Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12."

Transcript

1 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ Φ.251/ /Β6 ΔΠΔΗΓΟΝ Σαρ. Γ/λζε: Αλ. Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: ΜΑΡΟΤΗ Ηζηνζειίδα: www. minedu.gov.gr Πιεξνθνξίεο: Αλδξέαο Λάκπνο Λέλα Ενιψηα Ηζκήλε Υξηζηνθαξείδε (κφλν γηα εγγξαθέο αιινδαπψλ) FAX: ΠΡΟ: ηηο γξακκαηείεο φισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλση. Δθθι/θψλ Αθαδεκηψλ Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο Με ηελ παξνχζα αλαθέξνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή (12 κε 30 επηεκβξίνπ) ησλ επηηπρφλησλ εηζαγνκέλσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο , σο αθνινχζσο: Α. ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β ή ΔΠΑΛ-Α ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Β. ησλ εηζαγνκέλσλ ζηηο ζέζεηο εηζαθηέσλ πέξαλ ηνπ θαζνξηζζέληνο αξηζκνχ εηζαθηέσλ γηα φζνπο εηζήρζεζαλ κε ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ησλ πνιπηέθλσλ, ησλ ηξηηέθλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ. Γ. ησλ εηζαγνκέλσλ ζηηο ζέζεηο εηζαθηέσλ πέξαλ ηνπ θαζνξηζζέληνο αξηζκνχ εηζαθηέσλ κε ηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ηεο κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο Γ. ησλ εηζαγνκέλσλ ζηηο ζέζεηο εηζαθηέσλ πέξαλ ηνπ θαζνξηζζέληνο αξηζκνχ εηζαθηέσλ κε ηελ εηδηθή θαηεγνξία ησλ αιινδαπψλ-αιινγελψλ θαη απνθνίησλ Λπθείσλ ή αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. κε ειιεληθήο θαηαγσγήο ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηνλ αξηζκό εηζαθηέωλ κε ην ζύζηεκα ηωλ παλειιελίωλ εμεηάζεωλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ-Β ή ΔΠΑΛ-Α ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηεο Φ253/28934/Β6/ (ΦΔΚ 391Β ) θαη ζην άξζξν 17 ηεο Φ151/22071/Β6/ (ΦΔΚ 373Β ) Τ.Α., φπσο απηέο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο Φ253/67430/Β6/ (ΦΔΚ 1307Β ) θαη ζηελ Φ151/67431/Β6/ (ΦΔΚ 1307Β ) Τ.Α. θαη είλαη ηα εμήο: -Αίηεζε γηα εγγξαθή.

2 2 -Σίηινο απφιπζεο: απνιπηήξην ή πηπρίν ή απνδεηθηηθφ ηνπ ζρνιείνπ απνθνίηεζεο ή λνκίκσο θπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ απηψλ. -Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. -Έμη (6) θσηνγξαθίεο ηχπνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. - Δθηφο ησλ παξαπάλσ, θαη κφλν φζνη πέηπραλ απφ ην Γεληθφ Λχθεην θαη ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Β (90% θαη 10%) ππνβάιινπλ θαη λνκίκσο θπξσκέλν αληίγξαθν ή θσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο (ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΗΘΔΣΑΗ ΠΟΣΔ Ζ ΠΡΩΣΟΣΤΠΖ ΒΔΒΑΗΩΖ ΠΡΟΒΑΖ). Καηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπο γηα εγγξαθή, νη εηζαρζέληεο πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο ηελ αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή άιιν δεκφζην έγγξαθν, απφ ην νπνίν λα απνδεηθλχνληαη ηα νλνκαζηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε νη εηζαρζέληεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ νηθείσλ ζρνιψλ. Ζ γξακκαηεία, θαηά ηελ εγγξαθή, ειέγρεη θαη αληηπαξαβάιιεη ηα ζηνηρεία απηψλ πνπ πξνζέξρνληαη γηα εγγξαθή κε ην αηνκηθφ δειηίν επηηπρίαο ηνπο θαη ην επίζεκν αληίγξαθν ηνπ νλνκαζηηθνχ πίλαθα. Γηα ιφγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, φπσο παξαηεηακέλε ζενκελία, ζνβαξή αζζέλεηα, ζηξάηεπζε ή απνπζία ζην εμσηεξηθφ, είλαη δπλαηή ε εγγξαθή ζπνπδαζηή πνπ θαζπζηέξεζε λα εγγξαθεί κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία επηεκβξίνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηκήκαηνο ή ζρνιήο Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Η., θαηά πεξίπησζε, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζπνπδαζηή, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εγγξαθήο θαη ζηελ νπνία εθηίζεληαη θαη νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο. πνπδαζηήο πνπ δελ εγγξάθεθε νχηε κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο θαζψο θαη γηα ηα επφκελα έηε. Τπνςήθηνο πνπ έρεη εγγξαθεί ζε ρνιή ή Σκήκα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαη εηζάγεηαη κε ηηο θεηεηλέο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζε άιιε ρνιή ή Σκήκα δελ κπνξεί λα εγγξαθεί ζηε λέα ρνιή ή ζην Σκήκα εηζαγσγήο ηνπ, αλ πξνεγνπκέλσο δελ δηαγξαθεί απφ ηελ ζρνιή ή ην Σκήκα, ζην νπνίν είλαη ήδε εγγεγξακκέλνο. Ζ πξνζεζκία θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ επηηπρφλησλ ζηηο ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ζηε ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο ζηηο Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο Ρφδνπ θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο ζα νξηζζεί θαη ζα αλαθνηλσζεί απφ ηηο ίδηεο ηηο ζρνιέο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β Δπηπιένλ απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηηο ζέζεηο εηζαθηέωλ πέξαλ ηνπ θαζνξηζζέληνο αξηζκνύ εηζαθηέωλ γηα όζνπο εηζήρζεζαλ κε ηηο εηδηθέο πεξηπηώζεηο ηωλ πνιπηέθλωλ, ηωλ ηξηηέθλωλ θαη ηωλ θνηλωληθώλ θξηηεξίωλ. Σα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε εηζαθηέσλ πέξαλ ηνπ θαζνξηζζέληνο αξηζκνχ εηζαθηέσλ γηα φζνπο εηζήρζεζαλ κε ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο i)ησλ πνιπηέθλσλ, ii) ησλ ηξηηέθλσλ θαη iii) ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Φ253/67430/Β6/ (ΦΔΚ 1307Β ) θαη ζηελ Φ151/67431/Β6/ (ΦΔΚ 1307Β ) Τ.Α. θαη είλαη ηα εμήο: i) ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΙ ΚΑΙ ΣΔΚΝΑ ΑΤΣΩΝ α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, δειαδή ηνπο κήλεο Απξίιην σο θαη Ηνχιην β) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ), πνπ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, δειαδή ηνπο κήλεο Απξίιην σο θαη Ηνχιην 2011, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ξεηά ε θαηεγνξία ζηελ νπνία εκπίπηεη, απφ ηηο ππφ ζηνηρείν 1 έσο 4 θαηεγνξίεο πνιπηέθλνπ (βι. παξαθάησ). γ) Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986 απφ ην/ηελ νπνίν/α λα πξνθχπηεη/λα δειψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο θαη θχξηαο θαηνηθίαο ησλ

3 3 γνλέσλ ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα απηψλ ή ηεο νηθνγελείαο ησλ ίδησλ ησλ ππνςεθίσλ (νηθνγέλεηα κε ζχδπγν ή θαη κε αλήιηθα ηέθλα), εάλ πξφθεηηαη γηα ελειίθνπο. δ) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο* ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εηζαγσγήο ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, εθφζνλ δειψζνπλ ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπο Γειηίν θαη εηζαρζνχλ ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΗ ή ηελ Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο ή ηελ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ).Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ. Σν φξην απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα θάζε επηπιένλ ηέθλν, πέξα απφ ην δεχηεξν. (άξζξν 59, παξάγξαθνο 11 ηνπ Ν.3966/2011). Ο έιεγρνο ηεο ππέξβαζεο ή κε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ ζα γίλεηαη κφλν γηα ηα ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ηα ππφινηπα ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ εθηφο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, δελ ζα ππνβιεζεί θαζφινπ (θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα ειεγρζεί) ην Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, αθνχ γηα απηά ηα ηκήκαηα δελ ππάξρεη εηζνδεκαηηθφ φξην. ηελ εηδηθή πεξίπησζε ησλ πνιπηέθλσλ ή ηέθλα απηψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, εκπίπηνπλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 3454/2006 (Α 75): 1. φζνη είλαη γνλείο θαη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέλησλ ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23 ν ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο [απνδεηθλχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο] ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο [απαηηείηαη επηπιένλ βεβαίσζε απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα γηα θνίηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηέθλνπ κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο 2011] ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο [ απαηηείηαη επηπιένλ βεβαίσζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηέθλν ππεξεηνχζε ηε ζεηεία ηνπ κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο 2011] θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25 ν ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο[απνδεηθλχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο]. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη απηά κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο [απαηηείηαη επηπιένλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο], αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 2. Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν, ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο ζε δηαηξνθή απηψλ, ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεκέλα ή εθηφο γάκνπ γελλεζέληα, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο [απνδεηθλχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο] ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο [απαηηείηαη επηπιένλ βεβαίσζε απφ ην αληίζηνηρν ηκήκα γηα θνίηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηέθλνπ κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο 2011] ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο [ απαηηείηαη επηπιένλ βεβαίσζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηέθλν ππεξεηνχζε ηε ζεηεία ηνπ κέζα ζην εκεξνινγηαθφ έηνο 2011] θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25 ν ) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο[απνδεηθλχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο]. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη απηά κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο [απαηηείηαη επηπιένλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο], αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 3. Αλ ν έλαο απφ ηνπο γνλείο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο [απαηηείηαη επηπιένλ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο], απηφο ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα εθ ησλ ππαγνκέλσλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, δειαδή σο 23 ή 25 εηψλ θιπ. 4. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θαη ησλ δχν γνλέσλ, ηα απνξθαληζζέληα ηέθλα απνηεινχλ ηδίαλ νηθνγέλεηα θαη, αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν, απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ ησλ πνιπηέθλσλ, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ, δειαδή σο 23 ή 25 εηψλ θιπ. ii) «ΣΡΙΣΔΚΝΟΙ»: ηα ππφ ζηνηρεία α,γ θαη δ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο i., δειαδή : α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, δειαδή ηνπο κήλεο Απξίιην σο θαη Ηνχιην 2011 γ) Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986 απφ ην/ηελ νπνίν/α λα πξνθχπηεη/λα δειψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο θαη θχξηαο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα απηψλ ή ηεο νηθνγελείαο ησλ ίδησλ ησλ ππνςεθίσλ (νηθνγέλεηα κε ζχδπγν ή θαη κε αλήιηθα ηέθλα), εάλ πξφθεηηαη γηα ελειίθνπο. δ) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο* ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εηζαγσγήο ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, εθφζνλ δειψζνπλ ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπο Γειηίν θαη εηζαρζνχλ ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΗ ή ηελ Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο ή ηελ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ).Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ. Σν φξην απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα θάζε επηπιένλ ηέθλν, πέξα απφ ην δεχηεξν. (άξζξν 59, παξάγξαθνο 11 ηνπ Ν.3966/2011). Ο έιεγρνο

4 4 ηεο ππέξβαζεο ή κε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ ζα γίλεηαη κφλν γηα ηα ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ηα ππφινηπα ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ εθηφο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, δελ ζα ππνβιεζεί θαη ζαθψο δελ ζα ειεγρζεί ην Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, αθνχ γηα απηά ηα ηκήκαηα δελ ππάξρεη εηζνδεκαηηθφ φξην. ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηηέθλσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, εκπίπηνπλ νη γνλείο θαη ηέθλα πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ κε ηξία (3) δψληα ηέθλα απφ λφκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή πηνζεηεζέληα, εθφζνλ θαλέλα απφ απηά δελ ππεξβαίλεη ην 26 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ άγακσλ κεηέξσλ κε ηξία κε αλαγλσξηζζέληα δψληα ηέθλα, πνπ δελ ππεξβαίλνπλ επίζεο ην 26 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ: ηα ππφ ζηνηρεία α, γ θαη δ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο i, δειαδή: α) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, δειαδή ηνπο κήλεο Απξίιην σο θαη Ηνχιην 2011 γ) Έγγξαθν δεκφζηαο αξρήο ή ππεξεζίαο ή ινγαξηαζκφο θνηλήο σθειείαο ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986 απφ ην/ηελ νπνίν/α λα πξνθχπηεη/λα δειψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο θαη θχξηαο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα απηψλ ή ηεο νηθνγελείαο ησλ ίδησλ ησλ ππνςεθίσλ (νηθνγέλεηα κε ζχδπγν ή θαη κε αλήιηθα ηέθλα), εάλ πξφθεηηαη γηα ελειίθνπο. δ) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Δθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο* ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εηζαγσγήο ηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, εθφζνλ δειψζνπλ ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπο Γειηίν θαη εηζαρζνχλ ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΗ ή ηελ Αλψηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αθαδεκία Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο ή ηελ Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ).Σν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ. Σν φξην απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ γηα θάζε επηπιένλ ηέθλν, πέξα απφ ην δεχηεξν. (άξζξν 59, παξάγξαθνο 11 ηνπ Ν.3966/2011). Ο έιεγρνο ηεο ππέξβαζεο ή κε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ ζα γίλεηαη κφλν γηα ηα ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ηα ππφινηπα ηκήκαηα πνπ εδξεχνπλ εθηφο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, δελ ζα ππνβιεζεί θαη ζαθψο δελ ζα ειεγρζεί ην Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, αθνχ γηα απηά ηα ηκήκαηα δελ ππάξρεη εηζνδεκαηηθφ φξην. θαη γηα θάζε ππνπεξίπηωζε ηωλ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ πνπ ζα δηεπθξηλίδεη ν λενεηζαρζείο ζηε γξακκαηεία, επί πιένλ έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ (ππνπεξηπηώζεηο Α ή Β) ή επηπιένλ δηθαηνινγεηηθά (ππνπεξηπηώζεηο Γ ή Γ), ωο αθνινύζωο: Α. Γη απηνχο πνπ έρνπλ αδειθφ ή αδειθή, πνπ θνηηά ζε παλεπηζηήκην ή ΣΔΗ ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ηελ ΑΠΑΗΣΔ θαζψο θαη ζηηο ΑΣΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, δηαθνξεηηθήο πφιεο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο γνλέσλ (Ζ πφιε θνίηεζεο λα είλαη εθηφο ηνπ λνκνχ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο) - απφ ην ππφ ζηνηρείν α ηεο πεξίπησζεο i Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, δειαδή ηνπο κήλεο Απξίιην σο θαη Ηνχιην 2011, λα πξνθχπηεη θαη λα ειέγρεηαη φηη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 26 ν έηνο ειηθίαο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, ηφζν ν λενεηζαρζείο φζν θαη ν/ε αδεξθφο/ή πνπ ήδε ζπνπδάδεη ζε άιιε πφιε. -Βεβαίσζε Σκήκαηνο ή ρνιήο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε θνηηεηηθή ή ζπνπδαζηηθή ηδηφηεηα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο αδειθνχ/αδειθήο, πνπ έρεη εηζαρζεί χζηεξα απφ ζπκκεηνρή ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο, φηη δελ δηαλχεη ην πξνβιεπφκελν ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, δειαδή κέρξη θαη ην εαξηλφ εμάκελν Ζ βεβαίσζε ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, δειαδή ηνπο κήλεο Απξίιην σο θαη Ηνχιην Β. Γη απηνχο πνπ είλαη νξθαλνί απφ ηνλ έλαλ ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ή ηέθλα άγακεο κεηέξαο κε έλα ή δχν κε αλαγλσξηζζέληα ηέθλα - απφ ην ππφ ζηνηρείν α ηεο πεξίπησζεο i Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην Γήκν, πνπ έρεη εθδνζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, δειαδή ηνπο κήλεο Απξίιην σο θαη Ηνχιην 2011, λα πξνθχπηεη θαη λα ειέγρεηαη: α) φηη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 26 ν έηνο ειηθίαο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ, β) ν ζάλαηνο ηνπ/ησλ γνλέσλ θαη, γ) γηα ηελ πεξίπησζε ηέθλνπ/ηέθλσλ άγακεο κεηέξαο, ε κε αλαγλψξηζε ηνπ/ησλ ηέθλσλ ηεο, ησλ νπνίσλ έρεη ηε γνληθή κέξηκλα. Γ. Γη απηνχο πνπ έρνπλ γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδχγνπο, πνπ είλαη: ή ηπθινί

5 5 ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ απφ κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ εηδηθψλ αλαγθψλ επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα κε αλαπεξία 67% θαη άλσ θαη φρη κε θάπνηα άιιε αλαπεξία. - Δπηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο κέινπο Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΓΔΠ) αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο. Καηά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο (εγγξαθέο 2011), γίλνληαη δεθηά ηα Πηζηνπνηεηηθά Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, πνπ εθδφζεθαλ ρσξίο γλσκάηεπζε κέινπο ΓΔΠ. Γίλνληαη δεθηά ηα Πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο Πξσηνβάζκησλ, Γεπηεξνβάζκησλ, Δηδηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ, Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ Ννκαξρηψλ, Πεξηθεξεηψλ, ηξαηνχ, Αζηπλνκίαο, πξνζθπγψλ, αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, Ν.Π.Γ.Γ., ρσξίο ρξνληθφ φξην έθδνζήο ηνπο, αθνχ πξφθεηηαη γηα πέληε ζπγθεθξηκέλεο ρξφληεο παζήζεηο. Σν Πηζηνπνηεηηθφ ή ε Βεβαίσζε ζα θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ζε πξσηφηππν ή ζε αθξηβέο (θσην)αληίγξαθν θαηφπηλ επίδεημεο ηνπ πξσηνηχπνπ. Γ. Γη απηνχο πνπ είλαη ηέθλα ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1897/1990 (ΦΔΚ. 120 Α ): - Δπηπιένλ αληίγξαθν πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ γνλέα πνπ θνλεχζεθε ή θαηέζηε αλίθαλνο θαηφπηλ επίδεημεο ηνπ πξσηνηχπνπ. ΣΔΛΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΓΙΚΔ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Β α) επί ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ 1. Οπνπ γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη κε ππέξβαζε (ζπκπιήξσζε) ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζεσξείηαη ε 31 ε Γεθεκβξίνπ σο εκεξνρξνλνινγία γέλλεζεο. Γηα παξάδεηγκα, φπνπ πξνβιέπεηαη σο φξην ειηθίαο ην 23 ν, εληάζζνληαη φζνη έρνπλ γελλεζεί νπνηεδήπνηε κέζα ζην 1988, φπνπ 25 ν κέζα ζην 1986, φπνπ 26 ν κέζα ζην Ζ ειηθία απνδεηθλχεηαη απφ ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη, ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο, απφ ηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο, πνπ έρεη ζπληαρζεί εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηε γέλλεζε. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα πξάμε, ε ειηθία απνδεηθλχεηαη απφ ηα κεηξψα αξξέλσλ γηα ηνπο άλδξεο θαη απφ ην γεληθφ κεηξψν δεκνηψλ (δεκνηνιφγην) γηα ηηο γπλαίθεο. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο ζην νηθείν κεηξψν, επηθξαηεί ε πξψηε εγγξαθή. Βεβαίσζε ηεο ειηθίαο ή δηφξζσζε ηεο εγγξαθήο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν νπδέπνηε ιακβάλεηαη ππφςε. 2. Σα Πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ εθδίδνληαη απφ μέλε ππεξεζία, πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη: α) επηθπξσκέλα γηα ηε γλεζηφηεηα απηνχ πνπ ηα ππνγξάθεη απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα, κε επηθχξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο, θαη β) επίζεκα κεηαθξαζκέλα απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. 3. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ηφζν θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Μεραλνγξαθηθνχ Γειηίνπ φζν θαη θαηά ηελ εγγξαθή ζηε ζρνιή ή ηκήκα εηζαγσγήο, εθφζνλ ε έληαμε ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, πνπ αλήθνπλ, απνηειεί θξηηήξην επηινγήο γηα ηνλ επί πιένλ αξηζκφ ζέζεσλ εηζαθηέσλ. *Ωο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ απνθηά ν θνξνινγνχκελνο, ε ζχδπγφο ηνπ θαη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ, απφ θάζε πεγή, αλεμάξηεηα εάλ απηφ είλαη πξαγκαηηθφ ή εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο θαη ππεξεζίεο θαη δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Κ.Φ.Δ), θνξνινγνχκελν ή απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ιακβάλνληαη ηα πνζά απφ ηηο ζηήιεο Γ θαη Γ ηνπ Eθθαζαξηζηηθνχ εκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο εηζαγσγήο ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο (δειαδή ην εθθαζαξηζηηθφ ηνπ 2010 γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2009), πνπ αθνξά ζηα εηζνδήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ απηνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη πξνζηίζεληαη ηα πνζά, σο αθνινχζσο: 1. Απφ ηε ηήιε Γ. «Δθθαζάξηζε Φφξνπ Δηζνδήκαηνο» ην ζπλνιηθφ δεισζέλ εηζφδεκα θαη

6 6 ε πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίσλ 2. Απφ ηε ηήιε Γ. «Αλάιπζε Δηζνδεκάησλ, Δθπηψζεσλ απφ ην Δηζφδεκα θιπ» ηα απηνηειψο θνξνινγνχκελα πνζά Σα αλσηέξσ πνζά, αζξνηδφκελα, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδωλ (60.000) επξώ γηα ηηο νηθνγέλεηεο κε δχν ηέθλα, πξνζαπμαλφκελνπ θαηά δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξώ γηα θάζε επηπιένλ ηέθλν πέξα απφ ην δεχηεξν. ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ιφγσ ππνβνιήο μερσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο ησλ ππφρξεσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζπδχγσλ θαη αλειίθσλ ηέθλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ γνλέσλ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνπο νπνίνπο νη ππνςήθηνη δελ ζπλνηθνχλ, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί είλαη δηαδεπγκέλνη, ζπλνιηθφ θαζαξφ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ πνζψλ, θαηά ηα αλσηέξσ ησλ Δθθαζαξηζηηθψλ εκεησκάησλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζπδχγσλ θαη αλειίθσλ ηέθλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ κε ηνπο νπνίνπο νη ππνςήθηνη δελ ζπλνηθνχλ. β) επί ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο 1. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο νη εηζαρζέληεο πξνζέξρνληαη ζηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή Σκήκαηνο εηζαγσγήο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ, ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία επηεκβξίνπ. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο, κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ησλ επηηπρφλησλ-εηζαγνκέλσλ ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ, απφ ηελ ιήμε ηεο εκεξνκελίαο εγγξαθήο. Ζ απφθαζε εγγξαθήο αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο αξκνδίσο. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηε δηαιπηηθή αίξεζε έγθξηζεο λνκηκφηεηαο ηεο ηειεπηαίαο απφ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΗ. Δάλ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΗ θξίλεη φηη ε εγγξαθή δελ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί, ζηελ πεξίπησζε κε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118), ιφγσ ππνβνιήο ςεπδψλ ή κε λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηελ εηδηθή πεξίπησζε, ηφηε δεζκεχεηαη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο λα ηελ αλαθαιέζεη κε νξηζηηθή απφθαζε δηαγξαθήο απφ ηνπο θαηαιφγνπο ηεο ρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο εηζαγσγήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θχξσζεο ησλ πηλάθσλ εηζαγσγήο ππνςεθίσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηε δηαγξαθή απηψλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο θαηά ηα επφκελα δχν αθαδεκατθά έηε απφ θάζε δηαδηθαζία εηζαγσγήο απφ φια ηα Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Η ή ρνιέο. 2. Οη γξακκαηείεο ησλ ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ γηα θάζε εηδηθή πεξίπησζε κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ θαη απηεπάγγειηα νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο επηηπρφληα-εηζαγνκέλνπ. 3. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα λα αζθήζεη θαη ην ίδην έιεγρν επί ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΙ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ ΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΙΚΗ ΜΔΙΟΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ Οη ππαγφκελνη ζε απηή ηελ εηδηθή θαηεγνξία νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηε γξακκαηεία ηεο ρνιήο ή Σκήκαηνο εηζαγσγήο θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην Α ηεο παξνχζαο, επηπιένλ βεβαίσζε Γήκνπ ησλ Ννκψλ Ξάλζεο, Ρνδφπεο ή Έβξνπ, ζηα δεκνηνιφγηα ησλ νπνίσλ είλαη γξακκέλνη. Αλ έρνπλ κεηεγγξαθεί ζε άιιν Γήκν άιιεο πεξηνρήο, ηφηε ζα πξέπεη απφ ηε βεβαίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γήκνπ, λα πξνθχπηεη φηη κεηεγγξάθεζαλ ζ απηφλ, απφ Γήκν ησλ αλσηέξσ 3 Ννκψλ (Φ.151/64998/Β6/ (ΦΔΚ1307Β ).

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΙΑΓΟΜΔΝΟΙ ΔΠΙΣΤΥΟΝΣΔ ΑΛΛΟΓΑΠΟΙ-ΑΛΛΟΓΔΝΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΛΤΚΔΙΩΝ Ή ΑΝΣΙΣΟΙΥΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΚΡΑΣΩΝ-ΜΔΛΩΝ ΣΗ Δ.Δ. ΜΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΣΑΓΩΓΗ 7 χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο αξηζ. Φ.151/64998/β6 (ΦΔΚ 1307-Β/ ) νη επηηπρφληεο ηεο αλσηέξσ εηδηθήο θαηεγνξίαο νθείινπλ νη ίδηνη λα θαηαζέζνπλ γηα έιεγρν ζηηο γξακκαηείεο ησλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ επηηπρίαο ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί θαη λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα εηζαγσγήο κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εθδίδνπλ βεβαίσζε εηζαγσγήο πξνθεηκέλνπ νη εηζαρζέληεο λα ηελ πξνζθνκίζνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξακνλήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ θέηνο δηθαηνινγεηηθά επηηπρφλησλ δελ δηαβηβάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία καο ζηηο γξακκαηείεο ησλ ζρνιψλ ή ηκεκάησλ επηηπρίαο. 1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ α) Πξσηφηππνο ηίηινο απφιπζεο επηθπξσκέλνο απφ ηελ αξκφδηα εθπαηδεπηηθή αξρή ηεο ρψξαο ηνπ ππνςεθίνπ. β) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ (VISA), ηαπηφηεηαο ή ηεο άδεηαο παξακνλήο αλ ν ππνςήθηνο δηακέλεη ζηελ Διιάδα. γ) Βεβαίσζε ηεο κέζεο γεληθήο βαζκνινγίαο ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπ, ε νπνία λα έρεη εθδνζεί απφ i) ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή απφ ηελ αξκφδηα Δθπαηδεπηηθή Αξρή ηεο ρψξαο ηνπ ii) ηελ Πξεζβεία ηεο ρψξαο απηήο ζηελ Διιάδα iii) Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο ηεο Διιάδαο ή απφ ηε Γ/λζε ΠΟΓΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ κέζε γεληθή βαζκνινγία πξέπεη λα εθθξάδεηαη ζε εηθνζάβαζκε (0-20) θιίκαθα, κε άξηζηα ην 20 θαη ειάρηζην ην 0. Ζ βεβαίσζε απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. δ) Βεβαίσζε πξφζβαζεο κε ην γεληθφ βαζκφ γηα ηνπο θαηφρνπο απνιπηεξίνπ Λπθείνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. ε) Βεβαίσζε πνπ λα δείρλεη ηελ θαηαγσγή ηνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ. (Να πξνθχπηεη ζαθψο φηη θαλέλαο απφ απηνχο δελ έρεη ειιεληθή θαηαγσγή). ζη) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ηίηινο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θαηέρεη ν ππνςήθηνο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο απηήο. ε) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρψξαο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε ρψξα, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο νπνίαο αθνινπζεί ην ζρνιείν απνθνίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ. ζ) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο εθπαηδεπηηθήο ή δηπισκαηηθήο αξρήο ηεο νηθείαο ρψξαο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο έρεη θνηηήζεη κε πιήξε θνίηεζε ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Λπθείνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ ζηε ρψξα απνθνίηεζήο ηνπ, δειαδή ν καζεηήο λα έρεη παξαθνινπζήζεη ηα νηθεία καζήκαηα απφ ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. η) Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ππνςήθηνο : i. δελ είλαη απφθνηηνο ειιεληθνχ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ii.δελ είλαη θάηνρνο πηπρίνπ ζρνιήο ή ηκήκαηνο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο iii. δελ έρεη εηζαρζεί ζε ζρνιή ή ηκήκα ηεο Αλψηαηεο Δθπ/ζεο ηεο Διιάδαο ην έηνο 2009 ή πξνγελέζηεξα (κφλν γηα ππεθφνπο ρσξψλ εθηφο Δ.Δ. iv. δελ έρεη απνθηήζεη δηα αιιεινγξαθίαο ηίηιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ v. έρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εηδηθή θαηεγνξία φπνπ ππάγεηαη θαη ζα ηα πξνζθνκίζεη γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζηε γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ή ηκήκαηνο ηεο εηζαγσγήο ηνπ. εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ ππνβάιεη ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε καδί κε ην ειεθηξνληθφ Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πγθέληξσζεο θαη Διέγρνπ Αηηήζεσλ πκκεηνρήο θαη Μεραλνγξαθηθψλ Γειηίσλ Αιινδαπψλ-Αιινγελψλ θαη Απνθνίησλ Λπθείσλ ή αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. κε ειιεληθήο θαηαγσγήο, ηελ νπνία θαηαζέηνπλ θαη ζηε γξακκαηεία ή ζπκπιεξψλνπλ εθ λένπ.

8 ηα) Πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ησλ επηηπρφλησλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ, είλαη ε γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Απηή απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο ή ηνπ ρνιείνπ Διιεληθήο Γιψζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Β2 (Γ ) ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο. Ζ βεβαίσζε απηή δελ απαηηείηαη, αλ ν εηζαγφκελνο έρεη ηίηιν απφιπζεο απφ Κππξηαθφ ζρνιείν. Οη επηηπρφληεο πνπ δελ έρνπλ ηελ αλσηέξσ βεβαίσζε θαηά ην έηνο εηζαγσγήο νινθιεξψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο κεηά ηελ πξνζθφκηζε απηήο κέζα ζηελ πξνζεζκία εγγξαθψλ ησλ λενεηζαγφκελσλ θνηηεηψλ κε ηελ νηθεία εηδηθή θαηεγνξία ηνπ επφκελνπ έηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν εηζαγφκελνο ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ. Ο έιεγρνο φκσο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ αλσηέξσ εηδηθή θαηεγνξία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη θέηνο. 8 ΖΜΔΗΩΖ 1: Οη ππνςήθηνη απφθνηηνη Κππξηαθψλ ζρνιείσλ πέξα απφ ηε βεβαίσζε πξφζβαζεο κε ην γεληθφ βαζκφ θαη ηε βεβαίσζε-πηζηνπνηεηηθφ φπνπ θαίλεηαη ε ππεθνφηεηα θαη θαηαγσγή ησλ γνλέσλ ηνπο πξνζθνκίδνπλ θαη βεβαίσζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ φηη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο έρνπλ ειεγρζεί θαη είλαη έγθπξα. ΖΜΔΗΩΖ 2: Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνςήθηνπο ή απφ άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν. 2. ΔΠΙΚΤΡΩΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ μέλε ππεξεζία (ζρνιείν, άιιε εθπαηδεπηηθή αξρή θ.ιπ.) πξέπεη λα είλαη: α) Δπηθπξσκέλα πάλσ ζην πξσηφηππν γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο απηνχ πνπ ηα ππνγξάθεη απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ δηπισκαηηθή αξρή ηεο μέλεο ρψξαο ζηελ Διιάδα κε επηθχξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Γηθαηνινγεηηθά, πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ θ.ιπ., πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ρψξεο: Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο, Άγηνο Μαξίλνο, Αδεξκπατηδάλ, Αλδφξα, Αληίγθνπα θαη Μπαξκπνχληα, Αξγεληηλή, Αξκελία, Απζηξαιία, Απζηξία, Βαλνπάηνπ, Βέιγην, Βελεδνπέια, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Γαιιία, Γεξκαλία, Γξελάδα, Γαλία, Γνκηλίθα, Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Δθνπαδφξ (Ηζεκεξηλφο), Δι αιβαδφξ, Διβεηία, Δζζνλία, Ζ.Π.Α., Ζλ. Βαζίιεην Μεγ. Βξεηαλίαο θαη Βνξ. Ηξιαλδίαο, Ηαπσλία, Ηλδία, Ηξιαλδία, Ηζιαλδία, Ηζπαλία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Καδαθζηάλ, Κίλα (κφλν ε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη ηνπ Μαθάν), Κνινκβία, Κνξέα, Κξναηία, Κχπξνο, Λεδφζν, Λεηνλία, Λεπθνξσζία, Ληβεξία, Ληζνπαλία, Ληρηελζηάηλ, Λνπμεκβνχξγν, Μαιάνπη, Μάιηα, Μαπξνβνχλην, Μαπξίθηνο, Μεμηθφ, Μνιδαβία, Μνλαθφ, Μπαξκπάληνο, Μπαράκεο, Μπειηδέ, Μπνηζνπάλα, Μπξνπλέη-Νηαξνπζαιάκ, Νακίκπηα, Νέα Εειαλδία, Νεζηά Κνπθ, Νεζηά Μάξζαι, Νηνχε, Ννξβεγία, Νφηηνο Αθξηθή, Οιιαλδία, Ολδνχξα, Οπγγαξία, Οπθξαλία, Παλακάο, Πνισλία, Πνξηνγαιία, Πξάζηλν Αθξσηήξην, Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθ. ηεο Μαθεδνλίαο, Ρνπκαλία, Ρσζηθή Οκνζπνλδία, αηλη Κηηο θαη Νέβηο, ακφα, άν Σνκέ ε Πξίλζηπε, άληα Λνπηζία, εξβία, ευρέιιεο, ινβαθία, ινβελία, νπαδηιάλδε, νπεδία, νπξηλάκ, Σφγθα, Σνπξθία, Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, Σζερία, Φηλιαλδία, Φίηδη, δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ επηθπξσζεί γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο απφ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ, κε ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ζηα έγγξαθα απηά ζα ππάξρεη επηζεκείσζε, πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 3 θαη 4 ηεο ζχκβαζεο ηεο Υάγεο (APOSTILLE) ηεο 5 εο Οθησβξίνπ 1961 απφ ηηο αξκφδηεο γηα ην ζθνπφ απηφ αξρέο, πνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ίδηαο χκβαζεο, ππνρξεψλεηαη λα νξίζεη ην θάζε ζπκβαιιφκελν Κξάηνο. β) Μεηαθξαζκέλα απφ ηελ ειιεληθή δηπισκαηηθή αξρή ζην εμσηεξηθφ ή απφ ηε Μεηαθξαζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Δπίζεο γίλνληαη δεθηέο κεηαθξάζεηο πνπ γίλνληαη απφ δηθεγφξν πνπ έρεη ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.Γ. 3026/ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ Οη απφθνηηνη ειιεληθνχ ζρνιείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηηο δηαηάμεηο απηέο (Φ.151/41977/Β6/ ΦΔΚ 832Β/ ). Γελ γίλνληαη δεθηνί νη ηίηινη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ έρνπλ απνθηεζεί δη αιιεινγξαθίαο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος. Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ

Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα σξνκίζζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ζηα ΗΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ Ξεθίλεζε απφ ηε Γεπηέξα 03/09/2012 θαη ζα ζπλερηζηεί κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 07/09/2012 απφ 08:00 έσο 14:00 ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ To Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 9/7-6-2012 απόθαζε ηεο 26εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η για ηην πλήρφζη ηεζζάρφν (4) θέζεφν δικηγόρφν με έμμιζθη ενηολή ζηην Κενηρική Τπηρεζία ηοσ Σετνικού Δπιμεληηηρίοσ Δλλάδας Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ Ν Ι Κ Η 4, 1 0 2 4 8 Α Θ Η Ν Α Σ Η Λ. 2 1 0 3 2 9 1 2 0 0, F A X : 2 1 0 3 2 2 1 7 7 2 ------------ ----------- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα