Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1"

Transcript

1 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 1

2 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δύο έπιχειρήσεις έξετάζουν τήν άγορά μιάς νέας μηχανής κόστους 10,000,000 πού θά άποφέρει κέρδη πρό τόκων φόρων καί άποσβέσεων 2,000,000 έτησίως γιά περίοδο 8 έτών. Τό κόστος κεφαλαίου είναι 9% καί γιά τίς δύο έπιχειρήσεις καί ή άπόσβεση γίνεται μέ τήν σταθερή μέθοδο. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 30% καί ή έπιχείρηση Α χρησιμοποιεί ίδια κεφάλαια ένώ ή έπιχείρηση Β έχει δανειακά κεφάλαια ύψους 5,000,000 πρός 8%. Νά άξιολογηθεί ή έπένδυση καί γιά τίς δύο έπιχειρήσεις μέ τήν μέθοδο τής ΚΠΑ. Αγνοείται ή ύπολειμματική άξία ΑΣΚΗΣΗ 2 Εστω ότι έξετάζουμε τήν περίπτωση άντικαταστάσεως ένός μηχανήματος πού άγοράστηκε πρό δύο έτών.τό μηχάνημα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί 8 έτη άκόμη.η τιμή του στήν άγορά τών μεταχειρισμένων είναι 4,500,000. Τό παλαιό θά άντικατασταθεί μέ νέο γιά τήν κάλυψη τής ζητήσεως καί θά έχει ώφέλιμη διάρκεια ζωής 8 έτη. Η τιμή άγοράς είναι 37,050,000 καί ή ύπολειμματική του άξία άναμένεται νά είναι στό τέλος τής ζωής του 6,150,000. Η άπαιτούμενη άπόδοση είναι 15%.Αγνοώντας τούς φόρους τί θά συνιστούσατε ; Αντικατάσταση ή όχι καί γιατί. Παλαιό Νέο Πωλήσεις σέ τεμάχια 200, ,000 Τιμή Πωλήσεως Ρ Εργατικό κόστος Πρώτες ύλες ΑΣΚΗΣΗ 3 Η έταιρεία «ΑΡΓΟΣ» έπιθυμεί νά έπιλέξει ένα έπενδυτικό σχέδιο μεταξύ δύο άμοιβαίως άποκλειομένων έπενδυτικών σχεδίων. Τό κόστος κεφαλαίου είναι 7% καί οί ταμειακές ροές δίνονται ώς έξής : Το Τ1 Τ2 Τ3 Σχέδιο Α (2,210,000) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Σχέδιο Β (2,210,000) 545,750 1,000,000 1,552,029 Ζητείται Νά έπιλεγεί ένα έπενδυτικό σχέδιο μέ βάση τό κριτήριο τής ΚΠΑ καί τού ΕΒΑ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 2

3 ΑΣΚΗΣΗ 4 Η έταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ» πρέπει νά έπενδύσει σέ δύο άμοιβαίως άποκλειόμενα έπενδυτικά σχέδια. Η άρχική δαπάνη γιά τό σχέδιο Α είναι 120,000 καί γιά τό σχέδιο Β 195,000. Τά δύο έπενδυτικά σχέδια άποσβένονται μέ τήν γραμμική μέθοδο καί ή διάρκεια ζωής τους είναι 3 έτη. Τό κόστος κεφαλαίου τής έπιχειρήσεως είναι 14%. Τά δεδομένα έχουν ώς έξής : Ετος Σχέδιο Α Β Κέρδη πρό Φόρων 1 100, , , , , ,000 Ζητείται Α. Νά ύπολογισθούν οί καθαρές ταμειακές ροές τών έπενδυτικών σχεδίων Α καί Β Β Νά ύπολογισθεί ή έτήσια άπόδοση τής έπένδυσης γιά τό σχέδιο Α καί Β Γ.Νά ύπολογισθούν οί ΚΠΑ τών δύο έπενδυτικών σχεδίων Δ. Νά ύπολογισθεί ή περίοδος έπανείσπραξης γιά κάθε έπενδυτικό σχέδιο Ε. Σχολιάσατε τά άποτελέσματα συγκρίνοντας τά δύο έπενδυτικά σχέδια ΑΣΚΗΣΗ 5 Εξετάζεται ή πρόταση άγοράς μιάς νέας μηχανής κόστους 9,500,000. Τά μεταφορικά καί λοιπά έξοδα έγκαταστάσεως άνέρχονται σέ 500,000 καί ή διάρκεια (ώφέλιμη)ζωής είναι 8 έτη. Η μηχανή άναμένεται νά άποφέρει έπί πλέον έσοδα 3,750,000 έτησίως. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 50% καί τό κόστος κεφαλαίου 12%. Η άπόσβεση γίνεται μέ τήν σταθερή μέθοδο καί δέν άναμένεται ύπολειμματική άξία. Νά άξιολογηθεί ή έπένδυση μέ τήν ΚΠΑ, ΕΒΑ,περίοδο άποπληρωμής. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 3

4 ΑΣΚΗΣΗ 6 Η Διοίκηση τής έτιρείας «ΗΡΑΚΛΗΣ» έξετάζει μιά έπένδυση μεταξύ δύο άμοιβαίως άποκλειομένων έπενδυτικών σχεδίων. Αμφότερα τά έπενδυτικά σχέδια άφορούν τήν άγορά ένός νέου έργοστασίου. Τά δεδομένα έχουν ώς έξής : Σχέδιο 1 Σχέδιο 2 Κόστος (100,000) (60,000) Αναμενόμενα έτήσια καθαρά Κέρδη (ζημιές) Ετος 1 29,000 18,000 Ετος 2 (1,000) (2,000) Ετος 3 2,000 4,000 Προβλεπόμενη ύπολειμματική Αξία 7,000 6,000 Τό κόστος κεφαλαίου είναι 10% καί οί άποσβέσεις πραγματοποιούνται μέ τήν γραμμική μέθοδο. Η έταιρεία έχει ίκανοποιητικά κεφάλαια γιά τήν κάλυψη τών δαπανών κεφαλαίου της. Ζητούνται : α) Νά ύπολογισθούν γιά κάθε σχέδιο ή ΚΠΑ ό ΕΒΑ καί ή περίοδος έπανείσπραξης β) Προσδιορίσατε ποιό έπενδυτικό σχέδιο γίνεται δεκτό καί γιατί ΑΣΚΗΣΗ 7 Μιά έπιχείρηση έξετάζει τήν πιθανότητα άντικαταστάσεως μιάς παλαιάς μηχανής μέ μιά νέα πού άναμένεται νά αύξήσει τά κέρδη πρό άποσβέσεων άπό 20 έκ σέ 65 έκ έτησίως. Η νέα μηχανή ύπολογίζεται νά άπαιτήσει μιά άρχική δαπάνη (κόστος) 120 έκ συμπεριλαμβανομένων τών έξόδων μεταφοράς καί έγκαταστάσεως. Η άναμενόμενη διάρκεια ζωής είναι 8 έτη χωρίς ύπολειμματική άξία στό τέλος τής περιόδου. Η παλαιά μηχανή έχει άποσβεστεί πλήρως καί δέν έχει ύπολειμματική άξία. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 40% καί τό κόστος κεφαλαίου 15%. Η έπιχείρηση χρησιμοποιεί τήν μέθοδο τής σταθερής άπόσβεσης. Ζητείται νά άξιολογηθεί ή έπένδυση μέ τήν μέθοδο τής ΚΠΑ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 4

5 ΑΣΚΗΣΗ 8 Η έταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» πού άνήκει στόν κλάδο τής χαρτοβιομηχανίας έξετάζει τήν άντικατάσταση μιάς μηχανής μέ μιά νέα πού είναι πιό άποτελεσματική. Η παλαιά μηχανή έχει άναπόσβεστη (λογιστική) άξία 450 έκ καί άναμενόμενη διάρκεια ζωής 6 έτη. Εκτιμάται ότι έάν πουληθεί στήν άγορά θά άποφέρει 450 έκ όσο είναι ή άναπόσβεστη άξία της. Η νέα μηχανή άπαιτεί άρχική δαπάνη 1,000 έκ καί ή διάρκεια ζωής της θά είναι 6 έτη. Η ύπολειμματική της άξία έκτιμάται ότι θά είναι 160 έκ στό τέλος τής περιόδου. Η νέα μηχανή άναμένεται νά μειώσει τίς λειτουργικές δαπάνες κατά 220 έκ έτησίως. Ο φορολογικός συντελεσής είναι 40% καί τό κόστος κεφαλαίου 15%. Η έπιχείρηση χρησιμοποιεί τήν σταθερή μέθοδο άπόσβεσης. Ζητείται νά άξιολογηθεί ή έπένδυση μέ τήν μέθοδο τής ΚΠΑ.καί νά προτείνεται έάν πρέπει νά γίνει ή άντικατάσταση τής παλαιάς μηχανής μέ τήν νέα. ΑΣΚΗΣΗ 9 Η έταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» έξετάζει τήν ύλοποίηση ένός έπενδυτικού σχεδίου μεταξύ δύο άμοιβαίως άποκλειομένων έπενδυτικών σχεδίων Α καί Β. Οί άναμενόμενες τιμές τών καθαρών παρουσών άξιών μαζί μέ τίς άντίτοιχες πιθανότητες έχουν ώς έξής γιά τά δύο έπενδυτικά σχέδια : Σχέδιο Α Σχέδιο Β ΚΠΑ Pr ΚΠΑ Pr Νά ύπολογισθεί ό κίνδυνος γιά κάθε έπενδυτικό σχέδιο καί μέ βάση τό άποτέλεσμα νά προτείνετε ποιό έπενδυτικό σχέδιο προκρίνεται καί γιατί. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 5

6 ΑΣΚΗΣΗ 10 Η έταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ» έξετάζει μία έπένδυση ύψους 100 έκ διάρκειας δύο έτών.οί προτεινόμενες λύσεις είναι είτε ή άγορά τού παγίου ή έναλλακτικά ή μίσθωση αύτού.εάν προτιμηθεί ή λύση τής άγοράς ή έταιρεία θά πάρει δάνειο διάρκειας δύο έτών μέ έπιτόκιο 10%. Η έταιρεία θά πρέπει νά καταβάλει τό ποσόν τών 10 έκ ώς τόκους στό τέλος κάθε έτους καί 100 έκ ώς άποπληρωμή τού δανείου στό τέλος τού δεύτερου έτους.εφαρμόζεται ή γραμμική μέθοδος άπόσβεσης καί τό πάγιο θά άποσβεσθεί πλήρως στά δύο έτη. Η ύπολειμματική άξία θά είναι μηδέν. Εναλλακτικά, έάν τό πάγιο μισθωθεί τό μίσθωμα προσδιορίζεται σέ 55 έκ τό έτος πληρωτέο στό τέλος κάθε έτους.ο συντελεστής φορολογίας είναι 41%. Νά προτείνετε έάν τό πάγιο θά άγορασθεί ή έάν θά μισθωθεί. ΑΣΚΗΣΗ 11 Επένδυση ύψους 225,000 καί ώφέλιμης διάρκειας ζωής 10 έτών έχει τίς κάτωθι πιθανότητες καθαρών ταμειακών ροών σέ. Ταμειακές ροές Πιθανότητα (Pr) , , , , Νά ύπολογισθεί ή ΚΠΑ τής έπένδυσης σέ κόστος κεφαλαίου 25% καί νά εκτιμηθεί ή σκοπιμότητα τής έπένδυσης. ΑΣΚΗΣΗ 12 Εστω ότι έχουμε τά κάτωθι άμοιβαίως άποκλειόμενα έπενδυτικά σχέδια Χ καί Ψ μέ κόστος κεφαλαίου 10% άμφότερα. Επένδυση Χ Επένδυση Ψ Τ0-100, ,000 Τ1 30,000 40,000 Τ2 35,000 50,000 Τ3 40,000 85,000 Τ4 50, ,000 Ποιό έπενδυτικό σχέδιο θά προτιμηθεί καί γιατί μέ τήν μέθοδο τής ΚΠΑ καί μέ τήν μέθοδο τής άποπληρωμής Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 6

7 ΑΣΚΗΣΗ 13 Υποθέσατε ότι είστε ό οίκονομικός άναλυτής τής έταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ» καί ή διοίκηση σάς ζήτησε νά άξιολογήσετε δύο έπενδυτικά, τό σχέδιο Χ καί τό σχέδιο Ψ. Κάθε έπενδυτικό σχέδιο έχει άρχικό κόστος 10,000 καί τό κόστος κεφαλαίου γιά κάθε σχέδιο είναι 12%. Οί άναμενόμενες καθαρές ταμειακές ροές έχουν ώς έξής : Ετος Σχέδιο Χ Σχέδιο Ψ 0 (10,000) (10,000) 1 6,500 3, ,000 3, ,000 3, ,000 3,500 Ζητείται : α) Νά ύπολογισθεί ή ΚΠΑ τών δύο έπενδυτικών σχεδίων καί ή περίοδος έπανείσπραξης. β) Ποιό έπενδυτικό σχέδιο έγκρίνεται έαν τά δύο σχέδια είναι άμοιβαίως άποκλειόμενα ΑΣΚΗΣΗ 14 Υποθέσατε ότι έχετε πάρει δάνειο 100 εκ πού λήγει σέ 10 χρόνια μέ όνομαστικό έπιτόκιο 10%. Πληρώσατε προμήθεια στήν Τράπεζα 1% στήν όνομαστική άξία τού δανείου. Στήν φορολογική σας δήλωση μπορείτε νά έκπέσετε τό ποσόν τού τόκου στό δάνειο πού έχετε πάρει.ο συντελεστής φορολογίας είναι 40%. Νά εύρεθεί τό πραγματικό έπιτόκιο έάν ό δείκτης πληθωρισμού είναι 2%. ΑΣΚΗΣΗ 15 Δίνονται τά κάτωθι άμοιβαίως άποκλειόμενα έπενδυτικά σχέδια Σχέδια Α : Κόστος 300,000, Καθαρές ταμειακές ροές 79,135,διάρκεια 5 έτη Σχέδιο Β : Κόστος 250,000,Καθαρές ταμειακές ροές 65,946 διάρκεια 5 έτη Νά εύρεθεί γιά ποιό προεξοφλητικό έπιτόκιο τό κριτήριο τού ΕΒΑ δίνει τό ίδιο άποτέλεσμα μέ τή ΚΠΑ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 7

8 ΑΣΚΗΣΗ 16 Η Οίκονομική Διεύθυνση τής έταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ»έξετάζει τήν ύλοποίηση ένός έπενδυτικού σχεδίου καί έχει ύπολογίσει τίς κατωτέρω καθαρές ταμειακές ροές μέ τίς άντίστοιχες πιθανότητες νά συμβούν Ετος Καθαρές Ταμειακές Ροές Pr = 0.2 Pr = 0.6 Pr = (100,000) (100,000) (100,000) 1 20,000 30,000 40, ,000 30,000 40, ,000 30,000 40, ,000 30,000 40, ,000 30,000 40,000 5* 0 20,000 30,000 Στό έτος 5* έμφανίζεται ή ύπολειμματική άξία. Τό κόστος κεφαλαίου τής έταιρείας είναι 10%. Ζητείται α) Νά εύρεθεί ή άναμενόμενη ΚΠΑ τής έπένδυσης β) Νά εύρεθεί ή ΚΠΑ τής χειρότερης καί τής καλύτερης περιπτώσεως. Ποιά είναι ή πιθανότητα νά συμβεί τό χειρότερο άποτέλεσμα γ) Υποθέτοντας ότι ίσχύουν τά άνωτέρω δεδομένα δηλ τό χειρότερο άποτέλεσμα,άποτέλεσμα βάσεως καί τό καλύτερο άποτέλεσμα μέ πιθανότητες άντίστοιχα 0.2, 0.6 καί 0.2 νά εύρεθεί ή άναμενόμενη ΚΠΑ, ή τυπική άπόκλιση καί ό βαθμός κινδύνου. ΑΣΚΗΣΗ 17 Γιά δύο άμοιβαίως άποκλειόμενα έπενδυτικά σχέδια ύψους 4,500,000 καί ώφέλιμης ζωής 10 έτών είναι διαθέσιμες οί κάτωθι πληροφορίες Επένδυση Α Επένδυση Β Είσροές Pr Είσροές Pr 700, , , , ,000, ,000, ,400, Νά ύπολογισθεί α) ό βαθμός κινδύνου καί ό συντελεστής μεταβλητικότητος β)ή ΚΠΑ κάθε έπενδυτικού σχεδίου μέ κόστος κεφαλαίου 14% γ) νά έξηγήσετε ποιούς παράγοντες πρέπει νά λάβει άκόμη κανείς ύπόψη έκτός άπό τίς ΚΠΑ Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 8

9 ΑΣΚΗΣΗ 18 Η Διοίκηση τής έταιρείας σας σάς έχει ζητήσει νά άξιολογήσετε τήν άπόκτηση μιάς νέας μηχανής τό κόστος τής όποίας άνέρχεται σέ 50,000. Θά άπαιτηθεί πρόσθετο κεφάλαιο 10,000 γιά τήν προσαρμογή τής μηχανής στίς παραγωγικές διαδικασίες τής έταιρείας. Η διάρκεια ζωής τής μηχανής θά είναι 3 έτη καί άναμένεται νά πουληθεί μετά τό 3 ο έτος πρός 20,000. Θά άπαιτηθεί δέ πρόσθετοκαθαρό κεφάλαιο κινήσεως 2,000 (γιά άπόθεμα άνταλλακτικών). Η μηχανή δέν θά συνεισφέρει στά έσοδα τής έταιρείας άλλά άναμένεται νά μειώσει τά πρό φόρων λειτουργικά έξοδα (κυρίως έργατικό κόστος) κατά 20,000 τό έτος.ο συντελεστής φορολογίας τής έταιρείας είναι 40%. Ο συντελεστής άπόσβεσης γιά κάθε έτος είναι 0.33,0.45,0.15 άντίστοιχα (0.07 ή άναπόσβεστη άξία στό τέλος τού 3 ου έτους. Ζητούνται : α) ποιό είναι τό άρχικό κόστος τής μηχανής καί ή ταμειακή ροή στή περίοδο 0 β) ποιές είναι οί καθαρές ταμειακές ροές στίς περιόδους 1,2 καί 3 γ) ποιά είναι ή πρόσθετη (μή λειτουργική) ταμειακή ροή στή περίοδο 3 δ) έάν τό κόστος κεφαλαίου είναι 10% πρέπει νά άγορασθεί ή μηχανή? ΑΣΚΗΣΗ 19 Η έταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΕ» χρησιμοποιεί μία μηχανή συσκευασίας πού είχε άγοράσει πρό 2 έτών. Η άπόσβεση τής μηχανής γίνεται μέ τήν γραμμική μέθοδο καί άναμένεται νά έχει ύπολειμματική άξία 500 μετά άπό 6 έτη (μπορεί νά χρησιμοποιηθεί άκόμη γιά 6 έτη).η άναπόσβεστη άξία της σήμερα είναι 2,600 καί έκτιμάται ότι μπορεί νά πουληθεί 3,000 σήμερα. Υποθέτουμε χάριν εύκολίας ότι ή έτήσια άπόσβεση είναι 350. Η έταιρεία έξετάζει τήν περίπτωση άντικαταστάσεως τής μηχανής μέ μία νέα κόστους 8,000 ώφέλιμης διάρκειας ζωής 6 έτη καί έκτιμώμενη ύπολειμματική άξία 800 στό τέλος τού 6 ου έτους.οί συντελεστές άπόσβεσης γιά τή νέα μηχανή είναι0.2,0.32,0.19,0.12,0.11,0.06 άντίστοιχα γιά τά έτη 1-6. Η νέα μηχανή άναμένεται νά δημιουργήσει αύξηση τής παραγωγής, συνεπώς έκτιμάται ότι οί πωλήσεις θά αύξηθούν κατά 1,000 τό έτος καί ταυτόχρονα θά μειώσει τό λειτουργικό κόστος κατά 1,500 τό έτος. Η νέα μηχανή άναμένεται νά δημιουργήσει αύξηση τών άποθεμάτων (λόγω αύξήσεως τής παραγωγής) κατά 2,000 άλλά καί αύξηση τών βραχυπροθέσμων ύποχρεώσεων κατά 500. Ο συντελεστής φορολογίας τής έταιρείας είναι 40% καί τό κόστος κεφαλαίου 15%. Πρέπει νά άντικατασταθεί ή μηχανή ή όχι? Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 9

10 ΑΣΚΗΣΗ 20 Η έταιρεία Α έχει νά έπιλέξει μεταξύ δύο έπενδυτικών σχεδίων, τό 1 καί τό 2 τά όποία έχουν τίς άκόλουθες ταμειακές ροές Ετος Σχέδιο 1 Σχέδιο ,000-24, , , , ,000 68,000 Χρησιμοποιώντας τά κριτήρια τής ΚΠΑ καί τού ΕΒΑ νά προσδιορίσετε ποιό σχέδιο είναι προτιμότερο. Θεωρήσατε προεξοφλητικό έπιτόκιο 10% ΑΣΚΗΣΗ 21 Υπολογίζεται ότι ένα έπενδυτικό σχέδιο θά δημιουργήσει τά έπόμενα 5 χρόνια τίς άκόλουθες ταμειακές ροές Ετος Ταμειακή Ροή 1 4,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000. Τό προεξοφλητικό έπιτόκιο είναι 12%, ό έτήσιος ρυθμός πληθωρισμού άναμέναται νά είναι 7% καί τό άρχικό ύψος τής έπένδυσης 10,000,000. Χρησιμοποιώντας τίς δύο μεθόδους α) τού άποπληθωρισμού καί β) τής άναπροσαρμογής ώς πρός τόν πληθωρισμό νά βρείτε τήν ΚΠΑ τής έπένδυσης καί στίς δύο περιπτώσεις. Πού θά στηρίξετε τήν άπόφασή σας σχετικά μέ τήν άποδοχή ή όχι τής έπένδυσης? ΑΣΚΗΣΗ 22 Η έταιρεία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ» έξετάζει τήν κατασκευή ένός νέου έργοστασίου γιά τήν παραγωγή ένός νέου προιόντος της.. Η έπένδυση θά έχει συνολικό κόστος κόστος 100,000 καί άν έγκριθεί άμεσα θά άρχίσει παραγωγή στό τέλος τού ,000 έχουν ήδη δαπανηθεί γιά έρευνα. Εκτιμάται ότι τά έσοδα καί τά κόστη πού θά προκύψουν άπό τήν νέα έπένδυση θά έχουν ώς άκολούθως: Τιμή άνά μονάδα Ογκος πωλήσεων (ποσότητα) 800 1,000 1,200 1, Μεταβλητό κόστος (μονάδα) Σταθερά κόστη( 000) Εάν ή έπένδυση όλοκληρωθεί άναμένεται άπώλεια πωλήσεων όρισμένων προιόντων πού θά όδηγήσει σέ μείωση τής συνεισφοράς κατά 15,000 τό έτος γιά όλα τά έτη.mία πρόσθετη έκτίμηση Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 10

11 άναφέρει ότι έάν ή έπένδυση προχωρήσει τότε θά ύπάρξει πρόσθετη έπιβάρυνση σταθερών έξόδων άνά έτος (μή συμπεριλαμβανομένων άποσβέσεων) άπό τήν όλοκλήρωση τής έπένδυσης 8,000 γιά όλη τήν διάρκεια ζωής τής έπένδυσης και για κάθε έτος. Η έπένδυση θά άπαιτήσει πρόσθετο κεφάλαιο κινήσεως ύψους 30,000. Νά άγνοηθεί ό φορολογικός συντελεστής. Ζητούνται: α) νά ύπολογισθούν οί καθαρές ταμειακές ροές γιά όλη τήν διάρκεια τής έπένδυσης. β) νά ύπολογισθεί ή περίοδος άποπληρωμής τής έπένδυσης (payback) γ) νά ύπολογισθεί ή ΚΠΑ τής έπένδυσης μέ έπιτόκιο προεξοφλήσεως 8% ΑΣΚΗΣΗ 23 Η έταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ» έξετάζει ένα έπενδυτικό σχέδιο πού άφορά τήν άγορά μιάς μηχανής άξίας 1,000,000.Η υπολειμματική άξία στό τέλος τού 4 ου έτους ζωής τής μηχανής άναμένεται νά είναι ίση μέ τήν άναπόσβεστη άξία της. Ο συντελεστής άποσβέσεως καθορίζεται στό 25% κάθε έτος. Ο φορολογικός συντελεστής έχει καθορισθεί σέ 31% καί ό φόρος καταβάλεται τήν έπόμενη χρονική περίοδο άπό έκείνη πού άναλογεί. Τό κόστος κεφαλαίου τής έταιρείας είναι 12% καί οί ταμειακές ροές πρό φόρων καί άποσβέσεων άναμένονται νά είναι οί άκόλουθες : Ετος Ταμ.Ροές (1,000,000) 400, , , ,000 Νά άξιολογηθεί ή έπένδυση μέ τήν μέθοδο τής ΚΠΑ. ΑΣΚΗΣΗ 24 Η έταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» άξιολογεί μία έπένδυση πού άπαιτεί άμεση έκροή 2,400,000.Οί ταμειακές ροές πού θά προκύψουν άπό τήν έπένδυση έξαρτώνται άπό τόν ρυθμό πληθωρισμού πού άναμένεται νά διαμορφωθεί σέ 4 % τό έτος. Οί ταμειακές έκροές προσδιορίζονται άπό τρία στοιχεία δηλ. έργατικό κόστος,ύλικά καί λοιπά έξοδα. Τό έργατικό κόστος άναμένεται νά αύξάνεται 9 % τό έτος, τά ύλικά 12 % τό έτος καί τά λοιπά έξοδα 8 % τό έτος. Τό προεξοφλητικό έπιτόκιο είναι 12.32%.Οι ταμειακές ροές στήν περίοδο 0 έχουν ώς έξής Ποσά σέ έκ. % πληθωρισμού Πωλήσεις % Εργατικό κόστος % Υλικά % Λοιπά έξοδα % Νά άξιολογηθεί ή έπένδυση μέ τήν μέθοδο τής ΚΠΑ σέ τρέχουες άξίες καί σέ άποπληθωρισμένες. Η διάρκεια τής έπένδυσης είναι 3 έτη. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 11

12 ΑΣΚΗΣΗ 25 Η έπιχείρηση «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ» λειτουργεί μέ σταθερά έξοδα 50,000,000 καί μεταβλητ α έξοδα 170 άνά μονάδα παραγόμενου προιόντος. Παράγει 300,000 μονάδες προιόντος καί έπιτυγχάνει 75,000,000 έσοδα. Τό διοικητικό συμβούλιο τής έπιχείρησης σάς ζητάει : α. ποιό είναι τό έλάχιστο όριο παραγγελίας πού πρέπει νά άναλάβει ή έπιχείρηση γιά νά φθάσει στό Νεκρό Σημείο. β. Ποιός είναι ό άριθμός τών μονάδων παραγωγής όταν τά κέρδη τής έπιχείρησης είναι 4,000,000. γ. Θά συνιστούσατε στό διοικητικό συμβούλιο τής έπιχειρήσεως τήν άνάληψη μιάς πρόσθετης παραγγελίας 300,000 μονάδων,, όταν ή τιμή πωλήσεως τών πρόσθετων μονάδων είναι 10% χαμηλότερη ή τιμή τών μεταβλητών έξόδων τών πρόσθετων μονάδων είναι 10% ύψηλότερη καί όταν δέν ύπάρχει έπιπρόσθετη επιβάρυνση τών σταθερών έξόδων? ΑΣΚΗΣΗ 26 Η έπιχείρηση «ΔΙΑΣ ΑΕ» άγόρασε ένα μηχάνημα πρίν τρία έτη άξίας 70,000 τού όποίου ή διάρκεια ζωής είναι πέντε έτη καί άποσβένεται μέ τήν γραμμική μέθοδο. Η τιμή έκποιήσεως το τ μηχανήματος αύτού είναι 25,000. Οί έτήσιες είσπράξεις πού προκύπτουν άπό τήν χρησιμοποίηση τού μηχανήματος είναι 120,000 ένώ οί δαπάνες λειτουργίας άναλύονται ώς έξής : - μεταβλητά έξοδα 60% τών είσπράξεων (πρώτες ύλες 35,000,δαπάνες προσωπικού 22,000, ένέργεια15,000 ) - σταθερά έξοδα 20,000 Η έπιχείρηση προτίθεται νά άντικαταστήσει άπό τώρα αύτό τό μηχάνημα μέ ένα άλλο πιό άποτελεσματικό. Η τιμή άγοράς τού νέου μηχανήματος είναι 100,000. Η διάρκεια ζωής τού νέου μηχανήματος είναι 5 έτη καί θά άποσβεσθεί μέ τήν γραμμική μέθοδο. Η ύπολειμματική άξία του μετά τό τέλος τών πέντε έτών είναι ίση μέ μηδέν. Τό νέο μηχάνημα έχει τήν ίδια παραγωγική ίκανότητα μέ τό παλαιό καί πραγματοποιεί τίς ίδιες έτήσιες είσπράξεις. Αντίθετα, οί δαπάνες λειτουργίας είναι λιγότερο ύψηλές. - μεταβλητά έξοδα 50% τών είσπράξεων (πρώτες ύλες 28,000, δαπάνες προσωπικού 21,000, ένέργεια 11,000 ) - σταθερά έξοδα 18,000 Η έπένδυση άντικατάστασης έμφανίζεται ένδιαφέρουσα? Γιά τήν άπάντηση νά χρησιμοποιηθεί τό Κριτήριο τής Καθαράς Παρούσας Αξίας μέ έπιτόκιο προεξοφλήσεως 20%. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 50%. ΑΣΚΗΣΗ 27 Η έταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ» πρίν 5 έτη έκανε μία έπένδυση σέ μία μηχανή αυτοματοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας άξίας 75,000.. Η άναμενόμενη οίκονομική ζωή τής μηχανής αύτής όταν άγοράστηκε ήταν 15 έτη καί ή υπολειμματική της άξία στό τέλος τής διάρκειας ζωής της δηλαδή συτό τέλος τού 15 ου έτους είναι ίση μέ τό μηδέν. Η άξία τής παλαιάς μηχανής άν πουληθεί σήμερα είναι 10,000 (άγοραία άξία στήν άγορά τών μεταχειρισμένων.)η άπόσβεση τής μηχανής αύτής ύπολογίζεται μέ τήν μέθοδο τής σταθερής άπόσβεσης καί ή λογιστική (άναπόσβεστη) άξία της είναι σήμερα 50,000. Η έταιρεία έξετάζει τήν περίπτωση άντικατάστασης τής παλαιάς μηχανής μέ μία νέα τό κόστος τής όποίας είναι 120,000 ( συμπεριλαμβανομένων τών τυχόν δαπανών μεταφοράς,άσφαλίστρων κλπ). Η διάρκεια ζωής τής νέας μηχανής είναι δέκα έτη καί ή ύπολειμματική της άξία στό τέλος τής Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 12

13 οίκονομικής της ζωής, δηλαδή στό τέλος τού 10 ου έτους ύππολογίζεται σέ 20,000. Η έταιρεία κάνει τίς έξής προβλέψεις : Α) Μέ τήν νέα έπένδυση δηλαδή τήν άγορά τής νέας μηχανής, οί πωλήσεις τής έταιρείας θά αύξηθούν άπό 100,000 σέ 110,000 τό έτος καί θά παραμείνουν στό ίδιο έπίπεδο σέ όλη τήν διάρκεια τής ζωής τής νέας μηχανής. Β) Οί λειτουργικές δαπάνες θά μειωθούν άπό 70,000 σήμερα σέ 50,000 τό έτος. Ο φορολογικός συντελεστής τής έταιρείας είναι 40% καί οί φόροι πληρώνονται κάθε τρίμηνο. Τό κόστος κεφαλαίου είναι 10%. Πρέπει ή έταιρεία νά πραγματοποιήσει τήν έπένδυση καί γιατί. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 13

14 Β. ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ασκηση 1 Η μετοχή Χ θά δώσει μέρισμα στό τέλος τού έτους 3.25 καί ή τιμή της άναμένεται νά φθάσει σέ 25. Εάν άπαιτείται άπόδοση 12% ποιά είναι ή τιμή τής μετοχής? Ασκηση 2 Γιά τήν έταιρεία Α ίσχύουν τά έξής : Τρέχουσα άξία μετοχής 12 Τρέχον μέρισμα άνά μετοχή 1 g = 20% Nά εύρεθεί τό Κe καί νά έξηγηθεί τό νόημα αυτού. Ασκηση 3 Γιά τήν έταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» ίσχύουν τά έξής δεδομένα: Τρέχουσα τιμή μετοχής 200 Αριθμός μετοχών 1,000 Κe = 30% Κδ = 20% Τιμή όμολογίας 100 Αριθμός όμολογιών 1,000 Φορολογικός συντελεστής 50% Νά ύπολογισθεί τό μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου τής έταιρείας Ασκηση 4 Η έταιρεία «ΖΕΥΣ» κατέβαλε μέρισμα 2.50 στό τέλος τού έτους. Αναμένεται αύξηση 10% τών μερισμάτων γιά τά έπόμενα 3 έτη καί αύξηση τής τιμής τής μετοχής στά 50 στό τέλος τού 3 ου έτους. Εάν οί έπενδυτές άπαιτούν άπόδοση 14% σέ ποιά τιμή πρέπει νά πωλείται ή μετοχή? Ασκηση 5 Οί έπενδυτές άναμένουν έλάχιστη έτήσια άπόδοση 10% άπό τήν μετοχή «Α». Η μετοχή έδωσε μέρισμα 2 στήν τελευταία οίκονομική χρήση, τό όποίο άναμένεται νά αύξηθεί κατά 15% άνά έτος γιά τά έπόμενα 4 έτη καί 7% γιά τό 5 ο έτος.. α) Υπολογίσατε τά μερίσματα γιά τά 4 πρώτα έτη καί τήν παρούσα άξία τών μερισμάτων β) Υπολογίσατε τό μέρισμα τού 5 ου έτους γ)υπολογίσατε τήν άξία τής μετοχής στήν άρχή τού 5 ου έτους ύποθέτοντας σταθερό ρυθμό αύξησης μερισμάτων 7% δ)εάν προεξοφλήσετε τήν άξία πού έχει ή μετοχή στήν άρχή τού 5 ου έτους μέ έπιτόκιο 10% νά εύρεθεί ή τρέχουσα άξία τής μετοχής. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 14

15 Ασκηση 6 Η Διοίκηση τής έταιρείας «Χ» προσπαθεί νά ύπολογίσει τό Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC). Η Διοίκηση άναμένει καθαρά κέρδη 10,500,000 μετά άπό φόρους καί τό ποσοστό διανομής μερισμάτων είναι 40%.Τά κέρδη καί τά μερίσματα τής έταιρείας αύξάνονται μέ ρυθμό 5% έτησίως. Τό τελευταίο μέρισμα ήταν 2.64 καί ή τρέχουσα τιμή τής μετοχής Η έπιχείρηση μπορεί νά δανεισθεί μέ έπιτόκιο 12%. Εάν έκδώσει νέες μετοχές, τό κόστος έκδοσης άναμένεται νά είναι 10%. Η έπιχείρηση έχει άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση μέ δανεισμό 40% καί ίδια κεφάλαια 60%. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 40%. Ζητείται α) ποιό είναι τό κόστος κεφαλαίου όταν χρησιμοποιεί μή διανεμηθέντα κέρδη β) ποιό είναι τό κόστος κεφαλαίου όταν έκδίδει νέες μετοχές γ)ποιό είναι τό μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Ασκηση 7 Η έταιρεία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» έχει χρηματοδοτηθεί μόνο μέ μετοχικό κεφάλαιο. Εχει έκδώσει 100 μετοχές καί τό κόστος τού μετοχικού κεφαλαίου είναι Κe = 10%.Τά κέρδη πρό τόκων είναι 1,000. Η έταιρεία έξετάζει τήν έπέκταση τών δραστηριοτήτων της, ένώ ό έπενδυτικός κίνδυνος θά παραμείνει σταθερός. Τά κέρδη πρό τόκων άναμένεται νά αύξηθούν κατά 1,000,λόγω τής άναμενόμενης έπενδύσεως.τά κέρδη διανέμονται έξ όλοκλήρου. Η έπένδυση θά χρηματοδοτηθεί μέ δάνεια ύψους 10,000 μέ έπιτόκιο 4%. Λόγω τού αύξανόμενου χρηματοδοτικού κινδύνου τό Κe θά αύξηθεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Ζητείται νά ύπολογισθεί τό μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου τής έταιρείας. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 0. Ασκηση 8 Ως έπενδυτής άπαιτείτε άπόδοση 16% γιά νά έπενδύσετε στήν μετοχή μιάς έταιρείας ή όποία έχει βαθμό άνάπτυξης 6% έτησίως καί άναμένεται νά συνεχίσει μέ τόν ίδιο ρυθμό. Τήν τελευταία οίκονομική χρήση τά κέρδη άνά μετοχή ήταν 4.18 καί ή μερισματική πολιτική είναι 50%. Η μετοχή πωλείται πρός 32. Εάν άγνοήσουμε τήν έπίδραση τής φορολογίας, θά πρέπει νά έπενδύσουμε στήν μετοχή ή όχι καί γιατί? Ασκηση 9 Δίνονται τά έξής στοιχεία γιά τίς έταιρείες Α καί Β οί όποίες χρηματοδοτούνται έξ όλοκλήρου μέ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α Β Αριθμός μετοχών (όνομαστική άξία 1 ) 150, ,000 Τρέχουσα άξία μετοχής (άνευ μερίσματος) Τρέχοντα συνολικά κέρδη 62,858 63,952 Συνολικό μέρισμα περιόδου 6,158 48,130 Απασχολούμενα κεφάλαια 315, ,000 Μερίσματα t-5 2,473 37,600 Αμφότερες οί έταιρείες δραστηριοποιούνται στόν ίδιο χώρο. Ζητείται νά εύρεθεί τό κόστος κεφαλαίου (άπόδοση) καί γιά τίς δύο έταιρείες. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 15

16 Ασκηση 10 Γιά τήν έταιρεία «ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΕ» ίσχύουν τά έξής: ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100,000 κοινές μετοχές όνομαστικής άξίας 1 έκάστη 100,000 Αποθεματικά 100,000 Σύνολον 200,000 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 1,000 όμολογίες έπιτοκίου 15% όν.άξίας 100 έκάστη 100,000 Σύνολον Κεφαλαίων 300,000 Τά κέρδη πρό τόκων τής χρήσεως είναι 55,000. Η τρέχουσα άξία τής μετοχής είναι 2 καί τό μέρισμα έχει καταβληθεί. Η τρέχουσα τιμή τών όμολογιών είναι 105. Οί τόκοι μόλις κατεβλήθησαν. Η πολιτική τής έταιρείας είναι νά διανέμει όλα τά κέρδη της στούς μετόχους. Ζητείται : α) νά ύπολογισθεί τό μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου τής έταιρείας β) ποιές βασικές προυποθέσεις πρέπει νά ίσχύουν γιά τήν όρθή χρησιμοποίηση τού μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου ώς έπιτοκίου προεξοφλήσεως νέων έπενδύσεων. Ασκηση 11 Η έταιρεία «ΩΜΕΓΑ ΑΕ». Τά κέρδη, τά μερίσματα καί ή τιμή τής μετοχής άναμένεται νά παρουσιάσουν αύξηση 4% στό διηνεκές.τό μέρισμα τής τελευταίας χρήσεως ήταν 2. Η άπαιτούμενη άπόδοση γιά νά έπενδύσει ένας έπενδυτής μέ δεδομένο τόν βαθμό τού κινδύνου είναι 12%. Ζητούνται τά έξής : α) ποιά είναι ή πραγματική άξία τής μετοχής β) έάν ή μετοχή πωλείται 22 θά πρέπει νά τήν άγοράσουμε καί γιατί γ) έάν άγοράσετε τήν μετοχή 22 νά ευρεθεί ή άπόδοση δ)ποιά είναι ή τιμή ίσορροπίας καί ή άπόδοση ε)έάν ύποτεθεί ότι ή μετοχή είναι σέ ίσορροπία καί ή αύξηση μειώνεται σέ 3% νά εύρεθεί ή άναμενόμενη άπόδοση καί ή πραγματική άξία τής μετοχής. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 16

17 Ασκηση 12 Δίνονται τά έξής δεδομένα : Αριθμός μετοχών πού άγοράζετε ώς έπενδυτής 200 Τιμή άγοράς Τιμή πωλήσεως 45 Ιδια σμμετοχή 60% Κόστος δανεισμού 9% Δάνειο 40% Συνολική προμήθεια χρηματιστού 180 Διάρκεια δανείου 8 μήνες Ζητείται : α) ή άπόδοση τού έπενδυτού έάν αύτός συμμετέχει μέ ίδια κεφάλαια στήν έπένδυση β) ή άπόδοση τού έπενδυτού έάν συμμετέχει σέ ποσοστό 60% μέ ίδια κεφάλαια καί 40% μέ δανειακά κεφάλαια.διάρκειας οκτώ μηνών. Ασκηση 13 Οί μετοχές Α καί Β έχουν τίς κάτωθι πιθανότητες μελλοντικών άποδόσεων Pr Α (%) Β (%) Υπολογίσατε γιά κάθε μρτοχή τήν άναμενόμενη άπόδοση, τόν κίνδυνο ( σ ) καί τόν συντελεστή μεταβλητικότητος ( σ/χ ). Ασκηση 14 Η έταιρεία «ΕΡΜΗΣ ΑΕ» έχει μετοχικό κεφάλαιο 3,000,000 μετοχών όνομαστικής άξίας 1 έκάστη. Η τρέχουσα άξία είναι 4 έκάστη. Η έταιρεία προγραμματίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέ δικαίωμα ποροτίμησης.η τιμή τής μετοχής μέ δικαίωμα θά είναι 3.20 γιά κάθε τρείς μετοχές πού κατέχει ό μέτοχος. Εστω ότι ένας μέτοχος έχει στήν κατοχή του 900 μετοχές καί πιστεύει ότι θά ύποστεί ζημιά διότι οί νέες μετοχές προσφέρονται σέ τιμή χαμηλώτερη τής τρέχουσας (άγοραίας) άξίας. Μέ τήν προυπόθεση ότι ή τρέχουσα άξία τής μετοχής θά είναι ίση μέ τήν θεωρητική τιμή τής μετοχής (μετά τό δικαίωμα προτιμήσεως) ποιό θά είναι τό άποτέλεσμα στήν περιουσία τού μετόχου έάν : α. Πωλήσει όλα τά δικαιώματά του β. Ασκήσει κατά τό ήμισυ τό δικαίωμα καί πωλήσει τό ύπόλοιπο ήμισυ τών δικαιωμάτων του γ. Δέν κάνει τίποτα άπό τά άνωτέρω. Σημ. Η τρέχουσα άξία τής μετοχής 4 περιλαμβάνει καί τό δικαίωμα Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 17

18 Ασκηση 15 Η κεφαλαιακή διάρθρωση μιάς έταιρείας δίδεται κατωτέρω Δάνειο (10%) 2,000,000 Μετοχικό Κεφάλαιο 20,000,000 Η έταιρεία έχει έκδώσει 1,000,000 μετοχές καί ή τρέχουσα άξία τής μετοχής είναι 20. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 40%. Απαιτούνται 10,000,000 νέων κεφαλαίων καί ή Διοίκηση τής έταιρείας έξετάζει δύο έναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης Α. Εκδοση 500,000 μετοχών πρός 20 άνά μετοχή Β. Εκδοση όμολογιακού δανείου έπιτοκίου έκδοσης 12%. Μέ τήν νέα έπένδυση τά κέρδη πρό τόκων καί φόρων θά είναι 6,000,000. Νά έξηγήσετε έάν συμφέρει ή χρηματοδότηση μέ νέες μετοχές ή μέ δανεισμό. Ασκηση 16 Η έταιρεία «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ» φορολογείται μέ συντελεστή 40%. Τό μετοχικό κεφάλαιο τής έταιρείας άποτελείται άπό 60,000 μετοχές όνομαστικής άξίας 500 άνά μετοχή. Η έταιρεία δέν έχει δανειακά κεφάλαια στή κεφαλαιακή της διάρθρωση. Τά κέρδη μετά άπό φόρους είναι 1,500,000. Η Διοίκηση τής έταιρείας προτίθεται νά ύλοποιήσει μιά έπένδυση κόστους 10,000,000 ή όποία άναμένεται νά αύξήσει τά κέρδη πρό τόκων καί φόρων κατά 1,000,000. Η έταιρεία μπορεί νά χρηματοδοτήσει τήν έπένδυση είτε μέ δάνειο έπιτοκίου 8%, είτε έκδίδοντας 20,000 νέες μετοχές όνομαστικής άξίας 500 έκάστη. Ζητείται α) μέ βάση τά ΚΑΜ ποιά μορφή χρηματοδότησης πρέπει νά προτιμηθεί β) ποιό είναι τό σημείο άδιαφορίας χρηματοοικονομικής μόχλευσης (δηλ. τό έπίπεδο πού τά ΚΑΜ είναι ίδια καί μέ τίς δύο μεθόδους χρηματοδότησης). γ) έστω ότι ό δείκτης Ρ/Ε παρουσιάζει εύαισθησία στά δανειακά κεφάλαια. Η έταιρεία έχει δείκτη Ρ/Ε =20 όταν ή κεφαλαιακή της διάρθρωση δέν έχει δανειακά κεφάλαια καί ό δείκτης μειώνεται σέ 16 όταν άντλούνται δανειακά κεφάλαια. Μέ βάση τήν έσωτερική άξία τής μετοχής (Ρ/Ε * ΚΑΜ) ποιά άπόφαση θά πρέπει νά ληφθεί Ασκηση 17* Α. Μία τουριστική έπιχείρηση έξετάζει τήν περίπτωση άγοράς ένός ξενοδοχείου έναντι 4,000,000. Από σχετική άνάλυση τών ίστορικών στοιχείων προκύπτει μέση τιμή κερδών πρό τόκων καί φόρων ίση μέ 800,000 τό έτος. Τά κέρδη πρό τόκων καί φόρων είχαν κυμανθεί άπό 600,000 έως 1,000,000.Τά μελλοντικά κέρδη δέν άναμένονται νά εύρίσκονται έκτός τών όρίων πού άναφέρθησαν. Τό σταθερό λειτουργικό κόστος θά είναι 400,000 τό έτο;ς καί ό συντελεστής φορολογίας είναι 40%.. Ζητείται νά ύπολογισθεί ό ΒΛΜ γιά κάθε ένα έπίπεδο κερδών. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 18

19 Β. Η άνωτέρω τουριστική έπιχείρηση έξετάζει δύο έναλλακτικές περιπτώσεις χρηματοδοτήσεως τού ύπό άξιολόγηση ξενοδοχείου ι) άντληση 1,000,000 άπό πώληση 100,000 μετοχών πρός 10 έκάστη καί άντληση 3,000,000 άπό πώληση όμολογιών έπιτοκίου 10%. ιι) άντληση 2,000,000 άπό πώληση 200,000 μετοχών πρός 10 έκάστη καί άντληση 2,000,000 άπό πώληση όμολογιών έπιτοκίου 8%. Ζητούνται : α) Νά ύπολογισθούν τά ΚΑΜ γιά κάθε μορφή χρηματοδοτήσεως β) Νά υπολογισθεί ό ΒΧΜ γιά κάθε έναλλακτική μορφή χρηματοδοτήσεως (ό ΒΧΜ νά ύπολογισθεί στή μέση τιμή τών κερδών πρό φόρων καί τόκων) γ) Νά ύπολογισθεί ό ΒΣΜ στίς μέσες τιμές τών κερδών πρό φόρων καί τόκων γιά κάθε μορφή χρηματοδοτήσεως δ) Ποιά έναλλακτική μορφή χρηματοδοτήσεως θά προτείνατε καί γιατί. Ασκηση 18 Νά ύπολογισθεί ή τιμή όμολογίας μέ τά έξής στοιχεία Καταβολή τόκων άπαξ τού έτους στό τέλος τού έτους Όνομαστική άξία 1000 Έπιτόκοι έκδοσης 10% Διάρκεια 5 έτη Έξόφληση στό άρτιο Έπιτόκιο άγοράς 10% Ασκηση 19 Εξετάζεται μιά όμολογία όνομαστικής άξίας 100 έπιτοκίου 10% καί διάρκειας 2 έτών μέ τρέχουσα τιμή άγοράς ίση μέ 100. Εχετε άποφασίσει νά κρατήσετε τήν όμολογία γιά ένα μόνο έτος. Συγκεκριμμένα θά τήν πωλήσετε άμέσως μετά τήν είσπραξη τών τόκων οί όποίοι θά καταβληθούν στό τέλος τού πρώτου έτους. Οί έκτιμήσεις σας είναι ότι στό τέλος τού πρώτου έτους ή τιμή τής όμολογίας θά είναι α)100 β)95.6 γ) Ζητείται ή άπόδοση έάν ό έπενδυτικός όρίζοντας είναι 1 έτος Ασκηση 20 Εξετάζεται έντοκο γραμμάτιο τού δημοσίου διάρκειας 1 έτους. Η τρέχουσα τιμή άγοράς τού έντόκου γραμματίου είναι Η όνομαστική άξία (συνολική άπόδοση στή λήξη) είναι 100. Ζητούνται α) ή όνομαστική μή άποπληθωρισμένη άπόδοση έαν τό έντοκο έξοφληθεί στό τέλος τού έτους β)ή πραγματική (άποπληθωρισμένη άπόδοση) έάν ή τιμή τού δείκτου καταναλωτού στό τέλος τού έτους είναι 105. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 19

20 Ασκηση 21 Ποιό είναι τό κόστος δανείου 100,000 πού είναι έξοφλητέο έντός πέντε έτών μέ τήν πληρωμή 5 ίσων τοκοχρεωλυσίων ύπολογιζομένων μέ έπιτόκιο 10%.. Η έταιρεία θά πληρώσει κατά τήν άνάληψη τού δανείου γιά έξοδα καί προμήθειες τής τράπεζας 2% έπί τού όνομαστικού ποσού τού δανείου. Επίσης ή πληρωμή τών τοκοχρεωλυσίων θά έπιβαρύνεται μέ προμήθεια 1% έπί τού ποσού τού τοκοχρεωλυσίου. Ασκηση 22 Νά ύπολογίσετε τό κόστος όμολογιακού δανείου (χωρίς κουπόνι) έάν ή όνομαστική άξία τής όμολογίας είναι 1,000 πληρωτέα κατά τήν λήξη μετά 5 έτη άπό σήμερα, καί ή καθαρή τιμή τής όμολογίας (μετά τήν άφαίρεση τών προμηθειών καί έξόδων) είναι 713. Ασκηση 23 Ποιό είναι τό κόστος αύξησης τού μετοχικού κεφαλαίου μιάς έταιρείας έαν οί έπενδυτές προσδοκούν διανομή μερίσματος 5 στό τέλος τού πρώτου έτους καί ποσοστιαία αύξηση αύτού στό έξής κατά 2% έτησίως. Τιμή έκδοσης 26 καί έξοδα πληρωτέα κατά τήν έκδοση 1 άνά μετοχή. Ασκηση 24 Δίνεται τό β =0.8 μιάς έταιρείας καί τό έπιτόκιο χωρίς κίνδυνο i=5%. Ο προσδοκώμενος ρυθμός μεταβολής τού δείκτη τιμών τού χρηματιστηρίου (δηλ.ή προσδοκώμενη άπόδοση τού χαρτοφυλακίου μετοχών πού άντανακλά ό δείκτης) ίσος πρός 20%. Νά ύπολογίσετε τήν έπιθυμητή άπόδοση τών μετόχων πού έκφράζει τό κόστος τού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς καί τήν τιμή ίσορροπίας τής μετοχής έάν τά προσδοκώμενα κέρδη τής έταιρείας άνά μετοχή είναι 20 καί ή έταιρεία θά διανέμει τό 50 % αύτών. Ασκηση 25 Η έταιρεία Χ σχεδιάζει νά αύξήσει τό μετοχικό κεφάλαιο μέ τήν έκδοση 10,000 μετοχών. Τό β τής έταιρείας είναι 0.9. Τό έπιτόκιο χωρίς κίνδυνο τών έντόκων γραμματίων είναι 4 % καί άναμένεται αύξηση τού δείκτη κατά 10%. Προσδοκάται διανομή σταθερού μερίσματος 5 έτησίως. α) Νά προσδιορίσετε τήν τιμή έκδοσης τής μετοχής. Η έταιρεία θά προβεί συγχρόνως στήν έκδοση 5000 όμολογιών σέ τιμή έκδοσης 70 καί όνομαστική άξία 100 πληρωτέα κατά τήν λήξη μετά άπό 5 έτη. Η έταιρεία ύπόκειται σέ φόρο 35% έπί τών καθαρών κερδών της. β) Νά ύπολογίσετε τό Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου. Ασκηση 26 Γιά νά χρηματοδοτηθεί μία έπένδυση σχεδιάζεται α) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέ έκδοση 10,000 μετοχών.αναμένονται κέρδη 54,000 πρό φόρων καί τόκων. Τά προσδοκώμενα κέρδη άναμένεται νά διανεμηθούν έξ όλοκλήρου στούς μετόχους. β) Σύναψη δανείου ποσού 100,000 μέ κόστος 4%. Τό β τής έταιρείας είναι 1.5 καί τό έπιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι 3%. Η προσδοκώμενη άπόδοση τής άγοράς είναι 8%. Νά ύπολογίσετε τό Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 20

21 Ασκηση 27 Τά κέρδη πρό φόρων καί τόκων δύο έπιχειρήσεων Α καί Β είναι 50,000,000..Η εταιρεία Α έχει μετοχικό κεφάλαιο πού άποτελείται άπό 10,000,000 μετοχές όνομαστικής άξίας 10 έκάστη, ένώ ή έταιρεία Β έχει μετοχικό κεφάλαιο 50% πού άποτελείται άπό 5,000,000 μετοχές όνομαστικής άξίας 10 έκάστη καί 50% όμολογιακό δάνειο έπιτοκίου 7%. Τά συνολικά κεφάλαια γιά κάθε έταιρεία είναι 100,000,000. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 40%. Τά κέρδη μετά άπό φόρους διανέμονται έξ όλοκλήρου ώς μέρισμα καί άπό τίς δύο έταιρείες.νά ύπολογισθεί ό βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης τών δύο έπιχειρήσεων άν ό δείκτης Ρ/Ε τής έπιχειρήσεως Α είναι 10 καί τής έπιχειρήσεως Β είναι 9. Νά ύπολογισθούν οί τρέχουσες άξίες τών μετοχών τών δύο έπιχειρήσεων. Ασκηση 28 Τό όμολογιακό δάνειο μιάς έπιχειρήσεως είναι 10,000,000 καί ή άξία τού μετοχικού της κεφαλαίου είναι 20,000,000. Τό κόστος τού μετοχικού κεφαλαίου είναι 12% καί τό κόστος τών δανειακών κεφαλαίων είναι 10%. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 40%. Υπολογίσατε τό Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου τής έπιχειρήσεως. Ασκηση 29 Αν μία έπιχείρηση καταβάλλει μέρισμα 200,000 τό όποίο αύξάνεται κατά 5% έτησίως καί ή τρέχουσα άξία τού μετοχικού κεφαλαίου είναι 2,000,000, νά εύρεθεί τό κόστος τών μή διανεμηθέντων κερδών. Ασκηση 30 Η έπιχείρηση Χ παρουσίασε καθαρά κέρδη τό 200Χ 3,000,000.Από τό ποσό αύτό 40% θά χρησιμοποιηθούν γιά νά άγορασθούν μετοχές τής ίδιας έταιρείας..οί μετοχές πού κυκλοφορούν είναι 1,000,000 κα τρέχουσα άξία τής κάθε μετοχής είναι 9. Ζητούνται α. Πόσες μετοχές μπορεί νά άγοράσει ή έταιρεία προσφέροντας 12 άνά μετοχή β. Ποιά είναι τά κέρδη άνά μετοχή γ. Ποιός είναι ό δείκτης Ρ / Ε δ.ποιά είναι τά κέρδη άνά μετοχή μετά τήν άγορά τών ίδίων μετοχών ε.ποιά είναι ή άναμενόμενη χρηματιστηριακή τιμή τής μετοχής ύποθέτοντας ότι ό δείκτης Ρ/Ε παραμένει σταθερός. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 21

22 Ασκηση 31 Η έταιρεία «Ω» παρουσίασε τά έξής οίκονομικά άποτελέσματα Πωλήσεις (100,000 μονάδες πρός 10 /μονάδα) 1,000,000 Μεταβλητό κόστος (4 / μονάδα) 400,000 Περιθώριο συνεισφοράς 600,000 Σταθερό κόστος 200,000 ΚΠΤΦ 400,000 Τόκοι 250,000 Καθαρά κέρδη 150,000 Ζητείται : Νά ύπολογισθούν α) τό νεκρό σημείο β) ό βαθμός λειτουργικής μόχλευσης γιά τό τρέχον έπίπεδο πωλήσεων γ) ό βαθμός χρηματοοικονομικής μόχλευσης καί δ) ό βαθμός συνολικής μόχλευσης. Ασκηση 32 Η έταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ» παρουσιάζει τήν άκόλουθη χρηματοοικονομική κατάσταση : 1. ΚΠΤΦ = 4,000, Φορολογικός συντελεστής 35% 3.Δανειακή έπιβάρυνση 2,000,000 (D) 4.Κόστος δανειακών κεφαλαίων 10% (όμολογιακό δάνειο) 5.Κόστος μετοχικού κεφαλαίου 15% 6.Αριθμός μετοχών 600,000 Ο ρυθμός άνάπτυξης τής έταιρείας παραμένει σταθερός (g = 0%) καί ή πολιτική τής έταιρείας είναι νά διανέμει τό σύνολο τών κερδών της. Ζητούνται α. Ποιά είναι ή άγοραία άξία τού μετοχικού κεφαλαίου τής έταιρείας, ή τρέχουσα άξία τής μετοχής καί ή συνολική άγοραία άξία της. β. Ποιό είναι τό μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου τής έταιρείας γ. Η έταιρεία μπορεί νά αύξήσει τόν δανεισμό της κατά 8,000,000 (σύνολο 10,000,000 ) καί νά χρησιμοποιήσει τά νέα δανειακά κεφάλαια γιά άγορά ίδίων μετοχών (μέ παράλληλη μείωση τού άριθμού μετοχών). Τό έπιτόκιο στό σύνολο τού δανεισμού θά διαμορφωθεί σέ 12% καί τό κόστος τού μετοχικού κεφαλαίου της θά αύξηθεί σέ 17%. Τά ΚΠΤΦ θά παραμείνουν άμετάβλητα. Σχολιάσατε έάν ή έπιχείρηση πρέπει νά μεταβάλει τήν κεφαλαιακή της διάρθρωση καί γιατί.. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 22

23 CASE STUDY * Η έταιρεία SPACE LTD έπιθυμεί νά χρηματοδοτήσει μία έπένδυση κόστους 10 έκ. Εύρώ μέ έκδοση κοινού μετοχικού κεφαλαίου ή μέ έκδοση προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου κόστους 14%, ή μέ όμολογιακό δάνειο κόστους 12%. Συνοπτικά, οί οίκονομικές καταστάσεις έχουν ώς έξής γιά τό έτος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως ( 000 $) Πωλήσεις 45,320 Λειτουργικά Κέρδη 11,170 Τόκοι 2,280 ΚΠΦ 8,890 Φόρος (35%) 3,112 Καθαρά Κέρδη 5,778 Μερίσματα 3,467 Μή διανεμηθέντα κέρδη 2,311 Ισολογισμός ( 000$) Ενεργητικό Παθητικό Καθαρό Πάγιο 24,260 Μετοχικό Κεφάλαιο 5,000 (0.5 ευρώ μετοχή) Κυκλοφορούν 28,130 Αποθεματικά 17,020 22,020 Βραχυπρ.Υποχρ. 18,370 Ομολογιακό Δάνειο (13%) 12,000 ΣΥΝΟΛΟΝ 52,390 ΣΥΝΟΛΟΝ 52,390 Σημειώνεται ότι οί βραχυπρόθεσμες ύποχρεώσεις περιλαμβάνουν έγκεκριμμένο πιστωτικό Τραπεζικό όριο 6.0 εκ. εύρώ καί ή τιμή τής μετοχής είναι 3.5 εύρώ. Οί νέες μετοχές θά έκδωθούν σέ τιμή μειωμένη 10% άπό τήν τρέχουσα τιμή, ένώ τό διανεμόμενο μέρισμα θά παραμείνει άμετάβλητο. Ζητείται : Νά έτοιμάσετε μία σύντομη είσήγηση μέ τούς άπαραίτητους ύπολογισμούς πού θά σάς βοηθήσουν νά προτείνετε τήν καλύτερη μέθοδο χρηματοδοτήσεως μεταξύ τών τριών έναλλακτικών. Αγνοείται τό κόστος έκδοσης νέων μετοχών. Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 23

24 Ασκηση (Μελέτη Περιπτώσεως) * Δίνεται ό ίσολογισμός καί τά άποτελέσματα χρήσεως τής έταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕ» γιά τήν περίοδο 31/12/200Χ Ισολογισμός ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 700,000,000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 350,000,000 (350,000 μετοχές 1000 ) Μή διανεμηθέντα Κέρδη 210,000,000 Ομολογιακό Δάνειο (8%) 140,000,000 ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 700,000,000 Αποτελέσματα Χρήσεως Πωλήσεις 2,100,000,000 Σύνολο έξόδων (έκτός τόκων) (1,881,600,000) Κέρδη πρό τόκων καί φόρων 218,400,000 Τόκοι Δανείου ( 11,200,000) Κέρδη πρό φόρων 207,200,000 Φόρος (50%) 103,600,000 Καθαρά Κέρδη 103,600,000 Η έταιρεία σκέπτεται νά αύξήσει τό σύνολον τού ένεργητικού κατά 50% μέ άνάληψη έπενδύσεων σέ πάγια περιουσιακά στοιχεία καί άποθέματα έμπορευμάτωνγιά τήν χρηματοδότηση τών έπενδύσεων αύτών πρέπει νά έπιλέξει άνάμεσα σέ δύο έναλλακτικές λύσεις α) τήν έκδοση όμολογιακού δανείου μέ έπιτόκιο 11% καί β) στήν έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου. Ο δείκτης τιμή πρός κέρδη άνά μετοχή ήταν 10 φορές. Εάν ή χρηματοδότηση γίνει μέ έκδοση όμολογιακού δανείου ό δείκτης Ρ/Ε θά μειωθεί σέ 8 φορές. Εάν ή χρηματοδότηση γίνει μέ έκδοση νέων μετοχών, ή τιμή πωλήσεως θά είναι 2,500 καί ό δείκτης Ρ/Ε θά παραμείνει 10 φορές. 1. Εάν ύποτεθεί ότι τά ΚΠΤΦ μετά τήν έπένδυση θά είναι 10% τών πωλήσεων, ποιά θά είναι τά ΚΑΜ καί ό ΒΧΜ γιά έπίπεδο πωλήσεων 1,400,000,000, 2,100,000,000 καί 2,800,000, Ποιό είναι τό σημείο άδιαφορίας άνάμεσα στή χρηματοδότηση μέ νέο μετοχικό κεφάλαιο καί στήν χρηματοδότηση μέ έκδοση όμολογιακού δανείου. 3. Ποιά θά είναι ή άξία τής μετοχής γιά κάθε έπίπεδο πωλήσεων καί γιά κάθε έναλλακτική λύση 4. Εάν οί πιθανότητες γιά κάθε έπίπεδο πωλήσεων είναι άντίστοιχα 25%, 50% καί 25% ποιά θά είναι ή άναμενόμενη άπόδοση καί ό βαθμός κινδύνου γιά κάθε έναλλακτική λύση.ποιά θά είναι ή άναμενόμενη άξία τής μετοχής. 5. Σέ τί θά άλλαζε ή άπάντησή σας έάν γνωρίζατε ότι τό σύνολο τών μετοχών τής έταιρείας άνήκει σέ ένα καί μοναδικό άομο τό όποίο προτίθεται νά άγοράσει καί τίς νέες μετοχές Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 24

25 Κωνσταντίνος Δ.Γαρουφάλης 25

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης

Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης Ασκήσεις Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης. Εξετάζετε δύο αµοιβαία αποκλειόµενες επενδύσεις, µε τις ακόλουθες Καθαρές Ταµειακές Ροές. Κάθε επένδυση διαρκεί τρία έτη. Α Β Τ 0 (.000) (2.000) Τ 629,326.79,245 Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2009-10 Γραπτή Εργασία 1 Χρηματοδοτική Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις

ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΔΕΟ 31 1 η γραπτή εργασία 2013-14 - Τελική έκδοση με παρατηρήσεις ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποτελεί υποδειγματική λύση. απάντηση! 1 Μελετήστε τη λύση και δώστε τη δική σας ΘΕΜΑ 1 Ο Επένδυση Α Για την επένδυση Α γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 3.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α.Α.Δράκος 2014-2015 Α. Εισαγωγικά Oι Καθαρές

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I Χρηματοοικονομική Διοίκηση I 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ I 1 Είδη Επενδύσεων Χρηματιστηριακές και Επενδύσεις Παγίων Είναι κάθε τοποθέτηση διαθεσίμων κεφαλαίων σε ενεργητικά στοιχεία μακράς χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Άσκηση 1 Η εταιρεία Αλεξάνδρου Α.Ε. σχεδιάζει να αντικαταστήσει παλαιά µηχανήµατα µε νέα. Τα νέα µηχανήµατα κοστίζουν 100.000. Τα µηχανήµατα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28

1 2,55 1.250 3,19 0,870 2,78 2 2,55 1.562 3,98 0,756 3,01 3 2,55 1.953 4,98 0,658 3,28 Άσκηση 1 Η κατασκευαστική εταιρία Κ εξετάζει την περίπτωση αγοράς μετοχών της εταιρίας «Ε» με πληρωμή σε μετρητά. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που μόλις ολοκληρώθηκε, η «Ε» είχε κέρδη ανά μετοχή 4,25 και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι. Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι. Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Υπολογισμός ΚΤΡ Αξιολόγηση Επενδύσεων σε πληθωρισμό 1 Όταν ΚΠΑ και ΕΒΑ δεν συμφωνούν: Διαφορική Ανάλυση Χ Ψ 0-100 -500 1 150 625 ΕΒΑ 50% 25% Ψ-Χ -400 475 18,7% Κόστος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Άριστη Κεφαλαιακή Δομή www.onlineclassroom.gr Είναι η διάρθρωση των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης η οποία μεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης, τον πλούτο των μετόχων της και εφόσον είναι εισηγμένη

Διαβάστε περισσότερα

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος

( p) (1) (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Α.Α.Δράκος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δράκος 4-5 4.) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977

ΚΤΡ. - 2.900 1.250 1.900 1.585 1.280 Π.ΚΤΡ. - 2.900 1.147 1.599 1.224 907 Κ.Π.Α. 1.977 1.Έχετε να επιλέξτε για την κατάθεση ενός ποσού 150 Euro, στην τράπεζα Αλφα µε σταθερό επιτόκιο 10% για 5 έτη και ανατοκισµό στο τέλος κάθε έτους, και την κατάθεση 148 Euro στην τράπεζα Βήτα µε το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων 25-9-2012 ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων Θέμα 1: Προσδιορίστε ποιές από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι σωστές (Σ) ή τεκμηριώνοντας με σαφήνεια την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση

Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ. Ορισμός. Αναγνώριση ΕΠ. Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Ενσώματα Πάγια ΠΑΓΙΑ Ορισμός Αναγνώριση ΕΠ Αποτίμηση στην αρχική αναγνώριση Αρχική αποτίμηση στο κόστος. Τιμή Αγοράς + Δασμοί Εισαγωγής + Λοιποί Φόροι (μη ανακτήσιμοι) + Λοιπά Άμεσα Έξοδα (π.χ. μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ =

Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου ΣΑΚ = Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = Χρήσιμοι συντελεστές Α. Συντελεστής Ανάκτησης Κεφαλαίου *(1 ) ΣΑΚ = (1 ) 1 Β. Συντελεστής Συσσώρευσης Κεφαλαίου ΣΣΚ = ( 1 ) 1 Κόστος εξοπλισμού Στο κόστος αυτό του εξοπλισμού περιλαμβάνεται (α) το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (έκδοση 18.4.2016) 440. Για μια κατάθεση 100 με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι : α) 12,42%

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος.

Άσκηση 2 Να βρεθεί η πραγματοποιηθείσα απόδοση της προηγούμενης άσκησης, υποθέτοντας ότι τα τοκομερίδια πληρώνονται δύο φορές το έτος. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Άσκηση 1 Η ομολογία Β εκδόθηκε στο παρελθόν και έχει διάρκεια ζωής τρία ακόμη έτη. Η ονομαστική της αξία είναι 1.000 ευρώ και το εκδοτικό της επιτόκιο είναι 8%. Τα τοκομερίδια πληρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος;

Θέμα 1 Α. Ποιά τα οφέλη από τη χρήση χρήματος σε σχέση με μια ανταλλακτική οικονομία και ποιές είναι οι λειτουργίες του χρήματος; Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τελικές Εξετάσεις (11/06/2011 και ώρα, 13:30-16:00) Να απαντηθούν και

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 3: Τεχνικές επενδύσεων Ι Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα - Ομάδα Α Θέμα 1 ο : Δίδονται οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»:

Θέματα - Ομάδα Α Θέμα 1 ο : Δίδονται οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»: Θέματα - Ομάδα Α Δίδονται οι παρακάτω οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»: Ισολογισμός Ενεργητικό Παθητικό Έτος -1 Έτος 0 Έτος -1 Έτος 0 Πάγια 340.000 400.000 Μετοχικό κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση

Εφαρμογές με Ράντες. 1 Εισαγωγή. 2 Απόσβεση στοιχείων. Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι. - Απόσβεση Εφαρμογές με Ράντες Σύνοψη Οι βασικές έννοιες αυτού του κεφαλαίου είναι - Απόσβεση - Σύνθετη παραγωγική διάρκεια παγίων - Κεφαλαιοποιημένο κόστος - Καθαρά παρούσα αξία - Εσωτερικός βαθμός απόδοσης - Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IBS ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΑΡΙΝΗ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Παρασκευή 20 Ιουνίου, 2014 Διάρκεια: 3 ώρες ΟΔΗΓΙΕΣ To

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Καθηγητής Αθιανός Στέργιος ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Γενική Εισαγωγή ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 1. Γενική Εισαγωγή. 2. Λογιστική Απεικόνιση o Τοκοφόρες και μη Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ T.E.I Κρή, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β.,, Ph. D. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 4: Τεχνικές επενδύσεων ΙΙ Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 7: Καθαρή Παρούσα Αξία Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 ΠΡΩΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 9 π.μ. π.μ. .......

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα