ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ"

Transcript

1 - 4 -

2 - 5 - ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 1 ης ΣΡΑΣΗΑ Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/EU-OHQ είλαη Μείδoλα Γηνίθεζε ηνπ Ξ. πγθξνηήζεθε ζηηο 20 Φεβ 1947 κε έδξα ην Βόιν θαη κε πξώην Γηνηθεηή ηνλ Αληηζηξάηεγν Γεκήηξην Γηαληδή. Σν 1949 κεηαθηλήζεθε ζηελ Κνδάλε θαη ην 1952 κεηαζηάζκεπζε νξηζηηθά ζηε Λάξηζα ζην ηξαηόπεδν «ΜΑΝΧΛΑΚΖ-ΑΡΗΜΒΔΖ», πνπ ην 1995 κεηνλνκάζζεθε ζε ηξαηόπεδν «ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΠΛΑΣΖΡΑ». Από ηελ επαλέληαμή καο ζην ΝΑΣΟ ην 1980 κέρξη ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 1999 ε 1 ε 19/06/ :37 ΣΡΑΣΗΑ ιεηηνύξγεζε ππό δηπιή ηδηόηεηα, σο εζληθό θαη σο ρεξζαίν ζπκκαρηθό ηξαηεγείν ζηε ρώξα καο. Σελ 1 ε Ηνπιίνπ 1999, κε ηελ ππαγσγή ηνπ πκκαρηθνύ ηξαηεγείνπ ππό ην ΓΔΔΘΑ, απνδεζκεύηεθε από ηηο ζπκκαρηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σν θηίξην ηνπ ηξαηεγείνπ νινθιεξώζεθε ην 1968 θαη είλαη δηαθνζκεκέλν κε κλεκεία από ηελ Διιεληθή ηζηνξία. ην πξναύιηό ηνπ ππάξρνπλ ηα εξώα ηεο Η Μεξαξρίαο Πεδηθνύ θαη ηνπ 4 νπ πληάγκαηνο Πεδηθνύ. ηελ είζνδν θαη ην θεληξηθό θιηκαθνζηάζην εθηίζεληαη αληίγξαθα αξραίσλ αγαικάησλ θαη ζηειώλ. Μαθεδνληθά όπια θαη καξκάξηλα γιππηά ζπλζέηνπλ ηελ εηθόλα ηεο αησληόηεηαο ηεο απνζηνιήο θαη ησλ αγώλσλ ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο. Δπηβιεηηθή είλαη ε λσπνγξαθία ηνπ Γξαληθνύ πνηακνύ, πξώηεο λίθεο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ θαηά ησλ Πεξζώλ, αληίγξαθν νκώλπκνπ πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ Αιεμαλδξάθε. Δληππσζηαθή είλαη ε Αίζνπζα Σηκώλ κε ην κηθξό κνπζείν θνξεηνύ νπιηζκνύ, ηηο πξνηνκέο εξώσλ ηεο αξραίαο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ δηαηειεζάλησλ Γηνηθεηώλ ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ από ην Σν έκβιεκα ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ απνηειείηαη από ηνλ ήιην ηεο Βεξγίλαο θαη ην ξεηό ΔΣ ΑΝ ΣΖΝ ΑΤΣΖΝ ΟΓΟΝ ΗΖ. Ο 16άθηηλνο ήιηνο είλαη ζύκβνιν ηεο Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο θαη απεηθνλίδεηαη ζηε ιάξλαθα ηνπ Φηιίππνπ Β, παηέξα ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αλαθαιύθζεθε ζην βαζηιηθό ηάθν ζηε Βεξγίλα ην 1978, από ηνλ αείκλεζην αξραηνιόγν Μαλώιε Αλδξόληθν. Ζ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ πηνζέηεζε ην 16αθηηλν ήιην σο έκβιεκά ηεο ην Σν ξεηό ΔΣ ΑΝ ΣΖΝ ΑΤΣΖΝ ΟΓΟΝ ΗΖ, απνηειεί απόζπαζκα ηεο απάληεζεο ησλ Αζελαίσλ ζηηο δειεαζηηθέο πξνηάζεηο ηνπ ηξαηεγνύ ησλ Πεξζώλ Μαξδόληνπ, ηελ άλνημε ηνπ 479 π.ρ., πξηλ από ηελ έλδνμε κάρε ησλ Πιαηαηώλ. Ο Μαξδόληνο πξνζπάζεζε λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο ππνζρέζεθε λα απμήζεη ζε έθηαζε ηελ Αζελατθή Ζγεκνλία θαη λα νηθνδνκήζεη ηελ πόιε θαη ηα Ηεξά πνπ είραλ θάςεη νη Πέξζεο, αλ νη Αζελαίνη ζπκκαρνύζαλ καδί

3 - 6 - ηνπ. Οιόθιεξε ε απάληεζε έρεη σο εμήο: «όζν ν ήιηνο αθνινπζεί ηνλ ίδην δξόκν, πνηέ δελ ζα ζπκκαρήζνπκε κε ηνλ Ξέξμε, αιιά ζα ηνπ αληηζηεθόκαζηε ππεξαζπίδνληαο ηε ρώξα καο κε ηε βνήζεηα ησλ ζεώλ θαη ησλ εξώσλ» Σν ξεηό επειέγε γηα ην έκβιεκα ην ΠΑΡΟΥΔ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΔΗ 1 ης ΣΡΑΣΗΑ Δληόο ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ», ιεηηνπξγνύλ νη παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο : ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ ζηελ πεξηνρή ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε (επί ηεο νδνύ Ησαλλίλσλ). Γηαζέηεη είδε ηξνθίκσλ, ηκήκαηα ζηξαηησηηθώλ εηδώλ, εηδώλ έλδπζεο, νπηηθώλ εηδώλ, όπσο επίζεο θαη λέα ηκήκαηα ζηελ είζνδν ηνπ Πξαηεξίνπ κε είδε καλαβηθήο θαη απηόκαην πσιεηή θξέζθνπ γάιαθηνο. Ζκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο: Πξσηλέο ώξεο: 07:45 14:00 από Σξίηε κέρξη Παξαζθεπή. 08:00 14:30 άββαην. Απνγεπκαηηλέο ώξεο: Σξίηε θαη Πέκπηε 18:00-21:00. Γηθαίσκα εηζόδνπ έρνπλ: Με ηελ επίδεημε ππεξεζηαθήο ηαπηόηεηαο νη ε.ε. θαη ε.α. Αμθνί Τπμθνί ησλ ΔΓ θαη σκάησλ Αζθαιείαο θαζώο θαη νη Μ.Τ/ΤΔΘΑ. Με εηδηθό δειηίν εηζόδνπ πνπ εθδίδεηαη από ην ηξδν «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ», νη ζύδπγνη θαη ηα ηέθλα όισλ ησλ παξαπάλσ, νη ζπληαμηνύρνη Μ.Τ/ΤΔΘΑ θαη νη ινηπνί δηθαηνύκελνη. Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο γηα κεγάιν αξηζκό νρεκάησλ.

4 - 7 - ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ ζηελ πεξηνρή ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε. Πεξηιακβάλεη: Αλνηθηό Γπκλαζηήξην Γηαζέηεη: Γήπεδν πνδνζθαίξνπ, κπάζθεη, βόιετ θαη ηέληο. ηίβνο δξόκσλ θαη ζθάκκα γηα άικα εηο κήθνο. Λεηηνπξγεί θαζεκεξηλά από 10:00 κέρξη ηε δύζε ηνπ ήιηνπ. Κιεηζηό Γπκλαζηήξην θαη άνπλα Δίλαη πιήξσο εμνπιηζκέλν κε ζύγρξνλα κεραλήκαηα θαη όξγαλα γπκλαζηηθήο, πνδήιαηα γπκλαζηηθήο, δηάδξνκνη θιπ. Ζκέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο: Από εθαξκνγήο ζεξηλήο ώξαο: Καζεκεξηλέο: 10:00-15:00 θαη 18:00 22:00. άββαην: 11:00 14:00 θαη 18:00-21:00. Κπξηαθέο θαη Αξγίεο: 10:00-14:00. Από εθαξκνγήο ρεηκεξηλήο ώξαο: Καζεκεξηλέο: 10:00-15:00 θαη 17:00 21:30. άββαην: 11:00 14:00 θαη 17:00-20:00. Κπξηαθέο θαη Αξγίεο: 10:00-14:00. Σηο εκέξεο ησλ επίζεκσλ αξγηώλ παξακέλεη θιεηζηό. Γηθαίσκα εηζόδνπ θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ έρνπλ: Με ηελ επίδεημε ηεο ππεξεζηαθήο ηαπηόηεηαο νη ε.ε. Αμθνί Τπμθνί ηνπ Ξ θαη νη Μ.Τ/ΤΔΘΑ. Με εηδηθό δειηίν εηζόδνπ πνπ εθδίδεηαη από ην ηξδν «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ» νη ζύδπγνη θαη ηα ηέθλα όισλ ησλ παξαπάλσ. Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο γηα ηθαλό αξηζκό νρεκάησλ. Λεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 3-3/2007 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΑΔΚΠ. ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ Βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ παξαπιεύξσο ηνπ Η.Ν. Μεηακνξθώζεσο ηνπ σηήξνο, κε είζνδν από ηε Β πύιε.

5 - 8 - Ζ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαζώο θαη ε ιήμε απηήο, εμαξηάηαη από ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλήζσο από 15 Ηνπλίνπ έσο 10 επηεκβξίνπ. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Όιεο ηηο εκέξεο ηηο εβδνκάδνο από 11:00 έσο 19:00. Καηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ παξεπξίζθνληαη γηαηξόο (ζην 404 ΓΝ )θαη λαπαγνζώζηεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ινπνκέλσλ. Γηθαίσκα εηζόδνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, όπσο ζην Αζιεηηθό Κέληξν. Γίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηάζκεπζεο εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Λεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 3-3/2007 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΑΔΚΠ. ΘΔΡΗΝΖ ΛΔΥΖ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΗΑ Λεηηνπξγεί ζην ρώξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ, θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν θαζεκεξηλά, πιελ ηεο Γεπηέξαο. Σηο πξσηλέο ώξεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ιεηηνπξγεί σο θαθεηέξηα. Σηο βξαδηλέο ώξεο από 20:00 κέρξη 00:30, ζεξβίξνληαη θαγεηά ηεο ώξαο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 8-1/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ (ΚΗΟΚΗ) Βξίζθεηαη ζην ρώξν κεηαμύ ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ θαη ησλ ΟΑ, κε είζνδν από ηελ Α πύιε. Λεηηνπξγεί ηηο ώξεο ηνπ ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ θαη επηπιένλ θαηά ην ρεηκεξηλό σξάξην από 17:00-21:00, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη ιήμεσο πνδνζθαηξηθώλ αγώλσλ ή άιισλ αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. Γηαζέηεη είδε θπιηθείνπ κπαξ θαη ηειεόξαζε. Δίλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζηνπο ελνίθνπο ησλ ΟΑ, πειάηεο ηνπ ηξθνύ Πξαηεξίνπ θαη ινηπνύο επηζθέπηεο. Καηά ηηο εξγάζηκεο κόλν εκέξεο από 14:00 κέρξη 15:30, ιεηηνπξγεί γηα ηε δηάζεζε γεύκαηνο ζε παθέην, ην νπνίν έρεη παξαγγειζεί ηειεθσληθά κέρξη ηελ 08:00 ζηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ Φξνπξάο Λάξηζαο (ηει.3615).

6 - 9 - ΦΖΣΑΡΗΑ BBQ (ΜΠΑΡΜΠΔΚΗΟΤ) Βξίζθεηαη παξαπιεύξσο ηνπ αλαςπθηεξίνπ (θηόζθη). Γηαηίζεηαη ειεύζεξα ζηνπο ελνίθνπο ησλ ΟΑ, πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ςήζηκν. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Καζεκεξηλά πιελ ησλ σξώλ θνηλήο εζπρίαο. ΗΝ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΧ ΣΟΤ ΧΣΖΡΟ Βξίζθεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζηξδνπ, παξαπιεύξσο ηεο ζεξηλήο Λέζρεο, κε είζνδν από ηελ νδό Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ ή ηελ Β πύιε ηνπ ζηξδνπ. ηνλ Ηεξό Ναό ηειείηαη θάζε Κπξηαθή Θεία Λεηηνπξγία θαζώο θαη όιεο νη ινηπέο αγηαζηηθέο πξάμεηο ηηο εκέξεο ησλ ενξηώλ. Δίλαη δπλαηή ε ηέιεζε γάκνπ, βάπηηζεο θαη αγηαζηηθώλ πξάμεσλ, θαηόπηλ αηηήζεσο θαη εγθξίζεσο από ηελ Ηεξαξρία ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ, έλαληη ζπκβνιηθνύ ηηκήκαηνο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 4-12/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ ΣΑΘΜΟ Λεηηνπξγεί ζην ρώξν ησλ ΟΑ Ννζνθνκείνπ θαη θηινμελεί παηδηά, ειηθίαο από 2 ½ έσο 4 εηώλ. Αηηήζεηο ππνβάιινληαη από 1 Ηνπλίνπ έσο 20 Απγνύζηνπ. Ζ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ από ηνπο δηθαηνύρνπο, είλαη δπλαηή θαη ζηε Μνλάδα πνπ ππεξεηνύλ, εάλ ηνπο έρεη θνηλνπνηεζεί κεηάζεζε ζην ηξέρνλ έηνο γηα ηε Φξνπξά Λάξηζαο. Οη ρεκαηηζκνί Μνλάδεο, ππνβάιινπλ έγθαηξα ηηο αηηήζεηο απεπζείαο ζην Βξεθνλεπηαθό ηαζκό Λάξηζαο. Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ (δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, δηθαηνινγεηηθά θιπ), θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 4-8/2009 ηεο 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/ΓΗΠΡΟ.

7 ΠΑΗΓΗΚΔ ΥΑΡΔ Τπάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ παηδηώλ παηδηθέο ραξέο ζηηο παξαθάησ ζέζεηο: Έκπξνζζελ ηεο Θεξηλήο Λέζρεο Αμθώλ Φξνπξάο Λάξηζαο. ην ρώξν εθάζηνπ ησλ ζπγθξνηεκάησλ ΟΑ-ΟΜΤ. Ζ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ είλαη κε κέξηκλα ησλ γνλέσλ ή ζπλνδώλ. Δθηόο ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ» θαη εληόο ηνπ πνιενδνκηθνύ ηζηνύ ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο, ιεηηνπξγνύλ νη παξαθάησ ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο: ΛΔΥΖ ΑΞΚΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΗΑ (ΛΑΦΛ) Βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο πόιεο, ζηε γσλία ησλ νδώλ Κύπξνπ θαη Φηιειιήλσλ. Γηαζέηεη ρώξνπο εζηηαηνξίσλ αλσηάησλ, αλσηέξσλ θαη θαησηέξσλ, θαζώο θαη αίζνπζα θαθεηέξηαο. Σν εζηηαηόξην, πξνζθέξεη θαζεκεξηλά (πιελ αξγηώλ) ηηο κεζεκβξηλέο ώξεο, 3 είδε καγεηξεπηώλ θαγεηώλ θαη ηεο ώξαο, ελώ ηηο βξαδηλέο ώξεο κόλν θαγεηά ηεο ώξαο (εμαηξείηαη ε ζεξηλή πεξίνδνο όπνπ δελ ιεηηνπξγεί, θαηά ηελ νπνία ιεηηνπξγεί ε ζεξηλή ιέζρε ζην ρώξν ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ηνπ ηξδνπ «ΣΓΟΤ ΝΗΚ. ΠΛΑΣΖΡΑ»).

8 Καηά ηηο εκέξεο ησλ αξγηώλ πξνζθέξνληαη ζην ρώξν ησλ εζηηαηνξίσλ κόλν θαγεηά ηεο ώξαο, ηόζν ηηο κεζεκβξηλέο όζν θαη ηηο βξαδηλέο ώξεο. ηελ αίζνπζα ηεο θαθεηέξηαο πξνζθέξνληαη θαθέδεο, αλαςπθηηθά θαη πνηά. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Δζηηαηόξην: Υεηκεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 13:30 16:00 θαη 19:30 22:30. Αξγίεο: 13:00 15:00 θαη 19:30 23:00. Θεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 13:30 15:30. Αξγίεο: 13:00 15:00. Καηά ηηο βξαδηλέο ώξεο ιεηηνπξγεί ε ζεξηλή ιέζρε. Καθεηέξηα: Υεηκεξηλό σξάξην: Καζεκεξηλέο: 09:30 16:00 θαη :00. Αξγίεο: 09:30 16:00 θαη :00. Ζ αίζνπζα ηεο Λέζρεο δηαηίζεηαη γηα δηάθνξεο εθδειώζεηο (ρνξνύο, γελέζιηα, ζπλεζηηάζεηο θιπ), θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη έγθξηζεο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ. Γε δηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη ππάξρεη δπζρέξεηα εμεύξεζεο ρώξνπ ζηηο παξάπιεπξεο νδνύο (ε απόζηαζε πεξίπνπ 100 κ. από ηε Λέζρε, επί ηεο νδνύ Κύπξνπ πίζσ από ηελ Δζληθή ηξάπεδα, όπσο επίζεο ζε απόζηαζε 600κ. ζηελ πιαηεία Λανύ, ππάξρνπλ ππόγεηνη ρώξνη ζηάζκεπζεο επί πιεξσκή) Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 8-1/2006 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ. ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΔΗΟ ΦΡΟΤΡΑ Βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πόιεο, πιεζίνλ ηεο πιαηείαο Σαρπδξνκείνπ, ζηε γσλία ησλ νδώλ 28 εο Οθησβξίνπ θαη Παπαθπξηαδή. Δπαλδξώλεηαη κε νδνληίαηξνπο γηα ζεξαπεπηηθέο θαη πξνζζεηηθέο εξγαζίεο. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Δξγάζηκεο εκέξεο από 08:30 13:30. Γηαζέηεη ρώξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ.

9 ΞΔΝΧΝΔ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΗΑ ην πιαίζην ηεο παξνρήο δηεπθνιύλζεσλ ζε επηζθέπηεο - θηινμελνύκελνύο ηεο 1 εο νηθήκαηα: ΣΡΑΣΗΑ, δηαηίζεληαη σο μελώλεο ηα παξαθάησ α. ην θηίξην επί ηεο νδνύ Μαλσιάθε 2, πιεζίνλ ηεο ηξαηησηηθήο Λέζρεο ζην θέληξν ηεο πόιεο: (1) Έλα δηακέξηζκα ζηνλ 1ν όξνθν, κε 2 ππλνδσκάηηα, ζαιόλη θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Δμππεξεηεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν Αλώηαηνπο Αμθνύο, ε.ε. ή ε.α., νη νπνίνη είλαη κέιε ηνπ Αλώηαηνπ ηξαηησηηθνύ πκβνπιίνπ (Αλ) ή έρνπλ δηαηειέζεη σο κέιε ηνπ Αλ. (2) Έλα δηακέξηζκα ζηνλ 2ν όξνθν, κε 3 ππλνδσκάηηα, ζαιόλη θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Δμππεξεηεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν Αλώηαηνπο Αμθνύο β. Σε κεδνλέηα «Σ1», ζην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ησλ ΟΑ Αλσηάησλ, εληόο ηνπ ηξδνπ «ΠΛΑΣΖΡΑ», κε 3 ππλνδσκάηηα - ζαιόλη θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο, ε νπνία εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν Αλώηαηνπο Αμθνύο (Ξελώλαο Αλσηάησλ Οδνύ Ησαλλίλσλ). γ. Πέληε δσκάηηα - μελώλεο (1 δίθιηλν, 2 ηξίθιηλα, 1 ηεηξάθιηλν, θαη 1 πεληάθιηλν), έλαληη ηνπ γπκλαζηεξίνπ ηνπ ηξδνπ «ΠΛΑΣΖΡΑ». Ζ δηάζεζή ησλ γίλεηαη, θαηόπηλ αίηεζεο πξνο ηελ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ/ΓΗΠΡΟ θαη έγθξηζεο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ. ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑ ΟΗΚΖΜΑΣΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΗΑ Γηαηίζεληαη ζπλνιηθά 190 νηθήκαηα, από ηα νπνία 186 είλαη εληόο ηνπ ηξδνπ ΠΛΑΣΖΡΑ ζε 5 ζπγθξνηήκαηα, θαη 4 ζηελ νδό Μαλσιάθε ζην θέληξν ηεο πόιεο. Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 9-7/2012 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΤΓΜ. ΚΑΑΤ ΦΡΟΤΡΑ ΛΑΡΗΑ Γηαηίζεληαη 51 δηακεξίζκαηα γηα ηνλ παξαζεξηζκό ησλ ζηειερώλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ Πιαηακώλα Ν. Πηεξίαο (ηει ). Λεπηνκέξεηεο θαζνξίδνληαη ζηε ΒαΓ 9-6/2010 ηεο 1 εο ΣΡΑΣΗΑ/ΓΠ.

10 ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΣΖ ΛΑΡΗΑ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΑΡΗΑ Ζ πόιε ηεο Λάξηζαο, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ νκώλπκνπ λνκνύ. Γηαζρίδεηαη από ηνλ Πελεηό πνηακό, ν νπνίνο δηακέζνπ ηεο θνηιάδαο ησλ Σεκπώλ εθβάιεη ζην Αηγαίν. Ο Πελεηόο πνηακόο, θαηά ηελ αξραηνειιεληθή ζξεζθεία ήηαλ πνηάκηνο ζεόο θαη γύξσ από απηόλ είραλ αλαπηπρζεί πνιινί κύζνη, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηε γνληκόηεηα. Ο Πελεηόο, ν Όιπκπνο θαη ε Όζζα, πνπ ρακειώλνληαο αγθαιηάδνληαη κε ηηο αθηέο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, απνηεινύλ ζπλζέζεηο ζπάληαο νκνξθηάο θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, δίλνληαο ζηνλ άλζξσπν ηε δπλαηόηεηα λα αγγίμεη ηε θύζε ζε ραξηζκαηηθέο ζηηγκέο ηεο. Αξραηνινγηθά επξήκαηα απνδεηθλύνπλ ηελ θαηνίθεζε ηεο πεξηνρήο από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο. Πνιπάξηζκνη πξντζηνξηθνί νηθηζκνί, κε θπξηόηεξνπο απηνύο ζηελ Άξγηζζα, Οηδάθη, Αγία νθία θ.α., καξηπξνύλ πσο ε αλζξώπηλε πεξηπέηεηα ζηελ πεξηνρή ρξνλνινγεί αξθεηέο ρηιηάδεο ρξόληα. Ζ Λάξηζα αξρηθά απνηεινύζε λεζίδα εληόο ηεο ιίκλεο ηεο Θεζζαιίαο. Μεηά ηελ κεηαηξνπή ηεο ιίκλεο ζε πεδηάδα, θαηνηθήζεθε από ηελ Διιεληθή θπιή ησλ Πειαζγώλ, πνπ ηεο έδσζαλ ην όλνκα Λάξηζα, ην νπνίν ζεκαίλεη αθξόπνιε. Σν «Φξνύξην» βξίζθεηαη ζην ιόθν ηνπ θξνπξίνπ ή Αγίνπ Αρίιιεηνπ, όπνπ ζεσξείηαη πσο ήηαλ θαη ε αθξόπνιε ηεο αξραίαο Λάξηζαο, κε ίρλε θαηνίθεζεο από ην π.υ. ηηο παξπθέο ηνπ θξνπξίνπ, απνθαιύθζεθε κεγάιν ηκήκα ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηνπ 3 νπ αηώλα π.υ., ρηηζκέλν θαηά ηα πξόηππα ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Γηνλύζνπ ηεο Αζήλαο. Καηά ηε κπζνινγία θηίζηεθε κεηά ηνλ θαηαθιπζκό από ηνλ Λάξηζν, γην ηνπ Πειαζγνύ. Ζ θάζνδνο θαη εγθαηάζηαζε ησλ Πεξξαηβώλ, ησλ Μαγλεηώλ, ησλ Θεζζαιώλ, ε εμέιημε ηεο γεσξγνθηελνηξνθίαο, ε ζπγθξόηεζε πην νξγαλσκέλσλ νηθηζκώλ, ε νρύξσζή ηνπο, δίλνπλ ηελ εηθόλα ηεο δσήο κεηά ην 1200 π.υ., απνθαιύπηνληαο έλαλ πνιηηηζηηθό κεηαζρεκαηηζκό πνπ θαη πάιη έρεη ζαλ ππξήλα ηνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γεο θαη ηε ιαηξεία ηεο γνληκόηεηαο. Σελ πόιε δηνίθεζε επί πνιιά έηε ε κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ Αιεπαδώλ. Καηά ηελ αθκή ηεο δηέζεηε κεγάιν ζηάδην, σδείν, ζέαηξα θαη πνιινύο λανύο.

11 Ζ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο βξέζεθε, κε ηελ εκθάληζε ηνπ Φηιίππνπ Β, ππό Μαθεδνληθή θπξηαξρία ην ( 354 π.υ.), ε νπνία ζα δώζεη ηε ζέζε ηεο ζηε Ρσκατθή κεηά ηε κάρε ζηηο Κπλόο Κεθαιέο (197 π.υ.). Σν 325 κ.υ. ν πξώηνο επίζθνπνο Λαξίζεο Αρίιιεηνο, ζπκκεηείρε ζηελ Α Οηθνπκεληθή ύλνδν. Ο Αρίιιεηνο ζα αλαθεξπρζεί Άγηνο θαη ζα γίλεη πνιηνύρνο ηεο πόιεο, ε κλήκε ηνπ νπνίνπ ηηκάηαη ηελ 15 Ματνπ. Σν 981 κ.υ. ε πόιε θαηαζηξάθεθε από ην Βνύιγαξν Σζάξν θαη αλνηθνδνκήζεθε από ην Βαζίιεην Β. Πνιηνξθήζεθε από ηνπο Ννξκαλδνύο, ελώ θαηά ηελ Φξαγθνθξαηία έγηλε πξσηεύνπζα δνπθάηνπ. Καηαιήθζεθε από ηνπο Σνύξθνπο ην Σν 1770 ε Λάξηζα θαηαζηξάθεθε από ηνπο Σνπξθαιβαλνύο, κεηά ηελ απνηπρεκέλε επαλάζηαζε ηνπ Οξιώθ. Οη Έιιελεο, κε επηθεθαιήο ην δεζπόηε, θαηέθπγαλ ζηνλ Σύξλαβν, απ όπνπ επέζηξεςαλ ην Σόηε αλνηθνδνκήζεθε ν κεγαινπξεπήο λαόο ηνπ Αγίνπ Αρίιιεηνπ. Ζ ηνπξθνθξαηία γηα ηελ πεξηνρή ηειείσζε ζηηο 31 Απγ 1881, αθνύ ήδε από ηνλ Ηνύλην ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ είρε ππνγξαθεί ε παξαρώξεζή ηεο ζηελ Διιάδα. Νέα δνθηκαζία γηα ηελ πεξηνρή ππήξμε ν ειιελνηνπξθηθόο πόιεκνο ην Ζ Λάξηζα απνηέιεζε βάζε ηνπ ζηξαηνύ ζε όινπο ηνπο πνιέκνπο. Γη απηό ην ιόγν ππήξμε ζηόρνο ερζξηθώλ δπλάκεσλ. Σελ 31 Μαξ 1941 ε πόιε εξεηπώζεθε από κεγάιν ζεηζκό. Οη Γεξκαλνί, ιίγεο κέξεο κεηά, νινθιήξσζαλ ηελ θαηαζηξνθή κε κεγάιν βνκβαξδηζκό. ήκεξα ζηε Λάξηζα, ιεηηνπξγνύλ αξθεηέο βηνκεραλίεο, θαζώο επίζεο ζεκαληηθή είλαη ε αγξνηηθή παξαγσγή. Οη θαιπάδνληεο ξπζκνί αλάπηπμεο πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ ηεο πξνζδίδνπλ ζηαδηαθά ηε κνξθή κηαο ζύγρξνλεο κεγαινύπνιεο, ε νπνία έρεη ζην θέληξν ηεο πόιεο επξύ δίθηπν πεδόδξνκσλ. ηε Λάξηζα εδξεύεη παλεπηζηεκηαθή Ηαηξηθή ρνιή, ρνιή Βηνρεκείαο Βηνηερλνινγίαο, Αλώηαην ηερλνινγηθό ίδξπκα (ΑΣΔΗ) θαη Αγξνηηθή ρνιή από ην 1903 (Αβεξώθεηνο). Γηαζέηεη επίζεο αξραηνινγηθό θαη ιανγξαθηθό κνπζείν θαζώο θαη ζύγρξνλε πηλαθνζήθε. Σα έζηκα θαη νη παξαδόζεηο ηεο πόιεο δε δηαθέξνπλ από ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ άιιεο ειιεληθέο πεξηνρέο. Κάζε ρξόλν, ζηηο 24 επηεκβξίνπ γίλεηαη ζηε ζθεπαζηή αγνξά ηεο Νεάπνιεο ην παλεγύξη ηεο Λάξηζαο. Παιηά ήηαλ κηα κεγάιε δσνπαλήγπξεο, ζήκεξα είλαη κηα εκπνξνπαλήγπξεο. Οη ρσξηθνί θέξλνπλ ηα δηάθνξα πξντόληα ηνπο, νη έκπνξνη ηα δηθά ηνπο. ην παλεγύξη απηό πνπιηέηαη θαη ν θεκηζκέλνο ραιβάο Φαξζάισλ. 19/06/ :37

12 ΥΡΖΗΜΑ ΣΖΛΔΦΧΝΑ 1 ε ΣΡΑΣΗΑ Σ/Κ ε ΣΡΑΣΗΑ Γ/ΚΔΠΗΥ ΔΛΑ Αζθάιεηα ΔΛΑ Σξνραία ΓΔΖ ηει.θέληξν ΓΔΤΑΛ ηει. Κέληξν ΓΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ 404 ΓΝ: Σξηθάισλ 1 θαη Λαγνύ γσλία, ηει θέληξν Γεληθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο: Σζαθάισθ 1, ηει. θέληξν Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο: ηει. θέληξν ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ηξαηησηηθό Φαξκαθείν Λάξηζαο (404 ΓΝ) ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΔ Τπεξαζηηθό ΚΣΔΛ: , Αζηηθό ΚΣΔΛ: ηαζκόο ΟΔ: Ράδην Σαμί: ΔΘΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Αγ. Θσκάο Γξακκαηεία : ηάδην : Κνιπκβεηήξην Β Ππξήλαο : Κιεηζηό Γπκλαζηήξην : Κνδάλεο Σέξκα, Κιεηζηό Βαξέσλ Αζιεκάησλ : /06/ :37

13 ΥΟΛΔΗΑ Νηπιαγωγεία Α/Α ΟΓΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΛΑΡΗΑ 1 ν Δξκνγέλνπο, Έλαληη ΟΑΔΓ ν Γεκνζζέλνπο & Πιάησλνο ν Καξθή & Ρίδνπ ν Λάππα ν Μπηηιήλεο ν Αγηάο ν Αηόινπ ν Αξθαδίνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Μύξσλ ν 1 εο Μεξαξρίαο Καξά ν Ηνπζηηληαλνύ 24 α ν Πεξηθιένπο ν Μύξσλ ν Καιιηζζέλνπο ν Ηνπζηηληαλνύ & Ηάζνλνο ν Καξθαβίηζα & Υαηδνπνύινπ ν Μήινπ & Πάξνπ ν Λεκεζνύ ν Πάξλεζαο Σέξκα ν Φεινξείηνπ ν Γαβάθε ν Κνξδάηνπ ν Φαζνύια ν Λάππα ν Απιώλνο & Αβδήξσλ ν Καξθαβίηζα & Υαηδνπνύινπ ν Αγηάο ν Ν. Μαλδειαξά ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Σδαβέιια

14 ν Μπνπθνπβάια ν Ηνπζηηαληαλνύ & Ηάζνλνο ν Κ. Παηέξα ν Διεπζεξίαο ν Καξαζάλνπ ν Αραξλαλίαο ν Αηόινπ ν Η. Μαγξηέ ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Λντδνπ ν Γαξηηζίνπ & Λίλδνπ ΔΗΓΗΚΟ 1 ν, Μνπζώλ Αγ. Αλαξγύξσλ Αξκελίνπ ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ 1 ν Δι. Βαληδέινπ ν Γ. Οιύκπνπ ν Δξγαηηθέο Καηνηθίεο ΓΛΑΤΚΖ ΚΟΗΛΑΓΑ ΚΟΤΛΟΤΡΗΟΤ ΜΔΛΗΑ ΜΔΛΗΟΥΧΡΗΟΤ ΝΗΚΑΗΑ ΠΛΑΣΤΚΑΜΠΟΤ ΥΑΛΚΖ ΡΑΥΟΤΛΑ ΣΔΡΦΗΘΔΑ ΦΑΛΑΝΖ 1 ν ν ρνιηθή Δπηηξνπή

15 Γημοηικά Α/Α ΟΓΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ ΛΑΡΗΑ 1 ν Ηνπζηηληαλνύ & Ηάζνλνο ν Ζπείξνπ ν Ηνπζηηληαλνύ ν Κνπκνπλδνύξνπ Δξγαζηήξην ν Υξπζνρόνπ ν 31 εο Απγνύζηνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Α. Γαδή ν Ν. Φηιηππνύπνιε ν Αηόινπ ν Πιάησλνο ν Αξθαδίνπ ν πλ. Αβέξσθ ν Γεξνπιάλνπ ν Καξθαβίηζα ν Μήινπ & Πάξνπ ν Η. Μαγξέ 2 (Αλζνύπνιε) ν Φαζνύια ν Αθαξλαλίαο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Κιεάξρνπ Παηέξα Νεάπνιεο ν Θενθίινπ & Καιιηζζέλνπο o Αξθαδίνπ o Αθαξλαλίαο o 1 εο Μεξαξρίαο o Απιώλνο o Ζξαθιεηαλνύ ηέξκα o Ζπείξνπ o 31 εο Απγνύζηνπ o Κνπκνπλδνύξνπ

16 ν Πάξλεζαο ηέξκα ν Μήινπ θαη Πάξνπ ν Πιάησλνο θαη Γεκνζζέλνπο ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Υξπζνρόνπ ν Κνπκνπλδνύξνπ ν Μύξσλ ν Πινύησλνο ν Ηνπζηηληαλνύ 24α ν Β Σζηηζάλε ν Υαηδνπνύινπ Γσμνάζια Α/Α ΟΓΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 ν Ζπείξνπ θαη Α. Γαδή ν Θεο/λίθεο ν Καξδίηζεο ηέξκα ν Ζπείξνπ θαη Α. Γαδή ν Ηνπζηηληαλνύ θαη Βνπηζηιά ν Μεξαξρίαο θαη Καξανιή ν Άγγεινπ ηθειηαλνύ ν Λαγνύ ηέξκα ν Λαθσλίαο θαη Αθαξλαλίαο ν Ζξαθιεηαλνύ ηέξκα ν Πιάησλνο θαη Γεκνζζέλνπο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Λεκεζνύ & Καιιηζζέλε ν Υαηδνπνύινπ & Καξθαβίηζα ν Ζπείξνπ & Α. Γαδή ΑΘΛΖΣΗΚΟ, Καιιηζζέλε ΔΠΔΡΗΝΟ, Γεξνπιάλνπ ΜΟΤΗΚΟ, Σ. Λεηβαδίηε

17 Λύκεια Α/Α ΟΓΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟ 1 ν Ζπείξνπ & Α. Γαδή ν Αηόινπ ν Καξδίηζεο Σέξκα ν Α. Γαδή & Λνγησηάηνπ ν Ηνπλζηηληαλνύ & Κνκλελώλ ν Μεξαξρίαο & Καξανιή ν Λαθσλίαο & Αθαξλαλίαο ν Ρόδνπ Σέξκα ν Υαηδνπνύινπ & Καξθαβίηζα ν Ζξαθιεηαλνύ Σέξκα ν Γεκνζζέλνπο ΜΟΤΗΚΟ, Σ. Λεηβαδίηε ΠΟΛΤΚΛΑΓΗΚΟ, Καιιηζζέλε ΑΡΜΔΝΗΟΤ ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΓΗΑΝΝΟΤΛΖ ΕΑΠΠΔΗΟΤ ΚΟΗΛΑΓΑ ΚΟΗΛΑΓΑ ΝΗΚΑΗΑ ΠΛΑΣΤΚΑΜΠΟΤ

18 ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΔΘΑ ΚΑΗ Λ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΛΑΡΗΑ Απη. Σει. (2410) 1. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΗ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Βάζηνπ Αηθαηεξίλε Γεσξγηάδνπ 21 Λάξηζα ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ Δ.Π.Δ. Αεξνδξνκίνπ 61 Λάξηζα ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΛΑΡΗΑ Α.Δ. Παιακά 10 Λάξηζα EUROMEDICA ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΟΛΤΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Γεσξγηάδνπ 21 Λάξηζα ΛΑΡΗΑ Α.Δ. Καξαλίθαο Υξήζηνο Κνύκα 34 Λάξηζα Καξηζαθιέθεο Αξηζηείδεο Νενθύηνπ 7 Λάξηζα Κνληνλίθαο Θεόδσξνο Παλαγνύιε 6 Λάξηζα Κπξγηάλλεο ηέξγηνο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Λέθθαο Αλδξηαλόο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Μπαξόο Κσλ/λνο Μαλσιάθε Λάξηζα Τγεία- Ηαηξηθή Απεηθόληζε Α.Δ. Γεσξγηάδνπ 26 Λνξ Μαβίιε Λάξηζα ΑΛΛΔΡΓΗΟΛΟΓΟΗ Αζηάξαο Νηθόιανο 28εο Οθησβξίνπ 14 Λάξηζα Παπαδνύιε Αζπαζία Κύπξνπ 57 Λάξηζα Υαξηζνύιεο ηέθαλνο Γεπθαιίσλνο 16 Λάξηζα ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΗ 19/06/ :37 Αγθαξίηζη Ρνμάλα Ογι 3Α Λάξηζα Γνπβάιαο Αξηζηείδεο Ρνύζβειη 26 Λάξηζα Γαβίδε Ησάλλα Ζπείξνπ 76 Λάξηζα Καξβνύλεο Κσλ/λνο Κνύκα 23 Λάξηζα Κσλζηαληίλνπ Κσλ/λνο Κνύκα 40 Λάξηζα Νηαβέιεο Ησάλλεο θαξιάηνπ νύηζνπ 3 Λάξηζα Παηέξαο ηαύξνο Παλαγνύιε 18 Λάξηζα Παπαδηδαζθάινπ Φηιώηηαο 28εο Οθησβξίνπ Λάξηζα Ρίδνο Υξήζηνο Κύπξνπ 12 Λάξηζα

19 ΓΔΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ Μαξθνύιεο Νηθόιανο Κνδάλεο 26 Γηάλλνπιε νισκόο Αλδξέαο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΟΗ Αιεμαλδξήο Ζιίαο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Γειαδάξεο Αλαζηάζηνο Βπδαληίνπ 29 Διαζζόλα Γθξέηζεο Παλαγηώηεο Νενθύηνπ 2 Λάξηζα Γεκελίθνπ Γεσξγία Παπαθπξηαδή 8 Λάξηζα Εαθείξεο Κσλ/λνο Παλαγνύιε 73 Λάξηζα Καξβέιια Κσλ/λα Κνπκνπλδνύξνπ 11 Λάξηζα Καξβέιαο ηπιηαλόο Μ.Αιεμάλδξνπ 4 Λάξηζα Καξγηώηεο Αζαλάζηνο Μαλδειαξά 35 Λάξηζα Καξύδαο Βαζίιεηνο Ζπείξνπ 78 Λάξηζα Ληνύπεο Κσλ/λνο Καλαδά 3 Φάξζαια Μάλδαινο Γεκήηξηνο 31 Απγνύζηνπ 15 Λάξηζα Μπνπιηκάξεο Αρηιιέαο Νενθύηνπ 9 Λάξηζα Νηάλνο Αζαλάζηνο 31εο Απγνύζηνπ & Όγι 5 Λάξηζα Νηνύζηαο σηήξηνο Ληβαλάησλ 1 Λάξηζα Παπαζενδώξνπ Νηθόιανο Κνξαή 4 Λάξηζα Παπαγηαλλάθεο Ησάλλεο Παιακά 7 Λάξηζα Πεηξσηνύ Αλησλία Αζθιεπηνύ 30 Λάξηζα Πηζηόιαο Υαξάιακπνο Ρνύζβειη 42 & Κσιέηηε 1 Λάξηζα Ρίδνο Αζηέξηνο Μαλδειαξά 35 Λάξηζα νύξιαο Γεώξγηνο Ζπείξνπ 78 Λάξηζα ηπινπνύινπ Βίικα-Μαξίλα 23εο Οθησβξίνπ 31 Λάξηζα Σδηλάιαο Υξήζηνο Όγι 3α Λάξηζα Φώηνο Αζηέξηνο Καξανιή & Γεκεηξίνπ 42 Λάξηζα /06/ :37 6. ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟΗ Βαζηιείνπ Δπθεκία Μαλδειαξά 29 Λάξηζα Γαβξηήι Κσλ/λνο Νενθύηνπ 1 Λάξηζα Καιπαδάθε Δπθεκία Παλαγνύιε Λάξηζα Μίδηνο Παλαγηώηεο Ογι 3Α Λάξηζα Μηραιέκπαζε Καθία Μεγ.Αιεμάλδξνπ 41 Λάξηζα νπιηζηώηνπ νθία Μαλδειαξά 5Α Λάξηζα Φαλαξηδήο Παλαγηώηεο Αζ.Γηάθνπ 2 Λάξηζα

20 ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΟΗ Αγνξαζηήο Γεξάζηκνο Κσιέηε 1 Λάξηζα Καξαπηπέξεο Αληώληνο Παλαγνύιε 10 Λάξηζα Κνπξδή Γεσξγίνπ Διέλε Κ Παιακά 11 Λάξηζα Μεηηόο Γεώξγηνο Λ. Καηζώλε 25 Λάξηζα Παπακαξγαξίηεο Κσλ/λνο Αζθιεπηνύ Λάξηζα Ρηδνύιεο Αρηιιέαο Τςειάληνπ 1 Λάξηζα Σακνπξίδεο Νηθόιανο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΟΗ Αγγειόπνπινο Άγγεινο Αζ. Γηάθνπ 1 Λάξηζα Αγξαθηώηεο Ζιίαο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Αζαλαζίνπ Υξήζηνο Ζιηνδώξνπ 10&Παηξόθινπ Λάξηζα Αλδξεαλίδεο Ζιίαο Παπαλαζηαζίνπ Λάξηζα Γθηόθαο ηέθαλνο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Γθνπληαξνύδεο Γεκήηξηνο Παλαγνύιε 44 Λάξηζα Γαιακπύξαο Παλαγηώηεο Παιακά 11 Λάξηζα Γξίβαο σηήξηνο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Έμαξρνο Πέηξνο Υαηδεκηράιε 71 Λάξηζα Δμάξρνπ Αγγειηθή Ηεδεθηήι 9 Φάξζαια Εαξδνπιάο Γεώξγηνο Παιακά 8 Λάξηζα Εαραξόο Νηθόιανο Μαλδειαξά 42 & Παλαγνύιε Λάξηζα Κάζζνο Γεκήηξηνο Μαλδειαξά 25Α Λάξηζα Καηζαθιηάλεο ηέξγηνο Παπαθπξηαδή 8 Λάξηζα Κνπηζνύθεο ππξίδσλ Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Κσζηνύιαο Ησάλλεο Μαλδειαξά 5Α Λάξηζα Ληάπε Γεσξγία Κύπξνπ 57 Λάξηζα Μαιιηάξαο Γεώξγηνο Κύπξνπ &Ογι 3Α Λάξηζα Μέξαο Μηραήι Κνύκα 26 Λάξηζα Μεξηζηνύδεο Γεώξγηνο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα Μήζηνο Αζαλάζηνο Αι. Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Μίρνο Παλαγηώηεο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Μπαιάζθαο Αλδξέαο Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Μπνπριαξηώηεο Γεκήηξηνο Αζθιεπηνύ 27 Λάξηζα Νηθόπνπινο Υξήζηνο Αρηιιέσο 8-Καλαδά 2 Φάξζαια Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Παπαθπξηαδή 42 Λάξηζα Παηζίθαο Υαξάιακπνο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Πηθξόο Κσλ/λνο Θεξκνππιώλ 34 Ακπειώλαο Πξαηηήο Νηθόιανο Αι Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Επχιας(ΕΠ) ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑ 19/06/ :37 ακαξάο πύξνο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα άπθαο Ησάλλεο Παλαγνύιε 34 Λάξηζα εξίθεο Απόζηνινο Πνιπηερλείνπ 7 Σύξλαβνο ηαζηλνπνύινπ-αλησληάδε ηεθαλία Κνύκα 40 Λάξηζα

21 ηαπξνζεόδσξνο Υξήζηνο Αζθιεπηνύ 26 Λάξηζα Σξηαληαθύιινπ Βαζίιεηνο Ρνύζβειη 42 & Κσιέηε 1 Λάξηζα Σζαιόπνπινο Δπξηπίδεο Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Φώθαθαο Απόζηνινο Αγ.Γεκεηξίνπ 4 Σύξλαβνο ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΟΗ Γεξνθώζηα Άξηεκηο Παπαθπξηαδή 9 Λάξηζα Κειεπνύξε Καίηε Κνύκα 37 Λάξηζα Κππαξηζζνύο Ησάλλεο Νηθεηαξά 3 Λάξηζα Πνιίηε Βηξγηλία Πνιπηερλείνπ 17 Σύξλαβνο ηξαηεγνπιάθνπ Κπξηαθή Ζπείξνπ 103 Λάξηζα Φηιίππνπ Φσηεηλή Ρνύζβειη Λάξηζα ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΟΗ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ Αθξηβνύζε Δπαγγειία Ζιηνδώξνπ 12 Λάξηζα Βαιάζε-Υπηνύδε Μαξία Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Γηαλλόπνπινπ-Καηζατηε Γήκεηξα Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Γηαλλνύιαο Ησάλλεο Δξπζξνύ ηαπξνύ1-3 Λάξηζα Γθίδαο Αζαλάζηνο Παπαθπξηάδε 3 Λάξηζα Εακπέηαο Βαζίιεηνο Παιακά 10 Λάξηζα Εαρίδεο Γεκήηξηνο Ογι 3 Α Λάξηζα ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΤΑΓ. ΠΑΠΠΑΓΑ & ΗΑ Ο.Δ. Παλόο 3 Λάξηζα "ΒΗΟΑΝΑΛΤΖ ΛΑΡΗΑ" ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Ννύζηα Αλζ. Γαδή 22 Λάξηζα νθία & ΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ Δ.Δ. "ΒΗΟΣΔΣ Δ.Δ." Καηή Υξπζνύια Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Καηζακάθα Βαζηιηθή 28εο Οθησβξίνπ 36 Λάξηζα Κνιύξαο Απόζηνινο Ρνύζβειη 24 Λάξηζα Κνληαμήο Ησάλλεο Αρηιιέσο 5 Φάξζαια Κνπηζνγηάλλε Γήκεηξα Νενθύηνπ 1& Κύπξνπ Λάξηζα Λακπξνλίθνπ Δι.-νπιηνύθε Οπξ. Ο.Δ. Κύπξνπ 45 Λάξηζα Μάηθνπ Γεσξγία Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Μαλίθα Μαξία Αζθιεπηνύ 9-11 Λάξηζα Μετκάξνγινπ Ησάλλεο Αζθιεπηνύ 30 Λάξηζα ΜΠΑΜΠΑΛΗΑΡΖ Β.-ΥΔΛΗΓΧΝΖ Α. Αζθιεπηνύ 41 Λάξηζα ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΗΑΣΡΗΚΖ Ο. Δ. 19/06/ :37 Μπαληόο Μάξθνο Μαλδειαξά 46 Λάξηζα Μπέε Θεζζαιία Σζαθάισθ 8 Διαζζόλα Μπισλά Διέλε Παιακά 10 Λάξηζα Ναζίθαο Θεόδσξνο Αζθιεπηνύ 38 Λάξηζα Ξεξνκεξίηεο Δπζύκηνο Αι. Παλαγνύιε 18 Λάξηζα Παπαγεσξγίνπ Ησάλλεο Παπαλαζηαζίνπ 73 Λάξηζα

22 Παπαδνπνύινπ-Πξάηηε Διέλε Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Παπαζαλαζίνπ Νηθόιανο Παηξόθινπ 21 Λάξηζα Παπανηθνλόκνπ Κιεάλζεο Κύπξνπ Λάξηζα Πέππα Αηθαηεξίλε Ζπείξνπ 76 Λάξηζα Πεξώλε-νισκνύ Φσηεηλή Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Πνιίηε Καιιηόπε Καλαδά 12 Φάξζαια Πνιίηε Κσλ/λα Πνιπηερλείνπ 17 Σύξλαβνο Πνπηζηάθαο Γεκήηξηνο θνπάδσλ 19 Λάξηζα Πξαηηή Αλαζηαζία Αι. Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Ράπηε ηπιηαλή Κύπξνπ 21 Λάξηζα Ράπηεο Γεώξγηνο Κνξαή 4 Λάξηζα Ράπηεο Νηθόιανο Αζθιεπηνύ 27 Λάξηζα Ράπηεο Υαξάιακπνο Κνύκα 9 Λάξηζα Ρηδνύιε Αηθαηεξίλε Τςειάληνπ 1 Λάξηζα αιγθάκε Αγιατα Παλαγνύιε 31 Λάξηζα Σάζνπ Θάιεηα Μαλδειαξά 25Α Λάξηζα Σδεκνπδηώγα-Γνθνπνύινπ Αζπαζία Κνύκα 34 Λάξηζα Σζίπα Βατα Ρνύζβειη 26 Λάξηζα Σζνύκα-Σαθνύδε Βαζηιηθή Φαξξώλ 2 Λάξηζα Φηινθώζηα-Ησαλλίδνπ Διηζάβεη Παιακά 2 Λάξηζα Υαηδεδήζε Διέλε Κνύκα 42 Λάξηζα ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΗ Αγγειάθεο Κσλ/λνο Ζιηνδώξνπ 8 Λάξηζα Γθξάβαο Ησάλλεο Παλαγνύιε 10 Λάξηζα Ννύιαο Γεώξγηνο 25εο Μαξηίνπ 19 Λάξηζα Παγίηζαο Ησάλλεο Λ. Καηζώλε 25 Λάξηζα Πηλαθά Αηθαηεξίλε Παπαθπξηαδή 53 Λάξηζα Σξίγθα Αγιατα Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Υαξπαληίδεο Γεώξγηνο Όγι 3Α Λάξηζα ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ 13. ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΟΗ Γξεγνξίνπ Νηθόιανο Ρνύζβειη 20 Λάξηζα Γθαλάο ηακάηεο Βειιή 6 Λάξηζα Καξακαξίαο ηπιηαλόο Κνπκνπλδνύξνπ 30 Λάξηζα Πινπκίδεο Γεώξγηνο Κνύκα 34 Λάξηζα νπξγθνύλεο Φώηηνο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Σζηξβνύιεο Ησάλλεο Θεπθξάζηνπ 60 Λάξηζα Επχιας(ΕΠ) ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑ 19/06/ :37

23 ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟΗ 15. ΟΤΡΟΛΟΓΟΗ Αγνξαζηίδεο Ησάλλεο Παλαγνύιε 18 Λάξηζα Αγνξαζηίδεο Νηθόιανο 23 εο Οθησβξίνπ 21 Λάξηζα Γησηίθαο Γεκήηξηνο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Εηκπήο Αξηζηείδεο Νενθύηνπ 9 Λάξηζα Ζιηόπνπινο Κσλ/λνο Παιακά 1 Λάξηζα Θσκάο Φώηηνο Αι. Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Καθαξάληδα Μαξία Αλζ. Γαδή 54 Λάξηζα Λαδαξίδεο ηέθαλνο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Μηηνπάιη Α. Αρκέλη 28εο Οθησβξίνπ 14 Λάξηζα Παιαηνρσξιίδεο Ζιίαο Παπαλαζηαζίνπ 66 Λάξηζα θαθίδαο Κπξηάθνο Αζθιεπηνύ 9-11 Λάξηζα Υατδεκελάθεο ηπιηαλόο Μ.Αληύπα 1 Λάξηζα Καθθάο Γξεγόξηνο Παηξόθινπ 26 Λάξηζα Κνληνρξήζηνο Θεόδσξνο Μαπξνδήκνπ 7 Διαζζό λα Κνπηζνγηάλλεο Δπζηάζηνο Μαλδειαξά 19 Λάξηζα Ξεξνκεξίηεο Μάξηνο Παπαλαζηαζίνπ 53 Λάξηζα θξέθαο Θσκάο Αζθιεπηνύ 9-11 Λάξηζα Σξάληνο Αλαζηάζηνο Νενθύηνπ 2- Κύπξνπ Λάξηζα ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΟΗ Αγγεινπζνπνύινπ Βάηα Ρνύζβειη 32 Λάξηζα Αλησλίνπ Υξήζηνο Παπαθπξηαδή 45 Λάξηζα Αρηαξόπνπινο Αζαλάζηνο Παπαθπξηαδή 8 Λάξηζα Εεζνύιεο Ησάλλεο Αζθιεπηνύ 38 Λάξηζα Εηνύιε Διενλώξα Νενθύηνπ 1 Λάξηζα Καιατηδήο Ησάλλεο Αζθιεπηνύ 9-11 Λάξηζα Καιπαδάθεο Πέηξνο Θενθξάζηνπ Λάξηζα Καξαλαζηάζεο Δπάγγεινο 28εο Οθησβξίνπ 7 Λάξηζα Καξηπίδεο Ησάλλεο 6εο Οθησβξίνπ 113 Διαζζόλα Κνπθάθεο Γεκήηξηνο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Κνπθάθεο Ησάλλεο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Μάλνο Γεώξγηνο Κνύκα 2 Λάξηζα Μπαληξάο Νηθόιανο Παπαθπξηαδή 8 Λάξηζα Μπέεο Παλαγηώηεο Παπαλαζηαζίνπ Λάξηζα Νάηζηνπ Μαξία Μπνπθνπβάια 2 Λάξηζα Παγγέαο Γεκήηξηνο Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ 14 Σύξλαβνο /06/ :37

24 Παπαδάθνπ Μαξία Αι. Παλαγνύιε 31 Λάξηζα Πίπεο Γεώξγηνο Δξπζξνύ ηαπξνύ 9 Λάξηζα Ρήγα Μαγδαιελή Ρνύζβειη 24 Λάξηζα Ρίδνο ηέιηνο Νηθεηαξά 2&23εο Οθησβξίνπ Λάξηζα αιγθάκεο Γεώξγηνο Κύπξνπ 57 Λάξηζα ακαξά Αθξηβή Παξαζθεπή Κνύκα 26 Λάξηζα ηλόπνπινο Γεκήηξηνο 28εο Οθησβξίνπ 16 Λάξηζα Σξάληνπ Βαζηιηθή Παλαγνύιε 31&Κνξαή Λάξηζα Σζάηζαξεο σηήξηνο Παπαθπξηαδή 37 Λάξηζα Σζηακπαιήο Ησάλλεο Γεπθαιίσλνο 11 Λάξηζα Υξπζνρόνπ Φώηηνο Παλαγνύιε 6 Λάξηζα ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΟΗ 18. ΠΑΘΟΛΟΓΟΗ θνξδάο Βαζίιεηνο Νενθύηνπ 9 Λάξηζα Αζαλαζηάο Υξήζηνο Παηξόθινπ 15 Λάξηζα Αλαγλώζηνπ Νίθε Αζθιεπηνύ Λάξηζα Βνιηώηεο Δπάγγεινο Αζθιεπηνύ 34 Λάξηζα Γηαλλνύηζνο Υξήζηνο Ρνύζβειη 36 Λάξηζα Γθέκκαο Γεκήηξηνο Παλαγνύιε 44 Λάξηζα Γθνπηδίδεο Μαηζαίνο Υαηδεκηράιε 63 Λάξηζα Γνύηνπ Μαξία Νηθνηζαξά 1Α&Λ.Καηζώλε Λάξηζα Γξαληδή Μαξηάλλα Ζπείξνπ 76 Λάξηζα Γξάκπαο Απόζηνινο Παλαγνύιε 31 Λάξηζα Γξάκπα Βαζηιηθή Παλαγνύιε 31 Λάξηζα Δμάξρνπ-Γθαξαγθάλε Βάτα Αλζ.Γαδή 1- Κεληάπξσλ Λάξηζα Εαγαλάο Μηραήι Ηάζνλνο 4 Λάξηζα Ησάλλνπ Αλαζηαζία Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Καπεηάλνο Γεώξγηνο Παπαλαζηαζίνπ 53 Λάξηζα Καξακήηζνπ Γέζπνηλα Διεπζεξίαο 40 Ακπειώλαο Καξξάο Γεώξγηνο Νενθύηνπ 1 Λάξηζα Κξαληώηεο Γεκήηξηνο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Κξίθεο Ναπνιέσλ Κνύκα 4 Λάξηζα Κπβέινο Γεκήηξηνο Ρνύζβειη Λάξηζα Επχιας(ΕΠ) ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑ 19/06/ :37 Κπηνύδεο Κπξηάθνο Μαλδειαξά Λάξηζα Μαθξίδεο Γεώξγηνο Παλαγνύιε 73 Λάξηζα Μπακλάξαο Θεόδσξνο Αγ.Γεκεηξίνπ 12 Σύξλαβνο Μπάξδαο Αιέμαλδξνο Όγι 3Α Λάξηζα

25 Μπδίζξαο Κσλ/λνο Αζθιεπηνύ 41 Λάξηζα Ναξήο Γεώξγηνο Ρνύζβειη 20 Λάξηζα Παλαγηώηνπ Αζηέξηνο Μ. Αιεμάλδξνπ 29 Λάξηζα Παπαρξήζηνο Γεκήηξηνο Πάλνπ 3 & Κύπξνπ Λάξηζα Ρηδάθεο Νεθηάξηνο Παλαγνύιε 12 Λάξηζα βάξλαο Αζαλάζηνο Παλαγνύιε 27 Λάξηζα Σαζηεκίξνγινπ Κσλ/λνο Παηξόθινπ 21 Φάξζαια Σεξδνύδεο Ησάλλεο Κνπκνπλδνύξνπ 1 Λάξηζα Σδηλάια Δπγελία η. Καξάζζπ Σύξλαβνο Σνύιεο Γεώξγηνο Ζθαίζηνπ 4 Λάξηζα Σζαιθηηδήο ίκσλ Παλαγνύιε 53 & Βνπιγαξνθηόλνπ 7 Λάξηζα Σζαληίιεο Γηνλύζηνο Ζπείξνπ 76 Λάξηζα Σζηθξίθε Αηθαηεξίλε Παπαθπξηαδή 37 Λάξηζα Υαιίηζηνο Γεώξγηνο Κύπξνπ 57 Λάξηζα Υνπιηαξόπνπινο Κσλ/λνο Βεληδέινπ 28 Λάξηζα ΠΑΗΓΗΑΣΡΟΗ Απνζηνιάθε Πειαγία 28εο Οθησβξίνπ 12 Λάξηζα Βόηζηνπ-Σδαθέξε Μάρε Παηξόθινπ 9 Λάξηζα Γεξνγηάλλεο Υξήζηνο Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Γηαλλαθόπνπινο Κσλ/λνο Γεπθαιίσλνο 7 Λάξηζα Γθάγθα Φαίδξα Πξσηνπαπαδάθε 10 Λάξηζα Γθαζδξάλεο ηπιηαλόο Παλαγνύιε 44 & Ζπείξνπ Λάξηζα Γθόιηζνο Παληειήο Ρνύζβειη 42 & Κσιέηηε 1 Λάξηζα Γθνπληή Μαξία Κύπξνπ Λάξηζα Γνύζηνπ Αλαζηαζία Αζθιεπηνύ Λάξηζα Γεκεηξίνπ Μαξία Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Επγνγηώξγνο Αζηέξηνο Ζπείξνπ 76 Λάξηζα Κακπάλη Σάξεθ Μηραήι Αζθιεπηνύ 9-11 Λάξηζα Κανύλα Αλαζηαζία Ογι 3 Α Λάξηζα Καξαγηάλλε Γέζπνηλα 28εο Οθησβξίνπ 14 & Κνύκα Λάξηζα Καξδνύιαο Αρηιιέαο Παλαγνύιε Λάξηζα Καηζάβα Άλλα Κνύκα 32 Λάξηζα Κνπθνπθίθε Μαξηάλζε Ζιηνδώξνπ 12 Λάξηζα Κνπηνπβνύ Μαξία Β'πλη/ηνο Ηππηθνύ 3 Φάξζαια Κνπηζνγηώξγνο Αιέμαλδξνο Γ.Αβέξσθ 18 Λάξηζα Κξνκκύδαο Βαζίιεηνο Θενηνθνπνύινπ 1 Φάξζαια Κσλζηαληνύια Θενδώξα Μαλδειαξά 48Α Λάξηζα Μαληδηαθόο Νηθόιανο Κνπκνπλδνύξνπ 3 Λάξηζα Μαηαθηά Γαιάηεηα Κνδάλεο 26 Γηάλλνπιε Μαρνύρα Αιεμάλδξα Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Μπνπξαληά Αγγειηθή Αζθιεπηνύ 27 Λάξηζα Μπνπζκπνύθεο Ησάλλεο Αζθιεπηνύ 31 Λάξηζα Μπζίξεο πήιηνο Παλαγνύιε Λάξηζα /06/ :37

26 Νηηθνύδε Μαξία Παλαγνύιε 39 Λάξηζα Παλάγνο Αληώληνο Μαλδειαξά 29 Λάξηζα Πειεθνύδα Διέλε Κνύκα 42 Λάξηζα Πεξηζηέξε Μαξία Υαηδεκηράιε 65 Λάξηζα Ρίδνπ - αθειιάξε Υξπζή Αζθιεπηνύ 41 Λάξηζα νύθηαο Νηθόιανο Αζθιεπηνύ 41 Λάξηζα παλνύδεο Γξεγόξηνο Παπαθπξηαδή 47 Λάξηζα ηάζε Μαξία Κνύκα 40 Λάξηζα Σζάκπνπξα Εήζσ Ζιηνδώξνπ10 Λάξηζα Σζηηζηξίθε-Καξακήηζνπ Γώξα Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Σζηώξα Βάηα Παλαγνύιε 55 Λάξηζα Φσηνπνύινπ Αζαλαζία Ζπείξνπ 80 Λάξηζα Υαηδεαζαλαζηάδνπ Δηξήλε Θεξκνππιώλ 3 Ακπειώλαο ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΟΗ Αικαζίδνπ Γέζπνηλα Βεληδέινπ 28 Λάξηζα Αικπαληάθεο Κσλ/λνο Ζθαίζηνπ 6 Λάξηζα Βόηζηνπ Αξγπξώ Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Καινύζεο Ησάλλεο Παλαγνύιε 44 & Ζπείξνπ Λάξηζα Καιθνύληδνο Γεώξγηνο Μαλδειαξά 42 Λάξηζα Κεραγηόγινπ Φίιηππνο Παπαθπξηαδή 53 Λάξηζα Κνπξή Μαξία Κύπξνπ 57 Λάξηζα Σξηαληαθύιινπ Ησάλλεο Κύπξνπ & Ογι 3Α Λάξηζα ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΗΑΣΡΟΗ Καξαινΐδνο Λάδαξνο Όγι 3α Λάξηζα Κνπηζακπέιαο Κσλ/λνο Κύπξνπ 24 Λάξηζα Σζίθιαο Παύινο θαξι. νύηζνπ 7 Λάξηζα ΡΔΤΜΑΣΟΛΟΓΟΗ 23. ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ Εηώγαο Αζαλάζηνο Κύπξνπ 1 & Ογι 3α Λάξηζα Νηάβαο Δπάγγεινο Κεληαύξσλ 34 Λάξηζα Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο Λάξηζαο Μαλδειαξά 40 Λάξηζα Επχιας(ΕΠ) ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑ 19/06/ :37

27 ΦΤΗΑΣΡΟΗ ΑΠΟΛΛΧΝΔΗΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ 6 ΥΛΜ Λαξ -Σπξλ Λάξηζα ΑΝΗΜUS 8 ΥΛΜ Λαξ-Σξηθ Λάξηζα AΚΛΖΠΗΔΗΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ Α.Δ. Βεληδέινπ 141 Λάξηζα Κνιπδάο Νηθόιανο Ηάζνλνο 3 Λάξηζα Κνπινύιαο Δπζύκηνο 23εο Οθησβξίνπ 15 Λάξηζα Μπαιαήο Βαζίιεηνο 28εο Οθησβξίνπ 1 Λάξηζα Ννύζηαο Βαζίιεηνο Μαλσιάθε Λάξηζα αξακνύξηζε Αηθαηεξίλε Φξίμνπ 1 Λάξηζα ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΔ Αγνξνγηάλλεο Κσλ/λνο Φαξξώλ 1 Λάξηζα Αλαζηαζίνπ Αλαζηάζηνο Μαλδειαξά 55 Λάξηζα Αλαζηαζόπνπινο Ησάλλεο Κύπξνπ 72 Λάξηζα Γθαλάηζηνο Απόζηνινο Κ. Λνπιέ 6 Σύξλαβνο Γθαζδξάλεο ηπιηαλόο Γεπθαιίσλνο 11 Λάξηζα Εαραξήο Γεώξγηνο Νηθνηζάξα 9 Λάξηζα Καιακπάθαο Κσλ/λνο Ηνπζηηληαλνύ 30 Λάξηζα Καξαδήκαο Βαζίιεηνο Λακίαο 80 Φάξζαια Καξατζθνο Κσλ/λνο Γαγθιή 5 Λάξηζα Κνπξίηαο ηέξγηνο Μαλδειαξά 60 Λάξηζα Κνπξιόο Αληώληνο Αζθιεπηνύ 39 Λάξηζα Κσλζηαληάο Αλαζηάζηνο Αζ. Γηάθνπ 3 Σύξλαβνο Κσζηόπνπινο Γήκνο 28εο Οθησβξίνπ 14 Λάξηζα Ληάπεο Θεόδσξνο 23εο Οθησβξίνπ 28 Λάξηζα Μαλνύδεο Αζαλάζηνο Μαλδειαξά 40 Λάξηζα Μνληέξ Μπνπλέλλη Παλαγνύιε 12 Λάξηζα Μπόξαο ηέθαλνο 28εο Οθησβξίνπ 19 Λάξηζα Παξιάληδαο Βαζίιεηνο Μαλσιάθε 4 Λάξηζα Πεξδίθεο Γεώξγηνο Ηάζνλνο 2 Λάξηζα Πηλαθάο ηέθαλνο 25εο Μαξηίνπ 7 Λάξηζα Πνπινύιεο Κσλ/λνο Ζξ.Πνιπηερλείνπ 169 Λάξηζα Σακπάθε - Καιέζε Μαξία Παλαγνύιε 2 Λάξηζα Σδέθαο Θσκάο Κνπκνπλδνύξνπ 8 Λάξηζα Σζηγγέιεο Νηθόιανο Απμεληίνπ 4 Διαζζόλα Σζηιηάθνο Απόζηνινο Μπνπθνπβάια 4 Λάξηζα Σζηηζηιηάγθνο Κσλ/λνο Αζ. Γηάθνπ 19 Λάξηζα Υαπίηαο Κίκσλ Κύπξνπ 72 Λάξηζα Υύηαο Γεκήηξηνο Αζθιεπηνύ 17 Λάξηζα /06/ :37

28 ΥΔΗΡΟΤΡΓΟΗ Αλαγλσζηνύιεο ηαύξνο Παπαθπξηαδή 5 Λάξηζα Καλαβόο Δπάγγεινο Μαλδειαξά 40 Λάξηζα Κνπθάξαο Γηνλύζηνο Κνύκα 32 Λάξηζα Ξεξόο Νηθόιανο Νενθύηνπ 1 Λάξηζα Παπαγεσξγίνπ Παλαγηώηεο Κύπξνπ 100 Λάξηζα Πξαληζνύδεο Δπξηπίδεο Υεηξνπξγόο Παίδσλ Μαλσιάθε Λάξηζα Σζνκάθνο Κσλ/λνο Μαλσιάθε 9 Λάξηζα ΦΤΥΗΑΣΡΟΗ Υαηδεησάλλνπ-Σδνύηζα Έιελα Αζθιεπηνύ 39 Λάξηζα ΧΣΟΡΗΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΟΗ Βαιηάθνο Ζιίαο 28εο Οθησβξίνπ 16 Λάξηζα Βέξγνο Ησάλλεο Παλαγνύιε 9 Λάξηζα Βόγηαο Ησάλλεο Αζθιεπηνύ 36 Λάξηζα Γηακαληήο Εήζεο Ζπείξνπ Λάξηζα Παγνπξόπνπινο Κσλ/λνο 25 εο Μαξηίνπ 7 Λάξηζα Παλαγησηαθνπνύινπ Αγγειηθή Παπαθπξηαδή 21 Λάξηζα Πεηξόπνπινο Ησάλλεο Κνύκα 21 Λάξηζα αλδξήο Βαζίιεηνο Ρνύζβειη 29 Λάξηζα ηκόπνπινο Γεώξγηνο Παπαθπξηαδή Λάξηζα ηατθίδεο Νηθόιανο Μαλδειαξά 42 Λάξηζα ηπινπνύινπ Νηθνιέηηα Αζθιεπηνύ 21 Λάξηζα Φίιηνο Γεκήηξηνο Μαλδειαξά 46 Λάξηζα Φηινθώζηαο Αξηζηείδεο Νενθύηνπ 9 Λάξηζα

29 ΥΑΡΣΖ ΝOΜΟΤ ΛΑΡΗΑ 19/06/ :37

30 /06/ :37

31 Ζ Δκκληζία ηοσ Αγίοσ Ατίλλειοσ Δίλαη ν πνιηνύρνο ηεο πόιεο θαη έλα θαιό νξόζεκν γηα ηα πεξηζζόηεξα από ηα αμηνζέαηα πνπ ζα δείηε ζηε Λάξηζα. Μπξνζηά από ηελ εθθιεζία, βξίζθεηαη έλα άινγν θνκκάηη ηεο ηέρλεο. Σν άινγν, είλαη ην ζύκβνιν ηεο πόιεο ηεο Λάξηζαο, ε νπνία είλαη γλσζηή γηα ηα άινγά ηεο ζηελ αξραηόηεηα. Πίζσ από ηελ εθθιεζία είλαη ην Φξνύξην, ζε έλα ιόθν, ην αξραίν ζέαηξν πνπ ε απνθάιπςή ηνπ νινθιεξώζεθε, θαζώο θαη δηάθνξα θαηαζηήκαηα θαγεηνύ θ.ι.π., πνπ ζηεγάδνληαη ζε αλαπαιαησκέλα θηίξηα. Απέλαληη από ηελ εθθιεζία είλαη ν Πελεηόο πνηακόο θαη δίπια ηνπ ην πεξίθεκν Πάξθν Alcazar Φρούριο Απηή είλαη ε ζέζε ηεο αξραίαο αθξόπνιεο θαη ηεο αξραίαο αγνξάο.

32 Πάρκο ΑΛΚΑΕΑΡ Απηό ην πάξθν είλαη γηα ηε Λάξηζα όηη ην Central Park ζηε Νέα Τόξθε. Δίλαη κηα όκνξθε πεξηνρή κε δέληξα, παηδηθέο ραξέο, πηθλίθ πεξηνρέο, αγάικαηα, γιππηά, ζηληξηβάληα, ηδόθηλγθ θαη κνλνπάηηα, αθόκε θαη έλα ππαίζξην ακθηζέαηξν, όπνπ κπνξείηε λα δείηε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, πνιιαπιά ρξσκαηηζηά θώηα θάλνπλ ηηο πνιιέο βξύζεο ζην πάξθν, απίζηεπην. Απηό είλαη έλα κέξνο ζηε Λάξηζα πνπ πξέπεη λα δείηε, εηδηθά ηε λύρηα. Σο μνημείο ηοσ Ηπποκράηη

33 Σο Αρταίο Θέαηρο Πλαηεία Δθνάρτοσ Μακαρίοσ (Σατσδρομείοσ) Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο ηαύξνο Παλαγησηάθεο ΓΒ Κ Λγόο (ΠΕ) Γαληήι Νάθαο ΓΗΠΡΟ/ΣΜΠ/ΒΟΖΘΟ

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602

Α-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 Α-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ - ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ Βαγελάο Απόζηνινο Παλαγνύιε 2 Λάξηζα 536602 ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ - ΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040

Β-1 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ. Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Β-1 ΜΕΡΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΕΩ ΔΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ/4ο 17-Ιαν-11 ΙΑΣΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ 1. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Αεδνλίδεο Μηραήι Αινλλήζνπ 1 Βόινο 34040 Γεσξγαθόπνπινο Γεκήηξηνο σθξάηνπο 26 Βόινο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260

Γ-1 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ. Μπαξηδηώθαο Αζαλάζηνο Άλλεο Κνκλελήο 4 Σξίθαια 77260 Γ-1 ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ/4ν 17-Ηαλ-11 ΗΑΣΡΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ 1. ΑΓΓΔΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟΙ 2. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΟΙ Κίηηνο Θωκάο Βύξωλνο 49&Μαξθίλα Σξίθαια 74480 3. ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση:

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Άξηα, 19 Ηνπιίνπ 2011 Αξ. Πξση: ΠΗΝΑΚΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΜΖΥΑΝΖ κάζεκα, πέληε έηε ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα. Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο. Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Αγγειε Γεκεηξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αγγέινπ Γεκήηξηνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Κπξηαθε Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζηαδνπ Σακαξα Πνιηηηθόο Μεραληθόο Αζαλαζίνπ Φαλή Αξρηηέθησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ανακοινώνεται ότι οι εξετϊςεισ για την ειςαγωγό ςτο ΠΜΣ Επιςτόμεσ τησ Αγωγόσ θα διεξαχθούν τισ παρακϊτω μϋρεσ και ώρεσ: Εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γερμανικά)

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ΘΔΜΑ : Αλαθήξπμε ππνςεθίσλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ζην Κεληξηθό Τπεξεζηαθό πκβνύιην Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΚΤΠΔ) Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Ε --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ

ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ ΜΙΚΡΟ ΔΤΚΛΔΙΓΗ - Σ' ΣΑΞΗ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ Ν. ΑΥΑΪΑ 3ο Γημοηικό τολείο Παηρών 1 - Γηακαληόπνπινο - Κόγθαο Γεκήηξηνο 2 - Καλειιόπνπινο ηακάηεο 3 - Καξαγεώξγνο Παλαγηώηεο 4 - Καςάιε Δπζπκία 5 - Οηθνλόκνπ Νηθόιανο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο»

Θέκα : «πγθξόηεζε Δ.Γ.Δ.Α.Τ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γελ. εθπαίδεπζεο ησλ.γ.δ.τ. ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κηιθίο» ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κιλκίρ, 29/11/ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ Απιθμ. Ππυη.: 4289 ΠΔΡΙΦ. Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Π.Δ. ΚΙΛΚΙ Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ ΓΔΞΙΟΤΗΤΔΣ 1. ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΦΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 2. Πεξηθεξεηαθνί Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 3. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ (άικα εηο ύςνο) 4. Παλειιήληνη Αγώλεο ηίβνπ Γπκλαζίνπ (άικα εηο ύςνο) 5. Πεξηθεξεηαθνί

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθήο & Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟ : Γ. Σκ. Πιεξνθνξηθή & Σερλνινγία Τπνινγηζηώλ ΛΑΜΙΑ 30/09/2010 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ν 2 ήκεξα, 30/09/2010 εκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΡΑΣΗΑ Δξκνύπνιε 11-9-2009 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αξ. πξση. 1574 ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Δξκνύπνιε Σαρ.Κώδηθαο : 84100 Σειέθσλν : 2281082902-82636 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΥΟΛΕΙΩΝ ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνηλώλεη ηνπο πην θάηω κόληκνπο κε δνθηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΥΗ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΠΟ ΕΙ ΛΕΤΚΩΙΑ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΙ 5317

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε.

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Σα ξσκατθά ρξόληα όπνπ ε Πάηξα ήηαλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Ρώκεο είλαη από ην 31 π.υ. κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ

Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Σ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η επηηξνπή πξαθηηθήο άζθεζεο, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο αηηήζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπνπδαζηώλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ 6 Νοεμβπίος 2010 ειίδα 1 από 11 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ηαζίνος 36, Γπαθ. 102, ηπόβολορ 2003 Λεςκωζία, Κύππορ Σηλ. 22378101, Κιν. 99641843, Φαξ: 22379122, cms@cms.org.cy www.cms.org.cy ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα