ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ"

Transcript

1 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΛΟΣ Α.Δ., ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΓΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 313-Κ. ΠΑΣΖΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΟΛΧΝΟΤ ΑΘΖΝΑ ΣΖ ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΖΦΗΟΤ 50 & ΠΔΡΥΔΗΑΓΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Απιθμ. Γιακήπςξηρ ςνοπηικά ζηοισεία Έπγος ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο A.E. ΔΛΟΣ A.E. Μεηαθνξά ησλ γξαθείσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Διιεληθνύ Οξγαληζκνύ Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ Α.Δ.) από ηελ νδό Αραξλώλ 313 Κ. Παηήζηα θαη ηελ νδό Κνισλνύ Αζήλα ζηε ιεσθόξν Κεθηζνύ 50 & πεξρεηάδνο ζηελ Αζήλα. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο Α.Δ. ΔΛΟΣ ΑΔ Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο Α.Δ. ΔΛΟΣ ΑΔ Λ. Κεθηζνύ & πεξρεηάδνο 50-Πεξηζηέξη Αηηηθήο Έξγν Πξόρεηξνο Μεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23% ΥΡΟΝΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Από 01/09/ /09/2010 ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ /ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 05/08/2010 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα π.κ. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο ΔΛΟΣ ΑΔ Αραξλώλ 313, ΑΘΖΝΑ 5 νο όξνθνο-πξσηόθνιιν Γ. Αληαξάθε Σει.: Fax:

2 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΔΛΟΣ Α.Δ., ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΓΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 313-Κ. ΠΑΣΖΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΟΛΧΝΟΤ ΑΘΖΝΑ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΖΦΗΟΤ 50 & ΠΔΡΥΔΗΑΓΟ ΣΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΑΣΣΗΚΖ. 1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΛΟΣ Α.Δ. Ζ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο Α.Δ.» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΛΟΣ Α.Δ.» ή «ΔΛΟΣ» ζπζηήζεθε κε ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 155/97 (ΦΔΚ 131/Α/ ) θαη επνπηεύεηαη από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Ζ εθπόλεζε θαη ε δηάδνζε ησλ πξνηύπσλ, ε απνλνκή ειιεληθώλ ζεκάησλ ζπκκόξθσζεο, ε πηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ πνηόηεηαο, ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθώλ ζπκκόξθσζεο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαζώο θαη ε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ απνηεινύλ κεξηθέο από ηηο θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο. 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ο Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ Α.Δ.) πξνθεξύζζεη πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ κεηαθνξά όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ θαη θηλεηώλ πξαγκάησλ ησλ γξαθείσλ ηνπ από ηελ νδό Αραξλώλ 313 Κ. Παηήζηα θαη ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ από ηελ νδό Κνισλνύ ζηελ ιεσθόξν Κεθηζνύ 50 θαη πεξρεηάδνο ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο. Οη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδόρνπ ηεο κεηαθνξάο ησλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξεηο θαη νινθιεξσκέλεο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνύλ απηέο, ηαθηνπνηεζνύλ θαη ιεηηνπξγήζνπλ εληόο ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ νξίνπ. Γειαδή ν αλάδνρνο ζα θαηεβάζεη από ην θηίξην, ζα θνξηώζεη ζην θνξηεγό απηνθίλεην, ζα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα όια ηα αληηθείκελα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ηα νπνία ζα είλαη ήδε ζπζθεπαζκέλα από ηνλ ΔΛΟΣ (πιελ ησλ θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ, ησλ Ζ/Τ, εθηππσηώλ, fax θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεδηάζθεςεο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ) ηα νπνία ζα ζπζθεπάζεη ν αλάδνρνο), ζηε ζπλέρεηα ζα ηα εθθνξηώζεη, ζα ηα αλεβάζεη ζην λέν θηίξην θαη ζα ηα ηνπνζεηήζεη ζηηο αθξηβείο ζέζεηο θαη ζεκεία πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν ΔΛΟΣ. Οη ππεξεζίεο ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ. πνπ πξόθεηηαη λα κεηαζηεγαζζνύλ είλαη νη εμήο: 1. Όινο ν εμνπιηζκόο ησλ γξαθείσλ ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ. από ην πεληαόξνθν θηίξην ηεο νδνύ Αραξλώλ 313 Κ. Παηήζηα ζηνπο 3 νξόθνπο, δώκα θαη ηα 2 ππόγεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Κεθηζνύ 50 θαη πεξρεηάδνο. 2. Όινο ν εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ. από ηνλ 2 Ο όξνθν ηεο νδνύ Κνισλνύ Αζήλα ζην 1 Ο θαη 2 Ο ππόγεην ηνπ θηηξίνπ επί ηεο Λ. Κεθηζνύ 50 θαη πεξρεηάδνο. 2

3 Απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηειεζθνπηθνί γεξαλνί αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο 2 ηόλσλ εηδηθά γηα ηα βαξηά κεραλήκαηα ηνπ εξγαζηεξηαθνύ εμνπιηζκνύ. Γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πξνο κεηαθνξά κεραλεκάησλ εζσηεξηθά ζηνπο ρώξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ απαηηείηαη πεξνλνθόξν όρεκα ή ρεηξνθίλεην όρεκα (θιαξθ). εκεηώλεηαη όηη ζην λέν θηίξην ππάξρεη ξάκπα νρεκάησλ από ηελ νδό πεξρεηάδνο ε νπνία νδεγεί ζην 1 ν ππόγεην ηνπ θηηξίνπ. ην θηίξην ππάξρνπλ 3 αλειθπζηήξεο ήηνη: Α-έλαο κεγάινο 3 ηόλσλ ρσξεηηθόηεηαο ελόο Η.Υ. απηνθηλήηνπ, ν νπνίνο έρεη πξόζβαζε από ηελ νδό πεξρεηάδνο (πξνο ην ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ), θαη ν νπνίνο έρεη δηαδξνκή από ην Β ππόγεην έσο ην αίζξην ηνπ 3 νπ νξόθνπ. Δπίζεο ε πξόζβαζε ηνπ αλειθπζηήξα κπνξεί λα γίλεη από ηελ ξάκπα πνπ νδεγεί ζην 1 ν ππόγεην. Β-έλαο 600 kg. ρσξεηηθόηεηαο 8 αηόκσλ δηαδξνκήο από Β ππόγεην κέρξη θαη 3 Ο όξνθν Γ-έλαο 250 kg ρσξεηηθόηεηαο 3 αηόκσλ δηαδξνκήο από ην ηζόγεην κέρξη θαη ην δώκα. κε ηα νπνία είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά ησλ αληηθεηκέλσλ από ην 1 ν ππόγεην ηνπ λένπ θηηξίνπ. Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α όπνπ αλαθέξεηαη ν θύξηνο εμνπιηζκόο πνπ ζα κεηαθεξζεί θαη εγθαηαζηαζεί ζην λέν θηίξην. ημειώνεηαι όηι ηο εν λόγυ παπάπηημα Α δεν αναθέπει λεπηομεπώρ όλα ηα ανηικείμενα ππορ μεηαθοπά. Πλήπηρ εικόνα ηος ανηικειμένος ηος διαγυνιζμού είναι ςποσπευηικό να αποκηηθεί με επιηόπια επίζκετη ηος ςποτηθίος αναδόσος, όπυρ αναθέπεηαι παπακάηυ, ππιν ηην ςποβολή ηηρ πποζθοπάρ ηος, λαμβανομένυν δηλαδή ςπ ότιν όλυν ηυν ιδιαιηεποηήηυν ηηρ μεηαθοπάρ ηυν κινηηών ππαγμάηυν. ηα πιαίζηα απηά θαιείζηε, εθόζνλ επηζπκείηε, λα ππνβάιεηε ηε ζρεηηθή πξνζθνξά ζαο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 05/08/2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα π.κ., ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ. Αραξλώλ 313-Κ. Παηήζηα Σ.Κ Αζήλα. 3. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 3.1 Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 05/08/2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα π.κ. Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηελ αλαζέηνπζα Αξρή, ζηε δηεύζπλζε: Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο ΔΛΟΣ ΑΔ Αραξλώλ 313, ΑΘΖΝΑ 5 νο όξνθνο-πξσηόθνιιν 3

4 κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην Πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο κέρξη ηελ παξαπάλσ εκέξα θαη ώξα, κε επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο. Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα, είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ εκπξόζεζκα ζηελ Τπεξεζία, δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε, θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. 3.2 ην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: α. ε θξάζε «ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΛΟΣ Α.Δ.» β. Ο αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο (Γηαθήξπμε ) γ. ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ : α. ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, β. Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ηνπ πξνζθέξνληνο, γ. Δλππόγξαθε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη απνδέρεηαη όινπο ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο, δ. ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν, ζην εμσηεξηθό ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ηα ίδηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εμσηεξηθό θάθειν καδί κε ηελ έλδεημε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ελώ εζσηεξηθά πεξηέρνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. 3.3 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη δεκόζηα ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζόκελν κε ηελ παξνύζα δηαγσληζκό είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο όξνηο, ζε όζνπο πιεξνύλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ δηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνύκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. Όζνη δηθαηνύληαη, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ, ιακβάλνπλ γλώζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό θαζώο επίζεο θαη ησλ ηηκώλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. ηο διαγυνιζμό γίνονηαι δεκηέρ οι πποζθοπέρ πος είναι ζύμθυνερ με όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ. 3.4 Ζ πξνζθνξά ζα δίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλεκκέλε ηερληθή πεξηγξαθή ζα αθνξά δε ηελ πινπνίεζε ηεο αλάζεζεο κε πιήξε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ζα δίλεηαη ρσξίο ΦΠΑ. Ο αλαινγνύλ ΦΠΑ Θα αλαγξάθεηαη μερσξηζηά. Όια ηα πνζά ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο. 3.5 Ζ πιεξσκή γίλεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη πάλησο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο (πξσηόθνιιν παξαιαβήο). 4

5 3.6 Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο, είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ όξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ δηαθήξπμε ή /θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 3.7 Πέξαλ απηώλ ν ΔΛΟΣ δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ ηνπ ΔΛΟΣ γεληθώλ θπξώζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνηλήο ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ, δειαδή ζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ή πιεκκεινύο εθηέιεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ. 4. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Η. ην ζπγθεθξηκέλν θάθειν ηνπνζεηείηαη Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: όηη ν πξνζθέξσλ έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα, όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ γηα νπνηαδήπνηε ιόγν, όηη παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απόθαζή ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ., ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ή ηεο ππαλαρώξεζεο ή ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ. Όηη πξνζήιζε θαη έθαλε επηηόπηα δηαπίζησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππό πξνθήξπμε κεηεγθαηάζηαζεο θαη έρεη ιάβεη γλώζε απηνύ. Πειαηνιόγην θαη πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε κεηαθνξά εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνύ θαη κεηεγθαηάζηαζε θηηξίσλ. Τπνρξεσηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ κεηαθεξνκέλσλ εηδώλ ζε πεξίπησζε δεκίαο/αηπρήκαηνο, ε απνδεκίσζε ηεο νπνίαο ζα εθρσξείηαη ζηνλ ΔΛΟΣ. 4. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Κξηηήξην επηινγήο ζα είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή. 5. ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπληαρζεί ζην ζύλνιν ηεο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Αιινδαπνί νίθνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ αγγιηθή, κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή Ο αλάδνρνο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζα ππνβάιεη πιήξε θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. 6. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 5

6 Ζ πιεξσκή ζα γίλεη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, ε νπνία ζα πηζηνπνηεζεί από ηε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ ΔΛΟΣ. Καηά ηελ πιεξσκή καδί κε ην ηηκνιόγην ζα ππνβιεζνύλ ζηνλ ΔΛΟΣ όια ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ Νόκν δηθαηνινγεηηθά (θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα). 7. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 7.1 Αλ δελ πξνζέιζεη ή παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία κεηαζηέγαζεο θαη ην έξγν δελ εθηειεζηεί θαιώο ή δελ έρεη νινθιεξσζεί ζύκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο, ηόηε ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηό 1% επί ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο πνηληθήο ξήηξαο, ν ΔΛΟΣ δύλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα παξαθξαηήζεη από ην νθεηιόκελν ζηνλ πξνκεζεπηή ηίκεκα ην αληίζηνηρν πνζό ηεο πνηληθήο ξήηξαο. 7.2 Αλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε δεκία-θαηαζηξνθή ζηα κεηαθεξόκελα αληηθείκελα από ππαηηηόηεηα ηνπ κεηαθνξέα ηόηε ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα απνδεκηώζεη ηνλ ΔΛΟΣ γηα ηελ δεκία πνπ ππέζηε εμαηηίαο ηεο πιεκκεινύο εθηέιεζεο ή κε εθηέιεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ. 8. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ 8.1 Ο ΔΛΟΣ δελ δεζκεύεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη δηθαηνύηαη λα ην αλαζέζεη ή όρη, λα καηαηώζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ ζηνπο πξνζθέξνληεο. Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνύληαη απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 8.2 Οη όξνη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΛΟΣ Α.Δ. κε ηνλ Αλάδνρν πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί, ζα πξνζδηνξηζηνύλ εηδηθόηεξα ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. 9. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ο Γηαγσληζκόο δηέπεηαη θαηά ζεηξά ηζρύνο από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο θαη από ηνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ ηνπ ΔΛΟΣ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά, πνπ ηπρόλ πξνθύςεη από ηελ παξνύζα ή ηε ζύκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί, ζα ππόθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο. Υξήζηνο Π.Εαθνιίθνο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 6

7 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΗΝΑΚΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΣΗΡΗΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 313-Κ. ΠΑΣΖΗΑ ΗΟΓΔΗΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΚΣΤΠΧΔΧΝ 1 Φσηνηππηθό-Δθηππσηηθό κεράλεκα κεγάιν XEROX Print on demand 1 Α ΟΡΟΦΟ Γ/ΝΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ 1 Γξαθείν 23 2 Δξκάξην κεγάιν 20 3 Δξκάξην κηθξό 38 4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 13 5 Καξέθιεο 48 6 Πνιπζξόλα 1 7 Δθηππσηήο 7 8 Σξαπέδη κεγάιν 3 9 Φσηνηππηθό κεράλεκα κεγάιν 3 10 Fax 1 11 Φπγείν κηθξό 1 12 Υακειό δηαρσξηζηηθό κε ηδάκη 23 Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ 1 Γξαθείν 6 2 Δξκάξην κεγάιν 7 3 Δξκάξην κηθξό 17 4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 6 5 Καξέθιεο 9 6 Πνιπζξόλα 1 7 Δθηππσηήο 2 8 Φπγείν κεγάιν 1 7

8 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 1 Γξαθείν 2 2 Δξκάξην κεγάιν 1 3 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 1 4 Καξέθιεο 4 5 Σειεθσληθό θέληξν 1 Β ΟΡΟΦΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 1 Γξαθείν 9 2 Δξκάξην κεγάιν 8 3 Δξκάξην κηθξό 26 4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 8 5 Καξέθιεο 28 6 Δθηππσηήο 4 7 Σξαπέδη κεγάιν 2 8 Φσηνηππηθό κεγάιν 2 9 πξηαξηέξεο κηθξέο 3 10 Ραθηέξεο κεγάιεο 2 11 Φπγείν κηθξό 1 12 Σξαπέδη ηειεόξαζεο 1 13 Σξαπέδη κηθξό 1 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 1 Γξαθείν 3 2 Βηβιηνζήθεο κεγάιεο κεηαιιηθέο 1 m*1 m 45 3 Δξκάξην κεγάιν 5 4 Δξκάξην κηθξό 3 5 Βηβιηνζήθεο μύιηλεο 5 6 Δθζεηήξηα 14 7 Πάγθνη 11 m 8 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 3 9 Καξέθιεο Δθηππσηήο 1 8

9 11 Σξαπέδη κεγάιν 6 12 ξάθηα Νηνπιάπα κεγάιε θύιαμεο αληηθεηκέλσλ 1 14 πλζεηηθό κεράλεκα ηππνγξαθείνπ 1 15 Σειεόξαζε 1 16 Αλεκηζηήξεο 2 17 Πόξηεο 4 18 ρσξίζκαηα 2 19 Νηνπιάπη touch screen 1 20 Πνιπζξόλεο 3 21 Σξαπέδη κηθξό 1 22 πξηαξνζήθεο 5 Γ ΟΡΟΦΟ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ 1 Γξαθείν 22 2 Δξκάξην κεγάιν 13 3 Δξκάξην κηθξό 28 4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 10 5 Καξέθιεο 28 6 Δθηππσηήο 4 7 Σξαπέδη κεγάιν 2 8 Καλαπέο δηζέζηνο 1 9 Πνιπζξόλεο 5 10 Σξαπέδη κηθξό 4 11 Φσηνηππηθό κεράλεκα 1 12 fax 1 13 Φπγείν κηθξό 1 ΣΜΖΜΑ Γ/ΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 1 Γξαθείν 9 2 Δξκάξην κεγάιν 9 3 Δξκάξην κηθξό 12 4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 3 5 Καξέθιεο 12 6 Δθηππσηήο 1 9

10 ΓΡΑΦΔΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΟΗΥΔΗΧΝ- COMPUTER ROOM 1 Γξαθείν 11 2 Δξκάξην κεγάιν 12 3 Δξκάξην κηθξό θαη ζπξηαξηέξεο 39 4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 15 5 Καξέθιεο 25 6 Δθηππσηήο 1 7 Σξαπέδη κεγάιν 5 8 Σξαπέδη κηθξό 2 9 Πνιπζξόλεο 2 10 Φσηνηππηθό 1 11 Μεηαιιηθέο ζπξηαξηέξεο 2 12 Υακειό δηαρσξηζηηθό κε ηδάκη 4 ΑΠΟΘΖΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γ/ΝΖ 1 Ράθη dexion 81 Γ ΟΡΟΦΟ Γ/ΝΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 1 Γξαθείν 26 2 Δξκάξην κεγάιν 17 3 Δξκάξην κηθξό 41 4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 16 5 Καξέθιεο 42 6 Δθηππσηέο κηθξνί (Δπηηξαπέδηνη) 3 7 Σξαπέδη κεγάιν 3 8 Σξαπέδη κηθξό 3 9 Φσηνηππηθό κεράλεκα 1 10 fax 1 11 Γηαρσξηζηηθό ρακειό κε ηδάκη 18 ΑΠΟΘΖΚΖ Γ/ΝΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 1 Σξνρήιαην αξρείν απνζήθεο ΓΗΠ 4 2 ηαζεξό αξρείν απνζήθεο ΓΗΠ 2 10

11 ΑΗΘΟΤΑ ΣΖΛΔΓΗΑΚΔΦΖ 1 γξαθείν 1 2 Δξκάξην κεγάιν 2 3 Καξέθιεο 9 4 Σξαπέδη κεγάιν 2 5 ύζηεκα ηειεδηάζθεςεο 1 Δ ΟΡΟΦΟ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 γξαθείν 10 2 Γξαθείν κεγάιν Γηνίθεζεο 2 3 Δξκάξην κεγάιν 27 4 Δξκάξην κηθξό 9 5 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 5 6 Καξέθιεο 21 7 Δθηππσηήο 1 8 Σξαπέδη κεγάιν 4 9 Σξαπέδη κηθξό 6 10 Πνιπζξόλεο κηθξέο Πνιπζξόλεο κεγάιεο πξηαξηέξεο 2 13 Αξρεηνζήθεο 3 14 Φσηνηππηθά 2 15 Σειεόξαζε 1 16 Σξαπεδάθη ηειεόξαζεο 1 17 Καλαπέο δηζέζηνο 4 18 Fax 1 19 Νηνπιάπα κεγάιε κεηαιιηθή-ρξεκαηνθηβώηην 1 20 Φπγείν κεγάιν 1 ΑΠΟΘΖΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1 Ράθη dexion 56 11

12 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΣΟΤ ΔΛΟΣ Γ/ΝΖ ΓΔΡ 1 γξαθείν 12 2 Δξκάξην κεγάιν 15 3 Δξκάξην κηθξό 10 4 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 20 5 Καξέθιεο 30 6 Δθηππσηήο 6 7 Σξαπέδη κεγάιν 3 8 Πνιπζξόλεο γξαθείνπ 13 9 Φσηνηππηθό κεράλεκα 1 10 fax 1 11 Μεραλήκαηα κεγάια Μεραλήκαηα κηθξά Δξγαζηεξηαθνί πάγθνη 2 m 25 Δπηπιένλ ζεκεηώλεηαη όηη κηθξναληηθείκελα βηβιία- έγγξαθα ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ραξηνθηβώηηα δηαζηάζεσλ 58 Υ 39 Υ 39 πεξίπνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πεξίπνπ. 12

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30

11/08/2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ Α.Ε., ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΑΧΑΡΝΩΝ 313-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Ο Ο ΚΟΛΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα