ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ. Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα. Αζήλα, 29.11.2011 Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει."

Transcript

1 ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα Αζήλα, Πιεξνθνξίεο : θα Έθε Καβαιιάξε Αξ. πξση.: 1900 Σει. : Π Ρ Ο Κ Λ Η Η ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ) ΘΔΜΑ: «Πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγωληζκόο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ : Παξνρή Τπεξεζηώλ Μεηαθνξάο Δμνπιηζκνύ θαη Αξρείνπ» Σν Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.) έρνληαο ππ φςηλ ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1. Σνπ Ν. 2286/1995, «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθψλ ζεκάησλ». 2. Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 3. Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε). 4. Σνπ Π.Γ. 60/2007, "Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ Σνπ Π.Γ. 118/2007, «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 6. Σνπ Ν. 2741/1999, άξζξν 8, «Κξαηηθέο πξνκήζεηεο». 7. Σνπ Ν. 3886/2010, "Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ". 8. Σνπ Ν.3310/2005, "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3414/ Σνπ Ν. 3833/2010 (Άξζξν 12 Αλαπξνζαξκνγή Φ.Π.Α.) θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 10. Σνπ Ν. 3966/2011, «Θεζκηθφ Πιαίζην ησλ Πξφηππσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ, Ίδξπζε Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, Οξγάλσζε ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ θαη εθδφζεσλ ΓΙΟΦΑΝΣΟ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 11. Σελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο αξ. ζπλεδξίαζεο 146/ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ηνπ Κ.Δ.Δ. ελφςεη ηεο θαηάξγεζεο θαη ζπγρψλεπζεο ηνπ Κ.Δ.Δ. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3966/2011 θαη ηελ αλάγθε κεηεγθαηάζηαζήο ηνπο. 1

2 12. Γεληθφηεξα, θάζε λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή δηάηαμε ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά παξαπάλσ θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο, όπωο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, εμνπιηζκνύ θαη αξρείνπ ωο εμήο : Ο εμνπιηζκόο θαη ηα αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ. από ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πιάθα-Αζήλα επί ηωλ νδώλ: 1. Αγ. Αλδξένπ αξ.2 (α, β, θαη γ όξνθνη, ζπλνιηθά 390 η.κ.), 2. Αγ. Φηινζέεο αξ. 17 (α όξνθνο, 245 η.κ.) 3. Απόιιωλνο αξ. 35 (α όξνθνο θαη 2 ππόγεηεο απνζήθεο, ζπλνιηθά 121 η.κ.) ζην θηίξην πνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ λένπ θνξέα «Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΙΔΠ), ελδεηθηηθά επί ηεο νδνύ Σζόρα αξ. 36, Αζήλα ή νπνπδήπνηε αιινύ νξηζηεί εληόο Αηηηθήο, θαη κέξνο απηώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο Αηηηθήο ή θαη ζε ρώξνπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ επνπηεύνληνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ εληόο Αηηηθήο, εθόζνλ απαηηεζεί. Ωο εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε λνείηαη ν πιήξεο εμνπιηζκφο επίπισζεο γξαθείσλ, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θσηηζηηθά, θιηκαηηζηηθά, ν πιήξεο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (ελδεηθηηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, νζφλεο, εθηππσηέο, θαμ, servers, scanners) θαζψο θαη θάζε άιιν είδνο ππφ κεηαθνξά πνπ βξίζθεηαη ζηα θηίξηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Ωο αξρεία λννχληαη ηα αξρεία ηνπ ΚΔΔ πνπ βξίζθνληαη είηε ήδε ηνπνζεηεκέλα ζε θνχηεο θαζψο θαη άιια ζε θιαζέξ, θαθέινπο, έγγξαθα, πνπ πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζπζθεπαζηνχλ απφ ηνλ κεηαθνξέα, θαζ ππφδεημε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ ΚΔΔ. Δπίζεο ζηα αξρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά βηβιία, γξαθηθή χιε, είδε γξαθείνπ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είθνζη πέληε ρηιηάδωλ επξώ (25.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ζαο γλσξίδεη φηη: 1. Γηελεξγεί πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ αλάζεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο "Πεξί Πξνκεζεηψλ" θαη "Πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" θαζψο θαη ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 2. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ Πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 9 ε Γεθεκβξίνπ 2011, ώξα 14:00, ζηελ έδξα ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο [Αγ. Αλδξένπ 2, Αζήλα (Γξακκαηεία - 1νο όξνθνο)]. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 3. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή παξαιακβάλνληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη. ε πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο απηέο επηζηξέθνληαη. 4. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Κ.Δ.Δ. 5. Γελ επηηξέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο. 6. Οη ππνβαιιφκελεο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο Αλαδφρνπο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο γηα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ή/θαη γηα φζν δηάζηεκα πνπ παξαηαζεί δχλαηαη λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηεο Παξνχζαο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 7. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ηεο εκεδαπήο, Κξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή Πξνζθνξά. Σελίδα 2

3 πλεηαηξηζκνί. Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα Έλσζε ή Κνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 9. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, ζρεηηθέο κε ην Γηαγσληζκφ, παξέρνληαη, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ επίζεο λα επηζθεθζνχλ ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπ ΚΔΔ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο γηα απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππφ κεηαθνξά θηλεηψλ πξαγκάησλ. β Αληίηππα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαζψο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ νη ππνςήθηνη, λα δεηνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 10. Η παξνχζα πξφζθιεζε θαζψο θαη ηα ζπλεκκέλα παξαξηήκαηα απηήο δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κ.Δ.Δ. (www.kee.gr). 11. Η ζρεηηθή δαπάλε, αλεξρφκελε κέρξη χςνπο είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ (25.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., ζα είλαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κ.Δ.Δ. 12. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, ηελ θαηάζεζή ηνπο θαη άιιεο δηαδηθαζηηθέο δηεπθξηλίζεηο: θα. Έθε Καβαιιάξε, ηει.: , (θαηά ηηο ψξεο 10:00 κε 14:00). Ο Πξόεδξνο ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο Καθηγητής Δημήτριος Ματθαίοσ πλεκκέλα: 1. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 2. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 3. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Σελίδα 3

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ σο εμήο : Ο εμνπιηζκόο θαη ηα αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ. από ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πιάθα - Αζήλα επί ηωλ νδώλ: 1. Αγ. Αλδξένπ αξ.2 (α, β, θαη γ όξνθνη, ζπλνιηθά 390 η.κ.), 2. Αγ. Φηινζέεο αξ. 17 (α όξνθνο, 245 η.κ.) 3. Απόιιωλνο αξ. 35 (α όξνθνο θαη 2 ππόγεηεο απνζήθεο, ζπλνιηθά 121 η.κ.) ζην θηίξην πνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ λένπ θνξέα «Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΙΔΠ), ελδεηθηηθά επί ηεο νδνύ Σζόρα αξ. 36, Αζήλα ή νπνπδήπνηε αιινύ νξηζηεί εληόο Αηηηθήο, θαη κέξνο απηώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο Αηηηθήο ή θαη ζε ρώξνπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ επνπηεύνληνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ εληόο Αηηηθήο, εθόζνλ απαηηεζεί. Ωο εμνπιηζκφο γηα ηελ παξνχζα πξφζθιεζε λνείηαη ν πιήξεο εμνπιηζκφο επίπισζεο γξαθείσλ, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, θσηηζηηθά, θιηκαηηζηηθά, ν πιήξεο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο (ελδεηθηηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, νζφλεο, εθηππσηέο, θαμ, servers, scanners) θαζψο θαη θάζε άιιν είδνο ππφ κεηαθνξά πνπ βξίζθεηαη ζηα θηίξηα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. Ωο αξρεία λννχληαη ηα αξρεία ηνπ ΚΔΔ πνπ βξίζθνληαη είηε ήδε ηνπνζεηεκέλα ζε θνχηεο θαζψο θαη άιια ζε θιαζέξ, θαθέινπο, έγγξαθα πνπ πξέπεη επίζεο λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζπζθεπαζηνχλ απφ ηνλ κεηαθνξέα, θαζ ππφδεημε ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ ΚΔΔ. Δπίζεο ζηα αξρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά βηβιία, γξαθηθή χιε, είδε γξαθείνπ. Οη απαηηήζεηο - ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα θαη εληαίν θείκελν ηεο πξφζθιεζεο απηήο. Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά φηη ην Κ.Δ.Δ. δηαηεξεί κνλνκεξέο δηθαίσκα λα νξηζηηθνπνηήζεη ηελ ηειηθή πνζφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ θηλεηψλ πξαγκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα κε πηζαλφηεηα κεηαβνιήο απηήο 10% πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ηνπο πξννξηζκνχο παξάδνζεο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αξρείσλ είηε πέληε (5) κέξεο πξηλ ηελ κεηαθνξά είηε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κεηεγθαηάζηαζήο ηνπ. Ρεηψο νξίδεηαη φηη ην ζχλνιν ηεο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αξρείσλ θαζψο θαη απνζχλδεζεο, απνζπλαξκνιφγεζεο, επαλαζπλαξκνιφγεζεο θαη επαλαζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ πνπ ζα ππνδείμεη ην ΚΔΔ γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ζηνλ αλάδνρν ε εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη νπνηεδήπνηε κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ΚΔΔ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ΚΔΔ γηα ην ζθνπφ απηφ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Σν χςνο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Β θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, αλέξρεηαη ζην πνζφ Σελίδα 4

5 ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ επξψ (25.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κ.Δ.Δ. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η πξνζθνξά ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζε δχν αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα θέξεη ηελ έλδεημε «Πξσηφηππν», ζηελ Διιεληθή Γιψζζα θαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο : Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα Ο παξαιήπηεο : ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (Κ.Δ.Δ.) - ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο αξηζκφο θαη εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηεο πξφζθιεζεο Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ηνλ θάθειν απηφ ηνπνζεηείηαη θάζε ζηνηρείν πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ απνηειεί ηπρφλ πιενλέθηεκα ζηελ ηερληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη είλαη ππνβνεζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη απηή. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. Σν Κ.Δ.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, νπνηεδήπνηε, είηε εγγξάθσο, είηε κε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία θξίλεη απαξαίηεηε. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ην Κ.Δ.Δ, πξηλ ηελ ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο πνπ γίλνληαη γηα κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη πξνθεξπρζεί ή δελ πιεξνχλ ηνπο αλσηέξσ φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ηνηρεία ή ελδείμεηο πνπ θαζηζηνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αφξηζηα, ζπλεπάγνληαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΙΜΔ Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο εθθξάδνληαη ζε ΔΤΡΩ, ρσξίο ην Φ.Π.Α., νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Σελίδα 5

6 ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, νη ακνηβέο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, νη ακνηβέο ηνπ ηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν, ηα αλαιψζηκα θαη ινηπά πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα γεληθά ή εηδηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έμνδά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ ή άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ππέξ νηνπδήπνηε ηξίηνπ ή πξνζηεζέληνο θαη θάζε άιιε δαπάλε ή έμνδν πνπ απαηηείηαη ή επηβαξχλεη ηε δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ. Δπίζεο νη δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, έκθνξηεο δηαδξνκήο θαζψο θαη νη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη ηνπνζέηεζεο, απνζχλδεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο θαζψο θαη επαλαζπλαξκνιφγεζεο θαη επαλαζχλδεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. αλαγξάθεηαη ρσξηζηά σο πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ΑΡΘΡΟ 5 ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Σν Κ.Δ.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο εάλ ππάξμεη αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε έξγν. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΔΓΓΤΗΔΙ - ΤΜΒΑΗ Ο δηαγσληζκφο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. ηνλ αλάδνρν πνπ ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιιεηαη ζρεηηθή απφθαζε, κε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο απηήο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο ρσξίο ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ, ε παξαπάλσ εγγχεζε παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Ρεηά επηζεκαίλεηαη φηη ε εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη νπνηεδήπνηε κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ ΚΔΔ θαη θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ΚΔΔ γηα ην ζθνπφ απηφ, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεηαθνξάο. Η παξαπάλσ εγγχεζε παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη γηα ην ιφγν απηφ. Δάλ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε δελ πξνζέιζεη εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ην ΚΔΔ δχλαηαη λα θαηαθπξψζεη ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα αλαζέζεη ην έξγν ζηνλ ακέζσο επφκελν επηιεγέληα. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΚΤΡΧΔΙ Σελίδα 6

7 Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Κ.Δ.Δ., λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ο Αλάδνρνο είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο θαη γηα θάζε ηπρφλ άιιε απνδεκίσζε. ε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ην Κ.Δ.Δ., δηθαηνχηαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. ε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Κ.Δ.Δ. ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε ζην Κ.Δ.Δ. απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ππαλαρσξεί ή δειψλεη αδπλακία εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο ή ην Κ.Δ.Δ. δηαπηζηψλεη ζνβαξή αζπλέπεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ή δελ αληαπνθξίλεηαη ν αλάδνρνο κέζα ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην Κ.Δ.Δ. θεξχζζεη ην κεηνδφηε έθπησην, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Κ.Δ.Δ. ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θπξψζεηο. Απαγνξεχεηαη ν αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ζε ηξίηνπο, θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηα εθ ηεο ζπκβάζεσο απνξξένληα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θεξχζζεηαη έθπησηνο. ΑΡΘΡΟ 8 ΠΛΗΡΧΜΗ Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ην Κ.Δ.Δ., θαηφπηλ ηεο πξνζθφκηζεο ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο νη αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβψλ πηζηνπνηήζνπλ ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηελ ζχληαμε ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ παξάδνζεο-παξαιαβήο. ΑΡΘΡΟ 9 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ην Κ.Δ.Δ. θαη ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ φηη ππάξρεη πιεκκειήο εθηέιεζή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ην Κ.Δ.Δ. έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη πιήξσο ηεο ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. ΑΡΘΡΟ 10 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί εάλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην εγγξάθσο. ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο. Σελίδα 7

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ θαη αξρείσλ σο εμήο: Ο εμνπιηζκόο θαη ηα αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ. από ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πιάθα - Αζήλα επί ηωλ νδώλ: 1. Αγ. Αλδξένπ αξ.2 (α, β, θαη γ όξνθνη, ζπλνιηθά 390 η.κ.), 2. Αγ. Φηινζέεο αξ. 17 (α όξνθνο, 245 η.κ.) 3. Απόιιωλνο αξ. 35 (α όξνθνο θαη 2 ππόγεηεο απνζήθεο, ζπλνιηθά 121 η.κ.) ζην θηίξην πνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ λένπ θνξέα «Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΙΔΠ), ελδεηθηηθά επί ηεο νδνύ Σζόρα αξ. 36, Αζήλα ή νπνπδήπνηε αιινύ νξηζηεί εληόο Αηηηθήο, θαη κέξνο απηνύ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο Αηηηθήο ή θαη ζε ρώξνπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ επνπηεύνληνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ εληόο Αηηηθήο, εθόζνλ απαηηεζεί. Οξίδεηαη ξεηώο όηη ε ωο άλω παξνρή ππεξεζηώλ ζα παξέρεηαη κε πξνζωπηθό θαη κέζα ηνπ αλαδόρνπ θαη ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεωηηθά ηελ ζπζθεπαζία, θόξηωζε, κεηαθνξά, εθθόξηωζε θαη ηνπνζέηεζε όιωλ ηωλ ππό κεηαθνξά πξαγκάηωλ ζηνπο ρώξνπο πνπ ζα νξίζεη ην Κ.Δ.Δ. ζηνλ αλάδνρν ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα. Ρεηά νξίδεηαη επίζεο όηη ζηηο ππεξεζίεο κεηαθνξάο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέωζε ηνπ αλαδόρνπ λα απνζπλδέζεη, απνζπλαξκνινγήζεη, επαλαζπλαξκνινγήζεη θαη επαλαζπλδέζεη ηνλ ειεθηξνληθό εμνπιηζκό κε εηδηθά έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν γηα ην ζθνπό απηό πξνζωπηθό θαζώο θαη ηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό. Σν έξγν ζα εθηειείηαη εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο εθηφο θαη αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά απφ ηνλ αλάδνρν θαη ην Κ.Δ.Δ. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ πνπ ζα ππνδείμεη ην ΚΔΔ γηα ην ζθνπφ απηφ θαζψο θαη λα κεηαθέξεη εκπξφζεζκα φια ηα είδε ζηνπο ηφπνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο εληνιέο κε ην ελδερφκελν λα κελ θαιχπηεηαη πάληα νιφθιεξν ην σθέιηκν θνξηίν ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θάζε θνξά. Η εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο κεηαθνξάο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη νινθιεξσζεί πιήξσο θαη πξνζεθφλησο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα. Σν Κ.Δ.Δ. δηαηεξεί ηελ δπλαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ. Ο κεηαθνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη πιένλ ηνπ έκπεηξνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε ην ππφ εθηέιεζε έξγν θαη φια ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ, φπσο ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη επέιηθην αλπςσηηθφ κεράλεκα απηνθηλνχκελν θαη ειεθηξνθίλεην θαηά πξνηίκεζε γηα ηελ θφξησζε ησλ βαξηψλ αληηθεηκέλσλ.

9 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Ολνκαζία Σξάπεδαο Καηάζηεκα (Γ/λζε : νδφο/ αξηζκφο/ ΣΚ/ θαμ) Ηκεξνκελία Έθδνζεο.. ΔΤΡΩ... ΠΡΟ : ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ (Κ.Δ.Δ.) ΑΓΙΟΤ ΑΝΓΡΔΟΤ 2,. - ΑΘΗΝΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. ΔΤΡΧ. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ., (νινγξάθσο) ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηνπ Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Αγ. Αλδξένπ αξ. 2, Αζήλα γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη καδί ζαο γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείσλ σο εμήο: Ο εμνπιηζκόο θαη ηα αξρεία ηνπ Κ.Δ.Δ. από ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Πιάθα-Αζήλα επί ηωλ νδώλ: 1. Αγ. Αλδξένπ αξ.2 (α, β, θαη γ όξνθνη, ζπλνιηθά 390 η.κ.), 2. Αγ. Φηινζέεο αξ. 17 (α όξνθνο, 245 η.κ.) 3. Απόιιωλνο αξ. 35 (α όξνθνο θαη 2 ππόγεηεο απνζήθεο, ζπλνιηθά 121 η.κ.) ζην θηίξην πνπ πξόθεηηαη λα ζηεγαζηνύλ νη ππεξεζίεο ηνπ λένπ θνξέα «Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» (ΙΔΠ), ελδεηθηηθά επί ηεο νδνύ Σζόρα αξ. 36, Αζήλα ή νπνπδήπνηε αιινύ νξηζηεί εληόο Αηηηθήο, θαη κέξνο απηώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εληόο Αηηηθήο ή θαη ζε ρώξνπο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ηνπ επνπηεύνληνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάηωλ εληόο Αηηηθήο, εθόζνλ απαηηεζεί, (αξ. αλάζεζεο ) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Κ.Δ.Δ. θαη ην νπνίν θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν ΦΠΑ αμίαο ΔΤΡΩ απηήο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακηά απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηνπ Κ.Δ.Δ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 9

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002801752 2015-05-26

15PROC002801752 2015-05-26 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: τέφ. Νικήτας Σηλ. 2108231277 (εσωτ. 631) Αθήνα, 26-05-2015 Α.Π.: 11844 ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ ΟΠΞΤΕΘΠΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) Π Δ Ι Ρ Α Ι Α ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ (ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ) Σατ. Γ/νζη: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΩΝ ΔΓΡΩΝ Σελίδα 1 από 20 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 5 Οθη 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα