Cu-TiO 2. The Effect of Pulse Plating Parameters on The Microstructure and Properties of Cu-TiO 2 Nanocomposite Coating

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cu-TiO 2. The Effect of Pulse Plating Parameters on The Microstructure and Properties of Cu-TiO 2 Nanocomposite Coating"

Transcript

1 عل م ي م ىذسی سطح 27-39)1396(31 متغیز ای تأثیز آبکاری پالسی ریشساختار بز ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی Cu-TiO 2 فائش خزاضادیشاد سعیذ رستگاری حسه ثقفیان دا ىذ ه ذػی ه اد هتال سطی دا گا ػلن ك ؼت ایشاى -94/11/26 پذیزش مقال : )95/09/21 رسات ( دریافت مقال چکیذ TiO 2 تا ا ذاص هیا گیي Cu-TiO 2 ت س ؽ آتىاسی پالؼی تا اػتفاد اص هحل ل ػ لفات هغ حا ی ا رسات دس تحمیك حاضش پ ؿؾ واهپ صیتی 20 nm ت هذت 60 دلیم دس دهای اتاق س ی صیشالی ف الدی ایداد ؿذ تاثیش پاساهتش ای فشوا غ چگالی خشیاى هت ػط تش سیضػاختاس همذاس وشیؼتالی TiO 2 ه خ د دس پ ؿؾ تا اػتفاد اص هیىش ػى ج الىتش ی س تی (SEM) آ الیض EDS ه سد تشسػی لشاس گشفت. ا ذاص دا ای ت ووه آ الیض پشاؽ اؿؼ ایىغ( XRD ) ساتط ؿشس هحاػث ؿذ. هیىش ػختی پ ؿؾ ا تا اػتفاد اص دػتگا هیىش ػختیػ ح یىشص ا ذاص گیشی ؿذ. هما هت ت خ سدگی پ ؿؾ ا یض ت س ؽ پالسیضاػی ى پتا ؼی اػتاتیه تؼییي ؿذ. ؿشایط ت ی اص مط ظش همذاس رسات ن سػ ب ؿذ دس پ ؿؾ هیىش ػختی تؼییي ؿذ. تایح اى داد و پ ؿؾ واهپ صیتی Cu-TiO 2 ت لیذ ؿذ دس فشوا غ 20 Hz چگالی خشیاى هت ػط 2A/dm 2 ت ػ اى پ ؿؾ ت لیذ ؿذ دس ؿشایط ت ی داسای%. wt 1/9 ا رسات TiO ا ذاص دا وشیؼتالی 27nm هیىش ػختی 180HV شخ 2 خ سدگی 0 ت د. 56/ mpy ياص ای کلیذی: پ ؿؾ واهپ صیتی Cu-TiO 2 آتىاسی الىتشیىی خشیاى پالؼی فشوا غ چگالی خشیاى هت ػط. The Effect of Pulse Plating Parameters on The Microstructure and Properties of Cu-TiO 2 Nanocomposite Coating Faezeh Khorashadizadeh, Saeed Rastegari, Hasan Saghafian.Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, (Received 10 Feb 2016, accepted 11 Dec 2016) Abstract In this study, Cu-TiO 2 nanocomposite coatings were electrodeposited from a copper sulfate bath containing dispersed TiO 2 particles of 20 nm mean size. These coatings were prepared under pulse current condition on steel substrate in room temperature. The influence of pulse frequency and average current density on the microstructure and incorporation of TiO 2 nanoparticles in coating were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and (EDS) analysis. The crystallite size of the coatings calculated from the x-ray diffraction patterns using the Scherrer equation. Micro hardness of the coatings was assessed using a Vickers micro-indenter. Performance of the coatings was investigated by the potentiostatic polarization method. Process parameters were optimized with respect to TiO 2 content of the composite coating and micro hardness. The optimized pulse frequency and average current density were 20 Hz and 2 A/dm 2 respectively. The amount of TiO 2 particles incorporated into the coating that were produced under the optimum plating conditions was 1.9 wt. %; also, the crystallite size of this coating was 27 nm, the micro-hardness was 180 Hv and the corrosion rate was 0.56 mpy. Keywords: Cu-TiO 2 nanocomposite coating, Electrodeposition, Pulse current, Pulse frequency, Average current density. of corresponding author:

2 28 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( خ اف پ ؿؾ ای واهپ صیتی ت ث د پیذا هیو دذ. هطداتك تحمید ك د ای ا دددام گشفتد افد ض دى رسات TiO 2 تدد پ ؿؾ ای صهی فلضی هختلف ه خة ت ث د سیضػداختاس خ اف ایي پ ؿؾ ا هیؿ د [. وچ یي افض دى رسات تا ػایض ا خ اف ت تشی ؼثت ت افض دى رسات تا ػایض هیىش ت پ ؿؾ هید ذ 16[. ت داتشایي تدا ت خ ت ه اسد روشؿدذ دس ایدي پدظ ؾ تحمیدك س ی ت لیذ پ ؿؾ ا واهپ صیتی Cu-TiO 2 تد س ؽ آتىداسی پالؼی تا ت صیدغ ه اػدة دا رسات دس صهی د هؼدی س ی صیشالی ف الد ون وشتي ت ه ظ س ت ث د خ اف آى ا ددام ؿذ اثش پاساهتش ای فشوا غ چگالی خشیاى هت ػط تش پ ؿدؾ ا ود اهپ صیتی Cu-TiO 2 هد سد تشسػد ی لد شاس گشفت. م اد ي ريش تحقیق تشای ا دام ػولیات پ ؿؾد ی الىتشیىی اص و ایی تا اتؼاد ت س ؽ سػ بد ی هیلی هتش اص خ غ ف الد ون وشتي ت ػ اى واتذ سل ای هغ تا %99 ت ضخاهت خل ف 0/6 هیلی هتش هؼاحتی د تشاتش واتذ ت ػ اى آ ذ اػتفاد ؿذ. هخلات پ دس TiO 2 ه سد اػتفاد تا ام تداسی دگ ػا (P25) ػاخت و س آلواى دس آ سد ؿذ اػت. جذيل 1. هخلات ا رسات.TiO 2 خل ف هیا گیي ا ذاص رسات ػطح یظ چگالی < %99 20nm m 2 /g 0/46 g/cm 3 تشای آهاد ػاصی ػطح لثخ اص فشآی ذ آتىاسی س ی ػطح سل ای ف الدی ػ ثاد واستیذ ػولیات ػ ثاد ص ی تا اػتفاد اص واغز ػیلیؼین تا هؾ 1500 تا 100 ؿذ.ػپغ صیشالی ت ه ظ س چشتیصدایی دس هحل ل ا دام wt.%) NaOH دس دهای (10 70ºC ت هذت 15 دلیم گ ذاسی ؿذ پغ اص ؿؼت تا آب همطش ت هذت 1 دلیم دس مقذم لطؼات ك ؼتی و اس دس هؼشم هحیط ای خ س دذ یش ای پیچیذ هىا یىی دهایی ػایی غیش ؼدت ذ و ت یظ دس ػطح آ ا ظا ش هیؿ ذ. تشای خل گیشی اص ػی تی ها ذ ػایؾ خ سدگی خؼدتگی یدا ؿىؼدت دس ػطح لطؼات اص پ ؿؾ اػدتفاد هدیگدشدد 1[. اهدش ص پ ؿؾ ای واهپ صیتی تد دلیدخ خد اف تشتشؿداى ظیدش هما هت ت خ سدگی هما هدت تد ػدایؾ ػدختی تداال ه سد ت خ لشاس گشفت ا ذ. س ؽ ای هتفا تی تشای ت لیذ پ ؿؾ ای واهپ صیتی صهی د فلدضی هد سد اػدتفاد لدشاس گشفت اػت و دس تیي ایي س ؽ دا آتىداسی الىتشیىدی هضایایی ها ذ ت صیغ یى اخت رسات ػولىدشد دس دهدای ون ػشػت ت لیذ تاال ػذم هحذ دیت دس ؿىخ ا ذاص ػذم یاص ت تد یضات ك ؼتی وا ؾ تلفات سا ؼثت ت دیگش س ؽ ا داسد 2[. تشای ت لیذ پ ؿؾ ای وداهپ صیتی تا س ؽ آتىاسی الىتشیىی ی ى ای فلضی احیدا ؿدذ تد ط س وضهداى تدا رسات ػدشاهیىی یدا آلدی س ی صیشالید سػد ب هدیو دذ ه ددش تد تدش ص خد اف یدظ ای هیؿ ذ 3 2[. پ ؿؾ ای هؼی ت دلیخ داؿتي خد اف هطلد ب ها دذ ددذایت الىتشیىددی حشاستددی ػددالی ؿددىخپددزیشی )چىدؾخد اسیخ خد ب هما هدت ه اػدة دس تشاتد ش خ سدگی واستشد ای صیادی داس ذ. پ ؿؾ هدغ تد طد س ػیغ ت ػ اى صیشالی دس ػیؼتن ای چ ذ الی پ ؿدؾ هحافظ پ ؿؾ ها غ وشتي دس ػولیات وشتيد ی پ ؿؾ ادی حشاست... ت واس هیس د 4[. دس ػیي حال ػختی هما هت ت ػدایؾ اػدتحىام ودی ایدي پ ؿدؾ دا ضؼیف اػت هحمماى تا ت لیذ پ ؿدؾ دای وداهپ صیتی صهی هؼی تا افض دى رسات هختلف ها ذ 5 6 7[ Si 3 N 4 ]11 SiO 2 ]10 CeO 2 ]9 Al 2 O 3 ]8 SiC ػؼی دس ت ث د خ اف ت ػؼ ح ص وداستشدی ایدي پ ؿدؾ دا داس ذ. تؼت ت ع خد اف رسات ؿدشایط آتىداسی

3 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( 29 هحل ل HCl (10 vol.%) حا ی همذاسی هوا ؼت و ذ خ سدگی ولش س آ تیو اى اػیذؿ یی ؿذ. تشای آهاد ػاصی هحل ل آتىاسی ت حوام ػ لفات هغ تا تشویة روش ؿذ دس خذ ل 0/01 ػاهخ فؼال ػاص ػطح ػذین د g/l 2 دػیخ ػ لفات ا رسات (SDS) TiO 2 آلتشاػ یه ت هذت ت ه ظ س خل گیشی اص آگل هش ؿذى اضاف ؿذ. ػپغ دس حیي اػوال اه اج 5 دلیم 15 ا رسات g/l ت TiO 2 آساهی ت هحل ل ػ لفات هغ اضاف ؿذ. دس ایت هحل ل حا ی ا رسات ت هذت 24 ػاػت ت ػط وضى هىا یىی تا ؿؼاع پش اcm واهال یى اخت ؿ د. 3 تا ػشػت 400rpm ن صد ؿذ تا جذيل 2. تشویة حوام آتىاسی ػ لفات هغ. اجشا الکتزيلیت تزکیب g/l 150 ػ لفات هغ ) 4 (CuSO اػیذ ػ لف سیه ) 4 (H 2 SO 30 پیؾ اص هشحل پ ؿؾ د دی اكدلی یده هشحلد پدیؾ آتىاسی تا خشیاى هؼتمین ت هذت 2 دلیم دس دهدای اتداق دس دا ؼدیت خشیداى واتدذی 200 تالطدن rpm 1A/dm 2 ا دام ؿذ. تشویة هحل ل پیؾ آتىاسی 17[ دس خدذ ل 3 اسای ؿذ اػت. جذيل 3. تشویة حوام پیؾ آتىاسی. اجشا ػیا یذ هغ (CuCN) ػیا یذ ػذین (NaCN) تزکیب الکتزيلیت g/l ػ د (NaOH( تؼذ اص ایي هشحل لطؼات دس هحل ل (10wt.%)H 2 SO 4 ت هذت د دلیم ؿؼدت ؿدذ پدغ اص آى تحدت ػولیدات آتىاسی تا خشیاى پالؼی دس هحل ل ػ لفات هدغ حدا ی ا رسات گشفت. TiO 2 تا ؿشایط رودش ؿدذ دس خدذ ل 4 لدشاس جذيل 4. ؿشایط حوام آتىاسی ػ لفات هغ. دها ) ºCخ ػشػت ن صدى( rpm ) ػیىخ واسی )%خ صهاى )دلیم خ ضزایط ثابت آبکاری دهای اتاق ) 25 خ /5 ph فشوا غ (Hz) چگالی خشیاى( (A/dm 2 ؿشایط هتغیش آتىاسی تد ه ظد س تشسػدی هیىش ػدى پی پ ؿدؾ دا حود س د ا رسات TiO 2 ت صیدغ آى دس ػددطح ػد طح همطددغ پ ؿؾ اص هیىش ػى ج الىتش ی گؼیخ هیذا ی FESEM ت ه ظ س تشسػی ه سف ل طی ػدطح پ ؿدؾ دسكدذ ص ی ا رسات TiOاص 2 هیىش ػى ج الىتش دی س تدی (VEGA.TESCAN) (EDS) آ الیض س طیف ػ ح تفىیه ا دشطی اػتفاد ؿذ. ا ذاص دا ای وشیؼتالی پ ؿؾ ا ت ووده آ دالیض پدشاؽ اؿدؼ ایىدغ( XRD ) ساتطد ؿدشس هحاػث ؿذ.ا ذاص گیشی هیىش ػختی پ ؿؾ ا دس ػطح همطددغ پ ؿددؾ تددا اػددتفاد اص هیىش ػددختی ػدد ح SCTMC,MHV-1000Z تا تاس 25 گدشم صهداى 15 ثا ید ا دددام گشفددت.خ اف خدد سدگی پ ؿددؾ تدد س ؽ پالسیضاػددی ى پتا ؼی اػددتاتیه تددا اػددتفاد اص هحلدد ل % 3/5 ص ی گشفت. وتایج ي بحث NaCl بزرسی ریشساختار هطاتك ؿىخ دس دهای هحدیط هد سد تشسػدی لدشاس 1 -الف پ ؿؾ واهپ صیتی داسای Cu-TiO 2 فلخ هتشوی كاف یى اخت تا صیشالی اػت ػاسی اص حفش تشن اػت. ضخاهت پ ؿؾ ت ط س هیا گیي 60μm حذ د پ ؿؾ دس ؿىخ اػت. حو س ا رسات دس ػطح همطغ 1- ب اى د ذ ایي اػت و

4 30 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( ا رسات TiOػال 2 تش ػطح پ ؿؾ دس ػوك ای هختلفی اص پ ؿؾ یض حو س داس ذ اص ت صیغ ه اػثی دس ػطح همطغ پ ؿؾ واهپ صیتی تشخ سداس ؼت ذ. تل یش هیىش ػى پی TiOدس 2 ؿىخ 2 FESEM ػطح پ ؿؾ ا واهپ صیتی Cu- آ سد ؿذ اػت. ػطح پ ؿؾ حاكخ ؿاهخ دا ای هغ اػت و ا رسات TiOدس ى 2 آى پخؾ ؿذ ا ذ. تا ت خ ت ؿىخ 3 ب- و ت صیغ ػ لش تیتا ی م سا تا اػتفاد اص آ الیض map TiO 2 اى هید ذ ا رسات ت صیغ ه اػثی دس ػطح پ ؿؾ ا واهپ صیتی داس ذ. ؿىخ 3 -ج آ الیض EDS اص ػطح پ ؿؾ واهپ صیتی EDS اى هید ذ. تا ت خ ت تید آ الیض Cu-TiOسا 2 خ د ػ لش تیتا ی م (Ti) دس تشویة پ ؿؾ اى اص حو س رسات TiO 2 دس پ ؿؾ اػت. ضکل 1. الفخ تل یش FESEM ػطح همطغ پ ؿؾ واهپ صیتی Cu-TiO 2 دس فشوا غ پالغHz 02 چگالی خشیاى 2 A/dm 2 تضسگ واییx 1000 بخ تضسگ وایی 50000x. ضکل 2. تل یش FESEM ػطح پ ؿؾ واهپ صیتی دس تضسگ وایی 80000x. 20 Hz فشوا غ پالغ 2 ایداد ؿذ دسچگالی خشیاى A/dm 2 Cu-TiO 2

5 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( 31 ضکل 3. الفخ تل یش SEM(BSE) بخ ت صیغ ػ لش تیتا ی م جخ آ الیض EDS اص یه احی اص ػطح پ ؿؾ Cu-TiO 2 ایداد ؿذ دس فشوا غ پالغ 20 Hz چگالی خشیاى هت ػط.2 A/dm 2 ؿدىخ 4 تد اثیش فشود ا غ تدش ه سف لد طی پ ؿددؾ د ای واهپ صیتی Cu-TiO 2 سا اى هید ذ. تا افضایؾ فشوا غ صهاى ت ا ب اػوال پالغ ودا ؾ پیدذا هدیو دذ ت داتشایي خ ا ایی و دس ط ل صهاى س ؿ ایی اػوال خشیاى ایداد ؿذ ا ذ تا سػیذى ت صهاى خاه ؿی صهاى وافی تشای سؿذ پیذا ویو ذ ه سف ل طی پ ؿؾ تا افدضایؾ فشودا غ سیضتش یى اختتش هدیؿد د. ؿدىخ 5 ود داس حود س ا رسات TiO 2 سا ؼثت ت فشوا غ داى هدید دذ. دس فشوا غ 2 Hz صهاى اػوال خشیداى تاالػدت دس صهداى س ؿي شخ احیای ی ى ای فلضی دس همایؼ تا ید ى دای خزب ؿذ س ی رسات تیتا یا تاالػت ػال تدش ایدي دس صهاى خداه ؽ طد ال ی اهىداى خذاؿدذى رساتدی ود تد ك ست ضؼیف خزب واتذ ؿذ ذ خد د داسد. ت داتشایي همدذاس رسات ه خد د دس پ ؿدؾ ود اهپ صیتی Cu-TiO 2 ت لیذ ؿذ دس فشوا غ 20 Hz ؼدثت تد پ ؿدؾ ت لیدذ ؿذ دس فشوا غ 2 Hz تیتش اػت. دس فشوا غ ای تاالتش اص 20 Hz تا افضایؾ فشوا غ حو س ا رسات TiO 2 دس پ ؿؾ ون هیؿ د دلیخ ایي اهش هدیت ا دذ ایدي ه ضد ع تاؿذ و تا افضایؾ فشوا غ دس اثش ودا ؾ صهداى س ؿدي احتواال احیا ی ى دای خدزب ؿدذ تد ػدطح رسات تد ك ست الق ك ست هیگیشد حو س ا رسات TiO 2 دس پ ؿؾ ون هیؿ د. اص طشفی تا افضایؾ فشوا غ هوىي اػت ؿیة غلطتی رسات TiO 2 دس ضدیىی واتذ ت دلیدخ وا ؾ صهاى خاه ؽ اص تیي ش د همدذاس حود س رسات دس پ ؿؾ ون هیؿ د 12[.

6 TiO 2 (wt%) 32 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( ضکل 4. تلا یش ( SEM الىتش ى ثا ی خ ػطح پ ؿؾ ای ایداد ؿذ دس چگالی خشیاى 2A/dm 2 فشوا غ: الفخHz 2 بخ 20 Hz جخ 200 دخ Hz.2000 Hz log f (Hz) ضکل 5. و داس حو س ا رسات TiO 2 تش حؼة فشوا غ دسچگالی خشیاى.2A/dm 2 ؿدىخ 6 تداثیش چگدالی خشیداى هت ػدط تدش ه سف لد طی پ ؿؾ ای وداهپ صیتی Cu-TiO 2 سا داى هدید دذ. تدا افضایؾ چگالی خشیاى دشخ سػد ب فلدض افدضایؾ پیدذا هیو ذ ه سف ل طی خي هیؿ د.

7 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( 33 ضکل 6. تلا یش 4. چگالی خشیاى الفخ 1 بخ 2 جخ 3 دخ A/dm 2 الىتش ى ثا ی خ ػطح پ ؿؾ ای ایداد ؿذ دس فشوا غ 20Hz ( SEM رسات سا ت دام تی ذاص ذ خزب ل ی رسات اتفاق هیافتذ 5 18[ حودد س رسات TiO 2 دس پ ؿددؾ دس چگددالی خشیاى 2 A/dm 2 هطاتك ؿدىخ 7 تد یده همدذاس تیدی هیسػذ. تا افدضایؾ چگدالی خشیداى تد 4 A/dm 2 3 اص آ دایی و حشن ی ى ای آصاد آػاىتش اص ی ى ای دسگیش دس اطشاف رسات اػدت ػدشػت حشودت ید ى دای آصاد ه خ د دس الىتش لیت اص ی ى ای خزب ؿدذ تدش ػدطح رسات تیتش هیؿ د احیای ی ى ای فلدضی تدا ػدشػت تاالتشی ا دام هیؿ د. ت اتشایي نسػ تی رسات تا افضایؾ چگالی خشیداى تد 3 4 A/dm 2 هطاتك ؿىخ 7 وا ؾ هییاتذ. ؿىخ 7 و داس همذاس ا رسات TiO 2 نسػ ب ؿذ دس پ ؿؾ سا تش حؼة چگدالی خشیداى داى هدید دذ. دس چگالی خشیاى پاییي طثك هذل گاگلیلوی هشحلد ا ل ود خزب ضؼیف رسات ت واتذ ام داسد ا دام هیؿ د لدی هشحل د م و خزب ل ی رسات اػدت تد دلیدخ پداییي ت دى چگالی خشیاى تا آ ؼتگی ا دام هیؿ د رسات لثخ اص خزب ل ی احاط ؿذى ت ػط دا ای هغ دس اثش تالطن ه خ د دس هحل ل اص ػطح واتدذ خدذا هدیؿد ذ. افضایؾ چگالی خشیاى ػشػت سؿذ احیای ی ى ای آصاد هغ سؿذ سػ ب فلضی سا افضایؾ هید ذ الی ای دس حال سؿذ سػ ب هغ صهی د ت ا دایی ایدي سا داس دذ ود

8 TiO2 (wt%) 34 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( چگالی جریان متوسط (A/dm2) ضکل 7. و داس حو س ا رسات TiO 2 تش حؼة چگالی خشیاى دس فشوا غ 20 شتض. آوالیش XRD تایح آ الیض پشاؽ اؿؼ ایىغ پ ؿدؾ دای ت لیدذ ؿدذ دسفشوا غ چگالی خشیداى هتفدا ت دس ؿدىخ 8 آ سد ؿذ اػت. تا ت خ ت تایح الگ ای پشاؽ اؿؼ ایىغ پیه ای فاص تىیخ د ذ پ ؿؾ تدا ػد پیده اكدلی هشت ط ت واست هغ FCC(JCPDS ) دنخد ا ی داسد. پیه ای ه خ د دس الگ ی XRD كفحات ) 111 خ ) 200 خ ) 220 خ سا اى هید ذ. پیده هشتد ط تد فداص TiO 2 ت دلیخ حؼاػیت ون آ الیض XRD ت همادیش صیش 5 دسكذ لاتخ ها ذ یؼت. تا ت خ ت ؿىخ 9 -الف ت ط س ولی تا وا ؾ فشوا غ صهاى اػودال پدالغ افدضایؾ هییاتذ تا افدضایؾ صهداى س ؿدي تدا سػدیذى تد صهداى خاه ؽ فشكت سؿذ پیذا هدیو دذ ا دذاص دا د دای وشیؼتالی افضایؾ پیذا هیو ذ. الصم ت روش اػت تا وا ؾ فشودا غ اص 200 Hz تد 20 Hz افدضایؾ چ دذا ی دس ا ذاص دا ای وشیؼتالی دیذ ویؿ د صیشا هطاتك ؿىخ 5 تید تشیي همد ذاس رسات TiOدس 2 پ ؿددؾ ت لیددذی دس فشوا غ 20Hz خ د داسد افدضایؾ حود س رسات دس پ ؿؾ ت ػ اى هىاى ای خ ا صایی ػوخ هیو ذ ها غ افضایؾ ا ذاص دا ای وشیؼتالی هیؿ د رسات TiO 2 و دس صهی هؼی پخؾ ؿذ ا ذ اص سؿذ دا ای هغ صهی خل گیشی هیو ذ اص طشفی رسات ت ػ اى هىداى دای خ ا ص ی ػوخ هیو ذ ه خة وا ؾ ا ذاص دا ای وشیؼتالی هغ صهی هیؿ ذ 13 19[. هطاتك ؿىخ 9 ب- ت ط س ولی تا افضایؾ چگدالی خشیداى دشخ خ ا د ص دی افضایؾ هییاتذ ا ذاص دا ای وشیؼتالی وا ؾ هییاتذ الثت تا افضایؾ چگالی خشیاى اص 2 ت 3 A/dm 2 ت دلیدخ وا ؾ حو س رسات تیتا یا دس پ ؿؾ وا ؾ چ ذا ی دس ا ذاص دا ای وشیؼتالی دیذ ویؿ د.

9 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( 35 ضکل 8. الگ ی XRD پ ؿؾ ای واهپ صیتی Cu-TiO 2 ت لیذ ؿذ دس الفخ فشوا غ ای هختلف دس چگالی خشیاى 2 A/dm 2 بخ چگالی خشیاى ای هختلف دس فشوا غ.20Hz ضکل 9. و داس ا ذاص دا ای وشیؼتالی پ ؿؾ واهپ صیتی Cu-TiO 2 تش حؼة الفخ فشوا غ هتفا ت دس چگالی خشیاى 2 A/dm 2 جخچگالی خشیاى هت ػط هتفا ت دس فشوا غ 20. Hz

10 فلا- ب- 36 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( میکزيسختی 2000Hz وا ؾ ؿىخ 10 هیىش ػختی پ ؿؾ ای ت لیذی دس فشوا غ ت ا رسات تیتا یا تش وا ؾ ا ذاص چگالی خشیاى هت ػط هتفا ت سا اى هید ذ. تا افضایؾ دا ای وشیؼتالی غلث هیو ذ هیىش ػختی وا ؾ Hz فشوا غ اص 2 ت هطاتك ؿىخ هییاتذ. هیىش ػختی افضایؾ هییاتذ صیشا افضایؾ فشوا غ ه خة تا ت خ ت ؿىخ 10 اص 1 خشیاى چگالی افضایؾ تا وا ؾ ا ذاص دا ای وشیؼتالی ت د ثال آى وا ؾ ت 2 2A/dm هیىش ػختی افضایؾ هییاتذ. ایي اهش ت دلیخ ا ذاص دا افضایؾ هشصدا ا هیؿ د حشوت اتدایی ا سا تا هىخ ه اخ هیو ذ. اص طشفی تا افضایؾ افضایؾ حو س رسات TiO 2 دس داخخ صهی هؼی خل گیشی اص حشوت اتدایی ا وچ یي وا ؾ ا ذاص فشوا غ اص 2 ت 20 Hz همذاس رسات ه خ د دس پ ؿؾ دا ای وشیؼتالی ت د ثال آى وا ؾ ا ذاص دا دس اثش ت همذاس صیادی افضایؾ پیذا هیو ذ. افضایؾ حو س تاال سفتي چگالی خشیاى اػت. دس اداه تا افضایؾ چگالی خشیاى هت ػط ت 4 A/dm 2 3 هطاتك ؿىخ 10 ب- حو س ا رسات TiO 2 دس پ ؿؾ وا ؾ پیذا هیو ذ ایي اهش ه خة وا ؾ شخ خ ا ص ی افضایؾ سؿذ دا هیؿ د هیىش ػختی وا ؾ پیذا هیو ذ 20[. ا رسات ػخت TiO 2 ف اكخ تیي آى ا سا ون هیو ذ اص حشوت اتدایی ا خل گیشی هیو ذ تا افضایؾ فشوا غ اص 20 ت 2Hz Hz هیىش ػختی اص 134 ت 180HV سػیذ اػت. دس اداه تا افضایؾ فشوا غ اص 20 ضکل 10. و داس هیىش ػختی پ ؿؾ ای واهپ صیتی Cu-TiO 2 الفخ تشحؼة فشوا غ دس چگالی خشیاى هت ػط 2A/dm 2 بخ تش حؼة چگالی خشیاى هت ػط دس فشوا غ.20Hz مقايمت ب خ ردگی ؿىخ 11 ه ح ی ای پالسیضاػی ى پ ؿؾ هغ خدالق پ ؿؾ ای واهپ صیتی Cu-TiO 2 تا دسكذ ص ی هتفدا ت ا رسات TiO 2 نسػ ب ؿذ دس صهی هؼدی سا داى هید ذ. دس تیي ایي ػ پ ؿؾ تا ت خ ت داد ای خذ ل 4 پاییيتشیي خشیاى خ سدگی ت تشتیة هشت ط ت پ ؿؾ واهپ صیتی حا ی 1/9 دسكذ ص ی TiO 2 ػپغ پ ؿدؾ واهپ صیتی حا ی 1/2 دسكدذ ص دی TiO 2 دس ایدت پ ؿؾ هغ خالق اػت. ایي تایح اى د ذ ایي اػت و ػال تش ت ث د هیىش ػختی پ ؿدؾ دای وداهپ صیتی ؼثت ت پ ؿؾ هغ خالق هما هت ت خد سدگی ایدي پ ؿؾ ا وا ؾ یافت اػت.

11 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( 37 ضکل 11. ه ح ی پالسیضاػی ى پ ؿؾ هغ خالق پ ؿؾ Cu-TiO 2 دس هحل ل 3/5 دسكذ وه طؼام. جذيل 4. تایح حاكخ اص آصه ى خ سدگی پ ؿؾ ای ه سد تشسػی آصه ى خ سدگی. تشویة پ ؿؾ پ ؿؾ هغ خالق TiO 2 پ ؿؾ هغ- 1/2 دسكذ ص ی TiO 2 پ ؿؾ هغ- 1/9 دسكذ ص ی - 0/421-0/334-0/305 E corr (v) -5 4 /88* /54* /75*10 I corr (A/cm 2 ) 0 /263 0 /229 0 /230 b a (V/dec) 1 /084 0 /852 0 /798 b c (V/dec) 0 /56 1 /78 3 /18 C.R (mpy) تا ت خ ت تایح اسای ؿذ دس ؿىخ 12 تا افضایؾ حو س رسات ػشاهیىی TiO 2 هما هت ت خ سدگی تاالیی داس ذ ا رسات TiO 2 دس پ ؿؾ شخ خ سدگی ودا ؾ یافتد تا س د پشاو ذ ؿذى آى ا دس پ ؿؾ ػطحی اص صهی اػدت. ساهالی گدام وىداسا ؾ دس تحمیمداى تدش س ی پ ؿؾ هغ خالق پ ؿؾ واهپ صیتی Cu-TiO 2 ت لیذ ؿذ ت س ؽ آتىاسی هؼدتمین تدایح هدات ی دس هد سد ح ی اثش رسات ه خ د دس پ ؿؾ تش هما هت خ سدگی دشخ خد سدگی گدضاسؽ ودشد ا دذ 14[. هما هدت تد و دس توداع تدا هحدیط خ س دذ لدشاس هدیگیش دذ ودن هیؿ د 9 1[. ػال تش ایي رسات خ ثی TiO 2 هیت ا ذ ت ػ اى ها ؼی دس تشاتش ایداد گؼتشؽ ػی ب اؿی اص خ سدگی ػوخ و دذ هما هدت تد خد سدگی سا ت ثد د تخ ذ [. خ سدگی تا افدضایؾ حود س رسات دس پ ؿدؾ افدضایؾ هییاتذ و ایي اهش هیت ا ذ دالیدخ هتفدا ت داؿدت تاؿدذ.

12 نرخ خوردگی (mpy) 38 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( درصد وزنی ذرات TiO 2 موجود در پوشش (Wt%) ضکل 12. و داس شخ خ سدگی تش حؼة حو س ا رسات TiO 2 ه خ د دس پ ؿؾ. particles of different sizes, Surface & coating Technology, 201) 2006 ( C.T.J.Low, R.G.A.Wills,F.C.Walsh, Electrodeposition of composite coatings containing nanoparticles in a metal deposit, Surface & Coatings Technology, 201 ) 2006 ( N. Kanani, Electroplating-Basic principles, Process and Practice, Elsevier Advanced Technlogy, (2004) Y. L.wang, Y.Z.Wan, S.M.Zhao, H.M.Tao, X.H.Dong, Electrodeposition and characterization of Al2O3-Cu(Sn),CaF2- Cu(Sn) and talc-cu(sn) electrocomposite coatings, Surface and coatings Technology, 106(1998) M.Eslami, F.Golestani-Fard, H. Saghafian, A. Robin, Study on tribological behaviour of electrodeposited Cu-Si3N4 composite coatings, Materials and Design, 58(2013) M.Eslami, H.Saghafian, F.Golestani-Fard, A.Robin, Effect of electrodeposition conditions on the propertiesof Cu-Si3N4 composite coatings, Applied surface science, 300 (2013) A.Robin, C. d. Santana, A. F. Sartori, Coelectrodeposition and characterization of Cu Si3N4 composite coatings, Surface & Coatings Technology, 205 (2011) Zh.Jianhua, Li.Lei, Zh.Haijun, Sh.Bin, H.Wenbin, Microstructure and performance of electroformed Cu/nano-SiC composite, Materials and Design, 28 (2007) S. A.Allahkaram, S. Golroh, M. Mohammadalipour, Properties of Al2O3 nano- وتیج گیزی تا ت خ ت تایح ت دػت آهذ هیت اى اظ اس داؿت و دس ایي تحمیك: 1- تا افضایؾ فشوا غ ه سف ل طی سیضتش یى اختتدش ؿذ پ ؿؾ ت لیذی دس فشودا غ 20Hz داسای تداالتشیي همذاس رسات TiO 2 دس پ ؿؾ تاالتشیي هیىش ػختی ت د. 2- افضایؾ چگالی خشیاى ه خة خي ؿذى ه سف ل طی 2 داسای تداالتشیي پ ؿؾ ؿذ چگالی خشیداى A/dm 2 حو س رسات TiO 2 ت د. دس پ ؿدؾ تداالتشیي هیىش ػدختی 3- دس تشسػی هما هت ت خ سدگی پ ؿؾ ا واهپ صیتی ستثد ا ل پ ؿدؾ ا ود اهپ صیتی- Cu Cu-1.9Wt%TiO 2 1.2Wt%TiOستث 2 د م پ ؿؾ هغ خالق ستثد ػد م سا اص مط ظش هما هت ت خ سدگی داسا ت د. مزاجع 1. T. Lampke, A. leopold, D. Dietrich, G. Alisch, B. Wielage, correlation between structure and corrosion behavior Nickel dispersion coating containing ceramic

13 رستگاری ي مکاران تاثیز متغیز ای آبکاری پالسی بز ریشساختار ي خ اص پ ضص واو کامپ سیتی عل م ي م ىذسی سطح 1396(31 ( G. F.Zimmerman, U. Erb, Mechanical properties of nickel silicon carbide nanocomposites, Materials Science and Engineering, 328 (2002) , 21. R.Starostaa, A.Zielinskib, Effect of chemical composition on corrosion and wear behaviour of the composite Ni Fe Al2O3 coatings, Journal of Materials Processing Technology, 157 (2004) particle reinforced copper matrix composite coatings prepared by pulse and direct current electroplating, Materials and Design, 32 (2011) V.Mangam, S.Bhattacharya, K.Das, S.Das, Friction and wear behavior of Cu CeO2 nanocomposite coatings synthesized by pulsed electrodeposition, Surface & Coatings Technology, 205 (2010) H. Li, Y. Wan, H. Liang, X. Li, Y. Huang, F. He, Composite electroplating of Cu SiO2 nano particles on carbon fiber reinforced epoxy composites, Applied Surface Science, 256 (2009) S.A.Lajevardi, T.Shahrabi, Effects of pulse electrodeposition parameters on the properties of Ni TiO2 nanocomposite coatings, Applied Surface Science, 256 (2010) M.Sajjadnejada, M.Ghorbania, A.Afshara, Microstructure-corrosion resistance relationship of direct and pulse current electrodeposited Zn-TiO2 nanocomposite coatings, Ceramics International, 41 (2015) S.Ramalingam, V.S.Muralidharan, A.Subramania, Electrodeposition and characterization of Cu-TiO2 nanocomposite coatings, J Solid State Electrochem, 13(2009) H. Godasteh, S. Rastegari, The influence of pulse plating parameters on structure and properties of Ni W TiO2 nanocomposite coatings, Surface & Coatings Technology, 259 (2014) M.Lekka, D.Koumoulis, N.Kouloumbi and P.L.Bonora, Mechanical and anticorrosive properties of copper matrix micro- and nanocomposite coatings, Electrochimica Acta, 54 (2009) م.لشتا ی پ ؿؾ دادى فلضات ه ػؼ ا تاسات ػلوی دا گا ك ؼتی ؿشیف خلذ ا ل Y.yao, S.yao, L.Zhang, H.Wang, Electrodeposition and mechanical and corrosion resistance properties of Ni-W/SiC nano composite coatings, material Letters, 61(2007) Z. Zhang, C. Jiang, F. Cai, P. Fu, N. Ma, V. Ji, Two stages for the evolution of crystallite size and texture of electrodeposited Ni ZrC composite coating, Surface & Coatings Technology, 261(2015)

بررسی تشکیل فازها در کامپوزیت درجای ) b Al/(Al 2 O 3 +Al x V y +Al a Ni

بررسی تشکیل فازها در کامپوزیت درجای ) b Al/(Al 2 O 3 +Al x V y +Al a Ni جلد 4 شماره 3 آذر 69 صص -303 310 نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت http://jstc.iust.ac.ir تولید و بررسی تشکیل فازها در کامپوزیت درجای ) b Al/(Al 2 O 3 +Al x V y +Al a Ni *2 1 فاطمه میرعرب شاهی علیرضا

Διαβάστε περισσότερα

وGTAW محمد حاتمی مصطفی طهزی محدثه تابصفز دا ىذ ه ذػی ه اد دا گا ك ؼتی اكف اى

وGTAW محمد حاتمی مصطفی طهزی محدثه تابصفز دا ىذ ه ذػی ه اد دا گا ك ؼتی اكف اى علوم و مهندسی سطح 71-82)1396(34 بزرسی مقایسه و ریزساختاری مقاومت به اکسیداسیون پوضصهای استالیت 6 پوضصدهی ضده به روش HVOF وGTAW با پوضص پاضص حزارتی ایجاد ضده بز فوالد ابزارH13 محمد حاتمی مصطفی طهزی دا ىذ

Διαβάστε περισσότερα

Tarbiat Modares University

Tarbiat Modares University Tarbiat Modares University From the SelectedWorks of Dr Alireza Zolfaghari December 25, 2012 تحليل تأثيرات استفاده از عايقهاي تغيير فاز دهنده بر - 25 ميزان مصرف ساالنه انرژي ساختمان در اقليم تهران Alireza

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و پیاده سازی مدلی در ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیقاتی

طراحی و پیاده سازی مدلی در ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیقاتی طراحی و پیاده سازی مدلی در ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیقاتی * ا یذ ؿیخاى ** فیش ص تختیاسی ظاد * هشتی پظ ـی دا ـگا ك قتی اهیشکثیش ** اػتاد دا ـکذ ه ذػی هکا یک دا ـگا ك قتی اهیشکثیش nsheikhan@aut.ac.ir تاسیخ

Διαβάστε περισσότερα

سنتس نانو ررات مغناطیسی مگنتیت و بررسی ضرایط محیطی متفاوت بر انذازه ررات

سنتس نانو ررات مغناطیسی مگنتیت و بررسی ضرایط محیطی متفاوت بر انذازه ررات سنتس نانو ررات مغناطیسی مگنتیت و بررسی ضرایط محیطی متفاوت بر انذازه ررات 3 1 2 *1 ه ش الؼادات ه شسح و ػل شضا ه ذ اى ح ذ هحوذ هؼؼ د سخث 1- قض ي- دا گا ت ي الولل اهام خو دا کذ ػل م پا -گش ؿ و 2- ت شاى- پظ

Διαβάστε περισσότερα

شبی ساسیجزیاىتحزیکتزا سف رهات ربادر ظزگزفتي اره یک ابااستفاد استابعت صیفی

شبی ساسیجزیاىتحزیکتزا سف رهات ربادر ظزگزفتي اره یک ابااستفاد استابعت صیفی شبی ساسیجزیاىتحزیکتزا سف رهات ربادر ظزگزفتي اره یک ابااستفاد استابعت صیفی 2 1 فشد لشتا ی ه اص اهیذصاد ه ذی 2 1 ص جاى دا گا ص گاى تشا ؼف سهات ست صیغ ؿشکت هقذه.1 تزا سف رهات ر ا ص زات ر ا ها ذ قذرت چکیذ

Διαβάστε περισσότερα

سنتس و مشخصهیابي بتا- تريکلسيم فسفات با جایگسیني سذیم به روش هيذروليس براي کاربردهاي پسشکي

سنتس و مشخصهیابي بتا- تريکلسيم فسفات با جایگسیني سذیم به روش هيذروليس براي کاربردهاي پسشکي مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال نهم شماره 33 زمستان 3333 سنتس و مشخصهیابي بتا- تريکلسيم فسفات با جایگسیني سذیم به روش هيذروليس براي کاربردهاي پسشکي 2 1 1 زهرا محمذي و عبذالرضا شيخ مهذي مسگر 1 آزمایشگا

Διαβάστε περισσότερα

حص ل پاسخ فشوا سی ات تشا سف سهات س لذست هبت ی بش س ش اجضاء هحذ د س بعذی

حص ل پاسخ فشوا سی ات تشا سف سهات س لذست هبت ی بش س ش اجضاء هحذ د س بعذی حص ل پاسخ فشوا سی ات تشا سف سهات س لذست هبت ی بش س ش اجضاء هحذ د س بعذی حیذ ت دت هدتثی هح ی دا ىذ ه ذػی تشق دا گا ؿ یذ هذ ی آرستایداى تثشیض ایشاى 1. مقدمه چىیذ س ش تحلیل پاسخ فشوا سی یه اص ابضاس ای واسآهذ

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir بررسی آزهایشگاهی و عددی عولکرد آیرودیناهیکی یک نوع توربین بادی هحور عوودی با پرههای لوالیی

ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir بررسی آزهایشگاهی و عددی عولکرد آیرودیناهیکی یک نوع توربین بادی هحور عوودی با پرههای لوالیی 93-16 صص 5 شمار 61 دير 6931 مرداد مجل م ىدسی مکاویک مدرس ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس Downloaded from mme.modares.ac.ir at 5:06 IRDT on Wednesday August 22nd 2018 mme.modares.ac.ir بررسی آزهایشگاهی

Διαβάστε περισσότερα

ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir

ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir مجله مهنذسی مکانیک مذرس تیر 693 دوره 6 شماره 4 صص 944-946 ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس mme.modares.ac.ir حل تشابهی سیال مغناطیسی روی صفحه تخت متحرک: یک مذل ساده جهت بررسی کیفی فرآینذ خنککاری

Διαβάστε περισσότερα

جلد 4 شماره 3 آذر 66 صص نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت.

جلد 4 شماره 3 آذر 66 صص نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت. ی ا جلد 4 شماره آذر 66 صص -545 554 نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری کامپوزیت http://jstc.iust.ac.ir رفتار مکاویکی پ ضص واو کامپ زیتی Ni-Al O آبکاری ضذ در حض ر م اد آلی صادق * میرزامحمذی حمیذ خرسىذ محم د

Διαβάστε περισσότερα

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن

ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن ک ت ک ج ک ک ره ب ب وس ت ج ن: روحا خل ل ب وج یم ع س ن فهرست ر و و وش 20 21 22 23 24 رت ر د داری! ر ر ر آ ل 25 26 27 28 28 29 ای ع 30 ا ارد ط دی ن وش 34 36 37 38 39 ذوب ن ر گ آ گ ۀ آب اران ع م و د ل 40 41

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3. Saturated Hydrocarbons: Alkanes Cycloalkanes. آلکان ها سیکلوالکان

Chapter 3. Saturated Hydrocarbons: Alkanes Cycloalkanes. آلکان ها سیکلوالکان Chapter 3 Saturated Hydrocarbons: Alkanes Cycloalkanes اشباعی های هیدروکربن ها آلکان ها سیکلوالکان 1 آلکبى ب یذس کشثي بیاؿجبػی: تشکیجبتیک فقظؿبهلپی ذ بی C-C C-H اص ع σ ثبؿ ذ. تقؼینث ذی یذس کشثي بیاؿجبػی

Διαβάστε περισσότερα

ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir بررسی آزهایشگاهی و عددی عولکرد آیرودیناهیکی یک نوع توربین بادی هحور عوودی با پرههای لوالیی

ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir بررسی آزهایشگاهی و عددی عولکرد آیرودیناهیکی یک نوع توربین بادی هحور عوودی با پرههای لوالیی ي ص 5 مجل م ىدسی مکاویک مدرس مرداد 9 دير شمار ص 9- ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس mme.modares.ac.ir بررسی آزهایشگاهی و عددی عولکرد آیرودیناهیکی یک نوع توربین بادی هحور عوودی با پرههای لوالیی * هرین

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

)EXCEL( مرکس تحلیل آمار خ ارزمی *** مرکس آماری خ ارزمی

)EXCEL( مرکس تحلیل آمار خ ارزمی *** مرکس آماری خ ارزمی )EXCEL( تذيیه: مرکس تحلیل آمار خ ارزمی *** www.kharazmi-statistics.ir مرکس آماری خ ارزمی هقذه : شم افضاس EXCEL اص سشی شم افضاس ای اداسی پشکاستشد است. یکی اص اهکا ات ه ج د دس شم افضاس اهکاى تحلیل ای آهاسی

Διαβάστε περισσότερα

اثر محافظتی آلوئهورا بر روی ساختار بافتی بخش درونریز پانکراس موش صحرایی دیابتی

اثر محافظتی آلوئهورا بر روی ساختار بافتی بخش درونریز پانکراس موش صحرایی دیابتی هجل علوي پص طي دا طگا عل م پسضكي ض يذ صذ قي يسد Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 23, No.10, Jan 2016 د ر 32 ضوار 01 دی 0231 Pages: 969-979 صفح 363-373 : * 0 3 عين عرفا يهجذ

Διαβάστε περισσότερα

بررسی الی هرزی جریاى حرارت بر ر ی یک صفح افقی در حال کشش در هحیط هتخلخل با فرض عذم تعادلحرارتی

بررسی الی هرزی جریاى حرارت بر ر ی یک صفح افقی در حال کشش در هحیط هتخلخل با فرض عذم تعادلحرارتی د ر / شوار / ب ار 9/ صفح 47 تا 55 م جله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه بررسی الی هرزی جریاى حرارت بر ر ی یک صفح افقی در حال کشش در هحیط هتخلخل با فرض عذم تعادلحرارتی * هحوذحسي کی ا ی اسواعیل

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

Founding Research Journal

Founding Research Journal Founding Research Journal IRANIAN FOUNDRYMEN S SOCIETY Effect of Severe Plastic Deformation on Mechanical Properties and Microstructure of Al-Alloy Produced by Semisolid and Ordinary Casting Mohammad Hossein

Διαβάστε περισσότερα

مزکبسدايي کبغذهبي چبپ شذه به روش الكتزوفتوگزافي

مزکبسدايي کبغذهبي چبپ شذه به روش الكتزوفتوگزافي در دستزط بصورت الكتزونيك @ www.jscw.icrc.ac.ir نشزيه علمي تزويجي مطبلعبت در دنيبي رنگ جلذ 8 شمبره )397( 5-4 مزکبسدايي کبغذهبي چبپ شذه به روش الكتزوفتوگزافي 4 3 * ث بس ق جشصاد هشین فغبییفشد ػیذ هؼق د افتضبد

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه نتایج مواد و روشها بزرسی خصوصیبت ریختشنبسی وتغییزات فزاوانی هذوس کیسهتنبى... دس ه غم ه سد هغالؼ اى داد ؿذ نچ یي هخسصاذ

مقدمه نتایج مواد و روشها بزرسی خصوصیبت ریختشنبسی وتغییزات فزاوانی هذوس کیسهتنبى... دس ه غم ه سد هغالؼ اى داد ؿذ نچ یي هخسصاذ فصلنبهه علوی پژوهشی هحیط سیست جبنوری سبل ششن شوبره 2 تببستبى 9313 بررسی خصوصيات ريختشناسی و تغييرات فراوانی مذوز کيسهتنان )خانوادههايAequoreidae و )Dipleurosomatidae در سواحل بحرکان ( شمالغرب خليجفارس(

Διαβάστε περισσότερα

کاهش تعداد عناصر کلیدزنی در واحد اینورتر درایو کنترل سرعت پیشنهادی موتور القایی قفس سنجابی دو سیم پیچه

کاهش تعداد عناصر کلیدزنی در واحد اینورتر درایو کنترل سرعت پیشنهادی موتور القایی قفس سنجابی دو سیم پیچه I S I C E مجله کنترل رلذ 12 ؿواس 2 تاتؼتاى 1397 کاهش تعداد عناصر کلیدزنی در واحد اینورتر درایو کنترل سرعت پیشنهادی موتور القایی قفس سنجابی دو سیم پیچه حزت ه يذی ساد 1 هحوذػلي ؿوؼي ظاد 2 دا ـياس دا ـىذ

Διαβάστε περισσότερα

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study علوم و مهنذسی سطح 69-80)1396(31 بزرسی خواص الکتزونی و ساختاری تزکیبهای کلکوپزیت در حالت انبوهه و نانوالیه حمذاله صالحی الهام گزدانیان گش ف ض ل دا طگا ض ذ چوشاى ا اص ( دریافت مقاله: 95/03/09- پذیزش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن

ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی د پ ع و ق و د ن و ر ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ه ا ب ل و ت ب ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 9-9 0 1 : ص ص ن ا ت س ا ر د ر ا ب غ و د ر گ ه د ی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و پیاده سازی الگوریتم تطابق اسامی در زبان فارسی به منظور تشخیص رینفع واحذ

طراحی و پیاده سازی الگوریتم تطابق اسامی در زبان فارسی به منظور تشخیص رینفع واحذ طراحی و پیاده سازی الگوریتم تطابق اسامی در زبان فارسی به منظور تشخیص رینفع واحذ لیال مومنی نسب momeninasab.leila@gmail.com دکتر نیما امیرشکاری nima.itpro@gmail.com استاد جالل ملکی jalal.maleki@liu.se پرفسور

Διαβάστε περισσότερα

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را

و ر ک ش ر د را ن ندز ما ن تا ا س ی یا را ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 6931 زمستان 1 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 3 2-9 4 2 : ص ص ی د ن ب ه ن ه پ و ی ن ا ه ج د ی ش ر و خ ش ب ا ت ن ا ز ی م

Διαβάστε περισσότερα

ماهىامه علمی پژيهشی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir بررسی اثر ابعاد بر برداشت کننذهی انرژی با آلیاژ حافظهدار مغناطیسی در دو پیکربنذی مختلف

ماهىامه علمی پژيهشی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir بررسی اثر ابعاد بر برداشت کننذهی انرژی با آلیاژ حافظهدار مغناطیسی در دو پیکربنذی مختلف مجله مهىذسی مکاویک مذرس فريردیه 69 ديره 6 شماره 6 صص 6-69 ماهىامه علمی پژيهشی مهندسی مکانیک مدرس mme.modares.ac.ir بررسی اثر ابعاد بر برداشت کننذهی انرژی با آلیاژ حافظهدار مغناطیسی در دو پیکربنذی مختلف

Διαβάστε περισσότερα

استراتژی بهبود در شاخص درمانی گیاهان دارویی بومی ایران: سنتس و تعیین خصوصیات وزیکولهای فسفولیپیدی حاوی اسانس زنیان

استراتژی بهبود در شاخص درمانی گیاهان دارویی بومی ایران: سنتس و تعیین خصوصیات وزیکولهای فسفولیپیدی حاوی اسانس زنیان Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 24, No.6, Sep 2016 Pages: 468-478 هجله علوي پصوهشي دانشگاه علوم پسشكي شهيد صدوقي ي دوره 24 شواره 6 شهريور 9395 صفحه: 468-478 ترژی بهبود در

Διαβάστε περισσότερα

راهنماي استفاده STIMULATOR 710P

راهنماي استفاده STIMULATOR 710P STIMULATOR 710P راهنماي استفاده شركت مهندسي پزشكي نوين )سهاميخاص( نمايشگاهودفترمركزي: ت شاى- خ اباى هؽ ش - خ اباى ه شلواد- خ اباى د م )ا ؼتگا هتش ؿ ذ هفتح(- ؿواس 7- ؼبم چ اسم تلفي : 88755989 فاوغ : 88736222

Διαβάστε περισσότερα

بررظی ر ش ای تفكیك جرياى پاي با اظتفاد از داد ای ا ذاز گیری شذ فصل خشك هطالع ه ردی: ح ز ديشام

بررظی ر ش ای تفكیك جرياى پاي با اظتفاد از داد ای ا ذاز گیری شذ فصل خشك هطالع ه ردی: ح ز ديشام ض هیي ک فرا ط هلی حفاظت خاک آبخیسداری 29 30 خرداد 1397 بررظی ر ش ای تفكیك جرياى پاي با اظتفاد از داد ای ا ذاز گیری شذ فصل خشك هطالع ه ردی: ح ز ديشام 1 رحین کاظوی 1 -اظتاديار پص شكذ حفاظت خاک آبخیسداری

Διαβάστε περισσότερα

وزندهيتطبيقيدوبعديدرروشبدونشبکهحداقلمربعات گسستههمپوش

وزندهيتطبيقيدوبعديدرروشبدونشبکهحداقلمربعات گسستههمپوش دير مجل علمي- پژي شي 7 شمار 2 تابستان 1391 وزندهيتطبيقيدوبعديدرروشبدونشبکهحداقلمربعات گسستههمپوش *3 2 1 سيما کريمي محسن لشکربلوک ابراهيم جباري 1- داوشج ي کارشىاسي ارشد داوشگا علم ي صىعت ايران 2- دا طج

Διαβάστε περισσότερα

ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir

ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir 681-611 صص 5 شماره 61 دوره 6931 مرداد مجله مهندسی مکانیک مدرس ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس Downloaded from mme.modares.ac.ir at 22:54 IRST on Wednesday January 9th 2019 mme.modares.ac.ir بررسی

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی

ن ا ر ا ن چ 1 ا ی ر و ا د ی ل ع د م ح م ر ی ا ف و ی د ه م ی ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 111 132- ص: ص ي ر گ ش د ر گ ي ت م ا ق ا ز ك ا ر م د ا ج ي ا ی ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir

ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس. mme.modares.ac.ir 143-119 ص ص 1 شمار 31 دير 3169 خزداد مجل م ىدسی مکاویک مدرس ما ىام علمی پژي شی مهندسی مکانیک مدرس Downloaded from mme.modares.ac.ir at 5:47 IRDT on Wednesday August 22nd 2018 mme.modares.ac.ir الیاف کزبن

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل الکتريمگىت ترم مکبویک دیسک ديار پلیمری ضمىذ تق یت ضذ بب وبو ل ل بیکربىی چىذجذار بب رفتبر غیرخطی

تحلیل الکتريمگىت ترم مکبویک دیسک ديار پلیمری ضمىذ تق یت ضذ بب وبو ل ل بیکربىی چىذجذار بب رفتبر غیرخطی مکبویک سبز ب ي ضبر ب/ سبل 599/ دير 6/ ضمبر / صفح 588-97 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه تحلیل الکتريمگىت ترم مکبویک دیسک ديار پلیمری ضمىذ تق یت ضذ بب وبو ل ل بیکربىی چىذجذار بب رفتبر غیرخطی

Διαβάστε περισσότερα

اک ص ای فیسی ل شیکی ترخی پای ای هرکثات تحت ت ص دهای پاییي

اک ص ای فیسی ل شیکی ترخی پای ای هرکثات تحت ت ص دهای پاییي هطالع اک ص ای فیسی ل شیکی ترخی پای ای هرکثات تحت ت ص دهای پاییي یحیی تاج ر* رضا فیفایی هالک قاسوی ه ػؼ تحمیمبت هشکجبت ک س-ساهؼش * یؼ ذ هؼئ ل: یحیی تبخ س - yahoo.com ytajvar@ آدسع: ایشاى- ساهؼش- ه ػؼ تحمیمبت

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى فلاسسmassamie@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د

د ا ر م د و م ح م ر ی ا ر ی ح ب د ی م ح ن ن ا م ر ه ق ا ر ا س د ه) ع ل ا ط م ی ی ا ت س و ر ی ا ه ه ا گ ت ن و ک س ی د ب ل ا ک ی ه ع س و ت ر ب م و د ی ا ه ه ن ا خ ش ق ن ) ک ن و ی ا ت س و ر م ر ی م س ن ا ت س ر ه ش : ی د ر و م 1 ی د ا ر م د و م ح م ر و ن م ا ی پ ه ا گ

Διαβάστε περισσότερα

هعزفی یکل FCC ؿثى ت س ٢

هعزفی یکل FCC ؿثى ت س ٢ 1 2 آلیاصهای غیزآه ی فصل چهارم: نیکل و آلیاژهای آن 3 هعزفی یکل FCC ؿثى ت س ٢ چمش پز ٤ ش ؿى اػتحىا خ ب پا ٥٤ تاال د ا ٢ دس ما ت خ ب دس تشاتش خ ٣ اوؼا ٤ ؾ شا تؼ ٥ اس پا ٤ ف ض ٤ ه ػ ا ت حذد واستشد 4 کاربزد

Διαβάστε περισσότερα

مجله داوشکده پسشکی اصفهان سال / 35 شمارهی 438/ هفتهی دوم شهریور 1396

مجله داوشکده پسشکی اصفهان سال / 35 شمارهی 438/ هفتهی دوم شهریور 1396 اصفهاى پزشکی دانشکده هجله 1396 هاه شهریور دوم 438 /هفتهی پنجن/شوارهی و سی سال 1396/2/18 دریافت: تاریخ 1396/3/27 پذیزش: تاریخ سساریه عمل از بعد لرز بر میلیگرم/کیلوگرم( 2 و )1 وریدی هیدروکورتیسون تجویس تأثیر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه کمی الگوی بیان ژن Na + Transporter تحت تیمارهای مختلف شوری در ارقام جو

مطالعه کمی الگوی بیان ژن Na + Transporter تحت تیمارهای مختلف شوری در ارقام جو مطالعه کمی الگوی بیان ژن Traporter تحت تیمارهای مختلف شوری در ارقام جو ه ذسی ش تيک ایو ی زیستی در 6 شوار 1 ب ار تابستاى 66 صفح 105-116 Quantitative gene expression pattern analysis of Traporter in barley

Διαβάστε περισσότερα

وشری پژي ش ای م ىدسی صىایع در سیستم ای ت لید اوذاس گیزی اثز ضالق چزمی در یک سوجیز تأمیه خطی س سطحی با استفاد اس ريش میاوگیه متحزک بزای بزآيرد تقاضا

وشری پژي ش ای م ىدسی صىایع در سیستم ای ت لید اوذاس گیزی اثز ضالق چزمی در یک سوجیز تأمیه خطی س سطحی با استفاد اس ريش میاوگیه متحزک بزای بزآيرد تقاضا IERPS وشری پژي ش ای م ىدسی صىایع در سیستم ای ت لید ISSN: 345-69 سال ديم شمار چ ارم پاییس ي زمستان 393 صفح 37- www.ier.basu.ac.ir اوذاس گیزی اثز ضالق چزمی در یک سوجیز تأمیه خطی س سطحی با استفاد اس ريش میاوگیه

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

بررسی سمیت سلولی نانوذره اکسید سریم روی رده سلولی سرطان کلون شنهای آپوپتوزیسی کاسپاز 3 و 9

بررسی سمیت سلولی نانوذره اکسید سریم روی رده سلولی سرطان کلون شنهای آپوپتوزیسی کاسپاز 3 و 9 بررسی سمیت سلولی نانوذره اکسید سریم روی رده سلولی... مقاله پژوهشی مجله سلول و بافت )علمی - پژوهشی( جلد 3 شماره 3 پاییز 6341 بررسی سمیت سلولی نانوذره اکسید سریم روی رده سلولی سرطان کلون شنهای آپوپتوزیسی

Διαβάστε περισσότερα

و ف تصادفی با استفادي از فرکاوس لحظ ای

و ف تصادفی با استفادي از فرکاوس لحظ ای 9212 32 مجم ع مقاالت 32 صفح 11-12 تا اردیب شت ماي تضعیف و ف تصادفی با استفادي از فرکاوس لحظ ای 1 يذ ذ فبدق پشکب 2 د یذ سضب عیب ک ی 1 دا ؾج ی کبسؽ بعی اسؽذ ي عغ ژئ فیضیک دا ؾگب ت شا sadegh.parkan@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

باسم تعالی رد سال 0931

باسم تعالی رد سال 0931 باسم تعالی گزا رش عملکرد بخ ش اپیدمیولوژی ا نستیتو پاستور اریان رد سال 031 1 2 تسر ف یفشؼه ؾخت فاذ ا... 3 فلا تیلاؼف یؿص هآ... 4 یساضگشت اگساو سد یؿص هآ...... 4 سد ؽص هآ اتؼتات یط ل یهذیپا ؽس كیمحت......

Διαβάστε περισσότερα

هحوذرضا آلاهحوذی احغاى کاظوی رباعی هدتبی ؽی ایی

هحوذرضا آلاهحوذی احغاى کاظوی رباعی هدتبی ؽی ایی No. F-13-PSS-2262 ارائ ريشی ج ت تخمیه سايی ريت ر ژوزات ر سىکزين ب کمک پارامتز ای قابل با PMU اوذاس گیزی هحوذرضا آلاهحوذی احغاى کاظوی رباعی هدتبی ؽی ایی دا ؾکذ بزق کاهپی تز پزدیظ ف ی ه ذعی ؽ یذ ػباعپ ر

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر اسا س زیر بر عولکرد تخوذاى ه ش صحرایی پس از تج یس آگ یست آ تاگ یست د پاهیي

تاثیر اسا س زیر بر عولکرد تخوذاى ه ش صحرایی پس از تج یس آگ یست آ تاگ یست د پاهیي )2 چکیذ تاثیر اسا س زیر بر عولکرد تخوذاى ه ش صحرایی پس از تج یس آگ یست آ تاگ یست د پاهیي 1 1 1 1 الدن بیىا حسیه وجف زاده يرزی سیدرضا فاطمی طباطبایی 1( گروه علوم پایه دانشکده دام پسشکی دانشگاه شهید چمران

Διαβάστε περισσότερα

The frequency of aerobic-bacterial and fungal infections of the external auditory canal and their sensitivity to routine antibiotics in Birjand

The frequency of aerobic-bacterial and fungal infections of the external auditory canal and their sensitivity to routine antibiotics in Birjand Abstract Original Article Downloaded from journal.bums.ac.ir at :5 IRST on Monday October nd The frequency of aerobic-bacterial and fungal infections of the external auditory canal and their sensitivity

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

The Effects of Prophylactic and Adjuvant Therapy of Endurance Training on the Levels of Tissue IL-6 and Tumor Volume in Mice Breast Cancer

The Effects of Prophylactic and Adjuvant Therapy of Endurance Training on the Levels of Tissue IL-6 and Tumor Volume in Mice Breast Cancer Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 38, No. 1, Apr. May. 2016, Pages: 12-19 The Effects of Prophylactic and Adjuvant Therapy of Endurance Training on the Levels

Διαβάστε περισσότερα

پژ م ی عل ام ه ص لن ف

پژ م ی عل ام ه ص لن ف ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 5931 تابستان م و س ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س ی ر ا س ر ه ش ی ی ا ض ف ی د ب ل ا ک ه ع س و ت ل ی ل ح ت و ی س ر ر ب د ا ژ

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی کارایی بانک ها با تلفیق دو نظام اندازه گیری DEA-BSC )مورد:شعب ممتازو درجه یک شمال تهران(

ارزیابی کارایی بانک ها با تلفیق دو نظام اندازه گیری DEA-BSC )مورد:شعب ممتازو درجه یک شمال تهران( ارزیابی کارایی بانک ها با تلفیق دو نظام اندازه گیری DEA-BSC )مورد:شعب ممتازو درجه یک شمال تهران( TMBAچىيذ ذف پظ ؾ حبضش اسائ ذ ت فيمی س دی خش جی ثشای تى يه داخ ی ثب " فش پ ؿی ی ؿ ب ت شا دس ػب دکتر زین العابدین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی م لک لی ساختار ژن متال تی ویه در تاسما ی استرلیاد

بررسی م لک لی ساختار ژن متال تی ویه در تاسما ی استرلیاد مجل علمی ضیالت ایزان سال بیست ي ضص/ضمار 1 آسیه بررسی م لک لی ساختار ژن متال تی ویه در تاسما ی استرلیاد ruthenus( Asipencer (طی قرارگیری در معرض فلز مس 3 1 2 2 1 هادیان شهال جمیلی * محمد پورکاظمی علی ماشیه

Διαβάστε περισσότερα

کاهش بیان ژنهای Tie1 و VCAM-1 در شرایط بیوزوی: استراتژی جدید برای مطالعه و درمان بیماری تصلبشرائیه

کاهش بیان ژنهای Tie1 و VCAM-1 در شرایط بیوزوی: استراتژی جدید برای مطالعه و درمان بیماری تصلبشرائیه Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 24, No.7, Oct 2016 Pages: 555-564 هجله علوي پصوهطي دانطگاه علوم پسضكي ضهيد صدوقي يسد دوره 24 ضواره 7 ههر 9315 صفحه: 555-564 چكيده کاهش بیان

Διαβάστε περισσότερα

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی

ا و ن ع ه ب ن آ ز ا ه ک ت س ا ی ی ا ه ی ن و گ ر گ د ه ب ط و ب ر م ر ص ا ح م ی م ل ع ث ح ا ب م ی ا ه ه ی ا م ن و ر د ز ا ی ک ی ی ه) ع ل ا ط م 5 9 ن ا ت س م ز / چهارم شماره / دهم سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2016 (Winter), Vol.10, No.4 ن د ب مدیریت و ن د ش نی ا ه ج بین ه ط ب ا ر تی خ ا ن ش ه ع م ا

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

بررسی ف ت ل هی سا س ا سین ای اکسیدر ی رضد یافت ب ر ش اکسیداسی ى گرهایی

بررسی ف ت ل هی سا س ا سین ای اکسیدر ی رضد یافت ب ر ش اکسیداسی ى گرهایی دا طگا آزاد ا سالهی احد ضا ر د 0 اسف د ها 390 بررسی ف ت ل هی سا س ا سین ای اکسیدر ی رضد یافت ب ر ش اکسیداسی ى گرهایی * ال ام ضفائی هحودرضا خا لری هسع د رجبی ی ر عسگری دا ؾ ب ثی ا ا ب خ ی ی - لش ی - ز فیشیه

Διαβάστε περισσότερα

رودخانه های سفیذرود استان گیالن و سیاهرود استان مازنذران

رودخانه های سفیذرود استان گیالن و سیاهرود استان مازنذران مجل علمی شیالت ایزان سال بیست ي پىجم /شمار 3/ پاییش 9315 بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لولهای amarus) )Rhodeus در رودخانه های سفیذرود استان گیالن و سیاهرود استان مازنذران مریم 2 1 1 *1 نوروزی رحمان

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

بررسی آزمایشگا ی آلکیالسی ن بىسن م ج د در برش بىسن با استفاد از پريپیله در

بررسی آزمایشگا ی آلکیالسی ن بىسن م ج د در برش بىسن با استفاد از پريپیله در مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربزدي سال نهم شماره 31 تابستان 1313 بررسی آزمایشگا ی آلکیالسی ن بىسن م ج د در برش بىسن با استفاد از پريپیله در حض ر زئ لیت ZSM-5 ب عى ان کاتالیست جعفر محم دي محمد وادر لطف الل

Διαβάστε περισσότερα

3.ػض یئت ػلوی دا طیبس گش ثی تى ل طی دا طگب ثیيالوللی اهبم خوی ی )س.

3.ػض یئت ػلوی دا طیبس گش ثی تى ل طی دا طگب ثیيالوللی اهبم خوی ی )س. بررسی بی ا ف رهبتیک آ سین GTP-CH1 در گیب گ ج فر گی) lycopersicum )Solanum 3 2 1* رحین حداد اردالى ه را پ ر قبسوعلی گر سی 1 *.ػض یئت ػلوی دا طیبس گش ثی تى ل طی دا طگب ثیيالوللی اهبم خوی ی )س ( raheemhaddad@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مزيری بز اثزات رسيراتزيل در ط ل عمز

مزيری بز اثزات رسيراتزيل در ط ل عمز ی ب مجله علمی دانشگاه علوم پسشکی ایالم مزيری بز اثزات رسيراتزيل در ط ل عمز 1 1 مسعود فریذونی سیما جهانبخشی 1( گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران چکید تاریخ دریافت: 99/6/8 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر ا ا ب ت ف ا ب ی ز ا س ه ب )

ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر ا ا ب ت ف ا ب ی ز ا س ه ب ) ی ش ه و ژ یپ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 191 209 ص: ص ی ر گ ش د ر گ ت ع ن ص ة ع س و ت ر ب ن آ ش ق ن و ی ی ا ت س و ر ش ز ر

Διαβάστε περισσότερα

Hypoglycemic and Nephroprotective Effects of Aqueous Extract of Stevia rebaudiana (Sweet Fraction) in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice ABSTRACT

Hypoglycemic and Nephroprotective Effects of Aqueous Extract of Stevia rebaudiana (Sweet Fraction) in Streptozotocin-Induced Diabetic Mice ABSTRACT Journl of Ardil University of Medil Sienes Vol. 17, No. 4, Winter 2018, Pges 437-446 Hypoglyemi nd Nephroprotetive Effets of Aqueous Extrt of Stevi reudin (Sweet Frtion) in Streptozotoin-Indued Dieti Mie

Διαβάστε περισσότερα

اثز غلظت ای عصار آبی اوذام ای سعفزان بز خص صیات ج او سوی ي رضذ ايلی س گ و علف زس

اثز غلظت ای عصار آبی اوذام ای سعفزان بز خص صیات ج او سوی ي رضذ ايلی س گ و علف زس وطزی پژي ص ای سعفزان 1394(1 ( 81-96. اثز غلظت ای عصار آبی اوذام ای سعفزان بز خص صیات ج او سوی ي رضذ ايلی س گ و علف زس 3 2 *1 ریحاو عسگزپ ر محمذ خ اج حسیىی ي سزير خزمدل 1- دا ؾآه خت دکتشی سؿت ػل م ػلف بی

Διαβάστε περισσότερα

هذلسبزي برداشت ا رشي الکتريکي بب استفبد از ه اد پیس الکتريک تحت تحريک اتفبقي از پبي

هذلسبزي برداشت ا رشي الکتريکي بب استفبد از ه اد پیس الکتريک تحت تحريک اتفبقي از پبي هکب یک سبز ب شبر ب/ سبل 9395/ در 6/ شوبر 9/ صفح 9-9 م جله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI:.44/jsfm.6.685 هذلسبزي برداشت ا رشي الکتريکي بب استفبد از ه اد پیسالکتريک تحت تحريک اتفبقي از پبي

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي كاربرد سيستن است تاج فازی هوذا ي در تحليل كيفيت آب زيرزهي ي هطالع ه ردی:آبخ اى طبس

ارزيابي كاربرد سيستن است تاج فازی هوذا ي در تحليل كيفيت آب زيرزهي ي هطالع ه ردی:آبخ اى طبس سال 293/ در 2/ شوار 2/ صفح 34-25 م جله مه ند س ی آب و محیط ز یس ت اریان ارزيابي كاربرد سيستن است تاج فازی هوذا ي در تحليل كيفيت آب زيرزهي ي هطالع ه ردی:آبخ اى طبس 9 2 *2 اهير صابری صر هحسي رضايي هجيذ دشتي

Διαβάστε περισσότερα

What Challenges do the Environmental Health Inspectors Face? A Delphi Study in the Province of Semnan

What Challenges do the Environmental Health Inspectors Face? A Delphi Study in the Province of Semnan nd International and 0 th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development November 8-0, 017 Yazd, Iran What Challenges do the Environmental Health Inspectors Face? A Delphi Study

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 2 9 3 1 ز ی ی ا پ 3 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 9-32 ص ص د ی ع س ک ي ژ ت ا ر ت س ا ت ي ر ي د م ي ا ه ه ف ل

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل م دال ي ارم ویک تمرکس د ىذ 5 الماوی در فرآیىذ ف رج سرد ب مرا ارتعاشات آلتراس ویک

تحلیل م دال ي ارم ویک تمرکس د ىذ 5 الماوی در فرآیىذ ف رج سرد ب مرا ارتعاشات آلتراس ویک تحلیل م دال ي ارم ویک تمرکس د ىذ 5 الماوی در فرآیىذ ف رج سرد ب مرا ارتعاشات آلتراس ویک 3 2 1,* سیذ حامذ رض ی محمذ کی مىش رضا امیىی 1- استادیار گري م ىذسی مکاویک داوشکذ فىی ي م ىذسی گلپایگان اصف ان ایران

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی

تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی 33 3 مجم ع مقاالت 3 صفح 47-47 تا اردیب شت ماي تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی ؽ شیبس خبؿ ادوذی ػلی غالهی دا ؾج ی کبسؽ بعی اسؽذ دا ؾگب ت شاى ه عغ ژئ فیضیک sh.khasahmad@ut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

نشريه علمي- پژوهشي جغرافيا و برنامهريسي سال 12 شماره 21 زمستان 2932 صفحات فرایند شبکهای نمونه موردی: کالنشهرهای تهران مشهد و تبریز

نشريه علمي- پژوهشي جغرافيا و برنامهريسي سال 12 شماره 21 زمستان 2932 صفحات فرایند شبکهای نمونه موردی: کالنشهرهای تهران مشهد و تبریز نشريه علمي- پژوهشي جغرافيا و برنامهريسي سال شماره زمستان 93 صفحات 9-8 395/0/5 تاريخ دريافت: 394/04/03 تاريخ پذيزش نهايي: تحلیل مزیت رقابتی مکانه یا روش تحلیل بالقوه برای احداث مراکز درمانی با استتااده

Διαβάστε περισσότερα

Treatment of Candidia Albicans Cutaneous Infection by Ethanol Extract of Propolis in an Experimental Model

Treatment of Candidia Albicans Cutaneous Infection by Ethanol Extract of Propolis in an Experimental Model Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 35, No. 2, Jun. Jul. 2013, Pages: 6-11 Treatment of Candidia Albicans Cutaneous Infection by Ethanol Extract of Propolis

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان ) (Ocimum basilicum L. در موشهای صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بیحرکتی

اثرات ضداضطرابی و ضدافسردگی عصاره هیدروالکلی ریحان ) (Ocimum basilicum L. در موشهای صحرایی مواجه شده با استرس مزمن بیحرکتی هجل علوي پص شي دا شگا عل م پسشكي ش يد صد قي يسد Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 25, No.11, Feb 2018 د ر 25 شوار 11 ب وي 1396 Pages:887-896 صفح 887-896: پريسا هصطفيپ ر 1 هعص

Διαβάστε περισσότερα

Ginger Accelerates GLUT4 Translocation to the Cell Membrane of C2C12 Myotubes

Ginger Accelerates GLUT4 Translocation to the Cell Membrane of C2C12 Myotubes Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services Vol. 38, No. 3, Aug. Sep. 2016, Pages: 34-41 Original Article Abstract Ginger Accelerates GLUT4 Translocation to the Cell Membrane

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. Vol. 17, No. 4, Winter 2018, Pages Kahnamooi F1, Amani F2, vallaei M1, Azari M*3

ABSTRACT. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. Vol. 17, No. 4, Winter 2018, Pages Kahnamooi F1, Amani F2, vallaei M1, Azari M*3 Journal of Ardabil University of Medical Sciences Downloaded from jarums.arums.ac.ir at 16:43 IRST on Tuesday November 20th 2018 Vol. 17, No. 4, Winter 2018, Pages 427-436 Comparison of Vaginal Misoprostol,

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ک ک ش و ک ن ا ی ن ا م ح ر ی د ه م ن

ک ک ش و ک ن ا ی ن ا م ح ر ی د ه م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1395 زمستان ل و ا ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ع ی ا ن ص ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ی ا ت س و ر ی ن ی ر ف آ ر ا ک ه ع س و ت ی و ر

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

بررسی ب ر برداری مىاسب از سی تی اسکه در بخش ای ترياش

بررسی ب ر برداری مىاسب از سی تی اسکه در بخش ای ترياش 7 فصلىام ز را میذاوی ي مکاران.. 6 5 4 *3 زهرا میدانی سیدغالمعباس موسوی یاسر حمیدیان مهرداد فرزندی پور اکبر علی اصغرزاده زهرا ناظمی بیدگلی چكیده: تاریخ دریافت: 94/6/ تاریخ پذیزش: 96// زمیى ي ذف: با ت ج

Διαβάστε περισσότερα

. ) Hankins,K:Power,2009(

. ) Hankins,K:Power,2009( ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 23-40 و ا ک ا و ی ز ی س ت پ ذ ی ر ی د ر ف ض

Διαβάστε περισσότερα

خرخئهشده توسط انااد شهاد و خنور خیثارگبخ و یسىدگان: عبدالرضا عباسپ ر 3

خرخئهشده توسط انااد شهاد و خنور خیثارگبخ و یسىدگان: عبدالرضا عباسپ ر 3 رضایتمندی کودکاا ربااا م نااز خد اادنا دانشور پزشكي دوماهنامه علمي-پژوهشي دانشگاه شاهد سال بیستودوم-شماره 111 شهریور 1314 دریافت: 3130/40/31 آخزین اصالحها: 3130/40/34 پذیزش: 3130/40/31 خرخئهشده توسط انااد

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 5-2 6 ص ص ن ا س ا ن ش ر ا ک ه ا گ د ی د ز ا ي ل غ ش ت ي ا ض

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

Liquefied Natural Gas

Liquefied Natural Gas Liquefied Natural Gas گ ا ر ط ب ی ع ی ما ی ع ا ر گ ا رط ب ی ع ی ا س ت که ق سم ت عمد ه ی ا آ ی ا گ ا رط ب ی عی ما ی ع گ و ه ا ی ا ر ت ا CH4 ی تکی ل د ه و ب را ی ر ا ح ی ت عملی ا ت حمل و ق ل و ا ب ا رد ا

Διαβάστε περισσότερα

ف شػر هغالة فلل ا ل. هش سی تش خیؾ یاص ا... 4 فلل د م. لة سا ا ذاصی فلل ػ م. هؼشفی واد ا فلل چ اسم. کاستشد Sage دس حؼاب دیفشا ؼیل...

ف شػر هغالة فلل ا ل. هش سی تش خیؾ یاص ا... 4 فلل د م. لة سا ا ذاصی فلل ػ م. هؼشفی واد ا فلل چ اسم. کاستشد Sage دس حؼاب دیفشا ؼیل... ف شػر هغالة فلل ا ل. هش سی تش خیؾ یاص ا... 4 فلل د م. لة سا ا ذاصی... 11 فلل ػ م. هؼشفی واد ا... 24 فلل چ اسم. کاستشد Sage دس حؼاب دیفشا ؼیل... 32 فلل خ دن. هیذاى ا حلق ا... 45 فلل ؿن. هؼشفی چ ذ خول ای

Διαβάστε περισσότερα

مقال (Original Article) م س ی ن COSHH حست B

مقال (Original Article) م س ی ن COSHH حست B هػذهیز ب اص دیطگیشی ایو ی اسسقبی هدل 139 سب 134 غفحبر 1392 دبییض 3 ضوبس 1 دس اصلی مقال (Original rticle) تولوئن و بنسن ترکیبهای با تایرسازی کارخانه دو کارگران شغلی مواجهه ارزشیابی *2 1 آرری رضازاد مىص

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

تررسی رانذهاىهای آتیاری در حوضه آتریس دضت سفیذرود

تررسی رانذهاىهای آتیاری در حوضه آتریس دضت سفیذرود بررسی راندمانهای آبیاری در حوضه آبریز دشت سفید رود 27 تررسی رانذهاىهای آتیاری در حوضه آتریس دضت سفیذرود هجیذ حیذری زاده 1 سؼیذ ػلوی 2-1 ػض يئت ػلوي پظ ـىذ حفبظت خبن آثخيضداسي -2 وبسؿ بع اسؿذ پظ ـي پظ ـىذ

Διαβάστε περισσότερα

اسمبل كردن ماتريس سختي و ماتريس نیرو در المانهاي دوبعذي:

اسمبل كردن ماتريس سختي و ماتريس نیرو در المانهاي دوبعذي: عریف ش د.ت اسمبل كردن ماتريس سختي و ماتريس نیرو در المانهاي دوبعذي: ث ه ظ ر اسوجل کزدى هبتزیس بی سختی یز ثبیذ هطخصبت آ ب ) ظیز ضوبر گز ب هختصبت گز ب )... در ضوبر گذاری الوب ب الشاهی ج د ذارد ک ضوبر بی

Διαβάστε περισσότερα