ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ Φλώπος Γιαννούλα ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ Δαζκαλάκη Αναζηαζία

2 ΣΟΝ ΓΙΟ ΜΟΤ, ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ, ΣΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΤ, ΣΗΝ ΚΟΤΜΠΑΡΑ ΜΟΤ, ΚΑΙ Ε ΟΛΟΤ ΟΟΤ ΜΕ ΒΟΗΘΗΑΝ ΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ ΑΓΑΠΗ!!!!!!

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξφινγνο 6 Δηζαγσγή 8 Δξσηεκαηνιφγην 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ Α Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ Β Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ Δ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ Σ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Μαζεκάησλ Ε Δμακήλνπ 21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο Αμηνιφγεζε Γξαπηψλ θαη Πξνθνξηθψλ Δξγαζηψλ Αμηνιφγεζε Δξγαζηψλ Α Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηψλ Β Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηψλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηψλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηψλ Δ Δμακήλνπ

4 2.6 Αμηνιφγεζε Δξγαζηψλ Σ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηψλ Ε Δμακήλνπ 32 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο Αμηνιφγεζε Γηδαζθφλησλ Αμηνιφγεζε Γηδαζθφλησλ Α Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Γηδαζθφλησλ Β Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Γηδαζθφλησλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Γηδαζθφλησλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Γηδαζθφλησλ Δ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Γηδαζθφλησλ Σ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Γηδαζθφλησλ Ε Δμακήλνπ 43 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο Αμηνιφγεζε ησλ Δξγαζηεξίσλ Αμηνιφγεζε Δξγαζηεξίσλ Α Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηεξίσλ Β Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηεξίσλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηεξίσλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηεξίσλ Δ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηεξίσλ Σ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε Δξγαζηεξίσλ Δ Δμακήλνπ

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Ο Αμηνιφγεζε ησλ πνπδαζηψλ Αμηνιφγεζε πνπδαζηψλ Α Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε πνπδαζηψλ Β Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε πνπδαζηψλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε πνπδαζηψλ Γ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε πνπδαζηψλ Δ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε πνπδαζηψλ Σ Δμακήλνπ Αμηνιφγεζε πνπδαζηψλ Ε Δμακήλνπ 65 πκπεξάζκαηα 67 Δπίινγνο 71 Βηβιηνγξαθία

6 ΠΡΟΛΟΓΟ ηελ ζεκεξηλή επνρή, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθήβσλ, επηιέγεη θαη επηηπγράλεη πνιχ πην εχθνια, ηελ ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζε ζρνιέο θαη παλεπηζηήκηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κάηη πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ έλα ζπάλην θαη δχζθνιν θαηλφκελν. Ζ ξαγδαία απηή αχμεζε, νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν, ηα ηειεπηαία ρξφληα σζεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο λα ζέηνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο, ζπλερίδνληαο ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο ζρνιέο. Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο εμέιημεο απηήο, είλαη ε έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πνπ κε ηελ ζεηξά ηεο, βνεζάεη ηελ Διιάδα κε θνλδχιηα θαη επηδνηήζεηο, ψζηε λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν ν ηνκέαο ηεο παηδείαο ζηελ ρψξα καο. χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν, έρνπλ εθζπγρξνληζηεί φια ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα κε θαηλνχξηεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λέν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο κάζεζεο γηα ηνπο θνηηεηέο θαη έλα πην ζσζηφ πεξηβάιινλ θνίηεζεο ηνπο, θνληά ζε απηφ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ζην απψηεξν κέιινλ, ν θάζε έλαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ. Δπίζεο, κηα άιιε θαηλνχξηα θαηλνηνκία ζηελ νπνία δφζεθε βάζε, κε νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, ήηαλ ε αλαθαίληζε ησλ θνηηεηηθψλ ρψξσλ δηακνλήο, ηηο ιεγφκελεο εζηίεο, θαη ε ίδξπζε λέσλ εζηηψλ, ζε πάξα πνιιέο πεξηνρέο φπνπ εδξεχνπλ Σερληθέο θαη Αλψηαηεο ρνιέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, βνεζήζεθαλ πνιινί θνηηεηέο, πνπ δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, λα επηηχρνπλ θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε ζρνιέο ηεο πξνηίκεζεο ηνπο. Έλα απφ ηα θαιχηεξα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα ζε νιφθιεξν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο έρνληαο ηελ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο λα ππεξέρεη ζηνλ ηνκέα ηεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ζρνιέο ηνπ είδνπο ηεο ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Έλα απφ ηα ηκήκαηα ηεο ζρνιήο πνπ είλαη πάξα πνιχ επηηπρεκέλα θαη εδξαησκέλα, είλαη ην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθήο. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε εκπεηξία ησλ θαζεγεηψλ θαη ε άξηζηε νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο βάζεηο γηα ηελ ζσζηή θαη επηηπρεκέλε ππνδνκή ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ην κέιινλ ηνπο. Με κηα εθηελείο αλάιπζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λνγηζηηθήο, πάλσ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζα κπνξνχζε λα είλαη πην θαηαλνεηή ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ

7 Αμηνινγείηαη ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ θάζε καζήκαηνο, ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηήο θνίηεζεο πνπ δηακνηξάδεηαη ζε νθηψ ίζα ηκήκαηα ησλ έμη κελψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εθάζηνηε εμακήλνπ, δηεμάγνληαη θαη επηκέξνπο αμηνινγήζεηο «πξφνδνη» ή αλαηίζεηαη ε εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη ζην ηέινο ηνπ θάζε εμακήλνπ δηεμάγνληαη νη γεληθέο εμεηάζεηο πνπ ζπλήζσο ζπκβάιινπλ θαηά ην 60% ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ θάζε καζήκαηνο, ελψ ν βαζκφο ηεο «πξνφδνπ» απνηειεί ην 40%. ε φηη αθνξά ηα εξγαζηεξηαθά θαη θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα, ε επίδνζε ησλ ζπνπδαζηψλ αμηνινγείηαη ζε εβδνκαδηαίν επίπεδν, φπνπ θαζνξίδεηαη ζεκαληηθά ε παξνπζία ηνπο ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα, ελψ ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηειηθή εμέηαζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζκνινγίαο ζε θάζε κάζεκα. ηελ ηειηθή θάζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζρνιήο θαη γηα ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ απφ ην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο, είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε πηπρηαθή εξγαζία, κε ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε ελφο επηβιέπνληα δηδάζθνληα γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ελψπησλ Σξηκεινχο Δπηηξνπήο Καζεγεηψλ, εθ ηνλ νπνίνλ ν έλαο απφ απηνχο είλαη θαη ν θαζνδεγεηήο ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ ηειηθή θάζε πξνβαίλνπλ ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο. θνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ήηαλ ε κειέηε θαη ε έξεπλα ηνλ ζπνπδαζηψλ απέλαληη ζηελ άξηηα νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λνγηζηηθήο ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο. Πξνζπαζψληαο λα δηαπηζησζεί, αλ νη ζπνπδαζηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο, ηηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εξγαζίεο, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ δηδαζθφλησλ, ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θπζηθά, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη θάζε ζπνπδαζηήο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ζηελ ζρνιή απηή

8 ΔΗΑΓΩΓΖ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλνληαη δχν θαηεγνξίεο καζεκάησλ : Μαζήκαηα γεληθήο ππνδνκήο (ΜΓΤ). Πεξηιακβάλνληαη είθνζη έμη καζήκαηα. Μαζήκαηα εηδηθφηεηαο (ΜΔ). Πεξηιακβάλνληαη δέθα ηέζζεξα καζήκαηα. Σα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά (Τ) θαη καζήκαηα επηινγήο ππνρξεσηηθά (ΔΤ). Με ηελ έλλνηα επηινγήο ππνρξεσηηθά, ζεκαίλεη φηη ν ζπνπδαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα, απφ έλα ζχλνιν καζεκάησλ, λα επηιέμεη έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ. Σν ζχλνιν ησλ καζεκάησλ θαη ησλ ππνρξεσηηθψλ αιιά θαη ησλ επηινγήο ππνρξεσηηθψλ αλά εμάκελν θπκαίλνληαη κεηαμχ έμη κε νθηψ. Ο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα θέξεη εηο πέξαο έλαο ζπνπδαζηήο ζην ζχλνιν ησλ επηά εμακήλσλ πνπ δηαξθεί δηδαθηηθά ην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθήο είλαη ζαξάληα. ην φγδνν θαη ηειεπηαίν εμάκελν φινπ ηνπ ηκήκαηνο εληάζζεηαη ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε πηπρηαθή εξγαζία. Δπηπιένλ, ζην ζχλνιν νιφθιεξσλ ησλ καζεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ απηφ ην ηκήκα ηεο ρνιήο, πνπ αλέξρνληαη ζε ζαξάληα καζήκαηα, ππάξρνπλ θαη άιια δχν επηπιένλ καζήκαηα πνπ νλνκάδνληαη πξναηξεηηθά (ΠΜ). Σα πξναηξεηηθά καζήκαηα, δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ, αιιά αλαγξάθνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο θάζε ζπνπδαζηή, θαη είλαη ππνρξεσηηθή ε επηινγή ηνπιάρηζηνλ δχν καζεκάησλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ απνθνίηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ( Αθφκα, ζην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθήο, ν ηξφπνο παξάδνζεο ησλ καζεκάησλ ρσξίδεηαη ζε ηξείο κνξθέο : Θεσξεηηθή Γηδαζθαιία (Θ) Αζθήζεηο Πξάμεηο (ΑΠ) Δξγαζηήξηα (Δ) Οη αζθήζεηο πξάμεηο πεξηιακβάλνπλ αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο εξγαζίεο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, αζθήζεηο θαη άιιεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ελφο καζήκαηνο. Έρνπλ ζαλ ζηφρν, ηελ εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ αξρψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη πεξηπηψζεηο. πγρξφλσο, κπνξεί λα απνζθνπνχλ, θαηά πεξίπησζε, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηά ηξφπν πνπ λα αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή ζθέςε ηνπ ζπνπδαζηή, ε δπλαηφηεηα επηινγψλ, ε ππεπζπλφηεηα, ε νκαδηθή εξγαζία, ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη πάλσ απφ φια, ε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, ζε νιφθιεξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθήο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δηδαθηηθέο κνλάδεο (ΓΜ), πνπ είλαη έλαο ζπληειεζηήο - 8 -

9 πνπ εθθξάδεη ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πηπρίνπ. Μηα αθφκα πηπρή ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, είλαη θαη ν θφξηνο εξγαζίαο (ΦΔ) ελφο καζήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ρξφλν εξγαζίαο πνπ, θαηά ηεθκήξην, απαηηείηε απφ έλαλ ζπνπδαζηή, ζε εβδνκαδηαία βάζε, γηα ηελ κειέηε ηνπ καζήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ψξεο δηδαζθαιίαο αλά εβδνκάδα είλαη είθνζη έμη γηα θάζε εμάκελν ζπνπδψλ. Ο θφξηνο εξγαζίαο ησλ ζπνπδαζηψλ αλά εβδνκάδα θαη ζηα επηά ζεσξεηηθά εμάκελα ζπνπδψλ είλαη πελήληα ψξεο αλά εβδνκάδα. Δλψ, ζε ζρέζε κε ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο, ηεξείηαη ε αλαινγία ησλ ηξηάληα δηδαθηηθψλ κνλάδσλ αλά εμάκελν ( Λακβάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ππφςε, γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ νξγάλσζεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθήο, δεκηνπξγήζεθε ε απνξία γηα ηελ γλψκε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα νιφθιεξν ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ ζε φιεο απηέο ηηο απαηηήζεηο ηνπ θχθινπ ζπνπδψλ πνπ αθνινπζεί ε ζπγθεθξηκέλε ρνιή. Γηα ηελ ζσζηφηεξε θαη πην αμηφπηζηε έξεπλα ησλ ζπνπδαζηψλ δηαλεκήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λνγηζηηθήο ζε ψξεο καζεκάησλ θαη κεηαμχ 8 εο θαη 10 εο εβδνκάδαο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ αλψλπκα γηα ηελ δηαηχπσζε πην εηιηθξηλψλ θαη απζφξκεησλ απνηειεζκάησλ. Γηα ηελ δηεμαγσγή απηήο ηεο ζεκαληηθήο έξεπλαο, απαληήζεθαλ ζπλνιηθά ρίιηα εμαθφζηα νγδφληα δχν (1682) εξσηεκαηνιφγηα ζε ηξηάληα δηαθνξεηηθά καζήκαηα, ζεσξίεο θαη εξγαζηήξηα, δηαθφξσλ εμακήλσλ. Γηαρσξίδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλά εμάκελν γηα λα ππάξρεη ζχγθξηζε κε ζπνπδαζηέο θνηλήο ειηθίαο, γλψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο θαη εκπεηξίαο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ ρνιή. Δπηπιένλ, ην εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζε πέληε μερσξηζηέο ελφηεηεο εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην κάζεκα, ηηο εξγαζίεο, ηνπο δηδάζθνληεο, ηα εξγαζηήξηα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ζπνπδαζηψλ

10 - 10 -

11 - 11 -

12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο 1. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο Καβάιαο, ζην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθή θαη κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δηακνηξάζηεθε ζηνπο θνηηεηέο, πεξηείρε κηα νκάδα δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ην κάζεκα ην νπνίν δηδάζθνληαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Ζ νκάδα απηή ησλ εξσηήζεσλ πεξηιάκβαλε ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη αλ απηνί ήηαλ ζαθείο. Όπσο επίζεο, αλ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη νη ζπνπδαζηέο απφ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο, αλ ηνπο εμππεξεηνχζε ε χιε απηή θαη αλ ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε. Καη επηπιένλ, αλ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπο ρνξεγήζεθε έγθαηξα θαη αλ ηνπο θάλεθε ρξήζηκν. Αλαθνξά, βέβαηα, γίλεηαη θαη ζηα πξναπαηηνχκελα ηνπ θάζε καζήκαηνο, αλ ηα θξίλνπλ απαξαίηεηα νη ζπνπδαζηέο, αλ νη γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ ζπλδένληαη κε άιια καζήκαηα θαη πσο θξίλνπλ νη θνηηεηέο ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο γηα ην έηνο πνπ δηδάζθεηαη. Σέινο, απηή ε νκάδα εξσηήζεσλ, πεξηιακβάλεη θαη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ ρξεζηκφηεηα θαη αμηνιφγεζε ησλ θξνληηζηεξίσλ θαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ δηαηίζεηαη ζηελ Βηβιηνζήθε. Καη επηπιένλ, αλ θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπνπδαζηψλ, νη δηδαθηηθέο κνλάδεο αληαπνθξίλνληαη ζην θφξην εξγαζίαο ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη αλ ππάξρεη θαηά ηε γλψκε ηνπο δηαθάλεηα ζηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ. Αμηνινγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε εμάκελν ρσξηζηά, δηαπηζηψλνπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα Αξιολόγηζη Μαθημάηων Α Δξαμήνος Παξαηεξψληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζπνπδαζηέο πνπ θνηηνχλ ζην πξψην έηνο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, ζην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην εμάκελν, ζπκπεξαίλνπκε κηα κηθξή ελαιιαγή ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο

13 Γηαπηζηψλνπκε φηη ζηα καζήκαηα Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Πιεξνθνξηθή Η θαη ζην Δξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο Η, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ, ζηα καζήκαηα Λνγηζηηθή Η θαη Μαζεκαηηθά Η, ήηαλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη. Δλ αληηζέζεη φκσο, ζην Δξγαζηήξην ηεο Λνγηζηηθήο Η, ππήξρε κηα κεγάιε απφθιηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην λα κελ απαληήζνπλ ζε θακία απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε απηήλ ηελ νκάδα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ κεγάιε δπζαξέζθεηα ηνπο ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο. Α1-Α14 0/Γεν Απανηήθηκαν (Πίλαθαο 1 Πνζνζηά Μαζεκάησλ Α Δμακήλνπ) Απσέρ Οπγάνωζηρ Και Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Η Η Μαθημαηικά Η Πληποθοπική Η Πληποθοπική Η Μέζορ Όπορ 3,95% 5,82% 68,97% 7,14% 3,25% 6,70% 15,97% 1/Καθόλος 10,53% 12,83% 3,76% 10,71% 10,17% 8,46% 9,41% 2/Λίγο 13,34% 12,69% 5,91% 17,86% 9,31% 10,55% 11,61% 3/Μέηπια 28,76% 32,87% 8,99% 33,16% 24,46% 24,50% 25,46% 4/Πολύ 29,32% 25,41% 7,37% 22,45% 32,47% 29,56% 24,43% 5/Πάπα Πολύ 14,10% 10,38% 5,00% 8,68% 20,34% 20,23% 13,12% (Γξάθεκα 1 Μέζνο Όξνο Μαζεκάησλ Α Δμακήλνπ) Μέζορ Όπορ Α' Δξαμήνος Α1-Α14 24,43% 13,12% 15,97% 9,41% 11,61% Γελ Απαληήζεθαλ Καζφινπ Λίγν Μέηξηα 25,46% Πνιχ Πάξα Πνιχ

14 1.2. Αξιολόγηζη Μαθημάηων Β Δξαμήνος Αλαιχνληαο ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ζην ηκήκα Λνγηζηηθήο, δηαπηζηψλνπκε κηα ζρεηηθά ζηαζεξή άπνςε ηνπο ζε νιφθιεξν ην εχξνο ησλ καζεκάησλ απηνχ ηνπ εμακήλνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζηα καζήκαηα Λνγηζηηθή ΗΗ, Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά θαη ζην Δξγαζηήξην ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ππάξρεη κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ νκάδα εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. ην κάζεκα ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ, θαίλεηαη λα είλαη πνιχ επραξηζηεκέλν, ελψ ζηα Δξγαζηήξηα ηεο Λνγηζηηθήο ΗΗ θαη Πιεξνθνξηθήο ΗΗ νη ζηφρνη ησλ καζεκάησλ έρνπλ επηηεπρζεί φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ θνηηεηψλ πνπ απάληεζαλ ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο ηεο νκάδαο απηήο. (Πίλαθαο 2 Πνζνζηά Μαζεκάησλ Β Δμακήλνπ) Α1-Α14 ΗΗ Γενικό Λογιζηικό σέδιο Γενικό Λογιζηικό σέδιο ΗΗ Υπημαηοοικονομικά Μαθημαηικά Δμποπικό Γίκαιο Πληποθοπική ΗΗ Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1,06% 8,33% 2,48% 2,64% 1,86% 3,21% 2,81% 3,20% 1/Καθόλος 10,18% 14,88% 11,59% 10,32% 9,01% 10% 1,53% 9,64% 2/Λίγο 10,64% 8,93% 12,68% 10,85% 16,77% 10% 7,91% 11,11% 3/Μέηπια 35,87% 15,48% 30,32% 31,48% 39,75% 21,43% 23,98% 28,33% 4/Πολύ 31,46% 24,40% 29,81% 30,69% 21,74% 35,71% 31,63% 29,35% 5/Πάπα Πολύ 10,79% 27,98% 13,12% 14,02% 10,87% 19,65% 32,14% 18,37%

15 (Γξάθεκα 2 Μέζνο Όξνο Μαζεκάησλ Β Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Β' Εξαμήνου Α1-Α14 3,20% 18,37% 9,64% 11,11% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου 29,35% 28,33% Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ 1.3. Αξιολόγηζη Μαθημάηων Γ Δξαμήνος χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ ηνπο δηακνηξάζηεθε ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ, ε απφθιηζε ηεο πιεηνςεθίαο δελ ήηαλ κεγάιε. Αλαιχνληαο ηνλ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζηα καζήκαηα Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ, Μάξθεηηλγθ θαη ζην Δξγαζηήξην ηεο Λνγηζηηθήο Δηαηξηψλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ ήηαλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ δηδαζθαιία ελ ψξα καζήκαηνο. Δλψ αληίζηνηρα, ζηα καζήκαηα Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ηαηηζηηθή ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ αληαπνθξίζεθε πην ζεηηθά ζηηο δηδαθηηθέο ψξεο ησλ καζεκάησλ. Απνδεηθλχνληαο έηζη, πσο ε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, ζε απηφ ην εμάκελν, είλαη αξθεηά πην πςειή απφ ην κέζν φξν ησλ ππνινίπσλ

16 (Πίλαθαο 3 Πνζνζηά Μαζεκάησλ Γ Δμακήλνπ) Α1-Α14 Γιοίκηζη Ανθπώπινων Πόπων Δηαιπιών Δηαιπιών ηαηιζηική Μάπκεηινγκ Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 5,55% 3,16% 6,99% 3,82% 6,34% 5,17% 1/Καθόλος 8,75% 5,71% 11,84% 7,62% 17,22% 10,23% 2/Λίγο 9,52% 10,85% 16,32% 6,19% 13,44% 11,26% 3/Μέηπια 24,60% 30,71% 27,98% 28,09% 29,41% 28,16% 4/Πολύ 29,36% 30% 22,01% 32,38% 10,06% 24,76% 5/Πάπα Πολύ 22,22% 19,57% 14,86% 21,90% 23,53% 20,42% (Γξάθεκα 3 Μέζνο Όξνο Μαζεκάησλ Γ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Γ' Εξαμήνου Α1-Α14 5,17% 20,42% 10,23% 11,26% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου 24,76% 28,16% Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ 1.4. Αξιολόγηζη Μαθημάηων Γ Δξαμήνος Αλαιχνληαο ηνλ επφκελν πίλαθα, παξαηεξείηαη κηα εμαηξεηηθή επηινγή ησλ ζπνπδαζηψλ φζν αθνξά ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ νκάδα απηή ησλ εξσηήζεσλ

17 Οη πξνηηκήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα καζήκαηα Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή Η, Δξγαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Γίθαην θαη ζην Δξγαζηήξην ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο Η απνδεηθλχνπλ ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεκάησλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Αλάινγε είλαη θαη ε αληαπφθξηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζην κάζεκα ηεο Φνξνινγηθήο Λνγηζηηθήο ΗΗ, θαη ηαπηνρξφλσο ιίγν κεγαιχηεξε, απνηέιεζκα πνπ απνδεηθλχεη ηε ζσζηή ξνή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ καζήκαηνο. (Πίλαθαο 4 Πνζνζηά Μαζεκάησλ Γ Δμακήλνπ) Α1-Α14 Μησανογπαθημένη Η Μησανογπαθημένη Η Φοπολογική ΗΗ Δπγαηικό Αζθαλιζηικό Γίκαιο Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 4,26% 3,57% 3,69% 4,76% 4,07% 1/Καθόλος 11,56% 7,14% 5,83% 11,90% 9,11% 2/Λίγο 8,67% 11,07% 5,23% 10,72% 8,92% 3/Μέηπια 26,53% 25,72% 22,50% 33,34% 27,02% 4/Πολύ 28,74% 35% 28,82% 34,52% 31,77% 5/Πάπα Πολύ 20,24% 17,50% 33,93% 4,76% 19,11% (Γξάθεκα 4 Μέζνο Όξνο Μαζεκάησλ Γ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Δ' Εξαμήνου Α1-Α14 4,07% 19,11% 9,11% 8,92% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου 31,77% 27,02% Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ

18 1.5. Αξιολόγηζη Μαθημάηων Δ Δξαμήνος Παξαηεξψληαο ηνλ αθφινπζν πίλαθα, αλαθαιχπηνπκε κηα κεγάιε ελαιιαγή ζηηο επηινγέο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα. ηα καζήκαηα Διεγθηηθή θαη Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή ΗΗ νη ζπνπδαζηέο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, κε κηα κηθξή αχμεζε ζην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο πνπ πξνηηκνχλ ηελ πάξα πνιχ θαιή παξάδνζε ηνπ καζήκαηνο. ε αληίζεζε βέβαηα, κε ηα καζήκαηα Λνγηζηηθή Κφζηνπο Η, Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ηα Δξγαζηήξηα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο ΗΗ θαη Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ ε αληαπφθξηζε ησλ ζπνπδαζηψλ εδψ ήηαλ κέηξηα. (Πίλαθαο 5 Πνζνζηά Μαζεκάησλ Δ Δμακήλνπ) Α1-Α14 Δλεγκηική Γημόζιαρ Οικονομίαρ Μησανογπαθημένη ΗΗ Μησανογπαθημένη ΗΗ Ανάλςζη Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων Ανάλςζη Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων Κόζηοςρ Η Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 6,99% 1,43% 2,96% 7,62% 4,89% 5,90% 5,27% 5,01% 1/Καθόλος 3,12% 7,14% 6,97% 6,19% 9,52% 7,30% 10,35% 7,23% 2/Λίγο 4,93% 10% 9,06% 9,52% 12,70% 13,97% 13,68% 10,55% 3/Μέηπια 16,66% 20% 25,09% 40,48% 31,88% 28,73% 33,18% 28,00% 4/Πολύ 38,24% 28,57% 39,20% 30% 30,16% 25,31% 26,57% 31,15% 5/Πάπα Πολύ 30,06% 32,86% 16,72% 6,19% 10,85% 18,79% 10,95% 18,06%

19 (Γξάθεκα 5 Μέζνο Όξνο Μαζεκάησλ Δ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Ε' Εξαμήνου Α1-Α14 5,01% 18,06% 7,23% 10,55% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου 31,15% 28,00% Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ 1.6. Αξιολόγηζη Μαθημάηων Σ Δξαμήνος ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ηα απνηειέζκαηα ησλ καζεκάησλ ηνπ έθηνπ εμακήλνπ πεξηέρνπλ ελαιιαγή θαη πνηθηιία ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, απνθιείνληαο βέβαηα ηελ κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ηνπο. Σν κάζεκα Λνγηζηηθή ηνπ Φ.Π.Α. δηακνξθψλεη κηα κεγάιε ζε πνζνζηφ επηινγή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή άπνςε γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. Αθνινπζνχλ ηα καζήκαηα Λνγηζηηθή Κφζηνπο ΗΗ, Πξνγξακκαηηζκφο Γξάζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ηα Δξγαζηήξηα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Γξάζεο Δπηρεηξήζεσλ κε κηα κηθξή θαζνδηθή απφθιηζε ζηελ ακέζσο επφκελε πξνηίκεζε ησλ ζπνπδαζηψλ. Καηαιήγνληαο, ζηελ κέηξηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα καζήκαηα Μεραλνγξαθεκέλε Δκπνξηθή Γηαρείξηζε θαη ζην Δξγαζηήξην Λνγηζηηθήο Κφζηνπο ΗΗ, γεγνλφο πνπ δελ απνδεηθλχεη ηελ έληνλε δπζαξέζθεηα ησλ θνηηεηψλ ζε απηφ ην εμάκελν, αθνχ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά απνηεινχλ ακειεηέα πνζφηεηα

20 (Πίλαθαο 6 Πνζνζηά Μαζεκάησλ Σ Δμακήλνπ) Α1-Α14 Μησανογπαθημένη Δμποπική Γιασείπιζη Μησανογπαθημένη Δμποπική Γιασείπιζη Κόζηοςρ ΗΗ Κόζηοςρ ΗΗ ηος Φ.Π.Α. Ππογπαμμαηιζμόρ Γπάζηρ Δπισειπήζεων Ππογπαμμαηιζμόρ Γπάζηρ Δπισειπήζεων Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 0% 6,98% 1,02% 24,37% 0% 1,38% 22,86% 8,09% 1/Καθόλος 9,77% 6,01% 4,08% 5,46% 10,71% 7,39% 5,06% 6,92% 2/Λίγο 20,30% 5,84% 5,61% 4,20% 0% 10,90% 11,56% 8,34% 3/Μέηπια 34,59% 20,62% 18,88% 26,47% 21,43% 27,44% 20,52% 24,28% 4/Πολύ 29,32% 35,71% 44,90% 25,21% 3,57% 33,33% 22,47% 27,79% 5/Πάπα Πολύ 6,02% 24,84% 25,51% 14,29% 64,29% 19,56% 17,53% 24,58% (Γξάθεκα 6 Μέζνο Όξνο Μαζεκάησλ Σ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος ΣΤ' Εξαμήνου Α1-Α14 24,58% 8,09% 6,92% 8,34% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου 27,79% 24,28% Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ

21 1.7. Αξιολόγηζη Μαθημάηων Ε Δξαμήνος ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα ηεο πξψηεο νκάδαο εξσηήζεσλ πνπ αθνινπζεί, δηαπηζηψλεηαη κηα θιίζε πξνηηκήζεσλ ηνλ ζπνπδαζηψλ ζε κέηξηα έσο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαηαλφεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ έβδνκνπ εμακήλνπ. Παξαηεξψληαο ηα καζήκαηα Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη ην Δξγαζηήξην Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, δηαθξίλεηαη κηα κέηξηα απνδνρή ηεο δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ. Δλψ, ζηα καζήκαηα εκηλάξην Σειεηνθνίησλ, Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο θαη Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή ζπλαληάηαη κηα πνιχ θαιή ξνή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ. (Πίλαθαο 7 Πνζνζηά Μαζεκάησλ Ε Δμακήλνπ) Α1-Α14 Δπισειπηζιακή Έπεςνα εμινάπιο Σελειοθοίηων Πληποθοπιακά ςζηήμαη α Οικονομοηεσνικέρ Μελέηερ Οικονομοηεσνικέρ Μελέηερ Δπισειπηζιακή ηπαηηγική και Πολιηική Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1,59% 1,78% 0,75% 2,68% 5,09% 33,93% 7,65% 1/Καθόλος 7,94% 10,59% 9,77% 7,52% 8,66% 7,14% 8,60% 2/Λίγο 16,66% 8,29% 14,28% 15,18% 13,12% 2,68% 11,70% 3/Μέηπια 36,51% 29,59% 35,71% 28,32% 32,50% 15,18% 29,63% 4/Πολύ 15,87% 29,97% 26,31% 33,54% 30,89% 25% 26,93% 5/Πάπα Πολύ 21,43% 19,78% 13,18% 12,76% 9,74% 16,07% 15,49%

22 (Γξάθεκα 7 Μέζνο Όξνο Μαζεκάησλ Ε Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Ζ Εξαμήνου Α1 - Α14 26,93% 15,49% 7,65% 8,60% 11,70% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου Λίγο Μζτρια 29,63% Πολφ Πάρα Πολφ

23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο 2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΡΑΠΣΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθήο, ππάξρνπλ αξθεηά καζήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ, εθηφο ησλ ηειηθψλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε έμη κήλεο, θαη αξθεηέο γξαπηέο ή θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο. Απηφο ν ηξφπνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηδάζθνληεο λα αμηνινγνχλε θαιχηεξα ηνπο ζπνπδαζηέο θαη λα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξν ην πφζν απηνί έρνπλ θαηαλνήζεη ην θάζε κάζεκα. Δπίζεο βνεζάεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε επαθή κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θάζε καζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξνπζηάδεηαη θαη κηα αθφκα νκάδα εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ άπνςε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα καζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο. Αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ δηαπηζηψλεηε αλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, ηα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπο δηακνηξάζηεθαλ εγθαίξσο θαη αλ ε πξνζεζκία πνπ ηνπο δφζεθε απφ ηνλ δηδάζθνληα ήηαλ ινγηθή. Αθφκα, δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο, αλ ππήξρε αξθεηφ εξεπλεηηθφ πιηθφ ζηε Βηβιηνζήθε γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη αλ είραλε νπζηαζηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθάζηνηε δηδάζθνληα. Δπηπιένλ, πην δηεπθξηληζηηθέο είλαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο θαη αλ απηή ε δπλαηφηεηα δφζεθε ζηνπο ζπνπδαζηέο, φπσο επίζεο θαη αλ νη εξγαζίεο ηνπο βνήζεζαλ ηειηθά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην ζέκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ Αξιολόγηζη Δπγαζιών Α Δξαμήνος Αλαιχνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξαηεξείηαη κηα αξθεηά κεγάιε απνρή ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Όπσο δηαπηζηψλεηαη θαη κε ηηο πνζνζηηαίεο επηινγέο ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα καζήκαηα Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Μαζεκαηηθά Η θαη ζηα Δξγαζηήξηα ηεο Πιεξνθνξηθήο Η θαη ηεο Λνγηζηηθήο Η, ππάξρεη κηα πνιχ κεγάιε άξλεζε ησλ ζπνπδαζηψλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηήο ηεο νκάδαο. Δλ αληηζέζεη φκσο, ζην κάζεκα Λνγηζηηθή Η, νη ζπνπδαζηέο αληαπνθξίζεθαλ κε κέηξηα ηθαλνπνίεζε, κεηψλνληαο ιίγν ηελ επηινγή ηνπο ζην λα κελ απαληήζνπλ

24 θαη ζε απηφ ην κάζεκα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξνχληαη θαη ζην κάζεκα Πιεξνθνξηθή Η πνπ ε κεγαιχηεξε απφθιηζε ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη ζηελ πνιχ θαιή ηθαλνπνίεζε, αιιά δελ εμαιείθεηαη ηειείσο ε πξνδηάζεζε ηνπο, ζην λα κελ απαληήζνπλ θαη εδψ. (Πίλαθαο 8 Πνζνζηά Δξγαζηψλ Α Δμακήλνπ) Α15-Α21 Απσέρ Οπγάνωζηρ Και Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Η Η Μαθημαηικά Η Πληποθοπική Η Πληποθοπική Η Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Απαπάδεκηη 59,40% 22,47% 69,89% 30,61% 20,35% 50,99% 42,28% 2,63% 8,88% 2,61% 5,10% 3,46% 2,42% 4,18% 5,64% 12,90% 4,45% 7,14% 6,93% 3,74% 6,81% 3/Μέηπια 10,53% 25,10% 6,45% 14,79% 12,12% 11,43% 13,40% 2/Μη Ηκανοποιηηική 4/Ηκανοποιηηική 16,16% 23,02% 10,29% 22,45% 38,10% 18,02% 21,34% 5/Πολύ Καλή 5,64% 7,63% 6,31% 19,91% 19,04% 13,40% 11,99% (Γξάθεκα 8 Μέζνο Όξνο Δξγαζηψλ Α Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Α' Εξαμήνου Α15-Α21 21,34% 11,99% 42,28% Δεν Απαντήθηκαν Απαράδεκτη Μη Ικανοποιητική 13,40% 6,81% Μζτρια Ικανοποιητική Πολφ Καλή 4,18%

25 2.2. Αξιολόγηζη Δπγαζιών Β Δξαμήνος Όπσο παξαηεξείηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπνπδαζηψλ, ππάξρνπλ πνηθίιεο πξνηηκήζεηο ζε φηη αθνξά ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο. Πάξα πνιχ θαιή αληηκεηψπηζε έρνπλ νη ζπνπδαζηέο γηα ηηο εξγαζίεο ζην κάζεκα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ απνδεηθλχεη φηη ηνπο βνεζάεη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο. Δλψ, ζε ιίγν πην ρακειά επίπεδα είλαη ηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ ηεο Πιεξνθνξηθήο ΗΗ θαη ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ πνπ, απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαδηθαζία ζηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηνπο εμππεξεηεί πνιχ. ε κηα κέηξηα θαηάζηαζε βξίζθνληαη ηα καζήκαηα Λνγηζηηθή ΗΗ θαη Μαζεκαηηθά Η φπνπ νη ζπνπδαζηέο δελ πηζηεχνπλ φηη είλαη θαη ηφζν ρξήζηκεο νη εξγαζίεο. Όκσο ήηαλ αξθεηά κεγάιε ε απνρή ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα Δκπνξηθφ Γίθαην θαη ζην Δξγαζηήξην ηεο Λνγηζηηθήο ΗΗ, ψζηε λα κελ δψζνπλ απάληεζε ζε θακία απφ ηηο εξσηήζεηο απηήο ηεο νκάδαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξάγκα πνπ απνξξέεη κεγάιε δπζαξέζθεηα πξνο ηελ δηαδηθαζία ησλ εξγαζηψλ. (Πίλαθαο 9 Πνζνζηά Δξγαζηψλ Β Δμακήλνπ) Α15-Α21 ΗΗ Γενικό Λογιζηικό σέδιο Γενικό Λογιζηικό σέδιο ΗΗ Υπημαηοοικονομικά Μαθημαηικά Δμποπικό Γίκαιο Πληποθοπική ΗΗ Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Απαπάδεκηη 9,42% 27,38% 11,08% 11,11% 18,01% 54,28% 1,02% 18,09% 9,42% 4,76% 8,02% 5,82% 4,97% 0,71% 4,08% 5,40% 13,07% 7,14% 9,04% 8,99% 13,04% 2,14% 10,20% 9,09% 3/Μέηπια 32,22% 15,48% 20,84% 29,10% 32,30% 5,71% 23,47% 22,73% 2/Μη Ηκανοποιηηική 4/Ηκανοποιηηική 5/Πολύ Καλή 24,92% 23,81% 22,16% 31,22% 21,74% 17,86% 32,14% 24,83% 10,95% 21,43% 28,86% 13,76% 9,94% 19,30% 29,09% 19,05%

26 (Γξάθεκα 9 Μέζνο Όξνο Δξγαζηψλ Β Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Β' Εξαμήνου Α15-Α21 24,83% 19,05% 18,90% 5,40% 9,09% Δεν Απαντήθηκαν Απαράδεκτη Μη Ικανοποιητική Μζτρια 22,73% Ικανοποιητική Πολφ Καλή 2.3. Αξιολόγηζη Δπγαζιών Γ Δξαμήνος Αλαιχνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ επφκελνπ πίλαθα, παξαηεξείηαη κηα, φρη θαη ηφζν ζεηηθή εηθφλα, γηα ηελ χπαξμε γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εξγαζηψλ ζε θάπνηα καζήκαηα. Όπσο θαίλεηαη, ζηα καζήκαηα Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ θαη ηαηηζηηθή, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ δελ απάληεζε θαζφινπ ζην εξσηεκαηνιφγην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε απηή ηελ νκάδα εξσηήζεσλ, δείρλνληαο ηελ άξλεζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο εξγαζίεο ή θαη ίζσο ζηελ κε χπαξμε απηψλ. ην κάζεκα ηνπ Μάξθεηηλγθ δηαθξίλεηαη κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηηο εξγαζίεο, ελψ ζην Δξγαζηήξην ηεο Λνγηζηηθήο Δηαηξηψλ, θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη απφ απηέο

27 (Πίλαθαο 10 Πνζνζηά Δξγαζηψλ Γ Δμακήλνπ) Α15-Α21 Γιοίκηζη Ανθπώπινων Πόπων Δηαιπιών Δηαιπιών ηαηιζηική Μάπκεηινγκ Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Απαπάδεκη η 46,03% 29,14% 18% 67,62% 6,72% 33,50% 0% 2,86% 9,71% 0% 19,33% 6,38% 1,59% 7,73% 14% 0,95% 9,24% 6,70% 3/Μέηπια 11,11% 21,71% 19,43% 5,72% 25,21% 16,64% 2/Μη Ηκανοποιηηική 4/Ηκανοποιηηική 22,22% 24,28% 24% 7,62% 23,53% 20,33% 5/ Πολύ Καλή 19,05% 14,28% 14,86% 18,09% 15,97% 16,45% (Γξάθεκα 10 Μέζνο Όξνο Δξγαζηψλ Γ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Γ' Εξαμήνου Α15-Α21 16,45% 33,50% Δεν Απαντήθηκαν 20,33% Απαράδεκτη Μη Ικανοποιητική 16,64% 6,70% 6,38% Μζτρια Ικανοποιητικη Πολφ Καλή

28 2.4. Αξιολόγηζη Δπγαζιών Γ Δξαμήνος Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ηεηάξηνπ εμακήλνπ, ζηελ νκάδα απηή ησλ εξσηήζεσλ, θαίλεηαη λα πνηθίινπλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εξγαζίεο. ηα καζήκαηα ηεο Φνξνινγηθήο Λνγηζηηθήο ΗΗ θαη ζην Δξγαζηήξην ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο Η ε πιεηνςεθία δελ απάληεζε θαζφινπ θαη ζε θακία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ νκάδα εξσηήζεσλ. Αληίζεηα φκσο, ζηελ Μεραλνγξαθεκέλε Λνγηζηηθή Η θαη ζην Δξγαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Γίθαην, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαίλεηαη λα ήηαλ πνιχ επραξηζηεκέλν απφ ηελ χπαξμε ησλ πξνθνξηθψλ θαη γξαπηψλ εξγαζηψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαιή ζπλεξγαζία δηδάζθνληνο θαη ζπνπδαζηψλ θαη ζπγρξφλσο ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. (Πίλαθαο 11 Πνζνζηά Δξγαζηψλ Γ Δμακήλνπ) Α15-Α21 Μησανογπαθημένη Η Μησανογπαθημένη Η Φοπολογική ΗΗ Δπγαηικό Αζθαλιζηικό Γίκαιο Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 30,27% 30% 62,14% 16,68% 34,77% 1/Απαπάδεκηη 2,72% 6,43% 0,47% 2,38% 3% 2/Μη Ηκανοποιηηική 6,12% 7,15% 0,47% 4,76% 4,62% 3/Μέηπια 15,30% 18,57% 6,92% 16,66% 14,37% 4/Ηκανοποιηηική 31,65% 18,57% 12,62% 45,24% 27,02% 5/ Πολύ Καλή 13,94% 19,28% 17,38% 14,28% 16,22%

29 (Γξάθεκα 11 Μέζνο Όξνο Δξγαζηψλ Γ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Δ' Εξαμήνου Α15-Α21 27,02% 16,22% 34,77% Δεν Απαντήθηκαν Απαράδεκτη Μη Ικανοποιητική Μζτρια 14,37% 4,62% 3,00% Ικανοποιητική Πολφ Καλή 2.5. Αξιολόγηζη Δπγαζιών Δ Δξαμήνος Ο επφκελνο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί αληηζηνηρεί ζην πέκπην εμάκελν θαη παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπ βγαίλνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Ξεθηλψληαο απφ ηελ πην ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε γηα ηελ χπαξμε εξγαζηψλ, ζην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ θαίλεηαη λα είλαη πάξα πνιχ επραξηζηεκέλν απφ ηηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο, φπσο θαη ζην κάζεκα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο ΗΗ πνπ είλαη πνιχ επραξηζηεκέλν. Αληίζεηα ζηελ Διεγθηηθή, ηελ Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ηε Λνγηζηηθή Κφζηνπο Η θαη ηα εξγαζηήξηα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο ΗΗ θαη ηεο Αλάιπζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη ζπνπδαζηέο δελ απάληεζαλ θαζφινπ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη είηε ηελ αλππαξμία ησλ εξγαζηψλ, είηε ηελ αδηαθνξία ησλ θνηηεηψλ γηα απηέο

30 (Πίλαθαο 12 Πνζνζηά Δξγαζηψλ Δ Δμακήλνπ) Α15-Α21 Δλεγκηική Γημόζιαρ Οικονομίαρ Μησανογπαθημένη ΗΗ Μησανογπαθημένη ΗΗ Ανάλςζη Υπημαηοοικονομικών Καηάζηάζεων Ανάλςζη Υπημαηοοικονομικών Καηάζηάζεων Κόζηοςρ Η Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Απαπάδεκηη 37,5% 0% 23,69% 33,33% 33,60% 47,83% 41,39% 31,05% 3,87% 0% 2,09% 2,86% 4,50% 1,55% 8,01% 3,27% 2,38% 0% 6,28% 3,81% 7,41% 4,04% 8,54% 4,64% 3/Μέηπια 16,66% 8,57% 18,81% 29,52% 17,46% 16,15% 15,89% 17,58% 2/Μη Ηκανοποιηηική 4/Ηκανοποιηηική 5/Πολύ Καλή 22,62% 25,71% 34,15% 23,81% 28,31% 16,46% 18,02% 24,15% 16,96% 65,72% 14,98% 6,67% 8,72% 13,97% 8,15% 19,31% (Γξάθεκα 12 Μέζνο Όξνο Δξγαζηψλ Δ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Ε' Εξαμήνου Α15-Α21 19,31% 31,05% Δεν Απαντήθηκαν Απαράδεκτη 24,15% Μη Ικανοποιητική Μζτρια 17,58% 4,64% 3,27% Ικανοποιητική Πολφ Καλή

31 2.6. Αξιολόγηζη Δπγαζιών Σ Δξαμήνος Αθνινπζεί ν πίλαθαο ηνπ έθηνπ εμακήλνπ, ν νπνίνο ζπκπεξαίλεη επίζεο πνηθίια απνηειέζκαηα. ηε Λνγηζηηθή ηνπ Φ.Π.Α., ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Γξάζεο Δπηρεηξήζεσλ, θαη ζηα εξγαζηήξηα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο, ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο ΗΗ, θαη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Γξάζεο Δπηρεηξήζεσλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ, δελ απάληεζε θαζφινπ ζηηο εξσηήζεηο. Αληίζεηα ζηε Μεραλνγξαθεκέλε Δκπνξηθή Γηαρείξηζε έρνπκε κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο πνπ ηνπο κνηξάζηεθαλ, ελψ κφλν ζηε ζεσξία ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο ΗΗ νη ζπνπδαζηέο ήηαλ πνιχ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ χπαξμε ησλ εξγαζηψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ θαιή ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνλ δηδάζθνληα, θαη ηελ βνήζεηα πνπ έιαβαλ ψζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην ζέκα. (Πίλαθαο 13 Πνζνζηά Δξγαζηψλ Σ Δμακήλνπ) Α15-Α21 Μησανογπαθημένη Δμποπική Γιασείπιζη Μησανογπαθημένη Δμποπική Γιασείπιζη Δπγαζηή -πιο Κόζηοςρ ΗΗ Κόζηοςρ ΗΗ ηος Φ.Π.Α. Ππογπαμμαηιζμόρ Γπάζηρ Δπισειπήζεων Ππογπαμμαηιζμόρ Γπάζηρ Δπισειπήζεων Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Απαπάδεκηη 12,03% 36,69% 21,43% 64,70% 50% 33,58% 38,44% 36,70% 6,01% 9,74% 2,04% 0% 0% 7,64% 1,56% 3,85% 6,01% 1,30% 4,08% 0,84% 0% 8,14% 10,91% 4,47% 3/Μέηπια 46,62% 9,41% 12,24% 14,28% 0% 17,29% 16,88% 16,67% 2/Μη Ηκανοποιηηική 4/Ηκανοποιηηική 5/Πολύ Καλή 25,56% 25% 39,79% 11,76% 14,28% 17,92% 17,66% 21,71% 3,77% 17,86% 20,42% 8,42% 35,72% 15,43% 14,55% 16,60%

32 (Γξάθεκα 13 Μέζνο Όξνο Δξγαζηψλ Σ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος ΣΤ' Εξαμήνου Α15-Α21 21,71% 16,60% 36,70% Δεν Απαντήθηκαν Απαράδεκτη Μη Ικανοποιητική Μζτρια 16,67% Ικανοποιητική 3,85% Πολφ Καλή 4,47% 2.7. Αξιολόγηζη Δπγαζιών Ε Δξαμήνος Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ηνπ έβδνκνπ εμακήλνπ δηαπηζηψλνληαη ελαιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπνπδαζηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ, πνπ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ επραξηζηεκέλν απφ ηηο πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εξγαζίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ, ην ζπλαληάκε ζην κάζεκα ηνπ εκηλαξίνπ Σειεηνθνίησλ. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο εξγαζίεο, θαίλεηαη λα είλαη ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ ζην κάζεκα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα. Σέινο, ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, ηηο Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ηελ Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή θαη ην εξγαζηήξην ησλ Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ, ηα εξσηήκαηα ηεο δεχηεξεο νκάδαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έκεηλαλ αλαπάληεηα, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη είηε σο φηη νη θνηηεηέο δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνη, είηε σο φηη δελ έιαβαλ θακηά εξγαζία απφ ηνλ δηδάζθνληα

33 (Πίλαθαο 14 Πνζνζηά Δξγαζηψλ Ε Δμακήλνπ) Α15-Α21 Δπισειπηζιακή Έπεςνα εμινάπιο Σελειοθοίηων Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Οικονομοηεσνικέρ Μελέηερ Οικονομοηεσνικέρ Μελέηερ Δπισειπηζιακή ηπαηηγική και Πολιηική Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Απαπάδεκηη 34,92% 1,02% 0,75% 52,04% 56,43% 39,28% 30,74% 0% 5,61% 1,50% 13,26% 4,11% 1,78% 4,38% 12,70% 6,63% 5,26% 4,85% 3,03% 3,57% 6,01% 3/Μέηπια 28,57% 20,15% 35,34% 10,20% 13,03% 17,86% 20,86% 2/Μη Ηκανοποιηηική 4/Ηκανοποιηηική 5/ Πολύ Καλή 12,70% 33,67% 23,31% 10,46% 15% 33,93% 21,50% 11,11% 32,92% 33,84% 9,19% 8,40% 3,58% 16,51% (Γξάθεκα 14 Μέζνο Όξνο Δξγαζηψλ Ε Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Ζ Εξαμήνου Α15 - Α21 16,51% 30,74% Δεν Απαντήθηκαν 21,50% Απαράδεκτη Μη Ικανοποιητική 20,86% 6,01% 4,38% Μζτρια Ικανοποιητική Πολφ Καλή

34 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο 3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΩΝ Μηα αθφκε πηπρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη θαη ε δηεμαγσγή ηνπ θάζε καζήκαηνο κέζα ζηηο δηδαθηηθέο αίζνπζεο πνπ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηε γλψζε ηνπ θάζε καζήκαηνο. Οη ζπνπδαζηέο, ζε απηήλ ηελ νκάδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαινχληαη λα απαληήζνπλ, αλ ν δηδάζθνλ νξγαλψλεη θαη παξνπζηάδεη θαηαλνεηά ηελ χιε θαη αλ επηηπγράλεη λα δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο απιά θαη ελδηαθέξνληα παξαδείγκαηα. Αθφκα, νη ζπνπδαζηέο αληαπνθξίλνληαη θαηο ηηο εξσηήζεηο, αλ ηνπο ελζαξξχλεη, ν δηδάζθνλ, λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο θαη απνξίεο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηελ θξίζε ηνπο θαιχηεξα θαη αλ είλαη γεληθά πξνζηηφο θαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αξιολόγηζη Γιδαζκόνηων Α Δξαμήνος Ξεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην πίλαθα, πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην εμάκελν, νη απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ πνηθίινπλ γηα ηελ άπνςε ηνπο σο πξνο ηνλ δηδάζθνληα, ηείλνληαο φκσο πξνο ηηο πην ζεηηθέο απαληήζεηο. ηα Μαζεκαηηθά Η ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ απάληεζε φηη είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ δηδάζθνληα. ηε Λνγηζηηθή Η θαη Πιεξνθνξηθή Η, ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη απφ ηε ζπλέπεηα θαη νξγάλσζε, γεληθά, ηνπ δηδάζθνληά ηνπο, ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα. Δλψ, αθφκα πεξηζζφηεξν επραξηζηεκέλνη θαίλεηαη λα είλαη νη ζπνπδαζηέο ζηηο αξρέο νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, θαη ζηα εξγαζηήξηα ηεο Λνγηζηηθήο Η θαη Πιεξνθνξηθήο Η, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη νη θαζεγεηέο θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ ηελ απφιπηα θαιή ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπνπδαζηέο, θάλνληαο θαηαλνεηνχο ηνπο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ

35 (Πίλαθαο 15 Πνζνζηά Γηδαζθφλησλ Α Δμακήλνπ) Β22-Β27 Απσέρ Οπγάνωζηρ Και Γιοίκη -ζηρ Δπισειπήζεω ν Η Η Μαθημαηικά Η Πληποθοπική Η Πληποθοπική Η Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Καθόλος 1,31% 1,94% 4,12% 0% 5,55% 1,79% 2,45% 1,75% 7,28% 5,91% 8,33% 1,51% 1,28% 4,34% 2/Λίγο 3,51% 8,41% 6,45% 13,09% 8,08% 3,08% 7,10% 3/Μέηπια 12,28% 28,96% 16,84% 39,28% 14,14% 12,31% 20,63% 4/Πολύ 37,72% 33,49% 28,14% 26,19% 44,44% 28,46% 33,09% 5/Πάπα Πολύ 43,43% 19,92% 38,54% 13,11% 26,28% 53,08% 32,39% (Γξάθεκα 15 Μέζνο Όξνο Γηδαζθφλησλ Α Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Α' Εξαμήνου Β22-Β27 2,45% 4,34% 7,10% 32,39% Δεν Απαντήθηκαν 20,63% Καθόλου Λίγο Μζτρια 33,09% Πολφ Πάρα Πολφ

36 3.2. Αξιολόγηζη Γιδαζκόνηων Β Δξαμήνος Ο επφκελνο πίλαθαο, δίλεη εμίζνπ ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη φηη θαη εδψ, νη θαζεγεηέο πεηπραίλνπλ λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ, ζπλαληάηαη ζην κάζεκα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά, ζην Δκπνξηθφ Γίθαην θαη ζηα εξγαζηήξηα ηεο Λνγηζηηθήο ΗΗ θαη Πιεξνθνξηθήο ΗΗ. Ληγφηεξν επραξηζηεκέλνη, φζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ δηδάζθνληα, θαίλεηαη λα είλαη νη ζπνπδαζηέο ζην εξγαζηήξην ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, ελψ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη είλαη εθείλνη ζην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο ΗΗ. (Πίλαθαο 16 Πνζνζηά Γηδαζθφλησλ Β Δμακήλνπ) Β22-Β27 ΗΗ ΗΗ Γενικό Λογιζηικό σέδιο Γενικό Λογιζηικό σέδιο Υπημαηοοικονομικά Μαθημαηικά Δμποπικό Γίκαιο Πληποθοπική ΗΗ Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Καθόλος 2,84% 0% 2,55% 0% 1,45% 0% 3,57% 1,49% 9,93% 12,5% 6,97% 3,70% 8,69% 0% 0% 5,97% 2/Λίγο 10,64% 4,16% 5,27% 9,26% 4,35% 0% 1,78% 5,06% 3/Μέηπια 32,27% 5,55% 15,14% 24,07% 18,84% 8,33% 16,07% 17,18% 4/Πολύ 31,56% 27,78% 26,70% 36,42% 28,26% 31,67% 35,71% 31,16% 5/Πάπα Πολύ 12,76% 50,01% 43,37% 26,55% 38,41% 60% 42,87% 39,14%

37 (Γξάθεκα 16 Μέζνο Όξνο Γηδαζθφλησλ Β Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Β' Εξαμήνου Β22-Β27 1,49% 5,97% 5,06% 39,14% 31,16% 17,18% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ 3.3. Αξιολόγηζη Γιδαζκόνηων Γ Δξαμήνος Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, είλαη ηδηαίηεξα επράξηζηα, δηφηη απφ απηά θαίλεηαη φηη νη δηδάζθνληεο θαηαθέξλνπλ λα είλαη πξνζηηνί θαη λα γίλνληαη, ην δπλαηφηεξν, θαηαλνεηνί ζηνπο ζπνπδαζηέο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηα καζήκαηα Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Λνγηζηηθή Δηαηξηψλ, νη θνηηεηέο είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αληίζηνηρνη θαζεγεηέο. Καζψο επίζεο, ζην κάζεκα ηεο ηαηηζηηθήο, ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Λνγηζηηθήο Δηαηξηψλ, νη ζπνπδαζηέο είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, δηφηη επηηπγράλνπλ λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ησλ καζεκάησλ θαη λα είλαη γεληθά πξνζηηνί ζηνλ θαζέλα

38 (Πίλαθαο 17 Πνζνζηά Γηδαζθφλησλ Γ Δμακήλνπ) Β22-Β27 Γιοίκηζη Ανθπώπινων Πόπων Δηαιπιών Δηαιπιών ηαηιζηική Μάπκεηινγκ Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Καθόλος 11,11% 0,66% 5,44% 0% 0% 3,44% 0% 3% 13,26% 0% 1,96% 3,64% 2/Λίγο 0% 8,33% 15,30% 0% 3,92% 5,51% 3/Μέηπια 12,96% 19,35% 20,76% 10% 12,74% 15,16% 4/Πολύ 40,74% 36% 22,11% 36,66% 26,48% 32,40% 5/Πάπα Πολύ 35,19% 32,66% 23,13% 53,34% 54,90% 39,85% (Γξάθεκα 17 Μέζνο Όξνο Γηδαζθφλησλ Γ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Γ' Εξαμήνου Β22-Β27 3,44% 3,64% 5,51% 39,85% 15,16% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου Λίγο Μζτρια 32,40% Πολφ Πάρα Πολφ

39 3.4. Αξιολόγηζη Γιδαζκόνηων Γ Δξαμήνος Όζνλ αθνξά ην ηέηαξην εμάκελν, είλαη αμηφινγν λα εηπσζεί φηη νη απαληήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, γηα άιιε κηα θνξά, επαηλνχλ ηε δνπιεηά ησλ δηδαζθφλησλ. ηε Μεραλνγξαθεκέλνη Λνγηζηηθή Η, ζηε Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή ΗΗ θαη ζην εξγαζηήξην ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο Η, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ θαίλεηαη λα είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνλ δηδαθηηθφ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηδάζθνληεο θαη γεληθφηεξα απφ ηελ ππεπζπλφηεηα πνπ ηνπο δηέπεη ζηε δνπιεηά ηνπο. ην Δξγαηηθφ-Αζθαιηζηηθφ Γίθαην, παξαηεξείηαη κηα απφθιηζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ, πνπ είλαη φκσο ακειεηέα, δηφηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ απαληάεη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φηη δειαδή είλαη, απιά, πνιχ θαη φρη πάξα πνιχ επραξηζηεκέλν απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο δηδάζθνληεο. (Πίλαθαο 18 Πνζνζηά Γηδαζθφλησλ Γ Δμακήλνπ) Β22-Β27 Μησανογπαθημένη Η Μησανογπαθημένη Η Φοπολογική ΗΗ Δπγαηικό Αζθαλιζηικό Γίκαιο Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 0,39% 0% 0,55% 0% 0,23% 1/Καθόλος 1,59% 1,67% 0% 5,57% 2,20% 2/Λίγο 7,94% 7,50% 0,55% 13,88% 7,47% 3/Μέηπια 22,22% 10% 7,22% 11,11% 12,64% 4/Πολύ 27,38% 35% 28,63% 61,11% 38,04% 5/Πάπα Πολύ 40,48% 45,83% 63,05% 8,33% 39,42%

40 (Γξάθεκα 18 Μέζνο Όξνο Γηδαζθφλησλ Γ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Δ' Εξαμήνου Β22-Β27 0,23% 2,20% 39,42% 7,47% 12,64% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου Λίγο 38,04% Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ 3.5. Αξιολόγηζη Γιδαζκόνηων Δ Δξαμήνος ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηεξείηαη κία πνηθηιία απαληήζεσλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπνπδαζηψλ, πνπ ζα ηελ αλαιχζνπκε παξαθάησ. Αξρηθά ε πην κέηξηα απάληεζε δφζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ ζην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο Η. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ν δηδάζθνληαο δελ επίηεπμε ζην κέγηζην βαζκφ ηνλ ζηφρν ηνπ λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηφο ηνπ. ηελ Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ζηα εξγαζηήξηα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο ΗΗ θαη Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, νη ζπνπδαζηέο θαίλεηαη λα είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Δλψ ζην κάζεκα ηεο Διεγθηηθήο, ηεο Λνγηζηηθήο Γεκφζηαο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Λνγηζηηθήο ΗΗ θαίλεηαη ε πνιχ κεγάιε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ζσζηή νξγάλσζε ηεο χιεο θαη γεληθά ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο εθάζηνηε δηδάζθνληεο

41 (Πίλαθαο 19 Πνζνζηά Γηδαζθφλησλ Δ Δμακήλνπ) Β22-Β27 Δλεγκηική Γημόζιαρ Οικονομίαρ Μησανογπαθημένη ΗΗ Μησανογπαθημένη ΗΗ Ανάλςζη Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεων Ανάλςζη Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζεωρ Κόζηοςρ Η Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Καθόλος 2,43% 0% 0,81% 13,33% 0% 0% 0,17% 2,39% 0,69% 0% 0,41% 2,22% 0,62% 2,54% 8,72% 2,17% 2/Λίγο 1,04% 0% 2,84% 1,11% 3,70% 1,81% 9,81% 2,90% 3/Μέηπια 8,34% 0% 12,61% 16,68% 14,82% 11,23% 28,50% 13,17% 4/Πολύ 25% 40% 41,46% 45,55% 47,22% 40,58% 26,79% 38,08% 5/Πάπα Πολύ 62,50% 60% 41,87% 21,11% 33,64% 13,84% 26,01% 41,28% (Γξάθεκα 19 Μέζνο Όξνο Γηδαζθφλησλ Δ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Ε' Εξαμήνου Β22-Β27 2,39% 2,17% 2,90% 41,28% 13,17% 38,08% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ

42 3.6. Αξιολόγηζη Γιδαζκόνηων Σ Δξαμήνος Παξαθάησ, ζπλερίδνπκε κε ηνλ πίλαθα ηνπ έθηνπ εμακήλνπ, φπνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ, ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεη ηε ζσζηή δνπιεηά ησλ δηδαζθφλησλ. ηε Λνγηζηηθή Κφζηνπο ΗΗ, ζηε Λνγηζηηθή ηνπ Φ.Π.Α., ζην Πξνγξακκαηηζκφ Γξάζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ζηα εξγαζηήξηα ηεο Μεραλνγξαθεκέλεο Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο θαη ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ Γξάζεο Δπηρεηξήζεσλ νη ζπνπδαζηέο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, ζεσξνχλ φηη νη θαζεγεηέο ηνπο πεηπραίλνπλ, ζην κέγηζην, ηε ζσζηή δηδαζθαιία θαη δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. ην εξγαζηήξην ηεο Λνγηζηηθήο Κφζηνπο ΗΗ, απαληνχλ ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε νπνία ζεσξείηαη εμίζνπ θαιή κε ηελ ηειεπηαία, αθνχ δείρλεη φηη νη θνηηεηέο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Δλψ, ηέινο, ζηε Μεραλνγξαθεκέλε Δκπνξηθή Γηαρείξηζε παξαηεξείηαη φηη έρνπκε ηζνςεθία αλάκεζα ζηελ κέηξηα θαη θαιή απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε ησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηνπο δηδάζθνληεο. (Πίλαθαο 20 Πνζνζηά Γηδαζθφλησλ Σ Δμακήλνπ) Β22-Β27 Μησανογπαθημένη Δμποπική Γιασείπιζη Μησανογπαθημένη Δμποπική Γιασείπιζη Κόζηοςρ ΗΗ Κόζηοςρ ΗΗ ηος Φ.Π.Α. Ππογπαμμαηιζμόρ Γπάζηρ Δπισειπήζεων Ππογπαμμαηιζμόρ Γπάζηρ Δπισειπήζεων Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Καθόλος 0% 2,27% 0% 0% 0% 0,88% 22,42% 3,65% 4,38% 0% 3,57% 0,98% 0% 3,36% 2,42% 2,10% 2/Λίγο 18,42% 1,14% 2,38% 1,96% 0% 10,23% 7,88% 6% 3/Μέηπια 33,33% 4,54% 13,09% 29,41% 0% 15,64% 9,39% 13,63% 4/Πολύ 33,33% 30,68% 33,33% 36,27% 8,33% 26,02% 24,54% 27,5% 5/Πάπα Πολύ 10,54% 61,37% 47,63% 31,38% 91,67% 43,87% 33,35% 47,12%

43 (Γξάθεκα 20 Μέζνο Όξνο Γηδαζθφλησλ Σ Δμακήλνπ) Μέσος Όρος ΣΤ' Εξαμήνου Β22-Β27 3,65% 2,10% 6,00% 47,12% 13,63% 27,50% Δεν Απαντήθηκαν Καθόλου Λίγο Μζτρια Πολφ Πάρα Πολφ 3.7. Αξιολόγηζη Γιδαζκόνηων Ε Δξαμήνος ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα, ηεο νκάδαο απηήο ησλ εξσηήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θνηηεηή γηα ηνπ θαζεγεηέο ηνπ, ζπκπεξαίλνληαη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. ην κάζεκα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη κέηξηα ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ δηδάζθνληα, θαη γεληθά, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο. Μία πην ζεηηθή απφθιηζε ζπλαληάηαη ζην εκηλάξην Σειεηνθνίησλ, ζηελ Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή θαη Πνιηηηθή θαη ζην εξγαζηήξην ησλ Οηθνλνκνηερληθψλ Μειεηψλ. Δλψ ζην κάζεκα ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ζηηο Οηθνλνκνηερληθέο Μειέηεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ θαίλεηαη λα είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ επηηπρία ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλνπλ γηα λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο

44 (Πίλαθαο 21 Πνζνζηά Γηδαζθφλησλ Ε Δμακήλνπ) Β22-Β27 Δπισειπηζιακή Έπεςνα εμινάπιο Σελειοθοίηων Πληποθοπιακά ςζηήμαηα Οικονομοηεσνικέρ Μελέηερ Οικονομοηεσνικέρ Μελέηερ Δπισειπηζιακή ηπαηηγική και Πολιηική Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Καθόλος 0% 1,78% 0% 0% 0,20% 27,08% 4,84% 3,70% 2,68% 1,75% 2,98% 3,96% 0% 2,51% 2/Λίγο 11,11% 5,05% 16,67% 4,17% 9,58% 2,08% 8,11% 3/Μέηπια 24,07% 14,88% 29,82% 24,70% 22,92% 6,25% 20,44% 4/Πολύ 29,63% 39,58% 25,44% 33,03% 37,92% 39,58% 34,20% 5/Πάπα Πολύ 31,49% 36,03% 26,32% 35,12% 25,42% 25,01% 29,90% (Γξάθεκα 21 Μέζνο Όξνο Γηδαζθφλησλ Ε Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Ζ' Εξαμήνου Β22 - Β27 4,84% 2,51% 29,90% 8,11% Δεν Απαντήθηκαν 20,44% Καθόλου Λίγο Μζτρια 34,20% Πολφ Πάρα Πολφ

45 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ο 4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ην ηκήκα ηεο Λνγηζηηθήο, φπσο θαη ζε πάξα πνιιά ηκήκαηα άιισλ ζρνιψλ, εθηφο απφ ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ησλ καζεκάησλ πνπ είλαη ε βάζε ηεο δηδαζθαιίαο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ψξεο εξγαζηεξίσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη εθηελέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ θάζε καζήκαηνο. Με αθνξκή απηφ ην είδνο ηνπ καζήκαηνο, δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα εξσηήζεσλ πνπ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπνπδαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο, πσο θξίλνπλ ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ην έηνο ην νπνίν δηαλχνπλ θαη αλ είλαη επαξθείο νη ζεκεηψζεηο σο πξνο ηηο εξγαζηαθέο αζθήζεηο. Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ εξσηήζεσλ είλαη αλ εμεγνχληαη θαιά νη βαζηθέο αξρέο ησλ αζθήζεσλ θαη αλ είλαη επαξθήο ν εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ Αξιολόγηζη Δπγαζηηπίων Α Δξαμήνος ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηεξείηαη κηα πνηθηιία απφςεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ σο πξνο ηηο απαληήζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπο αθνξνχλ ηα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ. ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο Η, ζην Δξγαζηήξην ηεο Λνγηζηηθήο Η θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο Η, ε άπνςε ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, αλ θαη απνδεδεηγκέλα, ε χπαξμε εξγαζηεξίνπ, δπζθνιεχεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο. ηελ Λνγηζηηθή Η δηαπηζηψλεηαη κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε. Δλψ αληίζεηα, ζηηο Αξρέο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη ζηα Μαζεκαηηθά Η, νη ζπνπδαζηέο δελ απάληεζαλ ζε θακία εξψηεζε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη είηε ηε δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηα εξγαζηήξηα, είηε ηελ αδηαθνξία ηνπο γηα απηά

46 (Πίλαθαο 22 Πνζνζηά Δξγαζηεξίσλ Α Δμακήλνπ) Γ29-Γ32 Απσέρ Οπγάνωζηρ Και Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Η Η Μαθημαηικά Η Πληποθοπική Η Πληποθοπική Η Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Απαπάδεκηη 52,63% 4,85% 1,34% 85,72% 6,06% 1,92% 25,42% 4,60% 8,98% 7,53% 1,78% 6,81% 9,23% 6,49% 1,31% 11,89% 11,02% 2,68% 9,09% 8,08% 7,35% 3/Μέηπια 17,76% 34,47% 28,22% 3,57% 24,24% 25,77% 22,34% 2/Μη Ηκανοποιηηική 4/Ηκανοποιηηική 5/Πολύ Καλή 18,42% 29,37% 33,87% 6,25% 34,09% 29,23% 25,20% 5,28% 10,44% 18,02% 0% 19,71% 25,77% 13,20% (Γξάθεκα 22 Μέζνο Όξνο Δξγαζηεξίσλ Α Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Α' Εξαμήνου Δ29-Δ32 13,20% 25,42% Δεν Απαντήθηκαν 25,20% 6,49% Απαράδεκτη Μη Ικανοποιητική 7,35% Μζτρια 22,34% Ικανοποιητική Πολφ Καλή

47 4.2. Αξιολόγηζη Δπγαζηηπίων Β Δξαμήνος Ο επφκελνο πίλαθαο απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδεη πνιιψλ εηδψλ πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη ζε νιφθιεξν ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ. Σελ πην ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε εκθαλίδεηαη ζην Δξγαζηήξην ηεο Λνγηζηηθήο Η πνπ αληαπνθξίζεθε ε πιεηνςεθία ησλ ζπνπδαζηψλ. Ληγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ζην κάζεκα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη ζην Δξγαζηήξην ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο ΗΗ. Μέηξηα επραξηζηεκέλνη είλαη θαη νη ζπνπδαζηέο ζην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο ΗΗ. Όπσο θαη ζην κάζεκα ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδεη κηα ηζφπνζε πιεηνςεθία κε ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δελ απάληεζαλ ζε θακία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην κάζεκα ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ επίζεο δελ απάληεζε ζε θακία εξψηεζε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ αδηαθνξία ησλ ζπνπδαζηψλ ή ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ην εξγαζηήξην. (Πίλαθαο 23 Πνζνζηά Δξγαζηεξίσλ Β Δμακήλνπ) Γ29-Γ32 ΗΗ ΗΗ Γενικό Λογιζηικό σέδιο Γενικό Λογιζηικό σέδιο Υπημαηοοικονομικά Μαθημαηικά Δμποπικό Γίκαιο Πληποθοπική ΗΗ Μέζορ Όπορ 0/Γεν Απανηήθηκαν 1/Απαπάδεκηη 0,53% 10,42% 3,32% 0% 30,43% 65% 3,57% 16,18% 5,32% 12,5% 9,18% 7,41% 6,52% 0% 1,78% 6,10% 6,38% 6,25% 7,14% 12,96% 11,96% 0% 2,68% 6,77% 3/Μέηπια 39,36% 12,5% 31,38% 26,85% 30,43% 10% 24,11% 24,95% 2/Μη Ηκανοποιηηική 4/Ηκανοποιηηική 5/Πολύ Καλή 36,70% 22,92% 31,63% 38,89% 9,78% 16,25% 38,39% 27,79% 11,71% 35,41% 17,35% 13,89% 10,88% 8,75% 29,47% 18,21%

48 (Γξάθεκα 23 Μέζνο Όξνο Δξγαζηεξίσλ Β Δμακήλνπ) Μέσος Όρος Β' Εξαμήνου Δ29-Δ32 27,79% 18,21% 16,18% 6,10% 6,77% 24,95% Δεν Απαντήθηκαν Απαράδεκτη Μη Ικανοποιητική Μζτρια Ικανοποιητική Πολφ Καλή 4.3. Αξιολόγηζη Δπγαζηηπίων Γ Δξαμήνος ηνλ πίλαθα ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ, ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα εξγαζηήξηα ησλ καζεηψλ ήηαλ πνηθίια δηακνξθσκέλα. ην κάζεκα ηεο Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη ηεο ηαηηζηηθήο, νη ζπνπδαζηέο δελ απάληεζαλ ζε θακία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Δλψ, κέηξηα επραξηζηεκέλνη παξνπζηάδνληαη ζην κάζεκα ηνπ Μάξθεηηλγθ. Σέινο, πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη είλαη νη ζπνπδαζηέο πνπ απάληεζαλ ζην κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο Δηαηξηψλ θαη ην Δξγαζηήξην ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο. Σν παξφλ απνηέιεζκα καο απνδεηθλχεη φηη νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο γίλνληαη θαηαλνεηνί κέζα απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο ζεκεηψζεηο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ επεμεγνχληαη θαηά ηελ δηδαζθαιία

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα.

Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ο Υελωνόκοζμος Ο ρεισλφθνζκνο απνηειεί έλα ηππηθφ παξάδεηγκα πεξηβάιινληνο Logo-like θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα. ηα παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη, ζπλνπηηθά, 2 εηζαγσγηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΘΔΜΑ: «Ζ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε απφ ςπρνινγηθή άπνςε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη

«Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη 7 ο ΟΛΟΗΜΔΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Δθπαηδεπηηθφο: Υαηδεγηάλλε Δπαλζία «Μαθαίνω για ηο Αιγαίο Πέλαγος και δραζηηριοποιούμαι για να ηο προζηαηέψω!» Αθόπμιζη ηφρνο: Ζ πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζην πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ

12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ 12 Σεπηεμβρίοσ 18 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 12. ΠΑΤΛΟ: ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΙ ΜΖΝΤΜΑ ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Αδειθνί, εγψ δελ ζηνράδνκαη εκαπηφλ φηη έιαβνλ απηφ. Αιι' ελ πξάηησ, ηα κελ νπίζσ ιεζκνλψλ, εηο δε ηα έκπξνζζελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_2383/333 Β. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 1. Καη νη Κεξθπξαίνη, επεηδή άξρηζαλ λα θνβνύληαηκήπσο, αθνύ πιεύζνπλ νη ερζξνί ελαληίνλ ηεο πόιεο ηνπο,θαζώο αηζζάλνληαλ ληθεηέο,ή πάξνπλ πίζσ απ ην λεζίηνπο εθεί αηρκαιώηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335

Γηθαζηηθέο Πξαγκαηνγλσκνζχλεο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία ησλ θνηηεηψλ Γηδπκφπνπινπ ηπιηαλνχ Α.Μ.: 4293 Βίηζα Αιέμαλδξνπ Α.Μ.: 4335 Δπηβιέπσλ: ηάκνο ππξίδσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014»

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΜΗ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 9/14 Σ.Τ. CPV:90511000-2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά Τδαηικό Διαμέπιζμα Θεζζαλίαρ σέδιο Διασείπιζηρ ηυν Τδάηυν Σεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδαρ Πεπιθεπειακό Σμήμα ΚΕΝΣΡΘΚΗ & ΔΤΣΘΚΗ ΘΕΑΛΘΑ Ημεπίδα Τδαηικοί πόποι: Άνθπυπορ Πεπιβάλλον Ανάπηςξη Πξόγξακκα Μέηξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ:

Θαβάια, 26-6-2014. Αξηζ. Πξση: 575 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ. Ππορ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ Ππορ: Θαβάια, 26-6-2014 Αξηζ. Πξση: 575 ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξ. Αλαηνιηθήο ηεξεάο ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012

Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 Η μετά το Μνημόνιο επίταςη τησ ευθφνησ για επιχειρήςεισ & ςτελέχη Ιωάννησ Φωτόπουλοσ, Δικηγόροσ, Δ.Ν. Μάιοσ 2012 ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΝΣΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΥΡΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ, ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΒΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ)

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ. Απηφλνκνο Οηθνδνκηθφο Οξγαληζκφο Αμησκαηηθψλ (ΑΟΟΑ) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΓΖ ΠΡΟ : Απνδέθηεο Πίλαθα «Α» ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ/Σκ. Οηθ. ΓΔΔΘΑ/Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΟΗ ΓΔ/ΓΟΗ/Ηγ (2) -1o-2o-3o- 4ν-5 ν ΔΠΔΗΓΟΝ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ/1 γ Σειέθ.210-6552403 Φ.956.1/28/863243.7558

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ.

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟΤΠΟΛΗ Ζ ΩΓΡΑΥΟΤ, 157 80, ΑΘΗ ΝΑ. 210-772 1348, 210-772 4181 _ e-mail: ereyna@central.ntua.gr ΑΘΗΝΑ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 i ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!!

Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! Ινύιηνο, 2007 Εθεκεξίδα VΙΙ Καινθαηξηλά θαη επίθαηξα ζέκαηα! Καη κε απηά... ην www.diatrofologos.com ζαο εύρεηαη έλα ππέξνρν θαινθαίξη!!! 1 Παγσηό: πνιύηηκε δεκηνπξγία! Καη ζε πνηνλ δελ αξέζεη!!! Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ. Σειεπηαία Απνζήθεπζε: 27/5/2015 8:42:00 κκ Σειεπηαία εθηχπσζε ηελ 27/5/2015 8:42:00 κκ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη, άθνπζα κε πξνζνρή ην ζπλάδειθν ν νπνίνο κφιηο θαηήιζε ηνπ Βήκαηνο θαη νκνινγψ φηη εληππσζηάζηεθα. Άθνπζα θαη αξρήλ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία έλαο κεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ: ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΓΡΟΣΟΠΙΚΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ» Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο, πνπ εδξεχεη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων

Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων Η αηςσήρ νομοθεηική ηποποποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ επιλογήρ ηων Πποεδπείων ηων Ανωηάηων Δικαζηηπίων του Αντώνη Μανιτάκη * Όηαν ο κοινόρ νομοθέηηρ αγνοώνηαρ ηη βούληζη ηος αναθεωπηηικού επισειπεί να ηον ςποκαηαζηήζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο

4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο 4.0. Βαςικέσ διαπιςτώςεισ Απφ ηελ κέρξη ηψξα αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ζηε λέα επνρή, ε παξαδνζηαθή γξακκηθή βαζηθή δνκή ηεο δηδαζθαιίαο κέζα ζηελ ηάμε φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαθφπηεηαη, δηαηαξάζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία

Κχξηνη Μέηνρνη, Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: 1. Γενικά πληποθοπιακά ζηοισεία ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ.» ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΥΡΗΗ 2014 Κχξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή

Marshall ν.δ.β., Islands. ε Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θαη ε Δ..Δ.Δ., αιιά ζάλαηφο θαη ζηελ ηνπ. Κπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ρρρ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ. Πηπρηαθή Δξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πηπρηαθή Δξγαζία Δξκελεία εηζκηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Χξήζε Λνγηζκηθνύ πνπδαζηήο: Μηραήι Αλ. εβαζηεηάδεο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα