων κ.α. ε AhAMC μονϊδεσ διυλιςτηρύων και επεξεργαςύασ πετρελαύου. γ) Σομϋασ Τγεύασ: Ο χημικόσ αςχολεύται με βιοχημικούσ προςδιοριςμούσ ςε νοςηλευτικϊ ιδρύματα και οργανιςμούσ. τον κλϊδο τησ υγεύασ ςε κρατικϊ ό ιδιωτικϊ κϋντρα, ςε εργαςτόρια νοςοκομεύων και κλινικών. δ) Εκπαιδευτικόσ τομϋασ: Ο χημικόσ μπορεύ να εργαςθεύ ωσ καθηγητόσ ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη (Γυμνϊςια, Λύκεια) και ςτην τριτοβϊθμια εκπαύδευςη, καθώσ και ςε υπηρεςύεσ εκπαιδευτικού ςχεδιαςμού (Τπ.Ε.Π.Θ., Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο κ.ϊ.). ε) Ιδιωτικόσ-εμπορικόσ τομϋασ: ημαντικόσ αριθμόσ αςχολεύται με τισ ειςαγωγϋσ και εξαγωγϋσ χημικών προώόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικόσ βιομηχανύασ και οργϊνων χημικών αναλύςεων και ελϋγχου. Ο χημικόσ μπορεύ, επύςησ, να ιδρύςει ιδιωτικϊ εργαςτόρια για αναλύςεισ κϊθε τύπου, όπωσ π.χ. εργαςτόρια ελϋγχου ούνων και τροφύμων. ςτ) ϊλλοι τομεύσ: ε μονϊδεσ βιολογικού καθαριςμού. ε υδατοκαλλιϋργειεσ και ςε ιχθυογεννητικούσ ςταθμούσ. ε εταιρεύεσ/οργανιςμούσ που αςχολούνται με το περιβϊλλον. τον τομϋα χρονολόγηςησ, ταυτοπούηςησ και ςυντόρηςησ αρχαιοτότων και ϋργων τϋχνησ (Τπουργεύο Πολιτιςμού).

4 Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία ε νομικϋσ υπηρεςύεσ αςχολούμενεσ με την καταχώρηςη και τη διακύνηςη πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ (δικηγορικϊ γραφεύα, Ο.Β.Ι., γραφεύα διακύνηςησ). ε γραφεύα μελετών ςτον ιδιωτικό τομϋα. Ωσ ελεύθεροι επαγγελματύεσ ςε δικό τουσ χημικό εργαςτόριο για αναλύςεισ κϊθε τύπου. Ωσ εμπειρογνώμονεσ και ωσ τεχνικού αςφαλεύασ Ωσ εκπρόςωποι φυςικών ό νομικών προςώπων ενώπιων των αρχών ςε περιπτώςεισ αντιδικύασ με φορεύσ δημοςύου και ιδιωτικού τομϋα αλλϊ και με φυςικϊ πρόςωπα την εκπόνηςη χημικοτεχνικών μελετών Εταιρεύεσ που ϋχουν περιληφθεύ ςτη λύςτα Best Workplaces ςτην Ελλϊδα όπου μπορούν να εργαςτούν απόφοιτοι του Σμόματοσ Φημεύασ. Abbott Laboratories Hellas Amgen Hellas AstraZeneca Bristol-Myers Squibb General Electric (GE) Genesis Pharma GlaxoSmithKline Pharma Janssen-Cilag Pharmathen ORGANON HELLAS UCB JOHNSON & JOHNSON HELLAS, MEDICAL PRODUCTS Henkel-Rilken Group SC Johnson & Son Vivechrom Medtronic Hellas Novartis Hellas Roche Hellas Wyeth Hellas

5 Χρήζιμες Πληροθορίες Ωσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ςτα πλαύςια των προπτυχιακών ςασ ςπουδών, ϋχετε παρακολουθόςει μια πληθώρα μαθημϊτων που ςχεδόν κϊθε ϋνα από αυτϊ αγγύζουν ϋνα ξεχωριςτό επιςτημονικό κλϊδο και ύςωσ και επαγγελματικό και αποτελούν τη βϊςη πϊνω ςτην οπούα μπορεύτε να ςυνεχύςετε την εκπαύδευςη ςασ με κριτόρια τα ενδιαφϋροντα και τισ προτιμόςεισ ςασ, τισ δυνατότητϋσ ςασ αλλϊ και αυτϊ που διαπιςτώνετε ότι ϋχουν αμεςότερη ςχϋςη με την ταχϋωσ εξελιςςόμενη αγορϊ εργαςύασ. Για την ενημϋρωςό ςασ αξιοποιόςτε τουσ παρακϊτω ελληνικούσ και διεθνεύσ ιςτότοπουσ: CenterforComputationalChemistry CentralElectroChemicalResearchInstitute Centre for Theoretical and Computational Chemistry DuPontCentralResearch DuPontExperimentalStation FrenchInstituteofPetroleum Fritz Haber Institute of the MPG HussainEbrahim Jamal Research Institute of chemistry Indian Association for the Cultivation of Science IndianInstituteofChemicalTechnology Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata Indian Institute of Science Education and Research, Mohali Indian Institute of Science Education and Research, Pune Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram Institut de Chimie des Substances Naturelles Institut des molécules et de la matière condensée de Lille InstituteforChemical-PhysicalProcesses InstituteofChemicalTechnology Institute of Problems of Chemical Physics IRC in Polymer Science and Technology List of DuPont Experimental Station inventions Max Planck Institute for Bioinorganic Chemistry Max Planck Institute for Chemical Ecology MaxPlanckInstituteforChemistry Max Planck Institute for Coal Research Max Planck Institute for Colloids and Interfaces Max Planck Institute for Polymer Research MexicanInstituteofPetroleum MolecularMaterialsResearchGroup NationalChemicalLaboratory NesmeyanovInstituteofOrganoelementCompounds UP DilimanInstituteofChemistry SemenovInstituteofChemicalPhysics University School of echemical Technology

6 Χρήζιμες Πληροθορίες Πρόςθετεσ πηγϋσ Για την ανϊκτηςη περιςςότερων πληροφοριών ςχετικϊ με το αντικεύμενο εργαςύασ των αποφούτων του Σμόματοσ Μαθηματικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιςκεφθούν τισ παρακϊτω ιςτοςελύδεσ: Επιςτημονικού φορεύσ Ερευνητικϊ ινςτιτούτα Εταιρεύα Κλινικόσ Φημεύασ- Κλινικόσ Βιοχημεύασ: American Chemical Society: Ίδρυμα Σεχνολογύασ και Έρευνασ(ΙΣΕ): ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ: Επιςτημονικό και Σεχνολογικό Πϊρκο Ηπεύρου(ΕΣΠΤ): Ινςτιτούτο Θεωρητικόσ και Υυςικόσ Φημεύασ (Ι.Θ.Υ.Φ): Ινςτιτούτο Βιολογύασ, Υαρμακευτικόσ Φημεύασ & Βιοτεχνολογύασ Ινςτιτούτο Φημικών Διεργαςιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ): Επαγγελματικϋσ ενώςεισ: Ένωςη Ελλόνων Φημικών: ΠΑ..Ε.Π.Ε. Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Φημικών Βιομηχανύασ και Επιχειρόςεων: aspx Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Φημικών Ναυτιλύασ: Ένωςη Ελλόνων Οινολόγων: ύνδεςμοσ Ελληνικών Φημικών Βιομηχανιών: European young chemist network: European Association for Chemical and Molecular Sciences: Ομοςπονδύα Λειτουργών Μϋςησ Εκπαύδευςησ: Video: Careers for Chemistry Majors: https://www.youtube.com/wat ch?v=tsmky2fnbzw Chemists - Career Profile: https://www.youtube.com/wat ch?v=a16bimpanfa

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ

Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ Υτώχεια και Εργαςία: Μια Ολοκληρωμένη Προςέγγιςη Διερεύνηςησ και Ωμβλυνςησ του Υαινομένου ΔΡΑΗ: ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΗ «Φαρτογράφηςη Τπηρεςιών, Υορέων και Οργανώςεων για δράςεισ κατά τησ Υτώχειασ και του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ. 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ 13 ο ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ 04 06 Υεβρουαρύου 2011 Πϊφοσ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 Χρόνια Προςφοράσ και Δημιουργίασ ςτη Μαθηματική Παιδεία και Επιςτήμη τησ Κφπρου 1983-2011 ε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα