Παναγιώτησ Χ. Σταφυλάσ Καρδιολόγοσ ESH Hypertension Specialist Εργαςτόριο Τπϋρταςησ, Α Παθ/κό Κλινικό Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΦΕΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παναγιώτησ Χ. Σταφυλάσ Καρδιολόγοσ ESH Hypertension Specialist Εργαςτόριο Τπϋρταςησ, Α Παθ/κό Κλινικό Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΦΕΠΑ"

Transcript

1 13 ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο - Έδεςςα, Σάββατο 11/2/2012 Αρτηριακή Υπέρταςη Σχέςη με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο Αντιμετώπιςη ςτην κλινική πράξη Παναγιώτησ Χ. Σταφυλάσ Καρδιολόγοσ ESH Hypertension Specialist Εργαςτόριο Τπϋρταςησ, Α Παθ/κό Κλινικό Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΦΕΠΑ

2 Δευτεροπαθόσ εύναι η ΑΤ που προκαλεύται από ϋνα ςυγκεκριμϋνο και αναγνωρύςιμο, δυνητικϊ διορθώςιμο αύτιο. Πολλϊ αύτια - πολλού παρϊγοντεσ εμπλϋκονται ςτην παθογϋνεςη τησ ΑΤ. Η αιτιολογύα ποικύλει ανϊλογα με την ηλικύα Σο ποςοςτό τησ δευτεροπαθούσ ΑΤ αυξϊνεται Κλινικό υποψύα, καλύτερη ενημϋρωςη των ιατρών Αναγνωρύζονται όλο και περιςςότερα αύτια Βελτύωςη διαγνωςτικών τεχνικών Επιλεγμϋνοι πληθυςμού >90% αιτιολογύα ϊγνωςτη.

3 Kaplan s Clinical Hypertension. 9 th Edition

4 ΝΕΦΡΙΚΑ Νεφρική παρεγχυματική νόςοσ Όξεία ςπειραματονεφρίτιδα Χρόνια νεφρίτιδα Αγγειακι νόςοσ κολλαγόνου Διαβθτικι νεφροπάκεια Τδρονζφρωςθ Πολυκυςτικι νόςοσ Νεφρική αγγειακή νόςοσ τζνωςθ νεφρικισ αρτθρίασ Αγγειίτιδα νεφροφ Μεταμόςχευςη νεφροφ Όγκοι που εκκρίνουν ρενίνη Πρωτοπαθήσ κατακράτηςη νατρίου φνδρομο Liddle, Gordon ΝΕΤΡΟΛΟΓΙΚΑ Ενδοκράνια υπζρταςη Σετραπληγία Οικογενήσ Δυςαυτονομία φνδρομο Guillain-Barre Μετεγχειρητική υπζρταςη ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ Επινεφρίδια Πρωτοπακισ υπεραλδοςτερονιςμόσ Τπερπαραγωγι αλατοκορτικοειδϊν υγγενισ υπερπλαςία επινεφριδίων φνδρομο Cushing Φαιοχρωμοκφττωμα Εξωεπινεφριδιακοί χρωμαφινικοί όγκοι Τπερπαραθυρεοειδιςμόσ Τπερ-/Τποθυρεοειδιςμόσ Ακρομεγαλία Καρκινοειδζσ ΚΑΡΔΙΑΚΑ Αυξημζνη καρδιακή παροχή Θυρεοτοξίκωςθ, Αναιμία Ανεπάρκεια αορτικισ βαλβίδασ Ανοικτόσ βοτάλειοσ πόροσ Ελαττωμζνη περιφερική αντίςταςη Αρτθριοφλεβικζσ επικοινωνίεσ, Νόςοσ Paget, Beri-beri τζνωςη ιςθμοφ αορτήσ Δυςκαμψία αορτήσ λόγω γήρανςησ Source: Kaplan, 2010 ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΦ Γλυκο-/Αλατοκορτικοειδή Αλκοόλ Αντιςυλληπτικά, οιςτρογόνα Κυκλοςπορίνη, Tacrolimus Ερυθροποιητίνη Αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά, λίθιο) Ρινικά αποςυμφορητικά Αμφεταμίνεσ Ανορεξιογόνα Εργοταμίνη Αναςτολείσ μονοαμινοξειδάςησ +Συραμίνη Δηλητηρίαςη με αρςενικό/μόλυβδο υμπαθομιμητικά κοκαΐνθ καφεΐνθ νικοτίνθ ψευδοεφεδρίνθ ΛΟΙΠΑ Τπζρταςη ςε κφηςη Άπνοια ςτον φπνο

5 Αιτία υχνότητα (%) Νεφρικι παρεγχυματικι νόςοσ 2,4-5,6 Νεφραγγειακι νόςοσ 0,2 4,0 Πρωτοπακισ αλδοςτερονιςμόσ 0,1-0,5 τζνωςθ ιςκμοφ αορτισ <0,2 Φαιοχρωμοκφττωμα <0,2 φνδρομο Cushing <0,2 Φάρμακα 0,1-1,0 Kaplan NM. Kaplan s Clinical Hypertension, 9 th Edition. 2006

6 1. Αιφνύδια εμφϊνιςη ό επιδεύνωςη ΑΤ πριν την ηλικύα των 20 ό μετϊ την ηλικύα των οβαρϊ αυξημϋνη ΑΠ με ςοβαρϋσ βλϊβεσ οργϊνων ςτόχων. 3. Ανθεκτικό υπϋρταςη. 4. Συμπτώματα, 5. ευρόματα από την κλινική εξέταςη, ό 6. ευρόματα από τον εργαςτηριακό έλεγχο που υποδηλώνουν την ύπαρξη δευτεροπαθούσ ΑΤ 2007 ESH/ESC Guidelines 2011 NICE Guidelines

7 Αιμοςφαιρίνθ, αιματοκρίτθσ άκχαρο Λιπιδαιμικό προφίλ (TC/HDL/LDL/TRI) Ουρικό οξφ Γενικι οφρων (λεφκωμα, κλπ) Κρεατινίνθ CrCl (Cockroft-Gault) ι GFR (MDRD) Κάλιο Νάτριο ΗΚΓ 2007 ESH/ESC Guidelines 2011 NICE Guidelines

8 Signs/symptoms Arm to leg ΔSBP > 20 mm Hg Delayed or absent femoral pulses Murmur Increase in Cr mg/dl after starting ACEi or ARBs Renal bruit Possible secondary hypertension cause Coarctation of the aorta Renal artery stenosis Diagnostic test options MRI (adults) TTE (children) CT-angiography Doppler US of renal arteries MRI with gadolinium Bradycardia/tachycardia Thyroid disorders Thyroid-stimulating hormone Cold/heat intolerance Constipation/diarrhea Irregular or absent menstrual cycle Hypokalemia Aldosteronism Aldosterone/renin ratio Apneic events during sleep Daytime sleepiness Snoring Flushing, Headaches, Labile BP, Orthostatic hypotension, Palpitations, Sweating, Syncope Buffalo hump, Central obesity Moon facies, Striae Obstructive sleep apnea Pheochromocytoma Cushing syndrome Sleep study Sleep Apnea Clinical Score with nighttime pulse oximetry 24-hour urinary metanephrines Plasma free metanephrines 24-hour urinary cortisol Late-night salivary cortisol Low-dose dexamethasone suppres.

9 Ηλικιακές ομάδες % of HTN with an underlying cause Πιο ζστνά αίηια Παηδηά (κέρξη 12 εηώλ) 70 to 85 Νεθξηθή παξεγρπκαηηθή λόζνο ηέλσζε ηζζκνύ ανξηήο Έθεβνη (12 σο 18 εηώλ) 10 to 15 Νεθξηθή παξεγρπκαηηθή λόζνο ηέλσζε ηζζκνύ ανξηήο Νένη (19 σο 39 years) 5 Θπξενεηδνπάζεηεο Ιλνκπηθή δπζπιαζία Νεθξηθή παξεγρπκαηηθή λόζνο Μεζήιηθεο (40 σο 64 εηώλ) 8 to 12 Αιδνζηεξνληζκόο Θπξενεηδνπάζεηεο Απνθξαθηηθή ππληθή άπλνηα ύλδξνκν Cushing Φαηνρξσκνθύησκα Ηιηθησκέλνη (> 65 εηώλ) 17 Αζεξνζθιεξσηηθή ζηέλσζε λεθξηθήο αξηεξίαο Νεθξηθή αλεπάξθεηα Τπνζπξενεηδηζκόο Viera et al. Am Fam Phys 2010

10 1. Επιβεβαύωςη ακρύβειασ μετρόςεων (θϋςη αςθενούσ, μϋγεθοσ περιχειρύδασ) 2. 24ωρη περιπατητικό καταγραφό τησ ΑΠ 3. Ϊλεγχοσ διατροφόσ (αλϊτι, αλκοόλ κλπ) 4. Ϊλεγχοσ φαρμακευτικόσ αγωγόσ (ΜΑΥ, αντιςυλληπτικϊ κλπ) 5. Αιτιολογικό προςϋγγιςη με βϊςη την ηλικύα και τη ςυχνότητα των επιμϋρουσ αιτύων 2007 ESH/ESC Guidelines 2011 NICE Guidelines

11 ΜΑΦ Γλυκο-/Αλατοκορτικοειδι Αλκοόλ Αντιςυλλθπτικά, οιςτρογόνα Κυκλοςπορίνθ, Tacrolimus Ερυκροποιθτίνθ Αντικατακλιπτικά (τρικυκλικά, λίκιο) Ρινικά αποςυμφορθτικά Αμφεταμίνεσ Ανορεξιογόνα Εργοταμίνθ Αναςτολείσ ΜΑΟ +Συραμίνθ Δθλθτθρίαςθ με αρςενικό/μόλυβδο υμπακομιμθτικά κοκαΐνθ καφεΐνθ νικοτίνθ ψευδοεφεδρίνθ 2007 ESH/ESC Guidelines

12 ΜΑΦ Αναςτολι αγγειοδιαςταλτικϊν προςταγλανδινϊν ςτουσ νεφροφσ Διαταραχι τθσ Νατριοφρθςθσ Κατακράτθςθ και αφξθςθ του όγκου ΑΠ Κορτικοςτεροειδι Αφξθςθ κατακράτθςθσ υγρϊν ΑΠ υμπακομιμθτικά ΑΠ Αντιςυλλθπτικά από του ςτόματοσ Μεταβολζσ τθσ ενδοκθλιακισ λειτουργίασ, μεταβολζσ ςτο ςφςτθμα ΡΑΑ και μεταβολζσ ςτθν ευαιςκθςία ςτθν ινςουλίνθ ΑΠ Κοκκαΐνθ (χρόνια χριςθ) Χρόνια νεφρικι βλάβθ ΑΠ Σακρόλιμουσ, κυκλοςπορίνθ Δραςτθριοποίθςθ των απαγωγϊν ςυμπακθτικϊν νεφρων των νεφρϊν ΑΠ Γλυκόρριηα υπερζκκριςθ μινεραλκορτικοειδϊν ΑΠ

13 Η ςυχνότερθ αιτία δευτεροπακοφσ ΑΤ (2,4% - 5,6%) Νεφρόσ: κφτθσ και κφμα Γνωςτι προχπάρχουςα νεφρικι βλάβθ, ετερόπλευρθ ι αμφοτερόπλευρθ Χρόνια νεφρικι ανεπάρκεια Γνωςτι χριςθ ΜΑΦ Οικογενζσ ιςτορικό ι πολυκυςτικοί νεφροί Ψθλαφθτι κοιλιακι μάηα Γενικι οφρων λεφκωμα, ερυκρά, λευκά, κφλινδροι Κρεατινίνθ οροφ Κάλιο, νάτριο US νεφρϊν

14 egfr (ml/min/1.73 m 2 )

15 Ενεργοπούηςη του ΡΑΑ Κυρύωσ μεταςτρεπτοκοκκικό: κατακράτηςη νατρίου και άλατοσ Αύξηςη ΑΠ για τουλϊχιςτον 6 μόνεσ ςτο 1/3 των αςθενών Οι μιςού από τουσ μεταμοςχευμϋνουσ εμφανύζουν ΑΤ ςτο πρώτο ϋτοσ

16

17 Marker of kidney damage Clue to the diagnosis of CKD Risk factor for progression (causal in animal models) Modifier for efficacy of ACE inhibitor therapy in nondiabetic kidney disease Hypothesized marker of vascular permeability ( generalized endothelial dysfunction ) Risk factor for CVD at lower levels than defined as CKD Hypothesized surrogate outcome for kidney disease progression and CVD risk reduction

18 Cockroft-Gault formula MDRD formula

19 Stage Description At increased risk Kidney damage with normal orgfr Kidney damage with mildgfr GFR (ml/min/1.73m 2 ) 90 (with CKD risk factors) 90 Action* Screening CKD risk reduction Diagnosis and treatment Treatment of comorbid conditions, slowing progression, CVD risk reduction Estimating progression 3. ModerateGFR Evaluating and treating complications 4. SevereGFR Kidney Failure <15 (or dialysis) Preparation for kidney replacement therapy Replacement (if uremia present)

20 Τπερμεγϋθεισ ό ρικνού νεφρού Πολυκυςτικού νεφρού Παρουςύα μαζών εκ. μόκοσ (ΥΣ) < 9 εκ. παθολογικό Διαφορϊ ςτο μόκοσ των δύο νεφρών >1,5 εκ. Ϊγχρωμο doppler: ςτϋνωςη, resistance index

21

22 Οριςμόσ: Η υψηλό ΑΠ που προκαλεύται από αποφρακτικό νόςο μύασ ό και των δύο νεφρικών αρτηριών ό των κλϊδων τουσ (και ςυνοδό νεφρικό ιςχαιμύα) που εύναι δυνητικϊ ιϊςιμη μετϊ από αποκατϊςταςη τησ βατότητασ του αγγεύου. Δεύτερο ςυχνότερο αύτιο 0,2 4,0% των υπερταςικών 1 ςτενϊςεισ ςτισ εξωνεφρικζσ αρτθρίεσ Ηλικιωμζνουσ: ακθροςκλθρυντικι Νζουσ (γυναίκεσ): ινομυϊκι δυςπλαςία (25%)

23 Αζεξνζθιήξσζε ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΑ Ιλώδεο θαη ηλνκπσκαηώδεο ζηέλσζε Αλεύξπζκα λεθξηθήο αξηεξίαο Θξόκβσζε ή εκβνιή λεθξηθήο αξηεξίαο ή θιάδσλ ηεο (ζπρλά έκβνια ρνιεζηεξίλεο) Απόξξηςε λεθξηθνύ κνζρεύκαηνο Μεηά λεθξηθή κεηακόζρεπζε Αξηεξηίηηδεο (νδώδεο πνιπαξηεξηίηηδα, Takayasu, ζξνκβαγγεηίηηδα Burger) Σξαπκαηηθή απόθξαμε Μεηαθηηληθή ζηέλσζε ΕΞΩΑΥΛΙΚΑ Αζεξνζθιεξσηηθό ή δηαρσξηζηηθό αλεύξπζκα ανξηήο Φαηνρξσκνθύησκα Όγθνη, δηνγθσκέλνη ιεκθαδέλεο πύιεο λεθξνύ Τπνθάςην ή πεξηλεθξηθό αηκάησκα Κάκςε ή ζηξνθή λεθξηθήο αξηεξίαο Νεθξόπησζε > 7,5 cm Οπηζζνπεξηηνλατθή ίλσζε Όγθνη θνηιίαο Κύζηε λεθξνύ

24 οβαρό ό ανθεκτικό υπϋρταςη ό αιφνύδια απορρύθμιςη ςταθερόσ υπϋρταςησ οβαρό ΑΤ ςτο πλαύςιο γενικευμϋνησ αθηροςκλόρωςησ Πρώιμη ϋναρξη ςοβαρόσ ΑΤ με απώλεια τησ φυςιολογικόσ νυχθημερινόσ διακύμανςησ τησ πύεςησ Πρωτεώνουρύα, νεφρωςικό ςύνδρομο, προοδευτικό ό ανεξόγητη ϊλλωσ νεφρικό ανεπϊρκεια Αςύμμετρο μϋγεθοσ νεφρών ςτο υπερηχογρϊφημα νεφρών υςτολο-διαςτολικό φύςημα παραομφαλικϊ Τποτροπιϊζον και ανεξόγητο ταχεύασ ϋναρξησ ΟΠΟ Νεφρικό δυςλειτουργύα επαγόμενη από αμεα ό ARB

25 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ Αγγειοηενζινογόνο Ρενίνη ηένυζη Αγγειοηενζίνη Ι ΜΕΑ Αγγειοηενζίνη ΙΙ αγγειοζύζπαζη νεθπική καηακπάηηζη ναηπίος έκκπιζη αλδοζηεπόνηρ ενεπγοποίηζη Ν αγγειακέρ δπάζειρ ςπεπηποθία ανακαηαζκεςή έκλςζη ενδοθηλίνηρ πποζηαγλανδίνερ μςοκαπδιακέρ δπάζειρ ςπεπηποθία LV ανακαηαζκεςή LV ανάπηςξη μςοκςηηάπυν μεηάβαζη ζε εναλλακηικούρ αγγειακούρ μησανιζμούρ - οξειδυηικό stress-ελάηηυζη ΝΟ - ενδοθηλίνη - αγγειοζςζπαζηικέρ πποζηαγλανδίνερ Textor, 2003 Σαπαφίδηρ Π. 2010

26 Κλινικό υπόνοια επύ ενδεύξεων αθηροςκλόρυνςησ πχ Ν, ΑΕΕ,PAD > 50 ετϊν: 90% των περιπτϊςεων νεφραγγειακισ ΑΤ RF: θλικία, άρρενεσ, κάπνιςμα, ιςτορικό ΑΤ, Δ, υπερλιπιδαιμία Μθχανιςμόσ: επαγόμενθ από ιςχαιμία διζγερςθ του ΡΑΑ, αφξθςθ ςτθν παραγωγι ενδοκθλίνθσ, αναδιαμόρφωςθ ςτο τοίχωμα των αρτ., οξειδωτικό ςτρεσ, ακθροεμβολικά επειςόδια

27 Η δεύτερη ςυχνότερη αιτύα νεφραγγειακόσ ΑΤ (10%) ΜΗ ακθροςκλθρυντικι, ΜΗ φλεγμονϊδθσ νόςοσ των νεφρ. Αρτ. Προςβάλλει νεότερουσ, ετϊν, ιδίωσ γυναίκεσ υνικωσ προςβάλλει μζςω και άπω τμιμα νεφρ. Αρτ. Και κλάδουσ Μπορεί να προςβάλλει και άλλεσ αρτθρίεσ πχ καρωτίδεσ Κάπνιςμα Η νεφρικι μικροκυκλοφορία φυςιολογικι Η προοδευτικι ατροφία των νεφρϊν εμφανίηεται ςε αιμοδυναμικά ςθμαντικι αρτ. ςτζνωςθ >75 80%

28 Επεμβατικζσ / μθ επεμβατικζσ Λειτουργικζσ / ανατομικζσ Εργαστηριακά ευρήματα PRA Κϊλιο (Τποκαλιαιμύα ςε 15-20%) Μϋτρια πρωτεώνουρύα >1.5 cm διαφορϊ ςτο μϋγεθοσ των νεφρών με Echo Υλοιικό ατροφύα με CT-αγγειογραφύα Kaplan NM. Kaplan s Clinical Hypertension, 9 th Edition. 2006

29 Πριν τθν ζναρξθ των διαγνωςτικϊν δοκιμαςιϊν ο γιατρόσ κα πρζπει να αξιολογεί το πικανό κόςτοσ-όφελοσ τθσ επαναγγείωςθσ. Ζτςι: Α) Αςκενείσ με ςτακερι νεφρικι λειτουργία και ςτακερι ΑΠ, που ελζγχεται εφκολα με καλά ανεκτά φάρμακα, μάλλον δε κα ωφελθκοφν από τθν επαναγγείωςθ και δεν πρζπει να υποβλθκοφν ςε περαιτζρω ζλεγχο. Β) Αςκενείσ με ενδείξεισ RVHT πρζπει να ελεγχκοφν για να διαπιςτωκεί α) θ ανατομικι ζκταςθ και β) θ λειτουργικι ςθμαςία τθσ RAS. Kaplan NM. Kaplan s Clinical Hypertension, 9 th Edition. 2006

30 ΔΕΙΚΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΠΟΦΙΑ (INDEX OF CLINICAL SUSPICION) ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ Α.Τ Mann & Pickering, Ann Intern Med 1992 Υαμηλόρ Μέζορ Ττηλόρ Οπιακή, Ήπια ππορ Μέηπια Α.Τ συπίρ άλλερ κλινικοεπγαζηηπιακέρ ενδείξειρ Όσι έλεγσορ οβαπή ΑΤ (ΔΑΠ >120) Ανθεκηική ΑΤ (Εξαίπ. αμεα) Αιθνίδια έναπξη μέηπιαρ ή ζοβαπήρ ΑΤ ( < 20 > 50 εηών ) Μέηπια (ΔΑΠ > 105) + κάπνιζμα ή άλλοι ΠΚ + αθηποζκλήπυζη από άλλα όπγανα + ανεξήγηηη SCr Έλεγσορ με αμεα ζε μέηπιαζοβαπή ΑΤ Φςζήμαηα Μη-επεμβαηικόρ έλεγσορ οβαπή ΑΤ (ΔΑΠ >120) ανθεκηική ή με GFR Επιηασςνόμενη-Κακοήθηρ ΑΤ ΑΤ με SCr ππόζθαηη, εξελιζζόμενη, πποκληηή με αμεα ή ΑΣ 1 Μέηπια ππορ ζοβαπή Α.Τ + νεθπική αζςμμεηπία (> 1cm) ζε ηςσαίο έλεγσο Πιθανώρ απεςθείαρ αγγειογπαθία

31 ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ: ΔΙΑΓΝΩΗ Εκηίμηζη άξονα πενίνηραγγειοηενζίνηρ-αλδοζηεπόνηρ PRA + αιδνζηεξόλε Δνθηκαζία θαπηνπξίιεο Μέηξεζε δξαζηηθόηεηαο ξελίλεο λεθξηθώλ θιεβώλ Λειηοςπγικέρ δοκιμαζίερ νεθπικήρ λειηοςπγίαρ Εκηίμηζη αιμάηωζηρ νεθπών Απεικόνιζη νεθπικών απηηπιών Κξεαηηλίλε νξνύ Γεληθή νύξσλ Τπνινγηζκόο CrCl Ραδηελεξγό λεθξόγξακκα 99m Tc MAG3 πξηλ θαη κεηά ρνξήγεζε θαπηνπξίιεο Duplex ππεξερνγξάθεκα MRA CT αγγεηνγξαθία Κιαζζηθή αγγεηνγξαθία

32 Εκτιμά το επίπεδο ενεργοποίθςθσ του ΡΑΑ Τψθλι τιμι είναι παροφςα ςε 75% των αςκενϊν Χαμθλι ειδικότθτα ΦΣ: όρκια κζςθ 2,5±2,2, φπτια 1±0,3 ng/ml/h <1 και >10 ng/ml/h περαιτζρω διερεφνθςθ Η ειδικότθτα αυξάνεται με τθ μζτρθςθ τθσ αφξθςθσ τθσ PRA μια ϊρα μετά τθ χοριγθςθ mg καπτοπρίλθσ Ευαιςκθςία %, ειδικότθτα 60 95% Απαίτθςθ να διακοποφν τα αντιυπερταςικά

33 Δοκιμαζία καπηοππίληρ ΜΕΘΟΔΟ 1. PRA ςτο περιφερικό αίμα 2. Χοριγθςθ 25 mg καπτοπρίλθσ per os 3. PRA ςτο περιφερικό αίμα μετά από 60 min ΘΕΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΚΑΠΣΟΠΡΙΛΗ 1. PRA ςτο περιφερικό αίμα 12 ngai/ml/h 2. Απόλυτθ αφξθςθ τθσ PRA 10 ngai/ml/h 3. Αφξθςθ τθσ PRA 100% ι 400% όταν τα βαςικά επίπεδα είναι <3 ngai/ml/h

34 Νεθπόγπαμμα με και συπίρ σοπήγηζη καπηοππίληρ με τωρίς

35 Εςαιζθηζία και εξειδίκεςζη διαθόπων μεθόδων για ηη διάγνωζη ηηρ RVH Εςαιζθηζία (%) Εξειδίκεςζη (%) PRA RVRR PRA after ACEI Renal scan Renal scan after ACEI

36 Αορτονεφρικι αγγειογραφία Ψθφιακι αφαιρετικι αγγειογραφία CT και MRI αγγειογραφία Spiral CT Τπερθχογράφθμα ζγχρωμο doppler Πλέον αξιόπιςτθ μζκοδοσ για ανατομικι απεικόνιςθ ςτζνωςθσ, με δυνατότθτα κεραπευτικισ παρζμβαςθσ. (> 30 mmhg κλίςθ πίεςθσ ςε 60% ςτζνωςθ = ΗΜΑΝΣΙΚΗ) 10-20% μθ απεικόνιςθ νεφρικϊν αρτθριϊν Μζκοδοι ανατομικιρ απεικόνιςθρ ςτζνωςθσ, χωρίσ κίνδυνο νεφρικισ βλάβθσ από χοριγθςθ μεγάλθσ ποςότθτασ ςκιαςτικοφ. ΠΡΟΟΥΗ: Δελ δηαθξίλνπλ ζηελώζεηο θιάδσλ λεθξηθήο αξηεξίαο! >100 ml ςκιαςτικοφ. Δίλεη 3D εηθόλεο εηθόλεο θιάδσλ. Μζτρθςθ αιμοδυναμικϊν αλλαγϊν ςτον κφριο κλάδο τθρ νεφρικιρ αρτθρίαρ, με δυνατότθτα ανατομικισ και -ςε επαρκι βακμό- λειτουργικισ εκτίμθςθσ τθσ νεφραγγειακισ ΑΥ. Επιτάχυνςθ ροισ > 200 cm/sec = ζνδειξθ ςθμαντικισ ςτζνωςθσ

37 Resistive index: Σο κλειδί ζηην απόθαζη; Dupplex Υπερητογράθημα Resistive index = [1 (ηεινδηαζηνιηθή ηαρύηεηα ξνήο / κέγηζηε ζπζηνιηθή ηαρύηεηα ξνήο)] x 100 (κέηξεζε ζε θιάδν κεηά ηε ζηέλσζε) Είλαη δείθηεο ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ λεθξηθνύ αγγεηαθνύ δέληξνπ κεηά ηε ζηέλσζε Resistive index >80 (πςειέο αληηζηάζεηο): κηθξή πηζαλόηεηα βειηίσζεο ΑΠ θαη λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ επαλαγγείσζε Resistive index <80 (ρακειέο αληηζηάζεηο): κεγάιε πηζαλόηεηα βειηίσζεο ΑΠ θαη λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο κεηά ηελ επαλαγγείσζε Radermacher et al. N Engl J Med 2001

38 Therapy IRD Who will respond to therapy? * indicates p < 0.05 Radermacher et al. N Engl J Med 2001

39 Αυτόνομη παραγωγό αλδοςτερόνησ από το φλοιό των επινεφριδύων Επιπολαςμόσ (0,1 11%) Αύτια: 30% αδενώματα, 70% υπερπλαςύα επινεφριδύων (ςπϊνια καρκύνωμα, εξωεπινεφριδιακού όγκοι) υςχϋτιςη με: φαιο-, υπερπαραθυρεοειδιςμό και ακρομεγαλύα. Ανθεκτική υπέρταςη + Υποκαλιαμία (αυξημένη αποβολή Κ ςτα ούρα >30 mmol/day) Τποκαλιαιμύα (λύγοι αςθενεύσ ςτα αρχικϊ ςτϊδια)

40 Άυξημένοσ λόγοσ αλδοςτερόνησ προσ PRA > 30 Αλδοςτερόνη > 15 ng/dl Χαμηλή PRΑ Πρωινό αιμοληψύα 2 ώρεσ μετϊ την αφύπνιςη 5-15 λεπτϊ ςε καθιςτό θϋςη Αναπλόρωςη καλύου πριν Διακοπό όλων των RAAS blockers Επιβεβαιωτικό η φόρτιςη με νατριο για 3 μϋρεσ: ςυλλογό ούρων 24ώρου με αλδοςτερόνη ούρων >14 Pg kai Na >200 meq Εναλλακτικϊ ϋχγυςη 2 L φυςιολογικού ορού εντόσ 4 ωρών: αλοςτερόνη πλϊςματοσ> 10 ng/dl Μετϊ την επιβεβαύωςη CT πεινεφριδύων (MRI, καθετηριαμόσ)

41 Καλλύςτρατοσ & ςυν. HJC 2010

42 Νευροενδοκρινικού όγκοι που αναπτύςςονται από το μυελό των επινεφριδύων και τουσ ςυμπαθητικούσ γαγγλιονικούσ νευρώνεσ και παρϊγουν κατεχολαμύνεσ Πολύ ςπϊνιο αύτιο (0,2 0,4 %) Ετόςια επύπτωςη 2 8 / εκατομμύρια πληθυςμού Κληρονομούμενο (ΜΕΝ 2, νευροινωμϊτωςη τύπου 1, κ.α. μεταλλϊξεισ ςε 5 γονύδια) ό επύκτητο 10% κακοόθη ΑΤ ςε 70% των περιπτώςεων: ταθερό ό παροξυςμικό (50-50%) υμπτώματα: κεφαλαλγία, εφίδρωςη, αίςθημα παλμών Ωλλα: ωχρότητα, ορθοςτατικό υπόταςη, υπεργλυκαιμύα, DCM, ΧΦ, ερυθροκυττϊρωςη Kaplan, 9 th Ed

43 Αύξηςη κατεχολαμινών ό μεταβολιτών τουσ (πλϊςμα/ ούρα) Εξϋταςη εκλογόσ: μετανεφρύνεσ και κατεχολαμύνεσ ούρων Βανυλμανδελικό οξύ (VMA) υλλογό ούρων 24ώρου Φ2 (μετανεφρύνεσ >3,7 nmol/d) Πολύ υψηλϋσ τιμϋσ διαγνωςτικϋσ Οριακϋσ τιμϋσ + κλ. υποψύα δοκιμαςύα διϋγερςησ με γλουκαγόνο (να προηγηθεύ θεραπεύα με α-blocker) ό καταςτολόσ με κλονιδύνη (αρνητικό αν μειωθούν ςημαντικϊ οι κατεχολαμύνεσ <500 pg/ml) Kaplan, 9 th Ed

44 Μετϊ τη διϊγνωςη ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΕΝΣΟΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΤ 95% ςτα επινεφρύδια ό κοντϊ ςε αυτϊ Ωλλεσ εντοπύςεισ: παρααορτικϊ, ουροδόχοσ κύςτη, θώρακασ, κεφαλό, τρϊχηλοσ CT (98-100% sensitivity), MRI, US MIBG scan: εντόπιςη εξωεπινεφριδιακών φαιοχρωμοκυτωμϊτων και μεταςτϊςεων, λειτουργικό επιβεβαύωςη των όδη εντοπιςμϋνων Γενετικϊ tests ςτουσ αςθενεύσ και τουσ ςυγγενεύσ αν ςυνδϋονται με κληρονομούμενα ςύνδρομα 2007 ESH/ESC Guidelines

45 Kallistratos et al. HJC 2010

46 <0,1% AY ςτο 80% των αςθενών υμπτώματα/ημεύα: Κοιλιακό παχυςαρκύα, πανςεληνοειδϋσ προςωπεύο, μυώκό αδυναμύα, γραμμώςεισ δϋρματοσ και εκχυμώςεισ, δαςυτριχιςμόσ. Διϊγνωςη: κορτιζόλη ούρων 24ώρου >40 μg Επιβεβαύωςη: Δοκιμαςύα καταςτολόσ με δεξαμεθαζόνη 0,5 mg κϊθε 6 ώρεσ για 2 ημϋρεσ: κορτιζόλη ούρων 24ώρου τη δεύτερη μϋρα > 10μg Ολονύχτια καταςτολό με δεξαμεθαζόνη (1 mg ςτισ 23.00, αιμοληψύα ςτισ 8.00 πμ): κορτιζόλη πλϊςματοσ > 5 μg/dl Ωλλα τεςτ και απεικονιςτικϋσ τεχνικϋσ για τη ΔΔ των διαφόρων μορφών του ςυνδρόμου Kaplan, 9 th ed

47 Επαναλαμβανόμενα επειςόδια διακοπόσ τησ αναπνοόσ λόγω απόφραξησ των ανωτϋρων αεροφόρων οδών κατϊ τη διϊρκεια του ύπνου υποξυγοναιμύα, ςυμπαθητικό διϋγερςη, οξειδωτικό stress, φλεγμονό, ενδοθηλιακό δυςλειτουργύα. Παχύςαρκοι με ανθεκτικό ΑΤ Non-dippers Ημερόςια υπνηλύα, μειωμϋνη ςυγκϋντρωςη, κακό ποιότητα ύπνου, ροχαλητό, ϊπνοιεσ ςτον ύπνο, νυχτουρύα, επιθετικότητα, επηρεαςμϋνη libido, αυξημϋνη επύπτωςη τροχαύων ατυχημϊτων. Epworth Sleepiness Scale, Berlin Questionnaire Πολυςωματοκαταγραφικό μελϋτη ύπνου (gold standard): δεύκτησ ϊπνοιασυπόπνοιασ (επειςόδια ανϊ ώρα): 5-15 όπια, μϋτρια, >30 ςοβαρό ϊπνοια 2007 ESH/ESC Guidelines

48 πϊνιο αύτιο, ςε παιδιϊ και νϋουσ Κλινικό εξϋταςη: μεςοςυςτολικό (ςυνεχϋσ) φύςημα, μη ψηλαφητϋσ ό ελϊχιςτα ψηλαφητϋσ μηριαύεσ με καθυςτϋρηςη ςτο ςφυγμό. ΑΤ ςτα ϊνω ϊκρα με χαμηλό ό μη μετρόςιμη ΑΠ ςτα κϊτω ϊκρα 2007 ESH/ESC Guidelines

49 Από τα ςυχνότερα αύτια δευτεροπαθούσ ΑΤ ςε νϋουσ, αλλϊ αυξϊνεται η επύπτωςη με την ηλικύα (μϋχρι τα 60) Ελαττωμϋνη παραγωγό θυροξύνησ Επηρεϊζει επύπεδα ρενύνησ, αγγειοτενςύνησ, αλδοςτερόνησ Αύξηςη τησ διαςτολικόσ ΑΠ Αποκατϊςταςη μετϊ τη φαρμακευτικό υποκατϊςταςη υμπτώματα: λόθαργοσ, εύκολη κόπωςη, μυώκό αδυναμύα, βραδυκαρδύα, τριχόπτωςη, ςύγχυςη, ναυτύα, οςτικϊ ϊλγη, ευαιςθηςύα ςτο ψύχοσ TSH

50 υχνότεροσ από τα ϋτη Τπερϋκκριςη θυροξύνησ Αυξημϋνη ΑΠ Αυξημϋνοσ μεταβολιςμόσ Βρογχοκόλη, ταχυκαρδύα, εξόφθαλμοσ Διϊγνωςη: χαμηλό TSH

51 Κλινικι υποψία: ιςτορικό, κλινικι εξζταςθ, εργαςτθριακά ρουτίνασ τοχευμζνοσ ζλεγχοσ Κατάλλθλθ επιλογι διαγνωςτικϊν εξετάςεων Αποφυγι άςκοπθσ ζκκεςθσ ςε ακτινοβολία Ελαχιςτοποίθςθ κόςτουσ διερεφνθςθσ

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση δευτεροπαθούς υπέρτασης: Πότε πρέπει να γίνεται και με ποιες εξετάσεις;

Διερεύνηση δευτεροπαθούς υπέρτασης: Πότε πρέπει να γίνεται και με ποιες εξετάσεις; ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Διερεύνηση δευτεροπαθούς υπέρτασης: Πότε πρέπει να γίνεται και με ποιες εξετάσεις; Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Πότε χρειάζεται έλεγχος για δευτεροπαθή αρτηριακή υπέρταση

Πότε χρειάζεται έλεγχος για δευτεροπαθή αρτηριακή υπέρταση Πότε χρειάζεται έλεγχος για δευτεροπαθή αρτηριακή υπέρταση Θωμάς Κ. Μακρής, MD, FACC, FESC Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» Hypertension specialist of European Society of Hypertension

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός. Δούμας Μιχάλης Παθολόγος

Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός. Δούμας Μιχάλης Παθολόγος Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός Δούμας Μιχάλης Παθολόγος Πρωτοπαθής Αλδοστερονισμός Σύνδρομο: υπέρταση αλδοστερόνη ρενίνη Ερωτήματα Γιατί πρέπει να ψάξουμε; Είναι συχνός; Αξίζει τον κόπο και τα χρήματα; Ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΕY.Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΕY.Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕY.Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ (ΑΥ) Η ΑΥ εμφανίζεται σε 43 εκατομμύρια ενήλικες στην Αμερική Το 95% των ασθενών πάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ανδρέας Πιτταράς MD Καρδιολόγος Αντιπρόεδρος Ελλ.Ετ Ετ.Υπέρτασης & Καρδ/κής Προστασίας VAMC & Georgetown Univ. Washington DC USA Hypertension Specialist ESH Υπερτασικό ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ Σεμερτζίδης Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Δούμας Μ., Τριανταφύλλου Α., Δούμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΙΤΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Αθηρωμάτωση (75%-90%) Ινομυική δυσπλασία (10-15%) Διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ Υυςιολογικη αρτηριακό πύεςη: ΑΠ < 120 mm Hg, ΔΑΠ < 80 mm Hg Προ-υπϋρταςη: ΑΠ 120-139 mm Hg, ΔΑΠ 80-89 mm Hg τϊδιο 1: ΑΠ 140-159 mm Hg, ΔΑΠ 90-99 mm Hg τϊδιο 2: ΑΠ 160 mm Hg

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 218 Ο ασθενής μας Άρρεν 51 ετών Αιτία εισαγωγής (28/02/2012) Διερεύνηση μορφώματος ΑΡ επινεφριδίου ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Απώλεια βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Δρ. Παντελής Α. Σαραφίδης Α Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στόχοι αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ευεργετικά ωφέλη της θεραπείας µε ανταγωνιστές της αλδοστερόνης 30%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Λάρισα, Νοέμβριος 2007 Στένωση νεφρικών αρτηριών: ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012

Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012 Κ. Θωµόπουλος Καρδιολόγος 08/03/2012 Apnea ιακοπή ροής αέρα > 10 sec. Hypopnea Μείωση ροής αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΝΕΦΡΑΓΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης The Cardiovascular Outcomes in Renal Atherosclerotic Lesions (CORAL) Renal-artery stenting

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING

ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CUSHING ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Π. Ενδοκρινολόγος ΟΡΙΣΜΟΣ Ορίζεται η κατάσταση διαταραγμένης λειτουργίας του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA) με απουσία κλασικών συμπτωμάτων ή σημείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Λουκία Καλογεράκη ιευθύντρια Β Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Λουκία Καλογεράκη ιευθύντρια Β Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Λουκία Καλογεράκη ιευθύντρια Β Παθολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων Τι είναι αρτηριακή πίεση Κάθε φορά που η καρδιά µας χτυπάει, αντλεί αίµα και το στέλνει στο υπόλοιπο σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΣΙΔΑ Μαςτορογιϊννη Όλγα -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Ντελλό Βϊώα Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Θεοδωρύδου τυλιανό -Σ.Ε. Νοςηλεύτρια Μϊρκου Ζαφεύρω - Προώςταμϋνη Β Καρδιολογικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ Cardiovascular Continuum Η υπέρταση αποτελεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση περιστατικού

Παρουσίαση περιστατικού Παρουσίαση περιστατικού ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ Καρδιολόγος,FESC Υπεύθυνη Ιατρείου Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Πειραιά 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης Μάρτιος 2009 Νεαρή γυναίκα, 22 ετών Ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους είναι συχνότερο φαινόμενο από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι

Η υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους είναι συχνότερο φαινόμενο από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι Η υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους είναι συχνότερο φαινόμενο από ότι πιστεύουν οι περισσότεροι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αρτηριακή υπέρταση προσβάλλει το 25% του ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως Ο επιπολασμός της αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

οφία Χατζή, Νοςηλεύτρια ΠΕ, MSc, Καρδιολογικό Μονϊδα, ΩΚΚ.

οφία Χατζή, Νοςηλεύτρια ΠΕ, MSc, Καρδιολογικό Μονϊδα, ΩΚΚ. οφία Χατζή, Νοςηλεύτρια ΠΕ, MSc, Καρδιολογικό Μονϊδα, ΩΚΚ. Οργανικό Ψυχοςύνδρομο Γιατύ εύναι ςημαντικό η διϊγνωςό του; Επιβρϊδυνςη ςκϋψησ. Αποπροςανατολιςμόσ ςτον χώρο και ςτον χρόνο. Μεύωςη προςοχόσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» Ιούλιος 2015 Ορισμοί Σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο ( ΣΑΥ) Συχνή διαταραχή (5%

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση. Μάριος Παπασωτηρίου Νεφρολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Πατρών

Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση. Μάριος Παπασωτηρίου Νεφρολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Πατρών Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση Μάριος Παπασωτηρίου Νεφρολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Πατρών Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση Η έννοια της Αρτηριακής Υπέρτασης Στάδια Αιτιολογία / Παθογένεια Κλινικές εκδηλώσεις / Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Φαιοχρωμοκύττωμα. Ευγενία Γκαλιαγκούση. Επιμελήτρια Β, B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Φαιοχρωμοκύττωμα. Ευγενία Γκαλιαγκούση. Επιμελήτρια Β, B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φαιοχρωμοκύττωμα Ευγενία Γκαλιαγκούση Επιμελήτρια Β, B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φαιοχρωμοκύττωμα (Ι) Aπό χρωμαφινικά κύτταρα του μυελού των επινεφριδίων (85-90%)

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες.

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες. Η JNC-7 εισήγαγε τον όρο «προϋπέρταση» προσδιορίζοντας άτομα των οποίων τα επίπεδα συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) κυμαίνονται μεταξύ 120 έως 139mmHg και 80 έως 89mmHg αντίστοιχα. Chobanian

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Παθολόγος. Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Φιλανθρωπικός & Αθλητικός Σύλλογος Άνω Βριλησσίων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος»

Ειδικός Παθολόγος. Εξωραϊστικός Επιμορφωτικός Φιλανθρωπικός & Αθλητικός Σύλλογος Άνω Βριλησσίων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Δημήτριος Γ. Τζαμουράνης Ειδικός Παθολόγος Επιστ. Συνεργάτης Κέντρου Υπέρτασης Νοσ. Σωτηρία Η αρτηριακή πίεση μετράται συνήθως στη βραχιόνιο αρτηρία. (Λοιπές θέσεις: κερκιδική, κάτω άκρα, κεντρική ΑΠ).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Τριάντης Γεώργιος Καρδιολόγος ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Θεσσαλονίκη Νεφραγγειακή νόσος, εντόπιση και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς

Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά, α-αποκλειστές, νιτρώδη: πού, πότε, πώς Ηρακλής Αβραμόπουλος Παθολόγος Ιατρείο Υπέρτασης Νοσοκομείο Υγεία Αμέσως δρώντα αγγειοδιασταλτικά ΒΒ Χάλαση των αγγείων Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας

Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας Ευστράτιος Βαρσαμής Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής, Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» Αγγειοτασινογόνο Χυμάση Αγγειοτασίνη

Διαβάστε περισσότερα

Δημότριοσ Γ. Γουλόσ Επύκουροσ καθηγητόσ Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ ΑΠΘ

Δημότριοσ Γ. Γουλόσ Επύκουροσ καθηγητόσ Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ ΑΠΘ Μονϊδα Ενδοκρινολογύασ Αναπαραγωγόσ Α Μαιευτικό - Γυναικολογικό Κλινικό ΑΠΘ Ιατρικό Σχολό Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ Θεραπεύα του υπογοναδιςμού κατϊ τη διϊρκεια τησ αναπαραγωγικόσ ηλικύασ Δημότριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ, Α. ΜΑΝΩΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ, Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ, Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Τίτλος της εφημαρίδας St. Louis Post-Dispatch, 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH 196 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH Σ. Αντωνόπουλος, Π. Μιστυλής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα

Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα Πρόληψη στα καρδιαγγειακά νοσήματα www.pegkaspanagiotis.gr Τι εννοούμε με τον όρο πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου; Εννοούμε τη συντονισμένη δέσμη ενεργειών, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Circulation. 2014;129:e28-e292

Circulation. 2014;129:e28-e292 Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία Σταµάτης Σ. Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 30-40% 13% πληθυσµού παρουσιάζουν νεφρική δυσλειτουργία (AHA για τις ΗΠΑ) 6% για τις ηλικίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία

Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία Μελέτη της οξείας επίδρασης της κατανάλωσης μπύρας στην ενδοθηλιακή λειτουργία και την αρτηριακή σκληρία υγιών εθελοντών Κ. Καράτζη, PhD (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Παππάς Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος Επ. Α ΜΕΘ ΓΝ Νίκαιας

Πέτρος Παππάς Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος Επ. Α ΜΕΘ ΓΝ Νίκαιας Πέτρος Παππάς Αναισθησιολόγος- Εντατικολόγος Επ. Α ΜΕΘ ΓΝ Νίκαιας ουδεμία Κλινική Απεικονιστική Βιοχημική Ρυθμιστική λειτουργία πολλαπλών επιπέδων Επίδραση σε πολλούς δείκτες Κοινός τόπος σύγκλισης Glomerular

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ.

ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ. ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΔΩΡΟΘΕΑ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΦΥΡΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ABI) Σφυροβραχιόνιος δείκτης=ankle-brachial Index (ABI) Ο λόγος της συστολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Σπύρος Π. Ντουράκης. Καθηγητής Παθολογίας

ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Σπύρος Π. Ντουράκης. Καθηγητής Παθολογίας ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Σπύρος Π. Ντουράκης Καθηγητής Παθολογίας ΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Αφορά το 10-15% 15% (σηµαντικό( σηµαντικό) Πλήρως (;) θεραπευόµενη υπέρταση Μπορεί να απαιτηθούν και φάρµακα Ορµονική

Διαβάστε περισσότερα

Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο

Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο Αζεξνζθιήξωζε ζηηο λεθξηθέο αξηεξίεο Δ. Κηξκηδήο Δπηζηεκνληθόο Σπλεξγάηεο Νεθξνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Αίτια στένωσης νεφρικών αρτηριών Αζεξνζθιήξσζε Ιλνκπηθή δπζπιαζία Επιδημιολογία Πιεζπζκόο

Διαβάστε περισσότερα

YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κάρμεν Τασιοπούλου. Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κάρμεν Τασιοπούλου. Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κάρμεν Τασιοπούλου Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Παχυσαρκία: Τάσεις Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου

Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Γράφει: Ευθυμία Πετράτου, Ειδική Παθολόγος, Υπεύθυνη Ιατρείου Διαταραχής Λιπιδίων, Ιατρικού Π. Φαλήρου Οι δυσλιπιδαιμίες είναι παθολογικές καταστάσεις με διαταραχές των λιπιδίων του αίματος ποσοτικές αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Σύνδρομο άπνοιας και διαβήτης Νίκη Κατσίκη, Μαρία Ρογκώτη, Ιωσήφ Πετρίδης Διαβητολογικό Ιατρείο, Α Παθολογική Κλινική Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σύνδρομο άπνοιας ύπνου (ΣΑΥ) Είναι μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ.

Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Παρουσίαση Περιστατικών. Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Η ανδρική οστεοπόρωση: διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις Παρουσίαση Περιστατικών Μάκρας Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Αεροπορίας Περιστατικό 1 Άρρεν ασθενής 41 ετών προσήλθε στο Ενδοκρινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

(10%) Υαιοχρωμοκύττωμα Όγκος του μυελού των επινεφριδίων. Μπορεί να εμφανισθεί ως: ποραδικό Οικογενές

(10%) Υαιοχρωμοκύττωμα Όγκος του μυελού των επινεφριδίων. Μπορεί να εμφανισθεί ως: ποραδικό Οικογενές Υαιοχρωμοκύττωμα Όγκος του μυελού των επινεφριδίων Μπορεί να εμφανισθεί ως: ποραδικό Οικογενές ΜΕΝ-2Α και ΜΕΝ-2Β Νόσος von Hippel-Lindau Νευρο-ινωμάτωση Oικογενές χωρίς άλλη συνοδό νόσο (10%) Υαιοχρωμοκύττωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Υπέρταση Υπερχοληστερολαιμία Χρόνια Κατάθλιψη Φαρμακοληψία Ελένη-Μαρία Παπατέστα, Iατρός Επιστημονική Συνεργάτις Ελληνικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία. Διαφορική Διάγνωση

Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία. Διαφορική Διάγνωση Άνδρας77 ετώνμεδύσπνοια, οιδήματακαιυποκαλιαιμία Διαφορική Διάγνωση Γεροβασίλη Βίκυ Ειδικευόµενη Ε Παθολογικής Κλινικής ιευθ: Αθανάσιος Σκουτέλης ΣτοιχείαΑπόΚλινικήΕικόνα Πρόσφατη έναρξη Απορρύθμιση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958. Περιεχόμενο Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 3 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ Περιεχόμενο Συνδεση με τα προηγουμενα Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση. Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Άσκηση Η-11: Δύσπνοια ταχυκαρδία οιδήματα κυάνωση Δημήτρης Φαρμάκης Καρδιολόγος Α Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ Βασικά συμπτώματα καρδιαγγειακού Προκάρδιο άλγος Δύσπνοια Αίσθημα παλμών Συγκοπή Οίδημα Καταβολή,

Διαβάστε περισσότερα

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά

Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά Τι θεωρείται «παθολογικό» στον ύπνο στα παιδιά What is "abnormal" in pediatric sleep? Συγγραφέας : Leila Kheiradish- Gozal MD Κέντρο :Department of Pediatrics and Comer Children's Hospital, Pritzker School

Διαβάστε περισσότερα

καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια

καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ καρδιακή ανεπάρκεια µε υπνική άπνοια A.Παπαθανασίου Εντατικολόγος Καρδιολόγος ΕΑ ΜΕΘ ΠΓΝ Ιωαννίνων thanasis.papathanasiou@gmail.com DISCLOSURES None Γυναίκα 75 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΥΥ Λάμπρου Καλλιρρόη Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακή Υπότροφος Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ 13 Ο Πνευμονολογικό Συνέδριο Ιωάννινα O Το Σύνδρομο Άπνοιας στον Ύπνο (ΣΑΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Ν.Μπολέτης Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό» Νοσοκομειακή Οδοντιατρική 8 ο Εξάμηνο 2016, 28-3-2016 Λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία:

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Δεδομένα από την μελέτη ΙΚΑΡΙΑ. Π. Πιέτρη, Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Ν. Ιωακειμίδης, Ν. Αλεξόπουλος, Π. Ξαπλαντέρης, Κ. Αζναουρίδης, Μ. Abdelrasoul, Ι. Γουργούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Καρδιονεφρικό Σύνδροµο (CRS) Ορισµός Οι διαταραχές της καρδιάς και των νεφρών, όπου οξεία ή χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Άνδρασ με ίλιγγο, ναυτία, εμέτουσ και αταξία Παρουςιϊζεται από: Παγκαλύδου Ελϋνη, Καλτςύκη

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής Υπέρταση. Θεόδωρος Αλεξανδρίδης Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών

Δευτεροπαθής Υπέρταση. Θεόδωρος Αλεξανδρίδης Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών Δευτεροπαθής Υπέρταση Θεόδωρος Αλεξανδρίδης Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών % υπερτασικοί Επιπολασμός αρτηριακής πίεσης στις ΗΠΑ 80 72 % 66%

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου Αρτηριακή Υπέρταση V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου V Kotsis 2008 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας LDL-C : μείζων παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών μελετών παρατήρησης σε υγιείς ενήλικες (n=892.237) Lancet

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» 11 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς ρυθμίζεται η πίεση στον οργανισμό μας, με ποιο μηχανισμό;

Πώς ρυθμίζεται η πίεση στον οργανισμό μας, με ποιο μηχανισμό; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Wednesday, March 4, 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με ΧΝΑ αποτελούν το 11% του

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ 2016

Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ 2016 Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας ΕΚΕ 2016 Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης Παρουσίαση Κλινικών Περιστατικών 11-2-2016 Μπεχλιούλης Άρης, Καρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Β Καρδιολογικής ΠΓΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφική διερευνηση των νεφρικών αρτηριών.

Υπερηχογραφική διερευνηση των νεφρικών αρτηριών. Χ. Ναλμπαντίδου - Υπερηχογραφική διερευνηση των νεφρικών αρτηριών 5 Υπερηχογραφική διερευνηση των νεφρικών αρτηριών. Ναλμπαντίδου Χ. Επιμελήτρια Α Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Αθηροσκληρωτική νεφραγγειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση. Νικόλαος Ι. Μαρινάκης Καρδιολόγος Λήμνος

Αρτηριακή Υπέρταση. Νικόλαος Ι. Μαρινάκης Καρδιολόγος Λήμνος Αρτηριακή Υπέρταση Νικόλαος Ι. Μαρινάκης Καρδιολόγος Λήμνος Θάνατοι το 1996 (χιλιάδες) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Καρδιαγγειακές παθήσεις η πρώτη αιτία θανάτου 959.2 544.7 93.8 32.7 CVD

Διαβάστε περισσότερα

H αντιμετώπιση της υπέρτασης στο άτομο με ΣΔ και έκδηλη νεφρική νόσο

H αντιμετώπιση της υπέρτασης στο άτομο με ΣΔ και έκδηλη νεφρική νόσο H αντιμετώπιση της υπέρτασης στο άτομο με ΣΔ και έκδηλη νεφρική νόσο Αντώνης Αλαβέρας Διευθυντής Παθολόγος Γ Παθολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ Διαβήτης και τελικό στάδιο νεφρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση.

Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Bασίλης Παπαγιάννης - Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση 17 Στένωση της Νεφρικής Αρτηρίας : Ενδοαγγειακή Αποκατάσταση. Παπαγιάννης Βασίλης Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Τα Νέα της Εταιρείας μας...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Τα Νέα της Εταιρείας μας... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ των Ομάδων Εργασίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Συντακτική Επιτροπή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2o, ΤΕΥΧΟΣ 4o ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ. Παναγιωτάκος Α. Τσελέπης ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη

Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Ενημέρωση & Πρόληψη Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό Σύνδρομο Παχυσαρκία Υπερλιπιδιαμία Υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης Παράγοντες Καρδιαγγειακού Κινδύνου Μεταβολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού. Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας

Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού. Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας Ερμηνεία αποτελεσμάτων ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού Μιχάλης Μιχαήλ MD, PhD Αιματολόγος Γ. Ν Λευκωσίας Περίγραμμα Τι είναι η Η/Φ πρωτεϊνών Πότε πρέπει να ζητάμε την Η/Φ Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Τι ονοµάζουµε βλάβη οργάνων - στόχων: Σε ποια όργανα µπορούµε να την αξιολογήσουµε και πως:

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ. Τι ονοµάζουµε βλάβη οργάνων - στόχων: Σε ποια όργανα µπορούµε να την αξιολογήσουµε και πως: Τι ονοµάζουµε βλάβη οργάνων - στόχων: Σε ποια όργανα µπορούµε να την αξιολογήσουµε και πως: Πως επηρεάζει τη διάγνωση αξιολόγηση της υπέρτασης: Πως επηρεάζει την θεραπεία της υπέρτασης: Χρήση στην καθηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Σημαντικό παιδιατρικό πρόβλημα Συχνότητα Έως τα 2 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά Νικόλαος Γ.Πατσουράκος Kαρδιολόγος Επιμελητής A Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 1. Ιστορικό 2. Κλινική εξέταση 3. Εργαστηριακός έλεγχος Αιματολογικός Απεικονιστικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση

Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με Μεταβολική Οξέωση Ευγενία Γκαλιαγκούση MD, PhD Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διαγνωστική και Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες αντιµετώπισης Αρτηριακής Υπέρτασης

Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες αντιµετώπισης Αρτηριακής Υπέρτασης Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες αντιµετώπισης Αρτηριακής Υπέρτασης Χρήστος Γ. Σαββόπουλος Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας Τµήµα Αγγειακών Παθήσεων & Υπέρτασης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΟΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γυναίκα 27 ετών, κατά την 26η εβδομάδα κύησης, επισκέπτεται τον γυναικολόγο της στα πλαίσια προγεννητικού ελέγχου. Έχει ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα