ΧΑΛΕΝDIΡΙΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ ςεστιβυλαρ ΦΑΤΕΧ 1 Σεmεστρε 2020

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΛΕΝDIΡΙΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ ςεστιβυλαρ ΦΑΤΕΧ 1 Σεmεστρε 2020"

Transcript

1

2 ΧΑΛΕΝDIΡΙΟ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ ςεστιβυλαρ ΦΑΤΕΧ 1 Σεmεστρε 2020 Ινσχρι εσ παρα σολιχιτα ο δα ισεν ο / ρεδυ ο δα ταξα δε ινσχρι ο ε ενϖιο δα δοχυmεντα ο χοmπροβατ ρια νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ Ινσχρι εσ δο Προχεσσο Σελετιϖο Dιϖυλγα ο, νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, δα αν λισε δοσ πεδιδοσ δε ισεν ο / ρεδυ ο δα ταξα. Ινσχρι εσ παρα οσ χανδιδατοσ βενεφιχιαδοσ χοm α ισεν ο/ρεδυ ο δα ταξα δε ινσχρι ο Dιϖυλγα ο δοσ λοχαισ δε εξαmε Εξαmε Dιϖυλγα ο δο γαβαριτο οφιχιαλ Dιϖυλγα ο δα χλασσιφιχα ο γεραλ, δα 1 λιστα δε χονϖοχα ο ε δεσεmπενηο δοσ χανδιδατοσ Ματρ χυλα δα 1 λιστα δε χονϖοχα ο Dιϖυλγα ο δα 2 λιστα δε χονϖοχα ο Ματρ χυλα δα 2 λιστα δε χονϖοχα ο 09/10 ατ ασ 15 ηορασ δο δια 14/10/ /10 ατ ασ 15 ηορασ δο δια 11/11/ /10/ /10 ατ ασ 15 ηορασ δο δια 11/11/ /12/ /12/2019, σ 13η 08/12/2019, α παρτιρ δασ 18η30mιν 14/01/ /01 ε 16/01/ /01/ /01/2020 ΧΕΝΤΡΑΛ DΕ ΙΝΦΟΡΜΑ ΕΣ ΑΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ: Σ Ο ΠΑΥΛΟ Ε ΡΕΓΙ Ο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝΑ (11) DΕΜΑΙΣ ΛΟΧΑΛΙDΑDΕΣ ΣΙΤΕ ΟΦΙΧΙΑΛ: ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ 2

3 1 ο σεmεστρε 2020 ςεστιβυλαρ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ ΓΡΑΤΥΙΤΟ DΕ ΘΥΑΛΙDΑDΕ ΕΞΠΕDΙΕΝΤΕ Γοϖερναδορ ϑο ο D ρια Dιρετορα Συπεριντενδεντε Λαυρα Λαγαν ςιχε Dιρετορα Συπεριντενδεντε Εmιλενα Λορενζον Βιανχο ΡΕΑΛΙΖΑ Ο ΜΑΝΥΑΛ DΟ ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΣΥΜIΡΙΟ Ινσχρι εσ παρα ο Προχεσσο Σελετιϖο Πρ ρεθυισιτοσ παρα ινγρεσσο νο ενσινο συπεριορ Σιστεmα δε Ποντυα ο Αχρεσχιδα Εξαmε Προϖα Χυρσοσ δε τεχνολογια οφερεχιδοσ ε περφισ προφισσιοναισ Χλασσιφιχα ο Ματρ χυλασ Μοδελο δε δεχλαρα ο εσχολαρ Χεντρο Παυλα Σουζα Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια Φατεχσ Τεχν λογο Υm προφισσιοναλ εmεργεντε νο αmβιεντε χοmπετιτιϖο 3

4 ΜΕΝΣΑΓΕΜ ΜΕΝΣΑΓΕΜ Χαρο (α) χανδιδατο (α), Α λειτυρα δεστε Μανυαλ δο Χανδιδατο ο πριmειρο πασσο παρα ϖοχ φαζερ παρτε δε υmα δασ mεληορεσ ρεδεσ δε Ενσινο Συπεριορ π βλιχο ε γρατυιτο δο Πα σ. Θυεm ινγρεσσα εm υm δοσ χυρσοσ δε γραδυα ο τεχνολ γιχα δασ Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια δο Εσταδο (Φατεχσ) τεm α οπορτυνιδαδε δε εσχοληερ ο mεληορ χαmινηο παρα ινσερ ο ε ασχενσ ο νο mυνδο δο τραβαληο. Παρα ατενδερ σ δεmανδασ δα σοχιεδαδε ε δοσ mαισ ϖαριαδοσ σετορεσ προδυτιϖοσ, ασ Φατεχσ φορmαm προφισσιοναισ χονεχταδοσ χοm οσ δεσαφιοσ δο mυνδο ατυαλ, χοm χαπαχιδαδε παρα χριαρ σολυ εσ θυε αλιαm ινοϖα ο τεχνολ γιχα, εmπρεενδεδορισmο, συστενταβιλιδαδε ε ρεσπονσαβιλιδαδε σοχιαλ. Ο νδιχε δε εmπρεγαβιλιδαδε υm δοσ ινδιχαδορεσ θυε ατεσταm α ρελεϖ νχια δοσ τεχν λογοσ φορmαδοσ πελασ Φατεχσ: νοϖε εm χαδα δεζ δελεσ εστ ο εmπρεγαδοσ ατ υm ανο δεποισ δο τ ρmινο δο χυρσο. Ο προχεσσο σελετιϖο δασ Φατεχσ, αδmινιστραδασ πελο Χεντρο Παυλα Σουζα, αβρανγε τοδασ ασ ρεγι εσ παυλιστασ, χοm χυρσοσ νασ ρεασ δε Αmβιεντε ε Σα δε, Χοντρολε ε Προχεσσοσ Ινδυστριαισ, Γεστ ο ε Νεγ χιοσ, Ηοσπιταλιδαδε ε Λαζερ, Ινφορmα ο ε Χοmυνιχα ο, Ινφραεστρυτυρα, Προδυ ο Αλιmεντ χια, Προδυ ο Χυλτυραλ ε Dεσιγν, Προδυ ο Ινδυστριαλ ε Ρεχυρσοσ Νατυραισ. Εσχοληα α συα γραδυα ο τεχνολ γιχα, σιγα ασ οριεντα εσ δεστα πυβλιχα ο ε πρεπαρε σε παρα ο εξαmε. Βοα προϖα ε συχεσσο εm συα ϖιδα προφισσιοναλ! Λαυρα Λαγαν Dιρετορα Συπεριντενδεντε δο Χεντρο Παυλα Σουζα 4

5 ΡΕΓΥΛΑΜΕΝΤΑ Ο Ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ εστ ρεγυλαmενταδο πελα Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ 2717, δε 11/10/

6 ΙΝΣΧΡΙ ΕΣ ΠΑΡΑ Ο ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ Παρα σε ινσχρεϖερ νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, ο χανδιδατο δεϖερ οβσερϖαρ ασ σεγυιντεσ ΕΤΑΠΑΣ Ε ΠΕΡ ΟDΟΣ: 1 εταπα πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχρι ο 2 εταπα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχρι ο Περ οδο: 15/10 ατ ασ 15η δο 11/11/2019 Περ οδο: 15/10 ατ 11/11/2019 Λοχαλ: νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ ςαλορ: Ρ 70,00 (σετεντα ρεαισ) Νοσ χυρσοσ δασ Φατεχσ ασ αυλασ σ ο οφερεχιδασ δε σεγυνδα σεξτα φειρα ε, εm αλγυνσ χυρσοσ, ταmβ m αοσ σ βαδοσ πελα mανη ε/ου ταρδε. Οσ ηορ ριοσ δε ιν χιο ε τ ρmινο δασ αυλασ νοσ περ οδοσ δε οφερεχιmεντο ποδεm ϖαριαρ, δεϖενδο σερ χονσυλταδοσ εm χαδα Υνιδαδε δε ιντερεσσε. ΙΝΣΤΡΥ ΕΣ ΠΑΡΑ ΠΡΕΕΝΧΗΙΜΕΝΤΟ DΑ ΦΙΧΗΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ Ο Ο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχρι ο δε ρεσπονσαβιλιδαδε εξχλυσιϖα δο χανδιδατο. Dεστα φορmα, αντεσ δε ινιχιαρ ο σευ πρεενχηιmεντο, ο χανδιδατο δεϖερ τοmαρ χονηεχιmεντο δε τοδασ ασ νορmασ ε προχεδιmεντοσ ινδιχαδοσ νο Μανυαλ δο Χανδιδατο, ο θυαλ εσταρ δισπονιβιλιζαδο νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. Νο περ οδο δε 15/10 ατ ασ 15 ηορασ δο δια 11/11/2019, ο χανδιδατο δεϖερ αχεσσαρ ο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, ε πρεενχηερ α Φιχηα δε Ινσχρι ο, φορνεχενδο οσ σευσ δαδοσ πεσσοαισ ε ινδιχανδο α Φατεχ, ο χυρσο ε ο περ οδο εm θυε πρετενδε εστυδαρ, βεm χοmο ασ ινφορmα εσ σοβρε ο Σιστεmα δε Ποντυα ο Αχρεσχιδα ( αφροδεσχενδ νχια ε εσχολαριδαδε π βλιχα ). Ο χανδιδατο ποδερ, αινδα, νο mοmεντο δο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχρι ο, ινδιχαρ χοmο 2 οπ ο: ο mεσmο χυρσο δε 1 οπ ο οφερεχιδο εm ουτρο περ οδο, να mεσmα Φατεχ ου ο mεσmο χυρσο δε 1 οπ ο οφερεχιδο εm θυαλθυερ περ οδο δε ουτρα Φατεχ ου θυαλθυερ χυρσο χοm ο mεσmο χονϕυντο δε δισχιπλινασ πριοριτ ριασ εm θυαλθυερ Φατεχ ε περ οδο. Ο χανδιδατο τρανσγ νερο θυε δεσεϕαρ σερ τραταδο πελο νοmε σοχιαλ δυραντε α ρεαλιζα ο δασ προϖασ δεϖερ, νο mοmεντο δα ινσχρι ο, φαζερ α οπ ο δε υτιλιζα ο δο νοmε σοχιαλ, ινφορmανδο ο νοmε πελο θυαλ δεσεϕα σερ τραταδο, δεϖερ αινδα, ενϖιαρ δυραντε ο περ οδο δε ινσχρι ο, ϖια υπλοαδ, ιmαγεm δο ΡΓ (φρεντε ε ϖερσο) ε υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε. Ο χανδιδατο θυε ν ο ενϖιαρ, ϖια υπλοαδ, ο ΡΓ ε 6

7 α φοτο, ν ο τερ α συα σολιχιτα ο ατενδιδα. Ασ πυβλιχα εσ ρεφερεντεσ αοσ χανδιδατοσ τρανσγ νεροσ σερ ο ρεαλιζαδασ δε αχορδο χοm ο νοmε ε γ νερο χονσταντεσ νο ρεγιστρο χιϖιλ. Απ σ ο πρεενχηιmεντο δοσ δαδοσ να Φιχηα δε Ινσχρι ο, ο χανδιδατο δεϖερ χονφερι λοσ ατενταmεντε, λερ ο ρεθυεριmεντο δε ινσχρι ο ε χονφιρmαρ ασ ινφορmα εσ, βεm χοmο ρεσπονδερ αο θυεστιον ριο σοχιοεχον mιχο. Ο θυεστιον ριο σοχιοεχον mιχο τεm πορ φιναλιδαδε α ιδεντιφιχα ο δασ χαραχτερ στιχασ δο ϖεστιβυλανδο, δεϖενδο ο χανδιδατο ρεσπονδερ α τοδασ ασ περγυντασ. Ασ ινφορmα εσ χολεταδασ νεστε θυεστιον ριο σερ ο τραταδασ δε mοδο χονφιδενχιαλ ε ν ο τερ ο θυαλθυερ ινφλυ νχια να χλασσιφιχα ο δο χανδιδατο. Ασσιm θυε ο χανδιδατο χονφιρmαρ ασ ινφορmα εσ, δεϖερ ιmπριmιρ ο βολετο βανχ ριο παρα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχρι ο. Ο χανδιδατο δεϖερ γυαρδαρ υmα χ πια δε τοδοσ οσ δοχυmεντοσ γεραδοσ νο mοmεντο δα ινσχρι ο, βεm χοmο δο βολετο ε δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο, θυε ποδερ ο σερ σολιχιταδοσ, ινχλυσιϖε νο δια δο εξαmε, παρα α χοmπροϖα ο δα εφετιϖα ο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχρι ο. ΠΡ ΡΕΘΥΙΣΙΤΟΣ ΠΑΡΑ ΙΝΓΡΕΣΣΟ ΝΟ ΕΝΣΙΝΟ ΣΥΠΕΡΙΟΡ Παρα ινγρεσσαρ εm υm δοσ χυρσοσ δε γραδυα ο τεχνολ γιχα, ο χανδιδατο δεϖερ ποσσυιρ χερτιφιχαδο δε χονχλυσ ο δο ενσινο m διο ου εθυιϖαλεντε. Ο χανδιδατο θυε αινδα ν ο χονχλυιυ ο ενσινο m διο ποδερ χονχορρερ α υmα ϖαγα εm υm δοσ χυρσοσ δε γραδυα ο τεχνολ γιχα, δεσδε θυε απρεσεντε ο χερτιφιχαδο δε χονχλυσ ο δο ενσινο m διο ου εθυιϖαλεντε, νο ατο δα mατρ χυλα. Παρα ο Χυρσο Συπεριορ δε Τεχνολογια εm Ραδιολογια νεχεσσ ριο θυε ο χανδιδατο τενηα, ταmβ m, νο m νιmο 18 (δεζοιτο) ανοσ να δατα δε Ματρ χυλα, ρεσπειτανδο ο Παρεχερ ΧΝΕ/ΧΕΒ 19/2007 ε δεmαισ λεγισλα εσ ϖιγεντεσ αχερχα δα εσπεχιφιχιδαδε δεστε χυρσο. ΟΒΣΕΡςΑ ΕΣ ΣΟΒΡΕ Ο ΕΝΕΜ ΕΞΑΜΕ ΝΑΧΙΟΝΑΛ DΟ ΕΝΣΙΝΟ Μ DΙΟ Ο χανδιδατο θυε πρεστου ο ΕΝΕΜ ποδερ υτιλιζαρ συα νοτα οβτιδα να προϖα οβϕετιϖα παρα εφειτο δε χ λχυλο δα νοτα φιναλ δα προϖα δο ςεστιβυλαρ. Παρα ταντο, δεϖερ πρεενχηερ, ταmβ m, να Φιχηα δε Ινσχρι ο, νο ιτεm ν δε ινσχρι ο δο ΕΝΕΜ, ο ν mερο δε συα ινσχρι ο, οπτανδο πελο ρεσυλταδο οβτιδο νο ΕΝΕΜ εm απενασ ΥΜ δοσ ανοσ 2017 ου 2018 ου

8 Α νοτα δο ΕΝΕΜ σερ υτιλιζαδα χονφορmε ο δισποστο νο χ λχυλο δα νοτα φιναλ. Ο χανδιδατο ποδερ ινδιχαρ ο ν mερο δε ινσχρι ο δο ΕΝΕΜ σοmεντε νο ατο δα ινσχρι ο παρα ο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ. Ο ν mερο δε ινσχρι ο δο ΕΝΕΜ, ινδιχαδο να Φιχηα δε Ινσχρι ο, δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ε χασο ο ν mερο εστεϕα ινχορρετο, α νοτα δο ΕΝΕΜ ν ο σερ χονσιδεραδα. Ο ν ο πρεενχηιmεντο δο χαmπο ρελατιϖο αο ΕΝΕΜ σιγνιφιχα α συα ν ο υτιλιζα ο. Χασο ο ΙΝΕΠ/ΜΕΧ ν ο δισπονιβιλιζε ο ν mερο δε αχερτοσ νασ προϖασ οβϕετιϖασ δο ΕΝΕΜ 2019, ατ 31/12/2019, σερ ο χονσιδεραδασ απενασ ασ νοτασ οβτιδασ πελοσ χανδιδατοσ να προϖα τεστε ε δε ρεδα ο νο πρεσεντε προχεσσο σελετιϖο ϖεστιβυλαρ; νεστε χασο ταmβ m ν ο σερ ο χονσιδεραδασ ασ νοτασ δασ προϖασ οβϕετιϖασ δο ΕΝΕΜ παρα οσ χανδιδατοσ θυε ινδιχαραm οσ ανοσ δε 2017 ε Ινφορmα εσ σοβρε ο ΕΝΕΜ ποδερ ο σερ οβτιδασ πελο τελεφονε ε πελο σιτε ινεπ.γοϖ.βρ. ΙΝΣΤΡΥ ΕΣ ΠΑΡΑ Ο ΠΑΓΑΜΕΝΤΟ DΑ ΤΑΞΑ DΕ ΙΝΣΧΡΙ Ο Α ταξα δε ινσχρι ο δεϖερ σερ παγα εm δινηειρο, εξχλυσιϖαmεντε νο περ οδο δε 15/10 ατ 11/11/2019, να αγ νχια βανχ ρια δε συα πρεφερ νχια, mεδιαντε α απρεσεντα ο δο βολετο γεραδο νο ατο δα ινσχρι ο ου ατραϖ σ δα φερραmεντα γετνετ (παγαmεντο χοm χαρτ ο δε χρ διτο) δισπον ϖελ νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. Α ινσχρι ο σοmεντε σερ εφετιϖαδα απ σ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχρι ο ε ποστεριορ χονφιρmα ο δα θυιτα ο πελα ρεδε βανχ ρια. Ο χανδιδατο ρεχεβερ α χονφιρmα ο δα εφετιϖα ο δε συα ινσχρι ο νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, ατ 10 (δεζ) διασ απ σ ο παγαmεντο δα ταξα δε ινσχρι ο. Εστα χονφιρmα ο σερ ενϖιαδα αο ε mαιλ ινφορmαδο να Φιχηα δε Ινσχρι ο, δεσδε θυε εστεϕα χορρετο ε δισπον ϖελ παρα ο ρεχεβιmεντο δε mενσαγενσ. Α ταξα δε ινσχρι ο τερ ϖαλιδαδε παρα ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ ε υmα ϖεζ παγα ν ο σερ δεϖολϖιδα αινδα θυε εφετυαδα α mαισ ου εm δυπλιχιδαδε, εξχετο νο χασο δε ν ο ηαϖερ ιmπλαντα ο δο χυρσο πορ φαλτα δε δεmανδα. Ν ο ηαϖερ δεϖολυ ο δα ταξα δε ινσχρι ο παρα ο χανδιδατο θυε ινδιχου ε φοι ρεmανεϕαδο παρα α 2 οπ ο δε χυρσο. Σερ ο ινδεφεριδασ ασ ινσχρι εσ χυϕα δατα δε παγαmεντο ε χοmπενσα ο δο βολετο βανχ ριο φορ ποστεριορ δατα λιmιτε δε ινσχρι ο δο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, ν ο ηαϖενδο, εm ηιπ τεσε αλγυmα, α δεϖολυ ο δα ταξα δε ινσχρι ο. Ο χανδιδατο δεϖερ γυαρδαρ υmα χ πια δε τοδοσ οσ δοχυmεντοσ γεραδοσ νο mοmεντο δα ινσχρι ο, βεm χοmο δο βολετο ε δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο, θυε ποδερ ο σερ σολιχιταδο, ινχλυσιϖε νο δια δο εξαmε, παρα α χοmπροϖα ο δα εφετιϖα ο δο παγαmεντο δο ϖαλορ δα ινσχρι ο. 8

9 Ν ο σερ ο αχειτοσ, εm ηιπ τεσε αλγυmα, χοmο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχρι ο: αγενδαmεντο δε παγαmεντο δε τ τυλο δε χοβραν α; παγαmεντο δε χοντα πορ ενϖελοπε; τρανσφερ νχια ελετρ νιχα, DΟΧ ε DΟΧ ελετρ νιχο; ορδεm δε παγαmεντο ε δεπ σιτο χοmυm εm χοντα χορρεντε; χαρτ ο δε χρ διτο θυε ν ο τενηα σιδο παγο ατραϖ σ δα φερραmεντα γετνετ (παγαmεντο χοm χαρτ ο δε χρ διτο) δισπον ϖελ νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ; χοmπροϖαντε δε παγαmεντο χοm ϖαλορεσ ινφεριορεσ αο εσπεχιφιχαδο νο βολετο βανχ ριο; χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δε βολετο δε προχεσσοσ σελετιϖοσ αντεριορεσ. ΟΒΣΕΡςΑ ΕΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ ΣΟΒΡΕ ΑΣ ΙΝΣΧΡΙ ΕΣ 1. οβριγατ ριο ο χανδιδατο τοmαρ χονηεχιmεντο δε τοδασ ασ δατασ, νορmασ ε προχεδιmεντοσ ινδιχαδοσ νο Μανυαλ δο Χανδιδατο, ο θυαλ εσταρ δισπονιβιλιζαδο νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. 2. Ν ο σερ ο περmιτιδασ, εm ηιπ τεσε αλγυmα, αλτερα εσ ου ινχλυσ εσ να Φιχηα δε Ινσχρι ο, πρινχιπαλmεντε νοσ χαmποσ Φατεχ, χυρσο ε περ οδο, ν δε ινσχρι ο δο ΕΝΕΜ ε νο Σιστεmα δε Ποντυα ο Αχρεσχιδα ( αφροδεσχενδ νχια ε εσχολαριδαδε π βλιχα ), απ σ ο ενχερραmεντο δο περ οδο δε ινσχρι εσ ε/ου παγαmεντο δα ταξα δε ινσχρι ο δο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, ινχλυσιϖε νο δια δο Εξαmε. 3. Ο χανδιδατο θυε εφετιϖαρ συα ινσχρι ο νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1 Σεmεστρε δε 2020, ρεαλιζαρ ο Εξαmε νο mεσmο mυνιχ πιο ονδε σε λοχαλιζα α Φατεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ εm 1 οπ ο, εξχετο θυανδο, εξχεπχιοναλmεντε, φορ πρεϖιαmεντε αυτοριζαδα πελα ΧΕΣΥ α ρεαλιζα ο δο εξαmε δαθυελα Φατεχ εm ουτρο Μυνιχ πιο. 4. Παρα σεγυραν α δο χανδιδατο, εστε δεϖερ ιmπριmιρ ε γυαρδαρ υmα χ πια δοσ δοχυmεντοσ γεραδοσ νο mοmεντο δα ινσχρι ο, βεm χοmο δο χοmπροϖαντε δε παγαmεντο δα ταξα δε ινσχρι ο. 5. Παρα οβτεν ο δε 2 ϖια δο βολετο βανχ ριο, ο χανδιδατο δεϖερ αχεσσαρ ο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, να Iρεα δο Χανδιδατο, νο λινκ 2 ϖια δο βολετο βανχ ριο ε ιmπριmιρ ο ρεφεριδο βολετο, ο θυαλ εσταρ δισπον ϖελ σοmεντε ατ σ 20 ηορασ δα δατα λιmιτε δο ενχερραmεντο δασ ινσχρι εσ, ου σεϕα, ατ σ 20 ηορασ δο δια 11/11/ Θυανδο ο χυρσο ινδιχαδο εm 1 οπ ο ν ο ατινγιρ α δεmανδα 1,5 (υm ϖ ργυλα χινχο) χανδιδατο/ ϖαγα, ο χυρσο σερ οβϕετο δε εστυδο πελα Υνιδαδε δο Ενσινο Συπεριορ δε Γραδυα ο ΧΕΣΥ παρα συα ιmπλαντα ο. Χασο α ΧΕΣΥ οπτε πελα ν ο ιmπλαντα ο δο χυρσο, ο χανδιδατο τερ συα ινσχρι ο αυτοmατιχαmεντε ρεmανεϕαδα, παρα α 2 οπ ο, θυανδο ινδιχαδα; χασο α 2 οπ ο ινδιχαδα ν ο ατινϕα α δεmανδα 1,5 (υm ϖ ργυλα χινχο) χανδιδατο/ϖαγα, ο χυρσο σερ, ταmβ m, 9

10 οβϕετο δε εστυδο πελα ΧΕΣΥ, παρα συα ιmπλαντα ο. ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο, ϖεριφιχαρ, απ σ α αν λισε δα δεmανδα πορ παρτε δα ΧΕΣΥ, ατραϖ σ δα Φιχηα δε Ινσχρι ο, παρα θυαλ χυρσο εστ εφετιϖαmεντε ινσχριτο (1 ου 2 οπ ο). 7. Παρα ο χανδιδατο θυε σε ινσχρεϖευ νο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, χασο δεσεϕε ϖεριφιχαρ ο στατυσ (σιτυα ο) δε συα ινσχρι ο ε/ου χονσυλταρ α συα Φιχηα δε Ινσχρι ο πρεενχηιδα, δεϖερ αχεσσαρ ο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, να Iρεα δο Χανδιδατο. 8. Ο χανδιδατο βενεφιχιαδο χοm α ισεν ο ου α ρεδυ ο δα ταξα δεϖερ ρεαλιζαρ συα ινσχρι ο νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1 Σεmεστρε δε 2020, παρα α Φατεχ εσχοληιδα, σοmεντε νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, νο περ οδο δε 25/10 ατ ασ 15 ηορασ δο δια 11/11/2019. Ο χανδιδατο ισεντο δα ταξα, δεϖερ φιχαρ ατεντο αο τ ρmινο δο προχεσσο δε ινσχρι ο, ποισ ν ο ηαϖερ α εmισσ ο δε βολετο βανχ ριο παρα παγαmεντο, ινδιχανδο, ασσιm, α ισεν ο δα ταξα δε ινσχρι ο. Εm χασο δε δ ϖιδασ, ο χανδιδατο δεϖερ εντραρ εm χοντατο ιmεδιαταmεντε χοm α Χεντραλ δε Ινφορmα εσ ου ενϖιαρ υm ε mαιλ πελο Φαλε Χονοσχο δο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. 9. Ο Χεντρο Εσταδυαλ δε Εδυχα ο Τεχνολ γιχα Παυλα Σουζα ε α ΦΑΤ Φυνδα ο δε Αποιο Τεχνολογια, ν ο σε ρεσπονσαβιλιζαm πελο ν ο πρεενχηιmεντο δα Φιχηα δε Ινσχρι ο ε δα γερα ο δο βολετο βανχ ριο παρα παγαmεντο δα ταξα δε ινσχρι ο πορ mοτιϖο δε ορδεm τ χνιχα ρεφερεντε αοσ χοmπυταδορεσ, φαληασ δε χοmυνιχα ο, χονγεστιοναmεντο δασ λινηασ δε χοmυνιχα ο, βεm χοmο ουτροσ φατορεσ θυε ιmποσσιβιλιτεm α τρανσφερ νχια δε δαδοσ, γερα ο ου α ιmπρεσσ ο δοσ δοχυmεντοσ. Τοδο ο χανδιδατο θυε ν ο δισπυσερ δε Ιντερνετ ποδερ υτιλιζαρ οσ σεγυιντεσ λοχαισ π βλιχοσ δε αχεσσο: Ινφοχεντροσ δο Προγραmα Αχεσσα Σ ο Παυλο: ποστοσ εm φυνχιοναmεντο εm τοδο ο Εσταδο δε Σ ο Παυλο. Ποστοσ δε Ινσχρι ο Ελετρ νιχα δασ Φατεχσ παρτιχιπαντεσ δο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ. ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΧΟΜ DΕΦΙΧΙ ΝΧΙΑ Ο χανδιδατο χοm δεφιχι νχια, θυε νεχεσσιτε δε χονδι εσ εσπεχιαισ παρα ρεαλιζαρ ο Εξαmε, δεϖερ ινφορmαρ ισσο να Φιχηα δε Ινσχρι ο ε, ταmβ m, ενχαmινηαρ ο λαυδο m διχο, εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα, δεσχρεϖενδο ο τιπο ε ο γραυ δα δεφιχι νχια, ατραϖ σ δε λινκ εσπεχ φιχο να Iρεα δο Χανδιδατο, ιmπρετεριϖελmεντε ατ σ 15 ηορασ δο δια 11/11/2019. Οσ χανδιδατοσ θυε σε δεχλαραρεm χοm δεφιχι νχια ε απρεσενταρεm ο λαυδο, εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα, χονφορmε εσπεχιφιχαδο να Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ 2717/2019: τερ ο υm αχρ σχιmο δε 30 (τριντα) mινυτοσ παρα α ρεαλιζα ο δα προϖα, εξχε ο αοσ χανδιδατοσ θυε σολιχιταρεm απενασ φ χιλ αχεσσο; χονχορρεm εm ιγυαλδαδε δε χονδι εσ χοm οσ δεmαισ χανδιδατοσ νο τοχαντε ποντυα ο, χλασσιφιχα ο γεραλ ε χονϖοχα ο παρα α mατρ χυλα. 10

11 Να αυσ νχια δασ ινφορmα εσ νεχεσσ ριασ νο mοmεντο δα ινσχρι ο, βεm χοmο δο ενχαmινηαmεντο δο λαυδο εmιτιδο πορ εσπεχιαλιστα ατ ο δια 11/11/2019, ο χανδιδατο ν ο τερ ασσεγυραδο ο σευ διρειτο αο εξαmε ε λοχαλ πρεπαραδο παρα α συα χονδι ο εσπεχιαλ, σεϕα θυαλ φορ ο mοτιϖο αλεγαδο, ποισ ν ο ηαϖερ τεmπο η βιλ παρα α αδεθυα ο ε πρεπαρα ο, ιmπλιχανδο, ασσιm, να αχειτα ο δε ρεαλιζαρ ο σευ Εξαmε εm χονδι εσ ιδ ντιχασ σ δοσ δεmαισ χανδιδατοσ. ΣΙΣΤΕΜΑ DΕ ΠΟΝΤΥΑ Ο ΑΧΡΕΣΧΙDΑ (Ινστιτυ δο πελο Dεχρετο Εσταδυαλ ν /05 ε νοσ τερmοσ δα Dελιβερα ο ΧΕΕΤΕΠΣ ν 08/07) Ο Σιστεmα δε Ποντυα ο Αχρεσχιδα ιmπλιχα νο αχρ σχιmο δε ποντοσ νοτα φιναλ οβτιδα εm εξαmε σελετιϖο, αο χανδιδατο θυε δεχλαρε σερ αφροδεσχενδεντε ε/ου δεmονστρε τερ χυρσαδο ε χονχλυ δο τοδασ ασ σ ριεσ δο ενσινο m διο εm ινστιτυι εσ π βλιχασ εξιστεντεσ νο τερριτ ριο ναχιοναλ βρασιλειρο. Ποδερ ο σερ αχρεσχιδοσ οσ σεγυιντεσ περχεντυαισ νοτα φιναλ δο χανδιδατο: Ι. τρ σ πορ χεντο (3%) παρα ο χανδιδατο θυε σε δεχλαραρ αφροδεσχενδεντε. ΙΙ. δεζ πορ χεντο (10%) παρα ο χανδιδατο θυε δεχλαραρ τερ χυρσαδο τοδασ ασ σ ριεσ δο ενσινο m διο, εm ινστιτυι εσ π βλιχασ, δεϖενδο, νο ατο δα mατρ χυλα, απρεσενταρ ο(σ) δοχυmεντο(σ) χοmπροβατ ριο(σ) δεmονστρανδο εστα εσχολαριδαδε. ΙΙΙ. τρεζε πορ χεντο (13%) παρα χανδιδατο θυε ατενδερ χυmυλατιϖαmεντε οσ ιτενσ Ι ε ΙΙ αφροδεσχενδ νχια ε εσχολαριδαδε π βλιχα. ΑΦΡΟDΕΣΧΕΝD ΝΧΙΑ Χονφορmε Αρτιγο 5 δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν /05, Χοmπρεενδεm σε χοmο αφροδεσχενδεντεσ οσ πρετοσ ε οσ παρδοσ, ασσιm δεφινιδοσ, θυανδο νεχεσσ ριο, πορ αυτοδεχλαρα ο. ΕΣΧΟΛΑΡΙDΑDΕ Π ΒΛΙΧΑ Ο χανδιδατο οβριγατοριαmεντε δεϖερ τερ χυρσαδο α 1, α 2 ε α 3 σ ριε δο ενσινο m διο, εm ινστιτυι εσ π βλιχασ, εξιστεντεσ νο τερριτ ριο ναχιοναλ βρασιλειρο, δεϖενδο, νο ατο δα mατρ χυλα, απρεσενταρ ο(σ) δοχυmεντο(σ) χοmπροβατ ριο(σ) δεmονστρανδο εστα εσχολαριδαδε. Ασ χερτιφιχα εσ δε χονχλυσ ο δο ενσινο m διο θυε ν ο ατεστεm φρεθυ νχια εm αυλασ, σενδο οβτιδασ απενασ πορ προϖασ ου εξαmεσ, θυε σεϕαm δεχορρεντεσ δο Εξαmε Ναχιοναλ δε Ενσινο Μ διο ΕΝΕΜ, δο Εξαmε Ναχιοναλ παρα Χερτιφιχα ο δε Χοmπετ νχιασ δε ϑοϖενσ ε Αδυλτοσ ΕΝΧΧΕϑΑ, ε αφινσ, ινδεπενδεντεmεντε δο τιπο δε ινστιτυι ο, ν ο σερ ο αχειτασ παρα εφειτο δε χονχεσσ ο δε ποντυα ο αχρεσχιδα. 11

12 ΙΝΣΤΙΤΥΙ ΕΣ Π ΒΛΙΧΑΣ Ινστιτυι εσ π βλιχασ σ ο αθυελασ χριαδασ ε mαντιδασ πελο ποδερ π βλιχο φεδεραλ, εσταδυαλ, mυνιχιπαλ ου πελο Dιστριτο Φεδεραλ. Α γρατυιδαδε δο ενσινο ν ο ινδιχα, νεχεσσαριαmεντε, θυε α εσχολα σεϕα π βλιχα. Εσχολασ ϖινχυλαδασ α φυνδα εσ, χοοπερατιϖασ, Σιστεmα Σ (ΣΕΣΙ, ΣΕΝΑΙ, ΣΕΣΧ, ΣΕΝΑΧ) ετχ., εmβορα γρατυιτασ, Σ Ο ΧΟΝΣΙDΕΡΑDΑΣ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΡΕΣ εm φυν ο δε συα δεπενδ νχια αδmινιστρατιϖα ϕυντο αο σετορ πριϖαδο. Dο mεσmο mοδο, βολσασ δε εστυδο εm Ινστιτυι εσ παρτιχυλαρεσ, αινδα θυε ιντεγραισ, ν ο χονφερεm ο διρειτο ποντυα ο αχρεσχιδα πελο ιτεm εσχολαριδαδε π βλιχα. ΕΞΑΜΕ Dατα: Ηορ ριο: Λοχαλ: Dυρα ο: 08/12/2019 (δοmινγο) 13 ηορασ α παρτιρ δο δια 03/12/2019, ο χανδιδατο δεϖερ χοmπαρεχερ Φατεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ ου αχεσσαρ ο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ να Iρεα δο Χανδιδατο παρα ϖεριφιχαρ ο λοχαλ ονδε φαρ ο εξαmε. Α χονφιρmα ο δο λοχαλ ονδε ρεαλιζαρ ο Εξαmε σερ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. Ο χανδιδατο δεϖερ, οβριγατοριαmεντε, ρεαλιζαρ ο Εξαmε νο λοχαλ δετερmιναδο πελα Φατεχ. Ν ο ηαϖερ ενϖιο δα χονϖοχα ο πελοσ Χορρειοσ, πορ ε mαιλ ου πορ θυαισθυερ ουτροσ mειοσ. 5 (χινχο) ηορασ Ο ΧΑΝDΙDΑΤΟ DΕςΕΡI ΛΕςΑΡ ΝΟ DΙΑ DΟ ΕΞΑΜΕ: 1. χανετα εσφερογρ φιχα δε τιντα πρετα ου αζυλ, λ πισ πρετο ν 2 ε βορραχηα. 2. ΟΡΙΓΙΝΑΛ ιmπρεσσο δε ΥΜ δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε: δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε εξπεδιδο πελασ Σεχρεταριασ δε Σεγυραν α Π βλιχα (ΡΓ), πελασ Φορ ασ Αρmαδασ ε πελα Πολ χια Μιλιταρ; χ δυλα δε ιδεντιδαδε δε εστρανγειροσ (ΡΝΕ) δεντρο δα ϖαλιδαδε; χαρτειρα ναχιοναλ δε ηαβιλιτα ο (ΧΝΗ) εξπεδιδα νοσ τερmοσ δα Λει Φεδεραλ ν ο 9503/97; δοχυmεντο εξπεδιδο πορ Ορδενσ ου Χονσεληοσ Προφισσιοναισ, δεντρο δα ϖαλιδαδε, θυε, πορ λει φεδεραλ, ϖαλεm χοmο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε εm τοδο ο πα σ (εξεmπλο: ΟΑΒ, ΧΟΡΕΝ, ΧΡΕΑ ε ουτροσ); χαρτειρα δε τραβαληο ε πρεϖιδ νχια σοχιαλ (ΧΤΠΣ); πασσαπορτε βρασιλειρο, δεντρο δο πραζο δε ϖαλιδαδε. 12

13 ΟΒΣΕΡςΑ ΕΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ ΣΟΒΡΕ Ο ΕΞΑΜΕ 1. Α χονφιρmα ο δο λοχαλ ονδε ρεαλιζαρ ο Εξαmε σερ δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο. 2. Ο χανδιδατο δεϖερ, οβριγατοριαmεντε, ρεαλιζαρ ο Εξαmε νο λοχαλ δετερmιναδο πελα Φατεχ. 3. Ο δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε θυε ο χανδιδατο απρεσενταρ νο δια δο Εξαmε δεϖερ εσταρ εm βοασ χονδι εσ δε ϖισιβιλιδαδε, δε mοδο α ποσσιβιλιταρ α χονφερ νχια δα φοτο, δα ασσινατυρα ε δοσ δεmαισ δαδοσ. Χασο ο δοχυmεντο εστεϕα χοm φοτο αντιγα ε/ου χοm α ινδιχα ο δε ν ο αλφαβετιζαδο, εστε δεϖερ σερ συβστιτυ δο, σενδο νεχεσσ ριο, παρα ταντο, προϖιδενχιαρ α 2 (σεγυνδα) ϖια δο mεσmο, αντεσ δα δατα δο Εξαmε. 4. Ν Ο ΣΕΡ Ο ΑΧΕΙΤΟΣ, εm ηιπ τεσε αλγυmα, χοmο δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οσ δοχυmεντοσ ινδιχαδοσ να σεθυ νχια, πορ σερεm δεστιναδοσ α ουτροσ φινσ: χαρτειρα ου χαδερνετα εσχολαρ (ΡΓ εσχολαρ ΥΜΕΣ ΥΒΕΣ), χερτιδ ο δε νασχιmεντο ε/ου δε χασαmεντο, τ τυλο δε ελειτορ, χαρτειρα δε ηαβιλιτα ο σεm φοτο (mοδελο αντιγο), Χερτιφιχαδο δε Ρεσερϖιστα χοm ου σεm φοτο, χραχη σ ε ιδεντιδαδε φυνχιοναλ δε ινστιτυι ο π βλιχα ου πριϖαδα. 5. Ταmβ m ν ο σερ ο αχειτοσ προτοχολοσ ε/ου χ πιασ ρεπρογρ φιχασ (ξεροξ), αυτεντιχαδασ ου ν ο αυτεντιχαδασ, δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε. ΣΟΜΕΝΤΕ ΣΕΡI ΑΧΕΙΤΑ ΑΠΡΕΣΕΝΤΑ Ο DΕ DΟΧΥΜΕΝΤΟ DΕ ΙDΕΝΤΙDΑDΕ ΟΡΙΓΙΝΑΛ. 6. Εm χασο δε περδα, ρουβο ου εξτραϖιο δε δοχυmεντο δε ιδεντιδαδε, ο χανδιδατο δεϖερ λεϖαρ ε απρεσενταρ, οβριγατοριαmεντε, α ϖια οριγιναλ ε υmα χ πια δο Βολετιm δε Οχορρ νχια Πολιχιαλ ου δα Dεχλαρα ο/χερτιδ ο δε Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο, δαταδο δε νο m ξιmο 6 (σεισ) mεσεσ αντεσ δο δια δο Εξαmε, ϕυστιφιχανδο ο φατο οχορριδο, βεm χοmο υmα φοτο 3ξ4 ρεχεντε. Ταντο α χ πια δο Βολετιm δε Οχορρ νχια Πολιχιαλ ου α χ πια δα Dεχλαρα ο/χερτιδ ο δε Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο, θυαντο α φοτο 3ξ4 ρεχεντε, σερ ο ρετιδασ πελο Χοορδεναδορ δε Πρ διο απ σ α ιδεντιφιχα ο δατιλοσχ πιχα δο χανδιδατο. Νεστε χασο, ο χανδιδατο θυε ν ο απρεσενταρ, νο mοmεντο δο Εξαmε, ο Βολετιm δε Οχορρ νχια Πολιχιαλ ε α ρεσπεχτιϖα χ πια ου α Dεχλαρα ο/χερτιδ ο δε Εξτραϖιο δε Dοχυmεντο ε α ρεσπεχτιϖα χ πια ε α φοτο 3ξ4 ρεχεντε, σερ ιmπεδιδο δε ρεαλιζαρ α προϖα. Ν ο σερ ο αχειτοσ παρα φινσ δε ιδεντιφιχα ο προτοχολο δε Βολετιm δε Οχορρ νχια Πολιχιαλ. 7. Ο πορτ ο δα εσχολα σερ αβερτο σ 12η15mιν ε φεχηαδο σ 13 ηορασ, ιmπρετεριϖελmεντε. Απ σ ο φεχηαmεντο δο πορτ ο, ν ο σερ περmιτιδα α εντραδα δε νενηυm χανδιδατο. Πορ εσσε mοτιϖο, ο χανδιδατο δεϖερ χηεγαρ χοm 1 (υmα) ηορα δε αντεχεδ νχια, παρα λοχαλιζαρ συα σαλα ε συα χαρτειρα, εϖιτανδο σε, ασσιm, ποσσ ϖεισ ιmπρεϖιστοσ. 8. Απ σ ο ιν χιο δο Εξαmε, ο χανδιδατο δεϖερ περmανεχερ νο m νιmο ατ σ 15η30mιν δεντρο δα σαλα δο Εξαmε, ποδενδο λεϖαρ ο χαδερνο δε θυεστ εσ α παρτιρ δεστε ηορ ριο. 9. Ενθυαντο ο χανδιδατο εστιϖερ ρεαλιζανδο ο Εξαmε, σερ τερmιναντεmεντε προιβιδο υτιλιζαρ ρ γυα, εσθυαδρο, τρανσφεριδορ, χοmπασσο ου σιmιλαρεσ, χαλχυλαδορα, χοmπυταδορ, νοτεβοοκ, ταβλετσ ε σιmιλαρεσ, τελεφονε χελυλαρ (mαντερ τοταλmεντε δεσλιγαδο, ινχλυσιϖε σεm α ποσσιβιλιδαδε δε εmισσ ο δε αλαρmε σονορο ου ρυ δο δε ϖιβρα εσ, νασ δεπενδ νχιασ δο πρ διο ονδε ο Εξαmε σερ ρεαλιζαδο), ραδιοχοmυνιχαδορ ου απαρεληο ελετρ νιχο σιmιλαρ, χηαπ υ, βον, λεν ο, γορρο, m σχαρα, χυλοσ εσχυροσ, χορρετιϖο λ θυιδο/φιτα ου θυαισθυερ ουτροσ mατεριαισ (παπ ισ) εστρανηοσ αο εξαmε. 13

14 10. Ο χανδιδατο δεϖερ mαντερ σευσ εθυιπαmεντοσ ελετρ νιχοσ δεσλιγαδοσ ατ α σα δα δο πρ διο ονδε εστιϖερ ρεαλιζανδο ασ προϖασ, εϖιτανδο, πορταντο, ο ρισχο δε συα ελιmινα ο δο ςεστιβυλαρ. 11. Dυραντε τοδο ο περ οδο δε ρεαλιζα ο δο Εξαmε, ΠΡΟΙΒΙDΑ α περmαν νχια δε πεσσοασ εστρανηασ ε/ου αχοmπανηαντεσ δε χανδιδατοσ δεντρο δο πρ διο ε νοσ π τιοσ. 12. Dετεχταδα α τεντατιϖα ου φραυδε, πορ mειο δε ϖιγιλ νχια ελετρ νιχα ου πελοσ Φισχαισ, ο χανδιδατο εσταρ αυτοmατιχαmεντε δεσχλασσιφιχαδο ε συϕειτο α προχεσσο χιϖιλ/χριmιναλ. 13. Χασο ο χανδιδατο σε ενχοντρε ιντερναδο εm ηοσπιταλ λοχαλιζαδο νο mυνιχ πιο ονδε ρεαλιζαρ ο Εξαmε, σερ δεσιγναδο Φισχαλ παρα α απλιχα ο δο mεσmο, δεσδε θυε αυτοριζαδο πελο m διχο ε πελα αδmινιστρα ο ηοσπιταλαρ. Παρα ταντο, νεχεσσ ριο χονταταρ α Χεντραλ δε Ινφορmα εσ αο Χανδιδατο ου, αινδα, ενχαmινηαρ υmα mενσαγεm αο Φαλε Χονοσχο δο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, ατ σ 17 ηορασ δο δια 06/12/2019. Ν ο σερ απλιχαδο εξαmε να ρεσιδ νχια δο χανδιδατο, νεm εm προντο σοχορρο, νεm εm αmβυλατ ριο, νεm εm ηοσπιταλ σιτυαδο φορα δο mυνιχ πιο εm θυε σε λοχαλιζα α Φατεχ εm θυε σε ινσχρεϖευ εm 1 οπ ο. 14. Ο δεσρεσπειτο σ νορmασ θυε ρεγεm ο πρεσεντε Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, βεm χοmο α δεσοβεδι νχια σ εξιγ νχιασ ρεγιστραδασ νο Μανυαλ, αλ m δε σαν εσ λεγαισ χαβ ϖεισ, ιmπλιχα να δεσχλασσιφιχα ο δο χανδιδατο. ΣΕΡI DΕΣΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑDΟ DΟ ΠΡΕΣΕΝΤΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟ ΣΕΛΕΤΙςΟ ςεστιβυλαρ Ο ΧΑΝDΙDΑΤΟ ΘΥΕ: ν ο χοmπαρεχερ νο δια δο Εξαmε; χηεγαρ απ σ ο ηορ ριο δε φεχηαmεντο δοσ πορτ εσ, σ 13η; ν ο απρεσενταρ υm δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οριγιναισ ιmπρεσσοσ εξιγιδοσ; ρεαλιζαρ α προϖα σεm απρεσενταρ υm δοσ δοχυmεντοσ δε ιδεντιδαδε οριγιναισ εξιγιδοσ; σαιρ δα σαλα σεm αυτοριζα ο ου δεσαχοmπανηαδο δο Φισχαλ, χοm ου σεm ο χαδερνο δε θυεστ εσ ε/ου ασ Φοληασ δε Ρεσποστασ Dεφινιτιϖα ε δε Ρεδα ο; ρετιραρ σε δα σαλα δε προϖασ χοm α Φοληα δε Ρεσποστασ Dεφινιτιϖα ε/ου δε Ρεδα ο; ρετιραρ σε δο πρ διο εm δεφινιτιϖο αντεσ δε δεχορριδο δυασ ηορασ ε τριντα mινυτοσ δο ιν χιο δο εξαmε, ινδεπενδεντε δο mοτιϖο εξποστο; περτυρβαρ, δε θυαλθυερ mοδο, α ορδεm νο λοχαλ δε απλιχα ο δασ προϖασ, ινχορρενδο εm χοmπορταmεντο ινδεϖιδο δυραντε α ρεαλιζα ο δο Εξαmε; υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ δε θυαλθυερ τιπο δε εθυιπαmεντο ελετρ νιχο, δε χοmυνιχα ο ε/ου δε λιϖροσ, νοτασ, ιmπρεσσοσ ε απονταmεντοσ δυραντε α ρεαλιζα ο δο εξαmε; φορ συρπρεενδιδο σε χοmυνιχανδο ου τεντανδο σε χοmυνιχαρ χοm ουτρο χανδιδατο δυραντε ο εξαmε ε/ου ρεαλιζαρ ου τενταρ ρεαλιζαρ θυαλθυερ εσπ χιε δε χονσυλτα δυραντε ο περ οδο δασ προϖασ; ρετιραρ σε δο πρ διο δυραντε α ρεαλιζα ο δο εξαmε, ινδεπενδεντε δο mοτιϖο εξποστο; 14

15 ρεαλιζαρ ο εξαmε φορα δο λοχαλ δετερmιναδο; υτιλιζαρ ου τενταρ υτιλιζαρ mειο φραυδυλεντο εm βενεφ χιο πρ πριο ου δε τερχειροσ, εm θυαλθυερ εταπα δο εξαmε; ν ο ατενδερ ασ οριεντα εσ δα εθυιπε δε απλιχα ο δυραντε α ρεαλιζα ο δο εξαmε; δειξαρ δε ασσιναρ α λιστα δε πρεσεν α ε α συα Φοληα δε Ρεσποστασ Dεφινιτιϖα; ασσιναρ ε/ου σε ιδεντιφιχαρ να Φοληα δε Ρεδα ο; οβτιϖερ ζερο (0) να νοτα δε θυαλθυερ υmα δασ δυασ παρτεσ θυε χοmπ εm ο Εξαmε. ΠΡΟςΑ ΧΟΜΠΟΣΙ Ο DΑ ΠΡΟςΑ Ο Εξαmε ρεφερεντε αο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1 Σεmεστρε δε 2020, σερ χονστιτυ δο δε δυασ παρτεσ, χοmυνσ α τοδοσ οσ χυρσοσ: υmα ρεδα ο; υmα προϖα χοm 54 (χινθυεντα ε θυατρο) θυεστ εσ, χαδα υmα χοm 5 (χινχο) αλτερνατιϖασ (Α, Β, Χ, D, Ε), σενδο: Χινχο (5) θυεστ εσ ρελατιϖασ α χαδα υmα δασ οιτο (8) δισχιπλινασ θυε χοmπ εm ο ν χλεο χοmυm δο ενσινο m διο (, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Θυ mιχα, Βιολογια, Ηιστ ρια, Γεογραφια ε Ινγλ σ), νυm τοταλ δε 40 (θυαρεντα) θυεστ εσ; Χινχο (5) θυεστ εσ χοm α φιναλιδαδε δε ϖεριφιχαρ α χαπαχιδαδε δε ραχιο χ νιο λ γιχο δο χανδιδατο; Νοϖε (9) θυεστ εσ θυε προπορ ο α αρτιχυλα ο δε χονηεχιmεντοσ δασ δισχιπλινασ δε Ενσινο Μ διο, παρα α σολυ ο δε σιτυα εσ προβλεmα. Οιτο (8) χονϕυντοσ δε θυεστ εσ τερ ο πεσο 1 (υm) ε 2 (δοισ) χονϕυντοσ τερ ο πεσο 2 (δοισ), χονφορmε δετερmιναδο νο Ανεξο Ι δα Πορταρια ΧΕΕΤΕΠΣ ΓDΣ 2717/2019, εm φυν ο δο ειξο τεχνολ γιχο δο χυρσο εσχοληιδο. ΟΒΣΕΡςΑ Ο Ο χανδιδατο ποδερ αχεσσαρ ασ προϖασ ε οσ γαβαριτοσ δοσ λτιmοσ σεmεστρεσ νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ ΠΕΣΟ DΑ ΠΡΟςΑ Να ταβελα α σεγυιρ, σ ο απρεσενταδοσ οσ χονϕυντοσ δε θυεστ εσ ε ρεσπεχτιϖοσ πεσοσ, πορ χυρσο οφερεχιδο. 15

16 ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2 ΑΓΡΟΙΝD ΣΤΡΙΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα ΑΓΡΟΝΕΓ ΧΙΟ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, História, Geogra a, Química, nglês e ε Βιολογια ΑΛΙΜΕΝΤΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα ΑΝIΛΙΣΕ DΕ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΑΓΡΟΙΝDΥΣΤΡΙΑΙΣ ΑΝIΛΙΣΕ Ε DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΣΙΣΤΕΜΑΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΑΥΤΟΜΑ Ο DΕ ΕΣΧΡΙΤ ΡΙΟΣ Ε ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑDΟ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΑΥΤΟΜΑ Ο ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ ΒΑΝΧΟ DΕ DΑDΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΒΙΓ DΑΤΑ ΝΟ ΑΓΡΟΝΕΓ ΧΙΟ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΒΙΟΧΟΜΒΥΣΤ ςεισ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα 16

17 ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2 ΧΙ ΝΧΙΑ DΕ DΑDΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΧΟΜ ΡΧΙΟ ΕΞΤΕΡΙΟΡ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΧΟΝΣΤΡΥ Ο ΧΙςΙΛ ΕDΙΦ ΧΙΟΣ ΧΟΝΣΤΡΥ Ο ΧΙςΙΛ ΜΟςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΤΕΡΡΑ Ε ΠΑςΙΜΕΝΤΑ Ο ΧΟΝΣΤΡΥ Ο DΕ ΕDΙΦ ΧΙΟΣ ΧΟΝΣΤΡΥ Ο ΝΑςΑΛ ΧΟΝΤΡΟΛΕ DΕ ΟΒΡΑΣ ΧΟΣΜ ΤΙΧΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα DΕΣΕΝςΟΛςΙΜΕΝΤΟ DΕ ΠΡΟDΥΤΟΣ ΠΛIΣΤΙΧΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, História, Geogra a, nglês e ε Θυ mιχα DΕΣΙΓΝ DΕ Μ DΙΑΣ DΙΓΙΤΑΙΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico 17

18 ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2 DΕΣΙΓΝ DΕ ΠΡΟDΥΤΟ ΧΟΜ ΝΦΑΣΕ ΕΜ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ DΕ ΠΡΟDΥ Ο Ε ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛΙΖΑ Ο Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΕΛΕΤΡ ΝΙΧΑ ΑΥΤΟΜΟΤΙςΑ ΕΛΕΤΡ ΝΙΧΑ ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ ΕςΕΝΤΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ,, Φ σιχα, Biologia, Química, Geogra a, nglês e Πορτυγυ σ ε Ηιστ ρια ΦΑΒΡΙΧΑ Ο ΜΕΧRΝΙΧΑ ΓΕΟΠΡΟΧΕΣΣΑΜΕΝΤΟ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΓΕΣΤ Ο ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα ΓΕΣΤ Ο ΧΟΜΕΡΧΙΑΛ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΓΕΣΤ Ο DΑ ΠΡΟDΥ Ο ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ ΓΕΣΤ Ο DΑ ΘΥΑΛΙDΑDΕ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε 18

19 ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2 ΓΕΣΤ Ο DΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ Ο Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΓΕΣΤ Ο DΕ ΕΝΕΡΓΙΑ Ε ΕΦΙΧΙ ΝΧΙΑ ΕΝΕΡΓ ΤΙΧΑ ΓΕΣΤ Ο DΕ ΝΕΓ ΧΙΟΣ Ε ΙΝΟςΑ Ο Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΓΕΣΤ Ο DΕ ΡΕΧΥΡΣΟΣ ΗΥΜΑΝΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΓΕΣΤ Ο DΕ ΣΕΡςΙ ΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΓΕΣΤ Ο DΕ ΤΥΡΙΣΜΟ Μυλτιδισχιπλιναρ,, Φ σιχα, Biologia, Química, Geogra a, nglês e Πορτυγυ σ ε Ηιστ ρια ΓΕΣΤ Ο ΕΜΠΡΕΣΑΡΙΑΛ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΓΕΣΤ Ο ΦΙΝΑΝΧΕΙΡΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΓΕΣΤ Ο ΠΟΡΤΥIΡΙΑ ΗΙDΡIΥΛΙΧΑ Ε ΣΑΝΕΑΜΕΝΤΟ ΑΜΒΙΕΝΤΑΛ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα 19

20 ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2 ΙΝΦΟΡΜIΤΙΧΑ ΠΑΡΑ ΝΕΓ ΧΙΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΙΝΣΤΑΛΑ ΕΣ ΕΛ ΤΡΙΧΑΣ ϑογοσ DΙΓΙΤΑΙΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΛΟΓ ΣΤΙΧΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΛΟΓ ΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΠΟΡΤΥIΡΙΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΜΑΝΥΦΑΤΥΡΑ ΑςΑΝ ΑDΑ ΜΑΝΥΤΕΝ Ο DΕ ΑΕΡΟΝΑςΕΣ ΜΑΝΥΤΕΝ Ο ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΜΑΤΕΡΙΑΙΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, História, Geogra a, nglês e ε Θυ mιχα 20

21 ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2 ΜΕΧRΝΙΧΑ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ DΕ ΠΡΟDΥ Ο ΜΕΧRΝΙΧΑ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ DΕ ΣΟΛDΑΓΕΜ ΜΕΧRΝΙΧΑ ΠΡΟϑΕΤΟΣ ΜΕΧRΝΙΧΑ ΑΥΤΟΜΟΒΙΛ ΣΤΙΧΑ ΜΕΧRΝΙΧΑ DΕ ΠΡΕΧΙΣ Ο ΜΕΧΑΝΙΖΑ Ο ΕΜ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑ DΕ ΠΡΕΧΙΣ Ο ΜΕΧΑΤΡ ΝΙΧΑ ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ ΜΕΙΟ ΑΜΒΙΕΝΤΕ Ε ΡΕΧΥΡΣΟΣ Η DΡΙΧΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα ΜΙΧΡΟΕΛΕΤΡ ΝΙΧΑ ΠΟΛ ΜΕΡΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, História, Geogra a, nglês e ε Θυ mιχα 21

22 ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2 ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΜΕΤΑΛ ΡΓΙΧΟΣ ΠΡΟΧΕΣΣΟΣ ΘΥ ΜΙΧΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, História, Geogra a, nglês e ε Θυ mιχα ΠΡΟDΥ Ο ΑΓΡΟΠΕΧΥΡIΡΙΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, História, Geogra a, Química, nglês e ε Βιολογια ΠΡΟDΥ Ο ΦΟΝΟΓΡIΦΙΧΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΠΡΟDΥ Ο ΙΝDΥΣΤΡΙΑΛ ΠΡΟDΥ Ο Τ ΞΤΙΛ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, História, Geogra a, nglês e ε Θυ mιχα ΠΡΟϑΕΤΟΣ DΕ ΕΣΤΡΥΤΥΡΑΣ ΑΕΡΟΝIΥΤΙΧΑΣ ΠΡΟϑΕΤΟΣ ΜΕΧRΝΙΧΟΣ ΡΑDΙΟΛΟΓΙΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα ΡΕDΕΣ DΕ ΧΟΜΠΥΤΑDΟΡΕΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico 22

23 ΧΥΡΣΟΣ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ ΠΕΣΟ 1 ΠΕΣΟ 2 ΡΕΦΡΙΓΕΡΑ Ο, ςεντιλα Ο Ε ΑΡ ΧΟΝDΙΧΙΟΝΑDΟ ΣΕΧΡΕΤΑΡΙΑDΟ Μυλτιδισχιπλιναρ, Φ σιχα, Βιολογια, Πορτυγυ σ ε ΣΕΓΥΡΑΝ Α DΑ ΙΝΦΟΡΜΑ Ο Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΣΙΛςΙΧΥΛΤΥΡΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα ΣΙΣΤΕΜΑΣ ΒΙΟΜ DΙΧΟΣ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ,, Φ σιχα, Ηιστ ρια, Geogra a, nglês e Βιολογια ε Θυ mιχα ΣΙΣΤΕΜΑΣ ΝΑςΑΙΣ ΣΙΣΤΕΜΑΣ ΠΑΡΑ Α ΙΝΤΕΡΝΕΤ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, Química, História, Geogra a e nglês e Raciocínio Lógico ΣΟΛDΑΓΕΜ Τ ΞΤΙΛ Ε ΜΟDΑ Μυλτιδισχιπλιναρ, Πορτυγυ σ, Φ σιχα, Biologia, História, Geogra a, nglês e ε Θυ mιχα ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΕ ΤΕΡΡΕΣΤΡΕ 23

24 ΠΡΟΓΡΑΜΑ DΑ ΠΡΟςΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1. Οσ σερεσ ϖιϖοσ ε συασ ιντερα εσ 1.1. Χαδεια ε τεια αλιmενταρ 1.2. Ν ϖεισ τρ φιχοσ 1.3. Χιχλοσ βιογεοθυ mιχοσ: δεσλοχαmεντοσ δο χαρβονο, οξιγ νιο ε νιτρογ νιο 1.4. Χαραχτερ στιχασ β σιχασ δε υm εχοσσιστεmα 1.5. Εχοσσιστεmασ τερρεστρεσ ε αθυ τιχοσ 1.6. Ρελα εσ δε χοοπερα ο ε χοmπετι ο εντρε οσ σερεσ ϖιϖοσ 2. Α ιντερϖεν ο ηυmανα ε οσ δεσεθυιλ βριοσ αmβιενταισ 2.1. Dενσιδαδε ε χρεσχιmεντο δα ποπυλα ο 2.2. Μυδαν α νοσ παδρ εσ δε προδυ ο ε δε χονσυmο 2.3. Ιντερφερ νχια ηυmανα νοσ χιχλοσ νατυραισ δοσ ελεmεντοσ θυ mιχοσ: εφειτο εστυφα, διmινυι ο δα ταξα δε οξιγ νιο νο αmβιεντε, mυδαν ασ χλιm τιχασ, υσο ιντενσιϖο δε φερτιλιζαντεσ νιτρογεναδοσ ετχ Πρινχιπαισ φοντεσ πολυιδορασ δο αρ, δα γυα ε δο σολο Dεστινο δο λιξο ε δο εσγοτο, τραταmεντο δα γυα, οχυπα ο δο σολο, ασ χονδι εσ δοσ ριοσ ε χ ρρεγοσ ε α θυαλιδαδε δο αρ Μεδιδασ ινδιϖιδυαισ, χολετιϖασ ε δο ποδερ π βλιχο θυε mινιmιζαm οσ εφειτοσ δασ ιντερφερ νχιασ ηυmανασ νοσ χιχλοσ δα mατ ρια Ασ χοντραδι εσ εντρε χονσερϖα ο αmβιενταλ, υσο εχον mιχο δα βιοδιϖερσιδαδε, εξπανσ ο δασ φροντειρασ αγρ χολασ ε εξτρατιϖισmο 2.8. Τεχνολογιασ αmβιενταισ παρα α συστενταβιλιδαδε αmβιενταλ 2.9. Ασ χονφερ νχιασ ιντερναχιοναισ ε οσ χοmπροmισσοσ ε προποστασ παρα ρεχυπερα ο δοσ αmβιεντεσ βρασιλειροσ 3. Α σα δε ινδιϖιδυαλ, χολετιϖα ε αmβιενταλ 3.1. Χονχεπ εσ δε σα δε αο λονγο δα Ηιστ ρια 3.2. Α σα δε χοmο βεm εσταρ φ σιχο, mενταλ ε σοχιαλ, συασ δετερmιναντεσ ε χονδιχιοναντεσ (αλιmεντα ο, mοραδια, σανεαmεντο, mειο αmβιεντε, ρενδα, τραβαληο, εδυχα ο, τρανσπορτε, λαζερ ετχ.) 3.3. Α διστριβυι ο δεσιγυαλ δα σα δε πελασ ποπυλα εσ Χονδι εσ σοχιοεχον mιχασ ε θυαλιδαδε δε ϖιδα δασ ποπυλα εσ ηυmανασ δε διφερεντεσ ρεγι εσ (βρασιλειρασ ου δο πλανετα) Πρινχιπαισ ινδιχαδορεσ δε δεσενϖολϖιmεντο ηυmανο ε δε σα δε π βλιχα: mορταλιδαδε ινφαντιλ, εξπεχτατιϖα δε ϖιδα, mορταλιδαδε, δοεν ασ ινφεχτοχονταγιοσασ, χονδι εσ δε σανεαmεντο, mοραδια, αχεσσο αοσ σερϖι οσ δε σα δε ε εδυχαχιοναισ 24

25 Πρινχιπαισ δοεν ασ θυε αφεταm α ποπυλα ο βρασιλειρα, σεγυνδο σεξο, ν ϖελ δε ρενδα ε ιδαδε Τιποσ δε δοεν ασ: ινφεχτο χονταγιοσασ ε παρασιτ ριασ, δεγενερατιϖασ, οχυπαχιοναισ, χαρενχιαισ, σεξυαλmεντε τρανσmισσ ϖεισ (DΣΤ) ε προϖοχαδασ πορ τοξινασ αmβιενταισ 3.8. Γραϖιδεζ να αδολεσχ νχια χοmο υmα φορmα δε ρισχο σα δε 3.9. Μεδιδασ δε προmο ο δα σα δε ε δε πρεϖεν ο δασ πρινχιπαισ δοεν ασ Ο ιmπαχτο δασ τεχνολογιασ να mεληορια δα θυαλιδαδε δα σα δε δασ ποπυλα εσ (ϖαχινα, mεδιχαmεντοσ, εξαmεσ διαγν στιχοσ, αλιmεντοσ ενριθυεχιδοσ, ο υσο δε αδο αντεσ ετχ.) Σανεαmεντο β σιχο ε ιmπαχτο να mορταλιδαδε ινφαντιλ, δοεν ασ ινφεχτο χονταγιοσασ ε παρασιτ ριασ Τεχνολογιασ παρα mινιmιζαρ οσ προβλεmασ δε σανεαmεντο β σιχο 4. Οργανιζα ο χελυλαρ ε φυν εσ ϖιταισ β σιχασ 4.1. Α οργανιζα ο χελυλαρ χοmο χαραχτερ στιχα φυνδαmενταλ δε τοδασ ασ φορmασ ϖιϖασ 4.2. Α οργανιζα ο ε ο φυνχιοναmεντο δοσ τιποσ β σιχοσ δε χ λυλασ 4.3. Παπελ δα mεmβρανα να ιντερα ο εντρε αmβιεντε ε χ λυλα: τιποσ δε τρανσπορτε 4.4. Προχεσσοσ δε οβτεν ο δε ενεργια πελοσ σιστεmασ ϖιϖοσ: φοτοσσ ντεσε ε ρεσπιρα ο χελυλαρ 4.5. Μεχανισmο β σιχο δε ρεπροδυ ο δασ χ λυλασ: mιτοσε 4.6. Μιτοσεσ δεσχοντρολαδασ: χ νχερεσ 4.7. Μεδιδασ πρεϖεντιϖασ ε χοντρα ο ρισχο δε χ νχερ ε τεχνολογιασ απλιχαδασ α σευ τραταmεντο 5. ςαριαβιλιδαδε γεν τιχα ε ηερεδιταριεδαδε 5.1. Ρεπροδυ ο σεξυαδα ε προχεσσο mει τιχο 5.2. Χαραχτερ στιχασ ηερεδιτ ριασ χονγ νιτασ ε αδθυιριδασ 5.3. Ηερεδιταριεδαδε: ασ χονχεπ εσ πρ mενδελιανασ ε ασ λεισ δε Μενδελ 5.4. Τεορια χροmοσσ mιχα δα ηεραν α 5.5. Dετερmινα ο δο σεξο ε ηεραν α λιγαδα αο σεξο 5.6. Χαρι τιπο νορmαλ ε αβερρα εσ χροmοσσ mιχασ mαισ χοmυνσ (σ νδροmεσ δε Dοων, Τυρνερ ε Κλινεφελτερ) 5.7. Γρυποσ σανγυ νεοσ (σιστεmα ΑΒΟ ε Ρη): τρανσφυσ εσ σανγυ νεασ ε ινχοmπατιβιλιδαδεσ 5.8. Dιστ ρβιοσ mεταβ λιχοσ: αλβινισmο ε φενιλχετον ρια 5.9. Τρανσπλαντεσ ε δοεν ασ αυτο ιmυνεσ 6. DΝΑ: α ρεχειτα δα ϖιδα ε σευ χ διγο 6.1. Εστρυτυρα θυ mιχα δο DΝΑ 6.2. Μοδελο δε δυπλιχα ο δο DΝΑ 6.3. ΡΝΑ: α τραδυ ο δα mενσαγεm 6.4. Χ διγο γεν τιχο ε φαβριχα ο δε προτε νασ 25

26 7. Βιοτεχνολογια Πρινχιπαισ τεχνολογιασ υτιλιζαδασ να τρανσφερ νχια δε DΝΑ: ενζιmασ δε ρεστρι ο, ϖετορεσ ε χλοναγεm mολεχυλαρ Ενγενηαρια γεν τιχα ε προδυτοσ γενετιχαmεντε mοδιφιχαδοσ: αλιmεντοσ, προδυτοσ φαρmαχ υτιχοσ, ηορm νιοσ, ϖαχινασ ε mεδιχαmεντοσ Ρισχοσ ε βενεφ χιοσ δε προδυτοσ γενετιχαmεντε mοδιφιχαδοσ νο mερχαδο: α λεγισλα ο βρασιλειρα 8. Ο δεσαφιο δα χλασσιφιχα ο βιολ γιχα 8.1. Πρινχιπαισ χριτ ριοσ δε χλασσιφιχα ο, ρεγρασ δε νοmενχλατυρα ε χατεγοριασ ταξον mιχασ ρεχονηεχιδασ ατυαλmεντε 8.2. Ταξιονοmια ε χονχειτο δε εσπ χιε 8.3. Χαραχτεριζα ο γεραλ δοσ χινχο ρεινοσ: ν ϖελ δε οργανιζα ο, οβτεν ο δε ενεργια, εστρυτυρασ σιγνιφιχατιϖασ, ιmπορτ νχια εχον mιχα ε εχολ γιχα 8.4. Ρελα εσ δε παρεντεσχο εντρε διϖερσοσ σερεσ ϖιϖοσ: ρϖορεσ φιλογεν τιχασ 9. Α βιολογια δοσ σερεσ ϖιϖοσ 9.1. Ασπεχτοσ χοmπαρατιϖοσ δα εϖολυ ο δασ πλαντασ 9.2. Αδαπτα εσ δασ Ανγιοσπερmασ θυαντο οργανιζα ο, χρεσχιmεντο, δεσενϖολϖιmεντο ε νυτρι ο 9.3. Παδρ εσ δε ρεπροδυ ο, χρεσχιmεντο ε δεσενϖολϖιmεντο δοσ ανιmαισ 9.4. Πρινχιπαισ φυν εσ ϖιταισ δοσ ανιmαισ, χοm νφασε νοσ ϖερτεβραδοσ 9.5. Φυν εσ ϖιταισ δο οργανισmο ηυmανο 9.6. Σεξυαλιδαδε 10. Α οριγεm δα ϖιδα ε ιδειασ εϖολυχιονιστασ Ηιπ τεσεσ σοβρε α οριγεm δα ϖιδα ςιδα πριmιτιϖα Ασ ιδειασ εϖολυχιονιστασ δε Dαρωιν ε Λαmαρχκ Μεχανισmοσ δα εϖολυ ο δασ εσπ χιεσ: mυτα ο, ρεχοmβινα ο γ νιχα ε σελε ο νατυραλ Φατορεσ θυε ιντερφερεm να χονστιτυι ο γεν τιχα δασ ποπυλα εσ: mιγρα εσ, mυτα εσ, σελε ο ε δεριϖα γεν τιχα 11. Εϖολυ ο βιολ γιχα ε χυλτυραλ Α ρϖορε φιλογεν τιχα δοσ ηοmιν δεοσ Εϖολυ ο δο σερ ηυmανο: δεσενϖολϖιmεντο δα ιντελιγ νχια, δα λινγυαγεm ε δα χαπαχιδαδε δε απρενδιζαγεm Ιmπαχτοσ δα τρανσφορmα ο δο αmβιεντε ε δα αδαπτα ο δασ εσπ χιεσ ανιmαισ ε ϖεγεταισ αοσ ιντερεσσεσ δα εσπ χιε ηυmανα 26

27 Φ ΣΙΧΑ 1. Γρανδεζασ φ σιχασ ε συασ mεδιδασ 1.1. Γρανδεζασ φ σιχασ. Γρανδεζασ φυνδαmενταισ ε δεριϖαδασ Μεδι ο δασ γρανδεζασ φυνδαmενταισ: mασσα, τεmπο, χοmπριmεντο, τεmπερατυρα ε χορρεντε ελ τριχα; ο Σιστεmα Ιντερναχιοναλ. Μεδι ο δασ γρανδεζασ φ σιχασ ενϖολϖιδασ νοσ φεν mενοσ α θυε σε ρεφερεm εστε προγραmα. Ρεπρεσεντα ο γρ φιχα δε υmα ρελα ο φυνχιοναλ εντρε δυασ γρανδεζασ. Ιντερπρετα ο δο σιγνιφιχαδο δα ινχλινα ο δα τανγεντε χυρϖα ε δα ρεα σοβ α χυρϖα ρεπρεσεντατιϖα. Γρανδεζασ εσχαλαρεσ ε ϖετοριαισ. Σοmα ε δεχοmποσι ο δε ϖετορεσ: m τοδοσ γεοm τριχο ε αναλ τιχο. 2. Χινεm τιχα 2.1. ςελοχιδαδε εσχαλαρ m δια ε ϖελοχιδαδε εσχαλαρ ινσταντ νεα 2.2. Αχελερα ο εσχαλαρ m δια ε αχελερα ο εσχαλαρ ινσταντ νεα Ρεπρεσεντα ο γρ φιχα, εm φυν ο δο τεmπο, δο δεσλοχαmεντο, ϖελοχιδαδε ε αχελερα ο δε υm χορπο. ςελοχιδαδε ε αχελερα ο ϖετοριαλ m δια ε ϖελοχιδαδε ε αχελερα ο ϖετοριαλ ινσταντ νεα ε συασ ρεπρεσεντα εσ γρ φιχασ Οσ mοϖιmεντοσ υνιφορmε ε υνιφορmεmεντε ϖαριαδο Μοϖιmεντοσ ρετιλ νεοσ ε χυρϖιλ νεοσ Μοϖιmεντο χιρχυλαρ υνιφορmε: ϖελοχιδαδε ανγυλαρ, πυλσα ο, περ οδο ε φρεθυ νχια. Αχελερα ο νορmαλ (χεντρ πετα) ε συα ρελα ο χοm α ϖελοχιδαδε ε ο ραιο. Μοϖιmεντο ηαρm νιχο σιmπλεσ (ΜΗΣ). Εθυα ο δο δεσλοχαmεντο. ςελοχιδαδε ε αχελερα ο. Ρελα ο εντρε δεσλοχαmεντο ε αχελερα ο νυm ΜΗΣ. 3. Μοϖιmεντο ε ασ λεισ δε Νεωτον 3.1. Μοϖιmεντο δε υm χορπο σοβ α α ο δε φορ ασ Λει δα ιν ρχια ου πριmειρα λει δε Νεωτον Ρελα ο mατεm τιχα εντρε α αχελερα ο δο χορπο ε α φορ α θυε ατυα σοβρε ελε; α σεγυνδα λει δε Νεωτον Λει δα α ο ε ρεα ο ου τερχειρα λει δε Νεωτον. 4. Γραϖιτα ο 4.1. Πεσο δε υm χορπο Αχελερα ο δα γραϖιδαδε Μοϖιmεντο δε προϕ τεισ Λει δα ατρα ο γραϖιταχιοναλ δε Νεωτον ε συα ϖεριφιχα ο εξπεριmενταλ. 27

28 5. Θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο ου mοmεντο λινεαρ ε συα χονσερϖα ο 5.1. Ιmπυλσο δε υmα φορ α Θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υmα παρτ χυλα ε δε υm χορπο ου σιστεmα δε παρτ χυλασ Χονχειτοσ ϖετοριαισ δε ιmπυλσο δε υmα φορ α ε θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υm χορπο Λει δα χονσερϖα ο δα θυαντιδαδε δε mοϖιmεντο δε υm σιστεmα ισολαδο δε παρτ χυλασ Χεντρο δε mασσα δε υm σιστεmα δε παρτ χυλασ. 6. Τραβαληο ε ενεργια χιν τιχα. Ενεργια ποτενχιαλ 6.1. Τραβαληο δε υmα φορ α χονσταντε. Ιντερπρετα ο δο γρ φιχο φορ α ξ δεσλοχαmεντο. Τραβαληο δε υmα φορ α ϖαρι ϖελ χοmο υmα σοmα δε τραβαληοσ ελεmενταρεσ Ο τραβαληο δο πεσο. Ο τραβαληο δα φορ α δε ρεα ο νορmαλ τραϕετ ρια Ο τεορεmα δο τραβαληο ε ενεργια χιν τιχα Νο ο δε χαmπο δε φορ α. Φορ ασ χονσερϖατιϖασ. Τραβαληο δε φορ ασ χονσερϖατιϖασ. Ενεργια ποτενχιαλ Ο τεορεmα δε χονσερϖα ο δε ενεργια mεχ νιχα Τραβαληο δε φορ α δε ατριτο Ποτ νχια. 7. Εστυδο δοσ λ θυιδοσ 7.1. Πρεσσ ο νυm λ θυιδο ςαρια ο δα πρεσσ ο νυm λ θυιδο εm ρεπουσο Πρινχ πιοσ δε Πασχαλ ε δε Αρθυιmεδεσ. 8. Τερmολογια 8.1. Τεmπερατυρα ε λει ζερο δα τερmοδιν mιχα Τερm mετροσ ε εσχαλασ τερmοm τριχασ Χαλορ χοmο ενεργια εm τρ νσιτο Dιλατα ο τ ρmιχα. Χονδυ ο δε χαλορ Χαλορ εσπεχ φιχο δε σ λιδοσ ε λ θυιδοσ Λεισ δοσ γασεσ: τρανσφορmα εσ ισοβ ριχα, ισοϖολυm τριχα ε ισοτ ρmιχα Γ σ περφειτο. Λει δοσ γασεσ περφειτοσ Τραβαληο ρεαλιζαδο πορ υm γ σ εm εξπανσ ο Α εξπερι νχια δε ϑουλε ε ο πριmειρο πρινχ πιο δα τερmοδιν mιχα. 9. Ρεφλεξ ο ε φορmα ο δε ιmαγενσ 9.1. Τραϕετ ρια δε υm ραιο δε λυζ εm mειο ηοmογ νεο Λυζ ε πενυmβρα Λεισ δα ρεφλεξ ο δα λυζ Εσπεληοσ πλανοσ ε εσφ ριχοσ Ιmαγενσ ρεαισ ε ϖιρτυαισ. 28

29 10. Ρεφρα ο ε δισπερσ ο δα λυζ Φεν mενο δα ρεφρα ο Λει δε Σνελλ ε νδιχε δε ρεφρα ο αβσολυτο ε ρελατιϖο Ρεϖερσιβιλιδαδε δε περχυρσο Λ mινα δε φαχεσ παραλελασ Πρισmασ. 11. Λεντεσ ε ινστρυmεντοσ πτιχοσ Λεντεσ δελγαδασ Ιmαγενσ ρεαισ ε ϖιρτυαισ Εθυα ο δασ λεντεσ δελγαδασ Χονϖεργ νχια δε υmα λεντε. Dιοπτρια Ο οληο ηυmανο Ινστρυmεντοσ: mιχροσχ πιο, τελεσχ πιο δε ρεφλεξ ο, λυνετασ τερρεστρεσ ε αστρον mιχασ, προϕετορεσ δε ιmαγενσ ε m θυινα φοτογρ φιχα. 12. Πυλσοσ ε Ονδασ: λυζ ε σοm Προπαγα ο δε υm πυλσο εm mειοσ υνιδιmενσιοναισ: ϖελοχιδαδε δε προπαγα ο Συπερποσι ο δε πυλσοσ Ρεφλεξ ο ε τρανσmισσ ο Ονδασ πλανασ ε χιρχυλαρεσ: ρεφλεξ ο, ρεφρα ο, διφρα ο, ιντερφερ νχια ε πολαριζα ο Ονδασ εσταχιον ριασ Χαρ τερ ονδυλατ ριο δα λυζ Χαρ τερ ονδυλατ ριο δο σοm Θυαλιδαδεσ δο σοm. 13. Ελετροστ τιχα Χαργα ελ τριχα ε συα χονσερϖα ο Λει δε Χουλοmβ Ινδυ ο ελετροστ τιχα Χαmπο ελετροστ τιχο Α θυαντιζα ο δα χαργα Ποτενχιαλ ελετροστ τιχο ε διφερεν α δε ποτενχιαλ Υνιδαδεσ δε: χαργα, χαmπο ελ τριχο ε ποτενχιαλ ελ τριχο. 14. Ενεργια νο χαmπο ελ τριχο ε mοϖιmεντο δε χαργασ Χορρεντε ελ τριχα Ρεσιστ νχια ε ρεσιστιϖιδαδε; ϖαρια ο χοm α τεmπερατυρα. 29

30 14.3. Χονσερϖα ο δα ενεργια ε φορ α ελετροmοτριζ Ρελα ο εντρε χορρεντε ελ τριχα ε διφερεν α δε ποτενχιαλ απλιχαδα. Λει δε Οηm. Χονδυτορεσ ηmιχοσ ε ν ο ηmιχοσ. 15. Χαmπο mαγν τιχο Χαmπο mαγν τιχο δε m σ ε δε χορρεντεσ ελ τριχασ. ςετορ ινδυ ο mαγν τιχα Λει δε Αmπ ρε Χαmπο mαγν τιχο δε υmα χορρεντε νυm χονδυτορ ρετιλ νεο ε νυm σολενοιδε Φορ ασ σοβρε χαργασ ελ τριχασ εm mοϖιmεντο νυm χαmπο mαγν τιχο Φορ ασ mαγν τιχασ ατυαντεσ εm χονδυτορεσ ελ τριχοσ περχορριδοσ πορ χορρεντε: δεφινι ο δε Αmπ ρε Νο εσ σοβρε προπριεδαδεσ mαγν τιχασ δα mατ ρια. 16. Ινδυ ο ελετροmαγν τιχα Χορρεντε ινδυζιδα δεϖιδο αο mοϖιmεντο ρελατιϖο δο χονδυτορ εm χαmποσ mαγν τιχοσ Φλυξο mαγν τιχο ε ινδυ ο ελετροmαγν τιχα Σεντιδο δα χορρεντε ινδυζιδα λει δε Λενζ. 17. Μεδιδασ ελ τριχασ Πρινχ πιο δε φυνχιοναmεντο δε mεδιδορεσ δε ιντενσιδαδε δε χορρεντε, διφερεν α δε ποτενχιαλ ε δε ρεσιστ νχια. 18. Νο εσ δ Μοδερνα Θυ ντιχα Εϖολυ ο ηιστ ριχα δα Φ σιχα Χλ σσιχα α Μοδερνα Θυαντιζα ο δα ενεργια Εσπεχτρο ελετροmαγν τιχο (εσπεχτροmετρια ε συασ απλιχα εσ) Εφειτο φοτοελ τριχο ε δυαλιδαδε ονδα παρτ χυλα Μοδελο ατ mιχο δε Βοηρ ε Ρυτηερφορδ 19. Νο εσ δ Νυχλεαρ Παρτ χυλασ ελεmενταρεσ: ο mοδελο παδρ ο δο τοmο Dετεχτορεσ δε παρτ χυλασ συβατ mιχασ: πρινχ πιοσ ε φυνχιοναmεντο Ρελα ο ε ιντερα ο δε mασσα ενεργια νασ παρτ χυλασ συβατ mιχασ Ραδιοατιϖιδαδε Νο εσ δε φυσ ο ε φισσ ο νυχλεαρ. 30

31 ΘΥ ΜΙΧΑ Ι. Τρανσφορmα εσ Θυ mιχασ 1.1. Εϖιδ νχιασ δε ρεα εσ Μυδαν α δε χορ Μυδαν α δε οδορ Φορmα ο δε πρεχιπιταδοσ Λιβερα ο δε γασεσ Μυδαν α να τεmπερατυρα 1.2. Χοmβυστ ο 1.3. Αλγυνσ ασπεχτοσ θυαντιτατιϖοσ δασ τρανσφορmα εσ θυ mιχασ Λει δε Λαϖοισιερ Λει δε Προυστ Εστεθυιοmετρια 1.4. Νατυρεζα χορπυσχυλαρ δα mατ ρια 1.5. Γασεσ 1.6. Νατυρεζα ελ τριχα δα mατ ρια 1.7. Ταβελα Περι διχα 2. Υσο δοσ Ματεριαισ 2.1. Μεταισ 2.2. Συβστ νχιασ ι νιχασ 2.3. Συβστ νχιασ mολεχυλαρεσ 3. Α Iγυα να Νατυρεζα 3.1. Προπριεδαδεσ δα γυα ε α ϖιδα να Τερρα 3.2. Εστρυτυρα δα γυα 3.3. Σολυ εσ αθυοσασ 3.4. Iχιδοσ, βασεσ, σαισ ε ξιδοσ 3.5. Εφειτο δο σολυτο νασ προπριεδαδεσ δα γυα (Προπριεδαδεσ Χολιγατιϖασ) 3.6. Πολυι ο δα γυα 3.7. Τραταmεντο δα γυα 4. Τρανσφορmα εσ Θυ mιχασ 4.1. Τρανσφορmα εσ θυ mιχασ ε ϖελοχιδαδε (Χιν τιχα Θυ mιχα) 4.2. Τρανσφορmα εσ θυ mιχασ ε εθυιλ βριο (Εθυιλ βριο Θυ mιχο) 31

32 5. Τρανσφορmα εσ Θυ mιχασ ε Ενεργια 5.1. Τρανσφορmα εσ θυ mιχασ ε ενεργια χαλορ φιχα (Τερmοθυ mιχα) 5.2. Τρανσφορmα εσ θυ mιχασ ε ενεργια ελ τριχα (Ελετροθυ mιχα) 5.3. Ενεργια νυχλεαρ (Ραδιοατιϖιδαδε) 6. Χοmποστοσ δε Χαρβονο (Θυ mιχα Οργ νιχα) 6.1. Ιδεντιφιχα ο ε νοmενχλατυρασ δοσ χοmποστοσ οργ νιχοσ Ηιδροχαρβονετοσ Χοmποστοσ οργ νιχοσ οξιγεναδοσ Χοmποστοσ οργ νιχοσ νιτρογεναδοσ Πολ mεροσ Μαχροmολ χυλασ νατυραισ Μαχροmολ χυλασ σιντ τιχασ ΓΕΟΓΡΑΦΙΑ 1. Χαρτογραφια α λινγυαγεm δοσ mαπασ 1.1. Οσ ατριβυτοσ δοσ mαπασ 1.2. Μαπασ δε βασε ε mαπασ τεm τιχοσ 1.3. Α χαρτογραφια ε ασ νοϖασ τεχνολογιασ 1.4. Ασ προϕε εσ χαρτογρ φιχασ 2. Οσ χιχλοσ δα νατυρεζα ε α σοχιεδαδε 2.1. Ο χλιmα, ο τεmπο ε α ϖιδα ηυmανα 2.2. Εστρυτυρα ιντερνα δα Τερρα, Τεχτ νιχα δε Πλαχασ ε Dεριϖα Χοντινενταλ 2.3. Εmβασαmεντο γεολ γιχο ε φορmασ δε ρελεϖο δο πλανετα Τερρα 2.4. Οσ δοm νιοσ νατυραισ τερρεστρεσ: χλιmα ε χοβερτυρα ϖεγεταλ 2.5. Βιοδιϖερσιδαδε αmεα αδα ε πολυι ο ατmοσφ ριχα 2.6. Iγυα ποτ ϖελ: υm ρεχυρσο φινιτο 2.7. Α νοϖα εσχαλα δοσ ιmπαχτοσ αmβιενταισ 2.8. Οσ τραταδοσ ιντερναχιοναισ σοβρε mειο αmβιεντε 3. Ο τερριτ ριο βρασιλειρο χονστιτυι ο ε ρεγιοναλιζα ο 3.1. Α χαρτογραφια δα φορmα ο τερριτοριαλ δο Βρασιλ 3.2. Α φεδερα ο βρασιλειρα: οργανιζα ο πολ τιχα ε αδmινιστρατιϖα 3.3. Ρεγιοναλιζα ο δο τερριτ ριο βρασιλειρο: ρεγι εσ δο ΙΒΓΕ, χοmπλεξοσ ρεγιοναισ ε ρεγι ο χονχεντραδα 32

33 4. Νατυρεζα ε γεστ ο δο τερριτ ριο βρασιλειρο 4.1. Α πλαχα τεχτ νιχα συλ αmεριχανα ε ο mοδελαδο δο ρελεϖο βρασιλειρο 4.2. Dοm νιοσ mορφοχλιm τιχοσ δο Βρασιλ: δοm νιοσ φλορεσταδοσ, ηερβ χεοσ ε αρβυστιϖοσ ε ασ φαιξασ δε τρανσι ο 4.3. Ασ βαχιασ ηιδρογρ φιχασ δο Βρασιλ 4.4. Α γεστ ο π βλιχα δοσ ρεχυρσοσ νατυραισ 4.5. Ο πατριm νιο αmβιενταλ ε συα χονσερϖα ο: πολ τιχασ αmβιενταισ νο Βρασιλ ε ο Σιστεmα Ναχιοναλ δε Υνιδαδεσ δε Χονσερϖα ο (ΣΝΥΧ) 5. Ασ ατιϖιδαδεσ εχον mιχασ ε ο εσπα ο γεογρ φιχο 5.1. Ο εσπα ο ινδυστριαλ: φατορεσ λοχαχιοναισ, γυερρα φισχαλ ε δεσχεντραλιζα ο ρελατιϖα 5.2. Ο εσπα ο αγρ ριο, οσ χιρχυιτοσ δο αγρονεγ χιο ε α θυεστ ο δα τερρα νο Βρασιλ 5.3. Ο χονσυmο ε α σοχιεδαδε δε σερϖι ο 5.4. Α Ρεϖολυ ο Τεχνοχιεντ φιχα ε ο ενχυρταmεντο δασ διστ νχιασ 5.5. Προδυ ο ε χονσυmο δε ενεργια 5.6. Ματριζεσ ενεργ τιχασ: δα λενηα αο τοmο 6. Dιν mιχασ δεmογρ φιχασ ε σοχιαισ 6.1. Ματριζεσ χυλτυραισ δο Βρασιλ 6.2. Α ποπυλα ο βρασιλειρα ε οσ φλυξοσ mιγρατ ριοσ 6.3. Α υρβανιζα ο νο Βρασιλ ε νο mυνδο 6.4. Μεγαχιδαδεσ 6.5. Α τρανσι ο δεmογρ φιχα νο Βρασιλ ε νο mυνδο 6.6. Ο τραβαληο ε ο mερχαδο δε τραβαληο 6.7. Σεγρεγα ο σοχιοεσπαχιαλ ε εξχλυσ ο σοχιαλ 6.8. Ασ mιγρα εσ ιντερναχιοναισ 6.9. Μυνδο ραβε ε mυνδο ισλ mιχο 7. Α προδυ ο δο εσπα ο γεογρ φιχο γλοβαλ 7.1. Α εχονοmια γλοβαλ 7.2. Ασ χορπορα εσ τρανσναχιοναισ 7.3. Οσ βλοχοσ εχον mιχοσ συπραναχιοναισ 7.4. Οργανισmοσ εχον mιχοσ ιντερναχιοναισ 7.5. Χοm ρχιο ιντερναχιοναλ 7.6. Υm mυνδο εm ρεδε 7.7. Α αχελερα ο δοσ φλυξοσ mατεριαισ, δε ιδειασ ε ινφορmα ο 7.8. Χιδαδεσ γλοβαισ 33

34 8. Α Iφριχα νο mυνδο γλοβαλ 8.1. Iφριχα δο Νορτε ε Συβσααριανα 8.2. Iφριχα ε Αm ριχα 8.3. Iφριχα ε Ευροπα 8.4. Ρελα εσ Iφριχα ε Βρασιλ 9. Ρεγι εσ δο mυνδο: εχονοmια ε σοχιεδαδε 9.1. Iσια ε Παχ φιχο 9.2. Iσια Οχιδενταλ (Οριεντε Μ διο) 9.3. Iσια Χεντραλ 9.4. Ευροπα 9.5. Αm ριχα Λατινα ε Χαριβε 9.6. Ασ ρεγι εσ πολαρεσ ο Iρτιχο ε α Αντ ρτιχα 10. Γεοπολ τιχα δο mυνδο χοντεmπορ νεο Ο Βρασιλ νο σιστεmα ιντερναχιοναλ ε αγενδα εξτερνα βρασιλειρα Ασ δουτρινασ δο ποδεριο δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ Α νοϖα δεσορδεm mυνδιαλ Χονφλιτοσ ρεγιοναισ Ασ ρεδεσ δα ιλεγαλιδαδε Ο τερρορ ε α γυερρα γλοβαλ ΗΙΣΤ ΡΙΑ 1. Πρ Ηιστ ρια 1.1. Α Πρ Ηιστ ρια ου α Ηιστ ρια αντεσ δα εσχριτα 1.2. Ασ οριγενσ δο ηοmεm ε ο ποϖοαmεντο δα Αm ριχα 1.3. Α ρεϖολυ ο νεολ τιχα 2. Ηιστ ρια Αντιγα 2.1. Ασ χιϖιλιζα εσ δο Χρεσχεντε Φ ρτιλ 2.2. Α χιϖιλιζα ο Γρεγα 2.3. Ο Ιmπ ριο δε Αλεξανδρε ε α φυσ ο χυλτυραλ δο Οριεντε ε Οχιδεντε 2.4. Α Χιϖιλιζα ο Ροmανα ε ασ mιγρα εσ β ρβαρασ 3. Ηιστ ρια Μεδιεϖαλ 3.1. Ο Ιmπ ριο Βιζαντινο ε ο mυνδο ραβε 34

35 3.2. Οσ Φρανχοσ ε ο Ιmπ ριο δε Χαρλοσ Μαγνο 3.3. Α Σοχιεδαδε φευδαλ: χαραχτερ στιχασ σοχιαισ, εχον mιχασ, πολ τιχασ ε χυλτυραισ 3.4. Ο ρενασχιmεντο χοmερχιαλ ε υρβανο ε α ϖιδα χυλτυραλ 3.5. Α χρισε δο σ χυλο ΞΙς 4. Ηιστ ρια Μοδερνα 4.1. Εξπανσ ο ευροπεια νοσ σ χυλοσ Ξς ε ΞςΙ Ο ενχοντρο εντρε οσ ευροπευσ ε ασ διφερεντεσ χιϖιλιζα εσ δα Iσια, Iφριχα ε Αm ριχα 4.3. Ο Ρενασχιmεντο 4.4. Ασ ρεφορmα ρελιγιοσασ ε α Ινθυισι ο 4.5. Ο Εσταδο mοδερνο ε ο Αβσολυτισmο mον ρθυιχο να Ευροπα Οχιδενταλ 4.6. Μερχαντιλισmο ε σιστεmα χολονιαλ 4.7. Ο Αντιγο Ρεγιmε ε ο Ιλυmινισmο 4.8. Ασ Ρεϖολυ εσ ινγλεσασ δο σ χυλο ΞςΙΙ 4.9. Ρεϖολυ ο Ινδυστριαλ ε χαπιταλισmο Α ινδεπενδ νχια δοσ Εσταδοσ Υνιδοσ Α Ρεϖολυ ο φρανχεσα 5. Ηιστ ρια Χοντεmπορ νεα 5.1. Ο Ιmπ ριο Ναπολε νιχο, ο Χονγρεσσο δε ςιενα ε α Ρεσταυρα ο 5.2. Α Ευροπα εm τρανσφορmα ο: ασ ρεϖολυ εσ λιβεραισ, ο ναχιοναλισmο ε ο σοχιαλισmο 5.3. Ιmπεριαλισmο, νεοχολονιαλισmο ε Βελλε ποθυε 5.4. Ο χαπιταλισmο νοσ σ χυλοσ ΞΙΞ, ΞΞ ε ΞΞΙ 5.5. Χονφλιτοσ εντρε οσ πα σεσ ιmπεριαλιστασ ε α λ Γυερρα Μυνδιαλ 5.6. Α Ρεϖολυ ο Ρυσσα ε ο σταλινισmο 5.7. Τοταλιταρισmο: οσ ρεγιmεσ ναζιφασχιστασ 5.8. Α χρισε εχον mιχα δε 1929 ε σευσ εφειτοσ mυνδιαισ 5.9. Α Γυερρα Χιϖιλ Εσπανηολα ε α ΙΙ Γυερρα Μυνδιαλ Ο mυνδο π σ Σεγυνδα Γυερρα ε α Γυερρα Φρια Dεσχολονιζα ο ε mοϖιmεντοσ δε λιβερτα ο ναχιοναλ δα Iσια ε να Iφριχα Οσ χονφλιτοσ νο mυνδο ραβε ε α χρια ο δο Εσταδο δε Ισραελ Ο φιm δα Γυερρα Φρια ε α Νοϖα Ορδεm Μυνδιαλ 6. Ηιστ ρια δα Αm ριχα 6.1. Α Αm ριχα αντεσ δα χονθυιστα ευροπεια: ασ σοχιεδαδεσ mαια, ινχα ε αστεχα Α χολονιζα ο εσπανηολα ε ινγλεσα: απροξιmα εσ ε διφερεν ασ 6.3. Φορmασ δε τραβαληο χοmπυλσ ριο νασ Αm ριχασ νο περ οδο χολονιαλ 6.4. Α φορmα ο δοσ Εσταδοσ ναχιοναισ (Αm ριχα Λατινα ε Εσταδοσ Υνιδοσ) 35

36 6.5. ΕΥΑ: Εξπανσ ο παρα ο Οεστε ε Γυερρα δε Σεχεσσ ο 6.6. Μοδερνιζα ο, υρβανιζα ο ε ινδυστριαλιζα ο να Αm ριχα Λατινα νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ 6.7. Ρεϖολυ εσ να Αm ριχα Λατινα (Μ ξιχο ε Χυβα) 6.8. Ο Νεω Dεαλ ε α ηεγεmονια δοσ ΕΥΑ νο π σ γυερρα 6.9. Ο ποπυλισmο να Αm ριχα Λατινα: Λ ζαρο Χ ρδενασ ε ϑυαν Dοmινγο Περ ν Μιλιταρισmο, δεmοχραχια ε διταδυρα να Αm ριχα Λατινα νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ 7. Ηιστ ρια δο Βρασιλ 7.1. Ποπυλα εσ ινδ γενασ δο Βρασιλ: ρεσιστ νχιασ ε αχοmοδα εσ χολονιζα ο 7.2. Ο σιστεmα χολονιαλ: αγριχυλτυρα, ενγενηο ε εσχραϖιδ ο 7.3. Οσ νεγροσ νο Βρασιλ: χυλτυρασ ε χονφροντοσ 7.4. Ρελιγι ο, χυλτυρα ε εδυχα ο να Χολ νια 7.5. Α ιντεριοριζα ο: βανδειρισmο, εσχραϖιδ ο ινδ γενα, εξτρατιϖισmο, πεχυ ρια ε mινερα ο 7.6. Α σοχιεδαδε mινεραδορα 7.7. Αδmινιστρα ο ε χοm ρχιο να χολ νια 7.8. Ρεβελι εσ ε τεντατιϖασ δε εmανχιπα ο 7.9. Ο περ οδο ϕοανινο ε α Ινδεπενδ νχια Α ινδεπενδ νχια ε α φορmα ο δο Εσταδο ναχιοναλ χεντραλιζα ο ε χρισε Ρεγ νχια: α εξπερι νχια ρεπυβλιχανα ε ασ ρεϖολτασ ρεγενχιαισ Ο Σεγυνδο Ρειναδο: εχονοmια, σοχιεδαδε, πολ τιχα ε mανιφεστα εσ χυλτυραισ Α χρισε δο Ιmπ ριο ε ο αδϖεντο δα Ρεπ βλιχα Α Ρεπ βλιχα ςεληα ασ χοντραδι εσ δα mοδερνιζα ο ε ο προχεσσο δε εξχλυσ ο δασ χλασσεσ ποπυλαρεσ Α ρεϖολυ ο δε 1930 ε ο περ οδο ςαργασ Μοϖιmεντοσ σοχιαισ ε πολ τιχοσ νασ δ χαδασ δε 1950 ε Ο γολπε mιλιταρ ε α Ρεπ βλιχα δοσ γενεραισ Α εχονοmια βρασιλειρα νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ Μοϖιmεντοσ σοχιαισ ε υρβανοσ νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ Πολ τιχα ε χυλτυρα νο σ χυλο ΞΞ ε ΞΞΙ ΜΑΤΕΜIΤΙΧΑ 1. Χονϕυντοσ Νυm ριχοσ Ν mεροσ νατυραισ ε ν mεροσ ιντειροσ: οπερα εσ ε προπριεδαδεσ; διϖισιβιλιδαδε; δεχοmποσι ο εm φατορεσ πριmοσ; mενορ m λτιπλο χοmυm ε mαιορ διϖισορ χοmυm. Ν mεροσ ραχιοναισ ε ν mεροσ ρεαισ: οπερα εσ ε προπριεδαδεσ; ρελα ο δε ορδεm; ϖαλορ αβσολυτο. 36

37 Προπορχιοναλιδαδε: ραζ ο, προπορ ο, γρανδεζασ διρεταmεντε ε ινϖερσαmεντε προπορχιοναισ. Ν mεροσ χοmπλεξοσ: ρεπρεσεντα ο ε οπερα εσ να φορmα αλγ βριχα ε να φορmα τριγονοm τριχα Λογαριτmοσ: δεφινι ο ε προπριεδαδεσ Σεθυ νχιασ: νο ο δε σεθυ νχια; προγρεσσ ο αριτm τιχα; προγρεσσ ο γεοm τριχα. 2. Φινανχειρα Πορχενταγεm; ϕυρο σιmπλεσ; ϕυρο χοmποστο. 3. Εξπρεσσ εσ Αλγ βριχασ. 3.1 Εθυιϖαλ νχιασ ε τρανσφορmα εσ Προδυτοσ νοτ ϖεισ Φατορα ο αλγ βριχα. 4. Φυν εσ 4.1. Ρελα ο εντρε δυασ γρανδεζασ ε χονχειτο δε φυν ο Dοm νιο ε ιmαγεm Ρεπρεσεντα εσ αλγ βριχα ε γρ φιχα Γρ φιχοσ: αν λισε δε σιναλ; χρεσχιmεντο; δεχρεσχιmεντο; αν λισε δα ϖαρια ο δα φυν ο; τρανσλα εσ ε ρεφλεξ εσ. Φυν εσ πολινοmιαισ δο 1 ε δο 2 γραυσ. Εθυα εσ ε ινεθυα εσ δο 1 ε 2 γραυσ. Ρεσολυ ο δε προβλεmασ Φυν ο εξπονενχιαλ. Εθυα εσ ε ινεθυα εσ εξπονενχιαισ. Ρεσολυ ο δε προβλεmασ Φυν ο λογαρ τmιχα. Εθυα εσ ε ινεθυα εσ λογαρ τmιχασ. Ρεσολυ ο δε προβλεmασ Φυν ο mοδυλαρ. Φυν ο χοmποστα. Φυν ο ινϖερσα. 5. Πολιν mιοσ ε Εθυα εσ αλγ βριχασ Πολιν mιοσ: χονχειτο; γραυ; ρα ζεσ; οπερα εσ; διϖισ ο πορ βιν mιο δα φορmα ξ α; τεορεmασ. Εθυα εσ αλγ βριχασ: δεφινι ο, χονχειτο δε ραιζ, προπριεδαδεσ δασ ρα ζεσ; Τεορεmα Φυνδαmενταλ δα Iλγεβρα; ρελα εσ εντρε χοεφιχιεντεσ ε ρα ζεσ; πεσθυισα δε ρα ζεσ ραχιοναισ; ρα ζεσ ρεαισ ε ιmαγιν ριασ. 6. Ματριζεσ, Dετερmιναντεσ ε Σιστεmασ Λινεαρεσ Ματριζεσ: οπερα εσ; ινϖερσα δε υmα mατριζ Dετερmιναντε: χ λχυλο ε προπριεδαδεσ Σιστεmασ λινεαρεσ: ρεσολυ ο ε δισχυσσ ο. Εσχαλοναmεντο. 37

38 7. Αν λισε χοmβινατ ρια Πρινχ πιοσ mυλτιπλιχατιϖο ε αδιτιϖο Αρρανϕοσ, χοmβινα εσ ε περmυτα εσ Βιν mιο δε Νεωτον. 8. Προβαβιλιδαδε Εσπα ο αmοστραλ φινιτο. Εϖεντοσ Προβαβιλιδαδε δε υm εϖεντο εm υm εσπα ο αmοστραλ εθυιπροϖ ϖελ Προβαβιλιδαδε δα υνι ο δε εϖεντοσ Προβαβιλιδαδε δα ιντερσεχ ο δε εϖεντοσ Προβαβιλιδαδε χονδιχιοναλ. Εϖεντοσ ινδεπενδεντεσ Dιστριβυι ο βινοmιαλ 9. Εστατ στιχα 9.1. Γρ φιχοσ ε ταβελασ: χ λχυλοσ ε ιντερπρετα εσ Μεδιδασ δε τενδ νχια χεντραλ: m δια, mοδα ε mεδιανα Μεδιδα δε δισπερσ ο: δεσϖιο παδρ ο. 10. Τριγονοmετρια Ραζ εσ τριγονοm τριχασ νο τρι νγυλο ρετ νγυλο Φυν εσ τριγονοm τριχασ: σενο, χοσσενο ε τανγεντε. Ρεπρεσεντα εσ αλγ βριχα ε γρ φιχα; περιοδιχιδαδε; αναλισε γρ φιχα δασ φυν εσ Εθυα εσ ε ινεθυα εσ τριγονοm τριχασ Φ ρmυλασ δε αδι ο δε αρχοσ ε συασ χονσεθυ νχιασ. Τρανσφορmα εσ δε σοmασ εm προδυτοσ Ρεσολυ ο δε τρι νγυλοσ: Λει δοσ σενοσ; Λει δοσ χοσσενοσ. 11. Γεοmετρια Πλανα Ελεmεντοσ ε προπριεδαδεσ δε φιγυρασ γεοm τριχασ πλανασ: ρετα, σεmιρρετα, σεγmεντο, νγυλο, πολ γονοσ, χιρχυνφερ νχιασ, χ ρχυλοσ ε σετορεσ χιρχυλαρεσ Τεορεmα δε Ταλεσ Χονγρυ νχια ε σεmεληαν α δε φιγυρασ πλανασ Ρελα εσ m τριχασ νοσ τρι νγυλοσ, πολ γονοσ ρεγυλαρεσ ε χ ρχυλοσ Τεορεmα δε Πιτ γορασ Iρεασ δε πολ γονοσ, χ ρχυλοσ, χοροασ ε σετορεσ χιρχυλαρεσ Σιmετριασ. 38

39 12. Γεοmετρια Εσπαχιαλ Γεοmετρια δε ποσι ο: ρετασ ε πλανοσ νο εσπα ο. Παραλελισmο. Περπενδιχυλαριδαδε. Προϕε ο ορτογοναλ. Dιστ νχιασ. Rνγυλοσ Πολιεδροσ, πρισmασ ε πιρ mιδεσ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, ρεασ ε ϖολυmεσ Χιλινδροσ, χονεσ ε εσφερασ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, ρεασ ε ϖολυmεσ Τρονχοσ δε πιρ mιδεσ ε δε χονεσ: ελεmεντοσ, προπριεδαδεσ, ρεασ ε ϖολυmεσ. 13. Γεοmετρια Αναλ τιχα Ποντο: διστ νχια, ποντο m διο, αλινηαmεντο δε τρ σ ποντοσ Ρετα: εθυα εσ ε εστυδο δοσ χοεφιχιεντεσ Dιστ νχια εντρε ποντο ε ρετα Ποσι εσ ρελατιϖασ δε δυασ ρετασ Χιρχυνφερ νχια: εθυα εσ Ποσι εσ ρελατιϖασ εντρε ρετα ε χιρχυνφερ νχια Ποσι εσ ρελατιϖασ εντρε δυασ χιρχυνφερ νχιασ Χ νιχασ. ΙΝΓΛ Σ 1. Ινφορmα ο νο mυνδο γλοβαλιζαδο: ρεφλεξ ο χρ τιχα 1.1. Χοντεξτοσ δε υσοσ δα λ νγυα ινγλεσα Μαπεαmεντο δοσ πα σεσ θυε υσαm α λ νγυα ινγλεσα χοmο λ νγυα mατερνα Α ινφλυ νχια ιντερναχιοναλ δοσ υσοσ δα λ νγυα ινγλεσα χοmο λ νγυα εστρανγειρα Ρεχονηεχιmεντο δασ ϖαρι ϖεισ λινγυ στιχασ δα λ νγυα ινγλεσα 1.2. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα εm λ νγυα ινγλεσα Φοληετοσ σοβρε προγραmασ δε ιντερχ mβιο εm πα σεσ δε λ νγυα ινγλεσα (λοχαλιζα ο δε Ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Ε mαιλσ τροχαδοσ πορ ιντερχαmβιστασ δε ϖ ριασ λοχαλιδαδεσ δο mυνδο (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Φοληετοσ τυρ στιχοσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Τεξτο ινφορmατιϖο (ο υσο δε τεmποσ ϖερβαισ, χονϕυν εσ ε πρεποσι εσ) 1.3. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Ρεχονηεχιmεντο δα εστρυτυρα γεραλ δε υm ϕορναλ Α πριmειρα π γινα δε ϕορναλ ε συασ mανχηετεσ Νοτ χιασ (οργανιζα ο δο τεξτο ε ινφερ νχια δε σιγνιφιχαδο) 39

40 Οπινι ο δο λειτορ ε σε ο δε ουϖιδορια (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Σε εσ ε σευσ οβϕετιϖοσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) ςοζ πασσιϖα Προνοmεσ ρελατιϖοσ (ωηο, τηατ, ωηιχη, ωηερε, ωηοσε) 1.4. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Νοτ χιασ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ ε ρελα ο δο τεmα / ασσυντο χοm εξπερι νχιασ πεσσοαισ) ςοχαβυλ ριο: δεφινι εσ, αντ νιmοσ ε σιν νιmοσ Τεmποσ ϖερβαισ (πασσαδο, πρεσεντε ε φυτυρο) 1.5. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Νοτ χιασ: οσ λεαδσ Οσ λεαδσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ: ο θυ, θυεm, θυανδο, ονδε) Νοτ χιασ (ρεχονηεχιmεντο δο τεmα) Τεmποσ ϖερβαισ: πασσαδο, πασσαδο χοντ νυο, πρεσεντε ε πρεσεντε χοντ νυο 2. Ιντερτεξτυαλιδαδε ε χινεmα: ρεφλεξ ο χρ τιχα 2.1. Αν λισε δε φιλmεσ ε προγραmασ δε τελεϖισ ο Ρεχονηεχιmεντο δε τεmασ / ασσυντοσ Λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εξπλ χιτασ Ινφερ νχια δο ποντο δε ϖιστα ε δασ ιντεν εσ δο αυτορ Ο υσο δε διφερεντεσ τεmποσ ϖερβαισ Ο υσο δασ χονϕυν εσ (χοντραστε, αδι ο, χονχλυσ ο ε χονχεσσ ο) ε δοσ mαρχαδορεσ σεθυενχιαισ 2.2. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Τρεχηοσ δε φιλmεσ ε προγραmασ δε Τς εm ινγλ σ ου λεγενδαδοσ εm ινγλ σ Ρεσενηασ χρ τιχασ δε φιλmεσ (οργανιζα ο τεξτυαλ), νοτ χιασ ε ϕορναλ, εντρεϖιστασ χοm διρετορεσ ε ατορεσ δεσσεσ φιλmεσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ, ρεχονηεχιmεντο δε τεmασ, ινφερ νχια δε ποντο δε ϖιστα, χονστρυ ο δε οπινι ο) 2.3. Αν λισε δε προπαγανδασ ε πε ασ πυβλιχιτ ριασ: χινεmα ε χονσυmο Ρεχονηεχιmεντο δασ ρελα εσ εντρε χυλτυρα ε χονσυmο Ρεχονηεχιmεντο δε mενσαγενσ ιmπλ χιτασ εm αν νχιοσ ου προπαγανδασ (λινγυαγεm ϖερβαλ ε ν ο ϖερβαλ) Ιδεντιφιχα ο δε προπαγανδασ δε προδυτοσ ιmπλ χιτασ εm φιλmεσ Ινφερ νχια δε ινφορmα εσ, ποντο δε ϖιστα ε ιντεν εσ δο αυτορ 40

41 Ρεχονηεχιmεντο δε τεmα Χονστρυ ο δε ρελα εσ εντρε ο τεξτο οβσερϖαδο ε ατιτυδεσ πεσσοαισ Ο υσο δοσ γραυσ δοσ αδϕετιϖοσ, φορmασ χοmπαρατιϖασ ε συπερλατιϖασ Ο υσο δο ιmπερατιϖο 2.4. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Προπαγανδασ πυβλιχιτ ριασ, τρεχηοσ δε φιλmεσ εm ινγλ σ ου λεγενδαδοσ εm ινγλ σ, εντρεϖιστασ χοm διρετορεσ ε ατορεσ (λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ, ρεχονηεχιmεντο δε τεmασ, ινφερ νχια δε ποντο δε ϖιστα) 2.5. Χινεmα ε πρεχονχειτο Ρεχονηεχιmεντο δο τεmα Ρεχονηεχιmεντο δε εστερε τιποσ σοχιαισ ε πρεχονχειτοσ Ινφερ νχια δε ινφορmα εσ Ο υσο δοσ ϖερβοσ mοδαισ: σηουλδ, mυστ, mιγητ, χουλδ, χαν, mαψ, ουγητ το Ο υσο δε ορα εσ χονδιχιοναισ: τιπο 1 ε τιπο Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Τρεχηοσ δε φιλmεσ εm ινγλ σ ου λεγενδαδοσ εm ινγλ σ, εντρεϖιστασ χοm διρετορεσ ε ατορεσ, ρεσενηασ, σε ο δε αϕυδα εm ρεϖιστα παρα αδολεσχεντεσ 2.7. Χινεmα ε λιτερατυρα Χινεmα, λιτερατυρα ε ιδεντιδαδε χυλτυραλ Ο ενρεδο νο τεξτο λιτερ ριο ε συα αδαπτα ο παρα ο χινεmα Ιδεντιφιχα ο ε δεσχρι ο δε περσοναγενσ Ο υσο δε διφερεντεσ τεmποσ ϖερβαισ Dισχυρσο διρετο ε ινδιρετο 2.8. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Τρεχηοσ δε ροmανχεσ ε/ου χοντοσ θυε φοραm αδαπταδοσ παρα ο χινεmα, τρεχηοσ δε φιλmεσ εm ινγλ σ ου λεγενδαδοσ εm ινγλ σ, ρεσενηα χρ τιχα δε λιϖροσ ε φιλmεσ, τρεχηοσ δε ροτειροσ 3. Ο mυνδο δο τραβαληο: ρεφλεξ ο χρ τιχα 3.1. Μυνδο δο τραβαληο ϖολυνταριαδο Λοχαλιζα ο ε ινφερ νχια δε ινφορmα εσ Ρεχονηεχιmεντο δο ασσυντο / τεmα Ρελα ο δασ ινφορmα εσ χοm εξπερι νχιασ πεσσοαισ Ινφερ νχια δο ποντο δε ϖιστα δο αυτορ Ο υσο δοσ τεmποσ ϖερβαισ: πρεσεντε, πρεσεντε περφειτο ε πρεσεντε περφειτο χοντ νυο 41

42 3.2. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Αν νχιοσ ε φοληετοσ ινφορmατιϖοσ δε ΟΝΓσ ρεχρυτανδο ϖολυντ ριοσ, δεποιmεντοσ δε πεσσοασ θυε ατυαραm χοmο ϖολυντ ριοσ 3.3. Πριmειρο εmπρεγο Ασ χαραχτερ στιχασ ε α οργανιζα ο δε υm αν νχιο Ιδεντιφιχα ο δασ διφερεντεσ νεχεσσιδαδεσ ϖειχυλαδασ εm υm αν νχιο δε εmπρεγο Λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ εσπεχ φιχασ ε ρεχονηεχιmεντο δα ιδ ια πρινχιπαλ Ινφερ νχια δο σιγνιφιχαδο δε παλαϖρασ δεσχονηεχιδασ Ο υσο δε ϖερβοσ θυε ινδιχαm διφερεντεσ ηαβιλιδαδεσ 3.4. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Αν νχιοσ δε εmπρεγοσ ε τεξτοσ Ινφορmατιϖοσ 3.5. Προφισσ εσ δο σ χυλο ΞΞΙ Ασ χαραχτερ στιχασ ε α οργανιζα ο δε υm αρτιγο (δεποιmεντο) Λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ ε ποντοσ δε ϖιστα Ρελα ο δο τεmα χοm εξπερι νχιασ πεσσοαισ ε περσπεχτιϖασ φυτυρασ Ο υσο δοσ τεmποσ ϖερβαισ: φυτυρο (ωιλλ,γοινγ το) Ο υσο δοσ ϖερβοσ mοδαισ: mαψ, mιγητ, χουλδ, mυστ, σηουλδ, χαν, ουγητ το Ο υσο δοσ mαρχαδορεσ τεξτυαισ θυε ινδιχαm οπ εσ: ειτηερ...ορ, νειτηερ...νορ, νοτ ονλψ...βυτ Ο υσο δε ορα εσ χονδιχιοναισ (τιποσ 1 ε 2), πασσαδο,πρεσεντε σιmπλεσ, πρεσεντε περφειτο ε φυτυρο (ρετοmαδα) 3.6. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Αρτιγοσ δε ρεϖιστα, δεποιmεντοσ δε ϕοϖενσ σοβρε εσχοληα δε προφισσ ο ε ινγρεσσο νο mερχαδο δε τραβαληο, βροχηυρασ σοβρε χυρσοσ (λιϖρεσ ε υνιϖερσιτ ριοσ) Ο υσο δε προνοmεσ πεσσοαισ, οβϕετοσ ε ποσσεσσιϖοσ Ο υσο δε αδϕετιϖοσ ποσσεσσιϖοσ 3.7. Χονστρυ ο δο χυρρ χυλο Ασ χαραχτερ στιχασ ε οργανιζα ο δε υm χυρρ χυλο Λοχαλιζα ο δε ινφορmα εσ Εδι ο δε χυρρ χυλοσ (ινφορmα εσ πεσσοαισ, φορmα ο, ηαβιλιδαδεσ ε οβϕετιϖοσ) Ο υσο δε πρεποσι εσ ιν, ατ, ον, οφ, φορ, το, βψ, φροm, υπ, δοων Ο υσο δασ λετρασ mαι σχυλασ ε δα ποντυα ο 3.8. Γ νεροσ παρα λειτυρα ε εσχριτα Χυρρ χυλοσ ε τεξτοσ ινφορmατιϖοσ 42

43 ΡΑΧΙΟΧ ΝΙΟ Λ ΓΙΧΟ Θυεστ εσ χοm φιναλιδαδε δε ϖεριφιχαρ α χαπαχιδαδε δε ραχιοχ νιο λ γιχο δο χανδιδατο. ΜΥΛΤΙDΙΣΧΙΠΛΙΝΑΡ Θυεστ εσ θυε προπ εm α αρτιχυλα ο δε χονηεχιmεντοσ δασ δισχιπλινασ δε Ενσινο Μ διο, παρα α σολυ ο δε σιτυα εσ προβλεmα. ΠΟΡΤΥΓΥ Σ Οβϕετιϖο γεραλ αϖαλιαρ α χαπαχιδαδε δε χοmυνιχα ο δο χανδιδατο, ταντο να ρεχεπ ο θυαντο να προδυ ο δε τεξτοσ εσχριτοσ. Παρα ταντο, χοmπ ε σε α προϖα δε θυεστ εσ οβϕετιϖασ ε υmα ρεδα ο. Οβϕετιϖο εσπεχ φιχο αϖαλιαρ α ηαβιλιδαδε δε προδυ ο, δε ιντερπρετα ο ε δε αν λισε δε γ νεροσ (τεξτοσ χοm φιναλιδαδε σοχιαλ διστιντα) ε τιποσ τεξτυαισ διϖερσοσ (δεσχρι ο, ναρρα ο, δισσερτα ο ε τεξτο ινϕυντιϖο). Προϖα δε Πορτυγυ σ Α ρεχεπ ο δε τεξτοσ δεϖερ αϖαλιαρ α χαπαχιδαδε δε περχεβερ ε ιντερπρεταρ οσ χοmπονεντεσ λινγυ στιχοσ δο τεξτο, ϖολτανδο σε παρα α χοmπρεενσ ο, προγρεσσ ο ε αρτιχυλα ο δε ιδειασ να χοmποσι ο τεξτυαλ. Α αρτιχυλα ο δα λινγυαγεm ε σοχιεδαδε γυιαρ α σελε ο τεm τιχα δασ θυεστ εσ. Χοντε δο Εστυδο δοσ γ νεροσ ε τιποσ τεξτυαισ (λιτερ ριοσ ε ν ο λιτερ ριοσ) ε δε συα mατεριαλιδαδε λινγυ στιχα (περτιν νχια ε αδεθυα ο δοσ εmπρεγοσ ρεαλιζαδοσ) σερ ο οσ χριτ ριοσ γεραισ παρα α αϖαλια ο δασ ηαβιλιδαδεσ δο χανδιδατο. Εσπεχιφιχαmεντε σερ ο χοντε δοσ σοβ αϖαλια ο: ο απυρο να οργανιζα ο γραmατιχαλ δα φρασε; α αδεθυα ο δο εmπρεγο ϖοχαβυλαρ (βεm χοmο σευσ προχεσσοσ δε φορmα ο mορφολ γιχα ε υσοσ) ε δασ χλασσεσ δε παλαϖρασ (συβσταντιϖοσ, αδϕετιϖοσ, αδϖ ρβιοσ, ϖερβοσ, νυmεραισ, πρεποσι εσ, χονϕυν εσ, προνοmεσ, αρτιγοσ ε ιντερϕει εσ); ασ ρελα εσ σιντ τιχασ δε δεπενδ νχια εντρε ασ παλαϖρασ να ορα ο (ρεγ νχια νοmιναλ); α χαπαχιδαδε δε γραφαρ χορρεταmεντε ασ παλαϖρασ (ορτογραφια, αχεντυα ο); δε εmπρεγαρ, χοm πρεχισ ο, mαρχαδορεσ δε ν mερο, δε πεσσοα ε δε γ νερο (mορφεmασ ε δεσιν νχιασ φλεξιοναισ, φλεξ ο ε χονχορδ νχια); ο εmπρεγο αδεθυαδο δοσ ϖερβοσ να ορα ο, προϖενδο α ρελα ο mοδαλ ε τεmποραλ (χορρελα ο δε τεmποσ ε mοδοσ) βεm χοmο συασ ρελα εσ χοm οσ τερmοσ α ελε συβορδιναδοσ (ρεγ νχια ϖερβαλ); δε δεσενϖολϖερ περ οδοσ χοm α νεχεσσ ρια ρελα ο σιντ τιχο σεm ντιχα εντρε φρασεσ ε ορα εσ (χοεσ ο ε χοερ νχια, χονϕυν εσ, προνοmεσ ρελατιϖοσ, πρεποσι εσ ε οπεραδορεσ αργυmεντατιϖοσ τεξτυαισ); δε εmπρεγαρ αδεθυαδαmεντε ασ 43

44 ϖοζεσ δο ϖερβο εm φυν ο δασ χονστρυ εσ ε δα νατυρεζα δο τεξτο; οσ ρεχυρσοσ εστιλ στιχοσ, ταισ χοmο ασ φιγυρασ δε λινγυαγεm ε ρεχυρσοσ εστρυτυραισ; α χονστρυ ο ε οργανιζα ο σιντ τιχα δασ φρασεσ ε δοσ περ οδοσ (ρελα ο εντρε χλασσεσ δε παλαϖρασ ε φυν εσ σιντ τιχασ ε σεm ντιχασ) ασσιm χοmο οσ εφειτοσ δισχυρσιϖοσ (ιντεν εσ ϖια χοδιφιχα ο λινγυ στιχα ε οβϕετιϖοσ); ο χονηεχιmεντο δασ λιτερατυρασ βρασιλειρα, πορτυγυεσα ε συα ρελα ο ιντερτεξτυαλ χοm ασ προδυ εσ δο mυνδο (ινχλυινδο σε προδυ εσ δοσ πα σεσ δε λ νγυα πορτυγυεσα), νοσ ϖ ριοσ περ οδοσ δε προδυ ο (περ οδοσ λιτερ ριοσ ε ιντερτεξτυαλιδαδε); α ρελα ο εντρε α προδυ ο λιτερ ρια ε α ρεαλιδαδε χυλτυραλ ε ηιστ ριχα εm θυε σε προδυζιραm οσ τεξτοσ. ΡΕDΑ Ο Α προδυ ο δε τεξτοσ δεϖερ αϖαλιαρ α χαπαχιδαδε δε δεσενϖολϖερ ε οργανιζαρ ασ ιδειασ, σεϕα: α) εξπονδο ασ χριτιχαmεντε, απρεσεντανδο τεσεσ ε αργυmεντοσ δε mανειρα λ γιχα ε αβορδανδο χριατιϖαmεντε ο τεmα προποστο; ου β) δεσενϖολϖενδο υmα ναρρατιϖα δοταδα δε σεντιδο, εm θυε οσ ελεmεντοσ χονστιτυιντεσ (φατο, περσοναγενσ, εσπα ο, τεmπο, χαυσα ε χονσεθυ νχια) σε χορρελαχιονεm δε mοδο α χοmπορ ο ενρεδο. Α ϖαριεδαδε χυλτα δα λ νγυα πορτυγυεσα, χοm συασ εστρυτυρασ γραmατιχαισ, σερ ο παδρ ο παρα αϖαλιαρ α ρεδα ο. Οσ πρινχ πιοσ δε χοεσ ο, χοερ νχια δο τεξτο, προγρεσσ ο τεm τιχα ε α προπριεδαδε δασ σολυ εσ λινγυ στιχασ εm ν ϖελ σιντ τιχο σεm ντιχο σερ ο οβσερϖαδοσ. Α φυγα αο τεmα προποστο ανυλα α Ρεδα ο, θυε ρεχεβερ, νεσσε χασο, νοτα ζερο. Α προϖα δε ρεδα ο τεm ϖαλορ δε 0 α 100 ποντοσ. Α νοτα ατριβυ δα σ ρεδα εσ σεγυε υmα εσχαλα δε 0 α 10, σεmπρε χοm α ατριβυι ο δε ποντο ιντειρο (0, 1, 2 ετχ.). Α νοτα δεφινιδα χοm βασε εm χριτ ριοσ θυε λεϖαm εm χοντα ταντο α απρεσεντα ο ε ο δεσενϖολϖιmεντο δο χοντε δο (ιδειασ, αργυmεντοσ) θυαντο α αδεθυα ο δο τεξτο αοσ πρινχ πιοσ δα νορmα χυλτα. Υm ε ουτρο τ m, να χορρε ο, ιγυαλ ιmπορτ νχια ε πεσο ε σ ο mυτυαmεντε χονδιχιοναντεσ, ου σεϕα, α ινσυφιχι νχια εm υm ου ουτρο χριτ ριο (ου αmβοσ) ποδε αχαρρεταρ ανυλα ο δα ρεδα ο. Ο πριmειρο χριτ ριο πριοριζα, να χορρε ο, α αδεθυα ο δο τεξτο αο τεmα ε αο γ νερο προποστοσ. ςεριφιχαm σε, ασσιm: α αδερ νχια δο τεξτο προδυζιδο αο τεmα δαδο, δε mοδο α αφεριρ σε α ρεδα ο σε ενθυαδρα νο ειξο τεm τιχο προποστο βεm χοmο σε δεσενϖολϖιδο δε αχορδο χοm α τιπολογια τεξτυαλ σολιχιταδα (δισσερτατιϖα ου ναρρατιϖα); σε ο τεξτο απρεσεντα ιδειασ θυε, νο δεσενϖολϖιmεντο, εστ ο λ γιχα ε χοερεντεmεντε ασσοχιαδασ; α οργανιχιδαδε ε α υνιδαδε τεξτυαισ, οβσερϖανδο σε σε α ρεδα ο χονστιτυι υm χονϕυντο αρτιχυλαδο δε παρτεσ εm τορνο δο τεmα ε α εξιστ νχια δε ινφορmατιϖιδαδε, ασσοχιαδα αργυmεντα ο χοερεντε ε ποσιχιοναmεντο χλαρο, σεmπρε χοm φοχο νο τεmα. Α αδερ νχια δο τεξτο αο τεmα προποστο υmα χονδι ο δε συmα ιmπορτ νχια, πελο φατο δε δεmονστραρ, εm πριmειρα ινστ νχια, ασ ηαβιλιδαδεσ δε λειτυρα ε χοmπρεενσ ο δε τεξτο, πρεσσυποστοσ παρα τοδα ε θυαλθυερ φορmα δε χοmυνιχα ο ϖερβαλ, συϕειτα α χονδι εσ σεmπρε δετερmιναδασ δε προδυ ο, θυερ σε χονσιδερεm, α, ασπεχτοσ πραγm τιχοσ (ταισ χοmο οσ φινσ δοσ ιντερλοχυτορεσ), θυερ ασπεχτοσ εστιλ στιχοσ (χοmο ο χασο δασ εσπεχιφιχιδαδεσ δοσ γ νεροσ τεξτυαισ), εντρε ουτροσ. 44

45 Ο σεγυνδο χριτ ριο λεϖα εm χοντα α οβεδι νχια αοσ πρινχ πιοσ δα mοδαλιδαδε χυλτα ε εσχριτα δα λ νγυα, χοm εσπεχιαλ νφασε νο πλανο σιντ τιχο δο τεξτο, οβσερϖανδο σε α χοερ νχια εστιλ στιχα. Ρεσσαλτα σε, νεσσε χασο, α νεχεσσιδαδε δε mανυτεν ο, αο λονγο δο τεξτο, δε mοδαλιδαδε λινγυ στιχα αδεθυαδα α ταλ σιτυα ο χοmυνιχαχιοναλ. Εσσε χριτ ριο χονσιδερα αινδα α σελε ο λεξιχαλ (ϖοχαβυλ ριο πρεχισο ε αδεθυαδο εξπρεσσ ο δασ ιδειασ υτιλιζαδασ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δασ τεσεσ δεφενδιδασ); α σινταξε δε χονχορδ νχια, ρεγ νχια ε χολοχα ο; α χορρε ο νο εmπρεγο δε χονεχτορεσ λ γιχο αργυmεντατιϖοσ (χοm δεσταθυε παρα χονϕυν εσ, πρεποσι εσ ε λοχυ εσ); οσ πρινχ πιοσ δε χοερ νχια ε χοεσ ο χεντραδοσ εm παραγραφα ο ε ποντυα ο ε α γραφια δασ παλαϖρασ. Εσσε χριτ ριο εστ ασσοχιαδο α ηαβιλιδαδεσ νεχεσσ ριασ ε ινδισπενσ ϖεισ αοσ εστυδαντεσ δο ενσινο συπεριορ, σενδο ο δοm νιο δα mοδαλιδαδε χυλτα δα λ νγυα mατερνα χονδι ο ινδισσοχι ϖελ δο γραυ δε χοmπλεξιδαδε δασ ηαβιλιδαδεσ (λειτυρα, ιντελεχ ο, προδυ ο τεξτυαλ, εντρε ουτρασ) ε δοσ χονηεχιmεντοσ εξιγιδοσ νοσ χοmπονεντεσ χυρριχυλαρεσ δοσ χυρσοσ δε γραδυα ο. Φιναλmεντε, να προϖα δε ρεδα ο δο ϖεστιβυλαρ δα Φατεχ, α προδυ ο δο τεξτο εστ χονδιχιοναδα α αλγυνσ χοmανδοσ, ϕυνταmεντε χοm ο τεmα φορνεχιδο. Ταισ χοmανδοσ σιναλιζαm αο χανδιδατο οσ ελεmεντοσ θυε σερ ο χονσιδεραδοσ να χορρε ο δε σευ τεξτο ε εστ ο φοχαδοσ εm: α) σελε ο, οργανιζα ο ε ρελα ο δε αργυmεντοσ θυε συστεντεm ο ποντο δε ϖιστα αδοταδο πελο ρεδατορ (αποντα παρα α ηαβιλιδαδε δε φοχαρ σε νο τεmα ε δεσενϖολϖ λο σεγυνδο ο γ νερο τεξτυαλ προποστο: δισσερτα ο ου ναρρα ο); β) εmπρεγο δα mοδαλιδαδε χυλτα δα λ νγυα πορτυγυεσα, νιχα ε εξχλυσιϖαmεντε; χ) οργανιζα ο δο τεξτο εm παρ γραφοσ, νυνχα εm ϖερσοσ; δ) τ τυλο παρα ο τεξτο (αποντα παρα α αφερι ο δα ηαβιλιδαδε δε χαπτα ο δο τεmα ε δε σ ντεσε δασ ιδειασ δεσενϖολϖιδασ); ε) εξποσι ο δε ιδειασ πρ πριασ, σεm χοπιαρ παρτεσ ου τοταλιδαδε δοσ τεξτοσ φορνεχιδοσ χοmο βασε παρα ρεφλεξ ο; ΧΡΙΤ ΡΙΟΣ ΠΑΡΑ ΧΟΡΡΕ Ο DΑ ΡΕDΑ Ο: Ι Ιντροδυ ο α) ςαλορ δα ρεδα ο 10 ποντοσ β) Α προποστα εξπλιχιτα θυε ο τεξτο Ν Ο σεϕα εm ϖερσο; πορταντο, δεϖε σερ εm προσα; Θυαντο αο γ νερο, εξπλιχιτα σε θυε σεϕα δισσερτατιϖο ου ναρρατιϖο. ΙΙ Παρα ατριβυι ο δα νοτα, σερ ο χονσιδεραδοσ, χοm ιγυαλ πεσο: α) χορρε ο γραmατιχαλ Θυαντο χορρε ο γραmατιχαλ, σερ οβσερϖαδα πρινχιπαλmεντε α οβεδι νχια αοσ πρινχ πιοσ δα mοδαλιδαδε χυλτα εσχριτα δα λ νγυα, χοm εσπεχιαλ νφασε νο πλανο σιντ τιχο δο τεξτο, ϖεριφιχανδο: 45

46 mανυτεν ο δα mοδαλιδαδε δε λ νγυα (πορταντο, χοερ νχια εστιλ στιχα); αδεθυα ο ϖοχαβυλαρ; σινταξε δε χονχορδ νχια, χολοχα ο ε ρεγ νχια; χορρε ο νο εmπρεγο δε πρεποσι εσ ε χονϕυν εσ; γραφια δασ παλαϖρασ; παραγραφα ο ε ποντυα ο. β) απρεσεντα ο ε δεσενϖολϖιmεντο δο χοντε δο. Θυαντο απρεσεντα ο ε δεσενϖολϖιmεντο δο χοντε δο, σερ ο πριοριζαδοσ οσ σεγυιντεσ ασπεχτοσ: αδεθυα ο αο τεmα προποστο ε αο γ νερο τεξτυαλ σολιχιταδο; οργανιχιδαδε ε υνιδαδε (χοεσ ο) σερ οβσερϖαδο σε α ρεδα ο χονστιτυι υm χονϕυντο αρτιχυλαδο δε παρτεσ εm τορνο δο τεmα προποστο; εξιστ νχια δε αργυmεντα ο χοερεντε ε ποσιχιοναmεντο χλαρο, νο χασο δο τεξτο δισσερτατιϖο; πρεσεν α δοσ ελεmεντοσ χονστιτυτιϖοσ δο τεξτο ναρρατιϖο, α σαβερ: φατο, περσοναγενσ (δεντρε οσ θυαισ ο ναρραδορ, σεϕα οβσερϖαδορ, σεϕα περσοναγεm),εσπα ο, τεmπο, χαυσα ε χονσεθυ νχια, χορρελαχιοναδοσ δε mοδο α χοmπορ υm ενρεδο δοταδο δε σεντιδο. ΙΙΙ Οχορρ νχιασ: Σε ηουϖερ δεσϖιο δε τεmα χοmο, πορ εξεmπλο, νοσ χασοσ δε ηιπερτροφια δο εξεmπλο (σιτυα ο εm θυε ο τεmα ποστο δε λαδο ε α ρεδα ο σε δεσενϖολϖε εm τορνο δο(σ) εξεmπλο(σ) δαδο(σ) πελο χανδιδατο), νεσσε χασο (θυε ν ο φυγα δο τεmα, mασ δεσϖιο δε φυλχρο), α νοτα ατριβυ δα σερ, νο m ξιmο, 5,0 (χινχο); Ο χανδιδατο δεϖερ ατριβυιρ υm τ τυλο παρα α Ρεδα ο. Α αυσ νχια δε τ τυλο να Ρεδα ο ιmπλιχα να διmινυι ο δα νοτα φιναλ δο χανδιδατο. Ις Σερ ατριβυ δα νοτα ζερο ρεδα ο θυε: φυγιρ αο τεmα ε/ου γ νερο προποστοσ; απρεσενταρ νοmε, ρυβριχα, ασσινατυρα, σιναλ, ινιχιαισ ου mαρχασ θυε περmιταm α ιδεντιφιχα ο δο χανδιδατο; εστιϖερ εm βρανχο; απρεσενταρ τεξτοσ σοβ φορmα ν ο αρτιχυλαδα ϖερβαλmεντε (υτιλιζανδο δεσενηοσ, σιναισ γρ φιχοσ, ν mεροσ, σ ριεσ δε ιντερϕει εσ, παλαϖρασ σολτασ ετχ); φορ εσχριτα εm ουτρα λ νγυα θυε ν ο α πορτυγυεσα; απρεσενταρ λετρα ιλεγ ϖελ ε/ου ινχοmπρεενσ ϖελ; απρεσενταρ ο τεξτο δεφινιτιϖο φορα δο εσπα ο ρεσερϖαδο παρα ταλ; απρεσενταρ 5 (χινχο) λινηασ ου mενοσ (σεm χονταρ ο τ τυλο); φορ χοmποστα ιντεγραλmεντε πορ χ πια δε τρεχηοσ δα χολετ νεα ου δε θυαισθυερ ουτρασ παρτεσ δα προϖα. 46

47 ΧIΛΧΥΛΟ DΑ ΝΟΤΑ ΦΙΝΑΛ DΑ ΠΡΟςΑ Παρα ο χ λχυλο δα νοτα φιναλ σερ υτιλιζαδο ο σεγυιντε χριτ ριο: Νοτα δασ θυεστ εσ δα προϖα: Α νοτα δασ θυεστ εσ οβϕετιϖασ δα προϖα σερ δαδα πορ: Π = 100 ξ ΝΠΧ/64 Εm θυε: ΝΠΧ = Νοτα πονδεραδα τοταλ δασ θυεστ εσ, φορmαδα πελο ν mερο δε ρεσποστασ χερτασ δασ 10 θυεστ εσ δε πεσο 2 mυλτιπλιχαδο πορ δοισ, σοmαδο αο ν mερο δε ρεσποστασ χερτασ δασ 44 θυεστ εσ δε mατ ριασ δε πεσο 1. Νεσσα παρτε δα προϖα, ο χανδιδατο θυε πρεστου ο ΕΝΕΜ ποδερ υτιλιζαρ α νοτα δα παρτε οβϕετιϖα δα προϖα δο ΕΝΕΜ. Α νοτα φιναλ (Ν) παρα ασ θυεστ εσ οβϕετιϖασ σερ δαδα πορ: Ν = (4 ξ Π + 1 ξ ΕΝΕΜ)/5 σε ΕΝΕΜ mαιορ θυε Π ου Ν = Π, σε ΕΝΕΜ mενορ ου ιγυαλ α Π. Εm θυε: Π: α νοτα οβτιδα νασ θυεστ εσ οβϕετιϖασ δα προϖα δα Φατεχ. ΕΝΕΜ: α νοτα δα παρτε οβϕετιϖα δα προϖα δο ΕΝΕΜ. Α νοτα φιναλ δο χανδιδατο σερ δαδα πελα ιγυαλδαδε: ΝΦ = (8 ξ Ν + 2 ξ Ρ)/10 Εm θυε: Ν: α νοτα φιναλ δα παρτε οβϕετιϖα δα προϖα. Ρ: α νοτα οβτιδα να ρεδα ο (ϖαλορ m ξιmο100). ΝΦ: α νοτα φιναλ δα προϖα. Παρα ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο Σιστεmα δε Ποντυα ο Αχρεσχιδα, α συα νοτα φιναλ σερ οβτιδα πελα σεγυιντε φ ρmυλα: ΝΦΑ = ΝΦ (1 + Α + Π) Εm θυε: ΝΦ: νοτα φιναλ οβτιδα πελο χανδιδατο. Α (ϖαλορ 3%): παρα χανδιδατοσ θυε, νο ατο δα ινσχρι ο, σε αυτοδεχλαραρεm αφροδεσχενδεντεσ. Π (ϖαλορ 10%): παρα χανδιδατοσ θυε, νο ατο δα ινσχρι ο, δεχλαραρεm θυε χυρσαραm, ιντεγραλmεντε, ο ενσινο m διο εm ινστιτυι εσ π βλιχασ φεδεραισ, εσταδυαισ, mυνιχιπαισ ου δο Dιστριτο Φεδεραλ. Ο ϖαλορ m ξιmο δα ΝΦΑ 100,

48 ΓΑΒΑΡΙΤΟ ΟΦΙΧΙΑΛ DΑ ΠΡΟςΑ Ο γαβαριτο οφιχιαλ δα προϖα σερ διϖυλγαδο α παρτιρ δασ 18 ηορασ ε 30 mινυτοσ δο δια 08/12/2019, νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. Θυαλθυερ θυεστιοναmεντο αχερχα δα προϖα, ΧΟΜ α DΕςΙDΑ ϑυστιφιχατιςα (προποστα δε ρεσολυ ο δα θυεστ ο), δεϖερ σερ ενχαmινηαδο ΣΟΜΕΝΤΕ πελα Ιντερνετ, να σε ο Φαλε Χονοσχο δο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ, ιmπρετεριϖελmεντε, ατ σ 12η δο δια 10/12/2019. ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ Ο Παρα φινσ δε χλασσιφιχα ο, σερ ο χονσιδεραδασ ασ νοτασ φιναισ δοσ χανδιδατοσ (ΝΦΑ), χολοχαδασ εm ορδεm δεχρεσχεντε, δε αχορδο χοm α οπ ο δε χυρσο, περ οδο ε Φατεχ. Σερ ο δεσχλασσιφιχαδοσ οσ χανδιδατοσ θυε οβτιϖερεm (0) να νοτα δε θυαλθυερ υmα δασ δυασ παρτεσ θυε χοmπ εm ο Εξαmε. Ν ο ηαϖερ, εm ηιπ τεσε αλγυmα, ρεϖισ ο νεm ϖιστασ δε προϖα ου δα ρεδα ο. Να ηιπ τεσε δε ανυλα ο δε αλγυmα θυεστ ο τεστε, σερ ατριβυ δο ποντο α τοδοσ οσ χανδιδατοσ θυε ρεαλιζαρεm α προϖα. ΧΡΙΤ ΡΙΟΣ DΕ DΕΣΕΜΠΑΤΕ Νο χασο δε ασ νοτασ φιναισ σερεm ιγυαισ, ο δεσεmπατε οχορρερ, πρεϖαλεχενδο α mαιορ νοτα ρεσυλταντε δα σοmα δα νοτασ οβτιδασ νασ mατ ριασ χοm πεσο 2, σεγυινδο σε αθυελασ δε πεσο 1 χοm ασ προϖασ δε Πορτυγυ σ, δε, δ, δε Θυ mιχα, δε Βιολογια, δε Ηιστ ρια, δε Γεογραφια, δε Ινγλ σ, δε Μυλτιδισχιπλιναρ ε Ραχιοχ νιο Λ γιχο, νεσσα ορδεm, δεσχονταδασ ασ δυασ υτιλιζαδασ παρα πεσο 2 ε σεm χονσιδεραρ ο ΕΝΕΜ. Χασο ασ νοτασ φιναισ χοντινυεm εmπαταδασ, πρεϖαλεχερ ο χανδιδατο δε mαιορ ιδαδε. ΠΡΕΕΝΧΗΙΜΕΝΤΟ DΑΣ ςαγασ Ο πρεενχηιmεντο δασ ϖαγασ σεγυιρ ο χριτ ριο δε χλασσιφιχα ο δοσ χανδιδατοσ εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ ατ ο πρεενχηιmεντο δε τοδασ ασ ϖαγασ δισπον ϖεισ εm χαδα χυρσο ε εm χαδα Φατεχ. DΙςΥΛΓΑ Ο DΟΣ ΡΕΣΥΛΤΑDΟΣ Α διϖυλγα ο δοσ ρεσυλταδοσ σερ ρεαλιζαδα πορ mειο δε λιστα δε χονϖοχαδοσ, σενδο ελαβοραδα χοm βασε να χλασσιφιχα ο οβτιδα πελοσ χανδιδατοσ νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, πορ ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ, ατ ο λιmιτε δε ϖαγασ οφερεχιδασ παρα χαδα χυρσο ε Φατεχ. 48

49 Α 1 λιστα δε χονϖοχαδοσ χονσταρ δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα mατρ χυλα σ ϖαγασ δισπον ϖεισ εm χαδα χυρσο, ε υmα 2 λιστα, σε ηουϖερ, σερ φορmαδα πορ ορδεm δε χλασσιφιχα ο δοσ χανδιδατοσ συπλεντεσ παρα mατρ χυλα δασ εϖεντυαισ ϖαγασ δισπον ϖεισ εm χαδα χυρσο. Ασ λιστασ δε χονϖοχαδοσ σερ ο διϖυλγαδασ να Φατεχ εm θυε ο χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ, χονφορmε ο χαλενδ ριο α σεγυιρ: 14/01/ λιστα δε χονϖοχαδοσ 17/01/ λιστα δε χονϖοχαδοσ Χασο ασ ϖαγασ οφερεχιδασ ν ο σεϕαm πρεενχηιδασ πελοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ νασ 1 ε 2 λιστασ, χονφορmε ο χαλενδ ριο αχιmα, α σεχρεταρια δε χαδα Φατεχ, ποστεριορmεντε, χονϖοχαρ οσ χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ σεmπρε εm ορδεm δεχρεσχεντε δε νοτασ φιναισ, χονφορmε διϖυλγα ο πελα πρ πρια υνιδαδε δε ενσινο. Χασο ο χανδιδατο τενηα ινδιχαδο, νο mοmεντο δα ινσχρι ο ελετρ νιχα, υmα 2 οπ ο, α χηαmαδα δε χανδιδατοσ οχορρερ απ σ σερεm χηαmαδοσ τοδοσ οσ χανδιδατοσ απτοσ εm 1 οπ ο. Α λιστα δε χλασσιφιχα ο γεραλ σερ διϖυλγαδα νο δια 14/01/2020, δα θυαλ χονσταρ ο νοmε δε τοδοσ οσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ ε ασ συασ χλασσιφιχα εσ, χονφορmε α Φατεχ ε α οπ ο δε χυρσο ε περ οδο. δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο α ϖεριφιχα ο δασ λιστασ δε χονϖοχαδοσ ε δε χλασσιφιχα ο γεραλ. Ν ο σερ ο φορνεχιδασ ινφορmα εσ α ρεσπειτο δασ λιστασ δε χονϖοχαδοσ ε δε χλασσιφιχα ο γεραλ πορ τελεφονε, πορ χαρτα, πορ ε mαιλ ου πορ φαξ. Σοmεντε α 1 λιστα δε χονϖοχαδοσ ε α λιστα δε χλασσιφιχα ο γεραλ σερ ο διϖυλγαδασ νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ. Ουτροσ mειοσ δε χοmυνιχα ο εϖεντυαλmεντε υτιλιζαδοσ ν ο σερ ο χονσιδεραδοσ οφιχιαισ ε, πορταντο, ν ο γεραρ ο εm ρελα ο αοσ χανδιδατοσ θυαισθυερ δεϖερεσ ου διρειτοσ. Α 2 λιστα δε χονϖοχαδοσ ε ασ δεmαισ, σε ηουϖερ, σερ ο διϖυλγαδασ σοmεντε να Φατεχ εm θυε ο χανδιδατο πρετενδε εστυδαρ. DΕΣΕΜΠΕΝΗΟ DΟΣ ΧΑΝDΙDΑΤΟΣ Α παρτιρ δε 14/01/2020, σερ δισπονιβιλιζαδο νο σιτε ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ ο δεσεmπενηο δοσ χανδιδατοσ ινσχριτοσ νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1 Σεmεστρε δε 2020, σενδο διϖυλγαδα α νοτα δε χλασσιφιχα ο γεραλ, βεm χοmο ασ νοτασ οβτιδασ να προϖα, πορ δισχιπλινα ε α νοτα δα ρεδα ο. 49

50 ΜΑΤΡ ΧΥΛΑΣ Τοδοσ οσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ, δε αχορδο χοm α ορδεm δε χλασσιφιχα ο δε νοτασ φιναισ, δεϖερ ο χοmπαρεχερ Φατεχ εm θυε πρετενδεm εστυδαρ, παρα ρεαλιζαρεm α mατρ χυλα, νασ σεγυιντεσ δατασ: 15/01 ε 16/01/2020 Ματρ χυλα δα 1 λιστα δε χονϖοχαδοσ 20/01/2020 Ματρ χυλα δα 2 λιστα δε χονϖοχαδοσ Ο χανδιδατο δεϖερ ϖεριφιχαρ ο ηορ ριο παρα α mατρ χυλα ϕυντο Φατεχ εm θυε πρετενδε εστυδαρ, ποισ ρεσπονσαβιλιδαδε δα υνιδαδε δε ενσινο εσταβελεχερ ο δεϖιδο ηορ ριο δε mατρ χυλα. Χασο ο χανδιδατο ν ο εφετυε α mατρ χυλα να δατα ε νο ηορ ριο φιξαδο περδερ ο διρειτο ϖαγα ε ν ο σερ ινχλυ δο νασ χηαmαδασ σεγυιντεσ. DΟΧΥΜΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΜΑΤΡ ΧΥΛΑ Α mατρ χυλα δοσ χανδιδατοσ χονϖοχαδοσ παρα οσ χυρσοσ δε γραδυα ο δασ Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια σερ δε ρεσπονσαβιλιδαδε δα διρε ο δα mεσmα ε δεπενδερ δα απρεσεντα ο δε υmα φοτο 3Ξ4, ρεχεντε, ε υmα χ πια αχοmπανηαδα δο οριγιναλ, δε χαδα υm δοσ σεγυιντεσ δοχυmεντοσ: Ι. χερτιφιχαδο δε χονχλυσ ο δο ενσινο m διο ου εθυιϖαλεντε; ΙΙ. ηιστ ριχο εσχολαρ χοmπλετο δο ενσινο m διο ου εθυιϖαλεντε; ΙΙΙ. χερτιδ ο δε νασχιmεντο ου χασαmεντο; Ις. χαρτειρα δε ιδεντιδαδε; ς. χαδαστρο δε πεσσοα φ σιχα (ΧΠΦ); ςι. χερτιφιχαδο θυε χοmπροϖε εσταρ εm δια χοm ο σερϖι ο mιλιταρ, παρα βρασιλειροσ δο σεξο mασχυλινο, δο δια 1 δε ϕανειρο δο ανο εm θυε ο χανδιδατο χοmπλεταρ 18 (δεζοιτο) ανοσ δε ιδαδε ατ 31 δε δεζεmβρο δο ανο εm θυε χοmπλεταρ 45 (θυαρεντα ε χινχο) ανοσ δε ιδαδε. ΟΒΣΕΡςΑ ΕΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ ΣΟΒΡΕ Α ΜΑΤΡ ΧΥΛΑ Τοδο χανδιδατο θυε υτιλιζου ο Σιστεmα δε Ποντυα ο Αχρεσχιδα, πελο ιτεm εσχολαριδαδε π βλιχα, δεϖερ, οβριγατοριαmεντε, απρεσενταρ, ΝΟ ΑΤΟ DΑ ΜΑΤΡ ΧΥΛΑ, ηιστ ριχο εσχολαρ ΟΥ δεχλαρα ο εσχολαρ, εm παπελ τιmβραδο δα υνιδαδε δε ενσινο, χοντενδο ο δεταληαmεντο δε τοδασ ασ σ ριεσ χυρσαδασ νο ενσινο m διο, ΕϑΑ ου ΧΕΕϑΑ, χοm ο(σ) νοmε(σ) δα(σ) εσχολα(σ) π βλιχα(σ) ε δεταληαmεντο δο σιστεmα δε φρεθυ νχια (ΕΑD, πρεσεν α οβριγατ ρια ου φλεξ ϖελ ε ατενδιmεντο ινδιϖιδυαλιζαδο). Ο ηιστ ριχο εσχολαρ ΟΥ α δεχλαρα ο εσχολαρ σοmεντε σερ ο ϖ λιδοσ ε αχειτοσ πελα Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια σε χοντιϖερεm ο δεταληαmεντο δα(σ) εσχολα(σ) εm θυε ο χανδιδατο εφετιϖαmεντε εστυδου τοδασ ασ σ ριεσ δο ενσινο m διο, ΕϑΑ ου ΧΕΕϑΑ χοm σιστεmα δε φρεθυ νχια (ΕΑD, πρεσεν α οβριγατ ρια ου φλεξ ϖελ ε ατενδιmεντο ινδιϖιδυαλιζαδο). 50

51 Νο mοmεντο δα mατρ χυλα, ο ρεσπονσ ϖελ να Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια φαρ α αν λισε δο(σ) δοχυmεντο(σ) χοmπροβατ ριο(σ) απρεσενταδο(σ) πελο χανδιδατο, βεm χοmο ο(σ) ρετερ να υνιδαδε δε ενσινο. Ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο Σιστεmα δε Ποντυα ο Αχρεσχιδα, πελο ιτεm εσχολαριδαδε π βλιχα, χασο ν ο χοmπροϖε τερ χυρσαδο ΤΟDΑΣ ασ σ ριεσ δο ενσινο m διο, ΕϑΑ ου ΧΕΕϑΑ, εm ινστιτυι εσ π βλιχασ, ΣΕΡI ΙΜΠΕDΙDΟ DΕ ΡΕΑΛΙΖΑΡ α ΣΥΑ ΜΑΤΡΙΧΥΛΑ, χονφορmε χονστα νο Αρτιγο 6 δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν /05: χονσταταδα, α θυαλθυερ τεmπο, α φαλσιδαδε δασ ινφορmα εσ χονσταντεσ δοσ δοχυmεντοσ, συϕειταρ σε ο ινφρατορ σ πεναλιδαδεσ πρεϖιστασ να λεγισλα ο χιϖιλ ε πεναλ ε τερ χανχελαδα συα mατρ χυλα ϕυντο ρεσπεχτιϖα ινστιτυι ο, ν ο ηαϖενδο ποσσιβιλιδαδε δε ρεχλασσιφιχα ο. Ο χανδιδατο θυε πρετενδα οβτερ απροϖειταmεντο δε εστυδοσ εm δισχιπλινα(σ) ϕ ρεαλιζαδα(σ) εm ουτρο χυρσο συπεριορ δεϖερ απρεσενταρ α δοχυmεντα ο ρεφερεντε χαργα ηορ ρια, εmεντα ε προγραmα δα(σ) δισχιπλινα(σ) χυρσαδα(σ) ε ηιστ ριχο εσχολαρ δα ινστιτυι ο δε ενσινο συπεριορ δε οριγεm. Ο χανδιδατο δεϖερ προϖιδενχιαρ, χοm αντεχεδ νχια, α δοχυmεντα ο νεχεσσ ρια παρα α εφετιϖα ο δε συα mατρ χυλα, ποισ α Σεχρεταρια δα Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια ν ο ρεαλιζαρ, εm ηιπ τεσε αλγυmα, α mατρ χυλα δο χανδιδατο χονϖοχαδο χυϕα δοχυmεντα ο εστιϖερ ινχοmπλετα, χολοχανδο α ρεσπεχτιϖα ϖαγα δισποσι ο δοσ πρ ξιmοσ χλασσιφιχαδοσ. δε ιντειρα ρεσπονσαβιλιδαδε δο χανδιδατο χονϖοχαδο παρα mατρ χυλα ο χοmπαρεχιmεντο Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια εm θυε ϖαι εστυδαρ, νο ηορ ριο εσταβελεχιδο πελα mεσmα ε λεϖανδο τοδοσ οσ δοχυmεντοσ νεχεσσ ριοσ; Σε ιmποσσιβιλιταδο δε χοmπαρεχερ παρα ρεαλιζαρ α mατρ χυλα, ο χανδιδατο ποδερ ινδιχαρ υm ρεπρεσενταντε, πορτανδο υmα προχυρα ο, ϕυνταmεντε χοm οσ δοχυmεντοσ εξιγιδοσ. Νεστε χασο, α Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια ν ο σε ρεσπονσαβιλιζαρ πορ εϖεντυαισ ερροσ χοmετιδοσ νο πρεενχηιmεντο δο ρεθυεριmεντο δε mατρ χυλα (mοδελο φορνεχιδο πελα Σεχρεταρια δα Φατεχ). Ν ο σερ ο αχειτοσ ηιστ ριχοσ ε/ου χερτιφιχαδοσ δε ν ϖελ συπεριορ, ταmπουχο χαρτειρασ δε ργ οσ δε ρεγιστρο δε χατεγορια (ΧΟΡΕΝ, ΧΡΕΑ ετχ.) παρα χοmπροϖα ο δα χονχλυσ ο δο ενσινο m διο. Ο χανδιδατο θυε τενηα ρεαλιζαδο εστυδοσ εθυιϖαλεντεσ αο ενσινο m διο, νο τοδο ου εm παρτε, νο εξτεριορ, δεϖερ απρεσενταρ παρεχερ δε εθυιϖαλ νχια δε εστυδοσ δα Σεχρεταρια Εσταδυαλ δε Εδυχα ο. Οσ δοχυmεντοσ εm λ νγυα εστρανγειρα δεϖερ ο εσταρ ϖισαδοσ πελα αυτοριδαδε χονσυλαρ βρασιλειρα νο πα σ δε οριγεm ε αχοmπανηαδοσ δα ρεσπεχτιϖα τραδυ ο οφιχιαλ. Ν ο σερ ο αχειτοσ, εm ηιπ τεσε αλγυmα, δοχυmεντοσ πορ ϖια ποσταλ, πορ ε mαιλ, ϖια φαξ ου φορα δο πραζο. εξπρεσσαmεντε ϖεδαδα α περmυτα δε ϖαγασ εντρε χανδιδατοσ χλασσιφιχαδοσ νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ. Ο Dιρετορ δα Φατεχ ο ρεσπονσ ϖελ πελασ mατρ χυλασ. Ο χανδιδατο θυε, δεντρο δο πραζο δεστιναδο mατρ χυλα, ν ο απρεσενταρ α φοτο ε οσ δοχυmεντοσ χιταδοσ νο αρτιγο αντεριορ, ν ο ποδερ mατριχυλαρ σε να Φαχυλδαδε δε Τεχνολογια 51

52 ε ασ νοτασ ου α χλασσιφιχα ο α ελε ατριβυ δασ νο εξαmε δο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ, δο 1 Σεmεστρε δε 2020, ν ο τερ ο θυαλθυερ ϖαλορ. Dεστα φορmα, ο χανδιδατο περδερ ο διρειτο ϖαγα ε ν ο σερ ινχλυ δο εm θυαισθυερ ουτρασ λιστασ θυε, πορϖεντυρα, σεϕαm διϖυλγαδασ. Ο χανδιδατο θυε υτιλιζαρ ο Σιστεmα δε Ποντυα ο Αχρεσχιδα, πελο ιτεm εσχολαριδαδε π βλιχα, χασο ν ο χοmπροϖε τερ χυρσαδο α 1, α 2 ε α 3 σ ριε δο ενσινο m διο, εm ινστιτυι εσ π βλιχασ εξιστεντεσ νο τερριτ ριο ναχιοναλ βρασιλειρο, σερ ιmπεδιδο δε ρεαλιζαρ α συα mατρ χυλα, χονφορmε χονστα νο Αρτιγο 6 δο Dεχρετο Εσταδυαλ ν /05 χονσταταδα, α θυαλθυερ τεmπο, α φαλσιδαδε δασ ινφορmα εσ χονσταντεσ δοσ δοχυmεντοσ, συϕειταρ σε ο ινφρατορ σ πεναλιδαδεσ πρεϖιστασ να λεγισλα ο χιϖιλ ε πεναλ ε τερ χανχελαδα συα mατρ χυλα ϕυντο ρεσπεχτιϖα ινστιτυι ο, ν ο ηαϖενδο ποσσιβιλιδαδε δε ρεχλασσιφιχα ο. Οσ Dιρετορεσ δε Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια δο Χεντρο Εσταδυαλ δε Εδυχα ο Τεχνολ γιχα Παυλα Σουζα, θυε χονταρεm χοm ϖαγασ ν ο πρεενχηιδασ εm υm δετερmιναδο περ οδο, ε εσγοταδασ τοδασ ασ χηαmαδασ δε χανδιδατοσ απροϖαδοσ παρα ταλ, εm 1 ε 2 οπ εσ, ποδερ ο χονϖοχαρ παρα mατρ χυλα χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm θυαλθυερ περ οδο ε χυρσο οβεδεχενδο σεγυιντε πριοριδαδε: χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο mεσmο χυρσο εm ουτρο περ οδο δαθυελα Υνιδαδε; χανδιδατοσ απροϖαδοσ νο mεσmο περ οδο ε ουτρο χυρσο δαθυελα Υνιδαδε; χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm ουτροσ χυρσοσ ου περ οδοσ δαθυελα Υνιδαδε; χανδιδατοσ απροϖαδοσ εm ουτρασ Φατεχσ, εm ορδεm χρεσχεντε δε διστ νχια εντρε ασ Υνιδαδεσ, ατ ο πρεενχηιmεντο τοταλ δασ ϖαγασ οφερεχιδασ. Παρα χυρσοσ διφερεντεσ, σερ ο ινιχιαλmεντε χονσιδεραδοσ αθυελεσ χυϕο χονϕυντο δε θυεστ εσ τιϖερ ο mεσmο πεσο; Εm θυαλθυερ χασο, α χηαmαδα σερ φειτα ρεσπειτανδο σε ο δεσεmπενηο οβτιδο νο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ δο 1 Σεmεστρε δε Οσ χανδιδατοσ ινγρεσσαντεσ εm χυρσοσ χοm λ νγυα ινγλεσα ε/ου εσπανηολα νο χυρρ χυλο ποδερ ο σερ συβmετιδοσ α υm εξαmε δε προφιχι νχια εm δατα δισποστα νο Χαλενδ ριο αχαδ mιχο δα Υνιδαδε δε ενσινο, οβεδεχενδο αο δισποστο νο Ρεγυλαmεντο δε Γραδυα ο δασ Φατεχσ. Ο εξαmε, χοm δυρα ο δε νο m ξιmο 60 mινυτοσ, τεm ο οβϕετιϖο δε χλασσιφιχαρ ο αλυνο νο σεmεστρε αδεθυαδο αο σευ ν ϖελ δε χονηεχιmεντο δα λ νγυα ου αινδα δισπενσ λο. Παρα α εφετιϖα ο δα mατρ χυλα ο χανδιδατο εστρανγειρο πρεχισαρ πορταρ ϖιστο δε εστυδαντε ου ουτρο ϖιστο θυε περmιτα ο εστυδο, δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο να Πολ χια Φεδεραλ, δε αχορδο χοm ο αρτιγο 48 δο Εστατυτο δο Εστρανγειρο (Λει ν 6.815, δε 19/08/1980, χοm ασ αλτερα εσ δα Λει ν 6.964, δε 09/12/1981: (...) α mατρ χυλα εm εσταβελεχιmεντο δε ενσινο δε θυαλθυερ γραυ, σ σε εφετιϖαρ σε ο mεσmο εστιϖερ δεϖιδαmεντε ρεγιστραδο (...). Ο χανδιδατο απροϖαδο νο Χυρσο Συπεριορ δε Τεχνολογια εm Ραδιολογια δεϖερ χοmπροϖαρ τερ 18 (δεζοιτο) ανοσ ου mαισ παρα α εφετιϖα ο δα mατρ χυλα. Οσ ρεσυλταδοσ δο Προχεσσο Σελετιϖο ςεστιβυλαρ σερ ο ϖ λιδοσ απενασ παρα ο σεmεστρε λετιϖο α θυε σε ρεφερεm, σενδο νεχεσσ ρια α γυαρδα δα δοχυmεντα ο δοσ χανδιδατοσ πελο πραζο δε 120 (χεντο ε ϖιντε) διασ, α χονταρ δα δατα δο Εξαmε. 52

53 ΜΟDΕΛΟ DΕ DΕΧΛΑΡΑ Ο ΕΣΧΟΛΑΡ DΕΧΛΑΡΑ Ο ΕΣΧΟΛΑΡ (εm παπελ τιmβραδο δα εσχολα) Dεχλαραmοσ, παρα οσ δεϖιδοσ φινσ, θυε (νοmε δο αλυνο), πορταδορ(α) δο ΡΓ ν, χυρσου ο ενσινο m διο εm ινστιτυι ο π βλιχα, ρεσπεχτιϖαmεντε α(σ) σεγυιντε(σ) σ ριε(σ): 1 σ ριε (νοmε δα εσχολα) (mυνιχ πιο) (εσταδο) 2 σ ριε (νοmε δα εσχολα) (mυνιχ πιο) (εσταδο) 3 σ ριε (νοmε δα εσχολα) (mυνιχ πιο) (εσταδο) λοχαλ ε δατα ασσινατυρα ε χαριmβο δο ρεσπονσ ϖελ να εσχολα ΧΕΝΤΡΟ ΠΑΥΛΑ ΣΟΥΖΑ Ο Χεντρο Παυλα Σουζα υmα ινστιτυι ο ϖινχυλαδα Σεχρετ ρια δε Dεσενϖολϖιmεντο Εχον mιχο, Χι νχια, Τεχνολογια ε Ινοϖα ο, δεστιναδα α αρτιχυλαρ, ρεαλιζαρ ε δεσενϖολϖερ α εδυχα ο προφισσιοναλ νοσ ν ϖεισ Μ διο Τ χνιχο ε Συπεριορ Τεχνολ γιχο, τενδο ινιχιαδο συασ ατιϖιδαδεσ εm 06 δε ουτυβρο δε 1969, νο γοϖερνο δε Ροβερτο Χοστα δε Αβρευ Σοδρ. Αο πρεπαραρ ρεχυρσοσ ηυmανοσ εσπεχιαλιζαδοσ παρα ο τραβαληο, ο Χεντρο Παυλα Σουζα σε πρεοχυπα ταmβ m χοm α χονσχι νχια δο παπελ ηυmανο ε σοχιαλ δοσ προφισσιοναισ θυε φορmα, βυσχανδο ινοϖαρ ε διναmιζαρ ο προχεσσο εδυχαχιοναλ, απερφει οανδο σευσ δοχεντεσ, λαβορατ ριοσ ε χυρσοσ. Dεσδε συα χρια ο, ο Χεντρο Παυλα Σουζα εϖολυιυ mυιτο. Εm σευ ιν χιο, φυνχιοναϖαm απενασ δυασ ρεασ δε χυρσοσ δε γραδυα ο τεχνολ γιχα: Χονστρυ ο Χιϖιλ ε Μεχ νιχα. ΘΥΕΜ ΦΟΙ ΠΑΥΛΑ ΣΟΥΖΑ? Ο προφεσσορ Αντ νιο Φρανχισχο δε Παυλα Σουζα φοι ο φυνδαδορ δα Εσχολα Πολιτ χνιχα δε Σ ο Παυλο Πολι ηοϕε ιντεγραδα Υνιϖερσιδαδε δε Σ ο Παυλο. Ενγενηειρο, πολ τιχο ε προφεσσορ, Παυλα Σουζα νασχευ εm Ιτυ, εm Dε υmα φαm λια δε εσταδιστασ, φοι υm λιβεραλ, τενδο λυταδο πελα Ρεπ βλιχα ε Αβολι ο δα Εσχραϖατυρα. Εm 1892 ελεγευ σε δεπυταδο εσταδυαλ, φιχανδο πουχοσ mεσεσ νο χαργο, ποισ ο Μαρεχηαλ Φλοριανο Πειξοτο χονϖοχου ο αο Μινιστ ριο δο Εξτεριορ. 53

54 Φορmαδο εm Ενγενηαρια εm Χαρλσρυηε, να Αλεmανηα, ε εm Ζυριθυε, να Συ α, φοι εm τοδα α συα ϖιδα π βλιχα υm εmπρεενδεδορ ε φορτε οποσιχιονιστα δα χεντραλιζα ο δο ποδερ πολ τιχο αδmινιστρατιϖο δα Μοναρθυια. Εδυχαδορ εστεϖε λιγαδο Πολι πορ 25 ανοσ. Σευ δεσεϕο ερα ιντροδυζιρ νο Βρασιλ υm ενσινο τ χνιχο ϖολταδο παρα α φορmα ο δε προφισσιοναισ πρεοχυπαδοσ χοm ο τραβαληο ε ν ο απενασ χοm δισχυσσ εσ αχαδ mιχασ. Σευ διναmισmο εm χριαρ οβρασ υm εξεmπλο δεσσα πρεοχυπα ο. Χριου υm χονχειτο νοϖο δε ενσινο, χονϖιδου εσπεχιαλιστασ ευροπευσ ε αmεριχανοσ παρα λεχιοναρ να Πολι, φρεντε δα θυαλ εστεϖε χοmο πριmειρο διρετορ, δε 24 δε νοϖεmβρο δε 1894 α αβριλ δε 1917, θυανδο φαλεχευ, εm Σ ο Παυλο. ΦΑΧΥΛDΑDΕΣ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΤΕΧΣ Ασ Φαχυλδαδεσ δε Τεχνολογια Φατεχσ mαντιδασ πελο Χεντρο Παυλα Σουζα σ ο ινστιτυι εσ π βλιχασ δε ενσινο συπεριορ θυε οφερεχεm χυρσοσ δε γραδυα ο εm τεχνολογια γρατυιτοσ (πρεσενχιαισ ε α διστ νχια), δεϖιδαmεντε ρεχονηεχιδοσ, εστρυτυραδοσ ε δεσενϖολϖιδοσ παρα ατενδερ αοσ σεγmεντοσ ατυαισ ε αοσ εmεργεντεσ δα ατιϖιδαδε ινδυστριαλ ε δο σετορ δε σερϖι οσ, τενδο εm ϖιστα α χονσταντε εϖολυ ο τεχνολ γιχα. Ο ενσινο συπεριορ χοmπροmισσαδο χοm ο σιστεmα προδυτιϖο. Χοm χυρρ χυλοσ φλεξ ϖεισ, χοmποστοσ πορ δισχιπλινασ β σιχασ ε ηυmαν στιχασ, δε αποιο τεχνολ γιχο ε δε φορmα ο εσπεχ φιχα να ρεα δε ατυα ο δο τεχν λογο. Εστρυτυραλmεντε, ο ενσινο σε αποια εm προϕετοσ ρεαισ, εστυδοσ δε χασοσ ε εm λαβορατ ριοσ εσπεχ φιχοσ απαρεληαδοσ παρα ρεπροδυζιρ ασ χονδι εσ δο αmβιεντε προφισσιοναλ, περmιτινδο αο φυτυρο τεχν λογο παρτιχιπαρ, δε φορmα ινοϖαδορα, δοσ ϖ ριοσ τραβαληοσ δε συα ρεα. Εσσε χονχειτο δε ενσινο εξιγε υm χορπο δοχεντε φορmαδο πορ εσπεχιαλιστασ, βεm χοmο πορ προφεσσορεσ θυε σε δεδιχαm ιντεγραλmεντε αο δεσενϖολϖιmεντο δο ενσινο ε δα πεσθυισα τεχνολ γιχα. ΤΕΧΝ ΛΟΓΟ ΥΜ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΛ ΕΜΕΡΓΕΝΤΕ ΝΟ ΑΜΒΙΕΝΤΕ ΧΟΜΠΕΤΙΤΙςΟ Νο αmβιεντε δασ εmπρεσασ, τ m οχορριδο προφυνδασ αλτερα εσ νασ φορmασ δε ατυα ο, ο θυε ϖεm εξιγινδο ηαρm νιχα χονϕυγα ο δοσ παρ mετροσ: ινοϖα ο τεχνολ γιχα, εστρυτυρα ε πεσσοασ χοm α πρ πρια mατριζ οργανιζαχιοναλ. Α χοmπετιτιϖιδαδε δε υmα εmπρεσα ρεσυλτα δα ηαβιλιδαδε δε σευσ διριγεντεσ εm αδmινιστραρ, δε φορmα ιντεγραδα, εσσεσ παρ mετροσ εm διρε ο σ χρεσχεντεσ ε ριγοροσασ εξιγ νχιασ δο mερχαδο. Νεσσε χοντεξτο χοντεmπορ νεο δε ατυα ο, χονσολιδα σε ο παπελ δο τεχν λογο χοmο υm ιmπορταντε προφισσιοναλ, χαπαζ δε δεσενϖολϖερ α χοmπετιτιϖιδαδε, πελα mεληορια δα προδυτιϖιδαδε ε δα θυαλιδαδε. Α ατυα ο δο τεχν λογο ποδε σε εστενδερ δεσδε α χρια ο, ο δοm νιο ε α αβσορ ο ατ α διφυσ ο δοσ χονηεχιmεντοσ, ατινγινδο πλεναmεντε ασ νεχεσσιδαδεσ εσταβελεχιδασ. Τρατα σε δε υm προφισσιοναλ 54

55 χαπαζ δε οφερεχερ σολυ εσ χριατιϖασ ε δε παρτιχιπαρ δε εθυιπεσ ηαβιλιταδασ παρα ο πλανεϕαmεντο ε παρα ο δεσενϖολϖιmεντο δε σολυ εσ. Α ιντερδισχιπλιναριδαδε εm συα φορmα ο ε α πολιϖαλ νχια εm συα ατυα ο φαχιλιταm συα ινσερ ο εm εθυιπεσ προδυτιϖασ δε τραβαληο. Ο τεχν λογο ο αγεντε χαπαζ δε χολοχαρ α χι νχια ε α τεχνολογια α σερϖι ο δα σοχιεδαδε, νο ατενδιmεντο δε συασ νεχεσσιδαδεσ. Νασ χιρχυνστ νχιασ ατυαισ ε προϕεταδασ, ο τεχν λογο ϖιστο χοmο ο προφισσιοναλ θυε βυσχα σιστεmατιχαmεντε αmπλιαρ σευσ χονηεχιmεντοσ (κνοω ωηψ ε κνοω ηοω), συασ ηαβιλιδαδεσ (σκιλλ) ε συασ απτιδ εσ (φεελινγ), ν ο σ νο mβιτο τεχνολ γιχο, χοmο νο ηυmαν στιχο (χοmυνιχα εσ ε ρελα εσ ηυmανασ), α φιm δε χοντριβυιρ παρα ο δεσενϖολϖιmεντο ηολ στιχο δα σοχιεδαδε εm ηαρmονια χοm ο αmβιεντε. Παρα ταντο, χι νχια ε τεχνολογια χονστιτυεm εmβασαmεντοσ θυε εσσε προφισσιοναλ υτιλιζα παρα α χονχεπ ο ε δεσενϖολϖιmεντο δε προδυτοσ, προχεσσοσ ε mατεριαισ, οβϕετιϖανδο α υmα απλιχα ο εχον mιχα ε χοmπροmετιδα χοm ο βεm εσταρ σοχιαλ ε δο αmβιεντε. Παρα θυε συα φορmα ο σεϕα πλεναmεντε ατινγιδα, τορνα σε νεχεσσ ριο δεσενϖολϖερ νο φυτυρο τεχν λογο ινδισπενσ ϖεισ ατριβυτοσ, ταισ χοmο: χαπαχιδαδε δε ρεχονηεχερ προβλεmασ ε δε σολυχιον λοσ; αδεθυαδα βασε χιεντ φιχα βαλανχεαδα χοm ηαβιλιδαδεσ εσπεχ φιχασ; χονηεχιmεντο αδεθυαδο δασ χι νχιασ β σιχασ ε φυνδαmενταισ; χαπαχιδαδε δε χοmυνιχαρ συασ ιδειασ ε δε δεφενδερ σευσ προϕετοσ; mενταλιδαδε ρεχεπτιϖα ε ατιτυδε ποσιτιϖα εm φαχε δοσ αϖαν οσ τεχνολ γιχοσ; αυτοδιδατισmο; σ λιδα χυλτυρα, βυσχα δε νοϖοσ χονηεχιmεντοσ ε ατυαλιζα ο περmανεντε; δοm νιο δε λινγυαγενσ χοmπυταχιοναισ; δοm νιο δε λ νγυα εστρανγειρα; χαπαχιδαδε παρα τραβαληοσ ινδιϖιδυαισ ε εm γρυπο; λιδεραν α ε εmπρεενδεδορισmο; ρεσπονσαβιλιδαδε ε χοmπροmετιmεντο προφισσιοναλ χοm ρεσυλταδοσ. ΧΥΡΣΟΣ DΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΦΕΡΕΧΙDΟΣ Ε ΠΕΡΦΙΣ ΠΡΟΦΙΣΣΙΟΝΑΙΣ (1 ΣΕΜΕΣΤΡΕ DΕ 2020) Παρα αυξιλιαρ να εσχοληα δε υm χυρσο δε τεχνολογια, ο χανδιδατο ϖαι ενχοντραρ, α σεγυιρ, οσ περφισ προφισσιοναισ χορρεσπονδεντεσ αοσ χυρσοσ οφερεχιδοσ, ο θυε ο αλυνο εστυδα εm χαδα χυρσο, ονδε τραβαληαρ, ονδε εστυδαρ ε ο ειξο τεχνολ γιχο α θυε περτενχεm. Εm χαδα περφιλ, εστ ο δεσχριτασ ασ πρινχιπαισ απτιδ εσ, φυν εσ ε/ου ηαβιλιδαδεσ νεχεσσ ριασ παρα ο δεσεmπενηο δα προφισσ ο. Παρα ϖεριφιχαρ οσ χυρσοσ οφερεχιδοσ ε οσ περφισ προφισσιοναισ χονσυλτε ο ενδερε ο ηττπ://ϖεστιβυλαρφατεχ.χοm.βρ/υνιδαδεσ χυρσοσ/ 55

56

ΥΝΙςΕΡΣΙ Α Ε ΧΑΝ Ι Ο ΜΕΝ ΕΣ Π Σ ΓΡΑ ΥΑ Ο ΛΑΤΟ ΣΕΝΣΥ ΠΡΟϑΕΤΟ Α ςεζ Ο ΜΕΣΤΡΕ

ΥΝΙςΕΡΣΙ Α Ε ΧΑΝ Ι Ο ΜΕΝ ΕΣ Π Σ ΓΡΑ ΥΑ Ο ΛΑΤΟ ΣΕΝΣΥ ΠΡΟϑΕΤΟ Α ςεζ Ο ΜΕΣΤΡΕ ΥΝΙςΕΡΣΙ Α Ε ΧΑΝ Ι Ο ΜΕΝ ΕΣ Π Σ ΓΡΑ ΥΑ Ο ΛΑΤΟ ΣΕΝΣΥ ΠΡΟϑΕΤΟ Α ςεζ Ο ΜΕΣΤΡΕ Φορµα ο δε Οφιχιαισ δα Μαρινηα δο Βρασιλ να Εσχολα Ναϖαλ: Α φορµα ο δε υµα νοϖα ιδεντιδαδε χυλτυραλ ατραϖ σ δο χυρρ χυλο. Πορ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΝ Ι ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ Ε ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ ΑΦΤΕΡΜΑΡΚΕΤ

ΧΟΝ Ι ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ Ε ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ ΑΦΤΕΡΜΑΡΚΕΤ Página 1 de 13 ΧΟΝ Ι ΕΣ ΓΕΡΑΙΣ Ε ΦΟΡΝΕΧΙΜΕΝΤΟ ΑΦΤΕΡΜΑΡΚΕΤ ΖΦ Ο ΒΡΑΣΙΛ ΛΤ Α., χο εσταβελεχι εντο να Ρυα Προφεσσορ ϑο ο Φρανχο δε Αλ ειδα Φιληο, ν 440, Βαιρρο δεν, Μυνιχ πιο δε Σοροχαβα, Εσταδο δε Σ ο Παυλο,

Διαβάστε περισσότερα

Avaliação de resultados da comunicação interna Um estudo de caso na Embraco Joinville / SC 1

Avaliação de resultados da comunicação interna Um estudo de caso na Embraco Joinville / SC 1 Luciana Maria Nardini 2 Cristiane Maria Riffel 3 UNIVALI / SC Avaliação de resultados da comunicação interna Um estudo de caso na Embraco Joinville / SC 1 Resumo: O trabalho apresenta o estudo de caso

Διαβάστε περισσότερα

Direitos dos animais e isonomia jurídica

Direitos dos animais e isonomia jurídica Direitos dos animais e isonomia jurídica Εδνα Χαρδοζο ιασ Ρεσυµο: Εστε αρτιγο τεµ πορ οβϕετιϖο δεµονστραρ θυε οσ διρειτοσ δοσ ανιµαισ σ ο ο προλονγαµεντο λ γιχο δο ρεχονηεχιµεντο δοσ διρειτοσ εµ γεραλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΟΡΓΙΑ ΣΕΡΑΠΗΙΜ ΦΕΡΡΕΙΡΑ

ΓΕΟΡΓΙΑ ΣΕΡΑΠΗΙΜ ΦΕΡΡΕΙΡΑ LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES EN LA UNIÓN EUROPEA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS ESPECIES Y HÁBITATS NATURALES PROTEGIDOS

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιανυαριε ΠΡΕςΕ ΕΡΙ ΑΝΥΑΛΕ. διν χαρε χρεδιτε. Τριµ. Ι Τριµ. ΙΙ Τριµ. ΙΙΙ Τριµ. Ις. δεστινατε. στινγεριι πλατιλορ ,

01 Ιανυαριε ΠΡΕςΕ ΕΡΙ ΑΝΥΑΛΕ. διν χαρε χρεδιτε. Τριµ. Ι Τριµ. ΙΙ Τριµ. ΙΙΙ Τριµ. Ις. δεστινατε. στινγεριι πλατιλορ , Πριµαρια Μυνιχιπιυλυι Χραιοϖα Ανεξα χοδ λα ΟΜΦ1954/2005 ΒΥΓΕΤΥΛ ΛΟΧΑΛ ΕΤΑΛΙΑΤ ΛΑ ςενιτυρι ΠΕ ΧΑΠΙΤΟΛΕ ΣΙ ΣΥΒΧΑΠΙΤΟΛΕ ΣΙ ΛΑ ΧΗΕΛΤΥΙΕΛΙ ΠΕ ΧΑΠΙΤΟΛΕ, ΣΥΒΧΑΠΙΤΟΛΕ ΣΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕ 01 Ιανυαριε 2015 ΑΠΡΟΒΑΤ: εσχηιδερε

Διαβάστε περισσότερα

Prova escrita de conhecimentos específicos de MATEMÁTICA

Prova escrita de conhecimentos específicos de MATEMÁTICA Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência dos Cursos Superiores do Instituto Politécnico de Leiria dos Maiores de 23 Anos - 2011 Prova escrita de conhecimentos

Διαβάστε περισσότερα

Χαπ τυλο 5 Γαβριελ Γαρχ α Μ ρθυεζ: αντεσ ψ δεσπυ σ δελ ρεαλισmο m γιχο

Χαπ τυλο 5 Γαβριελ Γαρχ α Μ ρθυεζ: αντεσ ψ δεσπυ σ δελ ρεαλισmο m γιχο Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562, This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/4892/

Διαβάστε περισσότερα

Χαπ τυλο 4 Λα mυερτε δε λα χερτιδυmβρε / λα χερτιδυmβρε δε λα mυερτε: ϕυεγοσ χον ελ τιεmπο

Χαπ τυλο 4 Λα mυερτε δε λα χερτιδυmβρε / λα χερτιδυmβρε δε λα mυερτε: ϕυεγοσ χον ελ τιεmπο Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562, This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/4892/

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ

ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ ΡΕΤΕΝΧΙ Ν Ε ΧΛΟΡΥΡΟΣ, ΒΑΡΙΟ Ψ ΧΡΟΜΟ ΕΝ ΟΣ ΕΣΠΕΧΙΕΣ Ε ΜΑΝΓΛΕ ΑςΙΧΕΝΝΙΑ ΓΕΡΜΙΝΑΝΣ Ψ ΡΗΙΖΟΠΗΟΡΑ ΜΑΝΓΛΕ ΕΣΑΡΡΟΛΛΑ ΑΣ ΕΝ ΑΓΥΑΣ Ε ΠΡΟ ΥΧΧΙ Ν Ε ΛΑ ΙΝ ΥΣΤΡΙΑ ΠΕΤΡΟΛΕΡΑ ΜΕ ΙΑΝΤΕ ΛΑ Τ ΧΝΙΧΑ Ε ΧΥΛΤΙςΟ ΗΙ ΡΟΠ ΝΙΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαπ τυλο 7 Ελ ποδερ τρανσφορmαδορ δε λα παλαβρα: δε λα χυλτυρα χλ σιχα α λα χυλτυρα ποπυλαρ

Χαπ τυλο 7 Ελ ποδερ τρανσφορmαδορ δε λα παλαβρα: δε λα χυλτυρα χλ σιχα α λα χυλτυρα ποπυλαρ Rodero, J. (2006) La edad de la incertidumbre: un estudio del cuento fantástico del siglo XX en Latinoamérica. Peter Lang AG, New York, USA. ISBN 978-0820481562, This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/4892/

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

FITT Issue / kg 1319/ kg. INS-1319/ Revision A 03/02

FITT Issue / kg 1319/ kg. INS-1319/ Revision A 03/02 FITT-10005 Issue - 01 1319 1319 5.5 kg 25 kg 1316 INS--000 Revision A 03/02 1319(α) Βραχκετ ινσταλλατιον Μονταγε mιτ Αυφστεχκωινκελ Ινσταλλατιον δεσ θυερρεσ Ινσταλλαζιονε σταφφα Ινσταλαχι ν δε λα αβραζαδερα

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

Ι πριµι µεσι ινσιεµε αλλε µεδιε

Ι πριµι µεσι ινσιεµε αλλε µεδιε Σ χ υ ο λ α µ ε δ ι α Φ. Φ ι λ ζ ι Λ α ι ϖ ε σ Σ χ υ ο λ α µ ε δ ι α ϑ. Κ. Φ ρ α ν ζ ε λ ι ν Μαρζο 2015 Λ2 υνα πυββλιχαζιονε χηε χοντιενε χοντριβυτι σχριττι ιν λ2 δαγλι αλυννι δελλε δυε σχυολε µεδιε Ι

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε

ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε ΚΑΝΟΝΙΣ ΜΟ Ι ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 / 8 SCALE IC TRA CK ΕΛ. Μ. Ε. 2 0 1 9 Κλ ά δο ς θερ µ ι κώ ν τη λ εκα τ ευθυ νό µ εν ω ν α υ το κι νή τω ν. Υπ εύ θυνο ς Κ λ ά δ ο υ Ζωτιαδης Κωστας bo d @ e l - m e. gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

ιπαρτιµεντο περ λ ιστρυζιονε ιρεζιονε Γενεραλε περ ιλ Περσοναλε δελλα Σχυολα εχρετο Μινιστεριαλε ν. 35 δελ 24 µαρζο 2004 Προτ. ν.

ιπαρτιµεντο περ λ ιστρυζιονε ιρεζιονε Γενεραλε περ ιλ Περσοναλε δελλα Σχυολα εχρετο Μινιστεριαλε ν. 35 δελ 24 µαρζο 2004 Προτ. ν. ιπαρτιµεντο περ λ ιστρυζιονε ιρεζιονε Γενεραλε περ ιλ Περσοναλε δελλα Σχυολα εχρετο Μινιστεριαλε ν. 35 δελ 24 µαρζο 2004 Προτ. ν. 437 Ελενχηι Προϖινχιαλι αδ Εσαυριµεντο ε χονσεγυεντε ινσεριµεντο νελλε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΟΒΙΕΧΤΥΛ ΑΧ%ΙΥΝΙΙ! Ε! ΟΧΥΜΕΝΤΑΡΕ

Ι. ΟΒΙΕΧΤΥΛ ΑΧ%ΙΥΝΙΙ! Ε! ΟΧΥΜΕΝΤΑΡΕ ΝΟΤ! Ε!ΙΝΦΟΡΜΑΡΕ πριϖινδ αχ ιυνεα!δε!δοχυµενταρε!εφεχτυατ# λα!ενεργιει,!!τρανσπορτυριλορ,!!χοµυνιχα ιιλορ! ι!πεντρυ! Σοχιετατεα!Ινφορµα ιοναλ#! ι!!εχονοµιει,!χοµερ υλυι! ι!ρελα ιιλορ!χυ!μεδιυλ!δε! Αφαχερι

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΛΑΖΙΟΝΕ Ι ΦΙΝΕ ΜΑΝ ΑΤΟ

ΡΕΛΑΖΙΟΝΕ Ι ΦΙΝΕ ΜΑΝ ΑΤΟ Προϖινχια δι Λεχχε ΡΕΛΑΖΙΟΝΕ Ι ΦΙΝΕ ΜΑΝ ΑΤΟ 2014 2018 Ινδιχε Πρεµεσσα 2 1 ΠΑΡΤΕ Ι ΑΤΙ ΓΕΝΕΡΑΛΙ 3 1.1 Ποπολαζιονε ρεσιδεντε 3 1.2 Οργανι πολιτιχι 3 1.3 Στρυττυρα οργανιζζατιϖα 4 1.4 Χονδιζιονε γιυριδιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik

STUDIA PRAWNICZE. Prawo karne skarbowe. Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik STUDIA PRAWNICZE Prawo karne skarbowe Leszek Wilk Jarosław Zagrodnik C.H.BECK ΣΤΥ ΙΑ ΠΡΑΩΝΙΧΖΕ Πραωο καρνε σκαρβοωε Ω σπρζεδα!ψ: Α. Μαρεκ ΠΡΑΩΟ ΚΑΡΝΕ, ωψδ. 9, Ζαποωιεδ! Στυδια Πραωνιχζε Φ. Πρυσακ ΠΡΑΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα:

Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: Προκη ρυξη Πανελληνιόυ Πρωταθλη ματος Dragster 2019 Η ΑΜΟΤΟΕ προκηρυ σσει για το 2019, Πανελλη νιο Πρωτα θλημα Dragster αποτελου μενο απο 6 αγω νες, με το παρακα τω προ γραμμα: 1ος ΑΓΩΝΑΣ 13-14/04/2019

Διαβάστε περισσότερα

FITT Issue - 01

FITT Issue - 01 FITT-10007 Issue - 01 34 kg INS--000 Revision B 06/05 Σλιδε ινσταλλατιον Σχηιενενβεφεστιγυνγ Μονταγε δε λα γλισσι ρε Μονταγγιο γυιδα Ινσταλαχι ν δε λα γυ α Αλλ φιξινγσ ποσιτιονσ mυστ βε υσεδ το αχηιεϖε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις

ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις ΜΑΡΧΗΕ ΓΑΜ. ΣΙΛςΕΡ 2 ΠΡ. ΧΑΜΠ.ΡΕΓ. ΙΝ Ις. 1 Ις ΡΕΧΑΝΑΤΙ 22 ΑΠΡΙΛΕ 2017 ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ΑΛΛΙΕςΙ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε Β ΠΕΝ 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ.

2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ. 2 ΠΡΟςΑ ΧΑΜΠΙΟΝΑΤΟ ΡΕΓΙΟΝΑΛΕ Ι ΧΑΤΕΓΟΡΙΑ ΓΡ. ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΠΡΟςςΙΣΙΟΡΙΑ ΙΝ ΑΤΤΕΣΑ Ι ΟΜΟΛΟΓΑΖΙΟΝΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑ ΙΝ ΙςΙ ΥΑΛΕ ϑυνιορ 1 ΦΑΣΧΙΑ ΧΛ ΑΤΛΕΤΑ/ΣΟΧΙΕΤΑ ΠΥΝΤΕΓΓΙΟ Ε ΠΕΝ 1 2 3 ΒΕςΙΛΑΧΘΥΑ ΣΟΦΙΑ 8/1384 Α.Σ..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα