HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ"

Transcript

1 HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε άκεζε ή έκκεζε επαθή - Απνκνλώζεθαλ > από 120 ηύπνη(ηερληθέο πβξηδηζκνύ ηνπ DNA θαη PCR) - Πξνθαινύλ θαινήζεηο βιάβεο, αιιά ζπκκεηέρνπλ νξηζκέλνη ζηελ παζνγέλεηα επηζειηαθώλ θπηηάξσλ - Αλζεθηηθνί ζε επηδξάζεηο από ην πεξηβάιινλ

3 Φάζμα εκδηλώζεων μεηά από HPV λοίμωξη Τύπορ HPV Σςνήθειρ κλινικέρ βλάβερ Λιγόηεπο ζςνήθειρ κλινικέρ βλάβερ Δςνηηική ογκογένεζη 1 Πεικαηηαίεο / παιακηαίεο κπξκεθίεο Κνηλέο κπξκεθίεο Κακία 2,4,27,29 Κνηλέο κπξκεθίεο Πεικαηηαίεο, παιακηαίεο, ζηνκαηηθνύ βιελλνγόλνπ Κακία 3,10,28,49 Οκαιέο κπξκεθίεο Οκαιέο κπξκεθίεο ζηε κπξκεθηνεηδή επηδεξκνδπζπιαζία (ΔΜ) 7 Μπξκεθίεο θξενπσιώλ 13,32 ηνκαηηθή εζηηαθή επηζειηαθή ππεξπιαζία Κακία 5,8,9,12,14,15,17,19-26,36,47,50 Μπξκεθηώδεο επηδεξκνδπζπιαζία HPV 5,8,9 έρνπλ απνκνλσζεί από αθαλζνθπηηαξηθό Ca 6,11 Ομπηελή θνλδπιώκαηα, θνλδπιώκαηα ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 16,18 θνλδπιώκαηα ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Αθαλζνθπηηαξηθέο ελδνεπηζειηαθέο αιινηώζεηο, αθαλζνθπηηαξηθό Ca in situ, αλαπλεπζηηθή ζεισκάησζε, θνηλέο κπξκεθηέο θνηλέο κπξκεθηέο θίλδπλνο Τςειόο θίλδπλνο 31,33,35,39,45,51-53,55,56,59,63,66,68 Ομπηελή θνλδπιώκαηα, αθαλζνθπηηαξηθό Ca in situ Γπζπιαζίεο θαη θαξθηλώκαηα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ

4 ΟΓΚΟΓΟΝΟΙ ΜΗ ΟΓΚΟΓΟΝΟΙ ΟΡΟΣΤΠΟΙ Ογθνγόλνη:16,18,31,33,39,45,51, 52,56,58,59 Με νγθνγόλνη:6,11,42 θ.ά. Δίλαη επαξθήο λα εμεγήζεη ηελ νγθνγέλεζε απηή ε δηάθξηζε ;

5 Μεηάδνζε HPV Δπαθή κε πάζρνληα Γηα ηα νμπηελή θνλδπιώκαηα : θπξίσο ζεμνπαιηθή επαθή.. Αλίρλεπζε/εληόπηζε ζε «ζπληξόθνπο» νκνηόηεηα ηύπνπ ηνύ Πξσθηηθή ζπλνπζία : εκθάληζε HPV ζε άλδξεο ζπρλόηεξα ηνκαηηθή επαθή : ρακειή κεηαδνηηθόηεηα Δληόπηζε πεξηγελλεηηθή (απηνελνθζαικηζκό)

6 Δπηδεκηνινγία - Πεγέο κόιπλζεο ησλ HPV, ν άλζξσπνο θαη ην πεξηβάιινλ - Υξόλνο επώαζεο ζπλήζσο 1 3 κήλεο, κεξηθέο θνξέο πάλσ από 3 έηε. - Καηαθόξπθε αύμεζε ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα, αηόκσλ πνπ πξνζβιήζεθαλ από ηνλ ηό

7 Παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαξθηλνγέλεζε Ινλίδνπζα αθηηλνβνιία UV αθηηλνβνιία Αλνζνθαηαζηνιή Κάπληζκα Δξεζηζηηθέο νπζίεο (αξζεληθό - αηζάιε)

8 Παζνθπζηνινγία ησλ HPV ζην δέξκα - Πξνζβάιινπλ θύηηαξα ηεο αθαλζσηήο ζηηβάδαο θαη ηνπο βιελλνγόλνπο - Οη βιάβεο πξνθαινύληαη από ηνλ πνι/ζηαζκό ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θπηηάξσλ κε επξύ θάζκα αηππηώλ ζηνπο ππξήλεο ηνπο - Οη ηνί HPV πξνθαινύλ ινηκώμεηο θιηληθέο θαη ππνθιηληθέο( ζηνπο βιελλνγόλνπο) Οη θιηληθέο δηαθξίλνληαη εύθνια Οη ππνθιηληθέο δηαπηζηώλνληαη κε ηελ αλίρλεπζε γελεηηθνύ πιηθνύ (DNA) ηνπ ππεύζπλνπ ηνύ (70% ππνθιηληθέο κνξθέο)

9 Κιηληθέο εθδειώζεηο από HPV ζην 1) Μπξκεθίεο α) Κνηλέο κπξκεθίεο δέξκα β) Πεικαηηαίεο κπξκεθίεο γ) Οκαιέο Νεαληθέο 2) Ομπηελή θνλδπιώκαηα 3) Bowenoid βιαηίδσζε 4) Μπξκεθηνεηδήο επηδεξκνδπζπιαζία 5) HPV θαη επηζειηαθά θαξθηλώκαηα ηνπ δέξκαηνο

10 Κιηληθή εηθόλα θνηλώλ κπξκεθηώλ - Τπνζηξόγγπια μεξά επάξκαηα ηνπ δέξκαηνο - Δπηθάλεηα αλώκαιε, ζεισκαηώδεο - κπξκεθηώδεο - Γηάκεηξνο νιίγσλ ρηιηνζηώλ έσο 1cm - πλήζσο πνιιαπιέο, ρξνηάο ιεπθόθαηεο ή ηνπ θπζηνινγηθνύ δέξκαηνο - Δληνπίδνληαη παληνύ ζην δέξκα (ξαρηαία επηθάλεηα ρεξηώλ - πνδηώλ, ζηα δάθηπια, γόλαηα) - Αζπκπησκαηηθέο (εληόπηζε ζην παξσλύρην ή ππσλύρην επώδπλεο) * Ιδηαίηεξε πνηθηιία ησλ θνηλώλ κπξκεθηώλ είλαη νη «λεκαηνεηδείο»(επηκήθεηο εθβιαζηήζεηο κε ππεξθεξαησζηθό άθξν κε εληόπηζε ζε ιαηκό θαη πξόζσπν)

11

12

13 Πεικαηηαίεο Μπξκεθηέο - Η πξνζβνιή ησλ πεικάησλ από ηνλ ηό δίλεη δηαθνξεηηθή θιηληθή εηθόλα - Η πίεζε ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο ηηο αλαγθάδεη λα αλαπηύζζνληαη πξνο ηα έζσ (πξνο ην βάζνο) - Μνηάδνπλ κε ηνπο ηύινπο (δ.δ ζξνκβσκέλα ηξηρνεηδή) - Πόλν θαηά ηε βάδηζε

14

15 Οκαιέο κπξκεθίεο - Μηθξέο ειαθξά επεξκέλεο βιαηίδεο, ζηξνγγπιέο ή πνιπγσληθέο - Δπηθάλεηα ιεία ή ειαθξά θνθθηώδεο - Υξνηάο ππόθαηεο ή ηνπ θπζηνινγηθνύ δέξκαηνο - Δληόπηζε θπξίσο ζην πξόζσπν θαη ζηε ξαρηαία επηθάλεηα ησλ ρεηξώλ

16

17 Γηαθνξηθή δηάγλσζε κπξκεθηώλ - Μνιπζκαηηθή ηέξκηλζνο - κεγκαηνξξνηθέο κπξκεθίεο - Αθηηληθέο ππεξθεξαηώζεηο - Αθαλζνθπηηαξηθό θαξθίλσκα - Σύινη θάινη - πξηγγώκαηα - Φαγέζσξεο ηεο αθκήο - Οκαιόο ιεηρήλαο

18 Πνξέηα - πξόγλσζε - εκαληηθό πνζνζηό θνηλώλ θαη νκαιώλ ππνζηξέθνληαη πεξίπνπ ζε έλα κε δύν ρξόληα - Οη πεικαηηαηέο επηκέλνπλ (έληνλνο πόλνο) θαη απαηηνύλ ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε

19 Αληηκεηώπηζε κπξκεθηώλ πξνϋπνζέζεηο - Ιζηνξηθό (γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή, κεηακόζρεπζε ή ρεκεηνζεξαπεία) - Η ειηθία - Σν θύιν - Σν ζεκείν εληνπηζκνύ ησλ κπξκεθηώλ

20 Θεξαπεία κπξκεθηώλ - Κξπνζεξαπεία - Γεξκαηναπόμεζε - Φαξκαθεπηηθή αγσγή - Laser - Απζππνβνιή

21 Κξπνζεξαπεία -Σξόπνο Γξάζεο : Νέθξσζε επηδεξκίδαο ρνξίνπ, ζξόκβσζε αγγείσλ -Σξόπνο Δθαξκνγήο : Φεθαζκόο(10 20 sec/ 2 θύθινη αλά 15 κέξεο) - Ιθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα - Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο : α) Άκεζεο : Καύζνο, εξύζεκα, δηαβξώζεηο β) Έκκεζεο : Τπέξ ππό κειάγρξσζε, νπιέο

22 Γεξκαηναπόμεζε - Διαθξά απνθόιιεζε ηεο βιάβεο, ρσξίο αηκνξξαγία κε ρξήζε ζεξκνθαπζηήξα - Κίλδπλνη Οπιέο Γπζρξσκίεο

23 Φάξκαθα - Καηαζηξνθή ησλ βιαβώλ κε ηνπηθά ζπζθεπάζκαηα α) αιηθπιηθό νμύ 17% ζε ζπλδπαζκό κε θνιιώδην 65%, γαιαθηηθό νμύ 17% θαη 1% θαζηνξέιαην β) Φζνξηννπξαθίιε 7% θαη ζαιπθπιηθό νμύ 17% γ) Ρεηηλνηθό νμύ 0,5% ζε κνξθή θξέκαο Κίλδπλνη Σνπηθό εξεζηζκόο Οπιέο Γπζρξσκίεο

24 Απζππνβνιή - Ήπηα εθαξκνγή νηαζδήπνηε αγσγήο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό βιαβώλ - Οη βιάβεο ππνρσξνύλ ζην ζύλνιν ηνπο ζε πςειό πνζνζηό

25 - Αίηην ηόο HPV - Ιόο DNA Ομπηελή Κνλδπιώκαηα - Οηθνγελείαο Papillomaviridae - > 120 ηύπνη - 1/3 πξνζβάιινπλ ην γελεηηθό ζύζηεκα - Σν κέγεζνο ηνπ ηηθνύ γνληδηώκαηνο είλαη κηθξό

26 Ομπηελή θνλδπιώκαηα θιηληθή εηθόλα - Μία ή πνιιαπιέο βιάβεο - Αλζνθξακβνεηδείο εθβιαζηήζεηο ή βιαηηδώδεηο - Δξπζξνξόδηλεο ή θαηέο - Μαιζαθή ζύζηαζε - Βάζε κηζρσηή ή πεπιαηηζκέλε - Θέζεηο Άλδξεο : βάιαλνο, αθξνπνζζία, ζηεθαληαία αύιαθα, ζώκα πένπο, νπξήζξα, εθήβαην, πξσθηόο, κεξνγελλεηηθέο πηπρέο Γπλαίθεο : αηδνίν, θόιπνο, ηξάρεινο, εθήβαην, κεξνγελλεηηθέο πηπρέο

27

28 Ομπηελή θνλδπιώκαηα - πνξεία - Πνι/ζηαζκόο - Απηόκαηε ππνρώξεζε - Τπνηξνπέο 25% - (Γηάζηεκα ειεύζεξν λόζνπ από 2 κήλεο έσο 23 έηε)

29 Ομπηελή θνλδπιώκαηα δηαθνξηθή δηάγλσζε - Μηθξνζεισκάησζε ηνπ αηδνίνπ( θάζε ζήισκα έρεη ηε δηθή ηνπ βάζε) - Τπνιείκκαηα παξζεληθνύ πκέλα - Μνιπζκαηηθή ηέξκηλζνο - Πιαηέα θνλδπιώκαηα(ζύθηιε) - πίινη - Αθξνρόξδνλεο - Μαξγαξηηαξνεηδείο βιαηίδεο ηνπ πένπο - Έθηνπνη ζκεγκαηνγόλνη αδέλεο

30 Ομπηελή θνλδπιώκαηα- ηξόπνη κεηάδνζεο - Κπξίσο ζεμνπαιηθή επαθή(27% έρνπλ ηνλ ίδην HPV ηύπν ζε δείγκαηα από δάθηπια θαη γελλεηηθά όξγαλα) - Με απην- ή εηεξνελνθζαικηζκό (απηνελνθζαικηζκόο από θνηλέο κπξκεθηέο εηεξνελνθζαικηζκόο από βιάβεο αηόκσλ πνπ πεξηπνηνύληαη ηα παηδηά) -? Από ην πεξηβάιινλ( ηνπαιέηεο, εζώξνπρα θ.ιπ)

31 Ομπηελή θνλδπιώκαηα - πξόιεςε - εμνπαιηθή απνρή επί καθξό ρξνληθό δηάζηεκα όηαλ ππάξρνπλ εληνπίζεηο εθηόο ηεο πεξηνρήο πνπ θαιύπηεηαη από ην πξνθπιαθηηθό - Απζηεξή κνλνγακία - Σα πξνθπιαθηηθά πξνζηαηεύνπλ, αιιά όρη απόιπηα - Η πεξηηνκή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηεο κόιπλζεο από ηνλ HPV - Δκβνιηαζκόο

32 Ομπηελή θνλδπιώκαηα παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα HPV ζε γπλαίθεο - Απμεκέλνο αξηζκόο ζεμνπαιηθώλ ζπληξόθσλ - Νεαξή ειηθία(20% εηώλ, 6% > 30 εηώλ) - Έλαξμε ζεμνπαιηθήο δσήο ζε κηθξή ειηθία - εμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπληξόθνπ - Άιια.Μ.Ν

33 Ομπηελή θνλδπιώκαηα παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα HPV ζε άλδξεο - Απμεκέλνο αξηζκόο ζεμνπαιηθώλ ζπληξόθσλ - Άιια.Μ.Ν - Η ειηθία δελ απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ - Η πεξηηνκή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν

34 Ομπηελή θνλδπιώκαηα θπζηθή πνξεία - Λαλζάλνπζα ινίκσμε: Κακία καθξνζθνπηθή ή κηθξνζθνπηθή εθδήισζε Λίγα θύηηαξα ζπληεξνύλ ηε ινίκσμε κε ρακειό αξηζκό ηηθώλ ζσκαηηδίσλ - Τπνθιηληθή ινίκσμε Μόλν ε θνιπνζθόπεζε ή ε θπηηαξνινγηθή εμέηαζε απνθαιύπηνπλ ηε ινίκσμε Απνπζία νξαηήο θιηληθά λόζνπ - Κιηληθή ινίκσμε Ομπηελή θνλδπιώκαηα * Έλαο αζζελήο κπνξεί λα κεηαπίπηεη από ηε κία θαηεγνξία ζηελ άιιε αλά πάζα ζηηγκή

35 Ομπηελή θνλδπιώκαηα Φπζηθή πνξεία θαξθηλνγέλεζε παξάγνληεο θηλδύλνπ - Αλνζνθαηαζηνιή - Έλαξμε ζεμνπαιηθήο δσήο έλα έηνο κεηά ηελ εκκελαξρή - > 6 ζεμνπαιηθνί ζύληξνθνη - Υακειό θνηλσληθό νηθνλνκηθό επίπεδν - Όρη ηαθηηθή παξαθνινύζεζε - Μαύξε θπιή - πιινίκσμε - Μπθόπιαζκα Trachomatis - Κάπληζκα - Αληηζπιιεπηηθά - Γηαηηεηηθνί παξάγνληεο - Γελεηηθνί παξάγνληεο

36 Ομπηελή θνλδπιώκαηα επηπινθέο Μηθξέο - Διθώζεηο - Δπηκόιπλζε - Αηκνξξαγία - Μεραληθά πξνβιήκαηα - Φπρνινγηθά πξνβιήκαηα Μεγάιεο - Γηγάληηα νμπηελή θνλδπιώκαηα - νβαξά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα - Καξθίλσκα in Situ - Γηεζεηηθό θαξθίλσκα

37 Ομπηελή θνλδπιώκαηα επηπινθέο όγθνο Buschke Lowenstein Αίηην : HPV 6,11(κεηαιιαγκέλνη) Σεξάζηηεο κάδεο γελεηηθήο ρώξαο Σνπηθά επηζεηηθνί όγθνη Όρη κεηαζηάζεηο

38

39 Ομπηελή θνλδπιώκαηα επηπινθέο Bowenoid βιαηίδσζε - Αίηην HPV 16,18 θαη 33 - Νεαξνί ελήιηθεο - Άλδξεο θαη γπλαίθεο - Καθενεηδέο ρξώκα - Ήπηα θπηηαξηθή αηππία = πξνθαξθηληθέο βιάβεο - < 5% θίλδπλνο δηεζεηηθνύ θαξθίλνπ

40

41 Ομπηελή θνλδπιώκαηα ζεξαπεία γεληθά - Η επηηπρία ηεο ζεξαπείαο εμαξηάηαη από ηελ αλνζία Ο ηόο πξνθαιεί ηνπηθή αλνζνθαηαζηνιή Η ελδνθπηηάξηα θαη ε επηδεξκηδηθή εληόπηζε ηεο HPV ινίκσμεο πξνζηαηεύεη ηνλ ηό από ηελ αλνζία - Δλεκέξσζε (καθξνρξόλην πξόβιεκα) - Απνθιεηζκόο άιισλ.μ.ν - Έιεγρνο ζεμνπαιηθώλ ζπληξόθσλ - Κιηληθή εμέηαζε - Tεζη ΠΑΠ - Οξζνζθόπεζε Οπξεζξνζθόπεζε (αλ είλαη απαξαίηεηε) - Ιζηνινγηθή εμέηαζε αλ είλαη απαξαίηεηε

42 Ομπηελή θνλδπιώκαηα ζεξαπεία γεληθά - Καηαζηξνθή ησλ θνλδπισκάησλ όρη εθθξίδσζε ηεο ινίκσμεο - Τπνηξνπέο ζην 20% - 30% - Μεηά ηε ζεξαπεία ε κνιπζκαηηθόηεηα κεηώλεηαη, αιιά δε κεδελίδεηαη - Κακία κέζνδνο δελ είλαη ηδαληθή - Αλ κία κέζνδνο δελ απνδώζεη ζε 2 κήλεο, ηόηε αιιαγή κεζόδνπ

43 Ομπηελή θνλδπιώκαηα γεληθά - επηινγή ζεξαπείαο - Αξηζκόο βιαβώλ - Θέζε, κέγεζνο, ειηθία βιαβώλ - Πξνεγνύκελεο ζεξαπείεο - Κιηληθή θαηάζηαζε αζζελνύο - Δκπεηξία ηαηξνύ

44 Ομπηελή θνλδπιώκαηα - ζεξαπεία - Δθαξκνγή από ηνλ αζζελή Πνδνθπινηνμίλε 0,15%, 0,5% Ικηθνπηκόδε(θξέκα 5%) - Δθαξκνγή από ηνλ ηαηξό - Κξπνζεξαπεία(πγξό άδσην) - Σξηρισξννμηθό νμύ(50% έσο 80%) - Υεηξνπξγηθή αθαίξεζε - Γηαζεξκνπεμία

45 Μπξκεθηνεηδήο επηδεξκνδπζπιαζία - Δμαηξεηηθά ζπάληα δεξκαηνπάζεηα - Δκθάληζε ζηελ παηδηθή ειηθία(γελεηηθή πξνδηάζεζε) - Τπεξθεξαησζηθέο βιάβεο(όκνηεο κε νκαιέο κπξκεθίεο, αθηηληθέο ή ζκεγκαηνξξνηθέο θεξαηηάζεηο θαη κε πνηθ.πηηπξίαζε) - Δληόπηζε: πξόζσπν, άθξα, θνξκό - Πξόγλσζε: επηθπιαθηηθή - ε ειηθία εηώλ πξνθαξθηληθέο βιάβεο ή επηζειηαθά θαξθηλώκαηα δέξκαηνο ζηα αθάιππηα κέξε ηνπ δέξκαηνο - Θεξαπεία : Θεξαπεία κπξκεθηώλ πζηεκαηηθά ξεηηλνεηδή(εηξεηηλάηε ηζνηξεηηλνίλε)

46

47 HPV θαη επηζειηαθά θαξθηλώκαηα δέξκαηνο - Η ύπαξμε παζνθπζηνινγηθήο ζρέζεο κεηαμύ νξηζκέλσλ ηύπσλ HPV θαη ησλ επηζειηαθώλ θαξθηλσλ ηνπ δέξκαηνο νδεγεί ζε : 1. N.Bowen 2. N.Queyrat 3. Μπoβελνεηδή βιαηίδσζε 4. Λεπθνπιαζία 5. Αθαλζνθπηηαξηθό Ca - Όρη κόλνη ηνπο αιιά κε ζπγθαξθηλνγόλνπο παξάγνληεο ηξνπνπνηνύλ ηνπο κεραληζκνύο απηνειέγρνπ ηεο θπηηαξηθήο ηζνξξνπίαο(αδξαλνπνίεζε νγθνθαηαζηαιηηθώλ γνληδίσλ) - Πξνθαξθηληθέο θαηαζηάζεηο θαη Ca in Situ είλαη ζπρλέο ζε: 1. Αλνζνθαηαζηαικέλνπο 2. Μαθξνρξόληα έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία * Οη θαιύηεξεο γλώζεηο γηα ηηο πνηθηιόηξνπεο παξεκβάζεηο ησλ ηώλ HPV ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο απνηεινύλ πξόηππν γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο νγθνγέλλεζεο

48

49

50

51

52

53 πκπεξαζκαηηθά πρλόηαηε πξνζβνιή Άγλσζηνο ρξόλνο επώαζεο Γελεηηθή πξνδηάζεζε Γελ ππάξρεη ηδαληθή ζεξαπεία πνπ λα εμαζθαιίδεη ηε κε ππνηξνπή εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εμήγεζε κεραληζκώλ θαξθηλνγέλεζεο από ηελ κειέηε ηεο νγθνγελεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ HPV.

54 ΔΤΥΑΡΙΣΧ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός»

ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ; Γ. Κνληνρξηζηφπνπινο Νοσ. «A. Σσγγρός» ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Τπεξβνιηθή έθθξηζε ηδξψηα απφ ηνπο εθθξηλείο ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ΤΠΔΡΗΓΡΧΗΑ Δζηηαθή Πξσηνπαζήο ή ηδηνπαζήο

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής

Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ανοζοπαθογένεια ηης θσμαηίωζης Μ.Τοσμπής Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πιεζώξα παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. Ζ εθιεθηηθή επηινγή ρηιηάδσλ εηώλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο,

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα