Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : Ζξάθιεην Σει. : , Fax : Ζιεθηξ. Γ/λζε: Πιεξνθνξίεο: E. Σζίηζα ΠΡΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 10/10/2011 Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π Κάζε ελδηαθεξφκελν. ΘΔΜΑ: Πξφρεηξνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ. Έρνληαο ππφςε: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. Σν Π.Γ. 191/2003 «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ» (ΦΔΚ 146/η.Α / ). θαη ην Π.Γ. 186/2009 (ΦΔΚ/213/η.Α / ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο». 2. Σν Ν. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/ ) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά ξγαλα». 3. Σνπ Ν.2362/95 ( ΦΔΚ/Α/247/ ) «Πεξί ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 4. Σνπ Νφκνπ 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο» (αξ. 40, παξ. 2 θαη 3). 5. Σνπ Ν. 2286/ «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/η.Α / ). 6. Σνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247/η.Α / ). φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Γεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε», ηνπ Ν. 3899/2010 (ΦΔΚ 212/Α / ) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο». 7. To ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/ ) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 8. Σνπ Ν. 1958/5-8-91( ΦΔΚ122/Α/5-8-91) «Tξφπνο εθηέιεζεο αξρ/θψλ έξγσλ» κε ην νπνίν δηαθνξνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 1418/1984, 716/1977, ηνπ Π.Γ. 609/1985 ΚΛΠ., ξπζκίδνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε αξραηνινγηθψλ ελ γέλεη έξγσλ. 9. Σνπ Π.Γ.99/92 (ΦΔΚ 46/Α/ ) «Μειέηε θαη εθηέιεζε αξρ/θψλ ελ γέλεη έξγσλ». 10. Σνπ Π.Γ. 609/85 «Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ». 11. Σνπ Νφκνπ 2947/2001 (άξζξν 19,παξ. 33) (ΦΔΚ 228/Α/ ) «ζέκαηα Οιπκπηαθήο 1

2 Φηινμελίαο». 12. Σνπ Π.Γ.118/07 (ΦΔΚ/150/Α/ ) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 13. Σνπ Νφκνπ 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 14..Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ180/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.». 15..Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΠΟ/ΓΟΔΠΤ/ΣΟΠΤΝ/15/3696/ (ΦΔΚ180/Β/ ) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Δηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ & Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αλαζηήισζεο Μνπζείσλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ ΤΠ.ΠΟ.» 16. Σελ Σελ Τ.Α. Αξηζκ /ΔΤ 1749 (ΦΔΚ 540/Β/ ) «Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο» (ΤΠΑΤΓ) 17.. Σελ ππ' αξηζ. 2335/ Απφθαζε ηνπ ΑΜΖ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ 18. Σελ ππ αξ. ΔΤΠΟΣ/Α1/Π/ΔΠΑΝ26/2607/ Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , ηνηρεία Πξάμεο : Κσδ. Πξάμεο : (ΟΠ ΔΡΓΟΡΑΜΑ): Κσδ. πξάμεο ΠΓΔ: Κσδ. Α:Δ0148, Κσδ. πξάμεο Α: 2011Δ Σελ αξ. ΤΠΠΟΣ/ΓΓΑΠΚ/ΓΜΔΔΠ/Γ1/Φ21-ΑΜΖ/87081/1429/ απφθαζε έγθξηζεο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ 20. Σελ χπαξμε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ ζην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ»: θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 21. Σελ αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ 22. Σελ αξ. πξση. 2429/ εηζήγεζε ηεο νκάδαο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 23. Σελ ππ' αξηζ. 2527/ απφθαζε ηνπ ΑΜΖ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, για ηην ανάθεζη ππομήθειαρ εξειδικεςμένων ςλικών και επγαλείων ζςνηήπηζηρ για ηην εκηέλεζη ηων επγαζιών ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, κε πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο χςνπο κέρξη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23% κε δπλαηφηεηα πξναίξεζεο έσο 20% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηεο πξάμεο κε 2

3 θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο θαη έσο ηελ Σπίηη 25/10/2011 λα παξαιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ζηνηρεία απηήο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθη, Σ.Κ Ζξάθιεην Κξήηεο. Σει fax Τπεχζπλε γηα ην δηαγσληζκφ είλαη νη θα Δ. Σζίηζα. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: Α. ΔΗΓΟ - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο είλαη πξφρεηξνο κεηνδνηηθφο θαη απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) πξνζθνξψλ. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ην ππνέξγν 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηεο Πξάμεο «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» πνπ έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή, ε νπνία θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. Β. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηηο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εηαηξείεο πξνεξρφκελεο απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ.) ηνπ Παγθζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί : ζνη δελ αζθνχλ επάγγεικα ζρεηηθφ κε ην δηαγσληδφκελν αληηθείκελν. ζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή ΝΠΓΓ γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. ζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. θπξψζεηο. ζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα κέιε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. Γ. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ απηφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο, απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη κέρξη ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ππνέξγνπ 1, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη 31/12/2013. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (βι. ππφδεηγκα) καδί κε ηε πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 1. Αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, φπσο ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη ΔΠΔ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 3

4 απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ), βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο (γηα θπζηθά πξφζσπα). 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη θαη κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ α)έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα επί πνηλή απαξαδέθηνπ. β)δελ έρεη απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ δηαγσληζκφ Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή ΝΠΓΓ θαη δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο, γηαηί δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξνζψπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηε πξνζθνξά, παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο 3.Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη έρεη επάξθεηα νρεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο παξάδνζεο ηνπο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ έδξα ηελ Κξήηε ή πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε επαγγεικαηηθή έδξα εθηφο Κξήηεο.(Χο εκεξνκελία παξαγγειίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ζρεηηθνχ fax ζε αξηζκφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ αλάδνρν). Δπίζεο, ζηε δήισζε ζα αλαθέξεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θχιαμεο θαη δηάζεζεο ησλ πιηθψλ ζε θαιή θαηάζηαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, έσο ηελ παξάδνζε ηνπο ζην εξγνηάμην ηεο Τπεξεζίαο. ηηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. Δ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ Οη πξνζθέξνληεο πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη πεξηέρνπλ αλαθξηβή δηθαηνινγεηηθά ή δελ πεξηέρνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηα άξζξα Γ θαη Δ., απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο. Οη πξνζθέξνληεο απφ άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζε επίζεκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Σ. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ αλάξηεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη και ώπα μ.μ. λα ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΑΜΖ, ΣΚ Ζξάθιεην (ηει: , fax: ) ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ζπλνδεπφκελε απφ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ. Ζ ππνβνιή ζα γίλεηαη, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπο, επηθπξσκέλε απφ Γεκφζηα Αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη ζα παξαιακβάλεηαη κε απφδεημε κε ηελ απαξαίηεηε φκσο, πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρεηαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη θάθεινη δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Οι πποζθοπέρ πος καηαηίθενηαι ζηο ΑΜΖ μεηά ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ, δεν αποζθπαγίζονηαι και επιζηπέθονηαι ζηοςρ πποζθέπονηερ. 4

5 Ο θάθεινο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαγξάθεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, θαζψο θαη ην εμήο: "Πξνζθνξά γηα ην δηαγσληζκφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ην ΑΜΖ γηα ηε πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πιηθψλ θαη εξγαιείσλ ζπληήξεζεο γηα ην έξγν «Δπαλέθζεζε πιινγψλ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ» ηνπ ππνέξγνπ 1 «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ» Ζ νξηζζείζα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζπλέιζεη ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα π.κ. πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Δληφο ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη: 1.Τποθάκελορ με ηην ένδειξη «Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη έλα (1) θσηναληίγξαθν απηψλ θαη ηνπνζεηείηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζην θπξίσο θάθειν. 2.Τποθάκελορ με ηην ένδειξη «Οικονομική πποζθοπά», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηελ πξσηφηππε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, θαζψο θαη έλα (1) θσηναληίγξαθν απηήο θαη ηνπνζεηείηαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζην θπξίσο θάθειν. ια ηα παξαπάλσ έγγξαθα-δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα. Δηδηθφηεξα γηα ηελ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα έρεη ηε κνξθή ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηε παξνχζα δηαθήξπμε ππνδείγκαηνο πξνζθνξάο. Σνλίδεηαη ξεηά φηη νη πξνζθνξέο πνπ δε ζπληάρζεθαλ ή δελ αλαιχζεθαλ κε θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ζα ζεσξεζνχλ άθπξεο θαη ζα απνξξηθζνχλ. Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνπλ ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο θαη ζα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ δηαγσληδφκελν. Οη πιεξσκέο ηεο πξνκήζεηαο γίλνληαη κεηά απφ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο απφ ηελ επίβιεςε. Ζ πξνζθνξά αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ ζην εξγνηάμην ηεο Τπεξεζίαο κε επζχλε θαη έμνδα ηνπ πξνζθέξνληνο ζπζθεπαζκέλα θαηάιιεια. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα επηζθεθζνχλ ην ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ γηα λα ζρεκαηίζνπλ πιήξε θαη ζαθή εηθφλα θαη λα έρνπλ πξνζσπηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηηο πξνζβάζεηο, ηε δηαθίλεζε, ηηο απνζηάζεηο θαη γεληθέο φιεο ηηο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιεθζεί ν Φ.Π.Α. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο δε γίλνληαη απνδεθηέο. Γηεπθξηλίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, απνθξνχζεηο φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, δε γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο, νχηε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. (αξζξ. 57, παξ.4 Ν.3669/2008). Ε. ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, νη νπνίνη 5

6 έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο ελζηάζεσλ, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, (π.δ.118/2007 άξζξν 15). Ζ. ΠΑΡΟΥΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο θαη έσο ηελ Σπίηη 25/10/2011 λα παξαιακβάλνπλ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ζηνηρεία απηήο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, Ξαλζνπδίδνπ θαη Υαηδεδάθη, Σ.Κ Ζξάθιεην Κξήηεο. Σει fax Θ. ΓΖΜΟΗΔΤΖ Σν θείκελν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΑΜΖ, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ YΠ.ΠO.T.( θαη ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» ( πλεκκέλα ζηελ Πξνθήξπμε αλαξηάηαη ε Σερληθή Έθζεζε, ην Έληππν ηεο Αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ην Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Η. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε παξνχζα. Μνλνγξάθεηαη ν θπξίσο θάθεινο, απνζθξαγίδεηαη, κνλνγξάθνληαη νη ππνθάθεινη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δε θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. ΗΑ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Το κπιτήπιο αξιολόγησηρ των πποσυοπών για ηην ανάδειξη ηος αναδόσος θα, είναι η σαμηλόηεπη ζςνολικά πποζθοπά εθόζον εξαζθαλίζονηαι ηα απαιηούμενα ηεσνικά σαπακηηπιζηικά ηων πποδιαγπαθών. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο είλαη ν ελδηαθεξφκελνο λα θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε πξνζθνξά, δειαδή γηα φια ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν έληππν πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αζαθείο, αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Απηνλφεηα, δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε γηα πξνζθνξέο πνπ δε πιεξνχλ ηνπο ηππηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ γεληθφηεξσλ θαη απαξάβαησλ φξσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνθήξπμεο. Δθφζνλ ε επηηξνπή θξίλεη απαξαίηεην, δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ θαη θάπνηα δείγκαηα απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε. IB. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ - ΤΜΒΑΖ Ζ ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ελζηάζεσλ. Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, εηδνπνηεί εγγξάθσο ην κεηνδφηε φηη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζε απηφλ θαη ηνλ θαιεί γηα ηε πξνζθφκηζε ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο: 6

7 1. Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη, φηη δε ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δε ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 2.Πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ αξκνδίαο αξρήο πεξί εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακσλ νξγαλψζεσλ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηά. 3.Πιήξε ζηνηρεία ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ) ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 φηη είλαη πξνζσπηθή επηρείξεζε θαη ζηεξείηαη θαηαζηαηηθνχ. 4.Ηζρχνπζα θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ζηνλ αλάδνρν θαη απηφο δελ πξνζέιζεη εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ, ρσξίο λα ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο, απηή δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν κε απιή δήισζε ηεο. ΗΓ. ΥΡΟΝΟ, ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη κε πιηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ έδξα ηελ Κξήηε ή πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα κε επαγγεικαηηθή έδξα εθηφο Κξήηεο.(Χο εκεξνκελία παξαγγειίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ζρεηηθνχ fax ζε αξηζκφ πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ αλάδνρν), εθαξκφδνληαο πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο θαη εθδίδνληαο ζρεηηθφ ηηκνιφγην ζην φλνκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Σα πιηθά, ζα παξαγγέιλνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά ζπζθεπαζκέλα θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, ζην εξγνηάμην ηνπ έξγνπ (ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία),ζην ρψξν ηνπ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ ιήμε ηνπ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν κεηνδφηε. Καηά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θαη αλ απηά δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ηερληθήο έθζεζεο ή έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θαηά ηελ θχιαμε ή ηελ κεηαθνξά ηνπο ή δελ είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα δε ζα παξαιακβάλνληαη. Ζ θαη' επαλάιεςε ρξνλνηξηβή ζηε παξάδνζε ησλ πιηθψλ, δίλεη ην δηθαίσκα ζην ΑΜΖ λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε, θαζψο δπζρεξαίλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. ΗΓ. ΠΟΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ Ζ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο καο. ΗΔ. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ, ηκεκαηηθά, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ηεο πξνκήζεηαο απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ έξγνπ θαη αθνχ ηα παξαδνηέα παξαιεθζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ πιηθψλ απαηηείηαη ηηκνιφγην, επί ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε αλάινγε παξαθξάηεζε θφξνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην ινγηζηήξην ηνπ ΑΜΖ. 7

8 . Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ ππνέξγνπ 1: «πληήξεζε θαη Δπαλέθζεζε ησλ πιινγψλ ηνπ ΑΜΖ» κε θσδ. 2011Δ ηεο ΑΔ014/8 ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ζε ζπγρξεκαηνδφηεζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. IΣ. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο γη απηφ ην ζθνπφ Σξαπέδεο. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο νξίδεηαη ζε 10% επί ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ην ΦΠΑ. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ε Σξάπεδα δειψλεη, παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο δηδήζεσο φηη ππνρξενχηαη κε απιή έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Δξγνδφηε θαη εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ πξφζθιεζε λα θαηαβάιεη ζηνλ Δξγνδφηε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα ακθηζβεηήζεη δηθαζηηθά ή άιισο ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη εθφζνλ δελ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ Δξγνδφηε. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. Ε. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ-ΚΤΡΧΔΗ ΓΗΑ ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ΦΟΡΣΧΖ-ΠΑΡΑΓΟΖ ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο η εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ επέρεη θέζη ποινικήρ πήηπαρ θαη θαηαπίπηεη γηα νιφθιεξν ην πνζφ, ππέξ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 118/2007. ςνημένα: 1. Σερληθή Πεξηγξαθή 2. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 3. Αίηεζε πκκεηνρήο Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ Δζωηεπική Γιανομή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ Γεψξγηνο Ρεζεκησηάθεο Αξραηνιφγνο κε βαζκφ Α 8

9 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ Γηα ην ππνέξγν 1 «ςνηήπηζη και Δπανέκθεζη ηων ςλλογών ηος Απσαιολογικού Μοςζείος Ζπακλείος», ηεο πξάμεο «Δπανέκθεζη ςλλογών Απσαιολογικού Μοςζείος Ζπακλείος» πος έρεη εληαρζεί ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ ΔΠΑ , εθηεινχκελνπ απνινγηζηηθά θαη κε απηεπηζηαζία απφ ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ζξαθιείνπ. πγθεθξηκέλα απαηηνχληαη: A/Α ΓΗΑΛΤΣΔ & ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΠΟΟ ΣΖΣΑ 1. ΑΗΘΑΝΟΛΖ 99% ΜΔΣOΤΗΧΜΔΝΖ MΔ ΜΔΘΤΛ-ΑΗΘΤΛ-ΚΔΣΟΝΖ 1% ΚΑΗ BITREX 0,001% 2.5 lt ΑΗΘΑΝΟΛΖ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 2,5lt 5 3. ΑΚΔΣΟΝΖ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,8%, 2,5lt ΑΚΔΣΟΝΖ ΥΖΜΗΚΑ ΚΑΘΑΡΖ. 99% ΤΚΔΤΑΗΑ 20 lt AMMΧΝΗΑ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 32% 1 lt 4 6. N,N-ΓΗΜΔΘΤΛΦΟΡΜΑΜΗΓΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ, 99% 1 lt 2 7. ΠΔΣΡΔΛΑΗΚΟ ΑΗΘΔΡΑ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1 lt 1 8. ΣΔΡΔΒΗΝΘΔΛΑΗΟ (ΜΔΗΓΜΑ ΣΔΡΠΔΝΗΧΝ) ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1 lt ΣΟΛΟΤΟΛΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2,5lt ΘΔΗΟΤΡΗΑ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98,5% 0,5 kgr ΘΔΗΟΘΔΗΗΚΟ ΑΜΜΧΝΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98% 1 kgr ΘΔΗΟΘΔΗΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 98,5% 2,5 kgr ΚΗΣΡΗΚΟ ΟΞΤ ΔΝΤΓΡΟ ΛΔΤΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 kgr ΜΤΡΜΖΚΗΚΟ ΟΞΤ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ % 1 lt ΝΗΣΡΗΚΟ ΑΡΓΤΡΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΑΜΠΟΤΛΑ Γίλεη 2,5 lt δηάιπκα 0,1Μ 17 gr ΟΞΗΚΟ ΟΞΤ ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ % 2,5 lt ΣΑΝΝΗΚΟ ΟΞΤ ΚΗΣΡΗΝΟΥΡΧΜΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 90% ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ 1 kgr ΣΡΤΓΗΚΟ ΚΑΛΗΟΝΑΣΡΗΟ ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% ΠΡΟΑΝΑΛΤΖ 1Kg ΤΓΡΟΞΔΗΓΗΟ ΝΑΣΡΗΟΤ ΤΠΟΛΔΤΚΑ ΦΤΛΛΗΓΗΑ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 1Kg ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ 1Kg WHITE SPIRIT ΑΟΜΟ 1 lt ΒΔΝΕΟΣΡΗΑΕΟΛΖ ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 500gr ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ / ΓΛΤΚΔΡΟΛΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 lt ΟΞΗΝΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΑΜΜΧΝΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,7% 2 kgr ΟΞΗΝΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,9% 2 kgr EDTA 2Na ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2 kgr EDTA 4Na / 4Na ΚΡΤΣΑΛΛΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99% 2 kgr ΤΠΔΡΟΞΔΗΓΗΟ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ Ζ 2Ο 2 ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 50% 1 kgr ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΟΓΛΤΚΟΛΖ 400 / PEG 400 ΓΗΑΦΑΝΔ ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,5% 1 kgr 4 9

10 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 30. ΣΡΗΥΛΧΡΟΜΔΘΑΝΗΟ / ΥΛΧΡΟΦΟΡΜΗΟ ΠΡΟΑΝΑΛΤΗ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 99,8% 1 lt 1 ΤΝΘΔΣΗΚΔ ΡΖΣΗΝΔ ΤΓΑΣΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΟΞΗΚΟΤ ΑΗΘΤΛ-ΒΗΝΤΛΔΣΔΡΑ ΚΑΗ ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ ΜΔ 1 lt ΣΔΡΔΑ40% ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ BEVA GEL 32. ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΗΑΠΟΡΑ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ LASCAUX HYDROGRUND 5 lt ΚΑΡΒΟΞΤΜΔΘΤΛΟΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΤΠΟΛΔΤΚΖ ΤΓΡΟΚΟΠΗΚΖ ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΟΣΖΣΑ 74.5% 1 kgr ΑΚΡΤΛΗΚΖ ΡΖΣΗΝΖ 100% Δ ΚΟΚΚΟΤ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ PARALOID B72 1 kgr 35 ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΜΔ ΣΔΡΔΑ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 47% 1 lt ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ PRIMAL AC 532K 36. ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ PRIMAL SF lt ΓΗΑΠΟΡΑ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΟΤ ΟΜΟΠΟΛΤΜΔΡΟΤ PVAC ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ VINAVIL ( Stella Bianca) 38. ΓΗΑΠΟΡΑ ΠΑΥΤΡΡΔΤΣΟΤ ΟΜΟΠΟΛΤΜΔΡΟΤ PVAC Δ ΝΔΡΟ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΔΡΔΧΝ:50% ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΟΤ VINAVIL M18 ΜΔΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 39. ΜΖ ΗΟΝΗΚΟ, ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΑΠΟΤΝΗ Δ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ TEXAPON N70 1 ph: ΑΠΧΝΑ ΒΑΗΜΔΝΟ ΣΟ POTASSIUM METHYL CYCLOHEXYLOLEATE ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ VULPEX ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ 1 kgr 20 Γνρείν 50 kgr 1 1 lt 10 1 lt ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΟ ΣΤΠΟΤ NITROMORS 750 ml ΚΟΛΛΔ & ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΔΠΟΞΗΚΔ ΚΟΛΛΔ Δποξική κόλλα 2 ζςζηαηικών ιδανική για ζςγκόλληζη και ζςμπλήπωζη γςάλινων ανηικειμένων. Με αναλογία, καηά βάπορ, πηηίνηρ (Α)-ζκληπςνηή (Β) να είναι 100:30 Η ζςζκεςαζία πεπιέσει: Kgr A και Kgr B. Γιαθανέρ ςγπό Με σπόνο επγαζιμόηηηαρ:45 λεπηά ζηοςρ 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE 2020 Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα (24 ml) ή δχν ζσιελάξηα (30 ml). Δίλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή θφιια πνπ ζηεξενπνηείηαη γξήγνξα (αλαινγία θαηά βάξνο ξεηίλεο-ζθιεξπληή 1:1). Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 10 ιεπηά ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE EPOXY RAPID Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα (24 ml) ή δχν ζσιελάξηα (30 ml). Δίλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή θφιια πνπ ζηεξενπνηείηαη γξήγνξα (αλαινγία θαηά βάξνο ξεηίλεο-ζθιεξπληή 1:1). Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 10 ιεπηά ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE RAPID Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 2 ;ψξεο ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE PRECISION Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε κεηάιινπ, μχινπ, θεξακηθνχ, γπαιηνχ. Γηαηίζεηαη ζε δηπιή ζχξηγγα Με ρξφλν εξγαζηκφηεηαο 2 ;ψξεο ζηνπο 25 C ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE PRECISION ΧΛΖΝΑΡΗΑ 30ml 47. ΚΟΛΛΑ ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΖ ARALDITE EPOXY SUPER GLUE 90'' Δπνμηθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ Με Υξφλν εξγαζηκφηεηαο (110 gr κάδαο) 65 C 25 ιεπηά, 38 C 262 ιεπηάκαη Υξφλν ζθιήξπλζεο θιήξπλζε επαθήο:15 ψξεο Πιήξεο ζθιήξπλζε:30 ψξεο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ HXTAL NYL-1 χζηεκα Δπνμεηδηθήο ξεηίλεο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ΔPOXOL A, EPOXOL B Slow ΔΣ 3 kgr (2 kgr Α 1kgr Β) ΚΟΛΛΔ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ET 500GR 6 Γηπιή ζχξηγγα 24ml 10 σιελάξηα 30ml 80 Γηπιή ζχξηγγα 24ml 10 σιελάξηα 30ml 60 Γηπιή ζχξηγγα 10 24ml εη 133γξ 10 3kgr ΚΟΛΛΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ ATLACOL 500gr Κπαλναθξπιηθή θφιια ρακεινχ ημψδνπο θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, πνξζειάλεο θαη θεξακηθψλ κε χζηαζε: Κπαλναθξπιηθφο αηζπιεζηέξαο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOGO INSTANT ΣΗΓΜΖ 2 gr Κπαλναθξπιηθή θφιια πςεινχ ημψδνπο θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, πνξζειάλεο, θεξακηθψλ κε χζηαζε: Κπαλναθξπιηθφο αηζπιεζηέξαο ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOGO GEL ΣΗΓΜΖ Κφιια ηδαληθή γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ ή γπαιηνχ κε κέηαιιν, πνπ ελεξγνπνηείηαη κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα κε ηε βνήζεηα ηεο θπζηθήο UV αθηηλνβνιίαο (ήιηνο) ή ηερλεηά παξαγφκελεο UV (ιάκπα UV).θαη είλαη αλζεθηηθή ζηελ πγξαζία κεηά ηελ πιήξε ζθιήξπλζή ηεο. ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ LOCTITE GLASS BOND UV σιελάξην 2 gr 60 σιελάξην 2 gr 40 σιελάξην 3 gr 20 10

11 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 54. ΒΔΝΕΗΝΟΚΟΛΛΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ MERCOLA CONTACT ADHESIVE C113 1 lt Γηάθαλε, ζεξκνπιαζηηθή θφιια ληηξνθπηηαξίλεο, θαηάιιειε γηα ζπγθφιιεζε γπαιηνχ, κεηάιινπ, θεξακηθψλ πνξζειάλεο θαη άιισλ πιηθψλ. Με ζχζηαζε ΝΗΣΡΟΚΤΣΣΑΡΗΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ UHU HART ΣΔΡΔΧΣΗΚΑ ΓΗΑΛΤΜΑ ΠΤΡΗΣΗΚΟΤ ΑΗΘΤΛΔΣΔΡΑ Δ WHITE SPIRIT ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΣΔΡΔΧΖ ΠΟΡΧΓΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΠΤΡΗΣΗΟΤ: 70% ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ RHODORSIL RC70 ΓΗΑΦΟΡΑ σιελάξην 33ml lt 2 BIOKTONO ΒΑΗΜΔΝΟ Δ ΑΛΑΣΑ ΣΟΤ ΣΔΣΑΡΣΟΣΑΓΟΤ ΑΜΜΧΝΗΟΤ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ 1 lt DESOGEN 58. ΑΠΟΣΤΠΧΣΗΚΟ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ NOVAFORM 1500gr ΚΑΣΑΛΤΣΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΣΗΚΟ. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ NOVAFORM 35 gr ΣΑΛΚΖ ΚΟΝΖ 1 kgr ΤΑΛΟΦΑΗΡΗΓΗΑ 50/100micra 1 kgr SILICA GEL BLUE INDICATOR 100% 1 kgr SILICA GEL ORANGE INDICATOR 1 kgr Ήπηα απνμεζηηθή πάζηα Βαζίδεηαη ζε έλα κίγκα ππξηηηθψλ θαη αζβεζηηηηθψλ ζηεξεψλ (Neuburg) ζε γαιάθησκα λεξνχ/white spirit ΗΟ ΤΝΑΜΖ ΣΖ PRE-LIM ΑΠΟΞΔΣΗΚΖ ΠΑΣΑ Καζαξηζηηθφ ηζηνξηθψλ κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ πξντφληα δηάβξσζεο, βαζηζκέλν ζε ζχκπινθν ακίλεο ηνπ πδξν-νμπ-θαξβνμπιηθνχ νμένο ζε πδαηηθφ δηάιπκα ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ RENAISSANCE METAL DE CORRODER Μίγκα κηθξνθξπζηαιιηθψλ θεξηψλ κε ιεπηή πθή, αληηζηαηηθφ κε νπδέηεξν ph ζε κνξθε Λεπθήο πάζηαο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΚΔΡΗ RENAISSANCE WAX 200ml Κεξί ζε κνξθή ιεπθψλ θφθθσλ θαη κε ζεκείν ηήμεο C ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΚΡΤΣΑΛΛΗΚΟ ΚΔΡΗ 80Ζ Δηδηθφ Κεξί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθφιιεζε ζηήξημε αληηθεηκέλσλ κε ηνμηθφ, πνπ αθαηξείηαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη δελ αθήλεη ιεθέδεο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ MUSEUM WAX Gel πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθφιιεζε ζηήξημε αληηθεηκέλσλ κε ηνμηθφ, πνπ αθαηξείηαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηείηαη θαη δελ αθήλεη ιεθέδεο ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ CLEAR MUSEUM GEL ΜΗΚΡΟΚΡΤΣΑΛΗΚΟ ΚΔΡΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΓΔΡΔΝΗΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΟΤ COSMOLOID 80-H Πξνζηαηεπηηθφ βεξλίθη γηα ηνλ ραιθφ θαη ηα θξάκαηά ηνπ πνπ ε ζπζηαζή ηνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ αθξπιηθή ηνπ βάζε (methyl methacrylate copolymer), αλαζηνιείο δηάβξσζεο θαη απνξξνθεηέο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο. ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ INCRALAC 600 Βεξλίθη ληηξνθπηηαξίλεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ επηθάιπςε αζεκέλησλ αληηθεηκέλσλ ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ FRIGILENE ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΑ ΚΔΤΖ 200ml 2 1 lt 2 200ml 5 1 kgr z 5 110ml 5 1 kgr 8 1 lt 3 1 lt ΠΗΠΔΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 3mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 100mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 250mL ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΚΤΛΗΝΓΡΟ ΤΑΛΗΝΟ, 500mL 5 Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 25 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 50 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 100 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 250 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 600 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 1000 ml SIMAX EUROPE Πνηήξη δέζεσο απφ γπαιί Pyrex TM κε ρείινο εθξνήο, βαζκνλφκεζε θαη ρψξν αλαγξαθήο πιεξνθνξηψλ ρσξεηηθφηεηαο 2000 ml SIMAX EUROPE 84. ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 50ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 100ml SIMAX EUROPE 20 11

12 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 86. ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 250ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 500ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΔΤΡΤΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 1000ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 50ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 100ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 250ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 500ml SIMAX EUROPE ΦΗΑΛΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΣΔΝΟΛΑΗΜΖ ΜΔ ΜΤΡΗΜΔΝΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑΦΑΝΖ 1000ml SIMAX EUROPE ΠΟΤΑΡ ΠΗΠΔΣΑ 3 ΔΞΟΓΧΝ ΝΟ ΠΟΤΑΡ ΠΗΠΔΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟ KARTELL 1-10ml ΓΟΥΔΗΟ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ MENDA Γνρείν κε εηδηθφ αλνμείδσην κεραληζκφ πνπ αληιεί (με ηην πίεζη ηος πινέλος ή ηηρ μπαηονέηαρ) ην πγξφ (π.σ. διαλύηη) ζηε κεηαιιηθή θνηιφηεηα ηνπ θαπαθηνχ εκπνδίδνληαο ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην δνρείν ΗΟ ΤΝΑΜΟ ΣΟΤ ΓΟΥΔΗΟΤ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ MENDA 100 ml ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΔΤΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΝΑΣΑ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΜΔ ΥΔΡΟΤΛΗ ΚΑΗ ΥΔΗΛΟ 10 ΔΚΡΟΖ 1L 98. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 100 ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 2,5 ML 99. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ 100 ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 5 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 10 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 20 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ LUER-LOCK, ΤΜΠΑΡΑΓΗΓΟΝΣΑΗ Δ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ. ΜΔ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 50 ml ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΔΝΔΜΑΣΧΝ, ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΣΟΜΗΟ, ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ Δ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 50 ml. ΤΡΗΓΓΑ ΠΛΑΣΗΚΖ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΜΔΝΖ ΔΝΔΜΑΣΧΝ, ΜΔ ΜΔΓΑΛΟ ΣΟΜΗΟ, ΥΧΡΗ ΒΔΛΟΝΑ Δ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΔ ΣΧΝ 100 ml 105. ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 18G X 1, ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 21G X 1, ΒΔΛΟΝΔ ΤΡΗΓΓΑ 27G X 0, ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 3,3 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 5,3 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 6,7 mm ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΔΝΔΜΑΣΧΝ ΜΖΚΟΤ 40 CM ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 7,3 mm 10 ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ. ΜΗΚΡΟ (ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ): 100 mm ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ ΜΔΑΗΟ(ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ): 120 mm ΜΠΧΛ ΗΛΗΚΟΝΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΑΝΑΜΗΞΖ ΓΤΦΟΤ, ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ, ΠΑΣΧΝ ΚΛΠ ΜΔΓΑΛΟ (ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΥΔΗΛΟΤ):140 mm 115. ΚΑΓΗΑ - ΒΑΡΗΓΗΑ 1 kgr ΓΛΧΟΠΗΔΣΡΑ ΠΑΚΔΣΟ 500 ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ ΠΑΚΔΣΟ 200 ΠΑΚΔΣΟ ΚΟΤΒΑ ΠΛΑΣΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ 15 lt ΛΔΚΑΝΖ ΣΔΣΡΑΓΧΝΖ 13 lt ΒΑΜΒΑΚΗ 2xΡΟΛΑ 1 kgr ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΤΠΟΤ 3A SOFT 5 kgr ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ SCOTCH 3Μ mm ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ 3Μ 2090 BLUE 19mm X 55 m ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΗΟΓΤΝΑΜΖ 3Μ 2090 BLUE 25 mm X 55 m 20 12

13 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 125. ΑΡΥΔΗΑΚΖ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΖ ΣΑΗΝΗΑ ΓΗΠΛΖ ΟΦΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΖ 3M mm x 33 m 10 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΥΔΗΡΟ 126. ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No10 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No11 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No12 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No12Β παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No15 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ No20 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ΛΑΜΔ ΝΤΣΔΡΗΧΝ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΥΑΛΤΒΑ Νο 22 παθέην 100 ηκρ Παθέην 100 ηκρ ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ No ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ No3L ANΟΞΔΗΓΧΣΟ ΣΔΛΔΥΟ ΝΤΣΔΡΗΟΤ Νν4 26 ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 1,ΜΖΚΟ 17,5 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 2,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΘΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΜΔ ΔΝΑ ΑΚΡΟ ΜΤΣΔΡΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΠΛΑΣΤ. ΣΤΠΟ Νν 3,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΑΚΡΑ, ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ, ΓΗΑΜΟΡΦΧΜΔΝΖ ΔΝ ΘΔΡΜΧ. ΣΤΠΟ Νν 600,ΜΖΚΟ 18 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ Νν 701 ΜΖΚΟ 22 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ Νν 702, ΜΖΚΟ 21 cm ΠΑΣΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΜΑΤΡΖ ΓΗΠΛΖ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΣΤΠΟ. ΣΤΠΟ ΝΟ 706, ΜΖΚΟ 18 cm ΛΑΒΗΓΑ ΜΔ ΚΑΜΠΤΛΧΜΔΝΟ ΑΚΡΟ ΓΗΑ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΟ ΖΜΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΖΚΟΤ 16 cm ΛΑΒΗΓΑ ΔΤΘΔΗΑ ΜΤΣΔΡΖ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ. ΜΖΚΟΤ 16 cm, ΛΑΒΗΓΑ ΔΤΘΔΗΑ ΜΔ ΣΡΟΓΓΤΛΔΜΔΝΟ ΑΚΡΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ. ΜΖΚΟΤ 14 cm ΛΑΒΗΓΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ Δ ΗΥΤΡΑ ΓΗΑΒΡΧΣΗΚΑ ΜΔΑ, ΜΔ ΠΟΛΤ ΛΔΠΣΔ ΜΤΣΔΡΔ ΑΠΟΛΖΞΔΗ, ΓΗΑ ΛΔΠΣΔ ΔΡΓΑΗΔ, ΜΖΚΟΤ 12,5 cm. ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ KΑΜΠΤΛΖ KI-160MM ΚΤΡΣΖ ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ, ΜΖΚΟΤ 16 cm. ΔΤΘΔΗΑ ΛΑΒΗΓΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟΤ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ, ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ, ΜΖΚΟΤ 16 cm ΠΑΘΖ ΓΤΦΟΤ-ΚΔΡΗΟΤ 130mm TYΠOY KI-KDS ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΞΔΣΡΟ ΓΗΠΛΖ ΑΠΟΛΖΞΖ TYΠOY KI-KDA ΝΟ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΞΔΣΡΟ ΓΗΠΛΟ TYΠOY KI-KDA ΝΟ ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΤΦΟΤ-ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ, ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ Νo 403 ΜΖΚΟ: 26cm.. ΠΑΣΟΤΛΑ ΓΤΦΟΤ-ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΑΠΟ ΥΑΛΤΒΑ ΜΔ ΓΤΟ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ, ΔΤΚΑΜΠΣΑ ΑΚΡΑ Νo 409 MΖΚΟ :25cm ΠΛΑΣΗΚΖ ΠΑΣΟΤΛΑ, ΜΖΚΟΤ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΛΑΣΗΚΖ19CM, ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ ΝΑΤΛΟΝ ΜΔΣΡΗΑ ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΥΔΗΡΟ ΠΛΤΗΜΑΣΟ ΚΛΖΡΟ 10 ΚΟΠΗΓΗ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ, ΜΔ ΔΡΓΟΝΟΜΗΚΖ ΛΑΒΖ ΚΑΗ ΣΡΔΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΑΜΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΔΝΧΜΑΣΧΝΟΝΣΑΗ ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ.ΠΑΥΟ ΛΑΜΑ: 0.6 MM ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΛΔΠΗΓΔ ΚΟΠΗΓΗΟΤ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ- ΚΟΤΣΗ 10 ΣΜΥ KOYTI 10 TEM 4 ΤΛΗΚΑ ΔΠΗΚΑΛYΦΔΧΝ ΜΔΜΒΡΑΝΔ ΥΑΡΣΗΑ ΤΦΑΜΑΣΑ 159. COVER QUICK 550mm X 33m ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΚΑΛΤΦΖ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΦΗΛΜ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΡΟΛΟ 0,5Υ300 M ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 12 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ. 20m x 1m 1 13

14 A/Α ΠΟΟ ΣΖΣΑ 162. ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 50 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ mm x 1 m 163. ΠΟΛΤΔΣΔΡΗΚΖ ΜΔΜΒΡΑΝΖ ΗΟΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ MELINEX 75 ΜIC 20m x 1,50 m ΡΟΛΛΟ mm x 1 m 164. ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΥΑΡΣΗ Kashmir white, 9g/m 2 θχιιν 48x94 cm ΦΤΛΛΟ ΗΑΠΧΝΗΚΟ ΥΑΡΣΗ Kozu Nature 34g/m 2 64x98 cm ΦΤΛΛΟ 20 ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣ ΑΝΣΗΟΞΗΝΟ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΤΠΟΤ SPIDER ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΣΟΤ 927mm 927mm ΑΝΣΗΟΞΗΝΟ ΥΑΡΣΗ ΠΡΟΦΤΛΑΞΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΣΤΠΟΤ SPIDER ΒΑΡΟΤ ΠΔΡΗΠΟΤ 8gr ΦΤΛΛΟ 8gr X760mm 485X760mm 168. HOLYTEX 17 g/m 2 ΦΑΡΓΟ 1m x 1270mm 1m x 1270mm HOLYTEX 34 g/m 2, 1m x 25m ξνιφ 170. ΚΑΜΠΟΣΟ ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ ΛΔΠΣΟ ΡΟΛΛΟ ΦΑΡΓΟ 1 ΜΔΣΡΟ-1M 171. ΣΟΤΛΠΑΝΗ - ΓΑΕΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΟ ΛΔΠΣΟ 1,5Υ 1 m 172. ΓΤΦΟΓΑΕΑ ΡΟΛΛΟ15cm X 3 m ΤΛΗΚΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΓΗΑ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΡΟΛΛΟ 1m x 25 m ΡΟΛΛΟ ΦΑΡΓΟ 1 ΜΔΣΡΟ-1M ΡΟΛΛΟ 1,5Υ 1 m ΡΟΛΛΟ 15cm X 3 m ΑΚΟΤΑΡΔΛΔ SET 24 ΥΡΧΜΑΣΑ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ET ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΜΔ WINSOR & NEWTON ΥΡΧΜΑΣΑ 174. ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΠΡΑΗΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΧΜΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΟΜΠΡΑ ΦΖΜΔΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΗΔΝΑ ΧΜΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΗΔΝΑ ΦΖΜΔΝΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΧΥΡΑ ΑΝΟΗΥΣΖ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΥΟΝΓΡΟΚΟΚΚΗΝΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΒΔΡΜΗΓΗΟΝ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΝΑΒΑΡΗ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΗΣΡΗΝΟ ΚΟΤΡΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟ ΣΗΣΑΝΗΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΛΔΤΚΟ ΣΗΓΚΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΑΤΡΟ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ULTRAMARINE 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΜΠΛΔ ΠΡΧΗΑ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΑΗΝΟ ΣΗΜΔΝΣΟΤ 100gr ΚΟΝΖ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΡΑΗΝΟ ΦΡΔΚΟ 100gr 2 ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν0 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν02 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν04 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν06 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν08 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν10 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ Νν12 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable 200. ΠΗΝΔΛΟ 79 ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν14 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ

15 ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν16 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν18 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ART & HOBBY ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΠΛΑΚΔ. Νν20 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΈΛΔΤΖ ΣΤΠΟΤ ARTE VII Synth golden sable ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν0 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ.ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ. Νν 1 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 2 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 3 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 4 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 208. ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. Νν 4 ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 5 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 6 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 7 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 8 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 10 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 12 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΤΝΘ. ΣΡΟΓ. ΦΛΟΓΟΥΖΜΟ Νν 14 ΜΔ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΣΡΗΥΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1/2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 3/4" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 1 1/2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΠΛΑΚΔ ΜΑΛΑΚΟ 2" ΒΟΓΗΟΤ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 221. ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 1" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 2" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 3" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΠΑΣΟΤΑΡ ΥΟΗΡ. 4" ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΗΝΔΛΟ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Νν 30 ΞΤΛΗΝΖ ΛΑΒΖ ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΠΗΝΔΛΟ ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ Νν 50 ΞΤΛΗΝΖ ΛΑΒΖ ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΠΗΝΔΛΟ ΒΑΦΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ 3"ΜΑΛΑΚΖ ΣΡΗΥΑ ΑΤΓΟΘΖΚΖ ΠΛΑΣΗΚΖ ΠΑΛΔΣΔ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 10 ΘΔΔΧΝ ΓΟΤΓΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ 144mm, ΜΔ ΥΔΗΛΟ ΔΚΡΟΖ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΚΟΝΗΟΡΣΟΠΟΗΖ ΤΛΗΚΧΝ ΓΟΤΓΟΥΔΡΗ ΠΟΡΔΛΑΝΖ 158mm ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟΤ ΣΡΟΥΟΤ (ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ ΦΡΈΕΔ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ) ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΑΤΡΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΜΠΔΕ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΠΗΝΔΛΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm

16 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 238. ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΠΟΣΖΡΑΚΗ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΣΡΟΓ. ΜΑΛΑΚΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΗΓΔΡΔΝΗΟ ΣΡΟΓ. ΚΛΖΡΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΜΑΛΑΚΟ ΡΟΕ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm 50 ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΜΔΑΗΟ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2, mm 243. ΒΟΤΡΣΑΚΗ-ΓΗΚΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΛΖΡΟ ΚΑΦΔ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΜΑΝΓΡΔΝ ΓΗΑ ΒΟΤΡΣΑΚΗΑ - ΓΗΚΑΚΗΑ ΣΡΟΥΟΤ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΧΝΗΚΟ ΚΑΦΔ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΒΟΤΡΣΑΚΗ ΣΡΟΥΟΤ ΛΑΣΗΥΟ ΚΧΝΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΦΡΔΕΔ ΣΡΟΥΟΤ ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΚΔΦΑΛΖ ELA ΜΔ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ 2,3 mm ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ 732 ΚΑΦΔ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ 732 ΡΟΕ ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΟ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν671 ΚΑΦΔ ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν671 ΡΟΕ ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν733 ΚΑΦΔ ΚΤΠΑΡΗΑΚΗ ΣΡΟΥΟΛΗΘΟΗ Νν733 ΡΟΕ ΚΤΠΑΡΗΑΚΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΗΓΖ 254. ΓΟΥΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 1 LT ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΣΕΗΒΑ 1 kgr ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΞΖΡΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ WISHAB HARD ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ WISHAB WHITE ΣΟΚΟ ΣΤΠΟΤ POLYFILLA 1 kgr 1 kgr ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΡΗ ANUTEX ΡΟΕ 500gr ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΡΗ TENATEX ΚΟΚΚΗΝΟ 500gr ΜΠΑΛΟΝΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ; ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P080 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P120 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P220 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΓΤΑΛΟΥΑΡΣΑ SMI FRICUT P280 ΦΤΛΛΟ ΦΤΛΛΟ ΠΟΤΑΡ Νν 4 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 140ml ΠΟΤΑΡ Νo 6 ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ 200ml ΡΑΠΔ ΓΤΦΟΤ ΣΤΠΟΤ STANLEY ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΟΠΖ ΣΤΠΟΤ 30 X 22cm 1 ΔΡΓΑΛΔΗΟΘΖΚΖ Θέζε γηα κχηεο. 4 απνζπψκελεο ζέζεηο ζην θαπάθη. Γπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο κε ινπθέην (δελ δηαηίζεηαη) Μεηαιιηθά θνπκπψκαηα Απνζπψκελνο δίζθνο γηα απνζήθεπζε εξγαιείσλ Λαβή δχν πιηθψλ. Γηαζηάζεσλ 59.7 x 28.3 x 27.9 ΣΤΠΟΤ STANLEY 272. ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 2 lt ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 5 lt ΦΔΚΑΣΖΡΑ ΠΡΟΠΗΔΖ 8 lt ΚΟΚΗΝΑ inox 25cm ΒΑΡΑΚΗΑ ME ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ ΘΉΚΖ 450 GR ΒΑΡΑΚΗΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΖ ΘΉΚΖ 900 GR ΟΤΒΛΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΑΝΑΛΗΑ ΞΤΛΟΤΡΓΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΔΛΟΝΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 4 16

17 ΠΟΟ A/Α ΣΖΣΑ 281. ΚΑΛΔΜΗ 15cm X 10mm ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΟΠΗΓΗ ΜΔΓΑΛΟ ΑΠΛΟ cutter 550P ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΟΠΗΓΗ ΜΔΓΑΛΟ Νν 2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΔΣΡΟΣΑΗΝΗΑ 5m ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΓΟΥΔΗΑ ΣΑΠΔΡ 20 Υ13,5 Υ5cm 1L ΦΤΡΗ 500 ΓΡΑΜΜ. ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΒΑΡΗΟΠΟΤΛΑ 800gr ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΜΑΣΟΛΑ 50ΜΜ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ ΜΔΣΡΗΑ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ 8 ΦΟΤΓΓΑΡΗ Νν5 10,5Υ7Υ3cm ΦΟΤΓΓΑΡΗ Νν8 10Υ13Υ5cm ΜΤΣΡΗ ΜΔΑΗΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΡΦΧΣΗΚΟ ΥΔΗΡΟ ΑΠΛΟ ΤΝΓΔΣΖΡΔ ΚΑΡΦΧΣΗΚΟΤ 530/ ΣΜΥ 5 ΣΑΝΑΛΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΚΟΠΖ ΦΖΦΗΓΧΝ ΜΖΚΟΤ 25 CM ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 296. ΠΖΥΖ ΜΔ ΑΛΦΑΓΗ 300cm ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΖΥΖ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΟΝΗΑΜΑΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΠΛΔΓΜΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ 2,5Υ1ΔΚ. m ΝΖΜΑ ΣΑΘΜΖ ΚΑΡΦΗΑ ΠΑΥΟΤ 3 ΜΜ ΚΑΗ ΜΉΚΟΤ 5,5 CM 100 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΗΚΡΟΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΠΡΟΦΗΛΟΜΔΣΡΟ ΓΗΠΛΟ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΤΟ ΗΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΝΧΘΟΤΝ ΔΤΚΟΛΑ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΤΠΟ ΓΧΝΗΑ, ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΟ ΠΟΤ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΝΑ ΔΥΔΗ ΛΔΠΣΔ ΑΣΑΛΗΝΔ ΑΚΗΓΔ ΜΔ "ΑΠΑΛΖ" ΚΗΝΖΖ 301. ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΜΔ ΜΔΓΑΛΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ, ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΠΛΟΚΧΝ ΠΡΟΦΗΛ ΝΑ ΜΖΝ ΥΑΡΑΕΔΗ ΣΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΑ ΓΧΝΗΑΚΑ ΠΡΟΦΗΛ ΜΖΚΟ: 200 MM MM ΜΖΚΟ ΑΚΗΓΧΝ: 85 MM ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΦΖΦΗΑΚΟ ΕΤΓΟ, ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΕΤΓΗΖ 4000 g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΕΤΓΗΖ 0,1 g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΡΑΜΜΗΚΟΣΖΣΑ 0,3 + g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΠΑΝΑΛΖΦΗΜΟΣΖΣΑ 0,1 < + g ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΜΑΕΑ: TLT, DWT, MO, TOL, GR, OZ, OZT, LB, KG, TLH ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ: ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΟΟΣΗΑΗΑ ΕΤΓΗΖ (ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΖ ΑΠΟΚΛΗΖ % ΑΠΟ ΣΟ ΒΑΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ), ΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΑΠΟΒΑΡΟΤ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΒΑΡΟΤ, ΑΘΡΟΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΕΤΓΗΖ ΜΔ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ, 302. ΧΡΑ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΑΛΖ ΟΘΟΝΖ LCD ΜΔ ΤΦΖΛΖ ΔΤΚΡΗΝΔΗΑ (ΤΦΟ ΦΖΦΗΟΤ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 14 mm) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΗΚΟ ΕΤΓΗΖ ΑΠΟ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ ΑΣΑΛΗ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 150 X 150 mm ΠΔΡΗΠΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑΣΟ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΛΛΑΥΘΔΗ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΖΓΟΡΖ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ (CAL) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΣΑΘΜΑ 2000 GR ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΑΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΛΖΜΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΚΑΛΧΓΗΑ ΤΝΓΔΖ ΜΔ Ζ/Τ Ζ ΔΚΣΤΠΧΣΖ ΓΗΑ RS-232 C ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΗΚΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ ΚΑΗ ΜΔ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ 230 V / 50 HZ

18 A/Α ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΓΟ 3 ΛΔΠΣΧΝ Δ ΑΓΡΑΝΔΗΑ (ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ ΜΠΑΣΑΡΗΔ) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΕΟΜΔΝΖ ΜΠΑΣΑΡΗΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΒΑΡΟ ΠΔΡΗΠΟΤ 1 KGR ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΦΩΣΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΤΝΣΙΚΟ ΦΑΚΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΤΠΟΤ LUXO LFM ΜΔ ΣΑ ΔΞΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ : ΣΡOΓΓΤΛΖ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΗΜΟΤ 22 WATT ΒΡΑΥΗΟΝΑ 45 ΗΝΣΧΝ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΑΣΖΡΗΟ ΗΚΑΝΟ ΝΑ ΣΟΝ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΔΗ Δ ΚΑΘΔ ΘΔΖ Ζ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΖ ΝΑ ΚΗΝΔΗΣΑΗ Δ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΟ ΔΠΗΠΔΓΟ Ο ΦΑΚΟ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 127 mm, 3 ΓΗΟΠΣΡΗΧΝ, ΝΑ ΑΠΟΓΗΓΔΗ ΜΔΓΔΘΤΝΖ 1,75X. ΝΑ ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΦΗΓΚΣΖΡΑ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Δ ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ. Ο ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΉ ΝΑ ΔIΝΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΟ ΣΟΝ ΒΡΑΥΗΟΝΑ. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE. ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΒΑΖ ΓΗΑ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΟ ΦΑΚΟ ΜΔ ΤΑ ΔΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 304. ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΑ ΒΑΖ ΜΔ ΡΟΓΑΚΗΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΤΜΒΑΣΖ ΜΔ ΣΟΝ ΦΧΣΗΕΟΜΔΝΟ ΜΔΓΔΘΤΝΣΗΚΟ ΦΑΚΟ ΣΤΠΟΤ LUXO ΠΗΣΟΛΗ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ Να δηαζέηεη: ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ, ΓΗΑΣΑΔΧΝ 200 x 150 x 250 cm ΠΔΡΗΠΟΤ ΑΚΡΟΦΤΗΟ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΥΑΜΖΛΟΤ ΒΑΡΟΤ ΜΔΓΗΣΟΤ ΜΖΚΟΤ 20cm ΑΚΡΟΦΤΗΟ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ ΜΔΓΗΣΟΤ ΜΖΚΟΤ14cm ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΝΣΛΗΑ ΑΔΡΑ ΣΤΜΠΑΝΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΚΛΔΗΗΜΟ ΑΝ ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 15 ΛΔΠΣΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΤΣΖΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΦΤΞΖ ΣΖ ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΟΤ ΠΗΣΟΛΗΟΤ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 350W ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΑΛΟ ΔΤΡΟ ΡΤΘΜΗΔΧΝ 305. ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑΚΟ ΔΤΡΟ C ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΜΔΓΗΣΖ ΡΟΖ ΑΔΡΑ 23 L/MIN ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΔΝΓΔΗΞΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΣΗ ΓΤΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΤΚΔΤΖ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΖΚΣΡΑ ΑΤΞΟΜΔΗΧΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΔΡΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΠΛΖΚΣΡΟ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΛΑΥΗΣΧΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ (RESET) ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΤΣΟΛΗΚΑ ΑΚΡΟΦΤΗΑ ΠΗΣΟΛΗΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΓΤΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΚΔΦΑΛΔ ΛΑΒΗΓΑ ΚΔΝΟΤ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΑΝΑΖΚΧΖ ΜΗΚΡΧΝ ΒΑΡΧΝ ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ 220 V AC ΝΑ ΓΗΑΘΔΣΔΗ ΖΜΑΝΖ CE ΠΗΣΟΛΗ ΘΔΡΜΟΤ ΑΔΡΑ ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΣΤΠΟΤ BOSCH ΖΛΔΚΣΡ. BOSCH PHG Παξνρή αέξα:250 / 350 / 500 lt/min Ολνκαζηηθή ηζρχο:1800 Watt 306. Θεξκνθξαζία:50/400/600 o C Βάξνο:0,80 Kg Γηαζηάζεηο (κήθνο x χςνο):255mm x 255mm ΞΔΣΡΟ ΤΠΔΡΖΥΧΝ ΑΔΡΑ ΜΔ 3 ΑΚΡΟΦΤΗΑ ΣΤΠΟΤ Air Scaler PL006 ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΑΦΑΗΡΔΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΓΗΑΒΡΧΖ) ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΣΟΤ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΜΔ ΑΔΡΑ ΚΑΗ ΣΖ ΦΤΞΖ ΣΟΤ ΥΧΡΗ ΝΔΡΟ ΑΛΛΑ ΜΔ ΑΔΡΑ. ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΜΔ ΥΡΖΖ ΠΔΠΗΔΜΔΝΟΤ ΑΔΡΑ ΥΑΜΖΛΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΚΑΗ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΘΔΗ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΑΠΟ ΜΗΚΡΟΤ ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ. ΝΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΥΧΡΗ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΟΗ ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΟΤ, ΔΗΝΑΗ ΗΓΗΔ ΟΠΧ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΞΔΣΡΧΝ 307. ΜΔ ΡΤΘΜΗΖ ΣΧΝ ΓΟΝΖΔΧΝ ΑΝΑ ΓΔΤΣΔΡΟΛΔΠΣΟ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΤΝΓΔΘΔΗ ΚΑΗ ΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΦΤΥΔΣΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΟΝΣΑΗ ΣΑ ΚΑΣΑΛΟΗΠΑ ΣΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ (ΛΗΘΟ, ΚΔΡΑΜΗΚΑ, ΚΛΠ.). ΣΟΠΟΘΔΣΔΗΣΑΗ Δ ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΔΗ ΚΑΗ ΝΑ ΑΝΑΡΣΖΘΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ: ΣΡΗΑ ΑΚΡΟΦΤΗΑ (UNIVERSAL - SICKLE - PERIO ΚΛΔΗΓΗ ΤΦΗΓΞΖ ΚΑΗ ΔΝΑΛΛΑΓΖ ΑΚΡΟΦΤΗΧΝ ΠΟΓΟΓΗΑΚΟΠΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΡΤΘΜΗΣΖ ΠΗΔΖ 0-6 BAR ΠΟΟ ΣΖΣΑ

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΩΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α18Η-ΣΒ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:4ΑΘΓ9-ΖΣ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ---- ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΤ46914Κ-2 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: A.Mπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ& ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα 11-10-2011 Σκήκα: Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηώλ Αξ. Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010).

ΘEMA: Σπόπορ εξόθληζηρ οπιζμένων ζςναλλαγών με ιδιώηερ, καη εθαπμογή ηων διαηάξεων ηηρ παπ.3 ηος άπθπος 20 ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α 58/23.4.2010). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΧΝ & ΣΟΗΥΔΗΧΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ ΤΝΟΛΗΚΟΗ ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΑΛΦΑΒΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΝΑ ΜΑΘΖΜΑ 1. ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ (E)... 5 2. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Θ)... 6 3. ΑΝΣΟΥΖ ΤΛΗΚΧΝ (Δ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΣΔΥΝΗΚΧΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑ 2 ν ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Π. Καλειινπνύινπ 4 Σ.Κ.101 77

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020)

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) draft ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΤΛΟΤ, ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ (ΣΑΜΔ) (2014-2020) ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Επιηελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέαρ Εζυηεπικών Σαρ. Γ/λζε :Κνξαή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ

ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ- ΒΙΣΧΝΙΓΑ ΙΜΑΡΙΓΑ ΣΗ 7 εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΓΑ 6Ω469073-4Τ4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγωηρ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γενικψ Νοζοκομείο Υίος «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13%

ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑKΣΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ 2013-2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 20.592,22 ΜΔ Φ.Π.Α. 13% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 1/2013 ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα έλα έηνο 2013-2014» ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ : Ίδηνη Πόξνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011

ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011 ΑΚΘΔ ΑΠΟΣΟΙΖ Ήξαο 8 & Γέζπσο έρνπ Σ.Κ. 117 43 - Nένο Κφζκνο Σειέθσλν : 213 0184400-99 Fax : 210 9246740 http://www.mkoapostoli.gr Email: information@mkoapostoli.gr Αθήνα, 20/12/2011 ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ αξηζκ. 131/2010 ΓΗΔΘΝΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΥΟΡΖΓΖΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΔΚΠΣΧΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 2 ε ΓΤΠΔ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΟΓΟΤ «ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ» ---------------- Σαρ. δ/λζε: 85100 Ρφδνο Σ.Θ. 138 - Ρφδνο Πιεξνθνξίεο: Πηεξξάηνο Αλαζηάζηνο Σειέθσλν: (22410) 80379/

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΟΡΡ2-ΚΦΤ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 261 10 - ΠΑΣΡΑ ΑΔΑ: ΒΛΨΟΡΡ2-ΚΦΤ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α. Δ. Πεξ/θή Γ/λζε Πει/ζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο Σ.Κ. 26 0 - ΠΑΣΡΑ Α.Π. ΡΟ3 / 6956/3.3 ΠΑΣΡΑ : 29-0- 203 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ αξηζκ. ΟΥ 2/203 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ 14Ζ ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Μπηηιήλε, 31-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 844 Σατ. Γ/νση : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πληρουορίες: Α.Κακπέξε Σηλέυωνο :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ

Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ 1 Δλεκερφηηθό ηφλ αηρεηώλ ζηο ΚΥΣΓΔ Νεθηάρηοσ Κορδή & Βίθσς Αλαγλώζηε εθιεγκέλφλ κε ηο υεθοδέιηηο ηφλ Σσλεργαδόκελφλ Δθπαηδεσηηθώλ Κηλήζεφλ Θέκα: Μεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-14 πλαδέιθηζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α.

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ 21 εο Δ.Β.Α. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 21 ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/02/2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κέξθπξα, 24/01/2013 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.

Πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο Πξάμεο είλαη νη Γήκνη Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Αγηνο Νηθφιανο, 29-5-2013 Αξ. πξση: 89 2 Ζ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΠΡΟ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ: «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ - ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ» (ΠΑΡΑΣΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο Οηθνλνκηθήο Υξήζεσο 2013 (1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013) ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. Αξ.Μ.Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ».

ΘΔΜΑ: «Σποποποίηζη διαηάξεων ηος ν. 2960/2001 «Δθνικόρ Σελωνειακόρ Κώδικαρ». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ννεκβξίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.:ΓΔΦΚ5041766ΔΞ2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Η ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ : «Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ».

ΘΔΚΑ : «Έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΟΣ». ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΟΡΓΑΛΗΚΟ ΣΟΤΡΗΚΟΤ Αζήλα: 26-6-2012 ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΖ ΠΡΟΒΟΙΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΟΤ Αξηζ. Πξση.: 501056 ΣΚΖΚΑ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΖ ΚΔΡΗΚΛΑ Σαρ. Γ/λζε : Α. Σζφρα 7 11521 ΑΘΖΛΑ Πιεξνθνξίεο : Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 1

[Πληκτρολογήστε κείμενο] Σελίδα 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άμος : 05-01-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αρ. Πρωτ. : 13 ΓΙΟΙΚΗΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΗ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΗΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα