Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα"

Transcript

1 Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα ΚΑΤΔΡΙΝΑ ΑΣΒΔΣΤΗ ΓΔΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΓΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

2 Ση γλσξίδνπκε ζήκεξα... Οξηζκόο; Με πιήξε δεδνκέλα επίπησζεο ηεο λόζνπ Με ζαθή ηαμηλόκεζε ηεο λόζνπ Παζνγέλεζε; Ίαζε; Καηεπζεληήξηεο νδεγίεο ζεξαπείαο; Έιιεηςε θαξκάθνπ γηα ηελ αγγεηαθή δπζιεηηνπξγία

3 Ση γλσξίδνπκε ζήκεξα Υξόληα θιεγκνλώδεο λόζνο κε πθέζεηο-εμάξζεηο Δληόπηζε ζην θέληξν ηνπ πξνζώπνπ - Καπζν/αίζζεκα λεγκώλ - Δξύζεκα - Βιαηίδεο/Φιπθηαηλίδηα - Σειαγγεηεθηαζίεο Δπεξεάδεη ςπρηζκό-θνηλσληθή δσή Άγλσζηεο αηηηνινγίαο Η ξνδόρξνπο λόζνο δελ είλαη πνηθηιία ηεο αθκήο

4 Δπηδεκηνινγία Δπίπησζε από 2-10% Ηιηθία έλαξμεο : 1( γπλαίθεο-άλδξεο ) Σππηθά ζε αλνηθηνύο θσηόηππνπο, Βνξεηνεπξσπαίνπο Πνιινί αζζελείο παξακέλνπλ αδηάγλσζηνη, ρσξίο αγσγή

5 Διαγνωστικά κριτήρια Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά Παξνδηθό εξύζεκα (flushing) Μόληκν εξύζεκα Βιαηίδεο θαη θιπθηαηλίδηα Σειαγγεηεθηαζίεο Γεπηεξεύνληα Καύζνο, «ηζνύμηκν» Πιάθεο Ξεξόηεο Οίδεκα Οθζαικηθέο εθδειώζεηο Πεξηθεξηθή εληόπηζε Φύκαηα

6 Ταξινόμηση National Rosacea Society classification Τπόηππνη I. Αγγεηαθόο Δξπζεκαηνηειαγγεηεθηαηηθόο I. Κιηληθά ζεκεία/ ζπκπηώκαηα -flushing -εξύζεκα 55-70% -ηειαγγεηεθηαζίεο II. Φιεγκνλώδεο Βιαηηδνθιπθηαηλώδεο II. -εξύζεκα -βιαηίδεο 25-40% -θιπθηαηλίδα III. Φπκαηώδεο III. -πάρπλζε δέξκαηνο -αλώκαιε επηθάλεηα 5% -ξηλόθπκα IV. Οθζαικηθή IV. -θαύζνο, αίζζεζε μέλνπ ζώκαηνο, λεγκώλ -θσηνεπαζζεζία,μεξόηεηα,θλεζκόο 3-50% -ζόισζε όξαζεο IV. Κνθθησκαηώδεο ξνδ.λόζνο V. - κε θιεγκνλώδεηο ζθιεξέο νκνηόκνξθεο εξπζξέο, εξπζξόθαηεο βιαηίδεο Σπάνια J.Am Acad Dermatol 2004; 50(6):

7 Τπόηππνο I Eξπζεκαηνηειαγγεηεθηαηηθόο (ETR) Σν flusing δηαξθεί πεξηζζόηεξν από 10 Κέληξν πξνζώπνπ (αιιά θαη πεξηθέξεηα απηηά, ιαηκό, ληεθνιηέ) Καύζνο ή θαη ηζνύμηκν Όρη πεξηνθζαικηθά Γπζαλεμία ζε ηνπηθά ζθεπάζκαηα Δθιπηηθνί παξάγνληεο: άγρνο, αιθνόι, δεζηά ξνθήκαηα, θαπηεξά θαγεηά, άζθεζε, θξύν, δέζηε, δεζηά κπάληα

8 Τπόηππνο II Βιαηηδνθιπθηαηλώδεο (PPR) Μηθξέο βιαηίδεο κε κηθξνθιπθηαηλίδην Οίδεκα (ήπην) Όρη πεξηνθζαικηθά Ιζηνξηθό flushing Σειαγγεηεθηαζίεο Μεζήιηθεο γπλαίθεο

9 Τπόηππνο III Φπκαηώδεο Μύηε (rhinophyma) Πεγνύλη (gnathophyma) Μέησπν (metophyma) Απηηά (otophyma) Βιέθαξα (blepharophyma) Ρηλόθπκα -ηλώδεο -ηλναγγεηνκαηώδεο -αδελνεηδέο -αθηηληθό (Roberts and Ward) Rhinophyma JRSOS Med 1985, 78 (8):

10 Τπόηππνο IV Οθζαικηθή Βιεθαξίηηο Υαιάδην, θιεγκνλή ησλ αδέλσλ ηνπ Meiboman Τπεξαηκία επηπεθπθόησλ, μεξόηεηα, εξεζηζκόο, δαθξύξξνηα Μπνξεί λα πξνεγείηαη ησλ δεξκαηηθώλ εθδειώζεσλ θαηά πνιιά ρξόληα Η όξαζε δελ επεξεάδεηαη πάληα θεξαηίηηο, ηξίηηο, ζθιεξίηηο 25%αζζελώλ κε ξνδ.λόζν έρνπλ νθζαικηθή πξνζβνιή

11 Κνθθησκαηώδεο Ρνδόρξνπο Νόζνο Φπκαηίδε (rosacea-like tuberculid of Lewandowsky) θερξνεηδήο ιύθνο (Lupoid miliaris)

12 Ππόδεξκα ηνπ πξνζώπνπ (Pyoderma faciale, Rosacea fulminans)

13 Morhiban Disease Chronic persistent erythema and edema of the face. Πεξηγξάθεθε ην 1957 από ηνλ Degos

14 Άιιεο εθδειώζεηο Βιάβεο εθηόο πξνζώπνπ Απηηά,ιαηκόο, ληεθνιηέ, ηξηρσηό θεθαιήο πιάγηα πξνζώπνπ (θειηδώδεο εξύζεκα) Αθκνεηδείο βιάβεο ζηήζνο, ηξηρσηό θεθαιήο, ιαηκόο, άθξα ύλδξνκν εξπζξνύ νζρένπ; (red scrotum) ρξόληνο εξεζηζκόο, ρξήζε θνξηηθνεηδώλ, ΑΓ

15 Αίηηα παξνδηθνύ εξπζήκαηνο (ΠΔ) Καινήζεο ΠE Κιηκαθηήξηνο Καξθηλνεηδέο ύλδξνκα Φαηνρξσκνθύησκα Μαζηνθπηηάξσζε Μπεινεηδέο Ca ζπξενεηδνύο (MCT) Όγθνο από παγθξεαηηθά θύηηαξα (vipoma) Καξθίλσκα λεθξνύ Αλαθπιαμία

16 Δξπζξό πξόζσπν (Red face) Γηαθνξηθή δηάγλσζε Δξεζηζηηθή εμ επαθήο δεξκαηίηηο Ηιηνδεξκαηίηηο ΑΓ πξνζώπνπ, ιαηκνύ Γ Γεξκαηνκπνζίηηο, ΔΛ Πνιπθπζαηκία ύλδξνκν Haber

17 Βιαηηδνθιπθηαηλώδεο ξνδόρξνπο λόζνο Γηαθνξηθή δηάγλσζε Κνηλή αθκή Πεξηζηνκαηηθή δεξκαηίηηο Demodecidosis Κεγρξνεηδήο ιύθνο (lupus miliaris) αξθνείδσζε N.Bourneville Mycobacterium avium Pyoderma faciale Αθκή από ζηεξνεηδή

18 Φπκαηώδεο ξνδόρξνπο λόζνο Γηαθνξηθή δηάγλσζε Αγγεηνζάξθσκα Κνθθίσκα ηνπ Lever αξθνείδσζε Λ.Λέπξα Βιαηηδώδεο βιελλίλσζε Μεηαζηάζεηο

19 Ρνδόρξνπο λόζνο Γηαθνξηθή δηάγλσζε από Lupus rosacea

20 Παζνθπζηνινγία (1) Αγγεηαθό δίθηπν Γπζιεηηνπξγία ζεξκηθώλ κεραληζκώλ ζαλ αίηην ηεο αγγεηνδηαζηνιήο ζηελ ξνδ.λόζν. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζεξκνξξύζκηζε ηνπ εγθεθάινπ, ζαλ θπζηνινγηθή απάληεζε ζε ππεξζεξκία, ερνπκε απμεκέλε ξνή αίκαηνο πξνο ηνλ εγθέθαιν. Η απάληεζε απηή ιείπεη ζε αζζελείο κε ξνδ.λόζν (κέηξεζε ζηηο γσληαθέο θιέβεο ηνπ νθζαικηθνύ θόγρνπ)

21 Παζνθπζηνινγία (2) Κιηκαηηθνί παξάγνληεο Δπαγγεικαηηθή έθζεζε ζε δέζηε Ρόινο ηνπ ειηαθνύ θσηόο Φσηόηππνο, έμαξζε ηελ άλνημε, επίπησζε ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο Ιζηνινγηθά αθηηληθή ειάζησζε

22 Παζνθπζηνινγία (3) Ιζηνινγηθά εθθύιηζε ελδνζειίνπ αγγείσλ θαη ζηξώκαηνο ηνπ ρνξίνπ Η θαηαζηξνθή ησλ αγγείσλ κπνξεί λα πξνεγείηαη Σν αληίζεην ππνζηεξίδεηαη από άιινπο εξεπλεηέο Γηαηαξαρή ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ιεκθαγγείσλ από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κέζσ θαηαζηξνθήο ησλ ειαζηηθώλ θαη θνιιαγόλσλ ηλώλ πνπ δεκηνπξγνύλ ην δίθηπν πνπ ππνζηεξίδεη ηα αγγεία

23 Παζνθπζηνινγία (4) Υεκηθνί, δηαηξνθηθνί παξάγνληεο Δθιύνπλ flushing - αιθνόι - θαπηεξά θαγεηά - δεζηά ξνθήκαηα Φάξκαθα - ακηνδαξόλε (ξνδ.λόζν, ραιάδηα) - ηνπηθά ζηεξνεηδή, (θαη εηζπλεόκελα!) - ληθνηηληθό νμύ - αθκνεηδή εμαλζήκαηα από Β6, Β12 (πςειέο δόζεηο)

24 Παζνθπζηνινγία (5) Mηθξννξγαληζκνί Demodex folliculorum Ακθηιεγόκελνο ξόινο Δληόπηζε ζε ζέζε πξνζβνιήο (κύηε, παξεηέο) Απνηθηζκόο ηνπ δέξκαηνο απμάλεη κε ηελ ειηθία Έρνπλ δηαπηζησζεί αλνζνινγηθνί κεραληζκνί (ζε πάζρνληεο από ξνδ.λόζν) ελαληίνλ ησλ αληηγόλσλ ηνπ Demodex Bacillus oleronius Gram -- βαθηεξηδίν

25 Παζνθπζηνινγία (6) Mηθξόβηα, Helicobacter pylori Ακθηιεγόκελνο ξόινο Αλεπξίζθεηαη θαη ζηνλ γεληθό πιεζπζκό Λνίκσμε από H. pylori απμάλεη αγγεηνθηλεηηθέο νπζίεο όπσο ε ηζηακίλε, πξνζηαγιαλδίλεο, ιεπθνηξηέληα. Η ζεξαπεία γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ ξνδ.λόζν

26 Παζνθπζηνινγία (7) Ρηλόθπκα Κπηνθίλε TGFb Ίλσζε ρνξίνπ

27 Η θιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο ζηελ Ρνδόρξνα Νόζν Αλαξξύζκηζε ησλ πξνθιεγκνλώδσλ θπηνθηλώλ TNF-a, IL-1 θ IL-6 πνπ πξνσζνύλ ηελ ρεκεηνηαμία, ελεξγνπνίεζε ησλ ιεπθνθπηηάξσλ Υξόληα αγγεηνδηαζηνιή θαη ζπλερήο θαηαζηξνθή (απνδόκεζε) ηνπ ζηξώκαηνο ηνπ ρνξίνπ πξνθαινύληαη: - compound nitric oxide (No) πνπ εθθξάδνληαη από ηα νπδεηεξόθηια ιεπθνθύηηαξα - ειεύζεξεο ξίδεηο νμπγόλνπ (ROS) - κεηαιινπξσηεηλάζεο ηνπ ζηξώκαηνο - απμεκέλε ελδνγελή αλνζνινγηθή απάληεζε κέζσ αλαξξύζκηζεο πξσηεαζώλ ζεξίλεο όπσο ε θαηειηζηδίλε (catelicidin)

28 Η θιεγκνλή ηνπ δέξκαηνο ζηελ Ρνδόρξνα Νόζν Δθιπηηθνί παξάγνληεο Απμεκέλε αλαγλώξηζή ηνπο ( TLR-2) Πξνδηάζεζε Πξόδξνκνη Καηειηζηδίλεο (hcap18) MMPs Pro-KLK-5 KLK-5 (SC Πξσηεάζε εξίλεο) Δπηδεξκηδηθήο IL-37 θαη άιισλ πεπηηδίσλ θαηειηζηδίλεο Αγγεηαθώλ αιιαγώλ Φιεγκνλώδεο απάληεζε Αληηκηθξνβηαθή δξαζηεξηόηεηα Αγγεηνδηαζηνιή (άκεζε), αγγεηνγέλεζε, κόληκεο αγγεηαθέο βιάβεο

29 Ιζηόηνπνη Rosacea Net-from the AAD National Rosacea Society USA Rosacea-Medscape Reference Rosacea-British Association of Dermatologists Rosacea Research and Development Institute

30 Ροδότροσς νόζος Αιηιοπαθολογία-Κλινική εικόνα ΚΑΤΔΡΙΝΑ ΑΣΒΔΣΤΗ ΓΔΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΓΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ

ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑΠΤΖΣΗΚΖ ΗΓΡΩΣΑΓΔΝΗΣΗΓΑ: ΣΗ ΝΔΩΣΔΡΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΟΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΩΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΩΝ ΝΟΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΚΠΑ Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΟΡΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Αξραύιεο Δκ Δπηκ Α Α γαζηξ/θε θιηληθή επαγγειηζκόο Mesalazine (INN, BAN)=mesalamine (USAN) = 5-aminosalicylic acid (5-ASA) Γειώλσ όηη δελ έρσ ζύγθξνπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ

Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Σνπηθή ζεξαπεία ξνδνρξφνπ λφζνπ. Μηα πξφθιεζε γηα ην Γεξκαηνιφγν ΡΗΓΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΗΣΡΗ Ιζηνξηθή αλαδξνκή Αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία ε πάζεζε ήηαλ αξθεηά γλσζηή θαη ζπρλά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ

ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ ΤΝΟΨΗ ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΗΔΩΝ ΓΔΡΜΑΣΟ Ιωάννηρ Μπαζούκαρ, Αν. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κων/νορ Μπαζιούκαρ, Δπ. Καθηγηηήρ Γεπμαηολογίαρ Κλινική Γεπμαηικών και Αθποδιζίων Νόζων Ιαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα