6. ΕΚΒΟΛΗ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΕΚΒΟΛΗ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ"

Transcript

1 6-6. ΕΚΒΟΛΗ ΜΕ ΕΜΦΥΣΗΣΗ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διεργασία εκβολής µε εµφύσηση χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία πλαστικών για την παραγωγή σάκκων και φύλλων (φιλµ) που έχουν διαξονικό προσανατολισµό. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη µαθηµατική µοντελοποίηση και ανάλυση της πολύπλοκης αυτής διεργασίας, οι οποίες ακόµα δεν έχουν αποδώσει πλήρη δυνατότητα πρόβλεψης. Για τη µοντελοποίηση χρειάζεται κατάλληλη ρεολογική καταστατική εξίσωση που να περιγράφει τη συµπεριφορά του πολυµερούς σε όλες τις περιπτώσεις παραµόρφωσης, µαζί µε τις εξισώσεις διατήρησης της µάζας, ορµής, και ενέργειας. Οι Pearsn και Petrie [PEA 70a,b] έκαναν τις πρώτες προσπάθειες για την πρόβλεψη των δυνάµεων µέσα στον εµφυσούµενο ασκό, κάνοντας χρήση της προσεγγιστικής µεθόδου λεπτής µεµβράνης και θεωρώντας το ρευστό ως Νευτωνικό. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε όλες τις αναλύσεις της διεργασίας και παρατίθεται και εδώ. Η διεργασία φαίνεται στο Σχήµα 6., όπου πολυµερικό τήγµα εκβάλλεται µέσα από δακτυλική µήτρα, όπου µε την επιβολή εσωτερικής πίεσης και αξονικής έλασης επέρχεται διαξονική επιµήκυνση. Για την ψύξη του ασκού γίνεται εξωτερική χρήση αέρα που προσφυσάται από δακτυλικά ακροφύσια προς το µέσο και άνω τµήµα του ασκού. Έτσι ελέγχεται το ύψος πάνω από τη µήτρα εκβολής όπου επέρχεται στερεοποίηση και που καλείται γραµµή ψύξης (freezeline). Η παραµόρφωση του ασκού και οι µεταβολές στην ταχύτητα και θερµοκρασία είναι αµελητέες πέρα από τη γραµµή ψύξης στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι διαστάσεις του ασκού καθορίζονται από τα µεγέθη του λόγου εµφύσησης (blw-up rati),

2 6- Flattened tube Nip rlls Guide rlls P h f r f Freeze line h air L r Plymer melt Annular die h Air supply Σχήµα 6. Σχηµατική παράσταση της διεργασίας εκβολής µε εµφύσηση. Το πολυµερικό τήγµα εκβάλλεται µέσα από δακτυλική µήτρα και ελάσσεται µε κυλίνδρους στην κορυφή. Έτσι υφίσταται διαξονική παραµόρφωση λόγω των δυνάµεων έλασης των κυλίνδρων και της πίεσης εµφύσησης P. του λόγου έλασης (draw rati), και της µείωσης πάχους (thickness reductin). Ο λόγος εµφύσησης (BUR = r f / r 0 ), ορίζεται ως ο λόγος της ακτίνας του ασκού στη γραµµή ψύξης προς την εσωτερική ακτίνα της µήτρας εκβολής, και έχει τυπικές τιµές µεταξύ και 4. Ο λόγος έλασης (D R = u f / u 0 ) ορίζεται ως ο λόγος της ταχύτητας στη γραµµή ψύξης προς τη µέση ταχύτητα εκβολής στη µήτρα, και έχει τυπικές τιµές µεταξύ 0 και 40. Η µείωση πάχους (T R = h 0 / h f ) ορίζεται ως ο λόγος ανοίγµατος της δακτυλικής µήτρας εκβολής προς το πάχος του ασκού στη γραµµή ψύξης, και έχει τυπικές τιµές µεταξύ 0 και 00.

3 6-3 Ο ασκός ακολούθως επιπεδοποιείται µε ένα σύνολο κυλίνδρων και περνά από άλλο σύνολο µικρότερων ρολών που σχηµατίζουν µια αεροστεγή συρραφή στο επάνω µέρος του ασκού, µε αποτέλεσµα να παράγεται κυλινδρικό φύλλο δύο πτυσσόµενων στρωµάτων που έχει το σχήµα επίπεδου διδιάστατου φύλλου. Τελικά, το φύλλο περιτυλίγεται σε µποµπίνες και πωλείται σαν επίπεδος ασκός, ή αποκόπτεται στις άκρες και περιτυλίγεται σε δύο µποµπίνες σαν επίπεδο φύλλο. Καθώς ο ασκός ελάσσεται και εµφυσείται, υφίσταται µη-οµοιόµορφη διαξονική παραµόρφωση. Ο τύπος αυτός της παραµόρφωσης είναι το κατ εξοχήν χαρακτηριστικό της διεργασίας εκβολής µε εµφύσηση, η οποία αυξάνει την αντοχή του φιλµ σε δύο διαστάσεις και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο των µηχανικών, οπτικών, και λοιπών ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος. 6.. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 6... Ισοθερµοκρασιακή Νευτωνική Εκβολή µε Εµφύσηση Η ανάλυση των τάσεων και των δυνάµεων µέσα στον εµφυσούµενο ασκό ακολουθεί την κλασική εργασία των Pearsn και Petrie [PEA 70a,b], όπου το φιλµ θεωρείται σαν λεπτή µεµβράνη υπό εφελκυσµό. Για ρευστά πολυµερικά τήγµατα µεγάλου ιξώδους, οι ιξώδεις δυνάµεις υπερισχύουν των δυνάµεων αδράνειας, βαρύτητας και επιφανειακής τάσης, που θεωρούνται αµελητέες. Η παραδοχή της αξονοσυµµετρικότητας του ασκού επιτρέπει την τοποθέτηση του προβλήµατος σε τοπικό σύστηµα κινούµενων συντεταγµένων, που ορίζεται από τα µοναδιαία διανύσµατα s, t, και n, αντίστοιχα, στην κατεύθυνση της έλασης, στην εγκάρσια (αζιµουθιακή), και στην κάθετη κατεύθυνση µε το σηµείο αναφοράς τοποθετηµένο στην εσωτερική επιφάνεια του ασκού (βλ. Σχήµα 6.).

4 6-4 t s n u r z θ Σχήµα 6. Ορισµός καµπυλότητας του ασκού µε χρήση τοπικού συστήµατος κινούµενων συντεταγµένων µε µοναδιαία διανύσµατα s, t, και n στην κατεύθυνση έλασης, στην εγκάρσια (αζιµουθιακή) κατεύθυνση, και στην κάθετη κατεύθυνση, αντίστοιχα. Το σηµείο αναφοράς βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια του ασκού. Για ασυµπίεστα υλικά, η εξίσωση διατήρησης της µάζας απαιτεί ρ π rhus = ρq = σταθερά (6.) όπου ρ είναι η πυκνότητα, Q η ογκοµετρική παροχή, u s η συνιστώσα της ταχύτητας στην κατεύθυνση έλασης, h το τοπικό πάχος του ασκού, και r η τοπική ακτίνα του ασκού. Παραγωγίζοντας την Εξ. (6.) ως προς το µήκος τόξου s, όπως φαίνεται στο Σχήµα 6., δίνει u s dus ds dh dr = (6.) h ds r ds Το αριστερό µέλος της Eξ. (6.) αποτελεί το ρυθµό εφελκυσµού στην κατεύθυνση της έλασης κατά µήκος του ασκού, ενώ οι δύο όροι του δεξιού µέλους αποτελούν αντίστοιχα τα αρνητικά µεγέθη των ρυθµών εφελκυσµού στην κατεύθυνση πάχους, n, και στην εγκάρσια κατεύθυνση, t. Η ισορροπία των κάθετων δυνάµεων δίνει

5 6-5 P h σ = ss + R s σ tt R t (6.3) όπου σ ss και σ tt είναι οι µέσες ανά διατοµή ολικές τάσεις στην κατεύθυνση έλασης και στην εγκάρσια κατεύθυνση αντίστοιχα, R s και R t είναι οι κύριες ακτίνες καµπυλότητας στις δύο κατευθύνσεις s και t, και P είναι η εσωτερική πίεση µετρηµένη σε σχέση µε την εξωτερική (ατµοσφαιρική) πίεση. Κάνοντας χρήση σχέσεων απλής διαφορικής γεωµετρίας, αποδεικνύεται ότι R s 3/ dr dz + = (6.4) d r dz / dr R t = r + (6.5) dz Ισορροπία δυνάµεων στην κατεύθυνση του άξονα συµµετρίας, z, δίνει, ( r ) F = π r hσ csθ + π P r (6.6) ss L όπου F είναι η εφαρµοζόµενη δύναµη έλασης σε απόσταση z=l και r L είναι η τελική ακτίνα ασκού σε απόσταση z=l. Οι Εξισώσεις. (6.) και (6.6) γίνονται αδιάστατες µε χρήση των ακόλουθων αδιάστατων µεταβλητών r* = r r, z* = z r, u* = u u σ h, σ * =, h* = (6.7) η u / r h όπου r είναι η εσωτερική ακτίνα του δακτυλίου εκβολής, u είναι η µέση ταχύτητα του ρευστού µέσα στο δακτύλιο εκβολής, η είναι το ιξώδες µηδενικού ρυθµού διάτµησης του ρευστού, και h είναι το άνοιγµα του δακτυλίου εκβολής. Οι προκύπτουσες αδιάστατες εξισώσεις γίνονται [κάνοντας χρήση των αδιάστατων µεταβλητών της Eξ. (6.7) και συνδυάζοντας τις Eξισώσεις (6.) µέχρι (6.6) χωρίς τη χρήση αστερίσκων για ευκολία] 0

6 6-6 / d r dr σ dr ( A + r B) + rb + tt + = 0 dz dz ur dz (6.8) / dr σ ss u( A + r B) + = 0 (6.9) dz µε τις δύο αδιάστατες σταθερές Α και Β να ορίζονται από τις παρακάτω σχέσεις A F r r L = B = Tz B(BUR) Q r (6.0) η 3 π P r B = (6.) η Q όπου Τ z είναι η αδιάστατη δύναµη έλασης ( T z F r = ). η Q Στον τρισδιάστατο χώρο και στην προκειµένη περίπτωση της διαξονικής έλασης, ο τανυστής του ρυθµού παραµορφώσεων γ = v + v T, που περιλαµβάνει όλες τις µεταβολές της ταχύτητας, έχει τη µορφή u s s γ = 0 0 un n ut t dh h dz r = u csθ 0 0 dr dz h 0 dh dz 0 0 (6.) 0 dr r dz Για το Νευτωνικό ρευστό, η ρεολογική καταστατική εξίσωση που συνδέει τις ολικές τάσεις µε τους ρυθµούς παραµόρφωσης είναι σ = p + τ = p + µγ (6.3) όπου p είναι η υδροστατική πίεση. Επειδή ισχύει σ nn = p + τ nn = 0 (6.4) Άρα σε αδιάστατη µορφή η υδροστατική πίεση p δίνεται από dh p = ucsθ h dz (6.5)

7 6-7 Οι Νευτωνικές τάσεις προκύπτουν εύκολα από τους παραπάνω ρυθµούς παραµόρφωσης και δίνονται από τις (αδιάστατες) σχέσεις dr dh σ ss = ucsθ r dz h dz (6.6) dr dh σ tt = ucsθ r dz h dz (6.7) Οι Εξισώσεις (6.8) µέχρι (6.7), σε συνδυασµό, δίνουν τις γνωστές σχέσεις που διέπουν την περιγραφή της διεργασίας της εκβολής µε εµφύσηση d r dr dr r ( A + r B) = 6 + r ( A 3r B) + (6.8) dz dz dz dh dz dr = h dz r dr + dz + 4 ( A + r B) (6.9) Οι εξισώσεις αυτές επιλύονται µόνο αριθµητικά µε µεθόδους επίλυσης απλών διαφορικών εξισώσεων, π.χ. µε τη µέθοδο Runge- Kutta ή µε τη µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων Μη-Ισοθερµοκρασιακή Νευτωνική Εκβολή µε Εµφύσηση Υποθέτοντας οµοιόµορφη θερµοκρασιακή κατανοµή στη διατοµή του ασκού και αµελητέα αξονική θερµική αγωγή και ενέργεια λόγω ιξώδους τριβής (έλλειψη τοιχωµάτων), η αδιάστατη εξίσωση διατήρησης της ενέργειας για τη θερµοκρασία απλοποιείται στην εξής µορφή (θέτοντας Τ*=Τ/Τ ο, όπου Τ ο είναι η θερµοκρασία αναφοράς, και παραλείποντας τους αστερίσκους για ευκολία) dt dz 4 [ ( T T ) + ( T T )] 4 = r γ γ (6.0) a a

8 6-8 όπου γ γ π r H = (6.) ρc Q csθ P 3 π r ε KT = (6.) ρc Q csθ P είναι αδιάστατοι αριθµοί µε T a την αδιάστατη θερµοκρασία του αέρα, c P την ειδική θερµική χωρητικότητα, H το συντελεστή µεταφοράς θερµότητας, ε το συντελεστή ακτινοβολίας, K τη σταθερά ακτινοβολίας Stefan-Bltzmann, και Q την ογκοµετρική παροχή στη δακτυλική µήτρα εκβολής. Η πυκνότητα, ρ, και η ειδική θερµική χωρητικότητα, c P, µεταβάλλονται µε την απόσταση κατά µήκος του ασκού, µιας και είναι συναρτήσεις της θερµοκρασίας. Για την θερµική χωρητικότητα των πολυµερών ισχύει η παρακάτω σχέση, όπως προτάθηκε από τον Haw [HAW 84] c P k + kt ( T ) = cp (6.3) k + kt όπου c P είναι η θερµική χωρητικότητα σε θερµοκρασία αναφοράς T, και k και k είναι εµπειρικές σταθερές. Η πυκνότητα ρ δίνεται από ρ ρ = (6.4) + c ( T T ) ρ όπου ρ είναι η πυκνότητα σε θερµοκρασία T, και c ρ είναι η σταθερά διαστολής. Το ιξώδες µ σε θερµοκρασία Τ είναι µια εκθετικά φθίνουσα συνάρτηση της θερµοκρασίας και δίνεται από τη σχέση του Arrhenius E µ = µ exp (6.5) R T T όπου µ ο είναι το ιξώδες σε θερµοκρασία αναφοράς Τ ο, Ε ο είναι η ενέργεια ενεργοποίησης, και R η σταθερά των ιδανικών αερίων. Τυπικές τιµές των παραπάνω παραµέτρων για την περίπτωση µηισοθερµοκρασιακής εκβολής µε εµφύσηση για πολυαιθυλένιο χαµηλής

9 6-9 πυκνότητας (LDPE, L8 Stamylan) δίνονται στον Πίνακα 6. όπως παρατίθενται από τον Tas [TAS 94]. Πίνακας 6.. Τιµές των παραµέτρων για το πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE, L8 Stamylan) [TAS 94] στους 90 0 C. Ιδιότητα (Μονάδες) Πυκνότητα, ρ (g cm -3 ) Ενέργεια ενεργοποίησης, E (J ml - ) Θερµοκρασία αναφοράς, T ref ( C, K) Ειδική θερµότητα, C P, (erg g - K - ) Ιξώδες µηδενικού ρυθµού διάτµησης, η (Pa s) Σταθερά ιδανικών αερίων, R (J ml - K - ) Συντελεστής ακτινοβολίας, ε Σταθερά Stefan-Bltzmann, K (erg s - cm - K 4 ) Εµπειρικές σταθερές, k και k (K - ) στην Eξ. (6.3) Συντελεστής διαστολής, c ρ στην Εξ. (6.4) Συντελεστής µεταφοράς θερµότητας, H (erg cm - K - ) Τιµή (463) και Οριακές Συνθήκες και Προσδιορισµός της Γραµµής Ψύξης Οι παραπάνω γενικές εξισώσεις (6.8), (6.9), (6.0), που διέπουν τη διεργασία, υπόκεινται στις εξής οριακές συνθήκες: r = r L dr στο z = 0, u = u στο z =, = 0 (6.6) r dz T = T Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ένας τρόπος επίλυσης του προβλήµατος είναι να θεωρηθεί ότι είναι γνωστή (από πειράµατα, π.χ.) η θέση της γραµµής ψύξης a priri, όπως συνήθως έχει γίνει σε διάφορες µελέτες (βλ., π.χ., [PEA 70b] [LUO 85] [CAI 88] [ALA 93]). Στην προσοµοίωση πειραµατικών δεδοµένων, η θέση της γραµµής ψύξης βρίσκεται παρατηρώντας πού η ακτίνα και η ταχύτητα του ασκού

10 6-0 σταθεροποιούνται. Σε άλλες περιπτώσεις µη-ισοθερµοκρασιακών προσοµοιώσεων (βλ., π.χ., [SID 96]) έχουν γίνει προβλέψεις πέρα από τη γραµµή ψύξης θεωρώντας µια κατάλληλη θερµοκρασία στερεοποίησης, και απειρίζοντας το ιξώδες όπου έχει ξεπεραστεί η θερµοκρασία αυτή (µ + ). Αυτό έχει σαν συνέπεια να γίνονται σταθερές οι προς επίλυση µεταβλητές (δηλ. η ακτίνα, ταχύτητα, και θερµοκρασία του ασκού). Η µέθοδος αυτή όµως προσθέτει µία παραπάνω προσαρµοζόµενη παράµετρο (τη θερµοκρασία ψύξης, T f ) στο αριθµητικό σχήµα. Είναι πιο κατάλληλο να διαλέξει κανείς τη θέση της γραµµής ψύξης a priri, σε συνέπεια µε τα πειραµατικά δεδοµένα, παρά να εισάγει µια άλλη άγνωστη µεταβλητή (τη θέση γραµµής ψύξης, L) µαζί µε µια άλλη προσαρµοζόµενη παράµετρο (T f ). Οι παραπάνω εξισώσεις που διέπουν τη διεργασία εκβολής µε εµφύσηση ισχύουν στην περιοχή του υγρού τήγµατος. Κοντά στη γραµµή ψύξης, οι προσοµοιώσεις προβλέπουν σταθερή ακτίνα του ασκού λόγω της δεύτερης οριακής συνθήκης ( z = L r, dr dz = 0 ), δίνοντας έτσι τη φαινοµενική εικόνα της στερεοποίησης, όπως φαίνεται και πειραµατικά. Όµως, η ταχύτητα και η θερµοκρασία δεν είναι σταθερές κοντά στη γραµµή ψύξης, και δεν µπορούν να τεθούν σαν σταθερές µε άλλη παρόµοια προς την ακτίνα οριακή συνθήκη, γιατί αυτό θα έκανε το σύστηµα των εξισώσεων υπερπροσδιορισµένο ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Η επίλυση των παραπάνω εξισώσεων που διέπουν τη διεργασία µπορεί να γίνει είτε µε την αριθµητική µέθοδο Runge-Kutta 4ης τάξης για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις είτε µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων (Finite Element Methd, FEM), που είναι πιο γενική και ισχύει και για συνήθεις και για µερικές διαφορικές εξισώσεις. ίνεται εδώ σε συντοµία η επίλυση µε τη FEM, µιας και

11 6- αυτή έχει χρησιµοποιηθεί σε όλα τα λογισµικά πακέτα που έχουν αναπτυχθεί από το συγγραφέα για τις διεργασίας µορφοποίησης πλαστικών και σύνθετων υλικών. Οι άγνωστοι του προβλήµατος είναι η επιφανειακή ταχύτητα u, η ακτίνα r, και η θερµοκρασία T, κατά µήκος του ασκού. Οι µεταβλητές αυτές προσεγγίζονται από πολυώνυµα δευτέρου βαθµού, που λέγονται συναρτήσεις σχήµατος πεπερασµένων στοιχείων (finite element shape functins), φ i, για κάθε στοιχείο: 3 i uz () = uiφ () z i= 3 i rz () = ri φ () z i= 3 i Tz () = Ti φ () z i=, i=,3 (6.7), i=,3 (6.8), i=,3 (6.9) Οι διαφορικές εξισώσεις που σχετίζονται µε κάθε άγνωστη µεταβλητή (Eξ. 6.8, 6.9, και 6.0) γράφονται κατά Galerkin χρησιµοποιώντας σαν συντελεστές βάρους τις ίδιες συναρτήσεις σχήµατος µε αυτές που χρησιµοποιούνται για τις παραπάνω µεταβλητές, τα δε προκύπτοντα υπόλοιπα των εξισώσεων µε εφαρµογή των κατάλληλων οριακών συνθηκών είναι R r = 0, (6.30) R r i i dr dφ = + dz dz 0 A r B ( + ) dr tt dr i rb + dz dz ru + σ φ dz = 0 / i=,,nn, (6.3) R u = 0, (6.3) i dr Ru = ss ( A + r B) + / σ dz dz = 0, i=,,nn, (6.33) 0 R T = 0, (6.34)

12 6- [ ] R [ T ] T d i i i z= φ 4 4 i T = φ r ( T T ) ( T T ) dz z a + a = = γ γ φ 0 0, dz 0 i=,,nn, (6.35) όπου ΝΝ είναι ο συνολικός αριθµός των κόµβων όλων των πεπερασµένων στοιχείων. Όλα τα οριακά υπόλοιπα στην έξοδο από τη µήτρα εκβολής µηδενίζονται προκειµένου να τεθούν οι δεδοµένες οριακές συνθήκες της ακτίνας, ταχύτητας, και θερµοκρασίας στην αρχή του ασκού. Οι τάσεις στις εξισώσεις αντικαθίστανται από τις σχέσεις (6.6) και (6.7) που εκφράζουν τη Νευτωνική ρεολογική καταστατική εξίσωση. Τα υπόλοιπα κατά Galerkin υπολογίζονται µε αριθµητική ολοκλήρωση κατά Gauss-Legendre. Τα υπόλοιπα που πρέπει να τείνουν προς το µηδέν, δίνουν ένα σύστηµα 3 NN µη-γραµµικών εξισώσεων µε τις µεταβλητές, q={r,r,,r NN,u,u,,u NN,T,T,,T NN } T, σαν αγνώστους. Οι εξισώσεις επιλύονται µε την επαναληπτική µέθοδο Newtn-Raphsn, δηλ., ( n ) ( n) ( n) [ J] { q + q } = { R( q )} (6.36) όπου R είναι το διάνυσµα των ζυγισµένων κατά Galerkin υπολοίπων και [J] είναι η Ιακωβιανή µήτρα των µερικών παραγώγων των υπολοίπων σε σχέση µε τις τιµές των µεταβλητών ανά κόµβο {q (n) } για την n οστή επανάληψη. Ο ορισµός της Ιακωβιανής παραγώγου είναι J ij Ri = u j (6.37) και οι όροι της υπολογίζονται αριθµητικά σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγώγου και την αντικατάστασή της µε διαφορές, δηλ. Ri u j Ri. u Η εφαρµογή της µεθόδου επίλυσης γίνεται µε λογισµικό κώδικα πεπερασµένων στοιχείων (F-BLOW), γραµµένο ειδικά για προσοµοιώσεις της διεργασίας εκβολής µε εµφύσηση [BEA 99]. Το πρόγραµµα είναι γενικό και ισχύει τόσο για Νευτωνικά όσο και για µη- Νευτωνικά ιξωδοελαστικά ρευστά. Για ιξωδοελαστικές j

13 6-3 προσοµοιώσεις, γίνεται πρώτα η Νευτωνική επίλυση για χαµηλές παροχές (χαµηλά επίπεδα ιξωδοελαστικότητας) και κατόπιν αυξάνεται η παροχή (αυξάνοντας εποµένως και το επίπεδο ιξωδοελαστικότητας) κάνοντας χρήση συνέχειας της λύσης των µεταβλητών. Σύγκλιση του µη-γραµµικού συστήµατος των εξισώσεων θεωρείται ότι επιτεύχθηκε όταν η τετραγωνική ρίζα των µέσων αποκλίσεων είναι κάτω από 0-4. Ένα παράδειγµα της όλης διεργασίας της επαναληπτικής επίλυσης δίνεται στον Πίνακα 6.. Πίνακας 6.. ιεργασία σύγκλισης αριθµητικού σχήµατος για το λογισµικό F-BLOW [BEA 99] που χρησιµοποιείται σε προσοµοιώσεις εκβολής µε εµφύσηση. Περίπτωση πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας (LDPE, L8 Stamylan) [TAS 94]. Ο χρόνος CPU δίνεται για υπολογισµούς σε σταθµό εργασίας (IBM-RISC 6000/590). Οι αριθµοί σε παρένθεση στην τελευταία στήλη αναφέρονται σε πραγµατικό χρόνο σε δευτερόλεπτα. # στοιχείων # κόµβων # µεταβλητών # επαναλήψεων Χρόνος CPU (s/επανάληψη) Ολικός χρόνος CPU (s) (403) 6.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ισοθερµοκρασιακή Νευτωνική Εκβολή µε Εµφύσηση Για την αξιοπιστία των αριθµητικών επιλύσεων έχει τεθεί µια πρότυπη λύση µε δεδοµένο σύνολο παραµέτρων για την ισοθερµοκρασιακή Νευτωνική εκβολή µε εµφύσηση. Αυτές είναι: αδιάστατη δύναµη T z =.9, αδιάστατη πίεση B=0., αδιάστατο µήκος γραµµής L/r =5.0, µε επιλύσεις που έχουν πλήρως τεκµηριωθεί από τους Pearsn και Petrie [PEA 70b], και τους Lu και Tanner [LUO 85]. Το πρόβληµα έχει επιλυθεί αριθµητικά και µε τη µέθοδο Runge-Kutta (R-K) 4ης τάξης και µε τη µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων (FEM),

14 6-4 κάνοντας χρήση του λογισµικού πακέτου F-BLOW [BEA 99]. Τα αποτελέσµατα δίνονται στο Σχήµα 6.3 για την ακτίνα και την ταχύτητα του ασκού κατά µήκος της γραµµής εµφύσησης. 4 Viscelastic Ws=0.00 Newtnian 9 8 Dimensinless Radius, r / r Dimensinless Velcity, u / u Dimensinless Distance, z / r Σχήµα 6.3 Προβλέψεις της ακτίνας και ταχύτητας του ασκού για την ισοθερµοκρασιακή Νευτωνική εκβολή µε εµφύσηση. Σύγκριση επιλύσεων µε τη µέθοδο Runge-Kutta (συνεχής γραµµή) και πεπερασµένων στοιχείων (FEM) (σύµβολα). εδοµένα: αδιάστατη δύναµη Τ z =.9, αδιάστατη πίεση B=0., αδιάστατο µήκος L/r =5.0. Οι Pearsn και Petrie [PEA 70a,b] έχουν επιλύσει το σύστηµα των εξισώσεων (6.8) και (6.9) για διάφορες ρεαλιστικές τιµές του λόγου εµφύσησης (ΒUR), µείωσης πάχους (h 0 /h f ), και ύψους γραµµής ψύξης (X=z/L). Αν τεθεί αυθαίρετα µία από τις παραµέτρους Χ, Β, ή Τ z, λαµβάνονται επιλύσεις του προβλήµατος σαν καµπύλες στο επίπεδο (ΒUR, h 0 /h f ), πάνω στο οποίο περιορίζονται οι άλλες δύο παράµετροι. Αυτό φαίνεται στο Σχήµα 6.4, όπου δίνεται µια σειρά λύσεων για συγκεκριµένο ύψος της γραµµής ψύξης Χ = 0.

15 6-5 Οποιοδήποτε σηµείο στο επίπεδο (ΒUR, h 0 /h f ), που φυσικά σηµαίνει συγκεκριµένες τιµές του λόγου µεγέθυνσης και της µείωσης πάχους, είναι η τοµή δύο καµπυλών, µιας µε σταθερό Β και µιας µε σταθερό Τ z. Σηµειωτέον ότι το Σχήµα 6.4 αντιστοιχεί µόνο για µια συγκεκριµένη τιµή του Χ. Όµως όλες οι συνθήκες λειτουργίας βρίσκονται από το Σχήµα αυτό. Σχήµα 6.4 Υπολογιστικά αποτελέσµατα για εκβολή µε εµφύσηση Νευτωνικού ρευστού σε ισοθερµοκρασιακές συνθήκες για την περίπτωση Χ=0 (από τους Pearsn και Petrie, 970a). Αν, για παράδειγµα, η πίεση έχει τεθεί αυθαίρετα, λαµβάνουµε το Σχήµα 6.5, όπου µπορεί κανείς να δεί την επίδραση της αύξησης του ύψους της γραµµής ψύξης για σταθερό Τ z. Λόγω του µεγάλου αριθµού παραµέτρων που εµφανίζονται στο µοντέλο, δεν είναι δυνατή η παρουσίαση όλων των αποτελεσµάτων σε ένα και µοναδικό σχήµα. Οι Pearsn και Petrie [PEA 70a,b] έχουν δώσει διάφορα σχήµατα παρόµοια µε τα Σχήµατα 6.4 και 6.5 στην πρωτότυπη εργασία τους.

16 6-6 Η αξονική ισορροπία δυνάµεων (Εξ. 6.6) καθορίζει τη δύναµη έλασης F σαν µια από τις παραµέτρους λειτουργίας της γραµµής. Είναι δυνατό στην πράξη να λειτουργήσει η γραµµή ελέγχοντας τη δύναµη έλασης στην κορυφή. Είναι όµως επίσης δυνατό να ελεγχθεί η ταχύτητα έλασης ή ο αδιάστατος λόγος έλασης D R = u f / u 0. Επειδή όµως ισχύει η σχέση από τη διατήρηση µάζας Σχήµα 6.5 Υπολογιστικά αποτελέσµατα για εκβολή µε εµφύσηση Νευτωνικού ρευστού σε ισοθερµοκρασιακές συνθήκες για την περίπτωση Β=0. (από τους Pearsn και Petrie, 970a). u BUR u f 0 h = = ( BUR)( DR) (6.38) h f είναι προφανές ότι δεν µπορεί να θέσει κανείς ανεξάρτητα το D R και το Τ z (F z ). Αν τα BUR και h 0 /h f τεθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, βρίσκει κανείς σαν µέρος της λύσης µια τιµή για το Τ z. Όµως,

17 6-7 καθορισµός των BUR και h 0 /h f καθορίζει επίσης και το D R, µέσω της Εξ. (6.36). Με αυτή την έννοια τα D R και Τ z δεν είναι ανεξάρτητα. Παράδειγµα 6. Για την παραγωγή φιλµ πολυαιθυλενίου µε εµφύσηση, οι προδιαγραφές είναι για πάχος h f = cm και πλάτος του επίπεδου φιλµ w = 0 cm (πλάτος του επίπεδου φιλµ νοείται η µισή περίµετρος). Η µήτρα εκβολής έχει εσωτερική ακτίνα r 0 = 5 cm και άνοιγµα h 0 = 0.5 cm. Ο ρυθµός παραγωγής είναι m = 3.6 kg/hr, ενώ το ιξώδες είναι µ = Pa s. Θεωρούµε Νευτωνική ισοθερµοκρασιακή ροή µέχρι τη γραµµή ψύξης. Η πυκνότητα του τήγµατος είναι ρ = 897 kg/m 3. Να προσδιοριστούν αποδεκτές συνθήκες λειτουργίας της γραµµής εµφύσησης. Επίλυση: Για την επίλυση του προβλήµατος καθορίζουµε τιµές για µία από τις παραµέτρους Χ, Τ z, και Β, και βρίσκουµε τις τιµές για τις άλλες δύο. Ας καθορίσουµε L = 00 cm, ή Χ = L/r 0 = 0. Από τα γεωµετρικά δεδοµένα προκύπτει h h f 0.5 = = και BUR =. 7 π r = Από το Σχήµα 6.4 βρίσκουµε Β = 0.5 Τ z = 0.70 Αντιστρέφοντας τους ορισµούς για το Β και το Τ z βρίσκουµε P = 46.5 Pa F z =.78 N Ο λόγος έλασης είναι D R = h f h = 9.7 ( BUR)

18 6-8 Είτε το D R είτε το F z πρέπει να µένουν σταθερά στις δεδοµένες τιµές. Παρατηρούµε ότι η απαιτούµενη Ρ είναι πολύ µικρή, και ερευνούµε την απόκριση του συστήµατος σε αλλαγή του Ρ µε καθορισµένες τις τιµές Χ και Τ z. Ας θεωρήσουµε ότι το Ρ αλλάζει σε Ρ = 38.6 Pa, έτσι ώστε το Β = 0.5. Βρίσκουµε από το Σχήµα 6.4 ότι (µε την προϋπόθεση ότι το Τ z κρατείται σταθερό στα 0.7) h BUR =.5 = 7 h Η πιο σπουδαία µεταβολή είναι η µείωση του λόγου πάχους, που θα παρήγαγε φιλµ πάχους h f = cm, δηλ. σχεδόν 50% παχύτερο από την απαιτούµενη τιµή. Ο λόγος µεγέθυνσης αυξάνεται κάπως, µε αντίστοιχη αύξηση στο πλάτος του επίπεδου φιλµ από w = 0 cm στα 4 cm. Προφανώς το σύστηµα δεν µπορεί να δέχεται τέτοιες µεγάλες µειώσεις στην πίεση εµφύσησης ( 7%). Ας υποθέσουµε ότι ελέγχαµε το λόγο έλασης (στα 9.7) αντί να κρατάµε σταθερό το F z (Τ z ). Τότε θα βρίσκαµε, για Β = 0.5, Χ = 0, f D R = 9.7, h h f = 60 (µε προεκβολή από το Σχήµα) BUR = 3 Αυτές θεωρούνται πολύ µεγάλες µεταβολές στο σύστηµα µακρυά από τις προδιαγραφές. Το συµπέρασµα αυτό είναι γενικό και ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Γι αυτό είναι πολύ καλύτερα να ρυθµίζεται η δύναµη έλασης παρά η ταχύτητα έλασης στη διεργασία.

19 Ισοθερµοκρασιακή Εκβολή µε Εµφύσηση µε το Μοντέλο Maxwell Για ιξωδοελαστικές προσοµοιώσεις, χρειάζεται η χρήση κατάλληλου ρεολογικού µοντέλου. Το πιο απλό ιξωδοελαστικό µοντέλο είναι το µοντέλο Maxwell άνω συναγωγής (uppercnvected Maxwell mdel ή UCM), το οποίο γράφεται στην πιο γενική του µορφή ως τ + λτ = µγ (6.39) όπου λ είναι ο χρόνος χαλάρωσης και τ δίνεται από τον τύπο τ t T T τ = + v τ v τ τ v (6.40) και καλείται παράγωγος άνω συναγωγής, που επιτρέπει την περιγραφή µετατόπισης, περιστροφής, και παραµόρφωσης ενός ειδικού όγκου ελέγχου του υλικού στον τρισδιάστατο χώρο. Η ιξωδοελαστικότητα του υλικού χαρακτηρίζεται από τον αδιάστατο αριθµό Weissenberg, Ws, που δίνεται από τη σχέση Ws u r = λ (6.4) Προφανώς, Ws=0 αντιστοιχεί στο Νευτωνικό ρευστό (ανελαστικό, πλήρως ιξώδες), ενώ µη-µηδενικές τιµές του Ws αντιστοιχούν σε διαφορετικούς βαθµούς ιξωδοελαστικότητας, που αυξάνονται µε την αύξηση του Ws. Η επίλυση του παραπάνω µοντέλου για ακριβώς τις ίδιες συνθήκες όπως αυτές του Νευτωνικού ρευστού έχει γίνει πρώτα από τους Lu και Tanner [LUO 85] και επαληθευτεί µε το λογισµικό πρόγραµµα F-BLOW [ΒΕΑ 99] για διαφορετικές τιµές του αριθµού Ws (Ws=0.,0.5,0.,0.5,0.7). Τα αποτελέσµατα δίνονται στο Σχήµα

20 , όπου φαίνεται ότι η ιξωδοελαστικότητα έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της καµπυλότητας του ασκού, ο οποίος για µεγάλους αριθµούς Ws αντιστέκεται στην παραµόρφωση και εµφυσάται σαν στερεό υλικό µε µειωµένη ακτίνα. Το ανώτατο όριο που επιτεύχθηκε σύγκλιση του αριθµητικού σχήµατος είναι για Ws=0.7. Είναι προφανές ότι σε ακόµα µεγαλύτερες τιµές του αριθµού Ws θα γινόταν εµφύσηση µε οµοιόµορφη ακτίνα και ταχύτητα (έλαση στερεού ασκού). Σχήµα 6.6 Προβλέψεις από τις ισοθερµοκρασιακές ιξωδοελαστικές 5,0 This wrk Lu and Tanner [LUO 85] 4,0 Dimensinless Radius, r / r 3,0,0,0 Ws = 0 Ws = 0. Ws = 0.5 Ws = 0. Ws = 0.5 Ws = 0.7 0,0 0,0,0,0 3,0 4,0 5,0 Dimensinless Distance, z / r προσοµοιώσεις µε το µοντέλο Maxwell άνω συναγωγής (Upper- Cnvected Maxwell, UCM) για διαφορετικούς αριθµούς Ws. Σύγκριση αποτελεσµάτων από το λογισµικό F-BLOW [BEA 99] (συνεχής γραµµή) µε τα αποτελέσµατα των Lu και Tanner [LUO 85] (διακεκοµµένη γραµµή).

21 Μη-Ισοθερµοκρασιακή Εκβολή µε Εµφύσηση µε το Μοντέλο Maxwell Οι µη-ισοθερµοκρασιακές προσοµοιώσεις µε το µοντέλο Μaxwell (UCM) έχουν γίνει µε τα δεδοµένα του Πίνακα 6.3. Το Σχήµα 6.7 δίνει την ακτίνα, ταχύτητα, και θερµοκρασία στον ασκό για τις συνθήκες λειτουργίας του Πίνακα 6.3.,8 86,7 Mrland - Lee hypthesis Shift relaxatin times Mrland - Lee hypthesis Shift relaxatin times 85 Mrland - Lee hypthesis Shift relaxatin times 0 Dimensinless Radius, r / r,6,5,4,3,, Dimensinless Velcity, u / u Temperature, T ( C) ,0 79 0, Dimensinless Distance, z / r Dimensinless Distance, z / r Dimensinless Distance, z / r Σχήµα 6.7 Προβλέψεις από τις µη-ισοθερµοκρασιακές ιξωδοελαστικές προσοµοιώσεις µε το µοντέλο Maxwell άνω συναγωγής (Upper- Cnvected Maxwell, UCM) για Ws=0.3. Σύγκριση αποτελεσµάτων από το λογισµικό F-BLOW [BEA 99] (συνεχής γραµµή) µε τα αποτελέσµατα των Lu και Tanner [LUO 85] (διακεκοµµένη γραµµή) Μη-Ισοθερµοκρασιακή Εκβολή µε Εµφύσηση µε το Μοντέλο Παπ-Ζαπ - Σύγκριση µε Πειράµατα Πειράµατα του Tas [94] Σύγκριση των αριθµητικών προσοµοιώσεων κάνοντας χρήση του ιξωδοελαστικού µοντέλου Παπ-Ζαπ µε τα πειράµατα του Tas [TAS 94] για το πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE, L8 Stamylan) (βλ. δεδοµένα στον Πίνακα 6. και 6.4) παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.7α,β,γ για την ακτίνα, ταχύτητα, και θερµοκρασία, αντίστοιχα.

22 6- Πίνακας 6.3 Τιµές των παραµέτρων για τις µη-ισοθερµοκρασιακές προσοµοιώσεις του ρευστού Maxwell άνω συναγωγής. Ιδιότητα (Μονάδες) Πυκνότητα, ρ (g cm -3 ) Ενέργεια ενεργοποίησης, E (J ml - ) Θερµοκρασία αναφοράς, T ref ( C, K) Ειδική θερµότητα, C P, (erg g - K - ) Χρόνος χαλάρωσης, λ (s) Ιξώδες µηδενικού ρυθµού διάτµησης, η (Pa s) Σταθερά ιδανικών αερίων, R (J ml - K - ) Συντελεστής ακτινοβολίας, ε Σταθερά Stefan-Bltzmann (erg s - cm - K 4 ) Εµπειρικές σταθερές, k και k (K - ) στην Eξ. (6.3) Συντελεστής διαστολής, c ρ στην Eξ. (6.4) Συντελεστής µεταφοράς θερµότητας, H (erg cm - K - ) Τιµή (458) και Ακτίνα ασκού στη µήτρα εκβολής, r 0 (cm) Ταχύτητα τήγµατος στη µήτρα εκβολής, u 0 (cm s - ) Πάχος φιλµ στη µήτρα εκβολής, h 0 (cm) Αδιάστατο ύψος, L / r 0 Θερµοκρασία εισόδου, T 0 ( C, K) Αδιάστατη δύναµη, Τ z Αδιάστατη πίεση, B Θερµοκρασία αέρα, T air ( C, K) (458) (98) Είναι προφανές από το Σχήµα 6.7 ότι και για τις τρεις περιπτώσεις των πειραµάτων του Tas (πειράµατα #0, #3, and #9 [TAS 94] όπου αλλάζει η δύναµη έλασης), οι προσοµοιώσεις δεν µπορούν να προβλέψουν µε ακρίβεια το σωστό σχήµα του ασκού. Ο κύριος λόγος φαίνεται να είναι οι εξωτερικές δυνάµεις εµφύσησης αέρα ψύξης, οι οποίες δεν λαµβάνονται υπόψη στο παρόν µοντέλο

23 6-3 Πίνακας 6.4 Συνθήκες λειτουργίας γραµµής εκβολής µε εµφύσηση που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα µε πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE, L8 Stamylan) του Tas [TAS 94]. Ιδιότητα (Μονάδες) Ακτίνα ασκού στη µήτρα εκβολής, r 0 (cm) Ταχύτητα τήγµατος στη µήτρα εκβολής, u 0 (cm s - ) Πάχος φιλµ στη µήτρα εκβολής, h 0 (cm) Αδιάστατο ύψος, L / r 0 Θερµοκρασία εισόδου, T 0 ( C, K) Θερµοκρασία αέρα, T air ( C, K) Τιµή (48) 5 (98) ανάλυσης των Pearsn και Petrie για τη διεργασία της εκβολής µε εµφύσηση. Τέτοιες δυνάµεις προέρχονται από την τυρβώδη ροή του αέρα ψύξης που προσφυσάται από ακροφύσια στον ασκό για την ψύξη της επιφάνειάς του. Άλλες δυνάµεις που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην ανάλυση είναι οπισθέλκουσες δυνάµεις από τον αέρα στην επιφάνεια, δυνάµεις βαρύτητας, αδράνειας, και επιφανειακής τάσης. Από όλες αυτές, οι τρεις τελευταίες αποδεικνύεται ότι είναι αµελητέες στην περίπτωση εκβολής πολυµερικών τηγµάτων [PEA 70b]. Στο Σχήµα 6.7 δίνονται επίσης τα αποτελέσµατα από τις προσοµοιώσεις των Σιδηρόπουλου et al. [SID 96], οι οποίοι χρησιµοποίησαν µη-ισοθερµοκρασιακό Νευτωνικό µοντέλο. Το Σχήµα 6.7 δείχνει ότι τα αποτελέσµατα των Σιδηρόπουλου et al. [SID 96] και τα αποτελέσµατα µε το πολύπλοκο ιξωδοελαστικό µοντέλο Παπ-Ζαπ δεν διαφέρουν κατά πολύ εκτός για το πείραµα #0. Ο λόγος για τη διαφορά αυτή έγκειται στην επιλογή της θέσης της γραµµής ψύξης. Οι Σιδηρόπουλος et al. [SID 96] επέλεξαν τη θέση της γραµµής ψύξης πιο

24 6-4 κοντά στη µήτρα εκβολής από ότι οι προσοµοιώσεις µε το µοντέλο Παπ-Ζαπ. Ένας άλλος λόγος για τις διαφορές µεταξύ προσοµοιώσεων και πειραµατικών δεδοµένων µπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη πολλαπλών λύσεων, που είναι δυνατές µε το παρόν µοντέλο ανάλυσης της διεργασίας. Συγκεκριµένα και άλλοι ερευνητές ([LUO 85], [CAI 88], [PET 73]) έχουν βρεί δυσκολίες στην αριθµητική επίλυση του προσεγγιστικού µοντέλου λεπτής µεµβράνης, οι οποίες δυσκολίες έχουν να κάνουν µε πολλαπλότητα και αστάθεια των επιλύσεων. 6 5 This wrk Sidirpuls et al. [SID 96] Exp. #0 [TAS 94] Exp. #3 [TAS 94] Exp. #9 [TAS 94] 6 4 This wrk Sidirpuls et al. [SID 96] Exp. #0 [TAS 94] Exp. #3 [TAS 94] Exp. #9 [TAS 94] This wrk Sidirpuls et al. [SID 96] Exp. #0 [TAS 94] Exp. #3 [TAS 94] Exp. #9 [TAS 94] 0 30 Radius (cm) 4 3 Velcity (cm/s) Temperature ( C) Distance (cm) Distance (cm) Distance (cm) Σχήµα 6.7 Σύγκριση προσοµοιώσεων µε πειράµατα για την εκβολή µε εµφύσηση πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας (LDPE, L8 Stamylan). Τα πειράµατα έχουν γίνει από τον Tas [TAS 94], ενώ οι προσοµοιώσεις από τους Σιδηρόπουλο et al. [SID 96], και τον Beaulne [BEA 99]. Οι συνθήκες λειτουργίας της γραµµής δίνονται στους Πίνακες 6. και 6.4. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε από τον Beaulne [BEA 99] για την πρόβλεψη του σχήµατος του ασκού είναι να αλλάζει τα δεδοµένα της αδιάστατης πίεσης, B, και της αδιάστατης δύναµης, Τ z, µέχρι η τελική ακτίνα, r L, και η τελική ταχύτητα, u L, στις προσοµοιώσεις να ταιριάζουν µε τις πειραµατικές τιµές. Στον Πίνακα 6.5 δίνονται τα αποτελέσµατα από τις προσοµοιώσεις για την αδιάστατη δύναµη έλασης και πίεση εµφύσησης και συγκρίνονται µε

25 6-5 Πίνακας 6.5 Σύγκριση των αποτελεσµάτων προσοµοίωσης µε τα πειραµατικά δεδοµένα για την πίεση εµφύσησης και τη δύναµη έλασης στην περίπτωση εκβολής µε εµφύσηση πολυαιθυλενίου χαµηλής πυκνότητας (L8 Stamylan LDPE) που έγιναν από τον Tas [TAS 94] και προσοµοιώσεις από τους Σιδηρόπουλο et al. [SID 96] # Πειρά- µατος ύναµη έλασης (N) [TAS 94] ύναµη έλασης (N) [ΒΕΑ 99] ύναµη έλασης (N) [SID 96] Πίεση εµφύσησης (Pa) [TAS 94] Πίεση εµφύσησης (Pa) [ΒΕΑ 99] Πίεση εµφύσησης (Pa) [SID 96] τα πειράµατα και τις προηγούµενες προσοµοιώσεις µε το καθαρά Νευτωνικό ιξώδες µοντέλο. Οι προσοµοιώσεις προβλέπουν µικρότερες τιµές για τη δύναµη και µεγαλύτερες για την πίεση από ότι τα πειράµατα και για τις τρεις περιπτώσεις. Όµως, οι ιξωδοελαστικές προσοµοιώσεις προβλέπουν δυνάµεις πιο κοντά στα πειράµατα από ότι οι προσοµοιώσεις των Σιδηρόπουλου et al. [SID 96], µε το καθαρά Νευτωνικό ιξώδες µοντέλο. Και πάλι, πρέπει να αναφερθεί η αδυναµία του µοντέλου να λάβει υπόψη όλες τις ασκούµενες δυνάµεις από τον προσφυσούµενο αέρα στο φιλµ. Το µοντέλο κάνει καλύτερη πρόβλεψη για τις δυνάµεις και πιέσεις για υψηλότερους λόγους BUR. Μια άλλη διάσταση του προβλήµατος έχει να κάνει µε τη θερµοκρασιακή κατανοµή κατά µήκος του ασκού. Φαίνεται στο Σχήµα 6.7γ ότι οι προσοµοιώσεις για τα θερµοκρασιακά προφίλ βρίσκονται σε συµφωνία µε τα παρατηρούµενα πειραµατικά και για τις τρεις περιπτώσεις. Όµως, ο συντελεστής µεταφοράς θερµότητας που χρησιµοποιήθηκε στις προσοµοιώσεις για να προβλεφθούν τα προφίλ της θερµοκρασίας ικανοποιητικά, και που δίνεται στον Πίνακα 6., είναι 0 φορές µεγαλύτερος από εκείνο που χρησιµοποιήθηκε σε άλλες

26 6-6 προηγούµενες µη-ισοθερµοκρασιακές προσοµοιώσεις [LUO 85] [CAI 88]. Είναι πολύ πιθανό ότι ο Tas [TAS 94] χρησιµοποίησε υψηλότερες ταχύτητες αέρα ψύξης για να στερεοποιήσει τον ασκό. Ο κύριος λόγος για τις διαφορές πρόβλεψης των µη-ισοθερµοκρασιακών προσοµοιώσεων είναι και πάλι η αδυναµία του µοντέλου ανάλυσης της διεργασίας, ειδικά η εξίσωση διατήρησης της ενέργειας (6.0), να λάβει υπόψη του τη θερµότητα συναγωγής που προκύπτει από την προσφύσηση αέρα υπό συνθήκες τυρβώδους ροής γύρω από τον ασκό. Χρειάζεται καλύτερη σχέση για το συντελεστή µεταφοράς θερµότητας, H, στην Eξ. (6.), που να λαµβάνει υπόψη την ταχύτητα του αέρα γύρω από τον ασκό. Τέτοιες σχέσεις υπάρχουν για προσφύσηση αέρα ανάµεσα από κυλίνδρους και επίπεδες επιφάνειες, αλλά όχι για πολύπλοκες καταστάσεις όπως η παρούσα (τυρβώδης ροή αέρα στην ίδια κατεύθυνση µε την κίνηση ασκού µε µεταβλητή ακτίνα) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το µοντέλο ανάλυσης της διεργασίας εκβολής µε εµφύσηση που παρουσιάστηκε εδώ έχει αρκετές αδυναµίες, µε πιο σπουδαία την έλλειψη θεώρησης ψύξης µεταξύ της µήτρας εκβολής και της γραµµής ψύξης, καθώς επίσης και της θεώρησης Νευτωνικού ρευστού. Η εισαγωγή των δύο αυτών θεωρήσεων κάνει πιο δύσκολο το πρόβληµα αλλά δεν εισάγει µεγάλες µεταβολές στην µέχρι τώρα ανάπτυξη του µοντέλου. Η κύρια δυσκολία δεν είναι τόσο η επέκταση της θεωρίας όσο η εφαρµογή της. Η µη-ισοθερµοκρασιακή ανάλυση πρέπει να κάνει χρήση κάποιου κατάλληλου µοντέλου που να συσχετίζει τη θερµοκρασία του ασκού µε το ρυθµό απώλειας θερµότητας προς τον περιβάλλοντα αέρα. Αυτό εισάγει το συντελεστή µεταφοράς θερµότητας, όπως δείχτηκε

27 6-7 στην παραπάνω ανάλυση. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται σήµερα για την εκτίµηση τέτοιων παραµέτρων είναι ακόµα αναξιόπιστες, και πρέπει να βρεθούν πειραµατικά, κάτι το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Το πεδίο ροής στη διεργασία αυτή διέπεται από διαξονικό εφελκυσµό. Η εισαγωγή µη-νευτωνικής συµπεριφοράς πρέπει απαραίτητα να γίνει µε κατάλληλο ρεολογικό µοντέλο (καταστατική εξίσωση) που να περιγράφει µε ακρίβεια τη συµπεριφορά του πραγµατικού πολυµερικού τήγµατος σε διαξονικό εφελκυσµό. Η έλλειψη όµως τέτοιων µετρήσεων για τα περισσότερα πολυµερικά τήγµατα κάνει και αυτή τη θεώρηση απραγµατοποίητη µέχρι σήµερα. Εποµένως, εν κατακλείδι, πρέπει να θεωρήσουµε ότι το µοντέλο που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια κατανόησης της πολύ δύσκολης αυτής διεργασίας, και είναι µάλλον ποιοτικό, αλλά οπωσδήποτε όχι ποσοτικό. Αποτελεί τη βάση εκκίνησης για πιο πολύπλοκα µοντέλα και πιο ρεαλιστικές συνθήκες προσοµοίωσης, εποµένως αποτελεί πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω έρευνα, ιδίως σε σχέση µε τα θερµικά και ρεολογικά φαινόµενα που διέπουν τη διεργασία και το πολυµερές.

28 6-8 Βιβλιογραφία [ALA 93] ALAIE, S.M., PAPANASTASIOU, T.C.: "Mdeling f Nn-Isthermal Film Blwing with Integral Cnstitutive Equatins", Intern. Plym. Prc., 8, p. 5-65, 993. [BEA 99] BEAULNE, M.: Rhelgical Characterizatin f Cmplex Materials and Mdeling f Shear-Free Flws, M.A.Sc. Thesis, Dept. Chem. Eng., Univ. Ottawa, Ottawa, Ontari, Canada, 999. [CAI 88] CAIN, J.J., DENN, M.M.: Multiplicities and Instabilities in Film Blwing, Plym. Eng. Sci., 8, p , 988. [CAO 90] CAO, B., CAMPBELL, G.A.: Viscplastic-Elastic Mdeling f Tubular Blwn Film Prcessing, AIChE J., 36, p , 990. [CHE 87] CHEN, Z., PAPANASTASIOU, A.C.: Fiber Spinning with Mlecular Mdels, Intern. Plym. Prc.,, p , 987. [GHA 96a] GHANEH-FARD, A., CARREAU, P.J., LAFLEUR, P.G.: Applicatin f Birefringence t Film Blwing, J. Plast. Film & Sheeting,, p , 996. [GHA 96b] GHANEH-FARD, A., CARREAU, P.J., LAFLEUR, P.G.: Study f Instabilities in Film Blwing, AIChE J., 4, p , 996. [GHA 97a] GHANEH-FARD, A., CARREAU, P.J., LAFLEUR, P.G.: On-Line Birefringence Measurement in Film Blwing f a Linear Lw Density Plyethylene, Intern. Plym. Prc.,, p , 997.

29 6-9 [GHA 97b] GHANEH-FARD, A., CARREAU, P.J., LAFLEUR, P.G.: Study f Kinematics and Dynamics f Film Blwing f Different Plyethylenes, Plym. Eng. Sci., 37, p , 997. [GUP 80] GUPTA, R.K.: A New Nn-Isthermal Rhelgical Cnstitutive Equatin and its Applicatins t Industrial Film Blwing Prcesses, Ph.D. Thesis, Dept. Chem. Eng., University f Delaware, Newark, Delaware, USA, 980. [HAN 75] HAN, C.D., PARK, J.Y.: Studies n Blwn Film Extrusin: II Analysis f the Defrmatin and Heat Transfer Prcess, J. Appl. Plym. Sci., 9, p , 975. [HAW 84] HAW, J.: A Study f Tubular Film Blwing Prcess, Ph.D. Thesis, Dept. Chem. Eng., Plytech. Inst. New Yrk, NY, USA, 984. [KAN 84] KANAI, T., WHITE, J.L.: Kinematics, Dynamics and Stability f the Tubular Film Extrusin f Varius Plyethylenes, Plym. Eng. Sci., 4, p. 85-0, 984. [KUR 95] KURTZ, S.J.: Relatinship f Stresses in Blwn-Film Prcesses, Intern. Plym. Prc., 0, p , 995. [LUO 85] LUO, X.-L., TANNER, R.I.: A Cmputer Study f Film Blwing, Plym. Eng. Sci., 5, p , 985. [LUO 87] LUO, X.-L., TANNER, R.I.: A Pseud-Time Integral Methd fr Nn-Isthermal Viscelastic Flws and its Applicatin t Extrusin Simulatin, Rhel. Acta, 6, p , 987. [PEA 70a] PEARSON, J.R.A., PETRIE, C.J.S: The Flw f a Tubular Film Part. Frmal Mathematical Representatin, J. Fluid Mech., 40, p. -9, 970.

30 6-30 [PEA 70b] PEARSON, J.R.A., PETRIE, C.J.S.: The Flw f a Tubular Film Part. Interpretatin f the Mdel and Discussin f Slutins, J. Fluid Mech., 4, p , 970. [PET 73] PETRIE, C.J.S.: Memry Effects in a Nn-Unifrm Flw: A Study f the Behaviur f Tubular Film f Viscelastic Fluid, Rhel. Acta,, p. 9-0, 973. [SID 96] SIDIROPOULOS, V., TAIN, J.J., VLACHOPOULOS, J.: Cmputer Simulatin f Film Blwing, J. Plast. Film & Sheeting,, p. 07-9, 996. [TAS 94] TAS, P.P.: Film Blwing: Frm Plymer t Prduct, Ph.D. Thesis, Dept. Mech. Eng., Eindhven University f Technlgy, Eindhven, The Netherlands, 994. [WAG 78] WAGNER, M.H.: A Rhelgic-Thermdynamic Prcess Mdel f the Film Blwing Prcess, Rhel. Acta, 5, p , 978.

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου

Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Αναπαραστάσεις των φύλων στα παιδικά αναγνώσµατα του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου Μαρία Μανώλη 1 Εισαγωγή Χωρίς αµφιβολία, τα σχολείο 1 αποτελεί το πιο θεµελιώδη κοινωνικό θεσµό µετά την οικογένεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ηµεροµηνία: 13 / 06 / 05 Τάξη: Β Ενιαίου Λυκείου Ώρα: 7.45π.µ. Σελίδες: 5 ιάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 1924-1927 ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 924-927 Στη χώρα μας η μελέτη του αστικού φαινομένου εντάχθηκε στα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της υδροκίνησης στην ξυλουργική βιοτεχνία της Πίνδου Το παρελθόν της βιοτεχνίας και µια πρόταση µουσειακής ανάδειξης

Η εφαρµογή της υδροκίνησης στην ξυλουργική βιοτεχνία της Πίνδου Το παρελθόν της βιοτεχνίας και µια πρόταση µουσειακής ανάδειξης Η εφαρµογή της υδροκίνησης στην ξυλουργική βιοτεχνία της Πίνδου Το παρελθόν της βιοτεχνίας και µια πρόταση µουσειακής ανάδειξης Φ. ασούλας, Υποψήφιος ιδάκτωρ Λαογραφίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ.. (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή αναφέρεται μόνο για φορολογικούς λόγους) Στ.. (τόπος υπογραφής), σήμερα. (ημερομηνία υπογραφής) οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia.

/νση: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. Αλεξάνδρου 49, 66100, ράµα Τηλ&φαξ: +2521021972, κιν.: + 6973585563 www.akademia.gr, e-mail: info@akademia. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Οδηγίες) Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (25 µονάδες) ιαβάζουµε µια φορά προσεκτικά το κείµενο, κατανοούµε το περιεχόµενό του κι επισηµαίνουµε το θεµατικό του κέντρο. ουλεύουµε ανά παράγραφο. Υπογραµµίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ-ΔΥΠ) Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 40,11473 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.2108822303/2108064543 FAX 2106124492 EMAIL:info@smye.gr ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό)

Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Μη ανταγωνιστικές δραστηριότητες και παιχνίδια (υλικό) Posted on 28 Αυγούστου, 2015 γράφει: Τοµπούλογλου Ιωάννης Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Δ/νση ΠΕ Ανατολ. Θεσσαλονίκης Χαρακτηριστικά: Αυξηµένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007

Ακολουθούν όλα τα σχετικά έγγραφα - αποφάσεις για το ωράριο, όπως οµόφωνα ψηφίστηκαν και επικυρώθηκαν από το συνέδριο στο Λουτράκι το 2007 Απόφαση συνεδρίου Λουτρακίου για ΩΡΑΡΙΟ 5. Επειδή (σύµφωνα µε τη διευκρίνιση για τη διαδικασία ψήφισης της εισήγησης του Σ από το προηγούµενο συνέδριο) ΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ το περιεχόµενο των εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 19-10-2011 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 19-10-2011 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΣΕΛ.-1- (Σηµείωση: Ο παρακάτω πίνακας περιεχοµένων δεν αποτελεί το τελικό κείµενο, διότι εκκρεµούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΓ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία Έκδοση Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5

Τριµηνιαία Έκδοση Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5 66: 10/2/13 3:58 PM 1 Ταχ. Γραφείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Αριθµός Άδειας 412 e-mail: info@engranitsi.gr Τριµηνιαία Έκδοση Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΩΝ Β Ρ Α Β Ε Ι Ο Α Κ Α Η Μ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Ω Ν 1 9 7 5 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 12-03-08

Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 12-03-08 Ασκήσεις ΙΙΙ Brno 12-03-08 «Πασχαλινά αυγά» Λεξιλόγιο η ιδιότητα: το χαρακτηριστικό, το γνώρισµα (σ) Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων ποικίλουν. (π) η προσέλκυση: το πλησίασµα, η προσέγγιση (σ) η προσέλκυση-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1ο Ο παρών κανονισµός άρδευσης αφορά στην άρδευση των κτηµάτων της περιοχής, που βρίσκονται στα όρια του ήµου Αµφίπολης, που εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΗΜΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 16 Περιεχόµενα : Άρθρο 1: Αντικείµενο και σκοπός του κανονισµού Σελ.3 Άρθρο 2: Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε..

του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Π.Ε. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό της Π.Ε.. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π. Α. Σ. Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako του Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας Ενότητα. Μεθοδολογικά ζητήµατα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από µετάφραση Κείµενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 3. Κώστας Βούλγαρης, '''Ενα βιβλίο ζητά ψήφο εµπιστοσύνης. Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες

Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Σηµειώσεις στις Εµπορικές Εταιρίες Βιβλίο: «Εµπορικές Εταιρίες» Ν.Κ. Ρόκας Εισαγωγή 1 Η ιδιορρυθµία και η µοναδικότητα του δικαίου των ενώσεων προσώπων στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου συνίσταται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ. «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ «Στρατολογία των Ελλήνων» Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε στράτευση 1. Όλοι οι Έλληνες πολίτες, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) 35η ιδακτική Ενότητα ΕΝΟΧΙΚΕ ΧΕΕΙ ( ΕΝΟΧΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) Εργασία για το σχολείο Ο καθηγητής θα µοιράσει µισθωτήρια κατοικιών στους µαθητές, θα τους χωρίσει ανά θρανίο σε εκµισθωτές και µισθωτές και αφού τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β )

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ αριθ. 5/16-12-98, ΦΕΚ 816/21-05-99, τ. Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. Άρθρο 1 Σπουδαστές Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά.

Ενότητα 1. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τα κείμενα αυτά. Ενότητα 1 Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Π ώς θα μελετούμε κάθε ενότητα Κάθε ενότητα αποτελείται από τέσσερα (4) κείμενα. Στο τέλος κάθε κειμένου υπάρχουν ερωτήσεις και εργασίες, που μας βοηθούν να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 2 Βασικέ Οδηγίε : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) ΛΥΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ Προοίµιο 2 1. Η αφορά στα είδη των προτάσεων γίνεται σε αυτή τη φάση απλώ για προ δεασµό, µέχρι γίνει η διδασκαλία του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φ.12 / 668 / 67296 / Γ1

Φ.12 / 668 / 67296 / Γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A -----

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Αργατία. ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010. ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές 2010

Αργατία. ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010. ηµοτικές και Νοµαρχιακές Εκλογές 2010 ίµηνη εφηµερίδα Τεύχος 5 Χορτοθέρτς Αύγουστον 2010 Εσέβαµεν σον Αύγουστον και σου σιονί την άκραν Σηµείωµα έκδοσης Τι αξίζει άραγε περισσότερο; Η διάνοιξη ενός δρόµου ή η ανακούφιση ενός ανή- µπορου; Περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Θέµα: Χρυσή Τοµή Μαθητές: Λελούδης Κωνσταντίνος Λάµπρου Φαίη Μπαρλά Μαρία Λιάγκας Ηλίας Β 2 ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 200-20 Χρυσή τοµή Η χρυσή τοµή φ ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα «Εισαγωγή στο ίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσµούς» ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ» - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9.1 Επιλογή δείγµατος Το λογισµικό «Ένα ονειρικό ταξίδι στην Κνωσό» δοκιµάστηκε και αξιολογήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ Κρυ τογραφήµατα Βιβλίο Εκ αιδευτικού Έκδοση 3.1 Ιούλιος 2007 Ανάδοχος Φορέας Έργου Οµάδα Ανάπτυξης του Έργου «Όνοµα έργου» Ένωση Φυσικών προσώπων Συντονίστρια έργου: ρ. Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2015-2016 Αρ. Μελ. : 50/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη, 5 Οκτωβρίου 2015 Ταχ. /νση : Πλ. Νίκης 1 Αριθµ. πρωτ. : 55.994 Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Πληροφορίες : Γρηγοριάδης Ιωάννης Τηλέφωνο : 24613

Διαβάστε περισσότερα

Α. KEIMENO Γιώργος Ιωάννου, Το Γάλα (απόσπασµα)

Α. KEIMENO Γιώργος Ιωάννου, Το Γάλα (απόσπασµα) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. KEIMENO Γιώργος Ιωάννου, Το Γάλα (απόσπασµα) Γάλα έχω χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Παρασκευή 7 Μαΐου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6859, 6893 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο ηµοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης

Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 237 της 24/08/1991 σ. 0001-0024 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 7 τόµος 4 σ. 0022 Σουηδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

μας με μια ομάδα κ.λπ. Αναμφίβολα, γλώσσα με την πλήρη στη χρήση

μας με μια ομάδα κ.λπ. Αναμφίβολα, γλώσσα με την πλήρη στη χρήση ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ/Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/10/2015 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣ ΕΙΣ Η σημασία της γλώσσας Αν κάποιος αμφιβάλλει για τη σημασία της γλώσσαςς στη ζωή του, αρκείί να σκεφτεί για μια

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»...

Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Στο Δηµόσιο Σχολείο «µας»... Κανείς από όσους εµπλέκονται στο ηµόσιο Σχολείο (Πολιτεία, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ και απλοί καθηγητές) δεν ενδιαφέρθηκε ΠΟΤΕ για τον «καλό» µαθητή... Όλο το ηµόσιο Σχολείο ήταν από πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10) ΤΜΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Π.-Δ. & Π.Ζ. ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ» ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 04/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, σελ. 2269 2. Επί διαδικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΤΣΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, ΑΘΗΝΑ, 1988 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Τ.Ε.Ι.Κ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΤΕΓ) ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Φ.Π.) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων συλλογής ελαιοκάρπου και

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ A1. Με αυτά λοιπόν τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν λοιπόν από τα θηρία, γιατί ήταν από

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Από το σπίτι στο σχολείο: Οι οµιλητές και οι γλώσσες τους

Ελένη Σκούρτου Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Από το σπίτι στο σχολείο: Οι οµιλητές και οι γλώσσες τους Σκούρτου, Ε. (2002) Από το σπίτι στο σχολείο: Οι Οµιλητές και οι Γλώσσες τους. Υλικά Ηµερίδας: «Γλώσσες στο Σπίτι, Γλώσσες στην Κοινωνία», Ρόδος, Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις

Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Εισαγωγή: ακαδηµαϊκά αδικήµατα και κυρώσεις Σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης κυρίαρχα δικαιώµατα των φοιτητών είναι το δικαίωµα στη µάθηση και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Άρθρο 1 α) Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Σύλλογος Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή)

14.00 µ.µ. 18.00 µ.µ. ένα (1) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) 06.00 π.µ. 10.00 π.µ. δύο (2) άτοµα (προετοιµασία παρασκευή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Ε ΕΣΣΑΣ (Προϋπολογισµός:103.196,81 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) Ο Προσφέρων υποχρεούται: 1) Μαζί µε την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού

α. Ιδρύεται σύλλογος µε την επωνυµία Ενιαίος Σύλλογος ιδακτικού Προσωπικού ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ XAΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΦΡΑΓΙ Α - Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ Άρθρο 1 α. Ιδρύεται σύλλογος µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ)

ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΝΘΗΚΗ SCHENGEN (ΣΕΝΓΚΕΝ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α»

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α «Α» «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμας για το σχολικό έτος 2012 2013» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 18/05/2006 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, κα ΖΩΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Η 2005-2006 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης Aρ.Μητρώου Μ.Π.Α 27156 Σκρά 10, 163 46 Ηλιούπολη Ηλιούπολη 12 Μαρτίου 2012 ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 10 ο ηµοτικό Σχολείο Ηλιούπολης Μυκόνου 34, Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος

Συνεργάστηκαν : Παπαδόπουλος Γεώργιος Τ / 99017 Σχίζας Χαράλαµπος Τ / 99039 Ιωάννου Ιωάννης Τ / 99113. Υπεύθυνος Καθηγητής : Λάιος Λάµπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002 E ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθηµα: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία: 28 Ιανουαρίου 2002 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ο ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11.1 Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του χρήματος 11.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.3084 (ΦΕΚ.318/Α /16-12-2002) Κύρωση της Σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ηµοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στ. σήµερα την οι υπογραφόµενοι στο παρόν: α). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α Τ.., µε ΑΦΜ. και OΥ β). του., κάτοικος, οδός, κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου

Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου Σημειώσεις Κληρονομικού Δικαίου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κληρονομικό Δίκαιο -> ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις του ατόμου μετά το θάνατό του και ιδίως στην τύχη της περιουσίας του. Καταλαμβάνει το πέμπτο βιβλίο του ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L335 της 19/12/2001 σ. 0015-0020 Απόφαση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 για το ευρωπαϊκό έτος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες 2003 (2001/903/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Από την Αρχαιότητα ως την Αναγέννηση Μάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, 3-4. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 3-4 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι σήµαινε για τους Αθηναίους η αναγγελία της συντριβής της ναυτικής τους δύναµης στους Αιγός Ποταµούς;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κουµουτσάκου και Ο. Αντωνοπούλου, σελ. 4441 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÊÑÅÓÔÅÍÙÍ ÌÁÈÇÌÁ: ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁ ÅÊÈÅÓÇ. ñãá...ôå íïëïãßáò áðü ôï ÃõìíÜóéï ÊñåóôÝíùí

ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÊÑÅÓÔÅÍÙÍ ÌÁÈÇÌÁ: ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁ ÅÊÈÅÓÇ. ñãá...ôå íïëïãßáò áðü ôï ÃõìíÜóéï ÊñåóôÝíùí ÃÕÌÍÁÓÉÏ ÊÑÅÓÔÅÍÙÍ ÌÁÈÇÌÁ: ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁ ÅÊÈÅÓÇ ñãá...ôå íïëïãßáò áðü ôï ÃõìíÜóéï ÊñåóôÝíùí Οργάνωση Έκθεσης: ΦΙΛΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στο ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ - «ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» Πεσµαζόγλου 5, ιάρκεια: 22-26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844. Εξώφυλλο του Συντάγµατος του 1844 (Βιβλιοθήκη Βουλής των ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1844 Το Σύνταγµα του 1844 αποτελείται από 107 άρθρα, κατανεµηµένα στα εξής δώδεκα µέρη: Περί Θρησκείας, Περί του δηµοσίου δικαίου των Ελλήνων, Περί συντάξεως της πολιτείας, Περί του Βασιλέως,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αντικείµενο Πεδίο Εφαρµογής ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση και επεξήγηση όλων των φάσεων και ενεργειών της διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελόπουλος Αρχιτέκτονες ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Αγγελόπουλος Αρχιτέκτονες ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Ένας περίπατος γύρω από την κατοικία Η κατοικία είναι κτισμένη σε ένα λόφο, μόλις ένα χιλιόμετρο από το κέντρο της πόλης. Ένας ανηφορικός δρόμος, μέσα από μια δεντροστοιχία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών

Διαβάστε περισσότερα