Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*"

Transcript

1 Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321) Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μέρος Βʹ. 2. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ κείμενο σ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ὑπῆρξε ἡ Πατριαρχικ Εγκύκλιος τοῦ , ποὺ ἐγκωμιάζεται συνεχῶς ἀπὸ τοὺς ὑμνητὲς τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, διότι «ἐξέφραζε τὰ ποιμαντικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὴν οἰκουμενικ εὐαισθησία τῆς Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως» 19. Εξ ἄλλου, «ἀποτελεῖ μία προγραμματικ καὶ γενναία πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ιωακεὶμ τοῦ Γʹ γιὰ μία οὐσιαστικ ἐπανεκτίμηση ἤ καὶ ἀναθεώρηση (ἡ ὑπογράμμιση δική μου) τῆς βάσεως ὄχι μόνο στὶς διορθόδοξες, ἀλλὰ καὶ στὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις» 20. Καὶ ἀπὸ ἔνθερμους οἰκουμενιστές, δικούς μας καὶ ξένους, θεωρεῖται ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ κάτι τὸ πρωτοφανὲς στὶς διαχριστιανικὲς σχέσεις 21. ΑΥΤΟ ΠΟΥ αἰφνιδιάζει εἶναι ἡ χρησιμοποιούμενη στὸ κείμενο αὐτὸ γλώσσα. Χωρὶς καμμία, καὶ στὸ ἐλάχιστο, κίνηση ἐπιστροφῆς τοῦ Προτεσταντικοῦ κόσμου στὴν ἐκκλησιαστικότητα καὶ ἐνῶ τριανταδύο χρόνια πρὶν εἶχε δογματισθεῖ τὸ παπικὸ ἀλάθητο στὴν Αʹ Βατικαν (1870) 22, οἱ χριστιανικὲς αἱρέσεις τῆς Δύσεως καλοῦνται «αἱ δύο μεγάλες τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀναδενδράδες», «ἡ Δυτικ (δηλ. ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς) καὶ ἡ τῶν Διαμαρτυρομένων Εκκλησία». 1

2 Παπισμὸς καὶ Προτεσταντισμὸς (ὡς νὰ ἦτο κάτι ἑνιαῖο) χαρακτηρίζονται, ἔστω καὶ μὲ κάποιο περιορισμὸ Εκκλησίες. Κατὰ τὸν κ. Βλάσ. Φειδᾶ 23 «ἡ πρόταση αὐτὴ ὑποδηλώνει μία θετικ ἐκκλησιολογικ θεώρηση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καὶ τῶν Προτεσταντικῶν Εκκλησιῶν» 24. Επιχειρώντας δὲ νὰ μετριάσει τὴν ἐντύπωση, ποὺ δημιουργεῖ τὸ ἴδιο τὸ πατριαρχικὸ κείμενο, ἀποσαφηνίζει τὸν ὅρο «ἀναδενδράδες» 25, καὶ προσθέτει, ὅτι ἡ Εγκύκλιος «ἀναγνωρίζει μία συγκεκριμένη μορφ ἐκκλησιαστικότητας στὰ ἀπεσχισμένα ἀπὸ τὴν Ορθόδοξη Εκκλησία ἐκκλησιαστικὰ σώματα τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου τῆς Δύσεως... ἐπὶ τῇ βάσει τῆς καθιερωμένης ἀρχῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ὀφειλετικῆς ἀγωνίας γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου» 26. Πρόκειται, πράγματι, γιὰ μία καινοφανῆ τακτική 27, ἄγνωστη μέχρι πρό τινος στὴν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Εκκλησία. ΣΗΜΑΣΙΑ, λοιπόν, ἔχει ἡ ἐντύπωση ποὺ προκάλεσε ἡ Εγκύκλιος στὸν δυτικὸ χριστιανικὸ κόσμο μὲ τὴν ἀλλαγ αὐτή, ὡς κάτι τὸ ὄντως «πρωτοφανές», ὅπως ἤδη ἐλέχθη. Ἀναζητοῦνται, βέβαια, ἑρμηνεῖες αὐτῆς τῆς θεμελιακῆς ἀλλαγῆς. Πνευματικὰ καὶ ποιμαντικὰ κίνητρα προβάλλει ὁ κ. Βλ. Φειδᾶς 28, ἁγιορειτικ ἐπίδραση ἀναζητεῖ ὁ κ. Ι. Ταρνανίδης 29, τὴν ἀσφυκτικ δὲ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Οθωμανικ Αὐτοκρατορία ἐπικαλοῦνται ἄλλοι (προνομιακὸ ζήτημα λ.χ.) 30. Πρέπει ὅμως νὰ ληφθεῖ ὑπόψη, ὅτι εἶχε προηγηθεῖ ἡ οἰκουμενιστικ προεργασία μεταξὺ ἄλλων τοῦ Συνεδρίου Lambeth (1880) 31, τοῦ πάπα Λέοντος ΙΓʹ, ποὺ μὲ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ 1895 ἔθεσε τὶς βάσεις τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ οἰκουμενισμοῦ 32, ἐνῶ παράλληλα ὁ καρδινάλιος Π. Τοντίνι ἔδιδε διαλέξεις στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα, (στὸν «Φιλολογικὸ Σύλλογο» Κωνσταντινουπόλεως) προπαγανδίζοντας τὴν ἀλλαγ τοῦ ἡμερολογίου ἀπὸ τὸ Ο Πατριάρχης Ανθιμος ΣΤʹ (1895/6) ἀπαγόρευσε τὶς συζητήσεις, ἀλλ ὁ Ιωακεὶμ Γʹ προώθησε τὴν σχετικ συζήτηση (1901), θέτοντας ἔτσι ἐμφανῶς καὶ τὸ θέμα τοῦ ἡμερολογίου στὸ πλαίσιο τῆς εὐρύτερης οἰκουμενικῆς πρωτοβουλίας του ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ τοῦ εἶναι νομοτελειακ συνέχεια τῆς Εγκυκλίου τοῦ 1902, σηματοδότησε δὲ τὴν ἔναρξη τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως στὶς πραγματικές της διαστάσεις, ὡς καὶ τὴν συμμετο- 2

3 χ τῆς Ορθοδοξίας σ αὐτήν, μὲ πρωτοπόρο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Κατὰ τὸν π. Γ. Τσέτση ἦταν «ὁριακ ἔκφραση τοῦ Ορθοδόξου Οἰκουμενισμοῦ καὶ ὁρόσημο στὴν ἱστορία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως» 35. Καὶ ἡ Εγκύκλιος αὐτὴ ἔγινε προοδευτικὰ δεκτ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὸν Δυτικὸ κόσμο καὶ ἐπαινέθηκε ἰδιαίτερα, διότι ὁ δυτικὸς χριστιανισμὸς εὕρισκε στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο θριαμβικ καταξίωση 36. ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ αὐτὸ κείμενο ἀπευθύνεται «Πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», μὲ μία τολμηρ ὑπέρβαση τῆς γλώσσας τῆς Εγκυκλίου τοῦ Ἀπὸ ἐπίσημο ἐκπρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀναγνωρίζεται ὅτι μὲ τὴν Εγκύκλιο αὐτὴ «τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἔδωκε καὶ τὸν χρυσὸ κανόνα τοῦ Ορθοδόξου Οἰκουμενισμοῦ (Ζάντερ), καθὼς καὶ τὸν καταστατικὸ χάρτη γιὰ τ στάση, ποὺ ἔπρεπε νὰ τηρήσει στὸ μέλλον ἡ ὀρθόδοξη παράταξη μέσα στὴν Οἰκουμενικ Κίνηση» 37. Η ΙΔΕΑ ὅμως τοῦ Πατριαρχείου γιὰ μία «Κοινωνία τῶν Εκκλησιῶν» εἶχε υἱοθετηθεῖ καὶ ἀπὸ ἡγέτες τῆς Δύσεως. Υποστηρίχθηκε ὅτι ἡ Εγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου προηγήθη 38. Ἀκολούθησαν δὲ δύο ἀκόμη σχέδια τοῦ Νάθαν Söderblom καὶ τοῦ Ι. Oldam. Τὴν πρωτοβουλία στὸν χηρεύοντα πατριαρχικὸ Θρόνο εἶχε ὁ Τοποτηρητ ς Προύσσης Δωρόθεος 39, ποὺ διατηροῦσε σχέσεις μὲ τὸν Söderblom καὶ τοὺς ἄλλους δυτικοὺς πρωτεργάτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εἶναι δὲ εὐνόητη ἡ δυναμικ τῶν προσωπικῶν σχέσεων στὶς ὅποιες ἀποφάσεις 40. Γι αὐτὸ πιστεύω, ὅτι ἡ περαιτέρω ἔρευνα γιὰ τὴν ἀποσαφήνιση καὶ κατανόηση καὶ αὐτῆς καὶ κάθε ἄλλης ἀνάλογης «πρωτοβουλίας» (π.χ. ἡ ἀνάμειξη τοῦ τότε Ἀθηνῶν Μελετίου Μεταξάκη) πρέπει νὰ συνεχισθεῖ. Ηδη ἄλλωστε, ἔχει δεχθεῖ ἡ Εγκύκλιος τοῦ 1920 διάφορες ἀντιφατικὲς ἑρμηνεῖες. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ τῆς Εγκυκλίου εἶναι ἡ προσέγγιση τῶν «ἁπανταχοῦ Εκκλησιῶν τοῦ Χριστοῦ» ἐπὶ «πρακτικοῦ καὶ ἠθικοῦ πεδίου». Κανεὶς λόγος πιὰ γιὰ «ἀναδενδράδες» (ἀναγκαία καὶ καθησυχαστικ ἡ χρήση τοῦ ὅρου τὸ 1902), ἀλλ ἀπ εὐθείας καὶ ἀπροκάλυπτα γιὰ «Εκκλησίες τοῦ Χριστοῦ». Η ἐξίσωση ἔχει ἐπέλθει. Καθορίζονται, ἐπίσης, 11 «βήματα» πορείας 41, μὲ πρῶτο τὴν «δημιουργία κοι- 3

4 νοῦ ἡμερολογίου» 42. Ετσι συνδέονται ἡ Εγκύκλιος καὶ οἱ στόχοι της ἀμεσώτατα καὶ ἀστασίαστα μὲ τὸ ἡμερολογιακὸ ζήτημα. Σημασία δὲ ἔχει, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ Εγκύκλιος θεωρεῖται ἐπιτακτικ ἀνάγκη τῆς ἐποχῆς καὶ τῶν πολιτικῶν κυρίως προβληματισμῶν της 43. Γι αὐτὸ ἔγινε εὐχάριστα δεκτ ἀπὸ τὶς Ορθόδοξες Εκκλησίες, κυρίως τὶς Βαλκανικές, γιὰ τὴν ἐνίσχυσή τους στὴν ἀντιμετώπιση ἐπικαίρων κοινωνικοπολιτικῶν προβλημάτων 44. Τὸ Διάγγελμα τοῦ 1920 ἀπέβη ὁ καταστατικὸς χάρτης τοῦ διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ δείκτης πορείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, χωρὶς καμία παρέκκλιση ἀπὸ τοὺς στόχους του 45. ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ Εγκύκλιοι τοῦ 1902 καὶ 1920 ἀπὸ θεολογικῆς πλευρᾶς, κυρίως ἡ δεύτερη, φαίνονται νὰ θέτουν ὡς βάση τὴν «βαπτισματικ Θεολογία» καὶ τὴν ἀρχ τῆς «διευρυμένης Εκκλησίας», νὰ ἐνισχύουν δὲ τὸν δογματικὸ πλουραλισμὸ καὶ τὴν «ἐγκοσμιοκρατικ πολιτική» 46. Ετσι κατανοοῦν τὰ κείμενα αὐτὰ καὶ ἀνώτατοι Κληρικοὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου 47. Κατὰ τὴν εὔστοχη παρατήρηση τοῦ Καθηγητοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ, ἡ Εγκύκλιος «ὑποκαθιστᾶ ἤ ἀποσιωπᾶ τὴν ἀλήθεια τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Εκκλησίας καὶ τοῦ ὑπαρκτικοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας, γιὰ χάρη τῆς κοινωνιστικῆς καὶ πιετιστικῆς ἀντίληψης ἑνὸς ἰδεολογικοῦ χριστιανισμοῦ», μιὰ καὶ σ αὐτὴ δὲν «ὑπάρχει οὔτε ὑπαινιγμὸς τῆς ἀλήθειας» 48. ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Πατριαρχεῖο ἔμεινε ἀταλάντευτα πιστὸ στὸ πνεῦμα καὶ τὶς κατευθύνσεις αὐτῶν τῶν Εγκυκλίων. Ετσι, στὴν Αʹ Διορθόδοξο Διάσκεψη τῆς Ρόδου (1961) συνεζητήθη τὸ θέμα: «Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενικ Κίνησις: α) Η ἐν τῷ πνεύματι τῆς Πατριαρχικῆς Εγκυκλίου τοῦ 1920 παρουσία καὶ συμμετοχ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν τῇ Οἰκουμενικῇ Κινήσει». Η ἐπὶ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἐκδοθεῖσα Εγκύκλιος τοῦ εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῆς προγραμματισμένης αὐτῆς πορείας. Η παράθεση δὲ ὅρων τῆς συμμετοχῆς 50 εἶχαν καὶ ἐδῶ ὡς σκοπὸ τὸν ἐφησυχασμὸ τῶν ἀντιδρώντων παραδοσιακῶν, ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τῶν ὑστέρων, διότι προοδευτικὰ οἱ ὅροι αὐτοὶ ἔπεσαν στὴ λήθη. ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ παραπάνω ἡ σχέση (καὶ) τῆς Εγκυκλίου 4

5 τοῦ 1920 μὲ τὴν ἐξέλιξη τοῦ ἡμερολογιακοῦ προβλήματος. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι κανεὶς «παλαιοημερολογίτης» 51, γιὰ νὰ κάμει αὐτὴ τὴν διαπίστωση 52, ποὺ ἔχει γίνει ἤδη ἀπὸ πολλούς. Στὶς Εγκυκλίους αὐτές, ἄλλωστε, στηρίχθηκε καὶ τὸ συνέδριο τοῦ 1923, ποὺ ἐφήρμοσε τὸ πρῶτο «βῆμα» τῆς Εγκυκλίου τοῦ Η πορεία τοῦ Πατριάρχου Μελετίου (Μεταξάκη) ἔχει προκαλέσει πολλὲς συζητήσεις 54. (Ἀκολουθεῖ τὸ Μέρος Γʹ) (*) Εφημερ. «Ορθόδοξος Τύπος», ἀριθ. 1583/ , σελ. 3 καὶ Βλ. τὸ κείμενο στοῦ π. Γ. Τσέτση, Η συμβολή..., σ Νέα ἐπανέκδοση στὴν «Ορθοδοξία», περίοδ. Βʹ, ἔτος Ιʹ, τεῦχος δʹ/ Ιαν.- Μάρτ. 2003, σ Μὲ τὴν ἐγκύκλιο αὐτὴ συνδέεται ἡ Πατριαρχικ καὶ Συνοδικ Εγκύκλιος τοῦ 1904 τοῦ ἰδίου Πατριάρχου καὶ τοῦ ἰδίου πνεύματος μὲ τὴν πρώτη. Τὸ κείμενο βλ. στοῦ π. Γ. Τσέτση, σ πρβλ. σ. 47 ἑ.ἑ. 19. π. Γ. Τσέτση, Η συμβολή..., σ Βλασ. Ι. Φειδᾶ, Αἱ Εγκύκλιοι..., σ Στὸ ἴδιο. Πρβλ. π. Γ. Τσέτση, ὅπ., π., σ Βλ. π. Γ. Δ. Μεταλληνοῦ, Πῶς ἔγινε ὁ Πάπας «ἀλάθητος». Κριτικὴ παρουσίαση ἔρευνας τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ θεολόγου - ἱστορικοῦ, Ἀ. Μπ. Χάσλερ..., Τρίκαλα Οπ. π., σ Εμπειρος θεολόγος ὁ κ. Βλ. Φειδᾶς διορθώνει τὸ πατριαρχικὸ κείμενο, μιλώντας γιὰ «Προτεσταντικὲς ἐκκλησίες» καὶ ὄχι «Εκκλησία Διαμαρτυρομένων», ὅπως τὸ κείμενο. 25. Οπ. π., σ. 135 ἑ. «Ο ὅρος ἀναδενδρὰς χρησιμοποιεῖται κυριολεκτικῶς τόσο γιὰ τὴν ἀναρριχώμενη κληματίδα, ὅσο καὶ γιὰ τὸ ἀναρριχώμενο ἀγριόκλημα. Ἀναμφιβόλως, ἡ ἐπιλογή του πρέπει νὰ συνδέεται μὲ τὴν ἀμφίσημη σημασιολογική του φόρτιση κατ ἀναφορὰν πρὸς τὸ δένδρο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἤ καὶ πρὸς τὴν αὐθεντική του συνέχεια στὴν Ορθόδοξη Εκκλησία, ἀφ ἑνὸς μέν, γιὰ νὰ ἀποκλεισθῆ ὁποιαδήποτε σύγχυση πρὸς τὴν ἀγγλικανικ θεωρία περὶ κλάδων, ἀφ ἑτέρου δὲ γιὰ νὰ μ ταυτισθοῦν οἱ Εκκλησίες τῆς Δύσεως πρὸς τὴν ἄμπελο τὴν ἀληθινή, καίτοι τρέφονται ἀπὸ τὴν κοιν ρίζα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως συνάγεται καὶ ἀπὸ τὸ χαρακτηρισμὸ τῶν δύο ἀναδενδράδων ὡς Εκκλησιῶν. Υπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, ὁ ὅρος ἀναδενδρὰς παρουσιάζει μεγαλύτερη σημασιολογικ συγγένεια πρὸς τὶς παραφυάδες, οἱ ὁποῖες τρέφονται ἀπὸ τ ρίζα τοῦ δένδρου, ἀλλὰ δὲν παράγουν καρπούς». 26. Στὸ ἴδιο, σ Βλ. ὅσα γράφει γιὰ τὴν ἀλλαγ πνεύματος καὶ γλώσσας ὁ Ιω. Καρμίρης ( Ο ὀρθόδοξο-προτεσταντικὸς διάλογος..., σ. 10 ἑ.). 28. Οπ. π. σ. 137 ἑ. («...ὥστε νὰ ἀντιμετωπισθῆ ἀπὸ κοινοῦ ἡ κοιν ἀπειλ τῆς ἀντιθεϊστικῆς Ιδεολογίας καὶ τοῦ Μοντερνισμοῦ ἐναντίον τῆς θρησκείας καὶ τῶν ἀξιῶν τῆς θρησκευτικῆς πίστεως»). 5

6 Αὐτὸ εἶναι ὥς ἕνα σημεῖο ὀρθό, ἀλλὰ οἱ πρωτοβουλίες καὶ οἱ μέθοδοι προέρχονταν ἀπὸ τὸν διεθνῆ πολιτικὸ καὶ διπλωματικὸ χῶρο, ἐνῶ οἱ χριστιανοὶ πάντα ἀκολουθοῦν. Αλλο ἄν οἱ ἐνέργειες αὐτές, φαινομενικὰ τουλάχιστον, εὐνοοῦσαν καὶ τὶς Ορθόδοξες Εκκλησίες στὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τους. Πρέπει δὲ νὰ σημειωθεῖ, ὅτι οἱ Πατριάρχες Γρηγόριος Ϛʹ καὶ Ιωακεὶμ Γʹ παρουσι- άζουν μίαν ἀντιφατικότητα στ στάση τους ἔναντι τῆς Δύσεως στὴν βʹ πατριαρχία τους. 29. Ιω. Χ. Ταρνανίδου, «Τὰ αἴτια, τὰ ὁποῖα προκάλεσαν τὴν ἐξαπόλυση τῆς Εγκυκλίου τοῦ 1902 ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Ιωακεὶμ τοῦ Γʹ, καὶ εἰδικότερα ἡ ἀναφορά της στὴν διορθόδοξη ἀναζήτηση τῆς συνεργασίας καὶ τῆς ἑνότητας», «Ορθοδοξία», ὅπ. π., σ (ἐδῶ, σ. 252). Τὸ ὅτι ἐπείσθη στὸ ἅγιον Ορος, δὲν σημαίνει καὶ ἀπὸ παραδοσιακοὺς ἁγιορεῖτες. 30. Βλ. ἀρχιμ. Βασιλείου Κ. Στεφανίδου, Εκκλησιαστικ Ιστορία..., Ἀθῆναι , σ. 692 ἑ. 31. G. Tavard, Geschichte der ökumenischen Bewegung..., ὅπ., π., σ. 196: «Auf der Lambeth-Konferenz vom 1888, schon durch die Definition der Lambeth Quadrilateral berühmt, wurde beschlopen, die Beziehnngen zur Orthodoxie zu fördern und durch gedankenaustausch und Klarstellungen eine engere Verbindung zwischen beiden kirchen vorzubereiten». Τὸ 1889 ὁ Καντουαρίας Φρ. Τέμπελ καὶ ὁ πατριάρχης Διονύσιος Εʹ ( ) ἀρχίζουν τακτικὴ ἀλληλογραφία. (Β. Σταυρίδης, ΘΗΕ 10 (1967) στ. 760). 32. Βλ. Ιω. Ν. Καρμίρη, ΔΣΜ, τ. 2, σ. 930 ἑπ. 33. Η Ρώμη δὲν ἔπαυσε ποτὲ νὰ ἐπανέρχεται καὶ νὰ ἐπιμένει γιὰ τὴν ἐπιβολ τῆς ἡμερολογιακῆς ἀλλαγῆς, γιὰ νὰ διευκολύνει τὸν οἰκουμενισμό της. 34. Τὸ κείμενο βλ. στοῦ Ι. Καρμίρη, ΔΣΜ 2, (950 ἑ.) («Διάγγελμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ») (Πρβλ. π. Γ. Τσέτση, Η Συμβολή..., σ. 73 ἑ.ἑ.). 35. Οπ. π., σ Χαρακτηρίσθηκε κάτι «δίχως προηγούμενο στὴν ἱστορία τῆς Εκκλησίας», ἡ πρόταση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ ἱδρυθῇ μία «κοινωνία τῶν ἐκκλησι- ῶν» γιὰ τὴν ὠφέλεια «τοῦ ὅλου τῆς Εκκλησίας σώματος», στὸ ὁποῖο νοοῦνται ὀρθόδοξοι καὶ μ ὀρθόδοξοι. Βλ. George Tsetsis, The Meaning of the Orthodox Presence in the Ecumenical Movement, στόν συλλογικό Τόμο: Orthodox Visions of Ecumenism, Gennadios Limouris, Geneva 1994, σ Η δήλωση ἔγινε ἀπὸ τὸ Γενικὸ Γραμματέα τοῦ Π.Σ.Ε. Δρα Vissert Hooft. 37. π. Γ. Τσέτση, Οἰκουμενικὸς Θρόνος καὶ Οἰκουμένη - Επίσημα πατριαρχικὰ κείμενα, Κατερίνη 1989, σ. 56 καὶ π. Γ. Τσέτση, Η συμβολή..., σ. 89 ἑ. 39. Βλ. Ι. Καρμίρη, ΔΣΜ, 2, 951 ἑ. Ο Τοποτηρητ ς ἔκαμε τὴν ἀκόλουθη πρόταση στ Σύνοδο: «Νομίζω ὅτι εἶναι καιρὸς πλέον, ὅπως ἡ Ορθόδοξος Εκκλησία σκεφθῇ σοβαρῶς καὶ περὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἑνώσεως τῶν ἐπὶ μέρους χριστιανικῶν Εκκλησιῶν, ἰδίως μετὰ τῶν Ἀγγλικανῶν, τῶν Παλαιοκαθολικῶν καὶ τῆς Ἀρμενικῆς Εκκλησίας... Τὸ βαρυσήμαντον ἄγγελμα καὶ πρόσταγμα πρὸς μελέτην τοῦ ζητήματος περὶ προσεγγίσεως καὶ δ καὶ ἑνώσεως τῶν διαφόρων χριστιανι- 6

7 κῶν Ομολογιῶν πρὸς σχηματισμὸν κοινωνίας Εκκλησιῶν πρέπει νὰ προέλθῃ ἐκ τῆς ἐν τῇ Ἀνατολῇ Μεγάλης Εκκλησίας τῆς Κων/λεως». (Πρβλ. π. Γ. Τσέτση, Η συμβολή..., σ. 236 ἑ.ἑ.). 40. Βλ. Γ. Τσέτση, Η συμβολή..., σ. 90 ἑ. (πρβλ. σ. 65 ἑ.). Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐξετασθοῦν βαθύτερα καὶ συστηματικότερα οἱ σχέσεις καὶ οἱ διασυνδέσεις τοῦ Δωροθέου μὲ δυτικοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι ὁ ρόλος του ὑπῆρξε ἀποφασιστικός, ὡς καὶ ἡ ὑποστηριζομένη (ὄχι ἰσχυρὰ) συμμετοχ τοῦ Μελετίου Μεταξάκη στ σύνταξη τῆς Εγκυκλίου. 41. Βλ. Βασ. Σταυρίδη, στή ΘΗΕ τ. 9 (1967) στ. 859 ἑ. 42. «Δύναται δὲ ἡ φιλία αὕτη καὶ ἀγαθόφρων πρὸς ἀλλήλους διάθεσις ἐκφαίνεσθαι καὶ τεκμηριοῦσθαι εἰδικώτερον, κατὰ τ γνώμην ἡμῶν, ὡς ἑξῆς: α) διὰ τῆς παραδοχῆς ἑνιαίου ἡμερολογίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασμὸν τῶν μεγάλων χριστιανικῶν ἑορτῶν ὑπό πασῶν τῶν Εκκλησιῶν...». 43. π. Γ. Τσέτση, Η συμβολή..., σ. 74 ἑ. 44. Στὸ ἴδιο, σ. 82 ἑ. 45. «Πολλὰ σημεῖα» τῆς Εγκυκλίου τοῦ 1920 «ἐφηρμόσθησαν εἰς τὴν Οἰκουμενικ ν Κίνησιν», (Β. Σταυρίδης, ΘΗΕ τ. 9, στ. 694). Βλ. καὶ Γρηγορίου Λαρεντζάκη, «Βασικαὶ ἀρχαὶ τηρήσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος Ορθόδοξοι Ἀπόψεις», στὸ «Επιστημονικὴ Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης», τ. Αʹ, σ , ἐν Ἀθήναις 1987 ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ ἑνότητα ΙΙΙ, «Βήματα πρὸς σταθεροποίησιν τοῦ κοινοῦ χριστιανικοῦ φρονήματος» (σ. 351 ἑπ., «βήματα» 1-16). 46. Σπουδαία κριτικ βλ. στοῦ Χρ. Γιανναρᾶ, Ἀλήθεια καὶ Ενότητα..., σ. 195 ἑ.ἑ. 47. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ὁ Θυατείρων Γερμανὸς (Στρηνόπουλος). Ως ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ αʹ παγκόσμιο Συνέδριο «Ζωή καὶ Εργασία» ἀναφέρθηκε διὰ μακρῶν στὴν Εγκύκλιο τοῦ 1920 καὶ δήλωσε τὰ ἑξῆς: «Εἶναι ἀνάγκη, εἶπε, νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ Εκκλησίες ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἑνότητα, ὑπό τὴν στεν ἔννοια τῆς λέξεως ἔννοια, ποὺ ἑνώνει σ ἕνα σῶμα τὰ μέλη μιᾶς ὁποιασδήποτε κοινωνίας, ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη, πιὸ περιεκτικ ἔννοια τῆς ἑνότητος, κατὰ τὴν ὁποία ὅλοι ὅσοι παραδέχονται τὴν θεμελιώδη διδασκαλία τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, καὶ ἀποδέχονται Αὐτὸν ὡς Σωτῆρα καὶ Κύριο, θὰ ἔπρεπε νὰ θεωροῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο ὡς μέλη τοῦ ἰδίου σώματος καὶ ὄχι ὡς ξένους. Χωρὶς νὰ εἰσχωρήσουμε στὴν ἐξέταση τῶν δογματικῶν διαφορῶν ποὺ χωρίζουν τὶς Εκκλησίες, πρόσθετε ὁ Θυατείρων, πρέπει νὰ καλλιεργήσουμε αὐτ ν ἀκριβῶς τὴν ἰδέα τῆς εὐρυτέρας ἑνότητος...». (π. Γ. Τσέτση, σ. 101). Εἶναι φανερ ἡ θεωρία περὶ «διευρυμένης Εκκλησίας». 48. Οπ. παρ., σ. 196, ἑ. 49. Σπουδαῖο κείμενο, ἐνδεικτικὸ τῶν μεθοδεύσεων τοῦ Οἰκ. Θρόνου γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Η Εγκύκλιος ἀπευθύνεται «πρὸς τὰς αὐτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίας» ( Ι. Καρμίρη, ΔΣΜ, 2, 960 ἑ.ἑ.) καὶ «ἀποτελεῖ συνέχειαν καὶ συμπλήρωσιν τοῦ πρώτου ἐκείνου Διαγγέλματος» (1920). «Καθορίζει τὴν ἐφεξῆς τηρηθησομένην στάσιν τῆς Ορθοδόξου Καθολικῆς Εκκλησίας ἔναντι τοῦ... Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Εκκλησιῶν», ποὺ εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ 1948 (σ. 953). 7

8 50. Βλ. Ι.Ν. Καρμίρη, Τὰ Δ.Σ.Μ., ΙΙ, σ. 956, 961 ἑ. 51. Βλ. π. Γ. Τσέτση, Η συμβολή..., σ. 35, σημ. 18! 52. Η «παραδοχ ἑνιαίου ἡμερολογίου» προτείνεται ρητὰ ὡς πρῶτο βῆμα στὴν ἑνωτικ πορεία! «Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων»; 53. Τὸ Συνέδριο συνῆλθε ἀπὸ μέχρι στὴν Κων/λη, μὲ οἰκουμενιστικ προοπτική, μέσα στὴν ὁποία ἀποφάσισε τὴν διαρρύθμιση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Ημερολογίου. Βλ. Διον. Μ. Μπατιστάτου, (ἐπιμ.), Πρακτικὰ καὶ Ἀποφάσεις τοῦ ἐν Κων/ λει Πανορθοδόξου Συνεδρίου, Ἀθῆναι Πέρα ὅλων τῶν ἄλλων καὶ κυρίως τῆς πρωτοφανοῦς ἀνάδειξής του διαδοχικὰ σὲ κορυφαίους θρόνους τῆς Ορθοδοξίας, σπουδαῖο εἶναι ὅτι τὸν Νοέμβριο τοῦ 1921 ὁ καθηγητ ς τοῦ Πανεπιστημίου καὶ διαπρεπ ς ἱστορικὸς Π. Καρολίδης τὸν ἐμήνυσε γιὰ κακοδοξίες στὴν Ι. Σύνοδο, ἡ ὁποία τὸν καθῄρεσε ( ). Παρ ὅλα αὐτὰ στὶς ἐξελέγη Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης (ἐνθρόνιση !). Στὶς Η.Π.Α. δέ, εἶχε συλλειτουργήσει μὲ Ἀγγλικανοὺς σὲ ναό τους. 8

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ) ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Παράγραφος 14 η Συλλεγέντων τοίνυν τῶν δημοτῶν πρὸ τῆς ἐξόδου, εἰδὼς αὐτῶν ἐνίους πολίτας

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a d) Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς

Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Ἡ Πρεσβυτέρα καὶ ἡ µεγάλη ἀποστολή τη ς Πρεσβυτέρας Θεοδώρας Καλύβα-Σαράντ ου (Ἡ µακαριστή πρεσβυτέρα Θεοδώρα Καλύβα-Σαράντου µετέστη εἰς τήν ἄλλη ζωή - 27-9- 1977 - ὕστερα ἀπό τραγικό θάνατο πού εἶχε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο)

γραπτή εξέταση στo μάθημα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) γραπτή εξέταση στo μάθημα Α Ρ Χ Α Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ( Διδαγμένο κείμενο) Τάξη: Β Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο 1 2 3 Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ *

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ * Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ως εξ υποκειμένου δίκαιο: ένα φιλοσοφικό σχόλιο στην ιστορία μιας νομικής έννοιας 1. Αποτελεί άραγε η ιστορία των εννοιών το δικαστήριό τους ό πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ Ἀριθµός φύλλου 338 Νοέµβριος- εκέµβριος 2014 Διωγμός καί Ἀνατολή τοῦ Φωτός Ὁ δέ (Ἰωσήφ) ἐγερθείς παρέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα