Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης"

Transcript

1 Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ θαη άιιαη ηνπ Τςίζηνπ» -Ζ πιάλε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ -ηαλ νη απφςεηο ελφο αηφκνπ γίλνληαη Ηδενινγηθφ χζηεκα -σθξαηηθφο Γηάινγνο; Ναη! Ηδενινγηθφ χζηεκα; ρη! ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ: ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ, ΦΗΛΟΟΦΗΚΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΑ, ΔΠΗΣΖΜΖ 1.1 Θεφο-Φσηηζκέλνο-Θξεζθεία-Δθθιεζία-Πηζηφο 1.2 «Παο κε Έιιελ, βάξβαξνο!» 1.3 Καλέλαο θσηηζκέλνο δελ ίδξπζε Θξεζθεία! 1.4 Ηεξαηεία: «Οπαί, πκίλ, Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηαί!» 1.5 Σειεηνπξγίεο, «ηεξά θαη φζηα», άκθηα θαη ηίηινη αγηνζχλεο! 1.6 Σα Μηάζκαηα θαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο σο πεγή πιάλεο ηνπ αηφκνπ 1.7 Βάπηηζε, Καηήρεζε θαη Διεχζεξε Βνχιεζε 1.8 Άιινη κεραληζκνί ρεηξαγψγεζεο ησλ «πηζηψλ» 1.9 Πσο ε Δπηζηήκε έγηλε ε λέα ζεκεξηλή επηθξαηνχζα Θξεζθεία! 1.10 Άκεζε ή έκκεζε επηθξάηεζε ηνπ αζετζκνχ ή αγλσζηηθηζκνχ 1.11 Αιινηξησκέλε Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα: Σν «ηεξαηείν» ηνπ Ηδενινγηθνχ πζηήκαηνο ηεο Δπηζηήκεο

3 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΚΡΑΣΟ, ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ 2.1 Απφ ηε Φπιή ζηελ Πφιε-Κξάηνο 2.2 Ζ απαξρή ηεο αιινηξίσζεο ζηελ Πφιε-Κξάηνο 2.3 Οη ζεκεξηλέο ςεπδν-δεκνθξαηίεο θαη ν ξφινο ησλ θνκκάησλ 2.4 Ζ άισζε ησλ θνκκάησλ απφ ηα ζπθηιηηηθά άηνκα 2.5 Ζ αιινηξίσζε ηνπ πνιίηε 2.6 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο ςεπδν-δεκνθξαηίαο 2.7 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο 2.8 Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ καδψλ 2.9 «ηαλ ν Άλζξσπνο θάλεη ζρέδηα, ν Θεφο γειάεη» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΦΤΖ, ΑΣΟΜΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ, ΓΟΜΖΖ ΓΗΚΣΤΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ, ΤΓΡΔΤΖ, ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 3.1 Αηνκηθή Ηδηνθηεζία θαη Καπηηαιηζκφο 3.2 «Πψο κπνξεί θαλείο λα πνπιά ή λα αγνξάδεη ηνλ νπξαλφ ή ηε δεζηαζηά ηεο γεο;» 3.3 «Ζ γε δελ αλήθεη ζηνλ Άλζξσπν. Ο Άλζξσπνο αλήθεη ζηε Γε!» 3.4 Ννκαδηθή δσή θαη αεηθνξία 3.5 Μαο ελδηαθέξεη κφλν εκείο νη άλζξσπνη λα δήζνπκε! 3.6 «Σί πξνηείλεηο;» 3.7 Αηνκηθφ Σεκάρην Γεο: Εσηηθφο ρψξνο θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο

4 4 3.8 Βάδνληαο νηθνλνκηθή αμία ζηε γε ρξεσλφκαζηε εξγαηνψξεο ρσξίο ιφγν 3.9 Οηθνινγηθή Γφκεζε 3.10 Αηνκηθή Όδξεπζε-Απνρέηεπζε ή κηθξά Κνηλνηηθά Γίθηπα 3.11 Σν άηνκν-λνηθνθπξηφ παξαγσγφο θαη θαηαλαισηήο ελέξγεηαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΔΡΓΑΗΑ, ΓΔΩΡΓΗΑ, ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ, ΔΜΠΟΡΗΟ 4.1 Ννηθνθπξαίνη πξσηνγελείο παξαγσγνί θαη φρη αθέληεο θαη ππάιιεινη 4.2 Δπαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο γεσξγνί θαη Γεκνηηθέο Λατθέο Αγνξέο ρσξίο κεζάδνληεο 4.3 Πξνο κηα θπζηθή θηελνηξνθία 4.4 Δπηζηξνθή ζηνπο λνηθνθπξαίνπο ηερλίηεο θαη ζηηο κηθξέο βηνηερλίεο 4.5 Γεκνηηθέο Αγνξέο Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο 4.6 Απνθεληξσκέλν Κξάηνο, απηνδηαρεηξηδφκελνη Γήκνη ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΑΗΓΔΗΑ, ΤΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ 5.1 Πνηφο είλαη ηειηθά ν ζθνπφο ηεο Παηδείαο; 5.2 Αιινηξίσζε ηεο Παηδείαο απφ ηελ Δμνπζία, ηε Θξεζθεία θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα 5.3 Δίκαζηε ην κφλν πιάζκα πνπ δελ καζαίλεη κε ραξά κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηελ πξνζθνξά ζηελ Κνηλφηεηα

5 5 5.4 Γπλαηφηεηα επηινγήο γνληψλ θαη καζεηψλ ηνπ αλεμάξηεηνπ ηδησηηθνχ εθπαηδεπηεξίνπ 5.5 Απηνδηνηθνχκελα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα πνπ λα κελ είλαη θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο 5.6 Φαληαζία θαη δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ Παηδεία 5.7 ρη ζην Γεκφζην χζηεκα Τγείαο θαη ζηελ Ηδησηηθή Κεξδνζθνπία 5.8 Ολνκαζηηθφο Λνγαξηαζκφο Τγείαο: απηνδηαρείξηζε ηνπ αζζελνχο 5.9 Ολνκαζηηθφο Λνγαξηαζκφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο-χληαμεο 5.10 Απηνδηνηθνχκελνη Ηδησηηθνί Οξγαληζκνί Τγείαο κε έιεγρν θεξδνζθνπίαο θαη πνηφηεηαο απφ ην θξάηνο 5.11 Αιινηξίσζε ηεο Σέρλεο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ ιφγσ κεηαηξνπήο ηνπο ζε επάγγεικα θαη εκπφξην 5.12 χζηεκα καζεηείαο γηα ηε δσξεάλ κεηάδνζε ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο 5.13 Καηάξγεζε ησλ «πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 6.1 Γηαηί ε Γηθαηνζχλε δελ είλαη «ηπθιή» 6.2 Απνθεληξσκέλν Γεκνηηθφ ψκα Γηθαηνζχλεο 6.3 Δίλαη απαξάδεθην ν δηθεγφξνο λα εμαξηάηαη απφ ηνλ πειάηε 6.4 Πσο ζα κεησζεί ν θφξηνο δνπιεηάο ηεο Γηθαηνζχλεο 6.5 Ρηδηθή αιιαγή ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ 6.6 ρέζε αδηθήκαηνο θαη πνηλήο-αλακφξθσζεο 6.7 Οη θπιαθέο θάλνπλ ηνπο παξαβάηεο κφληκνπο εγθιεκαηίεο 6.8 Αληί γηα θπιαθέο, Κνηλφηεηεο Παξαβαηψλ

6 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΣΡΑΠΔΕΔ, ΥΡΖΜΑ, ΤΠΔΡΑΞΗΑ 7.1 Καηάξγεζε ηνπ θάζε είδνπο ηδφγνπ θαη ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ 7.2 Καηάξγεζε ηεο δηαθήκηζεο σο κεραληζκνχ δεκηνπξγίαο ππεξαμίαο 7.3 Σξάπεδεο πνπ λα κελ είλαη θεξδνζθνπηθνί κεραληζκνί 7.4 ΜΜΔ: Απηνδηνηθνχκελνη, κε θεξδνζθνπηθνί Οξγαληζκνί ησλ Γεκνζηνγξάθσλ 7.5 Σα έζνδα ησλ ΜΜΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑ, ΣΟΤΡΗΜΟ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ, ΑΣΤΝΟΜΗΑ, ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ, ΣΡΑΣΟ 8.1 Μέζα Μαδηθήο πγθνηλσλίαο 8.2 Σνπξηζκφο κε ζεβαζκφ ζηελ νηθνινγία θαη ζηνπο αλζξψπνπο 8.3 Μηθξέο, νηθνγελεηαθέο ή κηθξέο ζπλεηαηξηζηηθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 8.4 «Εσληαλνί», απηνζπληεξνχκελνη Αξραηνινγηθνί Υψξνη 8.5 Γεκνηηθή Αζηπλφκεπζε θαη Ππξφζβεζε 8.6 Μφληκνο ηξαηφο θαη Έθεδξνη ΔΠΗΛΟΓΟ

7 7 ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκώλ θαη άιιαη ηνπ Τςίζηνπ» -Ζ πιάλε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ζεώξεζεο ησλ πξαγκάησλ -Όηαλ νη απόςεηο ελόο αηόκνπ γίλνληαη Ηδενινγηθό ύζηεκα -σθξαηηθόο Γηάινγνο; Ναη! Ηδενινγηθό ύζηεκα; Όρη! Απηφ ην βηβιίν είλαη ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κηαο ηξηινγίαο κε ηνλ θνηλφ ηίηιν «Υίιηεο θαη Μία Πιάλεο». Σν πξψην βηβιίν αθνξνχζε ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηε ζπληξνθηθή ζρέζε θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη αξρηθά είρε ηνλ ηίηιν «Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θαη Κνηλσληθή πκπεξηθνξά». Σν δεχηεξν βηβιίν αθνξνχζε ηηο ηαηξηθέο πιάλεο θαη είρε ηνλ ηίηιν «Υίιηεο θαη Μία Ηαηξηθέο Πιάλεο θαη είρε κηα εθηεηακέλε εηζαγσγή γηα ην ηη είλαη πιάλε θαη απφ πνχ πξνέξρεηαη ε νπνία είλαη ρξήζηκε θαη γηα ηα ηξία βηβιία. «Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» Απηφ ην ηξίην βηβιίν ηεο ζεηξάο αθνξά ηηο θνηλσληθέο πιάλεο αιιά πξηλ πξνρσξήζνπκε ζα πξέπεη λα εληνπίζσ δχν παξάγνληεο πνπ εηδηθά ζηηο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα είλαη ζεκαληηθή πεγή γέλεζεο πιαλψλ. Ο πξψηνο παξάγνληαο είλαη φηη φπνηε απφ ην αηνκηθφ πάκε ζην θνηλσληθφ, φπνηε δειαδή πάκε απφ ην άηνκν ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ, ζηελ θνηλσλία, πάξα πνιιά πξάγκαηα πνπ ηζρχνπλ ζην αηνκηθφ επίπεδν δελ ηζρχνπλ ζην θνηλσληθφ. Καη γη απηφ θαη πάξα πνιιέο πξνζπάζεηεο θνηλσληθήο

8 8 νξγάλσζεο έρνπλ απνηχρεη είηε μεθηλνχζαλ απφ πνιηηηθέο ηδενινγίεο, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ή εζηθέο θηινζνθίεο. Γηαηί γίλεηαη απηφ; Γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ γηαηί φηη πάεη λα εθαξκνζηεί ζηελ θνηλσλία έρεη λα θάλεη κε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ θαη ελψ νη ζσζηέο έλλνηεο, θηινζνθίεο θαη αληηιήςεηο πξνέξρνληαη απφ πξνρσξεκέλα άηνκα πνπ είλαη ε κεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο φηαλ πάλε λα εθαξκνζηνχλ ζην κέζν άλζξσπν ή θαη ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ αθνξά θαηψηεξνπο αλζξψπνπο ζαλ επίπεδν, ηφηε ζθνληάθηεη ζηνλ παξάγνληα άλζξσπν. Δίλαη απηφ πνπ ιέκε «Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξσλ Άλζξσπνο». ρεηηθφ κε ην ζέκα είλαη θαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά κε ηνλ άλζξσπν θαη ηνπο ζεζκνχο. Οη ζεζκνί κπνξνχλ λα ραιάζνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη νη άλζξσπνη ηνπο ζεζκνχο. Ή νη ζεζκνί κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη νη άλζξσπνη ηνπο ζεζκνχο. Σν φηη έρεηο έλα ζσζηφ ζεζκφ ή λφκν δελ ζεκαίλεη φηη απηφκαηα έρεηο θαη ζσζηφ απνηέιεζκα γηαηί ζθνληάθηεηο πνιιέο θνξέο ζηνπο αλζξψπνπο. Ή κπνξείο λα έρεηο ζσζηνχο αλζξψπνπο αιιά φηαλ εκπιέθνληαη κέζα ζε ιάζνο ζεζκνχο ηα πξάγκαηα κπεξδεχνληαη. Γη απηφ πάξα πνιιέο θνξέο βιέπεηο κηα παξέα πνπ ζπδεηάεη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αξρηθά γηα θάπνηα πξάγκαηα θαη κπνξνχλ λα βγάινπλ άθξε φηαλ φκσο αξρίδνπλ θαη ην γεληθεχνπλ θαη ην πάλε ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ εθεί ζθνληάθηνπλ ηα πξάγκαηα. «Άιιαη αη βνπιαί εκώλ θαη άιιαη ηνπ Τςίζηνπ» Ο δεχηεξνο ιφγνο πνπ απφ ην αηνκηθφ ζην θνηλσληθφ έρνπκε πξφβιεκα είλαη φηη ζαλ άλζξσπνη πάκε λα βγάινπκε έλα γεληθφ ζρέδην γηα ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία ή θαη γηα ηε Γε ή θαη γηα ην χκπαλ φκσο μερλάκε φηη ην άηνκν αιιά θαη ν Άλζξσπνο θαη ε αλζξψπηλε θνηλσλία είλαη κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηεο Γεο θαη ηνπ χκπαληνο. Καη φηη απηφ ην χκπαλ δελ εμαξηάηαη απφ καο αιιά δεκηνπξγήζεθε απφ ην Θεφ θαη αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Αλαθέξνκαη ζην Κνζκηθφ ρέδην πνπ έρνπκε εμεγήζεη πνιιέο θνξέο κηιψληαο γηα ηε πζηνιή θαη Γηαζηνιή ηνπ χκπαληνο, φρη απιά ζηα πιαίζηα ηνπ Τιηθν-Δλεξγεηαθνχ επηπέδνπ φπσο

9 9 ην έρεη ζπιιάβεη ε Θεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο, αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Φπρηθνχ Κφζκνπ θαη ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κφζκνπ θαη ηνπ Θενχ. ηαλ ινηπφλ ζαλ άλζξσπνη δελ έρνπκε ηε ζθαηξηθή άπνςε ηνπ χκπαληνο αιιά νχηε θαη ηε «ρξνληθή» ηνπ - αο ην πνχκε έηζη - άπνςε, δειαδή ηελ εμέιημε ηνπ, ηελ πνξεία ηνπ πνπ ζπλερψο αιιάδεη, ηφηε είκαζηε ζε πιάλε. Δίλαη απηφ πνπ κε απιά ιφγηα εθθξάδεηαη ζην «Άιιαη κελ αη βνπιαί εκψλ θαη άιιαη ηνπ Τςίζηνπ». Ή απηφ πνπ ιέεη ν ιαφο «Λνγαξηάδνπκε ρσξίο ηνλ Ξελνδφρν». πνηε ινηπφλ βγάδνπκε απ έμσ ηε Φχζε, ην χκπαλ θαη ην Θεφ απφ ηελ νπηηθή καο γσλία, αθφκε θαη γηα απιά ζέκαηα φπσο ε νξγάλσζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, θάλνπκε ιάζνο δηφηη «βιέπνπκε ην δέληξν θαη ράλνπκε ην δάζνο». Ίζα-ίζα πνπ δελ πξέπεη απφ ην θξαλίν καο ην αηνκηθφ, ην εγσηζηηθφ, λα πάκε λα γεληθεχζνπκε ζηελ Αλζξσπφηεηα θαη ζην χκπαλ αιιά απφ ην Θεφ, ην χκπαλ θαη ηε Φχζε λα πάκε ζηελ Αλζξσπφηεηα θαη ζην άηνκν, βάζεη θαη ηνπ πκπαληηθνχ Νφκνπ ηεο Ηεξαξρίαο. Ζ πιάλε ηεο αλζξσπνθεληξηθήο ζεώξεζεο ησλ πξαγκάησλ Ζ δεχηεξε πεγή πιαλψλ φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά ζέκαηα είλαη ε αλζξσπνθεληξηθή νπηηθή γσλία. Έρνπκε ηελ ηάζε λα ηαπηίδνπκε ην χκπαλ κε ηνλ Άλζξσπν. Λέκε: «ε Αλζξσπφηεηα» θαη ζπλήζσο δελ ελλννχκε κφλν ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ αιιά ηε Γε ζαλ ζχλνιν θαη ηελ χπαξμε γεληθψο. Λέκε «ζα έξζεη ην ηέινο ηεο Αλζξσπφηεηαο» θαη ελλννχκε ζπλήζσο ην ηέινο ηνπ Γήηλνπ Κφζκνπ ή αθφκε θαη ην ηέινο ηνπ χκπαληνο. Δπεηδή αθξηβψο ζαλ πιάζκαηα έρνπκε θπξηαξρήζεη ζηνλ πιαλήηε Γε θαη κάιηζηα έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη ην νξπθηφ βαζίιεην αιιά θαη θαηαδπλαζηεχζεη θαη ην θπηηθφ θαη ην δσηθφ βαζίιεην, γη απηφ θαη έρνπκε ηελ ηάζε λα βιέπνπκε ηα πάληα αλζξσπνθεληξηθά. Υσξίδνπκε πρ ηα νξπθηά, ηα θπηά θαη ηα δψα ζε ρξήζηκα θαη κε ρξήζηκα. Υξήζηκα γηα πνηφλ; Γηα καο ηνπο αλζξψπνπο βέβαηα! ε σθέιηκα θαη κε σθέιηκα ή επηβιαβή. Χθέιηκα γηα πνηφλ; Γηα καο ηνπο αλζξψπνπο βέβαηα!

10 10 Σν θξηηήξην καο είλαη πάληα ν Άλζξσπνο θαη κάιηζηα φρη ζαλ νιηθή νληφηεηα αιιά ζαλ αλζξψπηλνο εγσηζκφο θαη αλζξψπηλν ζπκθέξνλ. Έρνπκε μεθχγεη απφ ην Θεφ, ην χκπαλ θαη ηε Φχζε θαη γη απηφ θαη δελ κπνξνχκε λα δνχκε ην ζχλνιν θαη ην φθεινο ηνπ ζπλφινπ. Καη γη απηφ θαη ηα θάλακε ζάιαζζα θαη είκαζηε ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλνη γηα ηελ ηεξάζηηα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Καη κεηά έρνπκε ην ζξάζνο λα ιέκε φηη «ε Φχζε καο εθδηθείηαη». Απιά δξέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ απζαίξεησλ, εγσηζηηθψλ θαη αθχζηθσλ καο δξάζεσλ. Άξα, ζπλνςίδνληαο, κηα πξψηε κεγάιε πεγή θνηλσληθψλ πιαλψλ είλαη ε γελίθεπζε απφ ην αηνκηθφ ζην θνηλσληθφ γηαηί μερλάκε ηνλ παξάγνληα άηνκν θαη ην Κνζκηθφ ρέδην θαη ην Θεφ. Μηα δεχηεξε κεγάιε πεγή πιάλεο είλαη ε αλζξσπνθεληξηθή καο νπηηθή γσλία επεηδή θπξηαξρήζακε ζηνλ πιαλήηε Γε θαη βιέπνπκε κφλν ην αηνκηθφ καο εγσηζηηθφ ζπκθέξνλ θαη δελ βιέπνπκε φηη ε ηνπνζέηεζε καο ζηελ θνξπθή ησλ δσληαλψλ πιαζκάησλ ηεο Γεο δελ έγηλε γηα λα εθκεηαιιεπφκαζηε ηα ππφινηπα πιάζκαηα αιιά έγηλε γηα λα ππεξεηήζνπκε ηελ χπαξμε καο, ην ζθνπφ καο αιιά θαη ηα ππφινηπα πιάζκαηα. Ηεξαξρία δελ ζεκαίλεη εμνπζία. Ηεξαξρία ζεκαίλεη θαη δηθαηψκαηα αιιά θαη επζχλεο σο εθ ηεο ζέζεσο καο ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα. Όηαλ νη απόςεηο ελόο αηόκνπ γίλνληαη Ηδενινγηθό ύζηεκα Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηα επηκέξνπο ζέκαηα λα πσ θάηη πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα. Τπάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα, φπσο έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ, λα πάξεη θάπνηνο απφςεηο πνπ ζα αλαθέξσ, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο, θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο θάλεη απφιπηεο θαη κεηά απφ ρξφληα αθφκα θαη λα ηα κεηαηξέςεη ζε Ηδενινγία. ε ζχζηεκα δειαδή ηδεψλ. Απηφ εγθπκνλεί πάξα πνιινχο θηλδχλνπο γηαηί παίξλεηο θάηη ζρεηηθφ θαη πξνζπαζείο λα ην θάλεηο απφιπην θαη πξνζπαζείο κε βάζε απηφ λα αιιάμεηο ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία θαη ηε Φχζε πξνο κηα δηθή ζνπ απζαίξεηε θαηεχζπλζε. Καη κάιηζηα, αγλνψληαο φπσο είπακε ην

11 11 Κνζκηθφ ρέδην θαη ην Θεφ θαη ην ζχλνιν ηεο βνχιεζεο ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ην επίπεδν εμέιημεο ηνπο. Έηζη μεθίλεζαλ θαηά θαηξνχο νη δηάθνξνη θνηλσληθνί αλακνξθσηέο. Γηάβαζαλ θάπνηεο απφςεηο θαη ηδενινγηθέο ζέζεηο πξνεγνχκελσλ ηνπο θαη πξνζπαζψληαο λα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο αξρέο ζηελ πξάμε ην κεηέηξεςαλ ζε Ηδενινγηθφ χζηεκα θαη ηαιαηπψξεζαλ θαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ Αλζξσπφηεηα ζαλ ζχλνιν θαη ηε Φχζε. Κιαζζηθφ παξάδεηγκα ε δηδαζθαιία θαη ην παξάδεηγκα δσήο ηνπ Υξηζηνχ ην νπνίν ην πήξε ν Απφζηνινο Παχινο θαη ην κεηέηξεςε ζε ζξεζθεπηηθφ θαη εθθιεζηαζηηθφ ζχζηεκα, δειαδή ζην Υξηζηηαληζκφ. ηε ζπλέρεηα απηφο θαη νη ζπλερηζηέο ηνπ πξνζπάζεζαλ, ζψλεη θαη θαιά, λα ην θάλνπλ παγθφζκην ζχζηεκα κε ηξαγηθά απνηειέζκαηα πέξαλ απφ ηα ζεηηθά, φζνλ αθνξά ηε βίαηε εθαξκνγή απηψλ ησλ απφςεσλ. Ζ ηάζε είλαη πάληα απφ ηνλ θάζε θνηλσληθφ αλακνξθσηή λα αλακνξθψζεη, ζψλεη θαη θαιά, ζέινληαο θαη κε, φιε ηελ θνηλσλία, φιε ηελ Αλζξσπφηεηα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πεξηζζφηεξα, λα κελ πσ γηα φια ηα άιια ζξεζθεπηηθά θαη εθθιεζηαζηηθά ζπζηήκαηα. Απφ ηηο αξρέο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ Μσάκεζ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο πηζηνχο ηνπ ν Μσακεζαληζκφο κε ηα γλσζηά ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Απφ ηηο αξρέο ησλ πξνθεηψλ ηνπ Ηζξαήι δεκηνπξγήζεθε ε Δβξατθή ζξεζθεία κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα, ην ίδην κε ην Βνχδα θιπ. Σηο αξρέο ηνπ Μαξμ θαη ηνπ Έλγθειο, ηηο πήξε ν Λέληλ θαη ν Μάν θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία θαη ηα θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα θαη είρακε ηξαγσδίεο θαη εθαηφκβεο ζπκάησλ. Απφ ηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο «ηζφηεηα, ειεπζεξία θαη δηθαηνζχλε» πεξάζακε ζηε γθηινηίλα θαη ζην απνιπηαξρηθφ θξάηνο. Απφ ηηο αξρέο θαη ην παξάδεηγκα δσήο ηνπ σθξάηε, ν καζεηήο ηνπ ν Πιάησλαο,

12 12 δεκηνχξγεζε έλα ζχζηεκα, ηελ Πιαησληθή Πνιηηεία θαη πξνζπάζεζε λα ηελ εθαξκφζεη ζηελ Κάησ Ηηαιία θαη έθαγε ηα κνχηξα ηνπ, θνθ. ζν θαιέο θαη σξαίεο θαη λα είλαη θάπνηεο αξρέο, φηαλ θάπνηνο πξνζπαζήζεη λα ηηο ζπζηεκαηνπνηήζεη θαη λα θάλεη έλα Ηδενινγηθφ χζηεκα θαη κάιηζηα απηφ ην ζχζηεκα λα ην εθαξκφζεη θαλαηηθά θαη κε ηε βία φρη κφλν ζε θάπνηνπο αλζξψπνπο κε ηε ζέιεζε ηνπο αιιά ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αλζξσπφηεηαο, ηφηε πεξλάκε ζε εγθιήκαηα. Κη απηφ γηαηί αγλννχκε ην Κνζκηθφ ρέδην ηνπ Θενχ θαη αγλννχκε ην εθάζηνηε επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπνπ. Γελ είκαη θαηά, φηαλ απηά ηα ζπζηήκαηα εθαξκφδνληαη εζεινληηθά θαη κε πιήξε ειεπζεξία ζε φζνπο αλζξψπνπο ζέινπλ λα ην εθαξκφζνπλ. Αιιά φηαλ απηφ γίλεηαη ππνρξεσηηθή αξρή ηφηε δηαζηξέθεηαη. ην φλνκα ηεο αγάπεο έρνπλ γίλεη ηα κεγαιχηεξα εγθιήκαηα, ην ίδην ζην φλνκα ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηζφηεηαο θνθ. Δπνκέλσο, πξνεηδνπνίεζε θαη ζηνπο αλαγλψζηεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ φηη φια απηά είλαη ζρεηηθέο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν αλάπηπμεο ηεο δηθήο κνπ ςπρήο θαη ηα δεδνκέλα πνπ έρσ εγψ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή πνπ κεγάισζα. Πξφθεηηαη ζαθψο γηα αλζξψπηλεο απφςεηο πνπ κπνξνχλ λα δηαζηξεβισζνχλ θαη πηζαλφηαηα ήδε λα είλαη δηαζηξεβισκέλεο απεηθνλίζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αιήζεηαο. Γη απηφ θαη δελ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ππνρξεσηηθά ζηελ θνηλσλία ή ζε κηα νκάδα ή αθφκα θαη ζηα πιαίζηα κηαο νηθνγέλεηαο. σθξαηηθόο Γηάινγνο; Ναη! Ηδενινγηθό ύζηεκα; Όρη! Άιισζηε ν ζηφρνο απηήο ηεο παξάζεζεο ζθέςεσλ δελ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα αθφκε αλζξψπηλν Ηδενινγηθφ χζηεκα ή έλα ζχλνιν ζέζεσλ ηηο νπνίεο ζεσξψ απφιπηα ζσζηέο. ρη! Ο ζηφρνο είλαη λα δείμσ πφζν δηαδεδνκέλε είλαη ε πιάλε ζηελ Αλζξσπφηεηα θαη απηφ ηζρχεη θαη ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε εμέιημεο ηεο

13 13 Αλζξσπφηεηαο. Γη απηφ θαη πέξαλ απφ ηηο γεληθέο απφςεηο εμεηδηθεχσ θαη ζε πην κηθξνχο ηνκείο. ε θάζε ηνκέα παξνπζηάδσ ηηο ιάζνο απφςεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ηηο ζπγθξίλσ κε απηφ πνπ εγψ ζεσξψ θάηη πην ζσζηφ θαη θπζηνινγηθφ κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη είλαη πην θνληά ζηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο, πην θνληά ζηελ Αιήζεηα θαη ζηελ Πξαγκαηηθφηεηα. Θα είκαη επηπρήο αλ απηή ε παξάζεζε απφςεσλ απιψο θαηαθέξεη λα καο πξνβιεκαηίζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηνχ πνπ είπε ν σθξάηεο φηη νπζηαζηηθή ζνθία είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο φηη δελ μέξεηο. Καη φηη ε γλψζε ε αλζξψπηλε είλαη ζρεηηθή. Γειαδή ην «Δλ νίδα, φηη νπδέλ νίδα!» Αο κελ μερλάκε φηη θαη ν κέγαο σθξάηεο παξνπζηάδεηαη ζηνπο Πιαησληθνχο δηαιφγνπο λα πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ηελ αλζξψπηλε άγλνηα ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη δελ δίλεη, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο αξρηθνχο δηαιφγνπο, απφιπηεο απαληήζεηο. πρλά κάιηζηα παξέζεηε κε ην ζηφκα άιισλ ζνθψλ ή ηεο Παξάδνζεο δηάθνξεο απφςεηο πεξί ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά ρσξίο λα ππάξρεη ε απφιπηε θαηάιεμε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο πνπ λα αθνξνχλ φια ηα άηνκα θαη ηελ θνηλσλία ζαλ ζχλνιν. Ζ πξνζπάζεηα κνπ νπζηαζηηθά είλαη λα δείμσ ην πσο ιεηηνπξγεί ε Οιηζηηθή θέςε. Απηφ πξνζπάζεζα λα θάλσ θαη ζηνπο δχν ηφκνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ηαηξηθέο πιάλεο. Βέβαηα ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα επεηδή είλαη ν ηνκέαο κνπ θαη έρσ πνιχ κεγαιχηεξε εκπεηξία πηζαλψο λα είκαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηαλ φκσο πάκε ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα πηζαλφηαηα νη πιάλεο κνπ λα είλαη πνιχ πην κεγάιεο. Γηαηί γηα λα αλαπηχμεηο θάηη θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξα ρξεηάδνληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Πξψηνλ ζαλ άηνκν λα είζαη ζε έλα ηζνξξνπεκέλν επίπεδν, δεχηεξνλ ζαλ άηνκν λα έρεηο

14 14 αλαπηχμεη ηελ νιηζηηθή ζθέςε θαη ηξίηνλ λα έρεηο πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη εκπεηξίεο απφ ηνλ ηνκέα ηνλ νπνίν παο λα αλαπηχμεηο. Γη απηφ είπα φηη φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνλ ηαηξηθφ έρσ αξθεηέο εκπεηξίεο κεηά απφ 25 ρξφληα άζθεζεο ηεο Ηαηξηθήο γηα λα αλαπηχμσ αξθεηά ην ηαηξηθφ ζέκα. ζνλ αθνξά φκσο ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα νη εκπεηξίεο κνπ δελ είλαη ηφζν πνιιέο θαη εμεηδηθεπκέλεο παξφηη ζα έιεγα φηη ε δσή κνπ δελ ήηαλε ζηελά ηαηξηθή θαη παξφηη ζηνλ πνιηηηθφ θαη ζην ζξεζθεπηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ νηθνγελεηαθφ ήηαλ αξθεηέο νη εκπεηξίεο κνπ θαη ιφγσ πνιπηάξαρεο δσήο θαη ιφγσ πεξηέξγεηαο θαη εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο. Αο ζεσξήζνπκε ινηπφλ ηελ παξάζεζε θάπνησλ απφςεσλ ζηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ηνκείο σο έλα δηάινγν θαη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ ζέηεη θάπνηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη φρη φηη δίλεη ηελ αιήζεηα ζηνλ θφζκν. Γελ έρσ γίλεη αθφκε επηπρψο «ςψλην» - ηνπιάρηζηνλ έηζη λνκίδσ - θαη ειπίδσ λα κελ γίλσ! Γη απηφ ην ιφγν, αο κείλνπκε ζε απηφ ην πλεχκα ησλ σθξαηηθψλ δηαιφγσλ.

15 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ: ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ, ΦΗΛΟΟΦΗΚΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΑ, ΔΠΗΣΖΜΖ 1.1 Θεόο-Φσηηζκέλνο-Θξεζθεία-Δθθιεζία-Πηζηόο 1.2 «Παο κε Έιιελ, βάξβαξνο!» 1.3 Καλέλαο θσηηζκέλνο δελ ίδξπζε Θξεζθεία! 1.4 Ηεξαηεία: «Οπαί, πκίλ, Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηαί!» 1.5 Σειεηνπξγίεο, «ηεξά θαη όζηα», άκθηα θαη ηίηινη αγηνζύλεο! 1.6 Σα Μηάζκαηα θαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο σο πεγή πιάλεο ηνπ αηόκνπ 1.7 Βάπηηζε, Καηήρεζε θαη Διεύζεξε Βνύιεζε 1.8 Άιινη κεραληζκνί ρεηξαγώγεζεο ησλ «πηζηώλ» 1.9 Πσο ε Δπηζηήκε έγηλε ε λέα ζεκεξηλή επηθξαηνύζα Θξεζθεία! 1.10 Άκεζε ή έκκεζε επηθξάηεζε ηνπ αζετζκνύ ή αγλσζηηθηζκνύ 1.11 Αιινηξησκέλε Δπηζηεκνληθή Κνηλόηεηα: Σν «ηεξαηείν» ηνπ Ηδενινγηθνύ πζηήκαηνο ηεο Δπηζηήκεο Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ φηαλ ζέινπκε λα μεθχγνπκε - θαηά ην δπλαηφλ - απφ πιάλεο, λα βιέπνπκε νιηζηηθά ην εθάζηνηε ζέκα πνπ ζπδεηάκε θαη λα μερσξίδνπκε επίπεδα. Σν ίδην πξέπεη λα θάλνπκε θαη κε ηα Ηδενινγηθά πζηήκαηα θαη εηδηθά κε ην ζέκα Θξεζθεία. 1.1 Θεόο-Φσηηζκέλνο-Θξεζθεία-Δθθιεζία-Πηζηόο

16 16 Πνηά είλαη απηά ηα επίπεδα ζην ζέκα Θξεζθεία; Έλα πξψην επίπεδν, ην αλψηεξν, είλαη ν Θεφο. Έλα δεχηεξν είλαη ε δσή θάπνησλ θσηηζκέλσλ αλζξψπσλ. Έλα ηξίην επίπεδν είλαη ε Θξεζθεία πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ην ζάλαην θαη κε αθνξκή ηε δσή θαη ηηο δηδαζθαιίεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θσηηζκέλνπ αλζξψπνπ. Σν ηέηαξην επίπεδν είλαη ε Δθθιεζία ε νπνία απνηειεί ην δηνηθεηηθφ ζχλνιν ή ην ηεξαηείν φπσο ιέκε θαη ηέινο ππάξρεη θαη ην πέκπην θαη ηειεπηαίν επίπεδν ησλ απιψλ πηζηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθείαο. Αλ δελ μερσξίζνπκε απηά ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα δελ ζα βγάινπκε άθξε κε ην ζέκα Θξεζθείεο θαη ζα είκαζηε ζε ζπλερή πιάλε. θφπηκα νη δηάθνξνη αληηπξφζσπνη ζξεζθεηψλ, ηα ηεξαηεία δειαδή, ηείλνπλ λα ηαπηίδνπλ φια απηά ηα επίπεδα ή λα ηα ζπγρένπλ κεηαμχ ηνπο. πρλά ζεσξνχλ φηη ν Θεφο είλαη ην ίδην πξάγκα κε ην θσηηζκέλν «ηδξπηή» ηεο Θξεζθείαο ηνπο. Πρ ην ρξηζηηαληθφ ηεξαηείν ηαπηίδεη ην Θεφ κε ην Υξηζηφ ζηα πιαίζηα ηεο Αγίαο Σξηάδνο κελ αιιά φκσο πέξαλ απφ ζενινγηθέο ζεσξίεο, ζηελ πξάμε ν ρξηζηηαλφο πηζηφο είηε ιέεη Θεφο είηε ιέεη Υξηζηφο ελλνεί ην ίδην πξάγκα. ε άιιεο ζξεζθείεο ηα πξάγκαηα δελ θηάλνπλ κέρξη εθεί θαη κάιηζηα ε Μνπζνπικαληθή θαη ε Δβξατθή Θενινγία ζεσξνχλ χβξε ηελ ηαχηηζε ηνπ Μσάκεζ ή ησλ Δβξαίσλ Πξνθεηψλ κε ην Θεφ. Καη πάιη φκσο ζπρλά νη απινί πηζηνί ησλ ζξεζθεηψλ απηψλ ηείλνπλ λα ηαπηίδνπλ ηνπο πξνθήηεο ηνπο κε ην Θεφ. Απφ θεη θαη πέξα ζπλερίδεη ε ζθφπηκε ζχγρπζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ φηαλ πρ ην ρξηζηηαληθφ ηεξαηείν ζεσξεί φηη ε Υξηζηηαληθή Θξεζθεία είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ Υξηζηνχ ή ην κνπζνπικαληθφ ηεξαηείν φηη ε Μσακεζαληθή Θξεζθεία είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ Μσάκεζ ή ην βνπδηζηηθφ ηεξαηείν φηη ε Βνπδηζηηθή Θξεζθεία είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ Βνχδα. Έηζη ζθφπηκα ε Υξηζηηαληθή Θξεζθεία ζεσξεί φηη είλαη ε ζξεζθεία ηνπ Θενχ επί Γεο θαη ε κφλε αιεζηλή, ελψ ε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία, ην ηεξαηείν δειαδή, είλαη νη αληηπξφζσπνη ηνπ Θενχ επί Γεο.

17 17 Καη κάιηζηα ηα δηάθνξα παξαθιάδηα ησλ ζξεζθεηψλ απηψλ ζεσξνχλ φηη είλαη νη κφλνη επίζεκνη θαη νξζνί εθπξφζσπνη ηνπ αξρηθνχ «ηδξπηή» ελψ φια ηα άιια παξαθιάδηα είλαη «αηξέζεηο». Πρ ζηε Υξηζηηαληθή Θξεζθεία έρνπκε ηνπο Οξζφδνμνπο, ηνπο Καζνιηθνχο, ηνπο Πξνηεζηάληεο, ηνπο Κφπηεο, ηνπο Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, θνθ, θαη φινη απηνί ζεσξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε εθδνρή ηεο Υξηζηηαληθήο Θξεζθείαο σο ηε κφλε αιεζηλή θαη φινπο ηνπο άιινπο ιαλζαζκέλνπο. Σν πην θξίζηκν θαη πνλεξφ ζεκείν ζηελ φιε αιπζίδα ηεο πιάλεο είλαη ε ηαχηηζε ηεο Δθθιεζίαο, δειαδή ηνπ ηεξαηείνπ, κε ηε Θξεζθεία. Απηφ γίλεηαη γηα λα ηαπηηζηεί ην ηεξαηείν κε ην θσηηζκέλν «ηδξπηή» θαη ηειηθά κε ην Θεφ. Κη φηαλ ιέκε Δθθιεζία νπζηαζηηθά ελλννχκε ην ηεξαηείν πνπ ζπγθεληξψλεη ζηα ρέξηα ηνπ ηε δηνηθεηηθή, πλεπκαηηθή, ηειεηνπξγηθή, πεξηνπζηαθή θαη νηθνλνκηθή εμνπζία. Τπάξρεη κηα αθφκε πην πνλεξή επέθηαζε φηαλ ην ηεξαηείν ηείλεη λα καο πείζεη φηη Δθθιεζία δελ είλαη κφλν ην ηεξαηείν αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ πηζηψλ πνπ είλαη αμερψξηζην απφ απηνχο ελψ ζηελ πξάμε θάηη ηέηνην απέρεη παξαζάγγαο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ια απηά γίλνληαη γηα λα ππάξρεη ε ζχγρπζε ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ηδεαηνχ ζρήκαηνο, ελφο Ηδενινγηθνχ πζηήκαηνο, ελφο δφγκαηνο ζην νπνίν πεξηιακβάλνπκε θαη ηνλ απιφ πηζηφ. Ζ θαξδηά, ν ππξήλαο, ελφο νπνηνπδήπνηε Ηδενινγηθνχ πζηήκαηνο είλαη ε θαζνδήγεζε, ρεηξαγψγεζε θαη πνιχπιεπξε εμνπζία επί ησλ καδψλ. Σν ίδην ζχζηεκα πνπ πεξηγξάςακε γηα ηηο ζξεζθείεο ην βιέπνπκε θαη ζηα Πνιηηηθά ή θαη ζηα Φηινζνθηθά Ηδενινγηθά πζηήκαηα ή θαη ζηελ Δπηζηήκε φηαλ ιεηηνπξγεί ζαλ Ηδενινγηθφ χζηεκα. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν απηφ! Οη ζξεζθείεο δελ είλαη παξά Θξεζθεπηηθά Ηδενινγηθά πζηήκαηα. Σα πην έληνλα βέβαηα Ηδενινγηθά πζηήκαηα ήηαλ πάληα ηα

18 18 Θξεζθεπηηθά γηαηί είλαη πνιχ πην απφιπηα, δνγκαηηθά θαη «ηεξά» φπσο ηνπιάρηζηνλ ζέινπλ λα παξνπζηάδνληαη απφ ηα ηεξαηεία. Ίζσο λα μελίδεη απηφ πνπ ζα πσ αιιά ε Δπηζηήκε ζήκεξα κε ην ηεξαηείν ηεο, δειαδή ηνλ «επηζηεκνληθφ θαη αθαδεκατθφ θφζκν» θαζψο θαη ηνπο νπαδνχο ηεο επηζηήκεο είλαη θαη απηή έλα Ηδενινγηθφ χζηεκα. Καη κάιηζηα ζήκεξα είλαη ην πην δηαδεδνκέλν, ηζρπξφ θαη αλακθηζβήηεην αθφκε θαη απφ ηνπο πηζηνχο φισλ ησλ ζξεζθεηψλ θαη κάιηζηα έρεη θαη ην «αιάζεην» ηνπ Πάπα γηαηί ε Δπηζηήκε έρεη κε ην κέξνο ηεο ηελ Σερλνινγία. 1.2 «Παο κε Έιιελ, βάξβαξνο!» Αο εμεηδηθεχζνπκε ζηα Θξεζθεπηηθά Ηδενινγηθά πζηήκαηα κηαο θαη είλαη ηα πην έληνλα θαη ραξαθηεξηζηηθά. Σν πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ δείρλεη ην πνλεξφ ηνπ πξάγκαηνο είλαη φηη θάζε ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα ηείλεη λα ζεσξήζεη φηη είλαη ην κφλν ζεφπλεπζην, ην κφλν αιεζηλφ θαη ην κφλν νπζηαζηηθφ. Γη απηφ ζπρλά ηα ηεξαηεία ηείλνπλ λα νλνκάζνπλ ηνπο νπαδνχο φισλ ησλ άιισλ ζξεζθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ σο άπηζηνπο ή άζενπο! Γειαδή φρη απιά φηη πηζηεχνπλ κε ιαλζαζκέλν ηξφπν έζησ ζην Θεφ αιιά φηη δελ πηζηεχνπλ θαλ ζην Θεφ. Δίλαη ην «Παο κε Έιιελ, βάξβαξνο!» Μάιηζηα ηζρχεη ζπρλά θαη ην «ν κε κεη εκνχ, θαη εκνχ!» Γειαδή, φρη απιψο είλαη ιάζνο νη άιινη νπαδνί αιιά είλαη θαη ερζξνί κνπ εκέλα ηνπ πηζηνχ κε ηελ «αιεζηλή» ζξεζθεία. Απηφ ην βιέπνπκε πάξα πνιχ ραξαθηεξηζηηθά φηαλ δηάθνξεο ζξεζθείεο θαηά θαηξνχο πείζνπλ ηνπο νπαδνχο ηνπο φηη είλαη θαζήθνλ ηνπο πξνο ην Θεφ λα κεηαδψζνπλ ηελ «νξζή πίζηε» ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα «δηα ππξφο θαη ζηδήξνπ». Καη απηφ δελ ην έθαλαλ κφλν νη κνπζνπικάλνη φπσο ηνπο θαηαγγέιινπλ νη ρξηζηηαλνί αιιά θαη νη ίδηνη νη ρξηζηηαλνί πνιχ πξηλ απφ ηνπο πξψηνπο. Ο ίδηνο ν Υξηζηηαληζκφο επηβιήζεθε δηα ππξφο θαη ζηδήξνπ ζηνλ Διιεληθφ θαη Δπξσπατθφ θφζκν κφιηο θαηάθεξε λα γίλεη ε επίζεκε ζξεζθεία ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο ή ησλ Δπξσπατθψλ Κξαηψλ αξγφηεξα. Τπήξμαλ θαη πην χπνπινη ηξφπνη αιιά

19 19 φρη ιηγφηεξν κεκπηνί φπσο πρ ε δξάζε πνιιψλ ηεξαπνζηφισλ φρη φισλ βέβαηα - κέζσ ηνπ «θηιαλζξσπηθνχ» έξγνπ. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην Θξεζθεπηηθφ χζηεκα ζπρλά ηαπηίζηεθε ηζηνξηθά θαη αθφκε θαη κέρξη ζήκεξα ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο πνιηηηθήο εμνπζίαο, είηε πξφθεηηαη γηα βαζηιείο, απηνθξάηνξεο, ζπληεξεηηθά πνιηηηθά θφκκαηα, δηθηάηνξεο, θαζίζηεο, θιπ. πρλά, ζηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο απηνθξαηνξίεο φηαλ ππήξρε ηαχηηζε ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηθήο εμνπζίαο φπνηα ρψξα ππνηαζζφηαλ ζηελ απηνθξαηνξία, νη πνιίηεο ηεο πηεδφληνπζαλ αθφκε θαη κε ηελ απεηιή ηνπ ζαλάηνπ λα αζπαζηνχλ ηελ «επίζεκε» ζξεζθεία ηεο απηνθξαηνξίαο. Να ζπκεζνχκε ηνλ εμηζιακηζκφ ρξηζηηαλψλ ππεθφσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ή ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ησλ Διιήλσλ ή ησλ Βνπιγάξσλ απφ ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ή ησλ ηζαγελψλ ηεο Αθξηθήο ή ηεο Ακεξηθήο απφ ηελ Αγγιηθή ή Ηζπαληθή Απηνθξαηνξία θνθ. Δίλαη επνκέλσο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε φηη ν Θεφο ζαθψο θαη ππάξρεη, ζαθψο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ην χκπαλ θαη ην θξνληίδεη, αιιά ν Θεφο δελ ρξεηάδεηαη έλα θαη κνλαδηθφ αληηπξφζσπν επί Γεο. Τπάξρεη επνκέλσο ην Κνζκηθφ ρέδην θαη ιεηηνπξγεί θαη κάιηζηα θαηά θαηξνχο δηάθνξνη θσηηζκέλνη άλζξσπνη πιεζηάδνπλ πξνο ην Θεφ θαη ηείλνπλ λα κεηαδψζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηελ Αιήζεηα θαη ηελ εζσηεξηθή γλψζε πεξί Θενχ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κάιηζηα, φρη κε βηβιία αιιά κε δηδάγκαηα θαη κε ην παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο. 1.3 Καλέλαο θσηηζκέλνο δελ ίδξπζε Θξεζθεία! Μάιηζηα, απηνί νη θσηηζκέλνη πνηέ δελ δεκηνχξγεζαλ ζξεζθεπηηθά ζπζηήκαηα. Ο Υξηζηηαληζκφο δελ ηδξχζεθε απφ ην Υξηζηφ φπσο ςέκαηα καο ιέλε. Καη νπδέπνηε ν Υξηζηφο είπε φηη είλαη ίζνο κε ην Θεφ. Δίπε ζαθψο φηη εγψ είκαη έλα κε ην Θεφ κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ην Θεφ θαη ζέιεη λα ελσζεί καδί Σνπ θαη φηη

20 20 είλαη ε νδφο πξνο ην Θεφ αιιά πάληα μεθαζάξηδε φηη ν Παηέξαο είλαη πάλσ απφ απηφλ θαη φηη απηφο είλαη ν πηφο. Πνηέ δελ είπε ν Υξηζηφο φηη είλαη ν κφλνο πηφο, ν «κνλνγελήο» πηφο ηνπ Θενχ. Έιεγε φηη είλαη πηφο ηνπ Θενχ κε ηελ πλεπκαηηθή έλλνηα θπζηθά, φπσο θαη φινη νη θσηηζκέλνη θαηά θαηξνχο θαη κάιηζηα φηη απνζηνιή ηνπ ήηαλ λα καδέςεη εθείλα ηα «πξφβαηα» ηα νξηζκέλα απφ ηνλ Παηέξα γη απηφλ. Αιιά πνηέ δελ είπε φηη ήηαλ ν κφλνο «πνηκέλαο» πξνβάησλ ζηελ επνρή ηνπ ή ζηνλ αηψλα ηνλ άπαληα. Ο Μσάκεζ δελ είπε πνηέ φηη είλαη ν κφλνο πξνθήηεο ηνπ Θενχ. Απηά ηα ππνλφεζε εθ ησλ πζηέξσλ ην κνπζνπικαληθφ ηεξαηείν. Ο Βνχδαο μεθάζαξε είπε φηη είλαη έλαο απφ ηνπο θσηηζκέλνπο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ν Υξηζηηαληζκφο δελ ηδξχζεθε απφ ην Υξηζηφ, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ν Μσακεζαληζκφο δελ ηδξχζεθε απφ ηνλ Μσάκεζ θαη ν Βνπδηζκφο δελ ηδξχζεθε απφ ην Βνχδα. Δληειψο ζθφπηκα φκσο ζηα ζρνιεία καζαίλνπκε θιαζζηθά φηη νη αληίζηνηρνη θσηηζκέλνη ήζαλ «ηδξπηέο» ησλ αληίζηνηρσλ ζξεζθεηψλ «ηνπο». Απηφο πνπ νπζηαζηηθά ίδξπζε ην Υξηζηηαληζκφ ζαλ Ηδενινγηθφ θαη Δθθιεζηαζηηθφ χζηεκα ήηαλ ν Απφζηνινο Παχινο. Πξηλ απφ ηνλ Παχιν ππήξρε απιψο ν Υξηζηφο κε ηνπο καζεηέο ηνπ θαη ηνπο «νπαδνχο» ηνπ. Γελ ππήξραλ κεηαμχ ηνπο αμηψκαηα θαη αθχζηθε ηεξαξρία. Ίζα-ίζα πνπ ν Υξηζηφο κε αθνξκή ηνλ θαπγά ησλ απνζηφισλ κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηφο ήηαλ ν αγαπεκέλνο καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ θαη ν αλψηεξνο κεηαμχ ησλ άιισλ, έδσζε ην παξάδεηγκα ηεο ηαπεηλνθξνζχλεο θαη ηεο άξλεζεο ηεο εμνπζίαο κε ην λα πιχλεη ηα πφδηα ησλ καζεηψλ ηνπ. ηαλ φκσο πέζαλε ν Υξηζηφο, έπαςε λα ππάξρεη ην «θσο» θαη άξρηζε ε κάρε γηα ηελ εμνπζία. Μάιηζηα ν Απφζηνινο Πέηξνο θαη ν Απφζηνινο Ησάλλεο ήηαλ ζηα καραίξηα κε ηνλ Απφζηνιν Παχιν. Ο ηξφπνο πνπ ν Απφζηνινο Παχινο ελζηεξλίζηεθε ην Υξηζηηαληζκφ εγείξεη θαη αξθεηά εξσηήκαηα. Τπήξμε θαλαηηθφο Δβξαίνο θαη Ρσκαίνο πνιίηεο πνπ

21 21 θπλεγνχζε ηνπο Υξηζηηαλνχο θαη μαθληθά κε έλα φξακα ηνπ Υξηζηνχ φπσο ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη έγηλε ν θαλαηηθφηεξνο ησλ Υξηζηηαλψλ θαη κάιηζηα απηφο πνπ θπξηάξρεζε φισλ ησλ Απνζηφισλ θαη ίδξπζε ηε Υξηζηηαληθή Θξεζθεία θαη Δθθιεζία εμαπιψλνληαο ηελ ζηε Ρσκατθή Δπηθξάηεηα θαη ζέηνληαο ηε δηνηθεηηθή ηεο δνκή θαη κεηαηξέπνληαο ηελ ζε δφγκα. ληαο θαλαηηθφο Δβξαίνο ζην παξειζφλ αληέγξαςε ηε δνκή ηεο Δβξατθήο Δθθιεζίαο θαη κεηέηξεςε ην παξάδεηγκα δσήο θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ Υξηζηνχ ζε Θξεζθεπηηθφ Ηδενινγηθφ χζηεκα. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην Υξηζηηαληθφ Ηεξαηείν. Οη άιινη έληεθα Απφζηνινη αιιά θαη ν ζηελφο θχθινο ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πνπ πίζηεπε ζην Υξηζηφ θαη κάιηζηα ζε αληίζεζε κε ηνλ Παχιν ηνλ είρε δήζεη απφ θνληά, δελ έπαημε θαλέλα ηδηαίηεξν ξφιν ζηε κεηαηξνπή ηνπ παξαδείγκαηνο δσήο ηνπ Υξηζηνχ ζε Ηδενινγηθφ Θξεζθεπηηθφ χζηεκα. Πφζν κνηάδνπλ νη θαηαζηάζεηο κεηαμχ ηνπο! Αξθεί λα ζπκεζνχκε φηη ν Πιάησλαο, απηφο δειαδή πνπ κεηέηξεςε ην παξάδεηγκα δσήο θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ σθξάηε ζε Ηδενινγηθφ Φηινζνθηθφ χζηεκα αιιά αθφκε θαη ζε Πνιηηηθφ χζηεκα κε ηελ Πιαησληθή Πνιηηεία, δελ ήηαλ απφ ηνπο ζηελνχο καζεηέο ηνπ σθξάηε! Κάηη αληίζηνηρν ζπλέβε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δσή θαη ηα δηδάγκαηα ελφο θσηηζκέλνπ κεηαηξάπεθαλ απφ ηνπο επίδνμνπο επηγφλνπο ζε Ηδενινγηθφ Θξεζθεπηηθφ χζηεκα θαη Δθθιεζία-Ηεξαηείν. 1.4 Ηεξαηεία: «Οπαί, πκίλ, Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη, ππνθξηηαί!» Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε φηη πίζσ απφ ηηο Θξεζθείεο ππάξρνπλ νη Δθθιεζίεο-Ηεξαηεία. Δίλαη επίζεο αθφκα πην ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε φηη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηαλ ην παξάδεηγκα δσήο θαη ε δηδαζθαιία ελφο θσηηζκέλνπ αλζξψπνπ κεηαηξαπεί ζε Ηδενινγηθφ Θξεζθεπηηθφ χζηεκα θαη Δθθιεζηαζηηθφ χζηεκα, είλαη ηα ηεξαηεία

22 22 πνπ δηαζηξεβιψλνπλ ηελ αξρηθή αγλή θαηάζηαζε θαη ηε κεηαθέξνπλ έηζη θαη ζηνπο πηζηνχο. Αο κελ μερλάκε πνηνη ζηαχξσζαλ ην Υξηζηφ. Απηνί πνπ ηνλ ζηαχξσζαλ δελ ήηαλ παξά ηα ηεξαηεία ηεο ζξεζθείαο ηνπ. Ο Υξηζηφο γελλήζεθε θαη κεγάισζε θαηερνχκελνο ζηελ Δβξατθή Θξεζθεία, ήηαλ Δβξαίνο δειαδή ζξεζθεπηηθά θαη πήγαηλε ζηηο ζπλαγσγέο απφ κηθξφο. Πνηνί ηνλ ζηαχξσζαλ; Οη Γξακκαηείο θαη νη Φαξηζαίνη, δειαδή ην Δβξατθφ Ηεξαηείν ηεο ζξεζθείαο ηνπ! Καη κάιηζηα απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη παξφηη ν Υξηζηφο ήηαλ πάξα πνιχ αλεθηηθφο θαη ζεσξνχζε φηη ε ζσηεξία ήηαλ γηα φινπο, αθφκε θαη γηα ηνπο πην ακαξησινχο θαη έθαλε παξέα κε ηειψλεο θαη πφξλεο πνπ εζεσξνχλην ηφηε σο ηα πην ακαξησιά άηνκα, κε ηνπο κφλεο πνπ δελ ηα βξήθε θαη ηνπο νπνίνπο έβξηδε ήηαλ νη Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνη! Σνπο απνθαινχζε κάιηζηα έρηδλεο, δειαδή νρηέο θαη έιεγε φηη ήζαλ νη κφλνη πνπ δελ ζα θέξδηδαλ ηε Βαζηιεία ησλ Οπξαλψλ επεηδή φρη κφλνλ ήζαλ ππνθξηηέο θαη αλήζηθνη αιιά επηπιένλ κε ην παξάδεηγκα ηνπο έδησρλαλ πηζηνχο απφ ην Θεφ θαη απφ ην έξγν ηεο ζσηεξία ηεο ςπρήο ηνπο. Θπκεζείηε ην ζεκεξηλφ παξάδεηγκα πνιιψλ αλζξψπσλ πνπ φηαλ βιέπνπλ ηνλ ηξφπν δσήο θαη δξάζεο ησλ παπάδσλ θαη ησλ κεηξνπνιηηψλ αγαλαθηνχλ θαη δειψλνπλ άζενη. Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε φηη ελψ ην ζέκα πίζηε έρεη λα θάλεη κε ηελ αηνκηθή ζρέζε ελφο αλζξψπνπ, κηαο Αηνκηθήο Φπρήο κε ην Θεφ θαη ελψ ε ςπρηθή ηνπ εμέιημε είλαη αηνκηθή ππφζεζε ηα ηεξαηεία ηείλνπλ λα θάλνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε ζχζηεκα θαη ππφζεζε ηεο Δθθιεζίαο. Απηφ δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη πξάγκαηη ζε θάζε ζξεζθεία ππάξρνπλ ζην ηεξαηείν θαη κεξηθνί, αιιά δπζηπρψο ιίγνη, ηεξείο νη νπνίνη πηζηεχνπλ πξαγκαηηθά θαη πξνζπαζνχλ λα δνπλ ζχκθσλα κε απηά πνπ πηζηεχνπλ. Πρ ππάξρνπλ θάπνηνη Υξηζηηαλνί κνλαρνί ή ηεξείο πνπ αμίδνπλ ην φλνκα

23 23 ηνπο ή ππάξρνπλ ζηε Μνπζνπικαληθή ζξεζθεία θάπνηνη νχθη πνπ είλαη φλησο άμηνη θαη εζηθνί ή αληίζηνηρα θάπνηνη Εελ βνπδηζηέο πνπ είλαη άμηνη ηεο απνζηνιήο ηνπο. 1.5 Σειεηνπξγίεο, «ηεξά θαη όζηα», άκθηα θαη ηίηινη αγηνζύλεο! Οη πξαγκαηηθνί ηεξείο κηαο ζξεζθείαο δελ πξνζειπηίδνπλ. Αθνινπζνχλ απηφ πνπ είπε ν Υξηζηφο «φζηηο ζέιεη νπίζσ κνπ ειζείλ» θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη θπξίσο κε ην παράδεηγκα δωής ηνπο πξνηείλνληαο παξάιιεια πξνζεπρή, δηαινγηζκφ θαη εζηθή δσή γηα λα πξνζεγγίζεη θαλείο ην ζείν. Δλψ ηα ηεξαηεία πξνηείλνπλ ηηο ηειεηνπξγίεο, ππεξηζρχεη δειαδή ην ηειεηνπξγηθφ κέξνο. Γελ είκαη εληειψο θαηά ηνπ ηειεηνπξγηθνχ αιιά ζα πξέπεη λα μέξνπκε αλά πάζα ζηηγκή φηη ην ηειεηνπξγηθφ κπνξεί λα είλαη κφλν ην κέζνλ γηα λα έξζεη θαλείο ζε επαθή κε ηνλ βαζχηεξν ηνπ εαπηφ, δειαδή ηε πλείδεζε ηνπ, ην Αηνκηθφ Πλεχκα θαη ην Θεφ. Γελ ζα πξέπεη λα είλαη απηνζθνπφο ην ηειεηνπξγηθφ. Αθφκε θαη ν δηαινγηζκφο θαη ε πξνζεπρή, φπσο έιεγε ν Υξηζηφο δελ ζνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο ζνπ. Γελ πα λα πξνζεχρεζαη ηξαθφζεο ψξεο ην κήλα, δελ πα λα θάλεηο ειεεκνζχλεο, άκα απηά ηα θάλεηο ηππηθά ή γηα λα θεξδίζεηο ηε θψηηζε ή ηελ θαιή θήκε ζηνπο άιινπο, ηφηε απηφ δε ιέεη ηίπνηα. Σα δηάθνξα ινηπφλ ηεξαηεία επελδχνπλ ζην ηειεηνπξγηθφ θαη θάλνπλ ηνλ πηζηφ λα πηζηέςεη φηη είλαη αθαηφξζσηε ε θψηηζε αηνκηθά θαη έηζη ρξεηάδνληαη νη «εηδηθνί», δειαδή ηα ηεξαηεία θαη ε Δθθιεζία γηα λα ην θάλεη απηφ. Σνλ πείζνπλ φηη ε νδφο θψηηζεο θαη ζσηεξίαο ηεο ςπρήο ηνπ πεξλάεη απαξαίηεηα κέζα απφ ηε Θξεζθεία θαη κάιηζηα κφλν κέζα απφ ηε δηθή ηνπο Θξεζθεία πνπ είλαη ε κφλε νξζή, αιεζηλή θαη ζεφπλεπζηε. Καη βέβαηα γη απηνχο ε Θξεζθεία ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ Δθθιεζία, δειαδή κε απηνχο ηνπο ηδίνπο. Απηνί είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο εζηθήο δσήο θαη ηεο ςπρηθήο εμέιημεο ηνπο νπνίνπο βέβαηα βαθηίδνπλ απζαίξεηα θάζε θνξά σο «ηεξνχο» θαη «ζεφπλεπζηνπο».

24 24 Σν ηεξαηείν έρεη πάληα ηελ ηάζε κε πνλεξή πξφζεζε λα δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί ην πέπιν ηεο ηεξφηεηαο, ηνπ ηεξνχ. Πρ «ηεξφο λαφο ηάδε», «ην ηεξφ κπζηήξην ηνπ γάκνπ», «ηα ηεξά θαη ηα φζηα ηεο θπιήο». Γηαηί αθξηβψο ηνπο βνιεχεη απηφ ην πέπιν. Έηζη θαιχπηνπλ ηηο δηθέο ηνπο εμνπζηαζηηθέο θαη ζπρλά αλήζηθεο πξάμεηο. Αιιά θάηη είλαη ηεξφ κφλν φηαλ πξάγκαηη είλαη ηεξφ θαη φρη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη εμ νξηζκνχ. ηαλ δειαδή έρεη έλα πςειφ επίπεδν εζηθήο θαη θσηφο. Σν ηεξφ δελ είλαη θάηη πνπ απνλέκεηαη ζαλ ηίηινο. Ή είζαη ή δελ είζαη! Καη ην ηεξφ αθνξά πιάζκαηα θαη φρη πξάγκαηα! Γελ ππάξρεη ηίπνηα ην ηεξφ ζε έλα βηβιίν επεηδή γξάθεη ηα ιφγηα ηνπ Υξηζηνχ! Αλ ιεηηνπξγείο κε βάζε απηά ηα ιφγηα ηφηε κπνξείο λα γίλεηο ηεξφο θαη άγηνο. Σν βηβιίν απφ κφλν ηνπ δελ είλαη ηεξφ ή άγην. Δίλαη έλα βηβιίν θαη ηίπνηα παξαπάλσ! Γελ είλαη άγηα ή ηεξή ε εηθφλα ή ην ιείςαλν ηνπ αγίνπ θαη δελ είλαη ηεξνί νη λανί. πνην πιάζκα είλαη πξάγκαηη θνληά ζην Θεφ είλαη εμ νξηζκνχ ζαλ θαηάζηαζε άγην θαη ηεξφ. Γη απηφ θαη θαλέλαο πξαγκαηηθά άγηνο άλζξσπνο δελ επηδεηεί ηίηινπο ηηκήο ή αγηνζχλεο θαη ηεξαξρίεο θαη φια ηα ππφινηπα. Γη απηφ θαη ν Υξηζηφο έβξηδε ηνπο Γξακκαηείο θαη ηνπο Φαξηζαίνπο - ην ηεξαηείν ηεο ηφηε ζξεζθείαο ηνπ - φηη θνξνχζαλ εηδηθά ξνχρα γηα λα μερσξίδνπλ απφ ηνπο θνηλνχο πηζηνχο ή φηη ήζειαλ ηηο πξσηνθαζεδξίεο ζηα ηειεηνπξγηθά θαη ζηηο ζπλαγσγέο ή φηη ήζειαλ λα πξνζθσλνχληαη κε ηίηινπο ηηκήο. Γελ ζαο ζπκίδεη απηή ε ηζηνξία ηνπο ζεκεξηλνχο Υξηζηηαλνχο ηεξείο πνπ κεηά απφ 2000 ρξφληα θάλνπλ αθξηβψο ηα ίδηα κε ηα ηφηε ηεξαηεία! Φνξάλε ηα ξάζα ή ηα άκθηα γηα λα μερσξίδνπλ, ζέινπλ λα θάζνληαη ζηε πξψηε ζέζε φρη κφλν γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο αιιά θαη γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Δπηπιένλ ζέινπλ λα ηνπο θηιάο ην ρέξη θαη λα ηνπο πξνζθσλείο κε ηνπο ηίηινπο ηνπο φπσο «πάηεξ», «άγηε», «καθαξηφηαηε», «παλνζηνινγηφηαηε» θαη φια απηά ηα ππεξθίαια θαη ππνθξηηηθά.

25 25 Ή αθφκε ρεηξφηεξν, ππνγξάθνπλ «ε Απηνχ Σαπεηλφηεο» Αξρηεπίζθνπνο ηάδε. Ή δίλνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο ζξεζθεπηηθά νλφκαηα φπσο «Υξηζηφδνπινο», «Μαθάξηνο», «Ηεξψ-λπκνο» θιπ. Γειαδή, ππνθξηζία ζηνλ χςηζην βαζκφ! Αλ εγψ ή εζείο δψζνπκε ηέηνηα νλφκαηα ζηνλ εαπηφ καο ή ζέινπκε λα καο πξνζθσλνχλ φπσο πην πάλσ είλαη ζίγνπξν φηη ζα καο πάξνπλ ζην ςηιφ ή ζα θαιέζνπλ ην αζζελνθφξν κε ην δνπξινκαλδχα! Κη φκσο απηνί ην απαηηνχλ θαη πνιινί αιινηξησκέλνη απφ ηνπο πηζηνχο ην ζεσξνχλ σο θάηη ην θπζηνινγηθφ! ια ινηπφλ ηα Ηδενινγηθά πζηήκαηα ρεηξαγσγνχλ ηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ ζχκβνια, ηειεηνπξγηθά, θαλφλεο, δηαλνεηηθά πξφηππα, κε ηελ επίθιεζε ηνπ αλψηεξνπ ζθνπνχ θαη κε δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο. Δλψ ε πξαγκαηηθή πνξεία πξνο ηελ ςπρηθή εμέιημε θαη ηειείσζε δελ έρεη κφλν έλα δξφκν θαη κάιηζηα θνηλφ γηα φινπο θαη κάιηζηα, ζψλεη θαη θαιά, κέζα απφ αληηπξνζψπνπο-ηεξαηεία. Καη απηφο ν δξφκνο δελ είλαη βέβαηα ν δξφκνο ηεο ηειεηνπξγίαο αιιά ν δξφκνο ηεο Καξδηάο θαη ηεο πλείδεζεο. Καη γηα ηνλ θαζέλα ππάξρεη θαη ν δηθφο ηνπ δξφκνο γηαηί είλαη κηα δηαθνξεηηθή Αηνκηθή Φπρή κε ην δηθφ ηεο παξειζφλ θαη ην δηθφ ηεο «ζηαπξφ» αλά ηνπο αηψλεο. Γη απηφ θαη κε ηα ηεξαηεία έρνπλ ηφζν εθηξνρηαζηεί ηα πξάγκαηα ψζηε θηάζακε ζηηο αθξφηεηεο ηνπ λα πσινχληαη ζπγρσξνράξηηα θαη Ηεξέο Δμεηάζεηο απφ ηελ Καζνιηθή Δθθιεζία ή λα έρνπκε αθνξηζκνχο απφ ηελ Οξζφδνμε Υξηζηηαληθή Δθθιεζία. Ή παο ζηνλ εμνκνιφγν θαη ζνπ ιέεη γηα ην ακάξηεκα πνπ έθαλεο επεηδή εγψ είκαη αληηπξφζσπνο ηνπ Θενχ επί Γεο θάλε 100 κεηάλνηεο θαη λα ιεο θαη 50 «Πάηεξ Ζκψλ» ηελ εκέξα, θνθ. 1.6 Σα Μηάζκαηα θαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο σο πεγή πιάλεο ηνπ αηόκνπ Ο ζηφρνο κνπ, βέβαηα, κε απηφ ην βηβιίν, δελ είλαη ζην λα αλαηξέςσ ζην επίπεδν ηεο θνηλσλίαο φια απηά ηα ζηξαβά πνπ αλαθέξσ. Καη βέβαηα πνιχ πεξηζζφηεξν δελ ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ άπηζην ή άζεν. Ο ζηφρνο κνπ είλαη λα θαηαδείμσ απφ πνχ πξνέξρεηαη ε πιάλε ζηνπο ηνκείο απηνχο. Καη κάιηζηα λα αζρνιεζψ πνιχ πεξηζζφηεξν κε ην αηνκηθφ

26 26 επίπεδν θαη φρη ηφζν κε ην θνηλσληθφ γηαηί εθεί κπεξδεχνληαη πνιχ ηα πξάγκαηα. Να κηιήζνπκε δειαδή πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηηο αηνκηθέο πιάλεο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα απηά. Δπεηδή κάιηζηα κηα πνιχ κεγάιε πεγή πιαλψλ είλαη ηα Μηάζκαηα θαιφ είλαη λα κηιήζνπκε γηα ηηο ςσξηθέο, ηηο ζπθσηηθέο θαη ηηο ζπθηιηηηθέο πιάλεο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο Θξεζθείαο θαη ηνπ Θενχ. Βέβαηα δελ ζα επεθηαζψ πνιχ γηαηί απηφ ην ζέκα ην έρσ αλαιχζεη εθηεηακέλα ζε άιια βηβιία αιιά ρνληξηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε κεξηθά βαζηθά πξάγκαηα. Σν ςσξηθφ άηνκν ηείλεη λα πηζηεχεη ζε αξρέο θαη αμίεο. Θα κνπ πεηο πνπ είλαη ε πιάλε ζε απηφ; Ζ πιάλε έγθεηηαη ζην φηη πηζηεχεη απόισηα θαη τωρίς δηάθρηζε ζε αξρέο θαη αμίεο πνπ ηνπ πξνηείλνληαη απφ έμσ θαη κάιηζηα ρσξίο λα ηηο εμεηάδεη νπζηαζηηθά. Πρ ην «πίζηεπε θαη κε εξεχλα» είλαη ςσξηθή πιάλε. Αιιά αθφκε θαη ην «εξεχλα θαη πίζηεπε» ή ην «εξεπλάηε ηαο Γξαθάο» εκπεξηέρεη θαη πάιη ηελ ςσξηθή πιάλε! Κη απηφ γηαηί ην ςσξηθφ άηνκν έρεη ηελ ηάζε λα κειεηήζεη πνιχ γηα αμίεο, εζηθή, πίζηε, Θεφ θαη φια απηά θαη λα πηζηέςεη απφιπηα ζε απηά ρσξίο ζπλήζσο ηελ απαξαίηεηε δηάθξηζε κηαο θαη ην άηνκν δεη θαη βηψλεη απηφ ην αηειέο επίπεδν ηεο γήηλεο δσήο φπνπ ην απφιπην δελ πθίζηαηαη. Καη κάιηζηα πξνζθνιιάηαη ζε θάπνηεο αξρέο θαη θαλφλεο θαη είλαη δχζθνιν λα αιιάμεη θαη λα κεηαθηλεζεί θαη απηή ηνπ ε πίζηε εχθνια γίλεηαη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ ηα δηάθνξα ηεξαηεία κε ηα θφιπα ηεο «ηεξφηεηαο» θαη ηεο «ακαξηίαο», ηεο ελνρήο, ηνπ «ζεφπλεπζηνπ» θιπ. Ο ςσξηθφο ηείλεη λα γίλεηαη ν εηιηθξηλήο ηδενιφγνο νπαδφο Ηδενινγηθψλ πζηεκάησλ θαη ηείλεη λα κελ δηαρσξίδεη ηελ ηδενινγία απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θαη απηφ ηνλ θάλεη ην εχθνιν ζχκα ζηα ρέξηα ησλ ζπθηιηηηθψλ ηεξαηείσλ. Πξνζπαζεί λα ηεξήζεη θαλφλεο θαη ηειεηνπξγίεο κε ζθνπφ λα ζψζεη ηελ ςπρή ηνπ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ελδίδεη θαη ζηνλ

27 27 ςσξηθφ εγσηζκφ πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη ην ςσξηθφ άηνκν πηζηεχεη φηη είλαη θαιφ θαη εζηθφ θαη λνηψζεη πεξήθαλν γη απηφ. Σα ζπθηιηηηθά ηεξαηεία ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη σο νη ππέξκαρνη ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο εζηθήο θαη έρνπλ θαη ηελ πνλεξηά θαη ηελ ελέξγεηα λα θπξηαξρνχλ ζηηο δηάθνξεο εθθιεζίεο θαη λα αλεβαίλνπλ ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο θαη λα δνπιεχνπλ θφζκν, δειαδή λα ρεηξαγσγνχλ πηζηνχο. Κη απηφ γηαηί δελ έρνπλ θαλέλα εζηθφ ή άιιν πξφβιεκα λα παηήζνπλ επί πησκάησλ. Δλψ έλα ςσξηθφ άηνκν, έλαο αγλφο ηδεαιηζηήο, κφλν ζπάληα κπνξεί λα αλέβεη ηελ ηεξαξρία ελφο νπνηνπδήπνηε ηδενινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα κεηαιακπαδεχζεη θαη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ πίζηε ζην φιν ζχζηεκα. Έηζη μεθηλνχλ άιισζηε θαη ηα Ηδενινγηθά πζηήκαηα. ηελ αξρή ππάξρνπλ θάπνηνη εζηθνί καζεηέο ηνπ θσηηζκέλνπ δαζθάινπ πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα θαη ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ δαζθάινπ ηνπο. Αιιά κεηά ην ζάλαην ηνπ δαζθάινπ θαη ζηελ πνξεία αληηθαζίζηαληαη απφ ζπθηιηηηθά άηνκα γηαηί ηα ηειεπηαία είλαη πην πνλεξά θαη ελεξγεηηθά θαη αδίζηαθηα. Ζ ηξνθή ηνπ ζπθηιηηηθνχ αηφκνπ είλαη ε εμνπζία, ε δχλακε θαη ε θήκε. Μία εθδνρή ηεο ζπθηιηηηθή πιάλεο ζηνλ ηνκέα ηεο Θξεζθείαο είλαη φηη ην ζπθηιηηηθφ άηνκν ηείλεη ή λα αξλείηαη εληειψο νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε Θεφ, Θξεζθεία, Ζζηθή θαη πίζηε θαη ζεσξεί φηη φια απηά είλαη αλνεζίεο θαη πιάλεο. Κη απηφ γηαηί έρνληαο κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ δελ κπνξεί λα δερηεί θάπνηνλ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ. Σν ζπθηιηηηθφ άηνκν δελ δέρεηαη ηελ εμνπζία ησλ άιισλ. Μπνξεί λα δερηεί κφλν ηε δηθή ηνπ εμνπζία απέλαληη ζηνπο άιινπο! ήκεξα ζηε ζέζε ηεο Θξεζθείαο πνιιά ζπθηιηηηθά άηνκα βάδνπλ ηελ Δπηζηήκε θαη ην αλζξψπηλν κπαιφ θαη ηα αλζξψπηλα επηηεχγκαηα. Γελ ζεκαίλεη βέβαηα απηφ φηη φπνηνο είλαη άζενο φηη είλαη θαη ζπθηιηηηθφο. ρη βέβαηα!

28 28 Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη αληί γηα ηνλ αζετζκφ, πνιχ ζπρλφηεξα έλα ζπθηιηηηθφ άηνκν επηιέγεη λα είλαη ν ππέξκαρνο ελφο ζξεζθεπηηθνχ ή ηδενινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηάζε θαη ζθνπφ λα αλέβεη ζηελ ηεξαξρία ηνπ ηεξαηείνπ θαη λα γίλεη «Υαιίθεο ζηε ζέζε ηνπ Υαιίθε». Θέιεη δειαδή λα γίλεη έλαο απφ ηνπο «Γξακκαηείο θαη Φαξηζαίνπο» γηα λα ρεηξαγσγεί ηνπο αθειείο ςσξηθνχο πηζηνχο. Σα ζπθηιηηηθά άηνκα νπζηαζηηθά έρνπλ κφλν έλα Θεφ, ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηε δίςα ηνπο γηα δφμα, δχλακε θαη ρξήκα. Καη γη απηφ θάησ απφ ηελ ηεξφηεηα ησλ Θξεζθεηψλ ππάξρεη θαηά θαλφλα ε ππνθξηζία θαη ε δηαζηξνθή ηνπ ηεξαηείνπ. Κη απηφ γηαηί ζηαδηαθά ν βαζηθφο θνξκφο ησλ ηεξαηείσλ ζηειερψλεηαη απφ ηα παλνχξγα ζπθηιηηηθά άηνκα. Σα ζπθσηηθά άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε επεηδή είλαη ηεο απφιαπζεο θαη ηεο δηαζθέδαζεο λα κελ κπαίλνπλ εχθνια ζε ηέηνηα θαινχπηα πίζηεο θαη νπαδνχ θαη κάιηζηα φηαλ πξέπεη γηα λα ζεσξεζνχλ «εζηθνί» λα αξλεζνχλ ηε δηαζθέδαζε θαη ηε ραξά ηεο δσήο. Πέξαλ ηνχηνπ, δελ είλαη πνιχ δηαλνεηηθά άηνκα θαη δελ ηνπο αξέζνπλ νη ζεσξεηηθνινγίεο. πρλά ζα ηνπο δεηο λα κελ πνιχ-αζρνινχληαη κε ηέηνηα ζέκαηα. Δληάμεη, ηνπο βάθηηζαλ ρξηζηηαλνχο θαη δελ έρνπλ πξφβιεκα γη απηφ αιιά φρη φηη θαη ζα πάξνπλ ζηα ζνβαξά ην ξφιν ηνπ ρξηζηηαλνχ ή φηη απηφ ζα επεξεάζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Ο κφλνο Θεφο ηνπ ζπθσηηθνχ αηφκνπ είλαη ε απφιαπζε, ε δηαζθέδαζε, ην λα πάξεη ηε δσή θαη λα ηε ζηχςεη, ην λα πεζάλεη ρνξηάηνο ρσξίο λα λνηάδεηαη γηα παξειζνχζεο θαη κέιινπζεο δσέο θαη θξίζεηο θαη «φια απηά ηα παξακχζηα» φπσο ζπλήζσο ηα νλνκάδεη. Μπνξεί επίζεο λα δεηο ζπθσηηθά άηνκα λα θνξντδεχνπλ ηνπο ζξήζθνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο ζξεζθφιεπηνπο ή λα δειψλνπλ άζενη. Αιιά φρη άζενη απφ ηδενινγηθή ζέζε θαη πξνβιεκαηηζκφ αιιά άζενη απφ αδηαθνξία θαη απφ άξλεζε λα πηνζεηήζνπλ κηα εζηθφηεηα πνπ κπνξεί λα ηνπο βάιεη εκπφδηα ζηε δηαζθέδαζε ηνπο. Γηαηί έρνπλ ηελ ηάζε γηα

29 29 θαηαρξήζεηο θαη θάζε εζηθφο θαλφλαο ζα κπνξνχζε λα ηνπο ζηαζεί εκπφδην. Πνιχ κεγαιχηεξε αλάιπζε γηα ηε ζηάζε ηνπ ςσξηθνχ, ζπθσηηθνχ θαη ζπθηιηηηθνχ αηφκνπ απέλαληη ζηα Θξεζθεπηηθά θαη Ηδενινγηθά πζηήκαηα κπνξεί θαλείο λα βξεη ζην βηβιίν κνπ «Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θαη Αηηηνινγία Αζζελεηψλ» ζην θεθάιαην «θέςε, ηάζε θαη Ζζηθέο Αξρέο ησλ Μηαζκαηηθψλ Σχπσλ». Καηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έρνπκε επεξεαζκφ ησλ αηφκσλ απφ ηα ηξία Μηάζκαηα, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν έρνπκε θαη ηνλ επεξεαζκφ απφ ηηο ηδηνζπγθξαζίεο. Πρ ε ζπθηιηηηθή Λάρεζηο ηείλεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ζην ζέκα ηεο Θξεζθείαο θαη ηνπ Θενχ, ην ζπθσηηθφ Μεληνξίλνπκ κηα άιιε θαη ην ςσξηθφ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή θνθ. ιεο νη ηδηνζπγθξαζίεο ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ ηα δηάθνξα άηνκα κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν φζνλ αθνξά ηε ζηάζε ηνπο ζηε Θξεζθεία θαη ην Θεφ πνπ άιιεο θνξέο είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφο θαη άιιεο φρη ηίπνηα ην ηδηαίηεξν. Γελ ζα επεθηαζψ ζην ζέκα απηφ γηαηί κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ηελ πεξηγξαθή ησλ νκνηνπαζεηηθψλ αλζξψπηλσλ ηδηνζπγθξαζηψλ ζηνπο ηξεηο ηφκνπο ηεο «Οκνηνπαζεηηθήο Φαξκαθνινγίαο» θαη λα ηα βξεη απηά ηα ζέκαηα αλαιπηηθά. 1.7 Βάπηηζε, Καηήρεζε θαη Διεύζεξε Βνύιεζε Σν πξφβιεκα ηεο πιάλεο γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξν γηαηί νη δηάθνξεο Θξεζθείεο πξνθεηκέλνπ λα δηαησλίζνπλ θαη επεθηείλνπλ ηελ εμνπζία ηνπο ηείλνπλ λα θαηερνχλ ηα παηδηά ησλ πηζηψλ ηνπο απφ ηελ παηδηθή ειηθία. Σα θαηερνχλ ζηα δφγκαηα ηνπο, ζην ηειεηνπξγηθφ θαη ζηελ ππνηαγή ζηνπο εθπξνζψπνπο, ζην ηεξαηείν δειαδή. Γη απηφ πρ ζην Υξηζηηαληζκφ ηα παηδηά βαθηίδνληαη σο Υξηζηηαλνί αθφκε θαη απφ ηελ ειηθία ηνπ ελφο ή δχν εηψλ θαη βέβαηα ην αξγφηεξν κέρξη ηα 3-4 ρξφληα.

30 30 Απηφ βξίζθεηαη, αλ κε ηη άιιν, ζε αληίζεζε κε ηελ παξάδνζε ηνπ Υξηζηνχ πνπ βαθηίζηεθε φηαλ ήηαλ ήδε ελήιηθαο θαη απφ δηθή ηνπ επηινγή θαη φρη απφ επηινγή ησλ γνληψλ ηνπ. Σν αθφκε πην άζρεκν είλαη φηη θάλνπκε θαηήρεζε θαη δηδαζθαιία ζηα παηδηά πνπ ζπλήζσο δελ αθνξά εζηθά δηδάγκαηα αιιά αθνξά ηειεηνπξγηθά, ππνηαγή ζην ηεξαηείν, δηάθνξνπο θαλφλεο θαη φια απηά. Σν αθφκε ρεηξφηεξν θαη ηξαπκαηηθφ θαη αθξσηεξηαζηηθφ ηεο ειεχζεξεο ηνπο βνχιεζεο είλαη ην φηη ηνπο ελζηαιάδνπκε θαη ηνπο θαιιηεξγνχκε ην θόβο γηα ην Θεφ θαη ηελ ακαξηία, ην θόβο γηα ην Γηάβνιν, ηηο ελοτές θαη φια ηα ππφινηπα. Σείλνπκε λα αγλννχκε ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κέρξη θαη ηελ εθεβεία κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κφλν κε ην δηθφ καο εζηθφ παξάδεηγκα. Αλ εκείο ζαλ γνλείο, δαζθάινη θαη ηεξείο δίλνπκε ην θαιφ εζηθφ παξάδεηγκα απηφ είλαη ε θαιχηεξε κχεζε θαη θαηήρεζε ζηελ Ζζηθή θαη ζην Θεφ. Γηαηί ζηελ παηδηθή ειηθία ην λα παο λα θάλεηο θαηήρεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ λα ιεο ζεσξίεο θαη ηδενινγίεο θαη φια απηά είλαη άζθνπν. Γελ έρεη αλαπηπρζεί αθφκε ε πλεηδεζηαθή Φπρή ηνπ παηδηνχ, γηα λα κελ πσ νχηε θαιά-θαιά θαη ε Γηαλνεηηθή ηνπ Φπρή θαη ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν κε ηελ Αηζζεηηθή Φπρή. Έρνπκε πρ ηε γεινία θαη αλφεηε θαηάζηαζε ην παηδί ηνπ Γεκνηηθνχ λα παπαγαιίδεη πξνζεπρέο ή ην «χκβνιν ηεο Πίζηεο» θαη κάιηζηα ζηελ Αξραία Διιεληθή γιψζζα θαη λα ηα απαγγέιιεη ρσξίο θαλ λα μέξεη ηη ζεκαίλνπλ απηά πνπ ιέεη! Μφλν θαη κφλν γηαηί ην ππνρξεψλεη ν γνληφο, ν δάζθαινο ή ν ηεξέαο ή κφλν θαη κφλν γηα λα πάξεη θαιφ βαζκφ ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ! «Θνπ, Κχξηε, θπιαθήλ ησ ζηφκαηη κνπ!» Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ζηελ Διιεληθή Κνηλσλία, πρ, ε Θξεζθεία έρεη παληξεπηεί ην θξάηνο θαη δελ ιέεη λα δερηεί θαλελφο είδνπο δηαδχγην έζησ θαη αλ ην ζέινπλ νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο. Καη ζηνπο Μνπζνπικάλνπο βέβαηα ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε ε ζξεζθεία έρεη παληξεπηεί κε ην θξάηνο.

31 31 Αξγφηεξα, ζηελ εθεβεία, φηαλ αλαπηχζζεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη κπνξεί λα αζρνιεζεί ην άηνκν κε ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη θάπσο θαη ε πλεηδεζηαθή Φπρή ψζηε λα κπνξεί λα αζρνιεζεί ην άηνκν κε εζηθέο έλλνηεο, ηφηε ζα ήηαλ ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ζπδήηεζε γηα ζξεζθείεο θαη εζηθή. Καη κάιηζηα κε ειεχζεξν ηξφπν, κε ζθαηξηθφηεηα. Γειαδή εμεηάδνληαο φιεο ηηο ππάξρνπζεο ζξεζθείεο κε απξνθαηάιεπην ηξφπν. Καη κφλν ηφηε ζα κπνξνχζε λα απνθαζίζεη ν ελήιηθαο νπζηαζηηθά άλζξσπνο γηα ην αλ ζα δερζεί θάπνην ζξεζθεπηηθφ ή ηδενινγηθφ ζχζηεκα ζαλ αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Σν πξφβιεκα ινηπφλ ηεο πιάλεο μεθηλάεη θαη απφ ηηο κηαζκαηηθέο θαη ηδηνζπγθξαζηαθέο καο ηάζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν αιιά κπαίλεη ζηε κέζε θαη ην θνηλσληθφ επίπεδν, δειαδή ε θαηήρεζε πνπ ππάξρεη πξνο ηα παηδηά απφ ηνπο γνλείο, δαζθάινπο, ηεξείο θαη ην θξάηνο πξνο κία ζπγθεθξηκέλε ζξεζθεπηηθή θαηεχζπλζε. Καη κάιηζηα ε παξνπζίαζε απηήο ηεο θαηεχζπλζεο σο ηεο κφλεο ζσζηήο, ηεο κφλεο θαιήο θαη εζηθήο θαη ε νπνία έρεη θαη ηελ έγθξηζε θαη είλαη ε αγαπεκέλε ζξεζθεία ηνπ Θενχ! ηη είπακε γηα ηε Θξεζθεία ηζρχεη θαη γηα ηα Πνιηηηθά Ηδενινγηθά πζηήκαηα φπσο ν Κνκκνπληζκφο, Καπηηαιηζκφο, θιπ ή ζην Ηδενινγηθφ χζηεκα ηεο Δπηζηήκεο. Καη εθεί ηζρχνπλ αθξηβψο ηα ίδηα πξάγκαηα απιψο αιιάδνπλ νη ιέμεηο θαη νη έλλνηεο ελψ ν ζθειεηφο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ην ηεξαηείν θαη νη κεραληζκνί εμνπζίαο είλαη ηα ίδηα. Ο Θεφο έρεη δψζεη ζηνπο αλζξψπνπο, ζε αληίζεζε κε ηα θπηά θαη ηα δψα, ηε δπλαηφηεηα, ηεο πεξηνξηζκέλεο έζησ, ειεχζεξεο βνχιεζεο. Μαο έδσζε ην κπαιφ γηα λα εξεπλνχκε θαη καο έδσζε θαη ηελ θαξδηά γηα λα λνηψζνπκε θαη λα ηαπηηδφκαζηε. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν είλαη ν θαιχηεξνο ψζηε κε ειεχζεξε βνχιεζε λα κπνξέζεη ην άηνκν λα πξνζεγγίζεη ην Θείν, ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο θαη ηελ Αιήζεηα. Απηφο ζα πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο, έμσ απφ θαηαλαγθαζκνχο, έμσ απφ

32 32 θαηερήζεηο ζε αλψξηκε ειηθία, έμσ απφ δφγκαηα θαη θαλαηηζκνχο, έμσ απφ κνλφπιεπξεο ζεσξήζεηο ηεο Αιήζεηαο θαη ηεο Γλψζεο. Γη απηφ θαη βιέπνπκε φηη νη θηαζκέλνη άλζξσπνη φισλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνζεγγίδνπλ ηελ ίδηα θνηλή Αιήζεηα, κπνξνχλ λα ηα βξνπλ κε θηαζκέλνπο πηζηνχο άιισλ ζπζηεκάησλ θαη δελ είλαη πνηέ θαλαηηθνί. Δλψ φζν πην θαηψηεξνο είζαη ζαλ άλζξσπνο θαη ζαλ εζηθή πνηφηεηα ηφζν πην θαλαηηθφο γίλεζαη θαη ηφζν πην ερζξηθφο απέλαληη ζηνπο «αιιφπηζηνπο». Πνιιέο θνξέο ηα ηεξαηεία ησλ δηαθφξσλ ζξεζθεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηείλνπλ λα δηθαηνινγνχλ ηηο παξεθθιίζεηο ηνπο απφ ηελ αξρηθή δηδαζθαιία θαη εζηθφ ηξφπν δσήο κε ηε δηθαηνινγία φηη ν απιφο θφζκνο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηφζν βαζηά λνήκαηα. Έηζη δηθαηνινγνχλ ηελ ηάζε ηνπο λα επηκέλνπλ ζηα ηειεηνπξγηθά, ζην λα θάλεη θαλείο ην ζηαπξφ ηνπ, λα πξνζθπλά άγηα ιείςαλα θαη εηθφλεο θαη ζην λα επηβάιινπλ πάξα πνιινχο θαλφλεο ζηνπο πηζηνχο. Αιιά απηφ είλαη ην άιινζη γηαηί ε πξαγκαηηθή ηνπο πξφζεζε είλαη ζπθηιηηηθή, δηαζηξνθηθή θαη είλαη ε ρεηξαγψγεζε ησλ πηζηψλ. Γελ ρξεηάδεηαη θακία Θξεζθεία ή Δθθιεζία θαλέλαο άλζξσπνο γηα λα έξζεη ζε επαθή κε ην Θείν θαη ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ κέζα καο ππάξρεη ε ζηαγφλα ηνπ Θενχ, ε πλείδεζε θαη ην Αηνκηθφ Πλεχκα ζηελ νπνία κπνξνχκε αλά πάζα ζηηγκή λα απνηαζνχκε θαη ε νπνία κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηελ ςπρηθή εμέιημε θαη ζηε θψηηζε. Γη απηφ θαη πνιιέο θνξέο, αγλνί, ακφξθσηνη, απιντθνί άλζξσπνη θσηίδνληαη πην εχθνια απ φηη νη κνξθσκέλνη θαη κάιηζηα νη ζξεζθεπηηθά κνξθσκέλνη ζηα δφγκαηα. Δίηε πξφθεηηαη γηα ρξηζηηαληθφ, κνπζνπικαληθφ, βνπδηζηηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν ηεξαηείν, ν βαζηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο είλαη ν ίδηνο. Τπάξρεη ην ηεξαηείν, ππάξρνπλ νη πηζηνί πνπ νθείινπλ λα ζέβνληαη ην ηεξαηείν θαη λα πηζηεχνπλ ηελ επίζεκε «πλεπκαηηθή» ηνπο εμνπζία.

33 Άιινη κεραληζκνί ρεηξαγώγεζεο ησλ «πηζηώλ» Μάιηζηα, ηνπο δίλεηαη ην «θαξφην», εηδηθά ζε κηθξέο ζξεζθείεο, φηη είλαη μερσξηζηνί. Πρ νη Δβξαίνη ζεσξνχζαλ εαπηνχο ηνλ «πεξηνχζην ιαφ» ηνπ Θενχ. Οη Οξζφδνμνη ιέλε φηη απηνί είλαη νη ζσζηνί αλάκεζα ζε φια ηα είδε Υξηζηηαλψλ. Δπηπιένλ, κέζα ζηνπο Οξζφδνμνπο, βξίζθνληαη θάπνηνη κνλαρνί ή παπάδεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο «γθνπξνχ» θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία απηνί νη ζενχζνη θαη ζενχζεο είλαη νη μερσξηζηνί θαινί ρξηζηηαλνί θαη εμειηγκέλνη άλζξσπνη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο πνπ είλαη ν «φρινο» θαη νη «ακαξησινί». Δίλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ρεηξαγψγεζε απηή ε δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο ζηνλ θάζε μερσξηζηφ πηζηφ φηη είλαη μερσξηζηφο, φηη δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο. Μπνξεί λα είλαη φηη δηαθέξεη απφ ηνπο «άζενπο» ή φηη δηαθέξεη απφ ηνπο «αιιφζξεζθνπο», κπνξεί λα είλαη φηη δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο κε θαινχο νκφζξεζθνπο, θνθ. Έλαο άιινο κεραληζκφο ρεηξαγψγεζεο είλαη φηη ν πηζηφο σζείηαη ζην λα δηαβάδεη κφλν φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε πίζηε ή ηδενινγία θαη απνζαξξχλεηαη απφ ην λα δηαβάζεη θάηη άιιν «ακαξησιφ» γηαηί κπνξεί λα «παξαζπξζεί» θαη λα «ακαξηήζεη». Πρ ην λα δηαβάδεη έλαο ρξηζηηαλφο ηνπο θαζνιηθνχο ή ην Κνξάλη ή ηνπο αλαηνιηθνχο κχζηεο είλαη θάηη γηα ην νπνίν απνζαξξχλεηαη γηαηί φια απηά είλαη απφ «ιάζνο» ή «αηξέζεηο» κέρξη «ζαηαληθά» πξάγκαηα. Αληί απηνχ ζα πξέπεη λα δηαβάδεη κφλν φηη έρνπλ εγθξίλεη νη δηάθνξεο «Υξηζηηαληθέο χλνδνη», πρ κφλν ηα 4 εγθεθξηκέλα Δπαγγέιηα θαη φρη ηα άιια. Γειαδή ν πηζηφο νθείιεη λα δηαβάδεη κφλν φηη ζπκθσλεί κε απηά πνπ ηνπ έρεη πεη ην ηεξαηείν θαη έηζη κφλν ζπληεξείηαη ην δφγκα. Δίλαη ην ίδην πνπ βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθά ζε Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα φπνπ νη «πηζηνί» θνκκνπληζηέο δηαβάδνπλ κφλν ηελ επίζεκε θνκκαηηθή εθεκεξίδα, αθνχλε κφλν ηνλ επίζεκν θνκκαηηθφ ξαδηνζηαζκφ θαη ην επίζεκν ηειενπηηθφ θαλάιη ηνπ θφκκαηνο, θάλνπλ παξέα κφλν ή θπξίσο

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Yπάξρεη κεγάιε ζχγρπζε θαη πνιχ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο Παξάδνζεο θαη κε ην πνηά είλαη ε Παξάδνζε, φρη κφλν ζήκεξα, αιιά θαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σεηξά Οιηζηηθήο Φηινζνθίαο ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΑΓΑΠΗ -ζηη ςνηποθική σέζη -ηην Οικογένεια -ηη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο:

Ζ ηδενινγία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξα άξζξα πίζηεσο: Η ΘΡΗΚΕΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ από stauros Απόζπαζμα από ηο βιβλίο: «Η ιδεολογία ηων δικαιωμάηων ΤΟΥ ανθρώποσ και ηο δικαίωμα ΤΩΝ ανθρώπων» ηων ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ και ΓΚΙΓΙΩΜ ΦΕΫ. Εκδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009

«Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο. 4 Ιουνίου, 2009 «Ένα νέο ξεκίνημα» Η ομιλία ηου Πποέδπου Μπαπάκ Ομπάμα ζηο Κάιπο 4 Ιουνίου, 2009 Νηψζσ ππεξήθαλνο πνπ βξίζθνκαη ζηελ αηψληα πφιε ηνπ Καΐξνπ, θαη πνπ θηινμελνχκαη απφ δχν πνιχ αμηφινγα ηδξχκαηα. Γηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ;

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 19 Σεπηεμβρίοσ 25 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα