KINHTIKΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΟΙΟΦΑΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KINHTIKΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΟΙΟΦΑΓΟΤ"

Transcript

1 KINHTIKΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΟΙΟΦΑΓΟΤ πήιηνο Μαλσιαθόπνπινο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο-Γαζηξεληεξνινγίαο

2 ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΙΟΦΑΓΟΤ Λεηηνπξγηθέο δώλεο νηζνθάγνπ Αλώηεξνο νηζνθαγηθόο ζθηγθηήξαο (ΑΟθ) γξακκωηέο κπϊθέο ίλεο ώκα νηζνθάγνπ - άλω ηκήκα (5%): γξακκωηέο κπϊθέο ίλεο, - κεηαβαηηθή δώλε (35-45%): γξακκωηέο+ιείεο - πεξηθεξηθό ηκήκα (50-60%): ιείεο κπϊθέο ίλεο Καηώηεξνο νηζνθαγηθόο ζθηγθηήξαο (ΚΟθ) ιείεο κπϊθέο ίλεο

3 ΓΤΚΑΣΑΠΟΙΑ-ΓΤΦΑΓΙΑ Αδπλακία πξνωζήζεωο ηεο ηξνθήο ζην ζηόκαρν Αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ πξνβιήκαηνο δπζθαηαπνζία ή δπζθαγία πξώηνπ ζηαδίνπ ή ζηνκαηνθαξπγγηθή δπζθαγία : από ην ζηόκα ζηνλ νηζνθάγν δπζθαγία : θαηά κήθνο ηνπ ζώκαηνο ηνπ νηζνθάγνπ θαη/ή από ηνλ θαηώηεξν νηζνθάγν ζην ζηόκαρν

4 ΑΙΣΙΑ ΓΤΚΑΣΑΠΟΙΑ Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο γξακκσηώλ κπώλ ΑΟθ Νευρογενή αίτια ζπλήζωο (αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα, λόζνο Parkinson, όγθνη εγθεθάινπ, δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα θιπ.) Μυϊκά αίτια ζπαληόηεξα (δεξκαηνκπνζίηηο, πνιπνκπνζίηηο, ζθιεξόδεξκα, ππεξζπξενεηδηζκόο, κπμνίδεκα, κπαζζέλεηα Gravis, ακπινείδωζε θιπ.) Πίεζε από ηνπηθέο βιάβεο (Ca, εθθόιπωκα Zenker, δηόγθωζε ζπξενεηδνύο θιπ.).

5 ΑΙΣΙΑ ΓΤΦΑΓΙΑ παζκόο ζώκαηνο νηζνθάγνπ ηέλσζε κέζνπ-θάησ ηξηηεκνξίνπ νηζνθάγνπ γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε-νηζνθαγίηηδα ιήςε θαπζηηθώλ νπζηώλ ηαηξνγελήο ζηέλσζε δαθηύιηνο Καξθίλνο κέζνπ-θάησ ηξηηεκνξίνπ νηζνθάγνπ Πξσηνγελείο δηαηαξ. θηλεηηθόηεηαο νηζνθάγνπ αραιαζία δηάρπηνο νηζνθαγηθόο ζπαζκόο

6 ΑΥΑΛΑΙΑ Με ράιαζε ηνπ ΚΟΣθ Σπλήζωο απνπζία πεξηζηαιηηζκνύ ζώκαηνο νηζνθάγνπ Δπηδεκηνινγία Δηήζηα επίπησζε: 1-2 πεξηπηώζεηο/ θαηνίθνπο Ηιηθία πξσηνεκθάληζεο: όιεο νη ειηθίεο, ζπρλόηεξα θαηά ηελ 3ε-5ε δεθαεηία, ζπαληόηαηα (<5%) πξηλ ηελ εθεβεία Φύια: εμίζνπ θαη ηα δύν

7 Αηηηνινγία-Παζνγέλεηα Αραιαζίαο Αηηηνινγία: αδηεπθξίληζηε (Ιογενενείς παράγονηες, Γενεηική προδιάθεζη, Ασηοανοζία) Παζνγέλεηα Νεπξνγελήο πξνέιεπζε (αλσκαιίεο λεπξηθώλ πιεγκάησλ νηζνθάγνπ) Αύμεζε πίεζεο εξεκίαο ΚΟθ Μηθξνύ βαζκνύ θαη/ή βξαρείαο δηάξθεηαο ράιαζε ΚΟθ θαηά ηελ θαηάπνζε Τπνθηλεηηθόηεηα ζώκαηνο νηζνθάγνπ Δξγώδεο αραιαζία: (ζπαλίσο) έληνλεο ζπζπάζεηο ζώκαηνο νηζνθάγνπ

8 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ ΑΥΑΛΑΙΑ Γπζθαγία (βξαδείαο ελάξμεσο, θηλήζεηο πξνζαξκνγήοθαζπζηέξεζε δηαγλώζεσο: 2 ρξόληα) Αλαγσγέο (άπεπησλ ηξνθώλ-60-90%) απηόκαηεο ή πξνθιεηέο Θσξαθηθόο, νπηζζνζηεξληθόο πόλνο (30-50%) Οπηζζνζηεξληθόο θαύζνο Λόμπγγαο Απώιεηα βάξνπο πκπηώκαηα από πλεύκνλεο (λπθηεξηλά επεηζόδηα βήρα, πληγκνλήο, βξνγρόζπαζκνπ: 10-30%, πλεπκνληθό απόζηεκα, ρξόληα πλεπκνλνπάζεηα, ζάλαηνο)

9 Αληηθεηκεληθή εμέηαζε- Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα αραιαζίαο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ειάρηζηα επξήκαηα - Απνθιεηζκόο άιιωλ λνζεκάηωλ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ Δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα

10 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΑΥΑΛΑΙΑ Ιζηνξηθό Α/α ζώξαθνο ε πξνρσξεκέλεο πεξηπηώζεηο: δηαηεηακέλνο νηζνθάγνο ή δηπιή παξπθή νηζνθάγνπ θαη απνπζία γαζηξηθήο θπζαιιίδαο Βαξηνύρν γεύκα κε αθηηλνζθόπεζε Η θαηαιιειόηεξε δνθηκαζία αξρηθήο πξνζπέιαζεο Γαζηξνζθόπεζε Απαξαίηεηε γηα απνθιεηζκό λενπιάζκαηνο ΚΟ θαη εθηίκεζε βιελλνγόλνπ Μαλνκεηξία νηζνθάγνπ

11

12

13 Μαλνκεηξία νηζνθάγνπ Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε δηάγλσζε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αραιαζίαο Σα ζεκαληηθόηεξα καλνκεηξηθά επξήκαηα αραιαζίαο: Ρ εξεκίαο ΚΟθ (60-90%) + επηκήθπλζε δώλεο πςειήο Ρ Με ειάηησζε ηεο πηέζεσο ηνπ ΚΟθ θαηά ηελ θαηάπνζε Δλδννηζνθάγεηνο Ρ εξεκίαο > Ρ εξεκίαο ζηνκάρνπ Απνπζία πξνσζεηηθώλ θπκάησλ ζηνλ θαηώη. νηζνθάγν, δπλακηθνύ θαη κε πξνσζεηηθά θύκαηα ζην ζώκα ε εργώδη αταλαζία: δπλακηθνύ θύκαηα ζώκαηνο

14

15 ΓΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΑΥΑΛΑΙΑ Φεπδναραιαζία: αθηηλνι.+καλνκεηξηθή εηθόλα αραιαζίαο πλήζε λνζήκαηα Νενπιάζκαηα (Ca ζηνκάρνπ, νηζνθάγνπ, πλεπκόλσλ, παγθξέαηνο, ήπαηνο, π. εληέξνπ, ιέκθσκα, κεζνζειίσκα) ρεηηθά ζπάληα λνζήκαηα Υξόληα εληεξηθή ςεπδναπόθξαμε, Ακπινείδσζε, Βαγνηνκή Αξθεηά ζπάληα λνζήκαηα αξθνείδσζε, Νόζνο Chagas, Νεπξηλσκάησζε ύλδξνκν πνιιαπιήο ελδνθξηληθήο λενπιαζίαο ηύπνπ IIb

16 ΠΟΡΔΙΑ - ΠΡΟΓΝΧΗ AXΑΛΑΙΑ Υσξίο ζεξαπεία: πξννδεπηηθή επηδείλσζε Απμεκέλνο θίλδπλνο θαξθίλνπ νηζνθάγνπ (εηδηθά ζε αζζελείο ρωξίο ζεξαπεία ή κε αληαπνθξηλόκελνπο ζηε ζεξαπεία)

17 ΒΑΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΑΥΑΛΑΙΑ ηόρνη: Αλαθνύθηζε ζπκπησκάησλ, πξόιεςε επηπινθώλ Σξόπνη ζεξαπεπηηθήο πξνζεγγίζεσο Φαξκαθνζεξαπεία (Υπνγιώζζηα ληηξώδε ή αληαγωλ. δηαύιωλ Ca ++ ) Αρτική ζσμπηωμαηική ανακούθιζη ζε 50-70%. Δλέζεηο ηνμίλεο ηεο αιιαληηάζεσο Σσμπηωμαηική-μανομεηρική ανηαπ.: 90%-1ο μήνα, 60%-1ο τρόνο. Δλδνζθνπηθή δηαζηνιή (δηαζηνιέο κε κπαιόλη) Οηζνθαγνκπνηνκή (ηξνπνπνηεκέλε κπνηνκή θαηά Heller, Κιαζηθή, κε ζωξαθνζθόπεζε ή ιαπαξνζθόπεζε) Ανηαπόκριζη: 75% ζηα 20 τρόνια

18 ΓΙΑΥΤΣΟ ΟΙΟΦΑΓΙΚΟ ΠΑΜΟ Πξσηνγελήο δηαηαξ. θηλεηηθόηεηαο ζώκαηνο νηζνθάγνπ Σαπηόρξνλεο, επαλαιακβαλόκελεο, πνιύ ηζρπξέο ζπζπάζεηο Γηαηήξεζε θάπνηνπ βαζκνύ πεξηζηάιζεσο Δπηδεκηνινγία πρλόηεηα: άγλωζηε Ηιηθία: όιεο νη ειηθίεο Mέζε ειηθία πξώηεο πξνζβνιήο: 40 έηε Φύιν: γπλαίθεο>άλδξεο

19 Αηηηνπαζνγέλεηα δηάρπηνπ νηζνθαγηθνύ ζπαζκνύ Άγλσζηε Γηαηαξαρέο λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο πξνεμάξρνπλ Απμεκέλε επαηζζεζία νηζνθάγνπ ζε ρνιηλεξγηθά εξεζίζκαηα Υακειόο νπδόο πόλνπ ζε δηάηαζε νηζνθάγνπ κε κπαιόλη ή ελζηάιιαμε νμένο πρλά ζπκπηώκαηα άγρνπο θαη θαηαζιίςεσο

20 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ ΓΙΑΥΤΣΟΤ ΟΙΟΦΑΓΙΚΟΤ ΠΑΜΟΤ Γπζθαγία (30-60%) Δηαιείπνπζα- Χωξίο ζηαδηαθή επηδείλωζε Θσξαθηθόο πόλνο (80-90%) Σπλήζωο νπηζζνζηεξληθόο κε αληαλάθιαζε ζε πιάηε, >3-4 min-hr, ζπρλά πην έληνλνο από ζηεζαγρηθό, εγθαηαιείπεη ακβιερξή ελόριεζε Οπηζζνζηεξληθόο θαύζνο (20%) Δηαηαξαρή αηζζεηηθόηεηαο νηζνθάγνπ, όρη ΓΟΠ Αλαγσγέο (ζπάληα) Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα

21 ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΗ ΠΡΟΠΔΛΑΗ ΓΙΑΥ. ΟΙΟΦ. ΠΑΜΟΤ Ιζηνξηθό Απνθιεηζκόο θαξδηαθήο λόζνπ Απνθιεηζκόο ΓΟΠ (δεπηεξνγελώο ζπαζκό) Βαξηνύρν γεύκα κε αθηηλνζθόπεζε (ίζωο θπζηνι.) Γαζηξνζθόπεζε (απνθιεηζκόο ΓΟΠ-νηζνθαγίηηδαο, ζηελώζεηο νηζνθάγνπ). Μαλνκεηξία νηζνθάγνπ: κέζνδνο εθινγήο εκαληηθόηεξα επξήκαηα: ζην πεξηθεξηθό ηκήκα νηζνθάγνπ (ιείεο κπτθέο ίλεο) θαη θπξίσο ζηα 5-10 cm άλσζελ ΚΟθ Καξπνζξαύζηεο νηζνθάγνο: ζπζπαζηηθά θύκαηα.

22

23 ΓΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΓΙΑΥ. ΟΙΟΦΑΓ. ΠΑΜΟΤ Καξδηαθή λόζνο (δνθηκαζία θνπώζεωο) Γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε (ζπρλά αξρηθά ηπθιή αγωγή κε αλαζηνιείο αληιίαο πξωηνλίωλ γηα 2-4 εβδνκάδεο) ΠΟΡΔΙΑ - ΠΡΟΓΝΧΗ ΓΙΑΥ. ΟΙΟΦΑΓ. ΠΑΜΟΤ Δελ επεξεάδεηαη ε επηβίωζε Δελ παξνπζηάδεηαη επηδείλωζε ηεο θιηληθήο εηθόλαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ

24 ΒΑΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΓΙΑΥΤΣΟΤ ΟΙΟΦΑΓΙΚΟΤ ΠΑΜΟΤ ηόρνο: αλαθνύθηζε ζπκπηωκάηωλ αζζελνύο Σξόπνη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο Καζεζπραζκόο Φάξκαθα (καθξάο δηάξθεηαο δξάζεωο ληηξώδε, αληαγωληζηέο δηαύιωλ αζβεζηίνπ, αληηθαηαζιηπηηθά) Γηαζηνιή κε κπαιόλη (ζε ζπάληεο πνιύ ζνβαξέο πεξηπηώζεηο) Δπηκήθεο νηζνθαγνκπνηνκή (ζπαληόηαηα)

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Λεωνίδας Στεφανής

Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Λεωνίδας Στεφανής Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Λεωνίδας Στεφανής Γηαηαξαρέο θηλεηηθόηεηαο Νεπξνινγηθά ζύλδξνκα ζηα νπνία ππάξρεη είηε κία ππεξβνιή (ππεξθηλεζία), είηε κηα κείσζε (ππνθηλεζία) εθνπζίσλ θαη απηνκάησλ θηλήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Δπείγνλ νγθνινγηθό πξόβιεκα Oμεία θαηάζηαζε πνπ απεηιεί ηε δωή ηνπ αζζελνύο κε θαθνήζεηα θαη πνπ νθείιεηαη ζηε λόζν ή ηελ αγωγή γηα ηε λόζν πκπίεζε Νωηηαίνπ Μπεινύ Οζηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ ΠΔΠΤΙΚΟ 1. - Η ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα ζα πξνθαιέζεη: α.- Υπεξπόισζε. β.- Δθπόισζε. γ.- Αύμεζε ηεο κεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. δ.- Δκθάληζε δπλακηθώλ αηρκήο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΚΣΔΝΙΓΗ Γ. ΚΤΡΙΑΚΟ, MD, PhD, EBSQ-VASC Αλαπι. Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Α.Π.Θ Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξίαο ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας Αθήνα, Νοέμβριος 2012 Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ πκκεηνρή ζε: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ» ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ» Γηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε αιθνόι (DSM-V) Γηαηαξαρέο Σξήζεο Νπζηώλ (Substance use

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα