Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι"

Transcript

1 Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Επιστηµονική Επιµέλεια: ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata

2 Καταρχήν

3 Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι εν απαιτούν κανονικότητα στις κατανοµές των µεταβλητών. Η κλίµακα µέτρησης των µεταβλητών πρέπει να είναι τουλάχιστον διάταξης (ordinal). Μπορούν να εφαρµοστούν όταν τα δείγµατα είναι µικρά. εν απαιτούνται εκτιµήσεις των παραµέτρων των κατανοµών. Εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που δεν µπορούν να εφαρµοστούν έλεγχοι της Παραµετρικής Στατιστικής.

4 Παραδείγµατα Ελέγχων

5 Έλεγχος Kruskal-Wallis (1) Ο έλεγχος Kruskal-Wallis είναι Μη Παραµετρική διαδικασία που µπορεί να εφαρµοστεί για τη σύγκριση τριών ή περισσότερων πληθυσµών. Πιο συγκεκριµένα: Η ο : Τα k δείγµατα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό. Η 1 : Τουλάχιστον ένα δείγµα προέρχεται από διαφορετικό πληθυσµό. σε ε.σ. α

6 Έλεγχος Kruskal-Wallis (2) Αν η µηδενική υπόθεση απορριφθεί τότε τουλάχιστον δύο πληθυσµοί διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ως προς τη διάµεση τιµή τους (και µε χαλαρή ερµηνεία ως προς τους αντίστοιχους µέσους όρους).

7 Προεργασία (1) Τα k δείγµατα-οµάδες ενοποιούνται σε ένα µεγάλο δείγµα-οµάδα µεγέθους n, n=n 1 +n 2 + +n k Για κάθε µία από τις n µετρήσεις τιµές τιµές-παρατηρήσεις υπολογίζεται η βαθµίδα της (τάξη ή σειρά κατάταξης- rank). ηλαδή, στις αρχικές µετρήσεις αποδίδονται βαθµοί από το 1 µέχρι το n. Το 1 αποδίδεται στη µέτρηση-τιµή τιµή-παρατήρηση µε τη µικρότερη αριθµητική τιµή. Σε περίπτωση ισοπαλίας-δεσµού (tie) αποδίδεται ο µέσος όρος των αρχικών βαθµίδων. Υπάρχει και διορθωµένη εκδοχή του ελέγχου σε περίπτωση ισοπαλιών. Για κάθε δείγµα-οµάδα υπολογίζεται το άθροισµα Τ i των βαθµίδων των αντίστοιχων µετρήσεων-τιµών τιµών- παρατηρήσεων.

8 Ισοπαλίες- εσµοί (1) Όταν η µεταβλητή που εξετάζεται έχει πολλαπλές τιµές. ηλαδή, ορισµένες τιµές της επαναλαµβάνονται δύο ή περισσότερες φορές. Καταγράφουµε: Το πλήθος των πολλαπλών τιµών (π.χ.. 10 από τις 100 τιµές επαναλαµβάνονται δύο ή περισσότερες φορές). Την πολλαπλότητα ρ (πόσες φορές εµφανίζεται) της κάθε πολλαπλής τιµής (π.χ. αν η τιµή 38 έχει πολλαπλότητα 4, εµφανίζεται 4 φορές ή 4 τιµές της εξεταζόµενης µεταβλητής είναι ίσες µε 38).

9 Ισοπαλίες- εσµοί (2) ??a?µat???? t?µ?? 1 2,5 2,5 4 5? a?µ?de? 2?a?3??????s?ßa?µ?a (?s?p a??a, desµ??)

10 Παράδειγµα ανάθεσης βαθµίδας (χωρίς ισοπαλίες-δεσµούς δεσµούς)

11 Παράδειγµα ανάθεσης βαθµίδας (µε ισοπαλίες-δεσµούς δεσµούς) Υπάρχουν 3 πολλαπλές τιµές: η 3090 µε πολλαπλότητα 2, η 4312 µε πολλαπλότητα 3 και η 3850 µε πολλαπλότητα 2

12 ιαδικασία Υπολογίζεται το στατιστικό: H 2 = 12 Ti 3( n 1) nn ( + 1) n + i Κάτω από την ορθότητα της µηδενικής υπόθεσης το στατιστικόh ακολουθεί προσεγγιστικάχ 2 κατανοµή µε k-1 β.ε. Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται σε ε.σ. α=0,05 ανh>χ 2 0,05 για k-1 β.ε. Η προσέγγιση είναι ικανοποιητική αν κάθε οµάδα-δείγµα δείγµα έχει τουλάχιστον 5 µετρήσεις-τιµές τιµές-παρατηρήσεις.

13 Περιοχή Απόρριψης της Ηο α 0 Αποδοχή Ηο Απόρριψη H 0 χ 2

14 Παράδειγµα Περιοχή Αποδοχής της Η 0 Περιοχή Απόρριψης της Η 0 Κρίσιµή τιµή Τιµή είγµατος

15 Προϋποθέσεις Εφαρµογής είγµατα τυχαία Παρατηρήσεις ανεξάρτητες Κλίµακα µέτρησης της µεταβλητής τουλάχιστον διάταξης (ordinal) Συµµετρικές κατανοµές µέσα σε κάθε οµάδα-δείγµα δείγµα

16 Παρατηρήσεις (1) Αποτελεί τη Μη Παραµετρική εκδοχή της one-way ANOVA. Εφαρµόζεται σε Πλήρως Τυχαιοποιηµένα Πειραµατικά Σχέδια. Eν γένει, έχει µικρότερη ισχύ (power) από την Παραµετρική ANOVA. εν απαιτεί κανονικότητα στην κατανοµή των µετρήσεων µέσα σε κάθε οµάδα.

17 Παρατηρήσεις (2) εν έχουµε εκτιµήσεις των παραµέτρων των αντίστοιχων πληθυσµών. Χρησιµοποιεί λιγότερη πληροφορία από ότι η Παραµετρική ANOVA. Μπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις που τα δείγµατα είναι µικρά σε µέγεθος. Η παρατηρούµενη στάθµη σηµαντικότητας του ελέγχου (p-value) µπορεί να υπολογιστεί είτε µε τη µέθοδο Exact είτε µε τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte-Carlo (SPSS, Exact tests)

18 Παρατηρήσεις (3) Ο στατιστικός έλεγχος συχνά εµφανίζεται και ως: Η ο : Τ 1 = Τ 2 = = Τ k H 1 : Τουλάχιστον δύο ιάµεσες Τιµές ( Τ) διαφέρουν σε ε.σ. α

19 Παράδειγµα Σε 4 ποικιλίες ενός φυτού µετρήθηκαν οι τιµές ενός αγρονοµικού χαρακτηριστικού. Τα στοιχεία δίνονται στον παρακάτω πίνακα. ιαφέρουν στατιστικά σηµαντικά οι 4 ποικιλίες σε ε.σ. α=0,05 ως προς το αγρονοµικό χαρακτηριστικό;

20 Παράδειγµα (συνέχεια) Πίνακας εδοµένων Π1 Π2 Π3 Π

21 Παράδειγµα Παράδειγµα (συνέχεια συνέχεια) Π Π Π Π T i (14) (2) (11) (9) (4) (8) (1) (12) (5) (7) (6) (13) (3) (10) (15) (16) Βοηθητικοί Βοηθητικοί Υπολογισµοί Υπολογισµοί

22 Παράδειγµα (συνέχεια) H 2 = 12 Ti 3( n 1) nn ( + 1) n + i = 3(17) = 8,96 16(17) 4 Η κρίσιµη τηςχ 2 κατανοµής σε ε.σ. α=0,05 για 4-1=3 β.ε. είναι 7,81. Απόφαση: 8,96>7,81 Απορρίπτεται η Η ο. Συµπέρασµα: Υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 4 ποικιλιών (τουλάχιστον δύο διαφέρουν).

23 Παράδειγµα (συνέχεια)

24 Παράδειγµα µε Ισοπαλίες- εσµούς (2+3)/2 3 οµάδες-δείγµατα (ΙΝ, CA και MD) Κατατάσσουµε τις µετρήσεις Χ σε αύξουσα σειρά Αναθέτουµε βαθµίδες

25 Σύνοψη Αντί τουt i ιόρθωση για δεσµούς

26 Παράδειγµα µε το SPSS Miles per Gallon Country of Origin American European Japanese Total 1 Report Minimum Maximum Mean Median Std. Deviation N ,13 18,55 6, ,89 26,50 6, ,45 31,60 6, ,55 23,00 7, Miles per Gallon Ranks Country of Origin American European Japanese Total N Mean Rank , , , Αφού Sig. (p-value) =0,000 <α=0,05 η Μηδενική Υπόθεση Απορρίπτεται. Συνεπώς τουλάχιστον δύο χώρες διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά ως προς την κατανάλωση καυσίµου Chi-Square df 3 Asymp. Sig. Monte Carlo Sig. Sig. Test Statistics b,c 99% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound a. Based on sampled tables with starting seed b. Kruskal Wallis Test c. Grouping Variable: Country of Origin Miles per Gallon 133,793 2,000,000 a,000,000

27 Απορίες-Ερωτήσεις

28 Ο Συντελεστής Συσχέτισης των Τάξεων του Spearman (1)

29 Ο Συντελεστής Συσχέτισης των Τάξεων του Spearman (2)

30 Ο Συντελεστής Συσχέτισης των Τάξεων του Spearman (3)

31 Ο Συντελεστής Συσχέτισης των Τάξεων του Spearman (4)

32 Ο Συντελεστής Συσχέτισης των Τάξεων του Spearman (5)

33 Παράδειγµα

34 Παράδειγµα (συνέχεια)

35 Παράδειγµα (συνέχεια)

36 Οπτικοποίηση της σχέσης (1) Πιθανό outlier

37 Οπτικοποίηση της σχέσης (2) Καµπύλη Loess (90%)

38 Παράδειγµα (συνέχεια)

39 Παράδειγµα (συνέχεια)

40 Παράδειγµα (συνέχεια)

41 Παράδειγµα (συνέχεια)

42 Παράδειγµα µε το SPSS (1) είκτης Συγκοµιδής Εκατολιτρικό Βάρος Στάχυα m 2 Αρ. κόκκων / στάχυ Βάρος 1000 κόκκων y x1 x2 x3 x4

43 Παράδειγµα µε το SPSS (2) Συντελεστές Συσχέτισης των Τάξεων Spearman Correlations Spearman's rho είκτης Συγκοµιδής Εκατολιτρικό βάρος Στάχυα / m2 Αριθµός κόκκων/στάχυ Βάρος κόκκων Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). είκτης Εκατολιτρικό Αριθµός Βάρος Συγκοµιδής βάρος Στάχυα / m2 κόκκων/στάχυ κόκκων 1,000,194,449,238,022.,456,071,358, ,194 1,000,404 -,299,289,456.,107,244, ,449,404 1,000 -,681**,228,071,107.,003, ,238 -,299 -,681** 1,000 -,375,358,244,003., ,022,289,228 -,375 1,000,933,260,379, Στατιστικά Σηµαντική Αρνητική Συσχέτιση p=0,003<a=0,05

44 Παράδειγµα µε το SPSS (3) Ευθεία Γραµµικής Συµµεταβολής (Ελαχίστων Τετραγώνων) Ισχυρή Συσχέτιση Καµπύλη Loess (90%)

45 Παράδειγµα µε το SPSS (4) Καµπύλη Loess (90%) εν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση (γραµµική ή των τάξεων)

46 Παράδειγµα µε το SPSS (5) Συντελεστές Γραµµικής Συµµεταβολής Pearson Correlations είκτης Συγκοµιδής Εκατολιτρικό βάρος Στάχυα / m2 Αριθµός κόκκων/στάχυ Βάρος κόκκων είκτης Συγκοµιδής Pearson Correlation 1,185,414,088,060 Sig. (2-tailed),477,099,737,820 N Εκατολιτρικό βάρος Pearson Correlation,185 1,378 -,350,304 Sig. (2-tailed),477,135,169,236 N Στάχυα / m2 Pearson Correlation,414, ,771**,223 Sig. (2-tailed),099,135,000,389 N Αριθµός κόκκων/στάχυ Pearson Correlation,088 -,350 -,771** 1 -,380 Sig. (2-tailed),737,169,000,132 N Βάρος κόκκων Pearson Correlation,060,304,223 -,380 1 Sig. (2-tailed),820,236,389,132 N **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

47 Συσχέτιση είκτη Συγκοµιδής µε τα άλλα χαρακτηριστικά (n=17) 0,500 0,450 0,400 0,449 1,0000 0,9500 0,9000 0,8500 0,8000 0,7500 Συντελεστής Συσχέτισης Spearman 0,350 0,300 0,250 0,200 0,194 0,238 0,7000 0,6500 0,6000 0,5500 0,5000 0,4500 0,4000 0,3500 P-values Spearmans' r p 0,150 0,3000 0,2500 0,100 0,2000 0,1500 0,050 0,000 0,022 Εκατολιτρικό Βάρος Στάχυα m2 Αρ. κόκκων / στάχυ Βάρος 1000 κόκκων 0,1000 0,0500 0,0000

48 Επισηµοποίηση

49 Προϋποθέσεις Εφαρµογής του Ελέγχου Σηµαντικότητας είγµατα τυχαία Παρατηρήσεις ανεξάρτητες Κλίµακα µέτρησης της µεταβλητής τουλάχιστον διάταξης (ordinal) Συµµετρικές κατανοµές µεταβλητών

50 Περιοχή Απόρριψης (δίπλευρος έλεγχος)

51 Παράδειγµα (n µικρό) Beef Rank Lamb Rank d d Σd 2 = 14

52 Παράδειγµα (συνέχεια) α=

53 Παράδειγµα (συνέχεια) r s = d 2 nn ( 1) 6(14) = = 7(7 2 1)

54 Παράδειγµα (συνέχεια) Από πίνακες (n=7) βρίσκουµε ότι η κρίσιµη τιµή σε ε.σ. α=0,05 είναι 0,786. Η µηδενική υπόθεση δεν µπορεί να απορριφθεί αφού 0,750<0,786. Σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση των τάξεων µεταξύ των δύο µεταβλητών.

55 Απορίες-Ερωτήσεις

56 Αντιστοιχίες Ελέγχων Παραµετρικοί Έλεγχοι t-test δείγµατα ανεξάρτητα t-test ζευγαρωτές παρατηρήσεις ANOVA (one-way) Συντελεστής Γραµµικής Συµµεταβολής (Pearson) Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι Mann-Whitney test Wilcoxon test Kruskal-Wallis test Συντελεστής Συσχέτισης των Τάξεων (Spearman)

57 Μη Παραµετρικοί Έλεγχοι

58 Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των Μη Παραµετρικών ελέγχων;

59 Βιβλιογραφία Φωτιάδης, Ν.. (1995). Εισαγωγή στη Στατιστική για Βιολογικές Επιστήµες. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Κολυβά, Φ. και Μπόρα-Σέντα Σέντα, Ε. (1995). Στατιστική: Θεωρία- Εφαρµογές. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

60

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια

Μη Παραµετρικά Κριτήρια. Παραµετρικά Κριτήρια Κεφάλαιο 7 Μη Παραµετρικά Κριτήρια Παραµετρικά Κριτήρια Τα παραµετρικά κριτήρια είναι στατιστικά κριτήρια που απαιτούν την ικανοποίηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων είτε αναφορικά µε συγκεκριµένες παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5.1 5.8 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5. 5.8 5. Ένας υγειονοµικός σταθµός θέλει να ελέγξει αν ο µέσος αριθµός βακτηριδίων ανά µονάδα όγκου θαλασσινού νερού σε µια παραλία υπερβαίνει το επίπεδο ασφαλείας των 9 µονάδων. ώδεκα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Παστιάδης Γεώργιος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά

Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά ΑΚΜΩΝ Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Νέα µέθοδος προσδιορισµού κατανοµής µεγέθους πόρων για νανοπορώδη υλικά Τα πορώδη υλικά αποτελούν µια πολύ σηµαντική κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης

ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 5 (σσ. 0-0) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 5 (pp. 0-0) ειγµατοληπτικές έρευνες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email surveys) και µεροληψία µη απόκρισης Νικόλαος Φαρµάκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Μέτρηση και σημασία χαρακτηριστικών υφής και ελαστικότητας σε εικόνες υπερήχων υποκλινικών αθηρωματικών αλλοιώσεων των καρωτίδων σε αναζήτηση νέων παραγόντων καρδιαγγειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ R ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

8. Ανάλυση Διασποράς ως προς. δύο παράγοντες

8. Ανάλυση Διασποράς ως προς. δύο παράγοντες 8. Ανάλυση Διασποράς ως προς δύο παράγοντες Ανάλυση Διασποράς ως προς δύο παράγοντες Α, Β δύο παράγοντες κ: στάθμες (επίπεδα) του παράγοντα Α λ: στάθμες (επίπεδα) του παράγοντα Β κ λ : πειραματικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αναπαραγωγιµότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, ελτ. Ελλην. Μικροβ. Εταιρ., Ιαν.-Φεβρ. 00, 46 (): 7-86. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας διάγραμμα ελέγχου 0,5 0,4 Ποσοστό 0, 0, UCL=0,440 0, _ P=0,08 0,0 LCL=0 6 6 6 6 Αριθμός δείγματος 4 46 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα