مزکبسدايي کبغذهبي چبپ شذه به روش الكتزوفتوگزافي

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "مزکبسدايي کبغذهبي چبپ شذه به روش الكتزوفتوگزافي"

Transcript

1 در دستزط بصورت نشزيه علمي تزويجي مطبلعبت در دنيبي رنگ جلذ 8 شمبره )397( 5-4 مزکبسدايي کبغذهبي چبپ شذه به روش الكتزوفتوگزافي 4 3 * ث بس ق جشصاد هشین فغبییفشد ػیذ هؼق د افتضبد ػقیذ ه ذ ی - دا د ی كبسؿ بػی اسؿذ گش پظ ی فل م ف ب سی چبح ه ػؼ پظ ی فل م ف ب سی س گ پ ؿؾ ت شاى ایشاى ك ذ ق پؼتی: دا یبس گش پظ ی فل م ف ب سی چبح ه ػؼ پظ ی فل م ف ب سی س گ پ ؿؾ ت شاى ایشاى ك ذ ق پؼتی: اػتبدیبس گش پظ ی س گ هحیظ صیؼت ه ػؼ پظ ی فل م ف ب سی س گ پ ؿؾ ت شاى ایشاى ك ذ ق پؼتی: دا یبس ثخؾ تحقیقبت فل م چ ة فشا سد بی آى هؤػؼ تحقیقبت خ گل ب هشات ك س ػبصهبى تحقیقبت آه صؽ تش یح كب سصی ت شاى ایشاى ك ذ ق پؼتی: تبسیخ دسیبفت: 95/8/ تبسیخ ثبصثی ی بیی: 96//6 تبسیخ پزیشؽ: 96//6 دس دػتشع ث ك ست الکتش یا: 97/03/07 چكيذه هشكتصدایی كبغز بی ثبعل ث س ؽ بی گ بگ ی ك ست هیگیشد تحقیقبت دسثبس س ؽ بی خذیدذتش یدض دس لدب ا ددبم اػدت. دس چدبح ثد س ؽ الکتش فت گشافی )چبپگش بی لیضسخت دػتگب بی فت كپی( ث دلیل آهیخت ؿذى هشكت ثب ثبفت كبغز دس گبم تثجیدت هشكدت ثدب كودا لدشاست ثدب س ؽ بی هشكتصدایی ػ تی ثبصد ی كوتشی داس ذ صم اػدت اص س ؽ دبی خذیدذتش اػدتهبد گدشدد. هشكدتصدایدی كبغدز بی چدبح ؿدذ ثد س ؽ الکتش فت گشافی ثب اػتهبد اص آ ضین ب پشداصؽ قلیبیی سادیکب بی آصاد پشت فشاث هؾ پشداصؽ فشاك ت ك ست هیگیدشد. دذا اص ایدي هقبلد هدش سی ت ضیح ایي س ؽ ب هقبیؼ ثشسػی كبسایی آى ب هیثبؿذ. واصههبي کليذي هشكتصدایی الکتش فت گشافی چبپگش لیضسخت دػتگب فت كپی كبغز ثبعل آ ضین. چكيذه تصويزي * نويسنذه مسئول:

2 Available Journal of Studies in Color World, Vol. 8, No., (08) 5-4 Deinking of Waste Paper Printed by Electrophotographic Method Bahareh Ghanbarzadeh, Maryam AtaeeFard*, Masoud Etezad, Saeed Mahdavi 3 - Printing Science and Technology Department, Institute for Color Science and Technology, P. O. Box: , Tehran,Iran. - Environmental research Department, Institute for Color Science and Technology, P. O. Box: , Tehran,Iran. 3- Wood and Forest Product Division, Reasearch Institude of Forest and Rangeland, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), P. O. BOX: , Tehran, Iran Abstract Different types of pollutants contaminated waste paper and various methods are used for removing these compounds. One of the most important of these pollutants is printing ink. Deinking of waste paper is done in different ways and also the research on new methods is ongoing. Among various printing techniques, electrophotography technique (LaserJet printers and photocopiers) because of the toner mixing with paper tissue during the fixation process which is combined with high temperatures the traditional deinking methods are nor useful. Therefore, research are and are necessary to use newer. Deinking method for papers printed by electrophotography methods is done by using enzymes, alkaline process, free radicals, radiation, UV, ultrasound. The purpose of this article is to explain the methods and also their efficacy is comparable. Keywords Deinking, Electrophotography, Laser jet printer, Photocopy, Waste paper. Graphical abstract Corresponding author:

3 بهاره قنبزساده 7 - مقذمه گشدؽ ؿدتبثبى چشهد كد قت دس كد س بی هختلدی اص یدا عدشا هحذ دیت ه بث ه خ د ثش س ی كش هبكی اص عشا دیگش ػجت ؿذ اػت ك تبهیي ه اد ا لی دس ك بی هختلی یکی اص ه نتشیي دغذغ ب ثدش ػدش سا ت ػق ك بی ثبؿذ. دس ػب بی اهیش هه د م ت ػدق پبیدذاس ا ویدت ثؼیبسی سا اص لحبػ ػیبػی اختوبفی یبفت اػت. یکی اص خ ج بی ه ن ت ػق پبیذاس ك قت ػجض اػتهبد اص ه اد صیؼت تخشیتپزیش ثبصیبفتی اػت ك تأثیشات ه هی س ی هحیظصیؼت هلشا آة ا شطی سا كب ؾ هید ذ =>. ك قت چ ة كبغز یض اص ایي قبفذ هؼتث ی جد د ایدي هؼئل دس ه سد ایي ك قت خ ج لبدتشی ث هد د گشفتد چدشا كد ایدي ك قت ثب هکالت گ بگ ی اص خولد فدبس بی خ دب ی خ دت كدب ؾ هلشا آة ا دشطی هد اد ؿدیویبیی وی دیي اػدتهبد اص كبغدز بی ثبصیبفتی س ثش اػت =>. ویي اهش ه خت ؿذ اػت ك اص هذت ب پیؾ دػت ا ذسكبساى ك قت چ ة كبغز ث چدنا دذاص بی خذیدذی خ دت ت ی تبهیي ه اد ا لی ثیب ذی ذ. دس ایي ساػتب د خبیگضیي ثؼیبس ه ن هغشح ؿذ اػت ك فجبست دذ اص: - اػتهبد اص الیبا لیگ ػل لضی غیشچ ثی وی ى ثبگدبع ػدبق ثدش ح گ ذم یب الیبا چ ثی هثل الیبا دسهت ك ثش اكدبلیپت ع پبل یدب - اػتهبد هدذد اص كبغز بی ثبعل =>. عی ػب دبی اهیدش ثدب ت خد ثد كب ؾ س صافض ى ه بث خ گلی ثبصیبفت كبغز بی ثبعل ث ف اى یکدی اص س ؽ بی تبهیي ه اد ا لی ػل لضی ه بػت ثشای كد بی كبغزػدبصی ثد ع س خ ذ ی ه د سد ت خ د ق ش اسگ شفت د ا ػ د ت. اص یو د د م ق د شى ثیؼ دتن دس ثؼیبسی اص ك س بی د یب ث د یل گ دبگ ى اص خولد هحدذ دیت ه دبث ا لی ػل لضی هلشا س صافدض ى هحلد ت كبغدزی هدکالت صیؼدت هحیغی بؿی اص ثشداؿت خ گل ب ضی بی صیبد هشث ط ث ت لیذ كبغز هق ا اص ه اد هبم ػل لضی ا شطی هلشفی دس فشآی ذ ت لیذ كبغز )ا شطی هلشفی دس ثبصیبفت كبغدز دس لدذ د 8 تدب 60 دسكدذ كوتدش اص ا دشطی هلدشفی دس ت لیدذ كبغدز هدیثبؿدذ( =3> وی دیي پیدشفت فشآی دذ هشكتصدایی اػتهبد اص ف ب سی ثبصیبفت سا ث ك ست گؼتشد ه سد ت خ قشاس داد اػت. دس ایي صهی تقشیجب ثخؾ قبثل هاللؾ ای اص كوج د ه اد هبم ػل لضی دس ك بی هویش كبغز خجدشاى ؿدذ اػدت. دشز ثبصیبفدت كبغز بی ثبعل دس ش ك س ث ضقیت ه بث الیبا ك بی كبغزػدبصی آى هشث ط هیثبؿذ ث ع سی ك دشز هت ػدظ ثبصیبفدت كبغدز ثبعلد دس هقیبع خ ب ی اص 37 دسكذ ث 55 دسكذ دس فبكل ػدب دبی 99 تدب 000 افضایؾ یبفت اػت عجق آهدبس اسائد ؿدذ ت ػدظ ك هذساػدی ى ك قت كبغز اس پب شز ثبصیبفدت كبغدز دس اس پدب اص 40/8 دسكدذ دس ػدب 99 ث 7/5 دسكذ دس ػب 05 سػدیذ اػدت =4>. دس ػدب 99 هلشا كلی هویش كبغز دس خ بى لذ د 45/6 هیلی ى تي ث د اػدت ك اص ایي هقذاس ت لیذ ت ب 64 هیلی ى تي یق ی 67 دسكدذ كدل ت لیدذ هشث ط ث ت لیذ هویش كبغز ثکش هیثبؿدذ ثیدتش اص 33 دسكدذ اص هد اد ا لی سا كبغز ثبعل دس ثشداؿت ك دس ایي ػب هلدشا كبغدز ثبعلد ثد لدذ د 64 هیلید ى تدي سػدیذ اػدت. اص هقدذاس 359/3 هیلید ى تدي هویشكبغز ت لیذ ؿذ دس ػب 8/6 009 هیلی ى تي آى هویشكبغدز ثبصیبفتی )50/6 دسكذ( 8/7 هیلی ى تي هویدش ؿدیویبیی چد ة )33 دسكذ( 8/5 هیلی ى تي هویش هکب یکی چ ة )7/9 دسكذ( 9/ هیلی ى تي هویش چ ة یو ؿیویبیی )/5 دسكذ( 3/6 هیلی ى تي هویدش لدل ؿ ذ ) دسكذ( 7/8 هیلی ى تي هویش الیبا دیگش )5 دسكذ( تکیل 3 داد اػت. ؿکل هیضاى اػتهبد اص هویشكبغز دس ػب سا بى هید ذ =6 5>. 009 دس خ بى دس ایشاى ثب ت خ ث هکالت فوذ ای ك دس ساثغ ثدب هحدذ دیت ػدغح خ گل بی ؿوب ك س افضایؾ س ذ تخشیجی آ دب خد د داسد تدبهیي ه اد ا لی ه سد یبص اص ایي خ گل ب اهکبىپزیش ج د اػدت. لدزا ضدش ست داسد ك سا کبس بی هختلهی ثدشای خجدشاى ایدي كوجد د اسائد ؿد د دس ك ستی ك اص لحبػ ف ی اقتلبدی ه بػت ثبؿد ذ هد سد اػدتهبد قدشاس گیش ذ. دس اق ا اؿ هختلی كبغز بی ثبعل اداسی كبغز بی س ص بهد فت كپی یا ه ج س ث سؿذ ثشای ثبصیبفت كبغز اػت ك هشكتصدایدی اص آ ب ث ؿ الیبا كبغز هشكت فشآی ذ چبح ثؼدتگی داسد =3>. ث دبثشایي ت خ ثشسػی اهکبى اػتهبد اص فشآی ذ ثبصیبفت هشكتصدایی كبغز دبی ثبعل اهشی ثؼیبس ضش سی اػت. خ د لک بی هشكت كن ث دى دسخد 4 س ؿ بیی دس هویش بی ثبصیبفتی اص ه دنتدشیي تهدب ت الیدبا ثبصیدبفتی 5 هویش بی ثکش هیثبؿذ. هشكتصدایی اكغاللی اػت كد ثدشای ت كدیی فشآی ذ خذاػبصی لزا هشكت بی چبح اص الیبا خ ت ث جد د هد اف سی هویش كبغز ث كبس هیس د =>. هشكتصدایی یق ی صد دى هشكت اص د غبة الیبا ثب تشكیت س ؽ بی ؿیویبیی هکب یکی ك ا تخبة ػیؼتن هشكتصدایی ث ؿ كبغز هلشا بیی الیبا هشكتصدایی ؿذ ثؼدتگی داسد. ث ع سكلی هشكتصدایی ث د س ؽ ػ تی آ ضیوی ا دبم هیؿ د. ؿکل - هیضاى اػتهبد اص هویش كبغز دس ػب آهبسافالم ؿذ ت ػظ ػبصهبى FAO )ػبصهبى ه اسثبس كب سصی هلل هتحذ( 4 Brightness 5 Deinking FAO 6 Lignocellulose Bagasse

4 مزکبسدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتزوفتوگزافی ث ع س هالك توبم س ؽ ب ؿبهل هشالل صیش اػت =7>: - پخت : دس ایي هشلل هشكت اص الیبا خذا هیؿ د. -صد دى هشكت خذا ؿذ اص لیی ثدب ؿ ب سػبصی غیش. - روشهبي چبپ س ؽ دبی ؿؼتد غشثدب گدشی چبح ث ف اى فشآی ذ ا تقب خ ش ثش س ی كبغز )یب ثؼتش دیگش( اصعشیدق یا كهح چبپی لبهل تل یش تقشیی ؿذ اػت. دس ع قشى ب ثؼیبسی اص ف ب سی بی چبح ت ػق یبفت ا ذ اهب س ؽ بی چبح سا هیت اى دس یدا عجق ث ذی كلی ث ك ست ؿکل تقؼین كشد =9 8>. دس آغبص یو د م قشى ثیؼتن ف ب سی بی خذیذ چبپی ث خ د آهذ ذ كد اهش ص ث ف اى ف دب سی دبی چدبح غیدشضدشث ای یدب دیدیتدب ؿد بهت هیؿ ذ. ثب ایي ف ب سی خ ش هؼتقیوب )ثذ ى كلی یب لبهل تلد یش( ثش س ی صیشآی ذ ه تقل هیؿ د. چبپگش بی خ ش افبى چبپگش بیی ك ثش اػبع ت ش كبس هیك ذ دس ایي دػت قدشاس هدیگیش دذ =0>. دس ایدي چبحگش ب اص ت ش بی گشهب شم اػدتهبد هدیؿد د كد ؿدبهل پلیوش دبی هل فی پخؾؿذ ی اػت ك ث ف اى خ ش چبح ث كبسهیس ذ. ثب ایي خ ش دس اثش لشاست ثب ث ك ست فیضیکی ثب ثبفت كبغز پی ذ داد ث ویي دلیل دسس ؽ بی هشكتصدایی ػ تی خ ش ث ػختی خذا ؿذ فشآی ذ ثؼیبس گشاى ثبصد ی كوتشی داسد صم اػت اص س ؽ بی خذیذتش اػتهبد گشدد =>. چبح دیدیتب اهکبى چبح ػشی دس تیشاط كن سا فشا ن آ سد اهکبى تغییش عشح هحت یبت آى دس ش ثشگ چبپی سا دس اهتیبس هیگزاسد. وی یي دس چبح دیدیتب كشف خ یی دس یش ی ا ؼب ی ت اى س ث گؼتشؽ هبؿیي بی چبح دیدیتب دس ثب ثشدى كیهیت چبح پبییي آهذى ضی توبم ؿذ چبح ش ثشگ چبپی سفتي ؿوبسگبى دس چبح دیدیتب ث ایي هق بػت ك چبح دیدیتب دس لب سقبثت ثب چبح ػ تی لتی پیی گشفتي اصآى اػت =3 >. -- چبپ الكتزوفتوگزافي چبپگش بیی ك ثش پبی ت ش كبس هیك ذ خبیگب هبكی سا دس فشآی ذ چدبح ث ه د اهتلبف داد ا ذ ث دلیل هضایدبی ركدشؿدذ اػدتهبد اص ایدي چبپگش ب دس ه اسد ؿخلی دفتشی لتی دس ثؼیبسی اص ه اسد ك قتی س ث گؼتشؽ اػت. ثؼت ث ؿ فشآی ذی ك ث ایدبد تل یش ه دش هیؿ د ث ػ دػت الکتش گشافی هگ ت گشافی آی گشافی تقؼینث ذی هیؿ ذ 3 ك چبح الکتش ف ت گشافی یکی اص پشكبسثشد تشیي چبح بی غیشتوبػی ثدش پبی اػتهبد اص ثش نك ؾ هکدب یکی الکتشیکدی ف دب سی د سی اػدت. اك هشالل چبح دس چبپگش بیی ك ثش پبی ت ش كبس هدیك دذ یکؼدبى ث د ت ب دس ح ایدبد تل یش ثش س ی غلتا لبهل تل یش تهب ت دبیی خ د داسد =0>. اص آغبص فشآی ذ چبح دس یا چبپگش لیدضسی 4 یدب دػدتگب 5 فت كپی تب چبح بیی س ی صهی هت هشلل خ د داسد. ایي هشالدل ؿبهل ؿبسط ثبس الکتشیکی آؿکبسػبصی تل یش ؽ س ا تقدب تویضكدشدى تخلی ثبس الکتشیکی تکیل فیلن ؼدت ذ =4>. ثقدذ اص هشللد ا تقدب 6 ت ش )هشكت چبح الکتش فت گشافی( رسات ت ش ها ث ك ست ه قت ثدش س ی كبغز چؼجیذ تب اهکبى ا تقب ث هشلل بیی تدکیل فدیلن ثدشای تثجیت بیی دائوی سا داؿت ثبؿ ذ. ا شطی افوب ؿدذ دس ایدي هشللد ثبیذ ث ا ذاص ای ثبؿذ تب اهکبى شم ؿذى گؼتشؽ هد ر تد ش دس كبغدز هیؼش ؿذ تل یش بیی چبح گشدد. فشآی ذ تکیل فیلن ث عد س كلدی ؿبهل ر ة شم ؿذى رسات ت ش چؼجیذى رسات ث یکدذیگش پخدؾ ه ر ث داهل صیشآی ذ اػت =5>. وبىع س ك اؿبس ؿدذ فبهدل ایددبد تل یش دس چبح الکتش فت گشافی ت ش اػت. ت شی كد اهدش ص دس كد قت چدبح فتد كپی هد سد اػدتهبد قدشاس هدیگیدشد داسای رساتدی ثدب قغدش 0 هیکش ى چگدبلی -/5 gr/cm 3 اػدت هتدکل اص س گذا د فبهدل اػکشیي چبح ضشث ای ك تش ثبس الکتشیکی غبلجب ثؼت ث ؿ ػبهب چبپگش س گ ت ش هقبدیش هتهب تی اص یا هبد هغ بعیؼی ؾیش اكؼیذ آ ي هیثبؿذ ك ایي اخضا دس ثؼتشی اص یا پلیوش ثب ه اف لشاستی ؿیویبیی هبف دس ك بس یکدذیگش (Impact) )Screeen( Letterpress) لیت گشافی (Flexography) گشا س (Geraver) فلکؼ گشافی (Lithography) الکتش فت گشافی چبح غیش ضشث ای (Non-impact) (Electrophotography) ی گشافی (Ionoghraphy) هگ ت گشافی (Magnetography) خ شافبى (Inkjet) تلقیذی (Thermoghraphy) ا اؿ چبح 3 Electrophotography 4 Laser jet printer 5 Photocopy 6 Toner ؿکل - س ؽ بی فوذ چبح =9 8>. Pulping Non-impact printing 8

5 ی ب ی ب ی ب بهاره قنبزساده قشاس هیگیش ذ )سصیي گشهب شم ؿبهل ك پلیوش اػتبیشى-اكدشیالت اػدتبیشى ث تب دی اى سصیي پلی اػتش یب اپ كؼی اػت( ه اد افض د ی خ ت ث جد د ه اف خشیبىپزیشی تؼ یل دس خذاػبصی ت ش اص غلتا لبهل تل یش ث ایي ه اد افض د هیؿ ذ )خذ ( =0>. ایي تشكیجبت ث آػب ی دس عی فشآی ذ هویشػدبصی هددذد ثد س ؽ هتدذا پشاك دذ ودیؿد ذ ثدب ؿ ب سػبصی یب ؿؼت هبسج ویؿ ذ هشكت صدایی اص ایدي كبغدز ب یا چبلؾ ثضسگ اػت =6>. ث دلیل خ د ویي هکالت اسصاى ث دى كبغز بی ثبصیبفتی ؿبهل رسات ت ش س ؽ بی یي هشكتصدایی ثشای ایي س ؽ چبپی اػتهبد هیؿ د. 3- انواع روشهبي مزکبسدايي -3- مزکبسدايي به روش شستشو ؿؼت فشآی ذ یذس لیکی اػت ك ث ػیل آى آة اص د غبة هویش گشفت هیؿ د دس ایي س ؽ د غبة هحت ی الیبا هشكت سا ث ع س هت الی سقیق غلیؼ هیك ذ دس ش هشلل تغلیؼ الیبا ت ػظ ت سی خذا ؿذ هشكت ػبیش رسات سیض سا هبسج كشد الیبا ثخؾ ثبقیهب ذ هشكت ثشخبی هیهب ذ. دس اق ایي س ؽ ؿبهل ؿؼت ی هویش دس لض س ه اد ؿیویبیی پخؾك ذ پبکك ذ دس هشلل ثقذ آثگیشی اص آى اػت. ثبصد ایي س ؽ ث ؿ تد یشات كیهیت كبغز ثؼتگی داسد ثیي 75 تب 90 دسكذ هیثبؿذ =>. تد یضات هختلی ؿؼت فجبست ذ اص: تغلیؼك ذ ب غشثب ػبیذ یل پشع بی پییی ت سی )ؿکل 3( =8>. بی هشكتصدایی ثب س ؽ ؿؼت ثشای صد دى رسات هشكت ثب اثقبد 0μm دس ه اسدی ك پشك ذ ب ه اد چؼج بک خ د داس ذ اثقبد رسات ثیي 0/5 تب 5 هیکش ى ثبؿذ ثؼیبس ههیذ هیثبؿذ. وی یي هشكتصدایی ثب س ؽ ؿؼت دس ه سد رسات آةد ػت فولکشد هغل ثی داسد. س ؽ ؿؼت دس ه سد رسات هشكت چبح افؼت لتشپشع ك ث ه ثی پخؾ هیؿ ذ یض ه بػت اػت. یکی اص ثضسگتشیي هقبیت هشكتصدایی ثب س ؽ ؿؼت كب ؾ كبسایی ثبصد آى دس ه اققی اػت ك رسات هشكت دسؿتتش ؼت ذ. شچ رسات هشكت دس هشكتصدایی دسؿتتش ثبؿ ذ ث هشاتت ثبصد هشكتصدایی ثب س ؽ ؿؼت یض كب ؾ هییبثذ. ؿوبیی اص هشالل ایي س ؽ دس ؿکل 4 بى داد ؿذ اػت =8>. هضایب هقبیت هشكتصدایی ثب ؿؼت : فشآی ذكن ضی اػتهبد اص اك ؾگش بی اسصاىقیوت اتالا صیبد پشكي ثبصیبثی كن اتالا صیبد سیضدا ب تلهی پیییذ آة ثبصگتی ه بػت ثشای هشكت بی پبی آثی -3- مزکبسدايي به روش شنبورسبسي ؿ ب سػبصی ث تشیي س ؽ ثشای صد دى رسات آةگشیض اػت ك دس آى رسات ه د سا ث لجبة ا هیچؼجب ذ. س ؽ كبس ث ایي ك ست اػت ك هویش ثب دسكذ هکی یا دس كذ ph ثیي 7 تب 9 دهبی 40 تب 70 دسخ ػب تیگشاد اسد دػتگب هیؿ د. دسلض س یا هبد كیك ذ ا ث ؼجت لذ د ػ ثشاثش لدن هویش دس لب چشهؾ تضسیق ؿذ یا پش ا ػجت ؿکؼت ؿذى ای س دی ث لجبة آى ثب د غبة هیؿ د. ایي لجبة كشد ث ثب سیض اهتالط ا رسات هشكت سا ثب ه د لول ی لوبم ؿ ب سػبصی هیثش ذ فبكل كی ت لیذ ؿذ دس ایي قؼوت ت ػظ یا پبس اص ػغح د غبة صد د هیؿ د. چ بس هشلل هکب یکی هشكتصدایی ؿبهل خذاػبصی سػ ة هدذد تقلیق كیػبصی اػت =9>. کت كلیذی دس ایي فشآی ذ اػتهبد اص ؿ ی ذ بی ه بػت ثشای خذاكشدى هشكت اص الیبا تکیل یا كی ه بػت اػت ك عی فشآی ذ ؿ ب سػبصی اص الیبا خذا ؿ د. تشكیجبت خذ ف اهل س گد ذ پلیوش ف اهل ك تش ثبس رسات الیبا خ ش دس داهل آة - تشكیجبت تکیلد ذ ت ش =7>. هبد ؿیویبیی س گذا یب هبد س گضا هخل ط ه هش ب: اكشیالت اػتبیشى پلیاػتش ب سصیي بیاپ كؼی وا بی ؿ چ بسم آه ین ػ له بت ب كوپلکغ بی س ی قؾ ؽیه س گد ی پی ذ ایدبد ثبس الکتش اػتبتیا صم ثشای ؽ س رسات ت ش ؿکل 3- فشآی ذ هشكتصدایی ث س ؽ ؿؼت []. ؿؼت ؿ ب سػبصی اضبف كشدى پشاك ذ ػبص ب رسات آةگشیض الیبا ؿؼت ؿذ ؿیویبیی ؿکل 4- ؿوبیی اص هشالل هشكتصدایی ث س ؽ ؿؼت. Washing Thickener 9

6 مزکبسدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتزوفتوگزافی دس اق ؿ ی ذ ه اف ػغحی سا تغییش هید ذ ثبفث خذاؿذى رسات آةگشیض هشكت اتلب آى ب ث لجبة بی ا هیؿ د. دس س ؽ بی خذیذ ؿ ب سػبصی ؿ ی ذ س ی ػغح افب ؾ هیؿ د ث خبی ای ک اص قجل ثب هویش كبغز هخل ط ؿ د. د س ؽ ؿؼت ؿ ب سػبصی س ؽ بی ه وی دس فشآی ذ هشكتصدایی ؼت ذك هقو ث د جب ن اػتهبد هیؿ ذ دس اق قجل اص ؿ ب سػبصی اص س ؽ ؿؼت اػتهبد هیؿ د ك ه اد ؿیویبیی ك س ی ؿ ب سػبصی تأثیش ه هی داس ذ خذا ؿ ذ. چ ى ایي ه اد ؿیویبیی هب ه بخشت عی ؿ ب سػبصی هیؿ ذ. دس س ؽ ؿ ب سػبصی رسات هشكت دسؿتتشی ؼجت ث س ؽ ؿؼت خذاػبصی هیؿ ذ ك هقو داه اثقبد رسات قبثل خذاػبصی 0 تب 50 هیکش هتش هیثبؿ ذ. ثشهی اص ػیؼتن بی ؿ ب سػبصی لتی ت ا بیی صد دى رساتی ثب قغش ثب ی 500 هیکش هتش سا یض داسا ؼت ذ. ه ثشتشیي فولکشد ؿ ب سػبصی صهب ی اػت ك ا ذاص رسات هشكت ثیي 0 الی 40 هیکش ى ث د صا ی توبع ثیي آة رسات هشكت 90 دسخ ثبؿذ ث فجبست دیگش دس ؿ ب سػبصی یبص ث رسات آةگشیض هیثبؿذ. رسات هشكت بی چبح افؼت لتشپشع گشا س ك آةگشیض ؼت ذ ث ع س ه ثش كبسآهذ ثب س ؽ ؿ ب سػبصی لزا هیؿ ذ. ثشای ه فقیت ؿ ب سػبصی ثبیذ رسات هشكت لخت ؿ ذ ت د بی ثضسگتشی سا تکیل د ذ. ػغح آةگشیض ایي رسات ت د ؿذ ت ػظ كبث ى ب یب ػبیش ه اد فقب ك ذ ػغح ث ك ست آةد ػت دسآهذ اص الیبا كبغز خذا هیؿ ذ =0>. رساتی ك ث ك ست راتی آةد ػت ؼت ذ سا ویت اى ثب س ؽ ؿ ب سػبصی خذا لزا و د ك ایي خضء هقبیت ایي س ؽ هیثبؿذ. ایي گ رسات ثب داؿتي ػغح آةد ػت صا ی توبع كهش دسخ ثب آة ث ه ثی هیغ ؿذ دس ایي لبلت دس هبی هویش ثبقی هیهب ذ. رسات هشكت ثب ا ذاص ك چاتش اص 0 هیکش ى ثشهالا خذا ؿذى اص الیبا ث ػیل س ؽ ؿ ب سػبصی قبثل لزا یؼت ذ. صیشا ث دلیل ا ذاص ك چا ه د هدذدا دس ى لهش بی ػل لی الیبا سػ ة كشد لزا آى ب دس ایي لبلت ثؼیبس هکل اػت. ثبثت ؿذ اػت ك ثب كب ؾ ا ذاص هشكت هقذاس سػ ة هدذد آى ب س ی الیبا دس ى لهش بی ػل لی افضایؾ هییبثذ )ؿکل 5( =0>. هضایب هقبیت هشكتصدایی ثب ؿ ب سػبصی : اػتهبد اص اك ؾگش گشاىقیوت اتالا كن پشكي ثبصیبثی ثب اتالا كن سیضدا ب تلهی ػبد آة ثبصگتی ه بػت ثشای هشكت بی س غ ی مزکبسدايي شيميبيي هشكتصدایی ؿیویبیی دس ph قلیبیی ثشای عیی گؼتشد ای اص هشكت ب ه سد اػتهبد قشاس هیگیشد. هش ج رسات هشكت دس هشكتصدایی ؿیویبیی ثب اػتهبد اص ه اد ؿیویبیی لشاست ا شطی هکب یکی ك ست هیگیشد. دس 9/5- ثب ت خ ث تهب ت بی فیضیکی ؿیویبیی هشكت ثب الیبا ph كبغز هیت اى هشكت سا اص الیبا كبغز خذا كشد. ایي س ؽ هشكتصدایی ؿبهل ثشداؿتي هشكت اص ػغح كبغز ث ػیل هویشػبصی هکب یکی كبغز دس ؿشایظ قلیبیی )9/5- (ph; دس لض س یا هبد فقب ك ذ ػغح اػت. یذس كؼیذ ػذین الیبا ػل لض سا هت سم ػبهت سصیي ب سا كبث ی یب فقب هیك ذ. آثکبفت هیك ذ ك اهش هشكتصدایی سا تؼ یل هی وبیذ. ك ذ بی ػغح ث فول صد د ؿذى رسات اق دس ػغح كوا دس بیت تحت اهتالط ثب ػشفت ثب هشكت ث رسات سیض ه هلل تجذیل ؿذ اص ػغح هبسج هیؿ د ك ػ لت ایي ا هلب ثؼتگی ث ه اف فیضیکی ؿیویبیی سصیي داسد =0>. اص هقبیت س ؽ ؿیویبیی هلشا ه اد ؿیویبیی صیبد اص قجیل ػیلیکبت ب یذس كؼیذ ػذین غیش هیثبؿذ. ثشای هثب ػیلیکبت ب گب ی ا قبت ثبفث ایدبد سػ ة یب ت ؼت بی بهغل ة دس ػیؼتن كبغزػبصی هی ؿ ذ. وی یي صسد ؿذى الیبا هویش بی هکب یکی دس ph ثب كب ؾ س ؿ بیی كبغز یض ثب ث دى قیوت ه اد ؿیویبیی ه سد اػتهبد دس ایي س ؽ اص ه ا آى ث ؿوبس هیآی ذ. وی یي تیوبس ثب یذس كؼیذ ػذین ػجت تدضی و ػل لض ب لی گ یي ه خ د دس الیبا هیؿ د دس تید هیضاى اكؼیظى ه ا ی ثی ؿیویبیی )BOD( فقب دس ػیؼتن پؼبة كبسهب افضایؾ هییبثذ. دس بیت اػتهبد ثیؾ اص ا ذاص اص ه اد ك ذ ػغحی ػجت اهتال دس فول آ بسص ی كبغز تکیل اػیذ ه سدگی تد یضات كب ؾ فوش آ ب ایدبد كی دس كبغزػبصی ػیؼتن تیوبس پؼبة هیؿ د =>. 4- مزکبسدايي آنشيمي هخلد ط كبغدز دبی ثبعلد اداسی هدکل ػدبصتشیي هدبد هدبم ثدشای هشكتصدایی هیثبؿذ. ایي كبغدز ب ثد عد س فودذ ت ػدظ دػدتگب دبی فت كپی چبپگش بی لیضسی ك هشكت سا ث الیبا خ ؽ هید ذ چدبح Chemical deinking Biochemical oxygen demand ؿکل 5 - ؿوبی فشآی ذ هشكتصدایی ث س ؽ ؿ ب سػبصی =9>. 0

7 بهاره قنبزساده ؿذ ایدي اهدش ثبفدث ػدختی صد دى هشكدت اص آى دب ثدب س ؽ دبی ؿیویبیی هتذا گشدیذ اػت. دس اق كبغز بی ثبعل اداسی ه جقی اص الیبا ثب كیهیت ؼت ذ ك فشآی ذ چبح س ی آ ب ا دبم ؿذ اػت اگش هشكتصدایی ؿ ذ هیت اى اص آى ب ثدشای ت لیدذ كبغدز بی ثدب اسصؽ ا اؿ هختلی هحل ت فیجدشی اػدتهبد كدشد. فدال ثدش ایدي صد دى هشكت بی ت ش ك ك پلیوش بی اػتبیشى اكشیالت هیثبؿ ذ ث فلدت اتلب ق ی آ ب ك عی فشآی ذ چبح تحت گشهب ایدبد هیؿ د لتدی ثب ث كبسگیشی هشالل ؿ ب سػبصی ؿؼت ی اضبف دس س ؽ ؿیویبیی كبسآسایی پبیی ی داس ذ. پظ ؾ بی اهیش بى داد اػت ك آ دضین دب خبیگضیي ه ثی ثشای ه اد ؿیویبیی ث ه ؾ س هشكتصدایی اص كبغدز بی ثبعل اداسی ؼت ذ= >. دس فشآی ذ بی هشكدتصدایدی هتدذا هد اد ؿیویبیی صیبدی اص خول ػذین یذس كؼیذ ػذین ػیلیکبت یذس طى پشاكؼبیذ ه اد ؿیویبیی كیلیتػبص اػتهبد هیؿ د كد اػدتهبد اص آ ب ث لحبػ هحیظ صیؼتی هغش بک ثد د ه خدت هدیؿد د پؼدبة لبكل اص آى آل د ث د ضی صیبدی كشا تلدهی پؼدبة هدیؿد د =3>. ثشهالا ثشعشا ؿذى هقبیت هشكتصدایی ؿیویبیی هشكتصدایدی آ ضیوی ت خ بی صیبدی سا ث ه د خلت كشد اػت چدشا كد دس ایدي س ؽ هلشا ه اد ؿدیویبیی ثد عد س قبثدل تد خ ی كدب ؾ هدییبثدذ. وی یي هقذاس لدي ت لیذ ؿذ دس هشكتصدایی آ ضیوی كوتدش اػدت كب ؾ ه اد غیشآلی ضی ب ثشای اص ثیي ثشدى لدي سا كب ؾ هید ذ. ث بثشایي ایي س ؽ اص لحبػ قیوت ضی ث كشف ثد د ػدبصگبس ثدب هحیظ صیؼت اػت. ایي فشآی ذ هی ت ا ذ رسات هشكت سا اص الیبا ثذ ى آصاد كشدى صیبد ه اد آ ی ذ هبسج ك ذ تشكیجبت آ ضین هیت ا ذ ث ع س ا تخبثی ی بی ثیش ی الیبا ػل لضی سا خ ت آصاد كدشدى هشكدت اص ػغح الیبا آثکبفت ك ذ. دس ایي س ؽ آ ضین ب ث هد د هشكدت یدب ثد ػغح الیبا لول س هیؿ ذ ػبص كبس فودذ ایدي فودل هجت دی ثدش ػؼتكشدى اتلب ت رسات هشكت الیبا لزا رسات سیض فیجشیدل هیثبؿذ =3>. تحقیقبت بى داد ا ذ ك آ ضین ب هقب هت كبغز ػبهت ؿذ اص الیبا ثبصیبفتی سا افضایؾ داد هیضاى آثگیشی هویش سا ث ج د هیثخ ذ ثب كدب ؾ صهدبى آثگیدشی دس لدذ د /5 دسكدذ دس هقبیؼد ثدب س ؽ هشكتصدایی ؿیویبیی ثبصد هشكتصدایی دس لذ د 4/6 ث ج د هییبثذ ه اف فیضیکی هب ذ ؿبهق كی دس لذ د /7 دسكدذ ث جد د هییبثذ =>. اص ه نتشیي ف اهل تبثیشگدزاس ثدش هشكدتصدایدی آ ضیودی هیت اى ث دهب ph ؿ آ ضین ه اد س دی ث ػیؼتن غلؾت تشكیجبت كبغز صهبى اك ؾ فول هکب یکی دس عی هویشػبصی بم ثدشد =3>. آ ضین بی ػل ص هغبثق ثب گدضاسؽ دبی ه تدش ؿدذ دس ػدب 99 بى داد ذ ك دس خذاػبصی هشكت بی هقو اص كبغز دبی س ص بهد ه ثش هیثبؿذ. وی یي تحقیقبت بى هید ذ ك آ ضین بی هیکش ثی هقذاس خذاػبصی ت ش سا اص كبغز بی ثبعل افضایؾ هید دذ. ثد ف د اى هثب اػتهبد اص هقذاس كودی اص آ دضین دبی ػدل ص صایال دبص دس یدا هخل طكي دس ه سد كبغز بی چدبح ؿدذ فلکؼد گشافی رسات تد ش سا هبسج و د هشالل ثقذی ؿ ب سػبصی ؿؼتد سا آػدبىتدش كدشد اػت. آ ضین ب دس هقبیؼ ثب تیوبس ؿب ذی ك ت دب ثدب آة تیودبس ؿدذ اػت ثیتش اص 95 دسكذ رسات ت ش سا اص الیبا ثبصیدبفتی هدبسج ود د اػت. اػتهبد اص آ ضین بی ػل ص دس هویش كبغز ب ثبیذ ث دقت ا ددبم ؿ د تب اص تدضی صیبد ص دیش ػدل لض خلد گیشی ؿد د =3>. ؿدوبیی اص هشالل ایدي س ؽ دس ود داس دبى داد ؿدذ اػدت. دس ایدي س ؽ آ ددضین ددبی هتقددذدی چدد ى: ػددل ص سصی ب ددبص لیپددبص آهددیالص ا دذ گل كب بص ودیػدل ص صایال دبص ثتبصایل صیدذاص هب ب دبص ثد كبسگشفت هیؿ ذ. دس خذاػبصی هشكت د ػبص كبس د س ؽ كلی دس اػتهبد اص آ ضین ب خ د داسد: - اػتهبد اص ػل ص صایال بص پکتی بص ثشای آثکبفت هحذ د ػغ ح ثیش ی الیبا هش ج هشكت اص ػغح الیبا اػت. - اػت. س ؽ دیگش اػتهبد اص لیپبص ثشای آثکبفت هحول پبی س غ ی هشكت ث ع س كلی ف اهل ه ثش ثش هشكتصدایی فجبست اػت اص: - ؿ آ ضین )هقبیؼ ػل ص لیپبص( ph - 3- هذت صهبى هویشػبصی 4- ؿ ب سػبصی -5 دهب.<= 5- مقبيسه روشهبي مختلف مزکبسدايي خذ هقبیؼ ای اص س ؽ بی هختلی هشكتصدایی سا بى هید ذ. اص لحبػ ه اد ؿیویبیی هلشفی هشكت صدایی ثب س ؽ بی هتذا یبص ث ه اد ؿیویبیی ثیتشی داسد ثب اػتهبد اص س ؽ هشكتصدایی آ ضیوی اػتهبد اص ایي ه اد ؿیویبیی دس خ ت لهؼ هحیظصیؼت كب ؾ هییبثذ. اص هضایبی هشكتصدایی آ ضیوی اقتلبدی ث دى آى ؼجت ث هشكتصدایی هتذا ؿیویبیی هقش ى ث كشف ث دى كبسایی ثیتش آى هیثبؿذ. اص دیگش ف ایذ هشكتصدایی آ ضیوی هیت اى ث ثبصد ثیتش تخشیت كوتش كبغز ثبصیبفتی هقش ى ث كشف ث دى آى اؿبس كشد. وی یي پؼبة لبكل اص هشكتصدایی آ ضیوی ث دلیل صیؼت تخشیتپزیش ث دى ؼجت ث س ؽ بی هتذا اص آل دگی صیؼتهحیغی كوتشی ثشه سداس اػت =4>. Cellulase 3 Resinanase 4 Lipase 5 Amylase 6 Endoglucanase 7 Hemicellulase 8 Xylanase 9 Beta xylosidase 0 Mananas Tensile index

8 مزکبسدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتزوفتوگزافی خذ - هقبیؼ س ؽ بی هختلی هشكتصدایی =4>. روش ويضگي مشايب معبيب فذم لزا رسات دسؿت هلشا آة صیبد لدن صیبد پؼبة یبص ث تد یضات هکبى اضبفی كیهیت چبح كوتش ؼت ث ؿ ب سػبصی ثبصد كوتش ؼجت ث ؿ ب سػبصی ؿؼت فشآی ذ یذس لیکی لزا رسات ثیي 0-5 هیکش ى قبثلیت اػتهبد ثشای چبح افؼت لتشپشع ثؼتگی كبسایی ث ا ذاص رسات لزا رسات آةد ػت ثبصد 75 تب 85 دسكذ ه بػت ثشای لزا رسات سیض لزا آ ی ذ بی كل ئیذی كبسثشد دسدسكذ هکی هت ػظ ه اف سی هقب هتی ث تشی ؼجت ث ؿ ب سػبصی هش ج ه اد هقذ ی قبثل ك تش قبثلیت لزا رسات هیلی سیض سا ذاسد لض م فضبی ثیتشی ؼجت ث ؿؼت ه اف سی هقب هتی ؼجت ث ؿؼت كوتش هؼذ دؿذى ه بفز ت سی هبؿیي كبغز ثبصد دسكذ ؿ ب سػبصی فشآی ذی اػت ؿیویبیی- هکب یکی دهیذى ا ث داهل ػ ػپب ؼی ى صم ث آةگشیضكشدى رسات هشكت لزا رسات آةگشیض لزا رسات ثیي 50-0 هیکش ى ه بػت ثشای چبح بی س ت گشا س افؼت لتشپشع قبثلیت لزا رسات دسؿت ثیتش ث دى ثبصد ؼجت ث ؿؼت اسصاىتش ث دى ه اد ؿیویبیی هلشفی هکالت پؼبة كوتش هلشا آة كوتش ؼجت ث ؿؼت لؼبػیت كوتش ث ا ذاص رسات تخشیت الیبا كبغز سیضكشدى رسات تب لذی ك ثب ؿ ب سػبصی لزا ویؿ ذ سػ ة الیبا وشا ثب رسات آل دگی ثؼیبسكن فذم یبص ث تد یضات فضبی اضبفی قبثل اػتهبد دس هویشػبص ث ج د هقب هت كبغز آةگیشی اص هویش هلشا كوتش ه اد ؿیویبیی آ ضیوی آ ضین ثب الیبا لزا هشكت ثب اػتهبد اص آ ضین كبغز یب ثب هشكت اك ؾ هید ذ ه نتشیي ف اهل تبثیشگزاس: ph ؿ آ ضین ه اد س دی غلؾت تشكیجبت كبغز صهبى اك ؾ فول هکب یکی دس عی هویشػبصی 6- کبرايي روشهبي معمول مزکبسدايیي بیزاي کبغیذهبي چبپ شذه به روش الكتزوفتوگزافي دس هشكتصدایی ث س ؽ هتذا اص ه اد فقب ك ذ ػغحی خ ت ؿ ب س ػبهتي ت ش خذاؿذى آ ب اص الیبا اص دسخ لشاست صیبد ث ه ؾ س خوكشدى رسات ت ش خل گیشی اص پخؾ پشاك ؾ صیبد وی یي ثشای كب ؾ ا ذاص رسات آ ب اػتهبد هیؿ د. اكثش ه اد ؿیویبیی دس هشكتصدایی هشالل پخؾ پشاك ؾ رسات هشكت پش ضی ث هلشا ا شطی صیبدی یبص داسد. هشلل پشاك ؾ ثب ا شطی هلشفی صیبد ث لحبػ ػشهبی گزاسی هلشا ا شطی پش ضی اػت. وی یي ایي هشلل هیت ا ذ ع الیبا سا یض كب ؾ د ذ ثبفث هبكؼتشی ؿذى كبغز ثبصیبفتی هیؿ د دس بیت س ؿ بیی كبغز كب ؾ هییبثذ. ت ش اص لحبػ فیضیکی ث دلیل خ د لشاست ثب ثب الیبا اهتضاج پیذا هیك ذ ث ع سی ك لزا ت ػظ س ؽ بی ؿیویبیی هقو لی دؿ اس گشاىقیوت اػت. ثؼیبسی اص س ؽ بی هشكتصدایی هشػ م یبص ث هقذاس صیبدی اص ه اد ؿیویبیی هب ذ یذس كؼیذ ػذین كشث بت ػذین ػیلیکبت ػذین پشاكؼیذ یذس طى ه اد فقب ك ذ ػغحی داسد ث فلت سفبیت هقشسات صیؼتهحیغی یض ضی بیی خ ت تلهی پؼبة افض د هیؿ د. پی ذ بی ق ی ثیي ت ش الیبا پغ اص خذا ؿذى ه دش ث تک تک ؿذى الیبا هیؿ د دس پبیبى رسات هشكت هب ذ آل دگی دیذ هیؿ ذ. ایي رسات ثب ت خ ث ا ذاص ك چا عجیقت آةد ػت ه د خزة لجبة بی پشاك ذ ا ویؿ ذ. ث بثشایي ؿ ب س هی هب ذ التوب خوآ سی آ ب ت ػظ لجبة بی ا ضقیی اػت. ث بثشایي ثشای هشكتصدایی كبغز بی چبح ؿذ ثب ایي چبح اص س ؽ بی چ ذتبیی كوا گشفت هیؿ د =5>. - هشكتصدایی آ ضیوی ثب پشداصؽ پشت فشاث هؾ ثب اػتهبد اص تبثؾ UV سصیي بی ه سد اػتهبد دس ت ش تخشیتؿذ اثقبد رسات ت ش كب ؾ هییبثذ دس تید خذاػبصی رسات دس هشلل ؿؼت ؿ ب سػبصی سالتتش ك ست هیگیشد =>.

9 بهاره قنبزساده تبثؾ UV ضبیقبت كبغز ا ذاص گیشی س ؿ بیی هاكشدى كبفی ؿ ب سػبصی تیوبس آ ضیوی - هشكتصدایی آ ضیوی ثبپشداصؽ قلیبیی قجل اصپشاك ذ ػبصی هیغكشدى كبغز دس قلیب قجل اص تیوبس آ ضیوی ثبفث ث ج د دس پشاك ذ ػبصی رسات خذاػبصی ث تش ت ش اص الیبا كبغز هیؿ د =>. ا ذاص گیشی س ؿ بیی ها كشدى كبفی ؿ ب سػبصی تیوبسآ ضیوی پشاك ذ ػبصی هیؼب ذى دس قلیب ضبیقبت كبغز 3- هشكتصدایی آ ضیوی پشداصؽ فشاك ت تیوبس فشاك ت ثبفث سیضتشؿذى رسات ت ش هیؿ د اهب ثبیذ ت خ داؿت ك اگش صهبى تیوبس فشاك ت ثیؾ اص لذ ثبؿذ رسات ت ش هیلی سیض ؿذ س ی ػغح الیبا سػ ة هیك ذ. ثبصد س ؽ بی لبكل اص تشكیت هشكت صدایی فشاك ت آ ضیوی كوی ثب تش اص ثبصد ی لبكل اص هشكت صدایی آ ضیوی اػت =>. ا ذاص گیشی س ؿ بیی ها كشدى كبفی ؿ ب سػبصی تیوبس فشاك ت تیوبسآ ضیوی پشاك ذ ػبصی هیؼب ذى دس آة ضبیقبت كبغز 4- س ؽ سادیکب آصاد سادیکب بی آصاد سادیکب هب ذ سادیکب یذس كؼیل ) (HO ایي ت ا بیی سا داس ذ ك ؿجی ث ثشهی آ ضین ب الیبا ػل لض سا تخشیت ك ذ. تبیح بى هید ذ تحت ؿشایظ ك تش ؿذ تیوبس ثب سادیکبل بی آصاد هیت ا ذ ث تش اص ه اد ؿیویبیی هقو لی ا دبم ؿ د =>. ا ذاص گیشی س ؿ بیی ها كشدى كبفی ؿ ب سػبصی تیوبس ثب سادیکب بی آصاد پشاك ذ ػبصی هیؼب ذى دس آة ضبیقبت كبغز 7- نتيجهگيزي اهش ص اػتهبد هدذد اص كبغز بی ثبصیبفتی ث ف اى یکی اص س ؽ بی تبهیي ه اد ا لی ػل لضی ه بػت ثشای ك بی هویش كبغز ه سد ت خ خذی قشاس گشفت اػت. ث دلیل خ د آ ی ذ بیی هب ذ چؼت ب هشكت چبح یظگی بی سی كبغز بی ثبصیبفتی ث ع س قبثل هاللؾ ای كب ؾ هییبثذ لی ث كوا س ؽ هشكتصدایی هیت اى اص افت یظگی بی هزك س خل گیشی كشد. دس ثیي س ؽ بی هختلی چبح دس س ؽ الکتش فت گشافی )چبپگش بی لیضس خت دػتگب بی فت كپی( ث دلیل آهیخت ؿذى هشكت ثب ثبفت كبغز دس گبم تثجیت هشكت ثب كوا لشاست ثب س ؽ بی هشكتصدایی ػ تی خ اةگ ویثبؿ ذ صم اػت اص س ؽ بی خذیذتش اػتهبد گشدد. هشكتصدایی كبغز بی چبح ؿذ ث س ؽ الکتش فت گشافی ثب اػتهبد اص آ ضین ب پشداصؽ قلیبیی سادیکب بی آصاد پشت فشاث هؾ پشداصؽ فشاك ت ك ست هیگیشد. 3

10 مزکبسدایی کاغذهای چاپ شده به روش الکتزوفتوگزافی. J. C. Cotrino, Victor Ordonez,"Green Technology: Last Developments in Enzymes for Paper Recycling", VH biotechnology Inc, 630, 0.. ح.سػبلتی س. اثشا یوی ثشیؼب م. ح. اػوبفیلی "هش سی ثش ا اؿ س ؽ بی هشكتصدایی كبغز ثبعل " شی فلوی تش یدی هغبلقبت دس د یبی س گ A. Saxena, P. S. chauhan,"role of Various enzymes for deinking Paper:a review", Crit Rev Biotechnol. 37, 598-6, D. E. Tatsis, D. K. Papachristos, K. A. Valta, A. G. Vlyssides, D. G Economides,"Enzymatic deinking of recycling of office waste paper", J. Environ. Chem. Eng. 5, , س بهیي "ا ویت ثبصیبفت كبغز خبیگب آى دس اقتلبد ایشاى خ بى" ا دوي ثبصیبفت كبغز ه بث ػل لضی com م. فؾیوی ك ي م. فلیضاد فشهذ د هیي وبیؾ دس ى دا گب ی ثبصیبفت كبغز فشا سد بی ػل لضی دا گب فل م كب سصی ه بث عجیقی گشگبى R. A. venditti, O. J. Rojas, H. Morris, J. Tucker, K. Spence, C. Austin, L. G. Castillo,"Natural surfactant for Flotation Deinking in Paper Recycling", Tappi 8th Research Forum on Recycling H. Kipphan, "Handbook of print media", technologies and production methods, Springer,Germany, R. Leach,"The Printing Ink Manual", Blueprint, London, 4th edition, ا. ا ذاهی "ت لیذ ت ش الکتش گشافی ث س ؽ پلیوشیضاػی ى تقلیقی دس خب ث ی ػبصی هحل ث كوا عشالی آصهبیؾ ثب س ؽ ػغح پبػخ" پبیبى به كبسؿ بػی اسؿذ ه ػؼ فل م ف ب سی س گ پ ؿؾ 39.. P. Pathak, N. K. Bhardwaj, A. K. Singh," optimization of chemical & enzymatic deinking of photocopier waste ppaper", Bioresources. 6, , 0.. م. فجبدی م. فغبییفشد "ت لیذ ت شچبپگش لیضسخت ث س ؽ تدو اه لؼی ی". شی فلوی تش یدی هغبلقبت دس د یبی س گ N.Ohta, M. Rosen, "color desktop printer tencnology",crc press, New York, H. AL-Rubaiey, "Toner Transfer and Fusing in.6 8- مزاجع Electrophotography," Graphic Arts in Finland, Vancouver, 39, ا. ف بثؼتب ی ع. ثبػتب ی م. فغبییفشد "ت ش بی پخت ؿ ذ ثب فشاث هؾ: س ؿ بی ت لیذ تکیل فیلن دس چبح الکتش ف ت گشافی" شی فلوی تش یدی هغبلقبت دس د یبی س گ G. Marshall," Recent Progress in Toner Technologies", Springfield, 465, G. Galliford, "The anatomy of a toner", Galliford Consulting & Marketing Consultants to the Non-Impact Printing Industry, E. Fernandez, K. Hodgson,"Deinking flexographic-printed papers: Destabilization of flexographic inkdispersions with copper compounds, Progress in Paper Recycling ", TAPPI,, ؿ. فبضلی "خ شصدایی ثبصیبفت كبغز ث س ؽ فل تبػی ى" ثالگ هقب ت صهیي ؿ بػی C.A. Costa, J. Rubio,"Deinking flotation: influence of calcium soap and surface-active substances", Miner. Eng. 8, 59-64, Y. Qian, B. Goodell,"Deinking of laser printed copy paper with a mediated free radical system", Bioresour. Technol. 96, 93-90, م.آسیبئی ه هشد ح. سػبلتی ؿ. قبػویبى "هشكتصدایی آ ضیوی كبغز ثبعل اداسی دس ف ب سی چ ة خ گل: هقبیؼ ثب س ؽ هتذا ؿیویبیی" هدل پظ ی فل م ثخؾ ا - یظگی بی ؽب شی سی هویشكبغز م. هغیت صاد م. ثخبساییبى "خ شصدایی آ ضیوی كبغز بی چبح ؿذ ت ػظ ت ش ب( MOW ( ث ػیل آ ضین بی ػل ص لیپبص" ویي ك گش هلی ه ذػی ؿیوی ایشاى T. A. M. Counsell, "Remove toner Reuse paper", Ph.D. thesis, Clare College, G. Shakourian," Enhanced De-inking and Recyclability of Laser Printed Paperby Plasma-Assisted Fiber Coating", M.S. thesis, Georgia Institute of Technology, S. Zhenying, D. Shijin, C. Xuejun, G. Yan, L. Junfeng, W. H. Sean, X. Zhang,"Combined de-inking technology applied on laser printed paper", Chem. Eng. Process. Process Intensif, 48, ,