Μόχλευση. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό /12/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μόχλευση. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1/12/2013 1"

Transcript

1 Μόχλευση Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό /12/2013 1

2 ΝΕΚΡΟ Ή Α ΡΑΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1/12/2013 2

3 ΜΟΧΛΕΥΣΗ Η έννοια της µόχλευσης χρησιµοποιείται για να περιγράψει την ικανότητα της εταιρείας να χρησιµοποιεί τα σταθερά έξοδα, είτε αυτά προκύπτουν απ την παραγωγική διαδικασία, είτε από τον τρόπο χρηµατοδότησής της, µε σκοπό να ενισχύσει τα κέρδη τα οποία απορρέουν στους µετόχους της. Υπάρχουν δύο τύποι µόχλευσης η επιχειρηµατική ή λειτουργική και η χρηµατοοικονοµική µόχλευση. Η σχέση ανάµεσα στη λειτουργική και τη χρηµατοοικονοµική µόχλευση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 1/12/2013 3

4 Λειτουργική Μόχλευση Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση Πωλήσεις Μείον κόστος πωληθέντων Μείον άλλα έξοδα λειτουργίας Κέρδη πριν από τόκους και φόρους Μείον τόκοι δανείων Καθαρά κέρδη πριν από φόρους Μείον φόροι εισοδήµατος Καθαρά κέρδη Μείον µερίσµατα προνοµιούχων µετόχων Κέρδη διαθέσιµα στους µετόχους Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία Κέρδη ανά µετοχή 1/12/2013 4

5 Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές σε βασικά οικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης, επηρεάζουν τα κέρδη. Επιλέγοντας εκ προοιµίου τη σχέση π.χ. µεταβλητών και σταθερών δαπανών ή ανειακών και Ιδίων Κεφαλαίων, είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τις επιπτώσεις στα κέρδη από (επιθυµητές ή µη) µεταβολές των µεγεθώναυτών. Η µεταβλητότητα των κερδών ως αποτέλεσµα των µεταβολώναυτώνείναιοκίνδυνοςτηςεπιχείρησης. Έτσι η ανάλυση της µόχλευσης συνίσταται ουσιαστικά στην ποσοτικοποίηση του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου που συνθέτουν το συνολικό κίνδυνο της επιχείρησης. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣΚΙΝ ΥΝΟΣ = ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ (Business Risk) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ + ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ (Financial Risk) 1/12/2013 5

6 ΕπιχειρηµατικόςΚίνδυνος- Χρηµατοοικονοµικόςκίνδυνος Ο Επιχειρηµατικός Κίνδυνος αφορά στο τµήµα του κινδύνου που αντιµετωπίζουν οι µέτοχοι µίας επιχείρησης η οποία δεν έχει χρηµατοδοτηθεί µε άνεια ή ο κίνδυνος των Λειτουργικών Κερδών και εξαρτάται από τις επενδυτικές αποφάσεις και τις οµές Παραγωγής και Λειτουργίας της Επιχείρησης. Αντίστοιχα ο Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος αφορά στο τµήµα του κινδύνου που σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση των ανειακών Υποχρεώσεων και εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο έχει χρηµατοδοτηθεί η επιχείρηση (σχέση ανείων και Ιδίων Κεφαλαίων). 1/12/2013 6

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΜΟΧΛΕΥΣΗ (OPERATING LEVERAGE) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ (BUSINESS RISK) Λειτουργική Μόχλευση Θεωρητικά είναι το σύνολο των κινδύνων µιας επιχείρησης πουδενέχει ανειακέςυποχρεώσεις). Η λειτουργική µόχλευση είναι µονάδα µέτρησης του κινδύνου της εκµετάλλευσης και αναφέρεται στο πάγιο κόστοςαυτής. Είναι η επίδραση των µεταβολών του όγκου δραστηριότητας (πωλήσεων) στην αποδοτικότητα µιας επιχείρησης και εξαρτάται από τη σχέση µεταξύ σταθερώνκαιµεταβλητώνδαπανών. Αφορά το ποσοστό συµµετοχής των σταθερών λειτουργικώνεσόδωνστασυνολικάλειτουργικάέξοδα. Αντασταθεράέξοδαήταν 0, τότεκαιµε 0 όγκο παραγωγής, ηεταιρείαδεθαπαρουσίαζεούτεκέρδη, ούτε ζηµιές. 1/12/2013 7

8 Λειτουργική Μόχλευση Η λειτουργική µόχλευση µετριέται µε τον βαθµό λειτουργικής µόχλευσης (ΒΛΜ) Εάν: S = Πωλήσεις Q = ΌγκοςΠωλήσεωνσεµονάδες P = Τιµήµονάδας V = Μεταβλητό κόστος ανά µονάδα παραγωγής FC = Σταθερό κόστος ΚΠΤΦ = ΚέρδηΠροΤόκωνκαιΦόρων (Earnings Before Interest and Taxes) Βαθµός Λειτουργικής Μόχλευσης Στατική Μορφή = ( P V ) Q ( P V ) Q FC υναµική µορφή = % µεταβολή στα ΚΠΤΦ ( ΕΒΙΤ ) % µεταβολή στις πωλήσεις 1/12/2013 8

9 Επιχειρήσεις µε µεγάλες επενδύσεις σε πάγια, (ή εντάσεως κεφαλαίου) παρουσιάζουν Υψηλό ΒαθµόΛειτουργικήςΜόχλευσης (π.χ. ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ιυλιστήρια, ΧηµικέςΒιοµηχανίες, Χαλυβουργίες, Εταιρείες Σιδηροδρµων, Αεροπορικές Εταιρείες κ.λ.π.). Από την άλλη πλευρά εταιρείες σε ταχέως ανακυκλούµενα καταναλωτικά αγαθά ή γενικότερα εµπορικές εταιρείες χρησιµοποιούν χαµηλό βαθµό Λειτουργικής Μόχλευσης. Εταιρίες µε κυκλικότητα πωλήσεων και µε προϊόντων πολυτελείας χαρακτηρίζονται από υψηλή Λειτουργική Μόχλευση Σε κάθε περίπτωση όµως, µέσα από µεταβολές στις τεχνολογίες παραγωγής η στις επενδύσεις κεφαλαίου, οι εταιρείες µπορούν να αυξοµειώσουν τη Λειτουργική τους Μόχλευση. 1/12/2013 9

10 Παράδειγµα 1 Η επιχείρηση ΑΒΓ πουλάει πιεστικά µηχανήµατα προς 250 τοένα. Τοµεταβλητόκόστοςανέρχεταισε 150 καιτοσυνολικόσταθερόκόστοςσε 500χιλ. Έστωότιη ΑΒΓ πουλάει πιεστικά µηχανήµατα το χρόνο. Ο βαθµός λειτουργικής µόχλευσης δίνεται από τον τύπο: ΒΛΜ = ( P V ) Q ( P V ) Q FC ΒΛΜ = (250 ( ) ) = 6 Εποµένως 10% αύξηση των πωλήσεων θα επιφέρει 60% άνοδο στα ΚΠΤΦ 1/12/

11 ΟβαθµόςΛειτουργικήςΜόχλευσηςτης Disney Year Net Sales % Change in Sales EBIT % Change in EBIT % % % % % % % % % % % % % % % % % % Average 23.80% 16.56% 1/12/

12 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική µόχλευση είναι η µονάδα µέτρησης του οικονοµικού κινδύνου της επιχείρησης και αναφέρεταισταπάγιαέξοδαχρηµατοδότησης. Όσο µεγαλύτερη είναι η χρήση δανεισµού, τόσο αυξάνει η χρηµατοοικονοµική µόχλευση και οι τόκοι που πληρώνει η εταιρεία. Η αύξηση αυτή των εξόδων αυξάνει την αστάθεια των κερδών και δηµιουργεί επιπρόσθετους κινδύνους στην πορεία της επιχείρησης. Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση είναι συνέχεια της λειτουργικής και µας δείχνει τη σηµασία των µεταβολών στακέρδη, ταοποίαείναιδιαθέσιµαστουςµετόχους, KAM, όταντακέρδηπροτόκωνκαιφόρων µεταβάλλονται. Όσοµεγαλύτερηείναιηχρηµατοοικονοµικήµόχλευση, τότε µεγαλύτερη είναι και η διακύµανση στα κέρδη ανά µετοχή, για κάθε µεταβολή στα κέρδη προ τόκων και φόρων. 1/12/

13 Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση µετριέται µε το βαθµό χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης (ΒXΜ) Βαθµός Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης Στατική Μορφή = ( P V) Q FC ( P V) Q FC I υναµική µορφή = % µεταβολή στα κέρδη ανα µετοχή % µεταβολή στα ΚΠΤΦ ( ΕΒΙΤ) Ι = πάγια έξοδα τόκων + µερίσµατα προνοµιούχων µετοχών/ (1-φ) φ = φορολογία 1/12/

14 Παράδειγµα 2 Έστω ότι στο παράδειγµα 1 το σύνολο των χρηµατοοικονοµικών δαπανώνείναι 20χιλ. 50% σετόκουςκαι 50% σεµερίσµατα προνοµιούχων µετοχών και φ=40%. Τότε Ι = πάγιες χρηµατοοικονοµικές δαπάνες = (10.000)/(1-0,4)= ΒΧΜ = ( P V ) Q FC ( P V ) Q FC I ΒΧΜ = ( ) ( ) = 1,36 Εποµένως 10% αύξηση των κερδών προ τόκων και φόρων θα επιφέρει 13,6% άνοδο στα κέρδη ανά µετοχή. 1/12/

15 ΣΥΝ ΙΑΣΜΕΝΗ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ Η συνδυασµένη µόχλευση εξετάζει την ευαισθησία των κερδών που είναι διαθέσιµα για διανοµή στους µετόχους, στις µεταβολές του όγκου των πωλήσεων. Αν µια επιχείρηση χρησιµοποιεί σηµαντικό βαθµό λειτουργικής και χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, ακόµα και µικρές µεταβολές στο επίπεδο των πωλήσεων, µπορούν να προκαλέσουνµεγάλεςδιακυµάνσειςστακαθαράκέρδη. Υψηλός βαθµός συνδυασµένης µόχλευσης υποδεικνύει υψηλό επιχειρηµατικόκαιχρηµατοοικονοµικόκίνδυνο. Βαθµός Συνδυασµένης Μόχλευσης Στατική Μορφή = ( P V ) Q ( P V ) Q FC I υναµική µορφή = % µεταβολή στα % µεταβολή κέρδη ανα µετοχή στις πωλήσεις 1/12/

16 ΣΥΝ ΙΑΣΜΕΝΗ Ή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ Ο βαθµός συνδυασµένης µόχλευσης είναι το γινόµενο του βαθµού της λειτουργικής µόχλευσης και του βαθµού της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. Με βάσει το παραπάνω παράδειγµα Βαθµός ΣυνδυασµένηςΜόχλευσηςισούταιµε 6 x 1,36 = 8,16. Εποµένως 10% αύξηση των πωλήσεων θα επιφέρει 81,6% άνοδοστακέρδηανάµετοχή, αλλάκαιτο αντίθετο. Επιχειρήσεις µε υψηλό βαθµό λειτουργικής µόχλευσης δεν µπορούν να σηκώσουν υψηλό βαθµό χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης 1/12/

17 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΚΑΜ Επιχ. Α Επιχ. Β Επιχ. Γ Επιχ. 100% ίδια κεφ. 75% ίδια 25% δάνει 50% ίδια 50% δάνειο 25% ίδια 75% δάνειο i = 5% i = 6% i = 7% Ίδια 10 7,5 5 2,5 Κεφάλαια Κέρδη προ φόρου & τόκου τόκος (= 2,5Χ0,05) 300 (=5Χ0,6) 525 (=7,5Χ0,07) κέρδη προ φόρου φόρος(50%) Κ. Κέρδη αρ. µετοχών 100χιλ. 75 χιλ. 50 χιλ. 25 χιλ. κέρδη/µτχ. 3 3,19 3 1,5 κέρδη/ίδια κεφάλαια 3% 3,16 % 3 % 1,5 % 1/12/

18 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑ ΚΑΜ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Επιχ. Α Επιχ. Γ Επιχ. Α Επιχ. Γ κέρδη τόκος κέρδη φόροι κέρδη κέρδη/µτχ. 2,25 1,5 3,75 4,5 κέρδη/ίδια κεφ. 2,25 % 1% 3,75% 9% Σε περίπτωση υψηλών πωλήσεων και κερδών τα ξένα κεφάλαια οδηγούν σε αύξηση της απόδοσης των κεφαλαίων των µετόχων. 1/12/

19 ΚΕΦΑΛΑΙAΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Η ερώτηση που επιθυµούµε να απαντήσουµε είναι κατά πόσοητιµήτουδείκτη άνεια / ΊδιαΚεφάλαια επηρεάζει την (χρηµατιστηριακή) τιµή της µετοχής και την (χρηµατιστηριακή) αξία της εταιρείας. «Ο σκοπός της διοίκησης είναι η επιλογή εκείνου του συνδυασµού ιδίων και ξένων κεφαλαίων που θα ελαχιστοποιήσουν το συνολικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης και εποµένως να µεγιστοποιήσει την αξία της επιχείρησης. 1/12/

20 Κεφαλαιακή ιάρθρωση (Capital Structure) = Ίδια Κεφάλαια + Μακροπρόθεσµα άνεια, αποτυπώνει η µόνιµη - µακροπρόθεσµη Χρηµατοδότηση της επιχείρησης Χρηµατοοικονοµική ιάρθρωση (Financial Structure) = Ίδια Κεφάλαια + Σύνολο ανείων, αποτυπώνει τη συνολική χρηµατοδότηση της επιχείρησης 1/12/

21 Θετικέςεπιπτώσειςτουδανεισµού Φορολογική ωφέλεια Είναι ίση µε το συντελεστή φορολογίας Χ άνειο Έλεγχος του Μάνατζµεντ Όσο µεγαλύτερος ο διαχωρισµός των ιδιοκτητών από τους µάνατζερ, τόσο µεγαλύτερη η ωφέλεια Οι µάνατζερ προτιµούν να έχουν µικρότερο δανεισµό. Εµπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι επιχειρήσεις µε υψηλότερο δανεισµό είναι πιο αποτελεσµατικές στη λειτουργία τους και στη διαχείριση των δαπανών τους 1/12/

22 ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Κόστος δανεισµού Κίνδυνος Πτώχευσης Εξαρτάται από την αβεβαιότητα των ΚΤΡ Υψηλός δανεισµός αυξάνει το κόστος του µετοχικού κεφαλαίου και το κόστος του δανειακού κεφαλαίου και φυσικά το κόστος των συνολικών κεφαλαίων της εταιρείας. Το κόστος της πτώχευσης είναι άµεσο και έµµεσο. Τοέµµεσοείναιµεγαλύτεροσεεταιρίεςµεδιαρκήαγαθά, υψηλής τεχνολογίας και µε προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων των οποίων δεν µπορείς να ελέγξεις την ποιότητα και τα οποία χρειάζονται συνεχή συντήρηση. 1/12/

23 Κόστος Αντιπροσώπευσης Στα πλαίσια των αρχών της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης ο αντικειµενικός σκοπός της εταιρείας είναι η µεγιστοποίηση της αξίας των µετόχων της. Πολλές φορές όµως τα συµφέροντα των µετόχων και των µάνατζερ συγκρούονται. Αυτό γίνεται όταν τα διοικητικά στελέχη τους δεν κατέχουν ένα σηµαντικό αριθµό των µετοχών τηςεταιρείας. 1/12/

24 Υπάρχει Κόστος ευκαιρίας από την απροθυµία εκτέλεσης ριψοκίνδυνων επενδύσεων οι οποίες, όµως, υπόσχονται υψηλέςαποδόσεις. Τα στελέχη της εταιρείας µπορούν, για παράδειγµα, να προτιµούν επενδύσεις µε χαµηλό κίνδυνο σε αντίθεση µε τους µετόχους οι οποίοι, θα προτιµούσαν την αποδοχή επενδύσεων µε υψηλό συνολικό κίνδυνο αλλά µε χαµηλό συντελεστή µπέτα. Έλλειψη ευελιξίας Όσο µεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα για τις µελλοντικές ανάγκες τόσο µεγαλύτερο το κόστος της χρήσης δανειακών κεφαλαίων 1/12/

25 Κόστος αντιπροσώπευσης µεταξύ µετόχων και δανειστών Υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων διότι οι δανειστές ενδιαφέρονται να πάρουν τα χρήµατα τους πίσω Οι µέτοχοι ενδιαφέρονται να µεγιστοποιήσουν την αξία της επιχείρησης τους Οι µέτοχοι επενδύουν σε επικίνδυνα επιχ. σχέδια για να µεγιστοποιήσουν το κέρδος τους ίδουν υψηλά µερίσµατα εις βάρος των δανειστών Όσο µεγαλύτερο είναι το κόστος αντιπροσώπευσης τόσο µικρότερος πρέπει να είναι ο δανεισµός 1/12/

26 ΕτήσιαΦορολογικήωφέλεια = [t * r * D] ΠΑ φορολογικής ωφέλειας δανείου (εις το διηνεκές)= φορολογική ασπίδα = t * r * B r = t * B Value of the firm with debt D = V L = V U + t * D Αξία µοχλευµένης επιχείρησης = Αξία µη µοχλευµένης + ΠΑ φορολογικής ωφέλειας δανείου 1/12/

27 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ανεισµός πέραν του επιπέδου που προσδιορίζεται από την βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση, προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην αξία της εταιρείας, της µετοχής της και στο κόστος κεφαλαίου. Θεωρητικάµπορούµεναπούµεότιηβέλτιστη (άριστη) κεφαλαιακή διάρθρωση, βρίσκεται σε εκείνη την τιµή του λόγου ξένα προς ίδια κεφάλαια, στην οποία το όφελος από την φορολογική εξοικονόµηση εξουδετερώνεται απότηζηµιάπουπροκαλείταιαπότις χρηµατοοικονοµικές δυσχέρειες της υπερβολικής χρηµατοδότησης µε δάνειο. Είναι επιθυµητή η διατήρηση της επιθυµητής τιµής του λόγου ξένα προς ίδια κεφάλαια κατά µέσο όρο διαχρονικά Προσωρινά η επιχείρηση µπορεί να αποκλίνει από τον στόχο, αλλά αργότερα µπορεί να τον αποκαταστήσει µε νέα χρηµατοδότηση 1/12/

28 είκτεςεξυπηρέτησηςχρέους είκτης Κάλυψης Χρηµατοοικονοµικών απανών ΚΠΤΦ / Τόκοι ανείων είκτης Εξυπηρέτησης Χρέους ΚΠΤΦ / [Τόκοι + (Αποπληρωµή Χρέους)/(1-ΦΣ)] Γενικά, όσοπιοκοντάστο 1 βρίσκεταιητιµήτουλόγου, τόσο πιο σηµαντικά καθίστανται τα προβλήµατα της εταιρείας. (ΚΠΤΦ +Αποσβέσεις)/ [Τόκοι + (Αποπληρωµή Χρέους)/(1-ΦΣ)] άνεια / Μετοχικό Κεφάλαιο άνεια / Σύνολο απασχολουµένων κεφαλαίων 1/12/

29 Αύξηση της αξίας της επιχείρησης µε δάνειο Επιχείρησηέχειήδη 500 µετοχές µετρέχουσααξίαµετοχής 10. ΤαετήσιαΚΠΤΦανέρχονταισε Όλατακέρδηδιανέµονταιως µερίσµατα. Αναµένεταιηίδιακατάστασηκαιστοµέλλον. Η επιχείρηση θα κάνει µια επένδυση και απαιτούνται Υπάρχει η δυνατότητανααντληθούνµεέκδοσηκοινώνµετοχώνήµετραπεζικόδάνειο. ΕΒΑεπένδυσης = 20%. Τοαπαιτούµενοκόστοςτουκ. µτχ. Κεφαλαίουµετο δανεισµό θα αυξηθεί από 20% σε 25%.Πως πρέπει να χρηµατοδοτηθεί η επιχείρηση; Με µετοχές Με άνειο (i= 10%) ΚΠΤΦ παλιά ΚΠΤΦ από την επένδυση Τόκοι Κέρδη αριθµός µετοχών 1000 (500Χ2) 500 ΚΑΜ 2000/1000 = /500 = 3 επιτόκιο 0,20 0,25 κεφαλαιοποίησης Αξία µετοχής P = (ΚΑΜ/0,20) = P = (ΚΑΜ/0,25) = 2 /0,20 = 10 3/0,25 = 12 δείκτης Τιµή/Κέρδη ή 10/2 = 5 12/3 = 4 πολλ/στής κερδών Αξία επιχείρησης 2000/0,20 = /0,25 = /12/ ( άνειο) =

30 Με την ανωτέρω κεφαλαιακή διάρθρωση η επιχείρηση αυξάνει την αξία της διότι η % αύξηση των ΚΑΜ είναι > από την % αύξηση του κόστους του κµ κεφαλαίου Με τον δανεισµό έχοµε: αύξηση κερδών /µετοχή = = 50% 2 2. αύξηση απαιτούµενης απόδοσης κοινού µετοχικού κεφαλαίου: = 25% 20 Κόστος κεφαλαίου: α) Στην περίπτωση χρηµατοδότησης µόνο µε µετοχές: 0,20% β) Στην περίπτωση χρηµατοδότησης µε δάνειο: Κ = 0,25 Χ + 010, X = 18, 17% /12/

31 Παρατηρήσεις: Με την αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης: το κόστος του κ. µτχ. κεφαλαίου αυξάνεται µε γρήγορο ρυθµό το κόστος του δανειακού κεφαλαίου αυξάνεται µόνο µετά από υψηλό δανεισµό. Τοµέσοσταθµικόκόστοςκεφαλαίουµειώνεταιαρχικά, διότι η αύξηση στο κόστος του µετοχ. κεφαλαίου δεν αντισταθµίζει τα φθηνά δανειακά κεφάλαια. Μετά από ένα σηµείο το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίουαυξάνεταιδιότιηαύξησητουκόστουςτουκ. µτχ. κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη από την προσθήκη των φθηνών δανειακών κεφαλαίων. Εποµένως υπάρχει βέλτιστη κεφαλαιακή δοµή. 1/12/

32 1/12/

33 1/12/

34 Τύπος Du Pond- πως επηρεάζεται η απόδοση ιδίων κεφαλαίων από τη κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης Καθαρ άέ Κρδη Καθαρ άέ Κρδη Πωλσεις ή Σύν. Ενεργ. = Χ Χ Ίδια Κεφλαια ά Πωλσεις ή Σύνολονεργ Ε. Ίδια Κεφλαια ά 1/12/

35 Βασικές Αρχές στο Σχεδιασµό της Βέλτιστης Κεφαλαιακής ιάρθρωσης. Εκτίµηση του επιχειρηµατικού κινδύνου της επιχείρησης µέσω της µετατροπής του µπέτα (βεπιχ. ή βu) Υπολογισµός του τρέχοντος κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης µε την τρέχουσα κεφαλαιακή δοµή Μετατροπή του µπέτα σε β µοχλευµένο (βµοχλ η βlev.)σε διάφορα επίπεδα δαν. επιβάρυνσης Με το µοντέλο CAPM υπολογισµός του κόστους ιδίων κεφαλαίων σε διάφορα επίπεδα δανειακής επιβάρυνσης Υπολογισµός του κόστους των δανείων σε διάφορα επίπεδα δαν. επιβάρυνσης ΥπολογισµόςτουΜΣΚΚσεδιάφοραεπίπεδαδαν. επιβάρυνσης Επιλογή του επιπέδου κεφαλαιακής διάρθρωσης όπου το ΜΣΣΚ ελαχιστοποιείται 1/12/

36 Το µπέτα µπορεί να γραφεί ως συνάρτηση τουµηµοχλευµένουµπέτακαιτηςδαν. Επιβάρυνσης της επιχ. β L = β u (1+ ((1-t)D/E)) όπου β L = βµοχλ. β u = µπέταµηµοχλ. Ήβεπιχ t = συντελεστής φορολογίας D = τρέχουσα αξία δανείων E = τρέχουσα αξία µετοχ. Κεφαλαίου 1/12/

37 Disney : Beta καιδαν. Επιβάρυνση άνεια/συν. Κεφ άνεια προς ΜΚεφBeta Επίδραση των δανείων 0.00% 0.00% % 11.11% % 25.00% % 42.86% % 66.67% % % % % % % % % % % /12/

38 D/E and D/C D/E =( D/C )/ 1-(D/C) D/C = (D/E)/1+(D/E) 1/12/

39 Μεβάσητοµπέταυπολογίζοµετοκόστος ιδίων κεφαλαίων σε κάθε επίπεδο δανείων. Επίσης το κόστος δανειακών κεφαλαίων καιµετάτομσκκ Εκεί που ελαχιστοποιείται είναι η βέλτιστη κεφαλαιακή δοµή 1/12/

40 Μεταβολήστηναξίατης επιχείρησης Η µεταβολή της αξίας της επιχείρησης θα είναι: = Firm value t-1 * (WACC t-1 WACC t ) / WACC t Όπου WACC t-1 τοτρέχονμσκκ WACC tτονέομσκκ 1/12/

41 Η Αρσεναλ σκέπτεται αν την συµφέρει να δανειστεί 1,2 εκ. ευρώ. Σήµεραέχει 240 εκ. µετοχές και η τιµή της µετοχής ανέρχεται σε 23. Υπάρχεικαιδάνειο 960 εκ. Ηεταιρία αξιολογείται µε Α Τοβετατηςείναι 1,35 καιηαπόδοσηοµολόγων του δηµοσίου 4,75%. Το πρίµ κινδύνου αγοράς είναι 6%. Συντελεστής φορολογίας 40%. Ανηεταιρίαδανειστείτα 1,2 διςηαξιολόγηση τηςθαπέσειστοββηαπαιτούµενηαπόδοση δανείωνγιααείναι 9% καιγιαββ 12%. ΠοιοθαείναιτοΜΣΚΚµεκαιχωρίςτοδανεισµό καιτιεπίδρασηθαέχειαυτόστηναξίατης επιχείρησης. 1/12/

42 Χωρίς τον δανεισµό 1,2b WACC 1) Υπολογίζοµε την τρέχουσα αξία των ιδίων κεφαλαίων, του δανείου και της επιχείρησης MV of E = 240*23 = 5520 MV of D = 960 MV of Firm = = ) Υπολογίζοµε το κόστος ιδίων κεφ= E = 4,75+1,35(6%)=12, ) WACC= 12,85 + 9(1 0,40) = 11, 75 1/12/

43 (b) Μετοδάνειο 1.2 billion, ποιαθαείναιητιµήτηςµετοχής της; Answer D = = 0,39 Νέα δαν. Επιβάρυνση: E ) Υπολογίζοµε το νέο βετα χωρίς δάνειο bu= b L D 960 /[ 1+ (1 0,40) ] = 1,35/[1 + (0,60) ] = 1,22 E Το νέο κόστος δανείου =12(1-0,40)=7,20 Τονέοβεταµετονέοδανεισµό =1.22 *(1+(1-0.40)*0.39 = 1.51 Νέο κόστος ιδ. Κεφ. =4,75+1,51(6)=13,81% Νέο WACC = 13,81 + 7,20 = 11, /12/

44 Εφόσον το ΜΣΚΚ αυξάνεται η επιχείρηση δεν θα πρέπει ναπάρειτονέοµακρ. δανεισµό 1,2 bill. Η αξία της επιχείρησης θα µειωθεί κατά WACC WACC 11,75 11, t 1 t FV = FV t 1 = = WACC t 11,95 1/12/

45 Ratings and Default Probabilities Rating Default Risk AAA 0.01% AA 0.28% A+ 0.40% A 0.53% A- 1.41% BBB 2.30% BB 12.20% B % B 26.36% B % CCC 46.61% CC 52.50% C 60% D 75% 1/12/

46 Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος δανεισµού Η απόφαση δανεισµού είναι ένα trade off µεταξύ του κόστους και των ωφελειών του Υψηλός συντελεστής φόρου => υψηλός δανεισµός ιαχωρισµός µάνατζµεντ και µετόχων => υψηλός δανεισµός Μεταβλητότητα κερδών => χαµηλός δανεισµός υσκολία στον έλεγχο της εταιρίας από τους δανειστές της => χαµηλός δανεισµός Ανάγκη ευελιξίας => χαµηλός δανεισµός 1/12/

47 Η RubbermadeCorp. Βιοµηχανία πλαστικών, αξιολογεί την κεφαλαιακή της δοµή. Ο ισολογισµός της είναι ο ακόλουθος: Ενεργητικό Παθητικό Μ/Μ Ενεργητικό 4000 άνειο 2500 Βραχ. Ενεργητικό 1000 Ίδια Κεφάλαια 2500 Το δάνειο είναι σε µορφή οµολογιών µε επιτόκιο 10%. Οι οµολογίες είναι τάξης ΑΑΑ µε τρέχον επιτόκιο 12%. Η αγοραία αξία των οµολογιών είναι 80% της αξίας του. Ηεταιρίαέχει 50 εκ. µετοχέςµετρέχουσατιµή 80 ανα µετοχή. Ηεταιρίαπληρώνειµέρισµα 4 ανάµετχ. Καιη σχέση Τιµής /Κέρδη είναι 10. Ηµετοχήέχειτώραµπέτα 1,2 Τοεπιτόκιοτων οµολόγων του δηµοσίου είναι 8%. Ο συντ. φορολογίας είναι 40% 1/12/

48 [6] Rubbermaid Corporation (I) Book value : B S = 2500 = Market Value: B 2500 X0, = = = 0,5 S 50X b) Book Value = B ,5 B+ S = 5000 = Market Value = / = 8 1/12/

49 Σκέπτεται µια βασική αλλαγή στην κεφαλαιακή της δοµή και έχει τις ακόλουθες επιλογές: 1. Ναεκδώσει 1 εκ. νέεςµετοχέςκαινα ξεπληρώσει το ήµισυ των δανείων της. Αυτό θα την κάνει ΑΑΑ µε επιτόκιο δανείου 11%. 2. Ναπάρει 1 εκ. δάνειοκαιναεξαγοράσει µετοχέςτης. ΤώραηαξιολόγησητηςθαείναιΑ µε 13% δανειακό επιτόκιο. Ποιο είναι το κόστος κεφαλαίου µε κάθε επιλογή καιτιθαπρέπειναπράξειτελικά; 1/12/

50 Το τρέχον beta είναι 1.2 Τοτρέχον D/E είναι 1/2 Απάντηση Βρίσκοµε το µπέτα χωρίς δανεισµό B u = 1.2/(1+ (1-0.40) 1/2) = Επιλογή 1 D/E = ( )/( ) = 1/5 b lev = 0.923(1+ (1-0.40)1/5) = Κόστος Μετοχ. Κεφ. = *(0.055) = Επιλογή 2 Νέο D/E = ( ) / = 3/3 =1 bl = 0.923(1+1(1-0.40)) = Κόστος Μετ. Κεφ. = *(0.055)= /12/

51 Απάντηση Κόστος δανείου για κάθε επιλογή Επιλογή 1 : 11(1-0.4) = 6.6% Επιλογή 2 : 13(1-0.4) = 7.8% Μέσο Σταθµικό Κόστος Κεφαλάιου Επιλογή 1: (1/6 * 6.6%) + ( 5/6 * ) = % Επιλογή 2 : (1/2 * 7.8%) + (1/2 * %) = % Παρατηρούµε ότι στη δεύτερη επιλογή το κόστος µειώνεται εποµένως είναι η προτιµότερη 1/12/

52 Συνέχεια Μεταβολή στην αξία της επιχέιρησης : Firm value t-1 * (WACC t-1 WACC t )/WACC t = 6000* ( )/ = Νέααξίατηςεπιχείρησης = = Αξίαδανείου = = 3000 (option 2) ΑξίαΜετοχικούΚεφαλαίου = = 3084 Νέα τιµή µετοχής = 3084/( ) = /12/

53 Υπολογισµόςβήτασεµιαµηεισηγµένη επιχείρηση 1. Βρείτε τον κλάδο στον οποίο εντάσσεται η επιχείρηση 2. Βρείτεταβήταάλλωνεπιχειρήσεωντουκλάδου. 3. Βρείτε τη δανειακή τους επιβάρυνση και µε βάση αυτή βρείτετοβήταχωρίςδάνειατωνεπιχειρήσεωναυτών. Στησυνέχειαβρείτετονµ.ο. τωνµπέτατουκλάδουµε βάση τις πωλήσεις τους. 1. Απόαυτότονµ. ο. υπολογίστετοβήτατηςεταιρίαςσας χρησιµοποιώντας τη σχέση άνεια /Ίδια κεφάλαια της εταιρίας σας. 1/12/

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Εξετάζετε δύο αµοιβαία αποκλειόµενες επενδύσεις, µε τις ακόλουθες Καθαρές Ταµειακές Ροές. Κάθε επένδυση διαρκεί τρία έτη. Α Β Τ 0 (.000) (2.000) Τ 629,326.79,245 Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα αυτό έχει σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Παράγοντες Καθορισμού της Κεφαλαιακής Διάθρωσης των Επιχειρήσεων

Μορφές και Παράγοντες Καθορισμού της Κεφαλαιακής Διάθρωσης των Επιχειρήσεων Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ Μορφές και Παράγοντες Καθορισμού της Κεφαλαιακής Διάθρωσης των Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σκυλοδήμος

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται ο Ισολογισμός της βιομηχανικής επιχείρησης Κ στις 31/12/2007 ως ακολούθως: Μακρ. Υποχ/σεις... Βραχ. Υποχ/σεις...

Δίνεται ο Ισολογισμός της βιομηχανικής επιχείρησης Κ στις 31/12/2007 ως ακολούθως: Μακρ. Υποχ/σεις... Βραχ. Υποχ/σεις... Άσκηση 1 Δίνεται ο Ισολογισμός της βιομηχανικής επιχείρησης Κ στις 31/12/2007 ως ακολούθως: Πάγια... Ίδια Κεφάλαια... Μακρ. Υποχ/σεις... Βραχ. Υποχ/σεις... Κυκλοφ. Ενεργ/κο... Σύνολο Ξένων Κεφ... Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SOLVENCY) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ (SHORT TERM SOLVENCY) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ (Liquidity) Kυκλοφοριακό Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013

Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου /11/2013 Αποτελέσµατα Οµίλου Εννιαµήνου 2013 29/11/2013 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το Εννιάµηνο 2013 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το εννιάµηνο 2013 ανήλθαν σε 884,5εκατ., σηµειώνοντας µια µικρή αύξηση (1,7%)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΤΡ(ΛΔ) στην ανάλυση

Χρήση ΤΡ(ΛΔ) στην ανάλυση ΑΝΑΛΥΣΗ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΟΩΝ ΤΡ(ΛΔ) ΤΡ(ΛΔ): πηγή υγιών διαθεσίμων έδ ένδειξη αποτελεσματικής διαχείρισης βασικό μέτρο επίδοσης συνήθως θετικές εξαιρέσεις: ταχεία ανάπτυξη ζημιογόνες λειτουργίες συρρίκνωση ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό Εξάµηνο

Εαρινό Εξάµηνο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Ι ιδάσκουσα: Φωτεινή Ψιµάρνη- Βούλγαρη Εαρινό Εξάµηνο 2013-14 1 Αντικείµενο -Στόχος της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Η Η κατανόηση των παραγόντων που είναι σηµαντικοί στη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό

Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού. Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό Κατάσταση Πηγών και Χρήσεων και Κατάρτιση Ταµειακού Προγράµµατος Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Χειµερινό 2013-14 1 Η ανάλυση των πηγών και των χρήσεων των κεφαλαίων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο έπιχειρήσεις έξετάζουν τήν άγορά μιάς νέας μηχανής

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Αξιολόγηση Επενδύσεων Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται: Να υπολογιστεί η ανάγκη χρηματοδότησης της εκμετάλλευσης για ετήσιο ύψος πωλήσεων 1 εκ..

Ζητείται: Να υπολογιστεί η ανάγκη χρηματοδότησης της εκμετάλλευσης για ετήσιο ύψος πωλήσεων 1 εκ.. 1. Άσκηση υπολογισµού Ανάγκης Χρηµ/σης της Εκµετάλευσης (ΑΧΕ) Βιομηχανική επιχείρηση ΒΕΤΑΚΟΡ I. Παράγει προϊόντα με παραγγελίες II. Διάρκεια αποθεματοποίησης τελικών προϊόντων =0 III. Διάρκεια κύκλου εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στο ενεργητικό της ενώ κάποια άλλα είναι συµβατά µόνο µε τη pecking order θεωρία (αρνητική συσχέτιση κερδοφορίας

περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στο ενεργητικό της ενώ κάποια άλλα είναι συµβατά µόνο µε τη pecking order θεωρία (αρνητική συσχέτιση κερδοφορίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σκοπός.. 2 2. Εισαγωγή...4 3. Θεωρητικό υπόβαθρο Θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης...7 3.1 Το θεώρηµα Modigliani-Miller...7 3.2 Η trade-off θεωρία της κεφαλαιακής διάρθρωσης...10 3.3

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου /08/2011 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 211 31/8/211 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 1H 211 Τα έσοδαµειώθηκαν κατά 24,6%σε 694,2 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης των εσόδων της κατασκευής (κατά ~ 24 εκατ.) τα λειτουργικά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης

Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Πρακτικός Οδηγός Υπολογισµού Αριθµοδεικτών & Εφαρµογής Αποτίµησης Η εργασία περιλαµβάνει την χρηµατοοικονοµική ανάλυση και αποτίµηση µιας εισηγµένης Αµερικάνικης επιχείρησης. Σε προηγούµενο έγγραφο αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ.

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Διοικητικη λογιστικη Προϋπολογισμοί Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση και καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας. Copyright 2006 Thomson Learning

Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας. Copyright 2006 Thomson Learning Εφαρμογή: Το κόστος της φορολογίας 8 Copyright 2006 Thomson Learning Copyright 2004 South-Western Εικόνα Οι επιπτώσεις ενός φόρου Τιμή Τιμή που πληρώνουν οι αγοραστές Μέγεθος (ύψος) του φόρου Προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Σκουτέλη Μαλαµατένια ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι έχουμε τα μόνιμα (ίδια) κεφάλαια έως τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της

Έτσι έχουμε τα μόνιμα (ίδια) κεφάλαια έως τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της Έτσι έχουμε τα μόνιμα (ίδια) κεφάλαια έως τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η διάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης είναι σημαντική για τον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2011

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2011 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 2011 30/11/2011 Εξελίξεις και σύνοψη οικονοµικών µεγεθών 9Μ 2011 Πρόσφατες θετικές εξελίξεις στις 1/10/2011 ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία της European Goldfields ( EGU )

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 4. Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση 5. Κεφάλαιο 2: Πλαίσια Ανάλυσης και Έννοιες - Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Κινδύνου 17

Εισαγωγή 4. Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση 5. Κεφάλαιο 2: Πλαίσια Ανάλυσης και Έννοιες - Προσδιοριστικοί Παράγοντες του Κινδύνου 17 Σχολή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση Μόχλευσης και Επιχειρηματικού Κινδύνου Πτυχιακή Εργασία Εισηγητής ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ονομα μαθητη ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ.1-3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ.1-3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (σελ.1-3) Σκοπός Η παροχή των απαιτούμενων γνώσεων για την κατανόηση εννοιών, μεθόδων και τεχνικών που αφορούν τη λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά

Λογιστική & Χρηματοοικονομικά ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Λογιστική & Χρηματοοικονομικά Δημήτριος Αγγελόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Παίγνια Αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα